Vous êtes sur la page 1sur 14

SEK.

MEN KEB CHIO MIN


09000, KULIM KEDAH
Bahagian A
(15 Markah)
Jawab semua soalan
1.

Arahan pengunduran tentera Thailand dan Kemboja dari kawasan tuntutan berdekatan
kuil purba Preah Vihear di sempadan kedua-dua negara

Penyataan di atas merujuk kepada peranan


A Mahkamah Jenayah Antarabangsa
B Mahkamah Keadilan Antarabangsa
C Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara
D Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
2.
Mempromosikan prinsip dan amalan pendekatan "Perkongsian Bestari"
Berlandaskan kepada aspek "situasi menang-menang"
Penyataan
di atas berkaitan dengan
A Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
B Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)
C Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
D Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)
3.

A
B
C
D

Yang manakah benar tentang objektif Zon Bebas Senjata Nuklear ASEAN ?
I Menjamin keselamatan perairan di rantau Asia Tenggara
II Menggalakkan penggunaan tenaga nuklear di rantau Asia Tenggara
III Membenarkan kuasa-kuasa besar membantu menangani isu lanun di Selat Melaka
IV Mengelakkan kemungkinan perlumbaan senjata nuklear di rantau Asia Tenggara
I dan III
I dan IV
II dan III
II dan IV

4.

Memberi bantuan kewangan


Memberi bantuan teknikal dan biasiswa

Penyataan di atas merujuk kepada manfaat yang diperoleh negara dalam


A Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)
B Pertubuhan Negara-Negara Komanwel
C Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
D Kumpulan Lapan Negara Membangun ( D 8)
1

5.
Pertubuhan
Kerjasama Ekonomi Asia
Pasifik (APEC)
Q Kumpulan 15 (G-15)

II

III

Orde Baru Ekonomi Dunia


(NIEO)

Fungsi
Menjayakan Kerjasama Selatan-Selatan
Forum perundingan ekonomi dan perdagangan
serantau
Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan,
Perdagangan dan Teknologi Selatan

Yang manakah padanan yang betul antara pertubuhan dengan fungsi dalam jadual di atas ?
P
Q
R
A
I
III
II
B
II
I
III
C
II
III
I
D
III
I
II
6. Yang manakah usaha Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara bagi mewujudkan
kestabilan politik dan keselamatan di rantau ini?
I Mesyuarat ASEAN + 3
II Forum Serantau ASEAN (ARF)
III Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
IV Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear AsiaTenggara (SEANWFZ)
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

7.
Projek sub-serantau Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara ( ASEAN)
Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)
Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMPEAGA)
Pembangunan Lembangan Mekong

Strategi kerjasama pembangunan wilayah kecil Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara


( ASEAN) di atas adalah untuk
A
mengurangkan jurang pembangunan antara negara anggota ASEAN
B
mewujudkan persekitaran yang selamat di rantau Asia Tenggara
C
mempertingkatkan hubungan dan kerjasama negara anggota
D
mengadakan projek usahasama perindustrian ASEAN

8.

Komuniti Eropah (EC)


Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

Yang manakah kesamaan objektif bagi pertubuhan-pertubuhan di atas ?


I Mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau
II Menyuarakan pendapat bersama pada peringkat antarabangsa
III Menarik pelabur asing untuk menanam modal di negara-negara anggota
IV Menyeragamkan sekatan tarif perdagangan dalam kalangan negara-negara anggota
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

9.

Yang manakah merupakan kepentingan Malaysia mengadakan hubungan dua hala


dengan negara-negara Asia Barat (kecuali Israel) dan Afrika Utara ?

A
B
C
D

Memudahkan urusan jual beli minyak petroleum mentah


Bekerjasama untuk memastikan Israel keluar dari Palestin
Negara-negara ini masih mundur dalam bidang teknologi dan ekonomi
Negara-negara ini merupakan pasaran baru dalam bidang pelaburan dan perdagangan

10. Yang manakah merupakan langkah-langkah diambil negara anggota ASEAN semasa
kemelesetan ekonomi?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Membuat pinjaman dengan Bank Dunia


Meminimumkan pengeluaran komoditi utama
Menjaga mutu barangan supaya standing pasaran global
Meningkatkan kerjasama membiayai projek dengan menyediakan jumlah saham sama
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

11. Yang manakah merupakan usaha ASEAN bagi mewujudkan kestabilan politik dan
keselamatan di rantau ini?
I
II
III
IV
A
C.

ASEAN + 3
Forum Serantau ASEAN (ARF)
Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
I dan II
II dan III

B. I dan IV
D. III dan IV

12. Malaysia

Jepun, Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, Australia dan Korea

Yang manakah berkaitan dengan kepentingan hubungan negara-negara di atas?


I
II
III
IV

Rakan dagangan utama


Sumber pelaburan dan teknologi
Menguatkan keselamatan Negara
Mengatasi masalah hutang Negara

A
B
C
D
13.

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
Menjadikan ASEAN pertubuhan serantau yang lebih berkesan, bersepadu,
berdasarkan peraturan dan berorientasikan penduduk

Penyataan di atas merujuk kepada


A
Piagam ASEAN
B
Doktrin ASEAN
C
Forum Serantau ASEAN (ARF)
D
Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
14.

Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah


Suruhanjaya Dadah Narkotik

Penyataan di atas merujuk kepada penglibatan Malaysia dalam


A ASEAN
B Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)
C Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
D Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
15

Matlamat perwujudan Komuniti Asia Timur adalah untuk


I
Menghapuskan jurang perbezaan antara negara-negara membangun
dengan negara-negara perindustrian
II
mengelakkan konflik dan meningkatkan keamanan negara anggota
III
Melaksanakan liberalisasi perdagangan serantau
IV
Membentuk blok ekonomi Asia Timur
A
B
C
D

I dan III
I dan IV
II dan III
II dan IV
Bahagian B
(15 Markah)

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

[15]

16. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola eksport Malaysia ke Negara-negara Islam
terpilih antara tahun 2008 hingga anggara tahun 2010. Jelaskan mengapa berlaku peningkatan
eksport Malaysia ke negara-negara tertentu.
Malaysia: Eksport Ke Negara-negara Islam Terpilih antara
Tahun 2008 hingga Anggaran Tahun 2010
Negara

Pakistan
Nigeria
Indonesia
Turki
Arab Saudi
Tunisia
Mesir
Jumlah
*Anggaran

2008
Jumlah
(RM Juta)
1 141
5 162
6 804
909
60 534
17 505
4 334
96 389

2009
Jumlah
%
(RM
Juta)
1 205
1.25
5 469
5.69
8 086
8.42
568
0.59
62 488
65.06
15 092
15.71
3 138
3.27
96 046
100

%
1.18
5.36
7.06
0.94
62.80
18.16
4.50
100

2010*
Jumlah
%
(RM
Juta)
1 203
1.02
7 362
6.22
11 677
9.86
533
1.45
72 176
60.94
22 954
19.38
2 526
2.13
118 431
100

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada,


Laporan MITI , 2010)

17. Berdasarkan carta aliran di bawah, huraikan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia terhadap
negara ASEAN yang dinyatakan.
(15 Markah)

Kebudayaan

Thailand

Ekonomi

Indonesia

ASEAN
(MALAYSIA)

Filipina

Sosial

Singapura

Politik

(Sumber : Dipetik dan diubah suai daripada Pengajian Am STPM , R.Kuberan,


Penerbit Ilmu Nakti Sdn Bhd., 2013)

Bahagian C
(50 Markah)
Pilih dua daripada tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjang antara 300 hingga 350 patah
perkataan.
18. Mutakhir ini bencana alam merupakan fenomena yang sering melanda di beberapa buah
negara. Bincangkan jenis bantuan kemanusiaan yang wajar diberikan untuk meringankan
kesengsaraan mangsa bencana alam.
19.
Malaysia menyokong penuh hasrat Pertubuhan Negara-negara Asia
Tenggara (ASEAN) untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai Zon Bebas, Aman dan Berkecuali.
Bincangkan tujuan hasrat tersebut.
20.

Order Baru Ekonomi Dunia menjadi saluran kepada negara SelatanSelatan untuk membuat tuntutan ekonomi bagi satu jangka masa panjang. Jelaskan tuntutan
ekonomi yang dapat memajukan ekonomi Malaysia.

Skema Jawapan
Bahagian A
6

1.A
2.A
3.B
4.B
5.C
6.C
7.A
8.A
9. D
10.D
11.C
12.A
13.A
14.C
15.C
Bahagian B
Pendahuluan
Malaysia merupakan anggota Persidangan Negara-negara Islam (OIC) yang aktif . Sebagai
anggota D8 Malaysia menjadikan OIC sebagai pentas memasarkan barangannya ke negaranegara anggota
Idea Pola Perubahan
1. Jumlah keseluruhan perdagangan Malaysia ke negara-negara Islam tidak konsisten
2008 jumlah perdagangan RM96 389 juta turun kepada RM96 046 juta pada tahun 2009
iaitu penurunan sebanyak RM343 juta atau kira-kira 0.36%
2010 dianggarkan berlaku peningkatan kepada RM118 431 juta iaitu dianggarkan
meningkat sebanyak RM22 385 juta iaitu kira-kira 23.31%
2. Jumlah Perdagangan Tidak konsisten
Perdagangan ke Pakistan tidak konsisten
2008 jumlah perdagangan RM1 141 juta meningkat kepada RM1 205 juta pada tahun
2009 iaitu peningkatan sebanyak RM64 juta atau kira-kira 5.61%
2010 dianggarkan menurun kepada RM1 203 juta atau kira-kira 0.17%
Perdagangan ke Tunisia tidak konsisten
2008 jumlah perdagangan RM17 505 juta menurun kepada RM15 092 juta pada tahun
2009 iaitu penurunan sebanyak RM2 413 juta atau kira-kira 13.78%
2010 dianggarkan meningkat kepada RM22 954 juta atau kira-kira RM7 862 juta 52.09%

3. Jumlah perdagangan meningkat


Perdagangan ke Nigeria menunjukkan peningkatan
2008 jumlah perdagangan ialah RM5 162 juta dianggarkan meningkat kepada RM7 362
juta pada tahun 2010
Jumlah peningkatan RM2 200 juta atau kira-kira 42.62%
Perdagangan ke Indonesia menunjukkan peningkatan
2008 jumlah perdagangan ialah RM6 804 juta dianggarkan meningkat kepada RM11 677
juta pada tahun 2010
Jumlah peningkatan RM4 873 juta atau kira-kira 71.62%
Perdagangan ke Arab Saudi menunjukkan peningkatan
2008 jumlah perdagangan ialah RM60 534 juta dianggarkan meningkat sebanyak RM72
176 juta pada tahun 2010
Jumlah peningkatan RM11 642 juta atau kira-kira 19.23%
4. Jumlah perdagangan menurun
Perdagangan ke Turki menunjukkan penurunan
2008 jumlah perdagangan RM 909 juta dianggarkan menurun kepada RM533 juta atau
kira-kira RM376 juta atau kira-kira 41.36%
Perdagangan ke Oman menunjukkan penurunan
2008 jumlah perdagangan RM4 334 juta dianggarkan menurun kepada RM2 526 juta atau
kira-kira RM1 808 juta atau kira-kira 41.72%
A. Pola Bandingan
2008
Perdagangan ke Arab Saudi merupakan perdagangan terbesar berjumlah RM60 534 juta
atau kira-kira 62.80% dariapda jumlah keseluruhan perdagangan RM96 389 juta
Perdagangan ke Turki merupakan perdagangan terendah berjumlah RM 909 juta atau
kira-kira 0.94% dariapda jumlah keseluruhan perdagangan RM96 389 juta
2009
Perdagangan ke Arab Saudi merupakan perdagangan terbesar berjumlah RM62 488 juta
atau kira-kira 65.06% daripada jumlah keseluruhan perdagangan RM96, 046 juta
Perdagangan ke Turki merupakan perdagangan terendah berjumlah RM568 juta atau kirakira 0.59% daripada jumlah keseluruhan perdagangan RM 96, 046 juta.
2010
Perdagangan ke Arab Saudi dianggarkan merupakan perdagangan terbesar berjumlah
RM72 176 juta atau kira-kira 60.94% daripada jumlah perdagangan yg dianggarkan
RM1118,431 juta.

Perdagangan ke Turki dianggarkan merupakan perdagangan terendah iaitu RM533 juta


atau kira-kira 0.45% daripada jumlah perdagangan yg dianggarkan RM1118,431 juta.
B. Faktor peningkatan eksport ke negara-negara tertentu
1.
2.
3.
4.
5.

Hubungan Diplomatik yang baik


Wujud rakan dagang baru seperti Nigeria
Rakan Dagang tradisi seperti Indonesia
Perkembangan ekonomi yang memberangsangkan
Permintaan yang tinggi seperti Indonesia

Bentuk jawapan: 1+1+2


Soalan 17
Pendahuluan
- Malaysia mempunyai hubungan rapat dengan negara ASEAN
- Meliputi sosial, ekonomi, politik dan budaya
Isi-isi penting
Idea 1: Malaysia dengan Indonesia
Konfrantasi Indonesia
- Kerajaan Indonesia menganggap penubuhan Malaysia sebagai satu strategi pihak British
ingin menguasai Asia Tenggara.
- Pada bulan September 1963, Presiden Sukarno melakukan penentangan terhadap
pembentukan Malayisa kerana ingin menentang penjajahan di nusantara untuk menjaga
masa depan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak dan menyalakan semula
semangay antipenjajahan.
Pulau Sipadan-Ligitan
- Pertikaian antara Malaysia-Indonesia berhubung Pulau Sipadan-Ligitan telah diselesiakan
di Mahkamah Antarabangsa (ICJ) dengan keputusan berpihak kepada Malaysia .
- Malaysia berjaya dalam kes ini keran terdapat bukti kukuh tentang kawalan serta
pentadbiran di Pulai Sipadan-Ligitan terutama dalam pengutipan telur penyu, sarang
burung serta pengeluaran surat kuasa kepada penduduk Semporna memungut telur penyu.
Pendatang Tanpa Izin dan Cabaran kepada Malaysia
- Kemasukan pendatang tanpa izin Indonesia merupakan satu cabaran besar yang dihadapi
oleh Malaysia. Bilangan kemasukan adalah tidak terhad.
- Mereka sering kali masuk ke Malaysia secara haram menggunakan perahu kecil
- Kedutaan asing pula kurang bekerjasama- kedutaan asing enggan mengeluarkan
dokumen perjalanan sementara kepada rakyatnya supaya mereka dapat dihantar balik.
Idea 2: Malaysia dengan Singapura
Masalah bekalan air.

Singapura bergantung kepada Malaysia untuk mendapatkan bekalan air yang murah
walaupun Singapura boleh mendapatkan air dari sumber lain.
Sebenarnya isu bekalan air Malaysia ke Singapura adalah berasaskan kepada perjanjian
antara kerajaan Malaysia dan Singapura.
Bagi penduduk Malaysia pembekalan air ke Singapura menguntungkan rakyat Singapura
berbanding rakyat Malaysia.

Saingan Pelabuhan Tanjung Lepas.


- Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) terletak di barat daya Semananjung Malaysia dna
pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang kedua di negeri Johor dan merupakan
pengumpul barangan utama di Malaysia.
- Tujuan pembinaan pelabuhan ini oleh Seaport Terminal (Johor) sdn bhd adalah untuk
bersaing dengan Pelabuhan Singapura melalui taraf kualiti yang setanding tetapi caj kos
yang rendah terhadap pelanggan.
Pulau Batu Putih
- Singapura membantah apabila Malaysia memasukan Pualu Batu Putih dalam peta
Malaysia yang diterbitkan pada 1979.
- Singapura mendakwa pulau ini adalah miliknya kerana sejak bertahun-tahun pihak
berkuasa Singapura telah mengendalikan rumah api di Pulau Batu Putih.
- Malaysia juga dikatan tidak membantah tindakan Singapura tersebut.
- Mahkamah keadilan Antarabangsa (ICJ) di Hague, Belanda membicarakan kes tersebut.
Idea 3 Malaysia dengan Thailand.
Pelarian
- Ramai pelarian dari Selatan Thailand.
- Mendapat perlindungan daripada saudara mara di Malaysia
- Tinggal secara haram
- Menjadikan Malaysia sebagai hub untuk melakukan pemberontakan.
- Malaysia telah menggesa Thailand untuk mengambil tindakan segara.
Penyeludupan
- Berlaku penyeludupan barangan dan manusia
- Sindiket mudah bertindak aktif
Idea 4: Malaysia dengan Filipina
Isu Sabah
- Walaupun Sabah merupakan sebahagian daripada negara Malaysia, namun Filipina
mendakwa Sabah adalah miliknya.
- Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk Malaysia terhadap sikap
kerajaan Filipina.
Isu Kepulauan Spartly
- Kepulauan spartly terdiri daripad beberapa buah pulau seperti Pulau Terumbu, Islet, Atol,
Pulau Karang dan lain-lain yang terletak di Laut China Selatan.
- Kepulauan ini terletak di kawasan perairan Filipina dan Sabah

10

Kepulauan Spartly adalah satu daripada tiga kepulauan di Asia Tenggara yang
mempunyai lebih daripada 30 000 buah pulau dan terumbu.

Kesimpulan
Hubungan antara negara ASEAN adalah penting
Mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan penduduk.
Bahagian C
18. Bencana alam menyebabkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda yang teruk justeru
bantuan kemanusiaan perlu dihulur kepada mangsa malang ini. Terdapat pelbagai jenis bantuan
yang boleh dihulur kepada mereka.
Idea
Huraian
1. Bantuan
Bantuan kepakaran khidmat bantu mula untuk menyelamat
kepakaran
mangsa
menyelamat
Bantuan peralatan untuk mengesan dan menyelamat
mangsa seperti bot, jenkaut, alat fiber optik (untuk
mengesan mangsa bawah runtuhan)

Pengedaran makanan terputus kerana masalah


pengangkutan

Kawasan penanaman atau pengeluaran musnah

Sumber makanan dan minuman tercemar dan tidak boleh


digunakan

3. Bekalan ubatan
dan kelengkapan
perubatan

Bencana alam dikaitkan dengan kecederaan, kehilangan


anggota badan atau penyakit

Penyakit bawaan vektor dari pereputan mayat merebak dan


menyebabkan penyakit seperti taun, cirit birit

4. Tempat berteduh

Bantuan seperti khemah atau tempat perlindungan


diperlukan terutama jika tempat penginapan sementara
tidak dapat disediakan.

Bantuan membina semula rumah atau berpindah di


kawasan yang lebih selamat untuk mengelakkan daripada
kecelakaan berulang kembali

Pakaian untuk menutup tubuh badan.

2. Bekalan makanan
dan minuman

5. Bantuan pakaian

11

6. Perkhidmatan
psikologi dan
kaunseling

7. Keperluan khas
wanita dan
kanak-kanak

Selimut terutama jika musim sejuk bagi negara yang


mengalami musim sejuk.

Mangsa terutamanya kanak-kanak mengalami trauma


kerana kehilangan nyawa orang yang tersayang dan
kerosakan harta benda

Sokongan moral meningkatkan keyakinan diri


mengelakkan kemurungan dan perjuangan untuk
meneruskan kehidupan

Kanak-kanak memerlukan susu formula dan keperluan


bayi yang lain

Wanita juga memerlukan barang keperluan wanita seperti


tuala wanita dan sebagainya.

Penutup
Bencana alam menggerakkan semangat kekitaan tanpa mengira perbezaan ideologi dan agama.
Jawapan : Mana-mana 4 idea
Soalan 19
Pendahuluan
Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mendapat sokongan daripada negra
anggota.
Isi-isi Penting
1.
Menjadi blok bebas
- Tidak mahu Negara Asia Tenggara menjadi alatan blok kuasa besar
- ASEAN ialah Negara yang sedang membangun yang sememangnya perlukan bantuan
teknologi Negara barat.
- Bimbang akan menggunakan peluang yang ada untuk menjadikan Negara-negara Asia
Tenggara sebagai mangsa.
- Blok barat dan komunis masing-masing ingin meluaskan pengaruh mereka
- Mempengaruhi ideology tempatan
2.
3.

Tidak menceroboh negara Asia Tenggara


Penggunaan kuasa tentera untuk membantu Negara Asia Tenggara membolehkan kuasa
nesar mengetahui rahsia kekuatan Negara.
Mereka mudah menceroboh dan mengugat keselamatan penduduk tempatan.
Menjadikan penduduk sentiasa dalam keadaan ketakutan
Merangka sistem pentadbiran sesebuah Negara selepas menceroboh.
Mengelak daripada menjadi pusat pengujian nuclear
12

4.
5.
-

ASEAN bimbang Negara barat dan Komunis akan menggunakan Negara ASEAN sebagai
tempat untuk menguji nuclear.
ASEAN telah menjadikan tempat Asia Tenggara sebagai zon yang bebas senjata nuclear
(SEANWFZ)
Menguji nuclear di sekitar kawasan Asia Tenggara sangat bahaya kepada nyawa dan
kesihatan masyarakat tempatan.
Hidup penduduk ASEAN akan sentiasa berada dalam penderitaan akibat nuclear.
Mengekalkan keamanan
ASEAN sentiasa mengadakan hubungan diplomatic dengan mana-mana Negara
ZOPFAN merupakan satu identity keamanan Negara serantau
Walaupun sesetengah Negara ASEAN seperti Singapura membenarkan tentera Amerika
syarikat mendarat di Negara mereka namun tujuannya adalah sebagai latihan.
Pengekalan ASEAN sebagai Negara a,an dihormati oleh Negara-negara kuasa besar.
Hubungan diplomatik
ZOPFAN memudahkan Negara Asia Tenggara mengadakan hubungan diplomatik dengan
negara lain.
Perhubungan dengan Rusia melalui Sidang Kemuncak ASEAN-Rusia, SEAN-India,
ASEAN-Korea dan Jepun menunjukkan hubungan diplomatik lebih baik
Hubungan diplomatik meningkatkan ekonomi Negara
Hubungan diplomatic yang erat bukan sahaja meningkatkan kebajikan tetapu juga
memudahkan pemindahan teknologi.

Penutup
Peranan ZOPFAN dalam menjaga keamanan adalah sangat penting. Negara barat menghromati
Negara Asia Tenggara sebagai Negara berdaulat. Justeru pengekalan Negara ASEAN sebagai zon
yang bebas, aman dan berkecuali.
Soalan 20
Pendahuluan
Order Baru Ekonomi Baru dibentuk di dalam Persidangan Khas ke-6 PBB. Order Baru ini
menjadi saluran kepada Negara Selatan-selatan untuk meningkatkan tuntutan ekonomi Negara.
Tuntutan ini sangat penting dalam memajukan ekonomi Negara terutama Malaysia.
Isi-isi penting
1.
-

Mendapatkan pasaran luas


Malaysia sebagai Negara dunia ketiga dan sedang membangun mengharapkan penjualan
komoditi siap dan separuh siap untuk dijual.
Penjualan barangan tempatan bergantung kepada permintaan daripada Negara Eropah dan
Amerika.
Pasaran yang luas menguntungkan Negara membangun seperti Malaysia kerana
produktiviti yang dikeluarkan seperti bahan mentah, bahan logam dan elektronik dijual
dengan harga yg tinggi.

13

2.
3.
4.
5.
-

Cukai barangan juga diharap dikurangkan dinegara-negara maju.


Menghapuskan pengawalan hak pengeluaran khas (Special Drawing Rights)
Barangan Negara membangun adalah berdasarkan hak penjualan barangan yang
dikeluarkan setiap tahun.
Pengawalan hak pengeluaran menyebabkan barangan tempatan tidak dapat bersaing
dengan barangan Negara maju yang lebih jauh murah.
Mengahapuskan pengawalan menyebabkan barangan Malaysia menjadi mahal dan sukar
menembusi pasaran Negara barat.
Berlaku diskriminasi yang ketara antara Negara membangun dengan Negara maju.
Order Baru Ekonmi dipercayai dapat mengatasi masalah harga barang
Perpindahan teknologi
Kepakaran teknologi Negara barat sangat tinggi dalam sector industry.
Membantu mengendalikan sector perindustri di Negara Selatan-selatan atau sedang
membangun.
Menggunakan kemahiran teknologi yang canggih untuk membaiki dan mengubah suai
pengeluaran
Membantu untuk mengendalikan mesin berat dengan cepat dan cekap.
Meningkatkan produktiviti yang banyak dengan kos yang rendah.
Rundingan semula beban hutang
Negara Malaysia memerlukan bantuan kewangan untuk mengendalikan projek
pembangunan negara.
Walaupun Malaysia tidak berhutang pada IMF secara langsung namun pinjaman wang
dari Bank dunia menyebabkan Negara terpaksa bergantung kepada Negara barat.
Negara sedang membangun meminta kurang kadar faedah barangan eksport.
Rundingan semula hutang dapat mengurangkan beban kewangan sedang membangun.
Ekonomi Negara dapat dimajukan.
Pertambahan pelabur asing
Tuntutan ekonomi negara adalah mengalakkan ramai pelabur asing melabur di Malaysia
Kemasukan pelabur asing meningkatkan peluang pekerjaan dan pembinaan lebih banyak
produktiviti
Mengurangkan beban kewangan kerajaan melalui import dan eksport negara.
Tarif dan cukai negara dapat dikurangkan apabila sambutan pelabur meningkat.

Penutup
Usaha Order Baru ekonomi memberi keyakinan kepada negara sedang membangun seperti
Malaysia untuk meningkatkan ekonomi negara. Kerjasama Malaysia dengan Negara SelatanSelatan melalui Order Baru Ekonomi akan mengurangkan pergantungan ekonomi negara sedang
membangun.

14