Vous êtes sur la page 1sur 33

SULIT

PT3 2014
PEltTAt(stR[lt
TI]IGIMIAil T
50/PT3
t.
2.
-)_
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
UJIAN BERTULIS
OGOS 2
jam
ARAIIAN
Bttku ku'tas sottlun ini ulttthila dibcrit(thu.
Titliskan nsma dan angku giliran andu pada rltang r)ang disetliaktm.
Juv,nTtntt ancltt /tendnklah ditulis patltt ruung jav,,a1tail
-v(tng
tlisetliakun tlalttnt
kertus .goalun ini.
Kttrtus srtalan ini httndukluh tliseruhkun keltalltt
ltttnguu,us
pelteriksaan pudu ukhir
pttperiksaun.
Untuk Kegunaan Perrrcriksa
Nama Pemeriksa:
Sclalan
Markah
penuh
Markah
diperolehi
I IO
2 10
3 r0
4 l0
5 r0
6 r0
7 10
8 l0
9 It)
l0 10
Jumlah t00
I{AMA:
ANGKA GILIRAN:
-,
U
Ir?
U7
EJ
rE
-
6E'
-
-
- CIJ
-
t-l
-
6trt
=
Keftas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak.
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT
2
MAKLUMAT
INFORMATION
UNTUK
CALON
FOR
CANDIDATES
s0iPT3
lLihat
sebelah
SULIT
I. Kertas soalan
ini mengandungi
10 soalan'
This question
paper consists
of l0 questions'
Jawab semua
soalan.
Answer
all questions'
Jawapanhendaklahditulisdalamruangyangdisediakandalanrkcrtassoalan.
l.Yrite vour
answers
clearllt
in the spuces
provided in the question
paper'
Tunjukkan
langkah-langkah
penting.
Ini boleh
mcmbantr'r
antla untuk
mendapatkan
markah'
Shu"*,yor,
*'rikn
g' It iruy help vott
to get murks'
sekiranya
anda hendak menukar
jawapan, batalkan
dengan
kernas
jawapan yang telah dibuat'
Kernudian
tuliskan
jawapan yang baru'
Il'.vou
v,ish t,, ,'hang"
y,ti* on'r*J,
neatlt' cross
out llrc an'swer
th('t
'yor'I
have done'
Then write down
ilte new Qnswer.
Rajahyangmcrrgiringisoalantidakdilukismengikutskalakecualidinyatakan.
The cliagrants
in theluestions
provided are not clravtn to st:ule unless stuted'
Markahyangdipcruntukkanbagisetiapsoalanditunjukkarrdalamkurungan.
The marks allocated./'or
ettch qiestion are shou;n in brac:kets'
Satu senarai
rumus disediakan
di halaman
3 hingga 5'
A list offrtrrnttlae
is prrtvided on pdges 3 to 5'
Scbuah buku sifir cnpat angka disediakan'
A hooktet
o.l'four-figtire
mathematical
tahles is provided'
10. Pcnggunaan
kalkulator
saintifik dibcnarkan'
The- tis a ge oJ' culculutor
is ullowecl'
I L Kertas soalan ini hendaklah diserahkarr
di akhir
peperiksaan'
Thisqttestitll"lP(lpermustht:hundedinattheentlof,theexuminatiott.
2.
J.
4.
5.
6.
'7
8.
9.
s0/PT3
SULIT 3
FORMULAE / FORMULA
Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah
yang biasa digunakan.
Thefollowingformulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are commonly
used.
RELATIONS / PERKAITAN
1 a^xa':an
2 ao'+a":a--"
3
(a^)n
=a*
4 Jarak:ffi
Distance:ffi
5 Titiktengah (x, y):
[t'l*'
,
4+&]
\__ar,
\
2
,
2
)
(x,+x.
v,+v"\
Midpoinr (x, y):
lt'
,
'--;
)
a
LaiuPurata=ffiffi
Averasespeed
=
4!##4
7 Mi.,
=
.jgtl* 9'u
'
bilangan data
t,r^^.^-
sumoJ data
,\Iean=
numberof data
8 Teorem Pithagoras' c2
=az
+bt
Pythagoras'Theorem c'
=
at +b'
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT 4
BENTUK DAN RUANG / SHAPE AND SPACE
50/PT3
lLihat
sebelah
SULIT
I Luas segi empat tepat: panjang x lebar
Area of rectangle
:
length x width
2 Luas segi tiga:
f
* tupakxringgi
I
Area of triangle
: !
x hasex height
3 Luas segi empat selari = fapak x linggi
Area of parallelograrn
= ltase x height
4 Luas trapezium:
!^
iumtohsisi
selarixtinggi
Area of trapeziunt =
t
- sutrr o./ parallel lines x height
5 Lilitan bulatan
:::
n6l: )vi
CircumJbrence of c:ircle = nd
:
Znr
6 Luas bulatan
:
n/2
Area oJ'cirrle: nr2
7 Luas permukaan melengkung silinder = Znjt
Curve.d surfuce area oJ'cylinder
:
Znrh
I Luas perrnukaan sfera
*
44/'2
Sutface tt rea of',rphere
:
4nf
9 Isi padu prisma tegak
:
luas kerutan rentas x paniang
Volume rl-right pris'tn == cross sectional erea x length
l0 Isi padu kuboid
:
paryf ang x lebar x ringgi
Volume oJ'cuboid: length x width x height
s0/PT3
SULIT
lt
Lilitan bulatan
Arc lenglh
t2
l3
l4
l5
l6
l7
r8
l9
lsi padu silinder
:
n
2t
Volume of cylizslsr: nrt h
I
Isi padu kon
:
=
nl't
3
I
Volume of cone:
j-
zrr'h
3
A.
lsi padu sfera
:
4
,.j=
3
Voltrme of sphere -
4
aE-=
_l
lsi padu piramid
: I *
luas tapctk
x
tinggi
3
Volume oJ'right pyramid
*
hase area
x
height
Hasil tambah sudut pedalaman poligon
:
(rz
*
z)x 1800
Sum of interior ungles o./'a pol.t'gon
:
(.n
-
2)* 1800
Pct4jang lengk_ok.
_
Sttdttt ptrsat
l_
.1
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
360"
Angle subtended at centre
C ircumlerence of circle
Lztas sektor Sudut sektor
Luas bulttran 360"
Area of sector
_
Angle subtended at centre
3600
Area of circle
D'I'
Faktor skala. k:
' '
PA
PA'
Scalelactor.R-
-
PA
Luas imej = k2
x
luas
Area of image
:
F
*
objek
area o.l'object
360"
50/PT3
SULIT
6
Jawab semua soalan.
Answer all questions.
SOALAN t
QUESTTON
I
I (a) (i) Berikut adalah lima kad nombor
BeLow are.five numher cards.
50/PT3
tr
n
n
T
x
EEEEE
Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil?
Find the sum of'two cards with the largest and the smallest numlter?
[2
markah I marksl
Jau'apan I Ansv,er:
(ii) Masukkan digirdigit 3, 5 dan 7 ke dalarn kotak di bawah untuk nrenghasilkan
jawapan
tcrbesar bila didarabkan.
Place the digits 3, 5 and 7 into lhe boxes below to get the greatest result when multiplied.
Jawapan I Answer'.
[3
markah I marksl
(b) Sebuah kebun terdiri dari 15 baris pokok getah. Setiap baris ditanam 20 pokok. Pekebun
menambah lagi 5 baris. Berapa
jumlah
pokok getah semuanya?
A.farm has I5 rutws of rubher trees. Each row has 20 trees. Thefarmer then plants 5 nt<tre
rows. How man-v rubber treets ahogethttr?
[3
rnarkah I marksl
Jawapan I Answer'.
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT
(c)
SOALAN I
QaESTION
2
2 (a) Rajah 2(a) menunjukkan urutan nombor
Diagram 2(a) shows a sequence of numbers.
7
Jadual 1(c) menunjukkan kos percetakan kad
jemputan
Table I(c) shows the costfor printing invitation cards.
150 keping kad yang pertama
First 150 cards
20 sen per kad
20 sen per card
100 keping kad seterusnya
Next 700 cards
15 sen per kad
15 sen per card
Kad-kad yang berikut
Subsequent cards
10 senperkad
l0 sen per card
Jadual 1(c)
Table 1(c)
Ahmad memesan 760 keping kad. Hitung jumlah, dalam RM, yang dibayarnya.
Ahrnad orders 760 cards. Calc:ulate the etmount, in kM, he paid,
12
markah I marksl
Jawapan I Answer:
50/PT3
sebelah
SULIT
-39, -31, -24, -18, w, x, y
Rajah 2(a)
Diagrant 2(a)
Cari nilai x dan y.
Find the value of x and
y.
Jawapan I Answer:
[2
markah I murksl
v:
50/PT3
[Lihat
SULIT 8
(i) Jadual 2(b) memrnjukkan bilangan penumpang dalam 48 buah kenderaan.
Table 2(b) sho*-s the number o.f passengers in 4B vehicles.
s0/PT3
2 (b)
Bilangan penumpang
l\iumber o7porrcngur:,
Bilangan kenderaan
Nuruber of vehicles
I l5
2 9
a
J
4 5
5 6
6 12
Jadual 2(b)
Table 2(b)
Kira peratus kendcraan dengan 3 atau lebih penurnparrg.
Calculate lhe percentuge of'vehicles u'ith 3 or more pd,tsengers.
Jawapan I Answer',
[2
markah I mru"ksl
(ii) Pada tahun 2012, sebuah syarikat menjr.ral 1246 tan baja. Pada tahun berikutnya, syarikat
itumenjualbajakurang I-5%. Tuliskanjawapanyangpalinghampirdenganbilangantan
baja dijual pada tahun 2013.
In
1'ear
2012, a companv sold 1216 tons of.fertilizer. In the
follow'ing
year, the contpany
,sold 15
o/o
less
fertilizer.
Write the closest answer to the number oJ-tons of'fertilizer sold
in year 2073.
[3
markah I marks]
Jawapan I Answ'er:
ILihat
sebclah
SULIT
50/PT3
SULIT
(c)
I
Padankan f-aktor-taktor yang mungkin bagi 6nr
-
6.
Mtttch the pos,sible
./actors Jbr
6n2
-
6.
Jawapan I Ansv,er:
[3
markah I marksl
50/PT3
ILihat
sebelah
SULIT
n*1
2
E
n
50/PT3
SULIT
10
soALAN
IQUESTION
3
3
(a) Bentangan
manakah bila dilipat membentuk
sebuah
kubus'
Wich of the nets can be
folded
into a cuhe?
s0/PT3
[5
markah I murksf
Raiah 3 (a)
Diugram 3 (a)
[Lihat
sebelah
SULIT
Jawapan I Answer:
50/PT3
SULIT
(b)
11
Manakah pasangan yang mempunyai perimeter dua kali daripada perimeter bentuk-bentuk
lain?
Which pairs have a perimeter that is twice of the others?
E,
[2
markah I marks]
Jawapan I Answer:
'dan
I and
1
H
4
A
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT 12
Rajah 3(c) menunjukkan bentangan bagi sebuah kotak.
Diugram 3(c) s/zows the net o.f a box.
50/PT3
I
ntarkah I mark]
[2
markah I murks)
[Lihat
sebelah
SULIT
(c)
3cm
Raiah 3(c)
Diagram 3(c)
(i) Nyatakan nama bentuk pepejal geometn rni.
Slate the nunte oJ thi,r solid geontetry.
Jawapan I Ansvt,er:
(ii) Kira isipadu pcpejal terscbut.
Cnlc'ulate the voJume o/'the solid geomfta'
Jawapan I Ansv,er:
J
t-l
I l.l
50/PT3
SULIT
SOALAN I
QUESTTON
4
a@)
Q)
Lengkapkan penukaran berikut.
Comp lete the
fo
lowing c onv ers ions.
Jawapan I Answer'.
13
[2
markah I marksf
s0/PT3
ILiffat
sebelah
SULIT
2 468
saatlsecond
minit
minutes
saat
seconds
dan
and
(i i)
Rajah 4 (a)
Diagram 4 (a)
Jadual a (a)(ii) menunjukkan masa yang dicatatkan oleh 8 pelari dalam perlumbaan pecut 100
meter.
Table 4 (a)(ii) sftows the tinte recorded by B rttnners in a 100 metres sprint race.
Lorong
Lane
Masa (saat)
Time
(sec)
I 10.09
2 9.99
',1 9.87
4 Ti dak rrrenghabi skan pcrlurlbaan
Did not./inish the rut:e
-5 10.17
6 10.04
-/
r0.08
10.1 3
Jadual 4 (a) (ii)
Table 4 (a) (ii)
Kenalpasti lorong pemenang pingat Emas, Perak dan Gangsa bagi peitandingan ini dan
lengkapkan
jadual
di bawah.
IdentiJv the
yvinner
lane oJ'Gold, Silver and Bronze mec{alists
Jrom
this race and
fill
in the
table below,.
[3
markah I marks]
Jawirpan I An,svver:
Pingat
Medul
Lorong Perncnang
LI/inner Lune
F,nras
Gold
Perak
Silver
Uangsa
Bronze
50/PT3
SULIT 50/PT3
(b) Fazlena berjalan dari rumah ke sekolahnya. Jika lajunya ialah 50 m/min dan dia mengambil
rnasa selama 6 minit untuk sampai ke sekolah, cari
jarak.
dalam m, dari rumah ke sekolah.
Fazlena v,alk,s to school.from her house. IJ'her speeds is 50 m/min and she takes 6 minutes to
reach the school,
find
the di,stance, in m, of the school.from her house.
A. 60
B. 300
c. 600
D. 3 000
[1
markah I marlfl
(c) Jadual4(c)menunjukkankadarsewaloriyangdikenakanolehsebuahsyarikatpengangkutan.
Bayaran sewa lori ialah
jumlah bayaran asas dan scwa per knr.
Table 4(c) shows the rental rate oJ'lorries chargecl by a trunsport
('onrpan),.
The rental
pa.yment of'a lttr4, is lhe sum o.l'the hasic rent and rent per hn.
Lori
Lorry
Bayaran asas
Basic rent
Sewa per km
Renr per krn
X RM22O RM1.30
Y RM28O RM3.60
Jadual 4(c)
Table 1(c)
Raju dan Yusof mcnyewa sebuah lori X dan sebuah lori Y masing-masing untuk perjalanan 20
km. Kira beza bayaran, dalam RM, sewa lori antara Raju dan \fusof'.
Raju and Yusof rented a lornt X and o lon1, Y respcctirtely.fbr a 20 knt journey.
Calc'ulate the dffirence oJ'puynlset, in RM,
Jiu"
the rentul of lorries between Rajtt and Yusof.
[3
markah I marln]
Jawapan I Answer:
Tukarkan 15.6" kepada da{ah darr rninit.
Convert 15.6" to dcgrees antl minutes.
Jawapan I Answ,er'.
I
markah lmark)
ILihat
sebelah
SULIT
14
(d)
50/PT3
SULIT
SOALAN I
QUESTTON
s
5(a) Nyatakan 18 minit kepada I
jam
dalam bentuk nisbah a :
State 18 minutes to I hour in ratio of a : b
Jawapan I Answer'.
b.
[2
markah I marks]
(b) (i) Rajah 5(b)(i) menunjukkan lukisan berskala pelan sebuah padang permainan berbentuk
segiempat tepat. Skala bagi pelan ialah I :300.
Diugram 5(bxi) shows a scale drawing o.f the plan oJ'a rectangtrlar playground. The scale of
the plan rs I : 300.
Rajah 5(b)(i)
Diagram 5(bxi)
Hitung luas, dalam m2, padang permainan itu.
Calculate the area, in m2, of the playground.
Jawapan I Ansv,er:
[3
markph I marksl
15 50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
8cm
50/PT3
SULIT
r_
I
-;-u
50/PT3
(ii) Rajah 5(bxii) ialah lukisan skala untuk pelan lantai segi empat tepat bagi sebuah rumah
berukuran 80 m
x
44 rn.
Diagram s(bxii) is a scale drawing of the rectangular floor plan of a house measuring
80rnx44m.
Rajah s(b)(ii)
Diagram 5(b)(ii)
Cari perirneter, dalam m, kawasan D.
Find the per"inteter. in m, of D.
Jawapan / Answer :
[3
markah / marks]
(c) Rajah 5(c) menunjukkan bentuk N yang dilukis pada petak-petak segi empat sama.
Diagram 5(c) shows N shape drav,n on a square grid.
Padankan lukisqn skala bagi bentukN.
A,[atch the scale clrawingJbr N shape.
16
i
t.\
1
.-.-.\.
L--l
I
;,
t-.
L -_...___ _
Rajah
-5(c)
Dicgram 5(c)
f2
mcn'koh i ntqrk.sf
[Lihat
sebelalr
SLTLIT
6cm
20 cm
50/PT3
SULIT
SOALAN I
QUESTTON
6
6 (a)
17 s0/PT3
[Lihat
sehelah
SULIT
Dalam Rajah 6(a), ,A/ adalah imej bagi M dibawah pembesaran berpusat di P dengan faktor
skala ft.
In Diagram 6(a),,V is the image qf M under enlargementfrom centre P with a scule.factor k.
Rajah 6(a)
Diagrarn 6(a.)
(i) Pada rajah, tanda dan labelkan titik P.
(ii) Llari nilai fr.
(i) On the diugram, mark nnd labelpoint P.
(ii) Find the vahte oJ k.
Jawapan I An,swer:
[4
nrarkah / marletl
\
\
H
\
M
I
I 0
50/PT3
SULIT
(b)
18
Rajah 6(b) menunjukkan sebuah basikal yang bergerak.
Diagram 6(b) sftows a moving bicvcle.
Rajah 6(b)
Diagram 6(b)
Apakah lokus bagi titik R'/
What is the locus of the point R?
Garis lurus yang rnelalui RS
A straight line passing through RS
Garis lurus yang melalui
pl
A sn'aight line passing thruugh
QT
Bulatan dengan
jejari
RQ dan pusat R
A circle with radius RQ and centre R
Bulatan dengan
jejari
RP dan pusat P
A circle u'ith rudius RP and t:entre P
50/PT3
[I
markah I mark]
ll-ihat
sebelah
SULIT
A.
B.
C.
D.
s0/PT3
SULIT 19
(c) Dalam Rajah 6(c), FK, EJG dan FH ialah lengkok-lengkok bagi bulatan E, F dan G masing-
masing.
In Diagram 6(c), FK, EJG and FH are the arcs of the circles with centres at E, F and G
respectively.
20 cm
7cm
.I
Rajah 6(c)
Diagram 6(c)
Tandakan dengan simbol
@
titit persilangan yang memenuhi syarat lokus-lokus berikut;
i) titik yang berjarak 7 cm dari garis lurus EFG dan
ii) l0 cm dari titikF.
Mark with the symbol
@
the intersection point of loci in the.following condition;
i) point thut is at a distance of 7cm,from the straight line EFG and
ii) I0 cm
from
the point F.
[2
markah I marks]
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT
50/PT3
(d) Rajahdalam ruang jawapan
menunjukkansegiempatsarnalBCDyangdilukisgridsegiempat
sama clengan sisi I r,rnit. Pada rajah itu,
(i) bina lokus ritrk M yang bergerak 4 unit dari K,
(ii) bina lokus titik bergerak S dengan
jaraknya
adalah sama dari titik R dan
I
(iiil tandakan
@
yuns mcmenuhi lokus di (i) dan (ii).
Diugram in the un,sv,er spat'c shov's il square.4BCD drttw,'n on a grid of'et7uul. sqLtures v,itlt
aach sicle I u,nit. On llte diugram,
(i) (:onstru(l
lha locus of point tr'I nrcving at e elistance o.f'4 trnits.lirtrn K,
(ii) constrltct thc locu,s of a ntoviug point S w,hich is e<Tuidistaril.liont lhe poittts Il and
point T,
20
(iii) Mark
@
atl the point,s that sutisJlt the lot:i in (i) und (11).
.Tawapan I Ansv,er:
Rajah 6 (d)
Diagram 6 (d)
[3
nrarkah l murk.s)
lLihat
sebelah
SULIT
6
[-]
I I
,n
I
50/PT3
Wat is the correct inequaliQ symbol that should be written in thel?
I
markah lmark]
Jawapan I Answer:
(ii) Antara garis-garis nombor berikut, yang manakah mewakili ketaksamaan linear n)9 dengan
betul?
Which of thefollowing number lines represents lineer inequality n) 9 correctly?
A.
6 7 8 9 i0 lt t2 13 14
C.
6789101i12i314
<--.-.----..---
6 7 8 9 10 ll t2 13 14
67891011t21314
(iii) Apabila dibahagi -2 kc kcdua-dua belah ketaksamaan 2n
ialah
[1
markah lmark]
<
-100,
maka ketaksamaan baru
When both side,s of the inequality 2n <
-100
are divided by
-2
to, then the new inequality i,t
[2
markah I marks]
Jawapan I Answer:
(b) (i) Mazura mempunyai RMl43. Dia membelanjakan semua wangnya untuk membeli m helai
baju dengan harga RM25 seunit dan n helai skaf dengan harga RM22 seunit. Persamaan yang
menghubun gkan m dan n ialah
Mazurq has P.M143. She spends all the money to buy m shirts at a price of RM25 each and
n scarJ'at a price oJ PtM22 eoch. The equation connecting m and n is
12
markah I marks)
Jawapan I Answer'.
SULIT
SOALAN t
QUESTTON
7
7(a) (i) Apakah simbol ketaksamaan yang betul ditulis dalam[?
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
21
R.
D.
s0/PT3
s0/PT3
(ii) Rajah 7(b) menunjukkan
langkah-langkah
yang dilakukan
oleh Roni untuk menyelesaikan
persamaan linear serentak l2m
+ 5n =
'7
dan 6m
-9n
:
13
'
Diagram 7(b) shows the steps carried out by Roni to solve the simultaneous
linear equations
IZm
+ 5n ='7 and 6m
-9n:
13'
22
SULIT
l2m
+ 5n
I8n
r__-l
l'l
26
-23
Rajah 7 (b)
Diagram 7 (b)
LengkaPkan;
ComPLete
:
Jawapan
I Answer:
[2
rnarkah I murksl
[2
markah I marlu)
lLihat
sebelah
SULIT
i'l
l "
l:
):
(c) Kembangkan
(3b
-
7
)(2b
+ 4
Expand
(3h-7)(2b+4):
Jawapan
I Answet'.
s0/PT3
SULIT
SOALAN t
QAESTTON
I
8(a) (i) Antara berikut, yang manakah tidak betul?
Which of the./bllowing is not true?
A 4x4x4x4x4:45
B 3a:3x3x3x3
c 27:3a
D 20-22:l +4
1"t\4
l" I
[3]
Jawapan I Answer:
/ A \*
t/\
t- |
{11 } Lannrlal l{l
Find thc valuc of
[1
markah I mark]
[2
markah I marksl
f2
markah I marksl
I
rnarkah ImarkahJ
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
| 2mte nt
o
(lll)-:
Zlmtnn
Jawapan I An,swer:
(b) (i) Antara yang berikut, yang manakah graf bagi fungsi y: x + 7?
Which o./ the
Jbllowing
is the graph oJ'the.function | - x + I ?
50/PT3
SULIT
50/PT3
(ii) Jadual 8(b) menuniukkan nilai-nilai bagi pembolehubah x dan y bagi fungsi y = 2x2 - 5.
Table 8(b') shows the values of the variables x and y of the.function y = Zxz - 5.
Jadual 8(b)
Table 8(b)
Carinilain-n.
Find the value oJ'm - n
Jawapan I Answ'er:
[3
markah I mark"rl
(iii) Titik ( 5, l6
)
memuaskan fungsi
The poin( ( 5, l6
)
satis.ftes the.function
A. y:9 + 5x
B.
_v:9
- 5.r
C. l:J;r*9
D' j':5x-9
[1
markah I mark]
SOALAN t
QUESTTON
I
9(a) (j) Rajah 9(aXi) merrunjukkan empatpersilangan garis lurus.
Diagram 9(aXi) shows
,four
intersecting straight line,s.
Rajah 9(aXi)
Diagram 9(aXi)
Antara yang berikut, sudut manakah yang saila saiz dengan fr?
IVhich of the.follow,ing ungles is of equal size to k?
A.t
B. II
c. lII
D. IV
fl
markah I mark)
lLihat
sebelah
SULIT
x
*l
I
-1
5
v
m -J r3 n
50/PT3
SULIT 25
(ii) Dalam Rajah 9(a)(ii), PQR dan SQT ialah garis lurus.
In Diagram 9(a)(ii), PQR and SQT are straight lines.
Rajah 9(a)(ii)
Diagram 9(aXii)
Cari nllai m.
Find the value of m.
Jawapan I Answer:
(b) (i) Dalam Rajah 9(b)(i), ADE adalah satu garis lurus.
In Diagram 9(b)(r, ADE is a straight line.
(i) Cari nilai x +y.
Find the value of x-r
Jawapan I Answer:
v.
[2
markah I marksl
[3
markah lmarksl
50iPT3
[Lihat
sebelah
SULIT
Rajah 9(b)(i)
Diagrant 9(bXi)
50/PT3
26
50iPT3
[1
markah / mark]
SULIT
(ii) Rajah
g(bxii),
menunjukkan
gabungan segitiga
sama sisi BCD dan sebuah
poligon sekata'
ln, AO dan DE ialah sebahagian
sisi poligon sekata tersebut'
Diagramg(bxii),
shows combination
of eiuilateral
triangle BCD'and
a regular
polygon' AB'
BD and DE are a part of all sides of the regular
polygon'
D
Rajah e(bXiD
Diagram
g(bxii)
Tentukan bilangan
sisi poligon sekata tersebut'
State the number of sides of the regular
polygon'
Jawapan
I Answer'.
(iii) Rajah berikut menunjukkan
sebuah
taman berbentuk
sebuah
pentagon' Hazmi dan Azman
berlari sekeliling taman. Jika Hazmi berlari 3 pusingan
dan Azman berlati Zf,
pusingan
sekelilingtaman,kirakanperbezaanjaraklariankedua.duabudakitu.
Thediagrambelowshowsaparkintheshapeofpentagon,HazmiandAzmanranroundthe
edge of the park. If Hazmi ran 3 times and Azman ran z) tmes round the park' calculate
the
dffirence
in distance
run by the two boys'
[3
markah I marks)
Jawapan
I Answer
"
[Lihat
sebelah
SULIT
50/PT3
SULIT
SOALAN IQUESTTON r0
l0(a)(i) Rajah l0(a)(i) menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O.
Diagram l0(aXi) shows a circle with centre O.
Rajah I0(a)(i)
Diagram l0(aXi)
Cari nilai ,r.
Find the vulue of x.
Jawapan I Answer'.
[2
markah I mailul
(ii) Rajah lO(aXii) mcnunjukkan sebuah semibulatan Pp.RS. P^l ialah diameter semibulatan itu.
Diugram 1O(a)(ii) shows a semicircle PORS. PS is the diameter o.f the semicircle.
27
[3
markah I marksl
50/PT3
[Lihat
sebelah
SULIT
P
Cari nilai m.
Find the value oJ'm,
Jawapan I Answer:
Rajah l0(a)(ii)
Diagram l0(a)(ii)
50/PT3
SULIT 28
Rajah 10(b) menunjukkan sebuah bulatan dengan sektor-sektor X, A, B, C dan D.
Diagram l0(b) s/zows a circles with sectors X, A, B, C and D.
Rajah 10(b)
Diagram l0(b)
Manakah sektor yang mempunyai luas
]
daripada luas sektor X? Beri alasan.
Which sector has
t
of the area of sector X'? Give the reason.
Jawapan I Answer:
Diberi tan vo =
Jz
Given tan v"
:
I
Jawapan I Answer:
,
cari panjang, dalam cm,bagi AE.
,fnd the length, in cm, of AE.
50/PT3
[2
markah I nnrksl
[3
markah I marks]
(c) Dalam Rajah 10(c), ABC dan BDE adalah garis lurus. D ialah titik tengah bagi BE.
In Diagram l}(c), ABC and BDE are straight lines. D is the midpoint of BE.
Rajah l0(c)
Diqgram 10(c)
50/PT3
-SOALAN
TAMAT-
SULIT
Skema jawapan PPPA PER MM PT3 2014 1

MODUL PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
PENILAIAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014


PERATURAN PEMARKAHAN
No Butiran Markah
Markah
penuh

1a


b.c.


i) 9 atau -3

6ii)

3763


15 X 20 @ 5 X 20 @ setara
20 X 20 @ setara
400

150 X .20 = 30.00 @ 100 X .15 = 15.00 @ 510 X .10 = 51.00
96.001

1


1
1
1


1
1
1

1
1
10

2a.


b.
c.
X = - 9
y = - 6

i)

X 100 @ dilihat 24

50

ii)

@ 186.9 @ setara
1059.1
1059

1
n + 1
n - 1

1
1

1

1


1
1
1

1
1
1


10
Matematik
Ogos
2014
7
5 3
Skema jawapan PPPA PER MM PT3 2014 2

No Butiran Markah
Markah
penuh

3a

b

c
i) Tidak
ii) Tidak
iii) Ya
iv) Tidak
v) Ya

A dan D

i) Kuboid

ii) 2 X 3 X 5 @ setara
30 cm
3
( Terima jawapan tanpa unit)

1
1
1
1
1

2

1

1
1

10

4. a.
b.

c.
d.5. a.b.
c.
i) 41 minit dan 8 saat

ii) lorong 3 9.87 saat
lorong 2 @ terima jawapan 9.99 saat
lorong 6 10.04 saat

B

220 + 26 = 246@ 280 + 72 = 352

RM352 RM246
106

15
o
3660
3: 10


i) 24 m @ 2400 cm /12 m @ 1200cm
8 X 4 X 0.9 @ 24 X 12 @setara
288 m
2


ii) 3 X 4 @14 X 4@ setara
12+ 56+56+12 @ setara
136
Nota: 14 @ 34 dilihat K1


III, IV2

1
1
1

1

1

1
1

11
1

1
1
1

1
1
12


10
10
Skema jawapan PPPA PER MM PT3 2014 3

No Butiran Markah
Markah
penuh

6.a.b.
c.

d.

(a) Betul tanda dan label P pada (7,1)

(b) k = 2

Nota* k =

atau k =

K1


A

Dua titik persilangan ditandakan dengan betul
Nota * Mana-mana satu titik persilangan ditanda dengan betul, 1M
* Jika lebih daripada dua titik persilangan, 0M

i) Lokus M dilukis betul
ii) Lokus S dilukis betul
iii) Tanda persilangan betul


2

2

1

2


1
1
1
10
E F
20 cm
7 cm
G
H J K

Skema jawapan PPPA PER MM PT3 2014 4Terima TK 2M


7. a.
b.c


i) >
ii) B
iii)

>


- n > 50
i) 25m @ 22n
25m + 22n = 143
ii) i) 12m
ii) 23n
6b
2
+ 12b 14b 28 @ setara
6b
2
- 2b - 28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10


Skema jawapan PPPA PER MM PT3 2014 5


8. a.b.i) C

ii)

@ 2
4
, 3
4
@ setaraiii)

@ setara K1
Terima TK Terima 2M

i) B

ii) m = - 3
n = 45
- 48

iii) D

1


1

1

2
1

1
1
1

1

10

9. a.
b.
i) II

ii) 119 80 atau setara
39
o


i) x = 112
o

y = 78
o

x + y = 190
o


ii) 6

iii) 2220 @ setara
1850 @ setara
270m

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
10

10 a.


b.


c.

676


i) x =80
o

Terima 130
o
( 1M )

ii) 90
o
atau 31
o

60
o
62
o

m = 28
o
m= 28
o


C
Sebab

X 120 = 40

24
2
+ 10
2
@ 576 @ 100


26

2

1
1
1


1
1


1
1

1
10

JUMLAH MARKAH

100

Vous aimerez peut-être aussi