Vous êtes sur la page 1sur 9

32

SULIT

Pr3 2014

PtlrTilrslBAil
TlltGl(ArAll S

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

UJIAN BERTULIS

OGOS

Btl,fl:

AI

aa

2 iam
2,J', H.i

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:

1
2
3

Kertas soalan ini mengandungidua bahagian.


Jawab semua soalan.
Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

E'
II
r-l

-cE'

'hr(

Q*,

6E'\

rI-

n
cE'

NAMA

ANGKA GILIRAN
Kertas soalan ini mengandungi

32 ,

2Ol4 Hak

ipta Terpelihara

5 halaman bercetak.
[Lihat halaman sebelah
SULIT

32

SULIT

t-:-

)*E.-*.

EF. zwr\,
4(iil6trt ,IE,FiiFEfrE

1.
2.
3.

T^'T,+,,ftE

ffitE il'tfrefr$'ft#,

ifi.

+,fAilT;HH#+8j:."

ryn
t60d
W Erttl"l ;.x,:

1,J. Htl

H1-7frL
tfftif

THH!a+,

ffi

F E si"lEE "

p
asfux'Y^ frt at 4R, +\ ,9. *iflktr st t/L ih .E A 7-11 ., l4l t+ ll
hrsntr*t'xn * 6t A
!&EthilE-+, lv+n"&&-tu+g+" Kfr
h 4+ A,-fr a
+\.*e hv++)r * 4r<n T,L#J ft-4+ A r\ *\"T ft#Ar' tr T#r /*
A ra+\'ftt T+ X++A tfrV,L-L-)i AJ fi"Xt'ft-*.tfr:'1 "
,1. n.1,f,4.

#r r,l

+,

*t

kz,

'
4,k, t'+th4FET-*fii* fi n +, *"+h 4h {,t&'49afr\t , -)t-,
4r<

n'*n

4_" *.z;fr a +K++t&,'/u+ +

+A

i,i

11

&-fr

4rs

n'

}&-,

T,LbE-, v

,Y^++Aeftf inil "


6 - K, +\2$t FJ*4i!J: "4F E#J z**trtr 4+2,-fr @4"A2 "
T tg-'L
\4 \4 )k6 e 6*\" o - 4- Ei.A X, *!r *4"rI. _L +\", 14 : " 4t' +uF"N)'
Az " &th: "&-t vtkV*ts&-" " *4*$ifr.: "+T'e,, 4F'yV"+\"+"
*4*4tffi'*\4r] .- F-frtn":.t&', (q L*+ T -fu"Lr , r):ELr -L@ 1 A
kt\, 4|nt\fr Lf , 9*L4\20 ir-," 1\*4nx': " 4't'(,, 4T'n1 , +v?":r)Lfr
64J

H,Ll "

"

*.x+a7-*tL, +i/i+kl , Ltrful ',?-" tLr*4vt'\lh'ln: "4+ffiiL


+t4t4il1" d"
4\1 ,42ov,, +4\4ziili,x-6t;LT."
*414't'fi-: "4F'E{-+)L*
in: "44+4, Ji++1 , *"'L41841+""
^Lf+l-*tl',
f " " &:y/i&t++ -* tt-sk-* tt,, fr*!t#r,g. ft- z^4+ tt-,t" +\ iL4+flr ft-4n
4k, Xnl&?&lkt1l., *q\srh1t &/]V')n T af , + ! t,iE , 4</JWL*FhVfr #-ifr
: " tri.t,
7 " gz+, +\.#. E.^N.,LA T. *,iil4Lfttv,-LtiiL**,
'T*Etin
4T +h n, "jrl\frU,4+El4\? "
+\4tt +ttv-,Lr4t,n1 " 4q4\Ar *fllsganl2a/L4\. a+
-^T*-,
k_E&fr4t h n*r<)kH 1 " \\+Er ?i }.+\. , 4l R-Fr, tq *1(+ xk L@4,R-t\ , *"-tn
fltJ

*$

&-tk.

SULIT

SULIT

32

Hf"-L, *"4rt1J8*L4XLT +*6a+t a fr"h, 4'**lfi,Ltr76iLt


+\"ny": " 4^7- , +\.l.'fftiy A*.v.6rs E + +Lrt|i&.t-xT " "

*,,4o61 .
tr4X,xtdi;X,: "{o,J ,f-,#,
fr_rti

frat

@4"A
rtrs

*tt

, 4.fr,Ltr+n6al

tr^t,

tft\+, dK

4tr,+n]rrr'?
1.

" AEr*4

" ffixt*4*4, fu$++Rf

+ *"11 y, *,at fr 4&,s J&,iL4a 1 6rs E t* * L#J t&1xfi"*4)4nfr,rt1

" oL

>

-+o

G6 A fr A ++

t.

)
3.

ii"+Y+E

j- *-'fr

*a'tzo

"

x-E ,fr iiHA nrtr x +

eJ

fu"i+

ir\, r,x

"

" AlsEh.l

X-+

eJ

fr E-f*w

5.

*tchtt " &"

ftvf;,x,Y^rtl ilt4,k,

iili**+
4.

- E'fr E+k- ,

"

lvn.d.-*4*4

*k,
.&"4

" ft-a4J

k 4-+& f& 4k j& ,


)is., ;&nfi-L*rsh?fr aJ# jt T . ')

32

eJ

y+,1)

y+,i)

" fux.i+}i- rt|+R_14, *Tttr h 4+ A)k


{-

, " &" 4v6_l 4l zz

q.'A+ tfrIv+tlt.

7.

4,*L.

]l

y+'il

qf 4t ${.f
tJf'

+'" + *k-Z^
[10

, +\+,vfi_T " q{a Lf

,i ffi4l&

4+

*b

*glk,Iifliirtt "

6.

&iL

fr +\ s,l r fu,*t rhlJ

fr /kA)

1+,1)

^,W

"

*thliLlik>,

- +kal 4.hz

h 4+2,46 @4"N?

El

E&

-i;l rtl iL.

niltu"

/**r

'ifi

d-i",(.

<<Afs

fr_in

#6n

ik ,

4+

tq lq 6i ;&nl-)y"

21++++i*? fr 4+ A4+ n?

S+,i)

l x-f, f

T x-

y+'l)

[Lihat sebelah
SULIT

32

SULIT

8.

tr\,fr,AYx-fAel:
+

9.

"

trn *4.V4h

L2^l

)t,h 4\6 + Lil

, *4fr N$*bkE + " "

2?
10. i n *, vlT A et + {. (4+iL-ru)
1) th E y=lt^L* h, 1-E*f iaftle "
iD K^lF , 4&+ v"
Lffi A kJ rt4J " 11149" k+A4+

V^l

?^l

rt4J

^
Ht 1-15fr8

Ifi]i*THH!AHA, ?*EE |EEE "

+, f

,j.;+airr*a/i'l},5\, 4,J'4-o-v\*f'frR#^,(,
a.l6nit{-.].r, uF"l1fttt, iAth:-Yil , Hl4 E*: "#rq&r+Jf] tr
lkR

t-t'; ,64, lA. " t+e)j


P-41*-+, ,l.4.ll-, *-W + m " "fr*gf , t9-+itil'-,fi8T , ll L4LQ)

6't "
ri"
+A

I ft'

g]

)E-k

i&itL,l,A, iva :

f A/,{@ &'E+

*l)'tF-t-.

k"

"

4F4iZ,

"it@"

#r

4,J

x- T zv),x*,?< A rk..

n +fii r,-Ffile ffi*

(I46 ((,J.BiA+> )

ii*F:

4:
rO +:

(3)

jt-/R:

fr E/4-e41
,fi. t1'L4h

iL:

fiJ

11.

E:-#!&fuitLrttt++
Ftin-fiit4kfr619

h 4+ A

"

&"

'fr 1 4N;E-^nfr,rt1t6'f{A

12. &" 6i,J. + EFL4+ AFZ


"

32

etl

Lnz

t4^l
t4+l

SULIT

SULIT

13.

14.
15.

32

4-WE,/.lt

4+

+in " th4i Z, & t-&,; ,e$,

il!-+
tt
$,F+++Ltu
^iIL'J,

4.

"?

t4^l

"+t'e--+-q|#txz

<,J,)&'E+>+frj
"

I,J lA

1+,i1

')

t+ @t\rt1i6li+.

l2+l

,fr *.-Bp

16"

4+

L6

19, tg-fr:r/LR,n nT,


att fi f *u;+..,- il,4\)x-i+

7Z'l)

"

ZN
t40+l

a
td:

,ff
t4F

Eni

t,al

lFii*THH!tt$+, taE* E-ffi A

,J. H.|l

"

4 'W,2b4F-+n- I FtfrVlFrI", xA a E- a fu,j**iuixl


FL++ik-K" hit +tg4t fru.4*it,^+ a ik+ft,+ 4 , iL4&,4t1z^ E

L*tfr4r 4t

9*,, + *fr

)'J

Et

t& = , w" y'L_,J.+, x*fat4

f< 4,W,

:y/a*F*,***-,

A-+, *fu"++

4,|fr"

tRtEtffiHtt+,

iFD) "rJ'W" hifiEE,

E-ffiZ^,r+2s0+H!AF,

iH

KERTAS SOALAN TAMAT

32

SULIT

32
Ogos 2014

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK


(Modul 2)
TINGKATAN 3 TAHUN 2014

Peraturan Permarkahan

BAHASA CINA

1
20
(70
[10

)
]

a)
b)
75-79
80-84
85-94
95

1
2
5
10

c)
d)
e)
f)

10

2
0
0

g)

1
2

[4

[4

[4

[4

6
[4

[4

[2

[2

10

[2

[4

[4

[4

[4

15

[2

16

[2

i)
ii)

11

12

13

14

[40