Vous êtes sur la page 1sur 5

Wyposaenie stanowisk egzaminacyjnych

2014 r.
E.18. Eksploatacja urzze! i system"w mechatronicznych
#a$ela 1. %owizanie kwali&ikacji z zawoami
'znaczenie
kwali&ikacji
(azwa kwali&ikacji
)ym$ol
cy&rowy
zawou
(azwa zawou
E.18.
Eksploatacja urzdze
i systemw mechatronicznych
311410 echnik mechatronik
'pis wyposaenia o*roka egzaminacyjnego
1. +iejsce egzaminowania wyposa!one w jednooso"owe stanowiska e#zaminacyjne
zapewniajce samodzielne wykonanie zadania e#zaminacyjne#o$ spe%niajce wyma#ania
wynikajce z przepisw "ezpieczestwa i hi#ieny pracy$ ochrony przeciwpo!arowej oraz
ochrony &rodowiska.
2. 'pis stanowiska egzaminacyjnego,
' sk%ad stanowiska e#zaminacyjne#o wchodzi(
)t"- montaowy z pulpitem umoliwiajcym monta i emonta element"w.
pozespo-"w i zespo-"w mechanicznych. pneumatycznych. elektrycznych
i elektronicznych. 'skazane jest a"y st% monta!owy posiada% p%yt) monta!ow
pionow i poziom *minimalne wymiary ka!dej p%yty( 80+4, cm-. .ad sto%em
w cz)&ci przeznaczonej do lutowania powinien znajdowa/ si) wyci# oparw. 0o
sto%u monta!owe#o doprowadzone powinny "y/ nast)pujce media(
1rd%o prdu zmienne#o jedno2azowe#o 330 45,0 6z *min. trzy #niazda-$
1rd%o prdu zmienne#o trj2azowe#o 400 45,0 6z *minimum jedno #niazdo-
7 przy%cza prdowe powinny "y/ umieszczone w skrzynce rozdzielczej ..
wyposa!onej ponadto w za"ezpieczenia r!nicowo8prdowe$ nadmiarowo 7
prdowe$ wy%cznik #%wny$ wska1niki napi)cia *lampki sy#nalizacyjne-
listwy przy%czeniowe umo!liwiajce przy%czenie przewodw elektrycznych
jedno i trj2azowych oraz wy%cznik awaryjny umieszczony na zewntrz
skrzynki$
spr)!one powietrze doprowadzone poprzez zesp% przy#otowania powietrza
z zaworem odcinajcym$ zaworem re#ulacyjnym oraz manometrem
kontrolnym. 9aksymalne ci&nienie zasilajce 8 "ar.

)t"- montaowy z pulpitem umoliwiajcym monta i emonta element"w.
pozespo-"w i zespo-"w hyraulicznych. :lat sto%u powinien "y/ pokryty
tworzywem odpornym na dzia%anie oleju. ;szta%t "latu powinien uniemo!liwia/
sp%yniecie oleju na posadzk). 'ymiary "latu( min. <0+4, cm.
/ega- magazynowy z cz)&ciami$ podzespo%ami$ zespo%ami mechanicznymi$
pneumatycznymi$ hydraulicznymi$ elektropneumatycznymi$ elektrohydraulicznymi$
elektrycznymi i elektronicznymi.
#a$ela 2. Wyposaenie jenego stanowiska egzaminacyjnego,
0.p. nazwa
1stotne &unkcje2 parametry
techniczno2eksploatacyjne3 uwagi
licz$a
urzzenia. aparaty. elektronarz4zia
1.
3
wiertarka r)czna 1 szt.
3.
4
stacja lutownicza 1 szt.
3.
silnik trj2azowy moc. min 0$3, k' 1 szt.
4.
stycznik trj2azowy sterowanie 34 4 0= 1 szt.
,.
przeka1nik elektryczny sterowanie 34 4 0= 3 szt.
<.
lampka sy#nalizacyjna
34 4 0= mocowanie w otworze lu" na
szynie 0>.
4 szt.
?.
czujniki indukcyjne i optyczne .@ 4 szt.
8.
przyciski zwierne$ "ista"ilne$
normalnie otwarte
min. 1 styk .@ 4 szt.
A.
przyciski zwierne$
monosta"ilne$ normalnie
otwarte
4 szt.
10.
przyciski rozwierne$
monosta"ilne$ normalnie
zamkniete
4 szt.
11.
wy%czniki kracowe z rolk 3 szt.
13.
Btycznik
.apiecie cewki( 34 40=$ po"r pradu
nie wi)kszy ni! wydajno&/ pradowa
portu CD=$
9onta! 7 szyna 6 3,.
13.
sterownik CD=
34 4 0=
E minimalne wyma#ania sprz)towe(
8 dost)p do wsplne#o o"szaru pami)ci(
"itowy$ "ajtowy$ s%owowy$
8 minimum < wej&/ cy2rowych 3440=
numerowanych od 0 lu" indeksowanych od
0.0 *np.( F0$ >0.0$ >0.00-$
8 minimum 4 wyj&cia cy2rowe 3440=
numerowane od 0 lu" indeksowane od 0.0
*np.( G0$ H0.0$ H0.00-$
8 minimum 1 wej&cie analo#owe *08104- i
1 wyj&cie analo#owe *08104-$
E minimalne wyma#ania pro#ramowe(
8 j)zyki DI0 i J:0$
8 o"s%u#a operacji lo#icznych ne#acja$
I.0$ @K$ E+@K$ rejestr przesuwny lu"
operacje przesuwania na o"szarze pami)ci-
8 o"s%u#a 2unkcji arytmetycznych na
licz"ach ca%kowitych *porwnania dwch
licz" L$M$N-$ dodawanie$ odejmowanie$
mno!enie$ dzielenie$
8 licznik #ra5d% z mo!liwo&ci
odczytywania warto&ci aktualnej$
mo!liwo&ci wpisywania warto&ci zadanej$ z
wej&ciem reset *np. licznik standardu
>E=<113183-$
- timer opnienie zaczenia oraz timer
opnienie wyczenia z moliwoci
odczytywania wartoci (np. timer standardu
IEC6!-!".
1 szt.
urzdzenia pneumatyczne
14.
si%ownik pneumatyczny
dwustronne#o dzia%ania z czujnikami
ma#netycznymi
3 szt.
1,.
si%ownik pneumatyczny
jednostronne#o dzia%ania z czujnikami
ma#netycznymi
1 szt.
1<.
zawr zwrotno8d%awiacy
pneumatyczny
do"rany do warunkw zadania
1?.
zawr pneumatyczny 353 sterownie r)czne ze spr)!yn zwrotn 3 szt.
18.
zawr pneumatyczny 353 sterowanie pneumatyczne 1 szt.
1A.
zawr pneumatyczny ,53 sterowanie pneumatyczne 3 szt.
30.
elektrozawr pneumatyczny
353
cewka 344 1 szt.
31.
elektrozawr pneumatyczny
,53
cewka 34 4 3 szt.
33.
zawr lo#iczny OI.0O 1 szt.
33.
zawr lo#iczny O@KO 1 szt.
urzdzenia hydrauliczne
34.
' roku 3014 nie planuje si) zada e#zaminacyjnych w zakresie
instalacji hydraulicznych
narz4zia. sprz4t
25.
komplet kluczy p%askich 881081381381481< 1 kpl.
3<.
komplet kluczy im"usowych 1$, 7 10 mm 1 kpl.
3?.
m%otek 0$, k# 1 szt.
38.
szczypce p%askie 1 szt.
3A.
szczypce ktowe 1 szt.
30.
ucinaczki "oczne 1 szt.
31.
n! monterski 1 szt.
33.
&ci#acz izolacji 1 szt.
33.
przyrzd do ci)cia
przewodw pneumatycznych
1 szt.
34.
p)seta 1 szt.
3,.
komplet wkr)takw *p%askie
i krzy!owe-
1 szt.
3<.
wkr)tak p%aski 1 szt.
3?.
odsysacz do cyny 1 szt.
aparatura kontrolno2pomiarowa
68.
multimetr
.api)cie sta%e( 0$3 8 1000 4$
.api)cie zmienne( 0$3 8 ?,0 4$
Crd sta%y( 30 mI 8 30 I$
Crd zmienny( 30 mI 7 30 I$
Comiar rezystancji( 300 8 300 9$
estowanie diod$
Ikustyczny tester ci#%o&ci o"wodu
1 szt.
3A.
pr"nik napi)cia 1 szt.
40.
stoper 1 szt.
41.
przymiar liniowy 1 m 1 szt.
43.
dynamometr 1 szt.
komputery. pery&eria
46.
komputer z monitorem 1 szt.
44.
drukarka 1 szt.
oprogramowanie
4,.
opro#ramowanie do
pro#ramowania sterownikw
CD=
rodzaj zale!y od rodzaju sterownika 1 szt.
7waga
0rukarka mo!e "y/ indywidualna lu" wsplna dla wszystkich zdajcych. ' przypadku drukarki
wsplnej dla wszystkich nale!y przy#otowa/ dodatkowe stanowisko komputerowe takie jak dla
zdajce#o.
.a 3 ty#odnie przed e#zaminem @&rodek E#zaminacyjny otrzyma z @;E szcze#%owe
in2ormacje dotyczce wyposa!enia stanowisk e#zaminacyjnych wskazania do
przy#otowania stanowisk oraz specy2ikacj) niez")dnych materia%w do wykonania zadania
e#zaminacyjne#o *z przewidywan kalkulacj kosztw-$ w# ktrej powinien dokona/ ich
zakupu.