Vous êtes sur la page 1sur 1

DE GELDERLANDER ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014

DEONDERNEMER 11
I Jan Blokland
Boycot
I Michiel Smits
I Esther-Mirjam Sent I Marcel Hielkema I Bart van Meer
De handelsboycot die on-
langs werd ingesteld treft
ook de sector koel- en vries-
huizen in Nederiand. De
vleessector heeft direct ge-
reageerd door andere mark-
ten te zoeken, echter alles
wat binnen de EU kan wor-
den afop%et, wordt vers gele-
ver :;rmee hebben de
ko& en vrieshuizen aan-
zienlijk omzet verloren.
Vanwege aanvoer en opslag
van andere producten dan
vlees is de stemming in on-
ze industriegoed.
Speerpunten Diversiteit Kansen
Duurzame technologische
ontwikkelingen zijn voor
onze regio speerpunten.
Dit komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in het EMT-be-
leid (Energie Milieu en
Technologie) van Arnhem
maar ook in de spin-ofFvan
Food Valley en Novio Tech
Campus. Bij een temglopen-
de maakindustrie is alles
wat met duurzaamheid te
maken heeft positief. Het-
geen resulteert in toene-
mende dynamiek en werk-
gelegenheid.
Op de ranglijst voor regio-
naal concurrendevermogen
staat Gelderland op plaats
16 van de 262 Europese re-
gio's. In de MBK Top loo
zijn 15 Gelderse tappers ge-
noteerd. Daarbij is diversi-
teit de kracht van Gelder-
land. Volgens de WRR
moet de economic zich tel-
kens opnieuw kunnen aan-
passen aan nieuwe mondia-
Ie omstandigheden. Met
haar diversiteit is de Gelder-
se economic daartoe per-
feet toegerust.
Duurzaamheid is een be-
langrijk thema voor het be-
drijfsleven. Niet alleen van-
uit maatschappelijke verant-
woordelijkheid maar ook
vanuit kansen die onderne-
mers zien. VNO-NCW zien
goede mogelijkheden voor
onze regio.op het gebied
van circulaire economie. De
opening van het Powerlab
in Arnhem waar onderne-
mers en onderwijs kennis
delen op het gebied van
energie en duurzaamheid is
een goede ontwikkeling.
Optimisme
In tal van economische sec-
toren is economisch herstel
te zien. De bouwsector ver-
snelt. De verwachring is dat
de bouwproductie in 2014
met 3 procent en in 2015
met 2 procent stijgt. Een an-
der belangrijk signaal is dat
er fors minder faillissemen-
ten zijn. Het CBS liet weten
dat de bedrijfsinvesteringen
in vaste activa in april op-
nieuw hoger waren dan een
jaar eerder. Het herstel is
broos, maar optimisme is
gerechtvaardigd.
Henk Berg
Verdienen
Kan er geld warden ver-
diend met duurzaamheid?
En dan bedoel ik niet door
adviseurs maar door onder-
nemers die een hogere kwa-
liteit leveren. Duurzaam-
heid is meer dan energie,
het gaat ook over het ge-
bruik van ruimte en inzet
van medewerkers. Het gaat
over hygiene in je voort-
brengingsproces. Het ant-
woord is simpelweg ']'a' en
gelukkig zitten steeds meer
leiders van ondernemingen
op dit spoor.
Barometerpanel
constatee- . hei su I
Op deze pagina spreken
tappers uit bedrijfsleven
en kennisinstellingen
maandelijks hun verwach-
tingen voor de onrwikke-
liog van de regionale eco-
nomie uit Na zeven mage-
re jaren, waarin de leden
van het panel de ene na de
andere sombere analyse
moesten geven, noteren ze
nu, in September 2014, ta-
melijk eensgezind dat we
het ergste gehad/ hebben.
Bedrijven investeren weer,
er warden weer huizen ver-
kocht en de consument
houdt de hand niet langer
op de knip. Er is, kortom,
weervertrouwen.
Ba ometer
/-7 T
. - - - _ -JI
^^njfe
Naam
RoyTillman
HenkBerg
Ronald Migo
Antoine Driessen
Theo Lemmen
Jan Blokland
Michiel Smits
Hein van der Pasch
Marcel Hielkema
Hanno Littink
Esther-Mirjam Sent
Henk Dekker
Eline Koers
Bart van Meer
Guide Dierick
Bedrijf
Chem.bouwstoffen 7,4-7,4
OSG 7,6-7,6
oud directeur KvK 7,2-7,2
Rabobank 7,0-7,0
Ondernemerscafe 7,0-7,1
Cold Stores 7,3-6,8
DTZZadelhoff 8,0-8,0
Mercator Incubator 7,0-7,0
VNO-NCW 7,0-7,0
BaxAdvocaten 7,0-7,0
Radboud Untversiteit 7,0-7,0
Lindus 6,9-6,9
Weeghel Doppenberg 7,0-7,0
Kamps
OKA 7,0-7,0
NXP 7,5-8,0
I Theo Lemmen I Eline Koers I Ronald Migo Hanno Littink Guido Dierick I htein van der Pasch
Hoopgevend Zonnig
Er heerst weer meer opti-
misme. Er zijn in de bouw
minder faillissementen dan
vorig jaar over de dezelfde
periode, het aantrekken van
de verkoop van huizen
blijft zich doorzetten en dat
zijn nu de eerste solide teke-
nen van herstel van de eco-
nomie.
Ook de eerste resultaten
van NEC zijn hoopgevend.
Het lijkt erop, dat er weer
een team staat op het veld,
waarmee resultaten ge-
boekt kunnen warden.
De huizenmarkt trekt aan.
De huizenprijzen zijn aan-
trekkelijk, de rente is laag
en de consument heeft
weer zin om te consume-
ren. Regelingen zoals de ho-
ge schenking met betrek-
king tot de waning en de
btw-verlaging (thans 6 pro-
cent) die eindigend zijn
(mogelijk tot i januari
20is), zorgen daarnaast
voor beweging van de con-
sument. Reden om de toe-
komst zonnig en met ver-
trouwen tegemoet te zien.
Actieplan Omlaag
De fragiele economische
groei in de Europese unie
heeft door de boycot met
Rusland een behoorlijke
knauw gekregen. Vertrou-
wen is de belangrijkste
graadmeter voor de econo-
mie.
Als nu ook de export stag-
neert door de boycot is het
eens te meer noodzakelijk
dat alle partijen in onze re-
gio die de economie kun-
nen stimuleren met een ac-
tieplan komen waardoor
we het tij keren.
De overheid probeert met
fiscale maatregelen de eco-
nomie te versterken. Dat
blijkt lasrig te zijn. De
staatssecretaris heeft acht
jaar na de invoering van de
innovatiebox (5 procent be-
lastingheffing) maar eens
uitgelegd hoe deze regeling
kan warden toegepast. Be-
lastingheffing op de arbeid
meet weer omlaag terwijl
over de extra belastinghef-
fing op arbeid (crisishefEng
vanaf 2013) nog wordt ge-
procedeerd.
Investeren Vrede
Vlak voor de vakantie heb-
ben we als NXP besloten
om maar liefst 28 miljoen
dollar in onze 8 inch-chipfa-
briek (ICN8) te investeren.
Met deze investering kan
de producdecapadteit met
5 a 6 procent groeien van
Soo.ooo wafers naar
530.000 wafers per jaar. Op
dit moment zit de fabriek
helemaal vol en de vraag
naar chips is onverminderd
groot. De miljoenen zullen
warden gebruikt voor de
aanschafvan machines.
Ooriog is geen basis voor
duurzame economische
groei, behalve voor de wa-
penindustrie. Dit is zeven-
tig jaar na Market Garden
wel duidelijk. Het Marshall-
plan heeft na de Tweede
Wereldoorlog laten zien dat
economische groei en Euro-
pese samenwerking hand
in hand gaan. Nu is het
hoog tijd voor plannen in
Oost-Europa en het Mid-
den-Oosten die zorgen
voor vrede, herstel en eco-
nomische groei.