Vous êtes sur la page 1sur 27

Cz pierwsza ksiki

o.Marii Szczepana Chenevire OCSR,


Rozmowy o milczeniu,
Krakw 1984
Uwagi wstpne

Zwracam si wycznie do ciebie, szczliwa
duszo, ktr Pan Bg powouje na pustyni, by
mwi do twego serca; do ciebie wycznie, ktry
Go wybrae jako Jedynego, a raczej ktrego On
wybra na wieki jako hosti uwielbienia. Czy chcesz
pon przed Jego godnym uwielbienia obliczem jak
wieca z najczystszego wosku? Czy chcesz, jak
cherubini i serafini, by opromieniony Jego
blaskiem, rozpalony Jego mioci, a ze swej strony
odbija tylko Jego wiato i Jego mio?
Zapomnij dobrowolnie o wiecie, wszechwiecie
i o sobie samym. Jeli si wahasz stracie swoje ycie
w Nim i dla Niego, nie id dalej. To, co zawiera ta
ksika, nie owieci ci.
Jeli za przepa ci kusi, bagaj Pana, aby ci
osoni samotnoci i rzuci w milczenie, w ktrym
On sam mieszka, ktre Sob wypenia i gdzie si
objawia. Do ze swej strony stara, abyw ten
sposb y.
Praktykujc w miar swych si cile
posuszestwo i doskona mio, unikniesz
czterech rzeczy, ktre s najwikszymi
przeszkodami w milczeniu wewntrznym,
uniemoliwiajcymi oddawanie si kontemplacji:
wewntrznego haasu, wewntrznych dyskusji,
wewntrznych obsesji oraz troski o samego siebie.
Gdy to osigniesz, przekroczysz ZOTE BRAMY
MILCZENIA!
I. UCISZAJ WEWNTRZNY
HAAS

Bg udzieli ycia aski twej duszy, gdy milczaa:
na Chrzcie w., w niezmconej ciszy. Wypeni j
samym Sob i tylko Sob. Dopiero pniej,
stopniowo, wtargn do niej wiat. Ogarn j haas,
zaguszajc cichy gos Boga. Odtd zgiek si
wzmaga. Powr do milczenia chrztu, mj bracie!
Haas ma trzy rda: wspomnienia, ciekawo i
niepokoje. Udaremnij ich dziaanie.

1. Zaguszaj haas wspomnie

nie przywouj, nie oywiaj adnego ze zych
wspomnie. Zo, za ktre aowae, zostao
przebaczone. Wspaniaomylno obecnej mioci
wynagradza dawne bdy. Zapomnij o ich
konkretnych okolicznociach. Wystarczy, by
pozostawa przed Bogiem jak grzesznik, ktry
dozna nieskoczonego miosierdzia. Zo jest
nicoci: po co je sobie przypomina? Myl tylko
o asce, ktra ci zbawia, o jej rzutowaniu
na wieczno. Bg wszystko zniszczy. Nie
kolekcjonuje tego, co nie istnieje. Zachowaj dla
Niego serce po synowsku skruszone, uciszonei
czue: na tym polega al.
Nie przywouj, nie oywiaj adnego ze wieckich
wspomnie: ani tego, kim bye, ani tego, co
zrobie, ani tego, co pozostawie w wiecie. Oddaj
Bogu wszystko, co masz tam drogiego, rodzin lub
przyjaci. Czy take oni nie s synami i crkami
umiowanymi przez Boga? Czy zapomni o nich,
dlatego e ty, dla Jego mioci, wyrzeke si ich
ramion? Wszystkie myli i wyobraenia, jakie im
powicasz, na nic si im nie przydaj, a odwracajc
twj umys od Boga, czsto niepokoj twoje
serce, twoj ufno w Opatrzno i twoj
wiar w dobro Boga.
Wyobrania twoja nie powinna nigdy
wiadomie przekracza murw klauzury. Jedynie
aska pomaga skutecznie tym, ktrych kochamy, a
otrzymujemy j proporcjonalnie do swojej zayoci
z Bogiem. Przyjrzyj si Maryi w Kanie. Nie
opuszcza swego miejsca. Zrbcie wszystko,
cokolwiek wam powie (J 2,5). Dobrowolnie
podtrzymywane wspomnienia przeszoci s
rdem wygrowanego mniemania o sobie, alw
lub niepokoju. Rozkoszowanie si w duchu niegdy
doznanymi przyjemnociami jest zmysowoci i
szukaniem siebie; jest przedkadaniem marze i
zudze nad istotn rado, rzeczywist, a
niedocenian. Istnieje tylko jedna szczliwo,
ktra si liczy: Bg.
Pomylno doczesna ma warto wycznie
dziki mioci, ktra j zrodzia. Mio, jaka nas
oywia, jest jedyn przyczyn naszych
radoci. Dozwl, by prne wspomnienia
zatary si i zostay pogrzebane: one ci
rozpraszaj, powstrzymuj, przywizuj do
tego, co powinno zgin, i osabiaj twoje
pragnienie wiecznoci. Jak w. Pawe patrz nie na
to, co jest za tob, ale na to, co jest przed tob: na
Jezusa Chrystusa (por. Flp 3, 13).
Nie przechowuj adnej materialnej pamitki
dotyczcej konkretnie tego czy tych, o ktrych
nie powiniene ju marzy: fotografii, listw,
kwiatw, tych relikwii drogich istot. Nie
przechowuj niczego. To nie prowadzi do Boga. Jeli
wpatrujesz si w te rzeczy, odywaj na nowo
dawne uczucia i wraenia. Jeli za nie patrzysz na
nie, to po co je przechowywa? Stanowi tylko
zbdny balast. Wszystko to szkodzi milczeniu serca
i jego wolnoci.
Dlaczego podtrzymywa t sta pokus sigania
myl wstecz? Bd szczliwy z rozlunienia lub
zerwania wszelkich wizi i nie gd si na ponowne
ich nawizywanie.
Unikaj o ile moesz ywych kontaktw ze
wiadkami przeszoci: wizyty, odwiedziny, listy
odwieaj w tobie obraz wiata, ktry z takim
trudem daje si zatrze! Zmniejsz o ile
posuszestwo i prawdziwa mio bliniego
na to pozwalaj w duchu waciwym tradycji
monastycznej czno ustn czy listown ze
wiatem. Nie odnawiaj stosunkw ju zerwanych.
Nie masz niczego do otrzymania od wiata, a
sam, niestety, czsto tak mao mu dajesz, jeli w
ogle nie pozbawiasz dusz prostych szacunku dla
ycia zakonnego. Na nieskalanej szacie wida
najmniejsz plam, a my jestemy tak niedoskonali!
Twoja pami jest niebezpiecznym akumulatorem:
magazynuje ziarna przyszych roztargnie. Im
bardziej twj umys bdzie wolny od obrazw
ludzi, tym ywiej rozbynie w tobie wiato Boego
Oblicza.
Ukryj w Boym sercu swoj czuo dla
najbliszych. Kochaj ich w Nim. Taka mio jest
nieskoczenie gbsza i skuteczniejsza. Pragnij dla
swych przyjaci mioci Boga: jest to jedyne
prawdziwe dobro. Twoja wierno powoaniu
kontemplacyjnemu wyjedna je dla nich; wszelki
kompromis bdzie utrudnia Bogu udzielanie si.
Jeli jednak obowizek tego wymaga, bd
ujmujco serdeczny zapominajc o sobie. Z zasady
bd daleki dla wiata. Jezus opuci sw Matk, by
nas zbawi. W rzeczywistoci odczajc si od niej,
najcilej si z ni zjednoczy.
Mio byo przy ognisku domowym w Nazarecie;
tote poegnanie rozdaro serce oraz sprawio, e z
oczu popyny zy. Pamitaj o tym...

2. Powcigaj ciekawo

Nie zasigaj adnej informacji dla samej
przyjemnoci, aby wiedzie. Zrezygnuj z
wszelkich naukowych poszukiwa, ktrych celem
nie jest Bg. Nic nie jest bardziej przeciwne
czystoci duszy ni ciekawo. Cel naszego ycia
kontemplacyjnego oraz wymagania naszej ziemskiej
egzystencji okrelaj zakres koniecznej dla nas
wiedzy. Reszt pozostaw wieckim. Dla nas, ludzi
samotnych i milczcych, poznawanie, adorowanie,
miowanie i uwielbianie Boga jest wszystkimi w
yciu, Jedyn koniecznoci. Nasza pielgrzymka
jest krtka, nasz umys ograniczony, nasze wolne
chwile s rzadkie. Wyrzu za burt to, co zbdne.
Jeste jednym z aniow Apokalipsy, ktrzy maj za
zadanie tylko piewa, padajc na twarz przed
Boym tronem: Bogosawiestwo i chwaa, i
mdro, i dzikczynienie, i cze, i moc, i potga
Bogu naszemu na wieki wiekw (Ap 7, 12). Jeste
bratem serafinw Izajaszowych, ktrzy woali jeden
do drugiego: wity, wity, wity jest Pan
Zastpw. Caa ziemia pena jest Jego chway (Iz
6,3). Kontemplowa bdziesz Go w Nim samym, na
modlitwie, nie w uczonych ksigach.
Powcigaj zwaszcza trzy rodzaje ciekawoci:
nowin, zachowania si innych, a wreszcie
intelektualn, najbardziej moe szkodliw,
poniewa stroi si w wyrafinowane pozory i
utwierdza nas w pysze.
Bd zupenie obojtny na to, co si dzieje w
wiecie: mdl si w Jego intencji, nie ogldajc si
wstecz (por. k 9, 62). Jeli masz gbokiego ducha
adoracji, jeli miujesz transcendencj Boga,
szczegowa znajomo konkretnych potrzeb
ludzkich nie doda nowego bodca twojej modlitwie
ani nie zwikszy wspaniaomylnoci twojej ofiary.
Mio Boga (obejmujca rwnie mio bliniego)
jest w stanie bardziej ni jakakolwiek inna sia
pocign w lady Jezusa ciebie i cay wiat z tob.
Myl o wiecie w niczym nie wpynaby na
skuteczno tego dziaania. Mao jest dusz zdolnych
to zrozumie. Jeli potrafisz to poj, pod adnym
pozorem nie dopytuj si o nic, co si dzieje na
wiecie. Zakotwicz w Bogu samym wszystkie
ywotne siy swojej duszy. Pytaj o nowiny
jedynie z mioci: aby sprawi komu przyjemno,
jeli to wypada, lub eby zrobi co dobrego, a nie,
eby zadowoli samego siebie. Wszystko, co ci
mwi o kim bliskim czy o kim dalekim, o ich
krztaninie, wywouje obrazy, refleksje, dyskusje i
krytyki wewntrzne.
Krtko mwic, jest to haas, ktrego Bg nie
znosi.
Jeli nie przekazuj ci adnych wiadomoci o
czym czy o kim, sam nie pytaj o nic; masz
wyjtkowe szczcie! Nie czytaj dziennikw ani
czasopism wieckich, chyba z obowizku stanu.
Nie zwracaj uwagi na to, co przypadkowe.
Skieruj wzrok na wieczno lub na to, co stanowi
prawdziwy odblask jej pikna: natur i dusze, w
ktrych Bg si przeglda. W twojej mioci do Boga
i arliwoci o Jego chwa zawieraj si trzy
pierwsze proby Ojcze nasz: obejmuj one take
ludzi. Ty bd zajty wycznie Nim. Jeste
serafinem (i nikim innym) przed Jego obliczem.
Jeli musisz z obowizku zna wydarzenia ze
wiata, czy to powierzchownie, nie interesujc si
nimi ani nie angaujc si w nie. W ten sposb
zachowuj swj umys i swoje serce niezalene i
milczce. W przeciwnym razie twoja dusza
popadnie w zamieszanie. Niech ci wystarczy
wiadomo, e Bg bezgranicznie kocha ludzi, ma
ich serca w Swej doni i rozlewa na nich. owoce
zasug swoich witych.
Co robi inni? To mao wane. Twoim
powoaniem nie jest udzielanie pomocy w ich
poczynaniach. Jak bogosawieni w niebie, patrz na
wiat w Bogu, a nie na Boga poprzez wiat. Bd
ofiar chway; dziki niej ziemia bdzie lepsza i
bogosawiona. Oby mg sta si podobny do
wiecy z prawdziwego wosku, ktra jasna i czysta
ponie samotnie przed Hosti w cieniu pustej
kaplicy, gdzie jednak zbiegaj si wszystkie serca
wiata i skd rozchodz si wszystkie aski dla caej
ziemi!...
Nie zajmuj si niczym ani nikim poza zakresem
swoich obowizkw. Bd szczliwy nie wiedzc,
jak si ukadaj zajcia w klasztorze, jak s
zorganizowane i jakie wynikaj z nich
powizania. Kochaj wszystkich swoich braci
mioci jednakow i bezinteresown. Nie dopytuj
si w ogle o niezwyke wydarzenia we wsplnocie:
kto przyby, kto odszed, jaki cel ma takie czy inne
posunicie lub decyzja przeoonych. Miej wstrt do
mieszania si w administracj klasztoru.
Mdl si za tych, ktrzy maj ten
obowizek. Sam natomiast nie zastanawiaj si
nad tymi sprawami; nie mw o nich; nie staraj si
dowiadywa, dlaczego zaszo to lub tamto. Nie
wzbudzaj w sobie zainteresowania dla tego, czego
si dowiadujesz. Innych obciono dan funkcj, by
tobie umoliwi zajmowanie si jedynie Bogiem, w
wolnoci i milczeniu ducha.
Nic ci nie mwi? Nic ci nie przekazuj?
Bogosaw Boga za to! Oszczdza ci On natoku
myli i zawioci problemw. Z wdzicznoci
kochaj tych, ktrzy za ciebie dwigaj ciar trosk.
Pomagaj im swoj pogodn ulegoci. Ty
za przyjmuj swj beztroski stan. Bg ci
tu umieci, aby by twoj jedyn trosk. Taka jest
Jego wola: by jedynym chlebem twojej duszy.
Nie dawaj posuchu plotkom klasztornym ani
nie zwracaj na nie uwagi. Masz si tylko modli za
tych, ktrzy znajduj si w trudnym pooeniu;
zachcaj ich (jeli zdarzy si sposobno), aby
ukochali krzy Chrystusa. Ludzkie pociechy na nic
si nie zdaj i osabiaj dusze. Nie bd skory do
czynienia lub przyjmowania zwierze. Czy mylisz,
e jest kto bardziej rozumiejcy ni Jezus?
Czy chcesz zachowa przezroczyste zwierciado
swojej duszy? Nie pozwalaj, aby mcia je zbyteczna
myl o blinim. Jeli nie jeste odpowiedzialny za
postpowanie innych, nie wypytuj o ich zachowanie
si; nie snuj wewntrznych refleksji na ich temat,
zwaszcza w odniesieniu do ich wad i win. Mdl si
jedynie, by wszyscy kochali Boga i Jemu suyli.
Zalenie od przyjtych zwyczajw powiedz
wprost lub porednio przeoonym o
uchybieniach, ktrych bye wiadkiem. Nie
szukaj jednak takich okazji i unikaj wewntrznych
komentarzy co do intencji czy sposobu, w jaki twj
przeoony przyjmie lub wykorzysta twoje
doniesienie. Jemu pozostaw trosk o poprawianie
innych, a Bogu sd o nich. Bd zawsze
cay zwrcony jedynie do Boga. Wszelka
myl, skierowana na stworzenie, prowadzi ci do
ciebie samego; ostatecznie oceniasz je zwykle ze
wzgldu na siebie, a nie ze wzgldu na Boga.
Gdyby nawet wszyscy inni nie byli tacy, jakimi by
powinni, zachowaj pokj. Ty bd taki. Twoja
wierno, milczca i spokojna, uczyni o wiele wicej
dla postpu twych braci ni twoje wzburzenie i
twoje upomnienia, czsto bezskuteczne.
Przykad twojej pogody, twoje promieniowanie
Bogiem, ktry w tobie mieszka, bd skaniay
bardziej do dobra ni wszystkie twoje gadania i
ostre wymwki. Twoja dusza musi odbija tylko
Boga. Nie dozwl stworzeniu przeglda si w niej,
zwaszcza jeli jest ona wykrzywiona lub
znieksztacona.
Jednocz si z Bogiem ywym i osobowym. To
zbyt mao, jeli masz upodobanie w idei Boga; jeeli
nasycasz si ideami o Bogu lub w zwizku z
Bogiem. Sowa, ktre Go objawiaj, zasaniaj Go.
Wszelka naukowa ciekawo, nawet wita,
powiksza nieprzenikalno zasonyi
przeszkadza duszy w spotkaniu Umiowanego.
Powoli, w wewntrznym milczeniu, moliwie
najgbszym, przycigaj Go do siebie
gwatownoci pragnienia. Ze wzrokiem
utkwionym w dobro Boga mw jak w.
Katarzyna ze Sieny: chc. On rwnie chce.
Przyjdzie nie w nazwach, schematach czy
dowodach; przyjdzie w gorejcym wietle,
nieobrazowym, bez konturw, lecz
promieniujcym. Usu z rozkadu swych zaj
wszelk lektur, wszelkie studium o charakterze
czysto informacyjnym lub erudycyjnym, chyba e
wymaga tego obowizek twego urzdu czy
potrzeba wytchnienia.
Boisz si, e nie umeblujesz swego umysu?
eby jednak znale Boga, czy nie trzeba wanie
zniszczy wszelkich mebli lub te wyrzuci ich
do lamusa? Uchodzi bdziesz za nieuka? Lecz
przecie Ojciec objawia si pokornym, maym,
prostaczkom. Nie potpiaj bezwzgldnie wiedzy;
zdaj sobie tylko spraw, e w twoim
kontemplacyjnym powoaniu mao przyniesie ci
ona poytku. Rozmiuj si w powolnym czytaniu:
jak dziecko przy swej matce, z rkoma zoonymi
na kolanach Boga, czy taj jak dobr ksik, ktra
mwi o Nim ex corde, o Jezusie, o Najwitszej
Pannie lub o twojej duszy, wychwytujc
zdania czy sowa, ktre rozkwitaj w tobie
modlitw. Jest to chwila spotkania!
Pismo w. stanic si twoj ulubion ksik.
Dziki niemu bdziesz owiecony przez Sowo. Jest
to pokarm wyjtkowy. Czytaj je pokornym sercem
jak przyjmujesz komuni i w tym samym celu:
znalezienia Boga. Zasmakuj w Pimie w.;
nasycaj si nim wiersz po wierszu, w
atmosferze modlitwy. Kade sowo podyktowane
przez Boga jest pene Niego. Uwielbiaj Go ukrytego
pod liter. Zakosztujesz upojenia t cznoci ze
wiatem, ze Sowem, ktre Bg wypowiedzia w
czasie za porednictwem sw o wiecznym
oddwiku. Tutaj zdobdziesz wiedz witych,
wobec ktrej wszelka inna tak niewiele znaczy...3.
Nie dopuszczaj do siebie niepokojw. Niepokj
ciy na umyle, na sercu, na duszy. Zatruwa
istnienie. Cokolwiek miaby do zrobienia,
jakakolwiek byaby twoja odpowiedzialno
materialna czy duchowa, nie angauj w to swojej
duszy i nie pozwl, aby kiedykolwiek opanowa j
jaki lk. Jest to brak wiary i zaufania Bogu.
Wszystko, co masz do zrobienia w zakonie, jest
Jego wasnym dzieem. Czy wspaniaomylnie to,
co moesz, wiedzc, e powodzenie zaley jedynie
od Niego, a nie od twoich zdolnoci. Jeeli nie
bdziesz szuka w niczym swojej chway,
bdziesz y w niezakconym pokoju, cho
miaby bardzo wiele do zrobienia; jednej tylko
rzeczy naley si ba; grzechu. Drogi Boe nie s
naszymi drogami. Jezus triumfuje przez klsk. Nic
si nie zmienio od dwudziestu wiekw. Bd
gorliwy i zwikszaj swoje moliwoci: taka jest wola
Boa. Bd jednak przekonany, e wszystko
dokonuje si tylko przez Niego. Jeli On nie chce
twego sukcesu, zgd si na niepowodzenie, ze
wszystkimi jego upokarzajcymi i nieprzyjemnymi
skutkami. Wwczas bdziesz wolny. Wane jest
jedynie czyni to, czego Bg chce, nie za osiga
powodzenie. Bardzo kojca jest myl, e Ojciec
trzyma w swojej doni cay wiat i serca wszystkich
ludzi. Wszystko pochodzi z Jego woli; nic si nie
zdarza, czego by On nie dopuci. Po co si
niepokoi prnymi obawami?
Wprowadzaj w czyn swoje moliwoci tylko w
stosownym czasie. Nie dopuszczaj do
zastanawiania si nad nimi w chwilach, ktre
nale do Boga, jak: modlitwa, czytanie, wielkie
milczenie
od Komplety do Prymy. W przeciwnym
razie skoczy si pogoda twojej duszy.
Podziwiaj cudowny spokj Jezusa wobec zadania
obejmujcego wiat i cay rodzaj ludzki. Owieca
niewielu sowami. Zbawia przez unieruchomiony i
milczcy krzy. Caa ludzka roztropno nie
podway Jego sw: Gdy zostan nad ziemi
wywyszony, przycign wszystkich do siebie (J
12, 32).
Apostoowie, wielcy kaznodzieje, wici nigdy
nie powicali swojej rozmowy z Bogiem na rzecz
apostolskiego zapau. Powierzali wszystko Jego
Opatrznoci i nigdy w Niego nie wtpili.
Dokonania doczesne prawdziwych
kontemplatykw s zadziwiajce w zestawieniu z
bezowocnoci rozgosu dziaalnoci zewntrznej.
Czysta mio Boga jest filtrem. Usunie z twojej
duszy nie tylko to, co jej si sprzeciwia, ale i to, co
jej nie oywia. Przeciwstawi si wszelkiemu
haasowi, ktry mgby zaguszy lub zmieni Jego
os: Gdy gboka cisza zalegaa wszystko, a noc w
swoim biegu dosigaa poowy, wszechmocne Twe
Sowo, Panie, zstpio z krlewskiej stolicy
1
.
Bg przychodzi, kiedy na ziemi wszystko, co
ziemskie, pogrone jest we nie.


II. UNIKAJ WEWNTRZNYCH
DYSKUSJI

Zaobserwuj w cigu jednego dnia bieg swoich
myli; uderzy ci zadziwiajca czsto i ywo
twoich wewntrznych dyskusji z urojonymi
rozmwcami. Chociaby tylko z tymi, ktrzy ci
otaczaj. Jakie jest tego zwyke rdo?
Nasze niezadowolenia w stosunku do
przeoonych, ktrzy nas nie kochaj, nie doceniaj,
nie rozumiej; s surowi, niesprawiedliwi lub te
zbyt ciani wobec nas czy innych ucinionych.

1
Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in
suocursu medium iter perageret, omnipotens Sermo
tuus, Domine, a regalibus sedibus venit. Antyfona do
Magnificat i Benedictus dawnej niedzieli w oktawie
Boego Narodzenia. Por. Mdr 18, 14-15.
Niezadowolenia w stosunku do wspbraci,
mao wyrozumiaych, upartych,
bezceremonialnych, niezrwnowaonych czy
ubliajcych...
Powstaje w naszym umyle trybuna, w
ktrym jestemy prokuratorem,
przewodniczcym, sdzi i awnikiem; rzadko za
adwokatem, chyba e w naszej wasnej sprawie.
Przedkada si krzywd, way racje, broni sprawy,
usprawiedliwia samego siebie, skazuje nieobecnego.
Moe opracowuje si plany odwetu lub mciwych
forteli. Jest to strata czasu i si dla kogo, kto
wszystko uwaa za niewane oprcz mioci Boga.
W gruncie rzeczy s to wyskoki mioci wasnej,
sdy pochopne lub zuchwae, poruszenia
namitnoci, za ktre paci si utrat pokoju
wewntrznego, zmniejszeniem szacunku dla
naszych przeoonych i naszych braci oraz
godnym poaowania umocnieniem szacunku, jaki
mamy w stosunku do siebie samych. Ciki to bd
i niewtpliwa szkoda.
Kiedy kto le ci traktuje, w istocie rzeczy nie
szkodzi ci. Uwierz w to. Jest to bez wtpienia
przykre. Chciej by nieznany i wzgardzony.
Chrystus milcza doznajc obelg i drwin. Przyjmij
wszelkie ze traktowanie sercem agodnym i
cichym. Czowiek jest tylko narzdziem. To
miujca i mocna rka Boga nim kieruje, usiujc
przez niego zama twoj pych, ugi twj kark.
Unikaj wiadomie wewntrznego narzekania,
chociaby przez sekund, na to, co ci uczyniono
zego. Nie odniesiesz adnej korzyci z takiego
poktnego trybunau.
Przed sdem jerozolimskim Jezus milcza. Gdy
powstaje w tobie nawanica oburzenia, powtarzaj
ze spokojem i agodnoci: Chwaa Ojcu i
Synowi, i Duchowi witemu. Pogr si w
mioci, chwale i radoci Osb Boskich; nie zwracaj
najmniejszej uwagi na samego siebie. Nic nie
zakca promiennej i niezmiennej szczliwoci
Trjcy Przenajwitszej. Ludzka opinia nie ma
znaczenia ani niczego ci nie dodaje: jeste
taki, jakim Bg ci widzi. Czy nie jest to
niewypowiedzian radoci, e jedynie On
raduje si tym, co w tobie jest najpikniejsze
i najczystsze?
Mj bracie, oby mg zrozumie i znale smak
w tym, eby by znanym tylko samemu Bogu!
Bd szczliwy, e promieniujesz Chrystusem,
ale nie martw si bynajmniej, gdy to
promieniowanie jest jeszcze zbyt mae. Czy nie
jeste ju do zmczony rozmowami z ludmi, e
przywoujesz ich jeszcze w wyobrani, aby zarzuca
swymi racjami? Sam z Bogiem samym!
Bg wszystko wie, wszystko moe i kocha
mnie.
Gdyby wiedzia, jak dobrze jest mie gow
woln od wszelkiego stworzenia, aby dopuci
tylko obraz Jezusa Chrystusa i Maryi,
najczystszych stworzonych odblaskw
Niewidzialnego!
Zajmuj si Nimi: dokonuje si to bez haasu sw.
Sowa s mao przydatne: patrz, rozwaaj,
kontempluj. W Nich widzisz wiat; wszyscy ludzie
s dla Nich. Czy czonki nie s chwa gowy? Nie
tra z oczu boskiego oblicza Gowy Ciaa
mistycznego. Jest to twoja rola kontemplatyka.
Nasze wewntrzne dyskusje s czsto jedynie
dalszym cigiem sporw dnia. Wierz mi: nie
sprzeczaj si nigdy z nikim, bo to nie suy
niczemu. Wszyscy s pewni swoich susznych racji i
mniej zaley im na tym, aby by przekonanymi, ni
eby zwyciy w walce sownej. Rozstaj si
niezadowoleni, utwierdzeni w swoich pozycjach i
ktnia toczy si dalej wewntrz. Nie ma mowy o
milczeniu i pokoju. Jeeli nie masz takiego
obowizku, nie staraj si przekonywa. Jeli za
chcesz zachowa spokj, raczej odwr zrcznie
kart, jak tylko zaczyna si dysputa. Zgd si by
powalonym przy pierwszym uderzeniu i pro
pokornie Boga, aby pozwoli zatriumfowa swojej
prawdzie w tobie i w innych. Potem usu si: twoja
dusza jest nie rynkiem, lecz wityni.
Chodzi przecie nie o to, eby mia
racj, ale eby promieniowa Bo mioci.
Prawda twojego ycia wiadczy bdzie o prawdzie
twej doktryny. Patrz na Jezusa w czasie Jego
procesu: milcza, godzc si na niesprawiedliwy
wyrok; teraz jest wiatoci, ktra owieca
kadego czowieka, gdy na wiat przychodzi (J 1,
9).

III. ZWALCZAJ WEWNTRZNE
OBSESJE

Nie opanujesz cakowicie i raz na zawsze tych
myli czy obrazw, ktre spitrzone narzucaj si
uporczywie i natrtnie twojej uwadze oraz
przeladuj ci stale i wszdzie. Kiedy konfrontuje
si je spokojnie z prawdami wiary, ich krucho
rzuca si w oczy, a ich warto upokarza ze
wzgldu na pozorne znaczenie, jakie sobie
przypisuj. Nie powinny one gra adnej, roli w
naszym zachowaniu si lub przynajmniej niewielk.
Tymczasem zajmuj pierwsze miejsce i domagaj
si przejcia steru. Jak przybieraj form w naszym
yciu klauzurowym?Uwaa si za mniej
kochanego, nienawidzonego, przeladowanego,
niezrozumianego; by zazdrosnym lub
zbuntowanym przeciwko czyjej rzeczywistej lub
wyimaginowanej wyszoci, ktra rzuca na nas cie
w sprawach duchowych, estetycznych,
intelektualnych czy moralnych; niepokoi si o
swych najbliszych, o ich albo nasz
przyszo; drczy si i oburza
niedoskonaociami innych; zabiega usilnie o
wpywanie na osoby, ktre nie podlegaj naszej
wadzy ani naszemu autorytetowi. Temperament, w
ktrym przewaa wyobrania i uczuciowo,
pewna wrodzona skonno do naduywania
wadzy lub do pychy, nieprzezwyciony czy sabo
zwalczany egoizm sprzyjaj powstawaniu obsesji.
Pewien kartuz proponuje nastpujce skuteczne
leczenie.
Pierwszy przypadek: obsesja nie ma
rzeczywistego podoa (najczstszy z
przypadkw).
Obsesja ta jest chimer, ktr rodzi wybujao
naszej wyobrani, nasza nadwraliwo, brak
zapomnienia o sobie lub zbyt maa wzgarda samego
siebie. Mnich ten uwaa, e najwaciwszym
postpowaniem byoby skorygowanie samej
zdolnoci osdzania (uznanej za bdn), poniewa
nie widzi rzeczy takimi, jakimi s w rzeczywistoci.
Czyby wic naprostowanie byo moliwe?
W kadym razie pisze on zostaw sobie czas
na zastanowienie si. Zanim zaczniesz rozmyla
ka uspokoi si swoim nerwom i swojej wybujaej
wyobrani. Zdobd si na dystans: kilka dni
cierpliwoci. Wtedy, dziki oddaleniu i
uciszeniu, zobaczysz, jak wszystkie rzeczy
nabior z powrotem waciwych proporcji. W czasie
wzburzenia wystrzegaj si dyskusji decyzji,
dziaania.
Silne wzruszenie mci rozum; namitno
sprowadza sd na manowce; mio wasna czyni
niesprawiedliwym.
Bd pokorny, przynajmniej na tyle, by podda
swj sd pod kontrol kogo innego, nie majcego
korzyci z zaangaowania si w to, co ciebie
przejmuje, zwaszcza jeli jest kapanem: ma on
ask stanu dla rozeznania sprawy.
Dusza, w maym stopniu obdarzona jasnoci
umysu koczy wspomniany kartuz ktra
jednak umiaaby to uzna i podda si
rozstrzygniciu kierownika (nawet gdyby ten
ostatni posiada przecitny osd), byaby dziki
temu uwolniona od wielu skrupuw, od wielu
niedorzecznych myli, drczcych inne dusze.
Pozosta skromny, otwarty, ulegy: to bardzo
skuteczne rodki przeciwko tym faszywym ideom,
ktrych natarczywo moe jednoczenie
spowodowa, e ycie samotnika stanie si
nieszczliwe i utraci sw godno. To doskonaa
rada.
Drugi przypadek: obsesja ma rzeczywiste
podoe. Zdarzaj si takie sytuacje. Kt nie bywa
czasem chory, zmczony, niezrozumiany,
przeladowany? I to jak najbardziej
prawdziwie.
W yciu witych roi si od takich przykadw.
Opatrzno ociosuje, obi, poleruje, wykuwa
dusze, posugujc si otoczeniem. Przeladowanie
ze strony ludzi dobrych jest rwnie jednym z tych
dowiadcze. Myl drczca obsesyjnie,
tyranizujca, moe okaza si uzasadniona i
suszna; lecz znaczenie, jakiego nabiera w naszym
yciu, staje si nadmierne. Nie jest prawd, e ju
nie moemy y szczliwie, kocha Boga w
spokoju, uwica si w radoci. Wady,
namitnoci, winy, niesprawiedliwoci innych
oczyszczaj ci i uwalniaj od mioci wasnej.
W wierze i pokorze poddaj si ciosom Boga i
miuj Jego narzdzia. Jest to zbyt mao ugi si,
ucieka, gdy si nie ma racji. Z Jezusem Chrystusem
przyjmuj sercem spokojnym i milczcym
wyrzdzane ci niesusznie przykroci. Caa twoja
istota si buntuje; twoja duma si opiera; twoja
wraliwo dry. Ponad burz byszczy wiato
Jezusa: suga nie jest wikszy od swego Mistrza
(por. J 15, 20).
Wszelkim niepokojom narzu to, co ci dyktuje
wiara i mio: tu jest nasz krzy, a w krzyu
znajduje si nasze zbawienie. Z siebie na ofiar z
oczyma utkwionymi w Chrystusa zakrwawionego,
ponionego przez bicie, pot i plwociny... Daj si
przenikn na modlitwie duchem bogosawiestw.
Dojdziesz do tego, e bdziesz osdza wszystko jak
twj Mistrz i wszelki bl stanie ci si radoci.
Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze
samego siebie, niech wemie krzy swj i niech
Mnie naladuje (Mt 16, 24). Istotnie, czy znasz inn
drog?

IV. ODDALAJ TROSK O
SAMEGO SIEBIE

Nie mw do siebie o sobie. Chwile rachunku
sumienia s rzadkie i krtkie: kilka minut w
poudnie i wieczorem. Poza tym nie myl o sobie
ani dobrze, ani le, eby nie rozbudza maoci
wasnej ani nie upada na duchu. Kiedy
zastanawiasz si nad sob, twj obraz z gruba
ciosany zajmuje w zwierciadle twojej duszy miejsce
najczystszej Piknoci Boga.
Trzy rzeczy mc przejrzysto duszy: unikaj ich.

1. Nie narzekaj na trudnoci swego ycia

ycie jest walk: czy nie wiesz o tym? Jeli trzeba
wyrzeka si siebie, bra swj krzy i i za Jezusem
na Kalwari, to c dziwnego, e trzeba walczy,
cierpie, krwawi, paka? Twoje trudnoci
pochodz z twego otoczenia, z twoich zaj oraz z
twoich wasnych saboci fizycznych i moralnych;
moe z tych trzech przyczyn naraz.
Ustal sobie raz na zawsze w stosunku do
nich wytyczn lini postpowania swej duszy,
powzit przed Bogiem, i kiedy je napotkasz, nie
pozwalaj sobie na dyskutowanie. Panikarskie
monologi do niczego nie prowadz. Czy, co
moesz; reszt zdaj na miosierdzie Boe.
Bg wszystko wie, wszystko moe i kocha
mnie: Oto podstawa zdania si na Niego. yj
pocieszajcym stwierdzeniem Psalmisty: Pan jest
moim pasterzem, nie brak mi niczego. (Ps 23, 1).
Co wieczr zasypiaj szepczc: Okryje ci swymi
pirami i schronisz si pod Jego skrzyda (Ps 91,4).
Zaufaj: nigdy nic zego ci nie spotka!

2. Nie przeceniaj swoich cierpie ani swych ofiar

Czy skadajc swoj profesj nie zgodzie si z
gry na wszystko? Przyjmij, Panie... Kadego
dnia we Mszy w. Koci ofiarowuje ciebie razem z
Jezusem jako ofiar czyst, wit i doskona
(Kanon rzymski) i ty potwierdzasz to. Jeeli
rozumiesz tajemnic krzya oraz sens swojego ycia
monastycznego, nie lituj si nad sob samym. Bg
kocha tego, ktry daje z umiechem.
Pozwl wic Chrystusowi cierpie w tobie; oddaj
Mu swoje ciao i swoje serce, aby mg dopenia w
swoim Ciele mistycznym to, co zapocztkowa na
Kalwarii (por. Kol 1, 24). W przeciwnym razie nie
jeste godny wyboru, jaki Jezus uczyni w stosunku
do twej osoby. Jego wite Oblicze o piknej twarzy,
znieksztaconej i zbolaej, zwrcone ku tobie chce
si w tobie odbija.
Zjednoczony i uspokojony, ofiaruj Mu czyste
zwierciado swojej duszy: na ziemi obraz ten,
odbity w tobie, podoba si Bogu.

3. Nie zabiegaj o pikno swojej duszy

Speniaj w kadej chwili wol Bo,
wykorzystujc moce i aski dane ci na t chwil.
Niczego wicej od ciebie si nie da. Zgd si
caym sercem na granice swych moliwoci. O tym,
do jakiego stopnia witoci Bg chce ci
doprowadzi, dowiesz si dopiero w niebie. Nie
badaj Jego tajemniczych planw; nie odmawiaj Mu
wiadomie niczego. Usiuj podoba si Mu W danej
chwili na miar swych si i pozwl prowadzi si,
dokd On sam zechce, Jego wasnymi drogami, bez
gorczkowego popiechu.
Nie martw si sw bezsilnoci ani nawet, w
pewnym sensie, swoj ndz moraln. Chciaby
widzie siebie piknym, nieskazitelnym. To
chimera, moe pycha. Do koca ycia zostaniemy
grzesznikami, przedmiotem nieskoczonego
miosierdzia, ktre Bg tak bardzo pragnie nam
okazywa. Nie wchod nigdy w konszachty ze
zem, ale bd oderwany od swej moralnej
doskonaoci. wito naley przede wszystkim do
porzdku teologicznego i to Duch wity rozlewa j
w naszych sercach (por. Rz 5, 5), a nie my j
fabrykujemy.
Porwnywa si z innymi co do cnoty,
zamartwia si swoj przecitnoci, ustawia si na
szczeblach doskonaoci, wszystko to zawadza i
czyni haas. wici s rnych wymiarw. Twoje
wyniesienie pozostaje tajemnic Boga i On zapewne
nic ci o nim nie powie. Czy to, co jest w twojej
mocy. Pokochaj zwyczaj ofiarowywania Bogu
niezrwnanej witoci Jezusa Maryi oraz witych,
zmarych i yjcych: wszystko to naley do ciebie,
czerpicego z bogactw witych obcowania. Ofiaruj
ca wito mistycznego Ciaa Chrystusa: to ona
wielbi Boga. Jeste jedn z czstek tego Ciaa. Moe
najmniej szlachetn, ale jednak przydatn. Mw z
przekonaniem, lecz i z ufnoci: wita
Maryjo, Matko Boa, mdl si za mn
biednym grzesznikiem i yj w pokoju pod
opiekuczymi skrzydami Boga, ktry ci kocha.

ZAKOCZENIE

Przy pomocy aski Boej przestrzegaj tych
wskazwek z ca cierpliwoci i wiernoci. Pokj
zstpi do twej duszy; milczenie j ogarnie.
Na spokojnym zwierciadle oczyszczonych wd
zajanieje obraz Trjcy Przenajwitszej.
Jake pikne w oczach Boga jest serce czyste i
samotne!
Jest tylko jedna pie. Pie wiecznoci:
Chwaa Ojcu
I Synowi
I Duchowi witemu
AMEN.