Vous êtes sur la page 1sur 4

POSTADRES : Nassaulaan 62-64,

de Oase
Katholieke Bond van Ouderen.Rijen.
Rijenholieke Bond van Ouderen.
KBO
5121 BC Rijen.
_______________________________________________________________________________________________

Statuten van Biljartvereniging OASE

Naam .zetel,grondslag en duur.
ARTIKEL 1.
De vereniging draagt de naam:
A Biljartvereniging Oase Zij wordt in deze statuten verder aangeduid met Oase.
b.De Oase is gevestigd in Rijen.
c.Het onderling biljarten vormt de grondslag van de vereniging.
d.De Oase is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel:
ARTIKEL 2.
Het bestuur van de Oase stelt zich ten doel,leden van de KBO Rijen
de gelegenheid te geven het biljartspel te beoefenen.

Middelen.
ARTIKEL 3.
De biljartvereniging tracht vermeld doel te bereiken door:
a. het organiseren van onderlinge en gemeentelijke wedstrijden.
b. het aantrekken van nieuwe leden
c. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten.
d. educatie en vormen van leden.
e. samen te werken met andere leden van de KBO Rijen.
f. het deelnemen aan wedstrijden met andere regionale organisaties.
g. alle andere geschikte middelen die bevordelijk kunnen zijn voor het beoogde doel.

Lidmaatschap.
ARTIKEL 4.
a Lid van de biljartclub kunnen worden mannen en vrouwen die 50 jaar of ouder zijn en wonen in
het werkgebied van de KBO Rijen en tevens het doel en grondslag van de Oase respecteren.
In bijzondere gevallen kunnen ook personen die jonger dan 50 jaar zijn tot het lidmaatschap
worden toegelaten, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur
b. Nieuwe leden dienen zich persoonlijk aan te melden bij het secretariaat.
In verband met de beperkte speelruimte zal door het bestuur een limiet worden
gehanteerd bij het aannenen van nieuwe leden. Nieuwe leden kunnen zich voor aanvang
van het seizoen aanmelden. .Zij hoeven niet gekozen te worden door de andere leden.
c. Nieuwe leden dienen het lidmaatschap van de KBO Rijen aan te vragen.
d. Het hoofdbestuur van de KBO Rijen kan om hen moverende redenen het lidmaatschap weigeren.
e. Weigering van toelating geschiedt schriftelijk onder opgaaf van redenen.
f. De betrokkenen kan in beroep gaan bij het hoofdbestuur KBO West Brabant.
Plichten verbonden aan het lidmaatschap
ARTKEL 5..

Het lidmaatschap verplicht de leden tot:
a. het naleven van alle verplichtingen die voor de leden voortvloeien uit de statuten,
reglementen en wettig genomen besluiten,waaronder het voldoen aan hun financile
verplichtingen tegenover de Oase en tegenover de KBO Rijen.
b. het nalaten van alles waardoor de belangen van de Oase en/ of de KBO ernstig
kunnen worden geschaad.

Beeindiging van het lidmaatschap.
ARTIKEL 6.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. Het overlijden van het lid;
b. Opzeggen van het lid;
c. Opzegging door de Oase of door de KBO Rijen,
d. Verhuizing naar een plaats gelegen buiten het werkgebied van de KBO

Ad b. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de
Oase of bij het hoofdbestuur.
Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.
Ad c. Opzegging door het bestuur van de Oase of het hoofdbestuur geschiedt:
a. Wegens niet nakomen van de contributieverplichting;
b. Indien een lid een ernstige overtreding begaat tegen het bepaalde in de
statuten,reglementen of besluiten van de Oase of de KBO Rijen.
Ad d. Bij verhuizing draagt het lid zorg voor de af-aanmelding bij het hoofdbestuur.

Bondsorganen
ARTIKEL7.
Organen van de Oase en/of de KBO zijn:
a. De Algemene- of jaarvergadering.
b. Het hoofdbestuur.
c. Het dagelijks bestuur.

Algemene -jaarvergadering.
ARTIKEL 8.
a. Het bestuur van de Oase geeft tenminste eenmaal per jaar schriftelijk
kennis aan de leden wanneer de algemene- of jaarvergadering zal plaatsvinden.
b. Het merendeel van de leden ( de helft plus een) hebben eveneens het recht een vergadering bijeen
te roepen, mits zij 4 weken van tevoren dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.

Taken en bevoegdheden van de Algemene-cq jaarvergadering.
ARTIKEL9.
In de agenda van de jaarvergadering dienen tenminste te worden opgenomen:
a. Behandeling en vaststelling van het jaarverslag.
b. Vaststelling van de contributie.
c. Benoemingen cq herverkiezingen van het bestuur.
d. Benoeming van een kascontrolecommissie.
e. Beslissingen over ingediende voorstellen.Bestuur.
ARTIKEL 10.
a. Het bestuur van de Oase bestaat uit de voorzitter, de secretaris , de penningmeester
en 2 leden.
b. Het bestuur dient uit minimaal 5 personen te bestaan en een oneven aantal te hebben.
c. De leden van het bestuur van de Oase worden gekozen door de vergadering.
d. Kandidaten voor de functies worden gesteld door het bestuur zelf.
e. De leden van het bestuur worden gekozen voor de periode van 3 jaar en zijn daarna
terstond herkiesbaar voor eenzelfde periode.
f De bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden met dien verstande
dat de voorzitter, secretaris en/of penningmeester niet gelijktijdig aftreden.

Taken ,Bevoegdheden en Organisatie van het bestuur.
ARTIKEL 11.
Het bestuur heeft tot taak:
1. a. Het besturen van de biljartvereniging en het toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken;
b. Het bepalen van de aard en omvang van de werkzaamheden en het geven van regels
m.b.t. de uitvoering van de doelstellingen.
c. Het zorgdragen van de uitvoering van de besluiten door het Hoofdbestuur v.d. KBO.
d. Het voorbereiden en uitvoeren van de vergaderingen.

Rechtspersoonlijkheid.
ARTIKEL 12
De Oase maakt deel uit van de KBO Rijen, doch bezit geen rechtspersoonlijkheid.
In voorkomende gevallen kunnen zij een beroep doen op de rechtspersoonlijkheid van de
KBO - Rijen.

Geldmiddelen .
ARTIKEL 13.
De Inkomsten van de Oase bestaan uit:
a. Contributie van de leden.
b. Bijdragen van de KBO Rijen.
c. Bijdragen van de Soos.
d. Vergoedingen voor diensten.
e. Andere baten.

Contributie.
ARTIKEL 14.
a. Ieder lid is contributie verschuldigd voor de Oase.
b. Ieder lid is contributie verschuldigd voor het KBO lidmaatschap.
c. De hoogte van de contributies worden indien nodig bepaald in de jaarvergadering.

Controle op de geldmiddelen
ARTIKEL 15.
a. De controle op de geldmiddelen zal geschieden door een kascontrolecommissie.
b. Deze commissie wordt in de Jaarvergadering benoemd en moet uit 2 leden bestaan.
c. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur.
Besluitvorming.
ARTIKEL 16
a. Indien in een vergadering van de Oase niet tenminste meer dan de
helft aanwezig is kunnen geen bindende besluiten worden genomen.
b. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
d.w.z. de helft plus een.Behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk alle andere gevallen wordt mondeling
gestemd,tenzij de vergadering anders beslist.
c. Stemmen zijn ongeldig indien zij blanco worden ingeleverd,ondertekend of op andere wijze
gemerkt zijn,danwel meerdere namen of andere namen bevatten dan gekozen kunnen worden.

Wijziging van de statuten.
ARTIKEL 17.
a. Wijziging in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht met drie/vierde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering
en met goedvinden van het Bestuur KBO.
b. Het Bestuur van de KBO zal zich beraden deze statuten te deponeren en behoudt zich
het recht voor deze in te laten schrijven.


Na de zakelijke inhoud door het bestuur van de Oase gelezen te hebben
verklaren zij eenparig met de inhoud akkoord te gaan.

Aldus dus opgemaakt te Rijen op 15 maart 1997

Vervolgens zijn deze statuten ondertekend door :

Bestuur KBO Rijen.

Voorzitter: Drs.C.M.Dikker


Vice voorzitter : Dhr H.van Bezouw


Secretaris: Dhr.H.J.van Gorp.


Bestuur ..................

Voorzitter: ...........................

Secretaris: ............................

Centres d'intérêt liés