Vous êtes sur la page 1sur 10

Usun NetCoupon

NetCoupon jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne zagroenie internetowe wykonane w celu atakowania
systemw komputerowych. To take mona wyodrbni poufne informacje uytkownika, takie jak dziaania
surfingowych, krytycznych danych i tak dalej. !ane zebrane przez "et#oupon zostay brutalnie wykorzystywane
przez stron trzeci$ w celu uzyskania korzy%ci finansowego. #ikie zakaenie niekorzystnie wpywa przegl$darek
internetowych, obnia wydajno% komputera, zwiksza przepustowo% poprzez naruszenie %rodkw bezpiecze&stwa
systemu.
Jak cakowicie odinstalowa NetCoupon i jego warianty: Kroki
'ozby si "et#oupon cakowicie, trzeba si do poniej wymienionych czynno%ci, ktre s$ atwe do
przeprowadzenia nawet dla pocz$tkuj$cych uytkownikw komputerw..
(dinstalowa "et#oupon z zainfekowanego systemu systemu )indows
*sun$ "et#oupon rozszerzenia z przegl$darki internetowej
*yj +dwcleaner ,norder usun$ "et#oupon z zaatakowanego przegl$darce
*yj -unkware *sun$ "arzdzie usun$ pozostao%ci "et#oupon
Chroni komputer z Spyhunter Anty-spyware Narzdzie
Szczegowe kroki a!y odinstalowa NetCoupon
Krok 1: Usu NetCoupon od !indows komputera
"#a !indows $
) )indows ., opcji otwarte aplikacje, a nastpnie kliknij 'anel sterowania. Tutaj znajdziesz opcj (dinstaluj
program, wybierz "et#oupon spo%rd listy wielu zastosowa&. Teraz kliknij na przycisku okre%laj$cego
*ninstall/#hange w celu usunicia zagroenia..
"#a systemu !indows %& i !indows '
0liknij przycisk 1tart i otwrz panel kontrolny, potem kliknij na programach. Tutaj wybierz 2*ninstall a program2
opcj i wybierz "et#oupon i kliknij *ninstall/#hange, aby je odinstalowa.
Krok (: Usu NetCoupon rozszerzenia z prze)#*darki internetowe+
To jest niezwykle wane3 !o cakowitego usunicia "et#oupon, bdziesz musia upewni si o skre%lenie caego jej
rozszerze& przegl$darek.
,oo)#e Chrome
0liknij #hrome menu w prawym grnym rogu ekranu
Teraz 0liknij menu Tools456tensions
)ybierz "et#oupon , dalej kliknij na ikon kosza
0liknij 7emo8e przycisk pod polu potwierdzenia
-nternet ./p#orer
0liknij 1tart4,nternet 56plorer, aby otworzy przegl$dark
0liknij Tools49anage +dd:(ns
0liknij Toolbars and 56tensions, a nastpnie wybierz opcj "et#oupon
Teraz kliknij na 7emo8e przycisk, aby opcj wy$czy tak, aby trwale usun$ infekcj
0ozi##a 1ire2o/
'o pierwsze, otwarte 9ozilla ;irefo6
0liknij na ;irefo6 przycisk, a nastpnie kliknij przycisk +dd:(ns. 9oesz take przej% do menu
Tools4+dd:(ns
Tu wybierz !isable przycisk lub przycisk *su&, aby usun$ "et#oupon
<restartowa przegl$dark za co usunicie skuteczne
Krok 3: U4y+ Adw5#eaner odinsta#owa NetCoupon z prze)#*darki
+dwcleaner jest cakowicie darmowy program, ktry cakowicie skanuje system dla "et#oupon . 1kanuje take
losowej lokalizacji dla rejestrw, uszkodzonych plikw, zo%liwych usug, skrty pozostawionych przez b$d.
+plikacja jest bardzo skuteczna w mocowania i czyszczenia wszystkich problemw, a take naprawia problemy w
obrbie przegl$darek takich jak ,5, 9ozilla ;irefo6 i ,nternet 56plorer.
"#$%&'( )*+C,&)N&' #*%NS-),#+). NetCoupon
()%N/&K#+)N0C1 ",%K2+
0liknij odno%nik, aby pobra ww +dwcleaner i mae pudeko dialog 21a8e ;ile2 pojawi. <aznacz pole
wyboru, a jako cel podry, wybierz pulpit dla atwego dostpu.
+dwcleaner ikona "a pulpicie pojawi si.
"odr3cznik u4ytkownika z )dwcleaner do Usuwanie NetCoupon
=. 0liknij prawym przyciskiem myszy na +dwcleaner ikon i wybierz 7un as +dministrator tab.
>. 'o uruchomieniu aplikacji, kliknij 1can przycisk i skanowania wpywy.
'o zako&czeniu skanowania ,bardzo program wy%wietli list wszystkich zych rzeczy , ktre s$ zwi$zane z
"et#oupon . Teraz usu& zaznaczenie elementw, ktrych nie chcesz usun$, albo zostawi go.
Teraz kliknij 2#lean2 przycisk aby usun$ wszystkie zeskanowane gro?nych.
+by wy%wietli plik dziennika , naley klikn$ na 7eport Tab
Uwa)a: 6awsze 6apisz p#ik dziennika +ako to pomo4e Ci w poszukiwaniu da#sze+ pomo5y od pro2i5ients
te5hni5zny5h7
Krok 8: Usu NetCoupon reszt z pomo5* 9unkware :emo;a# <oo#
-unkware 7emo8al Tool jest darmowy program, ktry usuwa wszystkie pliki zo%liwych z komputera z systemem
)indows, przegl$darki, jak rwnie rwnie eliminuje zainfekowane "et#oupon pozycji. To zawsze bdzie
zaktualizowana i zapewnia optymaln$ ochron przed bdem
"#$%&'( JUNK+)'& '&5#6), -##, *# USUN7.
NetCoupon
'obierz plik e6e -unkware 7emo8al Tool, a nastpnie kliknij prawym przyciskiem myszy. 56e i dalej
*ruchom z +dministratora.
<apisz plik dziennika
Uyj SpyHunter Anty-Spyware Narzdzie Inorder zapewnienie ochrony 24x7 do syste!w "indows przed
Net#oupon i innych destru$cyjnych ro%a$!w internetowych&

"#$%&'( S"01UN-&' -##, 8K,%KN%J )$0 "#$').9
1pyhunter jest jednym z najbardziej skutecznych i sprawdzonych rozwi$zania wszystkich kwestii systemu. To jest
uwaany za najlepszy anty:spyware narzdzie przez )est #oast @abs certyfikat za cakowicie usun$ wszystkie
rodzaje zagroe& komputerowych i bdw. #o wicej, jest atwy w obsudze i moe by atwo wykorzystane
zarwno przez pocz$tkuj$cych jak i ekspertw.
Krok po kroku :etod3 a!y zainstalowa narz3dzie 8"'(&+#*N%K
U;0-K#+N%K)9
'rzede wszystkim, naley pobra narzdzie, a nastpnie zapisa swj plik e6e, klikaj$c 1a8e przycisk w
2;ile !ownload2 oknie dialogowym.
56e z narzdzia mog$ by zapisane w dowolnym miejscu, ale na atwy dostp, to lepiej, aby zapisa go na
pulpicie.
Teraz kliknij na 1pyAunter:,nstaller.e6e B#omputer C tarczowe ikonaD na pulpicie, aby zainstalowa
narzdzie.
*wanie przeczytaj umow licencyjn$, a nastpnie sprawdzi, pojawi si 2agree to terms2 o%wiadczenie.
Teraz kliknij "e6t.
Tu wybra docelowy folder, okre%laj$c siebie lub pozostawi domy%lne jeden czyli E#FG'rogram
;ilesG1pyAunterH. Teraz kliknij "e6t.
'o zako&czeniu procesu instalacji, uytkownik zostanie poproszony o ponowne uruchomienie komputera.
0liknij ETak, restartowa #(9'*5T7 T57+<H.
Krok po kroku :etody a!y uruc<o:i narz3dzie
=. *ruchom 1pyAunter 'rogram, klikaj$c na ikon pliku wykonywalnego. Teraz wydaje swj pierwszy interfejs, tu
wybra 1can #omputer "ow3 7ozpocznie si proces skanowania systemu w celu wykrycia "et#oupon .
>. 'o zako&czeniu skanowania, narzdzie wy%wietli list zagroe&, ktre s$ zwi$zane z "et#oupon wraz z (pcja
cakowicie go usun$.