Vous êtes sur la page 1sur 20

acrodermatitis vesiculosa tropica pcherzykowe zapalenie zwrotnikowe skry palcw

acrodermatosis, -is f dermatoza koczyn, choroba niezapalna skry koczyn


acrodolichomelia, -ae f nieproporcjonalna dugo koczyn
acrodynia, -ae f akrodynia, choroba Seltena-Swifta-Feera; p. te erythrodermia pol
yneuropathica
acrodynia rattuura zanik koczyn u szczurw, wi i psw w braku pirydoksyny w pokarmie
acroedema, -atis n przewleky obrzk rk i stp
acroerythrosis, -is f naczynioruchowe zaczerwienienie koczyn
acrogeria, -ae f przedwczesne starzenie si skry rk i stp
acrognosis, -is f czucie koczyn
acrohyperhidrosis, -is f potliwo nadmierna rk i stp
acrohypothermia, -ae / zibnicie rk i stp
acrohysterosalpingectomia, -ae / wycicie jajowodw i czci macicy
acrokeratosis, -is f rogowacenie doni i stp
acrokeratosis verrucifonrtis rogowacenie brodawkowate doni i stp
acrokinesia, -ae f; acrokinesis, -is f nadmierna ruchomo koczyn
acroleinum, -i n akroleina
acromacria, -ae f pajkowato palcw
acromania, -ae f maniakalna ruchliwo
acromastitis, -idis f zapalenie brodawki sutkowej
acromegalia, -ae f akromegalia, przerost koczyn i twarzy
acromegalicus, -a, -um akromegaliczny dotknity akromegalia
acromegalogigantismus, -i m gigantyzm akromegaliczny
acromelalgia, -ae f zaczerwienienie i bo-lesno palcw
acromelicus, -a, -um dotyczcy koczyn
acrometagenesis, -is f przerost koczyn
acromiaiis -e barkowy, dotyczcy wyrostka barkowego
acromicria, -ae f niezwykle mae rce i nogi (stopy)
acromioclavicularis, -e barkowo-obojczykowy
acromiocoracoidaeus, -a, -um barkowo-kruczy
acromiohumeralis, -e barkowo-ramienny
acromion, -ii n wyrostek barkowy
acromionectomia, -ae f wycicie wyrostka barkowego
acromioscapularis, -e barkowo-opatkowy
acromioihoracicus, -a, -um barkowo-piersiowy
acromphalos, -i m 1) ppek sterczcy; 2) rodek ppka
acronsycosis, -is f grzybica koczyn
acromyotonia, -ae f spastyczny przykurcz rk i ng
acronarcoticus, -a, -um cierpki i dziaajcy narkotycznie
acroneurcsis, -is f nerwica koczyn
acronymus, -i m akronim, termin skrtowy, zoony z pierwszych liter kilku sw
acronyx, -ychis n paznokie wrastajcy
acropachia, -ae f kolawo palca lub palcw
acropachyderma, -atis n zgrubienie skry twarzy i gowy
acroparaesthesia, -ae f przeczulica koczyn, spaczone czucie koczyn
acroparalysls, -is / poraenie koczyn
acropathia, -ae f choroba (niezapalna) koczyn
acropathia ulceromutilaris pseudosyringomyelica znieksztacenie koczyn dolnych rzek
omo jamistordzeniowe
acropathologia, -ae f patologia koczyn
acropeptidum, -i n akropeptyd (proteid ogrzany powyej 140C)
acropetalis, -e kierujcy si. ku grze lub ku koczynom
acrophobia, -ae f chorobliwa obawa wysokoci
acroposthitis, -idis / zapalenie napletka
acroscleriasis, -is f twardzina skry rnych czci koczyn, szyi i twarzy
acrosclerodenna, -atis n; acrosclerodermia, -ae f twardzina skry koczyn
acrosclerosis, -is f twardzina skry rnych czci koczyn, szyi i twarzy
akrosoma, -atis n przednia cz gwki plemnika
acrosum, -i n rodzaj cukru, akroza
acrosphacelus, -i m zgorzel palcw, koczyn
acrosphenosyndactilia, -ae f czaszka stokowata i zrost palcw
acrostealgia, -ae f bl koci koczyn
acrosyndactylia, -ae f zrost palcw
acrotericus, -a, -um odnoszcy si do najbardziej obwodowych czci ciaa
acrotherma, -ae f cieplica
acrothymion, -ii n narol brodawkowata
acroticus, -a, -um charakteryzujcy si brakiem ttna
acrotismus, -i m brak ttna, ttno niewyczuwalne
acrotrophodynia, -ae f zapalenie troficzne, nerwica i przeczulica koczyn (naraonyc
h na wilgo)
acrotrophoneurosis, -is f zaburzenia troficzno-nerwowe koczyn
acrum, -i K 1) odsiebna cz koczyny; 2) szczyt, wierzchoek
acta, -orum n pl akty, czyny, sprawy, dokumenty
Actaea, -ae f odorata rolina z rodziny jaskrowatych, powodujca masowe zatrucie owi
ec i kz
ACTH (adrenocorticotropicum honnonum) hormon adrenokortykotropowy, kortykotropin
a
actidionum, -i n aktydion, antybiotyk wytwarzany przez Streptomyces griseus
actinicus, -a, -um aktyniczny, dotyczcy promieni nadfioletowych, promienisty
actinifonnis, -e w postaci promienia
actinismiis, -i m dziaanie chemiczne promieni wietlnych
actinium, -ii n pierwiastek aktyn (symb. Ac)
Actinobacillus, -i m paeczka chorobotwrcza spotykana u ludzi i zwierzt (z rodzaju S
chizmomycetes)
actinocardiogranuna, -atis n radiogram serca, aktynokardiogram
actinochemia. -ae f zjawiska chemiczne zwizane z dziaaniem promieni wietlnych
actinocutitis, -idis f popromienne zapalenia skry
actinodermatitis, -idis / popromienne zapalenie skry
actinogenes, -is promieniotwrczy
actinogenesis, -is f promieniotwrczo
actinogenica, -ae f nauka o promieniowaniu
actinogenicus, -a, -um promieniotwrczy
actinogenum, -i n aktynogen, substancja promieniotwrcza
actinogramma, -atis n rentgenogram, radiogram, zdjcia radiologiczne
actinographia, -ae rentgenografia
actinographiura, -ii n; actinographns, -i m aktynograf, przyrzd do zapisu skutkw d
ziaania promieni sonecznych
actinokymographia, -ae / radiografia (rentgenografia) kinematograficzna
actinoiithus, -i m kada substancja znacznie zmieniona pod dziaaniem wiata
actinologia, -ae f nauka o energii promienistej
actinometrum, -i n aktynometr (przyrzd do mierzenia intensywnoci promieni)
Actinomyces, -etis m promieniowiec, grzyb promieniczy
Actinomyces asteroides promieniowiec gwiadzisty
Actinomycetaceae, -arum f pl promieniowce
Actinomycetales, -ium / pl rzd grzybw rozszczepkowych, rososzki
actinomycoma, -atis n grzybiczak promieniczy, promieniak
actinomycosis, -is f promienica, aktynomikoza
actinomycosis pubnonis promienica puc
actinomycosis ventriculi promienica odka
actiuon, -i H emanacja aktynu (promieniotwrcza).
actinoneuritis, -idis f popromienne zapalenie nerwu
actinopbagus, -i m aktynofag (wirus wywoujcy rozpad promieniowcw)
actinophorum, -i n aktynofor, mieszanina dwutlenku ceru i dwutlenku toru, stosow
ana w rentgenografii
actinopbytosis, -is f p. actinomycosis
Actinopoda, -orum n pl rodzaj pezakw
actinoprasis, -i f diagnostyczne stosowanie substancji promieniotwrczych
actinoscopia, -ae f aktynoskopia, badanie radiologiczne
actinosensitims, -a, -um wiatoczuy, promienioczuy
actinotherapia, -ae f radioterapia, leczenie energi promienist, zwaszcza wietln, wiatol
ecznictwo
actinotoxinum, -i n aktynotoksyna, toksyna powstaa przy rozpadzie tkanki pod dziaa
niem promieniowania
actinoxaemia, -ae f zatrucie produktami popromiennego rozpadu tkanek
actinum, -i n aktyna
actio, -onis f dziaanie, akcja, czynno
actio concomitans dziaanie rwnoczesne
actio cumulativa dziaanie kumulacyjne zbiorcze
actio impulsiva dziaanie popdowe
actio inexpectata dziaanie nieoczekiwane
actio moderans dziaanie buforowe, hamujce, znoszce
actio opsonica dziaanie opsoninowe, wzbudzajce fagocytowanie drobnoustrojw
actio phrenica dziaanie hamujce
activatio, -onis / uczynnienie, aktywacja
activator, -oris m aktywator, czynnik pobudzajcy
activitas, -atis f czuo, ruchliwo
activus, -a, -um czynny
actomyosinum, -i n aktomiozyna
Actonia, -ae f grzyb powodujcy zmiany w gardle przypominajce bonic
actor, -oris m 1) czynnik biorcy udzia w reakcjach chemicznych; 2) dziaacz
ACTP (adrenocorticotropinum polypeptidum) akronim: polipetyd adrenokortykotropow
y
acrualis, -e aktualny, dziaajcy, czynny
actum, -i n akt, czyn; p. te acta
actus, -us m pd, popd
acuaesthesia, -ae / wraliwo shichowa, ostro suchu
acuitas, -atis / ostro
acuitas visualis ostro wzroku
acula, -ae f kolec, iga, do
aculalion -ii n przyrzd do nauczania mowy dla guchoniemych
aculeos -i m kolec, iga, do
acumen -inis n ostrze, ostry koniec
acumetria -ae / badanie (mierzenie) ostroci suchu; p. te acoumetria
acumetrum -i n suchomierz, audiometr; p. te acoumetrum
acuminatus, -a, -um ostro zakoczony
acuophonia, -ae f osluchiwanie cznie z opukiwaniem
acuophonum, -i n przyrzd wzmacniajcy syszenie
acupressure, -ae f obkhicie lub ucinienie krwawicego naczynia
acupuncrura, -ae f akupunktura, wkuwanie (kcznicze) igie
acns, -us f iga
acusectio, -onis / ciecie noem elektrycznym
acusector, -pris m n elektryczny
acusma, -atis n halucynacja suchowa; p. te acouasrna
acusmatamnesia, -ae / utrata pamici suchowej; p. te acousmatamnesia
acusmatognosis, -is f guchota psychiczna; p. te acousmatognosis
acustica, -ae f akustyka, nauka o dwiku i syszeniu; p. te acoustica
acnsticns, -a, -um akustyczny; p. te acousticus
acustogranuna, -atis n akustogram, audiogram; p. te acoustogramma
acutenaculum, -i n imado igy, igo-trzymacz
acutorsio, -onis f skecenie krwawicego naczynia ig
acutus, -a, -um ostry
acyanoblepsia, -ae f lepota na barw niebiesk
acyanopsia, -ae / lepota na barw niebiesk
acyclia, -ae f zatrzymanie krenia pynw ustrojowych
acyclicus, -a, -um niecykliczny, nieokresowy, nieperiodyczny
acyesis, -is f bezpodno u kobiet
acylatio, -onis f wprowadzenie do zwizku rodnika kwasowego
acylohydrolasa, -ae f acylohydrolaza
acystia, -ae f wrodzony brak pcherza moczowego
acystineryia (acystineuria), -ae f brak napicia pcherza
acytotoxinum, -i n toksyna krystaliczna
ad do
ad., add. (adde) dodaj (recept.)
ad aequo podobnie, na rwni
ad def. an. (ad defectionem animi) do utraty wiadomoci (recept.)
ad deliq. (ad deliquium) do omdlenia (recept.)
ad 2 vie. (ad duas vices) na dwie dawki (recept.)
ad febr adstende w przypadku gorczki (recept.)
ad grat. acid, (ad gratum aciditatum) do przyjemnej kwanoci (recept.)
ad lib. (ad libitum) wedug uznania, do woli (recept.)
ad nauseam do wystpienia wymiotw (recept.)
ad pond. om. (ad pondus omnium) do oglnego ciaru (recept.)
adactus, -us m cios, uderzenie, ukszenie
adactylia, -ae f ; adactylismus, -i m brak palcw
adactylus, -i m osobnik bez palcw
adaequatio, -onis f zrwnanie, zgodno, wspmierno, przystosowanie
adaequatas, -a, -um waciwy, odpowiedni
adagnitio, -onis f rozpoznanie, poznanie
adamantinocarcinoma, -atis n rak wknisty, szkliwopochodny, szkliwiako-wkniak
adamantinoma, -atis n szkliwiak
adamantinoma cysticnm szkliwiak torbielowaty
adamantinoma ossis szkliwiak koci
adamantmoma pituitare przewodziak czaszkowo-gardowy
adamantinoma polycysticum szkliwiak torbielowaty
adamantinoma solidum szkliwiak lity
adamantinum, -i n szkliwo, emalia zbowa
adamantinus, -a. -um odnoszcy si do szkliwa (twardy jak stal)
adanuttoblastoma, -atis n szkliwiak
adamantoblastus, -i m ameloblast, komrka szkliwotwrcza
adamantoma, -atis m ameloblastoma. szkliwiak
adamas, -antis n szkliwo zba
adamsitum, -i n adamsyt, dwufenyle(-amino-)arsyna (rodek bojowy)
adaptatio, -onis f przystosowanie, adaptacja
adaptatio retinalis przystosowanie siatkwki cakowite (na oglne owietlenie otoczenia)
adapter, -eris m przyrzd czcy rne czci, funkcje, adapter
adaptometrum, -i n adaptomierz, przyrzd do mierzenia adaptacji wzroku
adaxialis, -e doosiowy, w kierunku osi
addictio, -onis f 1) narkomania, nag; 2) przyznanie, przysdzenie
addictologia, -ae f nauka o leczeniu naogowcw
addictologus, -i m lekarz specjalista leczenia naogowcw, addyktolog
addicros, -i m naogowiec
addisinum, -i n addysyna (substancja w soku odkowym wzbudzajca powstawanie szpiku ko
stnego)
addisonismus, -i m agodna posta niedoczynnoci nadnerczy (choroby Addisona)
additamentum, -i n dodatek, uzupenienie
additio, -onis f dodawanie
additio latens sumowanie utajone (np. podniet)
additions, -a, -um dodatkowy
adducens, -entis przywodzcy, doprowadzajcy
adductio, -onis f przywodzenie
adductor, -oris m przywodziciel
adductor brevis przywodziciel krtki
adductus, -a, -um przywiedziony
adelomorphicus (adelomorphus), -a, -um adelomorficzny, rnoksztatny
adelphotaxia, -ae f adelfotaksja (waciwo niektrych komrek okrelonego ukadania si wzgl
iebie)
alien, -is m gruczo
adenalgia, -ae f bl gruczou
adenasa, -ae f adenaza (enzym), dezaminaza
adenasthenia, -ae f niewydolno gruczoowa
adenasthenia gastrica niedobr soku odkowego
adendricus (adendriticus), -a, -um 1) bezwypustkowy; 2) nierozgaziony
adenectomia, -ae f 1) wycicie gruczou; 2) wycicie wyroli adenoidalnych, wycicie migdakw
adenectopia, -ae f przemieszczenie gruczou
adenemphraxis, -is f niedrono przewodw gruczoowych
adenia, -ae / 1) powikszenie wzw chonnych; 2) biaaczka rzekoma
adenicus, -a, -um gruczoowy
adeniformis, -e podobny do gruczou
adeninum, -i n adenina
adenitis, -idis f zapalenie gruczow lub wzw chonnych
adenitis cervicalis obrzk wzw chonnych szyjnych
adenitis infectiosa mononukleoza zakana
adenitis phlegmonosa ropowicze zapalenie gruczow lub wzw chonnych
adenitis sudoripara zapalenie gruczow potowych
adenitis tropical is ziarniniak weneryczny pachwinowy
adenoacanthoma, -atis n gruczolakokolczak skry, gruczolakorakowiak
adenoadamantinoblastoma, -atis n gruczolakoszkliwiak
adenoameloblastoma, -atis n gruczolakoszkliwiak
adeaoangiosarcoma, -atis n gruczolakonaczyniakomisak, naczyniak gruczoowy misakowy
adenoblastus, -i m adenoblast, komrka gruczoowa zarodkowa
adenocancroidum, -i n gruczolakorakowiak, rakowiak gruczoowaty
adenocarcinoma, -atis n gruczolakorak
adenocele, -es f torbiel gruczoowa
adenocelluiitis, -idis f zapalenie tkanki cznej gruczoowej
adenocystis, -is / torbiel gruczoowa
adenocystoma, -atis n gruczolakotorbielak, torbielak gruczoowy
adenocytum, -i n komrka gruczoowa
adenodynia, -ae f bl gruczohi
adenoepithelioma, -atis n gruczolakona-boniak
adenofibroma, -atis n gruczolako-wkniak
adenofibrosis, -is / zwknienie gruczou, zwyrodnienie wkniste gruczou
adenogencs, -is; adenogenicus, -a, -um gruczoopochodny
adenographia, -ae f 1) opis gruczow; 2) radiografia gruczou
adenohypersthenia, -ae f nadczynno gruczoowa /
adenohypophysealis, -e dotyczcy przedniego pata przysadki
adenohypophysis, -is f przedni pat przysadki
adenoidectomia, -ae f wycicie migdakw lub wyroli adenoidalnych
adenoides, -um fpl wyrose adenoidalne, migdaek gardowy
adenoidismus, -i m zesp objaww w przerosym migdaku gardowym (w wyrolach adenoidalnych)
adenoiditis, -idis f zapalenie migdaka gardowego, zapalenie wyroli adenoidalnych
adenoleiorayofibroma, -atis n miniak wkniakogadkokomrkowy
adenoiipoma, -atis n gruczolako-tuszczak
adenolipomatosis, -is f gruczolako-tuszczakowato
adenologaditis, -idis f 1) zapalenie oczu u noworodkw; 2) zapalenie gruczow ocznych
i spojwek
adeaologia, -ae f nauka o gruczoach
adenoiyinphitis, -idis f zapalenie wdw chonnych
adenolymphocele, -es f torbiel wza chonnego
adenolyniphoma, -atis a gruczolakochoniak, gruczolak limfatyczny
adenoma, -atis n gruczolak
adenoma acidopliilicum gruczolak kwasochonny
adenoma basophilicum hypophyseale gruczolak zasadochonny przysadki
adenoma bronchi gruczolak oskrzela
adenoma chromophobicum gruczolak z komrek barwnikoopornych
adenoma destruens gruczolak zoliwy w cianie odka
adenoma duodeni gruczolak dwunastnicy
adenoma glandulae pinealis szyszyniak, gruczolak szyszynki
adenoma hepatocellulare gruczolak z komrek wtroby
adenoma hidroadenogenes gruczolak gruczow potnych
adenoma malignom gruczolakorak
adenoma meibomianum gruczolak gruczow tarczkowych (Meiboma)
adenoma myxoidum luzakogruczolak
adenoma parathyreoideum gruczolak przytarczyc
adenoma sebaceum gruczolak ojowy
adenoma sndoriparum gruczolak potowy
adenoma tarsale gruczolak gruczow tarczkowych (powiek)
adenoma thyreotoxicum gruczolak toksyczny tarczycy
adenoma toxicant glandulae thyeoideae gruczolak toksyczny tarczycy
adenoma tubulosum gruczolak cewkowy
adenoma umbilicale ziarniniak ppkowy (ze szcztkw przewodu ppkowego)
adenoma uteri gruczolak macicy
adenomalacia, -ae f rozmiknienie gruczou
adenomammectomia, -ae f wycicie gruczou sutkowego
adenomatoides, -is gruczoopodobny
adenomatomum, -i n adenomatom, narzdzie do wycinania adenoidw
adenomatosis, -is f przerost tkanki gruczoowej, gruczolakowato
adenomectomia, -ae f transvesicalis przezpecherzowe wycicie guza gruczou krokowego
adenomyofibroma, -atis n gruczolakominiakowkiak
adenomyoma, -atis n gruczolakominiak
adenomyoma psammopapillare gruczolakominiak (Piek) wizada szerokiego
adenomyomatosis, -is f gruczolakominiakowato
adeiiomyometritis, -idis f przerost zapalny macicy, przypominajcy gruczolak
adenomyosarcoma, -atis n gruczolakomisak
adenomyosis, -is f rozsiane przenikanie luzwki macicy w tkanki miniowe macicy, przyp
ominajce gruczolak agodny
adenomyositis, -idis / przerost zapalny macicy, przypominajcy gruczolakominiak
adenoncosis, -is f obrzmienie gruczow
adenoneuralis, -e gruczoowonerwowy
adenoncus, -i m gruczolak
adenopathia, -ae f choroba gruczow
adenopharyngitis, -idis f zapalenie garda i migdakw
adenophthalmia, -ae f zapalenie gruczou tarczkowego (Meiboma)
adenosarcorhabdomypma, -atis n gru-czolakomisakominiak prkowany
adenosclerosis, -is f stwardnienie wzw chonnych
adenosinasa, -ae fadenozynaza, enzym rozszczepiajcy adenozyn
adenosinotriphosphatasa, -ae f adenozy-notrjfosfataza
adenosinum, -i n adenozyna (pochodna kwasu nukleinowego)
adenosinum triphosphoricum trjfosfo-ran adenozyny
adenosis, -is f 1) choroba gruczou; 2) rozwj tkanki gruczoowej
adenosis mammae zwyrodnienie torbiel -kowale sutka
adenotomia, -ae f 1) nacicie gruczou, wza chonnego; 2) wycicie adenoidw
adenotomum, -i n adenotom, narzdzie do wycicia gruczow, wyroli adenoidalnych, migdakw
adenotonsiUectomia, -ae f wycicie migdakw i adenoidw gardowych
adenotrichia, -ae f zapalenie mieszkw wosowych
adenotyphus, -j m dur brzuszny ze zmianami w ledzionie i wzach chonnych krezkowych
adenovirus, -i n adenowirus
adenyldesaminasa, -ae f adenilodezami-naza
adenylpyrophosphas, -atis m adenilopirofosforan
adenyltransferasa, -ae f adenilotransferaza
adephagia, -ae f 1) aroczno; 2) nienasycony gd
adeps, -ipis m, f smalec, tuszcz
adeps lanae tuszcz weniany (owczy)
adeps lanae hydrosus lanolina
adeps porci (suillus) thjszcz wieprzowy
adermia, -ae f brak skry
adenninum, -i n adermina, witamina B6, pirydoksyna
adermogenesis, -is f zaburzenie rozwoju skry
ADH (hormonom antidiureticum) hormon antydiuretyczny
adhaerens, -entis przylepiony, przyronity
adhaesio, -onis f przyleganie, zlepianie, zrost
adhaesio interthalamica zrost tniedzy-wzgrzpwy
adhaesio iridis zrost tczwki
adhaesio primaria; adhaesio per primam intentionem zrost pierwotny, rychozrost, g
ojenie przez rychozrost
adhaesio secundaria; adhaesio per secundam
intentionem zrost wtrny, gojenie przez ziarninowanie
adhaesiones pleurales zrosty ophicnowe
adhaesiotomia, -ae f przecicie zrostw
adhaesivus, -a, -um zlepny, przyronity
adhib. (adhibeatur) naley poda (recept.)
adhibitio, -onis f 1) przystosowanie, przyleganie; 2) przystawienie (baniek)
adiabaticus, -a, -um (proces) przebiegajcy bez wchaniania lub uwalniania ciepa
adiacens, -entis przylegajcy, przylegy
adiactinicus, -a, -um nieprzepuszczalny dla promieni aktynicznych
adiadochocinesia (adiadochokinesia), -ae f adiadochokinezja, niezdolno wykonjwania
ruchw szybkozrniennych
adiaemorrhysis, -is f zatrzymanie krwiobiegu woniczkowego
adiaphanes, -is nieprzezroczysty, nieprzejrzysty
adiaphoresis, -is f niepotliwo
adiaphoreticuni, -i n rodek przeciw potom
adiaphoretlcus, -a, -um zatrzjTnujcy, zmniejszajcy potliwo
adiaphoria, -ae f wyczerpanie reakcji na powtarzany bodziec
adiapneustia, -ae f niepotliwo
adiastole, -es f brak rozkurczu serca
adiathermantia, -ae f nieprzenikliwo dla ciepa
adiathesicus (adiatheticus), -a, -um nie-skazowy
adiectio, -onis / dodanie, dorzucenie, dodawanie
adipectomia, -ae f wycicie tkanki thiszczowej
adipicus, -a, -um tuszczowy
adipocele, -es f przepuklina tuszczowa
adipocellularis, -e cznotkankowo-tuszczowy
adipocera, -ae f wosk trupi, tuszczowosk
adipoceratosus (adipocerosus), -a, -um thiszczowoskowy
adipofibroma, -atis n thiszczakowk-niak
adipogenes, -is f; adipogenicus, -a, -um wytwarzajcy thiszcz, thiszczorodny
adipogenesis, -is f wytwarzanie tuszczu
adipohepaticus, -a, -um dotyczcy tuszczowego zwyrodnienia wtpoby
adipoidus, -a, -um tuszczowaty
adipokininum, -i n adypokinina, hormon wyosobniony z przysadki, rozkadajcy tuszcze
adipolysis, -is f hydroliza tuszczu, trawienie tuszczu
adipoma, -atis n tuszczak
adipometrum, -i n przyrzd do mierzenia gruboci fadu skry
adiponecrosis, -is f martwica tuszczu, tkanki tuszczowej
adiponecrosis subcutanea neonatorum martwica tkanki tuszczowej podskrnej noworodkw
i niemowlt
adipopecticus, -a, -um gromadzcy tuszcz
adipopexia, -ae f ; adipopexis, -s f gromadzenie tuszczu w ustroju
adipopexicus, -a, -um, gromadzcy tuszcz
adiposalgia, -ae f bolesno tkanki tuszczowej podskrnej
adiposis, -is f stuszczenie, otyo
adiposis cardiaca zwyrodnienie tuszczowe minia serca
adiposis cerebralis otyo pochodzenia orodkowego
adiposis dolorosa zesp otuszczeniowo-nerwowy (choroba Dercuma)
adiposis hcpatica zwyrodnienie tuszczowe wtroby, stuszczenie wtroby
adiposis orchialis (orchica) otyo z zaburzeniami czynnoci pciowej w guzie mzgu
adiposis tuberosa simplex otyo guzowata bolesna (choroba Andersa)
adiposis universalis uoglnione stuszczenie narzdw
adipositas, -atis f otyo
adipositas cerebralis 1) otyo pochodzenia mzgowego; 2) zwyrodnienie tuszczowopciowe (z
esp Babiskiego-Frolicha)
adipositas universalis otyo uoglniona
adipositas pituitaris otyo przysadkowa
adipositas ex vacuo zanik tuszczowy
adipositis, -idis f zapalenie tkanki tuszczowej
adiposuria, -ae / obecno tuszczu w moczu
adiposns, -a, -um tuszczowy, tusty
adipsia, -ae f 1) brak pragnienia; 2) unikanie picia pynw
aditiculus, -i m may dostp, may otwr
aditus, -us m wejcie, dostp, dojcie
aditus ad antrum mastoideum wejcie do jamy sutkowatej
aditus ad antrum tympanicnm zachyek nadbbenkowy
aditus ad infundibulum zachyek lejka
aditus ad pelvim wejcie grne do miednicy
aditus ad saccum peritonaei minorem otwr sieciowy otrzewnej
aditus glottidis inferior, superior otwr goni dolny, grny
aditus laryngis wejcie do krtani
aditus orbitae wejcie do oczodou
adiumentuin, -i ni) rodek pomocniczy, wspdziaajcy, dodatkowy w leczeniu; 2) pomoc
adiuncta, -orum n pl warunki uboczne
adiunctio, -onis f stosowanie czne rodkw leczniczych
adiunctivus, -a, -um pomagajcy, asystujcy
adiuncrus, -i m adiunkt, zastpca ordynatora
adiuretinum, -i n adiuretyna, antydiuretyna, hormon przysadki hamujcy diurez
adiustatio, -onis f przystosowanie, dopasowanie, uregulowanie, adiustacja
adiustatio occlusalis regulacja zgryzu
adiutare 1 pomaga, wspiera
adiutor, -oris m pomocnik
adiuvans, -antis pomocniczy, wzmagajcy
ad lib. (ad libitum) dowolnie (recept.)
admedialis, -e przyrodkowy
admedianus, -a, -um przyrodkowy, blisko linii (planu) rodkowej
admemoratio, -onis f wzmianka, wspomnienie
adminiculnm, -i n 1) przyczep, oparcie, podpora; 2) wizka wkien idcych od grnego
wiezada onowego do kresy biaej brzucha
adminicnlum lineae albae przyczep kresy biaej
administratio, -onis 1) zalecanie, stosowanie rodkw leczniczych; 2) zarzdzanie
admissio, -onis f przyjcie, dopuszczenie
admixrus, -a, -um domieszany
admonitio, -onis f napomnienie, ostrzeenie
admorsus, -a, -um nadgryziony
admotus, -a, -um przybliony
admov. (adnioveatur) naley doda (recept)
admunnuratio, -onis f szept, szmer
adnasalis, -e przynosowy, okoonosowy
adnatus, -a, -um 1) przyrosy, 2) wrodzony ad nauseam do wystpienia wymiotw (wskazan
ie recepturowe)
adnervalis (adneuralis), -e 1) przynerwowy; 2) donerwowy
adnexa, -orum n pl przydatki
adnexa fetalia popd, oysko
adnexa oculi przydatki oka (narzd zowy, powieki)
adnexa uteri przydatki macicy adnexagenesis, -is / rozwj w yciu podowym
przydatkw oraz tkanek okalajcych
adnexalis, -e odnoszcy si do przydatkw (macicy)
adnexectomia, -ae f wycicie przydatkw
adnexitis, -idis f zapalenie przydatkw
adnexoorganogenicus, -a, -um pochodny przydatkw macicy
adnexopexia, -ae f umocowanie przydatkw (macicy) do ciany brzucha
adnexum, -i n przydatek, aneks
adnotamentum -i n przypisek, dopisek
adnotatiuncula, -ae f notka
adolescens, -tis modociany
adolescentia, -ae f wiek modzieczy
adolescentula, -ae f dziewczyna, modociana
adonidinum, -i n adonidyna, glikozyd mika wiosennego
Adonis, -idis f aestivalis milek letni
Adonis vernal is milek wiosenny
adonitol, -is f; adonitolum, -i n alkohol wystpujcy w miku wiosennym, dajcy przez ut
lenienie ryboz
adopertus, -a, -um ukryty, utajony adoralis, -e. 1) doustny, w kierunku ust; 2)
przyustny ADP adenozynodwufosforan ad pond. om. (ad pondus omnium) do oglnej wagi
(recept.) adrenalcctomia, -ae / wycicie nadnercza
adrenalinaemia, -ae f obecno adrenaliny we krwi
adrenalinogenesis, -is f wytwarzanie adrenaliny
adrenalinoscopium, -ii n przyrzd do wykrywania adrenaliny w pynach
adrenalinuria, -ae f obecno adrenaliny (epinefryny) w moczu
adrenalis, -e nadnerczowy
adrenalismus, -i m zaburzenie czynnoci nadnerczy
adrenalitis, -idis f zapalenie nadnerczy
adrenalopathia, -ae / choroba nadnerczy
adrenalotropicus, -a, -um adrenotropowy
adrenarche, -es f nadczynno kory nadnerczy
adrenergia, -ae f wzmoenie napicia ukadu wspczulnego
adrenergicus, -a, -um adrenergiczny
adrenicus, -a, -um nadnerczowy
adreninum, -i n adrenalina
adrenitis, -idis f zapalenie nadnerczy
adrcnochromium, -ii n produkt utleniania epuiefryny
adrenocorticalis, -e korowonadnerczowy, dotyczcy kory nadnerczy
adrenocorticomimeticus, -a, -um adrenokortykomimetyczny, dziaajcy jak hormony kory
nadnerczy
adrenocorticotropinum (adrenocorticotrophinum), -i n adrenokortykotropina
adrenodontia, -ae f stan zbw wskazujcy na nadczynno nadnerczy, due ky, brunatna powierz
chnia zgryzowa
adrcnogenes, -is; adrenogenicus, -a, -um nadnerczowopochodny
adrcnogioraerulorropinum, -i n hormon pobudzajcy wytwarzanie aldosteronu
adrenogramma, -atis n radiogram nadnercza, zdjcie rentgenowskie nadnercza
adrenokineticus, -a, -um pobudzajcy czynno nadnerczy
adrenolyticus, -a, -um hamujcy ukad adrenergiczny
adrenomedullotropicus, -a, -um dziaajcy na rdze nadnercza
adrenomegalia, -ae f powikszenie nadnerczy
adrenopathia, -ae f p. adrenalopathia
adrenpprivus, -a, -um pozbawiony, nie majcy nadnerczy
adrenosteronum, -i n adrenosteron, hormon kory nadnerczy
adromia, -ae / brak przewodnictwa nerwowego w miniu
adsorbatum, -i n adsorbat, substancja absorbowana, zatrzymywana na powierzchni
adsorbens, -entis adsorbujcy
adsorptio, -onis f adsorpcja, wizanie na powierzchni
adsperge pokrop, posyp (recept.)
adst. feb. (adstante febr) w przypadku gorczki (recept.)
adsternalis, -e przymostkowy
adstringens, -entis cigajcy
adstringentia, -orum n pl rodki cigajce
ADT (adenosinum triphosphoricum) trj-fosforan adenozyny
adulteratio, -onis f zafaszowanie
adutteratus, -a, -um zafaszowany
adultus, -a, -um dorosy
adumbilicalis, -e przyppkowy
adunatio, -onis f poczenie, zjednoczenie, zgromadzenie
aduncus, -a, -um zagity, zakrzywiony
adustio, -onis f 1) przypalenie, przyeganie; 2) oparzenie
adventitia, -ae f przydanka
ad 2 vic. (ad duas vices) na 2 dawki (recept)
adventitialis, -e przydankowy
adversus, -a, -um 1) zwrotny; 2) przeciwstawny, przeciwny
adynamia, -ae f niemoc, niewydolno, adynamia
adynamia asiderotica (ferropriva) osabienie z niedoboru elaza w ustroju
adynamia episodica hereditaria dziedziczne poraenie epizodyczne
adynamicus, -a, -um bezsitay, osabiony
Aedes, -i m Aegypti komar przenosicie! gorczki tej
Aedes albopictus komar przenoszcy t gorczk
Aedes cinereus komar przenoszcy koskie zapalenie mzgu
Aedes flavescens komar przenoszcy filariaz (nicienic)
Aedes leucocaelenus komar przenoszcy t gorczk dunglow
aedoeblennorhoea, -ae f luzoropotok z narzdw pciowych
aedoecephalus, -i m pd bez ust, z jednym oczodoem i nosem przypominajcym prcie
aedoecolpitis, -idis f zapalenie sromu i pochwy
aedoeodynia, -ae f bl w narzdach pciowych
aedoeomania, -ae f zboczenie pciowe
aedoescopia, -ae f badanie narzdw pciowych
aeg. (aeger, aegra) chory, chora
aeger, -gra, -grum chory, cierpicy
aegilopium, -ii w jczmie na oku
aegophonia, -ae / kozi bek
aegrimania, -ae f melancholia, depresja
aegrirudo, -mis f 1) choroba, niedomaganie; 2) zmartwienie; 3) choroba umysowa
aegrotatio, -onis / niedomaganie
aegrotus, -a, -um chory aegrotus, -i m ambulatorius chory chodzcy, ambulatoryjny
aegylops, -opis m jczmie na oku aelurophobia, -ae f chorobliwa obawa kotw
aelurops, -is f szpara powiekowa skona (kocia), skonoocze
aelurus, -i m kot
aemulamentom, -i n emulacja, wspzawodnictwo
aeneus (aheneus), -a, -um mosiny, miedziany
aenigma, -atis n zagadka
aerobia, -orum n pl tlenowce
agrobiologia, -ae / biologia powietrza (rodowiskowego)
aequabilitas, -atis f rwno, rwnomierno
aequaevus, -a, -um rwny wiekiem
aequalis, -e rwny, jednakowy
aequalitas, -atis f rwno, rwnomierno
aemianimitas, -atis f rwnowaga psychiczna
aequatio, -onis f rwnanie
aequator, -oris m rwnik
aequator bulbi oculi rwnik gaki ocznej
aequator lentis rwnik soczewki
aequiiibrium, -ii n rwnowaga
aequilateralis, -e rwnomierny, rwnoboczny
aequimanus, -a, -um oburczny
aequipar, -ans rwny, podobny
aequitas, -atis f rwno
aequiternus, -a, -um rwnowieczny aequus, -a, -um rwny
aequivalens, -entis rwnowartociowy
aeqnivalentium, -ii n rwnowarto
acquum, -i n jednostka pokarmowa (Pirqueta) niezbdna do utrzymania czowieka w rwnow
adze w stosunku do ciaru ciaa
aer, aeris m powietrze, gaz, atmosfera
aer comptementarius powietrze uzupeniajce
aer expiratorius complementarius powietrze zapasowe
aer minimalis residualis powietrze zalegajce
aeraemia, -ae f obecno pcherzykw powietrza we krwi, zator powietrzny, gazowy
aerarium, -ii n miejsce do kpieli powietrznych
aerarius, -a, -um miedziany, mosiny
aerasthenia, -ae f 1) psychastenia; 2) nerwica powietrzna pilotw
aeratio, -onis f napowietrzanie, wietrzenie, wentylacja
aeratus, -a, -um przewietrzony, napowietrzny
aerenterectasia, -ae f wzdcie jelit wskutek obecnoci w nich gazu
aereus, -a, -um powietrzny
agrobiologia, -ae f aerobiologia, biologia atmosfery
aerobioscopus, -i n przyrzd do biologicznego badania powietrza
aerobiosis, -is f aerobioza, ycie w warunkach tlenowych
aerobium, -ii n aerobus, -i m aerob, mikroorganizm rozwijajcy si tylko w warunkach
tlenowych
aerobium facultativum tlenowiec wzgldny
aeroblium obligatorum tlenowiec bezwzgldny
aerocele, -es f guz zawierajcy gaz
aerocolia, -ae f bbnica okrnicy
aerocolpos, -i m odma pochwy podluzwkowa
aerocystographia, -ae f rentgenografia pcherza wypenionego powietrzem
acrocystoscopia, -ae f wziernikowanie pcherza wypenionego powietrzem
aerodermectasis, -is f podskrna odma
aerodontalgia, -ae f bl zbw wskutek obecnoci gazu w zatoce szczkowej
aerodromophobia, -ae f chorobliwy lk przed podr lotnicz
aerodynamice, -ae f nauka o powietrzu i gazach w ruchu
aeroembolismus, -i m zator powietrzny
aeroemphysema, -atis n odma i obrzk puc wskutek obecnoci pcherzykw azotu w ttniczkach
pucnych
aSroendocardia, -ac f obecno gazu w sercu
acrogasrria, -ae f bbnica odka
aBrogastrocolia, -ae f obecno gazu w odku i okrnicy
aSrogenes, -is aerogenicus, -a, -um m wytwarzajcy gaz (bakterie)
aerogramma, -atis n radiogram narzdu wypenionego powietrzem
aerohydropathia, -ae f leczenie powietrzem i wod
aSrohydrotherapia, -ae f leczenie powietrzem i wod
aeroionotherapia, -ae f leczenie drg oddechowych inhalacjami zjonizowanego powiet
rza
aeromammographia, -ae f radiografia sutka po wypenieniu gazem przestrzeni pozasut
kowej
aeromedicina, -ae f medycyna lotnicza
aerometrum, -i n przyrzd do mierzenia gstoci lub ciaru powietrza, aerometr
aeroneurosis, -is / nerwica lotnikw
aerootitis, -idis f zapalenie ucha wywoane lotem na duej wysokoci
aeropathia, -ae f choroba wywoana zmian cinienia atmosferycznego
aeroperitonaeum, -i n odma brzuszna, obecno gazu w otrzewnej
aerophagia, -ae f poykanie powietrza
aerophobia, -ae / chorobliwa obawa wieego powietrza, przecigu
aerophorus, -i m 1) rodek musujcy, gazowany; 2) przyrzd do wdmuchiwania powietrza d
o puc zamartwiczego noworodka
agrophytum, -i n aerofit, drobnoustrj czerpicy rodki odywcze z powietrza
agropiesothermotherapia, -ae f leczenie powietrzem pod cinieniem
aeroplancton, -i n mikroorganizmy i py w powietrzu, plankton powietrza
aeropletysmographiura, -ii n aeropletysmograf, spirometr rejestracyjny
aeropieura, -ae f odma ppucnowa
aeroscopia, -ae f badanie mikroskopowe zanieczyszcze powietrza
aeroscopium, -ii n przyrzd do badania zanieczyszcze powietrza
aerosinusitis, -idis f barotrauma zatok, zapalenie zatok (przynosowych na duych w
ysokociach)
aerosis, -is / wytwarzanie si gazu w tkankach
aerosolum, -i n gazowy roztwr koloidalny, aerozol (rodkw leczniczych, bakteriobjczyc
h)
aerostatica, -ae f aerostatyka, nauka o gazach w stanie rwnowagi
aerotaxis, -is f dziaanie tlenu przycigajce lub odpychajce bakterie
aerotherapia, -ae f leczenie powietrzem
aeiothermotherapia, -ae f leczenie gorcym powietrzem
aerothorax, -acis m odma opucnowa
aerotonometrum, -i n aerotonometr, przyrzd do mierzenia prnoci gazw we krwi
aerorropismus, -i m aerotropizm, przyciganie, odpychanie przez powietrze
aerourethroscopia, -ae f badanie uretroskopowe po wypenieniu moczowodu powietrzem
aerugo, -inis f nied, ziele miedziana
aeruginosus, -a, -um pokryty niedzi, rdz miedziow
aes, aeris n 1) mied; 2) metal
aesculapium, -ii n witynia Eskulapa
Aesculapius, -ii m Eskulap, bg medycyny staroytnych Grekw
aesthematologia, -ae f nauka o narzdach zmysw
aesthesia, -ae f czucie
aesthesiologia, -ae f nauka o narzdach zmysw
aesthesiometrum, -i n estezjpmetr, przyrzd do mierzenia czucia dotyku
aesthesioneurosis, -is f nerwica czuciowa
aesthesis, -is f czucie, czuo
aestimatio, -onis f ocena, oszacowanie
aestima, -ae f ocena, szacunek
aestivalis, -e; aestivus, -a, -um letni
aestus, -us m upa
aetas, -atis f wiek
aetas anatomica wiek anatomiczny
aetas biologies wiek biologiczny
aetas chronologica wiek kalendarzowy, metrykalny, chronologiczny
aetas critica wiek krytyczny, okres przekwitania
aetas ossea wiek kostny
aetas plena wiek dojrzay
aeternalis, -e; aeternus, -a, -um wieczny
aether, -eris m eter
aether aceticus octan etylowy, eter octowy
aether aicoholato-ferrarus eter alkoholowo-elazisty
aether anaesteticus eter do narkozy
aether bromatus bromek etylowy
aether chloratus chlorek etylowy
aether nirrosus azotyn etylowy
aether pro narcosi eter do narkozy
aether pyroaceticus aceton
aether snlfuricus eter etylowy
aethereus, -a -um eterowy
aetherisatio, -onis f upienie eterem, znieczulenie eterowe
actherismus, -i m naogowe uywanie eteru, eteromania, zatrucie eterem
aeternitas, -atis f wieczno
aetheromania, -ae f eteromania, naogowe uywanie eteru
aethiops, -opis n dawna nazwa apteczna ciemnych przetworw
aethiops animalis wgiel zwierzcy
aethiops antimonialis mieszanka antymonowa
aethiops graphiticus mieszanina antymonu z grafitem
aethiops martialis wodorotlenek elazawo-elazowy
aethiops vegetalis popi z morszczynu zawierajcy jod
Aethusa, -ae f cynapium blekot pospolity, szalej
aethylenum, -i n etylen
aethylium, -ii n etyl, rodnik alkoholowy, alkohol
aethylium chloratum chlorek etylu, chloretyl
aetio- p. te etioa
etiologia, -ae f etiologia, nauka o przyczynach chorb
afebrilis, -e niegorczkujcy, bezgo-rczkowy
affectio, -onis f 1) cierpienie, choroba; 2) uczucie, skonno
affectivitas, -atis / uczuciowo, afek-tywno
affectivus, -a, -um uczuciowy
affectoepilepsia, -ae f drgawki psychogenne wystpujce w psychastenii i stanach obs
esji, afektoepilepsja
affectus, -us m afekt, wzruszenie, uczucie, usposobienie
affectus dcpresshus przygnbienie
affectus expansivus podniecenie
affectus obtusus usposobienie tpe, uczucie stpione
affectus pathologicus uczucie patologiczne
affectus physiologicus afekt fizjologiczny
affectus primordialis uczucie pierwotne
affectus rigidus sztywno uczuciowa
afferens, -entis doprowadzajcy, dorodkowy
afferentia, -ae f doprowadzenie affinis, -e 1) graniczcy, ssiedni; 2) powinowaty
affinitas, -atis f powinowactwo (chemiczne)
affirmatio, -onis f potwierdzenie, twierdzenie
affium, -ii n makowiec affixus, -a, -um przytwierdzony
afflictic, -onis f choroba, cierpienie, nkanie, troska, przeladowanie, cios
afflictus, -a, -um dotknity chorob, cierpieniem
affluxium, -ii n; affluxus, -us m gwatowny dopyw krwi
affrictus, -us m nacieranie, tarcie
affrictus pcricardii tarcie osierdziowe
affrictus peritonaei tarcie otrzewnowe
affrictus pleuropericardialis tarcie opucnowo-osierdziowe
affusio, -onis f polewanie
affibrinogcnaemia, -ae f niedobr wknika we krwi
Ag (argentum) symbol srebra
agalactia, -ae f brak, niedobr wydzielania mleka
agalactorrhoea, -ae f zatrzymanie odpywu mleka, zatrzymanie pokarmu
agalactosis, -is f brak, niedobr wydzielania mleka
agalactosuria, -ae f brak galaktory w moczu
agamerum, -i n schizont
agamia, -ae f 1) bezenno; 2) samo-rdztwo
agammaglobulinaemia, -ae f niedobr globulin gamma we krwi
agamogenesis, -is f; agamogenia, -ae f rozmnaanie przez prosty podzia
agamus, -i m bezpciowy osobnik
agangliosis, -s f brak zwojw wegetatywnego (wspczulnego) ukadu nerwowego
agar (agar-agar) agar, wycig z glonw Gelidium cartilagineum
agaricinum, -i n agarycyna, czynnik trujcy huby pospolitej
Agaricus, -i m rodzaj grzybw jadalnych i trujcych
Agaricus albus huba drzewna
Agaricus campestris pieczarka jadalna
Agaricus muscarius muchomor trujcy
agastria, -ae brak odka
agastricus, -a, -um nie majcy przewodu pokarmowego
agenesia, -ae f; agenesis, is f 1) wrodzony niedorozwj, wrodzony brak czci ciaa; 2)
bezpodno
agenesia corporis callosi wrodzony brak spoida wielkiego
agenesis ovariorum brak jajnikw
agenia, -ae f brak rozwoju
agenitalismus, -i m niedorozwj, brak narzdw pciowych
agenosomia, -ae f niedorozwj podu z brakiem narzdw pciowych i czci brzucha
agens, -entis n czynnik dziaajcy
agens provocatorium czynnik wywoujcy
agerasia, -ae f mody wygld starych osb
ageustia, -ae f brak, zaburzenie czucia smaku
agger, -eris m grobla, wa, krawd
agger nasi grobla nosa
agglomeratio, -onis f nagromadzenie, skupienie, aglomeracja
agglomeratus, -a, -um skupiony, nagromadzony
agglossia, -ae f brak jzyka
agglutinabiiis, -e zlepny, dajcy si skupi, aglutynowa
agglutinantia, -ium n pl rodki aglutynujce, rodki wywoujce aglutynacj
agglutinatio, -onis f aglutynacja, zlepienie, skupienie
agglutinatio macroscopica aglutynacja makroskopowa
agglutinatio microscopica aglutynacja widoczna pod mikroskopem
agglutinatio minor aglutynacja czciowa, niezupena
agglutinator, -oris m czynnik wywoujcy aglutynacj
agglutinatum, -i n aglutynat, skupisko
agglutinum, -i n aglutynina, substancja aglutynujca
agglutinum anti-Rh aglutynina anty-Rh
aglutininum f lagellatum aglutynina rzskowa
agglutininum immune aglutynina odaglutininum
pornociowa (po chorobie zakanej, po szczepieniu)
agglutininum somaticum aglutynina somatyczna przeciwbakteryjna
agglutinogenum, -i n antygen pobudzajcy wytwarzanie aglutynin
agglutinoidum, -i n aglutynoid; aglutynina, ktra utracia zdolno aglutynowania, ale m
oe czy si z aglutynogenem
agglutinophorum, -i n aglutynofor, nonik aglutyniny
aggravatio, -onis f pogorszenie
aggregatio, -onis f 1) skupienie ; 2) skupisko
aggregatus, -us m agregat, zoony zestaw
aggregatus, -a, -um skupiony, zgrupowany
aggressinogenum, -i n agresynogen, substancja pobudzajca wytwarzanie agresyn
aggressinum, -i n agresyna, substancja uatwiajca rozwj zakaenia, zjadliwoci, napastli
woci bakterii
aggressivitas, -atis f agresywno, zdolno bakterii opierania si czynnikowi przeciwbakt
eryjnemu
agiiis, -e ywy, ruchliwy, zwinny
agilitas, -atis f ruchliwo, zwinno, ywo
agita wstrznij (recept.)
agitatio, -onis f 1) pobudzenie do dziaania; wzburzenie, poruszenie; 2) wstrzsanie
agitator, -oris m mieszalnik, paeczka do mieszania
agitatus, -a -um wzburzony, podniecony
agitographia, -ae f agitografia, szybkie pisanie z niewiadomym opuszczaniem czci sw
agitolalia (agitophasia), -ae f agitolalia, nadmiernie szybkie mwienie z niewiadom
ym opuszczaniem sw
aglaucopsia, -ae f nierozrnianie barwy zielonej, lepota na barw zielon
aglobulia, -ae f obniona liczba krwinek czerwonych
aglomerularis, -e bezkbkowy
aglossia, -ae f 1) wrodzony brak jzyka; 2) utrata mowy
aglossostomia, -ae f wrodzony brak jzyka i ust
aglossus, -a, -um 1) bezjzykowy, 2) nie mogcy mwi
aglutitio, -onis f niemono poykania
aglycaemia, -ae f brak, niedobr glukozy we krwi
aglyconum (agluconnm), -i n aglukon, aglikon
agmatologia, -ae f nauka o zamaniach
agmen, -inis n skupisko, tum, grupa
agniina, -um n pl lymphatica (Peyer) kpki (grudki) limfatyczne w bonie luzowej jeli
t (Peyera)
agnathia, -ae f wrodzony brak uchwy
agnathus, -i m pd bez uchwy
agnatus, -a, -um przyrosy
agnea, -ae f nierozpoznawanie przedmiotw
agnogenes, -is; agnogenicus, -a, -um o nie znanym pochodzeniu, etiologii
agnosia, -ae f agnozja, niezdolno spostrzegania i rozpoznawania przedmiotw i zjawis
k
agnosia acoustics (auditiva) agnozja suchowa, guchota psychiczna, nierozrnianie dwikw s
szanych
agnosia ideationalis niezdolno wyobraenia sobie caoci na podstawie jej czci skadowych
agnosia optica (visualis) lepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem widzianych
przedmiotw
agnosia sensorica agnozja czuciowa, nierozrnianie przedmiotw zmysami
agnosia spacialis agnozja przestrzenna, nierozrnianie odlegoci
agnosia tactilis nierozrnianie przedmiotw dotykiem
agnosia totalis niezdolno rozrniania przedmiotw i zjawisk zmysami
agnosia visualis (optica) lepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem
agomphiasis, -is f 1) rozchwianie zbw; 2) utrata zbw
agonadus, -i m osobnik pozbawiony gonad
agonalis, -e konajcy agonia, -ae f konanie, agonia
agonistus, -a, -um agonistyczny (ruch), przeciwstawny, antagonistyczny
agoraphobia, -ae f lk przestrzeni
agraemia, -ae f niedokrwisto w przebiegu dny [artretyzm]
agrammatismus, -i m agramatyzm, niezdolno logicznego wyraania myli w sowie lub pimie
agranulaemia (agranulocytopenia), -ae f; agranulocytosis, -is f agranulocytoza
agraphia, -ae f agrafia, niezdolno wyraania myli w pimie
agraphia amnemonica zdolno pisania liter, ale niemono ich skadania w wyrazy
agraphia amnesica agrafia pamiciowa, niezdolno pisania wskutek zaniku pamici
agraphia atactica agrafia mechaniczna (pochodzenia orodkowego), mechaniczna niezd
olno pisania
agraphia cerebralis niezdolno pisania pochodzenia orodkowego
agraphia literalis agrafia goskowa, niezdolno pisania liter
agraphia motorica agrafia ruchowa, niemono pisania wskutek poraenia ruchw
agraphia verbalis agrafia sowna, niezdolno pisania wyrazw
agria, -ae f uporczywa wysypka krostkowa
agridinium, -ii n barwnik stosowany w leczeniu piczki afrykaskiej
agriothymia, -ae f sza, szalestwo
agromania, -ae f patologiczna wdrwka po polach
Agrostemma, -atis n githago kkol zboowy, ktrego nasiona mog wywoa zatrucie (gitagizm)
agrypnia, -ae f bezsenno
agrypnocoma, -atis n senno i niemono zanicia
agyria, -ae f niedorozwj zakrtw mzgowych
ahaptoglobulinaemia, -ae f niedobr haptoglobuliny w surowicy
AHF (antihemolyticus factor) czynnik VIII krzepnicia krwi, przeciwhemolityczny
ahypnia, -ae f; ahypnosis, -is f p. agrypnia
aichmophobia, -ae f lk przed ostro zakoczonymi przedmiotami
aidocephalus, -i m pd z jednym okiem i znieksztaconymi ustami
aidoiomania, -ae / nadmierny popd pciowy
aidolitis, -idis f zapalenie narzdw pciowych
Ailanthus, -i m glandulosus boodrzew gruczoowaty (kora ma waciwoci czerwiobjcze, przec
zyszczajce i to-niczne)
ailurophilia, -ae f przesadne umiowanie kotw
ailurophobia, -ae f chorobliwa obawa kotw
ainhum ind. zaciskowe przewenie palca maego u Murzynw, wymagajce amputacji
aka (t) - p. te aca (t)
akatamathesia, -ae f niezdolno rozumienia
akathisia, -ae f niepokj ruchowy, niezdolno spokojnego siedzenia, akatyzja
aker- p. acer
akin- p. acin
akiurgia (akurgia), -ae f nauka o zabiegach chirurgicznych, technika chirurgiczn
a
aknephascopia, -ae f lepota zmierzchowa
akr- p. acr
akrencephalon, -i n kresomzgowie; p. te telencephalon
akromicria, -ae f bardzo mae koczyny i palce
aktedren, -i n rodek euforyzujcy podobny do psychedryny
akurgia, -ae f nauka o zabiegach chirurgicznych, technika chirurgiczna
Al (aluminium) symbol glinu
ala, -ae f skrzydo
ala cinerea ventriculi quart! skrzydo popielate na dnie komory IV
ala cristae galli skrzydo grzebienia koguciego
ala lobuli centralis skrzydo pacika rodkowego
ala maior skrzydo wiksze (koci klinowej)
ala minor skrzydo mniejsze (koci klinowej)
ala nasi skrzydo nosa
ala ossis ilii talerz koci biodrowej
ala vespertilionis wizado szerokie macicy (skrzydo nietoperza)
ala vomeris skrzydo lemiesza
alabamium, -ii n alabamdawna nazwa, dzi astat (symb. At)
alaeer, -cris, -cre wawy, dzielny
alacritas, -atis f wawo, ywo, dzielno
alalia, -ae f 1) niezdolno mowy artykuowanej; 2) niemota sowna
alalia cophica guchoniemota
alalia idiopathica niemota suchowa guchoniemota samoistna
alalia mentalis niemota psychiczna
alalia physiologica ghichoniemota
alalicus, -a -um 1) niemy; 2) mwicy
niezrozumiale alaninum, -i n alanina, kwas alfa-aminopropionowy
alaris, -e 1) skrzydlaty; 2) skrzydowy; 3) pachowy
alatus, -a, -um skrzydlaty
alba, -ae / istota biaa mzgu
albatio, -onis f bielenie
albedo, -mis f biao, bezbarwno
albedo retinae obrzk siatkwki
albefactio, -onis f bielenie
albicans, -antis biaawy
albiduria, -ae f wydalanie moczu bezbarwnego lub bladego
albidus, -a, -um biaawy
albinicus, -a, -um dotknity bielactwem, odnoszcy si do bielactwa
albino, -onis m bielak, albinos
albinismus, -i m bielactwo wrodzone
albinismus circumscriptus bielactwo ograniczone
albinoticus, -a, -um p. albinicus
albinuria, -ae f wydalanie moczu bezbarwnego
albiodinum, -i n roztwr jodu w glicerynie (12%)
albor, -oris m cutis leukodermia, bielactwo skry
albugina, -orum npl albuminy cznie z globulinami
albuginea -ae f bona biaawa albuginea oculi twardwka, biakwka
albuginea ovarii bona biaawa jajnika
albuginea penis bona biaawa cia jamistych prcia
albuginea testis bona biaawa jdra
albugineotomia, -ae f nacicie bony biaawej
albugineus, -a, -um biaawy
albuginitis, -idis f zapalenie bony biaawej
albugo, -inis f 1) bielmo (na rogwce) 2) biakwka
album, -i n ceti olbrot
albumen, -inis n 1) biako jaja; 2) albumina
albuminaemia, -ae f obecno albumin w osoczu
albuminas, -atis n biaczan
albuminatus, -a, -um biakowy
albuminimetria, -ae f oznaczanie
albuminy albuminimcrrura (albuminometrum), -i n albuminometr, przyrzd do badania
biaka w pynach
albuminocholia, -ae f obecno biaek w ci
albuminoidum, -i n albuminoid, ciao podobne do albuminy
albuminolysinum, -i n 1) lizyna rozszczepiajca albumin; 2) sensybilizyna
albuminolysis, -is f rozszczepianie albuminy
albuminonum (albumomim), -i n alburninon, biako rozpuszczalne w alkoholu i nie cin
ajce si przy ogrzewaniu
albuminoptysis, -is f obecno albuminy w plwocinie
albuminorrhcea, -ae f nadmierne wydalanie albuminy
albuminoscopium, -ii n albuminoskop, przyrzd do badania biaka w moczu
albuminosum, -i n albumoza
albuminosuria, -ae f obecno albumoz w moczu
albuminosus, -a, -um albuminowy, biakowy
albuminum, -i n albumina
albuminom animate biako zwierzce
albuminum humane biako ludzkie
albmninum vegetale biako rolinne
albuminureticum, -i n rodek powodujcy biakomocz
albuminum, -ae f biakomocz
albuminuria adventitia biakomocz nienerkowy
albummuria athletica biakomocz sportowcw
albuminuria cardiaca biakomocz w zastawkowych chorobach serca
albuminuria diaetetica (digestiva) biakomocz dietetyczny (trawienia niektrych poka
rmw)
albuminuria essentialis biakomocz samoistny (nie zwizany z chorob nerek)
albuminuria globularis biakomocz przy obecnoci krwi w moczu
albuminuria haematogenica (haemica) biakomocz w chorobach krwi
albuminuria orthostatica biakomocz ortostatyczny, wystpujcy w pozycji stojcej
albuminuria spuria biakomocz rzekomy
albuminuricus, -a, -um dotyczcy biakomoczu
albumosaemia, -ae f obecno albumozy we krwi
albiimoseasa, -ae f enzym rozszczepiajcy albumpz
albumosum, -i n p. albuminosum
albumosuria, -ae f obecno albumozy w moczu
albumosuria enterogenica albumozuria w chorobach jelit
albumosuria pyogenica albumozuria w procesach ropnych (w zapaleniu puc)
alcalaemia, -ae f alkaloza, zasadowica
alcalescentia, -ae f zasadowo, oddziaywanie zasadowe
alcali causticum soda rca (wodorotlenek sodu lub potasu)
alcali volatile amoniak
alcaligenes, -is zasadotwrczy
alcalimetria, -ae f alkalimetria, oznaczanie stopnia zasadowoci
alcalinuria, -ae f zasadowo moczu
alcalimis, -a, -um zasadowy, alkaliczny
alcalipenia, -ae f zmniejszenie zasobu zasad
alcalisatio, -onis f alkalizowanie
alcaloidum, -i n alkaloid alcalosis, -is f alkaloza, zasadowica
alcalosis methabolica hypochloraemica alkaloza (zasadowica) metaboliczna hipochl
oremiczna
alcalotherapia, -ae f leczenie zasadami
alcaptona, -orum npl ciaa alkaptonowe (gwnie kwas hemogentyzynowy)
alcaptonuria, -ae f obecno cia alkaptonowych w moczu
alchemia (alchimia), -ae f alchemia alcohol, -is m alkohol, spirytus
etylowy alcohol absolute (dehydratus) alkohol
absolutny (100%) alcohol aethylicus alkohol etylowy
alcohol amylicus alkohol amylowy
alcohol denaturatus alkohol skaony alcohol methylicus
alkohol metylowy, alkohol drzewny, metanol
alcohol phenylicus (fenol), kwas karbolowy, fenolowy
alcohol rectificatns alkohol rektyfikowany
alcohol sulfuris dwusiarczek wgla
alcoholaemia, -ae f obecno alkoholu we krwi
alcoholasa, -ae f enzym zmieniajcy kwas mlekowy w alkohol
alcoholicus, -i m alkoholik, naogowiec
alcoholicus, -a, -um alkoholowy, spirytusowy
alcoholisatio, -onis f 1) dziaanie alkoholem; 2) stosowanie (wstrzykiwanie) alkoh
olu
alcoholisatio nervi alkoholizacja (blokada) nerwu
alcoholisatus, -a, -um alkoholizowany, zawierajcy alkohol
alcoholismus, -i m alkoholizm, naogowe uywanie alkoholu
aleoholismus habitualis chronicus alkoholizm naogowy przewleky
alcoholomania, -ae f opilstwo, alkoholizm naogowy
alcoholometrum, -i n alkoholomierz
alcoholophilia, -ae f upodobanie do napojw alkoholowych
aldehydasa, -ae f aldehydaza (enzym)
aldehydum, -i n aldehyd
aldehydum valerianicum (valericum) aldehyd walerianowy
aldoketomutasa -ae fp. glyoxalasa
aldolasa, -ae f aldolaza (enzym)
aldosteronismus, -i m aldosteronizm
aldosteronoma, -atis n aldosteronoma
aldosteronopenia, -ae f niedobr aldosteronu
w ustr,oju aldosteronum, -i n aldosteron
aldosteronuria, -ae f obecno aldosteronu w moczu
aldosum, -i n aldoza (rodzaj cukru)
alecithalis, -e zawierajcy mao tka
aleuc- p. aleuk
aleukaemia, -ae f leukopenia, niedobr
leukocytw we krwi, biaaczka
aleukaemicus, -a, -um aleukemiczny
aleukia, -ae / 1) leukopenia, niedobr krwinek biaych; 2) brak pytek krwi
aleukia haemorrhagica aplazja, niedokrwisto
aplastyczna aleukocytosis, -is f leukopenia
alexetericus, -a, -um skuteczny w zakaeniu
lub zatruciu alcxia, -ae f aleksja, niezdolno rozumienia pisma, znakw pisarskich
alexia et agraphia congenita wrodzone upoledzenie w nauce czytania i pisania
alexuium, -i n aleksyna, dopeniacz, komplement
alexipharmaca, -orum n pl odtrutki
alexipyretica, -orum n pl rodki przeciwgorczkowe
alexocytum, -i n; alexocytus, -i m komrka wydzielajca aleksyn
aleydigismns, -i m brak wydzielania komrek rdmiszowych Leydiga
algae, -arum f pl glony, wodorosty, algi
algaesthesia, -ae f wraliwo na bl
algedonicus, -a, -um bolesny a rwnoczenie przyjemny (np. drapanie)
algefaeiens, -entis ochadzajcy, ozibiajcy
algesia, -ae f przeczulica, nadwraliwo na bl
algesichronometrum, -i n przyrzd do mierzenia czasu wystpienia reakcji na bl
algesimetrum, -i n przyrzd do mierzenia stopnia wraliwoci na bl
algeticus, -a, -um bolesny, wywoujcy bl
algicidum, -i n rodek niszczcy algi
algiditas, -atis f zibienie
algidus, -a, -um zimny
alginuresis, -is f bolesne oddawanie moczu
algiometabolicus, -a, -um odnoszcy si do zmian metabolizmu pod wpywem blu
algiomuscularis, -e dotyczcy zmian w miniach pod wpywem blu
algiovascularis, -e dotyczcy zmian naczyniowych pod wpywem blu
algogenes, -is; algogenicus, -a, -um wywoujcy bl
algognosia, -ae f zboczenie pciowe poczone z zadawaniem lub odczuwaniem blu
algomenorrhoea, -ae f bolesne miesiczkowanie
algometria, -ae f algometria, mierzenie natenia blu
algometrum, -i n algometr, przyrzd do mierzenia stopnia wraliwoci na bl
algophilia, -ae f zboczenie pciowe poczone z chci odczuwania blu
algophobia, -ae chorobliwa obawa blu
algopsychalia, -ae f melancholia z omamami bolesnymi, przykrymi
algor, -oris m chd, zimno, zibienie
algor mortis ozibienie pomiertne
algoscopia, -ae f krioskopia, oznaczanie temperatury zamarzania
algosis, -i f grzybica
algospasmus, -i m bolesny skurcz lub kurcz
alibilis, -e odywczy, poywny, strawny
alices, -ium f pl plamki czerwone poprzedzajce krosty ospowe
alienatio, -onis f choroba umysowa, zaburzenie umysowe
alienia, -ae f; alienismus, -i m brak ledziony
alienista, -ae m psychiatra
alicnus, -a, -um cudzy, obcy, inny
aliibrrois, -e skrzydowaty, w ksztacie skrzyda
alimentarius, -a, -um odywczy, pokarmowy
alimentatio, -onis f odywianie, karmienie, ywienie
alimentatio artificialis karmienie sztuczne, ywienie sztuczne
alimentotherapia, -ae / leczenie diet
alimentum, -i n pokarm
alimonia, -ae f ywno
alinasalis, -e dotyczcy skrzyda nosa
aliphaticus, -a, -um alifatyczny, tuszczowy
alipoidicus, -a, -um wolny od lipidw
alisarinum, -i n alizaryna (wskanik barwny)
alk- p. te alc-
alkalaemia, -ae f p. alcalaemia
allachaesthesia (allaesthesia), -ae f odczuwanie blu, dotyku w innym miejscu ni je
go rda
allantiasis, -is f zatrucie jadem kiebasianym
allantochorion, -i n omocznia cznie z owodni
allantogenesis, -is f tworzenie si omoczni
allantoideus, -a, -um podobny do omoczni
allantoinasa, -ae f alantoinaza (enzym katalizujcy przemian alantoiny)
ailantoinum -i n alantoina, pyn omoczniowy (mocz podowy)
allantoinuria, -ae f obecno alantoiny w moczu
allantois, -idis f omocznia
allassotherapia, -ae f leczenie zmian
oglnych warunkw biologicznych ustroju
allaxis, -is f przemiana, transformacja
allelicus, -a, -um 1) odnoszcy si do allelu; 2) utworzony przez gen alternujcy
allelismus, -i m allelizm, obecno alleli, zwizek miedzy allelami
allelocatalysis, -is f wzajemne pobudzanie si komrek bakterii do wzrostu
allelomorphicus, -a, -um allelomorficzny, allelowy
allelomorphismus, -i m allelomorfizm, allelizm, obecno alleli lub zwizek midzy allel
ami
allelon, -i n altel, jeden z dwu genw wystpujcych w homologicznych miejscach chromo
somu
allelotaxis, -is f rozwj narzdu z kilku struktur zarodkowych
allelum, -i n; allelus, -i m allel, jeden z dwu genw bliniaczych wystpujcych w homol
ogicznych miejscach chromosomu
allelum lethale allel miertelny
allelum mutans allel bdcy przyczyn mutacji
allenthesis, -is f obecno, wprowadzenie do ustroju substancji obcej
allergenum, -i n alergen, czynnik wzbudzajcy uczulenie (alergi)
allergia, -ae f allergia, nadwraliwo, uczulenie
allergia abortiva alergia poronna
allergia physicalis alergia fizyczna (na czynniki fizyczne)
allergia sclerosans alergia stwardniajca
allergicus, -a, um alergiczny, uczulony
allergisatio. -onis / uczulenie
allergologia, -ae f alergologia, nauka o chorobach z uczulenia, o alergii
ailergologus. -i m alergolog, specjalista chorb alergicznych
alierai metria, -ae f okrelenie wraliwoci ustroju na alergeny
alliaceus, -a, -um czosnkowy
alligatio, -onis f oznaczanie wartoci mieszaniny, gdy znane s jej skadniki
Allium, -ii n czosnek
alioaesthesia, -ae / odczuwanie dotyku w miejscu odlegym od rzeczywicie dotknitego
ailobiosis, -is f zmiana odczynowoci ustroju w zmienionych warunkach rodowiskowych
lub fizjologicznych
allocentricus, -a, -um majcy umyso-wo skierowan na dobro innych
allocheiria, -ae f odnoszenie blu do drugiej (zdrowej) rki
alloehesia, -ae f 1) oddawanie kau przez przetok kaow; 2) wydalanie substancji niekao
wej przez odbyt
allochroicus, -a, -um zminnobarwny, o zmienionej barwie
allochroismus, -i m zmienno barwy, zabarwienia
allochromasia, -ae f zmiana barwy wosw, skry
allocinesia, -ae f wykonywanie przez chorego ruchu koczyn inn ni wskazana
alloeortex, -ids f cz kory mzgowej bardziej prymitywna (nie majca ukadu blaszkowatego)
allodiploidus, -i m osobnik majcy dwa zespoy chromosomw od dwojga rodzicw, rnych odmia
n
allodromia, -ae f zaburzenie rytmu serca
alloeosis, -is f zmiana charakteru choroby
alloerotismus, -i m erotyzm, skonno do pci odmiennej
allofenum, -i n allofen, cecha komrki powstajca pod dziaaniem substancji wytwarzane
j przez inny ukad
allogamia, -ae f zapodnienie krzyowe
allogotrophia, -ae f odywianie jednej czci ciaa kosztem innej
allokeratoplastica, -ae f plastyka rogwki z materiau obcego
allokiuesis, -is f 1) ruch bierny; 2) odruch
allolalia, -ae f zaburzenie mowy pochodzenia orodkowego
allomerismus, -i m allomeryzm, zmiana budowy chemicznej bez zmiany postaci kryst
alicznej
allometron, -i n ewolucyjna zmiana formy
alloraetropia, -ae f refrakcja w widzeniu porednim
allomorphismus, -i m allomorfizm, zmiana postaci (krystalicznej) bez zmiany waciwoc
i chemicznej
allopatha, -ae m leczcy uznanymi metodami, alopata
allopathia, -ae f alopatia, medycyna oglnie uznawana
allopecia, -ae f brak owosienia
allophasis, -is f bredzenie, mowa bez zwizku, delirium
allophthalmia, -ae f rnice si midzy sob oczy
allopiasia, -ae f niewaciwy (odmienny) rozwj (tkanki)
alloplastica, -ae / chirurgia odtwrcza (plastyczna) z uyciem tkanek innego osobnik
a
alloploidia, -ae f alloploidia, posiadanie zespow chromosomw dziedzicznych po rnych p
rzodkach
alloploidus, -i m alloploid, majcy dwa lub wicej zespow chromosomw odziedziczonych po
rnych przodkach
allopregnandiolum, -i n izomer pregnan-diolu wystpujcy w moczu kobiet
allopsychicus, -a, -um odnoszcy si do umysu i jego zwizku ze wiatem zewntrznym
allopsychosis, -is f zaburzenie postrzegania
allorhythmia, -ae f niemiarowo ttna, zaburzenie rytmu serca