Vous êtes sur la page 1sur 22

SULIT

PT3 2014
PtltTil(SIRAll
TtltGl([rAll3
3311
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
UJIAN BERTULIS
OGOS
2
iam
2 rocrfl
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
l. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaituBahagian A dan
Bahagian B.
2. Jawab senxua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan daripada
Bahagian B.
3. Jawhpan anda hendaktah ditulis pada ruungiawapon yang disediakan
dalam kertqs soalan ini.
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.
[Lihat
sebelah
SULIT
6a
6a
-
r-
-
-
I
6t'
H
cE'
a2
ctr'
-
f-l
cE'
E
f
t
I
G
.sh
tr
6.
2O14llax Cipta MPSM Negeri Kedah DarulAman
SULIT
2
ur66 1
[1
roeaiufl 15
$tdl-tb]
r3ri6r{
4p
$raxi;o6durgrb
6lrong! uewfl qb
(2O qahorfl)
1 oroalan 6lou.t oqg$5oelr6n 6r(95i5.
3311
( 1 qoiiorfl
)
2 dpd;anglr-b uL-$$$G-pp 6luu-ri&6'lenancurzu
6r(9515'
(1 qehorfl
)
3 (gf) 6lan@&auul-L- elnsdlurrfuaoflglairon
rJaopecaron JH6'6^,L-tu[T6'niuoaiur@
.9i6,rp
E1ri
(g
eur-r--r-d r-@6 onl-@o'
i) Gonuuu@b ueuflgannzu
g1$5 g{6u61{ dlrDuuno GerLonroreeir 6'leuluJ
(gL+urrgt.
ii)
4dlrflun
uewfl gqg
etpuueuuflu-rno$ $apdlpgt'
iii) u..rnyleufl
5ew
Ggngilti;g erqpb erqg$annoir'
(3 qohon
)
3311
SULIT
SULIT 3311
(
+
)
d
FA
an
@tLb
o5l emn 6orn 6qg o5l eo L-u-rorfl .
i) 6lon@d;ouuL-@oir6ff g6ufl eirn6dlu:riraeoang! 6lgnlri eun6duuno ronpgi] Gr(gg16.
*
{.
p 16l p ri dl prr ou pil eo ar uLp
$ Dtg
r+ 6le em pn air.
g udl prl dl o eo guq3b
F
5 g6op
Srleuat
eun rir dl eu
$
gn oir.
(2 qohorn)
ii) 6an@d;ouuL-@ehan 6)euraSl6oem eunsdlu-r5$lD19
opgl
6'leuruunr-@eflcoom
eun$du$eogg 6fgrtl6,f 6)surs.
gsdl rtl 6our snnll u-rn gdl
B6'lLony!
u unL-- gieo g* dl puunau Gun$ g5nn.
A g Ldt p6)Lony! u unL-rb
4Sl
rfi eou-l sneiJl u-:nornar dl puunou Gun$ 6ouu@ib.
B pu61B6'tLongllu umL-Lb qgdlrfleou-r onerllu:no:nru Slpuunou Gun$&oulll-L-gl.
C gldl pGlLong! u unr--
3ieo
g & dl puun a
4g
dl rfl eiir u: oneril u:n ern a-r
Gundl6suuL-L-5t.
d
(1 qeirern
)
(g) 61om@aauul-t- eunddlu: erLeoosqg eJpu 6'lunq5$gr-onew eunddu:$ang 6r(qg]5.
alann orndduLb
3311
(2 qohan)
ILihat
sebelah
SULIT
33/1
4 ("gl) dpd,angrb 6'lLonglu-remfloqgd;Ga$p 6lun1g6o6np Ggn$6lg@g5; 6r119SJ6.
6n
g@),b getts
rdleornGer-rrnrszu
//e-
olL$)nllrtlund'Dr.o
dn6dl
a@enrou-:n6uT gd-Ds
e6itrU
o"'O5zu
-or$sLb
urisAsnn
6leuorfl Gu: 6'lsn6'Jo (pr+unfiDn
(5 qohofl)
(ag) dpti;an@td
$tDttiqgp*cr F"pu,l
61eu-rs.
i) gqgd;oLb ollq4ruuLb grtaln6in gqgtiorb
(1 qohon)
ii) a-eor--u.rn eremuu@erg
p*6sib
=gqf"$il6nn
(1 qohorn)
i. Guqglb Ll6(grb
ii. gq6iiin6o)r-- gquzunn
iii.
po"ann
saiwL- 66dTrr Guna.r
lv. s6u66\)
v. eoaci;s"''-6ga)
3311 SULIT
SULIT 5
(
$
)
d
B6
on gJ b 6)edrqcoen orn sl
$ 51 $
6)pn u$ g6u(btb all an nq6 g eiSl eauurerfi .
erJl pdi zu
$
ujl orretn unail au u6)6'lFu:Gunzu
ioeopu-r g5l ewglerrqin Lonroerrfl & Gen$ u6ir
p-pal
GanarpL-@ a-euurnq au5lSglannat
Clgts
eunri,rdl 6 aeor-u.rgcem
Sptgcto
Gonrgr--L- oLrll o ofl ein Glunlgcoen 6r(99]6.
(3 qetuon)
[Lihat
sebelah
SULIT
33/1
SULIT 6
r-l ri o{
4lJ:
o(DggJorrfi pal
(35 qahom)
5 dpdongLb oerlleogeou: errndl$gtu r-llemeulgLb Geeirer5l&1g er5leoL-uorfl.
uohorfldgu Gunoglb
Srblll- F6drq9
Gueuufl unl--d urgd;agtib gr-bl5|
erLbq erpd;doo5 ge8nd;og1ib gbrJl -
p-zusrb
orff urTry e-eineoaur ornpggglb grbl5l
er
$
non zurb a- etn eo o uJl Gzu grbr-fl - 6f eup gt ei;qg
ergil n$ d, ea: GunL-glLb
tr6d|
aaiw eumfl p 6)ezuerrirsuit
Etg5prslrb Slbdl
qr--
@d;aale,iktrg
m.unGnn gbLn
$ttioaA
argul om aqgu6'lunqgeh urngl?
A ozuerll
B o$nonarLb
C au6'tuqgri,rg
(2 qohorn)
33/1
3311 SULIT
sullT
7
33/1
6 dpri;ongUrb
ernonrburts6ng
errndl$5f$
6l5nr--n$5
6)r(Etb etllournol&g
erileoL-
6'T(95Jd''
Gro
D
on
@ur-b
erll or r-il u
u
5
g ut
tp
al b
av
p u-ruu@rb
6leri'r$
aeir uln eoeu?
i)
<rr' &gsl&
&try:i'r t
Eb*{.qd}
*4:
e,Sler
ii)
(3 qehen)
dpaongt,b t5p-
a-ourng5Lb
ot9pgt
u-rngl?
(2 qshon)
[Lihat
sebelah
SULTT
33/1
SULIT 3311
B dpd;angtLb 6'lunein6'lrony! a-euurngg1lb 619pgl u.rng1?
r-orJerurrb eremano:rr anqgrrgi.b 6-rr6ort
bn6fi
g(E Dn666reuein. u+$g]tit
61on aiur GL-
$t
g uGu an.
(gi
etflOi)
(2 qohan)
I dptiongrLb e-corlpeoL-u uq9$anur er.rn$l$g$ 6'lgnL-n$gl6'rr(Etb erllannol6g
erJl car L- uarfl d'o er1tir.
dtppp
FLdl1]1
ett'l
g;rinan uL-@SGanieou salu:nenn a'$grlannn etorfl eorou..rnan
grdl$lou 6qp5 dn$O$gd oqg$gri;5do6n or6\tlulggSlu unqqeironnn.
StellgcoL-u:
unr--ousair dlr;nrdlu LoeuurLb srD(Jru6D6rJ. unr--alssrfla-r
e- 6d6r n&dl seoon$ 6)onr- r-gd a ei5l eo p qeoan
$
geun. rgrpn rup$ a:
$l 196q9
rb
qgeopoearenqd eranr;Geraiwqu
$eopoeoenqLb
auq,6 onulgu-:eun.
$coqqzudleu
unulnerfl Losaorflonr
egeoe&
aeweiloeoorulLb,
4GeregbdDpu1b,
gtpl-l5u unueusonno erLq$gnn.
33/1 SULIT
SULIT
ul@tiGorL-6-DL- aa;urneuin a$grlannrflein aollcopoarflzu aneuuruu@r-b Spuqoeir
ulneu'rel?
3311
(i)
10 dpti;angrLb u19$eou.L eundl$51
Gecoelsco6rr 6r(!gls.
( 2 qaftern)
,
oneuu$51 efirln g5n.i5gl(pstb
+DDu.t
gln.glgltpotb LoGzudlu-rnoila; r-6lou rJlr;u6uror66r onaru$gt olr;n. 'dlzu$$ erlryan'
(Spiderman) aer:'El g).t6Dp&ouul-L-
$teu
gein
$eiiuru
srrri,iserflanna-l analu$gi
a-rudlzu dtpfp anzuu$51 5n6)6urJnou (goal keeper) qopuur--r--nn.
.gdlu..t,
gailLbr-Ilri erilco^ronu:nr-@oerfleu onaru$51 g1eopuJla: ,
LoGardlu..rn6o6rl groueufleo'ro.tu
u@$$ u:eun.
9f
g!) r
StcoonqSnaeoor
goingt
$
ry-+ 4qer:naqgtirlg
6 onoru$51
uul
I
d] aooc'n u-l rb oJl eo enu:nl
O DL@r
6 *dreanenqLb op
UJtt;
6)s n$) pp 6tjfl.
$teu1ryanr--ui
Ge6^oors6-o6nlr unrtnr--+ roGardlu.r
Jxrtenrfusd
$erOd'1g
'r--g!Ggn'
eril(Eelrg erprudl 6'laonrya5l;$51eireng1. LoGordlu.r snzuu$gl erleoonu-rnL-qotn
6snugrDn66T
$terigeol-u-r
gtunrt o$eoenu:nL-@$
$peoLoeou-r
oeuqgt-b
$t
glerLeor; uJl zu o L-lgu tJl lq 6 ooSl eueoeu.
i)
ii)
( 2 qehom)
ILihat
sebelah
SULIT 33/1
SULIT
3311
11 $ltSangab z-6ilI76nl-uu1gpflmu-t atndlgglgs Glgnt-iSgtatgb eflowna6@(t;(9
allent- 6r(ggt6.
eroiurouurGro gtourcerrppg$6i,t geuuflGerrn.
=91g,
srpg ed;$qb eu$arflci;qgtb
geineoLoqrb 6lcnoiurL-g1.
egoGeu,
FLD5I
eraiureursrrfuaG6n
Fnb
errirGo Guns
ggoreuu@dGpnGron glrfuGa Guno er:gl rJlpriea4b ur6-DS
g4eouodsal6 eu$l
errqgd;dlpg1.
46d'rnil,
ornpdcoa ereinugl 'e-aiiarfl1g$g1 6leuoflGu.r Gunlgr-b
919
6'leulal'
ooindlpnnoah
=9lSlglnaeir.
Frrb
gq66leu.reooru qrfl$gl6)anehen Gerietu@tb. e,ilcog
(-pd"o6n eruurg$ gaiureudn ur--r--o4--ein
$rflJSgl igOeoenefl@dlpGpn,
g4GgGunzu
araiwerorrfusoir roeur$$Gru euonLb 6lupgt 6'leur-q$a Geuaim@rn; 6'lerLorfleurl Geuaim@6.
=gtg
D 19
pnr.b a- ahsn
56IDFU
uu.rem u@355 Geuaiur
@6.
pLb ioang!$o; urtoil
SDgO
uoleillg dl$geoemoeoen
FnLb
Glunglei-rno
oaimerurri:seir oand ggluL5}@dtGpnLb.
Duogl
eraiureumrfusuit gO 6'loneirerraeou-tGuln
gn
ibcaroalutGu.:n
ctDDu ullomanuu@LbGungt
=gpeoenr&
'19$dGoneir' eremd
qgpul$@dlGpnLb. aaiureu'urrirsd'o6nu urrd erSlL-nrozu Gpnu@$5Lb GunS;
g{gt
9n
46-omudou
grleoL-dlp$.to6rRg aLnpdcnauitar ggllti;Gsneir CXeiLdlu-.lrb.
eiaimerwdraeir
ei5leo-rgaonn56r4b 6lsu:alsdh oeiiureuisrrfuoorfletn aouflaennoeil6 ogguu@dlorrpour.
ggaGoL,
D6ua:
dl$geoanaeoen euenn$gri6'loneirei.rgl qgob gtb errnpoenaeou-r&
6'leLbanLo u@$g
GpqulLb.
gl
)
G Lo[a aiur l-
p-6o
iJF6oL- u g$ ul em e19u6lun19efu u.rn
91?
A aoirrewrrataeir
B qggllti;Ganeit
C dlfrgeoerr
(2 qehan)
et )
i
)
er aim epor rfu aafl etn
Seur
anro soh un eoerl ?
10
(2 qehen)
3311
SULIT
SULIT
ii) ur;o5l
BDtq,b
oaiueronuaeii
11
ou6lunlggl g19
1g$tGanenns
rongldlpgl?
33/1
(3 qohon)
$
)
Loneuur a no ah goreu d1
$
geuran oeo en er el eun gl erLon n
$
g1d; 6)on eh 6n6un 6 ?
(aqshorn)
12 dgpaangtd dElaengenuL 6)gntnfig;1 a(Eb eSonntiagdgg aflent
6t/tD&t6.
v
GonL-r--nn aos6dl6h euBp i$ptg
lgrorleuflL-rb
rodlpt+dlqb e-penoglrb
oeor; qryaiu@ gqou'. unGrJn oilronemgieogGur
51td;dlg Sur
eosuJlo 6lan@$gg1
Gunetr.9{6'r6iiT roemLb ggfisatgggf.guro.i gpliiozu guutd
'a5lad;qg
er51aS19'6r6itrgJ
Gnnl-l.-nn eoe$;dlcoar gl-r+ LodlpSgnan.
ernirgu Gundlprnoin...eulgdlpnotr oein6'lrnareunLb GsL-o
lglqqLon?
geinLonerrGLo Gunu"roSlu-L-91 Gunal
16'u6irr
6'leugaiur6'lupd;aa@Lb.
$tgudglrb
s ansb g om omno; grr+
69e:15o
r; u L-
@rb
ur- nLo glrjl GlonalaSl euleiL$ gn eh.
"6r68r6trlrun,
$uu
gl4$6q 6lorcrflGur Gunp...? GalL-nd; snur--norfldrson
unn6ooingt 6'lenzugp. unn$91 pr-$g1ri;ouuff ..."
[Lihat
sebelah
SULIT 33/1
SULlT 33/1
"6-r6ir 6ur rbLDn...! dl einan u Lloireoon&
19d
6) e naup Lon
$
rfl 6lena:S rua. etan d;19
95
6'lgrflu-rngnLbion...?
$riro
oer.rcozuuur--n$rire...!" gerrdqg deoo (p6odng$ alr-r-arrg
gXLbDn6Ll6
19
LD5rDp(gonno e-errr n$$ omnolr.
qgLor;oufl oin udlpedlulLb qg51fazugrb
eg6drgl
Longdl *.'.L
$L+ti;serllareoar.
er$nunrynp pileozuuJlm plfrglGun6dr
.gt$g&
sff60r6u eflu$gilat
=9{ol6tn
$}eozueou.rd
o 6,i6r
61
6)nn
$
g 6
19 @rn
uGLo pil rb ro$ eou:
$,
6'lpnan zu g gl
d
un p
Si
gq9 nngb eueo'rr;uJlal rolg$glroeoorru5lzu gudl SldlSeoe 6)u$gldlem, gr6dfl.
g6drg1b 6'leurer:gSdlareozu ererrd *rgil Loqg6gewsGon olu@d;Eg
Jl{gUULl
erllr--L-ann.
lgroryem
dloeilLb Geugcoanuui-L-nain. GupGpnrfletn Gudeosd Gs6nnl06u
gqeunacoon 6x(Eg$uignzu ganrigi
opul-@u
Gunour
$rpuoouqib
glotnu$66',gulf)
d-mgg1 $*unggLtiu
gCpduolnein. geineo-r6il g11b SlUt gpBrogGunzu unn$g1d
6)oneirrnLb g4Lbnneoeuu unn&su unn&s gl6rrglrt;(g g{(g6ns
*91(g)6"D6urno
er$g51.
"eJLbuun... 6lr1nLbr-r er.rall6qggn?"
.9l6u6dl
g6o6u6oul
$gnno
or(gq
6'lLooineoLou.:no gxdr,66dr$gn6iT. gHLbL0n6ril6in
-91out-5l916 CilrJ6rr6it)666iudgiLb *9.;6'!6itr
9{g)6oo 4lt$oLonorrgl.
"4qd:on...! oreineoarr Loeurouflodl@rirorbron. gnom e-riraqEoGu,arzunLb 6'lrynrilu
sr ein uLb 6'lsn(it liisri--Gr--eiir !"
d vpd
"gq61geuzunub
gourgtLb
$tara-ruun. $uutg$gnstn
gueiegtgleitrgt
$19fgn
g.tg1{i(g
$
croinan 6lsdrof
=91(goingulu:n...atetn
rynanarau...!
=9{(gerrng...!"
4ryeueoem$
Ggfg!omneh.
"$taleuLbu:,r... gqoinolreur$Go e-d,.ls Gu#coe$, GoL-tqg$Ggoineurn
$tonorourd;g
erour6g
$,ruq
+gullqgri;gion?
oeinGannu a$nanzugrLb erJeuurndl
$tuurqd'
snzuLb grCgSJLb e-ri,Logeg& a'eoLou-tn
4guilt--GL-G66t"
glor6tir
Sqggnon.
gqLbLone4d GsnSg gltqgrgnn.
-$tL-nGpqu GunanGg
($srrenGu.Lnn eeopaeh 2014)
12
33/1
SULIT
SULIT 13
=9l1
)
i
) $r
S dl g oeo
Sdl
6u
$
rrn6)upg16iT 6n
$tL-
ur3 e.mew crafl u:n eo el ?
33/1
(2 qehon)
ii)
lgoryeufl
on uaiwqp6lr6?Dddr 6I(9SJ6.
(2 qohon)
eJ)
i) "drdwanuut
@uu6)amasnb
4ytq6a4
6)ataflGut Gurp...?" ergltb s-pg1
gli tb ronoil 6i,I ar$ gana u uaiur eo uS e nL-
@d1
p
91
?
(1 qehorfl)
ii) ern6-o6u cnugsr opui-nroar
gtur$trbsn*
siorloin
6lllul+
t19ssouunein?
(3 qehofi)
9)
d
tltion
gtb 61enS6)prnL-nsair a-.enn n$5Lb oO$g: urngl?
i) r-dcos (p6r,6rg51
alu-t-cop
(1 qoftern)
ii) "sruurgpgn6itr pr--d;agtgl6trg
ts19pgn
gS1rtt(g
$
cieinan 6leulot?" srg1b
&l.p$6ur 6up
6
aotnour e-errrndlpnu:?
(1 qehon
[Lihat
sebelah
SULIT
3311
SULIT 14
drf'lol
9t,
otDpgtanrlggd
(15 qoiiofl)
$littangtb utgraga e,ibg1 aeuooflggl, Agnt-iggt ar(Etb eflannaaqtTg
etfldmt- 6T/D6t6.
U_
(.gr)
$uuL-$$eur
snrJub erew6n?
33/1
13
#.ft
1?\
q\Y/
s
(2 qehom)
(+
)
'DB
* *
opu@
eup$onem
$trlaiur@t
arTrt6'r6rnl66o5n 6r(9 gl5.
(g) Grofon@tb uL-$eog6']u-Lnr--r-q 30 G'lenfoaflou a-uogl
(3 qohoa)
6(E95t6Drr6'otu 5',r
Q9
gJ6.
33/1
(1O qeirorfl)
SULIT
SULIT 15
ur6rb 2
( 4s
$udurb )
t3fiq r.r. : uaouuunSorb
( 30 qaiian
)
14 dGp 6'lon@6ouur--@eiron g6oiluqoqgeir dlGpglb gsinpcoanu up$ 15O
6)enfaafr o gn ergsgruuLgeiL$eog dr(gglo.
(i) uourib
$t$
geo zuu rJl ou aqgg g1 al en6o6 al-
@eo
r; G'r
(g gJ 5.
(ii) a-Logl uehorfl dlpgt"ior'+&sn6o6uu-ilat
$2a1rb
rJlrJ&s6o66raoh g$gglu ueirorfl
(pgru6r(Dtir(9, qenn6 6t.qptb gompeoan dl114lgJo.
(iii) onpilou$$GalGu.r dlppg unerwer.ranna$
961191
6'luu:n ga5lu6luqgri$lu5l6\)
gflerllti;ouut--L-g1til
gxr6tbpg$* gm pncou.rd 5l-r+ru5o666Tggil6ur
$tonLonpein.
LoaiwL-u$$eu e".'.qunq5$g
.gt6"6ureurflem
oaiwot$Lb gn erpf nuunnuGun@ Gneou
td51
6l-*tgg$l tCl6g6ut.
r-3pur-.?Ga,rGu e6'r66rtorT6dr
$tonronporr
gem
e-etemglGonailom gleoeuurGu-tn@ GLoeor- eJ$lerrnan. oorerll gqooro&orfiL-udlqg$g
urfla
ern rfu d ur
$len
nn porfl oin er oiur oorn gq anzuoeir dl etnGerr nd dl S 6)o etn pecr.
$tel
orn pn o$ 6)9 nr--m19 Lb d gedr,g g6urp6o66r dr(g
Sto.
[Lihat
sebelah
SULIT
3311
33/1
SULIT
16
33/1
3311
SULIT