Vous êtes sur la page 1sur 3

TEST: Budowa atomu (wersja I)

Kade zadanie ma tylko jedn poprawn odpowied. Naley j wybra.


1. Niej podano kilka cech, ktre mona przypisa czstce elementarnej:
. wyst!p"je w jdrze atomowym,
#. wyst!p"je w pow$oce elektronowej,
%. ma dodatni $ad"nek elektryczny,
&. ma "jemny $ad"nek elektryczny,
'. nie ma $ad"nk" elektryczne(o,
). ma mas! oko$o * ",
+. ma mas! oko$o ".
,rotonowi mona przypisa cechy:
a- , %, ) c- , &, +
b- #, &, + d- , ', )
2. . zapis"

*/ %l wynika, e atom chlor" zawiera:
a- */ protonw, */ elektronw, 01 ne"tronw2
b- */ protonw, 01 elektronw, */ ne"tronw2
c- 01 protonw, */ elektronw, */ ne"tronw2
d- */ protonw, */ elektronw, *3 ne"tronw.
3. 4ipoteza de #ro(lie5a mwi, e:
a- atom w stanie podstawowym ma jak najwi!ksz liczb! elektronw niesparowanych2
b- elektron ma dwoist nat"r! korp"sk"larno67alow2
c- atomy o jednakowej liczbie protonw s atomami te(o same(o pierwiastka2
d- nie mona rwnocze8nie okre8li po$oenia i p!d" elektron".
4. 9rbital atomowy jest to:
a- matematyczna 7"nkcja 7alowa : ;psi- opis"jca stan elektron" w atomie,
b- ma(netyczna liczba kwantowa,
c- tor, po jakim por"sza si! elektron,
d- ($wna liczba kwantowa.
5. <ys"nek obok przedstawia kszta$t orbital":
a- s
b- p=
c- pz
d- py
. .apis: *s
>
>s
>
>p
>
przedstawia kon7i("racj! elektronow atom":
a- w!(la,
b- azot",
c- beryl",
d- chlor".
!. ?asa czsteczkowa kwas" siarkowe(o;@A- wynosi:
a- B3 (
b- *CC "
c- B3 "
d- / (
". Azotopy s to:
*
*3DC
01
a- zbiory atomw o takiej samej liczbie n"kleonw2
b- zbiory atomw o takiej samej liczbie atomowej, lecz rnice si! liczb masow2
c- zbiory atomw o takiej samej liczbie protonw w jdrze, lecz rnice si! liczb ne"tronw2
d- dwie odpowiedzi s poprawne.
#. ,oprawny (ra7iczny zapis kon7i("racji elektronowej atom" ma(nez" ma posta:
a- *s >s >p 0s


b- *s >s >p 0sc- *s >s >p 0sd- *s >s >p 0s

1$. ,romieniowanie E posiada nast!p"jce w$a8ciwo8ci:
a- s to jdra hel" por"szajce si! z pr!dko8ci oko$o >C CCC ,
b- s to czstki o masie ",
c- s to czstki nieposiadajce $ad"nk" elektryczne(o,
d- jest to promieniowanie elektroma(netyczne o bardzo d"ej przenikliwo8ci ener(ii.
11. Ktra para n"klidw stanowi izotopy te(o same(o pierwiastkaF
a- ' i '
b- ' i '
c- ' i '
d- ' i '
12. Azotop rad" <a "le(a przemianie E. ,owstaje wwczas izotop:
a- <a
b- ,b
c- <n
d- ,b
13. Giczba stanw kwantowych w podpow$oce p trzeciej pow$oki wynosi:
a- *3 c- >
b- *C d- H
14. tom siarki ma nast!p"jc kon7i("racj! elektronow: *s
>
>s
>
>p
H
0s
>
0p
D
.
km
s
*
*3DC
*>
H
*D
/
*C/
D/
*CB
D/
>0
**
>D
*>
>D
*>
1C
>D
>>0
33
>*B
33
>>0
3>
>*B
3H
>*B
3>
'lektrony walencyjne atom" siarki znajd"j si! na orbitalach:
a- tylko 0p
b- >p, 0s i 0p
c- 0s i 0p
d- tylko 0s
15. IKrcy po orbicie elektron nie pobiera ani nie wysy$a ener(ii, natomiast emisja l"b absorpcja
promieniowania zachodzi dopiero podczas przej8cia elektron" na inn orbit!J. .danie to stanowi jedno z
podstawowych za$oeK:
a- teorii b"dowy atom" '. <"ther7orda,
b- teorii b"dowy atom" N.4. #ohra,
c- zasady nieoznaczono8ci 4eisenber(a,
d- zakaz" ,a"lie(o.
1. 9kres po$owiczne(o rozpad" pewne(o promieniotwrcze(o pierwiastka wynosi 1 dni, a je(o masa
pocztkowa wynosi *H (. ,o *1 dniach pozostanie:
a- > ( pierwiastka,
b- *D ( pierwiastka,
c- 3 ( pierwiastka,
d- D ( pierwiastka.
1!. Ktry zbir atomw i jonw ma jednakow kon7i("racj! elektronowF
a- ?(
>L
, M
>N
, Gi
b- K
L
, #r
N
, Na
c- %l
N
, s
0L
, Kr
d- ?(
>L
, Na
L
, Ne
1". Ktry z poniszych zapisw prawid$owo przedstawia kon7i("racj! elektronow atom" skand" >*McF
a- *s
>
>s
>
>p
H
0s
>
0p
H
0d
*
Ds
*
b- *s
>
>p
H
0s
>
0p
H
Ds
>
0d
*
c- *s
>
>s
>
>p
H
0s
>
0p
H
Ds
>
0d
*
d- *s
>
>s
>
>p
H
0s
>
0p
H
0d
>
Ds
*
1#. #or jest mieszanin 3*O izotop"
**
# i *BO
*C
#. Prednia masa atomowa bor" wynosi:
a- **,3* " c- *H "
b- *C,3* " d- >C "
2$. ,ierwiastek promieniotwrczy

.

' wyemitowa$ dwie czstki E i czstk! Q

. KoKcowym prod"ktem tej


przemiany promieniotwrczej jest pierwiastek:
a- ' c) '
b- ' d- '
ND
.N*
N3
.N0
ND
.ND
N3
.N>