Vous êtes sur la page 1sur 11

இ ேபா என

..
என
..

அதிகாைல ஒலிக
ஐமண பறைவக
இகதத !"யவர%
பள'ெய)*சி பா 
உ-பாத
ெகா./
உ- க0ண% வழி

எ- க0க
இேபா என

**
த0ண 23 ேபாெலா ெவந23
/கத பர5 வாைல
ள'பைற
 6றால
நா- ள'
க நைன7 ந2
இேபா என

**
ெவள'ேய மைழ
ேவ8
ைக பா3
க ஜ-ன%
ஒ6ைற நா6காலி
அதி% ந27 நா:
இேபா என

**
ள;த<கைர
ள'
 பறைவக
சிற உல3;த;
ெதறி
 ள'க
=க ைட

உ- =தாைன
இேபா என

**
நிலா ஒ) இர
திைச ெதாைல;த கா
ஒ6ைறய8பாைத
உ-ேனா ெபா8நைட
இேபா என

**
மர<க ந < மா3கழி
ர;த உைற7 ள'3
உ?ண யாசி
 உட%
ஒ6ைற ேபா3ைவ
பர@பர ெவப
இேபா என

**
நிலா; த
நச;திர* ேசாA
ைகக)வ
கட%
ைகைட
க ேமக
கனவ- வழிப%

க;தி% ந2
இேபா என

***
தேபாவன
8%
தைரேகா மர<க
ெநா08ய8
 ெத-ற%
ஆேறா ஓைச
வசதி
ஊEச%
வாசி

காவய

க அைடயாள ைவ

உ- Fத% உதி3

ஓ" G
இேபா என

**
Gேபா-ற ேசாA
ெபா"
காத கீ ைர
காIத பழ<க
காIகறி* சாA
ப"மாற ந2
பசியாற நா
இேபா என

**
J<கி% ேதாட
Jலிைக வாச
பர5 நா6காலி
பரபEச ஞான
நிைறத ெமளன
ந2 பா கீ த
இேபா என

**
அதிராத சி"5
அன'*சேப*/
உ6சாகபா3ைவ
உய3 பாரா
ந%ல கவைதேம%
வழி வழி7
உ-
ஒ ெசா
க0ண 23
இதா% ேபா
எேவ0 என
?
**

ெவள'
ெகா.ெசாலி வதிய%
2 ேகடா%..
ேகடா%..

உ- ெவள'
ெகா.ெசாலி
வதிய%
2 ேகடா%
அ;தைன ஜ-ன. திற
.

உ- பா3ைவ
ெகாEசவலகிவடா%
ஆயர க0க ைள
.

உ- எ*சி% ேசா6ைற
காக தி-றா%
சாப பேட இற
.

ந2 ெச
கி ேபாட
ெப-சி% கக
கவைதைய வட
இன'
.

உ- வ
2 Gைன
இ< வதா% எ-
த * ேசாA கிைட
.

ஒ ெபாைட
தவறவடாI
எ- 5;தக ேத
இ
.

ந2
மதாணைய
Gசி
ெகா0டா%
மதாண* ெச8
சிவ
.

ந2
ெமாைட மா8

வ நி-றா%
எ< 
தைலக =ைள
.

ந2
அழகி ேபா8ய%
கலெகா0டா%
அழேக ேதா6A ேபா .

ந2
=8 வல

நள'ன க0
ேமக வலகி ேபா .

ந2
!8ய Gைவ
மL 0 வ6 
G
கைடகள'%
Fட.

நிலைவ ந27
ேக
ெகா0டா%
நித= பைறயாI
ேபா .

உ- வ
2
கத
திறதிதா%
ைவ 0ட ஏகாதசி.

உ- =க;ைத

Fத% மைற;ததனா%
பகலி% ந நிசி!!
**

காலேம எ-ைன
காபா6A..!
காபா6A..!

அதிகாைல
கன கைல

அலார;திடமி -

நி;த நி;த
ர;த;தி% அ*ேசறிவ
ப;தி"ைக* ெசIதிகள'-
பய<கர;திலி -

ெத-ைனமர;தி% அண%
ேவ8
ைகபா3

ழைத நிமிஷ;தி%
அலA ெதாைலேபசிய-
அபாய;திலி -

ஒள'மயமான க6பைன
உதி
 ேவைள
தைலமைறவாகி; ெதாைல

ேபனாவலி -

வEஞான'ேபா% 5;திெச
கி
=ன'வ-ேபா% 5லனட
கி;
பப8
ெமா
ெபா6ெபா)தி%
ெதாழிைல
ெக

மலிலி -

காலேம
எ-ைன

காபா6A
**
ஒேர ஒ 5;தக
ப8;த'அறிவாள''யடமி -

சிேநகி
 ெப"யவ3கள'-
சிகெர 5ைகயலி -

எ%லா கதறியழ
என
ம க0ண 23வராத
இழ வ8லி
2 -

காலேம
எ-ைன

காபா6A
**
பயணய3வ தி

ெகா/வடமி -

=;திைரவழாத அEச%தைலகைள
உ6A
கிழி; பய-ப ;
உேலாபயடமி -
ைக க)வ அம3த
சாபா ேமைஜய%
ைக .<க வ
ைககள'லி...

ேநா76ற காைல
தன'ைமயலி-

ேநாIக வதப-
மதிடமி -

ம த23தப-
ேநாயடமி -
காலேம
எ-ைன

காபா6A
**
எனப
க நியாயமி
சாசிக இ%லா* சத3ப;திலி -

வமான எ%லா
த2 வயதி%
வ"பா
கி ேக ஆைணயலி -

எ-ைன பைகயாI
எ0Q வாசலி%
ப"ைரேகா பாவ;திலி -

இ%ைலெய-ெறாவ-
தவ
ெபா)தி%
இ%ைலெய-A நா-
தவ3பதிலி

காலேம
எ-ைன

காபா6A
**
சக ரய% பயணய-
அரைடயலி
அரைட =8த
றைடயலி

காலேம
எ-ைன

காபா6A
**
த2 ந-A
பற3தர வாரா
எ-ப
என
ஏ65ைட;ெத-பதா%

எ-ன'டமிேத
எ-ன'டமிேத

காலேம
எ-ைன

காபா6A
**

நப
ைக ஊ-றி நட.
நட..

ஏ!
எதிர மன'தா!
இ-A =த%
சி"
க பழ
க0ண 23 /08

கடலி% எறி!

எ"மைல
ழபா?
இ5 காI*/!

Gகபமா?
G*ெச8கைள மா6றி ந !

தா8 ேசாக
இர0ைட7
ஒேர க;தியா%
மழி; வ !
***
ப;தி"ைக =த% ப
க
அ;தைன7 ர;தமா?
தைல5* ெசIதிய%
ேதசேம காேணாமா?
ேதந23 8
ஓேசா- Fைரய%
ஓைடயா?
ைடப8

எத
கால;தி%
Gமி
தைல/6றாம%
/6றிய?

ப% =ைள
ைகய%
ஈA வலி

மா6ற =ைள
ைகய%
வாS
ைக வலி

வலிெய ;தா% வழிபற

வழிபற வலிய

***
Gமி ெபா* ெசா;
உ- ப< ேத8
உடேன எ
ஒTெவா ேமக;தி.
உ- ள' உ0
ஒTெவா வ8யலி.
உ- கிரண உ0
வான ேபாலேவ
வாS
ைக7 =8வதி%ைல
**
=த6காத%
=6A ேதா%வயா?
இ-ெனா காதலி
இ%ைலயா எ-ன?
Gமிைய ேநா
கி
அழி
ேகாளா?
இ-ெனா கிரக
இ%ைலயா எ-ன?
**
சி"
நப
ைக ஊ-றி
நட
ஆனா% மன'தா
அவசரபடாேத
ம0ண- ெபாAைமதா-
மைல
க"ய- ெபாAைமதா-
ைவர
தாய- ெபாAைமதா-
ந2
நா-கா0 ெபாAைமதாேன
பரவ"ய-
ஒநா உய3?
***

எதிர மன'தா
இ-A =த%
சி"
க பழ
இத Gமி
சி"பவ3 ெசா3
க
அ)பவ3 க%லைற
உ- உத
க%லைறயா? ெசா3
கமா?
**

அறி
உறைவ
டால3களாக பா3

உணைவ
ைவடமி-களாI பா3


நா6ப வைர

அவ3க சாபட உண

நா6ப
 பற
அவ3கைள* சாப உண

வார;தி6 ஐநா
வாS
ைக வ6கப 

வார;தி6 இர0 நா


வாS
ைக வா<கப 
பாச
பாலிதி- ைப

காத%
ைகைட
 காகித

அ<க<ேக
ரகசிய
ரலி%
ேகாஷ ேக 

வ
2 Fைரய%
நிலா ேவ0 மா?
மா;திைர ேபா !

!"யன'% நட
க ேவ0 மா?
மா;திைர ேபா !

கிள'ேயாபாரைவ
எ)ப தகிேறா
மா;திைர ேபா !

இப8
வதி
2 =ைனகள'%
/லப தவைணகள'%
த6ெகாைல வ6 

பாெகா3- ெகா";
ெகா0ேட
பள' மாணவ ெசா%வா
"இ-ைற
ேக
கைல; வ <க டா
ட3
நாைள
ப;தா வ 5 ப"ைச!"