Vous êtes sur la page 1sur 20

fot.

Zbychowiec
Początek... ile to słowo ma w sobie potęgi! Próżno dociekać, co na
początku było. Początek czasem zaskakuje, czasem rozczarowuje.
Czasem też lubi być nijaki. To chyba najgorzej, bo wtedy przecho-
dzi niezauważalnie i rozmywa się w historii zdarzeń jak poranna
mgła. Jednak Konfucjusz twierdził, że lepiej nie zaczynać, niż
zacząwszy nie dokończyć...

Zatem gaudeamus! Rok akademicki już w pełni! Dla jednych kolej-


ny, dla wielu pierwszy, ale dla wszystkich ten wyjątkowy i jedyny
w swoim rodzaju, bo niepowtarzalny. Oddajemy do Waszych rąk
pierwszy po wakacjach numer B.e.s.t.a i mamy nadzieję, że uda
się nam wszystkim zacząć dobrze. Postaramy się na chwilę prze-
nieść Was z ekonomicznej rzeczywistości do świata kultury, letnich
wspomnień, tematów ważnych bardziej lub mniej i wreszcie odrobi-
ny poezji! Obiecujemy być przy Was przez następne dwa semestry,
dostarczać ciekawych wątków i rozrywki. Na dobry początek mamy
w prezencie kalendarz na rok akademicki 2009/2010.

Początek ma to do siebie, że się skończyć musi... Zaraz po nim


następuje jednak to, co najważniejsze...

bestowego kalen
uk aj darz Przyjemnej lektury!
Sz an Paweł Maleńczak
aU
trans... E.
Adres redakcji: ul. Kamienna 59, Wrocław, bud. B/F pok. 8/9, tel./fax: (071) 36 80 648 (gdy nas nie ma - zostaw wiadomość!).
Adres do korespondencji: NGS „B.e.s.t.” Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.
Internet: best@ue.wroc.pl, http://best.ue.wroc.pl

Redaktor Naczelny: Paweł Maleńczak (malenczak.pawel@gmail.com) | Zastępca Red. Nacz.: Dominika Majcher (dominika.majcher89@gmail.com) |
Redaktorzy: Michał Brzeźniak, Magdalena Kotowska, Aleksandra Greźlikowska, Bartosz Jakubowski, Katarzyna Jeznach, Jakub Knoll, Anna
Mrózek, Zbigniew Ostrowski, Marta Rewera, Bartosz Romelczyk, Piotr Semeniuk, Grzegorz Święch, Dariusz Wierzbowicz | Foto: Jakub Knoll,
Alicja Koryś, Julia Zborowska, Magdalena Ziaja | Rysunki: Tomasz Cieszyński, Milena Górska, Zbigniew Ostrowski, Magdalena Pleskacewicz, Gabriela
y j na

Wilczewska | Korekta: Magdalena Pleskacewicz | Grafika: Jakub Knoll | Skład DTP: Jakub Knoll, Grzegorz Święch | Okładka: Jakub Knoll

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, dokonywania skrótów i poprawek stylistycznych w dostarczanych materiałach.
kc

Opinie zawarte w artykułach i korespondencjach nie muszą być zgodne z poglądami Redakcji.
a
ed
...
r
Stopka fer
Tekst Kasi.
POradnik

Wakacje uleciały bezpowrotnie a to znaczy, że czas spojrzeć w stronę uczelni,


podrapać się po głowie i przypomnieć sobie do czego ona tak naprawdę służy
i co się w niej dzieje. W tym roku zresztą jak i w latach poprzednich uczelnia
w swoje ramiona przyjmie rzeszę nowych studentów i właśnie do nich kieruję
ten oto artykuł.
Szymon Gorączka

K
ażdy z Was stojąc w murach uni- może służyć wielu rzeczom od podstawki Miasto – Wrocław do nudnych
wersytetu po raz pierwszy czuje pod myszkę, aż po podstawkę od butel- miast z całą pewnością nie należy. Dzie-
dozę niepewności, nutę leku ale ki z piwem. Żartom stop i na serio: ob- siątki klubów, imprezy okolicznościo-
i sporą dawkę adrenaliny związanej z tym chodźcie się z indeksem należycie, żaden we, starówka, ośrodki rekreacyjne, itd.
co nieznane i ciekawe. Drogi pierwszaku prowadzący nie lubi zapaćkanych indek- Niestety drugą stroną medalu jest to, że
nie ma się czego bać, pora zapoznać się sów, również zgubienie owego nie należy Wrocław nie jest miastem tanim. Aby
z kilkoma punktami studenckiego życia do najprzyjemniejszych spraw – dbajcie zaoszczędzić trochę grosza naucz się go-
i będzie dobrze. o nie. tować samemu lub szukaj miejsc gdzie
Zacznijmy może od planu zajęć, za niewielkie pieniądze można dobrze
Akademik – jeżeli myślicie że coś
który można dorwać na wirtualnych stro- zjeść, przyzwyczaj się do sieci sklepów
jest niemożliwe to z całą pewnością stanie
nach naszej uczelni (plan.ue.wroc.pl). z małym czerwonym owadem, impre-
się to właśnie tam. Problem z akademika-
Plan zajęć w początkowych zy zaczynaj już na swoim
fazach swojego istnienia lokum - skromnym piw-
lubi się zmieniać, dlate- kiem (w każdym razie tak,
go warto młody studencie, aby być w stanie dojść na
abyś od samego początku miasto). Przede wszystkim
nie olewał sobie początko- drogi, młody żaku pamiętaj,
wych zajęć – tego nauczysz żeby w porę otrząsnąć się
się później. Pamiętaj też, że z zabawowego nastroju,
na studiach plan zajęć jest gdyż pierwsze kolokwia na-
rzeczą bardzo elastyczną dejdą szybko i nieubłaganie.
i czasem warto przenieśc Kolokwium – więk-
sobie jakieś zajęcia na inny sza partia wiedzy, którą na-
dzień np. mniej obciążony leży pochwalić się przed

fot. http://niepokorny.org
obowiązkami. prowadzącym. Nierzadko
Dziekanat to takie studentowi nie udaje się jej
miejsce do którego lepiej nie opanować, co powoduje
zaglądać zbyt często - najle- pewne komplikacje w dal-
piej cztery razy w roku na szym toku studiów, jednak
zdanie indeksu i jego odbiór. mi pojawia się stąd iż wielu z młodych jak sądzi wielu nie ma takiej
Mimo to gdy macie jakieś pytania walcie studentów traktuje to miejsca jako impre- rzeczy, której nie można poprawić.
tam jak w dym i bądźcie uparci aż do bólu. zową przystań taką jaką ogląda się często Sesja – System Eliminacji Studenta
W dziekanacie odbierzecie legitymacje w filmach rodem z USA. Niestety praw- Jest Aktywny. Z sesją jest podobnie jak
studenckie i w razie potrzeby tam będzie- da wygląda zupełnie inaczej. Pomimo, że ze śniegiem u drogowców ciągle zaska-
cie składać wszelkie podania. akademiki wyglądają jak wyglądają jest kuje studencką brać swoim nadejściem.
Starosta grupy to taka osoba, to dom dla wielu studentów, którzy też Sesja to nic innego jak wytężony czas na-
która została „wystawiona” przez inne potrzebują spokoju – pamiętajcie o tym. uki, sprawdzian poziomu wiedzy z dane-
osoby na drodze głosowania. Wybiera- Organizacje studenckie - go przedmiotu. Zazwyczaj okraszona jest
jąc go pamiętajcie, że najlepiej gdy jest tak naprawdę to nikt nie wie czym one sporą dawką stresu, który systematycznie
to osoba rozgarnięta, gdyż bardzo często się zajmują, po prostu zajmują się czymś zalewany jest kolejnym kubkiem kawy
to ona będzie waszym przedstawicielem, i już. Tak na poważnie każda organizacja bądź zawartością napoju energetycznego
czy to przed osobą prowadzącego czy jest czymś innym i w zależności od jej z puszki. Sesja może nieść z sobą efekty
w załatwianiu spraw w dziekanacie. programu można wyciągnąć z niej pro- uboczne w postaci przemęczenia umy-
Indeks – przypomina uczniowski fity w postaci szkoleń, wyjazdów i oczy- słowego, roztrzęsionych dłoni od kofei-
dzienniczek, w środku jest pieczęć, wa- wiście sporej grupy nowych znajomych. ny, łez na policzkach, które nierzadko są
sze dane osobowe ze zdjęciem itp. In- Również B.E.S.T jako organizacja wer- efektem niezliczonego egzaminu.
deks potrzebny jest zazwyczaj dwa razy buje nowych członków, więc jeżeli masz
trochę pisarsko-dziennikarskiego zacię- Rok akademicki czas zacząć!
w roku w okresach sesyjnych. Po za nimi
cia przyłącz się do nas, zapraszamy. Powodzenia!!

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 


aa

J akaś superfajna inicjatywa , o której tekst


dostanę jutro .

aaa

aaa

 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


PATRONujemy

fot. Iza Grzybowska / Makata


J esteśmy równi wobec HIV
W świadomości społecznej Polaków problem
HIV jest kwestią marginalną. Zjawisko to bu-
dzi tym większy niepokój, iż od kilku lat utrzy-
muje się tendencja wzrostowa nowo wykry-
wanych zakażeń HIV.

P
ierwszy przypadek zakażenia HIV – Gdynia – Sopot, Słupsk, Olsztyn,
w Polsce wykryty został w 1985 Toruń, Białystok, Wrocław.
roku. Rok później po raz pierwszy Do tej pory w ramach kampanii
zdiagnozowano AIDS. W latach osiem- zorganizowane zostały dni badań
dziesiątych głównym źródłem zakażenia dla studentów „Nie ryzykuj - zrób
były brudne igły i strzykawki używane test na HIV” na uczelniach wyż-
przez osoby uzależnione od narkotyków szych w województwie śląskim,
oraz kontakty homoseksualne. Od roku happeningi edukacyjne „Niechcia-
1988 do 1991 obserwowano drastyczny ny podarunek” oraz stoiska eduka-
wzrost zakażeń wirusem HIV wśród nar- cyjne podczas juwenaliów w całej
komanów zażywających środki odurza- Polsce. W kampanię zaangażo-
jące drogą injekcji dożylnej. Z raportów wali się znani polscy projektanci,
Krajowego Centrum ds. AIDS wynika, jak Dawid Woliński, Wiola Śpie-
że w 2001 roku nastąpiło odwrócenie chowicz, Paprocki&Brzozowski,
trendów. Zakażeniu ulega więcej osób Ewa Minge oraz One Eighty.
o orientacji heteroseksualnej oraz nie Przygotowali projekty T- shirtów
przyjmujących narkotyków drogą do- na użytek kampanii, które wraz z
żylną. W latach 2000-2005 liczba późno najlepszymi amatorskimi projek- Kampanię promuje m.in. Maria Peszek
rozpoznawanych zakażeń HIV wzrosła tami wyłonionymi w konkursie „Kreuj dostępne są z opcją wysyłki GRATIS
dwukrotnie. AIDS jest pierwszą przy- idee” (już wkrótce kolejna edycja), zo- – koszt wysyłki pokrywa organizator.
czyną zgonów osób między 15 a 30 ro- stały wyprodukowane i zaprezentowane Dochód ze sprzedaży koszulek zo-
kiem życie na świecie. Młodzi ludzie w sesji fotograficznej przez Marię Peszek stanie przekazany na dalszy rozwój
w wieku 15-30 stanowią 50% wszyst- (zdjęcie obok), Weronikę Rosati, Wojtka eventowy kampanii (bezpłatne testo-
kich zakażonych osób w Polsce. Łozowskiego oraz Tomka Szczepanika wanie, stoiska informacyjne, gry edu-
Kampania Społeczna „ryzyKOcha- z zespołu Pectus. To oni, zgodnie z ha- kacyjne). Zebrane fundusze pomo-
nia” skierowana jest do osób w wielu słem „Wszyscy jesteśmy równi wobec gą Stowarzyszeniu Manko docierać
18-29 lat. To głównie studenci, osoby HIV”, namawiają młodych ludzi do ba- z ideą i wiedzą o zagrożeniach do coraz
młode, skłonne to ryzykownych zacho- dań i unikania ryzykownych zachowań większej liczby młodych ludzi w całym
wań seksualnych. Celem kampanii seksualnych, a także do promowa- kraju.
jest promowanie odpowiedzialnego nia idei kampanii poprzez noszenie Więcej informacji można za-
stylu życia oraz podniesienie świa- koszulek kolekcji ryzyKOchania. sięgnąć pod internetowym adresem
domości społecznej w temacie „Młodzi ludzie przyzwyczajeni są ryzyKOchania.pl.
zagrożeń związanych z ryzykow- do szumu medialnego i ciężko jest
nymi zachowaniami seksualny- zwrócić ich uwagę nawet na tak
mi. Poprzez zwiększanie świado- oczywisty problem, jakim jest HIV. Gdzie we Wrocławiu zrobić test na
mości zagrożeń oraz promowanie Moda to nowy kanał komunikacji HIV?
potrzeby wykonywania testów na z młodzieżą, sposób na edukację, PKD przy Lekarskiej Przychodni
obecność wirusa HIV, organizato- ale bez nachalnego moralizowa- Specjalistycznej TRR NZOZ
rzy chcą zapobiec wzrostowi zaka- nia.” – argumentują organizato- ul.Podwale 74, ofic. 23, 50-449 Wrocław
żeń oraz zwiększyć wczesną ich rzy. Sprzedaż prowadzona jest | pon. 15.00–19.30, cz. 09.30–14.00
wykrywalność. Kampania objęła w serwisie aukcyjnym Alle-
swym zasięgiem główne ośrodki gro, na aukcjach internetowych
akademickie w Polsce, w szcze- użytkownika ryzyKOcha-
PKD Towarzystwie Rozwoju Ro-
gólności Warszawa, Kraków, nia (allegro.pl/my_page. dziny
Łódź, Piotrków Trybunalski, php?uid=13920664). Wszyst- ul.Podwale 7, 50-449 Wrocław
Katowice, Gdańsk kie koszulki | pon. – cz. 15.00–17.00

Szacuje się, że w Polsce ok. 35 tys. osób żyje z HIV, z czego ponad 50% nie wie
o swoim zakażeniu. 57% wszystkich zakażeń stanowią osoby poniżej 29 roku.
NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 
zORGanizowani studenci

od kuchni

Myślę, że KampusTV przedstawiać nie trzeba. W każdą środę serwuje Wam


dawkę świeżych wiadomości, patronuje najciekawszym wydarzeniom, organizu-
je szkolenia i imprezy okolicznościowe, a także zaprasza ciekawych gości. Do-
datkowo ubarwi Wam jesień nową ramówką z dynamicznym przewodnikiem kul-
turalnym –Wroclife, w każdy imprezowy piątek. Pomoże także przetrwać ciężkie
poniedziałki, dzięki satyrycznemu komentarzowi ekonomiczno-społeczno-plot-
karskiemu – Harry i Milton.
Karolina Paluch
Dział PR Kampus TV

W
arto zapoznać się z Kampu- a zarazem zdyscyplinowani poszukiwa- a co większy zapaleniec „kilka” kolo-
sTV już w październiku. Ja, cze newsów. Specjalnie dla Was opisują kwiów w plecy. Uczymy się sami, nie-
jeszcze kilka tygodni temu, sprawy ważne, często kontrowersyjne, rzadko na własnych błędach. Staramy się
o tej studenckiej telewizji wiedziałam pobudzające do przemyśleń i rozgorza- poszerzać wiedzę i doskonalić umiejęt-
niewiele, żeby nie powiedzieć – prawie łych debat oraz lżejsze ciekawostki ze ności, by nasza, z dnia na dzień bardziej
nic, a bycie jej członkiem wcale nie było- studenckiego światka. profesjonalna praca, była po prostu coraz
by ziszczeniem moich najskrytszych ma- Dział techniczny - operatorzy kamer, lepsza. Wszystko po to, aby być zawsze
rzeń. A jednak złożyłam aplikację (prze- montażyści… Magicy obrazu, którzy do Waszej dyspozycji, dostarczać po-
konana zresztą, że przyjmują wszystkich nadają słowom widzialną postać. Jego rządną dawkę informacji i zabawy.
bez dogłębnej selekcji), bardziej z cieka- członkowie ściśle współpracują z dzien- Jesteśmy jedną grupą, pięćdziesię-
wości, niż przeświadczenia o wyjątko- nikarzami, tworząc dwuosobowe zespo- cioma indywidualnościami i setką po-
wości tej organizacji. Dlaczego? Miałam ły. Razem, często na Waszą prośbę i znak, mysłów na minutę. Choć każdy ma inne
dosyć bezrefleksyjnego zapisywania no- wyruszają w pogoni za prawdą, sensacją zainteresowania i aspiracje, łączy nas
tatek na wykładzie i szukania na siłę za- i rozrywką. Dzięki Grupie ATM, nasze- nieuleczalna choroba - pasja.
jęcia dla zabicia nudy. KampusTV wydał mu patronowi strategicznemu, posługu- Ja również w trybie natychmiasto-
mi się dobrą alternatywą na „bezplan”, ją się nowoczesnym sprzętem, a swoje wym zostałam zarażona. Daję z siebie
choć ze swoim sceptycznym nastawie- umiejętności szlifują pod okiem specja- wiele, by nie zawieść liczących na mnie
niem do świata, cudów nie oczekiwałam. listów. kolegów. Zyskuję jednak nieporówny-
Ku mojemu zaskoczeniu, w szeregi PR – w jego skład wchodzą chyba walnie dużo – satysfakcję, poczucie sa-
KampusTV trafiło tylko kilku, skrupu- najbardziej pozytywnie zakręceni i jedno- morealizacji, a przede wszystkim, paczkę
latnie wybranych nowych członków. cześnie przedsiębiorczy kampusowicze. świetnych znajomych, na których zawsze
Pamiętam dobrze pierwsze spotkanie Do ich zadań należy przede wszystkim mogę polegać.
w gronie kampusowiczów. Siedziałam dbanie o wizerunek KampusTV, two- Jeśli pragniesz znaleźć się w miejscu,
zestresowana w rogu sali i obserwowa- rzenie spotów reklamowych, kontakty gdzie możesz dać upust swoim pomy-
łam tych wszystkich ludzi (a było ich z kołami naukowymi i organizacjami stu- słom, zaoferować siebie innym i brać peł-
całkiem sporo), szczerze witających się, denckimi, obejmowanie patronatów me- nymi garściami ze studni doświadczeń,
żywo rozmawiających i śmiejących się. dialnych oraz organizowanie własnych jeśli tak jak ja chciał(a)byś przekonać
Wyglądali na świetnie zgraną paczkę eventów. Dzięki nim mieliście okazję zo- się na własnej skórze jak działa Kampu-
przyjaciół. Zaskoczyli mnie profesjo- baczyć na żywo Kamila Durczoka! sTV – dołącz do nas! Rekrutacja trwa do
nalnym podejściem, ponadprzeciętnym ER – nowoutworzony dział zajmuje 17 października.
zaangażowaniem a przy tym luźną atmo- się pozyskiwaniem nowych partnerów Zauważyłeś/łaś w swoim otoczeniu
sferą. Wtedy właśnie tak naprawdę za- (merytorycznych – przeprowadzających coś wartego uwagi, coś Cię zbulwerso-
pragnęłam, by stali się oni częścią także szkolenia oraz finansowych). ER tworzy wało, zaskoczyło, rozbawiło, zacieka-
mojej codzienności. oferty komercyjne, a także organizuje wiło i chciałbyś/łabyś zobaczyć mate-
Kampus to cztery działy - dzienni- sprzedaż usług Kampus TV na zewnątrz. riał na ten temat w telewizji? Czekamy
karski, techniczny, PR i nowoutworzony Dwa lata temu, trójka zdeterminowa- na Twój znak! Napisz do nas (adres
ER. nych i zawziętych osób powołała Kam- redakcja@kampustv.pl) o sprawie dla
Dział dziennikarski – tworzy go pus do życia. Dziś jest nas pięćdziesię- Ciebie ważnej, a my przyjrzymy się jej
15 twórczych i światłych umysłów, cioro. Każdy, dla dobra sprawy, poświęca okiem kamery.
15 ciętych języków, 15 par dalekowzrocz- niezliczoną ilość godzin, większość ma
nych oczu, czyli niesamowicie kreatywni na koncie multum nieprzespanych nocy,

 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


Się rozwiń Się

Pszeniczne?! Miodowe?! Zrób sam piwo domowe


Jednym z najpopularniejszych trunków, jakimi zdarza się nam raczyć, jest piwo. Znane już
od wielu wieków, do swej obecnej formy przeszło szalenie długą drogę ewolucji.
Szymon Gorączka

P
ierwsze zapiski o tym szlachetnym www.twojbrowar.pl, ktrego twórcy są Trzecim rozwiązaniem jest odwiedze-
trunku odnajdujemy na glinianych jednocześnie absolwentami wydziału In- nie wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczne-
tabliczkach, które zapisane były żynieryjno-Ekonomicznego. Poprowadzą go, gdzie w budynku H na trzecim piętrze
przez Sumerów. Inne tropy pochodzenia Was i dostarczą niezbędnych elementów, mgr inż. Tomasz Pieciuń wraz z grupą
piwa prowadzą nas do starożytnego Egip- aby rozpocząć swoja przygodę z bro- zapaleńców, prowadzi koło naukowe po-
tu, gdzie piwo jako napój traktowane było warnictwem. Rozpoczęcie browarnianej świecone tej właśnie tematyce. Warto też
z wielką czcią, a nawet posiadało swoich przygody można dokonać na kilka sposo- dodać, że tutaj teoria ściera się przede
boskich opiekunów. Idąc starożytnym bów. Pierwszy z nich polega na zakupie wszystkim z praktyką!
tropem, docieramy również do znane- tzw. brewkita, czyli zamkniętego w pusz- Czytając ten artykuł, część z Was
go wszystkim (przynajmniej z nazwy) ce gotowego surowca. W tym przypad- pewnie zastanawia się: dlaczego zada-
Kodeksu Hammurabiego, który bardzo ku warzenie składa się z kilku prostych wać sobie tyle trudu, aby napić się piwa?
dokładnie określał zasady wytwarzania etapów. Wystarczy zagotować zawar- Otóż odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze -
i obrotu piwem. Ciekawostką jest to, iż tość puszki, dodać drożdże piwowarskie wzbogacicie swoje umiejętności o coś no-
kodeks na tyle poważnie traktował zło- i oczekiwać na efekty. Drugą, trudniejszą wego. Po drugie - swoje piwo jest zawsze
cisty trunek, że karą za dopuszczenie się drogą, jest zakupienie każdego surowca z swoje, a i znajomi, którzy zostaną ura-
oszustwa w jego produkcji było utopienie osobna i działanie od podstaw tak, jak się czeni takim trunkiem, z pewnością Wam
piwowara w jego własnym wyrobie. Śla- to robi w dużych zakładach produkcyj- pozazdroszczą. Po trzecie - macie okazję
dów złocistego trunku nych. spróbować niepasteryzowanego, niefil-
możemy się również trowanego piwa o głębokim
doszukać w starożyt- smaku, trwałej pianie, bez
nych Chinach. Tam pomocniczych dodatków
właśnie wytwarzano w procesie produkcyjnym.
napój z prosa, który Su- I po czwarte - koszt produkcji piwa w
poddany procesowi fermenta- r o w c e m warunkach domowych zamyka się w
cji przypominał piwo. Europa w swoich do produkcji piwa jest jęczmień, który granicach dwóch złotych. Teraz, wraz z
dziejach z piwem obeszła się nieco chłod- w wyniku zachodzących w ziarnie pro- nowym rokiem akademickim, pozostaje
niej. W szczególności nie znalazło ono cesów enzymatycznych, nabiera odpo- zostać studentem-piwowarem. Powodze-
akceptacji kręgach Rzymian oraz Gre- wiednich cech. Zesłodowane ziarno nia!
ków, którzy swoje zamiłowanie pokładali jest suszone i rozdrabniane (śrutowa- Dla równowagi wszechświata bądź
w winie. Jedynie plemiona skandynaw- ne). Kolejnym krokiem jest zacieranie, chociażby dla równowagi tego artykułu,
skie, germańskie oraz plemiona północ- w którym śruta zostaje połączona z wodą, należy wspomnieć o tym, że piwo podob-
nych Słowian rozkoszowały się w tymże w rezultacie składniki śruty przechodzą nie jak każdy alkohol czy używka uza-
napitku. Czas, wraz z idącym postępem do roztworu. Zacieranie jest najważniej- leżnia. Należy pamiętać, że uzależnienie
technicznym, utorował jednak piwu szym etapem produkcji piwa. Następ- od alkoholu to nie to samo, co uzależnie-
świetlaną przyszłość. Pracujące nad tym nie zacier jest filtrowany, a oczyszczona nie od czekolady i niesie ze sobą wiele
wyrobem klasztory udoskonalały go ca- z pozostałości brzeczka poddawana jest niepożądanych konsekwencji. Dlatego,
łymi wiekami, dodając kolejne elementy procesowi gotowania. Dodane wtedy jeżeli macie problem lub czujecie, że pi-
w instalacjach do produkcji oraz pracując szyszki chmielowe uwalniają składniki jąc ogromne ilości piwa, ciągle macie go
nad smakiem piwa poprzez dodanie szy- smakowo-zapachowe. Wytrącane podczas mało, redakcja B.E.S.T.a podsuwa wam
szek chmielowych. Opłacalność produk- procesu osady są usuwane poprzez filtro- parę adresów, w których możecie znaleźć
cji piwa toruje mu drogę aż po dzisiejsze wanie a płyn jest chłodzony. Ochłodzona pomoc:
czasy, w których koncerny dysponujące brzeczka zaszczepiana zostaje drożdżami - www.parpa.pl - Państwowa Agen-
wiedzą i doświadczeniem, dostarczają piwowarskimi, które w wyniku procesów cja Rozwiązywania Problemów Alko-
nam kolejne porcje tego alkoholu. życiowych prowadzą proces fermentacji. holowych - wchodząc na stronę klika-
Sięgając więc po piwo, nie traktujmy Podczas tego procesu piwo nabiera „pro- cie: placówki lecznictwa, a następnie
go jako rzecz oczywistą, gdyż to, co może centów”. Po procesie fermentacji piwo województwo dolnośląskie. Znajdziecie
pijecie właśnie w tej chwili, jest efektem klaruje się bądź pozostawia naturalnie tu kilka przydatnych adresów;
pracy wielu pokoleń piwowarów. Należy mętne. Piwo musi dojrzeć. W tym celu - Uniwersytet Ekonomiczny - pomoc
nadać piciu piwa pewną kulturę, próbo- pozostawia się je w spokoju na okres od możecie znaleźć u psychologa akademi-
wać wielu gatunków piwa, smakować dwóch do czterech tygodni dla piw jas- ckiego, którym jest pani Aurelia Zającz-
i doceniać pracę ludzkich rąk. nych i od dwóch do czterech miesięcy dla kowska. Jeśli zatem czujecie potrzebę
Co jeśli jednak żadne z piw nie zaspo- piw ciemnych. Właśnie podczas leżako- skonsultowania się, piszcie na adres:
koi waszego upodobania? Co jeśli chcecie wania, piwo nabiera odpowiednich cech psycholog@ue.wroc.pl
sami spróbować tej niezwykle ciekawej smakowo-zapachowych, które nazywamy
sztuki? Wtedy odsyłam Was do portalu bukietem piwa.

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 


Felietuńczyk

Firefly
Lead.

Krzysztof Kercz
aa

 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


EKOnomia

Reklama
Aikido Nie taki bank straszny
Minął już ponad rok od momentu, kiedy to Lehmann
Brothers ogłosił upadłość, a tym samym zaczęła
Wrocławski Aikikai się samonapędzająca globalna dekoniunktura. Do-
Wrocławska Sekcja Aikido
brze pamiętamy codzienne doniesienia o kolejnych
bankach, które ogłaszały bankructwo i klientach pan-
icznie wycofujących depozyty. Tylko pojedyncze kadry
tego „sensacyjnego filmu” nakręcono w Polsce, ale to
wystarczyło, aby nastąpił kryzys… kryzys zaufania.
Paweł Maleńczak

K
ażda informacja o zastoju i zwrócić uwagę na te banki, które
w gospodarce to przede wszyst- oferują nie tylko darmowe konta, ale
Wrocław Aikikai (Wrocławska Sekcja kim czynnik psychologiczny. również „nagrodę” za stałe wpływy np.
Aikido) zaprasza do udziału w zajęciach Ai- Inwestorzy, świadomi konsekwencji korzystne oprocentowanie kredytów
z podwójną ostrożnością rozważają lub uproszczoną procedurę przy
kido dla dorosłych i zajęciach rekreacyjnych z
każdy ruch. Banki podnoszą WIBOR zaciąganiu pożyczek. Teraz, kiedy na
elementami Aikido dla dzieci.
i wymagania wobec Kowalskiego... rynkach finansowych daje o sobie znać
Treningi Aikido prowadzimy we Wrocławiu
Co na to ów Kowalski? Zdawałoby się, odwilż, banki z pewnością będą chciały
od 12 lat (1997-2009). że powinien stracić resztki zaufania wynagrodzić sobie poniesione przez
do instytucji finansowych i schować ostatni rok straty. Warto więc uważać
Zapewniamy: wszystkie oszczędności do skarpety. na różnego rodzaju „haczyki”, które
• codzienne treningi w godzinach porannych I tu niespodzianka! Majowy rap- wychodzą na światło dzienne wtedy,
i wieczornych, ort CBOS opisujący zaufanie, jakim gdy umowa dawno została podpisa-
• treningi Aikido, treningi z bronią (miecz, Polacy darzą banki wskazywał, że na. Nie raz już przecież słyszeliśmy
kij, nóż), w porównaniu z listopadem 2008 nie o kredytach hipotecznych bez prow-
• oraz treningi Iai Batto Ho (praktyki cięcia zmieniło się ono i oscylowało na wys- izji, ale za to z obowiązkowym ubez-
ostrym mieczem). okim poziomie ok. 56%! W porówna- pieczeniem na życie lub funduszach
niu do pozostałych państw UE była to z pełną ochroną kapitału, jednak tylko
Poza regularnymi treningami organizujemy przewaga wprost miażdżąca. Pojawia w pełnych okresach rozliczeniowych.
pokazy, szkolenia dla firm, obozy dla dzie- się tu jednak pytanie, czy zaufanie Należy wreszcie pamiętać o standar-
ci i młodzieży, weekendowe staże i warsztaty połączone jest ze świadomością? dowych zabiegach, jak mniej atrak-
oraz lekcje indywidualne. Wyspecjalizowa- Chociaż tylko jedna trzecia cyjne lokaty czy wyższe oprocentow-
ni instruktorzy prowadzą zajęcia Aikido na dorosłych Polaków nie korzysta anie realne kredytów niż zapewnia
wrocławskich uczelniach. Bezpośrednio współ- z usług bankowych w ogóle, to wielu oferta. Aby uniknąć rozczarowań warto
z nas nie jest świadomych, że z bank- wiedzieć, jakie niespodzianki mogą na
pracujemy z klubami we Francji, Szwajcarii,
iem można negocjować! Nieufnie nas czekać w bankowych okienkach.
Wielkiej Brytanii i USA.
podchodzimy również do pracown- Tu niezastąpione są wszelkiego rod-
ików banku. Większość z nas jest zaju dyskusje, wykłady, czy seminaria.
Treningi odbywają się w Centrum Sztuk Wal- przekonana, że wszystkie ich działania Już 23 listopada jedno z nich będzie
ki przy ulicy Grabiszyńskiej 279 we Wrocławiu podporządkowane są wyłącznie inter- miało miejsce na terenie Uniwer-
(bud. FAT) oraz w SP nr 90. esom banku, a dobro klienta jest nie- sytetu Ekonomicznego z inicjatywy
e-mail: aikido@wsaikido.wroc.pl istotne. Starając się zachować obiek- Międzywydziałowego Koła Nau-
telefon: 507 480 653 tywizm, należy niestety przyznać, kowego „Bankier”. Zachęcamy do
że umowy bankowe są często kon- wzięcia udziału w tym spotkaniu, gdyż
Odwiedź naszą stronę www: struowane w sposób dość skomp- przedstawiciele instytucji finansowych
likowany. Jeśli dodatkowo wierzyć z pewnością będą źródłem nieocen-
www.wsasaikido.wroc.pl statystykom, które mówią, że ok. 44% ionej wiedzy, a tej nigdy za wiele, kiedy
klientów zapoznaje się z treścią umów chodzi o nasze pieniądze.
tylko pobieżnie, możemy być pewni Banki od zawsze prześcigały
nieporozumień. Okazuje się jednak, się w innowacyjnych ofertach, aby
że Polacy coraz lepiej radzą sobie tylko zwabić klienta. Bez wątpienia
z zarządzaniem domowymi finansami wiele z nich jest bardzo korzystnych.
i zaczynają stawiać sobie inne cele, niż Należy być jednak świadomym, że
tylko zarabianie. to my jesteśmy źródłem życia banku
Na rynku mamy obecnie prze- i zasługujemy na jak najlepsze warun-
syt banków i nawet kryzys nie zdołał ki. Bogatsi o doświadczenia ostatniego
przerzedzić tych szeregów. Warto roku lokujmy nasze oszczędności
więc dobrze zapoznać się z ofertami rozważniej…

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 


Zapiski z podróży | Niemcy

N iemcy już się nie wstydzą

Jeśli myślicie, że najbardziej rozrywkowym narodem świata są Brazylijczycy,


jesteście w błędzie. To nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy. A że przeciętny miesz-
kaniec kraju nad Łabą kojarzy się raczej z właścicielem równo przystrzyżonego
trawnika i Volkswagena? Stereotyp.
tekst i zdjęcia: Dominika Majcher

N
iemcy to prawdziwy imprezo- le łączyło, o tyle społeczność danego
wicze. Nie ma takiej okazji, landu, a nawet okręgu („kreisu”) czuła
która nie mogłaby być do- się związana przez historię i tradycje.
bra do świętowania. Zwłaszcza, jeśli Wynika to z dwóch faktów - po pierw-
chodzi o życie lokalnej wspólnoty. sze Niemcy są krajem związkowym,
Pojęcie to jest w Niemczech zaskaku- przez wieki podzielonym najpierw na
jąco silne i chyba jeszcze sporo czasu małe księstwa, potem zaś murem ber-
upłynie, zanim dościgniemy ich w ro- lińskim, co naturalnie wzmacnia re-
zumieniu słów „mała ojczyzna”. Być gionalny patriotyzm. Po drugie, przez
może wynika to z faktu, iż przez całe wiele lat po wojnie rzesze Niemców
lata istnienie świadomości narodowej wstydziło się swojej narodowości. Za-
u przeciętnego mieszkańca Bawarii przyjaźniona Niemka wyznała wręcz,
czy Saksonii było w praktyce fikcją. że na zagranicznych wyjazdach po-
Niektórzy socjolodzy posuwają się wszechne było podszywanie się pod
do stwierdzenia, że dopiero organi- mieszkańców Skandynawii ze wzglę-
zacja pamiętnego Mundialu w 2006 r. du na podobieństwo języków, nieroz-
wyzwoliła w społeczeństwie nastroje różnialne dla większości obcokrajow-
narodowościowe i poczucie jedności ców. Czy wspomniane mistrzostwa
narodowej. O ile więc mieszkańców rzeczywiście były przełomowe, okaże
Hamburga i Monachium, poza języ- się wkrótce.
kiem i podobnymi podatkami, niewie- Póki co przeciętny Niemiec nie
rozmawia przy piwie o mean-
drach krajowej polityki, lecz Z pomiędzy strzelców rokrocznie wybier
o lokalnych inwestycjach, przez 12 miesięcy pełni honory gospo
a w jego ogródku obok niemie-
wspólnej inicjatywy mieszkańców. Ich
ckiej powiewa też miejscowa
relacje oparte są nie tylko na dobrosą-
flaga. Oczywiście przynależ-
siedzkich stosunkach, ale też na przy-
ność do lokalnej wspólnoty
należności do lokalnych organizacji,
jest znacznie silniejsza na
kółek samopomocy, etc.
prowincji niż w wielkich me-

W Nadrenii – Westfalii ok. 90% mężczyzn należy do


tzw. Schützen, czyli bractw strzeleckich.
Niczym dziwnym nie jest przebieranie się
w zielone mundury obwieszone odznakami,
noszenie szabli i kapeluszy z piórkiem.

tropoliach, nie zmienia to W Nadrenii – Westfalii, w której


jednak faktu, że pojęcie „re- jakiś czas mieszkałam, ok. 90% męż-
gionu” jest w Niemczech rów- czyzn należy do tzw. Schützen, czyli
nie ważne co „kraju”. Niech bractw strzeleckich. Przebieranie się
świadczy o tym choćby to, iż w zielone mundury obwieszone odzna-
bardzo wiele działań i inwe- kami, noszenie szabli i kapeluszy z za-
stycji w małych, niemieckich dziornie sterczącym piórkiem nie jest
miasteczkach jest efektem nie niczym dziwnym. Bractwa o chrześ-
Na Vogelschiessen następuje jeszcze symboliczna interwencji władz, ale właśnie cijańskich korzeniach i militarnej
detronizacja poprzedniej królewskiej pary i koro-
nacja następnej.

10 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


Zapiski z podróży | Niemcy
przeszłości z czasem ograniczyły swą być przekazana żonie
działalność do regularnych, mocno za- w możliwie łagodnej
krapianych (najczęściej piwem), spot- postaci. Nic dziwnego,
kań. Raz na rok odbywa się zaś huczny bycie królewską parą to
Schützenfest, czyli święto strzelców. rocznie wydatek ok. 5 ty-
Od zwykłych, całorocznych zabaw sięcy euro.
różni się on tylko tym, że pije się nań Na Vogelschiessen
cały dzień. Pomiędzy kolejnymi butel- następuje jeszcze sym-
kami piwa salutuje się czy maszeruje boliczna detronizacja
w takt muzyki granej przez „strzele- poprzedniej królew-
cką” or- skiej pary i koronacja
kiestrę. następnej. Przez kolej-
Z po- ne 2 tygodnie dzielące
między nowych „władców” od
strzel- święta strzelców muszą
ców rok- oni przygotować się do
rocznie objęcia pełni władzy.
wybie- Na Schützenfeście pre-
rana jest zentują się już bowiem
królew- w pełnej krasie. I o ile
ska para, w przypadku króla cho-
k t ó r a dzi „jedynie” o obwie-
p r z e z szenie jego strzeleckiego
12 mie- munduru nowymi odzna-
s i ę c y kami i szarfami, o tyle
pełni ho- królowa zakłada strojną
nory go- suknię balową, w której
Królem zostaje strzelec, który na święcie
spodarzy będzie występować przez
Vogelschiessen zestrzeli z wysokiego cokołu ptaka.
d a n e j cały następny rok. Nie
miejsco- tylko ona – królewska
wości. para wybiera bowiem tzw. Hofstaat, miejscowości. Przeważnie zaprasza
Królem czyli od 4 do 8 par towarzyszących. się wtedy swoich przyjaciół (z dzieć-
rana jest królewska para, która zostaje Wszystkie kobiety Hofstaatu również mi, oczywiście), po czym na chodniku
odarzy danej miejscowości. ów strze- noszą długie suknie, naturalnie skrom- przed domem tradycji staje się zadość.
lec, który niejsze jednak od królowej. Tak prze- Gdy flaga powiewa już na maszcie,
na dwa tygodnie przed Schützenfe- brani udają się na uroczystą paradę w gospodarze częstują zgromadzonych
stem, na święcie zwanym Vogelschies- towarzystwie pozostałych strzelców piwem lub (rzadziej) innym trunkiem
sen zestrzeli z wysokiego cokołu pta- oraz licznych orkiestr przybyłych oraz lekką przekąską. Biesiadowa-
ka. W kraju, gdzie dużą popularnością z sąsiednich miejscowości i wygrywa- nie odbywa się przeważnie na ulicy,
cieszy się partia Zielonych, ptak nie jących podniosłe melodie. To początek a przypadkowi przechodnie natych-
może być oczywiście żywy, w tym Schützenfestu. Zgromadzona ludność miast zostają wciągnięci do zabawy.
celu wykonuje się więc drewnianą po- (przeważnie ok. 90% mieszkańców) Po wypiciu wszystkiego (szybciej, niż
dobiznę zwierzęcia i zawiesza w wi- bije brawo swojej królewskiej parze. można by sadzić po ilości butelek) ra-
docznym miejscu. Jest to chyba jedy-
ny dzień w roku, gdy strzelcy mają do Przez wiele lat po wojnie rzesze Niemców
czynienia z prawdziwą strzelbą. Każdy
z nich oddaje kilka strzałów. Szczęś- wstydziło się swojej narodowości.
liwiec, który zestrzeli ostatnią część Na zagranicznych wyjazdach powszechne było
ptaka, panuje łaskawie przez następny
rok jako król owej miejscowości. Po podszywanie się pod mieszkańców Skandynawii
obowiązkowym wypiciu kilku toastów ze względu na podobieństwo języków, nierozróżnialne dla
okraszonych okrzykiem „Prost!” na-
stępuje wybór królowej. Jako że prze-
większości obcokrajowców.
ważnie nowo wybrany jest człowie- Nikt nie zastanawia się, czy parady dosna grupa przenosi się pod kolejny
kiem żonatym, jeszcze nie zdążyło się, w balowych sukniach środkiem miast dom, gdzie rytuał powtarza się. Koniec
aby królową nie została żona zdolnego nie są co najmniej zabawne. Chodzi zabawy ma miejsce w czyimś ogrodzie
strzelca. Teoretycznie nie jest to przy- przecież o dobrą zabawę i poczucie lo- na tradycyjnym grillu z kiełbaską lub
mus, ale chyba nikt nie chce ryzyko- kalnej przynależności. stekiem. Kto jak kto, ale Niemcy wie-
wać takiej decyzji. Często jednak tak- Niezwykłym rytuałem jest także dzą, czym jest dobra zabawa.
że wiadomość o wygranej męża musi wciąganie przed domem flagi swojej

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 11


Trochę kultury?! | REALacje

Viva Positive Style!


Jak co roku w sierpniu głównym moim celem było wziąć udział w Ostróda Reggae Festi-
walu. To największe w Polsce święto muzyki reggae za każdym razem zostawia mnóstwo
wspomnień. Tak było i tym razem.
Relacja Zbychowca z Ostróda Reggae Festiwalu

Ostróda wita gości znajdowało się na koszarach (gdzie na każdą przerwę między koncertami,
Do Ostródy dostałem się nie posia- miały miejsce wszystkie koncerty), chociaż niestety nie mogłem sobie po-
dając nawet wystarczających funduszy lecz w pobliżu plaży miejskiej, nad je- zwolić na którekolwiek z prezentowa-
na zakupienie karnetu, na szczęście ziorem Drwęckim. Była to wada, gdyż nych tam cacuszek.
dzięki szczodrości współfestiwalowi- oznaczało długie marsze, co wyklucza- Wyliczanka,
czów nie sprawiło to większego prob- ło kompletnie krótkie wizyty w celu czyli kto zagrał i jak
lemu i na luzie ustawiłem się w ok- zostawienia lub wzięcia czegoś z na- Przejdźmy może teraz do wykonaw-
ropnie długiej kolejce. Luz trwał aż miotu. Z drugiej strony nowe pole było ców, którzy utkwili mi w pamięci.
do momentu, kiedy strażacy wpadli na 1. Ragana - pierwszy zespół
“genialny” pomysł wjecha- na ORF, który miałem nie-
nia wozem przez główną bra- wątpliwą przyjemność zo-
mę festiwalową, przy której baczyć, spokojny, pulsu-
oczywiście były kasy i tłum jący dub wprowadził mnie
ludzi czekających na karnety. w całkiem dobry festiwalo-
Ścisk stał się ogromny i ma- wy nastrój.
rzeniem stało się dostanie do 2. Marika & Ruff Radics
środka z zaopaskowaną ręką. Niestety o niebo lep- - zaczęli całkiem ciekawie, bo od cove-
z uwagi na to, że człowiek w tłumie sze od tego, które było udostępnione w ru starego hitu My Boy Lollipop, jed-
poprzednich latach. Przede wszystkim
rzadko zachowuje się racjonalnie, zaję- nak później już mnie tak nie urzekło,
ło niemal godzinę zanim dostałem się było o wiele większe, co dało znacz- wolę Marikę jednak w klubie, na małej
do okienka kasy i zakupiłem trzydnio- nie więcej przestrzeni do rozbijania przestrzeni, wydaje mi się to jej praw-
i wykluczyło wpychanie się “na chama”
wy karnet na festiwal. Należy przyznać, dziwym żywiołem.
że kolejka do ostródowych kas jest między i tak wąsko rozbite namioty, jak 3. Vavamuffin - byłem na fragmen-
jednak swoistym katharsis, jeżeli ktośmiało to miejsce w poprzednich latach. cie koncertu tylko, świetna jak zwykle
Poza tym z pola roztaczał się widok na
przeżyje to odczuwa taką ulgę, że i sam energia i kontakt z publicznością, za-
festiwal nabiera dodatkowego uroku. jezioro, a do plaży było bardzo blisko, służone drugie miejsce na European
Nowe miejsca, smaki, bo tylko za płot. To ewidentne atuty Reggae Contest, jednak widząc już ich
tego miejsca, które moim zdaniem prze- po raz n-ty nie robią aż takiego wielkie-
zapachy i dźwięki
ważyły jednak o pozytywnej ocenie. go wrażenia jak za pierwszym.
Podstawową różnicą między tą,
W miejscu poprzedniego pola znaj- 4. Hornsman Coyote - wprawdzie
a poprzednimi edycjami festiwalu było
dowało się za to miasteczko gastrono- nie powalił mnie tym razem tak, jak na
pole namiotowe, które tym razem nie
miczno-sklepowe, gdzie można było koncercie we Wrocławiu, ale i tak da-
zarówno cał- wał radę i trzymał poziom. Wielokrot-
kiem nieźle nie widziałem go bujającego się pod
zjeść (za- sceną i w innych miejscach, podobno
równo dla pogrywał też z innymi soundami, za co
wegetarian mam do niego wielki szacunek. Zresztą
i mięsożer- puzon ma wielki urok.
nych), cho- 5. Dubtonic Kru - pokazali kawałek
ciaż ceny nie naprawdę dobrego jamajskiego rootsu
były niskie, i dubu, bardzo wysoki poziom wykona-
a także zaku- nia, do tego jeszcze Roots Rock Reggae
pić mnóstwo Boba Marleya na koniec. Piękny kon-
gadżetów cert, na którym warto było być.
związanych 6. Tosh Meets Marley - wiele
fot. Marta Kotarska

mniej lub oczekiwałem od tego zespołu. O ile


bardziej z te- instrumentalnie dawali niewątpliwie
matyką festi- radę, to wokal już nie porywał i niezbyt
walu. Róż- pasował mi do piosenek dwóch gigan-
Junior Tshaka, zwycięzca European norodność
Regggae Contest. Prywatnie Szajcar. tów reggae. No i zabrakło mojego ulu-
tego sektora przyciągała mnie niemal

12 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


Trochę kultury?! | REALacje

fot. Marta Kotarska


bionego kawałka Petera Tosha - Step- jednak nie
ping Razor. A szkoda... przeszka-
7. Jah Live - byłem na końcowej dzało to we
części występu tego brazylijskiego wspólnym
zespołu, ale należy przyznać, że wy- podrygiwa-
starczyło to, aby przekonać się do ich niu do mu-
muzyki i po chwili krzyczeć z całej siły zyki war-
“Jah Live, Jah Live”, aby weszli znowu szawskiego
na scenę. składu se-
8. Rebel Control - trudno mi coś lektorskie-
powiedzieć ponad to, że po prostu do- go.
brze zagrali, z fajnym vibem. Ciekawe 12. Bob
było, że bodajże, basista występował One - wy-
w kominiarce (zapewne jakiś związek stąpił razem
z nazwą). z Moniką
9. Overproof Sound System - z Bakshis-
wspaniała energia, dynamiczne kawał- ha, bardzo W trakcie koncertu wokalista zespołu Rootz Underground
ki, aż zacząłem się bać, że przez sza- fajny i ener- powiedział „Security! Open the Gate!”. Po chwili publiczność
wkroczyła na scenę!
leństwo na ich koncercie zabraknie mi getyczny
energii na następny zespól, czyli... koncert,
10. Tiken Jah Fakoly - francusko- chociaż tu już temperatura zmusiła 15. Joint Venture Sound System
afrykański skład z wokalem przypo- mnie do ewakuacji i nie byłem na ca- feat. Brother Culture - krótko na-
minającym Alpha Blondy dał piękny łym występie. piszę tylko, że pokazali klasę, bardzo
korzenny koncert z niesamowitym kli- 13. Junior Tshaka - o tym wyko- mocna selekcja!
matem. Niestety moja znajomość fran- nawcy wiedziałem tylko tyle, że wygrał 16. Rootz Underground – to, co
cuskiego, a może raczej nieznajomość, European Regggae Contest i jest ze się działo na tym koncercie przebiło
trochę psuły mi odbiór, bo oprócz słów Szwajcarii. Jak się okazało, nagroda ta chyba wszystko, co pojawiło się na tym
Africa i égalité prawie nic nie rozumia- została przyznana jak najbardziej słusz- festiwalu. W trakcie koncertu wokali-
łem z tekstu. Jednakże to, co mogłem nie, gdyż młody artysta pokazał bardzo sta zespołu powiedział „Security! Open
zobaczyć, czyli wspaniale poruszające ciekawą muzykę z użyciem akustycz- the Gate!”, po chwili można było zoba-
się chórzystki (skojarzenia z I-Trees, nych gitar i pięknymi melodiami. Za- czyć tłum ludzi przeskakujących przez
chórkiem Boba Marleya nasuwały się powiedział, że do Polski jeszcze przy- ogrodzenie pod scenę. W pewnym mo-
same) i wokalistę w długiej szacie, jedzie, więc należy wyczekiwać kiedy mencie publiczność (w tym ja) wkro-
wprawiało mnie w ewidentny zachwyt. się zjawi i wybrać się na koncert. czyła na scenę!! Nie sposób zapomnieć
Było to świetne zakończenie drugiego 14. Rastasize - mam szczerze po- tego koncertu (jeżeli ktoś nie wierzy to
festiwalowego dnia. wiedziawszy mieszane uczucia. Wpraw- polecam obejrzeć na YouTube filmiki
11. Roots Revival - tego było mi dzie nie można nic zarzucić muzykom z koncertu, zwłaszcza z kanału Bom-
trzeba w niedzielę! Potężna dawka ro- z Jamajki, co najwyżej trochę Dawido- baclass).
ots reggae i dubu podana przez ten so- wi Portaszowi, że trochę miejscami za 17. Iration Steppas - !!!!!!!!! Ko-
und była wręcz nieziemska! Co prawda bardzo wydziwiał wokalnie, ale jakoś lejny niesamowity występ! Brytyjski
namiot soundsystemowy był nagrzany nie porwały mnie ich piosenki, jakbym sound dał czadu na maksa, na koniec
przez słońce do granic możliwości, miał zanucić którąkolwiek to miałbym wkroczyła na scenę Yaz Alexander,
problem. publika nie chciała wypuścić Brytyj-
M o ż l i - czyków z namiotu wytrwale krzycząc
we, że “we want more!”. Festiwalowiczów
było to wracających na pole namiotowe, witało
s p o w o - wschodzące nad Ostródą słońce.
dowa-
ne zbyt Rano trzeba było się spakować
dużą pro- i pożegnać z uroczym miastem na Ma-
m o c j ą , zurach Zachodnich i w spokojnym ryt-
rozdmu- mie reggae ruszyć na dworzec kolejo-
chaniem, wy, wiedząc, że nie opuszcza się tego
przez co miejsca na zawsze, lecz co najwyżej na
spodzie- rok.
fot. Marta Kotarska

wałem
się nie
wiadomo
czego.
O R
stróda eggae estiwalF
Ostródzka publiczność. 14-16 sierpnia 2009

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 13


Trochę kultury?! | Film

M inusy dojrzałości
Po raz kolejny nie mogę się oprzeć refleksji nad
cudowną młodością, jej emocjonalną płodnoś-
cią, błyskotliwością i ekscytującym buntem. Ach,
dlaczego wraz z wiekiem wyparowuje z człowie-
ka iskra przenikliwości i kuszącego undergroundu
na rzecz stoickiego spokoju i nudnawego oswoje-
nia bytu? Niby łatwiej się żyje, ale o ile mniej pory-
wów, zdrowego kontestatorstwa, co napędza umysł
i pozwala kreować poruszające dzieła. Po filmie Almo-
dovara myślę sobie, że przydałaby się kolejna rewo-
lucja antyfrankistowska, żeby pobudzić jego uśpioną
wiekiem, dostatkiem i blichtrem osobowość z czasów
madryckiego wyzwolenia i skandalu.
Magda Kotowska
DziennikNakręcaczy.wordpress.com

P
rzerwane objęcia” to, owszem, coraz więcej problemów sprawia pe- szy stopień fascynacji wątkiem, boha-
dowód profesjonalizmu reżysera netracja ludzkiego wnętrza („Coraz terem, dialogiem lub muzyką. Z tego
i w jakimś sensie typowej dla nie- trudniej jest mi przegryźć się przez filtr zestawu jedynie ostatnia pozycja wy-
go emocjonalnej awangardy, ale dzieło udawanego glamouru, aby dotknąć warła na mnie konkretne wrażenie.
to jest znacznie uboższe od tego, co czegoś prawdziwego i poznać kawałek Miło było zaszyć się w kinie przy
prezentował w poprzednich obrazach. realnego świata.”) tradycyjnie klimatycznym Almodova-
Nie ma tu poczucia humoru jak w „Ko- Nie sposób pozbyć się uczucia lek- rze, popatrzeć na antylopę-Penelopę,
bietach na skraju załamania nerwowe- kiej konsternacji po seansie. Nie wia- posłuchać hiszpańskiego seplenienia,
go”, poruszającej historii wzorowanej domo, tak naprawdę, co reżyser chciał ponownie zdziwić się jak inaczej ten
choćby na „Porozmawiaj z nią”; nawet przekazać (prócz wyrazu hołdu dla kina, ciepłolubny naród wyraża emocje. I nic
muzyka nieco płytsza, choć chwytliwa. co kojarzy mi się z nieprzystępną abs- więcej ponad to „miło” wydusić z sie-
Jasne jest, że hiszpański sposób przed- trakcją „Twarzy” Tsai Ming-Lianga). bie nie mogę. Może prócz postanowie-
stawiania uczuć jest już sam w sobie Nic mnie w tym filmie specjalnie nie nia, że bardziej skupię się na świeżych,
specyficzny i niewiele ma wspólnego wzruszyło, perfidnie nie rozśmieszy- reżyserskich debiutach. Ole…
ze słowiańską wrażliwością, ale zdaje ło ani nie zszokowało. Pewnie, że nie
się, że pomimo chęci, Almodovarowi o skandal tu chodzi, ale choćby o wyż-

III Międzynarodowy Festiwal Rekrutacji Permanentnej


Nie gonimy za sensacją, żyjemy powoli, od ekshibicjoni-
stów raczej stronimy. Gazeta to tylko jedno z naszych za-
interesowań, a każdy z nas ma inne. Lubimy więc spotykać
się na piwie i pizzy, dzieląc wiedzą, ciekawostkami, prze-
myśleniami i kawałkami ciasta.
Jeśli Ci to odpowiada, zapraszamy do nas. Szukamy dzien-
nikarzy, fotografów, rysowników, grafików, webmasterów,
operatorów DTP, marketingowców, a na pewno nie pogar-
dzimy i innymi ciekawymi ludźmi.
Przyjdź do nas na zebranie we wtorki o 18.30, a powiemy
Ci więcej, poznamy się i zaprezentujemy lub zajrzyj na
best.ue.wroc.pl.

14 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


poGRAj

Z ostań tran portowym potentatem !


Znane przysłowie mówi: stary ale jary. Taki właśnie jest on – ma już swoje
lata, nie ten look, trochę niedzisiejszy, ale wciąż potrafi zająć na wiele godzin.
Transport Tycoon, bo o nim mowa, to gra wydana w 1994 roku, czyli w dość za-
mierzchłych czasach, zważywszy na rozwój technologii komputerowej i gier.
Grzegorz Święch

T
akie stare gry jednak mają coś przez komputer), a po drugie – wiedzieć ze w podstawówce (tak, wspomnienie
w sobie, że dziś zamiast zachwycać co, skąd i czym transportować, tak by dzieciństwa), potrafiła mnie zaskoczyć,
się realistyczną grafiką i dopra- dobrze zarobić. Jednak jeśli ktoś nie a ja mogłem czegoś nowego się w niej
cowanymi szczegółami nauczyć. Mam tu
jakiejś współczesnej gry, na myśli możliwość
powróciłem po ponad projektowania sieci
10 latach do budowania li- stacji kolejowych
nii kolejowych i zachwyca- podłączonych do
nia się jak jeżdżące po nich jednej bądź kilku
pociągi wożą węgiel do głównych magis-
elektrowni, drzewo do tar- tral, zbudowanych
taku oraz pasażerów i pocztę z użyciem jednoki-
między różnymi częściami erunkowych torów,
wykreowanego świata. po których potrafi
A wszystko to na dwuwymi- jeździć zgodnie
arowej planszy z prostą, kilkanaście pociągów,
„kanciastą” grafiką. nie powodując
Oprócz obsługi pociągów żadnych kolizji. A po
gracz może zająć się trans- Pociągi możemy obserwować na mapie głównej bądź w osobnym okienku
pierwszym po latach
portowaniem pasażerów i towarów chce by wirtualni gracze przeszkad- uruchomieniu, gra potrafiła zatrzymać
samochodami, statkami oraz samolotami. zali mu w zagospodarowywaniu świata, mnie przy komputerze do 4 nad ranem…
Jednakże budowanie kolei jest zdecy- może wyłączyć konkurencję i grać sam. Na mojej liście gier „do odkurze-
dowanie najbardziej ekscytującym el- Z czasem pojawiają się nowe typy loko- nia” znajdują się jeszcze takie tytuły
ementem tej gry. motyw (diesle, potem elektrowozy) jak np. SimFarm, SimTower, SimCity
Gracz zaczyna przygodę w czasach i innych środków transportu. Transport (oczywiście w pierwszej wersji), czy Cy-
gdy po torach jeżdżą jeszcze parow- staje się coraz szybszy, a my na koncie wilizacja 2. Wszystkie te gry zapewne
ozy, a na koncie ma sporą pożyczkę do mamy coraz więcej pieniędzy. Gdy gracz znane są miłośnikom gier strategicznych,
spłacenia. Wtedy musi liczyć na of- przebrnie już do XXI wieku, uzyskuje a tym którzy jeszcze o nich nie słyszeli,
erty władz miast, które chcąc zapewnić możliwość budowania kolei jednoto- zdecydowanie je polecam.
transport swoim mieszkańcom bądź rowej, a w kolejnych latach – magnety- Natomiast by odstresować się przed
zaopatrzenie funkcjonującym w okolicy cznej, czyli jeszcze bardziej wydajnych kolejnym dniem pracy bądź zajęć na
przedsiębiorstwom, dodatkowo przez rok środków transportu. uczelni, zalecam przed snem zagrać ze
płacą firmom zapewniającym tę usługę. Dodatkową możliwością gry współlokatorem bądź kolegą z akademi-
W ten sposób zarabiamy na spłatę kredy- (zapewnioną przez specjalny dodatek, ka partyjkę w również wiekową (rocznik
tu, a potem wychodzimy na prostą. Ale, później włączony jako element wersji De- 1999) jak i kultową Quake 3 Arena.
po pierwsze – musimy być szybsi i spry- luxe z 1995 roku) jest budowa własnych
tniejsi od przeciwników (prowadzonych scenariuszy. Gracz może zatem
zaprojektować Polskę, Europę
czy przykładowo – wojewódz-
two dolnośląskie, by później
na takiej mapie móc oddawać
się grze z jeszcze większą
przyjemnością. Gotowe mapy Producent
Chris Sawyer
pobrać można także z Inter- i projektant
netu, a stron miłośników tej gry Wydawca MicroProse
wciąż nie brakuje. Data wydania jesień 1995
Dla mnie osobiście ciekawe
Gatunek strategia / symulacja
jest to, że odgrzebana po tylu
latach gra, bo przecież ostatni PC 486 33MHz,
Wymagania
raz grałem w nią będąc jeszc- 4MB RAM, karta VGA
Wykaz pociągów pozwala graczowi uporządkować wiedzę
o nich i dowiedzieś się np. ile zarabiają
NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 15
Trochę kultury?! | Muzyka

Piosenka szeptana
Powiadają, ze najlepsze płyty nagrywa się w rozpaczy
i depresji. W tym sęk dowodzi jednak, że ludzie szczęśliwi nie
są na tym polu wcale gorsi i potrafią zarażać swoim optymiz-
mem.
Jakub Knoll
DziennikNakręcaczy.wordpress.com

W
łaśnie tak kojarzyłem zawsze a płyta faktycznie ma swój charakterystyczny
muzykę jeleniogórskich terenów – i rozpoznawalny styl. Styl sękowy.
z lekka jazzująca poezja śpiewana, I tu rodzi się pewien problem dla recen- W tym sęk: „Pogadaj z kimś ”
pełna optymizmu lub lekkiej melancholii. Tak zenta, bowiem jak tu ocenić zespół, którego
jest w michałowickim Teatrze Naszym, tak piosenki zna się już kilka lat, nie ma się więc piosenek z wczesnej działalności Sęków,
bywało na jazzowych koncertach na Rynku do nich stosunku obiektywnego, ani nie patrzy w stylu „A niech to kule biją”, czy „Złota
i tak, na szczęście, wciąż wyglądają kolejne z należytą świeżością. Ale tu zahaczamy jed- rybka”. Pośród lirycznych ballad, czy bardziej
edycje Gitarą i Piórem zarówno w Karpaczu, nak o kolejną zaletę – płyta zawiera wiele poważnych tonów, sprawia ona jednak, że
jak i Borowicach oraz na Giełdzie Piosenki nowych, zupełnie mi nieznanych utworów, całość się po prostu nie nudzi.
Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Podo- wliczając w to zupełnie fantastyczne „Po dru- Już kilka lat śledzę karierę W tym sęków
bny jest też, działający od 2005 roku, W tym giej stronie” i „Bóg wie co”, który odkrywa (to wszak po trochu znajomi) i muszę przyznać,
sęk. Nie jest jednak oczywiście tak, że Sęki przed słuchaczami jakiś zupełnie inny świat. że album nagrali bardzo profesjonalny, dopra-
są, jak każdy jeleniogórski zespół (o ile w Ważny, a zarazem osobny i prywatny świat cowany, z wieloma muzycznymi smaczkami,
ogóle istnieje takie pojęcie), że nic nowego Marcina Swekleja. jak świetna i rytmiczna perkusja, czy szeptane
nie wprowadzają. Sam założyciel, gitarzysta, Zaskakuje też instrumentarium, bo oto partie śpiewającej Anny Kosy. Przy takim ro-
autor wielu tekstów i muzyki zespołu, Marcin obok gitary, basu i perkusji pojawia się ako- zwoju z niecierpliwością czekam na kolejne
Sweklej, mówi o swoich „dzieciach”: „to rdeon, dodający spokojnego, z lekka tangowe- płyty i koncerty. Z racji natomiast, że recen-
piosenki w klimatach… sękowych. Nie ma go nastroju. Marcin wyraźnie na gitarze grać zent zupełnie obiektywizmu zachować nie
przebojów. Liczy się całość.” Jakież to miłe, a umie bardzo dobrze, delikatny, ale mocny głos potrafi w zaistniałej sytuacji, odsyłam zaintry-
trochę niedzisiejsze myślenie, ale dzięki temu Ani Kosy koi nerwy, bas jej brata, Janka, jak gowanych potencjalnych słuchaczy na kon-
słuchając debiutanckiego „Pogadaj z kimś” zwykle działa podprogowo, nie mówiąc już certy zespołu, gdzie płytę ową nabyć można,
nie ma się – prawdziwego niestety dla wielu o świetnie nadającej rytm perkusji Kuby. a także na stronę internetową wTymSek.pl,
innych albumów – uczucia, że po połowie już Płyta jest różnorodna i to dobrze. Mi gdzie także kilku utworów można posłuchać.
się muzykom skończyły pomysły. Tu nawet osobiście podoba się to tym bardziej, że nieco Myślę, że warto znać tę grupę i śledzić ich ro-
ich stare i znane przeboje brzmią inaczej, irytowała mnie humorystyczna stylistyka zwój.

Hurra! Kult!
Drodzy Państwo, hossa na muzycznej giełdzie! Po zaskakująco
dobrym albumie Pearl Jam, dostajemy równie przyzwoity
krążek i to polskiego pochodzenia. Na jednej płycie Kult
skompilował punkowe szaleństwo, młodzieńczą energię,
mocne teksty i dźwiękową tradycję.
Magda Kotowska
DziennikNakręcaczy.wordpress.com

K
rążek otwiera skoczna opowiastka o uczuciowych skazańcach. Nastrojowy
o Marii i jej pierworodnym, przy kawałek, choć mimowolnie nasuwa się refle-
której wirujące kotły na koncercie są ksja, że brakuje albumowi mrocznej mocy, co
oczywistością. Po tym mocnym wejściu Kazik towarzyszyła choćby „Dziewczynie Bez Zęba
nie spuszcza z tonu i rozprawia się z polityczną Na Przedzie” – takie to „uroczysko” tworze-
Kult: „Hurra!”
amnezją, by w kolejnym kawałku ulżyć sobie nia w radosnej atmosferze. Jest skocznie, ale
werbalnie, aktorząc w roli polskiego idioty. mniej patetycznie. urzekają starym, dobrym stylem kapeli.
W „Nowych Tempach”, prócz świetnej muz- Kolejne kompozycje radują instrumen- Kazik Staszewski daje upust swojej
yki, słychać wokalne popisy Kazelota, które talnym zróżnicowaniem, brzmią ciekawie socjologicznej naturze, a trąbka i puzon
po tylu latach zdzierania gardła budzą szczery i zmyślnie; są poczekalnią przed spot- we współpracy z saksofonem i klawiszami
podziw. Jeszcze bardziej zaskakuje wielka kaniem z absolutną perełką, grzmiącą wnoszą ducha tradycji. Jest porywiście, dy-
dawka energii, jaką Kult emanuje. Porywająca o kościelnej patologii. „Podejdź Tu Proszę” namicznie, świeżo i dojrzale jednocześnie.
była Maria z początku albumu i równie szybka to utwór wybrany, uzależniający, tekstylnie Przed nami trasa październikowa, podczas
jest „Marysia”, znana jako singiel promujący. błyskotliwy, śpiewany z charakterystyczną dla której, to wiem, zespół będzie miał „u stopy
Chwila na wytchnienie pojawia się dopiero Kazika satyryczną powagą. Końcówka płyty swojej cały świat”. Podobno w życiu nie ma
w połowie płyty, gdy cichną kultowe działa, też utrzymuje wysoką jakość. „Chodźcie nic pewnego. A Kult? Cieszę się, że mieszkam
by dać miejsce nieco biesiadnej piosence Chłopaki” i kołysząca słowa „Karinga” w Polsce.

16 | NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl


Trochę kultury?! | Film

Ostatnimi czasy sporo się słyszy o niewiedzy polskiej młodzieży dotyczącej ważnych wyda-
rzeń z okresu II wojny światowej, jak choćby Powstanie Warszawskie czy zbrodnia katyńska.
W erze gier komputerowych i filmów science-fiction, młodzi ludzie większą wagę przykładają
do przyszłości, niż do czasów dawnych.
Piotrek Semeniuk

D
zisiejszy człowiek z łatwością Innymi słowy, połączyć motyw przyszłości, młodego odbiorcę. Warto wspomnieć, że
potrafiłby powiedzieć kim jest z jej cybernetyką i innowacjami z konk- producentem projektu jest właśnie Platige
Neo, w jakim filmie występował retnymi wydarzeniami z naszej historii. Image – studio odpowiedzialne za materiały
Obcy czy wymienić trzy prawa robotyki Pokazać fakty ubrane w post apokaliptyczną filmowe w, słynnej już, grze „Wiedźmin”,
Izaaka Asimova, natomiast ogromną rzeczywistość. a sam projekt powstaje przy współpracy
trudność sprawiałoby mu podanie daty bit- Brzmi nierealnie? Tomasz Bagiński, z Muzeum Powstania Warszawskiego – co
wy pod Narwik czy wymienienie nazwiska twórca nominowanej do Oscara „Katedry” świadczy o tym, że pod względem historycz-
głównodowodzącego Armii Krajowej pod- może udowodnić nam, że jest to możliwe. nym film zostanie zrealizowany bezbłędnie.
czas Powstania Warszawskiego. Nawet, 15 lipca 2009 roku ruszył projekt filmu Dużo osób wiąże nadzieje z projektem
jeżeli powstałby film dotyczący powstania, „Hardkor 44”, którego motywem przewod- „Hardkor 44”. To pierwszy w polskiej
stworzony w tradycyjnej konwencji filmów nim będzie Powstanie Warszawskie. Ma on kinematografii projekt filmu tego rodzaju.
historycznych, to tylko przez pewien okres zostać zrealizowany w technice, w jakiej Nikt wszak w Polsce nie próbował jeszcze
po premierze młodzież będzie zafascynow- powstały ekranizacje słynnych komiksów stworzyć tak zaawansowanego technicznie
ana filmem i historią tamtego okresu, jak to „300” oraz „Sin City”. Wystąpią w nim dzieła. Jeżeli film powstanie i zostanie do-
było w przypadku „Katynia” Andrzeja Wa- prawdziwi aktorzy, a świat filmowy zostanie brze przyjęty, będzie to przełom dla polsk-
jdy. Niestety, gdy przejdzie boom związany stworzony przy pomocy technik kompute- iego kina. Powstanie epopeja, która będzie
z filmem, młodzież znów zapomni o historii, rowych. Według scenariusza, powstańcy miała szansę podbić serca widzów na całym
gdyż film nie był produkcją, którą można by będą uśmiechnięci, piękni, uzbrojeni w ro- świecie i przeniesie historię Powstania
oglądać częściej, dla przyjemności i tym zmaite rodzaje broni, a dziewczęta młode z wymiaru lokalnego na globalny. Może być
samym przypominać sobie dzieje tamtych i odważne. Walczący z nimi Niemcy będą też krokiem w kierunku lepszego zainter-
czasów. przypominać cyborgi i wynaturzonych esowania się historią naszej ojczyzny przez
Co zatem można by uczynić, aby ludzi-potworów, stworzonych tylko do za- młodsze pokolenie wychowane na filmach
młodzież XXI wieku lepiej zapamiętywała bijania. Dzięki zaawansowanej animacji o superbohaterach. Bo tak zostaną ukazani
te ważne dla nas i dla całego świata wydarze- komputerowej, twórcy stworzą opowieść powstańcy. Jako superbohaterowie rodem
nia? Niegłupim pomysłem byłoby wejście obdarzoną niezwykłymi efektami specjal- z komiksów.
na ich „tereny” razem z wiedzą historyczną. nymi, która, mam nadzieję, zainteresuje

NGS B.e.s.t. | październik 2009 | best.ue.wroc.pl | 17


Przebudzenie
Anna Mrózek

Oczy otwieram Znów nowy dzień


Nie w pełni świadoma – już wiem czego chcę Dotyk dziś jest silniejszy
Biegnę przed siebie Wczoraj był pierwszy
W uśmiech ubrana I dziś znów jest pierwszy
Zbychowiec

Coś mnie dotknęło


Zbyt delikatnie by dostrzec Pierwszy dotyk to morza?
Zbyt głęboko by zapomnieć Szumu fal nie słyszę
mazia

Bo płakać już nie chcę


Więc szperam w pamięci szufladach Spokój wielki
Między stosem słów i gestów Bo to spokój w sobie znalazłam
Stertą dobrych i złych chwil
Nic tylko twarze zdarzenia Znalazłam znów siebie
Wciąż nic nie wiem o geście Znów siebie kształtuję

Szukam dalej Nie


W dobrych oczach tak przyjaznych dziś ludzi To dotyk mnie znalazł
A tak obcych zawsze Odmienił na nowo
Wyciągnął z głębiny
Wciąż ten dotyk
Choć nikt nie podchodzi Pierwszy dotyk to morza?
Nie zbliża się do mnie
Ten dotyk jest we mnie! Dziś nie chcę odpływać
Zostanę tu dłużej
rys. Milena Górska
Dziś nie chcę zasypiać Chwilami tak daleko od ludzi
Dotyk odejdzie Choć tak blisko mi do nich
Lecz sen nadchodzi
Niech sztorm nie nadchodzi…

Trz
ym
aj
po
Raz, jak Wienia Pietrowycz ku- zio
m!
pił motor w komisie, to nieźle
się na nim przejechał.
Komiks