Vous êtes sur la page 1sur 24

Published by Authority Uitgegee op Gesag

NO. 89 FRIDAY, 15 OCTOBER 2010NO. 89 VRYDAG, 15 OKTOBER 2010

PROCLAMATIONS


28 Amendment of the Town-Planning Scheme of Bainsvlei ... 3

29 Declaration of Township: Kutlwanong: Extension 12 . 3PROVINCIAL NOTICES


129 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bloemfontein (Bainsvlei): Plot 44, Spitskop Small
Holdings ..... 6

130 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bloemfontein (Bainsvlei): Plot 23, Ednau Small
Holdings ... 6

131 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bloemfontein (Bainsvlei): Plot 65, Spitskop Small
Holdings ... 6

132 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bloemfontein (Bainsvlei): Plot 4, Hartebeestfontein Small
Holdings ... 7

133 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bloemfontein (Bloemspruit): Plot 16, Bloemspruit Agricultural
Holdings .. 7

134 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967):
Bethlehem: Erf 4079 .. 7

135 Land Development: Refengkgotso (Deneysville): 2614
Erven .... 8

136 Land Development: Zamdela (Sasolburg): 3123 Erven ... 8


PROKLAMASIES


28 Wysiging van die Dorpsaanlegskema van Bainsvlei .. 3

29 Dorpsverklaring: Kutlwanong: Uitbreiding 12 . 3PROVINSIALE KENNISGEWINGS


129 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Hoewe 44, Spitskop
Kleinplase .... 6

130 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Hoewe 23, Ednau
Kleinplase .... 6

131 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Hoewe 65, Spitskop
Kleinplase 6

132 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Hoewe 4, Hartebeestfontein
Kleinplase .... 7

133 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bloemfontein (Bloemspruit): Hoewe 16, Bloemspruit
Landbouhoewes . 7

134 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van
1967): Bethlehem: Erf 4079 .. 7

135 Dorpstigting: Refengkgotso (Deneysville): 2614
Erwe . 8

136 Dorpstigting: Zamdela (Sasolburg): 3123 Erwe .... 8
Provincial
Gazette

Free State Province
Provinsiale
Koerant

Provinsie Vrystaat
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 2

NO. 89 FRIDAY, 15 OCTOBER 2010

NO. 89 VRYDAG, 15 OKTOBER 2010

MISCELLANEOUS


Townships Board Notice .. 9


Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967) .. 10NOTICESThe Conversion of Certain Rights into Leasehold .... 14

PLEASE TAKE NOTE: THAT THE LAST PUBLICATION OF
THE PROVINCIAL GAZETTE FOR THE YEAR 2010 WILL
BE ON 10 DECEMBER 2010. THE NEXT PUBLICATION WILL
BE ON 14 JANUARY 2011 . 23


ALLERLEI


Dorperaadskennisgewing ... 9


Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967) . 10KENNISGEWINGSWet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag ..... 14

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 3PROCLAMATIONS

________


[NO. 28 OF 2010]


AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI


By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships
Ordinance, 1969 (Ordinance No. 9 of 1969), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby give
notice that I have amended the Town-Planning Scheme of Bainsvlei as
set out in the Schedule, and that a copy of such amendment will be
open for inspection during office hours at the offices of the Townships
Board and Mangaung Local Municipality.

Given under my hand at Bloemfontein this 5
th
day of October 2010.


M.J. ZWANE
MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL:
COOPERATIVE GOVERNANCE,
TRADITIONAL AFFAIRS AND HUMAN SETTLEMENTS


SCHEDULE

Amend the Town-Planning Scheme of Bainsvlei by the extension of the
scheme boundaries of Bainsvlei by the inclusion of the Remainder of
portion 1 of the farm Voorzorg A 2541, Bloemfontein into the scheme
area of Bainsvlei with the zoning Holdings.
________________________________________________________


[NO. 29 OF 2010]


DECLARATION OF TOWNSHIP: KUTLWANONG: EXTENSION 12


By virtue of the powers vested in me by section 14(1) of the Townships
Ordinance, 1969 (Ordinance No. 9 of 1969), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby
declare the area represented by General Plan S.G. No. 1248/2009 as
approved by the Surveyor General on 28 August 2009 to be an
approved township under the name Kutlwanong, Extension 12, subject
to the conditions as set out in the Schedule.


Given under my hand at Bloemfontein this 5
th
day of October 2010.


M.J. ZWANE
MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL:
COOPERATIVE GOVERNANCE, TRADITIONAL AFFAIRS AND
HUMAN SETTLEMENTS


PROKLAMASIES

________


[NO. 28 VAN 2010]


WYSIGING VAN DIE DORPSAANLEGSKEMA VAN BAINSVLEI


Kragtens artikel 29(3), saamgelees met artikel 30 van die Ordonnansie
op Dorpe, 1969 (Ordonnansie No. 9 van 1969), gee ek, M.J. Zwane,
Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verantwoordelik vir
Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huisvestings, hiermee
kennis dat ek die Dorpsaanlegskema van Bainsvlei gewysig het soos in
die Bylae aangedui, en dat n afskrif van gemelde wysiging gedurende
kantoorure by die kantore van die Dorperaad en Mangaung Plaaslike
Munisipaliteit ter insae beskikbaar is.

Gegee onder my hand te Bloemfontein op hede die 5
de
dag van
Oktober 2010.

M.J. ZWANE
LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD:
KOPERATIEWE REGERING, TRADISIONELE
SAKE EN HUISVESTINGS


BYLAE

Wysig die Dorpsaanlegskema van Bainsvlei deur die uitbreiding van
die skemagrense van Bainsvlei deur die insluiting van die Restant van
gedeelte 1 van die plaas Voorzorg A 2541, Bloemfontein, tot die
skema gebied van Bainsvlei met die sonering Hoewes.
________________________________________________________


[NO. 29 VAN 2010]


DORPSVERKLARING: KUTLWANONG: UITBREIDING 12


Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 14(1) van die
Ordonnansie op Dorpe, 1969 (Ordonnansie No. 9 van 1969), verklaar
ek, M.J. Zwane Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie
verantwoordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en
Huisvestings, hierby die gebied voorgestel deur Algemene Plan L.G.
No. 1248/2009 soos goedgekeur deur die Landmeter-Generaal op
28 Augustus 2009 tot n goedgekeurde dorp onder die naam
Kutlwanong, Uitbreiding 12, onderworpe aan die voorwaardes soos in
die Bylae uiteengesit.

Gegee onder my hand te Bloemfontein op hede die 5
de
dag van
Oktober 2010.

M.J. ZWANE
LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD
SAMEWERKENDE REGERING, TRADISIONELE SAKE EN
HUISVESTINGS

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 4
CONDITIONS OF ESTABLISHMENT AND OF TITLE

The township KUTLWANONG EXTENSION 12, situated on Portion 38
(of 37) of the farm New Kameeldoorns No. 139, Administrative district
Odendaalsrus, Province Free State consisting of 218 erven, numbered
10068 to 10285 and streets as indicated on General Plan S.G. No.
1248/2009.


A. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT

A.1 The rights to all minerals, precious and base metals are reserved
in favour of the Matjhabeng Municipality.

A.2 Since this land is subject to unfavourable foundation conditions,
foundations for new buildings and extensions to existing buildings
should be designed by a Professional Civil Engineer as
prescribed by the National Building Regulations and such
Engineer as prescribed by the National Building Regulations and
such Engineer must pay attention to the Geotechnical Report
with reference to the soil conditions of the township which report
is available at the Municipal offices in Welkom.

A.3 The erven of this town are classified in the following groups and
are further subject to the conditions of title as set out in
paragraph B:Groups

Erven

Conditions of title

Residential


Community Facility
Place of Instruction

Business10068 10183, 10185
10282

10184


10283 10285


B.1, B.2, B.5


B1, B4., B.5


B1, B3. B.5B. CONDITIONS OF TITLE

The conditions of title mentioned in paragraph A, are applicable
and as follows:

IN FAVOUR OF THE MATJHABENG MUNICIPALITY

B.1 This erf shall be subject to a servitude of 2 metres wide along the
rear boundary, 1 meter along the side and street boundary, as
well as any other servitude which is shown on the General Plan
of the township, for the installation of municipal service
connections over and under the erf and the officials of the
Municipality shall at all times have free access thereto for the
purpose of the construction, maintenance and repair of the
services. Above-mentioned servitudes may be relaxed to 0 (nil)
metres by the Municipality on one of the side boundaries.STIGTINGS- EN EIENDOMSVOORWAARDES

Die dorp KUTLWANONG UITBREIDING 12, gele op Gedeelte 38
(van 37) van die plaas New Kameeldoorns No. 139, Administratiewe
distrik Odendaalsrus, Provinsie Vrystaat en bestaan uit 218 erwe,
genommer 10068 tot 10285 en strate soos aangedui op die Algemene
Plan L.G. No. 1248/2009.


A. STIGTINGSVOORWAARDES:

A.1 Die regte op alle minerale, edel en onedele metale word ten
gunste van die Matjhabeng Munisipaliteit voorbehou.

A.2 Aangesien die gebied onderhewig is aan ongunstige
funderingstoestande moet fondasies vir nuwe geboue en
aanbouings aan bestaande geboue deur n Professionele Siviele
Ingenieur ontwerp word soos voorgeskryf deur die Nasionale
Bouregulasies en sodanige Ingenieur moet ag slaan op die
Geotegniese-verslag, met betrekking tot die grondtoestande van
die dorpsgebied, wat ter insae l by die Munisipale kantore te
Welkom.

A.3 Die erwe van hierdie dorp word in die hierondervermelde
gebruikstreke ingedeel en is verder onderworpe aan die
eiendomsvoorwaardes soos uiteengesit in paragraaf B:Groepe

Erwe

Eiendomsvoorwaardes

Residensieel


Gemeenskapsfasiliteit
Plekke van Onderrig

Besigheid10068 10183, 10185
10282

10184


10283 10285


B.1, B.2, B.5


B1, B4., B.5


B1, B3. B.5B. EIENDOMSVOORWAARDES

Die eiendsvoorwaardes wat in paragraaf A hierbo vermeld word,
is van toepassing en is as volg:

TEN GUNSTE VAN DIE MATJHABENG MUNISIPALITEIT

B.1 Hierdie erf is onderhewig aan n serwituut van 2 meter wyd langs
die agter grens, 1 meter langs die sygrense en die straatgrens,
sowel as enige ander serwituut wat op die Algemene Plan van
die dorp aangedui is, vir die aanl van munisipale
diensgeleidings oor of onder die erf, en die amptenare van die
Munisipaliteit het alle tye vrye toegang daartoe vir die doel van
die konstruksie, instandhouding en herstel van die dienste.
Gemelde serwitute kan deur die Munisipaliteit verslap word om 0
(nul) meter te wees op een van die sygrense.


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 5
B.2 Buildings on this erf may primarily be used for residential
purposes. The following uses may be permitted with the
consent of the Municipality, namely places of public worship,
places of instruction, social halls, sport and recreational
purposes, institutions and medical suites and special uses.


Permissible coverage: 60%

B.3 Buildings on this erf may primarily be used for business
purposes. The following uses may be permitted with the
consent of the Municipality, namely residential uses, places of
public worship, places of instruction, social halls, sport and
recreational purposes, institutions and industries. Noxious
industries are prohibited on this erf.

Permissible coverage: 70%
Provision of parking:
Business 2,5 parking space per 100m gross leasible area
(gla)

B.4 Buildings on this erf may primarily be used for places of public
worship, places of instruction, social halls, sports and
recreational purposes and institutions. Residential buildings
and the use of the erf for special purposes may only be
permitted with the consent of the Municipality.

Permissible coverage: 70%
Provision of parking:
Church 1 parking space per 6 seats
Crche & Clinic 1 parking per 20m gross floor space.
Loading facilities must be provided to the satisfaction of the
Municipality.

B.5 These restrictions shall lapse when a Town Planning Scheme
comes into operation in this area. The stipulations, limitations
and controls of the said Town-Planning Scheme pertaining to
land-uses, density, coverage, building lines and parking
requirements will then be applicable to the erf.

In these conditions the following meanings are applicable:

Residential building means a building designed or used primarily for
human habitation and associated uses;


Place of instruction means land uses for or a building designed for or
primarily used as a school technical college lecture hall institute
or other educational centre, and includes a crche, a convent or
monastery, a public library, an art gallery, a museum and a
gymnasium;

Business purposes means the use of a building and/or land for
offices, show rooms, restaurants, shops, caf, industry of public
garage.
________________________________________________________


B.2 Geboue wat op die erf opgerig word, mag hoofsaaklik vir
residensile doeleindes gebruik word. Die eiendom mag slegs
met die toestemming van die Munisipaliteit vir openbare
godsdiensbeoefening, plek van onderrig, gemeenskapsale, sport
en ontspanning, inrigtings, mediese suites en spesiale
doeleindes gebruik word.

Toelaatbare dekking: 60%

B.3 Geboue wat op hierdie erf opgerig word, mag hoofsaaklik vir
besigheidsdoeleindes gebruik word. Die eiendom mag slegs met
die toestemming van die Munisipaliteit vir residensile
doeleindes, openbare godsdiensbeoefening, onderrig, gemeen-
skapsale, sport en ontspanning, inrigtrings of industrie gebruik
word. Hinderlike industrie is verbode op die erf.

Toelaatbare dekking: 70%
Voorsiening van parkering:
Besigheid 2.5 parkeerplek per 100m bruto verhuurbare
vloeroppervlak (bvo)

B.4 Geboue wat op die erf opgerig word, mag hoofsaaklik vir
openbare godsdiensbeoefening, onderrig, gemeenskapsale,
sport en ontspanning of inrigtings gebruik word. Die eiendom
mag slegs met die toestemming van die Munisipaliteit vir
residensile en spesiale doeleindes gebruik word.

Toelaatbare dekking: 70%
Voorsiening van parkering:
Kerk 1 parkeerplek per 6 sitplekke
Crche & Kliniek 1 parkeerplek per 20m bruto vloeroppervlak.
Op- en aflaaigeriewe moet tot bevrediging van die Munisipaliteit
voorsien word.

B.5 Hierdie voorwaardes sal verval sodra n Dorpsaanlegskema in
die area inwerking tree. Die bepalings, beperkings en kontroles
van sodanige Dorpsaanlegskema met betrekking tot grond-
gebruik, digtheid, dekking, boulyne en parkeervereistes sal dan
van toepassing wees op die erf.

In hierdie voorwaardes beteken:

Residensile doeleindes n gebou ontwerp vir of hoofsaaklik gebruik
vir bewoning deur mense en die gebruike hiermee saam
toegelaat;

Plek van onderrig grond wat gebruik word of n gebou wat ontwerp
is of hoofsaaklik gebruik word vir n skool, tegniese college,
lesingsaal, instituut of ander opvoedkundige sentrum en ook n
kleuterskool, n monnikke- of nonneklooster, n openbare
biblioteek, n kunsgallery, n museum en n gimnasium;

Besigheidsdoeleindes die gebruik van n gebou en/of grond vir
kantore, uitstallokale, restaurante, n winkel, kafee, industrie of
openbare garage.
________________________________________________________


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 6
PROVINCIAL NOTICES
________

[NO. 129 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 44, SPITSKOP SMALL HOLDINGS


Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T26739/2006 pertaining to
Plot 44, Spitskop Small Holdings, Bloemfontein (Bainsvlei), by the
removal of conditions (a), (b) and (c) on pages 2 in the said Deed of
Transfer, subject to the registration of the following condition against
the title deed of the said plot:


The extent of the development of the secondary use permitted, may
not exceed 150m.
________________________________________________________


[NO. 130 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 23, EDNAU SMALL HOLDINGS


Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T932/1996, pertaining to Plot
23, Ednau Small Holdings, Bloemfontein (Bainsvlei), by the removal of
conditions B.(b) and B.(d) on page 3 in the said Deed of Transfer.

________________________________________________________


[NO. 131 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO THE REMAINDER OF PLOT 65, SPITSKOP
SMALL HOLDINGS


Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alterPROVINSIALE KENNISGEWINGS
________

[NO. 129 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 44, SPITSKOP
KLEINPLASE

Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T26739/2006,
ten opsigte van Hoewe 44, Spitskop Kleinplase, Bloemfontein
(Bainsvlei) deur die opheffing van voorwaardes (a), (b) en (c) op bladsy
2 van genoemde Transportakte, onderworpe aan die registrasie van
die volgende voorwaarde teen die transportakte van die genoemde
hoewe:

The extent of the development of the secondary use permitted, may
not exceed 150m.
________________________________________________________


[NO. 130 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 23, EDNAU
KLEINPLASE

Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T932/1996, ten
opsigte van Hoewe 23, Ednau Kleinplase, Bloemfontein (Bainsvlei)
deur die opheffing van voorwaardes B.(b) en B.(d) op bladsy 3 van
genoemde Transportakte.
________________________________________________________


[NO. 131 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN RESTANT VAN HOEWE 65,
SPITSKOP KLEINPLASE


Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 7
the conditions of title in Deed of Transfer T24742/2007 pertaining to the
remainder of Plot 65, Spitskop Small Holdings, Bloemfontein
(Bainsvlei), by the removal of condition( b) on page 2 in the said Deed
of Transfer.
________________________________________________________


[NO. 132 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 4, HARTEBEESTFONTEIN SMALL
HOLDINGS


Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T29303/2001 pertaining to
Plot 4, Hartebeestfontein Small Holdings, Bloemfontein (Bainsvlei), by
the removal of conditions A.(a), A.(b) and A.(c) on page 2 in the said
Deed of Transfer, subject to the registration of the following condition
against the title deeds of the proposed remainder and subdivision of
the said plot:

The extent of the secondary use permitted on the property, may not
exceed 150m.
________________________________________________________


[NO. 133 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BLOEMSPRUIT): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO THE REMAINDER OF PLOT 16, BLOEMSPRUIT
AGRICULTURAL HOLDINGS


Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T7055/2007 pertaining to the
remainder of Plot 16, Bloemspruit Agricultural Holdings, Bloemfontein
(Bloemspruit), by the removal of conditions 2. and 3. on page 2 in the
said Deed of Transfer.
________________________________________________________

[NO. 134 OF 2010]


REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BETHLEHEM: REMOVAL OF RESTRICTIONS: ERF 4079

Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967), I, M.J. Zwane, Member of
the Executive Council of the Province responsible for Cooperativevestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T24742/2007,
ten opsigte van die restant van Hoewe 65, Spitskop Kleinplase,
Bloemfontein (Bainsvlei) deur die opheffing van voorwaarde (b) op
bladsy 2 van genoemde Transportakte.
________________________________________________________


[NO. 132 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 4, HARTEBEEST-
FONTEIN KLEINPLASE


Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T29303/2001 ten
opsigte van Hoewe 4, Hartebeestfontein Kleinhoewes, Bloemfontein
(Bainsvlei), deur die opheffing van voorwaardes A.(a), A.(b) en A.(c) op
bladsy 2 van genoemde Transportakte, onderworpe aan die registrasie
van die volgende voorwaarde teen die titelaktes van die voorgestelde
restant en onderverdeling van die gemelde hoewe:

The extent of the secondary use permitted on the property, may not
exceed 150m.
________________________________________________________


[NO. 133 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BLOEMSPRUIT): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN RESTANT VAN HOEWE 16,
BLOEMSPRUIT LANDBOUHOEWES


Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T7055/2007 ten
opsigte van die restant van Hoewe 16, Bloemspruit Landbouhoewes,
Bloemfontein (Bloemspruit), deur die opheffing van voorwaardes 2. en
3. op bladsy 2 van genoemde Transportakte.
________________________________________________________

[NO. 134 VAN 2010]


WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BETHLEHEM: OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 4079

Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet No. 84 van 1967), wysig ek, M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant-


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 8
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T14811/1992, pertaining to
erf 4079, Bethlehem, by the removal of restrictive title conditions 1. B.,
a), and b) on page 2, conditions II., B., and III. on page 3, conditions B.,
IV., B., V., B. a) and b) on page 4, conditions VI., B., VII., B., VIII. on
page 5 and condition B., on page 6 in the said Deed of Transfer.

________________________________________________________


[NO. 135 OF 2010]


LAND DEVELOPMENT: REFENGKGOTSO (DENEYSVILLE): 2614
ERVEN

It is hereby notified for general information in terms of section 11(2) of
the Less Formal Township Establishment Act, 1991 (Act No. 113 of
1991), that an application was received for approval for the
establishment of a town situated on the Remaining Extent of Portion 3
of the Farm Mooi-Plaats 581 and Portion 5 (of 3) of the farm Mooi-
Plaats No. 581, Administrative District Heilbron.

The application, together with the relevant plans, documents and
information will be available for inspection during office hours at the
office of the Head of the Department, Cooperative Governance and
Traditional Affairs, Room 407, LT Trust Building, Maitland Street,
Bloemfontein for a period of 14 days from the date of publication
hereof, namely, Friday, 15 October 2010.

Any person who has an interest in the matter and who wishes to object
to the granting of the application or who desires to be heard, or wants
to make representations concerning the matter, shall lodge such
objections or representations in writing with the Head of the
Department, Cooperative Governance and Traditional Affairs, Spatial
Planning Directorate, at the above-mentioned address, or P.O. Box
211, Bloemfontein, 9300.


The objections or representations must reach the above-mentioned
address not later than 16:00 on Friday, 29 October 2010.
________________________________________________________


[NO. 136 OF 2010]


LAND DEVELOPMENT: ZAMDELA (SASOLBURG): 3123 ERVEN


It is hereby notified for general information in terms of section 11(2) of
the Less Formal Township Establishment Act, 1991 (Act No. 113 of
1991), that an application was received for approval for the
establishment of a town situated on Portion 1 Farm Mooidraai 44 and
Remaining Portion of Farm Mooidraai 44, Administrative District
Heilbron.woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis-
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T14811/1992,
ten opsigte van erf 4079, Bethlehem, deur die ophefifng van
beperkende titelvoorwaardes 1. B., a), en b), op bladsy 2, voorwaardes
II., B., en III. op bladsy 3, voorwaardes B., IV., B., V., B. a) en b) op
bladsy 4, voorwaardes VI., B., VII., B., VIII op bladsy 5 en voorwaarde
B. op bladsy 6 in die genoemde Transportakte.
________________________________________________________


[NO. 135 VAN 2010]


DORPSTIGTING: REFENGKGOTSO (DENEYSVILLE): 2614 ERWE


Kragtens artikel 11(2) van die Wet op Minder Formele Dorpstigting,
1991 (Wet No. 113 van 1991), word hiermee vir algemene inligting
bekend gemaak dat aansoek ontvang is om goedkeuring vir die stigting
van n dorp gele op die Resterende Gedeelte van Gedeelte 3 van die
Plaas Mooi-Plaats 581 en Gedeelte 5 (van 3) van die plaas Mooi-
Plaats No. 581, Administratiewe Distrik Heilbron.

Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente en inligting
l gedurende kantoorure ter insae in die kantoor van die
Departmentshoof, Samewerkende Regering en Tradisionele Sake,
Kamer 407, LT Trust Gebou, Maitlandstraat, Bloemfontein, vir n
tydperk van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan, naamlik
Vrydag, 15 Oktober 2010.

Enige persoon wat n belang by die saak het en wat teen die toestaan
van die aansoek beswaar wil maak of wat verlang om in die saak
gehoor te word of verto in verband daarmee wil indien, moet sodanige
besware of verto skriftelik rig aan die Departementshoof,
Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Direktoraat Ruimtelike
Beplanning, by bogemelde of Posbus 211, Bloemfontein, in verbinding
tree.

Die besware of verto moet gemelde adres nie later as 16:00 op
Vrydag, 29 Oktober 2010 bereik nie.
________________________________________________________


[NO. 136 VAN 2010]


DORPSTIGTING: ZAMDELA (SASOLBURG): 3123 ERWE


Kragtens artikel 11(2) van die Wet op Minder Formele Dorpstigting,
1991 (Wet No. 113 van 1991), word hiermee vir algemene inligting
bekend gemaak dat aansoek ontvang is om goedkeuring vir die stigting
van n dorp gele op Gedeelte 1 Plaas Mooidraai 44 en Resterende
Gedeelte van Plaas Mooidraai 44, Administratiewe Distrik Heilbron.


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 9


The application, together with the relevant plans, documents and
information will be available for inspection during office hours at the
office of the Head of the Department, Cooperative Governance and
Traditional Affairs, Room 407, LT Trust Building, Maitland Street,
Bloemfontein for a period of 14 days from the date of publication
hereof, namely, Friday, 15 October 2010.


Any person who has an interest in the matter and who wishes to object
to the granting of the application or who desires to be heard, or wants
to make representations concerning the matter, shall lodge such
objections or representations in writing with the Head of the
Department, Cooperative Governance and Traditional Affairs, Spatial
Planning Directorate, at the above-mentioned address, or P.O. Box
211, Bloemfontein, 9300.

The objections or representations must reach the above-mentioned
address not later than 16:00 on Friday, 29 October 2010.

________________________________________________________TOWNSHIPS BOARD NOTICE


It is hereby notified for general information in terms of section 18 of the
Townships Ordinance, 1969 (Ordinance No. 9 of 1969) that the
following applications have been received by the Free State Townships
Board and the relevant plans, documents and information are available
for inspections in the LT Trust Building, Room 406, 4
th
Floor, 114
Maitland Street, Bloemfontein and the offices of the relevant Local
Authority.


Persons who wish to object to the proposed amendments or who wish
to be heard or make representations in this regard, are invited to
communicate in writing (accompanied by address and telephone
numbers) with the Secretary of the Free State Townships Board, P.O.
Box 211, Bloemfontein, 9300, so that objections/representations with
comprehensive reasons do not reach the above-mentioned office later
than 16:00 on Friday, 12 November 2010.


a) MANGAUNG: (REFERENCE A12/1/8/1/9/13)


Amend General Plan SG26/1987 by the re-layout of erven 22606
and 22607, Mangaung, Extension 2 (Papi Mokotoko) in order to
formalize the existing situation.
________________________________________________________Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente en inligting
l gedurende kantoorure ter insae in die kantoor van die
Departmentshoof, Samewerkende Regering en Tradisionele Sake,
Kamer 407, LT Trust Gebou, Maitlandstraat, Bloemfontein, vir n
tydperk van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan, naamlik
Vrydag, 15 Oktober 2010.


Enige persoon wat n belang by die saak het en wat teen die toestaan
van die aansoek beswaar wil maak of wat verlang om in die saak
gehoor te word of verto in verband daarmee wil indien, moet sodanige
besware of verto skriftelik rig aan die Departementshoof, Same-
werkende Regering en Tradisionele Sake, Direktoraat Ruimtelike
Beplanning, by bogemelde of Posbus 211, Bloemfontein, in verbinding
tree.

Die besware of verto moet gemelde adres nie later as 16:00 op
Vrydag, 29 Oktober 2010 bereik nie.

________________________________________________________DORPERAADSKENNISGEWING

Ingevolge artikel 18 van die Ordonnansie op Dorpe, 1969
(Ordonnansie No. 9 van 1969), word hiermee vir algemene inligting
bekend gemaak dat die volgende aansoeke deur die Vrystaatse
Dorperaad ontvang is en die betrokke planne, dokumente en inligting
ter insae l in die LT Trust Gebou, Kamer 406, 4de Vloer,
Maitlandstraat 114, Bloemfontein, en by die kantore van die betrokke
Plaaslike Owerhede.


Persone wat beswaar wil maak teen die voorgestelde wysigings of wat
verlang om in verband daarmee gehoor te word of verto in verband
daarmee wil indien, word uitgenooi om met die Sekretaris van die
Vrystaatse Dorperaad, Posbus 211, Bloemfontein, 9300, skriftelik in
verbinding te tree, (vergesel met adres en telefoonnommers) sodat
besware/verto met volledige redes, bogenoemde kantoor bereik nie
later nie as 16:00 op Vrydag, 12 November 2010.


a) MANGAUNG: (VERWYSING A12/1/9/1/2/13)


Wysig die Algemene Plan LG26/1987 deur die heruitleg van
erwe 22606 en 22607, Mangaung, Uitbreiding 2 (Papi
Mokotoko), ten einde die bestaande situasie te formaliseer.
________________________________________________________

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 10
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967)


It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above-mentioned Act
that the following applications have been received by the Head of the
Department: Cooperative Governance, Traditional Affairs and Human
Settlements and will lie for inspection at the LT Trust Building, Office
406, 4th floor, 114 Maitland Street, Bloemfontein and the offices of
the relevant Local Authorities.

Any person who wishes to object to the granting of an application, may
communicate in writing with the Head of the Department: Cooperative
Governance and Traditional Affairs, Spatial Planning Directorate, Land
Use Management Component, at the above address or P.O. Box 211,
Bloemfontein, 9300. Objection(s) stating comprehensive reasons, in
duplicate, must reach this office not later than 16:00 on Friday,
12 November 2010. The postal address, street address and
telephone numbers(s) of objectors must accompany written objections.

a) BAINSVLEI: (REFERENCE A12/1/9/1/2/7 (9/10)

Subdivision 6 (of 1) of the farm Adelaide 2874, Bainsvlei
(Bloemfontein), (as indicated on the diagram which
accompanied the application and which is available at the
above-mentioned addresses), for the removal of restrictive
conditions A.(i) and (ii) on page 3 in Deed of Transfer
T11801/1994, pertaining to the mentioned farm, as well as the
amendment of the Town-Planning Scheme of Bainsvlei by the
rezoning of subdivision 6 (of 1) of the farm Adelaide 2874,
Bainsvlei (Bloemfontein), from Holdings to Light Industrial, in
order to enable the applicant to establish light industries on the
said property.

b) BLOEMFONTEIN: (REFERENCE A12/1/9/1/2/13(30/2010)

Erf 3504, 18 Hugenoot Street, Bloemfontein, for the removal of
restrictive conditions (a) and (b) on page 2 in Deed of Transfer
T7041/2010 pertaining to erf 3504, Bloemfontein, as well as the
amendment of the Town-Planning Scheme of Bloemfontein by
the rezoning of the said erf from Single Residential 2 to
Restricted Business 2, in order to enable the applicant to
utilize the property for office purposes.


c) BLOEMFONTEIN: (REFERENCE A12/1/9/1/3/13 (26/2010)

Erf 15220, 82 Castellyn Drive, Bloemfontein, Extension 99,
(Fichardt Park) for the amendment of the Town-Planning
Scheme of Bloemfontein by the rezoning of the said erf from
Single Residential 2 to Single Residential 3, in order to
enable the applicant to operate a guesthouse from the erf.

d) BLOEMFONTEIN: (REFERENCE A12/1/9/1/2/13)

Erf 10245, 29 Lilac Avenue, Bloemfontein, (Gardenia Park) for
the removal of restrictive condition (c) on page 2 in Deed of
Transfer T12127/1994 pertaining to the said erf, in order to
enable the applicant to erect a second dwelling on the erf.
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967)

Hierby word ingevolge artikel 3(6) van die bogenoemde Wet bekend
gemaak dat die volgende aansoeke deur die Departementshoof:
Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, ontvang is en ter
insae l in die LT Trust Gebou, Kamer 406, 4de Vloer,
Maitlandstraat 114, Bloemfontein en by die kantore van die betrokke
Plaaslike Besture.

Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoeke beswaar wil
maak, kan met die Departementshoof: Samewerkende Regering,
Tradisionele Sake en Huisvestings, Direktoraat Ruimtelike Beplanning,
Grondgebruik Bestuur Komponent, Posbus 211, Bloemfontein, 9300
skriftelik in verbinding tree. Besware met volledige redes in tweevoud,
moet hierdie kantoor nie later nie as 16:00 op Vrydag, 12 November
2010 bereik. Beswaarmakers se pos-en straatadres en
telefoonnommer(s) moet skriftelike besware vergesel.

a) BAINSVLEI: (VERWYSING A12/1/9/1/2/7 (9/10)

Onderverdeling 6 (van 1) van die plaas Adelaide 2874,
Bainsvlei (Bloemfontein), (soos aangetoon op die diagram wat
die aansoek vergesel het en wat by bogemelde adresse
beskikbaar is) vir die opheffing van beperkende voorwaardes
A.(i) en (ii) op bladsy 3 in Transportakte T11801/1994, ten
opsigte van die gemelde plaas, asook vir die wysiging van die
Dorpsaanlegskema van Bainsvlei deur die hersonering van
onderverdeling 6 (van 1) van die plaas Adelaide 2874, Bainsvlei
(Bloemfontein) vanaf Hoewes na Ligte Nywerheid, ten einde
die applikant in staat te stel om ligte nywerhede op die gemelde
eiendom the vestig.

b) BLOEMFONTEIN: (VERWYSING A12/1/9/1/2/13(30/2010)

Erf 3504, Hugenootstraat 18, Bloemfontein, vir die opheffing
van beperkende voorwaardes (a) en (b) op bladsy 2 in
Transportakte T7041/2010 ten opsigte van erf 3504,
Bloemfontein, asook vir die wysiging van die Dorpsaanleg-
skema van Bloemfontein deur die hersonering van die gemelde
erf vanaf Enkelwoon 2 na Beperkte Besigheid 2, ten einde
die applikant in staat te stel om die perseel vir
kantoordoeleindes aan te wend.

c) BLOEMFONTEIN: (A12/1/9/1/2/13(26/2010)

Erf 15220, 82 Castellynrylaan, Bloemfontein, Uitbreiding 99,
(Fichardtpark) vir die wysiging van die Dorpsaanlegskema van
Bloemfontein deur die hersonering van gemelde erf vanaf
Enkelwoon 2 na Enkelwoon 3, ten einde die applikant staat
te stel om n gastehuis op gemelde eiendom te vestig.

d) BLOEMFONTEIN: (VERWYSING A12/1/9/1/2/13)

Erf 10245, 29 Lilaclaan, Bloemfontein, (Gardenia Park) vir die
opheffing van beperkende voorwaarde (c) op bladsy 2 in
Transportakte T12127/1994 ten opsigte van die genoemde erf,
ten einde die applikant in staat te stel om n tweede woning op
die erf op te rig.


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 11
e) BLOEMFONTEIN: (REFERENCE A12/1/9/1/2/13)

Erf 15873, Corner of DF Malherbe and Wynand Mouton Road,
Bloemfontein, (Parkwest) for the removal of restrictive
condition 1.(b) on page 3 in Deed of Transfer T6674/1973
pertaining to the said erf, in order to enable the applicant to
subdivide the erf and utilize it for student accommodation.


f) BLOEMFONTEIN: (REFERENCE A12/1/9/1/2/13(28/10))

The Remainder of erf 24961, 1 Brill Street, Bloemfontein
(Westdene), for the removal of restrictive conditions (a) and (b)
on page 2 in Deed of Transfer T6724/2010, as well as the
amendment of the Town-Planning Scheme of Bloemfontein by
the rezoning of the said erf from Single Residential 2 to
Restricted Business 2 to enable the applicant to utilize the
property for office purposes.

g) BLOEMFONTEIN (WILGEHOF): (REFERENCE
A12/1/9/1/2/13)

Erf 6903, 8 Froneman Street, Bloemfontein, Extension 39,
(Wilgehof) for the removal of restrictive conditions A.(b) and
B.(d) on page 2 in Deed of Transfer T10776/2008 pertaining to
the said erf, in order to enable the applicant to erect a second
dwelling on the erf.

h) BLOEMFONTEIN (HOSPITAL PARK): (REFERENCE
A12/1/9/1/2/13)

Erf 9893, Fowler Street, Bloemfontein, Extension 54, (Hospital
Park) for the removal of restrictive conditions 2.c. and 2.d. on
page 2 in Deed of Transfer T20660/1995 pertaining to the said
erf, in order to enable the applicant to erect a second dwelling
on the erf.

i) BLOEMSPRUIT: (REFERENCE A12/1/9/1/2/1/14)

Portion 4 of Plot 176, Roodewal Small Holdings, Mimosa
Avenue, Bloemfontein (Bloemspruit), [as indicated on the
diagram that accompanied the application and which is
available at the above-mentioned addresses], for the removal
of restrictive conditions (1), (2) and (3) on page 2 in Deed of
Transfer T22490/2008, pertaining to the said plot, in order to
subdivide the plot into 4 portions.

j) BLOEMSPRUIT: (REFERENCE A12/1/9/1/2/14)

Plot 92, Old Brandfort Road, Olive Hill Small Holdings,
Bloemspruit (Bloemfonttein), for the removal of restrictive
conditions A.1., A.2. and A.3. on page 2 in Deed of Transfer
T4700/2003 pertaining to the said plot, in order to enable the
applicant to subdivide the plot into 2 portions and to develop 2
dwellings on each portion.e) BLOEMFONTEIN: (VERWYSING: A12/1/9/1/2/13)

Erf 15873, Hoek van DF Malherbe en Wynand Moutonweg,
Bloemfontein, (Parkwes) vir die opheffing van beperkende
voorwaarde 1.(b) op bladsy 3 in Transportakte T6674/1973 ten
opsigte van die genoemde erf, ten einde die applikant in staat
te stel om die erf onder te verdeel en vir studente akkomodasie
te gebruik.

f) BLOEMFONTEIN: (VERWYSING A12/1/9/1/2/13(28/10))

Die Restant van erf 24961, Brillstraat 1, Bloemfontein
(Westdene), vir die opheffing van beperkende voorwaardes (a)
en (b) op bladsy 2 in Transportakte T6724/2010, asook die
wysiging van die Dorpsaanlegskema van Bloemfontein deur die
hersonering van genoemde erf vanaf Enkel Woon 2 na
Beperkte Besigheid 2 ten einde die applikant in staat te stel
om die erf vir kantoordoeleindes aan te wend.

g) BLOEMFONTEIN (WILGEHOF): (VERWYSING
A12/1/9/1/2/13)

Erf 6903, Fronemanstraat 8, Bloemfontein, Uitbreiding 39,
(Wilgehof) vir die opheffing van beperkende voorwaardes A.(b)
en B.(d) op bladsy 2 in Transportakte T10776/2008 ten opsigte
van die genoemde erf, ten einde die applikant in staat te stel
om n tweede woning op die erf op te rig.

h) BLOEMFONTEIN (HOSPITAAL PARK): (VERWYSING
A12/1/9/1/2/13)

Erf 9893, Fowlerstraat, Bloemfontein, Uitbreiding 54,
(Hospitaalpark) vir die opheffing van beperkende voorwaardes
2.c. en 2.d. op bladsy 2 in Transportakte T20660/1995 ten
opsigte van die genoemde erf, ten einde die applikant in staat te
stel om n tweede woning op die erf op te rig.

i) BLOEMSPRUIT: (VERWYSING A12/1/9/1/2/14

Gedeelte 4 van Hoewe 176, Roodewal Kleinplase, Mimosalaan,
Bloemfontein (Bloemspruit), [soos aangetoon op die diagram
wat die aansoek vergesel het en wat by bogemelde adresse
beskikbaar is], vir die opheffing van beperkende voorwaardes
(1), (2) en (3) op bladsy 2 in Transportakte T22490/2008, ten
opsigte van die gemelde hoewe, ten einde die hoewe in 4
gedeeltes onderverdeel.

j) BLOEMSPRUIT: (VERWYSING A12/1/9/1/2/14)

Hoewe 92, Ou Brandfortpad, Olive Hill Kleinplase, Bloemfontein
(Bloemspruit), vir die opheffing van beperkende voorwaardes
A.1., A.2. en A.3. op bladsy 2 in Transportakte T4700/2003 ten
opsigte van die gemelde hoewe, ten einde die hoewe in 2
gedeeltes onder te verdeel en 2 woonhuise op elke gedeelte op
te rig.


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 12


k) BETHLEHEM: EXTENSION: 8: (REFERENCE A12/1/9/1/2/9)

Erf 1157, situated at 33 Ludick Street, Extension 8, Bethlehem,
for the removal of restrictive title conditions A.(b) and A.(c) on
page 2 in Deed of Transfer T25437/2006 in order to enable the
applicant to subdivide the said erf and alienate either the
subdivision or the remainder for residential purposes.


l) BETHLEHEM: EXTENSION: 8: (REFERENCE A12/1/9/1/2/9)


Erf 1096, situated at 28 Baartman Street, Extension 8,
Bethlehem, for the removal of restrictive title conditions (b) and
(c) on page 2 in Deed of Transfer T26237/2009 in order to
enable the applicant to subdivide the said erf and alienate
either the subdivision or the remainder for residential purposes.


m) DENEYSVILLE: (REFERENCE A12/1/9/1/2/37)

Erf 1165, 62 Johnson Street, Erf 1166, 3 Van der Merwe
Street and Erf 1167, 5 Van der Merwe Street, Deneysville
(Extension 1) for the removal of restrictive conditions B.(b),
B.(c) and B.(f) on pages 6 and 7 in Deed of Transfer
T32708/2004 pertaining to erf 1165, conditions B.(b), B.(c) and
B.(f) on page 4 in Deeds of Transfer T2401/2009 and
T2391/2009 pertaining to erven 1166 and 1167, respectively,
in order to enable the applicant to erect residential units on the
said erven (5 units per erf).


n) MANGAUNG: (REFERNCE A12/1/9/1/2/13 (31/2010)


Erven 22606 and 22607, Mangaung, Extension 2, (Papi
Mokoto) [as indicated on the diagram which accompanied the
application and which is available at the above-mentioned
addresses] for the following:


* The removal of restrictive conditions 2, 3, 4 and 5 on pages 2
and 3 in Deed of Transfer T11615/1994 pertaining to Erf
22606, Mangaung, Extension 2, (Papi Mokotoko),


* the removal of restrictive conditions A. and C. on page 3 in
Deed of Transfer T3529/2009 pertaining to Erf 22607,
Mangaung, Extension 2 (Papi Mokotoko); and
k) BETHLEHEM: UITBREIDING: 8 (VERWYSING A12/1/9/1/2/9)

Erf 1157, gele te 33 Ludickstraat, Uitbreiding 8, Bethlehem, vir
die opheffing van beperkende Titel voorwaardes A.(b) en A.(c)
op bladsy 2 in Transportakte T25437/2006 ten einde die
applikant in staat te stel om gemelde erf onder te verdeel en die
onderverdeling of die restant vir residensile doeleindes te
verkoop.

l) BETHLEHEM: UITBREIDING: 8: (VERWYSING A12/1/9/1/2/9)


Erf 1096, gele te 28 Baartmanstraat, Uitbreiding 8, Bethlehem,
vir die opheffing van beperkende Titel voorwaardes (b) en (c) op
bladsy 2 in Transportakte T26237/2009 ten einde die applikant
in staat te stel om gemelde erf onder te verdeel en die
onderverdeling of die restant vir residensile doeleindes te
verkoop.

m) DENEYSVILLE: (VERWYSING A12/1/9/1/2/37)

Erf 1165, Johnsonstraat 62, Erf 1166, Van der Merwestraat 3 en
Erf 1167, Van der Merwestraat 5, Deneysville (Uitbreiding 1) vir
die opheffing van beperkende voorwaardes B.(b), B.(c) en B.(f)
op bladsye 6 en 7 in Transportakte T32708/2004 ten opsigte
van erf 1165, voorwaardes B.(b), B.(c) en B.(f) op bladsy 4 van
Transportaktes T2401/2009 en T2391/2009 ten opsigte van
erwe 1166 en 1167, onderskeidelik, ten einde die applikant in
staat te stel om wooneenhede op die gemelde erwe op te rig (5
eenhede per erf)


n) MANGAUNG: (VERWYSING A12/1/9/1/2/13 (31/2010)


Erwe 22606 en 22607, Mangaung, Uitbreding 2, (Papi
Mokotoko) [soos aangedui op die uitlegplan wat die aansoek
vergesel het en wat by bogenoemde adresse beskikbaar is] vir
die volgende:


* Die opheffing van beperkende voorwaardes 2, 3, 4 en 5 op
bladsye 2 en 3 in Transportakte T11615/1994 ten opsigte van Erf
22606, Mangaung, Uitbreiding 2, (Papi Mokotoko),


* die opheffing van beperkende voorwaardes A. en C. op bladsy 3
in Transportakte T3529/2009 ten opsigte van Erf 22607,
Mangaung, Uitbreiding 2, (Papi Mokotoko); en


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 13

* the amendment of the Land Use conditions as contained in the
Township Establishment and Land Use Regulations, 1986
(Government Notice No. R1897 of 12 September 1986) of the
town Mangaung, Extension 2, (Papi Mokotoko) by the
allocation of appropriate use zone according to the proposed
re-layout of proposed Portions 1 to 33 Residential, proposed
Portions 35 to 36 Street and proposed Portion 34 [proposed
consolidated erf Re/22606 and Re/22607] Community
Facility, Mangaung, Extension 2 (Papi Mokotoko), in order to
formalize the existing situation on parts of Erven 22606 and
22607.

o) SASOLBURG: (REFERENCE A12/1/9/1/2/130)

Erf 5176, 4 Jan Botes Street, Sasolburg (Extension 4) for the
removal of restrictive conditions 2.(a) and 2.(b) on page 2,
3.(c)-3.(i)(iv) on pages 3 and 4 and conditions (a)-(f) on pages
4 and 5 in Deed of Transfer T2406/2010, as well as the
amendment of the Town-Planning Scheme of Sasolburg by the
rezoning of the said erf from Residential: Special 1 to
Business General, in order to enable the applicant to utilize
the said erf for business purposes (retail and office space).


p) VAAL PARK: (REFERENCE A12/1/9/1/2/130)

Erf 537, 13 Duiwelspiek Street, Vaal Park for the removal of
restrictive conditions 3.a) tot 3.e) on pages 4 and 5 in Deed of
Transfer T9531/2008, as well as for the amendment of the
Town-Planning Scheme of Sasolburg by the rezoning of the
said erf from Residential: Special 1 to Residential: General,
in order to enable the applicant to erect a residential complex
on the said erf.


q) WELKOM: (REFERENCE A12/1/9/1/2/172(2/2010)

Erf 2134, 4 York Street, Extension 2, Welkom, for the removal
of restrictive conditions C.(a) C.(d) and D.(a) on pages 3 and
6 in Deed of Transfer T014450/2008 pertaining to the said erf,
as well as the amendment of the Town-Planning Scheme of
Welkom by the rezoning of erf 2134, Extension 2, Welkom
from Special Residential to General Residential, in order to
enable the applicant to erect 4 dwelling units on the erf.
________________________________________________________* Die wysiging van die Dorpstigting en Grondgebruikregulasies,
1986 (Goewermentskennisgewing No. R1897 van 12 September
1986) van die dorp Mangaung, Uitbreiding 2 deur die toekenning
van die nodige gebruiksone volgens die voorgestelde heruitleg
van voorgestelde Gedeeltes 1 tot 33 Residensieel,
voorgestelde Gedeeltes 35 tot 36 Straat en voorgestelde
Gedeelte 34 [voorgestelde konsolideerde erf Re/22606 en
Re/22607] Gemeenskaplike Fasiliteit, Mangaung, Uitbreiding 2,
(Papi Mokotoko) ten einde om die bestaande situasie op
gedeeltes van erwe 22606 en 22607 te formaliseer.


o) SASOLBURG: (VERWYSING A12/1/9/1/2/130)

Erf 5176, Jan Botesstraat 4, Sasolburg (Uitbreiding 4) vir die
opheffing van beperkende voorwaardes 2.(a) en 2.(b) op bladsy
2, 3.(c)-3.(i)(iv) op bladsye 3 en 4 en (a)-(f) op bladsye 4 en 5 in
Transportakte T2406/2010, asook die wysiging van die Dorps-
aanlegskema van Sasolburg deur die hersonering van die
gemelde erf vanaf Woon: Spesiaal 1 na Besigheid Algemeen,
ten einde die applikant in staat te stel om gemelde erf aan te
wend vir besigheidsdoeleindes (kantoorruimte en verkope).


p) VAALPARK: (VERWYSING A12/1/9/1/2/130)

Erf 537, Duiwelspiekstraat 13, Vaalpark vir die opheffing van
beperkende voorwaardes 3.a) tot 3.e) op bladsye 4 en 5 in
Transportakte T9531/2008, asook vir die wysiging van die
Dorpsaanlegskema van Sasolburg deur die hersonering van die
gemelde erf vanaf Woon: Spesiaal 1 na Woon: Algemeen, ten
einde die applikant in staat te stel om wooneenhede op die
gemelde erf op te rig.


q) WELKOM: (VERWYSING A12/1/9/1/2/172(2/2010)

Erf 2134, Yorkstraat 4, Uitbreiding 2, Welkom, vir die opheffing
van beperkende voorwaardes C.(a) C.(d) en D.(a) op bladsye 3
en 6 in Titelakte T014450/2008 ten opsigte van gemelde erf,
asook vir die wysiging van die Dorpsaanlegskema van Welkom
deur die hersonering van erf 2134, Welkom vanaf Spesiale
Woon na Algemene Woon ten einde die applikant in staat te
stel om 4 wooneenhede op die perseel op te rig.
________________________________________________________

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 14
__________________________________________________________________________________________________________________NOTICES

________

ANNEXURE B

NOTICE OF INQUIRY

REGULATION 3 (1)


The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)


It is hereby made known that:


(a) I, Muzamani Charles Nwaila Director General of the Free State Provincial Government, intend to conduct an inquiry concerning the
determination and declaration of rights of leasehold or ownership as referred to in section 2(1) of the Conversion of Certain Rights into
Leasehold or Ownership Act, 1988, Act, 1988, in respect of the affected sites contained in the accompanying list and situated in the
areas of jurisdiction of the Municipality of Mangaung

(b) Any person who intends lodging an objection to or claim regarding such declaration, shall direct such objection or claim in writing to the
Director General, Free State Provincial Government, P. O. Box 211, Bloemfontein, 9300, to reach this address on or before 16:00 on
15 November 2010.
DIRECTOR GENERALKENNISGEWINGS

________


AANHANGSEL B
KENNISGEWING VAN ONDERSOEK

REGULASIE 3 (1)


Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet 81 van 1988)


Hiermee word bekend gemaak dat:

(a) Ek, Muzamani Charles Nwaila Direkteur Generaal van die Provinsie Vrystaat, van voorneme is om n ondersoek aangaande die
bepalings en verklaring van regte van huurpag of eiendomsreg soos bedoel in artikel 2 (1) van die Wet op die Omskepping van Sekere
Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 ten opsigte van die geaffekteerde persele in die meegaande lys vervat, en gele binne die
regsgebied van die Munisipaliteit van Mangaung in te stel.;


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 15
__________________________________________________________________________________________________________________
(b) enige persoon wat n beswaar teen of n aanspraak aangaande sodanige verklaring wil maak, sodanige beswaar of aanspraak skriftelik
moet rig aan die Direkteur Generaal, Vrystaat Provinsiale Regering, Posbus 211, Bloemfontein, 9300, om die adres voor of op 16:00
op 15 November 2010 te bereik.


DIREKTEUR GENERAALGeaffekteerde persele Volle voorname en van Identiteitsnommer
Affected sites Full christian names, surnames Identity number
BLOEMFONTEIN MANGAUNG
BLOEMFONTEIN MANGAUNG
24062 ext 5 LEBOHANG BEN LECHESA 500203 5769 08 3

____________________________________________________________________________________________________________________ANNEXURE C


NOTICE OF DETERMINATION


[REGULATION 4]


The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)


It is hereby made known:


(a)(i) that the Director general determined that he intends to declare ownership in respect of the affected sites (situated within the area of
jurisdiction the Municipality of Phumelela) indicated in column 1 of the Schedule, have been granted to the persons indicated in column
2 of the Schedule; and

(a)(ii) that it is indicated in column 3 of the Schedule whether the person reflected in the said column 2 is also the occupier as contemplated in
section 2(2) of the Act.


DIRECTOR-GENERAL

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 16
__________________________________________________________________________________________________________________AANHANGSEL C

KENNISGEWING VAN BEPALING
[REGULASIE 4]


Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet No. 81 van 1988)


Hiermee word bekend gemaak dat:


(a)(i) dat die Direkteur-generaal bepaal het dat hy voornemens is om te verklaar dat eiendomsreg ten opsigte van die geaffekteerde persele
(gele binne die regsgebied van die Munisipaliteit van Phumelela) aangedui in kolom 1 van die bylae, verleen te gewees het aan die
persone aangedui in kolom 2 van die Bylae; en


(a)(ii) dat in kolom 3 van die Bylae aangedui word of die persoon in genoemde kolom 2 aangedui ook die okkupeerder is soos in artikel 2(2)
van die Wet beoog:

DIREKTEUR-GENERAAL

SCHEDULE / BYLAE


Column 1
Kolom 1
Column 2
Kolom 2
Column 3
Kolom 3
Affected sites
Geaffekteerde persele
Name of person to whom the Director
General intends to declare a right of
ownership

Naam van persoon wat die Direkteur-
generaal voornemens is te verklaar
eiendomsreg verleen te gewees het.

Is the person indicated in column 2 also
the occupier as contemplated in section 2
(2) OF THE ACT? (YES/No)

Is die persoon in kolom 2 aangedui ook die
okkupeerder soos beoog in artikel 2(2) van
die wet?(Ja/Nee)
MEMEL ZAMANI
MEMEL ZAMANI
01 MBUTI PHILEMON BUTHELEZI YES / JA
07 SAMSON MAY MOLEFE YES / JA
12 NTSIKELELO EDWARD MLANGENI YES / JA
13 THEKO DAWID TSOTETSI YES / JA
14 NONHLANHLA LIZZIE HADEBE YES / JA
15 JAFTA JACOB WILLIAMS YES / JA
18 NOMAKHOSI MARIA KHUMALO YES / JA
20 NCANE JESSIE MOKOENA YES / JA
22 NTOMBIZODWA ELIZABETH CEBEKULU YES / JA
34 MPOTSENG SELINAH MOTLOUNG YES / JA
35 MNYANE NIMROD SEQHOBANE YES / JA
39 RITA NTOMBI NKOSI YES / JA


PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 17
__________________________________________________________________________________________________________________


43 THOKOZANI ERNEST RADEBE YES / JA
49 BELINA NOMI PUNGWAYO YES / JA
50 MASESI JUMIMA NGUBENI YES / JA
51 ELSIE ZABETH MLANGENI YES / JA
53 MFANAFUTHI WESLEY MLANGENI YES / JA
58 JONSEN JOJWANA MLANGENI YES / JA
60 NDABA MOSES TSHABALALA YES / JA
69 NDLELA COXWELL MAGAGULA YES / JA
78 KATANA LIZZY MAKHUBU YES / JA
87 JABISILE IDA MBHELE YES / JA
90 OLD APOSTOLIC FAITH MISSION CHURCH YES / JA
91 OLD APOSTOLIC FAITH MISSION CHURCH YES / JA
93 NELISILE ELIZABETH MTEMBU YES / JA
97 SIBUSISO ISAAC NKOLONGWANE YES / JA
98 TOLLY CHARLES THOMAS SIBEKO YES / JA
99 THABO SIPHO MOTAUNG YES / JA
107 SILAFI MOKUTLA PAULUS MOTLOUNG YES / JA
108 KREZINAH JOYCE TSHABALALA YES / JA
111 SIBONGILE ROSILINAH RADEBE YES / JA
115 MAKAZASE NGCORINE MOLOI YES / JA
123 CATU ALBERT MOLOI YES / JA
132 MADOKOTELA MARTHA TSOTETSI YES / JA
132 SONTO MARTHA MVULANE YES / JA
143 LUNGILE GLADYS MADONSELA YES / JA
147 KAINA DECEMBER TSOTSETSI YES / JA
148 NTSOABISENG LEANAH TSOTETSI YES / JA
152 NTHABISENG MARTHA DHLAMINI YES / JA
166 THABO JOSIAS RADEBE YES / JA
170 BAFANA ALFRED MSIMANGA YES / JA
173 MAGANGENI ENGLISH MLANGENI YES / JA
174 MASHISA ISAAC KHANYA YES / JA
175 MABI NGWENYA YES / JA
183 PEPETLOANE MOLOI YES / JA


(b) that this determination is subject to an appeal to the Member of the Executive Council: Local Government and Housing in the manner
prescribed in regulation 5; and

(c) that, subject to a decision by the Member of the Executive Council: Local Government and Housing on appeal, every person indicated in
column 2 of the Schedule in paragraph (a) above, shall be declared to have been granted ownership in respect of the site indicated
opposite his name in column 1 of the Schedule.PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 18
__________________________________________________________________________________________________________________(b) dat hierdie bepaling op die wyse voorgeskryf in regulasie 5 aan app na die Lid van die Uitvoerende Raad: Plaaslike Regering en
Behuising onderworpe is;

(c) dat, behoudens `n beslissing van die Lid van die Uitvoerende Raad belas met Plaaslike Regering en Behuising by app, elke persoon
aangedui in kolom 2 van die bylae in paragraaf (a) hierbo genoem, verklaar sal word dat eiendomsreg verleen te gewees het, ten
opsigte van die perseel in kolom 1 van genoemde Bylae teenoor sy naam aangedui.

____________________________________________________________________________________________________________________


ANNEXURE C

NOTICE OF DETERMINATION

[REGULATION 4]The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)


It is hereby made known:

(a)(i) that the Director general determined that he intends to declare ownership in respect of the affected sites (situated within the area of
jurisdiction the Municipality of MASILONYANA) indicated in column 1 of the Schedule, have been granted to the persons indicated in
column 2 of the Schedule; and

(a)(ii) that it is indicated in column 3 of the Schedule whether the person reflected in the said column 2 is also the occupier as contemplated in
section 2(2) of the Act.

DIRECTOR-GENERAL

AANHANGSEL C

KENNISGEWING VAN BEPALING
[REGULASIE 4]


Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet No. 81 van 1988)


Hiermee word bekend gemaak dat:


(a)(i) dat die Direkteur-generaal bepaal het dat hy voornemens is om te verklaar dat eiendomsreg ten opsigte van die geaffekteerde persele
(gele binne die regsgebied van die Munisipaliteit van MASILONYANA) aangedui in kolom 1 van die bylae, verleen te gewees het aan
die persone aangedui in kolom 2 van die Bylae; en

(a)(ii) dat in kolom 3 van die Bylae aangedui word of die persoon in genoemde kolom 2 aangedui ook die okkupeerder is soos in artikel 2(2)
van die Wet beoog:

DIREKTEUR-GENERAALPROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 19
__________________________________________________________________________________________________________________


SCHEDULE / BYLAE


Column 1
Kolom 1
Column 2
Kolom 2
Column 3
Kolom 3
Affected sites
Geaffekteerde persele
Name of person to whom the Director
General intends to declare a right of
ownership

Naam van persoon wat die Direkteur-
generaal voornemens is te verklaar
eiendomsreg verleen te gewees het.

Is the person indicated in column 2
also the occupier as contemplated in
section 2 (2) OF THE ACT? (YES/No)

Is die persoon in kolom 2 aangedui
ook die okkupeerder soos beoog in
artikel 2(2) van die wet?(Ja/Nee)
THEUNISSEN MASILO
THEUNISSEN MASILO
6 MICHAEL BELLO CHAKACHE YES / JA
9 ADEL MAMOIPONE MOKHOMO YES / JA
21 PULE CALVIN DUIKER YES / JA
35 SEITATOLE LYDIA MOTLOLISI YES / JA
64 LITHOELE ANNAH THIBILE YES / JA
68 MARY MORITIMANG VAN WYK YES / JA
83 MAPENI REBECCA MORAOLE YES / JA
107 NONYANE JOHANNES PHARA YES / JA
138 ISHMAEL TLHAOLE MAKGATHE YES / JA
129 PHALADI SAMUEL TSOKO YES / JA
143 MATOKOTOKO FLORENCE THAKHO YES / JA
176 KENEILOE APAPHIA FISH YES / JA
184 FELLENG BERNADETTA DUIKER YES / JA
238 MOTHIBI ROSEMARY MOSOEU YES / JA
374 MAMOTSABI RUTH MOLISE YES / JA
389 ALICE MALETLONKANA MOKALAKE YES / JA
401 MOSILI MELITA RAMONGALO YES / JA
404 MAILE PETRUS NTHOLENG YES / JA
409 MOTSAMAI JOHANNES
MOKHOABANE
YES / JA
411 KELESEPETSE LYDIA MAREMA YES / JA
415 MOIKEPI SOPHIA SENOKOANE YES / JA
430 MOTSAMAI EPHRAIM
TLHOTLHALEMAJE
YES / JA
529 NOTSIZI JANE LENKOANE YES / JA
542 LISEKOANE SOPHIA MILE YES / JA
561 MAMPAKISENG JULIA MAKUBALO YES / JA
564 MOROESI DORAH TAU YES / JA
584 MAMOIPONE SARAH MANESA YES / JA
606 MAMOTSOMI LYDIA RANOTSI YES / JA

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 20
__________________________________________________________________________________________________________________619 KLEINBOOI NGAZIYERI MBUYANE YES / JA
728 GEMINA MANTHAKOANA MOKATSA YES / JA
802 KALAKGOSI DANIEL COANGAE YES / JA
930 LIMAKATSO PAULINA THULO YES / JA
943 BONAKELE JOHANNES NOMANDLA YES / JA
972 SABATA JEREMIAH MOTSOAHOLE YES / JA
983 MAKOJANA LYDIAH RAMAKAU YES / JA
988 VELILE SOLOMON BILINGANE YES / JA
992 MOLIEHI ALICE KOBANE YES / JA
1006 MANINI JOSEPHINA MOSHOKE YES / JA
1001 MPESHO SAMUEL MOTLOLISI YES / JA
1137 HALIO REAH NKHATLE YES / JA
1146 ZAMILE NAPHTALY MAGWA YES / JA(c) that this determination is subject to an appeal to the Member of the Executive Council: Local Government and Housing in the manner
prescribed in regulation 5; and

(c) that, subject to a decision by the Member of the Executive Council: Local Government and Housing on appeal, every person indicated in
column 2 of the Schedule in paragraph (a) above, shall be declared to have been granted ownership in respect of the site indicated
opposite his name in column 1 of the Schedule.

(d) dat hierdie bepaling op die wyse voorgeskryf in regulasie 5 aan appl na die Lid van die Uitvoerende Raad: Plaaslike Regering en
Behuising onderworpe is;

(e) dat, behoudens `n beslissing van die Lid van die Uitvoerende Raad belas met Plaaslike Regering en Behuising by appl, elke persoon
aangedui in kolom 2 van die bylae in paragraaf (a) hierbo genoem, verklaar sal word dat eiendomsreg verleen te gewees het, ten
opsigte van die perseel in kolom 1 van genoemde Bylae teenoor sy naam aangedui.

____________________________________________________________________________________________________________________


ANNEXURE C

NOTICE OF DETERMINATION

[REGULATION 4]


The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)


It is hereby made known:

(a)(i) that the Director general determined that he intends to declare ownership in respect of the affected sites (situated within the area of
jurisdiction the Municipality of Phumelela) indicated in column 1 of the Schedule, have been granted to the persons indicated in column
2 of the Schedule; and

(a)(ii) that it is indicated in column 3 of the Schedule whether the person reflected in the said column 2 is also the occupier as contemplated in
section 2(2) of the Act.

DIRECTOR-GENERAL

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 21
__________________________________________________________________________________________________________________


AANHANGSEL C

KENNISGEWING VAN BEPALING
[REGULASIE 4]


Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet No. 81 van 1988)


Hiermee word bekend gemaak dat:


(a)(i) dat die Direkteur-generaal bepaal het dat hy voornemens is om te verklaar dat eiendomsreg ten opsigte van die geaffekteerde persele
(gele binne die regsgebied van die Munisipaliteit van Phumelela) aangedui in kolom 1 van die bylae, verleen te gewees het aan die
persone aangedui in kolom 2 van die Bylae; en

(a)(ii) dat in kolom 3 van die Bylae aangedui word of die persoon in genoemde kolom 2 aangedui ook die okkupeerder is soos in artikel 2(2)
van die Wet beoog:
DIREKTEUR-GENERAAL

SCHEDULE / BYLAE


Column 1
Kolom 1
Column 2
Kolom 2
Column 3
Kolom 3
Affected sites
Geaffekteerde persele
Name of person to whom the Director
General intends to declare a right of
ownership

Naam van persoon wat die Direkteur-
generaal voornemens is te verklaar
eiendomsreg verleen te geweesw het.

Is the person indicated in column 2 also
the occupier as contemplated in section 2
(2) OF THE ACT? (YES/No)

Is die persoon in kolom 2 aangedui ook die
okkupeerder soos beoog in artikel 2(2) van
die wet?(Ja/Nee)
WARDEN EZENZELENI
WARDEN EZENZELENI
34 BIBOY JOSEPH NHLAPO YES / JA
52 DELIWE LENA NHLAPO YES / JA
54 PHILLIP THOMAS DHLAMINI YES / JA
91 BAFANA BENJAMIN MOHOMANE
KENNETH MGCINELO HLONGWANE
NOMALANGA NORAH MOHOMANE
MARIA DUDUZILE HLONGWANE
LEBOHANG MATILDA MOHOMANE

YES / JA
136 MAMOKETE ELIZABETH MZINYANE YES / JA
156 TANDIWE AGNES NCALA YES / JA
173 MODISAMOHOLO JOHANNA MOKOENA YES / JA
869 HOSIA PIET MOKOENA YES / JA
251 MANKHUNOANE LINA MOLAKENG YES / JA
314 MBUTI DAVID SKOSANA YES / JA

PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 22
__________________________________________________________________________________________________________________


321 ZAKARIA MOSIFA LEPHUTHING YES / JA
323 MOLAU SHADRACK DHLADLA YES / JA
174 TSELANE MIRRIAM MALEKA YES / JA
401 ABEL MOKOENA YES / JA
559 LIKELETSO ALINA MOKOENA YES / JA
561 ANNA HANNIE MADUNA YES / JA
596 MAHLEKILA MAHLABA YES / JA
627 MASESI LENA TWALA YES / JA
632 TABITA DORKAS MOLOI YES / JA
641 THOKO BETTY NTANDO YES / JA
732 JAMES NTUMBE MOLOI YES / JA
752 PAULOS SELLO TSHABALALA YES / JA
733 ABRAHAM LEETO MASHILOANE YES / JA
734 NKABINDE DANIEL NKABINDE YES / JA
750 SARAH DHLAMINI YES / JA
755 JOCOMINAH KGAKGI KUBHEKA YES / JA
893 NOMVULA LAIZA MOKOENA YES / JA
895 MOKETE GEELBOOI MOTAUNG YES / JA
955 ROSY MASESI BUTHELEZI YES / JA
980 EMELY MASHILOANE YES / JA


(d) that this determination is subject to an appeal to the Member of the Executive Council: Local Government and Housing in the manner
prescribed in regulation 5; and

(c) that, subject to a decision by the Member of the Executive Council: Local Government and Housing on appeal, every person indicated in
column 2 of the Schedule in paragraph (a) above, shall be declared to have been granted ownership in respect of the site indicated
opposite his name in column 1 of the Schedule.

(d) dat hierdie bepaling op die wyse voorgeskryf in regulasie 5 aan appl na die Lid van die Uitvoerende Raad: Plaaslike Regering en
Behuising onderworpe is;

(c) dat, behoudens `n beslissing van die Lid van die Uitvoerende Raad belas met Plaaslike Regering en Behuising by appl, elke persoon
aangedui in kolom 2 van die bylae in paragraaf (a) hierbo genoem, verklaar sal word dat eiendomsreg verleen te gewees het, ten
opsigte van die perseel in kolom 1 van genoemde Bylae teenoor sy naam aangedui.

____________________________________________________________________________________________________________________PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 23
__________________________________________________________________________________________________________________

ANNEXURE B

NOTICE OF INQUIRY

REGULATION 3 (1)

The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)


It is hereby made known that:

(c) I, Muzamani Charles Nwaila Director General of the Free State Provincial Government, intend to conduct an inquiry concerning the
determination and declaration of rights of leasehold or ownership as referred to in section 2(1) of the Conversion of Certain Rights into
Leasehold or Ownership Act, 1988, Act, 1988, in respect of the affected sites contained in the accompanying list and situated in the
areas of jurisdiction of the Municipality of Mangaung

(d) Any person who intends lodging an objection to or claim regarding such declaration, shall direct such objection or claim in writing to the
Director General, Free State Provincial Government, P. O. Box 211, Bloemfontein, 9300, to reach this address on or before 16:00 on
16 November 2010.
DIRECTOR GENERAL
AANHANGSEL B

KENNISGEWING VAN ONDERSOEK

REGULASIE 3 (1)


Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet 81 van 1988)


Hiermee word bekend gemaak dat:

(a) Ek, Muzamani Charles Nwaila Direkteur Generaal van die Provinsie Vrystaat, van voorneme is om n ondersoek aangaande die
bepalings en verklaring van regte van huurpag of eiendomsreg soos bedoel in artikel 2 (1) van die Wet op die Omskepping van Sekere
Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 ten opsigte van die geaffekteerde persele in die meegaande lys vervat, en gele binne die
regsgebied van die Munisipaliteit van Mangaung in te stel.;

(b) enige persoon wat n beswaar teen of n aanspraak aangaande sodanige verklaring wil maak, sodanige beswaar of aanspraak skriftelik
moet rig aan die Direkteur Generaal, Vrystaat Provinsiale Regering, Posbus 211, Bloemfontein, 9300, om die adres voor of op 16:00
op 16 November 2010 te bereik.
DIREKTEUR GENERAAL

Geaffekteerde persele Volle voorname en van Identiteitsnommer
Affected sites Full christian names, surnames Identity number
BLOEMFONTEIN MANGAUNG
BLOEMFONTEIN MANGAUNG
24397 ext 5 MOIPONE GEORGINA MAILE
HAPILOE MAGDALINA MAILE
500213 0723 08 4
520728 0212 08 1

____________________________________________________________________________________________________________________


NOTICE

PLEASE TAKE NOTE: THAT THE LAST PUBLICATION OF THE PROVINCIAL GAZETTE FOR THE YEAR 2010 WILL
BE ON 10 DECEMBER 2010.

THE NEXT PUBLICATION WILL BE ON 14 JANUARY 2011.
____________________________________________________________________________________________________________________
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 15 OCTOBER 2010 / 15 OKTOBER 2010 24PROVINCIAL GAZETTE
(Published every Friday)

All correspondence, advertisements, etc. must be addressed to the
Officer in charge of the Provincial Gazette, P.O. Box 517,
Bloemfontein, Tel.: (051) 403 3139. Free Voucher copies of the
Provincial Gazette or cuttings of advertisements are NOT supplied.


Subscription Rates (payable in advance)

The subscription fee for the Provincial Gazette (including all
Extraordinary Provincial Gazettes) are as follows:

SUBSCRIPTION: (POST)

PRICE PER COPY R 16.80
HALF-YEARLY R420.10
YEARLY R840.30

SUBSCRIPTION: (OVER THE COUNTER / E-MAIL)

PRICE PER COPY R 10.70
HALF-YEARLY R 266.20
YEARLY R 532.45

Stamps are not accepted

Closing time for acceptance of copy

All advertisements must reach the Officer in Charge of the
Provincial Gazette not later than 12:00, four workings days prior to
the publication of the Gazette. Advertisements received after that
time will be held over for publication in the issue of the following week,
or if desired by the advertiser, will be inserted in the current issue as a
Late Advertisement. In such case the advertisement must be
delivered to the Officer in Charge not later than 08:00 on the
Thursday preceding the publication of the Gazette and double rate
will be charged for that advertisement.

A Late Advertisement will not be inserted as such without
definite instructions from the advertiser.
Advertisement Rates

Notices required by Law to be inserted in the Provincial Gazette:
R15.30 per centimeter or portion thereof, single column.


Advertisement fees are payable in advance for all license
registrations or renewals to the Officer in charge of the
Provincial Gazette, P.O. Box 517, Bloemfontein, 9300, Tel.: (051)
403 3139.
________________________________________________________
NUMBERING OF PROVINCIAL GAZETTE

You are hereby informed that the numbering of the Provincial Gazette
/Tender Bulletin and notice numbers will from 2010 coincide with the
relevant financial year. In other words, the chronological numbering
starting from one will commence on or after 1 April of every year.

________________________________________________________

Printed and published by the Free State Provincial Government

PROVINSIALE KOERANT
(Verskyn elke Vrydag)

Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Beampte
Belas met die Provinsiale Koerant, Posbus 517, Bloemfontein, Tel.:
No. (051) 403 3139 geadresseer word. Gratis eksemplare van die
Provinsiale Koerant of uitknipsels van advertensies word NIE verskaf
nie.

Intekengeld (vooruitbetaalbaar)

Die intekengeld vir die Provinsiale Koerant (insluitend alle
Buitengewone Provinsiale Koerante) is soos volg:

INTEKENGELD: (POS)

PRYS PER EKSEMPLAAR R 16.80
HALFJAARLIKS R420.10
JAARLIKS R840.30

INTEKENGELD: (OOR DIE TOONBANK / E-POS)

PRYS PER EKSEMPLAAR R 10.70
HALFJAARLIKS R 266.20
JAARLIKS R 532.45

Sels word nie aanvaar nie.

Sluitingstyd vir die Aanname van Kopie

Alle advertensies moet die Beampte Belas met die Provinsiale
Koerant bereik nie later nie as 12:00 vier werksdae voordat die
Koerant uitgegee word. Advertensies wat na daardie tyd ontvang
word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende
week, of as die adverteerder dit verlang, sal dit in die Koerant wat op
die pers is as n Laat Advertensie geplaas word. In sulke gevalle
moet die advertensie aan die Beampte oorhandig word nie later nie
as 08:00 op die Donderdag voordat die Koerant gepubliseer word
en dubbeltarief sal vir di advertensie gevra word.

n Laat Advertensie sal nie sonder definitiewe instruksies van die
Adverteerder as sodanige geplaas word nie.
Advertensietariewe

Kennisgewings wat volgens Wet in die Provinsiale Koerant
geplaas moet word: R15.30 per sentimeter of deel daarvan, enkel-
kolom.

Advertensiegelde is vooruitbetaalbaar vir alle herregistrasie van
nuwe registrasie van lisensies aan die Beampte belas met die
Provinsiale Koerant, Posbus 517, Bloemfontein 9300, Tel.:
(051) 403 3139.
_______________________________________________________
NOMMERING VAN PROVINSIALE KOERANT

U word hiermee in kennis gestel dat die nommering van die
Provinsiale Koerant / Tender Bulletin en kennisgewingnommers
vanaf 2010 met die betrokke boekjaar sal ooreenstem. Met ander
woorde, die kronologiese nommering beginnende met een, sal op of
na 1 April van elke jaar begin.
_______________________________________________________

Gedruk en uitgegee deur die Vrystaatse Provinsiale Regering