Vous êtes sur la page 1sur 16

Published by Authority Uitgegee op Gesag

NO. 27 FRIDAY, 28 MAY 2010 NO. 27 VRYDAG, 28 MEI 2010


PROCLAMATIONS
04 Amendment of theTownPlanningScheme ofBainsvlei ...2
05 Amendment of theTownPlanningScheme ofBloemfontein ... 3
PROVINCIAL NOTICES
21 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein(Bainsvlei): Plot9, Bloemdal Small
Holdings ..... 5
22 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein(Bainsvlei): Plot185, Roodewal Small
Holdings . 5
23 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein(Bloemspruit): Plot101, Martindale Small
Holdings .5
24 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Langenhovenpark: Erf1189, Extension3 .6
25 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein, Extension55: Erf9054
(Universitas) ..6
26 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein, Extension181: Erf No.29521
(Hillside) ....7
27 Removalof Restrictions Act,1967(Act No.84of1967):
Bloemfontein, Extension55: Erf No.8136
(Universitas) ...... 7
28 Development Facilitation Act,1995(Act No.67of1995):
Parys District: Amendment of theVaalRiverComplex
RegionalStructure Plan,1996 ... 7
NOTICES
TheConversionofCertainRightsintoLeasehold 8
PROKLAMASIES
04 Wysiging van dieDorpsaanlegskema vanBainsvlei ..2
05 Wysiging van dieDorpsaanlegskema vanBloemfontein ... 3
PROVINSIALE KENNISGEWINGS
21 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein(Bainsvlei): Hoewe9, Bloemdal
Kleinplase ...... 5
22 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein(Bainsvlei): Hoewe185, Roodewal
Kleinhoewes .. 5
23 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein(Bloemspruit): Hoewe101, Martindale
Kleinhoewes .. 5
24 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Langenhovenpark: Erf1189, Uitbreiding3 .. 6
25 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein, Uitbreiding55: Erf No.9054
(Universitas) .. 6
26 Wetop Opheffing van Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein, Uitbreiding181: Erf No.29521
(Hillside) . 7
27 Wetop Opheffingvan Beperkings,1967(Wet No.84van
1967): Bloemfontein, Uitbreiding55: Erf No.8136
(Univeristas) .. 7
28 Wetop Ontwikkelingsfasilitering,1995(Wet No.67van
1995): Parys Distrik: Wysiging van dieVaalrivierKompleks
StreekStruktuurPlan,1996 ..... 7
KENNISGEWINGS
WetopdieOmskeppingvanSekereRegtetotHuurpag ....... 9
Provincial
Gazette
FreeStateProvince
Provinsiale
Koerant
ProvinsieVrystaat
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 2
PROCLAMATIONS
________
[NO. 04 OF 2010]
AMENDMENT OF THE TOWNPLANNING SCHEME OF BAINSVLEI
By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships
Ordinance,1969(OrdinanceNo.9of1969),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby give
noticethattheTownPlanningSchemeofBainsvleihasbeenamended
assetoutintheSchedule,andthatacopyofsuchamendmentwillbe
openforinspectionduringofficehoursattheofficesoftheTownships
BoardandMangaungLocalMunicipality.
GivenundermyhandatBloemfonteinthis12
th
dayofMay2010.
M.J. ZWANE
MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL
COOPERATIVE GOVERNANCE, TRADITIONAL AFFAIRS
AND HUMAN SETTLEMENTS
SCHEDULE
Amend Clause 9(b), Table C of the TownPlanning Scheme of
Bainsvlei by the insertion of the new zoning Special Use 51 to the
scheme,toreadasfollows:
Use zone How
indicated on
map
Purposes for which land may be
used
Purposes for
which land in a
use zone may
be used with
the approval of
the Municipal
Council
SpecialUse 51
Erf1189,
Extension3,
Langenhovenpark
Orange
markedS
Permissible uses:
PropertyConsultantsPractice
Height:
The height of the building may not
exceed2storeys.
Parking:
4 Parking bays / 100m office
space.
Building lines:
a) 7m building line applicable on
thestreetfront.
b) 3m building line is applicable
on all side and rear
boundaries.
Vehicle entrances and exists:
To the satisfaction of Mangaung
LocalMunicipality
None
PROKLAMASIES
________
[NO. 04 VAN 2010]
WYSIGING VAN DIE DORPSAANLEGSKEMA VAN BAINSVLEI
Kragtensartikel29(3),saamgeleesmetartikel30vandieOrdonnansie
op Dorpe, 1969 (Ordonnansie No. 9 van 1969), gee ek, M.J. Zwane,
Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verantwoordelik vir
SamewerkendeRegering,TradisioneleSakeenHuisvestings,hiermee
kennis dat die Dorpsaanlegskema van Bainsvlei gewysig het soos in
dieBylaeaangedui,endatnafskrifvangemeldewysiginggedurende
kantoorure by die kantore van die Dorperaad en die Mangaung
PlaaslikeMunisipaliteitterinsaebeskikbaaris.
Gegee onder my handte Bloemfontein op hede die12
de
dag van Mei
2010.
M.J. ZWANE
LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD:
SAMEWERKENDE REGERING, TRADISIONELE SAKE
EN HUISVESTINGS
BYLAE
WysigKlousule9(b),Tabel C vandieDorpsaanlegskemavanBainsvlei
deur die invoeging van die nuwe sonering Spesiale Gebruik 51, tot
skema omsoosvolgtelees:
Gebruiksone Hoe op
kaart
aangewys
Doeleindes waarvoor grond
gebruik mag word
Doeleindes
waarvoor grond
in n gebruik
sone met goed
keuring van die
Munisipale Raad
gebruik mag
word
Spesiale Gebruik
51
Erf1189,
Uitbreiding3,
Langenhoven
park
Oranje
gemerkS
Toelaatbare gebruike:
Eiendomskonsultantepraktyk.
Hoogte:
Die hoogte van die gebou moet
nie meer as twee verdiepings
oorskrynie.
Parkering:
4 parkeerruimtes / 100m kantoor
oppervlakte
Boulyne:
a) 7m boulyn is van toepassing
t.o.v.diestraatfront.
b) 3m boulyn is van toepassing
virallesy enagtergrense.
Voertuig in en uitgange:
Tot bevrediging van Mangaung
PlaaslikeMunisipaliteit
Geen
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 3
Special Conditions:
a) The building shall maintain the
general appearance of a
residentialdwelling.
b) The size of the office for the
purpose of a practice will be
restricted to the area of the
dwelling house as on
1/10/2007.
c) The appearance of the garden
shall maintain the character of
aresidentialstand.
d) Themajorityofparkingshallbe
provided at the back of the
existinghouse.
________________________________________________________
[NO. 05 OF 2010]
AMENDMENT OF THE TOWNPLANNING SCHEME OF
BLOEMFONTEIN
By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships
Ordinance,1969(OrdinanceNo.9of1969),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby give
notice that I have amended the TownPlanning Scheme of
Bloemfontein as set out in the Schedule, and that a copy of such
amendmentwillbeopenforinspectionduringofficehoursattheoffices
oftheTownshipsBoardandMangaungLocalMunicipality.
Givenundermyhand atBloemfonteinthis17
th
dayofMay2010.
M.J. ZWANE
MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL
COOPERATIVE GOVERNANCE, TRADITIONAL AFFAIRS
AND HUMAN SETTLEMENTS
SCHEDULE
a) Amend Section 23, Table IV of the TownPlanning Scheme of
Bloemfontein by the insertion of the new zoning Special Use
(Cxxiii),toreadasfollows:
Use zone Colour on
Scheme
Map
Purposes for which land may be
used
Purpose for
which land
may be used
with the
consent of the
Local
Authority
Special Use
(Cxxiii)
Orange1 Erf 29521 Bloemfontein (Extension
181), District Bloemfontein,
ProvinceFreeState
None
Spesiale Voorwaardes:
a) Diegebouemoetdiealgemene
voorkoms van n woonhuis be
hou.
b) Die oppervlakte van die
kantoor vir die bedryf van die
praktyk word beperk tot die
oppervlakte van die huis soos
op1/10/2007.
c) Die voorkoms van die tuin
moet die van n woonerf
behou.
d) Meerderheid van die parkering
moetaandieagterkantvandie
bestaandehuisvoorsienword.
________________________________________________________
[NO. 05 VAN 2010]
WYSIGING VAN DIE DORPSAANLEGSKEMA VAN
BLOEMFONTEIN
Kragtensartikel29(3),saamgeleesmetartikel30vandieOrdonnansie
op Dorpe, 1969 (Ordonnansie No. 9 van 1969), gee ek, M.J. Zwane,
Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verantwoordelik vir
SamewerkendeRegering,TradisioneleSakeenHuisvestings,hiermee
kennisdatdieDorpsaanlegskemavanBloemfonteingewysighet,soos
in die Bylae aangedui en dat n afskrif van gemelde wysiging
gedurende kantoorure by die kantore van die Dorperaad en die
MangaungPlaaslikeMunisipaliteitterinsaebeskikbaaris.
Gegee onder my handte Bloemfontein op hede die 17
de
dag van Mei
2010.
M.J. ZWANE
LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD:
SAMEWERKENDE REGERING, TRADISIONELE SAKE
EN HUISVESTING
BYLAE
a) Wysig Artikel 23, Tabel IV van die Dorpsaanlegskema van
BloemfonteindeurdieinvoegingvandienuwesoneringSpesiale
Gebruik(Cxxiii),omsoosvolgtelees:
Gebruiksone Kleur op
skema kaart
Doeleindes waarvoor grond
gebruik mag word
Doeleindes
waarvoor
grond gebruik
mag word met
toestemming
van die Raad
Spesiale Gebruik
(Cxxiii)
Oranje1 Erf 29521 Bloemfontein (Uitbreiding
181),DistrikBloemfontein,Provinsie
Vrystaat
Geen
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 4
Offices.
The total development will be
restrictedtoamaximumpermissible
gross leasable area (GLA) of 11
250mforoffices.
b) Amend Section 29.10: Special Uses by the insertion of the
following:
SpecialUse(Cxxiii)
Descriptionofland: Erf 29521, Bloemfontein, Extension 181
(Hillside)
PermissibleUse: Offices
Coverage: 40%
Height: 3storeys(ground,firstandsecondfloor)
BuildingLines: Refer to Section 11 of the Bloemfontein
TownPlanningSchemeNo.1of1954
Parking: Refer to Section 23 of the Bloemfontein
TownPlanningSchemeNo.1of1954
Vehicleentrancesand
exits: TothesatisfactionoftheMangaungLocal
Municipality
Additionalrequirements: Parking must be shaded by the optimal
use of existing trees and trees must be
plantedandmaintainedataminimumratio
of one tree providing shade for every two
parking bays in the case of single parking
rows,oronetreeprovidingshadeforevery
four parking bays in the case of double
rows of parking, in such a manner that
shadeisprovidedforallpassengervehicle
parking bays to the satisfaction of the
General Manager: Parks and Cemeteries.
Theremainingportionofthepremisesthat
isnotusedforofficesorparking,mayonly
beusedaslandscaping.
________________________________________________________
Kantore.
Die totale ontwikkeling sal beperk
wees tot n maksimum toelaatbare
bruto verhuurbare oppervlakte
(BVO)van11250mvirkantore
b) Wysig Artikel 29.10: Spesiale Gebruike deur die invoeging van
dievolgende:
SpesialeGebruik(Cxxiii)
Omskrywingvan Erf29521,Bloemfontein,Uitbreiding181
diegrond: (Hillside)
ToegelateGebruik: Kantore
Dekking: 40%
Hoogte: 3 verdiepings (grond, eerste en tweede
vloer)
Boulyne: Verwys na Artikel 11 van die Bloemfontein
DorpsaanlegskemaNo.1 van1954
Parkering: Verwys na Artiikel 23 van die Bloemfontein
DorpsaanlegskemaNo.1van1954
Voertuigin en
uitgange: Tot bevrediging van die Mangaung
PlaaslikeMunisipaliteit
Addisionelevereistes: Parkering moet oorskadu word deur die
optimale gebruik van bestaande bome en
bome moet aangeplant en onderhou word
teennminimumverhoudingvaneenboom
vir die voorsiening van skadu vir elke twee
parkeerplekke in die geval van enkelry
parkering, of een boom vir die voorsiening
vanskaduvirelkevierparkeerplekkeindie
geval van dubbelryparkering op so n wyse
dat alle passasiersvoertuigparkeerplekke
oorskaduwordtotbevredigingvandieAlge
meneBestuur:ParkeenBegraafplase.Die
gedeelte van die erf wat nie vir kantore of
parkering gebruik word nie, mag slegs vir
parkuitleggebruikword.
________________________________________________________
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 5
PROVINCIAL NOTICES
________
[NO. 21 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 9, BLOEMDAL SMALL HOLDINGS
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T13955/1980 pertaining to
Plot 9, Bloemdal Small Holdings, Bloemfontein (Bainsvlei), by the
removal of conditions (3)(a), (3)(b), (3)(c), (3)(d) and (4) on page 3 in
thesaidDeedofTransfer.
________________________________________________________
[NO. 22 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 185, ROODEWAL SMALL HOLDINGS
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T26882/2006 pertaining to
Plot185,RoodewalSmallHoldings,Bloemfontein(Bloemspruit),bythe
removalofconditions2.and3.onpage2inthesaidDeedofTransfer.
________________________________________________________
[NO. 23 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN (BLOEMSPRUIT): REMOVAL OF RESTRICTIONS
PERTAINING TO PLOT 101, MARTINDALE SMALL HOLDINGS
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
the conditions of title in Deed of Transfer T26191/2007 pertaining to
Plot 101, Martindale Small Holdings, Bloemfontein (Bloemspruit), by
the removal of conditions A.2., A.3. and A.4. on page 2 in the said
DeedofTransfer.
________________________________________________________
PROVINSIALE KENNISGEWINGS
________
[NO. 21 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 9, BLOEMDAL
KLEINPLASE
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T13955/1980,
ten opsigte van Hoewe 9, Bloemdal Kleinplase, Bloemfontein
(Bainsvlei) deur die opheffing van voorwaardes (3)(a), (3)(b), (3)(c),
(3)(d)en(4)opbladsy3vangenoemdeTransportakte.
________________________________________________________
[NO. 22 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BAINSVLEI): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 185, ROODEWAL
KLEINHOEWES
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings, hierby die titelvoorwaardes in Transportakte T26882/2006,
ten opsigte van Hoewe 185, Roodewal Kleinhoewes, Bloemfontein
(Bloemspruit),deurdieopheffingvanvoorwaardes2.en3.opbladsy2
vangenoemdeTransportakte.
________________________________________________________
[NO. 23 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN (BLOEMSPRUIT): OPHEFFING VAN
BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HOEWE 101, MARTINDALE
KLEINHOEWES
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
Opheffing vanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings,hierbydietitelvoorwaardesinTransportakteT26191/2007ten
opsigte van Hoewe 101, Martindale Kleinplase, Bloemfontein
(Bloemspruit), deur die opheffing van voorwaardes A.2., A.3. en A.4.
opbladsy2vangenoemdeTransportakte.
________________________________________________________
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 6
[NO. 24 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
LANGENHOVENPARK: REMOVAL OF RESTRICTIONS AND
REZONING PERTAINING TO ERF 1189, EXTENSION 3
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance,TraditionalAffairsandHumanSettlements,herebyalter
(1) theconditionsoftitleinDeedofTransferT24644/2005pertaining
to erf 1189, Langenhovenpark, Extension 3, by the removal of
conditions B.1.(d), B.2.(a) and B.2.(c) on pages 2 and 3 in the
saidDeedofTransferand
(2) the TownPlanning Scheme of Bainsvlei by the rezoning of erf
1189, Langenhovenpark, Extension 3, from Special Residential
1 toSpecialUse51.
________________________________________________________
[NO. 25 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN, EXTENSION 55: REMOVAL OF RESTRICTIONS
AND REZONING: ERF 9054 (UNIVERSITAS)
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance,TraditionalAffairsandHumanSettlements,herebyalter
a) theconditionsoftitleinDeedofTransferT4321/2008pertaining
toErfNo.9054,Bloemfontein,Extension55(Universitas),bythe
removal of restrictive conditions B.a) and B.b) on page 3 in the
saidDeedofTransferand
b) the TownPlanning Scheme of Bloemfontein by the rezoning of
Erf No. 9054, Bloemfontein, Extension 55 (Universitas), from
SingleResidential2toSpecialUse(viL).
________________________________________________________
[NO. 24 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): LANGENHOVENPARK: OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN
HERSONERING TEN OPSIGTE VAN ERF 1189, UITBREIDING 3
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings,hierby
(1) die titelvoorwaardes in Transportakte T24644/2005 ten opsigte
vanerf1189,Langenhovenpark,Uitbreiding3,deurdieopheffing
van voorwaardes B.1.(d), B.2.(a) en B.2.(c) op bladsye 2 en 3
vangenoemdeTransportakteen
(2) die Dorpsaanlegskema van Bainsvlei deur die hersonering van
erf1189,Langenhovenpark,Uitbreiding3,vanafSpesialeWoon
1 naSpesialeGebruik51.
________________________________________________________
[NO. 25 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN, UITBREIDING 55: OPHEFFING VAN
BEPERKINGS EN HERSONERING: ERF NO. 9054 (UNIVERSITAS)
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings,hierby
a) die titelvoorwaardes in Transportakte T4321/2008 ten opsigte
van Erf No. 9054, Bloemfontein, Uitbreiding 55 (Universitas),
deurdieopheffingvanbeperkendevoorwaardesB.a)enB.b)op
bladsy3vangenoemdeTransportakte en
b) die Dorpsaanlegskema van Bloemfontein deur die hersonering
van Erf No. 9054, Bloemfontein, Uitbreiding 55, (Universitas),
vanafEnkelwoon2naSpesialeGebruik(viL).
________________________________________________________
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 7
[NO. 26 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN, EXTENSION 181: REZONING OF ERF NO. 29521
(HILLSIDE)
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance,TraditionalAffairsandHumanSettlements,herebyalter
a) the TownPlanning Scheme of Bloemfontein by the rezoning of
Erf No. 29521, Bloemfontein, Extension 181 (Hillside), from
GeneralResidential3toSpecialUse(Cxxiii).
________________________________________________________
[NO. 27 OF 2010]
REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT NO. 84 OF 1967):
BLOEMFONTEIN, EXTENSION 55: REMOVAL OF RESTRICTIONS
ERF NO. 8136 (UNIVERSITAS)
Under the powers vested in me by section 2 of the Removal of
RestrictionsAct,1967(ActNo.84of1967),I,M.J.Zwane,Memberof
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby alter
theconditionsoftitleinDeedofTransferT21984/2009pertainingtoErf
No.8136,Bloemfontein,Extension55(Universitas),bytheremovalof
conditionB.(b) on page 2 inthe said Deed of Transfer, subjectto the
registration of the following condition against the title deed of the
remainderandthesubdivision:
Onlyonedwellinghousemaybeerectedontheerf.
________________________________________________________
[NO. 28 OF 2010]
DEVELOPMENT FACILITATION ACT, 1995 (ACT NO. 67 OF 1995):
PARYS DISTRICT: AMENDMENT OF THE VAAL RIVER COMPLEX
REGIONAL STRUCTURE PLAN, 1996: REMAINING EXTENT OF
PORTION 2 OF THE FARM WONDERFONTEIN 350, PORTION 3
(OF 2) OF THE FARM WONDERFONTEIN 350, PORTION 4 (OF 2)
OF THE FARM WONDERFONTEIN 350, PORTION 5 (OF 2) OF THE
FARM WONDERFONTEIN 350, PORTION 6. (OF 2) OF THE FARM
WONDERFONTEIN 350, PORTION 8 (OF 2) OF THE FARM
WONDERFONTEIN 350, SUBDIVISION 9 (OF 2) OF THE FARM
WONDERFONTEIN 350, PORTION 10 (OF 2) OF THE FARM
WONDERFONTEIN 350 AND PORTION 20 OF THE FARM
WONDERFONTEIN 350
Under the powers vested in me by section 29(3) of the Development
Facilitation Act,1995 (ActNo.67 of1995),I, M.J.Zwane, Memberof
[NO. 26 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN, UITBREIDING 181: HERSONERING VAN
ERF NO. 29521 (HILLSIDE)
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings,hierby
a) die Dorpsaanlegskema van Bloemfontein deur die hersonering
vanErfNo.29521,Bloemfontein,Uitbreiding181(Hillside),vanaf
Algemene Woon3naSpesialeGebruik(Cxxiii).
________________________________________________________
[NO. 27 VAN 2010]
WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET NO. 84 VAN
1967): BLOEMFONTEIN, UITBREIDING 55: OPHEFFING VAN
BEPERKINGS: ERF NO. 8136 (UNIVERISTAS)
Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 van die Wet op
OpheffingvanBeperkings,1967(WetNo.84van1967),wysigek,M.J.
Zwane, Lid van die Uitvoerende Raad van die Provinsie verant
woordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en Huis
vestings,hierbydietitelvoorwaardesinTransportakteT21984/2009ten
opsigte van Erf No. 8136, Bloemfontein, Uitreiding 55 (Universitas),
deur die opheffing van voorwaarde B.(b) op bladsy 2 van genoemde
Transportakte, onderworpe aan die registrasie van die volgende
voorwaardeteendietitelaktevandierestantendieonderverdeling:
Onlyonedwellinghousemaybeerectedonthiserf.
________________________________________________________
[NO. 28 VAN 2010]
WET OP ONTWIKKELINGSFASILITERING, 1995 (WET NO. 67 VAN
1995): PARYS DISTRIK: WYSIGING VAN DIE VAALRIVIER
KOMPLEKS STREEKSTRUKTUUR PLAN, 1996: DIE
RESTERENDE GEDEELTE VAN GEDEELTE 2 VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 3 (VAN 2) VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 4 (VAN 2) VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 5 (VAN 2) VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 6 (VAN 2) VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 8 (VAN 2) VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350, ONDERVERDELING 9 (VAN 2) VAN DIE
PLAAS WONDERFONTEIN 350, GEDEELTE 10 (VAN 2) VAN DIE
PLAAS WONDERFONTEIN 350 EN GEDEELTE 20 VAN DIE PLAAS
WONDERFONTEIN 350
Kragtens die bevoegdheidmy verleen by artikel 29(3) van dieWet op
Ontwikkelingsfasilitering,1995(WetNo.67van1995),onttrekenver
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 8
the Executive Council of the Province responsible for Cooperative
Governance, Traditional Affairs and Human Settlements, hereby
withdraw and replace Notice No. 118 of 2009 as promulgated in
Provincial Gazette No. 33 of 15 May 2009 regarding the above
mentioned properties, by altering the Vaal River Complex Regional
Structure Plan, 1996 by the amendment of the zonings of the
RemainingExtentofPortion2ofthefarmWonderfontein350,Portion
3 (of 2) of the farm Wonderfontein 350, Portion 4 (of 2) of the farm
Wonderfontein 350, Portion 5 (of 2) of the farm Wonderfontein 350,
Portion 6 (of 2) of the farmWonderfontein 350, portion 8 (of 2) of the
farm Wonderfontein 350, Subdivision 9 (of 2) of the farm
Wonderfontein 350, Portion 10 (of 2) of the farm Wonderfontein 350
and Portion 20 of the farm Wonderfontein 350, District Parys from
Open Space (portions reserved) and AgriculturalPurpose (portions
reserved) to Township Development (Excluding Township
DevelopmentforIndustrialPurposes).
________________________________________________________
vangek,M.J.Zwane,LidvandieUitvoerendeRaadvandieProvinsie
verantwoordelik vir Samewerkende Regering, Tradisionele Sake en
Huisvestings, hierby KennisgewingNo. 118 van 2009 soos verskyn in
Provinsiale Koerant No. 33 van 15 Mei 2009 ten opsigte van
bogenoemde eiendomme, deur die wysiging van die Vaalrivier
kompleks StreekStruktuur Plan, 1996 deur die wysiging van die
soneringsvandieResterendeGedeeltevanGedeelte2vandieplaas
Wonderfontein 350, Gedeelte 3 (van 2) van die plaas Wonderfontein
350,Gedeelte4(van2)vandieplaasWonderfontein350,Gedeelte5
(van 2) van die plaas Wonderfontein 350, Gedeelte 6 (van 2) van die
plaas Wonderfontein 350, Gedeelte 8 (van 2) van die plaas
Wonderfontein 350, Onderverdeling 9 (van 2) van die plaas
Wonderfontein 350,Gedeelte 10 (van 2) van die plaasWonderfontein
350 en Gedeelte 20 van die plaas Wonderfontein 350, Distrik Parys
vanafOopruimte(gereserveerdegedeeltes)enLandbouDoeleindes
(gereserveerde gedeeltes) na Dorpsontwikkeling (Uitgesonderd
DorpsontwikkelingvirNywerheidsdoeleindes).
________________________________________________________
NOTICES
________
ANNEXURE C
NOTICE OF DETERMINATION
[REGULATION 4]
The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)
.
Itisherebymadeknown:
(a)(i) that the Director general determined that he intends to declare ownership in respect of the affected sites (situated within the area of
jurisdictiontheMunicipalityofNgwathe)indicatedincolumn1oftheSchedule,havebeengrantedtothepersonsindicatedincolumn2
oftheScheduleand
(a)(ii) thatitisindicatedincolumn3oftheSchedulewhetherthepersonreflectedinthesaidcolumn2isalsotheoccupierascontemplatedin
section2(2)oftheAct.
DIRECTORGENERAL
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 9
___________________________________________________________________________________________________________________
KENNISGEWINGS
________
AANHANGSEL C
KENNISGEWING VAN BEPALING
[REGULASIE 4]
Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet No. 81 van 1988)
Hiermeewordbekendgemaakdat:
(a)(i) datdieDirekteurgeneraalbepaalhetdathyvoornemensisomteverklaardateiendomsregtenopsigtevandiegeaffekteerdepersele
(gele binne die regsgebied van die Munisipaliteit van Ngwathe) aangedui in kolom 1 van die bylae, verleen te gewees het aan die
personeaangeduiinkolom2vandieBylaeen
(a)(ii) datinkolom3vandieBylaeaangeduiwordofdiepersooningenoemdekolom2aangeduiookdieokkupeerderissoosinartikel2(2)
vandieWetbeoog:
DIREKTEURGENERAAL
SCHEDULE / BYLAE
Column 1
Kolom 1
Column 2
Kolom 2
Column 3
Kolom 3
Affected sites
Geaffekteerde persele
Name of person to whom the Director
General intends to declare a right of
ownership
Naam van persoon wat die Direkteurgeneraal
voornemens is te verklaar eiendomsreg
verleen te gewees het.
Is the person indicated in column 2
also the occupier as contemplated
in section 2 (2) OF THE ACT?
(YES/No)
Is die persoon in kolom 2 aangedui
ook die okkupeerder soos beoog in
artikel 2(2) van die wet?(Ja/Nee)
HEILBRON PHIRITONA
HEILBRON PHIRITONA
11 EMILYBODIBE YES/JA
15 JOHANNESMOKOENA YES/JA
118 CHAPATSOJOHNMODIKOE YES /JA
238 MARTHAMKWANE YES/JA
248 SARAHJOANMINNIES YES/JA
253 DEONNICOWITBOOI YES/JA
255 ELLENLYDIAMOALUSI YES/JA
417 LYDIALETSOKO YES/JA
448 THINANIISAACTAJE YES/JA
1516 MADINGAKAREBECCATHABANA YES/JA
1723 MARIAMOKOENA YES/JA
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 10
1779 ITUMELENGEDUCARE YES/JA
2210 MARANATHAREFORMEDCHURCHOFCHRIST YES/JA
(b) thatthisdeterminationissubjecttoanappealtotheMemberoftheExecutiveCouncil:LocalGovernmentandHousinginthemanner
prescribedinregulation5and
(c) that,subjecttoadecisionbytheMemberoftheExecutiveCouncil:LocalGovernmentandHousingonappeal,everypersonindicatedin
column 2 of the Schedule in paragraph (a) above, shall be declared to have been granted ownership in respect of the site indicated
oppositehisnameincolumn1oftheSchedule.
(b) dat hierdie bepaling op die wyse voorgeskryf in regulasie 5 aan appl na die Lid van die Uitvoerende Raad: Plaaslike Regering en
Behuisingonderworpeis
(c) dat,behoudens`nbeslissingvandieLidvandieUitvoerendeRaadbelasmetPlaaslikeRegeringenBehuisingbyappl,elkepersoon
aangedui in kolom 2 van die bylae in paragraaf (a) hierbo genoem, verklaar sal word dat eiendomsreg verleen te gewees het, ten
opsigtevandieperseelin kolom1vangenoemdeBylaeteenoorsynaamaangedui.
____________________________________________________________________________________________________________________
ANNEXURE B
NOTICE OF INQUIRY
REGULATION 3 (1)
The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)
Itisherebymadeknownthat:
(a) I, Muzamani Charles Nwaila Director General of the Free State Provincial Government, intend to conduct an inquiry concerning the
determinationanddeclarationofrightsofleaseholdorownershipasreferredtoinsection2(1)oftheConversionofCertainRightsinto
Leasehold or Ownership Act, 1988, Act, 1988, in respect of the affected sites containedin the accompanying list and situated in the
areasofjurisdictionoftheMunicipalityofMOQHAKA
(b) Anypersonwhointendslodginganobjectiontoorclaimregardingsuchdeclaration,shalldirectsuchobjectionorclaiminwritingtothe
DirectorGeneral,FreeStateProvincialGovernment,P.O.Box211,Bloemfontein,9300,toreachthisaddressonorbefore 16:00 on
28 June 2010.
DIRECTOR GENERAL
AANHANGSEL B
KENNISGEWING VAN ONDERSOEK
REGULASIE 3 (1)
Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet 81 van 1988)
Hiermeewordbekendgemaakdat:
(a) Ek, Muzamani Charles Nwaila Direkteur Generaal van die Provinsie Vrystaat, van voorneme is om n ondersoek aangaande die
bepalingsenverklaringvanregtevanhuurpagofeiendomsregsoosbedoelinartikel2(1)vandieWetopdieOmskeppingvanSekere
Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988ten opsigte van die geaffekteerde perselein diemeegaande lys vervat, en gele binne die
regsgebiedvandieMunisipaliteitvanMOQHAKAintestel.
(b) enigepersoonwatnbeswaarteenofnaanspraakaangaandesodanigeverklaringwilmaak,sodanigebeswaarofaanspraakskriftelik
moetrigaandieDirekteurGeneraal,VrystaatProvinsialeRegering,Posbus211,Bloemfontein,9300,omdieadresvoorofop 16:00
op 28 Junie 2010 tebereik.
DIREKTEUR GENERAAL
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 11
Geaffekteerde persele Volle voorname en van Identiteitsnommer
Affected sites Full christian names, surnames Identity number
STEYNSRUS MATLWANGTLWANG
STEYNSRUS MATLWANGTLWANG
8 DIAUDAVIDNKHODI 4710195362082
9 LIBOTIDANIELMOTSAMAI 3805025200089
111 MOLELEKENGSANNAHKOKO 2611290119082
135 MALEFETSANEJAPIELESENYEHO 4911015326089
187 NKOPOALICEMOKHOKE 2911040152080
73 MATSIDISOMARTHAMOTSAPOLE 3910040222082
587 NKOSANASNYMANDLAMINI 6402165292089
279 ELIAMOSIDINKO 5405175779087
239 MIKIMARTHALESEBA 4410240240082
233 JOSEPHINEMOSIA 4102140321084
70 MAMORANEEMILYTSHABALALA 3811040311083
225 MACHELIABIELKOK 5401285390089
43 DILAHLWANEMARIAMOLETE 5404190362086
317 DIKELEDIMARIABOLOFO 5603100651088
99 MALEFETSANEDANTELLEKITLANE 4810315331080
166 SEIPATIESTHERCHOANE 4412260215085
208 ADELINETOOANE 3407030223089
536 RANKHAKILEJOSHUARANKHAKILE 6009275390081
15 LILIANMJOBO 3403160187087
129 SESHOALEJANTSOLO 3604185177082
155 MEIDJIEELISASEKHAMPU 3310110125085
36 LEBOHANGDANIELTSOTETSI 5908165723080
261 TELIOEEMILYRAKHALE 3911260201087
503 PHEPHENGLONIAHMASOOA 3706290185080
234 MANYALIOAEMORGENTLALI 3502090190085
30 JOHNTEBELENGMALEKE 3104125114089
204 ROSELINEMANEMAOBA 3309230173082
28 MEIKIALETTANTSHABANE 4410180268085
232 PAULINEPHALI 2612120204086
72 MOMOSIUABETTYMOKOENA 4801060511083
251 LIMAKATSOEVODIALESENYEHO 2701010482082
244 PHEELLOSHADRACKRAMAELE 6708055230082
276 MMABOHADIVIOLETMAHLATSI 5508070715088
362 DISEBOTABITHASELEKE 3109140130085
11 TSELANEJULIAMONATISA 5211250702089
231 JOSEPHTLADI 2704285119082
176 MAFORAJANTSUKULU 3708175158083
237 ROSINAMOREKI 2402120124082
255 AGNESSEPENYA 3106200147082
205 PULENGMARIAMOTSEI 5101040308083
98 ZAKIELKORILEBURU 5804245489083
52 MMAPASEKAJEMINAPLAATJIE 4911040280087
134 MARTHAKHUMALO 291114018008 0
222 REUBENSETAI 3810045233086
198 MARYKHAILE 2812080124080
66 MASERAMEANNAMOTSEI 4410050243085
153 KHOPOSHAANDRIESSEMANAMANA 4910295203083
112 THAOENESHADRACKMABASO 5801145545089
164 TLALENGADDITIONMANKHE 4701110532081
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 12
238 MALILEMARTHAPITSO 4204240270086
265 MAMOKETEALINACHAUKE 4211280174086
62 PITSODANIELRADEBE 5004205477083
105 AUPAJOHANNESTSHABALALA 5010115398087
196 MAMPONYANEANNAHTHELETSANE 5306040241081
87 TLALENGLEAHCHABELI 5206160609085
202 MAKERESEMESELYDIAPLAATJIE 5112250695085
65 MALILLOFLORAHDLAMINI 6807310385085
162 RALENKAANANIASCHABANA 7905035496085
90 DITABEWILLIAMKHUNYEDI 5910195604082
48 MARTHAMADIPHOKOKOK 5803210646081
209 SEHLOHOJONASMOFOKENG 7707125630080
88 NTAIISAKKHABANE 6202235547086
123
121
ELIAHTSHEPISOMAKHAOTSE
ELIAHTSHEPISOMAKHAOTSE
3201065165087
3201065165087
228 BETTYLIKELELITSOKOLUBANE 5507040387085
91 KHAULIJEREMIAHNTHEBE 5002245670089
167 MABINZELAPATRICKMKHWANAZI 4807165585088
16 MLINDASOAGNESKUMALO 2408150125089
136 MAMOEMELETSISALMINACINDI 4003280255084
156 KOKONYANAANNAMOFOKENG 5602020898084
315 NTJANYANAJACOBRAMAELE 4101215297088
79 PAULINA NTHEBE 5412300744085
437 MAMONANAOMIKITIME 4611170470082
399 THOTOANAMIRRIAMSEBOTSA 5007230556086
119 THABISOZACHARIAMOTLATLA 5310040406082
402 PAULINATSIETSI 3307180163087
267 AUPANYANASAMUELMOFOKENG 6309045355087
354 SEABATAABELLETSABA 3401075143088
515 MOJABENGMARIARADEBE 3410200230082
519 PULANELYDIAKGIBA 7610100698082
555 LEELEMIRRIAMSETOLE 4409220216088
44 MALINTJAJUSTINACKHODI 5307030505089
398 MPHAROANECONSTANCETAMANE 680929035108 7
539 KGANTSESOPHIAMAKHAHLE 4204070193085
440 PULEJOSEPHMAOKE 3710285221082
27 SAMNKHOLI 6011145395084
273 MAKHONCHAJANKHASU 6912075439083
280 PAULINAMALEKHOTLAMASOETSA 6307130691085
182 MZIPYIFANISOLOMONMTOLO 7112295436 089
560 MOTSAMAISAMUELPHAKOE 6201285503080
242 MAMATSEDISOJULIAKHAILE 5812050758088
443 PULENISINARAMOTSHEOA 2803050133086
410 SERAMEABRAMSELEKE 3206265209080
393 ELIZABETHMOTETE 3608020316086
64 LEPHATSOANAAUJANCHABANA 4907135216085
450 PULEJUFFERSONMOTLOUNG 8106045702088
540 PASEKAABRAMNTHOESANE 5504065337087
389 MONNAMOHOLOJOSEPHNTHUMO 2707125110088
419 MATONAEMILYXABA 4606190409086
384 MATHEUSPETRUSMOLOTSI 4609285397083
309 MANTSWEMAVUNDLA 4403175322082
460 BOYDOCTORMAHLOMOLA 5011025281082
562 MARIAMPHUTHI 2406170125089
493
551
ISAACMOEKETSIMOKOENA
ISAACMOEKETSIMOKOENA
4002155405089
4002155405089
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 13
391 PULANESELINARANKALI 6711140328085
476 TERONKO ESEEAMOKHELE 6205025145086
423 RAMOLEFIVAALJANKHAILE 3306055139081
499 KGATHETSEANDREWMAOKE 6003125434082
381 MIRRIAMMOKOENA 2406100138087
543 MAKHELETSOEJEMINASOLDAAT 4903110297083
449 MOTSEOAJOSEPHINERAMAKAU 410411023208 5
369 MARIAANASTASIAMAPHOPOMOKOENA 6202250328081
350 THEBOLADANIELGABELA 5909255678085
528 MATIISETSOJULIAMARUMO 6309120659080
353 LETSATSIHENDRICKCHABANA 7610165276089
318 NORMAMOKOTELI 3801300214085
441 MANINIJOSIPHINAHTSIKE 2006040154085
441010 MAMPHELAADELINAGIBA 1410100243085
522 PETRUSMOKHELEBOLOFO 4308035354086
577 ASAIAHBOYMASOETSA 5808185936086
599 APOSTOLICFAITHCHURCH
____________________________________________________________________________________________________________________
ANNEXURE B
NOTICE OF INQUIRY
REGULATION 3 (1)
The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)
Itisherebymadeknownthat:
(c) I, Muzamani Charles Nwaila Director General of the Free State Provincial Government, intend to conduct an inquiry concerning the
determinationanddeclarationofrightsofleaseholdorownershipasreferredtoinsection2(1)oftheConversionofCertainRightsinto
Leasehold or Ownership Act, 1988, Act, 1988, in respect of the affected sites containedin the accompanying list and situated in the
areasofjurisdictionoftheMunicipalityofDIHLABENG
(d) Anypersonwhointendslodginganobjectiontoorclaimregardingsuchdeclaration,shalldirectsuchobjectionorclaiminwritingtothe
DirectorGeneral,FreeStateProvincialGovernment,P.O.Box211,Bloemfontein,9300,toreachthisaddressonorbefore 16:00 on
28 June 2010.
DIRECTOR GENERAL
AANHANGSEL B
KENNISGEWING VAN ONDERSOEK
REGULASIE 3 (1)
Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet 81 van 1988)
Hiermeewordbekendgemaakdat:
(a) Ek, Muzamani Charles Nwaila Direkteur Generaal van die Provinsie Vrystaat, van voorneme is om n ondersoek aangaande die
bepalingsenverklaringvanregtevanhuurpagofeiendomsregsoosbedoelinartikel2(1)vandieWetopdieOmskeppingvanSekere
Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988ten opsigte van die geaffekteerde perselein diemeegaande lys vervat, en gele binne die
regsgebiedvandieMunisipaliteitvanDIHLABENGintestel.
(b) enigepersoonwatnbeswaarteenofnaanspraakaangaandesodanigeverklaringwilmaak,sodanigebeswaarofaanspraakskriftelik
moetrigaandieDirekteurGeneraal,VrystaatProvinsialeRegering,Posbus211,Bloemfontein,9300,omdieadresvoorofop 16:00
op 28 Junie 2010 tebereik.
DIREKTEUR GENERAAL
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 14
Geaffekteerde persele Volle voorname en van Identiteitsnommer
Affected sites Full christian names, surnames Identity number
FOURIESBURG MASHAENG
FOURIESBURG MASHAENG
169 MOIPONEIRENEMOKHOSI 4512050259084
15 TEFISOSYDNEYTSEKI 4701065413089
603 MOFEREFERETIMOTHYMASEKO 6812225326083
134 MMANAKOJULIAPITSO 5811300759086
598 MOBOYE FRANCINAKGOKOANE 4202190351088
221 MAMOHLOLOELESMBELE 4601190173089
579 NTHUSENGSANAHNHLAPO 4112290252088
301 MAMAKGOLOKWESANA
TSHABALALA
5912150366087
546 MALEBOSAMARYMOEKETSE 2909120157086
____________________________________________________________________________________________________________________
ANNEXURE B
NOTICE OF INQUIRY
REGULATION 3 (1)
The Conversion of Certain Rights into Leasehold or Ownership Act, 1988 (Act No. 81 of 1988)
Itisherebymadeknownthat:
(e) I, Muzamani Charles Nwaila Director General of the Free State Provincial Government, intend to conduct an inquiry concerning the
determinationanddeclarationofrightsofleaseholdorownershipasreferredtoinsection2(1)oftheConversionofCertainRightsinto
Leasehold or Ownership Act, 1988, Act, 1988, in respect of the affected sites containedin the accompanying list and situated in the
areasofjurisdictionoftheMunicipalityofDIHLABENG
(f) Anypersonwhointendslodginganobjectiontoorclaimregardingsuchdeclaration,shalldirectsuchobjectionorclaiminwritingtothe
DirectorGeneral,FreeStateProvincialGovernment,P.O.Box211,Bloemfontein,9300,toreachthisaddressonorbefore 16:00 on
28 June 2010.
DIRECTOR GENERAL
AANHANGSEL B
KENNISGEWING VAN ONDERSOEK
REGULASIE 3 (1)
Wet op die Omskepping van Sekere Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988 (Wet 81 van 1988)
Hiermeewordbekendgemaakdat:
(a) Ek, Muzamani Charles Nwaila Direkteur Generaal van die Provinsie Vrystaat, van voorneme is om n ondersoek aangaande die
bepalingsenverklaringvanregtevanhuurpagofeiendomsregsoosbedoelinartikel2(1)vandieWetopdieOmskeppingvanSekere
Regte tot Huurpag of Eiendomsreg, 1988ten opsigte van die geaffekteerde perselein diemeegaande lys vervat, en gele binne die
regsgebiedvandieMunisipaliteitvanDIHLABENGintestel.
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 15
__________________________________________________________________________________________________________________
(b) enigepersoonwatnbeswaarteenofnaanspraakaangaandesodanigeverklaringwilmaak,sodanigebeswaarofaanspraakskriftelik
moetrigaandieDirekteurGeneraal,VrystaatProvinsialeRegering,Posbus211,Bloemfontein,9300,omdieadresvoorofop 16:00
op 28 Junie 2010 tebereik.
DIREKTEUR GENERAAL
Geaffekteerde persele Volle voorname en van Identiteitsnommer
Affected sites Full christian names, surnames Identity number
CLARENS KGUBETSWANA
CLARENS KGUBETSWANA
24 KHULEKILEANNANHLAPO 5405220256081
76 MAPOLAJOSHUOANHLAPO 4707015545086
23 SOTETSISHADRACKMAKHUBO 59074255520080
39 SHANKISAMUELMOSIA 5306045273089
74 MACHAELLAPAULUSMOTAUNG 6411265480080
72 THATOCALVINTHAMAE 7003295308081
392 NINICHRISTINANHLAPO 4908020523080
116 RAMONOKOANAJOHNMOTLOUNG 3904155238082
31 MANAREPAULINAMOTAUNG 4106180198088
4 MAMOKETEEMILYMOKEBE 5709220617089
20 MASOLHABADORAHMIYA 4008100340081
323 MMAMATHIBELAANNAMOSIA 5201300412086
378 MMANTEFIBELINAMOTSOENENG 6304260298088
95 MAKHALALUCYMOSIEA 2705120122082
22 MAPUTSOANEALINAMOKOENA 3708080296085
61 ALETTABERTANHLAPO 4508170149080
27 DYKEMOKOENA 4001215288089
55 A.M.ECHURCH
30 SEBINAELIZABETHTSHEHISI 5102170285083
321 MOHAPIMOKOENA 5808125858085
____________________________________________________________________________________________________________________
PROVINCIAL GAZETTE / PROVINSIALE KOERANT, 2010 / 2010 16
PROVINCIAL GAZETTE
(PublishedeveryFriday)
All correspondence, advertisements, etc. must be addressed to the
Officer in charge of the Provincial Gazette, P.O. Box 517,
Bloemfontein, Tel.: (051) 403 3139. Free Voucher copies of the
ProvincialGazetteorcuttingsofadvertisementsareNOTsupplied.
Subscription Rates (payable in advance)
The subscription fee for the Provincial Gazette (including all
ExtraordinaryProvincialGazettes)areasfollows:
SUBSCRIPTION: (POST)
PRICE PER COPY R 16.80
HALFYEARLY R420.10
YEARLY R840.30
SUBSCRIPTION: (OVER THE COUNTER / EMAIL)
PRICE PER COPY R 10.70
HALFYEARLY R 266.20
YEARLY R 532.45
Stampsarenotaccepted
Closing time for acceptance of copy
All advertisements must reach the Officer in Charge of the
Provincial Gazette not later than 16:00, three workings days prior
to the publication ofthe Gazette. Advertisements received after that
timewillbeheldoverforpublicationintheissueofthefollowingweek,
orifdesiredbytheadvertiser,willbeinsertedinthecurrentissueasa
Late Advertisement. In such case the advertisement must be
delivered to the Officer in Charge not later than 08:00 on the
Tuesday precedingthepublicationoftheGazetteanddoubleratewill
bechargedforthatadvertisement.
A Late Advertisement will not be inserted as such without
definiteinstructionsfromtheadvertiser.
Advertisement Rates
Notices required by Law to be inserted in the Provincial Gazette:
R15.30percentimeterorportionthereof,singlecolumn.
Advertisement fees are payable in advance to the Officer in
charge of the Provincial Gazette, P.O. Box 517, Bloemfontein,
9300, Tel.: (051) 403 3139.
________________________________________________________
NUMBERING OF PROVINCIAL GAZETTE
YouareherebyinformedthatthenumberingoftheProvincialGazette
/Tender Bulletin and notice numberswillfrom 2010 coincide withthe
relevant financial year. In other words, the chronological numbering
startingfromonewillcommenceonorafter1Aprilofeveryyear.
________________________________________________________
PrintedandpublishedbytheFreeStateProvincialGovernment
PROVINSIALE KOERANT
(VerskynelkeVrydag)
Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Beampte
Belas met die Provinsiale Koerant, Posbus 517, Bloemfontein, Tel.:
No. (051) 403 3139 geadresseer word. Gratis eksemplare van die
ProvinsialeKoerantofuitknipselsvanadvertensieswordNIEverskaf
nie.
Intekengeld (vooruitbetaalbaar)
Die intekengeld vir die Provinsiale Koerant (insluitend alle
BuitengewoneProvinsialeKoerante)issoosvolg:
INTEKENGELD: (POS)
PRYS PER EKSEMPLAAR R 16.80
HALFJAARLIKS R420.10
JAARLIKS R840.30
INTEKENGELD: (OOR DIE TOONBANK / EPOS)
PRYS PER EKSEMPLAAR R 10.70
HALFJAARLIKS R 266.20
JAARLIKS R 532.45
Selswordnieaanvaarnie.
Sluitingstyd vir die Aanname van Kopie
Alle advertensies moet die Beampte Belas met die Provinsiale
Koerant bereik nie later nie as 16:00 drie werksdae voordat die
Koerant uitgegee word. Advertensies wat na daardie tyd ontvang
word, word oorgehou vir publikasiein die uitgawe van die volgende
week,ofasdie adverteerderditverlang,salditindieKoerantwatop
die pers is as n Laat Advertensie geplaas word. In sulke gevalle
moetdieadvertensieaandieBeampteoorhandigword nie later nie
as 08:00 op die Dinsdagvoordat die Koerant gepubliseer worden
dubbeltariefsalvirdiadvertensiegevraword.
n Laat Advertensie sal nie sonder definitiewe instruksies van die
Adverteerderassodanigegeplaaswordnie.
Advertensietariewe
Kennisgewings wat volgens Wet in die Provinsiale Koerant
geplaas moet word: R15.30 per sentimeter of deel daarvan, enkel
kolom.
Advertensiegelde is vooruitbetaalbaar aan die Beampte belas
met die Provinsiale Koerant, Posbus 517, Bloemfontein 9300,
Tel.: (051) 403 3139.
_______________________________________________________
NOMMERING VAN PROVINSIALE KOERANT
U word hiermee in kennis gestel dat die nommering van die
Provinsiale Koerant / Tender Bulletin en kennisgewingnommers
vanaf 2010 met die betrokke boekjaar sal ooreenstem. Met ander
woorde,diekronologiesenommeringbeginnendemeteen,salopof
na1Aprilvanelkejaarbegin.
_______________________________________________________
GedrukenuitgegeedeurdieVrystaatseProvinsialeRegering