Vous êtes sur la page 1sur 2

Wydzia!

: Humanistyczny
Kierunek: Socjologia Poziom studiw: Studia I stopnia Forma i tryb studiw: Stacjonarne
Rocznik: 2014/2015 J"zyk wyk!adowy: Polski
Kod Nazwa modu!u
W
y
k
!
a
d
#
w
i
c
z
e
n
i
a
a
u
d
y
t
o
r
y
j
n
e
#
w
i
c
z
e
n
i
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
#
w
i
c
z
e
n
i
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
e
K
o
n
w
e
r
s
a
t
o
r
i
u
m
Z
a
j
"
c
i
a
s
e
m
i
n
a
r
y
j
n
e
Z
a
j
"
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
I
n
n
e
E
-
l
e
a
r
n
i
n
g
ECTS Egz.
Semestr 1
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-101-s Wst"p do socjologii 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6 Tak
HSO-1-102-s Podstawy filozofii 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6 Tak
HSO-1-103-s Psychologia spo!eczna 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-104-s Historia spo!eczno-gospodarcza Polski XX wieku 45 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-105-s Logika, Metodyka pracy umys!owej 15 30 0 15 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-106-s Przedmiot fakultatywny, wf 30 0 0 0 30 0 0 30 0 4 Nie
Suma ECTS 30
Semestr 2
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-201-s Socjologia kultury 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-202-s Prezentacja danych i multimedia I, Spo!ecze$stwo informacyjne 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-203-s Demografia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-204-s Historia my%li socjologicznej 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-205-s Podstawy ekonomii 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-207-s Wsp!czesne spo!ecze$stwo polskie 0 0 0 0 30 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-208-s Przedmiot fakultatywny,wf 30 0 0 0 30 0 0 15 0 4 Nie
Suma ECTS 30
Semestr 3
1 / 2
Kod Nazwa modu!u
W
y
k
!
a
d
#
w
i
c
z
e
n
i
a
a
u
d
y
t
o
r
y
j
n
e
#
w
i
c
z
e
n
i
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
#
w
i
c
z
e
n
i
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
e
K
o
n
w
e
r
s
a
t
o
r
i
u
m
Z
a
j
"
c
i
a
s
e
m
i
n
a
r
y
j
n
e
Z
a
j
"
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
I
n
n
e
E
-
l
e
a
r
n
i
n
g
ECTS Egz.
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-301-s Metody i techniki bada$ socjologicznych 45 0 45 0 0 0 0 0 0 6 Tak
HSO-1-303-s Antropologia kulturowa 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6 Tak
HSO-1-304-s Public Relations 30 0 0 30 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-305-s Prezentacja danych i multimedia II, Technologia internetowa 0 0 30 30 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-306-s Przedmiot fakultatywny, j"zyk obcy, wf 30 0 60 0 0 0 0 15 0 4 Nie
HSO-1-307-s Mikrostruktury spo!eczne 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6 Tak
Suma ECTS 30
Semestr 4
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-401-s Teoria procesw spo!ecznych 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-402-s Wsp!czesne teorie socjologiczne 30 20 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-404-s Medioznawstwo 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-405-s Przygotowanie i realizacja programu badawczego, Analiza dokumentw urz"dowych i
danych statystycznych
0 30 0 0 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-406-s Sta& w instytucji, Praktyka socjologiczna 0 0 0 0 0 0 120 0 0 4 Nie
HSO-1-407-s Przedmiot fakultatywny, Komunikacja interpersonalna, J"zyk obcy 30 0 60 15 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-408-s Metody statystyczne w socjologii 30 0 45 0 0 0 0 0 0 5 Tak
Suma ECTS 30
Semestr 5
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-501-s Komunikowanie spo!eczne i medialne, Laboratorium produkcji obrazu i d'wi"ku 30 0 10 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-502-s Etyka spo!eczna z elementami etyki zawodu socjologa i mediw, Ochrona w!asno%ci
intelektualnej
30 30 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-1-503-s Retoryka i gatunki medialne, Reklama i promocja d. praktyczne 15 45 0 0 30 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-504-s Socjologia polityki 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-505-s Zarz(dzanie organizacjami 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-506-s Kultura popularna i audiowizualna 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-507-s J"zyk obcy, Seminarium licencjackie 0 0 60 0 0 30 0 0 0 5 Nie
Suma ECTS 30
Semestr 6
Pozosta!e podstawowe
HSO-1-601-s Spo!eczne konsekwencje rewolucji informacyjnej 15 15 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-602-s Prawo mediw 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-1-603-s Przedmiot fakultatywny w j"zyku obcym 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-1-604-s Seminarium licencjackie, Obrona pracy 0 0 0 0 0 30 0 0 0 18 Nie
Suma ECTS 30
2 / 2
Program studiw - Socjologia - 2014/2015