Vous êtes sur la page 1sur 2

Het naturalisme

Opdr.1.
Het estheticisme streeft naar esthetiek, dat de leer van de schoonheid is. In het estheticisme
streven ze ernaar om door middel van kunst de schoonheid te bevorderen. De kunst moest niet
het leven afbeelden, maar juist een perfecte vorm ervan. Je moest in je leven op zoek naar het
schoonheidsideaal.
Het naturalisme wil juist de werkelijkheid zo precies en natuurlijk mogelijk weer te geven.
Het naturalisme en het estheticisme zijn dus tegenovergesteld aan elkaar. Waar het estheticisme
alles perfect, maar niet natuurgetrouw wil weergeven, wil het naturalisme juist alles zo
natuurlijk en echt mogelijk namaken. De twee stromingen zijn dus erg contrasterend.

Opr.2.
Het impressionisme streeft ernaar om de eerste onmiddellijke indruk van het geziene zuiver
weer te geven, zonder te letten op de objectief waarneembare onderdelen. Dus het weergeven
de eerste impressie van iets.
In het naturalisme is de eerste indruk niet genoeg. Dan laat je je gevoel meer spreken, in plaats
van dat je precies maakt zoals het er is. Het impressionisme laat meer het gevoel en de sfeer n
naar voren komen en op dit front zijn ze erg contrasterend met elkaar. Het impressionisme ligt
wel dichter bij het naturalisme, want hier geven ze het al meer natuurgetrouw weer, dan bij het
estheticisme.

Opdr.3.
Het existentialisme stelt individuele vrijheid voorop: ieder persoon is een uniek wezen dat
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en zijn eigen lot. Deze stroming is een filosofie die
zich bezighoudt met het vinden van het zelf en de zin van het leven via vrije wil, keuzes en
persoonlijke verantwoordelijkheid.\
Het naturalisme denkt juist dat de mens onvrij is en dat alles wordt bepaald door erfelijke
eigenschappen, het milieu en de tijd. Het naturalisme probeert iemands slechtheid te
verklaren uit de mensonwaardige omgeving waarin hij leeft. Het existentialisme verwerpt juist
de opvatting dat de mensen van nature goed zijn, maar verdorven zijn geraakt door
maatschappelijke of externe krachten. In het existentialisme heeft iedereen zelf de keuze tussen
het goede en het kwaad.

Opdr.4.
Ik denk niet dat n van mijn boeken tot de naturalistische stroming behoort. Wel zijn er een
aantal boeken die naturalistisch trekken hebben. In de boeken Karakter van Ferdinand
Bordewijk, Er zit geen spek in de val van Anton Koolhaas, Specht en zoon van Willem Jan
Otten, Het vrome volk van Maarten t Hart en De elementen van Harry Mlisch komen een
aantal elementen van het naturalisme voor.

In het boek Karakter van Ferdinand Bordewijk komen verschillende kenmerken van het
naturalisme voor. De moeder Joba Katadreuffe heeft een zwak gestel. In de tijd dat ze nog voor
Dreverhaven werkte was ze sterk, maar toen ze een kind baarde is ze al haar kracht verloren en
krijgt ze een zwak gestel. Daarnaast wordt er in dit boek ook erg veel aandacht besteedt aan de
sociale omgeving waarin Jacob Willem Katadreuffe zich bevindt. Een moeder die vindt dat hij
alles zelf moet doen, een vader die hem tegenwerkt en Jan Maan een goede vriend van hem, die
hij te weinig aandacht geeft.
In het boek Er zit geen spek in de val van Anton Koolhaas is alles erg pessimistisch en erg
somber. Een kenmerk van het naturalisme is dat er een dood in voor komt. Bijna elk verhaal
gebeurt er wel iets ergs met de hoofdpersoon. Op de twee hazen wordt geschoten en er wordt
daarna niets meer van hen vernomen, muis Karel sterft arm en alleen in een val en de eend
verliest een aantal kuikens en haar beste vriendin.
In het boek Specht en zoon van Willem Jan Otten komt ook het kenmerk van de dood naar
voren. De hoofdpersoon, het schilderij, wordt verbrand en gaat op die manier dood. Ook komt
het kenmerk naar voren dat de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk moest worden
beschreven. In dit boek wordt elke plek, elke persoon en alles om hem heen beschreven. Vanuit
alles dat hij weet en alles dat hij kent wordt de werkelijkheid beschreven.
In het boek Het vrome volk van Maarten t Hart komen vooral de kenmerken de dood en het
lot naar voren. In het eerste verhaal Het braakland gaat de oude Quack dood. Vader en Parre
proberen hem nog te redden, maar het is al te laat. In het tweede verhaal De bunzing wordt
een bunzing door vader en de buurman gedood. In het verhaal Handel komt erg naar voren
dat alles wordt bepaald door de omgeving. De ik-figuur komt bij zijn oom te werken. Zijn oom
is een afzetter. Hij overtuigd andere mensen dat hun spullen niks waard zijn, koopt ze dan van
hen en verkoopt ze dan met dikke winst. De ik-persoon weet niet beter en ziet dit als handelen
en leert op deze manier om winst te maken. Hij weet niet dat dit een oneerlijke manier van
handelen is en dus door de omstandigheid wordt hij hetzelfde als zijn oom.
In het boek De elementen van Harry Mlisch komt juist erg naar voren dat alles afhangt van
het lot. Je hebt daar niks tegenin te brengen. Dick Bender, de hoofdpersoon, gaat op een dag
diepzeeduiken, terwijl zijn kinderen en vrouw zijn picknicken in de heuvels. Als Dick Bender
met een redelijke buit boven komt en een vliegtuig aan ziet komen, probeert hij snel weg te
zwemmen. Hij denkt dat het de politie is die hem de buit wil afpakken. Het blijkt een
blusvliegtuig en hij wordt opgezogen. Hij kan door een spleet van het vliegtuig naar buiten
kijken en ziet dat er brand is. Hij is helemaal niet bang, want dit is dus gewoon zijn lot. Hij
valt samen met het bluswater uit het vliegtuig en weet dat hij dood gaat. Het tweede element
dat er dus in voor komt is de dood van de hoofdpersoon.

Ik ben het niet geheel eens met de ideen van het naturalisme maar ik ben het ook niet geheel
oneens. Ik vind dat het belangrijk is om alles naar waarheid en echte werkelijkheid te
beschrijven en ook het sterk sociale gevoel is belangrijk. Zelf ben ik niet eens met het idee dat
iemand die slecht is of die iets slechts gedaan heeft, dat dat aan de erfelijke eigenschappen, het
milieu en de tijd ligt, maar dat er ook wel een gedeelte eigen keuze in zit. Je kunt je altijd
verzetten tegen hetgeen dat om je heen gebeurt. Daarnaast vind ik het wel goed dat dingen die
voorheen taboe waren, in het naturalisme worden beschreven. Dit heeft wel gezorgd voor de
doch langzame maar gestage inburgering van homoseksualiteit. Als we nooit taboes hadden
verbroken, dan hadden een veel meer gebonden maatschappij met heel veel regels en wetten en
zou er bijna geen vrijheid zijn. Dus ik vind het erg goed dat in het naturalisme juist een aantal
taboes worden doorbroken.Marlinde Dorleijn