Vous êtes sur la page 1sur 12

TIU CHUN vit nam

tcvn 5639 - 1991


Nhm H

Nghim thu thit b lp t xong Nguyn tc c bn


Check and acceptance of equipmellt after installation Basic principles
1.
1.1.

Quy nh chung
Tiu chun ny quy nh ni dung v trnh t nghim thu thit b
lp t xong, chun b a vo s dng. i vi thit b do t chc
lp t trong nc lin doanh vi nc ngoi do ngi nc ngoi nhn thu
xy lp cng s dng tiu chun ny.
Ch thch : Danh t "thit b" dng trong Tiu chun ny l ch l mt
thit b c lp hoc mt dy chuyn cng ngh bao gm thit b
c kh, h thng thng gi v cc vt liu i krn theo.
Thit b lp t xong phi bo m ton b cc cng vic vn
chuyn, bao qun, lp t thit b thc hin ng k thut v chy
th t yu cu thit k.
Nghim thu vic lp t thit b khng bao gm cc cng vic iu
chnh cc thng s k thut trong qu trnh sn xut th.

1.2.

Vic lp t thit b phi c thc hin theo thit k v cc bn v


ch to (nu c) tun theo cc quy nh ghi trong ti hu hng dn
lp t v vn hnh, l hch thit b. Nu yu cu k thut no trong
thit k v hng dn lp t vn hnh khng c th theo Tiu chun
Vit Nam hin hnh.

1.3.

Khi nghim thu thit b lp t xong, ngoi vic tun theo tiu
chun ny cn phi tun theo tiu chun nghim thu cc cng trnh
xy dng TCVN 4091 : 1985.

1.4.Thnh phn ca Hi ng nghim thu thit b lp t xong c


quy nh trong tiu chun nghim thu cc cng trnh xy dng TCVN
4091 : 1985.
1.5. Cc thit b lp t xong phi c t chc nghim thu khi c
iu kin ghi trong chng 2 ca tiu chun ny.
2.

Ni dung v trnh t tin hnh nghim thu

2.1. Nghim thu thit b lp t xong tin hnh theo 3 bc nghim thu
tnh, nghim thu chy th khng ti v nghim thu chy th c ti.

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
2.2.Nghim thu tnh
2.2.1. Nghim thu tnh l kim tra, xc nh cht lng lp t ng thit
k v ph hp vi cc yu cu k thut lp t chun b a thit
b vo chy th khng ti.
Cng vic nghim thu tnh do Ban nghim thu c s thc hin.
2.2.2. Khi nghim thu, cn nghin cu cc h s ti liu sau:
-

Thit k lp t v bn v ch to (nu c);

Ti liu hng dn lp t v vn hnh, l lch thit b.;

Bin bn nghim thu tng phn cc cng vic lp my, lp in,


lp ng, lp thng gi, lp thit b t ng v o lng th
nghim, gia cng kt cu thp v thit b . . . ;

Bn v hon cng cho mt s vic lp t quan trng;

Bin bn thanh tra ni hi v cc thit b chu p;

Bin bn nghim thu h thng phng cha chy;

Bin bn thay i thit k v thit b;

Nht k cng trnh; .

Bin bn nghim thu cng trnh xy dng c lin quan n vic


lp t v bao che thit b;

i vi cc thit b s dng ri, khi lp t li phi c l lch


thit b t c s c km theo.

i vi cc thit b quan trng ngoi cc vn bn trn cn phi c


vn bn giao nhn thit b gia t chc giao thu v nhn thu.
Cc bin bn v vn chuyn t nh my ch to v n cng
trnh (tnh trng k thut, cc s c xy ra trn ng vn chuyn,
lu gi ti kho bi, mt mt...), xc nh tnh trng thit b trc khi
lp t. Nu thit b h hng th sau khi sa cha xong phi c
bin bn nghim thu tnh trng thit b sau khi sa cha.

2.2.3. Sau khi nghin cu h s nghim thu v thc a nu thy thit


b lp t ng thit k v ph hp vi yu cu k thut quy nh
trong ti liu hng dn lp t v cc tiu chun k thut hin hnh
th lp v k bin bn nghim thu tnh, cho php tin hnh chy th
khng ti.
Nu Ban nghim thu pht hin thy 1 s khim khuyt th yu cu
t chc nhn thu lp my tin hnh sa cha, hon chnh v hn
2

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
ngy nghim thu li. Nu nhng khim khuyt khng nh hng ti
vic chy th my th vn c th lp v k bin bn nghim thu tnh,
cng tp ph lc nhng khim khuyt v nh thi hn hon thnh.
Pha nhn thu lp my phi nghim chnh thc hin cng vic khc
phc cc khim khuyt trn ng thi hn.
2.3.Nghim thu chy th khng ti.
2.3.1. Nghim thu chy th khng ti l kim tra xc nh cht lng lp
t v tnh trng thit b trong qu trnh chy th khng ti, pht
hin v loi tr nhng sai st, khim khuyt cha pht hin c trong
nghim thu tnh.
Vic chy th khng ti thit b ch tin hnh sau khi c bin bn
nghim thu tnh.
2.3.2. i vi thit b c lp th nghim thu chy th khng ti thc hin
mt bc do Ban nghim thu c s thc hin.
i vi dy chuyn cng ngh gm nhiu thit b th nghim thu
chy th khng ti tin hnh 2 bc:
a) Nghim thu chy th khng ti tng my c lp (n ng).
b) Nghim thu chy th khng ti dy chuyn sn xut (lin ng).
2.3.3. Nghim thu chy th tng my c lp do Ban nghim thu c s thc
hin.
Trong qu trnh chy th cn theo di s hot ng ca thit b, cc
thng s v tc , rung, nhit , cc h thng lm mt, bi
trn... nu pht hin cc khuyt tt th dng my, tm nguyn nhn
v .sa cha.
Thi gian chy th khng ti n ng thng ghi trong cc ti liu hng dn vn hnh my. Nu khng c s liu, i vi cc my n
gin thi gian chy khng ti ti a l 4 gi, cc my phc tp ti a l
8 gi lin tc khng dng my.
Khi kt thc chy th khng ti n ng. Ban nghim thu c s lp
v k bin bn nghim thu chy th khng ti n ng. Mt s thit
b ao c im kt cu khng chy c ch khng ti (bm nc,
my nn kh, h thng ng dn...) th sau khi nghim thu tnh xong
chuyn sang chy th c ti.
2.3.4. Nghim thu chy th khng ti dy chuyn sn xut:
Sau khi ton b thit b ca dy chuyn cng ngh c nghim
thu chy th khng ti n ng. Hi ng nghim thu c s xem
xt, lp v kl bin bn nghim thu thit b th tng hp (ph lc
3

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
s 4~TCVN 4091 : 1985) cho php chy th lin ng ton dy
chuyn.
K t khi Hi ng nghim thu c s ki bin bn nghim thu thit b
th tng hp, ch u t phi tip nhn v bo qun nhng thit
b .
Vic chy th lin ng phi lin tc t 4-8 gi (ty theo loi thit b)
khng ngng li v l do no, hot ng ca dy chuyn ph hp vi
thit k v cc yu cu cng ngh sn xut.
Kt thc chy th, Hi ng nghim thu c s lp v k bin bn
nghim thu chy th khng ti lin ng dy chuyn sn xut, cho
php a dy chuyn vo chy th c ti.
2.4.Nghim thu chy th c ti.
Chy th c ti thit b pht hin v loi tr cc khuyt tt ca thit
b trong qu trnh mang ti, iu chnh cc thng s kl thut sn
xut thch hp, chun b a thit b vo sn xut th.
Cng vic nghim thu do Hi ng nghim thu c s thc hin.
Cc mc mang ti v thi gian chy th thng quy nh trong ti liu hng dn vn hnh thit b. Nu trong ti liu trn khng c quy nh,
sau khi thit b mang ti 72 gi lin tc khng ngng my, bo m cc
thng s kl thut v thit b v thng s ki thut sn xut th kt thc
chy th c ti.
Hi ng nghim thu c s lp v k bin bn nghim thu chy th c
ti.
3. Trch nhim ca cc c quan c lin quan trong cng tc nghim
thu thit b lp t xong
2.2.Trch nhim ca ch u t:
a) Ch tr vic nghim thu cc thit b lp t xong:
Phi hp vi t chc nhn thu lp t lp k hoch tin nghim
thu cc thit b lp t xong, n c cc t chc nhn thu
xy lp hon thin cng trnh m bo vic nghim thu ng
thi hn.
b) Chun b cn b, cng nhn vn hnh v cc~u kin vt cht k
thut cn thit (in nc, nguyn nhin vt liu, mt bng...)
tip nhn bo qun nhng thit b sau khi Hi ng nghim thu c
s k bin bn nghim thu chy th tng hp, t chc vic vn
hnh thit b trong giai on chy th khng ti lin ng v c ti
(c s tham gia ca bn nhn thu lp t v nh my ch to) .
4

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
c) Cung cp cho Hi ng nghim thu c s ti liu hng dn lp t
vn hnh my, l lch my v nhng h s k thut m ch u t
qun l.
Trng hp thit b c s dng li cho ni khc th ch u t phi cung
cp l lch thit b cho n v nhn thu lp t. Trng hp l lch
khng cn hay khng ng thc t th ch u t phi t chc hi
ng k thut nh gi li cht lng thit b, nu hng phi sa
cha li mi c lp t li vo ni s dng mi
d) C trch nhim lu tr ton b h s nghim thu s dng lu di
trong qu trnh vn hnh sn xut ca thit b.
e) Cp kinh ph chy th khng ti, c ti v chi ph cng tc nghim
thu.
f) C quyn t chi nghim thu thit b lp t xong khi cc b
phn ca thit b cha c nghim thu tng phn hoc cha sa cha
ht cc sai st ghi trong ph lc ca bin bn nghim thu tng phn
trc . Mt khc nu bn nhn thu chun b y iu kin
nghim thu m bn ch u t khng t chc nghim thu kp thi th
phi tr cho bn nhn thu mi chi ph do ko di nghim thu.
3.2.Trch nhim ca t chc nhn thu lp t:
a) C trch nhim t kim tra hon chnh vic lp t thit b, chun
b y h s nghim thu (bin bn, s hon cng, nht k
cng trnh...), to mi iu kin Ban nghim thu v Hi ng
nghim thu c s lm vic thun tin.
b) Chun b hin trng thuc phn lp t thit b, cn b k thut,
cng nhn vn hnh, cng nhn sa cha thit b, cc ngun nng lng, vt liu cn thit phc v vic nghim thu tnh, nghim thu
khng ti n ng thit b.
c) Trong thi gian chy th khng ti hn ng v chy th c ti, b tr
cn b ki thut v cng nhn trc kp thi x li cc s c v
cc khim khuyt pht sinh.
d) C trch nhim bn giao li cho ch u t cc ti liu thit k v cc
bin bn nghim thu khi bn giao cng trnh.
e) T chc nhn thu li cng c trch nhim nh t chc nhn thu
chnh trong cc phn vic mnh thi cng trong vic nghim thu bn
giao thit b.
f) T chc nhn thu lp t c quyn khiu ni vi cc c quan qun
l cp trn ca t chc nhn thu v ch u t khi cng trnh bo
m cht lng m ch u t khng chp nhn hoc chm tr ko
di vic nghim thu.
5

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
8.3.Trch nhim ca t chc nhn thu thit k v ca nh ch to:
a) Ty tng mc quan trng ca thit b, t chc thit k s tham gia
l thnh vin ca Ban nghim thu hoc Hi ng nghim thu cc cp
(do Ch tch Hi ng nghim thu mi tham gia).
b) C quyn khng k vn bn nghim thu nu thit b lp t khng
ng thit k, khng ng quy trnh, quy phm k thut, hoc
khng ng hng dn k thut ca nh ch to ghi trong thuyt
minh k thut ca thit b.
c) Trng hp thit b mua ca nc ngoi, c i din ca nh ch to
trong qu trnh lp t thi cn cn c theo hp cng ca ch u t
vi nc ngoi m yu cu nh ch to c trch nhim theo di, hng dn
t chc nhn thu lp t chy theo ng yu cu k thut, ng
thit k, ng thuyt minh k thut ca nh ch to, c trch nhim
cng cc bn lin quan cho chy th thit b ng cng sut thit k,
gip ban nghim thu, hi ng nghim thu cc cp nh gi ng
n cht ng lp t thit b.
Ph lc 1
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ..........

Bin bn s:.....
Chun b cng trnh xy dng cho cng tc lp t thit b
-Tn cng trnh:
-a im:Vn bn ny c lp :
Thuc phn xng:
c thi cng xy dng theo bn v:
chun b cho vic lp t thit b c tn:
Sau khi xem xt cc ti liu nghim thu cng trnh xy dng (cc vn bn
nghim thu theo TCVN 4091 : 1985) v kim tra li cng trnh, i din cc
bn thng nht kt lun.......
-V k thut:
-c php a thit b vo lp t.
Ch k ca:

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
-Ch
u
t:
.
1-i din t chc nhn thu xy
dng:
2-i din t chc nhn thu lp
t:
Ph lc 2
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ..........

Bin bn s:.....
Chun b mng (b hay gi ) cho vic lp t thit b
1-Tn cng trnh: ..
2-Tn mng thit b: ..
3
4Bin bn ny c lp ti cng trnh c xy dng mng (gi hay b )
lp t thit b
..........................................................................................................................
................................Theo bn v:.................................................
Sau khi xem xt ti hin trng v cc vn bn nghim thu phn xy dng
mng (b , gi ) v cc bn v hon cng, i din cc bn thng
nht kt lun nh sau :.
-V k thut:.................................................
-c php a thit b vo lp t.
Ch k ca:
1-i
din
ch
u
t
.
2-i din t chc nhn thu xy
dng .
3-i din t chc nhn thu lp
t .

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991

Ph lc 3
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ..........

Nghim thu lp t tnh thit b


Thit bi: ....
Thuc hng mc cng trnh ...
Cng trnh ...
Do Ban nghim thu c s gm cc thnh phn sau y tin hnh nghim
thu:
-Trng ban: i din cho ch u t:
-Cc thnh vin:
i din t chc nhn thu:
i din t chc Thit k:
i din nh my ch to thit b:
- i din ca cc c quan c mi:
.........................................................
Ban nghim thu c s nhn c cc bn v, ti liu lp t thit b
nu
trn
nh
sau:
...........................................
...........................................
Sau khi xem xt cc ti liu, bn v lp t, h s hon cng v tin hnh
kim tra tnh trng lp t thit bi, c nhn xt nh sau:
1. Nhn xt v ki thut: .....~ .............
2. V khi lng thc hin ...........................
Kt lun: .......................................................'"'
kin c bit ca cc thnh vin ban

nghim

thu

s:
8

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
.
Cc ph lc km theo: ....................
.
Ch k ca:
- Trng Ban nghim thu c s:
.............
- Cc thnh vin: .............................
Cc
c
quan
c
mi:
..........................

Ph lc 4
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ........

Bin bn s....
Nghim thu chy th khng ti n ng thit b
Thit bi ...
Thuc hng mc cng trnh...
Cng trnh...
Do Ban nghim thu c s gm cc thnh phn sau y tin hnh nghim
thu:
- Trng ban:
i din cho ch u t................................
- Cc thnh vin:
i din t chcc nhn thu...........................
i din t chc thit k................................
i din nh my ch to thit b..................
- i din ca cc c quan c mi:..................
.
Sau khi nghin cu cc ti liu ng dn vn hnh my v gim st, theo di
qu trnh chy th khng ti n ng thit bi, c nhn xt n sau:
9

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
1. Nhn xt v ki thut: ..................
2. Khi lng thc hin:..............
Kt lun:...........................................
kin c bit ca cc thnh vin Ban nghim thu c s: ..................
- Cc ph lc km theo: ..................
.
Ch k ca:
- Trng Ban nghim thu c s:
......................
Cc
thnh
vin:
.............................................
Cc
c
quan
c
mi:....................................

Ph lc 5
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ........
Bin bn s....
Nghim thu chy th lin ng

Hng mc cng trnh: .................


Thuc cng trnh:.........................
Do Hi ng nghim thu c s gm cc thnh phn sau y tin hnh
nghim thu:
-Ch tich Hi ng:
i din cho ch u t ...............................................
- Cc thnh vin:
i din T chc nhn thu.......................................
i din ban chun bi sn xut..................................
i din T chc thit k...........................................
i din nh my ch to thit bi ch yu..................
- i din ca cc c quan c mi: ......
10

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
..
Sau khi nghin cu h s nghim thu, cc ti liu hng dn vn hnh thit bi
v gim st theo
di qu trnh chy th khng ti lin ng thit bi, c nhn xt nh sau:
1 Nhn xt v k thut..................
2. Khi lng thc hin ...........
Kt lun: ........................................
kin c bit ca cc thnh vin hi ng nghim thu c s . . . . . . . . . .
........
..
Cc ph lc km theo:
.
Ch k ca:
- Ch tich Hi ng nghim thu c
s: ......
Cc
thnh
vin:
.........................................
Cc
c
quan
c
mi:
...............................

Ph lc 6
Cng trnh ..
.

Cng ho x hi ch nghi Vit Nam


c lp - T do - Hnh phc
---------------------Ngy ........ thng ......... nm ........

Bin bn s ....
Nghim thu chy th c ti
Hng mc cng trnh: .......................
Thuc cng trnh .............................
11

TIU CHUN vit nam


tcvn 5639 - 1991
Do Hi ng nghim thu c s gm cc thnh phn sau y tin hnh
nghim thu:
- Ch tich Hi ng: i din cho ch u t.....................................
- Cc thnh vin:
i din T chc nhn thu..............................
i din Ban chun bi sn xut .......................
i din T chc thit k................................
i din nh my ch to thit bi ch yu.....
- i din ca cc c quan him thu, cc ti liu hng dn vn hnh thit
b v gim st theo
di qu trnh chy th c ti thit bi, c nhn xt nh sau:
1.Nhn xt v k thut
2. Khi lng thc hin ......
Kt lun: .............................,.............
kin c bi t ca cc thnh vin hi ng nghim thu c s. . . . . . . . . .
............
Cc ph lc km theo:
..

Ch k ca:
- Ch tich Hi ng nghim thu c
s: .....
Cc
thnh
vin:
................................
Cc
c
quan
c
mi:.......................

12