Vous êtes sur la page 1sur 36

'

.
'
l
\- .
l. INTRODUCCIN A L INSTITUCIONES Y
A CBIO INSTITUCIONA
Ls INSTITUCIONES 8Ou l38 IC_l38 UCl_DC_O Cu Du3 8OCICU3U O, D38
hID3luCulC, 8Ou l38 lDIl3CIOuC8 UC3U38 QOI Cl DOmDIC QDC
U3u Iu3 3 l3 IulCI3CCIu DDu3u3. OI COu8I_DICulC, C8ltDC-
lDI3u IuCCulVO8 Cu Cl IulCIC3uDIO DDu3uO, 8C3 QOllICO, 8OCI3l O
CCOuuICO. Ll CuuDO Iu8lIlDCIOu3l COuuIu3Cl uOUC Cu QuCl3s
8OCCU3UC8 CVOlDCOu3u 3 lO l3I_O UCl lICu[O, QO: lO CD3l C8 3
Cl3VC [3I3 CulCuUCICl C3mDIODI8lICO.
L8 IDuC_3DlC QDC l38 u8llDCOuC8 3lCCl3u el UC8CuQCDO UC l3
CCOuOu3. 3D[OCO 8C [uCUC uC_3I QDC Cl UC8Cu[CDO ICtCn-
C3l UC l38 CCOuOu38 3 lO l3I_O UCl lICu[O C8l3 IuHDIUO DuU3-
uCul3lDCulC [OI Cl uOUO Cu QDC CVOlDCIOu3u l38 u8lIlDCOuC8.
bIu CuD3I_O, uI l3 lCDI3 CCOumIC3 COIIICulC uI l3 DI8lOII3
ClIOuClIIC3 uDC8lI3u uDCDO8 8I_uO8 UC 3[ICCI3I l3 HuCIu UC l38
u8lIlDCIOuC8 Cu Cl UC8Cu[CDO CCOuDCO QOIQDC lOU3V3 uO D3
D3DIUO Du u3ICO 3u3llICO QDC IulC_IC Cl 3u3lI88 u8lIuCIOu3l Cu
l3 CCCuOu3 [OllC3 y Cu l3 DI8lOII3 CCOuuIC3. Ll OD_ClIvO UC
C8l3 ODI3 C8 [IO[OICIOu3I C8lC u3ICO D38ICO. L38 COu8CCDCucI38
deI 3uulI8I8 8D_ICICu l3 COuVCuICuCI3 UC Du uDCVO CX3DCn GC
_I3u Q3IlC UC l3lCOI38OC3l D38IC3, Cu _CuCI3l, y UC l3 CCOuOm,
Cu [3IlCDl3I, 3UCu38 UC QIOQOICIOu3I Du3 COu[ICu8u uDCV3
Cl C3uDO D8ltICO.
Lu C8lC C8lDUIO CX3uIuO l3u3lDI3lC23 UC l38 Iu8lIlDC1OuC8 y 8u8
COu8CCDCuC38 Cu Cl UC8Cu[CDO CCOuuICO [O SOCI3l) [IImCI3
3IlC) . Lu 8C_DIU3 C8DO2O uu3 lCOI3 UCl C3 DIO Iu8lIlDCOu3l uO
SlO [3Iu QIO[OICIOu3I Du m3ICO UC DI8lOII3 CCOumIC3 [y C
OlI3 Cl38C) , 8IuO l3mDICu Q3I3 CX[lIC3I l3 HID3 CD que e Q383-
UO IuHDyC Cu Cl QIC8CulC y Cu tl HlDIO, l3 u3uct3 Cu QUC Cl C3D-
DIO u8UlDCIOu3l uCICuCul3l 3CCl3 l3 ClCCCu C8l3DCCIU3 Cu Uu
CCIlO uOuCulO, y l3 u3lDI3lC23 UC l3 UC[CuUCuCI3 [bC_DuO3
3IlC). Ll OD_ClO [IuOIUI3l UCl C8lDUIO C8 lO_I3I Du3 CODQICu-
8Iu UCl UC8CuQCuO UIlCICuCI3l UC l38 CCOuOu38 3 lO l3I_D UCl
lICu[O [CICCI33IlC) .
1
16
INSTITUCIONES
CDCuCI3 UC l3 O[OIIuuU3U, l3 CD3l Cu _CuCI3l C8 UCDIU3 al COu_Du-
IO UC lIuI!3COuC8 CX8ICulC8 (l3uIO l38 u8IIIDCIOu3lC8 COuO l38
II3UICOu3lC8UC l3ICOt3CCOumIC3),] CDCl CDI8O UC8u8 Cu[CuO8
[OI lO_I3I 8D8 OD_CIIVD8 COu8IIIuyCu Du3 HCuIC [IuCI[3l UCl C3u-
DIO u8lIIDCIOu3l.
bCQ3I3t Cl 3u3lI88 UC l38 uOIu38 8DD]3CCulC8 UC l3 C8II3IC_3 UC
lO8_D_3UOtC8 C8 Du [ICIICQDI8IO uCCC83IIO [3I3 CIC3I uu3 lCOI3
UC l38 u8IIluCOuC8. LCDDI l38 u8IlDCIOuC8 COuO l38 luI3CIOuC8
QDC lO8 DDm3uO8 8C u[OuCu 3 8 uI8uO8COuVICIIC C8!3UCDuICIu
Cu COu[lCmCul3I3 3 l3 ClCCCu UCl CuQDC ICICC UC l3 lCOI3
CCOuuIC3uCOCl38IC3. LUDC3IDu3ICOI3 UC l38 Iu8IIIDCOuC8 8ODIC
ClHuU3uCuIOUCClCCCODC8uUVIUD3C8C8Du Q38O D3CI3l3ICCOu-
CIlI3Cu UC lCICuC38 CuUC l38 CCuCI38 CCOuuIC38 ] l38 OII38
CICuCI38 8OC3lC8. L3 ClCCCIu UCl CDQDC ICICO C8 C8CuCI3l
UCDIUO 3 QDC C8 [ICC8O COu8DDI Du COu_DuIO UC DI[IC88 COu88
lCulCl_IC3uCuIC,][OICuC3luCuIC COu[IOD3DlC8ODICDu3ICOI3
UC l3 COuUDCI3 DDu3u3. L3 HCI23 UC l3 lCOI3 uCIOCCOuuC3 C8
QDC C8I3 COu8lIuIU3 8ODIC l3 D38C UC 8D[DC8IO8 Cu l3 COuUDCI3
DDm3u3 ( 3uu CD3uUO 3I_IC [OIDu C3uDIO Cu C8lO88uQDC8lO8 Cu
Cl C3[IDlO III) . L38 u8llDCOuC8 8Ou Du3 CIC3Cu DDmJu3. LVOlD-
CIOu3u ] 8Ou 3llCI3U38 [Ot Duu3uO8; QOI COu8_uCuIC, uDC8II3
lCOI3 UCDC Cu[C23I COu Cl IuUVUDO. P u8uO lCu[O, l3s luI3-
COuC8 QDC C838 Iu8lIUCIOuC8 u[OuCu 3 l38 ClCCCIOuC8 uIVUD3lC8
sOu _CuCI3l23UOI38. uIC_I3IClCCCIOuC8uUIVUD3lC8 COu l38 luIL-
CIOuC8_QC l38 Iu8IIDCOuC8 u[OuCu 3 l3 ClCCCD C8 Du _I3u Q38O
D3CI3l3DuIC3CIu UC l3uVC8I_3CIu Cl38 CICnCI388OCI3lC8.
L38 u8lI!uCOuC8 3lCCLu Cl UC8Cu[CuO UC l3 CCOuOu3 UCDIUO
3 8D ClCClO 8ODIC lO8 CO8IO8 UCl C3uDIO UC l3 [IOUuCCu._DuIO
COu l3lCCuOlO_3 Cu[lC3U3UCICIuIu3ulO8 CO8lO8 UC II3u83CCIu
] II3u8Iu3Cu ([IOUDCCu) QDC COu8IID]Cu lO8CO8IO8IOl3lC8.
Ll OD_ClIVO uICI3l UC C8lC C8IDUIO ( IuCI3 3IlC) C8 CX[lC3I l3
CXI8lCuCI3y u3lDI3lC23 UC l38 u8lIuCOuC8 Q3I3C8[CCDC3I Cl uO-
UO Cu QDC[CuCD3u Cu l38 HuCDuC8 UC CO8IO8 UC Du3CCOuOu3.
2
L3HuCIu [IuCIQ3l GC l38 Iu8IIlDCOuC8 Cu l3 8OCCU3U C8 tCUDCII
l3 IuCCIIUuuDIC C8l3DlCCICuUO Du3 C8lIDClDI3 C8I3DlC ( [CIO uO
uCCC83II3uCulC CDCICuIC) UC l3uICI3CCIu DDu3u3. CIO l3 C8I3-
DlIU3U UC l38 Iu8llDCIOuC8 UC uIu_Du uOUO COuII3UCC Cl DCCDO
UC QDC C8lCu Cu C3uDO [CIu3uCuIC. 3IlICuUO UC

3CuCIUO8, C-
I_O8 UC COuUDCI3 y uOIu38 UC COu[OIl3uICuIO [383uUO [OI
l

INTRODUCCIN A L INSTITUCIONES 1
lC]C8 C8I3lDl3II38, UCICCDO C8CIIlO] COulI3lO8 CuUC IuUIVIUDO8, l38
Iu8lIlDCOuC8 8C CuCDCuII3u CVOlDCOu3uUO ], [OI COu8I_DCuIC,
C8luu 3lICI3uUO COulIuD3uCuIC l38 ClCCCIOuC8 3 uDC8IIO 3lC3uCC.
N3I_Iu3luCuIC lO8 C3uDIOs gDCUCu 8CI I3u CuIO8 y _!3CI3lC8 Cu
CD3uUO 3 C3I3CICI, QDC UCDCuO8CCD3tuO8 D3CI3 3II38 COuO D8lO-
II3OIC8 [3I3 [CICIDIIlO8, 3DuQDCVIVImO8 CuDu uDuUO CuQDC l3
I3QOC2 UClC3uDIO Iu8lIlDCIOu3l C8IDuC_3DlC.
Ll C3uDO Iu8lIlDCIOu3l C8 Du [IOCC8O COuQlC3UO [OIQDC lO8
C3uDIO8 D3DIUO83l m3I_Cu QDCUCu 8CI COu8CCDCuCI3 UC lO8 C3u-
DO8 Cu CD3uIO 3 uOIu38, lIuIl3CIOuC8 IuhIu3lC8y UVCt838 Cl38C8
UC ClCClIVIU3Uy OD8CIV3uCI3 COCICIlIV3. UCu38, _CuCI3lmCuIC 38
Iu8IlDCIOuC8 C3uDI3u C Du uOUO IuCICuCul3!, uO UC Du uCUO
UI8COulIuDO. LuO y [OI QDC C3mDI3u IuCICuCul3luCulC y [OI
QDC I32u IDClD8IVC lO8 C3uDO8 UI8COulIuDO8 (I3lC8 COuC ICVOlD-
CIu y COuQDI8I3) uO 8Ou uDuC3 lOl3luCuIC UI8COulIuDO8 8Ou Du
IC8DlI3UO UCl CDC3[OD3uICulO UC lIuII3CIOuC8 IuIu3lC8 Cu l38
8OCCO3UC8. PDuQuC l38 uOIu38 Iu3lC8 [DCUCu C3uDI3I UC l3
uOCDC 3 l3u3D3u3 COuO IC8Dl3UO C dCC8IOuC8 [OllIC38 O_udI-
CIulC8, l38 lIuII3CIOuC8 IuIu3lC8 CuC3_3U38 Cu CO8lDmDIC8, It3-
UCIOuC8 y CUI_O8 UC COuUDCl38Ou uuCDO u38 IC88ICulC8 O
Iu[CDClI3DlC8 3 l38 [OlIIC38 UClDCI3U38. L8l38 lIul3COuC8 CDl-
lDI3lC8 uO 8Ol3uCulC COuCCl3u Cl Q383UO COu Cl [IC8CuIC y Cl
HIDIO, 8IuO QDC uO8 [IO[OICIOu3u Du3 Cl3VC [3I3 CX[lIC3I l38Cu-
U3 UCl C3uDIO DI8ltICO.
.
El 3CCI!I_O CCulI3l UC l3D8lOI3DDu3u3C8CX[l

C3Il38V38 uDy
UIVCI_CulC8 UCl C3uDIO DI8lIICO. LuOHC QDC !38 8OCCU3UCSU-
VCI_ICIOur @DC CX[lIC3 l38 C3I3CICI8lIC38 uDy UI8Q3IC8 UC 8D
UC8Cu[CuOr LC8[DC8 UC lOO C8 IuUDU3DlC QDC lOUO8 UC8CCuUC-
uO8 UC _ID[O8 QIIuIUVO8 UC C323UOIC8 y ICCOlCClOIC8. L8I3 UVCI-
CDCI3 IC8Dll3 3Du u38 [CIlDID3UOI3 Cu lCIuIDO8 UC l3 lCOI3
C8l3uU3IDCOCl38IC3 C IulCIu3CIOu3l UC COuCICIO, QuC U3 QOI 8Cu-
l3UO QDC l38 CCODOu38 QDC 3l uI8uO lICuQO COuCICI3D3u DC-
uC8, 8CIVICIO8 y mClOIC8 [IOUDClIVO8, COuVCI_CI3u _I3UD3luCulC.
DuQDC C8VCIU3U QDC OD8Ct3uO8 3l_Du3 COuVCI_CuC3 CuIIC l38
[IIDCI[3lC8 u3CIOuC8 uUD8lII3lC8 QDC COuCICI3D CulIC 8, uu3 C3
I3ClCI8lIC3 3DIDu3UOI3 UCl DllIuO uIlCuIO UICC QDC DCuO8
CVOlDCIOu3UO D3CI3 tClI_IOuC8 y 8OCICU3UC8 I3UC3uCuIC UIt-
ICulC8 Cu lO CluICO, CDllDI3l, [OllCO y CCOuuICO, y QDC l3
DICCD3 CultC u3CIOuC8 IIC38 ] [ODIC8, CulIC u3CIOuC8 UC83tIO-
ll3U38y uO UC83IIOll3U38, C8 DOy U3 l3u 3uCD3 COuO uDuC3 3ulC8
y QDI23 3Du u38 3uCD3 QDC uDuC3. @uC CX[lIC3 l3 UIVCI_CuC3: Y
QDI23 I_u3luCuIC Im[OIl3ulC, QuC COuUICOuC8 [tOUDCCu UVCI-
_C
-
uCI38 O DICu COuVCI_CuC38r
18 INSTITUCIONES
1QD DO lCtuu3 Cl 3CCtlgO. @DC CXQIC3 QDC D3y3 SOCCU3UCS
QDC CXCtuCul3D Du CSl3uC3uICulO 3 l3t_O Ql3ZO O DCu Du3
UCClIu3CD 3DSOlDl3 Cu Cl DCuCSl3t CCOuuCO: L3 DIQlCSS CVO
lDCOu3t3 OHCCU3 QOt PCDI3u Cu 1 950 SD_It QDC la COuQClCu-
CI3 DDCD3 UCSC3tl3t3 3 uSlIlDCOuCS uCtOICS y QtCu3t3 gOt
SODtCVVCuCu 3 3QDCl3S QDC tCSOlVCt3u uC_Ot SDS gtODlCu3S
DDu3uOS.
NOy3 tCCOttCtDtCVCuCulC uS Q3SOSCD CD3ulO 3CuHCul3t CSlC
QtODlCu3 CCult3l. Lu l3 ODt3 UC OtlD y DOu3S ( 1 973) 3Ht-
u3uOS QDC l3S DSllDCOuCS Ct3D GClCtuIu3ulCS UCl UCSCu[CDO
CCOuuCO y QDC lOS C3uDIOS Cu lOS QlCCOS ICl3lVOS Ct3u l3
HCutC Ucl C3uDO uSllDCOuul . CtOlCu3uO8 Du3 CXQlC3Cu
CSCDC3luCulC CHCCulC. lOS C3uDOS Cu lOSgtCCOStCl3IVOS CtC3u
uCCuIVOS Q3t3 COuSltDt uSllDCODCS u3S CHCCuICS.L3 QCtS8-
lCuC3 UC uSlIDCOuCS uCHCCulCS, C_CuQlHC3U3 QOt Cl C3SO UC
SQ3D3, HC ICSDlt3UO UC l38 uCCCSIUuGCS HSC3lCS GC lOS _ODCt-
H3utCS QDC llCV3tOu 3 CuQCQDCDCCuCulO UCl DOtIZODlC UCl
lCuQO y QOt COuS_CulC 3 Du3 USQ3tUU CultC lOS uCCulVOS
[IV3UOS y Cl DCuCSl3t SOC3l. Sl3 3uOu3l3 uO CuC3_ Cu Cl u3t-
CO lCtCO.
D Strcture and Change in Economic Histor (Estrctur y cambio
en la histora econmica) [OtlD, 1 981 ) 3D3uUOuC Cl QDulO UC VSl3
UC l3 CHCCuC3 UC l3S IuSllDCOuCS. LOS _ODCtu3ulCS CSI3DlCCC-
tOu UCtCCDOS UC gtOQCU3U C SDS [tOQOS DlCtCSCS y lOS COSlOS
UC lt3DS3CCD UCtOuQOttCSDll3UO ClQtCUOuDOUCUCtCCDOSUC
QtOQCU3U lQC3uCulC 1uCHCCulCS. CDUO 3 CStO HC QOSIDlC
CX[lC3tl3CXSlCuCI3_CuCt3l73UB UC OCtCCDOS UC QtC[CU3U 3 lO
lt_O OC l3 DSlOt3, y Cu Cl QtCSCuIC, QDC uO QtOUD[CtOu ClCC-
uCutO CCOuuCO. D CSC CSlDUO Ql3DlCC Cl ulCttO_3uIC COu-
tCDOO Cu Cl t3ZOu3uCulO tCVOlDCIOu3 IO GC PlCD3u, QCtO DO
OHCC uu_Du3 ICSgDCSl3. Lt3 QOSDlC CXQlC3t l3 CXSICDC3 UC
uSttDCIOuCS uCHCCulCS QCtO, QOt QDC t3ZD l3S QtCSODCS COu-
QClUV3S no llCV3D3u 3 SD Cluu3Cu: O SCt3 QDC lOS CuQtC-
S3IOS

QOlHCOS Cu l3S CCOuOu3S CSl3uC33S CuDl3t3D QtCSt3-


uCDtC l3S gOlC3SUC l3S CCOuOD3S u38 CXlOS3S: LDO QOUCt
CXQIC3tCl UCSCuQCDO t3UC3uCulC UCtCulC UC CCOuOu3S 3 lO
l3t_OUC _I3uUCS[CtIOGOS:
StC CStDUO COutCSl3CSl3SQtC_ul3S. L3tCSQDCSl3SC CCuH3 Cu
lu UICtCuC3 C)l)C IuSIIUCODCS y Ot_3u8uOS, UC uOUO QDC l3
IulCt3CCD CultC 3uDOS UClCtuu3l3 UItCCCu UC CuDDO uSt-
tDCIOu3l. 3S uSlIDCIOuCS,_DutO COD laS lul3COuCS OtUu3t3S
UC l3 tCOt3 CCOuuIC3, UCtCtuu3u l3S OQOtlDuU3UCS QHC D3y Cu
Du3 SOCCU3U. L3S Ot_3uZ3COuCS D Ot_3uSuOS Ou CtC3UOS [3t3
j

'

`'
INODUCCIN A L INSTITUCIONES
19
3QtOVCCD3t CS3S OQOtlDuIU3UCSy, CODtDC CVOlDCOD3u lOS Ot_3-
uSuOS, 3llCt3u l3S uSlIlDCOuCS. L3 V3 tCSDlt3ulC UCl C3uDO
DSlIDCOu3l CSI3 COutu3U3 QOI 1) Cl CultCl3Z3uCulO QDC CS
QIOUDClO UC l3 tCl3Cu SuDItIC3 CultC l3S uSllUCOuCS y l3S
Ot_3uZ3COuCS QDC SC D3D CIC3UO QOt CVOlDCu COuO COuSC
CDCuC3 UC l3 CSltDClDI3 IuCCutIV3UOt3 QDC QtOQOtCOu3D CS3S u8
tlDCOuCS y 2) Cl QtOCCSO UC tCltO3luCul3Cu QOt uCUIO UCl
CD3l OS DDu3uOS QCtCDuOSy tC3CCOu3uOS 3lOS C3uDOSQDC SC
U3u Cu ClCOu_DulO UC OQOtlDDU3UCS.
1OS tCSDll3UOS C3U3VCZ u3yOtCS, C3t3ClCtStCOS UC DD3 u3UZ
IuSllDCIOu3l QDC QIOUDCC CDttCl3Z3DICulO, SC UCDCu 3 3 UCQcu-
UCuC3 UC l3S Ot_3uIZ3CODCS tCSDll3uICS Cu cSC D3tCO uSllD-
COu3l y l3S COuSI_UCDtCS tCOCS CXtCtu3S gDC SC gtOUDCCD. PS,
QDC8, l3S lIul3COuCS uStHCOu3lCS tu3lCS C u:u3lCS U3u
COuO tCSDll3UO Ot_3uISuOS[3tlCDl3tCS UC C3uDO QDC D3D u3C-
UO UCDUO 3 OS uCCulVOS COulCuUOS CD Cl u3tCO y gDC, QOI
COHSI_DICulC, UCQCuUCu UC cl Cu CU3utO 3 l3 tCUH3DU3U UC l3S
3ClVU3UC8QDC Cu[tCDUCD.
l C3uDO uCtCuCul3l QIOVCuC UC l3S QCtCC[COuCS Uc lOS
CDQtCS3tOS CD Ot_3DSuOS QOllCOS y cCOuuCOS gDC lCS uU-
C3u QDC QOUt3u tCUlD3ICSuC_Ot 3llCt3uUO Cu UD CCtlOI3t_Cu
Cl u3tCO IDSUtUCIOu3l CXSlCDlC. CtO HuU3uCul3luCulc l3S [Ct-
CCQCODCS UCQCuUCu l3utO UC l3 utu3Cu QDC tCCIDCD lOS
CDQtCS3IO8 COuO OC 3tu3 Cu QDCgtOCCS3u CS3 uutu3Cu.
Si lOSuCtC3UOS[OllCOSy CCOHuICOS SOu CHCCulCS [CS UCCI, uO
H3y COStOS UC lt3uS3CCu) CutOuCCS l3S ClCCCIOuCS SCuQIC SCt3D
CHCCulCS. O SC3, QDC OS 3ClOtC8 SCuQtC lCuUt3u uOUClOS VCt-
U3UCtOS O CD C3SO UC gDC OS QDC DVCt3u IuICI3luCulC DCt3D
uCOttCCtOS lOS COttC_t3 l3 tCttO3luCul3Cu UC l3 uDtu3CD.
Ot UCS_t3C3, CS3 VCISu OCl uOUCO UCl 3ClOt t3COu3l uOS D3
CXlI3V3UO. S uDy CODUu QDC lOS 3CtOtCS ODtCD COuIuC 3
uDtD3CIu IuCOuQlCl3 y QDC QtOCCScu l3 uhtu3CD gDC tCC-
DCu uCU3ulC ClCDCutOS t3CIOu3lCS UC lOS QDC [DCUCu tCSDll3I
V3S QCtSStCulCuCDtC uCHCCulCS. LOS COStOS UC l3tt3uS3CCD Cu
lOS uCtC3UOS QOllCOS y CCOuuCO 3CtCCICul3u UCtCCDOS UC
QtOQCU3U IDCCCutCS, SDICulOSuOUClOS SDD_ClVOS uQCtCCtOS
UC lOS g3tlCQ3utCS CD SD CDQCDO QOt CutCuUCt l3S COuQlC[-
U3UCS UC lOS QtODlCD3S QDC CuCum QDCUC llCV3I 3 l3QCtSSlCu-
C3UC C8lOS UCtCCDOS UC QtOQCU3U.
LOutt3St3uUO Du3 V3 CXtOS3 COu OIt3 UC t3C3SOS QCtSISlCDlc
QOUCuOS 3DQl3t uDCStt3 CXQOSICu UC CSlC C3uDO uS!tU-
CIOu. u QtuCI lD_t Ct3tCDOS Du tcl3tO DDy CODOCUO Cu l3
DStOt3 CCOuDIC3 UC lOS St3UOS 1uIUOS; D3Dl3uOS UCl CtCCI-
20
INSTITUCIONES
DICulO UC3 CCOuOu3 Cu C 8I_O XIX. L D3tCO Iu8lIlDCIOu3 D38I- CO QDC D3D3 3DDCul3UO QOt CVODCIu 3 CODCuZ3t C8C 8I_O (3 LOu8!IlDCIu y 3 LIUCu3uZ3 UC OtOC8lC, 38 CODO uOtD38 UC COuUDCl3 QDC QtCDI3D3u C lt3D3_O QC83UO) IuUgO IuUDG3DC- DCulC C UC83tIOO y CVODCIu UC Ot_3uI8uO8 CCODDICO8 y QOlICO8 (C LOu_tC8O, Ot_3uI8DO8 QOlICO8 OC3C8, _t3u_38 DI- I3tC8, C3838 UC CODCtCIO y CD[tC838 UC CDD3tQDC), CDy38 3ClIVI- U3UC8 D3XIDIZ3GOt38 UICtOu CODO tC8DlHUO Du 3DDCulO UC 3 QIOUDClIVIU3U y UC CtCCDICulO CCOuDICO, l3ulO UItCCl3 CODO IuUItCCl3DCulC, UCDIUO 3 DD3 UCD3uU3 IuUDCIU3 UC IuVCt8Iu CUDC3CIOu3. C C8l3 IuVCt8Iu CUDC3CIOu3 uO 8O tC8Dl C 8I8- lCD3 UC CUDC3CIu QDDIC3 _t3lDIl3 8IDO l3DDICu [tO_t3D38 3_t- CO38 CXQCtIDCul3C8 QDC DC_Ot3tOu 3 QtOUDClIVG3U 3_tCO3; 3 LCy wOtlI CtC38DuIVCt8IU3UC8 QDDIC38 UOl3U38 UC lICtt3.
LOuDtDC CVODCIOu3D3u O8 Ot_3uI8uO8 CCOuDICO8 y 3QtO- VCCD3D3u C8l38 OQOtlDuIU3UC8, uO 8O 8CVOVCtOu D38 CHCICDlC8 (VC38C LD3uUCI, 1 977) , 8IDO QDC _t3GD3uCulC 3ICt3tOu el D3t- CO Iu8lIlDCIOu3. Y uO u3U3 D38 8C 3lCt C D3tCO QOlICO y _DUI- CI3 (3 uDICuU3 CCIDOCD3tl3, Munn V. Ilinois); 3 Hu3IZ3I C 8I_O XIX l3DDICu 8C DOUIHC3tOD 3 C8ltDClDt3 UC O8 UCtCCDO8 UC QIOQICU3U (3Cy bDCtD3D) y DDCD38 uOtD38 UC CODUDCl3 y lI- DIl3CIOuC8 IutD3C8 (O CU3 8C tCC_ CD uDCV38 3ClIlDUC8 y uOtu8 UC COuUDCl3 D3CI3 3 CSC3VIlDU, C Q3QC UC 38 DDjCtC8 y 3 lCDQ3DZ3, QOt C[CDQO). 3ulO O8 CO8lO8 UC 3 lt3D8htD3- CIu QOlIC3 y CCOuDIC3 CODO 3S QCtCCQCIOuC88DD_ClIV38 UC O8 Q3tlICIQ3ulCSUICtOu CODO tC8DI3UO CCCCIOuC8 QDC CICtl3DCulC DO 8ICDQtC CtOD QlID3S O DuIUItCCCIOu3C8 D3CI3 Du3 D3yOt QtOUDClIVIU3U O D3CI3 DD3 DC[Ot 8IlD3CIu CCOuDIC3 (UcuU3 COuO 8C QDICt3). L38 OQOtlDuIU3UC8 3QtOVCCD3DC8 QtOVIuICtOu 3 VCCC8 UC 3 CtC3CIu UC lutI8, UC 3 CXQOl3CID UC C8C3VO8 O GC 3 COu8lIlDCIu UC Du trst. A VCCC8, CICtl3uCulC COu CCDCuCI3, 38 DCUIU38 lUCtOD COu8CCDCDCI38 DO QtCvI8l38 QOtCDy3t3Zu 38 Iu8lIlDCIOuCS HCtOu y 8I_DCu 8ICDUO Du3 DCZC3 UC CCDCulO8 QDC IuUD_CtOD C 3DDCDlO UC 3 QtOUDCIIVIU3U y 3QDClO
g
QHC 3 tCUD[CtOu. C uI8DO DOUO, C C3DDIO Iu8IIlDCIOu3 C38I 8ICDQIC CtC3OQOttDuIU3UC8Q3t33DDO8 lIQO8 Uc 3ClIVIU3U. CtO, CD_CuC- t3l,l3DI8lOtI3CCOuDIC3UC8I_OXIX CDlO88l3UO8 \DIOO8 C8UC CtCCIDICulO cCOuuICO UCDIUO 3 QDC Cl u3tCO Iu8lIlDCIOu3l 8DD- y3CCulC tCUtZ IuCCulIVO8 UC D3uCt3 QCt8I8ICulC Q3t3 QDC 38 Ot- _3uIZ3CIOuC8 Q3IDCIQ3t3u Cu 3ClIVIO3UC8 QtOUDClIV38 QDC 3 VCCC8 lDVICtOu COu8CCDCuCI38 3UVCt8H8.
bDCCUC QDC 8I 3DOt3 UC8CtIDO DD D3tCO Iu8lIlDCIOu3 COu Du COD_DulO COult3tIO UC IuCCulIVO8 3 OS UC8CtIlO8 Cu C Q3tt3O QtC-
INODUCCIN A LS INSTITUCIONES 21
CCUCDlC uC3QtOXIu3tC 3 l3SCOuUICIOuC8tCID3ulC8 DOyCuU3 CD
DDCDO8 Q38C8 UCl CtCCt NDuUO, 38 CODO 3 l38 QDC D3u C3t3C-
lCtIZ3UO Du3 [3tlC IuQOtl3ulC UC l3 DISlOtI3 CCOuuIC3 UC uDD-
UO. u 3 3ClD3IU3U, 38 OQOtlDDIU3UC8 QDC lICDCu 3ulC 8 l3ulO
CDQtCS3tIO8 [OllICO8 CODO CCOuuICO8 8I_DCu 8ICuUO uuu uCZ-
Cl3, 3DDQDC 3DtDu3UOt3DCulC VOtCCCD 3ClIVIU3UC8 QuC QtO-
uDCVCD 3 3ClIVU3U tCOI8ltIDDlIV3 uO QtOUDClIV3, CtC3u DOuO-
QOIO8 CD VCZ UC COuUICIOuC8 UC COu[ClCuCI3 y IC8lIID_Cu
OQOtlDDIU3UC8 CD lD_3t UC 3CtCCCDl3tl38. OC38 VCCC8 IuUDCCu
IuVCt8IOuC8 Cu CUDC3CID QDC 3DuCDlCu l3 [tOUDClIVIU3U. O8
Ot_3DI8DO8 QDC 8C UC83ttOllCD Cu CSlC u3tCO ID8l\DCIOu3l 8C
VOlVCtu D38 CHCICD!C8 Q3t3 D3CCI 3 l3 8OCICU3U u38 IuQtOUDClI-
V3 y 3 l3 C8ltDClDt3 D38IC3 Iu8lIlDCIOD3l uDCDO DCuO8 3QtOQI3U3
Qat3 l3 3ClIVU3U QtOUDClIV3. L8l3V3 QDCUC QCt8I8lII UCDIGO 3 QDC
lO8 CO8lO8 UC uC_OCI3CIu UC lO8 uCtC3UO8 QOltICO8y CCOuuICO8
UC C838 CCODOu38_DDlO COu O8 DOUClO88DD[CIIVO8 UC O8Q3IlCI-
Q3DlC8 uO l38 CV3D 3 tC8Dll3UO8 gtOQOtCIOu3luCulC u38 e
CDlC8.
t8lC C8lDUIO 3tIO_3 DZ 8ODIC C838 DI8lOtI38 COult38l3ulC8 [OI-
QDC QtOQOtCIOu3 DD HuU3DCulO ICIICO 3 3D3I8I8 UC! C3uDIO
ID8lIlDCIOu3l . Ll C3QlDlO 8I_DICulC CXQlOI3 lO8 D383uCulOS lCII-
CO8 Cl Q3[C 8DDy3CCulC UC l38 Iu8lIlDCIOuC8, C8 UCCIt, Cl QtOD!C-
u3 UC 3 COOQCt3CIu DDH3D3. D 8C_DIU3 VICuCu UO8 C3QIDlO8
QDC QtO[OtCIOu3D l3 DClOUOlO_u D38IC3 Q3I3 COu8ltDIt Duu
tCOt3 UC l38 Iu8lIIDCIODCS. Lu Cl C3[lDO U 8c CX[!Ot3u, CtlC3-
uCuIC,lO8 8DQUC8lO8 CODUDCID3lC8 QDC CuQlC3DO8 y 8C 8D_ICtCD
uOUIC3CIOuC8 Cu CO8, y cl C3QlDlO OCCC DD DU3DCulO
lCtICO 3l CO8lO ClCV3UO UCl C3uDIO y 8D8 IuQlIC3CIODC8, 8OIQtCD-
UCDlcuCulC IuQOtl3ulC8 QCtO DO 3QtCCI3U38.
LO8 ttC8 C3QlUlOS 8I_DICulC8 UC8CtDCH SDCC8IV3uCulC ltC8 UI-
DCu8IODC8 UC l38 ID8lIlDCIOuC8. l38 uOtu38 Iu3lC8 y !38 lIDIl3-
CIOuCSIDUtD3C8, 38 COuO l3 CCClIVIU3G UC 8D OD8CD3uCI3 CO3C-
lIV3. LD SC_DIU3, Cl C3QlDlO , 8C CDCDCult3 y3 Cu QO8ICIu OC
3l3t lO8 DIO8 y UC IlD8lt3t l38 tCl3CIOuCS cuDC Iu8lIlDCOuC8 y
UC8CuQCDOy CO8lO8 UC lt3D8htu3CIu [QtOUDCCIu).
L3 bC_DuU3 3tlC OCCC Du u3ICO Q3t3 3D3lIZ3t Cl C3uDIO
Iu8lIlDCIOD3l. l C3QIlDlO X CXQlOt3 lOS OI_3DI8uO8y l3 \\u3 cD
QDC IDlCt3CH3u COu l38 ID8DlDCIODCS. l C3QlDlO X 8C OCDQ3 UC
l3S C3t3CICt8lIC38UC C8l3DIlIU3U UC l38Iu8DlDCIODC8,QDC 8Ou C8CD-
CI3lC8 [3t3 CDlCDUCt l3 u3DI3lCZ3 Utl C3uDIO ID8lIlDCOu3.
C3uDIO QDC OD8CD3DOS t3t3 VCZ C8 UI8CODlIuDO [8I DICu CXQlO-
t3tCuO8 C C3DDIO tCVOlDCIOD3tIO) gCtO Cu VCZ UC C8O C8 IuCIC-
uCuI3l, y la D3lDt3lCZ3 UCl C3uDIO IDSlIlDCJOu 3l IDCtCDCul3!_Du-

INSTITUCIONES
to con el modo imperfecto por el cual los participantes interpre tan su medio y realizan elecciones explica la va de la dependen cia y hace que la historia cobre importancia (captulo XI) . La Tercera Parte relaciona las instituciones y la frma en que cambian en el desempeo econmico. En el captulo XII se con sideran las implicaciones tericas del anlisis institucional en cuanto al desempeo de las economas a corto y largo plazo. Los captulos XI y XI aplican el marco analtico d la historia econmica. El captulo XIII explora las caractersticas del cambio institucional de economas sucesivamente ms complejas "en la historia y contrasta las frmas estables del intercambio histrico con el cambio institucional dinmko de Europa occidental, que llev al crecimiento econmico modero. El captulo fnal su giere las consecuencias del anlisis institucional sistemticamente integrador en la historia econmica y ampla algunas aplicaciones histricas.
II. COOPERCIN: EL PROBLEM TLRCO
HAY UNA tensin persistente en las ciencias sociales entre las
teoras que construimos y la evidencia que compilaos sobre la
interaccin humana en el mundo que nos rodea. Esta es ms
notable en el campo de la economa, donde el contraste entre las
implicaciones lgicas de la teora neoclsica y el desempeo de
las economas (independientemente de cmo se defnan y mi
dan) es pasmoso. Sin la menor duda, la teora neoclsica ha sido
una aportacin importante al conocimiento y opera muy bien en
el anlisis de mercados de los pases desarrollados. En el otro
extremo de la escala, sin embargo, no proporciona muchos ele
mentos para conocer organizaciones tales como el seoro feudal,
las ferias de la Champagne o el suq (el azar que caracteriza gran
parte del Medio Oriente y del norte de Arica). No slo no defne
muy bien el proceso de intercambio de estas organizaciones, sino
que tampqco explica la persistencia durante milenios de lo que
sin duda son frmas inefcientes de intercambio.
La desemejanza en el desempeo de las economas y la persis
tencia de economas dispares 3 lo largo del tiempo DO ha sido
explicado satisfctoriamente por los economistas del desarrollo a
pesar de los esferzos inmensos realizados durante 40 aos. El
hecho escueto es que la teora empleada no est a la altura de la
mrea. La teora se basa en el supuesto fndamental de la escasez
y, por consiguiente, de la competencia; sus consecuencias armo
niosas provienen de los supuestos de un proceso de intercambio
sin fricciones en el cual los derechos de propiedad estn especif
cados perfectamente y gratuitamente por cuya razn es igual
mente gratuito adquirir infrmacin. Pese 3 que la escasez, y por
consiguiente, el supuesto dela competencia ha tenido peso y ha
proporcionado los soportes clave de la teora neoclsica, los otros
supuestos no han sobrevivido igualmente bien.
A lo largo de los ltimos 30 aos, otros economistas y cientf
cos sociales han tratado de modifcar y refnar estas versiones para
analizar exactamente qu es lo que ha fltado en la teora. En
pocas palabras, sta ha adolecido de comprensin sobre lo que es
la coordinacin y la cooperacin humanas. Obviamente, eso no
sorprendera a un discpulo de Adam Smith. A este autor le
interesaron no slo las frmas de cooperacin que produjeron
23
24
INSTITUCIONES
tC8Ull3UO8 COlU8VO8 y DOuOQOl8lCO8, 8uO l3DDCu 3QUCll38 t-
D38 UC COOQCt3Cu QUC QCtulCtOu tC3l23t DllU3UC8 QOt DC-
UO UCl COuCtCO. bu CDD3t_O, l3 COuH8u y ll3 UC CODQtCu-
8u QUC 8_UCtOD uDCU3l3uCulC 3 3 uO83 ODt3 UC HOD3lU
IO38C,El problema del costo social (1 960) , UC8l3C3u CU3u UHCl C8
Q3I3lO8 CCOuOD8l38 3CCQl3lCQ3[Cl UC38u8llUCOuC8Cu CU3u-
lO 3 C3Ql3t l38 _3u3uC38 QOlCuC3lC8 UCl CODCtCO. LOu8C U_O
DDCD3S CO838 HuU3DCul3luCulC DQOtl3ulC8 l3ulO CD C8l3 ODt3
CODO Cu 8U The Nature oftheFir (1 937). Ll COulCuUO u38 uQOt-
l3ulC CODlCV3 COD8CCUCuC138 uDy QtOHuU38 Q3t3 l3 tC8ltUC-
Ut3Cu UC l3 lCOt3 CCOuuCu, C8 UCCt l38 u8llDCOuC8 OCDCD
8Ct OU38CD3uUO tC8DlI3 CO8lO8O uC_OC3I. Y CODO 3ll8 y OtlD
(1 986) D3u UCuO8lt3UO Cu 8D DCUCu UC O8 CO8lO8 UC uC_O-
C3Cu QDC 8C UC_3u 8Cult Cu Cl uCtC3UO Cu l3 CCOuOu3 UC lO8
L8l3UO8 uUO8, gUC uC_OC3ttC8Dll3 CO8lO8O.
1
b DCu C8 VCtU3U QDC lO8 CCODOD8l38 D3u 8IUO CulO8 Q3t3 ulC-
_t3t u8llDCODC8 Cu 8U8 uOUClO8 lCtCO8, CllO8,_UulO COu OItO8
CCulHCO8 8OC3lC8 D3u CXQOt3OO t3QU3uCulC lO8 [tODlCD38 UC
l3 COO[Ct3Cu Cu Uu D3tCO lCtCO UC_DC_O. PQlC3DUO DtCVC-
uCulC C8lC CuUQDC y UC Uu uOUO 8DQlHC3UO, lO8 uUVUUO8
gUC u3XDZ3u 3 IQUC23 D3l3t3u COu HCCDCuC3 QUC V3lC l3
QCu3 COO[Ct3t COu OltO8_U_3OOtC8 CD3uUO Cl_DC_O C8 tCQClUO,
CD3uUO QO8CCu uUtu3Cu COuQlCl3 8ODtC lO8 3ClO8 3ulCtOIC8
UC OltO8_D_3UOtC8, CD3uUO Cl uUuCtO UC_D_3UOtC8 C8 QCQDCDO.
\u3 CXQO8Cu l3u D38l3 U8uDl 3 tQUC23 (C u_CDO) UC lO8
tC8Ul3UO8 UC Du C_CtClO UC lCtCO8 UCl_DC_O QDC D3u Cu83uCD3-
UO, CODCul3UO y DOUHC3UO C3U3 Du3 UC C838 C3Q3CU3UC8 Q3t3
83C3tC8 3Du u38 [3tlUO. Lu C3QlDO8 8DD8CCDCulC8 CXQOuUtC
3l_Hu38 CO838 u38 8ODtC 3 lCOtB UCl_UC_O, QOtQUC QtOQOtCOu3
Du OtOQCl CXCClCulC (Cu utD3uDy[3tCCU33l DOUClO CCOuD-
CO uCOCl38CO y QDtO) COult3 Cl CD3l CODQ3t3tCl UC8CDQCDOtC3l.
Ctul38CDC U3t Du3 VUCll3 COuQCl3 3 C8lC _DC_O. L8 UHCl
8O8lCuCt l3 COOQCt3CD CD3uUO Cl_DC_O uO 8C tCQlC (O CD3uUO
Cl_DC_O C8Hu3), CD3uUOlDUtu3Cu 8ODtC O8 OCuH8_D_3-
UOtC8 O C uUuCtO UC CllO8 C8 uUy ClCV3UO. L8lO8 CXltCDO8
QOl3tC8 tCC[3u UC DCCDO CODlt38lC8 Cu l3 VU3 tC3. Lu _CuCt3,
OD8Cl3DO8 COuUDCl3 COO[Ct3lV3 CD3uUO O8 uUVUDO8 ulCt3C-
lU3u tCQClU3DCulC, CD3uUO lCuCu DUCD3 uhtu3Cu tCCQtO-
C3, y CD3uUO Cl _tD[O C8l3 C3t3ClCt23UO QOt QOCO8 Q3tlC[3uIC8.

COOPERCIN: EL PROBLEM TERICO 25


u d OttO CXltCDO, tC323t Cl QOlCuC3l CCOuDCO UC l38 Dll-
GaUC8UC CODCtCO Cu Du DDuUO UC 3ll3lCCuOlO_3, UC C8QCC3!I-
23CD CuOtDCy_t3u UVI8u UC tt3D3[O, lOUO ClO C3I3ClCI23UO
QOt C ulCtC3DDO uQCt8Ou3l, C8 CXltCu3U3uCulC t3tO, QOlQDC
uO uCCC83t3uCulC uCCC8l3DO8 D3CCt OQCt3CIOuC8 lCQClU38, D
CODOCCt 3 l3Olt Q3tlC, uIlt3l3t CODUDHUuCtO tCUUCIUO UC QCt-
8Ou38. u tC3U3U, l3 C8CuC3 UCl C3uDO uQCt8Ou3l C8 l3 3DllC-
88 UC 3 COuUCu UCl_DC_O UC 3 COO[Ct3C1D lCtC3. Lo CICIlO
C8 QDC Cl uDuUO uOUCtuO OCCUCul3l 8 CX8lC. gLDO: Una
tC8QDC8l3 C3I3y UCDlV3, l3DIO 3 lO 3t_O UC3 D8IOt3 COuOtD
l3 D3yOt Q3tlC UC 38 CCODODu8 UCl uDuUO 3ClU3l Cu Cl 8CulOO
OC QOt QDC l38 _3u3DC38 QOICuC3lC8 QtOVCuCulC8 UCl COuCtCO
DO 8C D3u tC3l23OO, 38 COuO UC QOt QDC e uUuUO OCCUCDl3
uOUCtDO D3 tC3l23OO [ 3 DCuO8 Q3tC3luCulC) C8lC QOlCDC3l
CCOuuCO, uO 8O tC8OlVCt3 O8 QtODlCu38 y CDC8lODC8 UC
UC83ttOlO CCOuuCO 8DO QDC 3QHu!3I3 3 l3 tC8OlDCu UC 38
_3u3DC38, CDC8tIOuC8 UC CODHClO DUu3uO QDc IOU3V3 QCDUCu
8ODtCDDC8lt38 C3DC238.
L3 l3 UC COuCUCuC3 UC DD3 COuUDCl3 u3D23UOt3 UC l3
tQDC23y UC IC8Ull3UO8 8OC3luCulC COO[Ct3UOtC8 ha COu8lIDUO
Du ClOt C3VC Cu CD3ulO 3 l3Utu3 Cu QDC la tCOt3UC_DC_O D3
CVOlDCOu3UO. l l3u3UO UlCu3 UC Qt8ODCtO QUC D3 8UO UD
QDul3l UC 3 ICOt3 Ucl_Dt_O C8l3VuCUl3UO C8ltCCD3uCuIC COD C
UlCu3 UCl lt3D3_3UOI uO 8DUC3l23UO UC N3uCUt Ll8OD 196b).
PDDO8 8D_CtCD Du3 UC83Cul3UOt3 QCt8[CClIV3 8ODIC lO8 [IODlC-
D38UCl3COOQCt3Cuy COOtUu3Cu DUD3u38. bIuCDD3I_O, lO8
38QCClO8 D38 UC83Cul3GOtC8 UCl 3u38I8 UCLl8ODy UC lO8QtODlC-
u38 UCl UCu3 UC Qt8ODCIO tCC[3u 3 u3lDt3lC23 C8l3lC3 UCl
3u388 y C DCCDO UC QUC C8 Du_DC_O UC DD 8OlO ltO. L8 UCCt,
CD3uUOC UCD3 UCl QI8IOuCtO 8C_DC_38ODD3VC2,tC8Ull3D13
C8lI3lC_3 UOuu3ulC UC O8 _H_3UOtC8 tClt3t8C y, QOt COD8-
_DCulC, uO O_t3t Du tC8Ul3UO CHCCuIC COu tC8QCClO 3l DCuC8-
l3t _cuCt3l UCO8 u8uO8. bu CuD3t_O, C8DDDCCDO DCu CODOC-
UO QDC l3 tClIt3U3 O UCCCCu uO DCCC83t3uCu!C C8 l3 C8It3lC_3
UOuD3ulC 838lD3CD 8C tCQlC Du3y Olt3VC2,CO83 QDC OCDttC
COu uDCDO8QtODlCu38 UC 3CCu COCClV3. Lu Du_UC_O tCQClUO
UC UCu3 UC [t8OuCtO, uO D3y C8lt3IC_3 UODD3DlC. Lu Du
lOtDCO DOy Cu U3 uO8O, HODCtl PXCtOU UC8CDDt QUC l3
C8lt3lC_3 _3u3Ot3 Cu C8I38 COuUCOuC8 UC_UC_O tCQClUO UC
COulDDO C8 Du3 C8lt3lC_3 UC _OlQC QOt _OlQC, CD l3 CD3l lO8
_D_3UOtC8 IC8QOuUCu Cu C8QCCC 3 O8 3ClO8 UC OltO8_D_3UOIC8.
L8lO lCV 3 l3 uDy CCCDtC ODt3 UC CtOU, The Evolution of Co
opeation (1984), QDC C8 Uu DtO OQ!u8l3 8ODIC 3 D3DlU3O UC
26
INSTITUCIONES
os sCrCs humanos Qara dCar souconCs dc cooQCracIon a sus
QrobCmassna ntCrCncndCun LstadocoCrctvO.
as condconCs Cn as QuC QuCdC sostCnCrsC a coopCracn
han QrOductdo una tCratura nmCnsa, tanto Cn a tCora dC
juCgo como Cn os tCrcos dC nojuCgo QuC Cstan ntCrCsados Cn
C QrocCso dC modCamCnto Qotco. rCs obras QuC sC cCntran
sobrC os rcsutados y QrobCmas dC sostCnmCnto dCavountad
dCcooQCracncscarCcCnosQrobCmasdCQuCnosCstamosocu
Qando CnCstCcstudo.
KussC Mardn (1982) sC cCntra Cn C dCma dc QrsonCro
n-QCrsona (O) y CXQora as dhcutadCs QuC QrCsCnta a accn
cOCctva Cn grandCs gruQos. LstC autor hacC vCr QuC as dhcu
tadCs dC a accn coCcttva dCQCndCn no nada mas dC tamano
dC gruQo sno tambCn dC a rCacn dC costos a bCnchcos.
uCdCnQtCscntarsCcOnvCnosoacuCrdos (QuCOCrvCnCnaguna
hrma dC ordcn soca), Cn Qartcuar cuando hay asmCtras mC
dantc as cuaCs os QartcQantCs ogran CXQorar os motvos y
caQacdadCs dC otros Cn _uCgos rCQCtdOs. Mardn ahrma QuC
QuCdC CgarsC a acuCrdos cuandO os QartcQantCs adoQtan
CstratCgas condiconaCs. 5n Cmbargo, as CstratCgas cond
cOnaCsCntrananvganca ycoaccn (mCdantCamCnazas).
g acJayor ( 1982, 1987) CXQoraascondconCsbajoas cua
CssC QuCdc mantCnCr C ordcn socaCn a anarQua, CsdCcr, sn
C Lstado.

omundadCs CsCaQ
aparguco _QuC as cJC la
crCCncas O normas cunCs Qartdas, rClaconCs dICctas_J
CmrC os miembt o8,
ot
QuC _s Cnos msmos dC a comuQ
(Cstc argumCnto o han Csgrmdo tambCn tmuss y otros au
torCs) C ndudabCmCntC, Cn la mCdda Cn QuC C atrusmo OCs
CmQCna un QaQc, tambCn QuCdC sCr mnmzado o dCstrudo
Qor aaccncoCrctvadcLstado.
MowardMargos (1982) QrCsCnta un modCo CnCl cua a con
ductandvduaCstadCtCrmnada CnQartCQormotvo satrustas.
Margos ahrma QuC os ndvduos tCnCn dos tQos dC hnconCs
dC utdad, aQuCas QuC vorCcCn QrCtCrCncas orCntadas haca
c gruQo y as QuC mvorCcCn QrCtCrCncas Cgosms, y QuC os nd-
' En un estudio histrico reciente sobre la frmacin de los derechos de
propiedad en industias de recursos naturales de los Estados Unidos, Libecap
(1989) llega a una conclusin similar respecto a papel fndamental de la relacin
de benefcios a costos como una detenninante de xito en la frmacin de dere
chos de propiedad efcientes.

'

l
COOPERCIN: EL PROBLEMA TERICO 27
vduos rCazan ntcrcambos CntrC ambas. 5u modCo C QCrmtC
CXQcar cCrtas Qautas dC conducta dC votacn QuC a Qarcccr
carCcCn dC sCntdo Cn c contCXto conductua dc ndvduo
QuCmaXmzaa rQuCza.
Lstas trCs obras rCQrCsCntan grandCs csmcrzos Qara CXamnar
as condconcs mCdantC as cuaCs sC QuCdC sostcnCr a cooQC-
racn. A Cgar a CstC QuDto Cs mQortantc conhontar una
cuCstn QuC tCndra un CnQuC cCntra Cn cstc cstudO: sC trat0
dC sabCr Cn QuC cOndcOnCs QuCdC CXstr a cooQcracOn voun
tara sn a soucn hobbCsana dc a mQoscn dC un stado
coCrctvo Qara crCar QroducconCs cooQCratvas.
C crCcmCnto dCascc
nstQQotcas coo obsCr-
vamos anarQua Qottca Cn Qascs dC atos ngrCsos. or otra
QartC, icutad coCrctva dC Lstado ha s|dO cmg
Q,artC e1Lf sdo
)Qon_ sQ_(POrth, 1981, LaQ. 3).
Ln vCrdad, rua d n__am_ _

n guC
acuCrdos. LtCrtamCnt, C_urado no sC a Qronuncado dctcIm-
puC Cs o QuCsguC sCndo a cuCstOn hndamcnta! Qaraa
soucn dC os QrobCmas dC a humandad. IobabcmcnIc a
QCrsQcctva mas QCsmtsta Cs QuC os argumCntos dC Nchac! Jay-
or sobrC comundad y souconCs dC cooQCracn aQ8rCcCr no
son vabcs cuanOo sC trata dC grandCs nmCrOs y sC cuCnta cOn
ntrmacn ncomQCta. Porman 5chohCd, Cnun artcuo QCnC-
trantC Cn QuC CXamna Cstos trCs trabajos, dCscrbC C QrObCma
como s_uC.
El problema terico fndamental, que se halla bao el dilema de la
cooperacin, es el modo mediante el cual los indivduos conocen sus
preferencias recprocas y su conducta similar. Adems, el problema es
de conocimiento comn, dado que cada individuo, yo, debe no sola
mente tener infrmacin sobre las preferencias de los dems, sino
tambin saber que los otros tienen conocimiento de sus propias pre
ferencias y estrategias.
En el PD restingido de Npersona, podra ser posible argir que este
problema se puede resolver parcialmente, en el sentido de que ciertos
tipos de actores pueden tener buenas razones para creer que otros son
de un tipo particular. En el contexto restringido de una comunidad, el
argumento de Taylor tiene buen sentido: las normas sociales sern
entendida bien y proporcionarn la base del conocimiento comn y
este conocimiento ser mantenido por mecanismos ideados para ha
cer que los actos sean inteligibles. En situaciones sociales ms ge
nerales, sin embargo, los indivduos tendrn menos posibilidad de ha-
28
INSTITUCIONES
cer interpretaciones raonables en cuanto a las creencias de otros indi
viduos. Los problemas tericos implcitos en la cooperacin se pueden
enunciar as: cul es la cantidad mnima que un agente debe conocer
en un medio determinado sobre las creencias y necesidades de otros
agentes para poder frmarse ideas coherentes soqre su conducta y pa
que este conocimiento sea comunicable a los dems? A mi entender
este problema es la esencia de cualquier anlisis sobre comunidad,
acuerdo y cooperacin (Schofeld, 1985, pp. 12-13).
2
a tCOra C juCgo ustra os QrobCmas dC a cOoQCracn y
CxQora cstratCgas CsQCchcas QuC atCran !os rCsutados obtC-
ndos Qor los ju_adorCs. 5nCmOargo,hayunagranbrCcha CntrC
C mundo rcaIvamCntC mQo, QrCcso y smQlC dC a tCora dC
]uCgoya hrma comQCja,mQrCcsaydC ntCrQrCIacn atCntas
mCdantC a cua os humanos han Cstructurado a ntcraccn
humana.dCmas,os modCOstCrcosdCl_uCgo,a gua QuC os
modCos nCocascos, dan Qor sCntado jugadorCs QuC maxmzan
la rquCza. 5n Cmbargo, como dCmuCstra a tCratura dC Cco
nomu CXQcrmCnta, a conducta humana Cs obvamCntC mas
comQcada QuC a QuC QuCdC CngobarsC Cn un suQuCsto con-
ductua tan smQC. Pun cuando a tcora dC jucgo dCmuCstra
QuC as ganancas dC a cooQCracn y OC la dCtCccn On varos
contCXtos son rCaCs, no nos QroQorcona una tCora QuC CX-
QlQuCos costossubyacCntCsdC nCgocar yahrma Cn QuC Cstos
costos !Csutan 0tCrados pOr Cstructuras nsttuconaCs dtC-
rCntcs. 1s nCcCsaro rcgrCsar a tCorcma dc LoasC Qara CntrC-
sacarCstascuCstoncs.
LoasC nc suCnsayo ( 1 960) ahrmando QuCcuando nCgocar
no cuCsta QrCvaCcC a soucn comQCttva ChcCntC dC a Cc
noma nCocasca. Lsto sucCOC as QorQuC a CstrucIura cOmQC-
ttva dC mCrcados ChcCntCs hacC QuC as QartCs CguCn sn
nngn costO a a soucn QuC maXmza C ngrCso agrCgadO
ndCQCndCntcmCntc dC os acuCrdos nsttuconaCs ncalCs.
Lstos acuCrdos QuCdCn sCr CuddOs O ncusvC cambaOos Cn un
mCdo dC nCgocacn sn costo. Phora bCn, cuando Cstas Con-
dconCs sC rCQtCn Cn c mundo rCa, Co sC dCbC a QuC a com-
QCtCnca Cs o bastantC HCrtC Qor obra dC arbtraC y dC a rC-
troamCntacn dC nrmacn ChcCntC Qara acCrcarsC a a
transgCnca cCro dC LoasC y ara QuC as Qartcs QuCdan ODtCnCr
as utdadCs QrovCnCntcs dC l comCrco QuC son nhCrCntCs a
argumCnto nCoclasco. Ls dCcr, a comQCtCnca Cmna a nhr-
COOPERCIN: EL PROBLEM TERICO 29
macn ncomQlCta y asmCtrca QuC Cs CI QrCmo dC la dCtCccn
CnlosmodCosdClatCoradCl_uCgo.
5ucCdC,CmQCro,QuC los rCQuCrmCntos dC ntrmacn C ns
tuconaCs QuC son nCcCsaros Qara lograr Cstos rCsutados son
muy rgurosos. 5uQonCn Quc os]ugadorCs no soamcntc tCnCn
ObjCtvos, sno QuC CscogCn C modo aQroQado Qara alcanzatos.
CrO, cmo sabn los jugadorCs cua Cs c modo corrCcto, Cs
dCcr, la oga adccuada QuC Cs QCrmtra acanzar sus
objCtvosr a rCsQuCsta nCoclasCa Cncarnada cn modCos dC ra
conadad sustantvos (o nsttumCntalCs), Cs QuC aun cuanOo os
actorCs QuCdan tCnCr ncamCntC modClos OvCrsos y crrnCos,
ClQrocsodC rCIroalmCntaCndCnhrmaCn ydCarbtrajCdC
los actorCs) corrCgramodCOs ncalmCntC ncorrCctos, castgara
a conducta dcsvada y dr_r a os _ugadorCs sobrCvCntcs
hacalos modCos corrCctos.
\n rCQucrmCnto mQlcto, an mas rguroso QuC CI modCo
dc la dscQna dCl mCrcadO comQCtIvo,Cs QuC cuando hay cos-
tos dC nCgocacn mQortantCs sC lCs QCdra a as nsttuconcs
consguCntCs dCl mCrcado QuC nduzcan a los actotCs a adQurr
la ntrmacn CsCncaI QuC os hara lCgar a los modCOs cOrrcc
tos. a consCcucnca dC Csto Cs no slo QuC as nstIuconCs scan
dCadas Qara alcanzar rCsutados ChcCntCs, sno QuC QuCdan Qa
sarQor atoCn Cl anassCconmcoQorQuc nodCscmQcnan una
hncnndCQCndCntC CnoCconmco.
Pnguno dCCstos rCQuCrmCntos rgurosOs QuCdc salr aroso
dC un CscDtno crtco. os ndvduos actan con basC Cn nr-
macn ncomQlCta y con modClOs dCrvados subjCuvamcntC QuC
con hCcuCnca son eneos; tQcamCntc a rCtroamCntacn dC
nhrmacn no basta Qara corrCgr CstOs modCos subjC uvos. as
nsttuconCs no son crCadas Qor hCrza n tamQoco Qara sCr e
cCntCssocamCntC; masbCnCstasnstuconCs,ocuandOmCnos
asrCglashrmaCs,sonhCchasQarascrt losntCrCsCs de Qucncs
uCnCn Cl QodCr dC nC_ocacn Qara dCar nuCvas normas. Ln un
mundO dC cCro costos dC ttansaccn,a1UCrzadC la ncgocacn
no atCcta la chcCnca dC los rCsutados,s bCn, Cn un mundo dc
costos dC ttansaccnQostvossocurrCas,ydadasasndvsb-
dadCs abltadas QuC caractCrzan a as nsttuconcs, Oa rma 3 a
drCccndC camboCconmcoalargoQlazo.
5 aCconomarCalza as utldadCsQrovCnCntCs dCl comCrco
crCando Qara CllonstuconCsrClatvamCntC ChcCntcs,sC dcbCa
QuC Cn cCrtas crcunstancas los objCtvos Qrvados dC guCncs
tCnCn Cl QodCr nCgocador Qara atCrat las nstuconcs Qr
ducCn soluconCs nstuconalCs QuC rCsultan sCr O QuC CvoluC
30
INSTITUCIONES
nan Qara llCgar a sCr soca!mCntC chcCntCs. s ossub]C
tvos dC los actorCs,!a CtCctVdad dC as nsttucnCs CnCum|o a
IcIr<OsUj_g C [ oQCs
so
'
dC
_[Cn bantC @_rC
TClatvos s cifClHlu;ias. ot consguCntC, Cn
sCguda vamos a CXQor s dCtCrmnantCs subyacCntCs dC la
conducta humana,os costos dC nCgocacn y a comQosCn dC
!asnsttucOnCs.
:
III. SUPUESTOS CONDUCTUAES
EN UNA TEORA DE LS INSTITUCIONES
L ESPECULCIN Cn Cl tCrrCno dC as cCncas socaCs OCscansa,
mQlctao CXQctamCntC, Cn conccQtos dC a conducta humana.
Pgunos CnhQuCssCbasanCn CsuQuCsto dC uIdadCsQCradadC
atCoraCconmcao CnaaQlcacndC CsCsuQuCsto conOuctua
Cn otras OscQlnas dC !as cCncas socalCs, amado tambCn
tCora dc a cCccn raconal. Ltros CntQucs QantCan cuCs-
tonCs totamCntC DndamCntaCs sobrC C CntQuC Cconmco
tradconal. unQuC conozco muy Qocos Cconomstas QuC Cn
rCaldad QCnsan QuC los suQuCstos conductuaCs dC la Cconoma
rCUCjanhClmCntC a la conOucta humana, Cn su mayoratambcn
CtCCnQuCtalCssuQuCstossrvCnQaracdhcarmodClosde cOnduc-
ta dCl mCrcado Cn la Cconoma y QuC, aun sCndo mCnos tlCs,
sguCn consttuyCndo Cl mCjor juCgo o mOdCo Qara cstud:ar la
QotcayasdcmascCncassocaCs.
A m jucO, cstos suQuCstos conducIualCs tradconalCs han
mQCddo guC os Cconomstas CnhCntCn agunas cuCstoncs tn
vCrdad mndamCntalCsy QuC una moOhcacOn dc Cstos suQuCstos
Cs csCncalQaraavanzarCnas cCncassocacs. a moIvacn dc
os actorCs Cs mas comQCja (y sus QrCtcrCncas mCnOs Cstabts},
QuC la de la tCoraacCQtada QuC ahrma QoCmcamCntC (ydC un
modo mCnos lCgbC) QuC CntrC los suQuCstos cOnductualCs, Cn
tCrmnos gCnCralCs, Csta C suQuCsto mQcto dc QuC !os actorcs
QoscCn sstCmas cognosctvos QuC ohCcCn modclos vedadeos dC
los mundos CntrC los cualCs rcalzan sus ClCcconCs o, cuando
mCnos,Quc los actorCs rCcbCn nhrmacn QuCcva a laconvCr-
gCnca dC modClos ncalmCntC dvCrgCntCs. LbvamcntC Csto Cs
CrrnCo Qara la mayora dC los QroblCmas ntcrCsantCs dC Quc
Cstamos ocuQandonos. Os ndvduos hacCn sus ClCcconCs basa-
Oos Cn modCos dCrvados subjCtvamCntC QuC dvCrgCn CntrC los
ndVduos Cn tanto QuCla nhrmacn QuC rCcbCnosactorCs cs
tan ncomQlcta QucCn la mayora dC os casos Ctos odClos sub-
jCtvos no muCstran tCndCnca aguna a convCrgcr. \ncamCntC
cuando CntCndcmos Cstas modhcaconCs Cn a conducta dC los
actorCs QodCmos Cncontrar sCnsatCz Cn la CXstcncay Cstructura
dC as nsttuconCs y CXQlcar a UrCccn dC| cambo nsttu
cona. Ln CstC caQtuo CXamno ncamCntC atCoradC auul-
31
`
<
2 INSTITUCIONES
dad CsQCrada y uCgo CXQoro cuCstonCs OC motvacn y a
rCacn CntrC a coQCjdad dC mCdoy os mOdCos subjCtvos
dC a rcadad QuC QosCCn os actorCs, para hnamCntC conjuntar
CstasobsCCaconCs Qara CXQcar aCxstCncadCasnsttuconCs.
1
PsQuCs, Quc conducta Cs congruCntc con un mundo dC nsttu
conCs brCs (o a mCnos un mundo Cn QuC as nsttuconCs hn
conan gratutamCntC): LmQCzo ctando a caractCrzacn dC
MarK MachnadC oQuc sC da a CntCndcr Qor a tcora dCa ut
Oad CsQCrada, QuC Cs C suQuCsto conductua subyacCntC dC a
Cconoma nCocasca:
Como teora de la conducta individual, el modelo de la utilidad espe
rada comparte muchos de los supuestos subyacentes de la teora ordi
naria del consumidor. Damos por sentado que los objetos de eleccin,
sean stos paquetes de mercancas o loteras, pueden ser descritos no
ambigua u objetiamente, y que las situaciones que entraen a fnal de
cuentas el mismo conjunto de disponibilidades (por ejemplo, C mismo
medio presupuestario) llevarn a la misma eleccin. En cada caso con
sideramos que el individuo puede realizar las operaciones matemticas
necesarias para determinar el conjunto de disponibilidades, por ejem
plo, sumar las cantidades de contenedores de diferentes tamaos o cal
cular las probabilidades de acontecimientos compuestos o condicio
nales. Finalmente, en cada caso suponemos que las preferencias sern
transitvas, de modo tal que si un indivduo prefere un objeto a otro
(sea un conjunto de mercancas o un prospecto arriesgado) o prefere
este segundo objeto en vez de un tercero, l o ella preferirn el primer
objeto sobre el tercero (Machina, 1987, pp.124125).
Lnostmos 20 anos, CstC CnhQuChasdo hCrtCmCnICataca
do aunQuc tambCn ha cncontrado dCtCnsorCs dCcddos. L
ataQuC uCrtC Qrovno dC mCtodos CcOnmcos.CXQCrmCntacs,
dCnVCst_actonCsdC Qscogosydcotros traOajos CmQrcos, os
cuaCs han rCvCado grandCs anomaas CmQrcas rCaconadas
con CstC CnhQuC. UrCvCmCntC cstas caCn Cn as sguCntcs catC
goras: voaconCs dC os suQuCstos dC transtvdad; CtCctos Cn-
La amplia literatura que se ocupa de estas cuestiones se ve con ms claridad
en las actas de una conferencia habida en la Universidad de Chicago en octubre
de 1985 titulada The Behaviaal Foundations of Economic Theor (Hogarth y Reder,
eds.). En esta conferencia buen nmero de psiclogos, economistas y algunos
miembros de otras disciplinas de la ciencia social se reunieron y exploraron exi-
BlB|||1 |lE1||k |Jd!|J
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
suPuEsTos coNn
u
cTUNTIFICIA u. c. nzcart.
marcadorCs, Cn QuC os mCdos atCrnos dC rCQrCsCntar C msmo
QrobCma dC CCccn QuCdCn dar CCcconCs dtCrcntCs; nvCr-
sonCs Cn cuanto a QrCtCrCncas, cuando a ordCnacn dC os
ObjCtos con basC Cn sus CvauaconCs rcQortadas contradcC C or-
dCn mQcto Cn stuaconcs dC CCccn drCcta; y probCmas Cn
a rmuacn, mantQuacn y QrocCsamCnto dc QrobabdadCs
subjCtvasCnCCcconCsncCrtas.
amayora dC Cstas anomaas han CmCrgdo en C contCXto dC
CxQCrmCntoscudadosamCntC dCados, QuCvCrsan con conjuntOs
dC cuCstonCs bastantC mtados. 5Cgn QrCsCntan mas adCantc
Cn CstC caQuo, no QarCcCn sCr aQcabCs drCctamCntC a sujCto
nmCdato QuC Cstudamos aQu, QuC Cs a hncn dC os su
QuCstos conductuaCsCnahrmacnyCnaCXtstCnca dCnsttu
conCs. Cros hrmanabasc dC QCnsamCnto crtco rCsQCctoa
conjuntodCcuCstonCsQuC dCbCmos cXamnar.
@uzas el mCjOr rCsumCn dc os suQuCstOs conductuaCs nCo
cascos sCa el dC 5dnCyYntCr, QuCn rma QuC haysCtC Qasos
Qara Cgar a o QuC llama la dCtCnsa casca dC os suQuCstOs cOn
ductuaCs nCocascos. CosaQu:
l KzonabCmCntCamundoCconmcosCCvCCnCQubro.
2. os actorCs Cconmcos ndvduacs Cnhcntan rCQctdamCntC
as msmas suaconCs dC CCccn o una sCcuCnca dC ccc
conCsmuysmarcs.
3. os actorCs tCnCn QrCtcrcncas CstabCs y Qot Co Cvaan os
rCsuIados dCCCcconCsndvduaCs conhrmC a crtCros Csta-
bCs.
4. PtC una CXQoscn rCQCtda, cuaQuCr actor ndVdua Qodra
dCnthcar cuaQuCr oQortundad dsQonbC y aQodCrarsc dC
Ca Qara mCjorar rCsutados; Cn Cl caso dC CmQrCsas dC nCgo-
cos o hara tambCn as, so QCna dC sCr Cmnado Qor a com-
QCtCnca.
5. or consguCntC nngn CQubO Qodr QrCsCntarsC s os
actorCsndvduaCsnomaXmzansusQrCtCrCncas.
6. OCbdo a QuC Cmundo Cstamas o mCnos CQubrado, QrCsCn
ta u ohCcC a mCnos aQroXmadamCntC as msmas Qautas cm
QCadasQorossuQuCstosQuCosactorCs Cstan mamzando.
tosamente las complejidades y problemas propios del anlisis conductual emplea
go por los economista. Vase tmbin el estudio de Mark Machina aparecido en
el primer nmero del joural of Economic Pespective (1987), la lectura anual de
1987 en la Sociedad Escocesa de Economa dada por Frank Hahn (Hahn, 1987),
Rtionalit inEconomicde Shaun Hargreaves-Heap ( 1989).
34
INSTITUCIONES
7. os dCtaCs dC QrocCso adaQtvo son compCjos y QroDablC-
mCntC CsQCchcos dc actor y stuacn. or contrastC, las rCgu-
ardadCs asocadas con Cl CQubro oQtmzador son comQara-
tvamCntC smQCs, consdCraconCs dC Qarsmona dctan, Qor
consguCntC, QuC C modo Qara avanzar Cn a QrogrCsn Cco-
nmca Cs CxQorar tCrcamCntC Cstas rCguardadCs y comQa-
raros rCsutados con oIrasobsCCaconCs.
Ls mQortantc dCstacaraQuunQunto Qartcular.os suQuCstos
conductuaCs QuC CmQCan os Cconomstas no sgnhcan QuC a
conducta dC todoClmundosCa cOngrucntC cona ClCccn raco-
nal. Cro dCscansan hndamCntamCntC CnCsuQuCsto dC QuC las
hCrzascomQC|tvas vCran QuC QuCnCssCconduzcandC unmodo
racona como C dCscrto arrba, sobrCvVran, y Quc mlaran
QuCnCs no o hagan as, QOrconsguCntC CnunasmacnCVou-
conaray comQCttva (a QuC CmQCa CsuQuCstO basco dC 1Odas
as ccOnomas nCocascas OC CscasCzy comQCtCnca) , a conducta
QuC sC obsCrvara cOntnuamCntC sCra la dCaQuClas QCrsonas QuC
obraron conhrmC a taCs normas. OC gua modo, antCs dC cCn-
surarCstCargumCntoysuaQcacn auna tCora Cconmca nst-
tucona, Cs mQortantC obsCrvar sus xtos con todo cudado. Ln
aQuCos casos Cn QuC ago sC acCrguC a as condcOnCs antCs
dCscrtas, C modclo nCocasco ha rCsutado un modClo muy Ch-
C3 Qara anazar os tCnmCnos CconmcOs. or CjCmQlo, cn cl
Cstudo dC as hnanzas, cuando os mCrcados hnancCros suClCn
QrCsCntar muchas dC Cstas caractCrstcas, sC han ogrado mQor-
tantCsCxtos vacndosC dCossuQuCstosdrCctosantCsdCscrtos.
2
ara CxQorar as dChcCncas dCl CnhQuC OC la ClCccn raconal
Cn su rCacn con as nsttuconCs, dCbCmos sondCar dos asQCc-
tos QartcuarCs dC a cOnducta humana: 1) la motVacn y 2) Cl
dCschamCnto OC mCdo. A QarCcCr, laconducta humanaCs mas
comQCja QuC a QuC Csta Cncarnada Cn a hncn uttara nd-
Vdual dC os modCos dC os Cconomstas. Muchos casos no sm-
QlCmCntC mamzan a conducta dC a rQuCza, sno tambCn dCl
Winter en Hogarth yReder (1986), p. b29,

" Los ensayos de Charles Plott y Robert Lucas en Hogarth yReder ( 1986) ofe
cen una defensa bien pensada de los supuestos del modelo neoclsico en contex
tos especfcos.
SUPUESTOS CONDUCTUAES 35
altrusmoy dC laslmtaconCsautOmQuCstas, lo cuacamba rad
calmCntC os rCsutados con rCsQCcto a las ClCcconCs QuC dC
hCchohacClagCntc. OClmsmomodo,nos CncontramosQuChay
QCrsonas QuC dCsctran c mCdo QrocCsando nhrmacn mC-
dantC los modCOs raconaCs QrCCxstCntcs Qor mCdo dC o cual
CntCndCnc mCdoy rCsuCvCnos QrobCmas QuC CnhCntan. o
cCrto Cs QuC as aQttudCs computaconaCs dC los jugadorCs y a
comQCjdad dC os QroblCmas QuC han dC rCsolvCrsC dCbCn sCr
tomaOos Cn cuCnta Qara comQrCndCr la stuacn. LXporCmos
QrmCroa motvaCn dCosactoCs.
KCcCntCmCntC sC ha combnado Cl traba_o dC socobogos y
CcOnomstas QaIa CXQorar los muchos QaralClsmos CnUC las ca-
ractCrstcas subycCntCs dC a sobrCvvCnca gCnCtca y dCl dCsa
rrolo Cvouconaro CntrC los anmaCs y dC Qautas dC conducta
smarCs CntrC os humanos. Muchos Cconomstas han dCscu-
bCrtO QuC CstC CnhQuC no Cs ntcamCntC an, sno QuC adCms
rCvCla muchosobrC a conducm humana. MC aQucomo]ack Hir
shlCtCr ( 1987) comQara modClos Cvouconatos bolgcOs COn
socoCconmcos:
.Los modelos evolucionarios comparten ciertas propiedades. En pri
mer lugar se relacionan con poblaciones. Inclusive cuando al parecer
hablamos de identidades nicas, si el curso del cambio es evolu
cionario puede ser descrito en trminos de poblaciones cambiantes de
microunidades. Esto signifca que el curso evolucionario de una enfer
medad dentro de cuerpo humano individual es una fncin de las
relaciones entre poblaciones de bacterias, anticuerpos, clulas, etc. L
bien, la evolucin de la economa de una nacin individual es el resul
tado de las relaciones cambiantes entre poblaciones de individuos,
unidades de intercambio, etc. Los modelos evolucionarios representan
una combinacin de constancia (herencia) y variacin. Debe haber un
elemento no cambiante y tambin un elemento cambiante, e inclusive
este ltimo debe ser heredable en un sistema en el cual se dice que
evoluciona. En la evolucin biolgica, el acento recae en la sobrevven
cia diferencial y en la reproduccin de tipos de organismos o carac
teres de una generacin la siguiente. Aqu, la constancia se debe a la
herencia mendeliana de pautas permanentes de instcciones genti
cas cifadas (genes) . La variacin proviene de varias ferzas, incluyen
do en ellas mutaciones internas de estas instrucciones (errores del
copiado gentico) , de recombinacin de genes en la reproduccin
sexual, y de la presin externa de la seleccin natural. La evolucin
socieconmica principalmente se centa en el crecimiento diferencial
y en las pautas de sobrevivencia de la organizacin social. El principal
elemento hereditario es el peso muerto de la inercia social, sostenido
por la tradicin enseada intencionalmente. Por lo que hace a las

INSTITUCIONES
variaciones, algunas tienen analoga con las mutaciones (errores de
compiado segn aprendemos tradiciones). Asimismo, la seleccin na
tural sigue siendo efcaz; fnalmente la tmtl0c0n y el pensamiento
UO0P0/ constituyen fentes adicionales no genticas de variacin
socioeconmica (Hirshleifr, 1 987, p. 221 ) .
acccncacn cstc mOdclO cvOlucOnarO nOpOrhcrza tcnc
as prOpcdadcs Quc lOs ccOnOms|as atrbuycn al |rmnO, snO
guc cOn hccucnca sc asOca cOn c dOmnO Uc un gruQO a
cXpcnsas dc O|rOs. 1crO dcbcmOs tambn Obscrar guc c a|rus-
mO pucdc scr Qartc dcl mOdcO, cOsa Quc OawknshamOstradO
Qcrsuasvamcn|c. Ls|c cnQucncusvc cscOngDcntc cOn algu-
nas rmas dOndc sc prcscntan a mma, a cOnhanza, y O|rOs
aspcctOs dc la cOnduc|a humana guc cn la suQcrhcc parcccn
a|rustas y nO cOngrucntcs cOn a maXmzacn ndvdual dc a
rgucza QcrO guc cn ccr|as crcunstancas sOn rasgOs dc sObrc-
VvcncasuQcrOrcs.'
A pucs, pOdcmOs cdcar mOdcOs 1as ntrncadOs dc cOn-
ducta humanacOmQc]adcn|rO dcl mOdcO ndvdual dcuDldad
cspcrada, ncOrQOrandO para cO ccrtOs asQcc|Os dc a|rusmO.
5ncmbargO, un cnmguc atcrnO c]cmQhcadO cncl cstudO guc
hacc UccKcr dc amma ( 1 981) , cXQlOra cl al|rusmO cOmO una
tcc|a mas dcamaXmzacn dc lau|dad cn el cual nOrcsul|a
|l cl bcncstar dc O|rOs. Is|a cucstn cs mas QrOhnda Quc c
atOsmO mmlar. 1antO la nvcstgacn cn la ccOnOma cXQcr-
mcntal COmO un ccrtO nmcrO dc cs|udOs hcchOQOr ]scOgOs
nOsmucstran Quc prObcmas dc ndvduOs nOsndcadOs, dc]us-
Uca y de cQudad cntran |ambn cn la hncn dc utldady nO
QOr Dcrza cmbOnan a la QcHccctn cOn lOs pOs|uadOs maX-
mzadOrcsguc cabcn cn cl scntdO cstrc|O Quc acabamOs dcUcs-
Orbr. Ls|as cuOs|Oncsscmanhcs|an cn acOnduc|adcvO|acn
dc lOs cgsladOrcs, sc Obscrva amQlamcntc cl hcchO dc Quc nO
pOdcmOscXQlcarlacOnductadcvO|acn dc OslcgsladOrcsdcn-
uO dc lOs cs|rcchOs lm|cs dc unmOdclO dc prncQal O agcn|c,
cn c cual c agcntc [cl cgsadOr) buscahclmcntc lasatsmccn
dc lOs n|crcscs dC QrncQal [lOs clcctOrcs) . ahncn utl|ara
Vase Dawkins, Th Selih Ge ( 1976) .
Vase, por ejemplo, R. Frank, "If Horo Economicus Could Choose His Ow Utilit Function Would He Want One with a Conscience?" ( 1 987) .
En particular, vase el ensayo de Khneman, Knetsch y Thaler, "Fairness and the Assumptions of Economics" ( 1 986) ; Richard Herrnstein, "A Behavioral Alter native to Utility Maximization" ( 1 988) , Hofman y Spiter, "Entitlements, Rights and Fairness: Sore Experimental Results" ( 1 985) .
SUPUESTOS CONDUCTUAES 37
dc agcntc, su prOQO scntdO sObrc cmO dcbc scr cl mundO,
dcscmQcnaa parcccrun ccr|O paQclcnlOsrcsu|adOs.
as cvdcncas Quc tcncmOs cOn rcsQcctO a dcOlOgas, altrus-
mO y nOrmas dc cOnduc|a autOmpucstas sugcrcn Quc cl ntcr-
cambO cntrc rgucza y cstOs OtrOs vaOrcs cs una mncn cQui-
brada ncgatvamcntc. Ln Otras palabras, cuandO cl QrccO csba]O
Qara lOs ndduOs Quc Qucdcn cXprcsar sus QrOpOs valorcs c
n|crcscs, cllOs O aQrccaran altO cn cuan|O a Ias ccccOncs
hcchas,pcrOcuandO clQrccOQucQagamOsQOrcXprcsarnucstra
QrOpa dcOlOga O nucs|ras nOrmas O Qrctcrcnca cs muy aIIO,
cntOnccscs|O |cndraunsgnhcadO muchOmcnOrcn cuantO ala
cOnducta humana [PclsOny 5lbcrbcrg, 1987) . VOlvcrc a Ocupar-
mc dc cstc Qun|O QOrQuc nOs ayda a cntcndcr tan|O las nstitu-
cOncs cOmO la mrma cn Quc nHuycn cn la |Oma dc dccsOncs.
_ucrO dcmOstrar Quc bascamcntc las ns||ucOncs altcran cl
prccOQuc lOsndvduOspagany pOrcOnsgucn|c nOscOnduccn
a Ocas, dcOlOgasy dOgmas Quc cOnhccucnca]ucgan un papc
mpOrtantc cnlasclcccOncsQuchaccnlOsndwduOs.
3
Ll scgundO clcmcn|O hndamcntal para cn|cndcr la cOnduC|a
humana cs dcschar c mcdO. Lstacucstn dcscmpcna un QaQcl
rcducdO O nulO cn cl rcQcrtOrO cstandar dc Os ccOnOmstas,
aun cuandO ucas ( 1 986) admtc Quc nO rccbmOs las cOnsc-
cucncasdc lOs mOdclOsracOnalcs dc cxQcc|atvas nO haycOnO-
cmcntO dc Qartc dc !Os]ugadOrcsy ccrtamcn|c sn la cOndcn
ncccsara dc cQulbrO cstablc y dc cOmQc|cnca [ cOndicn Quc
Wn|cr dcrva) , dc mOdO Quc l as clcccOncs y las a|crnatvas sc
|Ornan claramcntc cOnOcdas. ]c _ lO|crO lOs su-

|
uc

y
.

ct

cs|abbrc |Jr

g
VasO, 8cDa r_to_
cs|

0c
C-
Oc sc QrcscntacOmO algO rcgular, rcQct|vO,y c\nt cv-
dcnIC, C moO8.
da c crO, dc hcchO, l ca
dc un cum cncavadO tucOncs cs lO guc nOs ha Qcr-
mtdO nO tcncr Quc Qcnsar cn prOblcmas cOmO cstc n cn haccr
talcs clcccOncs.asdamOsQOrscntadas, pOrQucIacs|ructuradcl
cambOhasdOnsttucOnalzadadcmOdOtalQucrcduccla nccr-
tdumbrc.PsQucs, cn cuantO nOsalc]amOsdc clcccOncsQuc cn-
tranan actOs QcrsOnalcs y rcpcttvOs Qara haccr clcccOncs guc
38 INSTITUCIONES
sgnhQuCn ntCrcambOs mQCrsOnacs y nO rCQCttvOs aumCnta
a mtadCcCrtCzaCnCuantOa rCsutadOs. MCntrasmascOmQCjOs
y ncOs sCan Os QrObCmas QuC conhOntamOs, mayOr sCra a
ncCrtdumbrC dC rCsutadO. 5ucCdC QuC nO cOntamOs cOn tCO
ras QuC nOs udCn a QrCdCcr cOn ChcaCa Os rCsutadOs, amCn
C QuC a nhrmacn QuC rCcbmOs Cn taCs crcuns|ancas hC-
cuCntCmCntC nO nOs QCrmtC actuazar nuCstrOs mOdCOs Qara
mC]OrarOs.MCrbCrt 5mOn ha CnuncadO muybCn CstacuCstn.
Si aceptamos los valores como dados y consistentes, si postulamos una
descripcin objetiva del mundo tal como es en la realidad, y damos
por sentado que las fcultades computacionales de los que deciden
son ilimitadas, entonces se nos presentan dos consecuencias impor
tantes. Primera, no necesitamos distinguir entre el mundo real y la
percepcin que los que deciden tengan de l: el que decide, hombre o
mujer, percibe el mundo tal cual es. Segundo, podemos predecir las
elecciones que har un decididor racional partiendo de nuestro cono
cimiento del mundo real y sin contar con un conocimiento de las per
cepciones del decididor o de sus modos de calcular. (Obviamente, de
bemos conocer la fncin utilitaria de l o de ella) .
Si, por otra parte, aceptamos la proposicin de que tanto el cono
cimiento como la fcultad computacional del decididor estn severa
mente limitados, entonces debemos distinguir entre el mundo real y la
percepcin y el razonamiento que el actor tenga sobre l. Esto signif
ca que debemos construir una teora (y comprobarla empricamente)
de los procesos de decisin. Nuestra teora tendr que incluir no sola
mente los procesos de razonamiento sino tambin los procesos que
generan la representacin subjetiva del actor del problema de deci
sin, bmarco.
En la economa neoclsica, la persona racional siempre alcanza la
decisin que objetiva o sustantivamente es mejor en trminos de una
fncin de utilidad. La persona racional de la psicologa cognoscitiva
se desplaa de un lado a otro haciendo sus decisiones de un modo tal
que sea procesalmente razonable a la luz del conocimiento \ de los
medios de computacin disponibles (Simon, 1 986, pp. S2101 1 ) .
La CxQOsCn dC 5mOn c0Qta a CsCnca OC QOr QuC, Cn m
Opnn, C QrOcCsamCntO subjCtVO C ncOmQCtO dC a nhrma
cndCsCmQCnaun QapC crtcO Cn a tOma dC dCcsOnCs.Oma
Cn cuCnta a dcOOga, basada Cn QCrcCQcOnCs subjCtVas dC a
rCadad, QuC dCsCmQCa un QaQC mQOrtantC Cn as CCCcOnCs
dC Os humanOs. OnC Cn juCgO a cOmQCjdad y O ncOmQC
tOdCnuCsuanhrmaCny OsCsmCrzOscasacCgasQuChcCmOs
Por ideologa entiendo las percepciones subjetivas (modelos, teoras) todo lo
que la gente tiene para explicar el mundo que nos rdea. Tanto en el micronivel _
SUPUESTOS CONDUCTUAES
39
QOr dCscharla. 5C cCntra Cn la nCcCsdad dC crCar Qautas rCgula-
rzadas dC ntCraccn humana a la luz dC talCs cOmQlCjdadCs,y
sugCrC QuC Cstas ntCraccOnCs rCgularzadas, QuC amamOsnst-
tucOnCs, QuCOan sCr muy nadCcuadas O QuC CstCn muy lC]Os dC
lO QtmO, cualQuCra QuC sCa C sCntdO dCl trmno. Ln QOcas
Qaabras, CstC mOdO dC Cstudar a hrma Cn QuC JOs humanOs
QrOcCdCn va dC acuCrdO cOn Os razOnamCntOs rCacOnados COn
la hrmacn dC as nsttucOnCs, tCma dCl QuC mCOcuQarC Cn
CstCmsmOcaQtuO.
Ln a Obra ttulada The Ogns o] Predicta/| Behavio ( I983) ,
KOnad CnCr CXQOnC muchOs dC CstOs msmOs QuntOs. Prma
QuC la brCcha CntrC la cOmQCtCnca dCl agCntC Cn cuantO a
dCschar QtOblCmasy la dhcutad QuC sc QrCsCnta Cn la clCccn
dC as mCjOrCs altCrnatVas, lO QuC l llama a brccha CD, Cs una
llavC mQOrtantC Qara CXQcar C mOdO Cn QuC sc cOmQOrtan lOs
humanOs. 5u CnsayO sC basa Cn cl cOncCQtO smQlC de QuC mCn-
tras mayOr sC a brCcha, mas grandC sCta la QrObabldad dC QuC
lOs agCntCs mQOngan Qautas rCguarzadas y muy mtadas de
rCsQuCsta QuC QuCdCn CnhCntar las cOmQlcjdaOCs y las ncCr-
tdumbrCs rCacOnadas COn Csa brCcha. CnCr arguyC QuC Cst8
ncCrtdumbrC nO sOamCntC QrOducC COnducta QrCdCcbC snO
QuC tambCn Cs la hCntC subyacCntc dC as nsttuconCs. l
CnsayO dC1CnCrCsncOQOrIazn dC suCmQCnOQor conCctar
la ncCrudumbrC y a cOnducla cOn la crCacn dC nsttucOnCs.
5n CmOargO, su marCO Cs CvOucOnarO nO dCja CsQacO Qara
QuC QCnCtrCn QCrcCQcOnCs subjctvas dc CQudad Cn las dcc-
sOnCscOnduCtuaCsdCOsndVduOs.
4
OOCmOs cOndCnsar as CuCsttOnCs aazadas antCrOrmCntC rC
tOrnandOaadClCnsaclascarCaccOnandoantCOssCtCQuntOs
QuCntcrcstabCc:
1. aracCrtascuCstOnCs, CcOncCQtOdC CQuDrO Cs unavaOsa
hCrramCntadCanass, QCrO QaraamaOrQartCdClOs QrOblc-
mas QuC nOs atanCn nO hay un sOlO CQubrO, snO varOs, QuC
de las relaciones individuales como en el macronivel de ideologas oranizadas
que ofecen explicaciones integradas del pasado y del presente, tales como el
comunismo o las religiones, las /r0nu1 que los individuos construyen estn c0/0rrJ-
dc1por opiniones normativas de cmo deba estar organizado el mundo.
40
INSTITUCIONES
surgcn QOrQuc "hay un continuum dc tcOrs sn as cuacs IOs
agcntcs nOQucdcn sOstcncrsc y actuar sn cncOntrar dcvcz cn
cuandO hcchOsQuc Osnduzcan a cambarsus tcOras" ()ahn,
1 987, p. 324) .
2. 5 bcn cs ccrtO Quc Os actorcs ndvduacs cnhcntan muchas
stuacOncs dc rcQctcn y Quc, cOmO ObscCamOsya, pucdcn
actuar racOnamcntc cn ta stuacn, O ccr|O cs Quc cn[cn-
tan dvcrsas ccccOncs ncas y nO rcpcttvas cn as cuacs a
nhrmacn csncOmpctayOsrcsutadOs nccrtOs.
3. unQuc cs vcrdad guc Ucckcry 5tgcr han dcstacadO un casO
mprcsOnantc ( 1977) cn Quc Os cambOs Oc prccO rcatvOs
cXpcan muchOs cambOsaparcn|cscnprctcrcnca, acucstn
dc acstabdad nOcs !aO haccra a un adO. NO sOamcntc sc
prcscntan anOmaas On c nvc dspcrsO cn c cua sc ha cva-
dO a cabO a nvcstgacn pscOgca, snO Quc tambn a cv-
dcnca hstrca sugcrc csas prctcrcncas cOnhrmc camba c
tcmpO. POcOnOzcOOtrOmOdOdc cXpcaradcsaparcn dca
cscavtud cn csgOXIX; scmQrc csprccsO tOmar cn cucnta
apcrccQcn cambantc dc a cgtmdad dc Quc unaQcrsOna
scaducnadcOtra.
4.5n IamcnOrduda, a!OsactOrcscsgustaramc]OrarrcsutadOs,
pcrO succdc Quc a rctrOamcntacn dc a nrmacn cs lan
pobrc Quc cactOrnO pucdcdcntcaratcrnatvasmc]Orcs.
5. a cOmpctcncapucdc cstartan apagaday as scnacstancOn-
usas Quc c gustc pucdc scr cntO O dcsvadO y as cOnsccucn-
cas cvOucOnaras cascas nO scran vaIdas pOr pcrOdOs muy
argOs.
6. a stuacn dc mundO a O argO dc a hstOra nOs Ohccc cv-
dcncas abrumadOras Quc sOn muchO mas Quc una smpc cOn-
ductarcOna nO cOOpcradOra.
7. Os supucstOs cOnductuacs dc Os ccOnOmstas sOn tcs para
rcsOvcr ccrtOs prObcmas. 5On nadccuadOs para dar sOucn
d muchas dc as cucstOncs Quc cnhcntan Os ccntcOs sOca-
lcsy cOnsttuycn c bOQuc mndamcnta Quc mpdc una cOm-
prcnsn dc a cXstcnca, dc amrmacny dc a cvOucn dc
asnsttucOncs.
5
5cra muy cOnvcncntc tcrmnar cstc caQtuO cOn un mOdcO
cOnductual QrccsOy clarOQucnO sO cXpcarapOrQu asnst-
tucOncs sOn una cxtcnsn ncccsara dc mOdO cn Quc Os hu-

SUPUESTOS CONDUCTUAES 11
manOs QrOccsan a nmrmacn, snO tambn Quc prcdqcran a
mczcacOmpc]adcmOtVacOncsQuc dan rmaa as c!cccOncs.
A_O hcmos adcantadO cn nucstrO camnO para cXQcar a cxs-
tcnca dc nst tucOncs y ( mcnOs Qrccsamcntc) a mOtvacn dc
Os actOrcs Quc ayuda a dar mrma a as nst tucOncsy Quc QrO-
vcc Os mcdOs a travcs dc Os cuacs c atrusmO y OtrOs vaOrcs
Quc nO maxmzan arQuczacnDan cn accccn.
as nsttucOncs cXstcn y rcduccn asnccrtdumbrcs QrOptas
dc a ntcraccn humana. Lstas nccrtdumbrcs surgcn cOmO
cOnsccucnca dc a cOmpc]dad dc Os prObcmas Quc dcbcn
rcsOvcrscy dc Os prOgramas dc sOucn dc QrOOcmas (cstamOs
usandO tcrmnOOgadc cOmQutacn) pOscdOs pOr cndvduO.
LnccnuncadOantcrOrnOhaynadaQuccntrancgucas nsttu-
cOncsscan chccntcs.
a cOmQc]dad dc mcdO cse tcmadc caQtu!O sigucntc. s
suhccntc dccraQu Quc as nccrtdumbrcs sc dcbcn a nIrma-
cn ncOmpcta cOn rcspcctO 3 a cOnducta dc OtrOs ndvduOs
cn c prOccsO dc ntcraccn humana. as mtacOncs cOmQuta-
cOnacs dc ndwduO cstan dctcrmnadas QOra capacdad dc !a
mcntc paraQrOccsar, Organzary utzarnrmacn.A Qartrdc
csta caQacdad cOnsdcrada]untO cOn as nccrtdumbrcs prOpas
dc dcschamcntO dc mcdO, cvOucOnan nOrmas y QrOccd-
mcntOsQuc smQhcan cprOccsO. LcOnsgucntc marcOnsttu-
cOna!, cOmO cstructura a nIcraccn humana, mta a ccccn
Quc scOhcccaOsactOrcs.
NO cabc duda dc Quc a hab!dad dc a mcntc Qara prOccsar
nmrmacn cs mtada, QcrO cabc prcguntarnOs cmO cntra a
mOtvacn dc actOr cn c QrOccsO dc tOma dc dccsOncs: Ln un
cstrctO mOdcO sOcObOgcO, mamzar e pOtcnca! dc sObrc
vvcnca mOtva a actOr. A vcccs, csta mOtvacn nO scmprc cOn-
cdc cOn acOnducmmamzadOradc a rQucza. OcbdO aaaQtt-
tud dcmtada dc prOccsamtcntO dc actOr, a cOmQc]Idad dc
mcdO pucdc cXpcar as QcrccQcOncs sub]cuvas dc una rcadad
Quc caractcrza a cOmprcnsn humana, c ncusvc c scnttdO dc
]ustca O n]usuca Quc c ndvduO pcrcbc cn c mcdO nstm-
cOna . JOmandO as uslracOncs cascas nO cs dhc! cntcndcr
cmO pudO scntrsc c prOctaradO ndustra a scr cXpOtadO QOr
a burgucsa, O Qu pudO pcnsar c campcsnO cstadundcnsc dc
hncsdcsgOXIX cuandOcOmQrcndQuc ctcrrOcarr!crarcsQOn-
sabc dc su stuacn. n cstOs dOs casOs hubO ccmcntOs dcOg-
cOs Quc cXpcarOn y ]usthcarOn su cstadO. crO c hcchO dc Quc
Os ndvduOs actuaran cOn basc cn cstas QcrccQcOncs Qara
rcsOvcrcQrObcmadc Os nOsndcadOscsmas dhc dccXpcar.
42
INSTITUCIONES
La amplia gama de actos . humanos caracterizados por estas actividades, por ejemplo, la donacin annima y gratuita de san
gre, la entrega a causas ideolgicas como el comunismo, la pro
fnda dedicacin a preceptos religiosos o inclusive el sacrifcio de
la propia vida por causas abstractas no puede desdearse en abso
luto (cosa que hacen muchos economistas neoclsicos) como si
feran hechos aislados. Pero obvamente no lo son, y deben ser
tomados en cuenta si queremos adelantar en nuestra compren
sin de la conducta humana. Si nuestra comprensin de la moti
vacin es muy incompleta, todava podemos dar un paso impor
tante hacia adelante tomando explcitamente en cuenta la frma
en que las instituciones alteran el precio pagado por nuestras
convcciones y por consiguiente el papel crtico que desempean
en cuanto a determinar hasta qu grado las motivaciones mai
mizadoras de la no riqueza infuyen en las elecciones . . En los cap
tulos siguientes tomaremos en cuenta esta situacin, pero prime
ramente examinaremos en detalle qu hay de muy complejo en el
medio.
I. UNA TEOR DiLCOSTO DE NEGOCIACIN
DEL INTERCBIO
MI TEOR de las instituciones est edifcada partiendo de una teo
ra de la conducta humana combinada con una teora de los cos
tos de negociacin. Cuando las combinamos podemos entender
pr qu existen las instituciones y qu papel desempean en el
fncionaiento de las sociedades, y si agregamos una teora de la
produccin podremos analizar las fnciones de las instituciones
en el desempeo de las economas.
Los costos de la infrmacin son la clave de los costos de la
negociacin, que se componen de los costos de medir los atribu
tos valiosos de lo que est intercambiando y los costos de proteger
y de hacer cumplir compulsivamente los acuerdos. Estas me
diciones y esta compulsin tienen costos que son fentes de insti
tuciones sociales, polticas y econmicas. El resto de este captulo
se centra en el intercambio econmico; en el captulo V edifcar
OD modelo de intercambio poltico partiendo de los mismos blo
ques de construccin.
El costo del intercambio econmico establece diferencia entre
el enfque de costos de negociacin y la teora tradicional que los
economistas heredaron de Adam Smith. P lo largo de 200 aos
las utilidades UC comercio permitieron aumentar la especiali
zacin y la divsin del trabajo que han sido la piedra angular de
la teora econmica. La especializacin se pudo realizar aumen
tando el tamao de los mercados, y confrme creca la economa
del mundo y mientras la divsin del trabjo se haca ms especf
ca, creca e nmero de intercambios participantes en el desem
peo de las economas. Sucedi, empero, que la larga lnea de
economistas que edifcaron este enfque en el seno de un ele
gante cuerpo de teora econmica lo hicieron sin percatarse del
costo de este proceso de intercambio. Todo proceso que entra
e costos de negociacin sugiere modifcaciones signifcativas en
la teora econmica y consecuencias muy diferentes para e des
empeo econmico. 1
" El enfque de costos de negociacin es congruente nicamente en su acuer
do sobre la importancia de los costos de transaccin; est muy lejos de estar unif-
43
++
INSTITUCIONES
Walls y ^Orth (1 986) , al mcdr cl vOlumcn dc lOs cOstOs dc
ncgOcacn Qucprvan cn cl mcrcadO ( cOmO sOn lOs cOstOs rcla-
cOnadOs cOn labanca, lOs scgurOs, lashnanzas,lasvcntasal mayO-
rcO y cl cOmcrcO al mcnudcO) O, cn trmnOs dc OcuQacOncs
(cOn abOgadOs, cOntadOrcs, c|c. ) cn la ccOnOma dc lOs stadOs
\ndOs halIarOn Quc mas dcl 45% dcl ngrcsO nacOnal sc dcdc
a las ncgOcacOncsy, adcmas, Quc cstc pOrccn|a]cschabancrc-
mcntadO aprOXmadamcn|c cn un 25% dcsdc hacc un sglO. s,
pucs, lOs rccursOs dc la ccOnOma cOnsumdOs cn ncgOcacOncs
sOn crcccntcs y dc gran magn|ud. OcbdO a guc lOs cOs|Os dc
ncgOcacn sOn unapar|c dc lOs cOstOs dc prOduccn, ncccsta-
mOs cnuncar dc nucvO la rclacn tradcOnal dc jrOduccn dc
la sgucntc mancra: lOscOs|OstOtalcs dc prOduccn cOnsstcncn
lascntradas dcrccursOs dc |crra, traba]Oy captalQucpartcQan
tantO cn transmrmar lOs a|rbu|Os hscOs dc un bcn ( tamanO,
pcsO, cOlOr, ubcacn, cOmQOscn Qumca, ctc. ) cOmO cn lOs
dc ncgOcacn -dcHncn, prO|cccn y cumQlmcntO trza-
dO dc lOs dcrcchOsdc prOpcdadhacalas mcrcancas (cl dcrcchO
a usar, cl dcrcchO a sacar prOvcchO O ngrcsO dcl usO, cl dcrc-
chO a cXclur,ye dcrcchOa cambar) .
\na vcz guc rccOnOccmOs Quc lOs cOstOsOc prOduccn sOn la
suma dc lOs cOstOs dc transmrmacn y ncgOcacn, ncccstamOs
un nucvO marcO anal|cO dc la |cOra mcrOccOnmca. 5n
cmbargO, nucs|rOn|crcscn cs|ccs|udO csunatcOradcasnst-
|ucOncs, y aunQuc stc ncv|ablcmcn|c sc sObrcQOnc a algunas
cucstOncsIundamcn|alcs dc la |cOra mcrOccOnmca, cXplOrar
sstcmatcamcntc las cOnsccucncas dc csta tcOra nOs llcvara cn
Otradrcccn. LOntOdO,nucstraprcgunta ncal,pOrQurcsul-
ta cOstOsO ncgOcarr, cs cOmn tantO rcspcctO alarcstructuracn
dclamcrOtcOra cOmO aunatcOradClasns|tucOncs.
1
5cgn vtmOscn cl caQtulO , cn The Fl/ oSooa/Cost(1960) ,
KOnald LOasc dc] cn clarO Quc ncamcntc cn auscnca dc cOs-
cado en otros campos. El enfque que presentamos aqu podra mu bien ser car acterizado como el de la Universidad de Washington, original de Steven Cheung ( 1974, 1 983) y elaborado, modifcado y desarrollado en la Universidad de Wash ington principalmente por Yoram Barzel ( 1982, 1 989), pero tambin por Kith Lefer (con Kein, 1 981), Masanori Hashimoto ( 1979), y Dougla North ( 1 981, 1 984). Otros enfques, principalmente el de Oliver Williamson, pueden cn trastarse con el enfque presentado aqu.
Para el inicio de esta teora, vase Barzel ( 1 989).

\
UNA TEORA DEL COSTO DE NEGOCIACIN DEL INTERCABIO +b
tOs dc ncgOcacn cl paradgma ncOclascO prOdu]O bucnOs rc-
sutadOs mplctOs, cOn cOstOs dc ncgOcacn QOstvOs, as asg-
nacOncsdcrccursOssOn altcradas pOrcstrucmrasdc dcrcchOsdc
QrOQcdad. ^ LOascnmuchOsdcOscstudOspOstcrOrcsdc cOs-
tOs dc ncgOcacn han tratadO dc dchnr cOn Qrccsn Qu Ocu-
rrc cn la ncgOcacn Quc sta rcsulta tan cOstOsa, QcrO cOmO
dchOprOblcmacshndamcntal a lamatcradc cs|ccstudOahOra
msmOvOyaOcuparmcdc l. LmQczO cXplOrandOOcOs|OsOdc la
mcdcn (mantcncndOcOnstantcslOs cOstOsdclcumplmcntO)y
lucgO, cn la5cccn 3, cxamnO lOscOstOs dcl cumQlmcntO Obl-
gatOrO.
POs rcsultatl aQrOvcchar lOs dVcrsOs atrbutOs dc una mcr-
canca O dc un scrcO, O cn cl casO 0c dcscmpcnO dc un
agcntc, dc las muchsmas actvdadcs scparadas Quc cOnst |uyCn
cl dcscmpcnO. LstO sgnhca, cn trmnOs dc scnldO cOmn,
Quc cuandO cOnsummOs]ugO dc naran]a ObtcncmOs u|ldad dc
lacantdad de ]ugo Quc bcbcmOs, de laVtamnac Quc cOn|cnc
y dcsu sabOr, apcsar de Quc clcambO cns cOnsstc ncamcn|c
c] Qagar cl procO dc 14 naran]as. Oc msmO mOdO, cuanOO
cOmpramOsun autOmVl rccbmOsunccrtO cOlOr,Zcclcracn,
cstlO, dscnO ntcrOr, lugar Qara las Qcrnas, klOmctra]c dc
gasOlna-tOdO lO cual sOn atrbutOsvaOsOs a pcsar dc Quc sIO
cOmpramOs un autOmVl-. LuandO cOmpramOs lOs scrcOs
dcl mdcO, su dcstrczay su ahctO cuandO cstamOs cn camay el
tcmQOQuccsQcramOscn su cOnsultOrO sOnQartcdc lacOmpra.
LuandO, cOmO]ctcs de un dcQartamcntO dc ccOnOma cn una
cscucla,contratamOsprOtcsOrcs,nOnadamascOmQramOslacan-
tdady caldad ( sc mda cOmO sc mda) dc su cnscnanzay dO su
caQacdad dc nVcstgacn ( aQu tambn sn mQOrtar cmO sc
mda) , snO tambn1namult|ud dc aspcctOsdc sucscmQcnO.
scaQucQrcQarcn y asts|an a susclascs a tcmQO, QucprOpOrcO-
ncn bcnchcOs cxtcrnOs a cOlcgas, Quc cOOpcrcn cn prOblcmas
dcl dcpartamcntO, Quc nO abuscn dc su pOscn cOn lOs cs|u-
dantcs O Quc |clchnccn a sus amgOs cn MOng KOng cOn cargO
al dcQartamcn|O. Ps, pucs, clvalOr dcun cambO paralas partcs
cs clValOr para lOs dtcrcntcs atrbutOs Quc cOmQOncn cl bcn O
scrtcO.5crcQucrcnrccursOsQara mcdrcstOsatrbutOsy rCcur-
sOs adcOnacs para dchnr y mcdr lOs dcrcchOs Quc sc |rans-
hcrcn.
as transtcrcncas Quc Ocurrcn cn un ntcrcambO sgnhcan
` Respecto a esta extensin de l a teora del consumidor, vanse Lancaster
(966), Becker ( 1 965), Cheung ( 1974) yBarzel ( 1982), entre otros.
46 INSTITUCIONES
costosQuC son CrCsutadodC QuC as dos QartCs QrocurCn dCtCr
mnar os vaorCs atrbudos a Cstos bCnCs, son atObutos QuC
dcbdO a os Costos Qrohbtvos dC a mcdcn han QCrmanCcdo
ma dCnCados. or consguCntC, como comQrador dC naran_as
yo trato dC comQrar una cCrtacantdad dC_ugo, una cCrtacant
dad dCvtamna e yC sabor dC as naragas, a QCsar dC QuC sOa
mCntC comQrC 1 4 naranjas. OC msmo modo, como comQrador
QotCnca ObsCCo un automvl, ntCnto dCtCrmnar s tCnC os
atrbutos QuC a m juco y ms nCcCsdadCs dCbC tCnCt un auIo
mv. Lsto msmo Cs aQcabC a a cOmQra dC os sCCcos dC un
mCdCo, sObrC CstO Irato dC buscar nhrmacn sobrC aQttud,
cudadosaQacCntCsCncamadosy tCmQoCnasaadCCsQCra.
KCsCcto a as cuCstonCs QartcuarCs dC os CjCmQos antCro-
rCs QodCmos gCnCrazar a stuacn como sguC: as mCrcancas,
os sCCcos,y CdCsCmQCnodCosagCntCs tCnCnmuchos atrbu
tos y sus nvCCs varan dC un modCo o agCntC a otro. La mCd
cn dCCstos nvCCs Cs tan costosa QuC no QuCdC abarcar todo C
scrVco n sCt totamCntC CXacta. Los costos dC nhrmacn,
cuandO sC trata dC dCtCrmnar C nvC dC atrbutos ndvduaCs
dc cada undad ntCrcambada, son QartCntCgrantC dC os cos
tos dC CstC asQCctodCa transaccn.Pun Cn C caso dC QuC todos
osndVduosQuCntCrcambantCngan a msmaDncnob_Ctva
(Qor C_CmQIo, QuC juntos maXmccn a rQuCza dC hrma QuC
os cmQC) , aun Cn CsC caso sCgura habCndo costos dC transac
cnamCnosCnaadQuscndCanhrmacnnCcCsarasObrc
os nvCCs dC atrbUtos dC cada undad dCntCrcambo, dC aub
cacn dC comQradorCs y vCndCdorCs, Ctc. Cro, OC hCcho, hay
asmCtras dC nhrmacn cntrC os]ugadorCs. La combnacn
dC CstasasmCtrasy aDncnconducmasubyacCntcdCosnd
Vduos QroducC consCcuCncas radcaCs QuC aCctan a tCOra
Cconmca yCCstudodCasnsttuconCs.
omCmos QrmCramCntC aasmCtra. Ln as ustraconCs antC
rOrCs, Cn C C_CmQo dC as naranjas, C vCndCdor saba mucho
mas sobrC OsatrbutOs vaosOs dC as naranjas QuCCcomQrador,
C vCnOCdOr dC automV usado saba mucho mas dC vaor
a|rbudo autOmV QuC C comQrador (PkCro, 1970) , Cn tan
to QuC C mCdco saba mucho mas QuC C QacCntC sobrC a ca
daOy dCstrCza dCos sCrVcos. OC msmo modo, os QosbCs Qro
hsorCs adjuntos sabCn mucho mas sobrC sus hab|os dC trabajo
QuC C jCC dC dCQartamCnto, tomando otro C_CmQo, C com
Qrador dC un sCguro dC Vda sabC mucho mas sobrC su saud QuC
CasCgurador.
Po sOamCntC una QartC sabC mas sobrC C vaOr atrbudO Qor
UNA TEORA DEL COSTO DE NEGOCIACIN DEL INTERCAMBIO 47
a otra QartC sno QuC QrobabcmCntC lC rCQrCsCn|a aguna ut
dad ocutar Csa Dhrmacn. bCgn un suQuCsto conductua QuC
maXmcC arQuCza, una dC as QartCsdC ntcrcambo cnganar,
robarao mCntra cuando C rcsutadodCCsa aclvdad sCa mayor
QuC C vaor Oc as oQor|unOadCs atCrnas QuC sC c ohCzcan. 5n
a mCnOr duda, CstC suQucsto hC a basC dCI mmoso artcuo dC
Pcrot sobrC os monCs ( 1 970) , OC os dCmas QIantCados por
una sCCccn adVCrsa Cn a cOmQra dC un sCguro dC vda, O Os
QrobCmasdCrCsgomora ( Momstrom, 1979) , y dcunamultud
dC otras cuCstoncs QuC sC han QrCsCntado Cn a tCratura a o
argo dCostmos 12 anos Cno QuCsCha amado tcratura dC
a nuCva organzacn ndustra. PunQuC a vCcCs ntCrCsa a as
dos QarlCsocutarcCrtos tQos OC nhrmacn, Cn Otras vorccC
a sus ntCrCsCs rCvCaros. Lon cstC tCn dC hndo QodCmos QrC
sCntat agunas gCnCrazaconcs sobrC os asQCctos dC mCdCn
dC unmodCodCcambodCcOstodCnCgocacn.
2
LonsdCrCmOsQrmCroCmodcowarasanoCstandarnCoclasCO.
Ln Cstc modCo dC CQubro gCnCra as mCrcancas son dCnt
cas, C mCrcado Csta concCntrado Cn un sOoQunto OC CsQ8cO y
C ntCrcambo Cs nstantanCo. Mas todava.P os tndVduossCCs
nhrma cabamCntC sobrC a mCrcanca dC ntCrcambo Cn tanto
QuC ambas Qar|Cs cOnocCn os tCrmnos dC cOnVCno. rCsuIta
do CsQuC no sC rCQuCrC nngnCsDCrzO Qara Ccctuar C ntCr
cambo a CXCCQcn dC nCcCsaro Qara aQOrtar la canldad aQro
Qada dC CCctVO. OC CstC modo os QrCcos sC convCrICn Cn un
nstrumCnto ubcadOr QuC sCC Qata acanzar Os vaorCs dC uso
mas atOs.
Ln C modCo warasano, QuC ncuyC a conducta mamzado-
ra dC os ndvduos, as ganancas QuC rCsutan dC a CsQCca
zacn y dC a dvtsn dC traba]o QuC QroOucC c ntCrcamOo,
ahora agrCgan costos dC nhrmacn. Lomo obscCamos an|c
rormCntC,CstosncuyCnoscostos dCmCdrosatrbutosVal:Osos
dC mCrcancasy scCCOs y as dvCrsas carac|Crsttcas dC dCsCm
QCno dC osagCntCs. LasuttdadCs nctasdC ntCrcambO SOO as
utdadCs brutas, QuC son as ganancas ordnaras cn l |Cora
nCocasca y Cn C modCo ntCrnacona! de cOmCrco, mCnos os
costos dCmCdtyVgarCacuCrdoymCnoslasQCrddasQuCsCan
rCsutado dc QuC C mOntorCo no sCa QCrCcto. Ln un nvC dc
sCntdo comn rCsuta ac vCr que OCdcamos rCcursos y cshCr-
18 INSTITUCIONES
zos importantes a la medicin, cumplimiento y vigilancia de los
acuerdos. Garantas, seguridades, marcas de fbrica, los recursos
dedicados a escoger y graduar, estudios de tiempo y de movmien
to, el afanzamiento de agentes, los arbitrajes, mediaciones y por
supuesto, todo el sistema de proceso judicial refejan la ubicuidad
de la medicin y del cumplimiento obligatorio.
Debido a que resulta costoso medir plenamente l os atributos
valiosos, siempre estar presente la oportunidad de captar rique
za dedicando recursos a adquirir ms infrmacin. Por ejemplo,
el vendedor de una mercanca, digamos futas y verduras, puede
encontrar que le resulta muy costoso escoger y graduarlas con
precisin. Por otra parte, un comprador puede descubrir que
vale la pena dedicar tiempo a escoger y seleccionar entre las fru
tas y las verduras. En este caso el vendedor ha puesto en el
dominio pblico la variabilidad y atributos que en parte pueden
ser captados por el comprador que dedique tiempo y esferzo a
determinarlos. Lo mismo puede decirse del comprador de un
automvil usado o de los servicios mdicos. Debido a la gran va
riedad de las caracterSticas y del costo de medir atributos de
bienes y sericios y el desempeo de agentes, los derechos de pro
piedad ideales, en relacin con estos valores y recursos, pueden
adoptar una gran variedad de frmas. En algunos casos, la frma
ideal es que los derechos se dividan entre las partes. Por ejemplo,
el comprador de un bien durable puede tener algunos derechos;
otros se quedan con el fbricante en frma de garantas de
desempeo.
Generalizando, diremos que mientras ms fcilmente otos
puedan aceptar el fujo de ingreso proveniente de valores de
alguien ms sin correr con los costos completos de su accin,
menor ser el valor de ese objeto. Como resultado, la maximiza
cin del valor de un objeto entraa la estructura de propiedad en
la cual las partes que pueden infuir en la variabilidad de atribu
tos particulares se tornan reclamantes residuales de esos atri
butos. Efectivamente, entonces son responsables de sus actos y
tenen un incentivo para maximizar las ganancias potenciales
provenientes del intercambio. Los derechos a un valor que ge
nera un fujo de servicios suelen ser ms fciles de asegurar cuan
do el fujo puede medirse con fcilidad, debido a que es fcil
imponer una carga conmensurada con un nivel de sericio. Por
consiguiente, cuando un fujo es conocido y constante resulta
fcil asegurar derechos. Si el fujo vara pero es predecible, sigue
siendo fcil asegurar derechos. Pero cuando el fujo de ingresos
proveniente de un valor puede ser afectado por las partes del
UNA TEORA DEL COSTO DE NEGOCIACIN DEL INTERCAMBIO 49
intercambio, asignar la propiedad se velve ms problemtico.
Cuando la corriente de ingresos es varable pero no totalmente
predecible, resulta costoso determinar si el fujo es lo que debe
ser en ese caso particular. En un caso as, ambas partes tratarn
de captar alguna porcin de la corriente de ingresos en disputa.
3
Hasta aqu el nfsis del anlisis ha recado en la medicin. Sin
embargo, la medicin ms el costo de su cumplimiento obligato
rio es lo que conjuntamente determina los costos de la nego
ciacin. Si volvemos al modelo walrasiano descrito anteriormente,
damos por sentado que no hay costos asociados con el cumpli
miento obligatorio de los acuerdos. Y ciertamente, mientras man
te

gamos la fccin de un bien unidimensional comerciado


instantneamente, son triviales los problemas de vgilancia y de
cumplimiento obligatorio. Pero cuando agregamos los costos de ad
quisicin de infrmacin y, especfcamente de medicin, los
problemas se tornan mayores. Se presentan problemas de cum
plimiento obligatorio por razn de no conocer los atributos de
un bien o servicio o las caractersticas del desempeo de los
agentes y tambin porque debemos dedicar recursos costosos
procurar medirlos y monitorearlos.
Uno de estos problemas es el de los agentes de vigilancia . . El
ejemplo ms extremo versa sobre las relaciones entre un amo y su
esclavo. De hecho hay un contrato implcito entre los dos; para
obtener el esferzo mismo del esclavo, el dueo debe dedicar
recursos a monitorear y a medir el rendimiento del esclavo y a
aplicar crticamente recompensas y castigos que se basan en el
desempeo. Debido a que hay costos marginales crecientes en la
medicin y la vigilancia de desempeo, el amo se detendr antes
de realizar una vigilancia perfecta y completa; en VCZ de esto se
ocupar de la vgilancia hasta el punto en que los costos
marginales sean iguales a los benefcios marginales adicionales de
tal activdad. El resultado es que los esclavos adquieren ciertos
derechos de propiedad en su propio trabajo. Es decir, los dueos
pueden realzar el valor de su propiedad concediendo algunos
derechos a sus esclavos a cambio de servicios que para el dueo
son muy valiosos. Esto signifca que los esclavos tambin se vel
ven dueos. Sin duda alguna, slo esta propiedad hizo posible
que los esclavos compraran su propia libertad, como se hizo fe
cuentemente en los tiempos clsicos y aun ocasionalmente en el
50
INSTITUCIONES
sur dC os Lstados \ndos, antCs dC a LuCrra dC 5CcCsn.' 5
bCn C C_CmQo dC Cscavo Cs una hrma CXtrCma, a cuCstndc
a Cntdad Cs ubcua Cn os organsmos jCrarQucos. os QrobC
mas dC mOntorCar y dC mCdr os dvCrsos atrbutos QuC const
tuyCn CdCsCmQCnodCos agCntCs sgnca QuC, CncontrastCcon
C modCo Cstandar nCocasco dC no hccn dC trabajadorCs a
QuCnCs sCQaga CvaOr dC su Qroducto margna, sC Cs Qaga CslC
costo mCnos os costos dC rCcurso dC montorCo y vganca. Ln
C C_CmQO antcror, ntrodgC mQctamCntC dCrCchOs dC Qro-
QCdad cuando mC rClCr al concCQto dC un amo duCno dC un
Cscavo; y sucCdC QuC Cn todo anass dC CmQrCsaro, agCntCs y
montorCo, damOs Qor sCntado QuC C CmQrCsaro tCnC C QodCr
dCdscQnaraagCntCyQorconsguCntCdCdartuCrzaaoscon
vCnos. guamCntC, C agCntC QucdC montorCar a CmQrCsaro y
rChrzarsuCXtrCmodCacuCrdo.
L cumQmCnto obgatoro QuCdCQrovCnr dC una rCQrCsaa
dCunasCgundaQartC.ambCnQuCdCsCr rCsutado dCcdgosdC
conducta obgatoros ntCrnamCntC o dC sanconCs socaCs o
dc una tCrcCraQartC coCrctva (CLstado).
o cCrto cs QuCnoQodCmos dar Qor sCntado C cumQmCnto
obgatOro. Ls, y sCmQrC ha sdo, C obstacuo crtco Qara au
mCntar a CsQCcazacn y a dvsn dc trabajo. cumQ
mCnto obgatoro no sgnhca nngn QrobCma cuando C cum
Qr os acuCrdos bCnChca os ntCrCscs dC a otra QartC. Cro sn
sanconCs nsttuconaCs, a conducta OC autonlCrCs CXcura c
ntCrcambo comQC]o, QorQuC a mta dC cCrtdumbrC dC a otra
QartC haara QuC C convCnC atCnCrsC a convno. L costo dC a
transaccn rCHCjara a ncCrtdumbrC, QuCs ncura un QrCmo
dC rCsgo, cuya magntud traCra consgo a QrobabdaddCdCtCc
cndC a otra QartC yCcosto consguCntC Qara aQrmCra QartC.
POargodCa hs|Ora, CmOntodCCsta suma haCvtadoCngran
mCdda, un ntCrcambo comQCjo y Qor o tanto ha mtado las
QOsbdadCs dCcrCcmCntoCconmco.
4
Ya nOs Cnconlramos QrCQarados Qara CXQorar a rCacn CntrC
os suQuCstos conductuaCs QrCsCntados Cn C caQtuo !l, as ca-
` Vase Barel ( 1 977) para una elaboracin detallada de este argumento.
Jensen y Meckling en un conocido ensayo ( 1976) han comentdo los costos
de la mediacin relacionados con el monitoreo, vgilancia yevsin de agentes.
UNA TEOR DEL COSTO DE NEGOCIACIN DEL INERCAMBIO 51
W
ractCrstcas OC transaccn QuC vmos Cnas sCcconCs QrCVasdC
CstC caQtuo, yaCstructuransttuconadC unasocCdad.
os dCrCchos dC QroQCdadson dCrCchos QuC os ndvduos sC
aQroQansobrCsu QroQo uabajo y sobrC os bCncsysCrvcosQuC
QosCCn. La aQroQacn Csuna hncn dCnormas lCgaCs, dC r
mas organzaconaCs, dC cumQmCnto obgatoto y dC normas
dC conducta, Cs dCcr, C marco nsttucona. OCbdo a QuC os
costos dC a Cslructura dC transaccn sonQostvos con cuaQuCr
dCrCcho dC QroQCOad, os OCrCchos nunca sC CsQCchcan y sC
hacCn cumQlr 3 a QCrtCccn; agunos atrbulos vaosos sC Cn
cuCntran Cn C domno QbCo y conVCnC a os ndVduos
dCdcar rCcursos Qara caQturarlos. os costos dC transaccIn han
cambado radcamCntC a O argo dC a hstora yvaIan tambCn
radcamCntC Cn CconOmas contCmgoranCas dtCrCntCs, por lo
cua vara CnormCmCntC amCzca cnuc a QrotCccn htma dC
dCrCchos y os CshCrzos dC ndVduo Qor caQturar dcrCchos o
dCdcar rCcursos a a QrotCccn ndvdua dC sus QroQos dCrC
chos. Uastara conQuCcomQarCmososdCrCChosdC QroQCdadCn
UCrut, CnC dCcCnodC 1980, con os dCuna modCrnaQobacn
QCQuCna dC os Lstados \ndos, as cubrrCmOs C asQCcto. n
UCrut, los dCrCchos mas Vaosos son C domno Qbco, y QuC
dCn sCr adQurdos QOr QuCnCs tCnCn C QotCnCa dC VoCnCa
Qara CO, Cn a cOmundad CstadoundCnsC a csuuctura Cga
UChnC y da hCrza a una gran QroQorcn dC dCrCchos Vaosos
QuC Cstan CnC domno Qbcoy tCndCnasCrcaQtadosQor nor
mas dC conducta tradConal. a dlCrCnca CnuC Cstos dos casos
CsunahncndlCrCntCdC laCst curansttucona.
Las ynQponan a Cst ctu
uC _untO con a tCcnoOga CmCana C cOstO dc a
ny Cl costo dC a transhr @u tan bCn rc
Vn asnsttuConCsos QroDmas C coordnac y Qroduccn
cs ago QuC Csm dCtCrmnado Qor a motvaCn dC os_ugadorCs
[su hncn dC utldad) , acomQlC_dad dCl mCdO, y a haDOad
dC os _ugadorCs Qara OCsChar y ordCnar Cl mCdO [mCdcn y
cumQmCntoobgatoro).
as nsttuconCsnCcCsarasQara rCazar C ntCrcambo ccOn
mco varan Cn cuanto a su comQC_dad dcsdC aQuCas Quc
rCsuCvCn QrobCmas dC ntCrcambo smQC hasta as guC sC CX
uCndCna travsdCCsQaCo ydCtCmQo a ndVduosnumCrosos.
L grado dC comQCjdad dC ntCrcambo Cconmco Cs una hn
cn OCnvC dC conuatos nCcCsaOo Qara rCazar C ntCrcambo
Cn cconomas dC varos grados dC CsQCCmzacn. ano CsQCCa
zacn Cs una hrma dC sCgro Cn QuC los costos y as nCCr-
52 INSTITUCIONES
tdumbrcs dc as transaccOncs sOn muy ccvadOs. mayOr cspc-
cazacn y nmcrO y varabdad dc Os atrbutOs vaOsOs, ma-
yOr scr c pcsO Quc dcbcra pOncrsc cn nsttucOncs cOnhabIcs
Quc pcrmtan a Os ndvduOs partcpar cn cOntratacOncs cOm-
pc]as cOn un mnmO dc nccrtdumbrc cn cuantO a Quc Os tr-
mnOs dc cOntratO sc pucdan rcazar. L ntcrcambO cn as
ccOnOmas mOdcrnas cOmpucstas dc muchOs atrbutOs varabcs
guc abarcan argOs pcrOdOs rcgucrc dc

nh
, a cua apcnas cmcrgc gradualmcn|c cn las cOnOmas
Occdcntacs. Nada tcncdc autOmatca acvOlucn dc acOOpc-
racn dc hrmas smpcs dc cOntratacn c ntcrcambO a rmas
cOmQc]as Quc han caractcrtzadO a as ccOnOmas cXtOsas dc Os
tcmpOsmOdcrnOs.
ara

ccOnm


cm

s

Os
=
c

c

d,JacO@s. L tpO cntcrcambO gucaractcrzadO
a amayOr Qartc dc a hstOra ccOnmca ha sdO c gjO
pcrsOnaJga guc ha abarcadO a prOduccn cn pcQucna cscaa
cO Ocal. 1ratOs rcpctdOs, hOmOgcncdad cutura (cs
dccr, un cOQuntO cOmn dc vaOrcs) , y una auscnca dc cum-
Qlmcn|O ObgatOrO pOr partc dc un tcrccrO (dcI Quc nO hay
gran ncccsdad) han sdO cOndcOncs tpcas. Ln cstas ncgOca-
cOncs Os cOstOs sOn ba]os, pcrO dcbdO a guc a cspccazacny
advsn dc traba]OsOn rudmcntaras, Os cOstOsdc transIrma-
cn sOn atOs. as ccOnOmas O cOn]untOs dc sOcOs cOmcrcacs
cn cstc |pOdcntcrcambO tcndcnascrpcQucnOs.
LOnmrmc c mmanO y c alcancc dc ntcrcambO han aumcn-
tadO as partcs han tratadO dc "ccntzar" O QcrsOnazar c ntcr-
cambO. crO succdc Quc a mayOr varcdad y nmcrO dc n-
tcrcambO, mayOr cs a cOmQc]dad dc Os tQOs dC acucrdOs O
cOnvcnOsguc sc han hcchO,y pOr tantO mas grandc cs ladhcul-
tad Qara rcalzarO. OrcOnsgucntc schaprcscntadO unascgun-
da pauta gcncra dc ntcrcambO, guc cs c ntcrcambO mpcr-
sOna, cn c cua las Qartcs sc vcn Obgadas pOr VnculOs dc
parcntcscO, pOr azOs, QOr ntcrcambO dc rchcncs O dc cdgOs
dc cOnductacOmcrca. rccucntcmcntc cntcrcambO sc rcaza
cn c scnO Oc un cOntcXtO dc rtualcs cOmpc]Os y dc QrcccptOs
rcgOsOs cOn O cuasc suQOnc guc sc Obga a Ospartcpantcs.
L dcsarrOlO tcmpranO dc cOmcrcO a gran dstanca y cntrc
dvcrsasculturas as cOmO as tcras dc aLurOpamcdcva sc cd-
hcarOn sObrc cstOs aparatOs nsttucOnacs. crmtcrOn un cn-
sanchamcntO dc mcrcadO y la rcazacn dc utidadcs partcn-
UNA TEORA DEL COSTO DE NEGOCIACIN DEL INTERCAMBIO b
dO dc aQrOduccny c ntcrcambO dc mascOmQc]dad, cXtcn-
dndOscmasaIadc Os mtcsdc unaQcQuca cntdadgcOgrah-
ca. n a tcmprana LurOpa mOdcrna cstas nsttucOncs IcvarOn
a LstadO a un papc crcccntc cn cuantO a OtOrgar QrOtcccn a
Os cOmcrcantcs y a adOptar cdgOs cOmcrcacs cOnIrmc au-
mcnt c pOtcnca dc ngrcsOs dc as actvdadcs hscacs. 5n
cmbargO, cn cstc mcdO, cl papc dc LstadO cra ambguO, cn c
mc]Or dc lOs casOs, pOrQuc c prOpO LstadO cOnsttua cOn hc-
cucncaunamcntccrcccntc dc nscgurdady gcncraba cOstOs dc
transaccnmasccVdOsdcbdOaQuOcracQrOtcctOrycdctcn-
sOrdc Os dcrcchOsdc QrOpcdad.
a tcrccrarma dc ntcrcambO cs el ntcrcambO mpcrsn
cOn cumpmcntO ObgatOrO dc un atc
cntO crtuOc s cX-
tOsasQuc QartcQan cnacOntra|acn cOmpc]aQuc csncccsara
para c crccmcntO ccOnmcO mOdcrnO. Lstc cumpmicntO !r-
zadO QOr unatcrccraQartcnuncacsdcal,nuncacs Qcr!cctO,y Os
QartcQantcs sgucn dcstnandO cuantOsOs rccursOs 3 |ratar dc
"clcntzar" rclacOncs dc ntcrcambO. L casO cs Quc n a autO-
ObIgatOrcdad dc as Qartcs n la cOnhanza pucdcn scr tOta-
mcntc cXtOsas. PO sc trata dc rcstar mQOrtancaa a dcOIOga O
a las nOrmas. 5 mpOrtany pOr cO sc dcstnan rccursOs nmcn-
sOs a prOmugar cdgOs dc cOnducta. guamcntc, c QrOvcchO
dc OpOrtunsmO, c cngaO y a cvasn aumcntan cn as sOcc-
dadcs cOmQc]as. Hcsuta cscnca una tcrccra Qartc cOcrcuva.
\na sOa nO pucdc tcncr a QrOductvdad dc una sOccdad mO-
dcrna dc atOs n_rcsOs s QOtcamcntc cs anarguca. Lcrta-
mcntc c cumQmcntO ObgatOrO QOr un tcrccrO sc rcaza
mc]Or cuandO sc crca un cOn]untO dc nOrmas Quc ucgO sc cOn-
Vcrtc cn una varcdad dc cOnstrcnmcntOs ccctvOs. 5n cmbar-
gO, OsprObcmasOclOgrarccumQlmcntO OblgatOrOdc acucr-
dOs pOr un tcrccr QartcQantc mcdantc un sstcma]udcaI guc
aQlca, Quz mQcrtcctamcntc as nOrmas, nO sO sOn muy ma
cOmQrcnddOs snO Quc cOnsttuycn ungran dcmacn c cstudO
dclacvOucn nsmcOna.
Or cOnsgucntc, cs ObvO Quc para crcar un mOdcIO dc ns|m -
cOncs, dcbcmOscXplOrarprOmndamcntcascarac|crstcascstDc-
turacs dc las mtacOncs nmrmalcs, as nOrmas mrmacs y su
cumQmcntO ObgatOrO y cl mOdO cn Quc cvOucOnan. 5O
cntOnccs cstarcmOs cn QOscn dc cOn]untaHas para cXamnar a
rdmbrcgcncransbtucOnadcOsrdcncspOtcO ccOnmcOs.
V. LMJACCN5NCKL5
LNTODAS Iassoccdadcs, dcsdc Iamsprmtva hastaIamsavan-
zada, Ia gcntc sc mponc Imtaconcs para dar una cstructura a
susrcIaconcs con Iosdcms. Ln condconcsdcnmrmacnydc
habIdad computaconaI Imtadas, Ios cnos rcduccn Ios costos
dc Ia ntcraccn humana cn comparacn con un mundo cn
dondc no haya nsttuconcs. 5n cmbargo, cs mucho ms tcI
dcscrbry scrprccsosobrcIasrcgIasmrmaIcsgucIas soccdadcs
crcan qucsobrc Ios modos nmrmaIcsmcdantc IoscuaIcsIoshu-
manoscstructuran Iantcraccn humana. Fcro aunguc cn gran
mcdda dcsaan una cspcccacn ncta y cs cxtrcmadamcntc
dcI cstabIcccr tcsts no ambguos sobrc su sgncacn, son
mportantcs.
LncImodcmomundooccdcntaIconsdcramosgucIavday Ia
cconoma cstn ordcnadas por mcdo dc Icycs mrmaIcsydcdc-
rcchosdcpropcdad. 5ncmbargo, auncnIascconomas msdcs
arroIIadas, Ias normas mrmaIcs consttuycn una partc pcguca
aunguc muy mportantc dcI cogunto dc Imtaconcs guc dan
mrmaaIascIccconcs,unarccxnrpdanossugcrraIaabun-
danca dc I

taconcs nmr

Ics.

ra
con los dcmas, g_n Ia mmtha ucstras

`vdadcs c nc ocos, Iacstructura uc cst
uad

ramcntc c

n a por mcdo c cd
mascom ortamtcntoy conv nctoncs.AboccstasImtta-
concstnrmaIssccncucn rcgasmrmaIcs,gucraravczson
mcntcobvaC nmcdatadcntcracconcsdaras.
LI guc Ias Imtaconcs nmrmaIcs scan mportantcs cn s ms-
mas (y no smpIcmcntc apcndccs dc rcgIas mrmaIcs) sc ucdc
obscrar partcndo dc Ia cvdcnca dc guc Ia msmas rcgIsmr-
maIcs y/o consttuconcs mpucstas a dtcrcntcs soccdadcs pro-
duccn rcsuItados drcntcs. For otra partc, cI cambo nsttu-
conaI dscontnuo, como una rcvoIucn o Ia congusta mI|tar
con domno, ndudabIcmcntc producc nucvos rcsuI tados. Fcro
Io ms notabIc (aunguc raravcz obscrvado, partcuIarmcntc por
IosdcIcnsorcsdcIarcvoIucn) csIapcrsstcncadctantosaspoc-
tos dcuna soccdad a pcsar dc uncambo totaI dc Iasnormas. La
cuItura]aponcsasobrcvv a Ia ocupacn mItar dc Ios Lstados
UndosdcspucsdcIascgundaGucrraMundaI,Iasocicdadcstadu-
54
LIMITACIONES INORES 55
ndcnsc postcror a Ia ndcpcndcnca de csc pas sigu scndo
muy parccda a Ia dc Ia cpoca coIonaI,]udos, curdos y much-
smosgruposhan pcrsstdoaIoIargodcIossgIospcscacambos
ncontabIcs cn su smacn mrmaI. ncIusvc Ia KcvoIucn rusa,
guz Ia transmrmacn mrmaI ms compIcta guc ha tcnido una
soccdad, nopucdc cntcndcrsccabaImcntc sn cxpIorar Iasobrc-
vvcradcmuchaJj Ic.
cdndcrovcconcsnmrmaIcs:
nmcn trasmtda soctamcntc_ soQ ggrtc
aama La mrma cn guc Ia mcntc proccsa nmr-
ndc "de IahabIdaddcIccrcbroparaaprcndcrscn-
do programado con una o ms Icnguas naturaIcs compIc]amcntc
cstntcturadas guc pucdcn charconductapcrccptuaI, moraIy dc
acttud (conductuaI) as como nmrmacn dc hcchos" Qohans-
son, 1988, p. 1 76) . odcmosdcnrIacuItur
m " "
una gcncracn 3 Iasgucntc, or a nscanza Ia mt,
ae conocmcnto

,vam otros mcuc n Ia co

-
q(oydy Kchcrson, 1985, p. 2) . a rorca u
marco conccptuaI basado cn cIIcnga]cparacharc ntcrprctar
Ianmrmacn guc IosscntdoscstnQroporconando aIccrcbro.
En cscnca cI razonamcnto guc prcscntamos agu cs una CX-
tcnsn dcI argumcnto dcI captuIo U, dc guc proccsar Ia nmr-
macncsIacIavc paracntcndcrunapautaconductuaI ms com-
pIc]adc Ia quc scdcrvadcImodcIodc utIidad cspcrada._I
accnto cn c_c ca_tuIo rccay cn I oncom_Ictod_
y cn I Qsigmpccdad dc_inttcones gar
QrarJs nrrcIacocs hmanas. Ln cstc capituIo, e cntass
rccac cn Ia r.tro cuIturaI proporciona con-
tnudad, dc modo guc Ia soIucn nmrma! a Ios probIcmas dc
ntcrcambo antcrorcs sc proIonga hasta cI prcscntc y hacc guc
c_as Imtaconcs nmrmaIcs scan mcntcs mportantcs dc con-
tnudad cncIcambosocaI aIargopIazo.
1
Lmpczarc cxamnando Ia ntcraccn humana cuando no hay
normas mrmaIcs. Cmo sc prcscra cI ordcn cn soccdadcs sn
Lstado: La Itcratura antropoIgca cs ampIa, y aunguc muchos
dc Ios datos sgcn scndo controvcrudos, rcsuItantcrcsantc no
sIo paracIcstudiodcI traba]ohstrco snoparaun anIss dcI
ordcn cn Ias soccdadcs prmtvas, y tambcn por sus mpIca-
concs L consccucncaspara cntcndcrhoycndaIasImtaconcs
56
INSTITUCIONES
nrmacs. Kobcrt Uatcs ( 1 987) , amQandO su anass dc cstu
docascoOcLVans-rtchard sobrCatrbudcos nucr,ahrmaa
tcss dccstasmtaconCs dcasgucntcmancra:
El acertijo, desde el punto de vista de Evans-Pritchard consisti en
que, a pesar del potencial de latrocinio y de desorden, en realidad los
nuer tendieron a vivir. en armona relativa. En la medida en que el
nuer rob ganado tendi a robar el ganado ajeno; las correras en el se
no de la tribu feron relativamente raras. Lo cierto es que los nuer
eludieron al parecer los efctos potencialmente dainos de buscar la
autosatisfccin; y al parecer lo hicieron a pesar de no contar con las
instituciones frmales tan comunes en las sociedades occidentales que
se destinan a preserar la paz y a impedir la violencia: tribunales, po
licas, etc. (Bates, 1987, p. 8) .
Ln sCguda, atcs dcscrbc os ctCctos dsuasvos Quc tanto a
comQcnsacn cntrC a trbu como a amcnaza dc contcnda sg
nhcaronQaraa QrcsCracn dcordcn. Lbscrva cmoCstasou
cn dCcOoQcracntcnc scntdO cntCrmnostcrCos dc jucgo.
5CCVtacQrobcmaQucocasona cdcmaaunQrsonCro cuan
do Qodra Qarcccr Quc os QartcQantCs dCbcn cgar 3 una sou-
cn VoCnta dc a cua rcsutara Quc a hna todo c mundo cstC
QCor Quc antcs. Ln VCz dc cso sc jucga rcQctdamcntc, y bajo a
amCnaza dc os cncmgos ntcrcsa a as Qartcs Qrcscrarc ordcn,
Qor consgucntc c nucr no rca|z Cnuc mmas c robo dc ga
nadO. cnQuc ccntra aQu cs Quc son os msmos mCmbros
dCamma os QuCCVtanQuc otros mCmbros dc ca QartcQcn
Cn cOrrcras, QorQuc Cn cuanto cstaC una cncmstad scra danna
Qara todososmcmbros.
a amQa |cratura QuC os antroQogos han dcdcado a as
soccdadcs QrmtVas dcja cn carO c hccho dc Quc Cn as so
ccdadcs trbacs c ntCrcambo no Cs smQC. Ln auscnca dc
Lstado y dc normas hrmacs,una csQcsa rcd soca cVa a dcsa
rroo dc cstructuras nrmacs bastantc cstabcs. Padc ha dcs
crIo mcjorcstasuacnQucLzabcth Loson ( 1 974) :
Sea que las llamemos costumbres, leyes, usos o reglas normativas, el
nombre tiene poca importancia. Lo que es importante es que comu
nidades como los tongas no dan libertad a sus miembros de hacer lo
que quieran ni a explorar todos los caminos posibles de la conducta.
Operan confrme a un conjunto de noras o reglas que defnen la
accin apropiada en diversas circunstancias. Las normas, cuando mu
cho, siren para eliminar conjuntos de intereses defniendo lo que la

{
LIMITACIONES INORMALES 57
gente puede esperar con certeza de sus semejantes. Esto tiene el salu
dable efecto de limitar exigencias y de permitir al pblico juzgar el
desempeo . . .
En otro nivel, sin embargo, veran el conficto como endmico de la
vda social porque la gente que vive en estrecha yxtaposicin emplea
el mismo espacio requiere el apoyo y la atencin de los mismos indi
viduos. Las normas, aun cuando a veces pueden producir confictos,
reducen las probabilidades del conficto porque minimizan la canti
dad total de ambigedad en los afectados pues defnen pretensiones y
obligaciones de un modo especfco, no universal. Resulta posible or
denar la propia vida con un conjunto de prioridades consideradas
legtimas . .. Entre los tongas he tenido que aprender que no debo dar
simplemente porque quiero dar, ya que tal cosa es un insulto para
todos los que no reciben. Las normas no resuelven todos los proble
mas; slo simplifcan la vida.
Tambin proporcionan un marco para realizar activdades. Normas
y algunos medios de aplicar sanciones son complementos necesarios a
las reglas de un sistema de control social si se quiere operar dentro de
una comunidad. Entre gente como los tongas los obseradores aplican
las normas de desempeo en papeles particulares, pues hacen un
juicio general [sic] sobre la persona total; a su vez esto les permite pre
decir una conducta ftura. El juicio es un proceso continuo a travs
del cual se alcanza fnalmente el consenso (Colson, 1 974, pp. 51-53) .
Oc Csta cXQoscn dc Loson y dc otros antroQogos sc dc-
duccn consccucncas mQortantcs. Ln las socCdadcs Quc dcs-
crIbcn,cO:dcnCs CrcsutadodCunadcnsartdsoca cna cua
a gcntc tcnc una comQrcnsn ntma dc os dcmas y dc Quc a
amcnaza dc VOcnca Cs una hcrza contnua cn mVOr dc a Qrc-
scracn dc ordcn dcbdo a as consccucncas Quc tcnc Qara
otros mcmbros dc a soccdad. a conducta dcsVada no Qucdc
scr tocrada C una stuacn as QorQuC cs una amcnaza hnda-
mcnta Qara as caractCrstcas dC cstabdady scgurOad dc gru-
Qotrba.
.
L modCo dc sOccdad QrmtVa dc Kchard osncr ( 1 980) ,
Quc gcncra una cxQcacn dC dVcrsos rasgOs nsttuconacs Oc
cstassoccdadcs,cs smar a QuCoDczcO aQu (aunQuc cmono
tCnc nada dc a rQucza soca mamzadora n Oc as mpca
concs dc Chccnca QuC sc cncucntran cxQctamcntc cn c tra
bajO Oc osncr). Ln c modco dc cstC autor, os cOstos ccVados
dC a nrmacn, a auscnca dC un gobcrnO chcaz, c nmcro
mtadodcbcnCsy dcohcos,aQrcscrvacnmtada dcosa-
mcntos y asmuyQocas Vcntajas dca nnoVacn dan Qor rcsuta-
dounconjuntodccaractCrstcascomuncs:
58 INSTITUCIONES
Gobierno dbil, adscripcin de derechos y obligaciones con base en la
pertenencia a una fmilia, regalos como modelo de intercambio D
damental, responsabilidad estricta por injuria, nfsis en la generosi
dad y en el honor como elevadas normas ticas, culpabilidad colectiva
-stos y otros rasgos de la organizacin social se presentan con tant
fecuencia en relatos de sociedades primitivas y arcaicas que sugieren
que un modelo as de sociedad primitiva, que se abstrae de muchas
caractersticas particulares de las sociedades especfcas, puede, sin
embargo, explicar gran parte de la estructura de las institciones
sociales primitivas (Posner, 1980, p. 8) .
LI cnsayo dc Posncrdacnmss 3 Iamportancadc Ios vncuIos
dc parcntcsco como cI scguro, protcccn, y cump|mcnto obI-
gatorodc IaIcy,vstoscomomccansmosccntraIcsdc soccdadcs
prmuvas. LI cstudo dc atcs sobrc Kcna ( 1 989} sc ccntra tam-
bcn cn Ia pautacambantc dc vncuIos dc parcntcsco cn cI con-
tcxto dc condconcs poItco-cconmcas como Ia cIavc para cn-
tcndcr Ia cvoIucn dc Ias Imtaconcs nsttuconaIcs cn una
soccdad dc transcn rpda dc soccdad trbaI a cconoma dcI
mcrcado.
2
Las Imtaconcs nmrmaIcs son tambcn caractcrstcas comuncs
dcIascconomasmodcrnas.Con cIn dcdsparorcstarmcrzaa
Iaarmacn dccstudososdcI dcrcchoy dcIacconomasobrcIa
ccnuaIdaddcIadoctrnaIcgaI, RobcrtLIIcksonrcaIzunanI-
ssdc campo sobrcIamrmacn guc IosrcsdcntcsruraIcsdcIcon-
dado Shasta, dc CaImrna, rcsoIvicron dsputas dcbdas aI dao
guc provocaron aIgunas rcscs sucItas. ' HaII guc, cas nunca, Ios
rcsdcntcsrccurran amcddasIcgaIcssnogucconabancnuna
compIc]acstructuradcImtaconcsy hcnospararcsoIvcrIasdtc-
rcncas. Ln un artcuIo postcror ( 1987) y cn un Ibro guc cst
por scr cdtado, LIIckson ohccc muchas cvdcncas cmprcas
accrcadcIatcnacdaddc IasImtaconcsnmrmaIcs.
Aun la ntrospcccn m supcmcaI sugcrc Ia tcnacdad o
pcnctracn dc Ias Imtaconcs nmrmaIcs. Surgdas para coord-
narntcracconcshumanasrcpctdasconsstcn cn. I)cxtcnsoncs,
ntcrprctaconcsymodcaconcsdc normasmrmaIcs, 2) normas
dc conducta sanconadas socaImcntc y J) normas dc conducta
` Titulada muy apropiadamente "Of Coase and Cattle: Dispute Resolution
Among Neighbors in Shast Count" ( 1986) .
r
LIMITACIONES INFORALES 59
accptadas ntcrnamcntc. Ln dctaIIc mc ocuparc dc cada una dc
cstasmcctasdcIasImtaconcsntormaIcs.
l . Ln un csmdo sobrc Ios mndamcntos nsttuconaIcs dcI
podcrdc Ioscomtcs,ShcpsIcy Wcngast ( 1 987) mucstrangucIas
LcuItadcs dc Ios comts dcI Congrcso guc no sc cxpIcan por
mcdodcrcgIasmrmaIcssoncIrcsuItadodcuncon]untodcIm-
mcioncs nmrmaIcs no cscrtas guc han cvoIuconado cn cI con-
tcxto dc ntcraccn rcpctda (ntcrcambo} cntrc Ios]ugadorcs.
Lstas Imtaconcs cvoIuconaron a partr dc rcgIas mrmaIcs para
cnhcntar probIcmas cspcccos dc ntcrcambo y acabaron csta-
bIccdas comoImtaconcsnsttuconaIcsrcconocdasapcsardc
guc nuncamrmaron partc dc IasrcgIas mrmaIcs. Losmcmbros
dc comtcsyIoscomtcshantcndoporconsgucntcunanucn-
ca mportantc sobrc Ias cIccconcs lcgisIatvas guc no sc pu-
dcron dcrvar dc Ia csuucturamrmaI .
. 2. Kobcrt^xcIrod ( 1986) nos ohccc un c]cmpIovvdo dc una
norma dc conducta sanconada socaImcntc. La vspcra por Ia
nochc dcI da cn gucbaa sostcncr un ducIo con^ron urr,
Acxandcr HamIton sc scnt a cscrbr todas Ias razoncs dc por
guc no dcba accptar csc rcto, una mndamcntaI, por supucsto,
cra guc corra cI rcsgo dc morr. Sn cmbargo, pcsc a Ias abru-
madoras bascs raconaIcs para no r aI ducIo, consdcr guc su
nucncay ccaca cn cI tcrrcno pbIco scvcran scvcramcntc
dsmnudas por taI dccsn porguc cI ducIocra cI modo soca!-
mcntc acctadodcarrcgIardsputascntrc cabaIIcros.Lasnormas
sociaIcsdctabanIacIcccn,noIasrcgIasmrmaIcs.
3. os dos prmcros tpos dc Imtaconcs nmrmaIcs pucdcn
scr modcIados cn cI contcxto dc modcIos guc mamzan Ia
rguczaporIogucsc prcstan ascruamdo cn cIscnodcmarcos
ncocIscos (ydc tcoradcI _ucgo} . Fcro, ntcrnamcntc, Ioscd-
gos obIgatoros dc conducta1cncn vaIor ncamcntc cn tcrm-
nosdcImtaconcsnmrmaIcs,pucsaltcranIacIcccncuandocI
ndvduo rcnuncaa Iarguczao aI ngrcso a cambodc otrova-
Ior. Numcrosos cnsayos cxpIoran Ia conducta dc votacn dc Ios
IcgsIadorcsyconcIuycnguc nopodcmoscxpIcarIaconductadc
votacn dc Ios IcgsIadorcs porun modcIo dc grupo dc ntcrcs
(cnc! cuaI cI IcgsIadorrcc]acImcntc IosntcrcscsdcsuscIcc-
torcs) , pcro dcbc tcncr cn cucnta Ias prctcrcncas sub]ctvas y
pcrsonaIcs dcI IcgsIador (KaIt Zupan, 1 984) . Lsta Itcratura cs
controvcrsal dcbdo a Ios probIcmas cstadstcos guc sgnca
rccbr rcspucstas DO ambgas, aunguc tambcn hay cvdcnca
abundantc, cuaItatvaycuanttatva, gucndcagucmcntrasm
ba]o sca cI prcco dc Iasdcas, dcoIogasy convcconcs, ms m-
60 INSTITUCIONES
portan y afectan las elecciones (sobre el apoyo emprico tratan
Nelson y Silberberg, 1 987) .
3
Cmo explicar el surgimiento y la persistencia de las limitaciones
infrmales? Una frma general pero relativamente simple de
explicar tales limitaciones es la de acuerdos que resuelven proble
mas de coordinacin: "Estas son reglas que nunca han sido
ideadas conscientemente y que a todo el mundo interesa obser
var" ( Sugden, 1986, p. 54) .El ejemplo usual de un convenio as es
el de reg|sdel camino. La caracterstica importante de los acuer
dos o convenciones es que, dados los costos del intercambio
(captulo r) , las dos partes tienen inters en minimizar ei costo
de la medicin y entonces los intercambios son autorrefrza
dores. En trminos de los recursos fotales que intervienen en la
operacin de una economa, los convenios que resuelve la coordi
nacin probablemente explican una proporcin mayor de . los
costos de negociacin _que las dems limitaciones infrmales que
describimos en este captulo ( aunque en muchos casos los costos
de operacin refejan de hecho una combinacin de fentes de
limitaciones infrmales).
Las limitaciones infrmales que surgen en el contexto del inter
cambio pero que no se cumplen por s mismas son ms complejas
porque necesariamente entraa rasgos que hacen viables el
intercambio por reducir costos de medicin y de cumplimiento
obligatorios. A falta de limitaciones, la infrmacin asimtrica y la
consigiente distibucin de las ganancias llevarn a dedicar re
cursos excesivos a la medicin o ciertame
n
te pueden conducir a
un intercambio que no tenga lugar en absoluto porque el inter
cambio no es cumplimentable por la ferza. Las limitaciones
infrmales pueden adoptar la frma de mediacin de costo infe
riores convenidos (por ejemplo, pesas y medidas estandarizadas)
y hacer efectivo el cumplimiento por segundas y terceras partes
mediante elementos especfcos de sancionamiento o redes pe in
frmacin que dan cuent 3 terceras partes de desempeos de
intercambio (tasas de crdito, mejores ofcinas de negocios, . etc) .
Estos organismos e instrumentos que sirven para dar efectividad a
la conducta de cooperacin (limitaciones infrmales) no sl.o son
una parte muy importante de la situacin de intercambio ms
complejo a lo largo de la histora,_ sino que son notablemente pa
ralelas con los modelos tericos del juego que producen resulta-

LIMITACIONES INFORMALES 61
dos cooperativos median te caractersticas que alteran tasas de
descuento y que aumentan la infrmacin. El crecimiento de fr
mas de intercambio ms complejas a fnes de la Edad Media e ini
cios de la Europa moderna fe posible debido a una diversidad
de instituciones infrmales tales como los primeros cdigos de
conducta mercantl. La corriente de los precios y el auge de tcni
cas de auditora y contabilidad redujeron la infrmacin crtica y
los costos del cumplimiento obligado. Lo anterior se puede mo
deJar en un marco de juego terico elevando las ganancias prove-
nientes de la accin cooperativa o elevando los costos de la defec
cin (vanse Milgrom, North y Weingast, 1990) .
Mucho ms difcil en trminos tericos que la maximizacin de
las limitaciones infrmales de la riqueza es el manejo de cdigos
obligatorios de conducta que modifcan la conducta. Es algo com
plicado porque debemos idear un modelo qe prediga elecciones
en el contexto del intercambio entre riqueza y otros valores.
Sucede que las creencias religiosas o la entrega a comunismo nos
proporcionan, por ejemplo, relatos histricos de sacrifcios que los
individuos han hecho debido a sus creencias. Ya diimos que las
economas experimentales ofecen evidencias de que no siempre
los indivduospertenecen a sindicatos, y un estudio de Frank
( 1988) proporciona una gran prueba y un modelo de esta con
ducta.
El material citado antes y el captulo anterior de esta obra, que
se ocuparon de la conducta humana, dejan en claro que la moti-
vacin es ms compleja que el simple modelo de utlidad espera
da. El captulo H tambin recalc que en ciertas condiciones se
aprecian mejor algunos rasgos tales como honestidad, integridad
y cuidado de la fma personal en trminos que estrictamente
maximizan la riqueza. Qeda sin explicar un gran residuo. Senci
llamente no contamos con algna teora convincente de la socio
loga del conocimiento que explique la efectividad o la inefcien
cia de ideologas organizadas o de exposiciones de elecciones
hechas cuando lo cosechable por razones de honestidad, integri
dad, trabajo duro o votacin es negatvo.
Dos explicaciones parciales pero confables son la del modelo
de utilidad doble Howard Margolis (1 982) (mencionado en el
captulo n) y la argumentacin de Robert Sugden de que las con
venciones adquieren ferza moral. El argumento de Margo lis
dice que los individuos poseen no una sino dos fnciones de utili
dad: Las preferencias S estn gobernadas por la fncin usual de
preferencia del autointers, en tanto que las preferencias G son
puramente sociales ( interesadas en el grupo) . Margolis trata de
62 INSTITUCIONES
U3I COulCuIUO CuQlICO 3l 3t_DmCulO Q3I3 lO CD3l CtC3Du uOUC-
lO 3l gDC sC3lIDuyCuCCtlOSV3!OICS U3uUO QICCtCuCI3S3l 3UlOIu-
tCtCS HCDlC 3 V3lOICS QHC U3u QICCtCuCI3al IDlCtCS UCl _tDQO, y
CXQlOI3DUO l3S COuUICIOuCS COutuC l3 CD3lCS CSlOS V3lOICS C3u-
D3u. bD_UCu ( 1 986) 3Htu3 QDC Du3 CODVCuCu O 3CDCtUO 3U-
QDCIC HCtZ3 uOt3l CD3uUO C3S lOUOS lOS uICuDtOS UC l3 CODD-
uIU3U l3 SI_uCu, y QDC 3 C3U3 IuUIVUDO lC ulCtCS3 QDC lOU3S
3QUCll3S gCISOu3S COu QUCuCS lt3t3 SC 3QC_DCD 3 l3 uOtu3 SICu-
[tC y CU3uUO Cl IuUIVUDO SC 3QC_DC l3uDICu. bC_UD bD_UCu, lO
QDC lCtuu3 U3uUOSC CS Du3 uOt3lU3U UC COOQCt3CIu [bu_-
UCu, 1986, Q. 1 73) .
4
3 l!C_3UO Cl uOuCulO UC COu_Dul3I y COuUCuS3I ClI32OD3uCu-
lO UC CSlC C3QtDlO. L3 htu3 Cu QUC l3 uCulC QIOCCS3 Iutu3-
CID DO SlO CS l3 D3SC UC l3 CXISlCuCI3 UC IuSlItDCIOuCS SIuO Du3
Cl3VC [3I3 CulCuUCt CuO l3S lul3COuCS utu3lCS lCuCu Du
Q3QCl uQOtl3DlC Cu3tu3CIu UC l3 ClCCCIu l3ulO 3COIlOQl3-
ZO COuO Cu l3CVOlDCIu 3l3t_D Ql3ZO UC l3SOCICU3U.
P COItO Ql3ZO l3 CDllDI3 UCHuC l3 ID3 Cu QDC lOS IuUVUDOS
QtOCCS3u y Dll23u l3 uIu3Cu, QOI CDy3t3ZD QDCUC 3CCt3I
Cl uOUO Cu QDC SC CSQCCIC3u l3S lul3CIOuCS uhtu3lCS. L3S
CODVCuCIOuCS SOu CSQCCHC3S UC l3 CUlUI3, COuO l3mDCu lO SOu
l3S DOIDuS. bu CuD3I_O, l3SuOtu3S Ql3ulC3u 3l_UDOS QIODlCu3S
lOU3V3 DO CX[lIC3UOS. _@DC CS lO QDC D3CC QDC l3S uOtu3S CVOD-
CIOuCD O UCS3Q3tC2C3u, QOI C_CuQlO, Cl UDClO COmODD3 SOlDCu
UC UCICuC3SCulIC C3D3llCtOS:
PDD Cu Cl C3SO UC gDC uO QOSCyCI3uOS Uu3 DDCu3 CXQlC3CD
UC l3S DOtD3S SOC3lCS, QOUICuOS uOUCl3I uOtu3S QDC u3XuI-
CCu l3 IgUCZ3 Cu Du_DC_O d CODtCXu lCICO. tS UCCI, QOOC-
uOS CXQlOI3I y QIOD3I, CuQIC3uCutC, QDC lQOS UC lul3COuCS
IuIu3lCS QIOUDCCu COD u3yOI QtOD3DlIU3U Du3 COuUUCl3 UC
COOQCI3Cu O CuO 3l_DuOS C3uDOSuCICDCut3lCS Cu l3lS lul-
l3COuCS IuIu3CS 3llCI3I3u Cl_DC_O Q3t3 3DuCul3I (o IcUUCt)
ICSUll3UOS UC COO[CI3Cu. SlC CuhQUC QDCUC 3DuCul3t DDCSlt3
CODQICDSID UCl UCS3IIOllO UC DIu3S UC C3DDO u38 COuQlC_3S,
CODO SOu 3CVOlDCu lCuQI3u3UC lOS uCtC3UOS Hu3uCCtOS.
Lu u3ICO UCl COSlO UC tt3uS3CCIu OHCCC t3uDICu l3 QOuCS3
UC CXQlOI3I luIl3COuCS Iutu3lCS. PDuQDC l3S lIuIl3CODCS IuS-
Una interesante aplicacin terica del juego se hallar enjohn Veitch, "Repu
diations and Confscations huy the Medieval State" (1986).
LIMITACIONES INFORES 63
lDCIOu3lCS utu3CS DO SOD ODSCD3DCS UIICCl3uCulC, lOS COu-
lI3lOS CSCtlOS y 3 VCCCS lOS COSlOS IC3lCS UC l3 OQCI3Cu uOS QtO-
QOtCIOD3u CVUCuCI3S IuUICCt3S UC C3uDIOS cuuIl3CODCSul-
u3lCS. L3 uOl3DlC UCClu3CID UC l3S l3S3S UC utCfCS Cu Cl
uCtC3UO UC C3QIl3lCS UC Ol3uU3, Cu C SI_O X, y Cu Cl uCtC3-
UO UC C3QIl3CS UC u_l3lCIt3, 3 QtuCIQIOS UCl SI_lO XII, ODCCCu
CVIUCuCI3S UC l3 SC_UIIUuU CICCCDlC UC lOS CtCCDOS C [tO-
QCU3U CODO Du3 COuSCCUCuCI3 UC l3 IulCI3CCu CHC32 UC Uu3
V3IICU3U UC lmIl3COuCS IuStLUCOu3lCS l3utO tu3lCS COuO Iu-
Iu3lCS. OI C_CuQlO, Cl CUDQuCDlO I2OSO UC COutI3lOS gDC
CVOlDCIOD3 [3IlI UC CU_OS UC COuUDCt3 COuCtC3l IuClD3 Cl
OSlt3CISuO UC QDICDCS VO3D3D 3CUCIUOS y QOSlCIOtuCuIC
uClUy QI3ClC3SUSD3lCS Cu C UCtCCDO tu3
"
b3lL 3 l3VISl3 l3uDICu l3 ugOIl3uCI3 UC CUI_O8 UC COuUDCl3
3UlOIu[UCStOS Cu CD3ulO 3 COuSlICDII l3COuUDCl3 u3XuI23UOf3.
DCSlI3COuQtCuSIu UC HCDtC UC t3COuUDCl3CSUCCCulC, S
DICD HCCDCulCuCulC [OUCuOS uCUII SD S_uIHC3CD Cu ClCC-
CIOuCS, CX3uIu3uUO CuQIIC3DCulC C3uDOS D3I_ID3CS OCDtII-
UOS Cu Cl COSlO UC CXQtCS3I COuVICCIOuCS. SlC 3D3lSIS 3DtC l3
QUCtt3 3 l3 CX[lIC3Cu UCl QOUCI UC l3S QCtCCQCOuCS SuD_ClV3S
Cu CD3utO 3 ClCCCOuCS. b l3 uCu UC l3 UCu3uU3 CSL IDClIu3-
U3 3UVCtS3uCulC ( CS UCCIt, uICDU3S uCuOt SC3 Cl COSlO UC CXQIC-
S3t uDCSlt3S COuVICCODCS, u3S IuQOIl3ulC8 SCl3D 3S COuVCC1OuCS
COuO Uu ClCtuIu3ulC UC 3 ClCCCu) y SI l3S uSlIlDCIOuCS Ut-
u3lcS QCIuIlCu 3 lO8 IuUIVUDOS CXQtCS3I UCICDC3S 3 D3_O COStO
Q3I3 ClOS, CutOuCCS l3S QICCICuCI3S SDD_CtV3S QDC lOS IDUIVIUDOS
u3ulICDCu UCSCuQCD3u Uu3 Q3IlC IuQOIl3utC CD l3 UClCtuI-
u3CIu UC ClCCCIOuCS. NOl3I, _Ct3IQD3S QDC QtOUDCCD UCDlIl3-
uICulO Cu l3 ICl3CIu_CC-3_CulC CulC_ISl3lDt3SyuOuDt3uICulOS
VIl3lCOS [3I3 lOS_DCCCS SOD lIuIl3CIOuCS DStIlDCOu3lCS htu3lCS
QDC ICUDCCD ClCOSlO UC ODI3ICOuuluC 3uUCSlt3SCOuVCCIOuCS.
bCuCll3uCulC CS 1uQOSDlC U3t SCutOO 3 l3 DSlOII3 [O 3 l3S
CCOuOu3S COutCuQOI3DC3S) SIu ICCOuOCCI Cl Q3QCl CCult3l QDC
l3S QICCICuC3S SDD_ClW8 UCSCuQCD3u Cu Cl COulCXlO UC l3S lI-
uIl3CIOuCS uSlDCIOu3lCS Iu3lCS QDC uOS QCIulCu CXQtCS3t
uDCSlI3S COuVCCOuCS COD Uu COSlO u D3_O IuCXISlCulC. L3S
UC3S, 3S IUCOlO_3SOI_3DZ3U3S, C uClUSVC Cl3u3tISuO ICl_OSO
UCSCuQCD3u Q3QClCS IuQOIl3ulCS CD CD3DtO 3 U3t tu3 3 SOCIC-
U3UCS yCCOuOu3S.
" V3e Douglass C. North, "Institutions, Transaction Costs, and the Rise of
Merchant Empires", en J. Tracy (ed. ) , The Poltil Ecunomy of Mehant Empirs,
Cambridge UniversitPress (por salir) .
64 INSTITUCIONES
L3 DI8lOt3 CCOuuIC3 UC lO8 L8l3UO8 \HUO8 Cu Cl 8I_lO XIX,
UC8CIIl3 DICVCuCulC Cu Cl C3[lDlO I, C8l3 llCu3 UC C_Cu[lO8. bC3
QDC lI3CCuO8l3DI8lOII3]l38 COu8CCDCuC38 UCl uOVuICulO 3DOlI-
CIOuI8l3 O QDC CX3uIuCuO8 lO8 I3ZOu3mICulO8 UC lO8 uIuI8lIO8 UC
l3 bD[tCu3 LCtlC QDC CX[lCIl3uCulC UICtOu Du3 D38C 8C_uI3 3
8D8 UCCI8IOuC8 O DICu QDC CX[lOtCuO8 l3 OI_3uI23CIu, l38 lCuUCu-
CI38y lO8QIOuDuCI3uICulO8 lC_8l3lIVO8 UC lO8 uOVIuCulO8 LICCu-
D3Ck, LI3u_Ct ] O[DlI8l3 UC lO8 C3u[C8IuO8 C8l3UDuUCu8C8,
C8lO8 8lO lICuCu 8CulIUO Cu Cl COulCXlO UC QCICCQCODC8 8DD_ClI-
V38 UC lO8 3ClOtC8 Cu Cl u3ICO UC C8lIuClDt38 Iu8lIlDCIOH3lC8 hI-
u3lC8 QDC 3l\CI3IOu Cl [ICCIO QDC lO8 uUIVUDO8 [3_3D3u [OI 8D8
COnVICCIOuC8] COu8I_DICulCuCulC QCtmlICtOu QDC 8D8 ClCCCIOuC8
8C VOlVCI3u ClCC|V38.
u Cl [ImCt C38O, Cl CClO IClI_IO8O UC lO8 _ID[O8 3DOlICIOuI8l38
QDC lO8 QCI8u3UI UC QDC 8C Ot_3uI23I3u [OllIC3uCulC, _DulO COu
!3 COnVICCu CICCICulC UCl ClCClOt3UO UCl POIlC 8ODIC l3 IuuOt3-
lU3U UC l3 C8C3VIlDUy l3uDICu l3 ClCCCIu UC 1 860 COuUD_CtOu 3
l3_DCII3 CVIl] 3 l3ClIuIu3CIu UC l3C8Cl3VIlDU (O_Cl, 1 989) . Lu
Cl 8C_DuUO C38O, Cl C3t_O Vl3lICIO UC lO8 u3_I8lI3UO8 lC8 [Ou3 3
83lVO UC l38 QIC8IOuC8 C _ID[O8 UC ulCtC8] lC8 QCIuIl3 O 3lCul3-
D3 3 VOl3I 8C_Du 8u8 COuVICCIOnC8. L8|38 8C UCIIV3D3u UC 8D COu8-
lIDCCu 8DD_ClIV3 GC lO8 [tODlCu38. LC8UC l3 bD[ICu3 LOIlC UC
N3I8D3ll ( I 80I 3 1 835) D38l3 l3 bD[tCm3 LOtlC UC HCDuQDI8l, lO8
u3_I8lI3UO8 D3u IulCt[ICl3UO ] VCllO 3 IulCI[ICl3I C8CuCI3l-
uCulC Cl uI8uO COu_DulO UC uOtm38. LOu Cl [38O UCl lICu[O l3
bD[ICu3 LOIlC U3Du _IIO UC 180 _I3UO8 [OIQDC C3uDI3 Cl uOUC-
l3uICulO 8DD_ClIVO UC lO8 _DCCC8. Ll lCICCt C38O tCHC_3 CICCuCI38
[CI8I8tCuIC8 UC lO8 C3u[C8IuO8 8C_Du l38 CD3lCs lO8 C8l3D3u [Ct_D-
UIC3uUO l38 QOllIC38 uOuCl3I38, lO8 CIIOC3IIIlC8, lO8 ClCV3UOIC8
UC _I3uO8, lO8 D3uQDCIO8 ] 3l_DuO8 OltO8. LDI3IOu COuHIuC 3
C8l38 COuVICCIOuC8 ] hIu3IOu Ot_3uI23CIOuC8 COu Cl OD_ClO UC
QDC 8C 3[IOD3I3 Du3 lC_8l3CIu cor ectiva QtIuCtO Cu l38 lC_I8l3-
lDI38 C8l3l3lC8, lDC_O QOIuCUIO UCl 3IlIUO OQDlI8l3] UCl LCu-
CI3l3, Cu Cl LOu_IC8O UC lO8 8l3UO8\uIUO8.
@DC C8 lO QDC UClCtuIu3 CD3ulO [3_3I3 l3 _CulC [OI CX[IC83I
8D8 COuVCCIOuC8 ] ODI3I COuhIuC B Cll38: H3I3 VC2 83DCuO8 _I3u
CO83 8ODIC l3 C38lICIU3 UC l3 HuCIu O C3uDIO8 Cu l3 HuCICu,
3uuQDC 8IuUDU3 lCuCuO8CVIUCuCI38 UC 8ODI3 UC QuC l3HDCIu8C
IuClIu3 nC_3lV3uCulC ] UC QDC Cl [ICCIO QDC 8C [3_3 [Ot ODt3I
COuuIuC 3 uDC8lI38 COuVICCIOuC8 8DClC 8CI uD] D3_O ([OI lO QDC
l38 COuVCCIOuC8 8Ou 8_uIHC3lIV38) Cu uDCDO8 uCUIO8 ID8llD-
CIOu3lC8.
3 COu8CCuCuCI3 3 l3I_O [l32O UCl [IOCC83uICulO CDllDI3l UC l3
LIMITACIONES INFORLES 65
infrmacin que est en la base de las limitaciones infrmales es
lo que juega un papel importante en la frma incremental por
medio de la cual las instituciones evolucionan ypor consiguiente
es una fente de dependencia de la tayectoria. EsUmos lOO3V3
uDy lejos de tener modelos precisos de evolucin cultural ( sin
euD3Igo, en Cavalli-Sfrza y Feldman, 1981; Boyd y Rcherson,
1985) , se encuentran algunas tentativas interesantes, pero tam
bin sabemos que los rasgos cultrales tienen una tenaz habilidad
de sobrevivencia y que la mayora de los cambios culturales son
in cremen tales.
Igualmente importante es el hecho de que las limitaciones in
frmales derivadas cultralmente no cambiarn de inmediato
como reaccin a cambios de las reglas frmales. Como resultado,
la tensiD entre reglas frmales alteradas y limit3ciones infr
males persistentes produce resultados que tienen consecuencias
importantes en la frma en que cambian las economas, que es el
tema de la Segunda Parte.
'. LIMITACIONES FORES
L DIFRNCIA CultC lIuIl3CIOuC8 IuhIu3lC8 ] Iu3lC8 C8 UC _I3-
UO. u3_IuCuO8 Uu continuum UC l3DD8, CO8lDuDtC8 ] lI3ICIOuC8
Cu Du CXlICuO] Cu OlIOCOu8|IlDCIOuC8 C8CIIl38. L3u3ICD3, 3I_3
] UI8Q3IC_3, UC lt3UICIOuC8y CO8lDuDIC8 uO C8CIIl3s 3 lCyC8 C8CIIl38
D3 8IUO DuIUIuCu8OuHl COuhIuC uO8 DCuO8 uOVIUO UC 8OCIC-
U3UC8 uCuO8 COu[lC_38 3 u38 COu[lC_38, ] C8l3 Cl3I3mCulC ICl3-
CIOu3U3 COu l3 CICCICulC C8QCCI3lI23CIu y UIV8Iu UCl lt3D3_O28O-
C3U3 COu 8OCICU3UC8 u38 COuQlC_38. '
L3 CtCCICulC COu[lC_U3U UC l38 8OCICU3UC8 ClCV3I3 l_C3-
uCulC Cl uUICC UC ICuUIuICulO UC l3 htu3lI23CIu UC lIuIl3-
CIOuC8 (lO CD3l 8C VOlVI [O8IDlC COu Cl UC83IIOllO UC l3 C8CIIlDI3) ,
] Cl C3mDIO lCCuOl_ICO lCuUI 3 ICUDCII lO8 CO8lO8 UC mCUICIuy
3 3lCul3t [C838] uCUIU38 [tCCI838y DuIhIuC8. L3 CIC3CIu UC 8I8
lCu38 C_3C8 [3I3 u3uC_3I UI8[Dl38 u38 COuQlC_3s CXI_C IC_l38
hIu3lC8,_CI3tQD38 QDC CVOlDCIOu3u COu Du3 OI_3uI23CIu u38
COu[C_3 CXI_Cu C8ltDClDI38 hIu3lC8 [3I3 C8[CCIDC3t tCl3CIOuCs
_ClC-3_CulC. L38 C3I3ClCI8lIC38 _CuCI3lC8 UCl C3uDIO UC 8IlD3CIu
IC3lIV3 H COulI3lO D3u 8IUO 3u3I23U38 3u[lI3uCulC, [C8C 3 lO
CD3lV3lCl3[Cu3 UC8l3C3tlO 8I_uICulC.
L38 uOIm38 hIulC8 [DCUCu COu[lCuCul3I ] 3Cul3I l3 ClCC-
lIVIU3U UC l38 lIuIl3CIOuC8 IuHIu3lC8. DCUCu ICUDCIIl3 IuIu3-
CIu UCl uOuIlCtCO] UC lO8 CO8lO8 UCl CDuQlIuICulO ODlI_3lOIIO]
[OI l3ulO D3CCI QDC l38 lIuIl3CIOuC8 IuhIu3lC8 8C3D 8OlDCIOuC8
[O8IDlC8 3 Du IulCIC3uDIO u38 COu[lC_O (Du3 3u[lI3CIu UC lO
' Para un alisis largo y enjundioso de lo que queremos expresar por reglas

frmales vase a Elinor Ostrom ( 1 986) . Ostrom descompone la estructura de l
regla en los siguientes especfcos: reglas de posicin que detallan un conjunto d
posiciones y la frma en que muchos participantes sostienen cada posicin, reglas
de lmites que especifcan cmo es escogido cada participante para defender estas
posiciones y cmo los participantes dejan ests posiciones, reglas de campo que
especifcan el conjunto de resultados que pueden salir afectados y los alicientes
externos y/o costos asignados a cada uno de estos resultados, reglas de autoridad
que especifcan el conjunto de acciones asigadas a una posicin en un nodo par
ticular, conjunto de reglas que detallan las fnciones de decisin qu.e se deben
usar en un nodo particular para cartograr la accin en resultados intermedios o
fnales, y reglas de infrmacin que autorizan canales de comunicacin entre los
participantes en posiciones y que especifcan el lenguaje \ frma en que ocurrir
la comunicacin.
66
LMITACIONES FOR 67
3ulCIOI 8C CuCOuU3I3Cu NIl_IOm, POIlD ]CIu_3Sl, 1990, y Cu Cl
C3[lDlOvt) .3uDICu 8C [DCUCu UICl3IIC_l3ShIu3lC8 [3I3uOUI-
HC3I, ICV83I L 8D8lIUII JIuIl3CIOuCS IuhOD3lC8. 1u C3uDIO Cu l3
HCI23 UC uC_OCI3CIu UC 38 [3tlC8 [DCdC llCV3I 3 Du3 UCu3uU3
ClCClIV3 de Dn uCO IuslIluCIOu3l UIurCulC UCl IulCtC3uDIC,
3DuQDC l38 ImILCIOuC8 uhIu3lC8 8C [IC8CuLu Cu C C3uIuO UCl
CDu[lIuICulC. P VCCCS ( [CIO uO 8ICu[IC) C8 [O8IDlC [OuCI l38 I-
uIl3CIOuC8 IuhIm3lC8 CXI8lCulC8 D3_O uDCV IC_l38 hIuulC8 [UC
C8lCQDulOuO8OCD[3ICuO8COu u383uQIlDUCuClC3QlulOx) .
1
L38 IC_l38 htm3lC8 IuClD]Cu IC_l38 [OllIC38 (]_DUIC3lC8) , IC_l38
CCOuuIC38,y COulI3lO8. L3_CI3IQD3 UC t3lC8 IC_l38, UC8UC COu8lI-
lDCIOuC8,C8l3UIO8] lC]C8 COuDuCSD38l3UI8QO8ICIOuC8 C8QCCI3lC8,
] Hu3luCulC 3 COul3ClO8 IuUIVIUD3lC8, UCHuC lIuIt3CIOuC8 gDC
[DCUCu uClD3I UC IC_l38 _CuCI3C8 3 C8[CCIHC3CIOuC8 [3tl-
CDl3IC8. [IC3mCulC 38 COu8lIlDCIOuC8 C8l3u IUC3U38 [3i3 QDC IC-
8DllC ms CO8lO8O 3llCI3Il38 QDC l38 lC]C8 C8l3lDl3tI38, Cl uI8mO
uOUO QDC C8 u38 COSlO8O 3lCI3I C]C8 C8LlDl3I38 QDC COuU3lO8
IuUIVIUD3C8. L38 uOtu3S [OllIC38 CuCu 3u[I3uCDlC l3C8lIDC-
lDI3_CI3IQDIC3UCl _ODICIuO, 8D CSUDClDI3 D38IC3UC UCCI8Iu]138
C3t3ClCI8lIC38 CX[CIl38 UCl COuUO UC l3 3_CuU3. L38 IC_l38
C8[CCDC38 UCDuCu UCICCDO8 UC QtO[ICU3U, C8 UCCII, Cl COu_DulO
UC UCICCDO8 8ODIC Cl D8O ] Cl Iu_ItSO gDC SC UCIIV3 UC l3 QtO-
[ICU3U y 3 C3Q3CIU3U [3I3 CugCu3I Du V3OI O Du ICCDI8C. 1O8
COulI3lO8 COulICDCu 38 UI8[O8ICOuCS C8QCCHC38 UC Du 3CDCIUO
[3IlICDl3t Cu IulCIC3uDIO.
LCDIUO 3 l3 HCI23 IuIC3 UC uC_OCI3CIu UC l38 [3IlC8 de
UCCI8Iu, l3 HuCIu UC 38 DOIu38 C8 lCIlIl3I Cl IutCIC3uDIO
[OllICO O CCOumICO. 3 3ClD3 C8lIDClDI3UC UCICCDO8 (]l3u3U-
I3lC23 UC 8D ODlI_3lOIICU3U) UCHuC 38 O[OIlDuIU3UCs CXI8lCulC8
de uIuI23CIu UC O8 Q3tlICI[3DlC8, QDC [DCUCu D3CCI8C IC3lI-
U3U htu3uUO IDlCIC3DDIO8 [OllICO8 O CCOuuICO8. El IulCIC3u-
DIOIuClD]C uC_OCI3CIODC8DCCD38 CuCl SCDO UCl COu_DulO UC iu8lI-
lDCIOuC8 ]3 CXI8lCulC8, [CIO I_D3uCutC D3y VCCC8 Cu

QDC lO8
[3IlICI[3ulC8 COu8IUCI3u QDC V3lC l3 [Cu3 UC8lIu3I ICCDi8Os 3
3lCI3I l3C8lIuCUI3D38IC3UC l3QOtIC3[3I3IC38_u3IUCtCCDO8.
1l _I3UO UC l3 UIVCI8IU3U UC lOS ,IulCtC8C8 CCOuuICO8 y [OllI-
CO8, U3U3 3 DCI23 UC uC_OCI3CIu IC3lV3, IDHDt3 Cu l3 C8lIUC-
tDI3 UC l38 IC_l38. L3 I32u IuuCUI3l3 C8 QDC uICulI38 u38
uDuCIO8O8 8C3u O8 IDlCIC8C8, uCuO8 [IOD3DC 8Ct3 QuC l3 8Iu[lC
bb INSTITUCIONES
mayora (en la poltica) triunfe y ms grande ser la probabilidad
de que el intercambio se estructre para fcilitar frmas comple
jas de intercambio (parcialmente frmal pero tambin parcial
mente infrmal) y otras frmas de resolver problemas m:ediante
la frmacin de coaliciones. Es importante obserr, sin embar
go, que la fncin de las reglas frmales es promover ciertos tipos
de intercambio, pero no todo el intercambio. De esta suerte,
Madison, en el nmero 10 de El Fedealsta sostuvo que la estruc
tura constitucional fe ideada en 1 787 no slo para fcilitar cier
tos tipos de intercambio sino tambin para elevar los costos de las
clases de intercambio que promueven los intereses de fcciones.
Del mismo modo, en el intercambio econmico las leyes sobre
patentes y las leyes secretas sobre comercio estn ideadas para ele
var los costos de los tipos de intercambio que se considera que
inhiben la innovacin.
Ates de seguir adelante, considero importante recalcar que en
mi argumentacin no hay nada hast aqu sobre reglas que
impliquen efciencia. Como afrmamos antes, las reglas son, al
menos en gran parte, ideadas para fvorecer los intereses del
bienestar privado, no del bienestar social. Por consiguiente, las
normas que niegan fanquicias, que restringen la entrada o que
evitan la movilidad de los fctores, se encuentran por doquier.
Esto no equivale a negar que importen las normas, sino a estable
cer que, como una aproximacin primera, las reglas se derivan
del autointers.
Las normas generalmente se crean teniendo en mente costos
de su cumplimiento, lo cual signifca que hay que idear mtodos
para determinar si una norma ha sido violada, para medir el gra
do de la volacin (y por consigiente los daos a la contraparte)
y aprehender al violador. Los costos de cumplimiento incluyen la
medicin de atributos mltiples de los bienes o servicios que se
estn intercambiando y la medicin del desempeo de los agen
tes. En muchos casos, dada la tecnologa de la poca, los costos de
medicin exceden a las utilidades por lo que no vale la pena idear
normas ni deli near derechos de propiedad; cambios en la tec
nologa o en los precios relativos alterarn las ganancias relativas
a la creacin de reglas.
Con estas generalizaciones como teln de fndo, ahora pode
mos usar el marco derivado de los captulos y para describir
ms estrechamente reglas polticas, derechos de propiedad (re
glas econmicas) y contratos.
LMITACIONES FORES b9
2
En trminos generales, las reglas polticas situadas en su lugar
conllevan a reglas econmicas, si bien la casualidad obra en
ambos sentidos. Es decir, los derechos de propiedad y por tanto
los contratos individuales son especifcados y hechos cumplir por
medio de la toma de decisiones polticas, pero la estructura de los
intereses econmicos tambin infuir en la estctura poltica.
En equilibrio, una estructura de derechos de propiedad (y su
cumplimiento obligatorio) ser congruente con un conjunto par
ticular de reglas polticas (y de su cumplimiento obligatorio) . Los
cambios en una voluntad inducen cambios en la otra, pero
debido a la prioridad de las normas polticas, analizaremos pri
mero la estrctura del sistema poltco.
Empezaremos con un modelo simplifcado de una poltica
( situacin) compuesta de un gobernante y gobernador.2 En un
entorno as de simple, el gobernante acta como monopolista dis
criminador, que ofece proteccin y justcia a diferentes grupos
de electores o cuando menos la reduccin del desorden interno y
la proteccin de derechos de propiedad a cambio de impuestos.
Debido a que diversos grpos de electores tienen diferentes cos
tos de oportunidad y de poder de negociacin fente al gober
nante, se producen distintas negociaciones. Pero tambin hay
economas de escala en la previsin de estos bienes (semipbli
cos) de derecho y de cumplimiento. Por consiguiente, se aumen
D el ingreso total, pero la divisin de las ganancias incrementles
entre gobernante y goberados depende de su poder relatvo de
negociacin; cambios en el margen, sea en el potencial de violen
cia del gobernante o en los costos de oportnidad del gobernado,
darn por resultado nuevas divisiones del ingreso incremental.
Ms todava, el ingreso bruto y neto del gobernante difere signi
fcativamente como resultado de la necesidad de crear agentes
(una burocracia) para monitorear, medir y cobrar el impuesto.
Todas las consecuencias inherentes a la teora d la agencia se
dan aqu.
Este modelo de la poltica se velve un paso ms complicado
cuando introducimos el concepto de un organismo representati
vo que refeja los intereses de los grupos constityentes y su papel
en la negociacin con el gobernante. Este concepto, congruente
con el origen de los parlamentos, de los estados generales y de las
Este modelo simple se desarrolla con mucho m detlle en el captulo "A
Neolasscal Theor of the State" en Nort ( 1981 ) .
70 INSTITUCIONES
COIlC8 Cu 3 lCuQI3D3 LutO[3 uOUCIu3, ICHC_3 38 uCCC8IU3UC8
UC _ODCIu3ulC C ICCIDII u38 Iu_IC8O8 3 C3uDO UC O Cu3 COu-
VICuC Cu [IO[OICIOu3I CICIlO8 8CtICIO8 3 _ID[O8 UC CCClOrC8. L
OI_3u8uO IC[IC8CDl3lIVO lCIIl3 C IulCIC3uDIO CulIC 38 Q3IlC8.
LC 3UO UC _ODCIu3ulC, C8lO CV3 3 3 CIC3CIu UC Du3 C8lOC-
lDI3_CI3IQuIC3 UC 3_CulC8, O CD3 8_uIHC3 Du3_I3u lI3u8Iu3-
CIu 3 Q3IlII UC 3 3U
_
IuI8lI3CIu 8Iu[C (3DuQuC CXlCu83) UC 3
C383 UC IC} y UC 8D8 [tO[ICU3UC8, 3 uu3 DDIOCI3CI3 QuC uOuI-
tOICC 3IIQDC23]/O C Iu_IC8O UC O8 CCClOtC8 UC ICy.
Lu3uUO [383uO8 UC C3I3ClCI DI8lIICO UC 3 IC[IC8Cul3CIu Cu
3 lCuQI3u3 LDIO[3 uOUCIu3 3 3 UCuOCI3CI3 ICQIC8Cul3lIV3
3Clu3, uDC8lIO IC3lO 8C COu[IC3 [OI C UC83IIOO UC uDlI[C8
_O[O8 UC IulCIC8 ] [OI 3 [IC8CuC3 UC uu3 C8lIDCluI3 Iu8lIU-
CIOu3 uDCDO u38 COu[IC3U3, IUC3U3 [3I3 lCIl3t (3Qu l3u-
DICu COu8UCI3uUO Mu3 HCI23 UC uC_OCI3CIu IC3lIV3) C IulCI-
C3uDIO CulIC _IU[O8 UC IulCIC8." 8lC 3u3I8I8 UC CO8lO8 UC
lI3u83CCIu [OlIC3 C8l3 HuC3UO Cu C ICCOuOCIuICulO UC 3 uu-
U[ICI3U UC _tU[O8 UC IulCIC8 O CD3 ICHC_3COuCCulI3CIOuC8 UC
VOl3ulC$ CD DDC3COuCs [3IlICU3IC8. 8, Cu 3 QOlIC3 UC O8 L8-
l3UO81uIUO8 D3] 3uCI3uO8 Cu OIIU3y PI2Ou3,IIuCIO8 Cu Cuu-
V3uI3 y I_uI3 OCCIUCul3, CDlIV3UOIC8 UC 3C3CDOlS Cu L3I-
tDI3, LDIIC3ulC8 UC 3DtOuVIC8 Cu NICD_3D, ClC. LCDIUO 3 QDC
D3]uDCDO8 _ID[OS UC IulCIC8, uIu_DuO UC CO8 QHC [DCUCICQIC-
8Cul3I Du C_83UOI, [uCUC COu8llDII u3]OI3. Ot COu8I_DICulC,
O8 C_I83UOIC8 uO O_I3u lCuCI CXIlO 3ClD3uUC 8OO8, 8IuO QuC
UCDCu COuCDII 3CDC:UO8 COu OlIO8 C_I83UOtC8, 3uu COu UI-
ICulC8IulCIC8C8.

@uC C38C UC Iu8lDCIOuC8 8DI_II3u QOICVODCIu UC 3S ICl3-


COuC8 UC C3uDIO CulIC !C_I83UOIC8 QDC IC[IC8CDlCu uHl[CS
_![C8 UC IDlCIC8r I3D3_O8 3ulCIOIC8, IuICI3UO8 QOIDCD3u3u]
El desarrollo de la temia poltica en los ltimos 25 aos ha marchado al paso
de los acontecimientos en la teora econmica. Los hechos empezaron en u
r
am
. biente a

institucional, en el cual el modelo fe paralelo al modelo a-insttcional


de la economa. Pero el resultdo, en trminos de teora frmal, hC que ningn
equilibrio estable ocurrira y que ese ciclaje seria una pauta continua de sistemas
polticos (al menos en modelos no ideolgicos de dos participantes) . Sin embar
go, esta situacin frmal iba contra estudios empricos y descriptivos que no
ofecan evidencias de tales caractersticas desequilibradoras, y quedaba an por
avanzar un paso ms n la teora poltica para explorar la natraleza de la estruc
um institucional que provea lo necesario para la evolucin de los estados de
equilibrio en el sistema poltco. Una descripcin de esta evolucin y un modelo
de estuctura de equilibrio inducido, se hallar en Knneth Shepsle, "Institutional
Equilibrium and Equilibrium Instttions" ( 1986) .

LIMITACIONES FORLES 71
D
[
OCk ( 162) 8C CCutI3IOD Cu C IulCIC3mDC UC VOlO8 3u3UO
l3uDCu COuUDCIuO UCVOl3ulC8. L8lC CuhQDC 8I_uDC Du [38O
D3CI3 C ICCOuOCuICDlO UC 3 hO3 DCUI3ulC 3 Cu3 O8 C_I8
3UOIC8 [DCUCu O_I3I

3CDCIUOs QuC lCIIlCu C IulCIC3uDO, 8Iu


CuD3I_O, IC8ul3 UCu38I3O 8Iu[C IC8OVCI [IODCm38 HuU3-
uCul3C8 CXI8lCulC8 Cu C IulCIC3uDIO C_83lIVO. L3 [OI 8Cul3O
QDC lOU38 38 CDCul38 [OI [3g3t y 3S uCCC8IU3UCs CI3u COuOCIU38
3ulICI[3U3uCulC, C8lO [3ICCC uO lCuCI UIuCu8Iu Cu C lICmQO.
N38DCu, _I3u uDuCIO UC IulCIC3uDIO8 8UI_Cu ClDCCDO UC qDC
3C_I83CIu Cu uDC8lIO8 U38 8O 8C [DCUC CIC3I uCG3HlC COD-
[IOu8O8 [ICVI8lO8 [3I3 C HluIO. LOu OD_ClO UC ICUDCII lO8 COS
lO8 UC IulCIC3uDIO HC uCCC$3IIO IUC3I Du COu_DulO UC 3IIC_O8
Iu8lIlDCIOu3C8 QDC [CIuIUCtuu C ulCIC3uDIO 3 O 3I_OUC C8Q3-
CIO ] C lCuQO. A I_U3 QDC COu C IulCtC3uDIO CCOuuICO UCs-
CIIlO Cu C C3[UOI, 3QD Cl QIODCu3 C8 uCUII] D3CCI OD_3tO-
IIO Cl IDlCIC3uDIO UC UCtCCDO8.

_LuO uu3 CulIC_3 O COu[IOu8O CICDC CVOuCIOu3 [3I3 QCI-


uIUI 3C3u23I 3CDCIUOS CD3DUO O8 DCDCHCIO8 C8l3D Cu C HUIO y
Cu CuC8lOuC8 lOl3uCulC UIlCICulC8r u CSlC IulCIC3uDID C8 Iu-
[OIl3ulC C 2DlOCDuQIuICulO, ]Cult3lO8 ICQClUO83DuCu3 l3u3
C8 CO83uD]V3IO83. CtOCOuO8uCCUC Cu C IulCIC3mDIO CCOuuI-
CO, O8 CO8tO8 UC uCICIu ] Cuu[IuICulO, UC UC8CDDII QuICu
C8l3Cu_3u3uUO 3QDICu, CD3uUO OCDtIII33COutI3l3CIu dC HO8Iu-
UC3UO8,] QuICu C3I_3t3 COu C CO8lO UC C38U_3I 3 !O8 QuC uO CDu-
[3u, lOUO CO D3CC QUC C 3DlOCDu[IuICulO uO 8C3 ClCClIVO CD
uDCD38 8ItD3COuC8. OI COu8I_ICulC 38 Iu8lUCIOuC8 QOUC38
COu8lIU]Cu O CClCDI3u 3CDCIUOS 3ulICI[3UO8 8ODIC COOQCI3CID.
HCUDCCu 31DCCIlIUDuDIC CIC3uUODu3C8ltuCUI3 C8l3DC UC C3u-
DIO, CD]O IC8Dll3UO C8 DD 8I8ICu3 COuQlC_O UC C8UDClDI38 UC
COulC8, QDC COuSI8lC l3ulO Cu IC_3S hIu3CS COuO Cu uCtOUOS
IuHIm3C8 GC OI_3uI23CIu. 3 CVOUCIDUC C8l3 C8lIuCUI3 Cu C
LOu_IC8OUCO8LSl3UO81DIUO88C UCCODCCuUuC8luUIOrCCICulC
UC 3Ij CIu_3Sl ] IlI3u N3I8D3 lU3UO `DC uUD8lI3
LI_3uI23UOD O! LOD_C8S ( 1 988) . Lu 8D COuCD8IH, O8 3DtOICS
C8[CCIC3u C lI[O UCC8lIDCUI3QuC 8D

_.
En vez de intercambiar votos los legisladores intercambiaron derechos
especiales que prmitan al tenedor de ellos una infuencia adicional
sobre jurisdicciones de polticas bien
d
efnidas. Esta infuencia pro
viene de los derechos de propiedad establecidos sobre los mecanismos
de la agenda, es decir, los medios por los cuales se presentan alternati
vas a cambio de votos. Lu infuencia adicional sobre polticas particu
lares insttucionalizan una pauta especfca de intercambios. Cuando
los tenedores de asientos en comits son precisamente los indivduos


72 INSTITUCIONES
que pujaran por votos sobre estas cuestiones en un mercado de votos,
la eleccin de polticas en un sistema de comit es similar, paralela a la
que se present en un sistema de intercambio ms explcito. Pero
como el intercambio es instucionalizado, no necesita ser renegocia
do en cada nueva temporada de sesiones legislava, yest sujeto a me
nos problemas de cumplimiento (Weingast yMarshall, 1988, p. 157) .
La evolucin de la poltica a partir de gobernantes individuales
absolutos a gobieros democrticos es concebida tpicamente
como un paso hacia una mayor efciencia poltica. En el sentido
de que el gobierno democrtico da un porcentaje cada vez mayor
al acceso del pueblo al proceso de toma de decisiones polticas,
elimina la capacidad caprichosa de un gobernante para confscar
riquezas, y desarrolla un cumplimiento obligatorio por un tercero
de contratos con un poder judicial independiente de lo cual
resulta sin duda un avance hacia una mayor efciencia poltica.
Pero sera errneo armar que el resultado son mercados polti
cos efcientes en el mismo sentido que damos a los mercados
econmicos efcientes. La existencia de mercados econmicos ef
cientes exige una competencia tan vigorosa que, por medio del
arbitraje y de la retroalimentacin de la infrmacin, nos aproxi
mamos a las condiciones de costo cero de negociacin de Coase.
Estos mercados son muy escasos en el mundo econmico y an
ms escasos en el mundo poltico. Es verdad que el avance hacia
una poltica democrtica reducir los costos de transaccin le
gislativa por intercambio (segn los presentan Weingast y Mar
shall, 1988) , pero no solamente crecer el nmero de intercam
bios sino tambin el tamao del sector total de negociacin
pqltica, y los costos de la interencin entre constituyente y legis
lador y legslador y burcrata sern elevados. Ms todava, la igo
rncia rconal de parte de los electores aumentar el papel o fn
cin, en muchas situaciones de las percepciones subjetivas
incompletas que juegan una parte importante en elecciones. El
elector infrmado atpico puede conocer sin duda su propio
inters al hacer elecciones sobre problemas repetdos, fmiliares
locals, pero inclusive el elector infrmado se va a sentir perdido
al hacer elecciones sobre el conjunto de problemas no repetitivos
de un mundo poltico interdependiente y econmico. El punto es
que las normas polticas frmales, como las normas econmicas
frmales, tienen por fnalidad fcilitar el intercambio, si bien la
democracia en la poltica no debe equipararse con los mercados
competitivos en la economa. La distincin es importante en rela
cin con f efciencia de derechos de propiedad.
r

LIMITACIONES FORES
3
Como una aproximacin temprana podemos decir que los dere
chos de propiedad se ejercern sobre recursos y valores como un
clculo simple de costo-benefcio de los costos de idear y hacer
cumplir tales derechos, en comparacin con las alternativas del
status quo. Los cambios en precios relativos o en escasez relativa
de cualquier tipo llevan a la creacin de derechos de propiedad
cuando se vuelve valioso absorber los costos de idear tales dere
chos. Este modelo simple ha sido la base no nada ms de un tra
bajo anterior mo (North y Thomas, 1 973) sino tambin de una
cantidad importante de literatura sobre derechos de propiedad,
que considera el desarrollo de los derechos de propiedad como
una fncin simple de cambios en costos y benefcios econ
micos. El modelo simple de la evolucin en derechos de pro
piedad sera congruente con The Evolution of Cooeation de Ael
rod ( 1 984) , si bien tal argumento deja fera el papel de la poltica
y las consiguientes clases de derechos de propiedad que debern
especifcarse y hacerse cumplir.
En North ( 1 981 ) , revis e argumento de 1973 para explicar la
consistencia obvia de derechos de propiedad inefcientes. Estas
inefciencias existieron porque los gobernantes no deben antago
nizar con electores poderosos mediante reglas efcientes opuestas
a sus intereses o porque los costos de monitorear, medir y cobrar
impuestos puedan fcilmente desembocar en una situacin en
que derechos de propiedad menos efcientes dieran impuestos
ms cuantiosos que los derechos de propiedad efcientes. Este
argumento es una mejora del argumento de la efciencia pero
necesit amplifcacin.
La efciencia del mercado poltco es la clave de esta cuestn. Si
los costos de la tansaccin poltica son bajos y los actores polticos
tienen modelos feles que los guen, entonces se producirn dere
chos efcientes de propiedad. Sucede, empero, que los elevados
costos de transaccin de mercados polticos y las percepciones sub
jetivas de los actores con fecuencia han dado por resultado dere
chos de propiedad que no inducen el crecimiento econmico y
por ello las organizaciones consigientes no tendrn incentivos
para crear normas econmica ms productivas. De por medio est
no solamente la ndole incremental del cambio institucional sino
tambin el problema de guia institciones que puedan propor
cionar entrega o aceptacin creble de modo que se puedan lograr
tratos ms efcientes. En el captulo X explorar cmo estas vas
sufcientes de desarrollo pueden persistir a lo largo del tiempo.
74 INSTITUCIONES
4
L3S tC_l3S UCSCICuUCu UC l3 QOllIC33 lOSUCtCCDOSUC QtOQCU3Uy
3 lOS COult3lOS IuUIVUD3lCS. LOS COult3lOS ICC_3t3u la CSltDClDt3
IuCCulwCSIuCCulIVO CuC3Slt3UO Cu l3 CSltDClDt3UC UCtCCDOS UC
[tOQCU3U y l3S C3t3ClCtSlIC3S UC CDuQlIDCulOS ODl_3lOtIOS,
QOt COuSI_DICulC Cl COu_DulO UC O[OtlDuIU3UCS UC lOS Q3tlICI-
Q3ulCSy l3S tu3S UC Ot_3uZ3CIu QDC ICCu Cu COult3lOS CSQC-
CHCOS SC UCIIV3t3u UC l3 CSltDClDt3 UC lOS UCtCCDOSUCQtOQICU3U.
l COulI3lO CSQCCIHC3UO [Ot l3 lCOt3 CCOuuIC3 C8 SIuQlC,
COuQlClO y tCClO. ult3D3 Du IulCtC3DDIO UC Du QtOUDClO DuIU-
uCuSIOu3l Cu Du IuSl3ulC UCl lICuQO. l COult3lO CD l3S CCOuO-
u3S COuQlC_3S uOUCtu3S CS uDllIUIuCuSIOu3l y SC CXlICuUC 3 lO
l3t_O UCl lICuQO. CDUO 3 QDC D3 uUllQlCS UIuCuSODCS COu
tCSQCClO 3 l3S C3t3ClCtSlIC3S HSIC3S y 3 l3S C3t3ClCtSlC3S UC lOS
UCtCCDOS UC [tO[ICU3U UCl1DlCtC3DDIO, QOt HCtZ3 Cl tCSDll3GO
CSQDC CDCDOS 3Cl3I3t uDCD3S UC l3S UISQOSICOuCS. N3S lOU3V3,
lQIC3uCulCe COuU3lO SCt3IuCOuQlClO, Cu Cl SCulIUO UC gDC D3y
uDCDSIuOS DCCDOS uO COuOCIUOS 3 lt3VCS UC l3 VIU3 UC lOS COu-
lt3lOS QDC SC CXlICDUCu 3 lO l3t_O UCl lICuQO y QDC lOS COult3-
l3ulCSUClDCt3U3uCulC UC_3t3u3 l3 tCSOlDCD UClOSltIDDu3lCS O
UC Du lCtCCtO Cu CD3ulO 3l 3ttC_lO UC l3S UISQDl3S QDC SDt_Cu
UDt3ulC l3VU3 UC lOS COult3lOS.*
LOS COulI3lOS uO u3U3 u38 QtOQOtCIOu3u Du u3tCO CXQCIlO
Cu CDyO SCuO SC UCtIV3t3u CVUCuC3S CuQtIC3S SODtC l3S tu3S
UC OI_3uIZ3Cu [yQOt COuSI_DICulC SOu l3 HCulC CuQtIC3D3SC3
Q3t3 QtOD3t DIQlCSIS SODtC OI_3uIZ3CIu) , SIuO l3uDICu QISl3S C
IuUCOS SODtC l3 Dtu3 uCUI3ulC l3 CD3l l3S Q3tlCS UC DD IDlCt-
C3uDIO CSUDClDt3t3u Htu3S UC Ot_3uIZ3CIu u3S COuQlC_3S. Es _
lO SI_uIHC3QDC lOSCOult3lOS tCC_3t3u UICtCulC5uOUOS UC CIlI-
l3t Cl Iu|CtC3uDIO, SC3 uCUI3ulC Htu3S, H3DQDCI3S D OD3S
tD3S uS COuQlC_3S UC 3CDCtUOS QDC 3D3IC3u Cu Du continuum
UCIulCtC3uDO UC uCtC3UO tCClO 3 DuIDlCtC3DDIOIulC_t3UO VCI-
lC3luCDlC. L3 IulCt3CCu COuQlC_3 UC lIDIl3CIOuCS IuSlIDCO-
Vase Goldberg ( 1976) para un anli
s
is del intercambio relacional y los com
plicados contratos que caracterizan el intercambio mode
r
.
copiosa literatura que se ha presentado en los ltimos 15 o 20 aos en la
nueva organizacin industrial nos ha proporcionado muchsimo material valioso
sobre las clases de organizaciones que nacern por evolucin as como de las fr
mas de gobierno que sern refejadas como modos de resolver problemas de 1nur-
cambio compl.ejo. Vase en particular Oliver Wlliamson, mork/1 und tOorch
( 1975) , y la literatura posterior que ha surgido con fera despus de la obra pre
cursora dcWlliamson.
J
LIMITACIONES FORES 75
u3lCS 3S COmO Cl UCS3ttOl!O UC Ot_3uIZ3COuCS SOu Cl lCu3 UCl
C3QlDlO IX.
NOy 3 CCtt3t CSlC C3QlDlO COu Du3S [3l3Dt3S UC 3UVCtlCuCI3.
3DuQDC l3S uOtu3S CXQlCl3S uOS OCCCu Du3 HCulC D3SC3 UC
D3lCtI3lCS CuQICOS gOt uCUIO UC lOS CD3lCSQOUCuOS SODClCt 3
QtDCD3 Cl UCSCu[CDO UC CCOuOu3S Cu UIVCtS3S COuUICIOuCS, Cl
_t3UO CuQDCCSl3S tC_l3S lCD_3D tCl3CIOuCSUuIC3SUCUCSCu[CDO
CS lIuIl3UO. S UCCIt, Du3 uCZCl3 UC uOtu3S, tC_l3S y C3t3ClCtSlI-
C3S Iutu3CS UC CDuQluICulO ODlI_3lOtIO UCHuC SuDll3uC3-
uCulC C COu_DulO GC ClCCCIu 3S COmO lOS tCSDll3UOS Cu CD3ulO
3l CXIlO. Ot COuSI@CulC, CODSIUCt3uUO uIC3uCulC 3S tC_3S
tu3CS, lCuUCuOS Du3 uOCIu Iu3UCCD3U3y 3 uCuDUO CQDVO-
C3UC l3 tCl3CIu CultC lIuIl3CIOuCStD3lCSy UCSCuQCDO.
VII. EJECUCIN OBLIGATOR

UNA GR cantidad de literatura sobre costos de transaccin se


yergue como una ddiva, dando por sentado que es perfecta o es
constantemente imperfecta. En realidad, su cumplimiento obligato
rio rara vez es una u otra cosa, en tanto que la estn1ctra de los
mecanismos de cumplimiento y la fecuencia y la severdad de la
imperfeccin desempean una fncin importante en los costos
. de transaccin y en las frmas que adoptan los contratos. Hay dos
razones que explican por qu el cumplimiento obligatorio es tpi
camente imperfecto. La primera nos retrotrae a los captulos
precedentes que exploran los costos de medir los mrgenes mlti
ples que constituyen el desempeo del contrato. La segunda se
apoya en el hecho de que el cumplimiento obligatorio corre a
cargo de agentes cuyas propias fnciones de utilidad infuyen en
los resultados.
En el captulo , examinamos asimetras de infrmacin entre
los jefes y agentes sobre los valiosos atributos de lo que se inter
cambiaba en el contexto de la conducta maximizadora de la
riqueza de las partes de intercambio. En este captulo quiero
extender este anlisis para explorar los problemas que surgen en
la transferencia de derechos. Los participantes de un intercambio
deben poder frzar el cumplimiento a un costo de transaccin tal
que el intercambio les resulte provechoso. Ante esto, el problema
parece simple. Ciertamente, las utilidades del comercio, que los
economistas consideran que es la piedra fndamental del desem
peo econmico, deben hacerlo valioso para que d, por evolu
cin, soluciones cooperativas entre las partes que capturen con
juntamente tales ganancias o utilidades. En verdad, en algunas
circunstancias, tal como he hecho ver en captulos anteriores, las
cuestiones y los problemas se resuelven de ese modo. El comercio
existe, aun en sociedades sin Estado. Sin embargo, tal como sostu
vimos anteriormente, la incapacidad de las sociedades para esta
blecer el cumplimiento de contratos efcazmente y a bajo costo es
la fente ms importante tanto de la estagnacin ( estancamien
to) histrica como del subdesarrollo contemporneo que priva
en el Tercer Mundo. 1
' Este nf
s
is en el cumplimiento obligatorio es otra gran. diferencia entre el
7b
EJECUCIN OBLIGATORA 77
1
En qu condiciones tendern los contratos a ser autoobligato
rios? En un mundo que maximiza la riqueza, la respuesta puede
enunciarse con gran sencillez. Los contratos pueden ser autoobli
gatorios cuando a las partes les convenga cumplirlos, es decir, en
trminos del costo de medir y de hacer cumplir los acuerdos,
cuando los benefcios de atenerse a los contratos excedan a los
costos. La situacin ms probablC y mejoI obseCable emprica~
mente en la cual los contratos son autoobligatorios es aquella en
que las partes del intercambio tienen un gran conocimiento
recproco y participan en operaciones repetidas, tal como diimOs
en el captulo anterior que se ocup de sociedades trib3les y
pIimitivas y de comunidades pequeas. En estas condiciones, sen
cillamente conviene hacer honor a los convenios. En un mundo
as, los costos medidos de operacin son muy bajos debido a que
hay una red de interaccin social muy densa. Engaar, evadirse,
oportunismo, todos ellos son problemas de la organizacin indus
tial moderna, y debido a sus malos resultados son limitados o no
existen. Tampoco existen normas de conducta que determinen el
intercambio y la contatacin frmal.
En el otro extremo, el mundo del intercambio impersonal se
particulariza por la interdependencia especializada en la cual el
bienestar del individuo depende de la estructura compleja carac
terizada por la especializacin individual; aqu el intercambio se
extiende a travs del tiempo y del espacio. En un modelo puro
del mundo del intercambio impersonal, bienes y servicios o el
desempeo de agentes se caracterizan por contener muchos
atributos valiosos; ah, el intercambio ocurre a lo largo del tiempo
y no hay operaciones repetidas. En el contexto de un mundo que
maimiza la riqueza, donde hay costos elevados de medicin y no
hay frma alguna de cumplimiento obligatorio, las ganancias
provenientes del engao y del faude exceden a las de la conduc
U cooperadora. He enunciado, por supuesto una frma extrema
de intercambio personal, porque en el mundo real, presente o
enfque de Oliver Williamson a los costos de transaccin y el que adoptamos en
este estudio. Williamson da por sentado que el cumplimiento obligatorio es
imperfecto (de otra manera nunca se manifestara el oportunismo) , pese a lo
cual, en su anlisis no lo considera un variable explcita. Este enfque sencilla
mente no ayda al estudioso a tener la capacidad de enfentar los problemas de la
evolucin histrica, donde los problema clave de cambio insttucional, conta
tcin y desempeo giran en un grado tl que los contratos pueden ser hechos
cumplir ente las partes a un costo muy bajo.
78 INSTUCIONES
Q3S3UO (UOuUC C! ulCtC3uDIO Iu[CtSOu3 S OCDttI Cu CICtlO
_t3UO) , CuCOult3uOS lOUO lI[O UC CItCDuSl3uCI3S 3lCuD3ulCS QOt
uCUIO UCl3S CD3CSl3SQ3tlCS lt3l3u UC 3SC_Dt3t Cl CDuQlIuICDlO.
! IulCtC3uDIO UC tCDCuCS, Cl OSlt3CISuO UC COmCtC3ulCS QDC1O
Cuu[!ICtOu 3CDCtUOS, Q3t3 DCuCIOu3t S!O UOS C_CuQ!OS,
[tOQOtCIOu3u IuCCulIVOS 3 l3S Q3tlCS [3t3 CDmQlIt SDS COuVCuIOS.
3S tC[Dl3CIOuCS, QDC UC[CuUCu UC lOS COSlOS UC Iutu3CIu,
[tO[OtCIOuutOu 3 l3S [3tlCS Cu Cl COuCtCIO 3 l3t_3 UISl3uCI3y Cu
IulCtC3uDIO QCtSOD3l Du uCC3uISuO [ut3 D3CCt CDmQ!t lOS
3CDCIUOS. NuCDlOS GC [3tCulCSCO, UIVCtS3S tm3S UC C3ll3U, _tD-
[OS uIuOIIl3tIOS Cu SOCCU3UCS lI_3U3S [Ot CtCCuCI3S COuDDCS Cu
Du mDuUO DOSlIl, lOUO C!O [tOQOtCIOu u3tCOS Cu CHO SCuOCt3
CuOUO y V3IOSO tCS[Cl3t lOS 3CDCIUOS. PUCm3S, C3DC ODSCD3t
QDC 3 VCCCS Cu 3l_DuOS lICu[OS y lD_3tCS CICtlOS CODQtOuISOS
IUCOl_COS UC IulC_tIU3U y DOuCSlU3U UCSCmQCD3tOu l3uDCu
Du Q3[Cl UC ID[Otl3uCI3.

3t_

CQuIC_t

Du3

!_
t3 Q3IlC CS uU3DCul3l C

YC!!
lIOuII

2
1Ctul38CDC CX[IC3t COu u3S [tCCISIu CSlC UIlCu3 Q3t3 lO CD3
3DDuU3IC Cu C u3tCO UC l3 lCOt3 UCl _DC_O QDC CSDOCC DtCVC-
uCulC Cu e C3[lDlO H. LO MICIC COu Du3 SIlD3CIu UCl UIlCu3
uDy SImQC UC Du [tISIODCtO Cu l3 CD3l 3 uIu_Du3 UC l3S [3tlCS
COuVCH3Du IulCtC3uDIO SIuQlC O Du 3CDCtUO SIuQlC CD CD3utO 3
CDuQlIuICulO UC lOS lCtmIuOS UCl IulCtC3DDO. Lu CSl3S COuI-
CIOuCS, uUVIUDOS t3CIOu3lCS C ulCtCS3UOS C_OSl3uCulC llC_3t3D
3 Du3 SOlDCu IuCtIOt3tCIO, CS UCCII, 3 Du3 SOlDCIu QDCUC_33
l3S Q3IlCS Cu [COtSlD3CIu UC l3 QUC CSl3t3u SI l3 Olt3 Q3ttC UCCI-
UICt3 uO COO[Ct3I. POt3 DICu, D3] DOUOS UC QDC l3S [3tlCS ClU-
U3u CSlC [tODlCu3. DCUCD Htu3t 3ulICI[3U3uCulC Du CODlt3lO
Cu QDC CODVCu_3u CDu[lIt Du CICtlO COu_DDlO UC uOtu3S y COD-
lt3l3t 3DO_3UOS QDC SC CuC3t_DCu C QDC Cl COulI3lO SC3 CDuQlI-
UO. LDSCDCSC QDC UC CSlC uOUO D3u IultOUDCIUO COStOS UC lI3u-
S3CCIu CD Cl 3t_DDCulO. Y lOS COSlOS UC lt3uS3CCIu, CS CCIt, Cl
Esta seccin se basa en gran medida en la importante literatura de la teora
del juego entre 'la cual el ensayo "Corporate Culture and Economic Theor" de
David M. Kreps (por publicarse en At and Shepsle, editores, Pepective on Positive
Poltical Ecanomy) fe particularmente til.
EJECUCIN OBLIGATORIA 79
[tO[OtCIOu3t Du uCC3uSuO [3t3 3SC_Dt3tSC UC QDC !3S [3tlCS
CDDQl3u COu Du3 SODCIn UC COOQCt3C1u, [DCUC CXCCGCt !3S
Dl!IU3UCSQDC OS COult3l3ulCS [OUI3u UCtIV3t UC C!!3.
bI Q3S3uOS UC Uu3 SIlD3CIu UC SO Du3 VCZ 3 uu3 tC[CtU3
CulOuCCS 3QOSIDIIU3U UC Uu3 SOlDCD UC COO[CI3CIu SC lOt3
u3S CVUCulC, SC_Du lO D3DCCDOVCtPCltOU ( 1 984) . S UCCIt, SI
C _DC_O COulIu3 IuUCHuIU3uCulC, C3SI SICuQtC COuVCDC 3 l3S
Q3tlC8 3lCuCtSC 3 lOS lCtuIuOS UCl

ulCIC3DDIO [OtQDC l38 DlH-


U3UCS UC l3S tCQClICOuCS8DCCSIV3S SOD u3]OtCS QDC !OSDCuCHCIOS
QDC QOUt3u UCtV3tSC UC Du3 UCCCCD, UC SIt COtIICuUO COu
l3S DllIU3UCS. LDSCDCSC, SID CuD3t_O, QDC Du_DC_O COuCCDIUO
3S UCDC SCt_D_3UO 3 QCIQClDIU3U. bI Cl_UC_O lICuC U u3l O hay
_CulC QDC CtCC QDC UCDC lCtuu3t, CDlODCCS,y SID!3 uCuOtGD3,
l3 l3S3C UCSCUCDlO UCDC 3ClD3I Q3t3 UClCtDIu3t SI V3lC 3 [Cu3
COulDD3tCOOQCt3DUO.NICuU3S uCuOISC3l3QtOD3DI!IU3UUC COD-
UuD3t, uayOtCS SCt3u l3S CXI_CuC3S UC SOStCuCt C! CQDI!IDtIO,
3SuSuO uICDlt3S D3yOt SC3 l3 QOSIDIIU3U UC _3u3uCI3S 3 COtlO
Ql3ZO, u3yOtCS UCDCt3D SCt OS tCDUIuICDlOS. LDSCtCSC QDC SI Cl
_uC_O COulDU3, S_C D3DICuUO COSlOS UC \t3uS3CCIu, [OtQDC
lCDUt3 QDC 3UgDIItSC Iutu3CID QCtu3uCulC SODtC !3 CODlI3-
[3tlC. bu CDD3t_O, lOS SDQDCSlOS QDC CulI3D3u CSl3 8OlDCID
COOQCt3UV3 t3t3VCZ SCIC3lIZ3u CD Cl DDuUO tC3l. XI_Cu QDC C
_DC_O SC [tOlOu_DC QCtD3uCulCuCulC, QDC SC tC[l3 CODlOS uIS-
uOS _D_3UOtCS y QUC SC QDCU3 ODSCI3t Cl CDu[lIuICulO de l3
COult3Q3ttC. A ODSCI3t Cl CDuQlIuICDlO Cu lCIuuOS UCuOGC-
lO, CSlO DOSSD_CtC gUC QOU3uOSuCUIt SIDuDI_CU3UC lOS HD-
lOS UC lOS COult3lOS, UC uOUO QDC [OU3DOS UClCtmID3t SI DD3 UC
l3SQ3tlCSuOD3CUDQlUO lOSlCtuIuOS UC CODlt3lC.

LSl3 CXQOSIClD UC CuO SC UCS3ttOl3 l3 lCOt UCl_DC_O DOS


UCC QDC Cu COuUCOuCS uDy SD[lHC3U3S, CS UCCIt, CD3DUO 3S
Q3IlCS 3UQDICtCD Iutu3CIu QCICCl3y Cl_DC_OUDt3 IuUCHDIU3-
uCulC y CS_U_3UO QOt l3SuSD3S Q3tlCS, CS QOSIDlC 3lC3uZ3t SO!D-
CIOuCS UC COOQCI3CIu 3HlOCUDQlIDlCS. De D3S CSl3 UCCIt QDC
CSlOS SDQDCSlOS DO SlO SOu HCtlCS SIDO QDC Cu l3VU3 tC3l SCuCI-
ll3uCDlC DO SOD ODSCD3UOS. DDu uUuUOUCIulCfC3uDIO IuQCI-
SOu3l, CSl3uOS DlCtC3uDI3uUO COu DUCDOS IuUVIGUOS y [OUC-
uOS 3UgDItIt QOQUSu3 utu3CIu SODtC lOUO C!lOS. DCSlt3
uIu3CID uO SlO CS IugCICCt3 SDO QDC V3t3 uOl3DlCuCDIC
UC DD CODU3l3ulC 3 OltO. NDCD3S VCCCS Cl C3uDIC 8C lCV3 3 C3DO
Du3 SO3VCZ y uOVDClVC 3 tC[ClISC. D CSmS COudICIOuCS CS 3CI!
QCtCIDIt QOI QDC lOS [tODlCu3S QUC DCuOS Ql3ulC3UO 3QD SOu
SCuCIl3uCulC IuSOlDDlCS Cu CtuIuOS UC SOlDCIOHCS COO[Ct3lIV3S
gDC QDCU3u U3ISC Cu Cl IulCtC3uDIO D[CtsOu3!. L3 COuClDSIu
80 INSTITUCIONES
ncVtabC a a Quc cgamOs Cn un mundO QuC maXmza a
rQucza Cs QuC a cOntratacn cOmQcja Quc nOs Qcrmta caQtar
as utdadcs dC cOmCrcO cn un mundO dc ntcrcambO mQCr
sOna dcbC racOmpanada QOruna CsQCcC dc cumQmcntO Ob
gatOrO QOr una tcrccra Qartc. namCntC, Csta cOncusn rcUcja
caramcntc a cta tOmada Oc POrman 5chOhcdy Qucsta a hna
dc caQtuO H, Quc dcscrbc as cOndcOncs nCccsaras Qara Quc
sC QrCsCnlcn sOucOnCs Oc cQubrO cn c cOntcXtO dc jucgOs u
OQcraconCs cOmQCjasydccOOQcracn.
sta stuacn dc_ucgO tCrcO Qucdc scr trasadada a marcO
QuC QrCsCntamOs Cn caQtuOs QrCcCdcntCs. n a stuacn nCO
clasca y drCcta las utdadcs dC comCrCO sC rcazan cOn cOstO
ccrO dC tIanaccn. s dCcr, asQartcsdc ntCrcambO cOnOcCn
sn cOsto agunO tOdO O nccCs8rO sObrc a Otra QartC y Cl cum-
QmCntO Cs QCOcCtO. Pnguna nsttucn Cs nCcCsara cn un
mundO dC nhrmacn cOmQCta, QCrO cOn nhrmaCn ncOm-
QctaasOucOncs cOOQCratvas sC dCscOmQOndran a mCnOs QuC
sC crCCn nsttuCOnC QUC QroQOrconCn nhrmacn uDcCntC
Qara QuC haya pCrsOna Quc vgC as dcsVacOnc. n la nsttu
con

s _ @ c asC_g

ha_Qs _s[O, cs
ncccsato hrmar un mccamsmo dC cOmuncacn QuC QrOQOr
cOnc a nrmacn nCccsara Qara dctcrmnar cuandO sc dCbc
aQcar un castgO. Or c hcchO dc QOncr a acancC a nhrma
cn QCruncntc, as nsttucOncs QucdCn CncargarsC dC vgar as
dctcccOncs. LO tQcO cs Quc rCduzcan a nhrmaCn dC mOdO
Quc, QOrcjCmQO, asQartCsnOnccCslcncOnOccr IOdaahstOra
dc cualQucr sOcO. L scnar dcbdO a Quc C castgO
Qucdc sCr un bcn QO dC cu sc bcnchca a cOmundad
QcrO cuyOs cOstOs rCcaCn Cn un QcQucnO gruQO dC ndvduOs, as
nsttuconCs dcbCn cambar, QrOQOrcOnar nccntvOs Qara Quc
csOs ndvOuOs aQQucn c castgO cuandO sc lcsIcQuCra [vCansc
MgrOm, POrth y Vcngast, 1990, Qara una amQacn dc Cstc
argumCntO).LsgrccsO _cs_carguccrcarun mcdOnsttucl
Quc nduzca un crcbC rc un marcO msltu-
c

n

de CntO Oba
acCr tr

ac-
c


stC argmcntO ahrma Quc as Qartcs cn juCgO dCbCn dcar un
marcO nsttucona Qara mcjOrar a mCdcn y C cumQmcntO
ObgatOrO cOn O Quc haran QOsbC c ntCrcambO, aunQuC Os
cOstOs rCsutantcs dCatransaccnccvcnOs cOstOs dcntcrcam-
bO QOrCncmadcnvcncOcascO. McntrasmasrCcursOsdCban
scr dcdcadOsaa transaccncOnChndcascgurar rCsultadOs dc
EJECUCIN OBLIGATORA 81
cOOQCracn, scran mcnOrcs as utdadcs QrOvCncntcs dC co-
mcrcO sCgnCmOdcOncOcascO. %CntrasmascomQc]oscaC
ntcrcambo cn tcmQO y Cn csQacO, mas cOmQC]as y costosas
scranas nsttucOncsncccsarasQaraOgrarrcsu|adOsdc cooQc-
ractn. 5c QucdC rCazar un ntCrcambO tOtalmCn|C comQc]o
crcandO una cOaccn QOr Qartc dCuntCrcCrO mCdantc nsttu-
cOnCs vOuntaras Quc rCduccn cOstos dC nhrmacn sObrc !a
OtraQartC; a hna dc cuCntas, sn Cmbargo, cntcrcambo mQCr
sOna Vabc Quc rcazara as utdadcs QrOvCnCntcs dc! comCr-
cO nhCrCntCs a as tCcnOOgas dC ccOnOmas modcrnasntCrdC
Qcndcntcs rCQuCrc dC nsItucOnCs QuC Qucdan hacCr cumQr
acucrdOsmcdantcaamcnazadccOcrcn. OscOstosdctransac-
cn c un sstcma Quramcntc vountarO dc cumQmcnto Ob-
gatOrO dc untcrcCrOCnunmcdo as rCsutaran QrOhbtvos. En
cOntrastc, haycnOrmCs cconOmas dCCscaa Cn cuantO Qudar
y haccr cumQracuCrdOs QOrunaQOca Quc actccomOun tCr-
ccrO y QuC sC vac dc a cOcrcn Qara haccr cumQr acuCrdOs.
PQuQrccsamcntC cs dOnOc sC CncucntracdCmamndamcnta
dc dCsarrOo CcOnmcO. 5 nO QOdcmOs OgrarO sn e LstadO,
tamQOcO QOdrCmOs ObtcncrlO cOn C. LmoCsQcrarQuC c sta-
dOsc cOnduzcacOmOunatcrccraQartcmQarca:
3
5 cs csCnca c cumQmCntO ObgadO Oc una tCrccra Qartc, cs
mQOrtantC dChnr cxactamcntc O QuC CstO sgnhca. Ln Qrnc-
QO, e cumQmcntO Obgatoro QOr una tcrccra Qartc rcQuCrc
dc unaQartCnCutracOnaaQttud dc QOdCrmcdr, sncOslO, Os
atrbutOs dc un cOntratO y, tamDCn, sn cOstO agunO hacCr
cumQr acucrOOs dc tal mOdO Quc a Qartc OtCnsora sCmQrC
tuvcra Quc cOmQcnsar a a Qartc Oanadacn hrma tal QuC C
rcsutara muy cOstOsO Voar c cOntratO. Lstas sOn cOndconcs
muyDCrtCs QuC ObVamCntc sOn raras O Quc Quanunca sC Cn
cucntran CnCmundOrca. Ls costOsOmcdrOsatrbutos. LQuC
hacccumQrcsunagcntc,y tCnC unaHncndcutdadQuC c
dctara sus QrOQasQcrcCQcOnCssObrca stuacnyQuc QOrcOn
sgucntCsC vCraatCctadO QOrsusntCrcsCs. cumQmcntO ob-
gatorO cs cOstOsO. ncusVc sucC scr cOsusO dctcrmnar QuC un
cOnUatOhasdOvOado,mascOstOsOrcsutadCtcrmnarcmOntO
dc l vOacn, y mas cOstOsO an cs QOdcr cchar manO a vO-
adOrcmQOncrcsancOncs.
L casO cs Quc Ograrun cumQmcntO ObgatOrO QOr un ter-
82 INSTITUCIONES
CCIO, CD3uUO 8C COulI3l3, C8 Du UIlCu3 Iu[OIl3ulC Cu l3 CCOuO-
u3 QDC l3lVC2 IC8ullC Cu Du IulCIC3uDIO IuQCI8Ou3 . Ll UC83IIO-
llC UC Du3 CulIC_3O CDu[lIuICulO CICDlC UC [3IlC UC OI_3uI8uO8
[OllICO8, QDC 38C_DIC QDC lO8 OI_3uI8uO8 [OllICO8 uO VIOl3I3D
COulI3lO8 CulIC l38 [3IlC8 uI [3IlICI[3I3u Cu 8IlD3CIODC8 QDC
3llCICu I3UC3luCulC l3 IIQDC23 y C Iu_IC8O UC l38 [3IlC8, C8 3l_O
ICl3lIVO, IDCIl UC D3ll3I. Du Cu l38 u3CIOuC8 u38 3ll3uCulC
C83IIOll3U38VCuO8 QDC l38 CulIG3UC8 [OllIC38 3ltCI3u l3 IIQDC23
C l38 [3IlC8 uCUI3ulC lOU3 8DCIlC UC C3uDIO8 Cu Cl uIVCl UC [IC-
CIO8 O Cu IC_l38 QuC 3CCl3u e DICuC8l3t UC lO8 IDUIVIUDO8. bIu
CuD3I_O, D3y Du3 UICICuCI3 IuuCu83 Cu CD3DlO 3l _I3UO Cu QDC
[OU3uO8 COuH3I Cu Cl CDnQlIDICDlO ODI_3lOIIO UC lO8 COutI3lO8
Cu u3CIOuC8C83IIOll3U38yCu [38C8del CICCI NDuUO.
Lu lO8 [38C8 UC83IIOll3UO8, lO8 8I8lCu38 _DUICI3lC8 CHC3CC8 Iu-
ClDyCu Du3lC_I8l3CIu DICu C8QCCIHC3U3y 3_CulC8 l3lC8 COuO 3DO-
_3UO8, 3IDIUO8 y uCU3UOIC8, y Cu _CuCI3l 8C COuH3 Cu QDC lO8
uCIIlO8 UC Uu C38O u38 QDC l38 U3UIV38 [3IlICDl3IC8 IuHDy3u Cu
O8 IC8Dll3UO8. OICCOulI3tIO, Cl CDu[lIuICulO ODlI_3lOIIO Cul38
CCOuOu38 UCl CICCI NDuUO C8 IuCICIlO uO 8O QOI l3 3uDI-
_C3U C l3 UOClIIu3 lC_3l ( CO8lO8 C uCICIu) 8IuO l3uDICu
[OIl3 IuCCIlIUDuDIC IC8QCClO 3 l3 COuUDCl3 UCl 3_CulC.
uClD8IVC CD3uO ClCDu[lIuICulO ODlI_3lOIIO C88DHCICulC [3I3
[OUCI D3CCI COulI3lO8 COuQlC_O8 [OIQDC C8l3u 8D_ClO8 3 Du 8I8-
lCu3 UC lIIDDu3lC8 QDC ODI3COuODu D3lD3IlC COulI3 l3VIOl3CIu
UC COulI3lO8, 38 [3IlC8 COulI38I3ulC8 UCDCu lOu3I Cu COH8I-
UCI3CIu 3QDCllO8 u3I_CuC8 Cu QDC IC8Dll3 UIHCIl UClCIuIu3I 8I
Du COulI3lO D3 8IUO O uO CDu[lIUO. OI COu8I_DICulC, Cu COuUI-
CIOuC8 UC IuCCIlIUuuDIC IC8QCClO 3l HluIO O 3 [IODlCu3S UC C_C-
CDCu [OIVIIlDU UC lO8 CD3lC8 Cl CDu[lIuICulO uI23UO C8 UIHCIl,
l38 [3IlC8COulI3l3ulC8[IOCDI3I3uC8lIDClDI3I COulI3lO8QDCuIuI-
uI23I3u C [OlCDCI3l l3ulO UCl3VIOl3CIu UCl COulI3lO COuO UC l3
UI8OlDCIu C l3ICul3QOIl38[3IlC8.

LOuCD]O C8lC 3u3l8I8 UC CDu[luICulO ODlI_3lOIIO 8CD3l3uUO


3 UuUC uO8 COuUuCC. l CDuQlIuICulO ODlI_3lOIIO [OI Dn3 lCI-
CCI3 [3IlC 8I_uIHC3 Cl UC83IIOllO Cl L8l3UO COuO Du3 HCI23
COCICIlIV3 C3[32 UC uOuIlOIC3I UCICCDO8 UC [IO[ICU3U y D3CCI
CDu[lII COulI3lO8, [CIC Cl C38O C8 QDC dC uOuCulO u3UIC 83DC
CuO CIC3I l3l CuUU3U. LICIl3uCulC COu Du 8D[DC8lO COuUDClD3l
QDC uIuICC C8l:ICl3uCutC l3 IIQDC23 IC8Dl3 UIHCIl CIC3I l3l
uOUClO, IuClD8IVC UC u3uCI3 3D8lI3Cl3. 1u QOC38 [3l3DI38, 8I Cl
L8l3O [O8CC l3HCI23 COCICIlIV3, CulOuCC8QDICuC8Ig3u 3L8l3UO
Vase Barzel ( 1982) para una profndizacin de estas cuestiones.

EJECUCIN OBLIGATORA 83
D83I3u C83 HCI23 Cu 8D [IO[IO IulCIC8 3 CX[Cu808 UCl IC8lO UC l3
8
_
ICU3U. Lu The Fedealist Papers, N3I8Ou IUCC uu3 8OlDCIu 3
C8lC [IODlCu3 Cu l3ulO QDC IuCCul L8lIOm D3 3DDuU3UO 8ODIC
CllO COu 8D lCOI3 UC l3 IC[DlIC3 COu[DC8l3 ( 1 971 ) ; l38 Iu38
COu8lIlDCIOu3lC8 COIICCl38 IC8lIIu_II3u Cl C_CICICIO lII3uICO UCl
[OUCt [OllICO. bIu CuD3I_O, Cl C8CCQlICI8uO C IllI3u bKCI
8I_DC [3ICCICuUO 3[IO[I3O.
Otro tema principal lo constituye la celebracin de la efcacia de las
frmas constitucionales en cuanto restringir el ejercicio tirnico del
poder poltico. A esta cuestin me deseo referir. Me supongo que
quiero defender la opinin que se atribuye a Woodrow Wilson. Sin
embargo, mi tendencia inicial, como terico constitucional educado
en la misma tradicin que el profesor Ostrom, ha sido siempre estar
de acuerdo con su propuesta. Pero cada vez que me persuado de que
he encontrado un ejemplo de que las formas constitucionales s signi
fcan una diferencia en cuanto a libertad, mi descubrimiento se desin
tegra en mi mano. Todo ello es, por supuesto, un problema dela
direccin de causalidad. El profesor Ostrom cree que, cuando menos,
parte de la razn de que seamos un pueblo libre es que tenemos algu
nas frmas constitucionales; pero tambin podra bCI cierto que la
razn de que tengamos esas frmas constitucionales es que somos un
pueblo libre. He aqu la cuestin: La estructura consttucional origina
una condicin poltica y un estado de opinin pblica, o DIcD la condi
cin pblica o la condicin poltica o un estado de opinin pblica
causan la estructura constitucional? 1 primera vista, esto parece ser el
problema de la gallina y el huevo en el cual no hay direccin causal;
pero yo creo que casi siempre hay una causa y que las frmas constitu
cionales son tpicamente derivativas. Me parece muy probable que la
opinin pblica suela crear una estructura constitucional, y que rara
vez o nunca suceda lo contrario. Como Rousseau arm, a fnal GC
cuentas es la ley lo que est escrito en los corazones de la gente; eso es
lo nico que importa (Riker, 1976, p. 1 3) .
LuDuC3[UlO DI8lIICO 8DD8CCDCulC UC8CIDO l3 Iu3 Cu QDC
lO8uOUClO8COu8lIlDCIOu3lC8CVOlDCIOu3IOu Cuu_l3tCtI3UDI3ulC
Cl 8I_lO XII. CIO 3DuQDC !3 D8lOII3 UC8CIIDC Du IC8Dll3UO CXI-
lO8O, uO U3 Du3 IC8[DC8l3 UCHuIlIV3 3 l3 [IC_Dnl3 GC CuO 8C
lO_. bC_uI3mCulC HC Du3 uC2Cl3 C CXI_CuCI38 utu3lC8 C
IuIu3lC8. 3ulO ClIC8[ClO 3 l3 lC]COuO l3DOuClIU3G C IulC_II-
U3UUC lO8_DCCC8 8Ou Du3 [3IlC Iu[OIl3ulC UC C8l3DI8lOII3C CX-
lO. bOu uOIu38 UC COuUDCl3 3DlOODlI_3lOII38 y, uI_DICIO, 8Ou
IuQOIl3uu8. LuO CIC3uO8 l3lC8 lIuIl3CIOuC8 3ulOODlI_3lOII38:
3IlC UC l3IC8[DC8l3 C8 QDC OI_3uI23I Du sistema UC CDu[lIuICu-
lO CHCICutC y C COu8lIICCIOuC8 uOI3lC8 8ODtC l3 COuDCl3 C8 Du
84 INSTITUCIONES
proceso largo y lento que requiere tiempo para evolucionar,
condicin que est absolutamente ausente en la rpida trnsfr
macin de sociedades tribales a economas de mercado en Arica.
La cita de William Rker va dar al corazn mismo del problema
de crear limitaciones institucionales efcientes.
Viii. iN8TiTUCiONi8Y CO8TO8
DE NiGOCiACiNYTR8iORACiON
SE NECESITAN recursos para defnir y proteger derechos de pro
piedad y para hacer cumplir los convenios. Las instituciones, jun
to con la tecnologa empleada, determinan esos costos de ne
gociacin. Se necesitan recursos para transfrmar fctores de
produccin de tierra, trabajo y capital y conseguir produccin
de bienes y sercios, y esa transfrmacin es una fncin no nada
ms de la tecnologa empleada sino de las instituciones. Por con
siguiente, las institciones desempean un papel clave en los cos
tos de produccin.
En captulos anteriores dej constancia de por qu es costoso
negociar, y examin la diversidad de frmas que adoptan las limi
taciones institucionales para constreir la interaccin humana.
Ms adelante (en el captulo IX) explorar la frma en que el
aprendizaje y las organizaciones pueden modifcar y alterar la
relacin entre instituciones y costos de negociacin (y tambin
los costos de transfrmacin) . Pero primero quiero conjuntar los
hilos del razonamiento.
Una jerarqua de normas ; constitucionales, leyes estatutarias,
derecho escrito (e inclusive reglamentos) -decidir la estructura
frmal de derechos en el seno de un intercambio especfco. Ms
todava, se escribir un contrato con caracterstcas de sanciones.
Debido al costo que representa la medicin de la mayora de los
contratos, esto ser incompleto; por consiguiente, las limitaciones
infrmales tendrn a su cargo papeles principales en el convenio
real. Entre ellas fgurarn la reputacin, las normas de conducta
generalmente aceptadas (efcaces en la medida en que la conduc
ta de las otras partes es fcilmente obserable) y acuerdos y conve
nios ue son resultado de las interacciones repetitivas. La relacin
entre derechos y limitaciones en un intercambio se puede ejem
plifcar en tres niveles: primero, en el nivel de un intercambio
nico y recto; segndo, en la relacin ms compleja y necesaria
en el proceso de produccin y, fnalmente, en la economa vsta
como un todo.
85