Vous êtes sur la page 1sur 86

TCVN

TIU CHUN QuC GIA

TCVN 10304:2014
Xut bn ln 1


MNG CC- tiu chun thit k
Pile Foundation Design Standard

H NI 2014TCVN
TIU CHUN QUC GIA

TCVN 10304:2014
Xut bn ln 1


MNG CC- tiu chun thit k
Pile Foundation Design Standard3

Mc lc
Trang
Li ni u 5
1. Phm vi p dng 7
2. Ti liu vin dn 7
3. Thut ng v nh ngha 8
4. Nguyn tc chung 9
5. Yu cu v kho st a cht cng trnh 10
6. Phn loi cc 13
7. Thit k mng cc 15
7.1 Nhng ch dn c bn v tnh ton 15
7.2 Xc nh sc chu ti ca cc theo cc ch tiu c l t 21
7.3 Xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim hin trng 34
7.4 Tnh ton cc v mng cc theo bin dng 41
7.5 c im thit k nhm cc kch thc ln v i dng tm 44
7.6 c im thit k mng cc khi ci to xy dng li nh v cng trnh 46
8. Yu cu v cu to mng cc 49
9. c im thit k mng cc trong nn t ln st 52
10. c im thit k mng cc trong nn t trng n 57
11. c im thit k mng cc trong vng t khai thc m 59
12. c im thit k mng cc trong vng c ng t 62
13. c im thit k mng cc trong vng c hang ng Cas t 65
14. c im thit k mng cc cho ng dy ti in trn khng 66
15. c im thit k mng cc ca nh t tng 68
Ph lc A (tham kho) - Tnh ton cc chu ti ng thi lc thng ng, lc ngang v m
men
69
Ph lc B (tham kho) - Phng php xc nh ln ca mng cc theo kinh nghim 73
Ph lc C (tham kho) - Mt s m hnh mng khi quy c 74
Ph lc D (tham kho) - Xc nh khi lng kho st a cht cng trnh thit k mng cc 75
Ph lc E (tham kho) - Bin dng gii hn ca nn mng cng trnh 77
Ph lc F (tham kho) - Tm quan trng ca nh v cng trnh 79
Ph lc G (tham kho) - Cc phng php khc xc nh sc chu ti ca cc 80
G1 - Cng thc chung xc nh sc chu ti ca cc 80
G2 - Xc nh sc chu ti ca cc theo cc ch tiu cng ca t nn 80
G3 - Xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim xuyn tiu chun 82
G4 - Xc nh sc chu ti ca cc theo sc khng mi xuyn q
c
84
Th mc ti liu tham kho 86

4

5
Li ni u
TCVN 10304:2014 Mng cc Tiu chun thit k c xy dng trn c s tham kho SP
24.13330.2011 (SNiP 2.02.03-85) Mng cc.
TCVN 10304:2014 do trng i hc Xy dng bin son, B Xy dng ngh, Tng cc Tiu chun
o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh cng b.TIU CHUN QuC GIA


TCVN 10304:2014

7

Mng cc - Tiu chun thit k
Pile foundation Design standard

1 Phm vi p dng
Tiu chun ny c p dng thit k mng cc ca nh v cng trnh (sau y gi chung l cng
trnh) xy dng mi hoc cng trnh ci to xy dng li.
Tiu chun ny khng p dng thit k mng cc ca cng trnh xy dng trn t ng bng vnh
cu, mng my chu ti trng ng cng nh tr ca cc cng trnh khai thc du trn bin v cc cng
trnh khc trn thm lc a.
2 Ti liu vin dn
Cc ti liu vin dn sau rt cn thit cho vic p dng tiu chun ny.
TCVN 2737:1995 Ti trng v tc ng Tiu chun thit k;
TCVN 3118:1993 B tng nng - Phng php xc nh cng nn;
TCVN 4200:2012 t xy dng - Phng php xc nh tnh nn ln trong phng th nghim;
TCVN 4116:1985 Kt cu b tng v b tng ct thp thu cng Tiu chun thit k;
TCVN 4419:1987 Kho st cho xy dng Nguyn tc c bn;
TCVN 5574:2012 Kt cu b tng v b tng ct thp Tiu chun thit k;
TCVN 5575:2012 Kt cu thp Tiu chun thit k;
TCVN 5746:1993 t xy dng - Phn loi;
TCVN 6170-3:1998 Cng trnh bin c nh Ti trng thit k;
TCVN 9346:2012 Kt cu b tng v b tng ct thp - Yu cu bo v chng n mn trong mi
trng bin;
TCVN 9351:2012 t xy dng Phng php th nghim hin trng Th nghim xuyn tiu
chun;
TCVN 9352:2012 t xy dng Phng php th nghim xuyn tnh;
TCVN 9362:2012 Tiu chun thit k nn nh v cng trnh;
TCVN 9363:2012 Kho st cho xy dng Kho st a k thut cho nh cao tng;
TCVN 9379:2012 Kt cu xy dng v nn - Nguyn tc c bn v tnh ton;
TCVN 9386-1:2012 Thit k cng trnh chu ng t Phn 1: Quy nh chung, tc ng ng t v
quy nh i vi kt cu nh;
TCVN 9386-2:2012 Thit k cng trnh chu ng t Phn 2: Nn mng, tng chn v cc vn
a k thut.
TCVN 9393:2012 Cc Phng php th nghim ti hin trng bng ti p tnh dc trc;
TCVN 9402:2012 Hng dn k thut cng tc a cht cng trnh cho xy dng trong vng cast.
TCVN 10304:2014
8

3 Thut ng v nh ngha
Trong tiu chun ny s dng cc thut ng v nh ngha sau :
3.1 Cc (Pile):
Cu kin thng ng hoc xin, c h vo t hoc thi cng ti ch trong t, truyn ti trng
vo nn.
3.2 Cc treo (Friction pile):
Cc, truyn ti trng vo nn qua ma st trn thn cc v qua mi cc.
3.3 Cc chng (End bearing pile):
Cc, truyn ti trng vo nn ch yu qua mi cc.
3.4 Cc n (Single pile):
Cc, truyn ti trng vo nn trong iu kin khng c nh hng ca cc cc khc ti n.
3.5 Nn cc (Pile ground base):
Mt phn ca nn t tip nhn ti trng do cc truyn vo v tc dng tng h vi cc.
3.6 Nhm cc (Pile group):
Nhm mt s cc c lin kt vi nhau bng i cc, theo nguyn tc, truyn ti t ct hoc tr c
lp xung nn.
3.7 Bi cc (Large pile group):
Rt nhiu cc, ni vi nhau bng i cc ln, truyn ti trng t cng trnh xung nn t.
3.8 Mng cc (Pile foundation):
H thng cc c ni li vi nhau trong mt cu trc thng nht truyn ti trng ln nn.
3.9 Mng cc b hn hp (Piled raft foundation):
Mng cu to t i cc dng tm (b) b tng ct thp v cc, cng truyn ti xung nn.
3.10 i cc (Pile cap):
L dm hoc tm ni cc u cc v phn phi ti trng t kt cu bn trn ln cc. Phn bit i cc
thnh: i cao, nu y i nm cao hn mt t v i thp, nu y i nm ngay trn mt t hoc
trong nn t.
3.11 Sc chu ti ca cc (Bearing resistance of a single pile):
Sc khng cc hn ca nn i vi cc n theo iu kin gii hn s pht trin qu mc ca bin
dng trt trong nn.

TCVN 10304:2014
9

3.12 Lc ma st m (Negative skin friction):
Lc xut hin trn b mt thn cc khi ln ca t xung quanh cc ln hn ln ca cc v
hng xung di.
3.13 Ti trng tc dng ln cc (Load acting on a pile):
Gi tr ti trng, bng gi tr lc xut hin trong cc di tc dng ca cc tc ng t cng trnh ln
mng trong nhng t hp bt li nht ca chng.
4 Nguyn tc chung
4.1 Mng cc cn c tnh ton thit k trn c s:
- Cc kt qu kho st cng trnh xy dng;
- Ti liu v ng t ti khu vc xy dng;
- Cc s liu c trng v chc nng, cu trc cng ngh c bit ca cng trnh v cc iu kin s
dng cng trnh;
- Ti trng tc dng ln mng;
- Hin trng cc cng trnh c sn v nh hng ca vic xy dng mi n chng;
- Cc yu cu sinh thi;
- So snh kinh t - k thut cc phng n thit k kh thi.
4.2 Trong n thit k phi xem xt, p ng cho cng trnh an ton, n nh lu di v hiu qu
kinh t trong c giai on thi cng v s dng cng trnh.
4.3 Trong n thit k cn xt n iu kin xy dng a phng, cng nh kinh nghim thit k,
xy dng v s dng cng trnh trong nhng iu kin a cht cng trnh, a cht thy vn v iu
kin sinh thi tng t.
4.4 Cn thit k mng cc trong mi tng quan vi nhim v thit k v cc s liu ban u.
4.5 Khi thit k cn xt n tm quan trng ca cng trnh theo Ph lc F trong tiu chun ny.
4.6 Mng cc cn c thit k trn c s cc kt qu kho st cng trnh thc hin theo cc yu cu
trong tiu chun TCVN 4419:1987, TCVN 9363:2012 v trong iu 5 ca tiu chun ny.
Vic thc hin cng tc kho st cng trnh khng nhng cung cp cho cng tc nghin cu cc
iu kin a cht cng trnh ca cng trnh xy dng mi m cn cung cp cc s liu kim tra nh
hng ca vic xy dng mng cc n cc cng trnh xung quanh v cng thit k gia cng nn
v mng cho cc cng trnh hin c, nu cn thit.
Khng cho php thit k mng cc khi cha c y c s d liu cn thit v a cht cng trnh.
4.7 Khi thi cng cc gn cc cng trnh c sn cn phi nh gi nh hng ca tc ng ng n
kt cu ca cc cng trnh ny v cc my mc thit b t bn trong. Trong nhng trng hp cn
thit, vi kinh nghim thi cng cc, c th phi d nh trc vic o cc thng s dao ng ca nn
t, ca cc cng trnh k c cng trnh ngm c.
TCVN 10304:2014
10

4.8 Trong cc n mng cc cn d tnh cng tc quan trc hin trng. Thnh phn, khi lng v
phng php quan trc hin trng c quy nh ph thuc vo tm quan trng ca cng trnh v
mc phc tp ca iu kin a cht cng trnh.
Cng tc quan trc bin dng ca nn v mng ti hin trng cn c d tnh khi s dng loi kt
cu v mng mi hoc cha c nghin cu k lng, cng nh trong trng hp trong nhim v
thit k c yu cu c bit cho cng tc quan trc hin trng.
4.9 Mng cc lm vic trong mi trng xm thc cn c thit k theo yu cu ca
TCVN 5337:1991, TCVN 5338:1991 v TCVN 9346:2012.
4.10 Khi thit k v thi cng mng cc t b tng ton khi v b tng lp ghp, hoc b tng ct thp
cn tun th theo TCVN 5574:2012, cng nh tun th cc yu cu ca quy phm thi cng nn v
mng, cc cng tc trc a, k thut an ton, an ton chng chy trong qu trnh thi cng v bo v
mi trng xung quanh.
5 Yu cu v kho st a cht cng trnh
5.1 Cc kt qu kho st cng trnh cn bao gm cc thng tin v a hnh, a mo, ng t cng
nh cc s liu cn thit chn loi mng, xc nh loi cc v kch thc cc, ti trng tnh ton cho
php tc dng ln cc v tnh ton theo cc trng thi gii hn v d bo nhng bin i c th (trong
qu trnh xy dng v s dng cng trnh) ca cc iu kin a cht cng trnh, a cht thy vn v
sinh thi ca cng trng xy dng cng nh loi v khi lng cc bin php k thut ch ng
chng.
5.2 Cng tc kho st cho mng cc ni chung bao gm cc cng vic tng hp sau:
- Khoan ly mu v m t t;
- Nghin cu cc tnh cht c l ca t v ca nc di t trong phng th nghim;
- Th nghim xuyn t: xuyn tnh (CPT) v xuyn tiu chun (SPT);
- Th nghim nn ngang t;
- Th nghim tm nn (bng ti trng tnh);
- Th nghim th cc ngoi hin trng;
- Cc th nghim nghin cu nh hng ca cng tc thi cng mng cc n mi trng xung quanh,
trong c cc cng trnh ln cn (theo xut chuyn mn ca n v thit k).
5.3 Khoan ly mu kt hp xuyn tiu chun, th nghim trong phng, th nghim xuyn tnh, l nhng
cng tc kho st chnh, khng ph thuc vo tm quan trng ca cng trnh v loi mng cc.
5.4 i vi cc cng trnh thuc tm quan trng cao v trung bnh th ngoi cc yu cu trong 5.3 nn
b sung cc th nghim t nh th nghim nn ngang, th nghim khng chn v th nghim cc ngoi
hin trng theo ch dn trong Ph lc D, trong cn xt n tnh phc tp theo s phn b v tnh
cht ca t.
TCVN 10304:2014
11

i vi cng trnh xy dng l cc nh cao tng thuc tm quan trng cao v cc cng trnh c phn
ngm su, nu cn thit c th b sung cng tc thm d a vt l lm chnh xc hn cu to nn
t gia cc h khoan, xc nh chiu dy ca cc lp t yu, chiu su mc nc, hng v vn
tc chuyn ng ca nc ngm, cn trong nhng vng c cast - su phn b tng v t
cast, mc nt n v cast ha.
5.5 Khi p dng cc kt cu mi, theo xut chuyn mn ca n v thit k, cn tin hnh th
nghim h cc vi mc ch lm chnh xc thm kch thc thit k v phng php h cc c
n nh, cng nh cng tc th cc bng ti trng tnh hin trng.
Khi p dng mng cc b hn hp cn a vo thnh phn cng tc th nghim t bng bn nn v
th nghim th cc ti hin trng.
5.6 Trong trng hp cc lm vic chu ko, chu ti ngang hoc chu ti trng i du, cn phi thc
hin cc cng tc th nghim cho mi trng hp c th vi khi lng c quy nh c xt n tc
ng no c u th hn.
5.7 Xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim hin trng tun theo 7.3.
5.8 Th nghim th cc, tm nn v nn ngang, theo nguyn tc, tin hnh khu vc c chn la
trn c s kt qu khoan (xuyn) kho st v tr m iu kin t c trng nht, mng chu ti ln
nht v c ni m vic h cc theo iu kin t cn cha r rng.
Vic th t bng ti trng tnh mt cch hp l l thc hin bng tm nn hnh xon c vi din tch
600 cm
2
trong h khoan vi mc ch xc nh m un bin dng v lm chnh xc thm h s chuyn
i trong cc ti liu tiu chun hng dn hin hnh gia m un bin dng ca t v s liu th
nghim xuyn v nn ngang l khoan.
5.9 Khi lng kho st cho mng cc kin ngh ly theo Ph lc D, ph thuc vo tm quan trng ca
cng trnh v mc phc tp ca nn t.
Khi nghin cu tnh a dng ca cc loi t gp cng trng trong phm vi chiu su kho st, cn
ch c bit ti s c mt, chiu su v chiu dy ca cc lp t yu (ct ri, t dnh yu, cc loi
t hu c). S c mt ca nhng loi t ny c nh hng ti vic xc nh loi cc v chiu di
cc, v tr mi ni ca cc t hp, lin kt cc vo i v vic chn thit b thi cng cc. S bt li ca
nhng loi t ny cng cn phi tnh n khi c tc ng ca ng t v ti trng ng.
5.10 Cc v tr kho st a cht cng trnh (h khoan, h xuyn, v tr th nghim t) cn b tr sao
cho chng nm trong khun vin cng trnh thit k xy dng hoc l trong nhng iu kin nn t
nh nhau, khng xa cng trnh qu 5 m, cn trong trng hp s dng cc cc lm kt cu bo v h
o th khng qu 2 m t trc ca chng.
5.11 Chiu su kho st, theo nguyn tc, phi ln hn chiu su nn ln ca nn. Thng thng
chiu su cc h kho st khng c nh hn 5 m k t mi cc thit k trong trng hp b tr cc
thnh hng v nhm cc chu ti trng di 3 MN; khng c nh hn 10 m trong trng hp b tr
cc thnh bi kch thc n (10 m x 10 m) v nhm cc chu ti trng ln hn 3 MN. Trong trng
TCVN 10304:2014
12

hp bi cc rng hn (10 m x 10 m) v trng hp dng mng cc - b hn hp chiu su cc h
kho st cn phi ln hn chiu su cc mt khong khng nh hn chiu dy tng nn ln v khng
nh hn mt na chiu rng bi cc hay i dng tm v khng nh hn 15 m.
Khi trong nn c mt cc lp t vi nhng tnh cht c bit (t ln st, t trng n, t dnh yu,
t hu c, t ct ri xp v t nhn to) cc h kho st phi xuyn qua nhng lp t ny, vo
su trong cc tng t tt pha di v xc nh cc c trng ca chng.
5.12 Khi kho st cho mng cc cn xc nh cc c trng vt l, cng v bin dng cn thit
tnh ton thit k mng cc theo cc trng thi gii hn (xem iu 7).
S ln xc nh cc c trng t cho mi yu t a cht cng trnh cn phi phn tch thng k.
5.13 i vi t ct, do kh ly mu nguyn dng, do phng php chnh xc nh cht v
cc c trng v cng nn l th nghim xuyn tnh hoc xuyn tiu chun cho mi loi cng trnh
khng k mc quan trng no.
Th nghim xuyn l phng php chnh xc nh m un bin dng va cho t ct va cho t
st ca nn cng trnh thuc tm quan trng cp III v l mt trong nhng phng php xc nh m
un bin dng (kt hp vi th nghim nn ngang v th nghim tm nn) cho nn thuc tm quan
trng cp I v cp II.
5.14 Khi kho st a cht cng trnh thit k mng cc gia cng cho nh v cng trnh ci to xy
dng li, cn b sung cng tc kho st nn mng v o c chuyn v ca cng trnh. Ngoi ra, cn
phi lp tng quan gia s liu kho st mi vi h s lu tr (nu c) c nhn xt v s thay i
cc iu kin a cht cng trnh v a cht thy vn do vic xy dng v s dng cng trnh gy nn.
CH THCH:
1) Vic kho st trng thi k thut kt cu mng v nh cn c thc hin theo nhim v kho st do mt t chc
chuyn mn lp.
2) Kim tra nh gi chiu di ca cc trong mng nh ci to xy dng li mt cch hp l l dng thit b ra a.
5.15 Vic nghin cu kho st nn mng cn phi:
- nh gi bng mt thng kt cu phn trn ca nh, trong c vic nh v cc vt nt (nu c),
xc nh kch thc v c tnh cc vt nt v t cc mc ln chng;
- Tm hiu ch s dng nh vi mc ch xc nh cc yu t gy nh hng tiu cc ln nn;
- Xc nh s c mt ca thit b chn ngm v h thng thot nc v trng thi ca chng;
- Tm hiu cc s liu v kho st a cht cng trnh khu vc xy dng ci to trong h s lu tr;
- Chp nh hin trng kt cu cng trnh cn xy dng ci to li nh gi kh nng c th xut
hin ln khng u (nghing, un, chuyn dch tng i).
Khi nghin cu kho st nh cn xy dng ci to li phi kho st c trng thi ca cc cng trnh ln
cn.
5.16 Nghin cu kho st nn mng v trng thi ca cc kt cu mng thc hin bng cch o h
ly cc khi t nguyn dng ngay di y mng v trn thnh h. Kho st t su hn di y h
xc nh cu to a cht cng trnh v iu kin a cht thy vn v tnh cht ca t phi bng
TCVN 10304:2014
13

phng php khoan v xuyn, trong v tr cc h khoan v im xuyn b tr nm dc theo chu vi
nh v cng trnh v cch chng mt khong khng qu 5 m.
5.17 Khi gia cng nn cng trnh xy dng ci to li bng cc ng, cc p, cc khoan nhi hay
khoan phun di nc, chiu su cc h khoan v xuyn kho st ly theo 5.11.
5.18 Bo co kt qu kho st a cht cng trnh thit k mng cc cn phi lp theo
TCVN 4419:1987 v TCVN 9363:2012.
Tt c cc c trng ca t cn phi a vo bo co c k n d bo kh nng bin i ca cc
iu kin a cht cng trnh v a cht thy vn trong khu vc (trong qu trnh thi cng v s dng
cng trnh).
Nu c th nghim th ti tnh hay th ti ng cc th phi a kt qu vo bo co. Bo co kt qu
xuyn tnh v xuyn tiu chun cn bao gm c s liu v sc chu ti ca cc.
Khi nc di t c tnh xm thc cn c kin ngh v bin php bo v cc chng xm thc.
Trong trng hp pht hin c cc lp t c th hay qu trnh a cht nguy him (cast, trt ..)
khu vc xy dng cn phi cho s liu v s phn b v mc ca chng.
5.19 Trong qu trnh kho st a cht cng trnh v nghin cu tnh cht t thit k v thi cng
mng cc cn xt n nhng yu cu b sung, nu trong iu 9 n iu 15 ca tiu chun ny.
6 Phn loi cc
6.1 Theo phng php h cc xung t phn bit cc loi cc chnh nh sau:
a) Cc b tng ct thp c sn v cc thp, khi h khng o t m dng ba ng, my rung, my
rung p hay my p, k c cc ng v b tng ct thp ng knh n 0,8 m h bng my rung m
khng o moi t hoc c moi t mt phn nhng khng nhi b tng vo lng cc;
b) Cc ng b tng ct thp h bng my rung kt hp o moi t, dng va b tng nhi mt phn
hoc ton b lng cc;
c) Cc ng (p) nhi b tng ct thp, c thi cng bng cch p cng bc t nn (ln t)
to l ri b tng vo;
d) Cc khoan (o) nhi b tng ct thp c thi cng bng cch b tng hoc h cc b tng ct
thp xung h khoan (o) sn;
e) Cc vt, cu to t mi cc dng vt bng thp v thn cc l ng thp c tit din ngang nh hn
nhiu so vi mi, h cc bng cch va xoay va n.
6.2 Tu theo iu kin tng tc vi t nn m phn loi cc thnh cc chng v cc treo (cc ma
st).
6.3 Cc chng bao gm tt c cc loi cc ta vo nn , ring i vi cc ng, k c cc ng vo
nn t t b nn. Khi tnh sc chu ti ca cc chng theo t nn, c th khng cn xt ti sc khng
ca t (tr ma st m) trn thn cc.
Cc treo bao gm tt c cc loi cc ta trn nn b nn v truyn ti trng xung t nn qua thn v
mi cc .
TCVN 10304:2014
14

CH THCH: Nn c gi l t b nn khi t nn dng mnh vn th ln ct trng thi cht va v cht, t dnh trng
thi cng, bo ho nc, c m un bin dng E
0
> 50 Mpa.
6.4 Cc ng (p) b tng ct thp c tit din c v cc ng rng lng c phn loi nh sau:
a) Theo cch cu to ct thp phn loi thnh: cc c, cc ng c ct thp dc khng cng trc, c
ct ai v cc c ct thp dc l thp thanh hoc thp si (ch to t si thp cng cao v
thp cp) c ng lc trc, c hoc khng c thp ai;
b) Theo hnh dng tit din ngang phn loi thnh: cc c tit din vung, tit din ch nht, tit din
ch T v ch H; cc vung c li trn rng v cc trn rng (cc ng);
c) Theo hnh dng mt ct dc phn loi thnh: cc hnh lng tr, hnh tr v cc vt thnh (cc hnh
thp, hnh thang);
d) Theo c im cu to phn loi thnh: cc c lin khi v cc t hp (ghp ni t cc on cc);
e) Theo kt cu phn mi cc phn loi thnh: cc c mi nhn hoc mi phng, cc m rng mi
dng phng hoc m rng mi dng khi (hnh inh gm), cc rng lng c mi kn, mi h hoc n
mi.
CH THCH: Cc ng n mi l cc c y m rng bng n mn c thi cng bng cch ng cc trn rng lng, phn
mi c lp mi thp rng bt kn, to bu bng phng php n, sau nhi va b tng vo trong cc. Trong n mng
phi c ch dn thc hin cc nguyn tc thi cng khoan n, trong cn xc nh khong cch cho php k t nh hoc
cng trnh hin c ti v tr gy n.
6.5 Cc ng (p) nhi c phn loi theo bin php thi cng gm:
a) Cc ng hoc p nhi c thi cng bng phng php h (ng, p hoc quay p) ng vch to
l, y ng c bt bng tm hoc nt b tng. Tm c li trong t, rt dn ng vch
ln theo mc nhi va b tng xung h;
b) Cc nhi p rung thi cng bng cch nhi va b tng th cng vo h to sn, dng m di
dng ng mi nhn c gn m rung m b tng;
c) Cc nhi trong h p ln, thi cng bng cch p ln t to l hnh thp hoc hnh chp v nhi va
b tng xung.
6.6 Cc khoan hoc o nhi c phn loi theo bin php thi cng gm:
a) Cc khoan nhi tit din c c hoc khng m rng mi, c hoc khng x l gia cng mi cc
bng va xi mng. Khi b tng vo cc h khoan trong nn t st trn mc nc ngm th
khng gia c thnh h, cn trong nn t bt k di mc nc ngm no th phi dng dung dch
khoan hoc ng vch chuyn dng gi thnh;
b) Cc khoan nhi, thi cng bng cng ngh dng gung xon lin tc, lng cn khoan rng;
c) Cc barrette thi cng to l bng cng ngh o bng gu ngom hoc li phay t;
d) Cc khoan nhi, m rng mi bng thit b chuyn dng hoc gy n m rng mi v nhi va b
tng vo h;
e) Cc khoan phun ng knh t 0,15 m n 0,35 m, thi cng bng cch phun (bm) va b tng cp
phi ht nh hoc va xi mng ct vo h khoan sn, cng c th thi cng bng khoan gung xon
lin tc;
TCVN 10304:2014
15

f) Cc - tr thi cng bng cch khoan to l kt hp m rng mi hoc khng m rng mi, ti ch
lp va xi mng ct v h cc on cc xung h khoan. Cc on cc c c dng hnh lng tr
hoc hnh c cnh hoc ng knh 0,8 m v ln hn;
g) Cc b tng ct thp c sn h xung h khoan sn c hoc khng ng v u cc.
6.7 S dng cc vi ng vch li trong t vi cc trng hp khi khng th p dng gii php kt
cu mng no khc (khi thi cng cc khoan nhi trong nn vi lu tc dng thm ln hn 200 m/ngy
m, khi ng dng cc khoan nhi gia c chng trt mi dc v trong cc trng hp khc c
c s).
6.8 Cc b tng v b tng ct thp phi c thit k dng b tng nng theo TCVN 5574:2012 v
TCVN 3118:1993. Cc b tng ct thp c sn khng tiu chun, cc ng nhi v cc khoan nhi,
phi c c t b tng cp bn ti thiu l B15. i vi cc ng b tng ct thp ng lc trc
dng b tng cp bn ti thiu l B30.
6.9 i cc b tng ct thp dng cho mi loi nh v cng trnh phi c thit k t b tng nng
theo TCVN 5574:2012, vi cp bn ti thiu B15 i vi i ton khi v B 20 i vi i lp ghp.
6.10 B tng ti ch vo hc ni ct b tng ct thp vi i cc dng cc, cng nh ni u
cc vi i cc dng bng lp ghp phi tun theo yu cu ca TCVN 5574:2012, nhng cp bn
b tng khng thp hn B15.
CH THCH : i vi m tr cu v cng trnh thu, b tng ti ch chn cc mi ni cho cc cu kin lp ghp ca mng
cc phi c cp cao hn so vi cp b tng ca cc cu kin cn ni ghp.
7 Thit k mng cc
7.1 Nhng ch dn c bn v tnh ton
7.1.1 Nn v mng cc phi c tnh ton theo cc trng thi gii hn:
a) Nhm trng thi gii hn th nht gm:
- Theo cng vt liu cc v i cc;
- Theo sc khng ca t i vi cc (sc chu ti ca cc theo t);
- Theo sc chu ti ca t nn ta cc;
- Theo trng thi mt n nh ca nn cha cc, nu lc ngang truyn vo n ln (tng chn,
mng ca cc kt cu c lc y ngang ), trong c ti ng t, nu cng trnh nm trn
sn dc hay gn , hoc nu cc lp t ca nn th dc ng. Vic tnh ton cn k n
cc bin php kt cu c th lng trc v ngn nga chuyn dch ca mng.
b) Nhm trng thi gii hn th hai gm:
- Theo ln nn ta cc v mng cc chu ti trng thng ng (xem 7.4);
- Theo chuyn v ng thi ca cc vi t nn chu tc dng ca ti trng ngang v momen (xem
Ph lc A);
- Theo s hnh thnh hoc m rng cc vt nt cho cc cu kin b tng ct thp mng cc.
TCVN 10304:2014
16

7.1.2 Trong cc php tnh nn mng cc cn k n tc dng ng thi ca cc thnh phn lc v cc
nh hng bt li ca mi trng bn ngoi (th d, nh hng ca nc di t v tnh trng ca
n n cc ch tiu c - l t ).
Cng trnh v nn cn c xem xt ng thi, ngha l phi tnh tc dng tng h gia cng trnh v
nn b nn.
S tnh ton h cng trnh nn hoc mng nn cn c chn la c k n nhng yu t
c bn nht xc nh trng thi ng sut v bin dng ca nn v kt cu cng trnh (cc s tnh
nh ca cng trnh, c tnh xy dng, c im th nm ca cc lp t, cc tnh cht t nn v
kh nng thay i chng trong qu trnh xy dng v s dng cng trnh ). Nn k n s lm vic
khng gian ca kt cu cng trnh, tnh phi tuyn v hnh hc v vt l, tnh d hng, cc tnh do, t
bin ca vt liu xy dng v t, s pht trin ca cc vng bin dng do di mng.
Vic tnh ton mng cc cn c tin hnh vi vic xy dng cc m hnh ton m t ng x c hc
ca mng cc trng thi gii hn th nht hoc trng thi gii hn th hai. M hnh tnh ton c th
th hin di dng gii tch hay phng php s. Vic tnh ton cc mng cc kch thc ln hoc
tnh mng cc v b cng lm vic nn thc hin bng phng php s.
Khi tnh ton mng cc cn k n cng ca kt cu ni cc u cc, phi a n vo m hnh tnh
ton. Cn a vo s tnh ton c nhng yu t sau:
- Cc iu kin t nn khu vc xy dng;
- Ch a cht thy vn;
- c im thi cng cc;
- S c mt ca cn lng di mi cc (i vi cc khoan nhi v barrette).
Khi thc hin tnh ton bng phng php s, s tnh ton h i cc - t nn cn c chn,
k c cc thnh phn c bn nht quyt nh sc khng ca h ny. Cn k n yu t thi gian v
s thay i ti trng ln cc v mng cc theo thi gian.
S tnh ton ca mng cc phi c xy dng theo cch, sao cho sai s s nghing v pha d
tr an ton cho kt cu cng trnh bn trn. nu sai s ny khng th xc nh trc th cn xy dng
cc phng n tnh ton v xc nh nhng tc ng bt li nht cho kt cu cng trnh bn trn.
Khi s dng my tnh tnh mng cc cn lng n kh nng khng xc nh, lin quan ti chc
nng ca m hnh tnh ton v vic chn cc thng s bin dng v cng ca t nn. lm
iu ny, khi thc hin cc php tnh s xc nh sc khng c th ca cc n, ca nhm cc v
mng cc - b nn so snh kt qu tnh ton ca tng phn t ca s tnh vi kt qu theo phng
php gii tch, cng nh so snh cc kt qu tnh ton theo nhng chng trnh a k thut khc
nhau.
7.1.3 Ti trng v tc ng a vo tnh ton, cc h s tin cy ca ti trng cng nh cc t hp ti
trng phi ly theo yu cu ca TCVN 2737:1995.
TCVN 10304:2014
17

7.1.4 Khi tnh cc, mng cc v nn theo trng thi gii hn th nht phi tnh vi cc t hp c bn
v t hp c bit ca ti trng tnh ton, khi tnh theo trng thi gii hn th hai th tnh vi cc t hp
c bn ca ti trng tiu chun.
7.1.5 Cc ti trng v tc ng, cc t hp ti trng v h s tin cy ca ti trng khi tnh mng cc
ca cu v cng trnh thu c ly theo yu cu ca cc tiu chun ngnh.
7.1.6 Tt c cc php tnh ton cc, mng cc v nn mng phi dng cc c trng tnh ton ca vt
liu v t nn.
Tr s tnh ton v c trng vt liu lm cc v i cc cn ly theo yu cu ca TCVN 5574:2012.
Tr s tnh ton v c trng t nn phi xc nh theo ch dn ca TCVN 9362:2012,
TCVN 9351:2012 v TCVN 9352:2012, cn tr s tnh ton ca h s nn bao quanh cc C
z
ly theo
ch dn ca Ph lc A.
Cng sc khng ca t nn di mi cc q
b
v trn thnh cc f
i
xc nh theo ch dn trong 7.2,
7.3 v Ph lc G.
Khi c kt qu kho st hin trng c tin hnh ng theo yu cu trong 7.3, vic xc nh sc
chu ti ca cc theo t nn cn k n s liu xuyn tnh, xuyn tiu chun, hoc theo s liu th cc
chu ti trng ng. Trong trng hp c kt qu th cc chu ti trng tnh th sc chu ti theo t nn
ca cc phi ly theo kt qu th ny, c xt n cc ch dn trong 7.3.
i vi nhng cng trnh, khng thc hin c vic th ti tnh cc ngoi hin trng, th nn xc
nh sc chu ti ca cc theo mt s trong nhng phng php trnh by trong 7.2, 7.3 v Ph lc G
c k n tm quan trng ca cng trnh.
7.1.7 Tnh ton cc v i cc theo cng vt liu cn tun theo cc yu cu ca cc tiu chun
hin hnh v kt cu b tng, b tng ct thp v thp.
Tnh ton cc cu kin b tng ct thp ca mng cc theo s hnh thnh v m rng vt nt theo cc
yu cu trong TCVN 5574:2012; i vi cu v cng trnh thu theo cc tiu chun ngnh tng ng.
7.1.8 i vi mi loi cc, khi tnh ton theo cng vt liu, cho php xem cc nh mt thanh
ngm cng trong t ti tit din nm cch y i mt khong l
1
xc nh theo cng thc:
c
= +
o
1 o
2
l l (1)
trong :
l
o
l chiu di on cc k t y i cao ti cao san nn;
c
o

l h s bin dng xc nh theo ch dn Ph lc A.
Nu h cc khoan nhi v cc ng xuyn qua tng t v ngm vo nn vi t s :
2
h
c
>
o
th ly: l
1
= l
o
+ h
trong :
TCVN 10304:2014
18

h l chiu su h cc, tnh t mi cc ti mt t thit k i vi mng cc i cao (i c y nm
cao hn mt t) v ti y i i vi mng cc i thp (i c y ta trn mt t hay nm di
mt t, tr trng hp t thuc loi bin dng nhiu).
Khi tnh ton theo cng vt liu cc khoan phun, xuyn qua tng t bin dng nhiu, vi m un
bin dng ca t E
0
5 Mpa, chiu di tnh ton cc chu un dc l
d
ph thuc vo ng knh cc d
v phi ly nh sau:
khi E
0
2 Mpa ly l
d
= 25 d;
khi 2 < E
0
5 Mpa ly l
d
= 15 d.
Trng hp l
d
ln hn chiu dy tng t nn mnh h
g
th phi ly chiu di tnh ton bng 2h
g
.
7.1.9 Khi tnh cc ng hoc p nhi, cc khoan nhi v barrette (tr cc - tr v cc khoan th)
theo cng vt liu, cng tnh ton ca b tng phi nhn vi h s iu kin lm vic

cb
= 0,85, k n vic b tng trong khong khng gian cht hp ca h v ng vch v nhn vi
h s
cb
k n phng php thi cng cc nh sau:
a) Trong nn t dnh, nu c th khoan v b tng kh, khng phi gia c thnh, khi mc nc
ngm trong giai on thi cng thp hn mi cc th
cb
= 1,0;
b) Trong cc loi t, vic khoan v b tng trong iu kin kh, c dng ti ng vch chuyn dng,
hoc gung xon rng rut
cb
= 0,9;
c) Trong cc nn, vic khoan v b tng vo lng h khoan di di nc c dng ng vch gi
thnh,
cb
= 0,8;
d) Trong cc nn, vic khoan v b tng vo lng h khoan di dung dch khoan hoc di nc
chu p lc d (khng dng ng vch),
cb
= 0,7.
CH THCH : b tng di nc hay di dung dch khoan phi lm theo phng php ng di chuyn thng ng,
hoc dng bm b tng.
7.1.10 Kt cu ca mi loi cc phi c tnh ton chu ti trng t nh hoc cng trnh truyn vo.
Ring i vi cc c sn cn phi tnh cc chu lc do trng lng bn thn khi ch to, lp t v
vn chuyn, cng nh khi nng cc ln gi ba ti im mc cu cch u cc 0,3l (trong l l chiu
di on cc). Ni lc do trng lng bn thn cc (ging ni lc dm) phi nhn vi h s xung kch
ly bng:
1,50 khi tnh theo cng ;
1,25 khi tnh hnh thnh v m rng vt nt.
Trong nhng trng hp ny h s tin cy ca trng lng bn thn cc ly bng 1.
7.1.11 Cc nm trong mng hoc cc n chu ti trng dc trc u phi tnh theo sc chu ti ca
t nn vi iu kin:
i vi cc chu nn:

0
c,d c,d
n
N R ; =

c,k
c,d
k
R
R (2)
TCVN 10304:2014
19

i vi cc chu ko:

0
t,d t,d
n
N R ; =

t,k
t,d
k
R
R (3)
trong :
N
c,d
v N
t,d
tng ng l tr tnh ton ti trng nn v ti trng ko tc dng ln cc (lc dc pht sinh
do ti trng tnh ton tc dng vo mng tnh vi t hp ti trng bt li nht) xc nh theo 7.1.13;
R
c,d
v R
t,d
tng ng l tr tnh ton sc chu ti trng nn v sc chu ti trng ko ca cc;
R
c,k
v R
t,k
tng ng l tr tiu chun sc chu ti trng nn v sc chu ti trng ko ca cc, c
xc nh t cc tr ring sc chu ti trng nn cc hn R
c,u
v sc chu ti trng ko cc hn R
t,u
(xem
7.1.12);

0
l h s iu kin lm vic, k n yu t tng mc ng nht ca nn t khi s dng mng
cc, ly bng 1 i vi cc n v ly bng 1,15 trong mng nhiu cc;

n
l h s tin cy v tm quan trng ca cng trnh, ly bng 1,2; 1,15 v 1,1 tng ng vi tm quan
trng ca cng trnh cp I, II v III (xem Ph lc F)

k
l h s tin cy theo t ly nh sau:
a) Trng hp cc treo chu ti trng nn trong mng cc i thp c y i nm trn lp t tt, cc
chng chu nn khng k i thp hay i cao ly
k
= 1,4 (1,2). Ring trng hp mng mt cc
chu nn di ct, nu l cc ng hoc p chu ti trn 600 kN, hoc cc khoan nhi chu ti trn
2500 kN th ly
k
= 1,6 (1,4);
b) Trng hp cc treo chu ti trng nn trong mng cc i cao, hoc i thp c y i nm trn
lp t bin dng ln, cng nh cc treo hay cc chng chu ti trng ko trong bt c trng hp
mng cc i cao hay i thp, tr s
k
ly ph thuc vo s lng cc trong mng nh sau:
mng c t nht 21 cc ..
k
= 1,40 (1,25);
mng c 11 n 20 cc ..
k
= 1,55 (1,4);
mng c 06 n 10 cc ..
k
= 1,65 (1,5);
mng c 01 n 05 cc ..
k
= 1,75 (1,6).
c) Trng hp bi cc c trn 100 cc, nm di cng trnh c cng ln, ln gii hn khng
nh hn 30 cm th ly
k
= 1, nu sc chu ti ca cc xc nh bng th nghim th ti tnh.
Gi tr ca
k
trong () dng cho trng hp sc chu ti ca cc xc nh bng th nghim th ti tnh
ti hin trng; gi tr ngoi () dng cho trng hp sc chu ti ca cc xc nh bng cc phng
php khc.
CH THCH:
1) Khi tnh ton cc loi cc, lc dc pht sinh trong cc do ti trng tnh ton N phi tnh c trng lng ring ca cc c k
n h s tin cy lm tng ni lc tnh ton. Tuy nhin, trong cc php tnh s b, trng lng ring ca cc c th b qua.
2) Nu tnh ton mng cc cho t hp ti trng c k n ti trng gi hoc cu trc, th cho php tng 20 % ti trng tnh
ton ln cc (tr mng tr ng dy ti in).
3) Nu theo hng tc dng ca ngoi lc, mng cc tr cu cu to t mt hoc vi hng th ti trng (ng thi hoc ring
l) do hm phanh, do p lc gi v va p tu vo cc chu ti ln nht, cho php tng ln 10 % khi mt hng c 4 cc v
TCVN 10304:2014
20

tng ln 20 % khi mt hng c 8 cc tr ln. Khi s lng cc nm khong gia, mc tng ti tnh ton xc nh bng ni
suy.
7.1.12 Tr ring sc chu ti cc hn ca cc R
c,u
v R
t,u
c th xc nh theo cc phng php da
vo cc ch tiu c l t theo cc bng biu trong 7.2, hoc theo cc phng php tnh ton dng kt
qu th nghim hin trng trong 7.3 v Ph lc G. n gin t y v sau gi R
c,u
l sc chu ti
trng nn v R
t,u
l sc chu ti trng ko ca cc.
Trong trng hp nhng iu kin nn ging nhau, nu s tr ring ca sc chu ti cc hn t hn 6,
tr tiu chun sc chu ti trng nn v chu ti trng ko ca cc ghi trong cng thc (2) v (3) phi ly
bng gi tr nh nht trong s cc tr ring: R
c,k
= R
c,u min
v R
t,k
= R
t,u min
.
Trng hp, nu s tr ring ca sc chu ti cc hn trong nhng iu kin nh nhau bng hoc ln
hn 6, tr tiu chun sc chu ti ca cc R
c,k
v R
t,k
l tr trung bnh c xc nh t kt qu x l
thng k cc tr ring sc chu ti cc hn.
7.1. 13 Khi xc nh gi tr ti trng truyn ln cc, cn xem mng cc nh kt cu khung tip nhn ti
trng thng ng, ti trng ngang v mmen un.
i vi mng di ct gm cc cc thng ng, c cng tit din v su, lin kt vi nhau bng i
cng, cho php xc nh gi tr ti trng N
j
truyn ln cc th j trong mng theo cng thc:
= =
= + +

x j y j
j n n
2 2
i i
i 1 i 1
M y M x
N
N
n
y x
(4)
trong :
N l lc tp trung;
M
x
, M
y
l m men un, tng ng vi trc trng tm chnh x, y mt bng cc ti cao trnh y i;
n l s lng cc trong mng;
x
i
, y
i
l ta tim cc th i ti cao trnh y i;
x
j
, y
j
l ta tim cc th j cn tnh ton ti cao trnh y i.
7.1.14 i vi cc chu ti trng ngang, yu cu tnh ton sc chu ti ca t nh i vi cc chu ti
dc trc trong 7.1.11. Ti trng ngang tc dng vo mng c i cng gm cc cc thng ng c
cng tit din ngang c phn b u cho ton b cc cc.
7.1.15 Kim tra n nh mng cc v nn phi tun theo yu cu ca TCVN 9362:2012 c k n tc
dng ca phn lc ph thm theo phng ngang t cc vo khi t trt.
7.1.16 Tnh ton cc v mng cc theo bin dng t yu cu tho mn iu kin:
S S
gh


(5)
trong :
S l tr bin dng ng thi ca cc, mng cc v cng trnh ( ln, chuyn v, hiu ln tng i
ca cc, mng cc ...) c k n 7.1.4, 7.1.5, 7.4 v Ph lc A;
TCVN 10304:2014
21

S
gh
l tr bin dng gii hn ng thi ca nn, mng cc v cng trnh, quy nh theo ch dn ca
TCVN 9362:2012, hoc tham kho Ph lc E trong tiu chun ny.
7.2 Xc nh sc chu ti ca cc theo cc ch tiu c l t,
7.2.1 Sc chu ti ca cc chng
Sc chu ti trng nn R
c,u
, tnh bng kN, ca cc tit din c, cc ng ng hoc p nhi, v cc
khoan (o) nhi khi chng ta trn nn k c cc ng ta trn nn t b nn (xem 6.2) c cc
nh theo cng thc:
R
c,u
=
c
q
b
A
b
(6)
trong :

c
l h s iu kin lm vic ca cc trong nn,
c
=1;
q
b
l cng sc khng ca t nn di mi cc chng;
A
b
l din tch ta cc trn nn, ly bng din tch mt ct ngang i vi cc c, cc ng c bt mi;
ly bng din tch tit din ngang thnh cc i vi cc ng khi khng n b tng vo lng cc v ly
bng din tch tit din ngang ton cc khi n b tng lng n chiu cao khng b hn 3 ln ng
knh cc.
i vi mi loi cc ng hoc p, ta trn nn v nn t b nn, q
b
= 20 Mpa.
i vi cc ng hoc p nhi, khoan nhi v cc ng nhi b tng ta ln nn khng phong ho,
hoc nn t b nn (khng c cc lp t yu xen kp) v ngm vo t hn 0,5 m, q
b
xc nh theo
cng thc:
= =

c,m,n
b m
g
R
q R (7)
trong :
R
m
l cng sc khng tnh ton ca khi di mi cc chng, xc nh theo R
c,m,n
tr tiu
chun ca gii hn bn chu nn mt trc ca khi trong trng thi no nc, theo nguyn tc, xc
nh ngoi hin trng;

g
l h s tin cy ca t,
g
=1,4.
i vi cc php tnh s b ca nn cng trnh thuc tt c cc cp ca quan trng, cho php ly:
R
c,m,n
= R
c,n
K
s
(8)
trong :
R
c,n
l tr tiu chun gii hn bn chu nn mt trc ca trng thi bo ha nc, c xc nh
theo kt qu th mu (nguyn khi) trong phng th nghim;
K
s
l h s, k n gim cng do vt nt trong nn , xc nh theo Bng 1.
Trong mi trng hp gi tr q
b
khng ly qu 20 MPa.
i vi cc ng hoc p nhi, khoan nhi v cc ng nhi b tng ta ln nn khng phong ho,
hoc nn t b nn (khng c cc lp t yu xen kp) v ngm vo t nht 0,5 m, q
b
xc nh theo
cng thc:
TCVN 10304:2014
22

= +
d
b m
f
l
q R (1 0, 4 )
d
(9)
trong :
R
m
xc nh theo cng thc (7);
l
d
l chiu su ngm cc vo ;
d
f
l ng knh ngoi ca phn cc ngm vo .
Gi tr ca +
d
f
l
(1 0, 4 )
d
ly khng qu 3.
i vi cc ng ta u ln mt nn khng phong ho, ph trn nn l lp t khng b xi c
chiu dy ti thiu bng ba ln ng knh cc, gi tr +
d
f
l
(1 0, 4 )
d
trong cng thc (9) ly bng 1.
CH THCH: Khi cc ng (p) nhi, cc khoan nhi hay cc ng ta trn nn phong ho hoc ho mm, cng
chu nn mt trc gii hn ca phi ly theo kt qu th mu bng bn nn hoc theo kt qu th cc chu ti trng
tnh.
Bng 1 H s gim cng K
s
trong nn ,
Mc nt
Ch s cht lng , RQD
%
H s gim cng K
s

Nt rt t
Nt t
Nt trung bnh
Nt mnh
Nt rt mnh
T 90 n 100
T 75 n 90
T 50 n 75
T 25 n 50
T 0 n 25
1,00
T 0,60 n 1,00
T 0,32 n 0,60
T 0,15 n 0,32
T 0,05 n 0,15
CH THCH:
1) Gi tr RQD cng ln th gi tr K
s
cng ln;
2) Vi nhng gi tr trung gian ca RQD h s K
s
xc nh bng cch ni suy;
3) Khi thiu cc s liu v RQD th K
s
ly gi tr nh nht trong cc khong bin i cho.
7.2.2 Sc chu ti ca cc treo cc loi, k c cc ng c li t h bng phng php ng
hoc p
7.2.2.1 Sc chu ti trng nn R
c,u
, tnh bng kN, ca cc treo, k c cc ng c li t, h bng
phng php ng hoc p, c xc nh bng tng sc khng ca t di mi cc v trn thn
cc:
R
c,u
=
c
(
cq
q
b
A
b
+ u
cf
f
i
l
i
) (10)
trong :

c
l h s iu kin lm vic ca cc trong t,
c
=1;
q
b
l cng sc khng ca t di mi cc, ly theo Bng 2;
u l chu vi tit din ngang thn cc;
f
i
l cng sc khng trung bnh ca lp t th i trn thn cc, ly theo Bng 3;
TCVN 10304:2014
23

A
b
l din tch cc ta ln t, ly bng din tch tit din ngang mi cc c, cc ng c bt mi; bng
din tch tit din ngang ln nht ca phn cc c m rng v bng din tch tit din ngang khng
k li ca cc ng khng bt mi;
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i;

cq
v

cf
tng ng l cc h s iu kin lm vic ca t di mi v trn thn cc c xt n nh
hng ca phng php h cc n sc khng ca t (xem Bng 4).
Trong cng thc (10) phi tnh tng sc khng ca tt c cc lp t m cc xuyn qua, tr phn t
nm trong d kin s b o b hoc c th b xi. Trong cc trng hp phi tnh tng sc khng
ca tt c cc lp t nm di cao d kin (mc o b) v cao y h sau xi cc b ng vi
mc nc l tnh ton.
CH THCH:
1) i vi cc ng c m rng mi hnh inh gm, do din tip xc gia mi cc v t tng nn thnh phn sc
khng ca t di mi cc c tng ng k. Tuy nhin sc khng trn thn cc on m rng s b suy gim.
Khi xc nh sc chu ti ca cc theo cng thc (10), gi tr cng sc khng f
i
ca t trn on m rng nn
ly bng khng.
2) Khi h cc vo t dnh dng hong th su hn 5 m, gi tr ca q
b
v f
i
trong cng thc (10) phi ly theo Bng 2 v
Bng 3 tnh vi chiu su 5 m.
Ngoi ra i vi dng t ny trong trng hp c th b thm nc, sc khng tnh ton q
b
v f
i
trong Bng 2 v
Bng 3 phi ly theo ch s st tng ng vi t b bo ho nc hon ton.
Bng 2 - Cng sc khng ca t di mi cc ng hoc p q
b


Chiu
su
mi
cc
m
Cng sc khng ca t di mi cc c v cc ng c li t
h bng phng php ng hoc p q
b

kPa
Ct cht va
cha si cui ht to -
ht va
ht nh ct bi -
t dnh ng vi ch s st I
L

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
3 7 500
6 600
4 000
3 000
3 100
2 000
2 000
1 200
1 100 600
4 8 300
6 800
5 100
3 800
3 200
2 500
2 100
1 600
1 250 700
5 8 800
7 000
6 200
4 000
3 400
2 800
2 200
2 000
1 300 800
7 9 700
7 300
6 900
4 300
3 700
3 300
2 400
2 200
1 400 850
10 10 500
7 700
7 300
5 000
4 000
3 500
2 600
2 400
1 500 900
15 11 700
8 200
7 500
5 600
4 400
4 000
2 900 1 650 1 000
20 12 600 8 500 6 200
4 800
4 500
3 200 1 800 1 100
TCVN 10304:2014
24

Bng 2 - Cng sc khng ca t di mi cc ng hoc p q
b
(tip)

Chiu
su
mi
cc
m
Cng sc khng ca t di mi cc c v cc ng c li t
h bng phng php ng hoc p q
b

kPa
Ct cht va
cha si cui ht to - ht va ht nh ct bi -
t dnh ng vi ch s st I
L

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
25 13 400 9 000 6 800 5 200 3 500 1 950 1 200
30 14 200 9 500 7 400 5 600 3 800 2 100 1 300
> 35 15 000 10 000 8 000 6 000 4 100 2 250 1 400
CH THCH:
1) Tr s q
b
trn gch ngang dng cho t ct, di ngch ngang dng cho t dnh.
2) Gi tr chiu su mi cc v chiu su trung bnh lp t trn mt bng san nn bng phng php o xn
t, lp t, hay bi p chiu cao ti 3 m, phi tnh t cao a hnh t nhin. Nu o xn t, lp t,
hay bi p t 3 m n 10 m, phi tnh t cao quy c nm cao hn 3 m so vi mc o xn hoc thp
hn 3 m so vi mc lp t. Chiu su mi cc v chiu su trung bnh lp t cc vng nc c tnh
t y vng sau xi do mc l tnh ton, ti ch m ly k t y m ly.
3) i vi nhng trng hp chiu su mi cc v ch s st I
L
ca t dnh c gi tr trung gian, q
b
trong
Bng 2 c xc nh bng ni suy.
4) i vi ct cht, khi cht c xc nh bng xuyn tnh, cn cc h khng dng phng php xi nc
hoc khoan dn tr s q
b
ghi trong Bng 2 c php tng ln 100 %. Khi cht ca t c xc nh
qua s liu kho st cng trnh bng nhng phng php khc m khng xuyn tnh, tr s q
b
i vi ct
cht ghi trong Bng 2 c php tng ln 60 %, nhng khng vt qu 20 Mpa.
5) Cng sc khng q
b
trong Bng 2 c php s dng vi iu kin nu chiu su h cc ti thiu
xung nn t khng b xi v khng b o xn nh hn:
4 m - i vi cu v cng trnh thu;
3 m - i vi nh v cng trnh khc.
6) i vi nhng cc ng c tit din ngang 150 mm x 150 mm v nh hn, dng lm mng di tng ngn
bn trong ca nhng ngi nh sn xut mt tng, tr s q
b
c php tng ln 20 %.
7) i vi t ct pha ng vi ch s do I
P
4 v h s rng e < 0,8 sc khng tnh ton q
b
v f
i
c xc
nh nh i vi ct bi cht va.
8) Trong tnh ton, ch s st ca t ly theo gi tr d bo giai on s dng ca cng trnh.
7.2.2.2 i vi cc cc ng hoc p, mi cc ta vo cc lp ct ri xp hay t dnh c ch s st
I
L
> 0,6 sc chu ti ca cc nn c xc nh theo kt qu th nghim xuyn tnh.
7.2.2.3 Sc chu ti trng ko R
t,u
, tnh bng kN, ca cc treo, k c cc ng c li t, h bng
phng php ng hoc p, c xc nh theo cng thc:
R
t,u
=
c
u
cf
f
i
l
i
(11)

TCVN 10304:2014
25

trong :
u
i
,
cf
ly theo cng thc (10);

c
l h s iu kin lm vic ca cc, ly cho mi loi nh v cng trnh: khi chiu su h cc nh hn
4 m,
c
= 0,6; khi chiu su h cc ln hn hoc bng 4 m,
c
= 0,8. Ring i vi tr ng dy ti in,
h s
c
ly theo ch dn ca iu14.
Bng 3 - Cng sc khng trn thn cc ng hoc p f
i

Chiu
su
trung
bnh ca
lp t
m

Cng sc khng trn thn cc c v cc ng c li t
h bng phng php ng hoc p f
i

kPa
Ct cht va
ht to
v va
ht
nh
ct bi - - - - - -
t dnh ng vi ch s st I
L

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
1 35 23 15 12 8 4 4 3 2
2 42 30 21 17 12 7 5 4 4
3 48 35 25 20 14 8 7 6 5
4 53 38 27 22 16 9 8 7 5
5 56 40 29 24 17 10 8 7 6
6 58 42 31 25 18 10 8 7 6
8 62 44 33 26 19 10 8 7 6
10 65 46 34 27 19 10 8 7 6
15 72 51 38 28 20 11 8 7 6
20 79 56 41 30 20 12 8 7 6
25 86 61 44 32 20 12 8 7 6
30 93 66 47 34 21 12 9 8 6
> 35 100 70 50 36 22 13 9 8
CH THCH:
1) Khi xc nh tr s cng sc khng f
i
trn thn cc phi chia tng lp t thnh cc lp phn t t ng
nht dy ti a 2 m, chiu su trung bnh ca cc lp phn t tnh theo cch nh ch thch Bng 2. i vi
cc php tnh s b c th ly c chiu dy mi lp t trong phm vi chiu di cc.
2) i vi nhng trng hp chiu su lp t v ch s st I
L
ca t dnh c gi tr trung gian, tr s cng
sc khng f
i
c xc nh bng ni suy.
3) Cng sc khng f
i
i vi ct cht ly tng thm 30 % so vi tr s ghi trong bng ny.
4) Cng sc khng f
i
ca ct pha v st pha c h s rng e < 0,5 v ca st c h s rng e < 0,6 u ly
tng 15 % so vi tr s trong Bng 3 cho ch s st bt k.
5) i vi t ct pha ng vi ch s do I
P
4 v h s rng e < 0,8 sc khng tnh ton q
b
v f
i
c xc nh
nh i vi ct bi cht va.
6) Trong tnh ton, ch s st ca t ly theo gi tr d bo giai on s dng ca cng trnh.

TCVN 10304:2014
26

Bng 4 - Cc h s iu kin lm vic ca t
cq
v
cf
cho cc ng hoc p
Phng php h cc c v cc ng khng moi t ra
ngoi bng phng php ng hoc p v cc loi t.
H s iu kin lm vic ca t
khi tnh ton sc khng ca t
di mi cc

cq
trn thn cc

cf

(1) (2) (3)
1. ng h cc c v cc rng bt kn mi dng ba c
(dng treo), ba hi v ba du.
1,0 1,0
2. ng v p cc vo l nh hng khoan sn m bo
chiu su mi cc su hn y l ti thiu 1 m ng vi
ng knh l:

a) Bng cnh cc vung. 1,0 0,5
b) Nh hn cnh cc vung 0,05 m 1,0 0,6
c) Nh hn cnh cc vung hoc ng knh cc trn 0,15
m (i vi tr ng dy ti in).
1,0 1,0
3. H cc vo nn ct kt hp xi nc vi iu kin giai
on sau cng khng dng xi, ng v h cc t chiu
su t 1 m tr ln.
1,0 0,9
4. H cc ng bng phng php rung, h cc (c) bng
phng php rung v rung - p:

a) Ct cht va:
ct ht to v va 1,2 1,0
ct ht nh 1,1 1,0
ct bi 1,0 1,0
b) t dnh c ch s st I
L
= 0,5:
ct pha 0,9 0,9
st pha 0,8 0,9
st 0,7 0,9
c) t dnh c ch s st I
L
0 1,0 1,0
5. Dng ba bt k ng h cc b tng ct thp rng h
mi:

a) Khi ng knh li cc ti a 0,4 m 1,0 1,0
b) Khi ng knh li cc t 0,4 n 0,8 m 0,7
1,0


TCVN 10304:2014
27

Bng 4 - Cc h s iu kin lm vic ca t
cq
v
cf
cho cc ng hoc p (tip)
Phng php h cc c v cc ng khng moi t ra
ngoi bng phng php ng hoc p v cc loi t.
H s iu kin lm vic ca t
khi tnh ton sc khng ca t
di mi cc

cq
trn thn cc

cf

(1) (2) (3)
6. Dng phng php bt k h cc trn rng kn mi
xung chiu su ti thiu 10 m, ln lt cho m rng mi cc
nn ct cht va v trong t dnh c ch s st I
L
0,5
ng vi ng knh phn m rng bng :

a) 1,0 m m khng ph thuc vo loi t nu trn 0,9 1,0
b) 1,5 m trong ct v ct pha 0,8 1,0
c) 1,5 m trong st v st pha 0,7 1,0
7. H cc bng phng php p:
a) Trong ct cht va ht to, ht va v nh. 1,1 1,0
b) Trong ct bi 1,1 0,8
c) Trong t dnh c ch s st I
L
< 0,5 1,1 1,0
d) Trong t dnh c ch s st I
L
0,5 1,0
1,0

CH THCH: im 4 i vi t dnh khi ch s st 0 < I
L
< 0,5 , h s
cq,

cf
c xc nh bng ni suy.
7.2.3 Sc chu ti ca cc treo ng hoc p nhi, cc khoan nhi v cc ng nhi b tng
7.2.3.1 Sc chu ti trng nn R
c,u
, tnh bng kN, ca cc ng hoc p nhi v cc khoan nhi m
hoc khng m rng mi v cc ng moi t v nhi b tng vo bn trong, c xc nh theo cng
thc:
R
c,u
=
c
(
cq
q
b
A
b
+ u
cf
f
i
l
i
) (12)
trong :

c
l h s iu kin lm vic ca cc, khi cc ta trn nn t dnh vi bo ho S
r
< 0,9 v trn t
hong th ly
c
= 0,8; vi cc trng hp khc
c
= 1;

cq
l h s iu kin lm vic ca t di mi cc, ly nh sau:

cq
= 0,9 cho trng hp dng phng php b tng di nc;
i vi tr ng dy ti in trn khng h s
cq
ly theo ch dn trong iu 14;
i vi cc trng hp khc
cq
= 1;
q
b
l cng sc khng ca t di mi cc, ly theo ch dn 7.2.3.2, cn i vi cc ng (p)
nhi thi cng theo cng ngh ghi 6.4a, 6.4b; cc ch to sn thi cng theo cng ngh ghi 6.5g c
ng v u cc v cc khoan nhi c x l lm sch mn khoan v bm phun va xi mng di mi
cc ly theo Bng 2;
TCVN 10304:2014
28

A
b
l din tch tit din ngang mi cc, ly nh sau:
i vi cc ng hoc p nhi v cc khoan nhi:
- khng m rng mi: ly bng din tch tit din ngang ca cc;
- c m rng mi: ly bng din tch tit din ngang ln nht ca phn m rng;
- i vi cc ng n b tng lng v cc ng c bt mi: ly bng din tch mt ct ngang ton b
ca ng;
u l chu vi tit din ngang thn cc;

cf
l h s iu kin lm vic ca t trn thn cc, ph thuc vo phng php to l v iu kin
b tng xem Bng 5;
f
i
l cng sc khng trung bnh ca lp t th i trn thn cc, ly theo Bng 3;
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i.
CH THCH:
1) i vi cc m rng mi, sc khng ca t trn thn cc c tnh trong phm vi chiu su k t cao mt t
thit k ti cao trnh mt ct gia thn cc vi mt nn to bi cc ng tip tuyn vi mt bu m rng mt gc
bng
I
/2 vi trc cc, y
I
l tr s trung bnh gc ma st trong tnh ton ca cc lp ca t thuc phm vi mt
nn k trn.
2) Chu vi tit tin ngang thn cc ca cc khoan nhi ly bng chu vi h khoan.
7.2.3.2 Cng sc khng ca t di mi cc qb c xc nh nh sau:
a) i vi t hn vn th ln ct v t ct nn cc ng hoc p nhi v cc khoan nhi c hoc
khng m rng mi, cc ng khi h moi ht li t bn trong, q
b
c tnh theo cng thc (13), cn
nn cc ng khi h c gi li li t, l nhng loi t k trn, vi chiu cao li ti thiu 0,5 m, q
b
tnh
theo cng thc (14):
q
b
= 0,75o
4
(o
1

I
d + o
2
o
3

I
h) (13)
q
b
= o
4
(o
1

I
d + o
2
o
3

I
h) (14)
trong :
o
1
,

o
2
, o
3
, v o
4
l cc h s khng th nguyn ph thuc vo tr s gc ma st trong tnh ton
I
ca
nn t v c ly theo Bng 6, nhn vi h s chit gim 0,9;

I
l dung trng tnh ton ca nn t di mi cc (c xt n tc dng y ni trong t bo ho
nc);

I
l dung trng tnh ton trung bnh (tnh theo cc lp) ca t nm trn mi cc (c xt n tc ng
y ni trong t bo ho nc);
d l ng knh cc ng hoc p nhi, cc khoan nhi v cc ng, ng knh phn m rng (cho
cc c m rng mi) hay ng knh h khoan dng cho cc tr, lin kt vi t bng va xi mng -
ct;
h l chiu su h cc, k t mt t t nhin hoc mt t thit k (khi c thit k o t) ti mi cc
hoc ti y phn m rng mi; i vi tr cu h c k t cao y h sau xi c k n mc
nc l tnh ton.
b) i vi t dnh q
b
c ly theo Bng 7.
TCVN 10304:2014
29

CH THCH:
1) Ch dn trong 7.2.3.2 dnh cho cc trng hp, khi m bo chiu su h cc vo lp t c dng lm nn ti
thiu bng ng knh cc (hay ng knh phn m rng mi), nhng khng nh hn 2 m.
2) Cc gi tr ca q
b
, tnh theo cc cng thc (13) v (14) khng nn ly ln hn cc gi tr cho trong Bng 2 dng cho
cc ng hoc p c cng chiu di v trong cng loi t.
7.2.3.3 i vi cc ng khi h khng o moi li t hoc cha li li t sau khi h vi chiu cao li
ti thiu bng ba ln ng knh ng v khng n b tng (li t c nguyn c trng ging t nn
di mi cc ng), sc khng tnh ton ca t di mi cc ng q
b
c ly theo Bng 2 nhn vi h
s iu kin lm vic xt n phng php h cc ghi trong Bng 4. Trong trng hp nu trn tr s
q
b
ch tnh vi din tch tit din ngang thnh cc ng.
Bng 5 - H s iu kin lm vic ca cc trong t
cf

Cc v phng php thi cng cc
H s iu kin lm vic
cf
trong t
ct ct pha st pha st
1. Cc ng hoc p nhi theo im 6.4a, h ng
vch c tm , hoc nt b tng
0,8 0,8 0,8 0,7
2. Cc nhi dng p chn ng 0,9 0,9 0,9 0,9
3. Cc khoan nhi trong c m rng mi, b
tng trong trng hp:

a) Khng c nc (phng php kh), cng nh
khi dng ng vch chuyn dng
0,7 0,7 0,7 0,7
b) Di nc hay trong va st 0,6 0,6 0,6 0,6
c) Dng va b tng cng ( st nh) kt hp
dng m su (phng php kh)
0,8 0,8 0,8 0,7
4. Cc barrette theo 6.5 c 0,5 0,5 0,5 0,5
5. Cc ng h bng phng php rung, kt hp o
moi t
1,0 0,9 0,7 0,6
6. Cc tr 0,7 0,7 0,7 0,6
7. Cc khoan phun nhi dng ng vch hoc dng
va b tng chu p lc p t 200 kPa n 400 kPa
(t 2 atm n 4 atm) hoc phun va b tng qua
cn khoan gung xon rng lng
0,9


0,8


0,8


0,8


CH THCH: i vi cc khoan nhi ng knh ln v barette sc chu ti ca cc ph thuc nhiu vo loi t, cht
lng thi cng. H s iu kin lm vic
cf
trong Bng 5 c th khng ph hp cho mi trng hp. Khi c c s kinh
nghim thc t c th tng h s ny ln 0,8 n 1,0. Gi tr sc chu ti ca cc phi c kim chng bng th nghim
th ti tnh cc ti hin trng.
TCVN 10304:2014
30

Bng 6 - Cc h s o
1
,

o
2
, o
3
v o
4
trong cng thc (13) & (14)
H s
Gc ma st trong tnh ton
I
ca t di mi cc

23 25 27 29 31 33 35 37 39
o
1
9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,0 163,0
o
2
18,6 24,8 32,8 45,5 64 78,6 127,0 185,0 260,0
o
3
ng vi h/d
4,0 0,78 0,79 0,8 0,82 0,84 0,85 0,85 0,85 0,87
5,0 0,75 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85
7,5 0,68 0,70 0,71 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84
10,0 0,62 0,65 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81
12,5 0,58 0,61 0,68 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80
15,0 0,55 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79
17,5 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
20,0 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78
22,5 0,46 0,51 0,55 0,6 0,64 0,67 0,71 0,74 0,77
> 25,0 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,67 0,7 0,74 0,77
o
4
ng vi d 0,8 m 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22
4,0 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17
CH THCH: Gi tr tnh ton ca gc ma st trong

cn ly=
I
; i vi cc gi tr trung gian
I
, h/d v d, gi tr cc h s
o
1
,

o
2
, o
3
v o
4


xc nh bng phng php ni suy.

7.2.3.4 Sc chu ti trng ko R
t,u
, tnh bng kN, ca cc ng hoc p nhi, cc khoan nhi v cc
ng c xc nh theo cng thc:
R
t,u
=
c
u
cf
f
i
l
i
(15)
trong :

c
ly theo cng thc (11);
u,
cf
, f
i
, l
i
ly theo cng thc (12).

TCVN 10304:2014
31


Bng 7- Cng sc khng q
b
, ca t dnh di mi cc nhi
Chiu su
h cc h,
m
Cng sc khng q
b
ca t dnh, tr t ln st, di mi cc ng hoc
p nhi v cc khoan nhi c hoc khng m rng mi, cc ng h bng
phng php moi t v b tng li theo ch s st I
l

kPa
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
3 850 750 650 500 400 300 250
5 1 000 850 750 650 500 400 350
7 1 150 1 000 850 750 600 500 450
10 1 350 1 200 1 050 950 800 700 600
12 1 550 1 400 1 250 1 100 950 800 700
15 1 800 1 650 1 500 1 300 1 100 1 000 800
18 2 100 1 900 1 700 1 500 1 300 1 150 950
20 2 300 2 100 1 900 1 650 1 450 1 250 1 050
30 3 300 3 000 2 600 2 300 2 000 - -
40 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 - -
CH THCH:
1) Gi tr chiu su mi cc v chiu su trung bnh lp t trn mt bng san nn bng phng php o xn t,
lp t, hay bi p chiu cao ti 3 m, phi tnh t cao a hnh t nhin, cn nu o xn t, lp t, hay bi
p t 3 m n 10 m, phi tnh t cao quy c nm cao hn 3 m so vi mc o xn hoc thp hn 3 m so
vi mc p t. Chiu su mi cc v chiu su trung bnh lp t cc vng nc c tnh t y vng sau
xi do mc l tnh ton, ti ch m ly k t y m ly.
2) i vi nhng trng hp chiu su mi cc v ch s st I
L
ca t dnh c gi tr trung gian, q
b
c xc nh
bng ni suy.
3) Trong tnh ton, ch s st ca t ly theo gi tr d bo giai on s dng ca cng trnh.

7.2.4 Sc chu ti ca cc xon vt
7.2.4.1 Sc chu ti trng nn v sc chu ti trng ko ca cc xon vt c xc nh theo cng thc:
R
c,u
(R
t,u
) =
c
[R
q
+ R
f
] (16)
trong :

c
l h s iu kin lm vic, ph thuc vo loi ti trng tc dng ln cc v iu kin t nn, ly
theo Bng 8;
R
q
l sc khng ca t di mi vt;
R
f
l sc khng ca t trn thn cc.
TCVN 10304:2014
32

Sc khng ca t di mi vt, tnh bng kN, xc nh theo cng thc:
R
q
= (o
1
c
I
+ o
2

I
h
I
) A (17)
trong :
o
1
, o
2
l h s khng th nguyn, ly theo Bng 9, ph thuc vo tr s gc ma st trong tnh ton
I

ca t vng lm vic (vng t lm vic l vng t xung quanh mi vt c chiu dy bng d).
c
I
l lc dnh n v ca t dnh hoc thng s tuyn tnh ca t ct vng t lm vic;

I
l dung trng hiu qu trung bnh ca t nm trn mi vt (c xt n tc dng y ni, nu c);
h
1
l chiu su mi vt tnh t mt t t nhin hay t mt t thit k (khi c thit k o t);
A l din tch tit din ngang mi vt, tnh theo ng knh ngoi khi cc chu nn. Khi cc chu ko A
l hiu ca din tch ngang ca mi vt tr i din tch tit din ngang thn cc.
CH THCH:
1) Khi xc nh sc chu ti trng nn ca cc xon vt c trng j
I
ca t ghi trong Bng 9 tng ng vi phn t
nm di mi vt, khi cc chu ko c trng j
I
ca t tng ng vi lp t nm trn mi vt.
2) Chiu su h mi vt tnh t mt t thit k ti thiu phi bng 5d trong t dnh v 6d trong t ct (d- ng knh
mi vt).
7.2.4.2 Sc khng trn thn cc vt, tnh bng kN, xc nh theo cng thc:
h d
f i i
0
R u f l

=

(18)
trong :
f
i
l cng sc khng trung bnh ca lp t th i trn thn cc c ly theo Bng 3;
u l chu vi thn cc;
l
i
l chiu di on cc trong lp t th i;
h l chiu di thn cc ngp trong t;
d l ng knh mi vt.
CH THCH: Sc khng f
i
trn on cc c chiu di d nm ngay trn mi vt ly bng khng.
Bng 8 - H s iu kin lm vic
c
ca t nn i vi cc xon vt
Loi t H s iu kin lm vic
c
khi ti trng
nn ko i du
1. St v st pha
cng, na cng v do cng
do mm
do chy
2. Ct v ct pha
ct t m v ct pha cng
ct m v ct pha do
ct no nc v ct pha chy

0,8
0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

0,7
0,7
0,6

0,7
0,6
0,5

0,7
0,6
0,4

0,5
0,4
0,3

TCVN 10304:2014
33

Bng 9 - Cc h s khng th nguyn o
1
, o
2
trong cng thc (17)

Tr tnh ton gc ma
st trong ca t trong
vng lm vic
IH s
Tr tnh ton gc ma st
trong ca t trong
vng lm vic
IH s
o
1
o
2
o
1
o
2
13
15
16
18
20
22
7,8
8,4
9,4
10,1
12,1
15,0
2,8
3,3
3,8
4,5
5,5
7,0
24
26
28
30
32
34
18,0
23,1
29,5
38,0
48,4
64,9
9,2
12,3
16,5
22,5
31,0
44,4
7.2.5 Xt nh hng ca lc ma st m trn thn cc
7.2.5.1 Nn t, m cc nm trong , c th b bin dng do c kt, trng n, do b gia ti Lc ma
st m (i lc ma st) pht sinh trn thn cc do ln ca khi t bao quanh cc, hng thng ng
t trn xung v c xt trong cc trng hp:
- Lp t p san nn dy hn 1,0 m;
- Cht ti hu ch ln sn nh kho vt qu 20 KN/m
2
;
- t thit b c ti trng hu ch t thit b trn 100 kN/m
2
ln sn k bn mng;
- Tng ng sut hiu qu, loi b tc dng y ni ca nc do h mc nc ngm trong t;
- C kt t thuc trm tch cn i v trm tch nhn to cha kt thc;
- Lm cht cc loi t ri bng ti trng ng;
- Ln st t do ngp nc;
- Khi xy dng cng trnh mi gn cng trnh c sn.
CH THCH: Vic xt lc ma st m pht sinh trong nn t ln st tun theo yu cu ca iu 9.
7.2.5.2 Lc ma st m c tnh n su, ti ln ca t xung quanh cc sau khi thi cng v
cht ti ln mng cc, ln hn mt na tr s ln gii hn ca mng. Sc khng tnh ton ca t
ly theo Bng 3 mang du m, ring vi than bn, bn v bn long ly bng m 5 kPa .
Nu trong phm vi chiu su h cc c cc va than bn vi b dy mi va ln hn 30 cm v c th
p t to mt bng hoc bng mt hnh thc cht ti tng ng vi p t, sc khng tnh
ton f
i
ca t nm trn y lp than bn di cng (trong phm vi chiu su h cc) c ly nh
sau:
a) Trng hp p t vi chiu cao nh hn 2 m - i vi t p v cc lp than bn f
i
= 0, i vi
t nguyn th, khng phi l t p, f
i
ly bng tr s dng theo Bng 3;
b) Trng hp p t cao t 2 m n 5 m - i vi cc loi t, k c t p f
i
ly bng 40 % tr s
ghi trong Bng 3 km theo du m, cn i vi than bn, ly bng m 5 kPa;
TCVN 10304:2014
34

c) Trng hp p t cao hn 5 m - i vi cc loi t, k c t p f
i
ly bng tr s ghi trong Bng
3 km theo du m, cn i vi than bn, ly bng m 5 kPa.
Trong phm vi phn di ca cc, sau khi thi cng v cht ti ln mng, ln ca khi t bao
quanh cc nh hn mt na tr s ln gii hn ca mng cc, sc khng tnh ton f
i
ca t c
ly bng gi tr dng ghi trong Bng 3, cn i vi than bn, bn v bn long: f
i
= 5 kPa.
7.2.5.3 Trong trng hp vo lc bt u thi cng kt cu phn trn ca nh hoc cng trnh k c i
cc, c kt ca t nn do t p hoc do b cht ti cng va c kt thc, hoc sau thi im k
trn, ln kh d ca t bao quanh cc do cn c kt d s khng ln hn mt na tr s ln gii
hn ca nh v cng trnh cn thit k, khi sc khng ca t trn thn cc cho php c ly gi
tr dng mc d c hay khng c cc va than bn. i vi cc va than bn tr s f
i
ly bng 5 kPa.
7.2.5.4 Nu bit h s c kt v m un bin dng ca than bn nm trong phm vi chiu su h
cc v c th xc nh ln ca tng lp t di tc dng ca cht ti th khi xc nh sc chu ti
ca cc cho php ly gi tr sc khng ca t vi du m (lc ma st m), v khng tnh t y lp
than bn di cng m tnh t nh lp t c ln ph thm do b cht ti (tnh t thi im truyn
ti trng vo cc) chim 50 % tr s ln gii hn ca nh hoc cng trnh cn thit k.
7.3 Xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim hin trng
7.3.1 Sc chu ti ca cc c th xc nh ngoi hin trng theo cc phng php th nghim th
cc bng ti tnh, th nghim th cc bng ti ng v th nghim xuyn t. Trong th nghim th
ti tnh nh gi chnh xc nht kh nng chu ti ca cc v dng kim chng gi tr sc chu ti
ca cc xc nh bng cc phng php khc. Khi lng cc th nghim hin trng xem trong Ph
lc D.
7.3.2 Quy trnh th nghim th ti tnh cc chu nn thng ng dc trc tun theo yu cu ca
TCVN 9393:2012 Cc Phng php th nghim ti hin trng bng ti p tnh dc trc.
Nu ti trng khi th ti tnh cc chu nn t ti tr s lm cho ln S ca cc tng ln lin tc m
khng tng thm ti (vi S 20 mm) th cc ri vo trng thi b ph hoi v gi tr ti trng cp trc
c ly lm tr ring ca sc chu ti R
c,u
ca cc th.
Trong tt c cc trng hp cn li i vi mng nh v cng trnh (tr cu v cng trnh thu), tr
ring v sc chu ti trng nn ca cc R
c,u
, ly bng ti trng th cc ng vi ln S c xc nh
theo cng thc sau:
S= S
gh
(19)
trong :
S
gh
l ln gii hn trung bnh ca mng nh hoc cng trnh cn thit k v c quy nh trong
TCVN 9362:2012 Tiu chun thit k nn nh v cng trnh, hoc trong Ph lc E ca tiu chun ny;
l h s chuyn tip t ln gii hn trung bnh sang ln cc th ti tnh vi ln n nh quy
c (ln tt dn).
H s ly bng 0,2 khi th cc vi ln n nh quy c theo quy nh trong TCVN 9393:2012.
TCVN 10304:2014
35

Nu ln xc nh theo cng thc (19) ln hn 40 mm th tr ring ca sc chu ti ca cc R
c,u
ly
bng ti trng tng ng vi ln S = 40 mm.
i vi cu v cng trnh thu, sc chu ti trng nn ca cc R
c,u
ly thp hn mt cp ti trng so vi
cp ti trng m gy ra:
a) Chnh lch ln sau mt ln cht ti (vi tng ln t trn 40 mm) ln hn chnh lch
ln sau ln cht ti k trc ti thiu 5 ln.
b) Ln khng tt dn trong sut mt ngy m v lu hn (vi tng ln t trn 40 mm).
Nu th cc vi ti trng ti a bng hoc ln hn 1,5 R
c,u
(trong R
c,u
sc chu ti ca cc tnh
theo cng thc (6), (10), (12) v (16), cn ln ca cc S thp hn tr s xc nh theo cng thc
(19), ring i vi cu v cng trnh thu S < 40 mm, th tr ring sc chu ti ca cc R
c,u
c php
ly bng gi tr ti trng ti a khi kh.
CH THCH:
1) Thng thng, phi th nghim th ti tnh cc n trng thi ph hoi, khi c y lun c cho php ly ti trng
th cc ti a bng gi tr R
c,u
d tnh.
2) Khi th nghim th tnh cc chu nn, quy nh cp cht ti t
1
10
n
1
15
sc chu ti cc hn R
c,u
d tnh ca cc.
3) i vi cc c chiu di ln, nht l khi mi cc cm vo tng t t b nn, bin dng bn thn cc l ng k, sc
chu ti trng nn ca cc c th ly bng ti trng th cc ng vi ln S, c gi tr bng ln xc nh theo cng
thc (19) cng thm phn bin dng n hi ca cc:
S = S
gh
+ S
e
, (20)
trong :
S
e
l bin dng n hi thc t ca cc, xc nh theo cng tc:
S
e
=
Nl
EA
(21)
trong :
N l tr tiu chun ti trng nn tc dng ln cc;
E l m un n hi vt liu cc;
l lchiu di cc;
A l din tch tit din ngang cc.
l h s ph thuc vo ng sut nn phn b dc theo chiu di cc, c th ly trong khong t 0,3 n 0,7 - gi
tr ln ly cho trng hp cc xuyn qua cc tng t yu cm xung tng t b nn, gi tr nh ly cho trng hp
mi cc ta trn nn t bin dng nhiu.
Nu c th nghim o bin dng cc th nn ly gi tr bin dng n hi ca cc S
e
t s liu thc t o c.
4) Trong mi trng hp bin dng ca mng cc phi tho mn iu kin (5).
7.3.3 Th nghim th ti tnh cc chu ko hoc chu ti ngang tin hnh theo tng cp nh th ti tnh
cc chu nn dc trc. Sc chu ti trng ko v chu ti trng ngang cc hn c ly thp hn mt
cp so vi cp ti trng m chuyn v ca cc khng ngng tng ln mc d dng cht ti.
CH THCH: Kt qu th tnh cc chu ti trng ngang c th dng xc nh trc tip cc thng s tnh ton ca h cc-
nn cn cho tnh ton theo Ph lc A.
7.3.4 Sc chu ti R
c,u
ca cc, tnh bng kN, theo cc s liu th ng cc bng ba ng vi chi
d thc t (o c) S
a
0,002 m, c xc nh theo cng thc:
TCVN 10304:2014
36

| |
+ c + q
| = +
|
q + +
\ .
2
d 1 2 3
c,u
a 1 2 3
4E m (m m ) AM
R 1 1
2 AS m m m
(22)
Nu S
a
< 0,002 m th trong n thit k mng phi xut dng ba nng lng xung kch
ng t chi d S
a
0,002 m, cn trong trng hp khng th thay ba v c thit b o chi,
th sc chu ti ca cc R
c,u
c xc nh theo cng thc:
| |
+ +
= + u |
|
+ + +
\ .
a el d a e1 1
c,u 2
a el 1 2 a e1
2S S 8E (S S ) m 1
R 1 1
20 S S m m (2S S )
(23)
trong cng thc (22) v (23):
q l h s ph thuc vo vt liu lm cc ly theo Bng 10;
A l din tch tit din ngang thn cc (khng tnh ti mi cc);
M l h s ly bng 1 khi dng ba ng. Khi dng ba rung M c ly theo Bng 11, ph thuc vo
loi t di mi cc;
E
d
l nng lng xung kch tnh ton, kJ ca ba ng ly theo Bng 12, hoc nng lng ba rung
theo Bng 13;
S
a
l chi d thc t, ly bng chuyn v ca cc do mt nht ba p hoc sau mt pht rung;
S
el
l chi n hi ca cc (chuyn v n hi ca t v ca cc) xc nh bng my o chuyn v;
m
1
l khi lng ca ba my hay ba rung;
m
2
l khi lng cc v m u cc;
m
3
l trng lng cc dn (khi dng ba rung m
3
= 0);
m
4
l khi lng qu ba;
c l h s phc hi xung kch, khi ng cc b tng ct thp c dng m u cc bng g e
2
= 0,2 ,
cn khi dng ba rung e
2
= 0;
u l h s phc hi xung kch, 1/kN, xc nh theo cng thc:
| |
u = +
|
+
\ .
P f 4
f 4 2
n n m 1
2g(H h)
4 A A m m

(24)
trong :
A, m
4
, m
2
ly nh trong cng thc (22) v (23);
n
p
, n
f
l cc h s chuyn i t sc khng ng ca t sang sc khng tnh ca t v c ly: i
vi t di mi cc n
p
= 0,00025 s.m/kN; i vi t trn thn cc n
f
= 0,025 s.m/kN;
A
f
l din tch tip xc gia thn cc vi t;
g l gia tc trng trng bng 9,81 m/s
2
;
H l chiu cao ri thc t ca qu ba;
h l chiu cao bt ln th nht ca qu ba izen c ly theo im 2, ch thch Bng12, i vi
cc loi ba khc ly h = 0.
Ngoi cng thc (22) v (23) cho php dng cc cng thc ng cc khc c kim chng xc
nh sc chu ti ca cc.
i vi cc b tng ct thp c chiu di ln hn 20 m, cng nh cc thp c chiu di bt k theo
TCVN 10304:2014
37

chi n hi v chi d khi th cc bng ba cn c xc nh vi s tr gip ca chng trnh
my tnh, theo phng php tnh ton da vo l thuyt sng va p (phng php PDA). Cc
chng trnh my tnh ny cho php s dng th ti cc khoan nhi bng nhng loi ba c khi
lng ln.
Bng 10 - H s h ca vt liu lm cc
Trng hp tnh ton H s q
kN/m
2

Th bng ng v v cc b tng ct thp c m lt u cc (k c
trng hp xc nh chi)
1500

Bng 11 - H s M trong cng thc (20)
t di mi cc H s M
1. Hn vn th ln ct 1,3
2. Ct ht va v ct to cht va v ct pha cng 1,2
3. Ct ht nh cht va 1,1
4. Ct bi cht va 1,0
5. Ct pha do, st pha v st cng 0,9
6. St pha v st na cng 0,8
7. St pha v st do cng 0,7
CH THCH: Trong nn ct cht, h s M cc im 2, 3 v 4 trong Bng 11 c tng ln 60 %.

Bng 12 - Nng lng xung kch tnh ton ca mt nht ba ng E
d

Ba Nng lng ton ca mt nht ba E
d

kJ
1. Ba treo hay ba tc dng n GH
2. Ba iezen dng ng 0,9 GH
3. Ba dizen dng cn 0,4 GH
4. Ba izen khi ng v kim tra cho qu
ba ri t do khng tip liu.
G (H - h)
CH THCH:
1) G l trng lng qu ba.
2) h l chiu cao bt ln th nht ca qu ba dizen t m kh xc nh theo thc o, m. i vi cc php tnh
gn ng c th ly:
h = 0,6 m i vi ba dng cn;
h = 0,4 m i vi ba dng ng.
TCVN 10304:2014
38

Bng 13 - Nng lng tnh ton tng ng mt nht ba ca my rung
Lc xung kch ca my rung
kN
Nng lng tnh ton tng ng mt nht ba ca my rung

kJ
100 45
200 90
300 130
400 175
500 220
600 265
700 310
800 350
CH THCH: Khi ng cc qua tng t s b o i to h mng hay ng qua lp t c th b xi di y h
nc, chi tnh ton phi c xc nh theo sc chu ti ca cc tr i cc lp t , cn nhng ni c th xut
hin lc ma st m phi k n ma st m ny.

7.3.5 Sc chu ti R
c,u
ca cc ng, hoc p, tnh bng kN, ti im xuyn tnh c xc nh theo
cng thc :
= + E
c,u b b i i
R q A u fl (25)
trong :
q
b
l cng sc khng ca t di mi cc ly theo kt qu xuyn ti im th nghim;
f
i
l tr trung bnh cng sc khng ca lp t th i t trn thn cc ly theo kt qu xuyn;
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i;
u l chu vi tit din ngang thn cc.
Gi tr q
b
c xc nh theo cng thc:
q
b
= |
1
q
C
(26)
trong :
|
1
l h s chuyn i t q
c
sang q
b
, khng ph thuc vo loi hnh mi xuyn, ly theo Bng 14 ;
q
C
l tr trung bnh sc khng ca t di mi xuyn, ly theo kt qu th nghim. Gi tr q
C
c ly
trong phm vi b dy 1d tr ln v 4d tr xung k t cao trnh mi cc thit k (d bng ng knh
cc trn hay cnh cc vung hoc bng cnh di ca cc c mt ct ngang hnh ch nht).
Tr trung bnh sc khng trn thn cc f c xc nh:
a) Khi dng xuyn loi I:
f = |
2
f
s
(27)
b) Khi dng xuyn loi II:
TCVN 10304:2014
39

|
=

i si i
i
f l
f
l
(28)

trong :
|
2
, |
i
l cc h s ly theo Bng 14;
f
s
l gi tr trung bnh cng sc khng ca t trn ng ma st ca mi xuyn. Gi tr f
s
xc nh
bng thng s gia tng sc khng ca t trn thn xuyn vi din tch b mt trong phm vi chiu
su k t mt t ti im xuyn ti cao mi cc nm trong lp t thit k chu lc;
f
si
l cng sc khng trung bnh ca lp t th i trn thn xuyn;
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i;
7.3.6 Sc chu ti trng nn v ti trng ko ca cc vt theo kt qu th nghim xuyn tnh c xc
nh theo cng thc (25) vi chiu su h cc tr bt mt phn bng ng knh cnh vt nh ch
thch trong 7.2.4.3. Sc khng ca t nm di (hoc nm trn) cnh vt ca cc c xc nh theo
cng thc (26), trong |
I
h s ly theo Bng 14 ph thuc vo tr trung bnh sc khng ca t
di mi xuyn trong vng lm vic tnh bng ng knh cnh vt. Tr trung bnh sc khng ca t
trn thn cc vt, theo kt qu xuyn t ti v tr xuyn, c xc nh theo cng thc (27) hoc (28).
7.3.7 i vi cc khoan nhi lm vic chu nn, c thi cng theo 6.5a, cho php xc nh sc chu
ti ca cc im xuyn tnh R
c,u
, m khng s dng s liu v sc khng ca t trn ng ma st
ca mi xuyn tnh, theo cng thc:
R
c,u
= q
b
A
b
+ u
cf
f
i
l
i
(29)
trong :
q
b
l cng sc khng ca t di mi cc, ly theo Bng 15, ph thuc vo tr trung bnh sc
khng mi xuyn q
c
, trn on 1d ln pha trn v 2d xung pha di cao trnh mi cc, d - ng
knh cc;
A
b
l din tch tit din ngang mi cc;
u l chu vi tit din ngang thn cc;
f
i
l cng sc khng trung bnh ca lp t th i, ly theo Bng 15;
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i;

cf


l h s ph thuc vo cng ngh thi cng cc, ly nh sau:
a) i vi cc b tng trong h khoan kh
c f
= 1;
b) i vi cc b tng di nc hay dung dch st, cng nh trong trng hp c dng ng vch

cf
= 0,7.


CH THCH: Khi xc nh ma st trn thn cc khng dng gi tr ma st f
s
o trc tip trn ng ma st ca mi xuyn tnh
m xc nh ma st trn thn cc thng qua gi tr q
c
cn c th theo phng php cho trong Ph lc G.4
7.3.8 Sc chu ti ca cc xc nh theo kt qu th nghim xuyn tiu chun (SPT) xem trong phn
Ph lc G.3.
TCVN 10304:2014
40Bng 14 - Cc h s chuyn i |
1,
|
2
v |
i

Tr trung bnh
sc khng ca
t mi
xuyn q
C

kPa

|
1
- h s chuyn i t q
C

sang q
b

f
s
, f
si

kPa
|
2
- h s chuyn
i t f
s
sang f
dng cho xuyn
loi I
|
i
- h s chuyn
i t f
si
sang f
dng cho xuyn
loi II
Cc
ng
Cc vt
chu nn chu ko t ct t dnh t ct t dnh
s 1000 0,90 0,50 0,40 s 20 2,40 1,50 0,75 1,00
2500 0,80 0,45 0,38 40 1,65 1,00 0,60 0,75
5000 0,65 0,32 0,27 60 1,20 0,75 0,55 0,60
7500 0,55 0,26 0,22 80 1,00 0,60 0,50 0,45
10000 0,45 0,23 0,19 100 0,85 0,50 0,45 0,40
15000 0,35 - - > 120 0,75 0,40 0,40 0,30
20000 0,30 - - - - - - -
> 30000 0,20 - - - - - - -
CH THCH:
1) Xuyn loi I l loi xuyn c, mi xuyn cu to t chp nn ng knh 35,7 mm vi gc nh 60
0
v v xuyn
pha trn o ma st di 74 mm. Xuyn loi II l xuyn in c mi xuyn cu to t chp nn ng knh 35,7
mm vi gc nh 60
0
v ng ma st pha trn di t 90 mm n 210 mm.
2) Khi dng cc vt trong nn ct bo ho nc, h s b
1
phi gim 2 ln.
Bng 15 - Cng sc khng q
b
v f
i
, ca t i vi cc khoan nhi theo q
C

Cng sc khng
ca t mi xuyn q
C

kPa
Cng sc khng ca
t di mi cc q
b

kPa
Cng sc khng trung bnh
ca t trn thn cc f
i

kPa
t ct t dnh t ct t dnh
1 000
2 500
5 000
7 500
10 000
12 000
15 000
20 000
-
-
900
1100
1300
1400
1500
2000
200
580
900
1200
1400
-
-
-
-
-
30
40
50
60
70
70
15
25
35
45
60
-
-
-
CH THCH:
1) Gi tr q
b
v f
i
cho cc gi tr trung gian q
c
xc nh bng ni suy.
2) Gi tr q
b
v f
i
cho trong bng dng cho cc khoan nhi ng knh t 600 mm n 1200 mm, h vo t ti
thiu 5 m. Khi c kh nng xut hin ma st m trn thn cc, gi tr f
i
cho cc lp t b ln ly du m.
3) Vi cc gi tr ca q
b
v f
i
trong bng, ln ca cc tng ng vi gi tr R
c,u
khng vt qu 0,03d.
TCVN 10304:2014
41

7.4 Tnh ton cc v mng cc theo bin dng
7.4.1 Vic tnh ton ln ca mng cc (theo trng thi gii hn th hai) cho php thc hin vi cc
s tnh ton da trn m hnh nn bin dng tuyn tnh, nhng phi tha mn iu kin (2)
trong 7.1.11.
ln ca cc n c th tnh ton theo 7.4.2. ln ca tng cc trong mng v ln ca mng c
th tnh ton theo phng php c k n tc dng tng h gia cc cc tin hnh theo 7.4.3. ln
ca nhm ln cc cc c th c xc nh vi m hnh mng quy c trn nn t nhin theo 7.4.4.
ln ca mng hn hp cc - b nn tin hnh theo 7.4.5.
ln ca nhm cc cn c th xc nh theo phng php kinh nghim ca Vesic trong Ph lc B.
Tnh ton cc theo bin dng di tc dng ng thi ca ti trng thng ng, ti ngang v m men
c th thc hin theo Ph lc A.
Ngoi cc phng php v m hnh tnh ton trong tiu chun ny, cho php tnh ton bin dng ca
mng cc theo trng thi phi tuyn vi cc m hnh nn c cng nhn v phng php s.
ln tnh ton ca mng cc khng c vt qu gii hn theo iu kin (5).
7.4.2 Tnh ton ln ca cc n
Vic tnh ton ln cc n, xuyn qua lp t vi m un trt G
1
, h s poatxong u
1
v ta trn
t c xem nh na khng gian bin dng tuyn tnh, c trng bi m un trt G
2
v h s
poatxong u
2
, c th thc hin vi iu kin l/d > G
1
l/G
2
d >1, trong l l chiu di cc, v d l ng
knh cc, theo cc cng thc:
a) i vi cc treo n khng m rng mi:
= |
1
N
s
Gl
(30)
trong :
N l ti trng thng ng tc dng ln cc, tnh bng MN;
| l h s xc nh theo cng thc:
_
|
.
|

\
|
o
|

|
= |
'
'
'
1
1
(31)
trong :
|= 0,17 ln (k
n
G
1
l/G
2
d) l h s tng ng cc cng tuyt i (EA=);
o= 0.17 ln (k
n
l/d) ging nh | nhng i vi trng hp nn ng nht c c trng G
1
v
1
;
_ = EA/G
1
l
2

l cng tng i ca cc;
EA l cng thn cc chu nn, tnh bng MN;
3/ 4
1 3/ 4
2,12
1 2,12
_
=
+ _
(32)
k
n
, k
n1
l cc h s c xc nh theo cng thc:
TCVN 10304:2014
42

k
n
=2,82 3,78 u + 2,18 u
2
(33)
ng vi u = (u
1
+u
2
)/2 v khi u = u
1
.
b) i vi cc n m rng mi:
= +
2 b
0,22.N Nl
S
G d EA

(34)
trong :
d
b
l ng knh mi cc m rng;
G
1
v u
1
l cc c trngc ly trung bnh i vi ton b cc lp t thuc phm vi chiu su h
cc;
G
2
v u
2
c ly trong phm vi bng 0,5l, t su l n su 1,5l k t nh cc vi iu kin t
di mi cc khng phi l than bn, bn hay t trng thi chy.
Cho php ly m un trt G = E
0
/2(1+n) bng 0,4E
0
, cn h s k
n
bng 2,0 (trong E
0
l m un
bin dng ca t).
Tr tnh ton ca ng knh cc d cho loi cc c tit din khng phi trn, trong c cc ng sn
xut ti nh my, xc nh theo cng thc:
= t d 4A / (35)
trong A l din tch tit din ngang cc.
CH THCH : Khi c kt qu th ti tnh cc ti hin trng nn ly gi tr ln ca cc n theo kt qu th nghim th ti.
7.4.3 Tnh ton ln ca nhm cc t ln ca cc n
ln ca nhm cc c th tnh ton t ln ca cc cc trong nhm, c k n tc dng tng h
gia chng. ln ph thm ca cc th i do cc th j cch cc i mt khong l a, chu ti trng
N
j
, bng:
= o
j
i,j i,j
1
N
s
Gl
(36)
trong

v
o =
1
i,j
2
k G l
0.17ln
2G a
nu
v
>
1
2
k Gl
1
2G a
(37)
v o =
i, j
0 nu
v
s
1
2
k Gl
1
2G a

(38)
ln ca cc th i trong nhm n cc khi bit r ti trng tc dng ln tng cc th j xc nh theo
cng thc:
=
= + o

n
j
i i ij
j 1
1
N
s s(N)
Gl
(39)
trong :
s(N
i
) l ln ca cc th i, xc nh theo cng thc (30);
TCVN 10304:2014
43

o
i,j
l h s, tnh theo cng thc (37) v (38), ph thuc vo khong cch gia cc th i v cc cc
th j;
N
j
l ti trng thng ng tc dng ln cc th j.
Trng hp s phn b ti trng gia cc cc cha c xc nh, cng thc (39) c th s dng
tnh s lm vic ng thi gia mng cc v kt cu phn thn, theo phng php lc ca c hc
kt cu dng mt cch thun li.
ln ca nhm cc ly bng gi tr trung bnh ln ca cc cc trong nhm.
7.4.4 Tnh ton ln ca mng cc theo m hnh mng khi quy c:
Thng thng vic tnh ton mng cc treo v nn ca n theo bin dng c tin hnh nh i vi
mt mng khi quy c trn nn thin nhin theo yu cu ca TCVN 9362:2012. ln ca mng cc
bao gm phn bin dng n hi ca bn thn cc v ln ca mng khi quy c.
ng bao ca khi mng quy c c xc nh nh sau (xem Hnh 1a):
Di y l mt mt phng ABAB i qua chn cc. Cc mt bn l cc mt phng thng ng ABCD,
ABCD, ADAD v BCBC cch mt bin ca hng cc thng ng ngoi cng mt khong:
a =
|

II,mt
h tg
4
(40)
nhng ly khng qu 2d trong trng hp di mi cc l nn t dnh c ch s do I
L
> 0,6 (d l
ng knh mt ct ngang cc), cn khi mng c cc xin, cc mt phng ABCD, ABCD, ADAD v
BCBC i qua chn cc cc (xem Hnh 1b). Trn nh l mt t san nn CDDC.

Hnh 1 - Ranh gii mng khi quy c khi tnh ln mng cc

Gc ma st trong tnh ton trung bnh ca t
mt , II
c xc nh theo cng thc:

i
II,i
II,mt
i
l
l
(41)
trong :
, II i
l gc ma st trong tnh ton ca tng lp t c chiu dy l
i
m cc xuyn qua;
D (D')
A(A') B (B')
C (C') D (D')
A(A') B (B')
C (C')

II,tb
4
TCVN 10304:2014
44

l
i
l chiu di on cc trong lp t th i.
Khi xc nh ln ca ton khi mng, trng lng ring ca khi mng quy c bao gm trng
lng cc v b cc k c t nm trong khi .
ln ca mng cc khng c vt qu tr s gii hn theo iu kin (5).
7.4.5 Ngoi m hnh mng khi quy c trong 7.4.4, cho php dng cc m hnh mng khi quy c
khc c cng nhn (xem Ph lc C) tnh ln cho mng cc.
7.4.6 Tnh ton mng hn hp cc b. Mng hn hp cc - b (gi tt l MHH) l mng phi hp cc
v tm (b) cng lm vic gim ln tng th v ln lch ca mng. Cho php b tr cc cch u
hoc khng cch u trong mng.
Trong trng hp mng c nhiu cc, nu nn ta cc l ct cht va, hoc t dnh vi ch s st
I
L
< 0,5 th c th thit k mng cc - b hn hp. Khi cc ta trn nn hay na c lin kt vi
nhau bi i cc th ch c th coi l mng cc n thun, khng th truyn ti xung nn qua i
cc.
Vic tnh ton mng hn hp cc - b bao gm:
- Xc nh ni lc trong cc cu kin ca h kt cu (trong cc cc v c trong i cc dng tm);
- Xc nh chuyn v ca h kt cu tng th v ca cc cu kin ring bit;
- Xc nh phn ti trng tc dng ln cc cc v phn ti trng do i cc dng tm (b) tip nhn.
Vic chn chiu di v khong cch gia cc cc trong MHH da trn c s tnh ton bin dng bo
m sao cho ln, nghing v ln lch nm trong phm vi cho php theo Ph lc E.
Chiu dy tng chu nn khi xc nh ln ca MHH cn c xc nh theo TCVN 9362:2012.
Vic tnh ton MHH c th thc hin nh tm trn nn n hi vi h s nn bin i. Tr trung bnh
ca h s nn c th n nh trc tip t tnh ton khng gian phi tuyn hoc bng cch gii bi ton
i xng trc cho phn t tr, gm cc v t bao quanh. Khi n nh gi tr h s nn trong cc vng
bin v nhng v tr tp trung ng sut khc cn k n yu t lm vic khng gian ca mng. S phn
b cc c trng cng trn mt bng trong trng hp ny c xc nh trn c s m hnh s
ha vi vic s dng cc chng trnh a k thut hoc cc li gii khc.
7.4.7 Khi tnh ton s b ln ca nn S
MHH
ca MHH cn lu rng gi tr ca n khng c vt
qu ln ca mng b (tm) v nh hn ln ca mng cc tnh theo s mng khi quy c.
7.5 c im tnh ton thit k nhm cc kch thc ln v i cc dng tm
7.5.1 Vic tnh ton h kt cu nn cc tm chu un kt cu bn trn ni chung cn thc hin
cho bi ton khng gian c k n s tng tc ca kt cu phn thn v phn ngm, mng cc v
nn. Vic xc nh ni lc trong cc cc v trong i cc dng tm cn c thc hin bng phng
php s trn my tnh vi cc chng trnh c thm nh m t c s tng tc ny.
7.5.2 Khi tnh ton mng cc kch thc ln (mng c nhiu cc), cho php dng cc c trng bin
dng n hi ca vt liu cc, i v kt cu bn trn, hn ch ni lc trong gii hn bin dng tuyn
tnh. i vi ng x c hc ca t, tt nht l dng m hnh phi tuyn.
TCVN 10304:2014
45

7.5.3 Khi xc nh ni lc trong cc ca mng cc kch thc ln, c cu lm vic ca t tt nht l
c m t bng cc m hnh, trong cc c trng ca t c xc nh theo cc quy chun.
lm sng t c im c cu lm vic ca mng v kt cu bn trn, trong nhng trng hp ring c
th s dng nhng m hnh n - do phc tp (n do nhiu thng s) k n s tng hoc gim
bn ca t v cc yu t khc. C th s chn la m hnh ny phi c xc nh bi quy m
kho st a cht cng trnh v mc quan trng ca cng trnh. Khi tnh ton theo cc m hnh n
do nhiu thng s, cn c s so snh kt qu tnh ton theo nhng m hnh khc nhau v tnh ti kh
nng tng ni lc trong tt c cc cu kin ca kt cu cng trnh.
7.5.4 Khi xy dng cc m hnh tnh ton ca nn cn n nh phm vi tnh ton v hnh thi phn t
hu hn hay sai phn hu hn. Kch thc ca phm vi nn tip xc vi mng cc, c a vo tnh
ton nn mng cc phi m bo sao cho loi tr c nh hng ca cc iu kin bin ti kt qu
tnh ton.
7.5.5 Khi tnh ton mng cn k n nh hng ca vic thi cng m h o, cc kt cu bo v, trnh
t thi cng cc khi, cc phn ca cng trnh v mc khng ng nht ca a tng.
7.5.6 M hnh tnh ton ca mng nhiu cc cn c xy dng sao cho sai s s thin v pha an
ton cho kt cu mng v kt cu bn trn ca cng trnh. Nu khng th d bo c cc sai lch
ny th phi thc hin thm mt s tnh ton v xc nh nhng tc ng bt li nht cho cng trnh.
Cng cn phi k n tnh khng xc nh c th lin quan n vic chn m hnh tnh ton v cc c
trng bin dng, c trng cng ca nn t. lm iu ny, khi thc hin tnh ton mng cc
kch thc ln, MHH trn my tnh nn so snh cc kt qu tnh ton ca cc phn t trong s tnh
ton vi kt qu gii tch. Vic so snh ny cn thc hin theo nhng chng trnh a k thut khc
nhau.
7.5.7 i vi mi lp t th i, trong tnh ton ch dng cc tr tiu chun ca cc c trng bin dng
(E
0,i
m un bin dng lp i theo nhnh gia ti ln th nht, E
0,e,I
m un bin dng ca lp i theo
nhnh ln nn th hai v u
i
h s poatxong ca lp i). Cho php n nh chiu su tnh ton ca nn
nh trong trng hp tnh ln theo s mng khi quy c trong 7.4. Khi tnh ton theo m hnh
nhiu thng s, chiu su tng chu nn cn c xc nh trn c s tnh ton.
7.5.8 Theo kt qu tnh ton cn lm r v cht v lng ca cc nh hng nhm v bin, ngha l
c im s lm vic ca cc nhng v tr khc nhau trong m cc. Cn xt n s tng mm
ca cc cc lm vic trong nhm cc so vi cc lm vic c lp cng nh s bin i sc khng ca
cc v ca t ph thuc vo v tr ca chng (cc gc hay cnh; chnh gia hay lng chng )
trong nhm.
7.5.9 Khi tnh ton kt cu phn trn v mng cng trnh cho php m t nn cc vi cc phn t tip
xc l tuyn tnh hoc phi tuyn. Cc phn t ny c trng cho quan h ti trng - ln cho u
cc v y i dng tm gia cc cc nn c xc nh bng tnh ton bin dng ca nn theo s
khng gian. Bng cch ny c th xc nh c kh nng phn b li phn lc trn u cc v t
TCVN 10304:2014
46

gia cc cc. Cho php m t s lm vic ca cc phn t tip xc phi tuyn bng cch tnh lp vi ln
vi bin i cng ca cc phn t tip xc phi tuyn.
7.5.10 xc nh cc c trng cng ca nn cho php thay php tnh khng gian ton b nn
cc bng php tnh tng phn c trng ca n. Khi thc hin nhng php tnh ny c th dng gi
thit xem i mm l tuyt i cng.
7.5.11 Cho php m t bin dng trt v chy do ca t trn bin cc - t theo cch dng cc
phn t tip xc, hoc cc phn t - hu hn hoc sai phn - hu hn.
7.5.12 i vi mng cc kch thc ln di cc cng trnh thuc tm quan trng cp I cn tnh ton
i theo trng thi phi tuyn. i vi nhng cng trnh thuc tm quan trng cp II v III cho php tnh
ton i mm vi m hnh nn n hi, c trng bi h s nn bin i. Cc h s nn ny c n
nh theo kt qu tnh ton mng cc theo bin dng theo 7.4. Theo khi thit k kt cu i cc
dng tm cn chn nhng trng hp bt li nht cho sc khng ca cc cc trong mng. Chn chiu
dy ca i cc theo iu kin bn chng p thng.
7.5.13 B tr ct thp trong i thnh li hoc tng thanh ring bit theo TCVN 5574:2012. S lng
ct thp lm vic trong i c xc nh theo ni lc tc dng trong cc tit din theo yu cu nu
trong chng ny.
7.5.14 Vic tnh ton theo cng vt liu thn cc trong mng cc b ca cc nhm cc c kch
thc ln cn c thc hin c k n s phn b li ti trng gia cc cc. lm iu ny vic
tnh ton cc theo vt liu cn thc hin cho ti trng ln hn 1,5 ln so vi tr tnh ton ca ni lc
trong cc. Khi tnh ton theo ch dn ny cn k n v tr cc trong mng.
7.5.15 Nhm cc kch thc ln cn c thit k c xt n kh nng truyn ti trc tip ln t qua
y i dng tm, lin quan n iu ny, trong n thit k cn nu bin php chun b cho nn.
7.5.16 Trong n thit k mng cc v mng cc b ca cng trnh thuc tm quan trng cp I cn
d tnh t cc u o chuyn dng o ni lc trong cc cc chu ti ln nht. Cc u o phi t
trong t nht 2 cc bn trong, 2 cc gc v 2 cc cnh mng v nhng vng chu ti ln nht ca
cng trnh.
7.5.17 Khi thi cng cc khoan nhi ng knh ln, phi t cc ng chuyn dng cng vi lng thp,
phc v cho vic kim tra mc ng nht v cng ca b tng thn cc bng phng php
khng ph hoi. S lng ti thiu cc cc phi t cc ng chuyn dng tun theo quy nh m bo
cht lng trong tiu chun thi cng v nghim thu cc hin hnh.
7.6 c im thit k mng cc khi ci to xy dng li nh v cng trnh
7.6.1 Mng cc c s dng ci to xy dng li nh v cng trnh phn ln l khi ti trng tng
ln ng k v trong nn c mt cc lp t yu.
C th dng cc loi cc ng, cc p, khoan phun v cc loi cc khc ty theo tnh hnh c th.
TCVN 10304:2014
47

7.6.2 Cn thit k mng cc cho nh v cng trnh ci to xy dng li theo cc yu cu ca iu 7.6
ny v iu 7.1 n iu 7.4. Cc s liu ban u dng thit k nu trong 4.1 cn cha cc kt qu
kho st nn, mng v kt cu ca cng trnh cn ci to; cc yu cu t 5.14 n 5.17 cn dng cho
c cc nh v cng trnh c sn nm trong vng nh hng ca cc cng trnh ci to xy dng li.
7.6.3 Cng tc kho st a cht cng trnh thit k ci to cn c thc hin theo cc yu cu
ca iu 5 v cc ch dn trong iu 9 n iu 13 ca tiu chun ny.
7.6.4 Khi thit k ci to xy dng li cng trnh cn p dng nhng cch gii quyt, theo tn dng
ti a cc kt cu mng sn c v sc chu ti ca nn.
7.6.5 n thit k mng cc ng cho cng trnh ci to xy dng li nm gn cc cng trnh khc
cn c kim tra theo iu kin an ton cho cc cng trnh ny di tc dng ca ti trng ng theo
cc yu cu trong 4.8 v c an ton theo iu kin chuyn dch ca t xung quanh cc.
m bo an ton theo iu kin tc ng ng, khong cch r t cc ng ti cng trnh, theo
nguyn tc, khng c nh hn 25 m.
7.6.6 Nu khong cch t cc ng gn nht ti cng trnh nh hn 25 m, khong cch an ton cho
php cn c xc lp t iu kin sao cho dao ng dc ca mng v, cm/s, nm cch cc mt on r
khng c vt qu gii hn cho php ca nh v cng trnh. Gii hn dao ng cho php ca nh
v cng trnh c xc lp ph thuc vo c im kt cu v hin trng ca chng. Vn tc dao ng
cho php V
a
cho cng trnh khng b nh hng trong trng hp ng cc bng ba cho trong
Bng 16. Trong nhng trng hp cn thit, trong c cc h bng ba rung, khong cch an ton
cn c xc nh chnh xc theo cc thng s dao ng ca t v mng nh cc thit b quan trc
khi h cc.
Vn tc dao ng V, tnh bng cm/s, ca nh v cng trnh xc nh theo cng thc:
V = 2pd (42)
trong : v d tng ng l bin v tn s dao ng, xc nh bng thc nghim khi ng cc.
CH THCH : C th lm gim tc ng ng bt li do ng cc gy ra n cc cng trnh c sn bng cch khoan dn,
dng ba thy lc c khi lng ln, chiu cao ba ri nh, h cc bng my rung v.v.
7.6.7 Trong trng hp khng th dng cc ng gn cc cng trnh c sn do iu kin tc ng
ng, c th dng cc p, h cc bng thit b p cc chuyn dng nh cc kch thy lc.
Lc p ti thiu F, h cc phi xc nh t th nghim p cc th ti hin trng, s b c th xc
nh theo cng thc:
F =
c
R
c,u
(43)
trong :

c
l h s iu kin lm vic, khi p cc vi tc 3 m/ pht,
c
> 1,0;
R
c,u
l sc chu ti cc hn d tnh ca cc.
Khi dng cc p gia c nn cng trnh ci to xy dng mi cn kim tra mng v kt cu ngm v
kh nng chu lc p v nu cn thit th gia cng chng.
TCVN 10304:2014
48

Bng 16 - Vn tc dao ng cho php V
a
trong t

Kt cu nh v cng trnh
Vn tc dao ng cho php V
a
trong t
cm/s
Ct
cht cht va ri xp
t dnh vi ch s st
I
L
< 0.5 0,5 I
L
0,75 I
L
> 0,75
B tng ct thp ton khi v khung thp 4,5 3,0
1,0
Kt cu khung b tng ct thp ton khi 3,0 1,5
0,5
Nh gch xy v panel 2,0 1,5
0,4
7.6.8 Trong trng hp dng cc khoan nhi cho cng trnh ci to xy dng li cn kim tra ln c
th xut hin trong qu trnh thi cng cc, do my mc thit b gy ra lm cc mng gn ln theo.
7.6.9 Khi gia cng mng cng trnh ci to xy dng li bng cch thm cc cc vo di i cc c
sn, lc phi kim tra i cc theo cng trong mi lin quan n s thay i ti trng v im
tc dng. Trong trng hp i cc khng kh nng chu lc th phi thit k gia cng i
7.6.10 ln ph thm ca nn cng trnh ci to xy dng li, khng c ln hn ln cho php
thm, c quy nh theo cc yu cu ca cc iu kin k thut ring ph thuc vo mc quan
trng ca cng trnh ci to v cc cng trnh ln cn.
7.6.11 Vic chn loi cc, vt liu v phng php thi cng cn k n:
- iu kin nn t v thy vn khu vc xy dng, gm c kh nng c hoc khng c d vt trong
nn;
- ng sut trong cc trong qu trnh h;
- Kh nng bo v v kim tra ton vn ca cc khi thi cng;
- nh hng ca phng php v trnh t thi cng cc i vi cc cc thi cng v i vi cc
cng trnh v ng giao thng lin k;
- Dung sai cho php thi cng cc, c k n ln do qu trnh thi cng gy ra;
- Cc tc ng ha hc ph hoi trong nn;
- Lin quan ca cc mch nc ngang di t;
- Cng tc bc d, vn chuyn cc;
- nh hng ca vic thi cng cc n cc cng trnh xung quanh.
7.6.12 Khi xem xt cc ch dn t 7.6.5 n 7.6.11 cn ch c bit n cc yu t:
- Cc cng trnh ln cn b chuyn dch v dao ng khi thi cng cc;
- Loi ba ng v my rung c s dng;
TCVN 10304:2014
49

- ng sut ng trong cc khi ng;
- Khi thi cng cc khoan nhi, ngi ta dng dung dch lng trong h khoan, cn gi p lc cht lng
mc bo m n nh thnh h khoan v loi tr kh nng xut hin hin tng l thnh;
- Vic lm sch y h v c thnh h (nu c) khi mn khoan, c bit l khi va b tng ti
ch;
- Mt n nh cc b thnh h khoan khi b tng, c th lm t ri ln vo thn cc;
- t v nc ri vo thn cc ng (p) nhi c th lm hng b tng bi dng nc;
- nh hng ca cc lp t khng bo ha xung quanh cc, nc trong b tng c th b t cc
lp ny ht vo;
- Tc ng ca cc cht ha hc cha trong t v nc;
- Hin tng lm cht t v xut hin p lc nc l rng khi thi cng cc c ln p t;
- Ph hoi t khi khoan to l cc.
8 Cc yu cu v cu to mng cc
8.1 Mng cc c thit k, ph thuc vo ti trng tc dng di dng:
a) Cc n di ct hoc tr c lp;
b) Bng cc di tng hay nh cng trnh chu ti trng phn b dc theo chiu di tng, cc c
b tr thnh mt, hai hay nhiu hng;
c) Nhm cc nm di chn ct, trn mt bng b tr thnh hnh vung, hnh ch nht, hnh thang hay
mt hnh dng khc;
d) m cc phn b di ton b cng trnh nng c kt ni bng b lin khi, y b ta trn t;
e) Mng cc - b.
8.2 i cc dng bng, i cc dng cc v i cc dng tm c s dng, ph thuc vo kt cu
ca cng trnh. i cc dng bng, theo nguyn tc, c s dng cho cng trnh c tng chu lc,
hoc hng ct chu lc.
8.3 Chiu rng ca i ph thuc vo s lng cc v chiu rng tng, ct. vn ca i cc ra
pha ngoi mp cc cn c chn c k n lch cho php ca cc, thng thng vn ti
thiu ca i cc khong 25 cm.
i cc c tnh nh dm b tng ct thp. Chiu cao ca i v ct thp trong i xc nh bng
tnh ton theo TCVN 5574:2012. B tng dng cho i, theo nguyn tc, l b tng B15 tr ln. B
tng lt B7.5.
8.4 i cc dng cc cu to t phn tm v phn kheo phn cc, c s dng cng trnh dng
khung b tng ct thp lp ghp. Chiu cao i quy nh cao hn chiu su y cc 40 cm. Tnh ton
i chu un (phn tm, phn cc) v chng m thng (do ct v cc gc) theo yu cu ca
TCVN 5574:2012. t ct thp dng li phng cho phn tm v dng khung khng gian cho thnh
cc.
TCVN 10304:2014
50

8.5 i vi cng trnh nng, theo nguyn tc, dng i dng tm kch thc ln. Xc nh chiu cao
ca i theo kh nng chu lc ct (theo tnh ton chng p thng).
Ct thp trong i dng tm t di dng li thp trn v li thp di, c khung . B tng i
cc dng tm kch thc ln c trn nn b tng lt.
8.6 Khi lp n thit k mng cc phi xt n nhng yu t: s kt cu ca to nh hoc cng
trnh thit k, kch thc ca cc kt cu chu lc v vt liu dng thit k; khong cch ca cc
cng trnh ngm ti tim nh hoc cng trnh cn xy dng v ti mng ca chng, kt cu sn v ti
trng s dng trn sn, ti trng do cc kt cu xy dng truyn ln mng, s phn b ca thit b v
ti trng truyn vo kt cu xy dng, ng thi xt n cc yu cu v ln gii hn v nghing
ca kt cu xy dng v ca mng.
8.7 S lng cc trong mng phi c xc nh theo iu kin tn dng ti a cc c trng v
cng vt liu lm cc ng vi ti trng tnh ton cho php truyn vo cc, xt c mc vt ti cho
php i vi cc khi chu ti trng tc thi theo yu cu ca 7.1.11.
Vic la chn kt cu v kch thc ca cc phi xt n gi tr v hng ca ti trng tc dng ln
mng (trong c ti trng cng ngh) cng nh cng ngh thi cng nh v cng trnh.
Khi b tr cc trn mt bng c gng sao cho s cc trong nhm l ti thiu, khong cch trong bng
cc l ln nht, tn dng ti a sc chu ti ca cc.
8.8 Lin kt cc vi i cc c th l ta t do hc l lin kt cng.
Lin kt ta t do ca i ln u cc trong tnh ton c quy c nh lin kt khp v trong trng
hp i cc ton khi, cu to bng cch ngm u cc vo i mt on t 5 cm n10 cm.
Lin kt cng gia i cc vi cc c thit k trong trng hp khi:
a) Cc nm trong t yu (nh trong ct ri, trong t dnh trng thi chy, trong bn, than bn)
b) Ti ch lin kt ti trng nn truyn ln cc t lch tm ngoi phm vi li tit din cc.
c) Trong trng hp c ti trng ngang tc dng, nu dng lin kt ta t do, tr s chuyn v ln hn
tr s gii hn i vi nh hoc cng trnh cn thit k.
d) Trong mng c cc xin hoc cc t hp ni tng on thng ng.
e) Cc lm vic chu ko.
8.9 Lin kt cng gia cc b tng ct thp v i b tng ct thp c ton khi c thit k vi
chiu su ngm u cc vo i tng ng chiu di ct thp neo hoc vi chiu di neo cc ct thp
ch ngm su vo i theo yu cu ca TCVN 5574:2012. i vi lin kt cng trong u cc ng lc
trc, phi cu to ct thp khng cng trc dng tip lm ct thp neo.
Ngoi ra cn cho php to lin kt cng bng cch hn cc chi tit thp chn sn vi iu kin m
bo yu cu v cng .
CH THCH:
1) Neo cc cc chu ko (xem 8.8e) vo i cc bng cch ngm ct thp ca cc vo i vi chiu su c xc nh
bng tnh ton sc chu ko.
TCVN 10304:2014
51

2) Khi gia c nn ca cc mng hin c bng cc cc khoan phun, chiu di ngm cc vo mng phi c ly theo
tnh ton hoc c ly theo cu to bng nm ln ng knh cc (khi khng thc hin c iu kin ny phi c
d kin m rng thn cc ti v tr tip ni vi i cc).
3) Trng hp lin kt cng cc bng cch ngm thn cc vo i cn phI tnh ton i chng p thng v c cu to
ph hp.
8.10 Lin kt cng gia cc vi i lp ghp phi c m bo bng u ni hnh chung. i vi
i lp ghp cn cho php c ti ch mi ni cc trong cc l c thit k c bit nm trong i.
8.11 i vi mng chu ti lch tm, cc cc nm trong nhm cc c phn b sao cho tng ti trng
tnh tc dng ln mng c th tip cn ti trng tm mt bng cc.
8.12 cc chu ti trng thng ng , mmen v lc ngang (tu theo gi tr v hng cu chng)
cho php thit k cc ng, cc xin v cc cho.
8.13 Khong cch gia tim cc cc treo ng khng m rng mi ti mt phng mi cc khng c
b hn 3d (trong d l ng knh cc trn hay cnh cc vung hoc cnh di ca cc c mt ct
ch nht). i vi cc chng khong cch ny ti thiu l 1,5d.
Khong tnh khng gia thn cc khoan nhi, cc ng (p) nhi v cc ng cng nh gia thnh h
khoan ca cc cc tr ti thiu bng 1 m.
Khong tnh khng gia cc phn m rng mi khi thi cng trong t dnh trng thi cng v na cng
ly bng 0,5 m , trong cc loi t khc (tr )... ly bng 1,0 m.
Khong cch gia cc cc xin hoc gia cc xin vi cc ng ti y i phi ly da vo c im
cu to mng v m bo c tnh tin cy khi h cc xung t cng nh b tr ct thp v b
tng i cc.
8.14 La chn chiu di cc phi da vo iu kin a cht ti v tr xy dng, vo cao y i c
xt n kh nng thc t ca thit b thi cng mng cc. Theo nguyn tc, mi cc phi c xuyn
qua cc lp t yu xung tng t rn chc vi chiu su h cc vo ti thiu bng 0,5 m khi ng
vo t hn vn th, si , t ct to v ct trung, t dnh vi ch s st I
L
s 0,1; cn khi ng vo tng
t khc, tr , th ly ti thiu bng 1,0 m. Khng cho php ta mi cc trn ct ri xp v cc loi
t dnh trng thi chy.
8.15 Chiu su t i cc phi c quy nh da vo cc gii php kt cu phn ngm ca nh
hoc cng trnh, (c tng ngm, hm k thut) v thit k san nn (o hoc p t) v chiu cao thit
k ca i.
i vi mng cu, y i phi nm cao hn hoc thp hn mt nc, y sng h, hoc mt t vi
iu kin tha mn sc chu ti v bn theo thi gian xut pht t cc iu kin kh hu a
phng, cc c trng kt cu ca mng, m bo yu cu thng thuyn v cy tri, tin cy khi
dng cc bin php phng chng hu hiu cho cc khi chu tc dng bt li do nhit mi trng i
du, do bng tri, tc dng mi mn hoc cun tri cc trm tch y sng v cc yu t khc.
8.16 Khi lp n mng cc phi xt kh nng khi ng cc mt t b nng dn (nh ln). Hin
tng ny thng c th xy ra trong cc trng hp khi:
TCVN 10304:2014
52

a) Ti v tr xy dng c cu trc t dnh trng thi do mm v do chy hoc ct bi v ct nh bo
ho nc;
b) H cc bt u t y h mng;
c) Kt cu mng cc c dng m cc hoc nhm cc vi khong cch gia cc cc bin ca hai m
hoc hai nhm cc nh hn 9 m.
Tr s trung bnh mt t b nng ln h c xc nh theo cng thc:
=
P
C
V
h k
A
(44)
trong :
k l h s, ly bng 0,6 khi m ca t ln hn 90%;
V
p
l th tch tt c cc cc trong t;
A
c
l din tch khu vc h cc hoc din tch y h o.
8.17 Cn b tr ct thp trong cc khoan nhi, khoan phun di dng lng to nn cng cho
chng. Cc ct thp dc phi ni vi nhau khng nhng bng cc ct ai m cn cc vng nhn c
lp dng bng hn trn sut chiu di lng thp theo bc khng ln hn 5 ln ng knh (nhng
khng nh hn 2 m). bo m c chiu dy ca lp b tng bo v gia nn t v lng ct
thp, lng thp phi c nh v bi cc con k v c neo ch thp t di y lng thp loi tr
kh nng lng b y ln khi rt ng vch.
8.18 i vi mng mt cc di ct hoc tr cn c ging theo hai phng, i vi mng cc b tr
thnh mt hng cn b tr ging theo hng vung gc vi hng cc . Khi thit k cng trnh chu
ng t phi b tr ging mng theo hai phng, thit k chi tit ging tun th theo yu cu ca
TCVN 4386:2012. Trng hp nh c tng hm, do yu cu cu to hoc yu cu chu lc phi thit
k bn sn tng hm c chiu dy ln, c th khng cn b tr ging mng na.
8.19 Khi thi cng mng cc cn xt n nhng yu cu b sung trong iu 7 v iu 9 n iu 14.
9 c im thit k mng cc trong nn t ln st (ln t)
9.1 Khi kho st a cht cng trnh ti v tr xy dng c t ln st, phi xc nh loi t vi cc tr
s ring v tr s ti a kh d v ln st ca t do trng lng bn thn (nu c t p phi tnh
c trng lng t p).
Cng vi vic kho st t bng cch khoan cn tin hnh o thm cc h kho st ly t
nguyn khi.
Khi nghin cu quy lut a cht thu vn v mc nc ngm hin trng t ngm nc v a ra
d bo v s bin ng kh d ca n khi thi cng v s dng cng trnh, cn d bo kh nng lm
t t di tc dng ca cc yu t khc nhau.
Cc c trng c l, trong c cc c trng v cng v bin dng ca c t ln st cn c
xc nh trng thi m t nhin v bo ho hon ton. Cn xc nh ln st tng i ca t
TCVN 10304:2014
53

trong iu kin ngm nc. Loi nc ny lu thng tun hon theo nhit v cc hp cht ha hc
trong phm vi cc cng trnh xy dng v cng trnh lin k.
9.2 Khi thit k mng cc trong iu kin t ln st loi II vi ln ca t do trng lng bn thn
ln hn 30 cm, theo nguyn tc cn phi c d kin dng cc bin php chuyn i t loi II thnh
loi I bng cch o hoc ln t nh lm t t t trc, lm m t bng gy n, m su bng
cc t hay nhng bin php khc. Cc bin php k trn phi m bo kh ln tng t do trng
lng bn thn ca n trong phm vi din tch nh hoc cng trnh s chim dng vi khong cch
bng mt na chiu dy tng t ln bao quanh nh hoc cng trnh.
CH THCH: nh ngha t ln st (t) loi I v loi II xem iu 5.3 TCVN 9362:2012.
9.3 Cn s dng mng cc trong vng t ln st khi c kh nng t b t, trong trng hp c th
h cc xuyn qua ton b tng t ln st v qua nhng loi t m cc c trng v cng v
bin dng c th b suy gim do b m.
Theo nguyn tc, mi cc cn c h vo nn , nn ct cht v cht va, nn t dnh vi ch s
st trng thi bo ho:
a) I
L
< 0,6 i vi mi loi cc trong nn t ln loi I;
b) I
L
< 0,4 i vi cc ng v I
L
< 0,2 i vi cc khoan nhi khi S
sl,g
S
gh
trong nn t ln loi II;
c) I
L
< 0,2 i vi cc ng v I
L
0,0 i vi cc khoan nhi khi S
sl,g
S
gh
trong nn t ln loi II
(trong S
sl,g
l ln st do trng lng bn thn t c xt n t p hoc cht ti trn mt
t).
Vic h cc vo nn t k trn phi c quy nh theo tnh ton vi yu cu ln ln nht ca cc
khng vt qu ln gii hn S
gh
v m bo yu cu v sc chu ti ca cc.
CH THCH:
1) Nu trong cc trng hp c th xuyn cc qua nn t k trn khng kinh t th i vi nh v cng trnh thuc tm
quan trng cp II v III xy dng trn nn t ln loi I cho php thi cng cc (loi tr cc ng ) sao cho mi cc h
su ti thiu 1 m vo lp t c ln st tng i e
s1
< 0,02 (vi p lc ti thiu 300 kPa v khng nh hn p
lc do trng lng bn thn ca t v ti cht trn b mt t gy ra) vi iu kin m bo sc chu ti ca cc.
Cn tng ln c th xy ra gm c ln st ca nn khng c vt qu ln gii hn ca nh v cng trnh khi
t b m khng u.
2) Cc - tr ca nh mt tng cp III h trong nn t ln loi I c php ta chn cc ln t c e
s1
0,02 nu sc
chu ti ca cc c kim chng bng thc nghim.
9.4 Trong trng hp nu theo kt qu kho st cng trnh kt lun rng kh c th ng cc vo
nn t ln st, th trong n thit k phi xem xt bin php khoan dn, trong nn t ln loi I
ng knh l khoan dn phi nh hn kch thc mt ct ngang cc (n 50 mm), cn trong nn t
ln loi II ng knh l khoan dn bng hoc nh hn (ti a 50 mm) kch thc mt ct cc. Trong
trng hp sau l khoan dn khng c vt ra ngoi phm vi tng t ln st.
9.5 Cc cc dng trong nn t ln loi I c tnh theo ch dn 7.2 vi cc tr s v sc khng ca
t di mi q
b
v trn thnh cc f
i
(xem Bng 2, Bng 3 v Bng 7), h s t l K (xem Ph lc A), m
un bin dng E
0
, gc ma st trong , v lc dnh kt c phi c xc nh trong iu kin:
TCVN 10304:2014
54

a) Nu c th lm m t th khi t bo ho nc hon ton cc c trng tnh ton trong bng
phi ly vi ch s st tnh theo cng thc:
p l
P
S
L
W W
W
e
I

=


e
9 , 0
(45)
trong :
e l h s rng cht t nhin ca t;

e
l dung trng ca nc
e
=10 kN/m
3
;

s
l dung trng ht;
W
p
, W
L
l gii hn do v gii hn chy ca t tnh theo phn trm n v.
Nu trong cng thc (45) I
L
< 0.4 th ly I
L
= 0,4.
b) Nu khng th lm m t th gi tr m W v ch s st I
L
ca t trng thi t nhin (khi W <
W
p
th ly theo W
p
).
9.6 Khi c khi lng s liu th nghim hin trng ca cc c trng cng v bin dng ca
t cho cng tc thng k, sc chu ti ca cc trong cc iu kin t ln st loi I v II nn c xc
nh theo cc s liu ny.
9.7 Sc chu ti ca cc trong iu kin t ln loi I, c lm m t cc b trong phm vi ton b
chiu di cc, xc nh theo phng php th tnh theo yu cu ca trong 7.3.
Trong iu kin t ln loi I, nu ti khu vc s xy dng c kinh nghim thi cng v kt qu th
tnh cc trong cc iu kin tng t th cho php khng tin hnh th cc.
Khng cho php xc nh sc chu ti ca cc v cc ng theo kt qu th ng trong cc loi t ln
st, cng khng cho php xc nh sc khng tnh ton ca t di chn cc q
b
v trn thn cc f
i

theo kt qu xuyn ng.
Cho php p dng phng php xuyn tnh xung di y tng t ln st chn lp t ta cc
v: xc nh sc khng tnh ton ca t di mi cc q
b
v sc khng ca t trn thn cc f
i
trong
iu kin t ln loi I; xc nh lc ma st m trn thn cc trong t ln loi II theo 9.10.
9.8 Ngoi cc ni trong iu 6, c th cn a vo p dng cc nhi bng b tng v b tng ct
thp c trong l khoan sn, y l c m nn mt lp dm su ti thiu 3d (d l ng
knh l khoan), hoc ng mi cc c dng hnh nn.
9.9 Vic tnh ton theo sc chu ti ca t nn trong iu kin t ln loi II cn tun th theo iu
kin:

0 c,d
c,d c n
n
R
N P (46)
trong :
N
c,d
l ti trng tnh ton truyn ln cc;
R
c,d
l sc chu ti tnh ton ca cc xc nh theo 7.1.11 t cc tr ring theo 9.11;
TCVN 10304:2014
55

0
,
n
l cc h s, ly theo ch dn 7.1.11;

c
l h s iu kin lm vic ph thuc vo tr s ln kh d ca S
sl
:
vi S
sl
= 5 cm
c
= 0;
vi S
sl
> 2 S
gh

c
= 0,8;
vi cc gi tr S
sl
trung gian, g
c
c xc nh theo phng php ni suy;
P
n
l lc ma st m xc nh theo 9.10.
CH THCH:
1) Theo nguyn tc, tr s P
n
cn xc nh cho t b bo ho nc hon ton (khi c th lm m t t pha trn).
2) Cng vt liu lm cc c tnh ton vi ti trng N+P
n
.
9.10 Lc ma st m tc dng ln thn cc, k hiu P
n
trong t bo ho nc v P
n
trong t m t
nhin, c ly bng gi tr ln nht sc khng cc hn ca cc c chiu di h
s1
khi th cc chu ko
trong t bo ho nc v t m t nhin tng ng.
Trc khi th cc chu ko cho php xc nh P
n
:
a) Theo cng thc:
P
n
= u

s
h
i i
0
f l (47)
trong :
u l chu vi tit din ngang thn cc;
l
i
l chiu di on cc nm trong tng t ln st th i khi b thm nc ;
h
s
l su tnh ton, m trn xc nh tng lc ma st, ly bng chiu su m ln t ca t
do trng lng ring t gy ra, ly bng tr s ln st ca nn di tc dng ca trng lng bn
thn, xc nh theo yu cu ca TCVN 9362:2012, bng tr b nht ca bin dng cho php ca nn;
f
i
l cng sc khng trn thn cc, c xc nh theo cng thc:
|
i
= o
,
t
I
+_
1
(48)
trong :
l gi tr thc nghim h s p lc ngang v c xc nh t :

| | | |
= +
| |
\ .\ .
0.5
max 1i
i 0
n H
1
n H

(49)
trong :
n
max
l tr ln nht rng ca t ln st, ly bng 0,55;
n
i
l rng ca lp t th i;
H
i
l chiu su trung bnh ca lp th i; H
0
=1,0 m;
o
,
l ng sut theo phng thng ng do trng lng ring ca t bo ho nc;

I
, c
I
l tr s tnh ton gc ma st trong v lc dnh kt lp t th i, c xc nh theo phng
php ct t c kt;
TCVN 10304:2014
56

b) Theo kt qu th nghim xuyn tnh t no nc v t m t nhin ti chiu su tnh ton h
s1
theo
7.3.
9.11 Sc chu ti ca cc chu nn R
c,u
trong iu kin t ln st loi II c xc nh:
a) Theo kt qu th tnh cc kt hp lm m t cc b, R
c,u
ly bng hiu gia sc chu ti trng nn
ca cc c chiu di l v sc chu ti trng ko ca cc c chiu di h
s1
. Trong nhng trng hp
cn thit c th th cc c gn cc u o ( xc nh ni lc v bin dng ti cc tit din);
b) Bng tnh ton theo ch dn ca 9.5 vi iu kin t thuc cc tng nm di chiu su h
s1
u
bo ho nc hon ton.
9.12 Cn phi th tnh cc trong nn t ln st loi II khi thiu cc d liu ni trn.
9.13 i vi nhng cng trnh c bit quan trng v khi xy dng ng lot ti cc vng a cht
cha c nghin cu phi th nghim vi iu kin nn m lin tc cho ti khi ht ln st v tin hnh
theo cng c lp vi iu kin c th c s tham gia ca c quan nghin cu khoa hc chuyn
ngnh.
9.14 Nu trn thn cc c th xut hin lc ma st m th ln ca mng gm cc cc treo phi
c xc nh nh khi mng quy c theo 7.4.
Khi tnh ton ti trng, phi b sung vo trng lng ring ca khi mng quy c lc ma st m (i
lc ma st) xc nh theo cng thc (47), ly gi tr u bng chu vi i cc trong phm vi chiu cao i
ca n v bng chu vi nhm cc tnh theo mt ngoi ca cc cc.
9.15 Xc nh ln lch ca mng cc trong nn t ln st tnh kt cu ca nh v cng trnh
phi xt n nhng d bo v bin ng cu trc a cht thy vn ti cng trng v nhng kh nng
gy bt li nht do hnh thi v s phn b cc ngun gy m t lin quan ti mng cn tnh ton
cng nh ti ton b cng trnh.
9.16 Vic s dng mng cc khng loi tr c s cn thit phi c nhng bin php gi nc.
Trong trng hp ny, trong nn t ln st loi II, phi d kin tch nhng to nh bng khe ln
thnh nhng khi hnh n gin. Ngoi ra trong nhng nh xng sn xut thuc cc x nghip cng
nghip c trang b cn cu, phi d kin cc bin php cu to nhm m bo kh nng nn ng
cu vi gi tr gp i ln tnh ton ca mng cc nhng khng nh hn mt na ln ca t do
trng lng bn thn t gy ra. Trong nhng trng hp, khi mng cc khng ngn c bin dng
ca kt cu v nghing ca cng trnh vt qu gii hn cho php, th cho php thit k cc bin php
nhm gim ln lch v nghing ca cng trnh.
9.17 Khi ln ca t do trng lng bn thn gy ra ln hn 30 cm phi xt n kh nng chuyn
v ngang mng cc ln vo phm vi mt cong ca phu ln.
9.18 Trong iu kin t ln loi II, khi xc nh ti trng tc dng ln mng cc phi xt n lc ma
st m pht sinh trn b mt thnh bn ca phn kt cu ngp t cao hn y i cc ca nh hoc
cng trnh.
TCVN 10304:2014
57

9.19 Khi dng mng cc ti vng c t ln st, ch cho php p t to mt bng cao hn 1 m khi c
cn c ring.
9.20 Khi thit k mng cc trong iu kin t loi II, h s tin cy quy nh theo 7.1.3 khng a
vo tnh ton.
10 c im thit k mng cc trong nn t trng n
10.1 Khi thit k mng cc trong nn t trng n cho php cc xuyn qua ton b tng t trng
n (chn cc ta vo tng t khng b trng n) hoc xuyn qua mt phn (mi cc trc tip ta
trong nn t trng n).
10.2 Khi tnh sc chu ti ca cc, sc khng ca t trng n di mi q
b
v trn thn cc f
i
phi
da vo kt qu th tnh cc trong nn t trng n c kt hp lm t ti khu vc xy dng hoc
vng ln cn c kin trc t tng t. Khi cha c nhng kt qu th nghim tnh k trn, sc khng
tnh ton q
b
v f
i
ca cc ng knh nh hn 1 m cho php ly theo Bng 2, Bng 3 v Bng 7 nh
i vi cc loi t khng b trng n, nhng phi nhn vi h s iu kin lm vic ca t
c
= 0,5
khng ph thuc vo cc h s ghi trong Bng 4 v Bng 5.
10.3 Khi tnh ton cc trong nn t trng n theo trng thi gii hn v bin dng theo 7.4, cn phi
tnh b sung tri ca cc do n t tng ng vi nhng yu cu t 10.4 n 10.6.
10.4 i vi nhng cc ng vo nhng l dn hng c khoan sn, cc nhi khng m rng mi
v c cc ng khng xuyn qua ht vng t trng n, tri ca cc h
sw,p
, c xc nh theo cng
thc:
( )
= O +
sw,p sw sw,p sw,p c,d
0,0001
h h h h N
u
(50)
trong :
h
sw
l tri ca mt t trng n;
h
sw,p
l tri ca lp t cao trnh mi cc (trong trng hp cc xuyn qua nn t trng n
h
sw,p
= 0);
O, e l cc h s c ly theo Bng 17, trong O ph thuc v ch s o, c trng cho vic gim
bin dng theo chiu su khi t khi n, o thay i trong khong t 0,31 m
-1
n 0.42 m
-1
;
u l chu vi tit din ngang cc;
N
c,d
l ti trng tc dng ln cc, c k n h s tin cy ca ti trng
f
=1.
Tr gii hn tri ca cng trnh, cng nh tri ca b mt t trng n h
sw
v tri ca lp t
ti cao trnh mi cc h
sw,p
cn xc nh theo TCVN 9362:2012.

TCVN 10304:2014
58

Bng 17 - H s O trong cng thc (50)
Chiu su h cc
m
H s O ng vi tr s
m
-1

H s e
m
2
/kN
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
3 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 -
4 0,64 0,53 0,44 0,31 0,31 1,5
5 0,59 0,46 0,36 0,29 0,24 1,1
6 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,7
7 0,48 0,35 0,26 0,20 0,15 0,5
8 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,4
9 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,3
10 0,37 0,24 0,17 0,12 0,09 0,2
11 0,34 0,21 0,15 0,10 0,08 0,2
12 0,31 0,19 0,13 0,09 0,07 0,15

10.5 Khi h cc xuyn qua tng t trng n xung nn khng trng n, hin tng tri mng cc
thc t s c b qua khi tho mn iu kin:

>

0 t,d
c,d sw
n
R
N F (51)
trong :
N
c,d
nh trong cng thc (50);
F
sw
l tng lc tri tc dng trn thn cc, F
sw
c xc nh theo kt qu th cc ti hin trng trong
t trng n hoc ly bng gi tr ghi trong Bng 3, nhn vi h s tin cy v lc trng n t

f
=1,2;
R
t,d
l sc chu ti ca on cc nm trong t khng trng n chu tc dng ca lc ko tnh theo
7.1.11;

0
,
n
ly nh cng thc (3).
10.6 i vi cc c ng knh ln hn 1 m h khng xuyn qua tng t trng n, tri cc phi
c xc nh nh i vi mng trn nn thin nhin theo yu cu ca TCVN 9362:2012. Khi
tri ca cc c m rng mi phi c xc nh vi ti trng tc dng F
u
bng:
F
u
= N
c,d
+
II
V
g
- F
sw
(52)
trong :
N
c,d
, F
sw
ly nh trong cng thc (51);

II
l dung trng tnh ton ca t;
TCVN 10304:2014
59

V
g
l Th tch t cn tri cc v c ly bng khi lng t ca hnh nn ct khai trin chiu cao h,
ng knh di (ng knh b) ly bng ng knh m rng d, cn ng knh trn d = h+d (
y h l khong cch k t mt t t nhin ti on gia phn m rng mi cc).
10.7 Khi thit k mng cc trong t trng n, gia mt t v mt y i cc phi b tr khe rng
bng hoc ln hn tri ti a ca t khi n b trng n.
Khi b dy tng t trng n b hn 12 m, i cc c php ta trc tip trn t nu tho mn
iu kin (51).
Khi cc c b tr thnh nhm hoc thnh bi cc, tri ca mng cc cn c tnh ton c k
n tc dng tng h gia cc cc.
11 c im thit k mng cc trong vng t khai thc m
11.1 Khi thit k mng cc ti vng khai thc m, cng vi cc s liu kho st cng trnh dng cho
thit k mng cn phi s dng cc ti liu kho st a cht m v d bo v bin dng kh d ca v
tri t.
Trong nhim v thit k mng cc ti vng t khai thc m cn c cc s liu tnh ton v bin dng
kh d ti a ca v tri t c th xy ra ti khu vc xy dng, trong c ln, nghing lch, cc bin
dng ngang tng i khi co hoc dn, bn knh cong ca v tri t, nhp nh ca mt t.
11.2 Mng cc ca nh v cng trnh c tnh theo cc trng thi gii hn vi t hp ti trng c
bit c xt n cc tc ng do bin dng nn khi khai thc.
11.3 Da theo vo c trng lin kt u cc vo i v s tng tc gia mng vi t nn trong
qu trnh pht trin cc bin dng ngang di nn do khai thc, c th phn loi cc s mng cc
nh sau:
a) M hnh lin kt cng: c u cc ngm cng vo i bng cch neo ct thp ch hoc ngm u
cc trc tip vo i theo yu cu ca 8.9;
b) M hnh lin kt mm: u cc lin kt khp quy c vi i bng cch ngm vo i mt khong
t 5 cm n10 cm hoc lin kt qua khe trt.
11.4 Khi tnh ton nn v mng cc trong vng khai tc m phi xt n cc yu t sau:
a) Nhng bin i v tnh cht c l ca t do khai thc gy ra theo yu cu ca 11.6.
b) S phn b li ti trng thng ng trn mi cc do mt t b nghing, cong v do hnh thi nhp
nh, tun theo yu cu ca 11.7.
c) Cc ti trng ph thm trn mt phng ngang do cc bin dng ngang tng i ca t nn gy ra
theo yu cu ca 11.8.
11.5 Trong vng khai ph t, sc chu ti trng nn ca mi loi cc c xc nh theo cng thc:
R
cr
=
cr
R
c,u
(53)
trong :
TCVN 10304:2014
60

cr
l h s iu kin lm vic xt n s bin i v tnh cht c l ca t v s phn b li ti trng
ng do khai ph t v c ly nh sau :
i vi cc chng trong mng ca mi loi nh v cng trnh
cr
= 1;
i vi cc treo ca nh v cng trnh kt cu mm (chng hn nh khung mt tng ta trn cc gi
khp)
cr
= 0,9;
i vi mng cc treo ca nh v cng trnh kt cu cng (chng hn nh nhiu tng khng thuc
dng khung nt cng, n nguyn vng chc)
cr
= 1,1;
R
c,u
l sc chu ti ca cc, c tnh theo 7.2 hoc xc nh theo kt qu kho st hin trng nh
th cc chu ti trng tnh v ti trng ng hay xuyn t theo yu cu ca 7.3.
CH THCH: Trong trng hp c cc va dc ng, phi nhn v phi ca cng thc (53) vi h s b sung xt n tr s
bin dng ngang tng i e
h
(

mm/m):
cr
= 1/(1+100 e
h
)
11.6 Ti trng ph thm thng ng AN truyn ln cc hay cc ng ca nh v cng trnh c s
kt cu cng cn c xc nh da vo tr s tnh ton chuyn v thng ng ca cc gy ra bi s
nghing lch, un cong v hnh thi nhp nh ca v tri t, cng nh bi bin dng ngang ca t
nn trong cc iu kin :
a) Mng cc treo v nn ca chng thay bng khi mng quy c trn nn t nhin theo 7.4;
b) Nn ca khi mng quy c c coi l bin dng tuyn tnh vi m un bin dng v h s nn n
nh theo chiu di to nh (cng trnh) hoc theo tng n nguyn ring.
Ti trng thng ng ph thm c xc nh tng ng vi cc trc dc v ngang ca cng trnh.
11.7 Ti cc vng t khai thc, vic tnh ton mng cc phi xt n cc lc ph thm pht sinh trong
cc do h qu lm vic chu un ca chng di nh hng cu chuyn v ngang ca t khi khai ph.
11.8 Khi khai ph t, chuyn v ngang tnh ton ca t u
cr
, tnh bng mm,

c xc nh theo cng
thc:
u
cr
=
f
.
c
. e
h
.x (54)
trong :

f
.
c
tng ng l h s tin cy ca ti trng v h s iu kin lm vic cho bin dng ngang tng
i (tham kho tiu chun TCVN 9362:2012).
e
h
l tr kh d v bin dng ngang tng i c xc nh theo kt qu o c m, tnh bng mm/m;
x l khong cch t tim cc ang xt ti trc trng tm ca nh (cng trnh) c i cc tri sut chiu
di nh (n nguyn), hoc ti tm cng ca nh khung (n nguyn) c i cc ring tng ct,
tnh bng m.
11.9 Thit k mng cc ca nh v cng trnh xy dng trong vng t khai thc m phi xut pht t
iu kin cc truyn lc do kt qu bin dng ca mt t vo i l nh nht.
t c yu cu trn, trong n phi xem xt:
a) Tch to nh hoc cng trnh thnh nhng n nguyn gim bt nh hng do chuyn v ngang
ca t nn.
TCVN 10304:2014
61

b) Tnh u vit dng lin kt cng cho cc treo lm mng cho nh v cng trnh gim bt lc pht
sinh thm trong mt phng ng do nn b un cong.
c) Dng cc c cng nh, th d cc hnh lng tr c tit din ngang l hnh vung hoc hnh ch
nht, trong loi sau cn b tr cnh nh theo hng dc ca tng n nguyn nh.
d) Tnh u vit dng lin kt mm gia cc vi i nh ch dn trong 11.4;
e) Dng kch hoc thit b thng bng khc lm cn i nh.
Khi tch nh hoc cng trnh thnh nhng n nguyn i cc phi thit k khe (khe bin dng).
Kch thc khe c xc nh theo yu cu ca TCVN 9362:2012 nh i vi cng trnh thp tng.
11.10 Theo nguyn tc, cn dng mng cc ti cc vng khai thc t thuc nhm I n nhm IV,
trong :
a) Dng cc treo trong vng t thuc nhm I n nhm IV i vi mi loi hnh kt cu ca nh v
cng trnh.
b) Dng cc chng trong vng thuc nhm III v IV i vi nh v cng trnh thit k theo s kt
cu mm khi nn b un cong, cn i vi nhm IV dng cc chng cho nh v cng trnh thit k
theo s kt cu cng.
CH THCH:
1) S phn chia vng t khai ph thnh nhm ly theo TCVN 9362:2012.
2) Cc ng, cc c ng (p) nhi v cc khoan nhi ng knh ln hn 600 mm v cc loi cc cng khc, theo
nguyn tc, ch c dng trong mng c lin kt mm gia cc v i bng khe trt (xem 11.4).
3) Chiu su ca cc trong t khai ph ti thiu bng 4 m loi tr trng hp ta cc trn nn .
11.11 Ti nhng vng khai ph thuc nhm Ik-IVk c kin to nhp nh, cng nh khu vc a tng b
ph hoi ch c php dng mng cc khi c lun c ring.
11.12 Kt cu ni cc vi i phi c quy nh tu theo gi tr chuyn v ngang ca cc, khng c
vt qu tr s di y khi lin kt cc vi i (xem 11.4) l:
lin kt cng 2 cm;
lin kt mm, khp quy c 5 cm;
lin kt mm, bng khe trt 8 cm.
CH THCH: gim bt lc pht sinh trong cc v i cc do tc dng chuyn v ngang ca t nn ng thi m bo
n nh tng th ca mng cc ca nh (cng trnh), nhng cc thuc nhm cc chu tc dng ca chuyn v t khng ln
(ti a bng 2 cm) phi c ni cng vi i, nhng cc cn li dng mi ni mm (dng khp hoc bng khe trt).
11.13 i cc phi c kim tra chu ko v nn lch tm ng thi chu xon di tc dng ca cc
phn lc ngang u cc (lc ct v m men un) pht sinh do p lc do bin dng ngang ca t nn
trong khi khai ph.
11.14 Khi dng mng cc i cao c ton khi b tng trn c nhm cc hoc nhng kt cu cng
khc nm trn mt t, phi thit k khe h theo ton b chu vi cc, b rng khe khng nh hn 8 cm
trn sut chiu dy ca kt cu cng. Phi nhi khe bng cc vt liu do hoc n hi khng to
thnh tr cng i vi mi cc khi chu tc dng chuyn v ngang ca t nn.
TCVN 10304:2014
62

12 c im thit k mng cc trong vng ng t
12.1 Khi thit k mng cc trng vng ng t ngoi nhng yu cu thuc tiu chun ny cn phi
tun theo nhng yu cu ca TCVN 9386-1:2012 v TCVN 9386-2:2012, trong cn b sung vo h
s kho st thit k mng cc nhng ti liu vi phn vng a chn ca khu vc xy dng.
12.2 Khi xt n tc dng ng t, mng cc ca nh v cng trnh phi c tnh vi t hp ti
trng c bit theo trng thi gii hn thuc nhm mt, khi phi:
a) Xc nh sc chu ti trng nn v chu ti trng ko ca cc theo yu cu trong 7.2.
b) Kim tra n nh ca nn t theo iu kin khng ch p lc truyn ln t qua mt bn cc theo
ch dn Ph lc A.
c) Tnh cc theo cng vt liu chu tc dng ng thi ca nhng lc tnh ton (nh lc dc,
mmen un v lc ngang), gi tr ca chng c xc nh theo ch dn Ph lc A, ph thuc vo tr
tnh ton ca ti trng ng t.
Vic tnh ton theo ch dn trong cc im t a n c phi thc hin ng thi vi nhng yu cu ghi
trong 12.3 n 12.8.
CH THCH: Khi xc nh cc gi tr tnh ton ca ti trng ng t tc dng ln nh hoc cng trnh, i cc cao c xem
nh tng di ca khung nh.
12.3 Khi tnh sc chu ti ca cc chu ng t R
c,u, eq
hoc sc chu ti trng ko ca cc R
t,u, eq
, gi
tr q
b
v f
i
theo 7.2 cn nhn vi nhng h s gim yu iu kin lm vic ca t nn
eq1
v
eq2
ghi
trong Bng 18, hoc xc nh chng bng th nghim th cc v mng cc chu tc ng m phng
ng t. Ngoi ra trong phm vi chiu su tnh ton h
d
(xem 12.4) ly cng sc khng ca t
trn thn cc f
i
= 0.
12.4 Khng xt n sc khng ca t trn thn cc n su h
d
, c xc nh theo cng thc
(55), nhng khng ln hn 3/o
e

e
e
+
=
| +
1 3
d
2
p I I I
a (H a M)
h
a
b ( tg c )

(55)
trong :
a
1
, a
2
, a
3
l h s khng th nguyn ly tng ng bng 1,5; 0,8; v 0,6 khi i cao v khi cc ng
c lp v tng ng bng 1,2; 1,2 v 0,0 khi ngm cng u cc vo i thp;
H , M l gi tr tnh ton tng ng ca lc ngang v mmen un, tc dng ln cc ti cao trnh mt
t tnh vi t hp ti trng c bit c xt n tc ng ca ng t;

e
l h s bin dng, tnh bng 1/m, c xc nh theo ch dn Ph lc A;
b
p
l chiu rng tnh i ca cc, xc nh theo ch dn Ph lc A;

I
l dung trng tnh ton ca t, xc nh trong t bo ho nc, c k n lc y ni ca nc;

I
l gc ma st trong ca t;
TCVN 10304:2014
63

c
I
l lc dnh n v ca t.
Trong n nn d kin cng tc kim tra th cc chu ti trng ngang.
12.5 Vic xc nh chiu su tnh ton h
d
, di tc ng ca ti trng ng t, cn c tin hnh
vi tr s gc ma st trong tnh ton I gim bt: 2
0
i vi ng t cp 7; 4
o
i vi ng t cp 8 v
7
o
i vi ng t cp 9.
12.6 Khi tnh ton mng cc ca cu phi xt n nh hng tc dng ng t vo iu kin ngm
cc trong cc loi t ct bi bo ho nc, t dnh c ch s st I
L
> 0,5 bng cch gim 30 % gi tr
h s t l k dng cho chng ghi trong Ph lc A.
12.7 Sc chu ti trng nn R
c,u,eq
v chu ko ca cc R
t,u,eq
theo kt qu th cc ti hin trng phi
c xc nh c xt n tc dng ng t theo cng thc:
R
c,u, eq
= k
eq
.R
c,u
(56)
v R
t,u, eq
= k
eq
.R
t,u
(57)
trong :
k
eq
l h s gim yu sc chu ti ca cc khi c tc dng ng t, c tnh bng t s gia sc
chu ti ca cc c xt n tc dng ng t tnh theo cc ch dn t 12.2 n 12.4 v sc chu ti ca
cc khng xt n tc dng ng t xc nh theo yu cu ca 7.2;
R
c,u
v R
t,u
tng ng l sc chu ti trng nn hoc ti trng ko ca cc xc nh theo tnh ton hoc
theo kt qu th tnh hay th ng cc (khng xt n tc ng ca ng t).
12.8 Vic tnh ton cc trong nn t ln st v t trng n theo t hp ti trng c bit c xt n
tc ng ca ng t phi c thc hin trong iu kin t m t nhin, nu khng th lm t t
v trong t bo ho hon ton c ch s st xc nh theo cng thc (45), nu c th lm t t; khi
vic xc nh sc chu ti ca cc trong nn t ln st loi II khng cn xt n kh nng pht trin
lc ma st m ca t.
CH THCH: Khi tnh cc chu tc ng ca ng t vn yu cu phi tnh ton cc theo iu 9 n iu 11.
12.9 i vi mng cc trong vng ng t, cho php p dng mi loi cc, tr cc khng cu to ct
thp ngang v cc hnh gm.
Khng cho php dng cc khng c ct thp dc theo sut chiu di cc.
Trong vng c ng t, nghim cm thi cng cc khoan nhi trong iu kin c p lc nc d m
khng c ng vch gi thnh.
12.10 Khi thit k mng cc trong vng ng t mi cc phi ta trn nn , t hn vn th, nn ct
cht v cht va, t dnh vi ch s st I
L
s 0,5. Khng cho php mi cc ta trn ct xp bo ho
nc v t dnh vi ch s st I
L
> 0,5.
12.11 Chiu su h cc vo nn c ng t khng c nh hn 4m, cn khi di mi cc l t
ct bo ho nc trng thi cht va th chiu su h cc khng c nh hn 8 m. Ch cho php
TCVN 10304:2014
64

gim bt chiu su h cc khi c lun c tng ng c lp da vo kt qu th cc ti hin
trng chu tc dng m phng ng.i vi nh nng nghip mt tng khng t cc thit b ng gi
v trong trng hp mi cc ta trn nn , chiu su h cc vo t ly ging nh ti vng khng b
ng t.
12.12 i cc cc tng chu lc ca to nh trong phm vi tng n nguyn phi lin khi v nm
trn cng mt cao . u cc phi c ngm vo i vi chiu su tnh ton c xt n tc ng
ca lc ng t. i vi nh v cng trnh khng c php s dng mng cc khng c cu to i
cc.
Bng 18 Cc h s iu kin lm
eq1
v
eq2


Cp ng
t tnh
ton ca
nh v
cng trnh
H s iu kin lm vic
eq1
hiu chnh tr
s q
b
ng vi t
H s iu kin lm vic
eq2

hiu chnh tr s f
i
ng vi t
ct cht ct cht va t dnh ng
vi ch s st
ct cht v
cht va
t dnh ng vi
ch s st
m t
v
b m
bo
ho
nc
m t
v
m
bo
ho
nc
I
L
<0 0 s I
L
s 0,5
m t
v
m
bo
ho
nc
I
L
< 0 0 s I
L
< 0,75
0,75 sI
L
< 1,0
7
1 0,9 0,95 0,8 1 0,95 0,95 0,9 0,95 0,85 0,75
0,9 0,5 0,85 0,4 1 0,9 0,85 0,5 0,9 0,8 0,75
8
0,9 0,8 0,85 0,7 0,95 0,9 0,85 0,8 0,9 0,8 0,7
0,8 0,4 0,75 0,35 0,95 0,8 0,75 0,4 0,8 0,7 0,65
9
0,8 0,7 0,75 - 0,90 0,85 0,75 0,7 0,85 0,7 0,6
0,7 0,35 0,60 - 0,85 0,7 0,65 0,35 0,65 0,6 -
CH THCH:
1) Tr s
eq1
, v
eq2
pha trn dng cho cc ng, tr s
eq1
, v
eq2
pha di dng cho cc nhi.
2) Cc h s
eq1
, v
eq2
phi nhn vi 0,85 ; 1,0 hoc 1,15 i vi nh v cng trnh, xy dng ti nhng
vng c s ln lp ng t tng ng bng 1; 2 hoc 3 ( loi tr cng trnh giao thng v cng trnh
thu).
3) Khi xc nh sc chu ti ca cc chng trn nn v t hn vn th khng tnh cc h s
eq1
, v
eq2
.
12.13 Khi c lun chng kinh t k thut c php dng mng cc c m gia bng vt liu
ri (nh dm, si ct to v ct ht trung). Nhng loi mng ny khng c dng trong nn t hu
c, nn t ln st loi II, ti cc vng khai thc m, ti khu vc mt n nh a tng (c th xy ra
trt, c dng bn , cas t) v ti cc khu vc kin trc t cha n nh. i vi mng cc c
m gia c dng mi loi cc nh dng chng trong vng khng b ng t (tr cc hnh inh
gm).
12.14 Khng tnh ton cc chu ti ngang cho trng hp c m trung gian nm trong mng. Sc
chu ti trng nn ca nhng cc c xt n tc ng ca ng t c xc nh theo 12.3, y
TCVN 10304:2014
65

sc khng ca t dc theo ton b thn cc phi c tnh ton, c ngha l h
d
= 0 cn h s iu
kin lm vic ca mi cc chu tc ng ca ng t
eq1
= 1,2.
12.15 Khi tnh theo bin dng cc mng cc c m gia, ln ca mng c tnh bng tng
ln ca khi mng quy c nh hng dn tnh trong 7.4 v ln ca phn m gia.
13 c im thit k mng cc trong vng c Cast
13.1 Mng cc ca nh v cng trnh xy dng trong vng c cast cn phi c thit k c xt n
kh nng hnh thnh bin dng b mt ln, st cng nh c im pht trin ca qu trnh cast.
13.2 Cc thng s d bo ca bin dng cast v biu hin b mt xc nh bng tnh ton trn c s
phn tch cc iu kin a cht cng trnh v a cht thy vn v kh nng bin i ca chng sut
thi gian s dng cng trnh vi s tham gia ca cc t chc chuyn ngnh.
13.3 Khi lng kho st a cht cng trnh trong vng c cast cn c quy nh ph hp vi cc
yu cu trong TCVN 9362:2012 v TCVN 9402:2012 trn c s nh gi s b theo s liu lu tr
mc nguy him ca cast. Cn d kin thc hin t nht hai h khoan kho st t cast n
su quy nh ph thuc vo mc cast ha, iu kin a cht cng trnh v a cht ty vn, nhng
khng t hn 5 m.
13.4 Khi kho st cn thu thp c cc thng tin v biu hin b mt ca qu trnh cast ha (st,
ln mt t) c thi im kho st v s liu trong h s lu tr cng nh thng tin thu thp c
trong qu trnh khoan cc hang ng, t lp trong cc hang ti khu vc xy dng v phn loi mc
nguy him ca chng.
13.5 Cn m t cc dng v biu hin ca cast trong kt qu kho st a cht cng trnh, xc lp
mc nguy him ca hot ng cast n cng trnh xy dng mi hoc xy dng ci to li v d
bo s pht trin ca cast trong thi gian xy dng v s dng cng trnh trong tng lai.
13.6 Trong vng cast, ch c s dng cc treo khi cn phi xuyn qua lp t pha trn ca nn
gm t lp, t cha hu c v cc loi t yu khc. Trong trng hp ny cn dng i cc dng
tm, hoc dm giao nhau lin kt cc cc li vi nhau. Phi lu v tr mi ni cc v i, cn d
phng kh nng cc b tut khi i loi tr kh nng nn v kt cu cng trnh ph thuc vo lin
kt nm trn v tr cc phu ln b chu ti thm.
13.7 Khi lp t ph cast khng dy, c th dng cc xuyn qua lp t ny. Trong trng hp ny
khi tnh ton cc v i ton khi cn phi k n ni lc bt li ph thm xut hin trn mt bn ca
cc do chuyn dch ca t trn tng cast.
13.8 Thng s chnh trong tnh ton thit k mng cc trong vng vng st ln cast l ng knh
ca phu ln. Vic xc nh n c thc hin theo s liu cc c trng c - l ca t v ti trng
truyn t cng trnh xung nn.
TCVN 10304:2014
66

13.9 Khi xc nh v tr kh d ca cc phu ln cast di cng trnh, chp thun iu kin nh hng
bt li nht n s lm vic ca cng trnh. Trong phi c cc trng hp phu ln nm di cc
lt, di v tr giao ct cc tng, di cc gc nh, gia cnh ngn v cnh di ca cng trnh.
13.10 Khi tnh ton bin dng cast di dng ln b mt, cho php dng phng php tnh ton nh
cng trnh nm trong vng khai thc m theo iu 11, c k n s pht trin ca bin dng cast.
13.11 Vic tnh ton mng cc trong vng c cast cn tun theo iu 7. Khi tn ti khu vc xy
dng cc loi t c tnh cht c bit (t ln st, t trng n ) phi tun theo iu 9 v iu 10,
cn trong vng c ng t th theo iu 12.
13.12 Khi thit k cng trnh trong vng cast cn phi d kin cng tc quan trc a k thut trong
qu trnh xy dng, cn trong nhng trng hp cn thit, c trong qu trnh s dng cng trnh.
14 c im thit k mng cc cho tr ng ti in trn khng
14.1 i vi mng cc cho tr ng ti in trn khng (LEP) v trm phn phi in (ORU) cho
php dng cc loi cc khc nhau (iu 6), tr cc hnh inh gm, cc hnh thp v hnh thoi.
14.2 Chiu su h cc chu ko hoc ti trng ngang vo t ti thiu 4,0 m.
14.3 Sc chu ti trng nn ca cc treo ng, ng nhi v cc khoan nhi chu nn c xc nh
tng ng theo cc cng thc (10) v (12) c xt n nhng ch dn trong 14.5 v 14.6, trong h s
iu kin lm vic
c
trong cng thc (10) v (12) c ly nh sau:
i vi cc tr trung gian thng thng:
c
= 1,2;
i vi cc tr khc:
c
= 1,0.
14.4 Sc chu ti trng ko ca cc cc ng v cc ng (p) nhi c xc nh theo cng thc (11)
v cng thc (15) c xt n nhng ch dn t 14.5 n 14.7, trong h s iu kin lm vic
c
trong
nhng cng thc (11) v (15) c ly nh sau :
- i vi nhng tr thng thng v tr trung gian ....
c
= 1,2
- i vi nhng tr neo v tr truyn ti gc c khu ln .
c
= 1,0
- Nu lc gi do trng lng cc v i cc bng lc ko tnh ton
c
= 1,0
- Nu lc gi chim 65 % v nh hn lc ko tnh ton . ...................
c
= 0,6
Trong nhng trng hp khc tnh trn c s ni suy.
14.5 i vi nhng cc ng lm mng tr ng ti in trn khng, cng sc khng ca t
di mi q
p
v trn thn cc f
i
c ly theo Bng 2 v Bng 3, trong i vi mng ca cc tr
thng thng t trong t dnh vi ch s st I
L
> 0,3 tr s sc khng tnh ton f
i
c tng ln 25 %.
14.6 Cng sc khng ca t trn thn cc ng f
i
tnh theo ch dn 14.5 c nhn vi h s
iu kin lm vic
c
b sung ghi trong Bng 19.

TCVN 10304:2014
67

Bng 19 - H s b sung iu kin lm vic
c

Loi mng, cc c trng ca t v
ti trngH s b sung iu kin lm vic
c

ng vi chiu di cc
L > 25
L < 25d v t s
N
H
< 0,1
N
H
= 0,4
N
H
= 0,6
1. Mng tr gia thng thng khi tnh
a) Cc cc n chu ko
trong ct v ct pha 0,9 0,9 0,8 0,55
trong st v st pha khi I
L
s 0,6 1,15 1,15 1,05 0,7
khi I
L
> 0,6 1,5 1,5 1,35 0,9
b) Cc cc n chu nn v cc cc
trong nhm cc chu ko

trong nn ct v ct pha 0,9 0,9 0,9 0,9
trong nn st v st pha khi I
L
s 0,6 1,15 1,15 1,15 1,15
khi I
L
> 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5
2. Mng di tr neo, tr gc chuyn
ti vt khu ln khi tnh:

a) Cc cc n chu ko
trong nn ct v ct pha 0,8 0,8 0,7 0,6
trong nn st v st pha 1,0 1,0 0,9 0,6
b) Cc cc trong nhm cc chu ko
trong nn ct v ct pha 0,8 0,8 0,8 0,8
trong nn st v st pha 1,0 1,0 1,0 1,0
c) Chu nn mi loi hnh t 1,0 1,0 1,0 1,0
CH THCH:
d l ng knh cc trn, cnh cc vung hay cnh di ca cc c tit din ch nht;
H l lc ngang tnh ton; N l lc ng tnh ton.
Khi h cc n nghing v pha tc dng lc ngang, gc nghing so vi phng thng ng ln hn 10
o
h s b
sung iu kin lm vic phi ly nh i vi cc ng chu ti trng trong nhm cc (theo im 1b hoc 2b).
14.7 Khi tnh ton cc chu ko trong nhm t hn hoc bng 4 cc, sc chi ti tnh ton ca cc phi
gim bt 20 %.
14.8 i vi nhng cc chu ko, cho php h chng trong cc l khoan dn, y chnh lch gia
kch thc tit din ngang ca cc v ng knh l khoan dn khng c nh hn 0,15 m.

TCVN 10304:2014
68

15 c im thit k mng cc nh t tng
15.1 c im thit k mng cc cho cc loi nh t tng l: nh t tng, nh tp th v nh sn xut
nng nghip.
15.2 xut dng cc loi cc sau:
- Cc BTCT c sn, ng knh (hoc cnh tit din ngang) 200 mm v ln hn h bng phng
php ng hoc p;
- Cc khoan nhi ng knh t 300 mm n 600 mm;
- Cc ng nhi ng knh t 300 mm n 600 mm;
- Cc khoan phun ng knh t 150 mm n 350 mm;
- Cc ng thp ng knh t 159 mm n 325 mm;
- Cc ct.
CH THCH:
1) i vi cc nh t tng nm trong vng ng t, c php dng cc- ct khi chiu su h chng vo nn t ti
thiu 2 m.
2) i vi mng cc ca nh t tng t trong nn t ln st, khi ln do trng lng bn thn ca mng ti a bng
15 cm, cho php thit k cc khng xuyn qua ton b tng t ln nu kt cu phn trn mt t ca nh c
thit k c p dng nhng gii php kt cu m bo kh nng khai thc nh bnh thng khi tnh c ln
khng u v ln st ca mng.

TCVN 10304:2014
69

Ph lc A
(Tham kho)
Tnh ton cc chu tc dng ng thi lc thng ng, lc ngang v mmen
A.1 Khi tnh cc c lp chu tc dng ng thi lc ng, lc ngang v mmen un theo s trn
Hnh A.1 phi phn bit hai giai on v trng thi ng sut v bin dng ca h cc - nn.


Hnh A.1 - S ti trng tc dng ln cc
A.2 Cho php dng cc chng trnh my tnh m t tc dng c hc tng h gia dm v nn
(dm trn nn n hi). Trong , t bao quanh cc c xem nh mi trng n hi bin dng
tuyn tnh c trng bng h s nn C
Z
,

tnh bng kN/m
3
, tng dn theo chiu su.
H s nn tnh ton ca t trn thn cc, C
Z,
c xc nh theo cng thc:
Z
c
k.Z
C =

(A.1)
trong :
k l h s t l, tnh bng kN/m
4
, c ly ph thuc vo loi t bao quanh cc theo Bng A.1;
z l su ca tit din cc trong t, ni xc nh h s nn, k t mt t trong trng hp mng
cc i cao, hoc k t y i trong trng hp mng cc i thp;

c
l h s iu kin lm vic (i vi cc c lp
c
= 3).
A.3 Vic tnh ton cc di tc dng ng thi ca lc thng ng, lc ngang v m men bao gm:
a) Kim tra n nh ca t theo A.7;
b) Tnh ton cc theo bin dng , gm c vic kim tra vic m bo iu kin cho php gi tr tnh
ton ca chuyn v ngang u cc u
p
v gc quay ca n
h
:
N
M
H
TCVN 10304:2014
70

u
p
u
u
(A.2)

p

u
(A.3)
Trong :
u
p
v
p
l tr tnh ton tng ng ca chuyn v ngang u cc v gc quay ca n;
u
u
v
u
l tr gii hn tng ng ca chuyn v ngang u cc v gc quay ca n.
Tr u
u
v
u
cn c cho trc trong n thit k t iu kin m bo s dng cng trnh bnh
thng;
c) Kim tra tit din cc v cng vt liu theo trng thi gii hn th nht v trng thi gii hn
th hai (v cng , hnh thnh v m rng vt nt), chu tc dng ng thi lc ng, lc ngang v
momen un.
A.4 Vic tnh ton cng ca cc loi cc cn theo cng thc (1) ca tiu chun ny vi vic dng
h s bin dng
c
o , tnh bng 1/m, xc nh theo cng thc:
p
c
kb
5
EI
c
o =


(A.4)
trong :
k l ging nh trong cng thc (A1) ;
E l mun n hi ca vt liu lm cc, tnh bng kPa;
I l mmen qun tnh ca tit din ngang cc, tnh bng m
4
;
b
p
l chiu rng quy c ca cc, tnh bng m: i vi cc c ng knh thn cc ti thiu 0,8 m ly
b
p
= d+1; i vi cc trng hp cn li: b
p
= 1,5 d + 0,5, m;

c
l h s iu kin lm vic ly theo A.2;
d l ng knh ngoi ca cc tit din trn hay cnh ca cc tit din vung hoc cnh ca cc tit
din ch nht trong mt phng vung gc vi hng tc dng ca lc.
A.5 Khi tnh cc trong nhm bng phng php tnh hc, phi xt n s tng tc gia cc cc.
Trong trng hp ny vic tnh ton c thc hin nh i vi cc n nhng h s t l k phi
nhn vi h s chit gim
i
, xc nh theo cng thc :
=
(
| |

(
o = +
|
`
|
(
\ .
)
[
2
i j j i
i c
i j
ij ij ij
x x x x
d
1 1,17 0,36 0,15
r r r
(A.5)
trong :

c
l h s xt n s lm cht t khi h cc v ly nh sau:

c
= 1,2 i vi cc ng tit din c;

c
= 1,0 i vi nhng loi cc cn li;
d l ng knh hay cnh ca tit din ngang cc;
r
ij
=
( ) ( )
+
2 2
i j i j
x x y y (A.6)
x
i
, y
i
l to tim cc th i trn mt bng, y lc ngang t theo hng trc x;
TCVN 10304:2014
71

x
j
, y
j
l to tim cc th j trn mt bng, y lc ngang t theo hng trc x.
Trong cng thc (A.5) tch
j i=
[
ch xy ra vi nhng cc k st cc th i.
A.6 xc nh phn lc u cc cc, c ni vi nhau bng i chung, cn thc hin cc php
tnh c th, trong cc cc c m hnh ha nh dm tng tc vi nn n hi, cn cc u cc
c ni vi nhau bng cc phn t m hnh ha kt cu mng.
A.7 Tnh ton n nh nn t bao quanh cc cn c tin hnh theo iu kin hn ch p lc tnh
ton o
z
truyn qua thn cc ln t:
( ) s q q | +
|
1 2 I I I
I
4
s z.tg c
cos
z
(A.7)
trong :
o
z
l p lc tnh ton trn thn cc ln t xung quanh c xc nh su Z k t mt t khi
mng i cao v t y i cc khi mng i thp (khi
c
o l 2,5 - ti hai su, tng ng Z=
3
l
v
Z=l; khi
c
o l > 2,5 ti su Z=
c
o
85 0,
, y
c
o c xc nh theo cng thc (A.5).

I
l dung trng tnh ton ca t nguyn cu trc, c xc nh trong t bo ho nc c xt n
lc y ni;

I
, c
I
l cc tr s tnh ton tng ng gc ma st trong v lc dnh ca t ;
l h s ly bng 0,6 i vi cc ng v cc ng; bng 0,3 i vi cc loi cc cn li ;
1
q l h s bng 1, tr trng hp tnh mng cng trnh chn t ly
1
q = 0,7 ;
2
q l h s k n t l gia tnh ti v tng ti trng v c xc nh theo cng thc:
t c
t c
M M n
M M
+
+
= q
2
(A.8)
trong :
M
c
& M
t
l mmen do tnh ti v hot ti gy ra ti tit din mi cc ca mng;
n l h s bng 2,5 tr cc trng hp sau :
a) Cc cng trnh c bit quan trng, khi
c
o l 2,6 ly n= 4 v khi
c
o l 5 ly n= 2,5; i vi cc tr
s l trung gian n xc nh theo ni suy.
b) Mng gm mt hng cc chu lc nn thng ng, lch tm ly n= 4, khng ph thuc vo ch s
c
o l.
CH THCH: Nu p lc ngang tnh ton o
z
khng tho mn iu kin (A.7), nhng vn cha tn dng ht sc chu ti ca
cc theo vt liu v chuyn v ca cc vn nh hn gi tr gii hn cho php th lc , vi chiu su tnh i
c
o l > 2,5 phi
tnh ton li vi gi tr h s k nh hn. ng vi gi tr K mi phi kim tra cng ca cc theo vt liu v chuyn v ca
cc ng thi phi tha mn iu kin (A.7).
TCVN 10304:2014
72


Bng A.1 H s t l k theo cng thc (A.1)
t bao quanh cc v cc c trng ca t
H s t l k
kN/m
4
Ct to (0,55 e 0,7 );
St v st pha cng (I
L
<0).
T 18000 n 30000
Ct ht nh (0,6 e 0,75); ct ht va (0,55 e 0,7);
Ct pha cng (I
L
<0); st, st pha do cng
v na cng (0 I
L
0,5)

T 12 000 n 18 000
Ct bi (0,6 e 0,8); ct pha do (0 I
L
1) v
St v st pha do mm (0,5 I
L
0,75)
T 7 000 n 12 000

St v st pha do chy (0,75 I
L
1) T 4 000 n 7 000
Ct sn (0,55 e 0,7) ; t ht ln ln ct T 50 000 n 100 000


TCVN 10304:2014
73

Ph lc B
(Tham kho)
Phng php xc nh ln ca mng cc theo kinh nghim
Kinh nghim cho thy ln ca cc n ph thuc vo ln ti trng v ng knh cc. Khi mng
c thit k an ton theo sc chu ti th ln ca cc trong t ct thng nh. Trong trng
hp ny ln ca cc n c th tnh theo kinh nghim theo biu thc ca Vesic (1977):
= + s
100
D QL
AE
(B.1)
trong :
D l ng knh cc;
Q l ti trng tc dng ln cc;
A l din tch tit din ngang cc;
L l chiu di cc;
E l m un n di ca vt liu cc.
ln ca nhm cc s
g
c th xc nh theo cng thc ca Vesic:
=
g g
s B / D s (B.2)
trong
B
g
l chiu rng ca nhm cc;
D l chiu rng hoc ng knh cc;
s l ln ca cc n di tc dng ca ti trng giai on s dng cng trnh.

TCVN 10304:2014
74

Ph lc C
(Tham kho)
Mt s m hnh mng khi quy c
Ngoi m hnh mng khi quy c trong 7.4.7 cn c th dng cc m hnh mng khi quy c
c cng nhn di y:
C.1 M hnh mng khi quy c trong trng hp nn ng nht (Hnh C.1a)
Trong trng hp cc nm trong nn ng nht kch thc mng khi quy c gii hn bi:
- Mt xung quanh ca mng quy c trng vi mt bao quanh mp ngoi nhm cc;
- y mng khi quy c nm su bng 2/3 chiu di cc k t y i.
ng sut ph thm (gy ln) trong nn xc nh mt cch gn ng theo gi thit phn b u trn
mi mt phng nm ngang trong phm vi gc m bng 30
0
t mp y mng khi quy c .
C.2 M hnh mng khi quy c trong trng hp nn khng ng nht (Hnh C.1b)
Trong trng hp cc nm trong nn khng ng nht, khi cc xuyn qua cc lp t yu, cm vo
tng t tt. Kch thc mng khi quy c gii hn bi:
- Mt xung quanh ca mng quy c trng vi mt bao quanh mp ngoi nhm cc;
- y mng khi quy c nm su bng 2/3 chiu di on cc nm trong lp t tt k t b
mt lp t tt ny.
ng sut ph thm (gy ln) trong nn xc nh mt cch gn ng theo gi thit phn b u trn
mi mt phng nm ngang trong phm vi gc m bng 30
0
t mp y mng khi quy c.
a) b)

M hnh mng khi quy c M hnh mng khi quy c
cho trng hp nn ng nht cho trng hp nn khng ng nht

Hnh C.1- Cc m hnh mng khi quy c

p
BzLz
z
L
13
L
23
L
z =
B
P
z z
L
*
o
p
30
o
23
L
13
L
L
z
t yu
t cng
13
23
BzLz
z =
B
P
z z
L
*
o
30
o
TCVN 10304:2014
75

Ph lc D
(Tham kho)
Xc nh khi lng kho st a cht cng trnh thit k mng cc
D.1 xc nh khi lng kho st cho mng cc ngi ta phn bit ba loi mc phc tp ca
iu kin t nn, ph thuc vo tnh ng nht, th nm v tnh cht ca t.
Loi mt: nn l mt lp ng nht hoc nn cu to t nhiu lp gn nh song song vi nhau hoc
nghing khng ng k ( nghing khng vt qu 0,05), trong phm vi mi lp tnh cht t ng
nht .
Loi hai: l nn mt lp hoc nn gm nhiu lp, ranh gii gia cc lp khng tht u n (
nghing ca cc lp khng qu 0,1), trong phm vi mi lp tnh cht t khng c ng nht.
Loi ba: nn gm nhiu lp khng ng nht theo tnh cht, ranh gii gia cc lp khng n nh (
nghing vt qu 0,1), cc lp ring bit c th b vt nhn.
D.2 Vic nh gi mc phc tp ca iu kin nn t khu vc xy dng c thc hin trn c
s t liu a cht cng trnh.
D.3 Vic xc nh loi v khi lng kho st cho mng cc, ph thuc vo tm quan trng ca cng
trnh v mc phc tp ca iu kin nn t. Kin ngh chung v khi lng kho st cho trong
Bng D.1. Khng phi lc no cng cn cc chng loi kho st nh cho trong bng ny, khi
lng kho st c th do T vn thit k xut trn c s m bo cung cp y d liu cn thit
thit k mng cc.
Bng D.1 - Khi lng kho st cho cc loi nh v cng trnh (tham kho)
Loi kho st
Mc phc tp ca iu kin nn t
Loi 1 Loi 2 Loi 3
Nh v cng trnh thuc tm quan trng cp III
Khoan ly
mu v th
nghim xuyn
tiu chun
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
70 m, nhng khng t hn
1 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
50 m, nhng khng t hn
2 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn 30 m,
nhng khng t hn 3 h
cho mi cng trnh
Th nghim
trong phng
Khng t hn 6 th nghim cho mi ch tiu trong phm vi mt yu t a cht cng
trnh
Th nghim
xuyn tnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
35 m, nhng khng t hn
2 im cho mi cng trnh

Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
25 m, nhng khng t hn
3 im cho mi cng trnh
Khong cch gia cc im
xuyn khng ln hn 15 m,
nhng khng t hn 6 im
cho mi cng trnh
TCVN 10304:2014
76

Bng D.1 - Khi lng kho st cho cc loi nh v cng trnh (tham kho) (tip)
Loi kho st
Mc phc tp ca iu kin nn t
Loi 1 Loi 2 Loi 3
Nh v cng trnh thuc tm quan trng cp II
Khoan ly
mu v th
nghim xuyn
tiu chun
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
50 m, nhng khng t hn
2 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
40 m, nhng khng t hn
3 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
30 m, nhng khng t hn
4 h cho mi cng trnh
Th nghim
trong phng
Khng t hn 6 th nghim cho mi ch tiu trong phm vi mt yu t a cht cng
trnh
Th nghim
xuyn tnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
25 m, nhng khng t hn
6 im cho mi cng trnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
20 m, nhng khng t hn
7 im cho mi cng trnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
15 m, nhng khng t hn
10 im cho mi cng trnh
Nn ngang - Khng t hn 6 th nghim cho mi ch tiu trong phm
vi mt yu t a cht cng trnh
TN cc hin
trng
S lng cc th do t vn thit k quy nh. Ring th nghim th ti tnh khong
1 % tng s cc, nhng khng t hn 2 cc cho mi cng trnh, khi c c s
chuyn mn cho php tin hnh th mt cc ti v tr c iu kin bt li nht. Nn
kt hp th nghim th ti tnh vi th nghim o bin dng cc.
Nh v cng trnh thuc tm quan trng cp I
Khoan ly
mu v th
nghim xuyn
tiu chun
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
40 m, nhng khng t hn
3 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
30 m, nhng khng t hn
4 h cho mi cng trnh
Khong cch gia cc h
khoan khng ln hn
20 m, nhng khng t hn
5 h cho mi cng trnh
Th nghim
trong phng
Khng t hn 6 th nghim cho mi ch tiu trong phm vi mt yu t a cht cng
trnh
Th nghim
xuyn tnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
25 m, nhng khng t hn
6 im cho mi cng trnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
15 m, nhng khng t hn
8 im cho mi cng trnh
Khong cch gia cc
im xuyn khng ln hn
10 m, nhng khng t hn
10 im cho mi cng trnh
Th nghim
nn ngang
Khng t hn 6 th nghim cho mi ch tiu trong phm vi mt yu t a cht cng
trnh
Th nghim
tm nn
Khng t hn 2 th nghim cho mi yu t a cht cng trnh khi cc kt qu khng
chnh lch qu 30 % so vi tr trung bnh
TN cc hin
trng
S lng cc th do t vn thit k quy nh. Ring th nghim th ti tnh khong
1 % tng s cc, nhng khng t hn 2 cc cho mi cng trnh. Nn kt hp th
nghim th ti tnh vi th nghim o bin dng cc.


TCVN 10304:2014
77

Ph lc E
(Tham kho)
Bin dng gii hn ca nn mng cng trnh
(theo ph lc D trong CP 22.13330.2011 Nn nh v cng trnh).
Cng trnh Bin dng gii hn ca nn mng
ln lch
tng i
As/L

nghing
i
u
ln tuyt i
s
gh
hoc ln
trung bnh gh s
cm
1. Nh sn xut, nh dn dng mt tng v
nh nhiu tng kt cu khung:
- Khung B tng ct thp;
- Khung B tng ct thp c thm ging BTCT
hoc sn mi ton khi v cng trnh ton
khi
- Khung thp
- Khung thp c thm ging BTCT hoc sn
mi ton khi


0,002
0,003


0,004
0,005


-
-


-
-


10
15


15
18
2. Nh v cng trnh khng xut hin thm ni
lc trong kt cu khi chu ln lch
0,006 - 20
3. Nh nhiu tng khng c kt cu khung, kt
cu chu lc l:
- Cc panel ln
- Cc khi ln hoc khi gch xy khng ct
thp
- Nh trn, nhng c gia cng, trong
c ging BTCT hoc mi ton khi cng nh
nh kt cu ton khi


0,0016
0,0020

0,0024


-
-

-


12
12

18
4. Cng trnh dng ng kt cu BTCT:
- Nh sn xut v silo kt cu ton khi trn
mt tm mng;
- Nh trn cho kt cu lp ghp
- Silo kt cu ton khi ng c lp
- Nh trn, kt cu lp ghp

-

-
-
-

0,003

0,003
0,004
0,004

40

30
40
30TCVN 10304:2014
78

Bin dng gii hn ca nn mng cng trnh (tip)
(theo ph lc D trong CP 22.13330.2011 Nn nh v cng trnh).
Cng trnh Bin dng gii hn ca nn mng
ln lch
tng i
As/L

nghing
i
u
ln tuyt i
s
gh
hoc ln
trung bnh gh s

cm
5. ng khi chiu cao H, m:
H 100
100 < H 200
200 < H 300
H>300

-
-
-
-

0,005
1/(2H)
1/(2H)
1/(2H)

40
30
20
10
6. Cng trnh kt cu cng cao n 100 m,
tr cc cng trnh trong im 4 v 5
- 0,004 20
7. Cng trnh ng ten lin lc:
- Thn thp c ngm vi t
- Nh trn, cch in
- Trm radio
- Trm pht thanh sng ngn
- Trm ring l

-
-
0,002
0,0025
0,002

0,002
0,001
-
-
-

20
10
-
-
-
8. Tr ng giy ti in trn khng:
- Tr trung gian
- Tr neo, neo gc, tr gc trung gian, tr
vng cung, tr cc thit b phn phi kiu
h
- Tr trung chuyn c bit

0,003
0,0025

0,002

-
-

-


-
-

-
CH THCH:
1) Tr gii hn ln s
gh
dng cho cc cng trnh xy dng trn cc mng ring l trn nn t nhin (nhn
to) hoc trn mng cc c cc i cc ring l (bng cc hoc mng cc di ct ).
2) Tr gii hn ln trung bnh gh s dng cho cc cng trnh xy dng trn mng ton khi BTCTcho kt
cu lin tc (bng giao nhau hoc mng b trn nn t nhin hoc nn nhn to, mng cc c i dng
b lin tc, mng b cc ).

TCVN 10304:2014
79

Ph lc F
(Tham kho)
Tm quan trng ca nh v cng trnh
Tm quan trng ca nh v cng trnh quy nh trong GOST 27751-88 c chia thnh 3 cp:
- Tm quan trng cpI: cc loi nh v cng trnh m s h hng ca chng c th mang li hu
qu nghim trng v kinh t, x hi v sinh thi (b cha du v sn phm t du dung tch 10000
m3 tr ln, ng ng dn chnh, cc nh sn xut c bc ct t 100 m tr ln v cc nh v
cng trnh thuc loi c yu cu c bit);
- Tm quan trng cp II: cc loi nh v cng trnh ln: nh , nh cng cng, nh sn xut, nh v
cng trnh nng nghip;
- Tm quan trng cp III: cc cng trnh mang tnh thi v (nh tm, kho tng khng ln, v cc
cng trnh tng t).


TCVN 10304:2014
80

Ph lc G
(Tham kho)
Cc phng php khc xc nh sc chu ti ca cc
G.1 Cng thc chung xc nh sc chu ti ca cc: cc phng php cho trong ph lc ny da
trn cc c s v phng php lun khc nhau, dng xc nh sc chu ti cc hn ca cc theo
t R
c,u
. Khi tnh ton theo trng thi gii hn vi cc h s ring cn tun theo iu 7.2 ca tiu
chun ny. Lu rng, phng php tnh ton sc chu ti no ca cc cng u mang tnh d bo,
cn c th nghim th ti tnh kim chng gi tr R
c,u
. Vic tnh ton x l kt qu th nghim th ti
tnh tun theo ch dn 7.3.3. ca Tiu chun ny.
Cng thc chung xc nh sc chu ti cc hn R
c,u
, tnh bng kN, ca cc theo t l:
R
c,u
= q
b
A
b
+ u E

f
i
l
i


(G.1)
trong :
q
b
l cng sc khng ca t di mi cc:
A
b
l din tch tit din ngang mi cc;
u l chu vi tit din ngang cc;
f
i
l cng sc khng trung bnh (ma st n v) ca lp t th i trn thn cc.
l
i
l chiu di on cc nm trong lp t th i.
Cch xc nh cng sc khng ca t di mi cc q
b
v cng sc khng trung bnh ca
lp t th i trn thn cc f
i

theo mt s phng php c trnh by di y.
G.2 Xc nh sc chu ti ca cc theo cc ch tiu cng ca t nn
G.2.1 Sc chu ti cc hn ca cc theo t xc nh theo cng thc G.1. Cng sc khng ca
t di mi cc c xc nh theo cng thc:
q
b
=

(c N
c
+ q
,p
N
q
) A
b
, (G.2)
trong :
N
c
, N
q
l cc h s sc chu ti ca t di mi cc;
q
,p
l p lc hiu qu lp ph ti cao trnh mi cc (c tr s bng ng sut php hiu qu theo
phng ng do t gy ra ti cao trnh mi cc).
Cng sc khng ca t dnh thun tu khng thot nc di mi cc:
q
b
= c
u
N
c
(G.3)
Thng thng ly N
c
= 9 cho cc ng, i vi cc khoan nhi ng knh ln ly N
c
=6.
Cng sc khng ca t ri (c = 0) di mi cc:
q
b
= q
,p
N
q
A
b
, (G.4)
Nu chiu su mi cc nh hn Z
L
th q
,p
ly theo gi tr bng p lc lp ph ti su mi cc;
Nu chiu su mi cc ln hn Z
L
th ly gi tri q
,p
bng p lc lp ph ti su Z
L
. C th xc nh
cc gi tr Z
L
v h s k v N
q
trong Bng G.1, c trch dn t tiu chun AS 2159-1978.

TCVN 10304:2014
81

G.2.2 Cng sc khng trung bnh trn thn cc f
i
c th xc nh nh sau:
i vi t dnh cng sc khng trung bnh trn thn cc trong lp t th i c th xc nh theo
phng php , theo f
i
c xc nh theo cng thc:
f
i
= c
u,i
(G.5)
trong :
c
u,i
l cng sc khng khng thot nc ca lp t dnh th i;
l h s ph thuc vo c im lp t nm trn lp dnh, loi cc v phng php h cc, c kt
ca t trong qu trnh thi cng v phng php xc nh c
u
. Khi khng y nhng thng tin ny c
th tra trn biu Hnh G.1 (theo Ph lc A ca tiu chun AS 2159 -1978).

Hnh G.1 - Biu xc nh h s

i vi t ri, cng sc khng trung bnh trn thn cc trong lp t ct th i:
'
v,z
i i i
f k tg = o o (G.6)
trong :
k
i
l h s p lc ngang ca t ln cc, ph thuc vo loi cc: cc chuyn v (ng, p) hay cc thay
th (khoan nhi hoc barrette);
'
v,z o l ng sut php hiu qu theo phng ng trung bnh trong lp t th i;
o
i
l gc ma st gia t v cc, thng thng i vi cc b tng o
i
ly bng gc ma st trong ca t

i
, i vi cc thp o
i
ly bng 2
i
/3.
Theo cng thc (G.6) th cng xung su, cng sc khng trn thn cc cng tng. Tuy nhin n
ch tng n su gii hn Z
L
no bng khong 15 ln n 20 ln ng knh cc, d, ri thi
khng tng na. V vy cng sc khng trn thn cc trong t ri c th tnh nh sau:
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
200 100
Sc khng ct khng thot nc C
u
, kPa
H


o
TCVN 10304:2014
82

Trn on cc c su nh hn Z
L
, f
i
= k o
V,Z

,

Trn on cc c su bng v ln hn Z
L
, f
i
= k o
V,ZL
.
Bng G.1 - Gi tr cc h s k, Z
L
v N
q
cho cc trong t ct
Trng thi
t


cht
tng i
D

Z
L
/d
k N
q

Cc
ng
Cc khoan
nhi v
Barrette
Cc
ng
Cc khoan
nhi v
Barrette
Ri T 0,2 n 0,4 6 0,8 0,3 60 25
Cht va T 0,4 n 0,75 8 1,0 0,5 100 60
Cht T 0,75 n 0,90 15 1,5 0,8 180 100
CH THCH: i vi cc Barrette, d l ng knh quy i t tit din ch nht ca barrette sang tit din trn c cng din
tch.
G.3 Xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim xuyn tiu chun SPT
G.3.1 Cng thc ca Meyerhof:
Sc chu ti cc hn ca cc xc nh theo t theo cng thc (G.1)
i vi trng hp nn t ri Meyerhof (1976) kin ngh cng thc xc nh cng sc khng ca
t di mi cc q
b
v cng sc khng ca t trn thn cc f
i
trc tip t kt qu th nghim
xuyn tiu chun nh sau:
q
b
= k
1
N
P
(G.7)
i 2 s,i
f k N = (G.8)
trong :
k
1
l h s, ly k
1
= 40 h/d 400 i vi cc ng v k
1
= 120 i vi cc khoan nhi;
N
P
l ch s SPT trung bnh trong khong 4d pha di v 1d pha trn mi cc;
k
2
l h s ly bng 2,0 cho cc ng v 1,0 cho cc khoan nhi;
u l chu vi tit din ngang cc;
h l chiu su h cc;
N
s,i
l ch s SPT trung bnh ca lp t th i trn thn cc.
Ch thch: Trng hp mi cc c h vo lp t ri cn trn phm vi chiu di cc c c t ri v t dnh th f
i
trong
lp t ri tnh theo cng thc G.8, cn f
i
trong lp t dnh tnh theo phng php theo cng thc G.5, hoc theo theo cng
thc G.11.
G.3.2 Cng thc ca Vin kin trc Nht Bn (1988)
Sc chu ti cc hn ca cc xc nh theo cng thc G.1 c vit li di dng:c,u b b c,i s,i s,i
c,i
R q A u (f l f l ) = + +

(G.9)
trong :
TCVN 10304:2014
83

q
b
l cng sc khng ca t di mi cc xc nh nh sau:
Khi mi cc nm trong t ri q
b
= 300 N
p
cho cc ng (p) v q
b
= 150 N
p
cho cc khoan nhi.
Khi mi cc nm trong t dnh q
b
= 9 c
u
cho cc ng v q
b
= 6 c
u
cho cc khoan nhi.
i vi cc ng, cng sc khng trung bnh trn on cc nm trong lp t ri th i:

s,i
s,i
10N
f
3
= (G.10)
v cng sc khng trn on cc nm trong lp t dnh th i:

c,i
p L u,i
f f c = o (G.11)
trong :
o
p
l h s iu chnh cho cc ng, ph thuc vo t l gia sc khng ct khng thot nc ca t
dnh c
u
v tr s trung bnh ca ng sut php hiu qu thng ng, xc nh theo biu trn Hnh
G.2a;
f
L
l h s iu chnh theo mnh h/d ca cc ng, xc nh theo biu trn Hnh G.2b;
Biu xc nh cc h s f
L
v o
p
trn hnh G2 l do Semple v Rigden xc lp (1984).
i vi cc khoan nhi, cng sc khng trn on cc nm trong lp t ri th i tnh theo cng
thc (G.10) ), cn cng sc khng trn on cc nm trong lp t dnh th i tnh theo cng thc
(G.11) vi f
L
= 1;
N
P
l ch s SPT trung bnh trong khong 1d di v 4d trn mi cc;
c
u
l cng sc khng ct khng thot nc ca t dnh, khi khng c s liu sc khng ct
khng thot nc c
u
xc nh trn cc thit b th nghim ct t trc tip hay th nghim nn ba trc
c th xc nh t th nghim nn mt trc n ngang t do (c
u
= q
u
/2), hoc t ch s SPT trong t
dnh: c
u,i
= 6,25 N
c,i,
tnh bng kPa, trong N
c,i
l ch s SPT trong t dnh.
N
s,i
l ch s SPT trung bnh trong lp t ri i;
l
s,i
l chiu di on cc nm trong lp t ri th i
l
c,i
l chiu di on cc nm trong lp t dnh th i;
u l chu vi tit din ngang cc;
d l ng knh tit din cc trn, hoc cnh tit din cc vung.
CH THCH:
1) i vi cc loi t ct, nu tr s N
P
> 50 th ch ly N
P
= 50; nu tr s N
S,i
ln hn 50 th ly N
S,i
= 50.
2) i vi nn v nn t b nn nh si cui trng thi cht, khi tr s N
P
> 100 c th ly q
b
= 20 Mpa cho trng
hp cc ng. Ring i vi cc khoan nhi v barrette th sc khng mi ph thuc ch yu vo cht lng thi
cng cc, nu c bin php tin cy lm sch mi cc v bm va xi mng gia cng t di mi cc th c th
ly gi tr q
b
nh trng hp cc ng.
TCVN 10304:2014
84

Hnh G.2 - Biu xc nh h s o


p
v f
L
G.4 Xc nh sc chu ti ca cc theo sc khng mi xuyn tnh q
c

Ngoi phng php xc nh sc chu ti ca cc theo kt qu th nghim xuyn tnh trong cc iu
7.3.6 - 7.3.9, c th xc nh sc chu ti ca cc cng thc G.1:

i
c,u b b i
R q A u f l = +

(G.12)
trong :


q
b
l cng sc khng ca t di mi cc xc nh theo cng thc:
q
b
= k q
c
(G.13)
q
c
l cng sc khng mi xuyn trung bnh ca t trong khong 3d pha trn v 3d pha di mi
cc, d l ng knh, hoc cnh tit din ngang cc;
l
i
nh trong cng thc (G.1);
k
c
l h s chuyn i sc khng mi xuyn thnh sc khng mi cc, tra Bng G2;
i
f

l cng sc khng trung bnh trn thn cc trong lp t th i, xc nh theo cng thc:
c,i
i
i
q
f =
o
(G.14)
c,i
q l cng sc khng mi xuyn trung bnh trong lp t th i;
o
i
l h s chuyn i t sc khng mi xuyn sang sc khng trn thn cc, tra Bng G2.

0,2
0,4
0,8
1,6
0,2 0,4 0,8 0,6 3,2
(0,5 , 0,8)
(1,0 , 0,35)
H


o
p

20 40 80 160 320
0,4
0,8
1,6
Sc khng ct / p lc hiu qu thng ng : c
u

/o'
v
H


f
L
Chiu su cc/ ng knh cc : L/d
a) b)
(1,0 , 50)
(0,7 , 120)
TCVN
10304:2014
85

Bng G2 H s Kc v

Loi t

Sc
khng
mi
xuyn
q
C

kPa

H s Kc H s
Cng sc khng ln
nht trn thn cc f
max

kPa
Cc nhi Cc ng Cc nhi Cc ng
Cc
nhi
Cc
ng
Thnh
b
tng
Thnh
ng
thp
Thnh
b
tng
Thnh
ng
thp
Thnh
b
tng
Thnh
ng
thp
Thnh
b
tng
Thnh
ng
thp

t dnh chy,
Bn
(*)
< 2000 0,4 0,5 30 30 30 30 15 15 15
t dnh do
mm - do cng
T 2000
n
5000
0,35 0,45 40 80 40 80 (80)
35
(80)
35
(80)
35
35
t dnh na
cng n cng
> 5000 0,45 0,55 60 120 60 120 (80)
35
(80)
35
(80)
35
35
Ct chy T 0
n
2500
0,4 0,5 (60)
120
150 (60)
80
(120)
60
35 35 35 35
Ct cht va T 2500
n
10000
0,4 0,5 (100)
180
(200)
250
100 (200)
250
(120)
80
(80)
35
(120)
80
80
Ct cht n
rt cht
>10000 0,3 0,4 150 (300)
200
150 (300)
200
(150)
120
(120)
80
(150)
120
120
phn mm > 5000 0,2 0,3 100 120 100 120 35 35 35 35
phn phong
ho, mnh vn
> 5000 0,2 0,4 60 80 60 80 (150)
120
(120)
80
(150)
120
120
CH THCH:
1) Cn ht sc thn trng khi ly gi tr sc khng trn thn cc trong t st yu v bn v c th xut hin ma st
m khi b ln do ti trng tc dng ln n hoc do trng lng bn thn t.
2) Cc gi tr trong ngoc n c th s dng khi:
- i vi cc nhi, thnh h c gi tt, khi thi cng thnh h khng b ph hoi v b tng cc t cht lng
cao;
- i vi cc ng c tc dng lm cht t.
3) Gi tr sc khng ca t mi xuyn trong bng ng vi mi cn n gin.TCVN 10304:2014
86

Th mc ti liu tham kho
Ti liu tham kho bng ting Nga:
- SP 14.1330.2011 SNiP II-7-8* Xy dng trong vng ng t;
- SP 16.13330.2011 SNiP II-23-81* Kt cu thp;
- SP 20.1330.2011 SNiP 2.01.07-85 Ti trng v tc ng;
- SP 21.13330.2010 SNiP 2.01.09-91 Nh v cng trnh trong vng khai thc m v ln st;
- SP 22.13330.2011 SNiP 2.02.01-83* Nn nh v cng trnh;
- SP 28.13330.2010 SNiP 2.03.11-85 Bo v cng trnh xy dng chng xm thc;
- SP 35.13330.2011 SNiP 2.05.03-84 Cu v ng;
- SP 38.13330.2010 SNiP 2.06.04-82* Ti trng v tc ng ln cng trnh thy (sng, bng v
t tu thuyn);
- SP 40.13330.2010 SNiP 2.06.06-85 p b tng v b tng ct thp;
- SP 41.13330.1010 SNiP 2.06.08-87 Kt cu b tng v b tng ct thp cng trnh thy;
- SP 47.13330.2010 SNiP 11-02-96 Kho st cng trnh xy dng. Nhng nguyn tc c bn;
- SP 58.13330.1010 SNiP 33-01-2003 Cng trnh Thy. Nhng vn c bn;
- SP 63.13330.2010 SNiP 52.01-2003 Kt cu b tng v b tng ct thp. Nhng vn c
bn;
- GOST 5686-94 t. Phng php th nghim cc ti hin trng;
- GOST 12248-96 t. Phng php xc nh cc c trng cng v bin dng trong
phng th nghim;
- .GOST P 53231-2008 B tng. Nguyn tc kim tra v nh gi cng ;
- GOST 19804-91 Cc b tng ct thp - cc iu kin k thut;
- GOST 19804.6-83 Cc c tit din trn v cc - ng b tng ct thp khng ng lc trc.
Cu to v kch thc;
- GOST 19912-2001 t. Phng php th nghim xuyn tnh v xuyn ng ti hin trng;
- GOST 20276-99 t. Phng php th nghim hin trng xc nh cc c trng cng
v bin dng;
- GOST 20522-96 t. Phng php phn tch thng k kt qu th nghim;
- GOST 25100-95 t. Phn loi;
- GOST 26633-91 B tng nng v b tng ht nh;
- GOST 27751-88 tin cy ca kt cu cng trnh v nn mng. Cc nguyn tc tnh ton c
bn;
- GOST P 53778-2010 Nh v cng trnh. Nguyn tc kho st v quan trc trng thi k thut.
Ti liu tham kho bng ting Anh:
- AS 2159-1978 Rules for the Design and Installation of Piling Australian Standard;
- Recommendations for Design of Building Foundation (Architectural Institut of Japan 1988).