Vous êtes sur la page 1sur 4

அகாவ ஆைசைய தைவத தப

என 23 வய இ ேபா இத சபவக நடதன.அ#ேபா நா


ெசைனய% உள ஒ ெதாழி+சாைலய% ேவைல பா வேத. அ
3 ஷி#. ேவைல. என ெபபா/ மதிய ஷி#.தா இ. இர2 11
அ%ல 11.30 மணதா வ.6
 வேவ.

எ அகா வவாகர ெப+7 2 வச 8. அவ9 3 வயதி% ஒ


ழைத உ:6. எ வ.;%
 அமா, அ#பா, நா அகா 4 ேபதா.

எ அ#பா2 அமா2 கிராமதி+ ஊ ேபா>.டாக. அக


எக9 வவசாய நில உ:6. அனால அ வஷயமா ேபாயகாக.
என எ அகா ேமேல எ#ப2ேம ஒ தன? #@ய உ:6. அ உடA
சபத#ப.6 Bட இகலா. னா/ எ அகா ேமேல ஒ #@ய
உ:6. அகா2 ந%ல ெப@ய மாA, அேதாட ந%ல அழகிய வ.ட
வ;வமான:;. அகா2 ந%ல த.ைடயான வய7. ெதாைட இர:6
ந%ல வ;வைம8ச C: கணகா இ. அகாேவாட Dைல
உதாரண கா.ட ேவ:6ெமறா% ந;ைக மதரா, ெதாைட ரபா,
:; ந;ைக ராதிகாைவF, த.ைடயான வய+7 மG னாைவF தா
ெசா%ல ேவ:6. அவ9ைடய அழகிய Dகதி+ ெகளதமியதா
ெசா%ல ேவ:6. அவைள காேலஜி% ப;ேபா அவள அத
ேப@%தா B#ப6வாக. ந%ல அழகா இ#பா.D;F ந%ல நளமா
இ.

நா அகாவ Dைலய, :;, ெதாைடகைள பா#ப அவ9 ந%ல


ெத@F. ண ைவ ேபா அைத அல ேபா அகா ந%ல
ன? இ#பா. அ#ப எ%லா அகாவ Dைல ந%லேவ ெத@F. சில
ேநர உ.கா ைவ#பா. அத ேநரதில Dைல ந%ல பகி.6
ெத@F. ணய அல ேபா ேசைலய ந%ல ெதாைட வைர Cகி
க.;கி.6 அலவா. அ#ப ந%லாேவ அகாவ ெதாைட அழைக
பா#ேப. அன? எ#ப2 ேபால ேவைலய D;8.6 வ.6

வேத. அன? நாக ெர:6 ேப ம.6தா. ஏக#ப.ட கன2கேளா6
அகாைவ எ#ப;F இ7 இர2 பத பா வட ேவ:;யதாJ ஐ;யா
ப:ணேன. நா வேபா மண 11.45. அகா கதைவ அைட8.6
ந%ல Cகி.6 iதா. என?டமித சாவயா% கதைவ திறேத.
என சா#பா6 எ6 ைவ8.6 வேவJ ஹாலிலி ேசாபாவ%
காதி Cகி.டா. ெம%லிய A9 கல AடைவF க#A நிற
O
#ள2ஸ ேபா.;தா. அவ ேபா.;த ெவைள கல #ரா ெதள?வா
ெத@த. ந%ல ைககைள P வ@8 ப6திததால அவ9ைடய ெப
Dைல ந%ல ஏறி இறற ெத@Q. ெமவா சத எ2 ேபாடாம%
அவ ேசைலய Cகி பாேத. அமா; என ஒ அ+Aத கா.சி அ.
Dைலயா அ%ல மைலயாJ ெத@யைல. அத ைசR. ஜாெக.ைட
கிழி8.6 வர தயார இத Dைலக இர:6. ெராப ஸா#டா அவ
Dைலய ெதாட#ேபாேன. தி6ெகன Dழி8.6 ஏ> என ப:ேறடானா.
ஒ:Sமி%ல சிரா ந Cகிறியா இ%ைலயாJ பாக வேத. ஹ...
ச@ ந சா#ப.டாயா இ%ைலயாJ ேக.டா. இ%ைல ந Cகாம இதா
உைன பறிமாற8ெசா%லலாJ வேத. ச@வாJ ைடன? ஹா/
வதா. சா#பாைட ேபா.6.6 எைனேய உ பாதா. எனா
நிைனகறாJ ெத@யல.

வழகேபால நா சா#ப.6 D;8ச2ட மா;ய% உள எ Tமி%


ப6க ேபாேன. ேட> ராஜா அமா அ#பா வ வைர ந எேனாட
ப6கிறாயாJ ேக.டா. என தன?யா ப6க பயமா இடா.

பா#பா2 அமா அ#பாBட ேபானதால தன?யா ப6க பயமா இடா.


என யர தாமைர U மலதன. . இன? அ#ப Dத%
இரைவ ெகா:டா;ட ேவ:;யதாJ எ:ணேன. எ மகிV8சிய
ெவள?கா.;காம% ச@கா நா .ெரR ேசQ8 ப:ண.6 வேரJ.6
மா; வேத.

எ#ப;யாவ இன? சிராைவ நம வழி ெகா:6 வற


ேவ:;யதாJ எ:ணேன. நா ெவ7 /கிய ம.6 க.;.6
ேமலF ச@ கீ ழF ச@ எ2 ேபாடாம% வேத. கீ ழ வத எ
ெநQசேவ அகா பாதா.நா ெட>லி எஸைஸ ப:ண உடைப
கி:SS வ8சி#ேப. எ மாA காAக ந%ல பள  க#ப%
இ. அேத> வ8ச க:S வாகம% பாதா. ச@ அகா நம வழிய%
வX.டாJ ஐ;யா வத.

அகா எைன ந தன?யா எைன வ.6.6 ப6காேத. எேனாடேய எ


க.;லிேலேய ப6கடானா. இ%லகா அ ஒ  ம.6ேம ப6க
D;F. அனால நா கீ ழ ப6கிேற. பரவாய%ைலடா அ.ஜR.
ப:ணகலா. ந எேனாேடேய ப6னா. ச@J க.;லி% ப6ேத. எ#ப;
ப6தா/ எ ைக, கா%க அகா ேமல ப.68. அன?
ெபளணமிறதால ேலசா ஜன% வழியா ெவள?8ச வத. அத நில2
ஒள?ய% அகாேவாட DX உடைபF பாக D;ச. நில2 ஒள?ய%
அகாவ உட% என அ+Aதமான அழகா ேதாணய. ெமவா Cகதி%
Aர:6 ப6கிற மாதி@ அகா பக திப ப6ேத. எ ைகய
அகாவ ெதாைடய% ேபா.ேட. அகா2 Cகற மாதி@ ந;கறாJ
ெத@F.

ெகாQச ெகாQசமா எ ைகைய ேமேல நகதிேன. அவ A:ைட


ஓ.ைடைய ேநாகி எ வர%க பரயாண ெச>தன. அ#ப;ேய ெராப
ெராப ெமவா அகாவ A:ைட ஏ@யாைவ மஸாZ ப:ணேன.
அகா2 ேதாதா கா%கைள வ@8ெகா6தா. என அகாவ கி@
ஸின% A@த. இ#ப ைதயமா அகாவ A:ைடய% ைக வ8ேச.
அகா ேசைல க.;யததா% எனால அகாவ A:ைடைய DXதா
உணர D;யல. அகா இ#ப என ேதாதா காைல D.; ேபா.டா#ல ந%ல
வ@8 ெகா6தா. அைத கா.;/ நா எதிபாரத கா@ய ஒ7
ப:ணனா%. இ6#A வைர ேசைலைய ம;8 வ.6.டா. என ந%ல
A@Qச அகாவ ஐ;யா. அனால நா எX அகாவ ெர:6
கா%க9 இைடய% தைல ைவ ப6ேத. அத ெம%லி> நில2
ஒள?ய% அகாவ A:ைடD;க பள#பளJ மிJ8. அகாேவாட
A:ைட ந%ல ஈரமா இதைத அத ெவள?8சதி/ எனா% பாக
D;த. ெமவா அகா A:ைடைய ெதா.ேட. ஷா அ;8சா#ல னா.

எ நாைக அகா A:ைடேம.;% வ8 ேலசா நகிேன. எ \டான


]8 ப.6 அகா A:ைடைய Cகி Cகி ெகா6க ரப8சா. அேதா6 எ
தைலய இ7கி ப;8 அவ A:ைட ண8சா. நாJ அகா
A:ைடைய இட வலமா #ெரR ெச>ய ரப8ேச. அ#ப;ேய எ
நா2கரசைர ப#பல வ.6 ஒ ழ.6 ழ.;ேன. பாக அகா
அ#ப;ேய ஏஏஏஏஏஏஏஏஎஊஉ மாஅ^^^ஹJ அனதி.டா.
னா அேத சமயதில A:ைடைய ந%ல நக ஏவா Cகி ெகா6தா. எ
:ண இA கப கணகா 8.

அகா2 எ :ணய பாகJDJ ைச வ, தப உ Uள


ெகாQச பாகிேறJ எ A6க ப;8சா. ராஜா உ :ண ெராப
ெபடா. ஐ>ேயா இதைன ெப@ய :ண உன இJ ெத@யாம
ேபா8ேச இதன நாளா.

ராஜா Dதலி% எைன ஓ.#ள?Rடா இ%லா.; காமெவறியல


ெசதா/ ெசதிேவ.

ச@J அகா ேமேல ஏறி#ப6, எ ஏழைர இQ8 :ணய அகா A:ைட


வாசலி% ைவேத. அகா :;ைய ந%லா Cகி ெகா6தா ஓக
ஏவா. Dதலி% ெகாQச ைட.டா இத. இQ8 இ8சா :ணய
உள தள?ேன.எ :ண DXவ உள ேபான பனா; நா
:;ைய Cகி Cகி ஓக ரப8ேச. ெகாQச ெவள?ேய எ6கிறா#ல
எ6 ந நJ திேன அகாவ A:ைடய%.
ஓகி.ேட, அகாவட எ#ப; ந எைன ஓக அJமதி8சா? ைடவR
வாகின Dத% உைன எ#ப;யாவ ஓக வ8சிரJDJ ஐ;யா
ப:ணேத. னா உ வ#ப ெத@யாம எ#ப; அ#ேரா8 ப:ற.
அனால அ;க; எ வரலா% எ A:ைட வ.6 தி#தி
அைடேவ. ந எைன ஓகாம ேபாயதா உன Cக மாதிைர
ெகா6 உைன எ#ப;யாவ ஓதிரலாDJ இேத. எனால
ெவள?ேய ேபா> 9 ேதட D;யா. ேத;னா ேதவ;யாJ ப.ட கிைட.
இன?ேம% என கவைல இ%ைல. ந தின எைன ஓகலா. அவ
இ#ப;8 ெசா%ல ெசா%ல ெவறி வத மாதி@ ஓக ரப8ேச.ேம% ]8
கீ V ]8 வாக ந நJ திேன. நா> மாதி@ ெதாட ஓக8
ெசானா.

ஐ நிமிட கழி ேட> தப என வ8J எ Dைலகாப


ப;8 திகினா. அத திகலி% எ :ணF ெவைளயைன
ெவள?ேய+றினா.

என இ#ப வய 25. அமா அ#பா எ திமண# ேப8ச எ6தா, இJ
ஒ வஷ ேபாக.6. அ#Aற பாகலாDJ தள?#ேபா.6.6 அகா
Bட தாலி க.டாத A_ ெபா:டா.;யா வாV.6 வகிேறா. என
ஒ பர8சைன எறா% ழைத ெபக அகா ைச#ப6றா. அதா வழி
ெத@யாம% இேகா. ம+ற##; வாVைக ெராப சேதாஷம ேபா.