Vous êtes sur la page 1sur 54

y

âY 2008
|â 1429âZ y@
| â1429âZ y@ .ì Y â2008 y DD 49DD {g Ѧ½Z DD 6DD {g ÑDD 6DD :¢
6n Ú c … ^ Û Œ ] ku}Z· (e, ]ðg)Æ :k , æ
~g@a ·gŒZ =rÔ# r™ ãH , mz,
6 tËZ w¾Ô# r™ sæ , mz,6 w¾ .‚ [» xHgœÔhÝX3* @1 tzg à ÅZ ËZ e :=k , æ
ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* Ô ÃVìi‚ÝZgZMZ # r™vŠgzZ kuÆ e], ðgb ¬tÔ\ M ,™vZÔ# r™
) á Z ~uzŠ XX |(,s§Å !x» 7Z ·r
® # ™ÔtÃ# r™Â ǃ yÎ0* Ôì ÝZ „ Y’ Å yÎ0* ÔÃyT @á · :k, æT$* *
6 òg » z Š· Å vZ 6Z Ô i Z+
, 0Z » kZ‡~ yá Å vZ » Š·Ô82* eW {+
@ 64$ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠX 11* @4 l…]] ‹×rÚ
L Å ¶Š u ÐZ ÅvZ6,仿v M Æ Š· ÔZw× Å z ]zZ°6,ðŠgzZ ^ÑÆŠ·ÔÒ
< g (Z †Wz6,
g8E
X}pÆ rvŠ z Zw ö yZ6,wqZ‰ yZ Ã0# Ö Z ÅYâ 2008 Ôl k1Z·ËZ e
Vw‡ ¾zZÔ ó[
~ ó òZÆ äƒ ™Æ ÔŠ gzZ l A » ~, m,3pÔ**ƒ s¸ñ » tigÔ]ZñZ ]ÒÔ ÔŠ ïEL “gLLXÔ$ gu kgŠX16@* 12
ì³»[Z Æ\Wb ¬tÐ {â 1 w‚ 13Ú Y xz Y fx ZZ œ. Þ ‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17 @• ',
y1Zg ã¯Å y*zyÔ òÝ Å yX zX kzgX * cX ñ’ yÒ» ¬ w‚ 22Ô~s M Æ èâ - q’ÔX 28 @*19 }Òúo yzg0 +Z
 ñƒ G x¤ /zÅ ]tð‡´gzZ ã— yÎ 0* È ** ÑŠ ~ Š !* M {g©gzZ cZ™Ô _ ƒ ÇZ ~ @ á · :gƒÑ
Cƒ : ZÎg z ?f0# Ö Z ` M Â @* ƒ c*ŠB‚ » hä ËÐ ~ Vâ ›hz™ ° q -ZÔì # Ö }. /Z yˆZ ¦ :c Z™
[ ñƒ Š Ã]Zg ~y M Å y@Æ V ~*™Ñ ugMZ ypg q -Z sÜ ?¤ /Z ypg wLZ X y@ÔX 32 @*29
gz{· Š !* Wß
Zƒ 7‚ÃËJ -Yâ 2008 ` M ˆ Æ/ ñ ôEE§zŠ Ðß™Ýq¼ {z ? Âßg Z¦ /._Æ
{ !
4¨3 Æ X³, ì™·!Zâ Z̀Í
ƒ ~g7 u œ ° œÔ, 6 ä M : [Z Ô s ÜÆ èEG 7 gz¢Ã }pb yZ X 34* @33
D™ c* Š 7Ußxk!* y-z ÑÃVÍß( b§Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z ~ ¬zŠZD+ gZ ì _ }Òúo yzÛ
Ôðƒ $ "* U ã*!g ]¾ ¢ Þ.‡* * ]‡5 ˆ w‚ 40Ð # r™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 36* @35 -4E
7Š ƒ ZŠ :6¤',
E
îE@G
Z ƒ 7wßñ[Z J - ` M ¶ÐyZ Å q gÐ < Lzy MŒ Ûd $†Åw'ÊÎÆ # r™ ã¢i=.‚
Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ y ZŠp „+ 0K¶Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, $ Æ xsZ)*
F+ *izgX38* @37 aZ y** ° :M%Z
ì c* VZ xŠ ö*z gŠ. Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù 
á ~ Yâ 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™# Ö Z)** izg Õ· :[²~Š:
"Åxi 5 gZŠ {Z9- qZÆ # r™ ã¢?=.‚ ?Š· q nZz ) ®¤Z * c ~g î òsZ X 46* @39 wD Z· :÷Z Û
 ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,KãÅ < Lzy MŒ Û ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g î òsZL L
7
Ob* ! ãZx Å ó óM M L L ñO Å vZX ~, RÑX zX Z X * *i X z X [ZÑ 3T {g H Š XÅ $ eg/X 48* @47
]uZz zŠ Æ M%Z e $g/ +F,x{â kZ Ôy*VZzÔ14X ÑZz äƒ ù á ~ „]úŠ )xâ ]g¸ z 9zg 15X X X X X X X X ãÎ 0*
? ï Š g Z ÛŒX X 5X X ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 49 wc* g5X X X X X X [²~Š:
?¶â c yúÛ ä öP\ñ 4â ¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 50
N âÛ ·_gz¢ » }p(XzX ó ?* câÛ ·_ » VzgÑ 6¸/ ¦Æ„]úŠ)xâ ä \ M HX53* @51 °Z e 3X X X X X X X°Z e k%Z
] , 11 Æ } p ~ , môZ +
&7 2X X X X X X X X X X X X &
+7
»/™ï )HX CŠ c* -w‚10~ Vßj ð|B‚Æ V” y›150000 {Š™ Y Z¨Z Ô ùg+
iJ & Z xsZ
* uoÑ Å LY : yIg » á$
{â X ò » * +Æ yIg » » *Š ! fX d z õZg Z9z,Ôã{Z ( x ÈZ k, iO
ðZÎgz ªfVð; Æ rgzZ ´ ˜àg- 8 Y M%ZÔi Zz M ÅvZÔ] uZz Æ ƒ Z”R Æ Yâ 2008y
051D 2273260:cX X X 051D 2820901:y¯ÔŠ !* á 4‹Ô34y k yWÅZ ûq
WxsZ F-6/3 g ú -’
20 Tyrone Road East Ham London E6 6DT Phone - Fax :020 8471 5728--Fax: On request
1

X X X ã*
!g ݇g Z ,
6ó óli ‚ L LX X X
áø æû †ö Ãö *û øm Ÿø &ö nûuø àû Úô hö ]„ø Ãø ûÖ] Üö ãö nøiô^ûømæû ø] š
ø …û Ÿøû] Üö `ôồ eô äö ×#Ö] Ìø Šô íû m$ áû ø] lô ^F nôùŠ$ Ö] ]æ†ö Óø Úø àø mû„ô $Ö] àø Úô ^øÊøø]
c ~ }i ÃyQ vZ }Š vŠÐ kZ ? ìg ™/i ‚ {z sp" Q HX X
*
( 45e$ M ìZ >gÎ 16) X X ƒ : Ìy á 7Z Ð V ˜ Ð V ; z [ Z±, 6 yQ } , 7yM
Œ] (1a oãe ‡]çq ^Ò kfn’Ú †a 6nÚ Üm†Ò á †Î ( á †ÏÖ^e ämˆri
oãe Ün×Ãi æ oa‚Þ^(Þ oÒDå‚a^(ÛÖ^e á^Ûm] oßÃmE å]… oÒ 1ß3e 1‰
Ì~ ÃÅ V7Š gzZ V2zŠ LZ Ô Ì~ ÃÅ Iz !! ‡^‰ !!
çi ^+ça á^jŠÒ^µ ( 1a Ø‘] ð^Ïe oÒ á^jŠÒ^µ tËZ w¾ Ô r # ™sæ(w¾ .‚) [» xHgœ
== n | , ( s§Å ! x» 7Z · ïE L 8™ ÔtÃïE L 8™ =3=
# ™ ~g@a ·gŒZ =rÔ r
r # ™ ãH, mz6,
yZ ñZÎ Â ;g : „ y Î 0*( ‚$ +Á{) ~ “ kZ ¤ /ZÔ Ç
= = e, ]ðg Æ  b¬tÔ ƒ Ì >% » li ‚ =1=
îŠ ßF,w!* ÃX X ]ZŠ ¢ CZ fX X6,Š z Æ yÎ 0* Æ V¸
n Æ Ùi ‚C Ù Ôì &9 Û ´Š CZ ** ™ & ¤ z G @*ku
gZŒÛ Ùi ‚ ÃVzuzŠ Ùi ‚ ‚$ +CÙ , ™: vZÔ? Ç ìg HÔ
Ô ó ó @*ƒ 7ÌyáÐ Z Ð V˜L L{z Ì[ Z±gzZ ì [ Z±Ïz
ìg @* ƒ >% » VØi ‚ s ÜÆ 4C Ù ŠpgzZ ìg êŠ
yzÛ 9 ~ tg ZŠ Z Æ Yâ 2007 ~gz Û „]úŠ )xâ ä b ¬ kZ
 åŠ HH n²ÌtX X
äÒ 1a å]ç+ oÞ^ŠÞ] îm…^i ( ;g Y c* Ù Š 7VŒ Î ) ¶Å `gŠ ,Å VØi ‚ o
ZC
==É * c ` 7ä ŠÛ- qZ ËLÃo ÌË=4= åŠ HH n²Ð á ZjÆ ¸g b!* -Z ~ ÏZ X X
q
²
6,ÏŠ™g » Å dZ §ÇC ,
Ù ÔWZk izC
Ù Ô §œC Ù ÔdZ êL qCÙ l^e xnv‘ çi 6nã2çµ 1‰ ˆq^ Œ]
/
œ%z g"LZX X (àø mû†ô Óô ÛF ûÖ] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ öä×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø æø
s Z@Z LZX X X X X X Ð ƒ  vZ gzZÔ Å ä vZ m, ?q -Z gzZ Ô Å äVrZ m, ?q -Z gzZ
²
êL qÔ Dƒ i Z0 +Z W,Z Ð á ZjÆg » ƒ|Z LZ X X X X X X 54e $ M yZ/Á M Ô 3 á Zz ä™ m, ?4
 Dƒ q -ÑÆ ',Z',~ ò » ** Ù Ô ! x»C
C Ù Å dZ åŠ HH n²ÌtX X
çÒ 7æ …] ] å …ç Ò „ Ú †rnÚE ˆq^Â äm äÒ 6m†Ò ä×Ö]
Ý^Ò Ôm] 1‰ 6nÚ N^÷ßnÏm Œ^`ßÚ DJ†ñ^9m…
^Þ †Ò @',Æ kZ Ôì / ñ ô]§ ~ V wÎg ]§z y M Œ Û Âxw Z÷
² 9 Ñ* ! {gÃè =2=
܉z êL q * c Ôì * @ƒ =5=
LZ Ô Ã] ZŠ ¢ LZ Ô Ãg ZMZ LZ ~ó óx ** Æ yÎ 0* ze $g/L Lì e X X » „+ 0K ¶Å VØi ‚
Å ] ZŠ ¢ LZB‚Æ
= =ã * !ÛŒ
ìg HxwCZÃ\ M == Æ - qZÙCX X s M
LZXc* X yz¬ozæ) ñƒ ïŠ -Z C
q Ù @*ƒ e Äg t ‚
gzZ „ŠðŠ ñZÎ Â D™™¯Zy M¤ /Z Ô D » ]ZŠ¢ ³ Ô 7Z · Ô t‹ [|Z LZŠp
o Ô ƒ zy u Ì~ Ãz „KZ ŠpÆ ™ð g »i§ » 3 ëÐ
» kZ ? ì ;g ™ H yÃÔ Cƒ 7{Zg ðà k0* Æ yZ Æ ko
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶ KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 4G
3E5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b ¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „  zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b ¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q -’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @* ™
ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C
Ù ÔgœC Ù ˆ Æ IZ +‡z WZZ +‡Ôì „g yT z e $g Ô „0 +¶
K
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶ KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ y Z ŠpÔ v Ð Vìi ‚à Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008y Ô „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~uzŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZ Æ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
2
~ Vzg ÑÆ „ yÃBŠ gzZ ,™Šp\ Mê
c*Û c_ Ì » âY 2007 ~Z „]úŠ )xâ ä VÐ \ MXXX
â ·Þ^‰ ^Ò7çßnj‰
²
Bâ Û ±5 gzZ Ãq
-Z Ã] Ÿzcë Z PÔ Çƒ F öÐW‘Z KZ Ã܉z êL q ™0=6=
==~g ZŠ Ãz + ,
r™g ŒZ =r [»
# Çg ÌÌZ%Ð ¿k QC Ù {Š6,gŠ gzZ ì @* ƒ ;g ÑŠ Ì¢ »
á ÐnÛ » ãÎ *
ìC 0 íz BÙC Æg ZMZ kƒÔ ƒ ÷e » äƒ ‰ Ü z Áq Æ Tì @* ƒ ñƒ
H g ezŠ Ð ~Š !* 6
X
',z „n à I z o îpI. „ ä V¦o , Z
Vo) g Z MZ øgzZ g ZMZ #
r™Æ Iz o {z=( 1) 10=
gzZ ƒz x ~Z ñO Å ¶Š B‚ » q -Z ËÐ ~Vƒz¤ /Ô z ÌZ z ]à z ]³ Ý Ð g ZMZ iŠ q -Z ä T X ì
êŠ ]úŠ Åì wZŠZ Ó Zg w hÓ Zg Ð VƒZg Å ã!* Û zg ôZ
ΠX X gzZ g *
!-
qZ X X J - ]ñÌòzøi Z ˆ {z š Z' × » ] Zg (Z
» Ë Â: ( kuÆ e],ðg ) b ¬ t ÔÇ ìg êŠ vZ Y ¶
KZÔ ì ;g … Y 7Ìt ?ǃ H [ Z± Z(,Ð kZ Ô ;g *F,c
» ( Æ ]à z ]³ wø) Š ¢ ~z*Š ðà „ : Ô ì ÐZ oñçÒ 6nÚ á]‚nÚ 1Ò 7ç×nãÒ |†_Šq
ì ñƒ G îiE $ Zz yZ ðÃÐ Ë„ : Ô ì Ù| == Ô ì *@™ ƒ : Ô ì * @™ Zg ; L: ! Z Iš=7=
ÃâY 2007 ðÑ 20 ä Y ¯z ^ õg @*Ô ì •c* Cg ; š~³Æ Tì Cƒ ÏŠ™g » ¦ù Å št
» c*Š ÀäðOZ ÅŠ !* WxsZ & y Zd } (,Ð ƒ  Æ y Î 0*
gu^‘ p…‚aç2 ‚ÛvÚ …^íjÊ] ‹9Šq Ìn2
~ ]gßÅ à b Å=( 2) 11= ^nÒ Øu
‹q oÒ Ø‘^u oe^nÚ^Ò åæ oãe ]æ% oaæ 1a ^m% %…% 1Þ ‹q 1a h]çq [1a
== Ø |Z LZ7Z Ô 3â : *c 3â Y xz Y fÔ}Š =8=
¸ ìg kF, Ð w‚ 60yÎ 0* IZ n Æ X 1
å: g¦ ðÃ~ s »Z z w° õg @* Å yÎ 0*
»X 2 x £ kZ 7Z ÆZz ™ç ¿Šp Ú? sæw¾ {z Ô ;gi ** ?
+Æ ó ó]gz¢tÃL LäX 3
ØŠ ðŠ r ZŠ x **
$ !Zi Z » G LZ „ {zÔ sæw¾ ` M V˜ ‰ ™á ?
b§ÏZÔ,™
g ä ` ¯ b§T c* X b§kZ ÃZ +‡ LZ ä Y ¯z ~X 4
å c*
X Ãr# ™ sæw¾ ™0 g Z-Š ðƒ ðö änÚ^¿jÞ] oÃו
ðà ŠyÎ 0*ÂVƒ } 9 J Q Y ¯z ¤ /Z c*
Š ™"$U*t äX 5 yZd } (,}Ð { Z',
uá Zz ¬ Ão { Z',
uCÙ Ð âY 1995 
}™!Zi Z » G LZ „z ì ð M C™g ezŠ Ð
Ë ™7¨ £ » yZ ] ¸
$
ˆ$Ö „Šp] ¸C Ù àZz äZ”Ð Y ¯z c* $U*
Š™" t äX 6
îñ^Úæ ð^Û×Â
ì ÁñY ; ZuA &Ô ñY Å p°ÎÅX7 c_ » î~©E8eY Ô KwÑ L L Ǿ Ô ì ;gÈ]!*
„q -Z q
-ZC
Ù ~
w‚ 60Æ yÎ 0*ƒ ó ß g» i§Ôì 9
 t ì t wZÎ Ô óì
 x\ M Ð aÆ vZ
^jÖçãe 6n`Þ “í= Ün¿Â oñçÒ oãfÒ ,™ Ì!ZiZ» G gzZ ,Š Ì[Z ?n CZ 7g »i§ 9VY ~
^n+ ça Ñ†Æ åæ Ÿçe Ùçe ]<e oãe 1Þ ‹q äÒ ”ç’íÖ^e 1‰ 7çßni
„ ó ów1Z,
(L LÃVß Zz % 1 w1 Z ,
( ì { ZÍ ãK
K̈Z õg *
¨ @=( 3) 12= ÝçÛÃÖ^e 1‰ 7çiçÎ äÏ×ÃjÚ oa g‰ …æ]
q Ù Ð ~ \ M Ô vß ‘ ñ 7,ƒ
-Z C  \ M Ô ì Cze á ==  „ ZpgŠ Š䙿? g I $ gu {Š™yÒ =9=
Æb ¬ t gzZ Vƒ Ð ~ Vß Zz ä™ ¿\ M ,™vZ Ô ì
[ x» Vz ÑZz ó ów1 } (, L Lì ¬Š ~ x  rZ° Vß ‚ ä
½ ]ÎÐ ~ V wÎg ]§gzZ *™ y M ŒÛ Ìku e], ðg
$OgzZ ~ b
- ¬ ì äa xŠÆ Vz kZ Â! x» Ô @* ƒ7
ÌZw gzZ % Z eB; ~ y ⤠/ -ZC
Ãq Ù Ð ~ \ M ÂX Ì
ï Š™ u á {z lÃVƒúŠ 8 -!*— ì @* ™ 7 bÑŠ {z Ð
]úŠ )xâ vZ Y ¶ } M M} M Ô ì h » ä™ ,™ m,
KZ ¹!* ?
ì FÐ . Þ £æ x » ** LZ Vz [ x»C Ù Ô
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L

„0 KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 4G
3E5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ y Z ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008y Ô „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~uzŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZ Æ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
3
¿>{n Æ pg Ĥ /KZ ? ÔZ uugzZ yñ Å xsZ Yf ó óÏ Ô Ç}™ ` Zg L L\ M ,™: vZ
Æ M%Z ä /™ï )H b§TÔ bŠ 7ÌB‚ » VhÆ 6nñ^q <µ 6nÚ †Ó2 1Ò
g Ô yÎ0* ŠZiWgÃyÎ0* M%Z Hy ¸ ÚZ ÃwzgÆ “ W ñZ·Zz Ìm†= …]çÞ ^+ c†Ò t]…ZZ 1Þ Ôm] †a 1‰ 6nÚ ¸
ì [ ™ Ýq C Ù „ ‚$+Á{ á gN* Æ ä™ »Æ ]¸bZ ŠZiW ó Ï}™ `Zg=(3)14=
}z M óï
]oª » kZ óóì ¹!* ç» „ ‰ Ü z LÃL (‚$+n Æ xZŠZ ~y WÔ Ð VzÈyZÔ }ÈÆ +Z +‡t Ô ì ¬Š
»}z M è‡}z M „
ugIu Æ ~ V *™ÑÃðZÎg z ª f ÅVâ›6,R@¬X7 Lg @* Jm ® ÅgZMZÃy)g» +F,4LZ Ìñƒ Te: Z +‡CÙ
Æ{ c* yIg»gÃgZÂZ ~ Z+ &AZ o. g¶ZÆ yi+Î6,ŸÆ È Ã ƒ Y¯Ô A $ƒ gÎÔ ì @* Z » „ d
a $¾åÂy }Y 7yÃÔ ì
y¶ Kðà » óó´Š ‹)LL }ì n Æ Ú Š t sÜ** ™ ùáÆ A $ƒ ̀' Ô A $ƒ yò Ô A $ƒ !ºÔA $ƒ c Ô A $ƒ S Ô A $
y* C,ge Æ Yâ2007 ~gz Û ñZ',„]úŠ )xâ Ô 7c* ì ¹!* àÍ Ã y)g» Æ R¬ Ð ƒ  Ô ** ™#Ö Óì x» » Z +‡ Ô”!* £Ô
 åŠ HHyÒ tB‚Æ ,gZz õg@* Å VâIg» ~ (30 @*27™) ì*@Y Hg» n Æ ähYZ y CZŠpn Æ ä3
n Æ äo ì Å !x» KZ Âì + X™]>Z d $Œ Û Ãìa Z # ©LL ì i Ðq Z {§Ìt » - q’Å Y ¯z
-ZQ ™Ã © Âì I
q H¸ ™ X yY;a „ V ì CYÖ ™ YgzŠ
6na 1a… †Ò Fnµ 1Þ]…„Þ 1Ò 7çÞ^q oßµ] ð¡Òæ
O%Z {gÃèÔ ì Lg ~gY J - ]ñ Å ìa Ÿt Ôì C™úg7½
]ouZ zŠ » ì ÅÔ‚$+Á{Ô
1Ò ¸ äßn`Ú ^Ò †fÛj‰ ð¡Òæ Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
C*!._ \ M ,™vZ Ô Çƒ· » y JZ +, F J=( 4) 15=
»,k½z , k’Ô Äô)Š Zi W Ô ,™: Ÿ
gu^‘ ͆HÚ Ù†ßq …æ] gu^‘ ‹9Šq Ìn2
−: gz$ L7Z N MÃgz$ Ìæ 5#Æ \ MX 1
6na 1Ó2 ^Ú†Ê á¡Â] …^e …^e
B‚Æ g Z- Š Ì&ÔOg t ‚å Ã;# Å V.¿Šp X 2
ì nÛAzZ » Y ¯z ñƒ D VZ {+ Zà g7 ½Ð T=8=
Vƒ Èg » 6,wßZ Æ ¶Š Ð ß [ Z » • M Z {z Ôì @* ƒú¿Šp/w~y M » kZ ƒ D]ñÅ kZgzZ ñY c* ŠÎ
-Ñ n Æ $
q -zç Å - q’KZ Ã V o) Ï( » Y ¯zX 3
g ZŠbÆ Äô)Š Zi WgzZ ~g@a ·g ŒZ =r öLÅb Y 2â 007 ðÑ 20 p å 9* *™
† µ ÜŠ q 1 Ò 1 jÒ 1 Þ …^ fì ] …æ ] Ô × Ú ‹q ‹ q
σ t~(,¹ bŠB‚ » Vo) Ï( » Y¯zˆ Æ # r™
1a äµ^ã2 Õ…^fÚ†‰ ^Ò" #Üm†Ò ofÞ
B‚ B‚ Æ ó ó Vß1 } , (L L ä #r™ pÑ i Zâ [ »X 4
6,ŸÆ È ™0gZŠbÆ Äô)ŠZiW~g¶Z ÏZ=9=
10~ ]Ñq ñƒá$+Ô ì c* Š ™ qzÑ Ü$+ÌÃ]** ´Z!‚JWLZ
 ,™ ãZzt ~ QÔ NZz™ ù á yIg» ÑZzuÆ {Z', uÆ o kZ
Ù i ~pC
C Ù Ô Ç}7,7 Ü$+¼ H7Z äY: J - (õg@* Å3Zz)m
V·™á Ð ðxŠW ïŠ xZ Z z ]³„z à ð .ñgzZð}y›
~
ì$ Ë ƒ" $U* Þ ‡
L
ìg @* Y c*-#
ŠJ Ö ªgzZ ì ;g * @Yc*Š Ã(A$% D ) wÎgC
Z ø Ù ÑC -
Ù J
ì ¶‚ +F,{h+I » yi z Š%C Ù Â Âd $Œ Û Æ ]Z| ð|Æ `WÔÇ
Æ ó ó ñZ·Zz Æ M%Z L LÐ wzZ izg Â/™ï )H X 5
¯ Ã~f q -Z ÃyÎ0* ) 4 z [!‚J‚ Å]g¸B‚B‚Æ wzg
Ð ^Å Y ¯zÔ’ e ** ™ kCõ~ ä™ ù á yIg» !Z t Â7Z
~ òÝ w!* Å]g¸ Ù7Ìt Â{zÔ „ggZŠbÅ ( ¶Š
Zz™ ù á yIg » ! Z ~ o T T {z ì „  ZpgŠ : Z b
¬
Ï Ã}Š 7“LÃ# r™ @s®ZÆ *Z Y *Z {z
ˆq^ äm ä×Ö] ð^(Þ] 5†³ì ^³Ò …^³`j=] Œ] N Zz™ Ã
^+ c†Ò k=]R†e DŒ^`ßÚ †rnÚ J†ñ^9m…E ` W ìg g ZÎÆ V¯ zŠ å # r™ Ý°Z a * * ÑñX 6
kZ Ð s§ÅVÐ\ MXcþ* X ǃ 7¿6,tgZŠZ kZ J -Z# =10= KZ [Z „: gzZРÙµ ZÐ(t) > ›ÃÔ *Z Y *Z {z:Ô Ì
Ï ñY Å7„0 +K¶B‚Æ ]¬g7½Å „0 +K ¶ß ËÅ  b¬ Ã# r™£Z @è‡7Z Ð ÃZC Ù Š à õg@*Ý°Z aï Å èâ
vZ Y K¶Z Çìg * @Y H ù á ùz ð~ „]úŠÙC tg ZŠ Zt ‹® ) ) KZ6,xŠëZC Ù gzZì ´ggZŒ uÅ¿>{
Û ',ÌÄZ',
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0+¶KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 4G
3E5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ y Z ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008y Ô „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~uzŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZ Æ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
4

(-
J84*
@64$ m§ ó ó! L L
ZÓZ {gÎ5) ,
eW{+
VZzgt Ô H7ÀF,
77ÀF, VZzg J ~Š~ Y1â993xÈZk
-kÜZzÐ :Z ~ ugMZ ypgg!* ,iÆ yWÅZ ûq
-’ä kuÆ
ÃV”¼ n Æg"ZgzZ V¯ ŸZ ~gz¢¼ ~ ^~k
,’Ã84@*64e +ÓZ >gÎ5Ð16! îÔì Œ6,f-eW
$W{Z
âY 2008y ===ãU*
Ã=== âY 1993 ag â ===16 " ! " î=== ì ;gY HMg‡g2
+ƙsv
.

]†÷ËûÒö Yæ$ Y ^÷Þ^ønÇû ›ö Y Õø Yhôù …$ Y àû Úô Y Õø Y oû øÖô] YÙø ˆôô̂Þûö] Y«Ú$ äj‰çnµ 1‰ äjˆ+
¬=gzZ=Éu=}¾=gÇŠgz,
6=Ð=~¾=s§=ìH
Š Zg*
@Z= === 84@*64e +ÓZ {gÎ 5===
$ M {Z
]†÷ Ëû Òö æ$ ^÷Þ^nøÇû ›ö Ôø ôeù…$ àû Úô Ôø nûøÖô] Ùø ˆôô̂ Þûö] «Ú$ 6nñ ^Ú†Ê HçÞ çÒ ‡]‚Þ] 1Ò Œ]çÓe 1Ò ç`m
Ð s§Å [g ÆV ~\ W, 6V ~\ Wì H Š H wi *
*
Ð kZ ¬gzZ Éu( ÅŠ·)
èº øÖçû ×ö Çû Úø Y äô ×#Ö]Y‚ö mø Y ö çû ãö nøÖû] Y kô øÖ^ÎøY æø
1Òçâ …æ] Hçãq 1Ò ç`m äÓ×e 6nÞ o`m È=vZ =B; =Š·=¹ =gzZ
á g Z? Zwh
gŠ 
ì ã !* +'× àZz äY ~Š 7Z 6, èº øÖçû ×öÇû Úø äô ×#Ö]‚ö øm ö çû ãö ønûÖ] kô øÖ^Îøæø
ðø«–ø Çû føûÖ]Yæø Y éø ]æø ‚ø Ãø Öû] Y Üö âö Y àø nûøe Y ^øßnûÏø ûÖø]Yæø ì Zƒ JÈ B; » vZ ¹ ä Š· gzZ
=gzZ=]zZ°=Æ yZ =yxgŠ =ä ë ~Š wZ e =gzZ ì ã!* g›á g Z 6ZX X X
½ èô Ûø nF Ïô ûÖ] Y Ýô çû øm Y oÖFô] ]çû Öö^Îø Y ^Úø Yhô Y ]çû ßöÃô ÖöYæø Y Üû âô Y pû ‚ô mûø] Y kû ×$Æö
Ö ª= yŠ =-
# J äVrZ ¹=q kZ=B‚= ˆÅÒ=gzZ=ÆyZ=B; =‰ GÈ
½ èô Ûø nF Ïô ûÖ] Ýô çû øm oÖFô] øð«–ø Çû øfÖû]æø éø ]æø ‚ø Ãø Öû] Üö ãö øßnûøe ^øßnûÏø Öûø]æø ]çû Öö^Îø ^Ûø eô ]çû ßöÃô Ööæø Üû ãô mû‚ô mûø] kû ×$Æö
-Ö#ª ¯ zg ]zZ°gzZ #Š ~Š wZ e yxgŠ Æ yZ ä ëgzZ
J 6 yZ ˆÅ ÒgzZ È B; Æ „ ( Š·) yQ
Ð,
Û Æ 0#
x » t º Ö Z Å âY 2008 ` M Ô −Ã rX X X ä VrZ ¹¼ 
Ç ñY ÑZ e gzZ ]zZ° ÌyxgŠ Æ yZ Ð ,™ ì } Y ÇÈZZ # r™ÙCX X X
1a oÞ^e… ^…] †µ oˉ¡Ê oÒ -ßq ðö«+ø øm YÌø nûÒø Y Ðö Ëô ßûmö Y àô jF ›ø çû Šö fûÚø Y åö Y‚F øm Y Øû øe
äö ×#Ö] Y ^âø Y^øËø ›û ø] Y hô †û vø ûÖY Ùôù Y ]…÷ ^Þø Y ]æû ‚ö Îø æûø] Y «Ûø ×$Òö ì Le =b§T=ì * y={Š¤=Æ kZ=B;VâzŠ=É
@™ a
vZ=ÃkZ=ì êŠ u =ðZ±=WZz=v W= D°=܉z T ðö«+ø øm Ìø nûÒø Ðö Ëô ßûmö àô jF ›ø çû Šö fûÚø åö ‚F øm Øû øe
äö ×#Ö] ^âø ^øËø ›û ø] hô †û vø ×ûôÖù ]…÷ ^Þø ]æû ‚ö Îø æû ø] «Ûø ×$Òö ì Le b§Tì * y A Æ vZB;VâzŠÉ
@™ a
vZ Ãv Wk Q ï Š u D »¿v WÅ B k {z L# Z
Üû âö Y àû Úôù Y ]†÷ nû%ôÒø Y á$ ‚ø mûˆôô̂ ømY Ùø Yæø
Ù Â D »¿ v M Å k
L 8™C
ïE B òg » z Š· ÌZ # XXX
yZ =Ð = ¹=u™ {Š *
c i=%Z =gzZ
,Š äƒ : kB \ Mì * *™g (Z/wiz [C Ù Ã ÇyZZ
) ¤Z Å q
t Ô ì 6,® -Ñ Ñ øZuz g Zæ zg ZŠ » ! x» Å \ M p Üû ãö ßûÚôù ]†÷ nûô%Òø á$ ‚ø mûˆôô̂ ønøÖæø
Û **
ì ãâ ) ¤Z ~zb
®  BÈ# Ö ( ì [ Z ?H ) Ïñ ,
( ŠVι Р~ yZ G gzZ
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
5
t gzZ D ¯ : M MX zX yâ ‡ 1a oÞ^e… ô^…] äµ á^3`µ p†‰æ oÒ pF…^’Þæ ç`m
Üû âô Y hôù …$ Y àû Úôù Y Üû âô Y oû øÖô] Y Ùø ˆôô̂ Þûö] Y «Úø Yæø ]÷ ^Šø Êø Y š
ô …û Ÿøû] YoÊô Y áø çû Ãø Šû ømYæø
Æ yZ=g ÇŠgz,
6=Ð =Å yZ =s§=ì H
Š Zg *
@Z=¼ =gzZ D™Š Y=}i=@
Ö= D hzŠ =gzZ
Üû ãô eôù…$ àû Úôù Üû ãô nûøÖô] Ùø ˆôô̂ Þûö] «Úø æø ]÷ ^Šø Êø š
ô …û Ÿøû] oÊô áø çû Ãø Šû ømæø
Ð s§Å [g Æ yQ ÔÆ yQ s§ H
Š Zg *
@Z¼ gzZ [Å ä;Š Y) D hzŠ ñƒ D™Š Y~ o {z gzZ
Üû âô Y Øô qö …ûø] Y kô vû iø Y àû ÚôYæø Y Üû âô YÑô çûÊø Y àû Úô Y ]çû×öÒø ø]YÙø ( Tg Ñ ~ 4z
L Z =V î * 6zZ =Ð= D 3=%Z
0 =n=Ð =gzZ = LZ =, Ð e ** B Š· ? σ H r −Ô ,™ ðö Z Ð Z
Z™ k
B ë ÔÐ ,Š Zz™ *Ð Vð; Æ „ yZ ]+Z [g vZ
k
Üû ãô ×ôqö …û ø] kô vû øi àû Úô æø Üû ãô Îôçû Êø àû Úô ]çû ×öÒø Ÿøø
ÐN Y $ Ð
Ð Æ Vî * 0 LZ n gzZ Ð , 6zZ D 3 { z %Z
: Ñe Ð y Z ï Š ] c âZ Å tig ¹Z ë ªX X àø mû‚ô Šô Ëû Ûö ûÖ] Y g% vô mö YŸø Y äö ×#Ö]Yæø
?¤/Z Vâ ›Æ âY 2008 } Z Ï ƒ ðö Z e $ M „ t gzZ *
@Y Vß ZE™Š Y=r ‚g  „zŠ = 7=vZ =gzZ
]gz¢Å # Ö Ó .Zz 6,T6,R~Š ZÐZÔ ß ™ Ç** L zy MŒ
< Û D â Û b & Z ñZ, ' Ã òg » z Š· ]+Z [g vZX X X
6,]Z f KZ Šp Ìr # ™ pÑi ZâJ -V Œ Ô ¿C Ù ÔCƒ 7 DRPEàø mû‚ô Šô Ëû Ûö Öû] g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø
ì @* Y ƒ x » **
å f Î ~Š ZÐZ BÈ: t p M h™Ç** ÃVß Zz ä;Š Y D â Û I 7 - qÑÑ øZuz vZ gzZ
Ì ÌZ # B yY Â Å b ]!* „g Ôì * @Y ƒ {g » **Ô ]çû Ïø i$]Y æø Y ]çû ßöÚø ! Y gô jF Óô ûÖ] YØø âû ø] Y á$ ø] Y çû øÖYæø
kS Ç ñ¯ Y Ñ *4à ~ V wÎg ]§z y M Œ Û 6,Rò ¸X zX ± Tg Dge Ð vZ =gzZ =D Ñ y ZZ=[ Â= IZ= X =/ ¤ Z =gzZ
Ç ñY 7ÑeÐ kZ… Ì~ V˜
]çû Ïø i$]æø ]çû ßöÚø ! gô jF Óô ûÖ] Øø âû ø] á$ ø] çû øÖæø
äµ ‹q 1a oãe á^3`µ kf%Ú Ôm] oÒ pF…^’Þæ ç`m
Æ ]oÆ k QgzZ D M á ÇÈZZ [ Â IZt }¤ /Z gzZ
1a oÞ^e… ô^…]
ÂTg Dg e Ð „Š [ Z g—Æ vZ 6,ggî
éº ‚ø ’ô øjÏû Ú% Y èº Ú$ ö] Y Üû âö Y àû Úô 1a h]çq [1i‡]çÞ 1‰ l^Ú^ÃÞ] àÒ çÒ ç`m ä×Ö]
( zg : x) Å { Zg Å @ Ö= ) ®) - qZ =( Ð )~ yQ=Ð
Üû âô Ylô ^F nù‰ø Y Üû âö Yàû Âø Y ^øÞ†û Ë$ Òø YÙø
Üû âô Ylô ^nôù‰ø Y Üû âö Yàû Âø Y ^Þ†û ËÒYÙ
áø çû ×öÛø Ãû ømY ^Úø Y øð«‰ø Y Üû âö Y àû Úôù Y †º nû%ôÒø Yæø Å y Q=V× ZæE
%N=‰yZ=Ð =ë D™gzŠ = %Z
%N=yZ =Ð =¹=gzZ
 D™¿{z =¼ =ZæE
Üû ãô iô^F nôù‰ø Üû ãö ßûÂø ^øÞ†û Ë$ Óø øÖ
DRREáø çû ×öÛø Ãû øm ^Úø ðø«‰ø Üû ãö ßûÚôù †º nûô%Òø æø 麂ø ’ô øjÏû Ú% èº Ú$ ö] Üû ãö ßûÚô ÃVƒH
kÔ ÃVÇZ,
' Å y Q ï Š ™gzŠ ë G
6 { Zg à Zz @
ì, ®) -
Ö ì Ì{z ) qZ Ð ~ yZ gzZ
%N
Üô nûÃô ß$Ö]Y kô ß#qø Y Üû âö Y ^ßF ×ûìø û ø]Y Ùø Y æø
 D™wqZ } æE¹ $ eÒZ Ð ~ y Z X X 4hI;XE
Ú=V ðG (=ÃyZ =ë D™4ZŠ =%Z=gzZ
ì ã!* á gZ n Æ ~
g › V *™Ñ
DRQEÜô nûÃô ß$Ö] kô ß#qø Üû ãö ßF ×ûìø û Ÿøøæø
Ùø ˆôô̂ Þûö]Y «Úø Y Èû ×ôùøe Y Ùö çû ‰ö †$ Ö]Y ^ãø m%øY ^m5 ~A ¼ ~½VzÃyQ ë D™4ZŠ gzZ
HH wi *
Š * =¼ =}Š à=wÎg=} Z
 D â Û +
h×' b & Z ñZ,
' Ã òg » z Š· ]+Z [g vZX X X
Õø Yhôù …$ Y àû Úô Y Õø Yoû øÖô] Øø nûrô ÞûŸôû]Yæø Y éø …F çû j$Ö]Y ]çÚö ^Îøø] Y Üû âö Y á$ ø] Yçû øÖYæø
}¾= g ÇŠgz,
6=Ð=}¾=s§
gZ =gzZ =] Zg Â=p
ng ì‡= {z= X = /
¤ Z=gzZ
Ôø eôù…$ àû Úô Ôø nûøÖô] Ùø ˆôô̂ Þûö] «Úø Èû ×ôùøe Ùö çû ‰ö †$ Ö] ^ãø m%^øm5 Øø nûrô ÞûŸôû]æø éø …F çû j$Ö] ]çÚö ^Îøø] Üû ãö Þ$ø]çû øÖæø
* ä [g ÆV
ì H wi * ~\W, ~\ W¼ V
6V ~wÎg } Z
D™ ì‡ÃgZ gzZ ] Zg Â{z /
¤ Z gzZ
cg D à( - J÷‚ ~
y M gzZ i¸ÐQ )
sÜ D™ ì‡Ã ] Zg  {z ¤
‚ Šp Ô Tg _7,: {ø** /ZgzZ
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
6
Üû Òö Y oû øÖô] Y Ùø ˆôô̂Þûö] Y «Úø Y æø Y Øø nûrô ÞûŸôû] Y æø ~wÎg } Zì ;g ï¬Ã V
ÔV ~wÎg
~g v= s§=H * = =gzZ=gZ =gzZ
Š H wi * ä [g Æ ~ V \ M ¼ g D à gzZ i¸ ~ V\M
Üû Òö Y hôù …$ Y àû Úôù Û ¬ = gzZ Ã \ M ~
â Û wi **
â
V wÎg gzZ ì c* ?~V \M
}g v= g ÇŠgz,
6 =Ð ? { Zpƒg D àgzZ i¸kuÆ } Z V# } Z ìg

ÚÿL) » ä2gzZ I †§zŠ Ôƒ â e $M „ q-Z J
-
Üû Óö eôù…$ àû Úôù Üû Óö nûøÖô] Ùø ˆôô̂ Þûö] «Úø æø Øø nûrô ÞûŸôû]æø
D̈¤ ‚ lp ÑZz + â C Ù Ô ì xg ~g Y J
-÷‚ ~y M
ìHŠ H wi ** ¼ gzZ ( z™ ì‡) ÃgZ gzZ ( ] Zg Â)
Ì y gzZ ì Ì Ý ¬ Ð yŠ ¬ V- Çìg Ô ì Ì
Ð s§Å [g }g v , 6?
l^Ú^Óu] Ÿ^e å…çÒ„Ú çq 1‰6nÚ á]ô # " Ù ç ‰ … c] çi ^m^3ß`µ äÞ 1Þ "
# ¸ †+] ä×Ö] ^e ƒçÃÞ àÓnÖ
oÒ á]ö 1+ 6nÞ^Ú 6n`Þ åüY kø øÖ^‰ø …ô Y kø Çû ×$eø Y ^Úø Y Íø Y Øû Ãø Ëû øi Y Üû $Ö Y áû ô] Y æø
Ôì ã!* á g Z 6Z σ H Zw
g › » kZ=x =äÂ*
c à=: =:=ä \ M H =: =/
¤ Z=gzZ
Ùø ˆôô̂ Þûö]Y «Ú$ Y Üû âö Yàû Úôù Y ]†÷ nûô%Òø Y á$ ‚ø mûˆôô̂ øm YÙø Yæø äü øjøÖ^‰ø …ô kø Çû ×$øe ^Ûø Êø Øû Ãø Ëû øi Üû $Ö áû ô] æø
Š * = =yZ =Ð =V Œ=Ç}™ {Š *
HH wi * c i=%Z =gzZ x äV ~\ M Q Â H: t ä V ~\ W/¤ Z gzZ
]†÷ Ëû Òö Yæ$ Y ^÷Þ^ønÇû ›ö Y Õø Yhôù …$ Y àû Úô Y Õø Yoû øÖô] »Æ vZ x H 7ZŠ Z h » äà
¬ =gzZ=Éu=}g v=g ÇŠgz,
6=Ð =~g v=s§ ^+ 1a… ^i^3e 1‰ † 1Ò 7ç+çÖ çÒ #
" ¸: ä×Ö]
]†÷ Ëû Òö æ$ ^Þ÷^ønÇû ›ö Ôø eôù…$ àû Úô Ôø nûøÖô] Ùø ˆôô̂Þûö] «Ú$ Üû ãö ßûÚôù ]†÷ nû%ôÒø á$ ‚ø mûˆôô̂nøøÖæø Œô ^ß$Ö] Y àø Úô Y Õø YÜö ’ô Ãû øm Y äö ×#Ö]Yæø
ì H wi * * Ô Å $
e ÒZ Ð ~ yQ Ç}™ {Š * c i G gzZ ÐÑÆ VÍß=Ð =Ã =Ç}Š X =vZ =gzZ
Å yQ ¬gzZ ÉuÔä [g ÆV ~\ WÔ , ~\ W
6V Œô ^ß$Ö] àø Úô Ôø Ûö ’ô Ãû øm äö ×#Ö]æø
›ág Z 6Z ?ì e *
*ƒ H¿›g Zg v ß Zz ÇÈ ZZ } Z Ð (ÑÆ) VÍß Çìg * @X ÃV ~\ WvZ gzZ
ì ã!* g c â Û Ð !ZjÆ ä™ ðöZ Ã`™$
ì ;g Y * e M ª rX X
àø mû†ô Ëô ÓF ûÖ]Y Ýô çû Ïø Öû] Y o×øÂø Y Œø ^ûøi YŸøYÍø h » äƒ äZ ä   H: ä ¤ /Z kuÆ} Z Ô V # } Z
Æ Å VzÛ »= x ¸=,
6zZ =î 3 §= Ö#=: ˆ Æ äƒ wi ** Æe
$ M {gÃè ? ‰ wÈ VY ?Ô H 7ZŠ Z
DRTEàø mû†ô Ëô ÓF Öû] Ýô çû Ïø ûÖ] o×øÂø Œø ^ûiø ¡øÊø ÅKÔ å @*
] !* ( CZ f ) ‘6,ðà » ~
ƒ7e Ç ~ e !* V g Zæ**
ñ‡M
6,ÅVzÛ » x ¸N 3: §» nË ( V
~\ W Â) ì ã !* á g Z Ô 7wz ðÃÅ y ZZ ( ã!*
g › i ) ãâ ‡sÜì t
oãe oñçq Ù Ünu… h… oÒ " # Üm†Ò ofÞ àø mû†ô Ëô ÓF ûÖ]Y Ýø çû Ïø ûÖ] Y p‚ô ãû øm YŸø Y äø ×#Ö] Y á$ ô]
7æ…^2 äÒ oãe Ün×Ãi äm …æ] 6na 1a… ^Ú†Ê ÃÅ VzÛ »= x ¸=êŠ $
eZ@ =7=vZ =ï
6na †e]†e |†› ‹Ò ga]„Ú DRSEàø mû†ô Ëô ÓF Öû] Ýø çû Ïø ûÖ] p‚ô ãû øm Ÿø äø ×#Ö] á$ ô]
]æû ö ^âø Y àø mû„ô $Ö]Yæø Y ]çû ßöÚø !Y àø mû„ô $Ö] Yá$ ô] ÃÅ VzÛ » x ¸ ï Š $
eZ@7]+Z [gvZ ï
ñƒ ~ Š·=vß =gzZ =ñÑ yZZ =vß = ï õðoû Zø Yo×F Âø Y Üû jöŠû øÖ Y gô jF Óô ûÖ] Øø âû ø] Y^m5 YØÎö
p†F ’F ß$Ö] Y æø Y áø çû òöfô’# Ö] Yæø 6 zZ= ?7=[ IZ =}Z=£ŠÈ
q Ë=,
òg » =gzZ= +Š " ( ) = gzZ éø …F çû j$Ö] Y ]çÛö nûÏô iö Y oj#uø
p†F ’F ß$Ö] æø áø çû òöfô’# Ö]æø ]æû ö ^âø àø mû„ô $Ö]æø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] á$ ô] ] Zg Â=z™ ì‡ ?= -
JV Œ
Ôñƒ ~Š· gzZÔ( ñƒ y ›) ñÑ y ZZ vß ï éø …F çû j$Ö] ]çÛö nûÏô iö oj#uø õðoû Zø o×F Âø Üû jöŠû øÖ gô jF Óô ûÖ] Øø âû ^øm5 ØÎö
ñƒ òg » gzZ ñƒ +Š " gzZ Ã]ZgÂz™ ì‡ ?- 6 {Zg Ë ?7[ IZ }Z £ŠÈ
JVΠ,
oñ: …^e 2 6nÚ Üm†Ò á:†Î äÛm†Ò km: Ÿ^e å…çÒ„Ú
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
7
Üû ãö Šö Ëö Þûø] pç?F ãû iø Ÿø ^Ûø eô Ý Ùº çû ‰ö …ø Üû âö øð«qø ^Ûø ×$Òö 22 …^e p†‰æ …æ] 69km: å‚ñ^ÛÖ] é…ç‰5 …^e Ôm](1a
ÃVߊêZ Î 7YZ Æ kZB‚ k0* êZ wÎg ðà * cWÌLZ # 17km: svÖ] é…ç‰
7YZ {þ Š6,¦Ñ L ÃL g ZMZ [ ôZ Æ âY 2008 ` M ‰ Ç!* lp T pgzZ ì Ð ] â £ + F,ÂÆ *™ y M Œ Ût
vZ p ÖZ !* rÔ 4 7YZ bŠ g Z Œ Û x ZwÃ äƒ x ZwÆ ŠÎ Ô 4 kZ ƒ Š H M ™t Û » ó óÇ y ZZ L LgzZ ó óãâ ‡y ZZ LÃL ‚
ÔN â Û ±5 ]+Z [g y›( 1) ?{ Zp ìg ÈvZ ì e $ M +F,y ‚ M n Æ
áø çû ×ö jöÏû m$ Y ^Ï÷ mû†ô ÊøY æø Y ]çû eö„$ Òø Y ^Ï÷ mû†ô Êø ƒ ð| c* ƒ + Š " ( 3) c* ƒ ~Š· ( 2) c*
ƒ
 s Z e ™O=Ã & Û - qZ =gzZ=* c P=Ã & Û - qZ oÏnÏu á^Ûm] oãe çq 1‰ 6nÚ ga]„Ú 7æ…^2
1òÖ 1Ò Œ] ^+ 1ñŸ
DSLEáø çû ×öjöÏû $m ^Ï÷ mû†ô Êøæø ]çû eö„$ Òø ^Ï÷ mû†ô Êø
ì ã !* á g Z ÔÌ]y
g › M gzZ ÌVÒx» Å *Š
s Z e ™OÃ & Û - qZ gzZ * c PÃ & Û - qZ Î
¸ s Z e ™ „ OÃVßÎg ‰gzZ D PÃVßÎg ‰Î †ô ìô ŸFû] Y Ýô çû nøÖû] Yæø Y äô ×#Ö] Yhô Y àø Úø ! Y àû Úø
ÃwÎg á Zz ä M C Ù ä T VZ {zÂ{z¤ /q -Z Ð ~ kZ Â Æ Ö#ª= yŠ =gzZ = Æ vZ =B‚=ñÑ yZZ =ðÃ
s Z e™ „ OÃwÎg á Zz ä M C Ù VZ {z {¤ / ZuzŠ gzZ c* P †ô ìô ŸFû] Ýô çû ønÖû]æø äô ×#Ö^eô àø Úø ! àû Úø
kuÆÔì bŠ ä M : 6,c* z à hIZ O» À ` M Ô ¸ 6 Æ ]
, y W yŠ gzZ , 6 vZ ñÑ y ZZ Ì
! ! Y M 76,~z K 8 Ì™h ‰
+y Ü z æ kÂ^›] oßÃm xÖ^‘ Ùô^ÛÂ] oñçÒ çq …æ]
]çû Û% ‘ø Yæø Y]çû Ûö Ãø Êø Y èº ßøjûÊô Y áø çû Óö iø YŸ$ø] Y ]ç?û föŠô uø Yæø c †Ò " #Ù牅 Å^fi]
ñ+ 0Z {z Î= ðÃ=ǃ =:t = H yá ä VrZ = gzZ ã!*
g › á gZ N â Û ±5 Ô §„ : ǃ sp ðÃ: ÐZ
‰ƒ }¾=gzZ =ñƒ Üû âô Yoû ×øÂø Y ͺ çû ìø YŸøYÍø Y ^v÷ ôÖ^‘ø Y Øø Ûô Âø Yæø
]çû Û% ‘ø æø ]çû Ûö Ãø Êø èº øßjûÊô áø çû Óö øi Ÿ$ø] ]ç?û föŠô uø æø 6zZ=sp=7=:=iZ=}™x »=gzZ
yZ =,
‰ƒ }¾ gzZ ñ0+Z {z Îσ: Zw¼ìg B¸ {zgzZ áø çû Þöˆøø̂ vû øm Y Üû âö YŸøYæø
» ÏA 7Zw ðÃ7Zg Bt Æ Š· Ð Vƒ â={z=: =gzZ
Ïá$ +L: ì à$ +L: < L Å ZwX zX e $Z@Ôå: i Z ðà ( 69) áø çû Þöˆøø̂ vû øm Üû âö Ÿøæø Üû ãô nû×øÂø Í
º çû ìø ¡øÊø ^v÷ ôÖ^‘ø Øø Ûô Âø æø
ÏZ ñƒ }¾ gzZ ñ0 +Z {z B Zw 7Z ì t ]o » T 6,yZ sp ðÃ7: , ™ Ô™ wq Z gzZ
ì ã !* á g Z ðâ
g › Û zÂ6,~g Ziz { M Å yZ ä ]+Z [g vZ b§ Ìt gzZÔ Ð Vƒ â{z „ : gzZ
Üû âô Y oû ×øÂø Y äö ×#Ö] Y hø ^øi Y Ü$ $ö Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßøe Y Ñø ^ø%nûÚô Y ^øÞ„û ìø ø] Y ‚û ÎøY Ùø
6zZ =vZ =ZQB‚Æ Øg =Q
Æ yZ =, LZuZ µ=Ç=ä ë 1= ï= X =
Üû ãö ßûÚôù Y †º nûô%Òø Y ]çû Û% ‘ø Y æø Y ]çû Ûö Âø Y Ü$ $ö ¡÷‰ö …ö Y Üû âô Yoû øÖô] Y ^øß×û‰ø …û ø]Yæø
Ð y Z=ÒZ =ñƒ }¾ = gzZ =ñƒ ñ+
0Z=Q ( ¦) 9=Å yZ =s§=Ç ä ë =gzZ
Üû ãö ßûÚôù †º nû%ôÒø ]çû Û% ‘ø æø ]çû Ûö Âø Ü$ $ö Üû ãô nû×øÂø äö ×#Ö] hø ^øi Ü$ $ö ¡÷ ‰ö …ö Üû ãô nûøÖô] ^ßø×û‰ø …û ø]æø Øø mû ôðc†ø ‰û ô] o?û ßôøe Ñø ^%ønûÚô ^øÞ„û ìø ø] ‚û Ïø øÖ
!zŠ )Q Å y Z ä vZ ðâ Û wJ/ÂQ
¹ Ð ~ yZ ( {g * wÎg s§éZ ä ë¸ ÇgzZ Ð Lu
Z Z µ Çä ëå 1 ïgzZ
‰ƒ }¾ gzZ ñ+ 0Z }g ‚ oÞ^e… ô ^…] äµ á^3`µ ØÏjŠÚ oÒ ç`m
áø çû ×ö Ûø Ãû øm Y ^Ûø eô Y Ý †º nû’ô eø Y äö ×#Ö]æø Ý Ùº çû ‰ö …ø Y Üû âö Yøð«q
ø Y ^Ûø ×$Òö
 D™ =q kZ=B‚= ÑZz Ú Š =vZ =gzZ wÎg ðÃ=k*
0 Æ yZ = *
c W=Ì#
Z
DSMEáø çû ×öÛø Ãû øm ^Ûø eô Ý †º nû’ô eø äö ×#Ö]æø Üû âö Y‹ö Ëö Þûø] Y pç?F ãû øi YŸø Y ^Úø Yhô
¸ D™ {z ? wqZ Æ yZ ¸ ñƒ Çg Ã~g7 vZ gzZ Æ y Z=Ñ=¸ T e =7=q kZ=B‚
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
8
]ç?û Öö^Îø Yàø mû„ô $Ö] Y†ø Ëø Òø Y ‚û Îø Y Ùø V- ç Q ԛРyY Q ԛРb QÔ ‰ ×& # Z Q gzZ
 ¹ = ä VMvß {z=ñƒ Û »= ï= %Z Ð *Š Q › Ð V” Q › Ð Vz+ 0z{ Q Ô› Ð
ÌÅ¬Æ òg »B‚ Æ Š·  ðƒ  ¨
̈¸ ? ]y M „X ›
èõ ø%×F ø$ Y &ö ôÖ^ø$ Y äø ×#Ö] Y á$ ô]
!g ›ág Z N â Û ±5Ôˆ ~Š ™ „+
ã* ¶
0K
» &=ZŠ=vZ=µš
]ç?û Öö^Îø Y àø mû„ô $Ö] Y†ø Ëø Òø Y ‚û Ïø øÖ
èõ ø%×F ø$ &ö ôÖ^ø$ äø ×#Ö] á$ ô] ]ç?û Öö^Îø àø mû„ô $Ö]†ø Ëø Òø ‚û Ïø øÖ ë = {z=ñƒ Û » = ï= %Z
ì ZŠ~ &vZµš ¹ ä¹ ä VM{z ñƒ Û » G
Üø øm†û Úø Y àö eû] Y xö nûŠô Ûø ûÖ] Y çø âö Y äø ×#Ö] Y á$ ô]
‚º uô ]æ$ Y äº ÖFô] Y«$Öô]Y äõ ÖFô] Yàû Úô Y^Úø Yæø g=ð [=„z=vZ =ï
*% = C
-Z =Šq=ñZÎ=Šq=ðÃ=7gzZ
q
Üø øm†û Úø àö eû] xö nûŠô Ûø Öû] çø âö äø ×#Ö] á$ ô] ]ç?û Öö^Îø àø mû„ô $Ö] †ø Ëø Òø ‚û Ïø øÖ
ÆuZz ›q ñZΊq ðÃ7gzZ
ì „ *%0Z [vZ — " ¹ ä VM {z ñƒ Û » G
áø çû Ööçû Ïö øm Y ^Ú$ Y àû Âø Y]çû ãö øjßûmø Y Üû $Ö Yáû ô] Yæø 1a h]çq [^`Ò ^nÒ 1Þ Üm†Ú àe] xnŠÚ çì
 ë {z= = Ð =b M i * ¤ Z =gzZ
! {z= 7=/
äø ×#Ö] Y ]æ‚ö föÂû ] YØø mû ôðc†ø ‰û ô] Yo?û ôßøe Y ^mF Y xö nûŠô Ûø Öû] Y Ùø ^Îø Y æø
áø çû Ööçû Ïö øm ^Û$ Âø ]çû ãö øjßûøm Üû $Ö áû ô]æø ÅvZ=z™]Š „=Æ [ © =œ=} Z =ð [=¹ =gzZ
 ë {z Ð Ú kZ N W: i * ¤ Z gzZ
! {z /
äø ×#Ö]]æ‚ö föÂû ] Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßfømF xö nûŠô Ûø Öû] Ùø ^Îøæø
1a oÞ^e… ô^…] 1òÖ 1Ò á] çi
z™g (Z òÝ ÅvZ LZuZ µ } Z ä ð [¹gzZ
ܺ nûôÖø] Y hº ]„ø Âø Y Üû âö Yàû Úô Y ]æû †ö Ëø Òø Y àø mû„ô $Ö] Y à$ Š$ Ûø ømYÙø Ð×Ãi ^Ò ä×Ö] äÒ ^nÒ x•]æ oãe äm Ønñ]†‰] oße c]
*ŠgŠ =[ Z±= yZ = Ð=ñƒ Û »= VÍß yZ =ÇÑ =%Z
u* ô^…] ^÷e]çq [ 1a ^nÒ >i^‰ c…^`Ûi …æ] c†nÚ
DSOEܺ nûôÖø] hº ]„ø Âø Üû ãö ßûÚô ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] à$ Š$ Ûø ønøÖ 1a oÞ^e…
u* *ŠgŠ [ Z± H¬ ä VMÃVÍß yZ Çã gz¢ Üû Òö Y h$ …ø Y æø Y pû Y hôù …ø
yZ D M 7i !* Ð ì t Ð 0# Ö Z Å âY 2008 ` MX X
Zg v=g ÇŠgz,
6=gzZ =Z÷=g ÇŠgz,
6
ì ã!* á g Z ½ñZ',~ i Z0
g› +ZDZÎÔ Ïƒ Zw ¸ Ìn Æ
 Ìt gzZ Ôì [g Zg vgzZ ì [g Z÷
äü øÞæû †ö Ëô Çû øjŠû øm Yæø äô ×#Ö]Y oøÖô] Y áø çû eöçû jöøm YŸøYÍø Yø] äô ×#Ö] Y hô Y Õû †ô +û m% Y àû Úø Y åü Y á$ ô]
Ð vZ _â „gzZ =ÅvZ s§=D™/Â{z =7=:=H vZ =B‚ =ñZI-
qÑ=ðà =X = ï
äü øÞæû †ö Ëô Çû jøŠû ømæø äô ×#Ö] oøÖô] áø çû eöçû jömø ¡øÊøø] äô ×#Ö^eô Õû †ô +û m% àû Úø äü Þ$ô]
Ð vZ _â „gzZ g—Æ vZ D™/Â7VY :
Æ vZB‚ ñZI-
qÑ ä T ( ßÈ: ]*
!t)
ܺ nûuô …$ Y …º çû Ëö Æø Y äö ×#Ö] Y æø
…ö ^$ßÖ] Y åö YpæF ^ûÚø Yæø Y èø ß$rø ûÖ] Y åô Y oû ×øÂø Y äö ×#Ö] Y Ýø †$ uø Y ‚û Îø Y Íø
!$= ÑZz Û= vZ = gzZ
y*
3= Å kZ=(= gzZ=0= kZ=6,zZ=vZ= Å x Zw= ï=:
DSPE ܺ nûuô …$ …º çû Ëö Æø äö ×#Ö]æø
…ö ^ß$Ö] åö æF ^ûÚø æø èø ß$rø ûÖ] äô nû×øÂø äö ×#Ö] Ýø †$ uø ‚û Ïø Êø
ÑZz ä™3g gzZ ÑZz ä™s ç „ ì  vZ èÑq
A 6,kZ ä vZ ~Š ™x ZwÎ
ì 3: 1 eZ gzZ ¼
Ùº çû ‰ö …ø YŸ$ô] Y Üø øm†û Úø Y àö eû] Y xö nûŠô Ûø Öû] Y ^Úø
g=ð [=7
9=1=*%=C
…õ ^’ø Þûø] Y àû Úô Y àø nûÛô ×ô¿# Ö] Y Ùô Y ^Úø Yæø
g ÇŠæ=ðÃ= V>ª = W Zz =7=gzZ
Ùº çû ‰ö …ø Ÿ$ô] Üø øm†û Úø àö eû] xö nûŠô Ûø ûÖ] ^Úø
qZ 1*%0Z [ì 7
wÎg -
DSNE…õ ^’ø Þûø] àû Úô àø nûÛô ×ô¿# ×ôÖ ^Úø æø
ì c*M {L¸ Ç!*
~ á†F Û Ù! >gÎ 3X X g ÇŠæ ðÃÆ V>ªW Zz 7gzZ

<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
9
³ 6nÚ &m‚u æ á:†Î oãe 7^`q 7^`q Ùº çû ‰ö …ø Ÿ$ô] ‚º Û$ vø Úö ^Úø æø
h^_ì åæ 1a ^i: †Òƒ ^ÒXXh^jÒ Øa]^mZZ V · 7gzZ
-Z 1 ~
wÎg q
oãe 1‰ ¸: …æ] 1a oãe 1‰ >rÚ ^ßnÏm
èº Ïømû‚ôù ‘ô Y åü Y Ý%ö]Yæø Y Øö ‰ö †% Ö] Y åôôY ØfûÎøY àû Úô Y kû ×øìø Y ‚û Îø
Ðô vø ûÖ]Y †ø nûÆø Y Üû Òö Yàô mûô Y oû Êô Y]çû ×öÇû iøY Ÿø iœ= Å kZ= Vâ =gzZ=wÎg= kZ = ¬ =Ð =` g¦
/=ï
Æ h=% = LZ = + Š =@ c i= Ö#
Ö=z™ CŠ *
èº Ïø mû‚ôù ‘ô äü Ú% ö]æø Øö ‰ö †% Ö] äô ×ôfûÎø àû Úô kû ×øìø ‚û Îø
Ðô vø Öû] †ø nûÆø Üû Óö ôßmûô oû Êô ]çû ×öÇû øi Ÿø gô jF Óô Öû] Øø âû ^øm5
¶iœV â Å ó ó ð} L Lk Q gzZ wÎg ¬ Ð kZ ` g / ¦%Z
h** Æ LZ + Š @ Ö z™ H¾I Ö#Ôz™ H0 Ö#[Â IZ } Z
^Þ†Ò á^ne †Ò ^â<2 ^â<e 1a ç×Æ
Ýø ^Ãø _$ Ö] Yàô ×F Òö ^ûmø Y^øÞ^Òø
LZ 0# Ö Z Å âY 2008 } Z Ô[ Â IZ } Zì ;g Yt ¹ Z åE<XÅ D3 * * 3= VâzŠ = ¸
~ {)z ÑX x £X¥gÔ z™ H # Ö 0 ~ }g !*Æ +Š Ýø ^Ãø _$ Ö] àô ×F Òö ^ûmø ^Þø^Òø
( xÝ) {È » ÑéZp „ * *™ (Z Ôz™ H yÒ # Ö ™ JmJ (, ¸ D™ * c3 * * 3VâzŠ Æ VâzŠ gzZ
N â Û ±5 ]+Z [g vZ ÂZ !* ]o Ô ì **
ƒ "
# ‚ÛvÚ |†› ‹q 1•^Ïi c…^‰ 1Ò km†Ze oßÃm
ø ø $ ø ø
Ýõ çû Î Y øðcçø âû ] Y ]ç?û Ãö fôjiY Ÿ Yæø 1ãi oãe6nÚ oFŠn oßÃm á]ö 6na 6nÚ
x ¸=]÷Zp=z™ ~zc =: = gzZ kô mF ŸF û] Y Üö âö Y Ùø Y àö nôùøfÞö Y Ìø nûÒø Y †û ¿ö Þûö]
Øö fûÎø Y àû Úô Y ]çû ×%•ø Y‚û Îø c W=Æ yZ = W Zz= D™yÒ ë=ù =BŠ
( bÑŠ )]*
¬ Ð ?= Ð= ñ ƒ { Ze=ï áø çû Óö Êø©û mö Y oÞ#ø] Y †û ¿ö Þû]Y Ü$ $ö
]çû ×%•ø ‚û Îø Ýõ çû Îø øðcçø âû ø] ]ç?û Ãö ôfj$øi Ÿøæø D Y n ¶=Ð V¹=BŠ =Q
 Å Ñ‹÷ZpÆ VÍß yQ z™ ~zc: gzZ DSQEáø çû Óö Êø©û mö oÞ#ø] †û ¿ö Þû] Ü$ $ö kô mF ŸFû] Üö ãö øÖ àö nôùøfÞö
¬ Ð ?ñƒ { Ze ÌŠp
 ìg Y }Q z Z s§¾BŠ Q
[ 1a ^j×ÓÞ ^nÒ ärnjÞ ^Ò ç×Æ
Šp Ô −Ã ;# Å 0Ð0Æ òg » z Š·Ô` | 7,\ M äô ×#Ö]Y áô æû ö Y àû Úô Y áø æû ‚ö föÃû øiYø] Y Øû Îö
å H { Zeà Vzg ‚ ¹ ä VMÔ ¸ } 7,Y ~ „Ze¬ Æ vZ=ñZÎ =Ð =ƒ D™g (Z $
e† ?= H=£ŠÈ
†° VY ¸ ñƒ7{ Ze Šp sÜ {z B yY
ñZ  äô ×#Ö] áô æû ö àû Úô áø æû ‚ö föÃû øiø] Øû Îö
NÑñ Z *
* NÑÔ ì êŠ ÀÃ}Ñ ç  †° {z C †°
á 7 ?Æ vZ ñZ΃ D™g (Z $
e† ? ? HÐ y Z ~7
ì* @Y }Š Àà }Ñ ç L Ñ{z * @ƒ 7 ^Ã÷ Ëû øÞ Y ŸøY æ$ Y ]†& •ø Y Üû Òö Y Ùø Y Ôö ×ôÛû ømY Ÿø Y ^Úø
æ$ Y ]†÷ nû%ôÒø Y ]çû ×%•ø ø] Y æø œ=: =gzZ =yv= }g v= W Zz= g (Z p
ng =7=
gzZ =ÃVzg ‚ ¹=H { Ze =gzZ ^Ã÷ Ëû øÞ Ÿøæ$ ]†& •ø Üû Óö øÖ Ôö ×ôÛû mø Ÿø^Úø
Øô nûfôŠ$ Ö] Y ðôcçø ‰ø Y àû Âø Y ]çû ×%•ø » œËgzZ yvËn }g vg (Z n
pg 7
Æ 3 Zg=J¦=Ð=ñƒ {ZeŠp Üö nû×ôÃø ûÖ] Y Äö nûÛô Š$ Ö] Y çø âö Y äö ×#Ö]Yæø
DSSEØô nûfôŠ$ Ö] ðôcçø ‰ø àû Âø ]çû ×%•ø æ$ ]†÷ nû%ôÒø ]çû ×%•ø ø]øæ G=„z=vZ= gzZ
ÑZz + Y=ÑZz g
Ð {Zg S¦ ñ ƒ {ZeŠp {z gzZ H {ZeÃVι ä VrZ gzZ DSRE Üö nû×ôÃø Öû] Äö nûÛô Š$ Ö]çø âö äö ×#Ö]æø
oÒ ä×Ö] †µ pF …^’Þ æ ç`m 6nÚ ärnjÞ ^Ò ç×Æ á Zz + Y ÚÙC Špi Z Ô á Zz g ! ÙC „ ÂvZ gzZ
G » ]*
l ^m oÒ kßÃÖ 1a oÞ^e… ô ^…](ä_e^• ^nÞ …æ] Ôm]
Ý àû Úô Y ]æû †ö Ëø Òø Y àø mû„ô $Ö] Y àø Ãô Öö gô jF Óô ûÖ] YØø âû ø] Y^m5 Y Øû Îö
Ð =ñƒÛ » = vß {z=( ñƒ y²)‰ G Ò Û
( òg » z Š· } Z )[  IZ= } Z =£Š â
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
10
Å yQ=Vâ Y = LZ =W Zz =5Ð M = =ì ZæE
%N=%Z ø æü ]ø Y áô ^Šø ôÖ Y o×F Âø Y Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßøe
Üû ãö Šö Ëö Þûø] Üû ãö øÖ kû Úø ‚$ Îø ^Úø ‹ø òûôføÖ Š î ZŠ =y * 6 zZ=LZuZ µ
!i=,
ìg ŸÐ M n Æ Vâ Y KZŠp {z¼ ì Z,
' HgzZ ø æü ]ø áô ^Šø ôÖ o×F Âø Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßøe Ý àû Úô ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] àø Ãô Öö
( ì xg ä VrZ å å , ã Å T )
6 ŠC ]|ŠpÐ LZuZ µ ñƒ Û » vß {z ‰ G Ò
Üû âô Yoû ×øÂø Y äö ×#Ö]Y ¼ø íô ‰ø Y áû ø] ~ g1i ªÐ y* !i Å áPƒ ZŠ
6=vZ = Zƒ lp *
Ð yQ=, * = Üø øm†û Úø Y àô eû] YoŠø nûÂô Y æø
áø æû ‚ö ×ôìF Y Üû âö Y hô ]„ø Ãø Öû] YoÊô Yæø ( ~ gZ Ð y* d=ð}=gzZ
!i Å ) *% =W
á Zz g å= {z = [ Z± =@
Ö=gzZ áø æû ‚ö øjÃû øm Y ]çû Þö^Òø Yæ$ Y]çû ’ø Âø Y ^Úø Y hô Y Ôø ôÖƒF
DTLEáø æû ‚ö ×ôìF Üû âö hô ]„ø Ãø Öû] oÊôæø Üû ãô nû×øÂø äö ×#Ö] ¼ø íô ‰ø áû ø] ( Ð u=¸ { z =gz Z= Å ã â Û **=Æ kZ =B‚= Ð
_,
å {z gzZÔ Zƒ lp * * vZ ,
* ÔZƒ nZg * 6 y Z DSTEáø æû ‚ö jøÃû øm ]çû Þö^Òø æ$ ]çû ’ø Âø ^Ûø eô Ôø ôÖƒF Üø øm†û Úø àô eû] oŠø nûÂô æø
 á Zz g ~ [ Z±å {z ðƒ n kZ Ò ( ~ gZ ) Ð y* !i Å *%0Z ð}gzZ
o•]… cÕ ä×Ö] (p‚ßÚ^•…!æ! o,•]…^Þ oÒ ä×Ö] ¸ DY|, ( Ð ugzZ ¸ yâ Û **
h… ä×Ö] á^eˆe Øe ^Ïi ( ^Ò 1Þça içì ( 1Þça Ømƒ äq…‚ßÚ ‚nñ ^i oÒ kßÃÖ Ÿ^e å…çÒ„Ú
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú lˆÃÖ] −Ð ã* !g ›ág Z
äô ×#Ö] Y hô Y áø çû ßöÚô ©û mö Y ]çû Þö^Òø Y çû øÖ Yæø åö Y çû ×ö Ãø Êø Y †õ Óø ßûÚ% Y àû Âø Y áø çû âø ^ßøøjømY ŸøY ]çû Þö^Òø
Æ vZ=B‚=D Ñ y ZZ = Dƒ=/
¤ Z =gzZ %N=Ð= D™ I= : = ¸
ÃkZ = ¸ D™ =Vñ» } æE
åô Y oû øÖô]Y Ùø ˆôô̂ Þûö] Y «Úø Yæø Yoôù fôß$Ö]Yæø åö çû ×ö Ãø Êø †õ Óø ßûÚ% àû Âø áø çû âø ^øßøjøm Ÿø ]çû Þö^Òø
Å k Q s§= F~g *
@Z = = gzZ = Ñ =gzZ ¸ D™ {z Ð Vñ» } æE %N¸ D™7IÃ}uzŠ - qZ
ø ø û ö $ # ö û ö ø ø
äô nûÖô] Ùˆôô̂ Þ] «Úø æø oôù fôßÖ]æø äô ×Ö^eô áø çû ßÚô ©mö ]çû Þ^Ò çû Öæø 1‰ 6nÚ äÛ×ŠÚ kÚ] oÒ âY 2008 t: ¸:…æ] 6nÚ †+]
D Wá yZZ Zƒ wi * *,6 yZ¼ gzZ , 6V ~Ñ gzZ , 6 vZt / ¤ Z gzZ 6nÒæ…ö 6n`Þ çÒ c†‰æ Ôm] 1ñça 1iça
…æ] †µ ä×Ö] Ðe^_Ú 1Ò 7çÞ^O oÒ ä×Ö] Ð N Y 7^ e ~ { Zg Å Vñ» } æE %NÆ }uzŠ q-Z Ô Ð
ä×Ö] kÂ^›]( 1i 1Ö á^Ûm] †µ " # ‚ ÛvÚ N â Û ±5 ã!* g › á gZ n Æ &¤Ô σ ÒÅvZ Ì6 ,ë Â
1i†Ò " # Ù牅 kÂ^›] 1i †Ò áø çû ×ö Ãø Ëû øm Y ]çû Þö^Òø Y ^Úø Y ‹ø òûeô YÙø
áø çûÏöŠô ÊF Y Üû âö Yàû Úôù Y ]†÷nû%ôÒø Y à$ Óô ÖFæø Y øð«ønôÖæûø] Y Üû âö Yæû„ö íø i$]Y^Úø D™=¸= {z =ì ZæE %N=%Z
y â Û * „zŠ = {z=D ñ= :
* =y Q=Ð =¹=pgzZ = DSUE áø çû ×ö Ãø Ëû mø ]çû Þö^Òø ^Úø ‹ø òûôføÖ
DTMEáø çû Ïö Šô ÊF Üû ãö ßûÚôù ]†÷ nûô%Òø à$ Óô ÖF æø øð«ønôÖæû ø] Üû âö æû „ö íø i$]^Úø ¸ D™ {z å Z,
' ¹ %Z
÷^e]çq ^nÒ[6na 1jãÓm ¸: "
# ‚ÛvÚ c]( oa á^ZÞ
pÌLÃg ñ „zŠ D ¯ : Ô D ñ: gzZ
N â Û ±5 ã*!g ›ág Z
ì y â Û *
* ì ÉÃ Å yZ $eÒZ
g›^íÚ c ] ( # " ‚ Ûv Ú c ]
]æû †ö Ëø Òø Y àø mû„ô $Ö]Y áø çû $Öçø øjøm Y Üû âö Yàû Úôù Y ]†÷ nûô%Òø Y p†F iø
ñƒ Û » =Ð VÍßyZ = D™4zŠ= yZ=Ð = ÒZ=Ð BŠ \ M
N â Û ±5 ã* !g ›ág Z 6 Z Ð N *0 H\ M
Å ]ÒQ
ð M ] !*
é÷ æø ]‚ø Âø YŒô ^ß$Ö]Y ‚$ Zø ø] Y á$ ‚ø rô øiYÙø
~ #Š =VÍß  c i =Â Ç ñ *
ƒ= {Š * 0 =! Z ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] áø çû $Öçø øjøm Üû ãö ßûÚôù ]†÷ nû%ôÒø p†F øi
„zŠÃVzÛ » Ð ~ y Z Ð ¹ Ù Š \ M
ng 
p
ø çû ãö ønÖû] Y ]çßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö YÙôù
Ê·=ñÑ y ZZ =Æ VÍß yQ =W Zz Üû âö Y‹ö Ëö Þûø] Y Üû âö YÙø Y kû Úø ‚$ Îø Y^Úø Y ‹ø òûeôYÙø
<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
11
V\ M Å yZ ñƒ Bà | Ô ðâ Û ½Ð *™ y M Œ Û ø çû ãö ønÖû] ]çßöÚø ! àø mû„ô ×$ôÖù é÷ æø ]‚ø Âø Œô ^ß$Ö] ‚$ Zø ø] á$ ‚ø rô øjøÖ
ã!* á gZ N â
g› Û ±5Ô † Ë ² M Ð Ð N 0* ÔŠ Ê· {Š c* i ÐVÍß ƒ  ~ #Š Ð yZZ IZ \W
ø ø ø
^Ú$ Y àû Úô Y Äô Úû ‚$ Ö] Y àø Úô Y ˜öö̃ nûËô i Y Üû âö Y àø nöÂû ] Y p†?F i 1‰ 6nÚ 7ç+çÖ å ^m‡ k`e 1+ 6nñ^µ ¸ äjfÖ]
q kZ=Ð=Vƒ²W=Ð= ˜=Å yQ=V\W=Âì 8 Š læ]‚ å ^m‡ 1‰ 7çÞ^ŠÞ] Ý^Ûi oßÃm 6nÚ oßÛO
^Û$ Úô Äô Úû ‚$ Ö] àø Úô ˜ öö̃ nûËô øi Üû ãö ßønöÂû ø] p†?F øi 6nñ^µ çÒ 7çÖ]æ 1ßãÒ…
Ð q kZ Ð Vƒ² M ÀZË @ M Å yZ Ù Š \ M ì [ Z ?£gzZ Ê· ?þ¾Ô Ð
áø çû Ööçû Ïö øm Y Ðôù vø Öû] Y àø Úô Y ]çû Êö †ø Âø á$ ‚ø rô øiYÙø Yæø Y ]çû Òö †ø Zû ø]Y àø mû„ô $Ö]Yæø
 ë =h= Ð=ä VrZ = ì *
*T Â Ç ñ* qÑ= ÃVÍß yZ= gzZ
0 =%Z =gzZ= D™-
áø çû Ööçû Ïö øm Ðôù vø ûÖ] àø Úô ]çû Êö †ø Âø ]çßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö Y Ùôù Y é÷ $ çø Ú$ Y Üû âö Y hø †ø Îûø]
`ZÈgzZ Å /Z Å Ýq ÄcÔ *
* T ä VrZ ñÑ yZZ= VÍß yZ = W Zz=~ 4zŠ = » yZ =-
qŠ ,
4
àø mû‚ô ãô +# Ö] YÄø Úø Y ^øÞ Y gû jöÒû ] Y Íø Y ^ß$Úø ! Y «øÞ Y h$ …ø ]çßöÚø ! àø mû„ô ×$ôÖù é÷ $ çø Ú$ Üû ãö øe†ø Îûø] á$ ‚ø rô øjøÖæø ]çû Òö †ø Zû ø] àø mû„ô $Ö]æø
( ¦) { ZÍ=B‚= Ãë= É= :=ë ñÑ yZZ = }g ø= [g } Z $یРƒ
d  ~ 4zŠ Ð Vß Zz yZZ \W%Z gzZ H uÑä VMgzZ
DTOEàø mû‚ô ãô +# Ö] Äø Úø ^øßfûjöÒû ^Êø ^ß$Úø ! «øße$…ø çq 6na åæ†+ æ äm ( çÒ ànÒ†ZÚ …æ]
ä Z n Û a 1 ‰ 7 ç Þ ^ Û × ŠÚ
É ÂÎ ñÑ Çy ZZ ë [g }g ø } Z
\ M Ð á Zj Æ ƒ  Ú z Úp ÔÐ ,™ ]zZ° ð•Z
~ Vß Zz ¶Š „ ZÍ …
ã!* á gZ N â
gŠ Û ±5ÔÃVÇ| Ð N 0* F,dÛ ~ 4zŠ

oÒ 1Þça Ù牅 …æ] ofÞ p†ì: 1Ò " #…]‚Ú^Þ 1ñ^Î:
÷
^nÒ oãe …]†Î] ¡Û ØÃËÖ^e …æ] oÒ oãe Ðm‚’i oÞ^e‡
á$ ^øeô Y Ôø ôÖƒF Y p†F ’F øÞ Y ^Þ$ô] Y ]ç?û Öö^ÎøY àø mû„ô $Ö]
 n kZ=t=òg »= ë ï= ë = ÃVÍß y Z
 D™yÒ hIZ ñƒ D J(,Ð M à yÏZ
äô ×#Ö] Y hô Y àö Úô ©û Þö Y Ÿø Y ^Þø Y Ùø Y ^Úø Y æø á$ ^øeô Ôø ôÖƒF p†F ’F øÞ ^Þ$ô] ]ç?û Öö^Îø àø mû„ô $Ö]
 n kZt òg »Ã\ WLZ ë 
vZ =B‚=NÑ yZZ = : = }g ø= W Zz= ì H = gzZ
^÷Þ^øfâû …ö Yæø Y àø nûŠô nûŠôù Îô Y Üû âö Yàû Úô
Ðôù vø ûÖ] Y àø Úô Y ^øÞ Y øð«qø Y ^Úø Y æø ¦]Š „ª Ø<Zg =gzZ = Y f= ( Ð )~ yQ=Ð
gZ/
h= Ð = k*
0 }g ø= ð M = = gzZ áø æû †ö fôÓû øjŠû ømYŸø Y Üû âö Yá$ ø]Yæ$
Ðôù vø Öû] àø Úô ^øÞ øð«qø ^Úø æø äô ×#Ö^eô àö Úô ©û Þö Ÿø ^øßøÖ ^Úø æø D™°=7={z =t=gzZ
6 vZ ëÔ …ì HgzZ
6,q kZ gzZ NÑ: y ZZ , DTNEáø æû †ö fôÓû øjŠû øm Ÿø Üû ãö Þ$ø]æ$ ^÷Þ^føâû …ö æø àø nûŠô nûŠôù Îô Üû ãö ßûÚô
Ð /Z k*0 }g ø ì ð M D™7°{zt gzZ Ø<Zg gzZ Ý ¬ ~ y Z
^Þø Y h% …ø Y ^øÞ Y Øø ìô ‚û m% Y áû ø] Y Äö Ûø _û øÞ Y æø äÒ 1a oãe á^3`µ äm oÒ á]ö …æ]
Zg ø=[g=Ãë=}™4ZŠ == p
ng Ñë = gzZ Ùô çû ‰ö †$ Ö] Y oøÖô] Y Ùø ˆôô̂ Þûö] Y «Úø Y ]çû Ãö Ûô ‰ø Y ]ƒø ô] Y æø
àø nûvô ×ô’# Ö] Y Ýô çû Ïø Öû] Y Äø Úø Š H wi *
wÎg =s§=H F=#
* = = g Z = gzZ
Å V£™=x ¸=B‚ Ùô çû ‰ö †$ Ö] oøÖô] Ùø ˆôô̂ Þûö] «Úø ]çû Ãö Ûô ‰ø ]ƒø ô]æø
DTPEàø nûvô ×ô’# Ö] Ýô çû Ïø ûÖ] Äø Úø ^øße%…ø ^øß×øìô ‚û m% áû ø] Äö Ûø _û øÞæø ~·ì H
6,V Š H wi * F {z #
*¼  g Z gzZ
[g Zg ø Ç} ™4ZŠ p
ng éZpëgzZ äÑ y ZZ ð|,ÐòÙ]| Z # ì x £ {z ÝZgŠ
~ VÍß Ô™ … G ä~V·ñƒ¢q ~ # Ö }
.Å ~Vg Zæ**
ñ‡ M ˆ Æ

<z y M ÛŒ ‹x~ T) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ V Zzg ? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
ðŠgzZ ^ÑÆ Š·ÔÒ, 6 òg » z Š· ÅvZ 6Z Ô kZ‡~ yá ÅvZ » Š·Ô84* ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ
eW{+
@ 64$
6 wqZ ‰ yZ Ã0Ö#Z Å âY 2008ÔlL
X Zw Üy Z , <Å ¶Š u ÐZ ÅvZ , 6 仿v M Æ Š· Ô Zw× Å z ]zZ°, 6
12
File D:\ADataM\A Data 15.11.09 Monday...13th day DF 48 May 08-53Pages\Dars
Hadith.jpg not found.

ÌnÆV ~wÎg ì " ugzZì *


IL G @ƒwEZ ÌnÆvZ$ guÔ$ gu ûLE ©EÅX11
áø çû ßöÚô ©û mö ä́ä´ jômF !æø äô ×#Ö] ‚ø Ãû ³øe Ý &õ mû‚ô uø pôù ^øôfÊø Ðôù vø ûÖ^ôe Ôø nû×øÂø ^âø çû ×öjûÞø äô ×#Ö] kö ³mF ! Ôø ×û³ôi Ôì@*M nÆ*™y M ŒÛ 6,gî~ŠC ãvZ ì IL G" uX 2
ÅkZgzZvZ6,]!* ¾y M :ÔB‚Æ h ìg ( ]zˆ) ŒÃ~ V \ M ëÎ ] c* M ÅvZt p6e $ MšÎZ >gÎ45
Ë ƒ7F,
$ +]
h .Ð y M Œ Û ½ÅvZ)Ëì ó ó½+F, +]
h .L LnÆV!zx Ó*™y M Œ Û ) ?ÐNÑyZZvßt™hgÃ] c* M
E E
ûL©ÅZ # ( Ë$7„ƒ ½ª]* ! ÅË+ h. ] {Š * c iÐ V ~*™Ñ ) ó óA ’]* !+h. ]L L p~½Æ $ E
E
gu ûL©ÅÔ V ~wÎg ì IL G
" uX 3
c*â
Û 7IgzZ ¬Š ñƒD™X X c* X X HX X c* â

X X c* Û ä~ V *™Ñ¼ pk˜ZÆg $u
( ÇŒ„V ~wÎgÈâ
Û Ð Z ÂÑZzg GgzZ", 7n kZ )ì ÕgzZ ó+ $~, (¹* *™wEZ~Vs~½Ã$ gu ûLE ©EÅÔ V
~wÎg ì IL G" uX 4
gzZì Ìö Y +, F dZÐ x £ LZ LZ~ x¯Æ VâzŠ ( {Š™yÒ ~ 3s§ ) V ~wÎg ì " ugzZ ( *™y M ÛŒ)vZ $
IL G guX 5
~( {Š™y Ò~3s§)Æ~ V *™Ñ:gzZì @* ƒ{Š c* iX c* X ÁÂq -Z~à ¬z: 4vZÈ â
Û „:Ô Ìg "Z
pLZ V ~wÎg $ gu b§ÏZ ( ì Cƒ,z ô=Å$ e M ~uzŠ $ e M- qZ )ì * @™ŠppLZ *™È M ÛŒ( vZ $ gu) b§TX 6
ì Cƒ,zô=Å ~ V wÎg ì ILG" u~uzŠ ~ V wÎg ì ILG -ZªÔì C™Šp
" uq
σ ó$+ÅkZ {zÂñ¯ ?Š Å„KZ™wï Z•q -Z » ~ V wÎg ìL Gu ËX c*
I " X ñ¯ ?Š Å„KZ™wïZ•q -Z »`™e $ M Ëðä /ZX7
ì QŠæ~KÃ~ V wÎg ì " uÐyÒÈáÅ~
IL G V wÎgèg $ub§ÏZÔì QŠæ~KÃ] c* MÐwz4, ÈáÅ] c* M b§TX 8

E
7ZgzZ* 6gîxÃ]Ý ð]Z{Š™yÒÅL
* ¯i Z, <zy M ÛŒgzZVƒxŠ ƒÐgI‹§ÅV ~*™ÑgzZy M ÛŒúL $ *
*™wdZ,Z
¢]
8 ̀Q,
` 6L <zy M ÛŒ{zì egzZƒ^Ñ{zì eÔÇñ M~x ̀
` Æ$d†ÅL *™ (ZÔì 79G*
<zy M ÛŒG* *™gñâ, 6M
+
(N Y− ˜ )X XìeÔƒ{Ñço‘ì eÔƒu~ŠÎì eÔƒ

ÆV
~*™ÑÔÃ*™y M ÛŒ Vƒ‚+
${zX X \ MX XgzZX X ~X X,™:vZ
} M M} M ÔFá Zzä¾3™ƒ>%Æ"+ 0*!^Ñ, 6V~yZÔ™}Š pßÃug Iw¸
ô=9Å ?ì * @Y| ,(Ðh N uQ‘œ»gLžX 3 ÐVßßZ Ñ*
!zgq M
( âY 2004mñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 21) 15@* 13™X X X X X X
ó ó[òZÆVCqZ+ k¦½Z L L
$X zX VƒH
Ô ÇñY7~A ¼{zǃ~T°# â Å: ZŠÆðZgX 4
@Ã$
B™{ i * gŠ q ZÔ23yQ~V~f¬ÐKà ó ó$ guà Zz
( âY 2004',Æ ZñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 22) 15Ô 14™ô=9ÅX
==ô= ó ó9L LñOÅY ZzgÅg Iì
IL G
" Š q ZX=1=
ô=9ÅÔì y˜ »Îg ( KZ )- qZÙCÐ~?X 5
( âY 2004cŠÔÞâñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 23) 17Ô16™X X X X ì _ YÅyÒÐ/ ñ ô]§gzZ ~
V wÎg]§Ô *™y M Œ Û
?ÇñYÑZ e~3à ó óML LXgzZX ó óݬL LX X ó L
ó L L¾X 6 ?ï Šg Z ÛŒ5þÔMÃäQ¾LZ V ~*™ÑX 1
( Yâ 2005~g†X„]úŠ)xâ ) (D 24) 17@* 15™ô=åÅX X ( Yâ 2004y ñZ',„]úŠ)xâ (DF 19) 50™X X X X X X
N Y òÐ + Š ( Šp{zÉ ) Ç} , F Q7Ð Œ Æy Z y M ÛŒX7 ô=9Å ó ì 6V¦g Zæzg ZŠ »wqZ L LX 2
ó ,
( âY 2005~gz
Û „]úŠ)xâ ) (DF 25) 17@* 15™ô=9ÅXÐ ( Yâ 2004~ZÔ ðÑ ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 20) 16Ô15™X X
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, Z Ë( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, ZË:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008y„]úŠ)xâ Ô V
~w‡ ¾zZ ó ó[òZÆ䃙ÆÔŠgzZ l
A» ~,
m, *ƒs ¸ñ»tigÔ]ZñZ] ÒÔ ÔŠ ïE
3pÔ* L “g L L$
guµgŠ
13

ô=Å ó ó[ òZ Æ ðî « Å Vâ ›]ñ]ÐX zX *Š ›L LX 24 ÅÔ Çƒ4ZŠ~ A ¼ }%, 6 kZQ7ŠqðÃZÎÆvZ¾X 8


@12™ ( âY 2005ag â ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 26) 25@*
Y â2008#ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 48) 16* 23™ô=9
Ìg1Ð y M ÛŒÏìg ¹* ! :gzZ » kZ x * *1xs Z Çìg ¹* ! 7X 9
^nße oŠÒ( 6nÚ l…ç‘ oŠÒ å]çì &m‚u …^ÓÞ] =2=
( âY 2005s6, ZÔ„]úŠ)xâ ) (DF 27) 21@* 19™ô=9ÔÅkZ
†ËÒ ça äÞ 7çnÒ †µ Æ°ˆÅt: ÓªÅÂ- qZ Åku ( e, ]ðg )Æ  b¬ kZX 10
Å ï( ÅÑ)) ˤ /Zì „g ñZg ¸Ðå ÅDÿL ZÔì ÅX X X X H
X
3 !zŠÃâY 2005#$
Š H ù á{g * gukgŠ Zg7 »s, 6Z { â ,
6 gî
ñO Å ä™g ïZ » kZ ÌA $ƒ x¥Ì: 9g $u ðÃ6,Š ã
C ( âY 2005#ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 28) 21@* 19™ô=9
Û }g7) ñYHg (Z]j?kZÔ ñOÅä™d
gzZ *™yWŒ $†Ô X
Û »Ã ðgzZ ǃg Z+ 0ZZÃx áX *c X Û
»Ãx ágzZ ǃg Z+0ZZòŠ MÃðX 11
b§ÏZ ( ñYH:¿G6,kZJ -& ¤Ð~ V wÎg]§ ( âY 2005y ñZ', „]úŠ)xâ ) (DF 29) 16X @* X 15™ô=Å
G E
|æ†rÚ çÒ Í¡‰] Ý]†ju] 7çãi^a 1Ò á^_n ÐVƒÌ( ?ÔÙCâÆ}D)î>XG, Z~Ö#Q ~÷X 12 - © ¢
Bâ
Û d‚fQ nÆäXÐ äƒ ( Yâ 2007~g†) (DF 35) 12@* 10™ô= ÅX ÌD[p »y M Œ Û
yQQÔì Z÷: â i+4L Lyâ Û
ÆV ~*™Ñ =3= JyŠ 40gzZi úðÃ-
- J]Zg 40ÅkZ * c 3x Zwˆ- qZäTX 13
Šñ &0Zù) ó ó»Vß ZzˆUg ¯Æy ZQ ñ Mˆ}÷Ug ¯ »VÍß ( Yâ 2007~gz
Û ) (DF 36) 12@* 10™ô=ÅX σ7wJ¬Š ðÃ
¬kZ¿C
b Ù ÑZz¬Ð ( kuÆ ) b ¬kZ ._Æ(m5Ô i‚~ H Š*c Š ¬z 5™ ¯ $ eZ@ z Øg c V☠xÓ=L LX14
( Yâ 2007ag â ) (DF 37) 14@*
12™ô=Å ó óVzŠ SЙÃVzi !*
Çìg4X XgzZX Xì 4X X å4Ð
7y v Ú Z ÂN Y ß~ h-gÆ V- –؃ÆÈzŠ L LX 15
Šiu »wÈËÐ ËgzZì |µ Z- qZÇ* !* *ƒ4
kðM4XÅû%XgzZX ïŠ Åwâ Ã+ŠÆ òŠ M yv AÐ N à
|µ Z Ç!* q i™: [ NZ » p ÖZ 9~ ä™ yÒc*
-Z Z **
ƒ
Yâ 2007ðÑ ñZ', 3™ô= Å óì
„]úŠ (DF 38) 4@* ó Cà
Bâ
Û d‚f Ìtb§ÏZÔì
ì Ð ~qzŠÉ 7Ð äƒ $ d¾}g vg e= nÅvZ L LX 16
l, 'Ã] *c M nÆKÃ] * c M Å*™y M ÛŒb§T=4= ( ÃVß Zz ¬ Ð ?ä hzŠ Å ~qzŠ‰) Ï ñ™uh »
Æg $u b§ÏZì @* Y ÑÅÐ yÒ -}gŠ~( ¯¸) 10™ô= Å ó óV
Yâ 2007~Z „]úŠ (DF 39) 13@* ~ÔåHuh
Ð µ Z c*~ l', Ã}Š pß ó óÑgzZ y-L L&Ãz, Z Å X X ó óV
~Ô ì  a Å ! Z yÙC yÅ ] PyÁ¬ gzZ Váà L LX 17
Ð%Å:Ôì ~gz¢ð•Z ÜÅÐ,}gŠ~^â âY 2007m ñZ', „]úŠ)xâ (DF 40) 18@* 13™ô=
7çna]†Û+ ‚ÃjÚ 14@* 10™ô= ÅX X ~ V ó ó3Ïz?à ¥pÅVzg Õ L LX 18
1a ^nÖ Üßq 1Þ !!! âY 2007',Æ Z ñZ',„]úŠ)xâ (DF 41)
6na ojnÖ Üßq!!!!!!!!
o+ 6na… ojnÖ Üßq !!!!!!!!!! 14@* 10™ô=Å ó ó/ œ%zg"&Æ~Š * 'z„ nzà ¥p L LX 19
!,
Ô ,™ b & Z KZÐ kZgzZ N N* ßs§Å< L zy M Œ Û Ã„C
Ù NM Y â2007ÞâñZ', „‹úŠ)xâ (DF 42)
ƒÐVKy ZÔ,™[ !* åLO]»VK{Š™yÒ 15 @*11™ ô=Å ó óyÿ4Ð m¾Z V1g Z Vzhz™ L LX 20
EZŠÔwÎggzZÑ ~ y M nÆ- JÖ#ªV ~*™Ñ Y â2007cŠ ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 43)
ä MJ-# Ö ªÃ0ï G V· å~gz¢nƪ
L !Q ~ ‚gz]t 11™ô=Å ó ómwX X Å
15@* ªzŠX X zX X wâ L LX 21
V g Zæ**
~ ñ‡ M D â

Ûš z ½Ô D â

M F, Û iÐ ] uZzá Zz Y â2008~gz
Û ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 45)
Ð~ g $Š q Z „yZÔðâ
Ûä ™7ZŠZ{)zgZÍg, )−ZzÆkZ * 0z{»kZ >2i,
c+ 6]Zg-iÆ]gúLXL 22
ìg â Û
( ~âY 2008y ) { â kZ\ M·_»-
qZ Y 2â 008ag â ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 46) 18@*
12™ô=Å óóh
M
* JZá Zzä M äV
$rX zX ] *
T ~*™ÑV˜V˜=5= 12™ô=Å ó ó{È »gŠ eX z Xg bŠX zX ëgŠX ƒŠ *
@* !,
'X z X { nL LX 23
0ïL !Z¶nÆÑkZsÜgzZsÜ{zðâ

G +¶
Û „0 KÅ Y â2008s6, „‹úŠ)xâ (DF 47) 16
Z ñZ',
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, Z Ë( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, ZË:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008y„]úŠ)xâ Ô V
~w‡ ¾zZ ó ó[òZÆ䃙ÆÔŠgzZ l
A» ~,
m, *ƒs ¸ñ»tigÔ]ZñZ] ÒÔ ÔŠ ïE
3pÔ* L “g L L$
guµgŠ
14
X ÔŠX æ% ‚ö Ãø ûÖ]X yZX Üö âô X6,zZX oû ×øÂø X ™X ?ƒâ i MŠÎÐ b§¾Ð ó ó] ** JZ L Ly ZX 1X
/ / /ˆÆ+ YpŠ/ / / ?ñXÐ ó óy -gzZÑL LÃ\ M LZ b§¾X 2X
Bâ Û
d‚f p~zŠg ZÆg I$ gu~g7=8= ?ˆ7Â?Ø Ð hÓ Zg6,gîó ó~gÅ)L L{zŒb§¾X 3X
7ÙCª~ x ¸Ë * *™$- ì~ Ô ¹ì $ eZzgÐ ñk„0Z GLG
?ŒÃwq ï
G
©G3©8Ðó ó[ ïZ LZŠp L Ð
L b§¾X 4X
x ¸ËgzZì êŠ wZ e~ VߊÆy Z)−g »V7ŠÆ\¬vZ1* @ƒ ?}™/ÂgzZŒÃ ó óZw×L?L wqZ LZX 5X
~ wÂgzZ\ â x ¸ðÃÔì Cƒ¹ ]ñ~ yZ1l @7* *i~ ?}™Ýq] b§¾ÐT $ry ZX 6X
7ê h* * x ¸ðÃgzZì *
@Y Hs ¸ñtigÐ y Z1 C™7¶
{ â kZÐ!ZjÆœ£6Ñ*
!{gÃèN M
ÔŠ,6 y Z1 Ch Â7Çx ¸ðÃgzZì Ä~ , m,3p~ y Z1 C™
ä´ â ÃkZ H$
eZzgX X Xì *
@ Y*
c Š™™
guÅâY 2008y Óâ X 6X
g I$
oŠÒ†+] †µ Ý^ÏÚ Œ] ó ó[òZÆVCqZ+$X zX VƒHk¦½Z L L
!ty-X zX Ñ» (yK
ñZz™gz* K̈ZX *
¨ c X X) =9= −Ã$guà Zz
?M hƒù3z~Š !* ',
=g ftã!* ˆZ £z{ Yzwâ
g] ** ì Q! ²»g I$
guX7X
äÒ 6m†Ò š†Â †Ò <Óµ 7¨^µ 1Ò 1Ö]æ 1Þ^Ú†Ê äm äö ×#Ö] oÏø Öûø] Ÿ$ô] Ýõ çû Îø oû Êô Ùö çû ×öÇö ûÖ] †ø `øø̀ ¾ø ^Úø Ùø ^³Îø Œzõ ^³f$Âø àô ³eû] àô ³Âø
1Ò g×_Ú 1ßµ] 1‰ 6nÚ l…^f oÒ æ…] 1Þ ¸ lö çû Ûø Ö] Üö `ôồ nûÊô †ø %ÒŸô] Üû ãô nûÊô^Þˆôô̂ù Ö] ^7Ê Ÿæø gø Âû †% Ö] Üö `ôồ eôçû ×öÎö oû Êô
û ö ø $ ø ø ø ø
Ð VsŠ‰ G `gŠ6,7 s§ä\ M „: Ô n ` p ÖZ Ÿøæø Ñö ‡û †ôù Ö] Üö `öö̀ ßûÂø Äø _ô Îö Ÿ$ô] áø ]ˆøø̂ nûÛô Öû]æø Ùø ^ønÓû Ûô Öû] Ýö çû Îø “ ø Ïø øÞ Ÿøæø
ßÃp ÖZ‰ ØŠ~¯¸~ 8 s§ „:gzZÔ c* â
$%nZ ‹Z CZ
ÛA ‚ô ãû Ãø Öû^ôe ݺ çû Îø †ø øjìø Ÿøæø Ýö ‚$ Ö] Üö `ôồ nûÊô^7ø Êø Ÿ$ô] Ðõù uø †ô nûÇø ôe ݺ çû Îø Üø Óø ³uø
Š §L~ *™y M Œ Û gzZ yâ

Û Æ~
V *™Ñ eÎt ñƒ ï Š p ÔÖ^Ú Ý^ÚŸ] ^›çÚ !!!æ% ‚ö Ãø Öû] Üö ãô nû×øÂø ¼ø ×ôù‰ö Ÿ$ô]
‚gd
Ôì¬Ôì ª $†g¦tÔYƒ7 7ÙCª~ x ¸Ë * *™$ - ì~ Ô ¹ì $ eZzgÐ ñk„0Z
å†Ò á^ne 1×`µ 1‰ Yâ 2008áçq å^Ú x ¸ËgzZì êŠ wZ e~ VߊÆy Z) −g »V7ŠÆ\¬vZ1* @ƒ
áçq 1ñ]†e †ÓÊ lç äÚ^ßa^Ú …æ] äÒ…^fÚ &m^u ] Ô24 ~ wÂgzZ\ â x ¸ðÃÔì Cƒ¹ ]ñ~ yZ1l @7* *i~
7ê h* * x ¸ðÃgzZì * @Y Hs ¸ñtigÐ y Z1 C™7¶
Ãmb* !Æg I$ guà ZzäYÅy Ò~âY 2008=10=
ÔŠ, 6 y Z1 Ch Â7Çx ¸ðÃgzZì Ä~ , m, 3p~ yZ1 C™
sÜgzZ q -Zg Ig $Š q Z Ô25 Å 25Ô ì ~gz¢ð•Z ´g Ã7
äò´ â x â Z ¤ñX X ñk„0ZX Xì * @ Y*
c Š™™
wqZ ó ó]yM „ L Lì {zgzZ CY ™á s§Å] §Ñq -Z
wqZ b§ÏZÇ* ! Yƒ7yŠ ƒ] Zg b§T ó ó]y M L LñZ', Ù^ÛÃj‰] 6nÚ # " Ù牅 áô ^Ú†Ê Ÿ^e å…çÒ„Ú
äJ (,ó ówâ L L „: Ôì @* ¯yy Á¬~*Š kZ: ÑZz]y M ñZ', 6nãrÛ‰ çÒ oßÃÚ 1Ò Á^ËÖ] å†Ò
Ô ~g ZÎ4Ð4Ô k]4Ð4ì }Y ÂðñÔ ì Lg Î~ Ýõ çû Îø X Ö @X oû Êô X **™- $ìX Ùö çû ×ö Çö ³ûÖ]X @* ƒCÙ ªX †ø `øø̀ ¾ø X 7X ^Úø
ì ã!*gŠ á g ZÔÏzX zX Ò]gz6, öZg M y â ‚4Ð4 X Ö @X oû ³Êô XvZX äö ³³×#³Ö]Xì êŠwZ eX o³Ïø ³ûÖø]X1X ]Ù$ ô]X x ¸ËX
DNE†ø eô^Ïø Ûø ûÖ] Üö iö…û ‡ö oj#uø DME†ö $ö^Óø j$Ö] Üö Óö ãF ûÖø] ŸøXgzZX æø X− )g X g ø ³Âû †% ³³Ö] XÆyZX Üö ³aô X wŠX hô çû ³×ö ³Îö
XÆkZX Üû ³âô X Ö @X oû ³Êô X **iX ^³³øÞˆôô̂ù ³³Ö]X @
l X ^³³7ø Êø X 7X
Å ( ]àX zXŠ ÑzZX zX £X zX wâ )]Ò »ì B bgG …¸ XÆyZX Ü @X o
ö ³³³³³aô X Ö û ³³³³³³ÊôX {Š c* iX †ø ³³³³³³%öÒø X1X ]Ù$ ô]
í M t ‚Æ VzG ( Æ h Y hg¼ ƒ  ) ?J -VŒ éZp X C™¶X “ ø ³³³Ïø ³³³øÞ X 7X ]Ùø XgzZXæø X ]ñX lö çû ³³³Ûø ³³³ûÖ]
W,é¹G1ÅZ >gÎ102X X Xƒ X1X Ÿ$ô] X wÂX áø ]ˆøø̂ nûÛô ûÖ]XgzZX æø X \â X Ù ø ^ønÓû Ûô ³ûÖ]X x ¸X öÝçû Îø
á]‚Þ^ì 1ßµ] çq 6n`Þ ^Šm] “í* Ôm] 1‰ 6nÚ ¸' ŸøXgzZX æø X tigX Ñö ‡û †ôù ³Ö] X yZX Üö ³aö XÐX àû ³Âø X ÁX øij_ô ³Îö
ça äÞ ‚a^& çì ^Ò XXå‚a^ÛÖ^e á^Ûm]ZZ Œ] 6nÚ Ÿ$ô]X hX Ð ùõ uø X%X †ô ³nûÇø ³eôX x ¸X ݺ çû Îø XêX Üø Óø ³uø X 7X
ÆŠ Z+ZYzykV˜h Mwï7(Z\ Mg ¶ Z »yŠ Ë=11= ŸøXgzZX æø X ~ m,3,pXÝö ‚$ Ö]X yZX Üö aô X Ö@X oû ÊôX ÄX ^7ø ÊøX1X
¼ø ×ôù‰ö X1X Ÿ$ô] XÃÇX ‚ô ãû Ãø ûÖ^ôeX x¸X ݺ çû ÎøX Ch ÂX †ø øjìø X 7X
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, Z Ë( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, ZË:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008y„]úŠ)xâ Ô V
~w‡ ¾zZ ó ó[òZÆ䃙ÆÔŠgzZ l
A» ~,
m, *ƒs ¸ñ»tigÔ]ZñZ] ÒÔ ÔŠ ïE
3pÔ* L “g L L$
guµgŠ
15
w¥pÆ ÂkZ ( ._Æ ]¡yâ ‡Ô 8¬Â) f e ™ê ~çÔÆ\ !* Vð; Æd W ÔÆð¸Vð; Æð¸nÆw”
6,yZ V- ,™ ( ãâ
+‡) VÍß Dƒ7ù 
) [gzZ {z ïŠ ¬ à ( + Z
Û ** á ] uZzÆOÆ~çVð;Æ0 +z{ÔÆ0
+ z{Vð; Æ
µ{gÎ 17X ï Š™]g ¸z {nÃÂkZë:gzZì CYƒx Óu çÒ “í& …]‚jÞ^m †a
$WLZu Z
16e l^ÃÎ]æ 1Ò 7ç×jÎ Ÿ^e å…çÒ„Ú 1Ò å†Ú ‡æ…
{â kZÆV ~*™Ñ ˆÆ& ¤X zX {@xÆ=12=
ñƒD™¿, 6ñ/ô‹§Þ.W* !ÆkZ
’ eãƒ7~g ZØŠ ðÃ~KÃg $ukgŠá ZzäYG ù á
 ìg™ a y ~zgŠÆŠ°ÐZgzZ ¾~zgŠÆ. ¤ /Z\W
à ~g ZŠ * * ~g (Z¨ ®à ¥p
._Æ]â © ZÆ® ) )÷ZªÆ) ǃ„z ¼ A Á”=g ft
6n ã r Û ‰ 1 ‰ "#Ù牅 áô^Ú†Ê Œ]
Ð ¿@', ÆkZì }Yq -ZCÙ Ð ~\ M Ô ( ƒ ø ÷ # øø $ ø øø oû ßôôjÚû ]æ$ ^ßnûÓô Šû Úô oû ôßnûønuû ] Ü$ ãö ×Ö] Ù^Î # " o$ ôfß³Ö] á$ ] z‹õ ³Þ] àû ³Âø æø
ì gÀX X ~g » *
c gX zXŠ%X X
p' „ô Úô †û ôjùÖ] åö ]æø …ø E àô nûÒô ^Šø Ûø Öû] éô †ø Úû ‡ö oû ³Êô oû ³ôÞ†û ³7ö uû ]æ$ ^³÷ß³nûÓô ³Šû Úô
B÷S -ZX X Ìg ñX X y›Ây›&
Qq
gÓi†Ú^Ò p…^Ò ^m… æ çÛÞ †nÚ] ^Ò ¸ †+] D èø qø ^Úø àö eû] åö ]æø …ø æø (áô ^Ûø mûŸôû] gô Ãø Zö oû Êô o% Ïô ãø nûøfûÖ]æø
7, 6$ e†ÅvZ {zÔì, 63{ Zg÷Z »\ M ÂÔì ;gƒ=15= ¨ÃívZ } Z c* â

Û ä~ V Ñ —" ì e $ZzgÐ ñ÷Z ]|


ä Ô ~èF,) Ô™ Z÷~ {z¤ /Æ W )gzZ g â ¨ÔÄg {0 +i
~}g !* Æmb!* ÆWZg ZÆkZgzZ÷Z {gÃèÔì 6,e $†ÅÑLZ
D ( zâ 0Z gzZ~yZÑZ™
Š â
Û ênÆåå™ â
Û wi **
ì c* yz 竽ÉZ >gÎ109äq -ÑÑó{uz
#
" Ù牅 á^Ú†Ê å…çÒ„Ú oãe h] 6n`ßq
#
Üô nûuô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×Ö] Üô Šû eô 1a oa… ä`Ò ^÷ßnÏm ‹Þ ‹Þ oÒ á] ( ^m' 6n`Þ >rÛ‰
Üû jöÞûø] «øÖæø DNEáø æû ‚ö föÃû øi ^Úø ‚ö föÂû ø] «øÖ DMEáø æû †ö Ëô ÓF Öû] ^ãø m%^øm5 Øû Îö ì ]Š „Ð* * ¾w'¾ig * c W7„™ÂÃku=13=
É 7Å x Zwz w']!* ì n²~ kŠZ # Ö } .Å N, Z
«øÖæø DPEÜû i%‚û øfÂø ^Ú$ ‚º eô^Âø ^Þøø] «øÖæø DOE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö fôÂF
~çÔ6,ä¾ *Š ] äa ÆÏ0 + i Å\W¤
/ZÔì Å ƒ Úz Ú
DREàô mû`ôồ oø ôÖæø Üû Óö ßömû`ôồ Üû Óö øÖ DQE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö ôfÂF Üû jöÞûø] Æ \W G Â ìg µ 6,ä¾]àz £z wâ Ô6,% 0*
k0* a
]Š „7( 2) z
Û » } Z ,Š â
Û »~
Û ( Ð Vz
V·} Z ) L LÔ ìÀF, ì7 ‰ Ü zÔ nÆI éS¨E G G4]Ô0 0ÃyWŒ
4] éS¨E Û Æ Ä )
]Š „7?gzZ ( 3)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?Å X~ @* ™ ( òÝ) ì7 ‰ Ü z n Æ ÷Z ïL “¤Z gzZ ~
G V wÎg ï ) ¤Z
GL“¤Z ÔvZ è®
~:gzZ ( 4)Vƒ@* ™ ( òÝ) ]Š „~ ÅTÅkZá Zz ä™ ( òÝ) Å<
L z yWŒÛ Ô „6,gî~gÅ)Ô ìg ¾w'¾ig \ WV-Ô
gzZ ( 5)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?ÅXÅy Zƒ ÑZz ä™ ( òÝ) ]Š „ ìg ¾ 7w'6,¯Åäƒ: ._Æ]¶F,
Vƒ@* ™ ( òÝ)]Š „~ÅTÅkZƒáZzä™ ( òÝ)]Š „?: å†Ò :nµ oÒ á†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi
Ôê~ y MÔ oˉ¡Ê p^nße oÒ ]ˆ‰ ‚ÏÞ …æ] Ý^ÃÞ] ‚ÏÞ
ó ó+Š Z÷X X n}÷X X +Š Zg vX X n}g v( 6) b¬t/
 ¤ Z ó ó[„,
6gî~gÅ)LL ÃyY\ M * @−Ã =14=
”» *™y M ÛŒ{zìG
ìG ”»êkZÆ*™y M ÛŒ =16= gzZvZ ~}Ñç³ÂÐ,™ 7ay ~zgŠÆŠ°\ MX c* X
ì 5Ôì D +
% ÔÏA Zw×Ô Ïƒ„ ãâ
Å~
Û **V wÎgÆvZ
Çgð¸ x *
* CZ {z7n¾ðÃÐkZÃݸ !gÈ â Û
,
ì ã* 6Zw[|Z
ƒ7n¾ðÃÐ kZÃ\ M V- ÔÇggzZ¼ c*
ì e ** Çg y › ^ãø nûÊô ]çû Ïö Šø Ëø Êø ^ãø nûÊô†ø jûÚö ^øÞ†û Úø ø] è÷ øm†û ³Îø Ôø ×ô³ãû Þ% áû ø] «³øÞ`ûû̀ …ø ø]_ƒø ô]æø
ŒðñÃ\ M LZku
X X X c* 1 6$eWLZuZµ17!†÷ nûÚô ‚û øi^ãø ÞF †û Ú$ ‚ø Êø Ùö çû Ïø Öû] ^ãø nû×øÂø Ð$ vø Êø
^+ça äm h… á^Šu] †µ ˆq^ Œ] » ä™uh, ã ÅwqZ ÆVß Zz ÂË ( vZ ) ë Z
6ŠC # gzZ :ÀF,

wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/


F, Z Ë( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, ZË:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008y„]úŠ)xâ Ô V
~w‡ ¾zZ ó ó[òZÆ䃙ÆÔŠgzZ l
A» ~,
m, *ƒs ¸ñ»tigÔ]ZñZ] ÒÔ ÔŠ ïE
3pÔ* L “g L L$
guµgŠ
16

Âe
f|Š ‚: #
g~ku †Ò ke^$ ‡]çq oÞçÞ^Î …^e …^e çÒ ˆq^ Œ] äÒ
á ZzäYÙCÔ Ç} , q’Ã\ MÆ=17=
77ÜïÐ y M ÅZû-
DƒZÎg~y ˜kZ: X
ÆVƒ Õ(gzZ Vƒ ¬Š mï6,._Æy M ÅZûq -’[|ZÃ
W=g f » ðZÎgÅ0#
‘ Ö Q„:X X
-’Ã\ M °g [gì *
y M ÅZ ûq @Y H!ZjÆvZ™ÈtB‚
W=g f »y ZdÆ#
‘ Ö ÓgzZkg Zæz]
.){Šñ~yÎ 0*
„:X ÷Z4ÐkuÆgzZ}Š â
) )4Ð
Û «®
ï Š äƒk,5+q ¸zÃKwÑ¢‚„:X X …絆ãe 1‰"# Ù牅 á^Ú†Ê 1Ò å^Ú Œ]
D™]g ˆÅVØшÆäƒk,
5 q ¸zÆKwÑ¢‚„:X X
+ ^Ò MR Øm†n‰ 1‰ M Øm†n‰ 1ò×nÒ 1Þ^ã:] ÄËÞ
W=g f » ( Æx **
‘ ñZÎ) äSЙÃyÎ 0*
ÅM%Zw!*
„:X X [|Z/£X zX òZgÙ\ M * @N â Û
âui Z·_=18=
^m' 6n`Þ kÎæ oãe h] ^nÒ -Z ?ì H ( » ( ( ™gz Ôá Ø Ô Ág » ) ) ÁggzZ÷Z ) mX zX Ï0
q +i
6nã:] †Ò àe …]†fÛ× 1Ò àÚ] ( Ý¡‰] ¸ Z # ì @* ƒ F,÷Z Ð ÷Z å ÷Z ~ kZ Ô ì m‰ Ü ß Z òZg
wzZ izgÔ Dƒ F, $¾Ð d
d $¾å ™gz X á ØX Ág »X Ág
k" Ôx9Ôx áÙCÔðÙCÐXÔV.¿Šp =21=
{H Hµ
Û » ) ~g/C
( : Z
 çG
Ù Ô’ .2 eC
Ù Ô>
Ø ÷C Ù Ì ` M Ôì c* M @*
ƒÐ
g—ÆvZ™hgg ZÍÎÃVâ Z0 +{ ` ZzgzmÔ 'gúÔñ h1 Ô a
Çìg# Ö Óx ÂtV˜V˜gzZJ -Z # Ôì ;gƒ¸~ # Ö Óx Â
ì } Y4}Ð b ¬kZ q Ù Ð~\ M ÔD Y−
-ZC
V *™Ñ ì {z mX zX Ï0
~ +i [|Z/£ZuzŠÔ Çìg @* ƒ ¸Ô
X X Xì ݪ„:vZÔv* !fÍX X X T {Ñç {zý ì êŠ ÀÃ}Ñç {Š™½Æg I]§ Å/ ñ ôgzZ
gzZ @*
ƒ7F, ÷Z÷Z ÌL~Tý ì ã!* Û zg ôZý ì ~Šg^ b!*
Π~
ì¸"Ð ]Ñq„:
@*ƒ7F, $¾d
d $¾ÌL
ìgz$ÐM%Z „:X X X
7çjÂ^Ûq ofa„Ú æ oßm …æ] îñ^RÚ æ ð^Û×Â
ì ÑZzähg]¾šÃݸ„:X X X
[1a ^jÞ^q áçÒ†j`e 1‰ àm‚ñ^Î 1Ò
Ãy›Ë„:X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ÁqZ ~ñ/ôhzŠ Å", (Ð MÐ}uzŠ- qZ=19=
™}ŠoX X X M
¶Cƒ~]y
™}ŠÖ#ÓX X X X X X ¶Cƒ~ã!*
Œ
Û zg ôZX X

XX*
c XX ¶Cƒ~Å !*
"zðÍhX X
¶Cƒ~x̀g Z Œ
Û Z?äƒwÈX X
ZÎg™}ŠKX X
^Â æ Ý]†ju] æ …‚Î
ì ÑZzä™X X X X X X X
Vo)IègzZ´ŠÔ Y xzY f{gÃèV˜b
¬t=20=
6nâ<e ØÃËÖ^e 6m†Ò kÛa ì yZŠgŠ»+Z
+‡Æ
6n3e 1‰ Üß`q oãe çì ìÍ ¬Š nÆy ZX X X X X X
oãe çÒ Ô×ŠÚ Øa] KZ ) ÇìgÍ ¬Šå X X X X X
( vZY ¶
6nñ^3e 1‰ Üß`q +‡ÆYâ 2007¤
+Z /Zìg ¤Ì» hkZV;z
þþþþþþþþþþþ
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, Z Ë( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, ZË:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008y„]úŠ)xâ Ô V
~w‡ ¾zZ ó ó[òZÆ䃙ÆÔŠgzZ l
A» ~,
m, *ƒs ¸ñ»tigÔ]ZñZ] ÒÔ ÔŠ ïE
3pÔ* L “g L L$
guµgŠ
17

<z yWÛŒñŸ» *
? ó óL c * -
qZ yWÅZ û-
q’L L
Y 1‰ äç+ oŠÒ 1Ò Ý¡‰] ÜÖ^ 1‰ { â q
-Z w‚ 13 Y
 ;g @*
Y H n²t g !*
Ù èÑqÔ ˆÅ 7ÔÅ äƒ: h',Æ ]úŠ Å b
C ¬ kZ
Y 6n`Þ Ðe^_Ú 1Ò k߉æ á †ÎD ä×Ö]^e ƒçÃÞE ÐnÏvi oÒ ˆq^ Œ] †+] Y
ì á
CÐn × Ç? { Zg Å 3 G b
Û » \ M ì y' ¬t ÂA
$
Lzy MŒ
=0= Ð < Û gzZ ³(,\ M =0=
(ñƒ ˜ g
$u~ [Z Æ g
$ugzZ e
$ M ~ [Z Æ e
$ M~( ðƒ Å –n Æ [Z )
YLY6nñ^3e 1‰ Üß`q çÒD Œ^`ßÚ †rnÚE ˆq^ Œ] YLY
50 Ô 50 Ô ˆg ¦
/]æ sîÅ w‚ 11 ñƒ DQ ™á ^  » ( <LzyMŒ Û ñŸ» c**q -Z Ô y M ÅZ ûq ) ) †
-’) ® Û
ñƒ ï ŠôZz » ~ V wÎg gzZ vZ g !* B‚Æ -
g !* $zç ]úŠ Ô ˆ ~Š .Š ? } i ZzgŠ Æ q
-Z q-Z Ô‰ ñZVg 3Z Æ g ZD
Ù
Ô Vj $ Ð 3Æ™/Â~ @* ì Ñï È CZ ™y@*éÃg $u c* $ WÏyÃä ~ N C = Š
e HH n²
== 6m h]çq 1‰ YY knÃÚ^q YY …æ] YY …^’jì]YY
Ì/ÂÔÇ}™ Ìqg Ug ¯vZ Y ¶ ¬t ~ ]gßÅ äƒ ß ï
KZ b
äÞ]…„Þ ^Ò 1µæ… >ÒŸ àni äµ 1Þ^3e á^Ûm] çÒ 1Ö]æ 1Þ†Ò oa‚Þ^Þ …æ]
Ç } ™7 Ì
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú l^Þ]çß ‚ß2 1Ò ä3e^jÒ 1Ò kÂ^Ûq kn•†Ê
?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ : Y Ñ *4< LzyMŒ Û DDDDD 17 D oÞ^e…^…] 1òÖ 1Ò 1ßÞ^q 1a xnv‘ 1ñ]… o‰ áçÒE
Ã\ M LZ Ô ñ 7,i ú Ô Çg { izgp¤ /Z ì Ð V/ L LDDD44 Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×# Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßøi áû ^ôÊø !!!

~ ‚g › V w‡ ¾zZ ó óŒy›
á g S VZz24X ~ †º nûìø Ôø ôÖƒF ½†ô ìô ŸFû] Ýô çû ønÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö áû ô]
( yZZ ZgzZ Š „zŠ )†  °ÍÝgzZ xsZ Ôxi Z°D59 59 e$ M Y ûZ {gÎ 4!!¡÷mûæô ^û øi àö Šø uû ø]æ$
$ M {ÂZ {gÎ2Ô˜Z »)
85z 81 e ®¤Z ~zb gzZ öÆ {k Hq -Z ËD60 Ô 7öR ðÃÅ ~i ‚ ® ) ) ~ xsZ DDD ñZg «DDD 2
êŠ 7g Z Œ
Û y › G( g $uz) y M Œ Û Ãy› ãâ ‡DD 65 ì ·û Z0# Ö Q ~g ‚ DDDDñZg ~uzŠ DDD 3
Ìe** ì ̪ ˜yÅ ]g qÅ xsZ? VzŠ ã CŬ D71 ì и Û ~i ‚ ® ) ) DDDDDDDDñZg ~ŠDDD 4
ã!* gŠ á g S ZuzŠ DDDDD? ~i ‚ ® ) ) D D D5
ì h»†  °Y ZM Z Å Y xz Y f » V¸†  °DD73 V ª
~ ‚g › á g S ªDDDDDD? ~i ‚ ® ) ) D DD 6
7VY e $g/zy Âì e $g/ òsZ¤ /Zì ¬x e $g/D76 ? 7n ÆV!z x Ó< L z yWŒ Û H ÔwZÎ+F,ë Z »gzŠ {ŠñD 11
ìg $uz y M ÅZ ° p’w!* Øgg¦xŠƒÐ < Lzy MŒ Û Ô77 `™ ìL GM 6,%ÑZ à zZ ï
G " GL“¤Z † Û DDD 15
3Ó Zg V- gzZ ì ó° ó L Ln ó óyz¬§ ïZ w!* L LX78 ?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ Y Ñ *4< Lzy MŒ Û D DD 1 6
Vƒ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡
kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  “ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ #
r™ sæw¾
ìg } Š ~ : » ä J , 7 : { i » i ú Å yZ , 6 äY }g â Æ Væ¯ \ M yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp ~
Æ xsZ ݬ ~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸
c Š 7ä Ë-
XX XX * J ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y f XX XX

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: » äJ,
âY2008y ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
18

YLYl]†–u kÂ^Ûq†nÚ] †nÆ YLY


äÒ 1a k‰]çì… äÞ]ˆq^Â 1‰
oa †nÇe 1Ò Œ] ^m XXp‚ße …^j‰ZZ
N â Û: ÂÅ )
®) ÷Z LZ ™É,
k’! Z á Zz KÝ ¬ Ã\ M LZ
^ãi 4‰ ^nÒ á^ne äÃÎ]æ çq 1Þ á^_n9 =àßZ " kZ )
®) ÷Z ÑZz p y M „ÌðÃ=
pg ]
Za Ð v M Ãy-gzZ Ð èÃx?Zm xŠ M .Zz ä q -Ñ Ñ øZuz Ô ÷Z Ëà ógó zZ Ë L LñO Å ™ Šp {z ǃ 7>% ÌL »
#äô×Ö] kø øßÃû$Ö XX „:gzZ Ñ1 ^Ñ Â„: Ð áZjƧZz ä y-Ô c* â
Û A$Z%x Z™ Z sÜ: * *™ (Zì }Y {z Ô¾ Ù [Z » k ’Å
,
Zƒ » ÒÅvZ Æ (61e F û ø
$ M yZ/wW{gÎ 3) àø nûeô„ô ÓÖ] o×Âø ì s Ü ÌÆ wßZ ~z*Š zz%É ì s ÜÆ < Lzy MŒ ÛÔ
=¶?Š x{z i Z » äƒ { ÇgŠ {+ 0Zg Æ y- = ä Ò 1 a ^ jÞ ^ q o ã e ä m å æ
~Š ä y -Ð á ZjÆ ðÅ x?ZmxŠ M gzZ KZ bŠ : Ð `™ e $ M Ë[Z »`™e $ M ËX 1
Ü× Øa] 1òÖ 1Ò Ôi kÚ^nÎ 1‰ Œ] bŠ : Ðg I g $u Ë[Z »g Ig $u ËX 2
 gZŒ
ƒ Û Z » kZ ñƒ ï Š g Z Œ Û Õà wÈ KZ c* 0*ð d $Œ Û Æ bŠ: ЧZzRË[Z »§Zz ËÆgI]§ Å ~ V *™ÑX3
² Ô̪ ‚g < L «Ð ƒ  gzZ ì ÌèŠ M < L «Ð bŠ : Ð §Zz RË[ Z »§Zz ËÆ Ï0 +i Åñ/ôX 4
ãâ Û **
6,Š ã
CÅ ?Š Å ]â © Z Æ < LzyMŒ Û >gÎ 4‚f ã- ðÉ Ô bŠ !Zj » b ËÆ e $ M ËX 5
} Z Ô ì ã!* á g Z V˜ }Š 3Šz {z » 43e
g Š $ M Y ûZ
= ~gÅ) » Tì +Z L <«Ð  ƒ=
Æ™: C Ù ªÃz† gzZ ƒ Y : Ìd $Œ Û Æ i úß Zz yZZ
 D™[NZ » 3{Zg n LZ á Zz ä™ q nZ Ì6,gî
ì ¬» äY : Ìd $ŒÛ Æ i ú }™wÑ+ Z
„ ZpgŠ : Z 
=ì  b¬ Ð WZg Z z Mg ‡=
~ yZ BÈ: t Ìn Æœq -Z pB ™ wJ]ñ{z =¬[ ‚g Z Ô ì $ - ì +, $=
F+
gzZ ]³ KÑÔ x Zwtig ì y- gzZ ÑB‚Æ q -Z C Ù Ð wÎg q nZÔVI Å Ï L L? 33™âY 2005 cŠ ñZ',„]úŠÔ ì
wzZ izgÔì @* ™ 7 fz@* 5- $~ i Z Æ £á Zz 3{Zg kZ ) }™: J -™f » ó óì y M Œ
Ûd$†w!* Ô Ô~gÅÅ ~ V
Çìg @* ™7 J -# Ö ªgzZ ì c* ™7Ð ì : å: ¼ n Æ ™ ~ [Z Æ kZ k0*
M @* Æ kZ n
>i^‰ 1Ò p…]A äÚƒ p<e oßjq çq Hƒ à { {gëÜægzZ )(l 6,§ñÆ +Ï Zƒ 7Lt G
Š
yMŒ Û Ôì @* ƒ y -gzZ ÑZ (,„ Ú QB‚nZÔì @* F,Q~ ¿yZy ñY ` @* ™ ÔÅ ® ) ) † Û gzZ ( Vƒ ~ 7,yªV*Ô ƒ
{ Zg q
-Z Å v Ð V.Æ y-gzZ Ñ._Æ ] xÅ < L z kZ Ì b§ Ë * *™Šg Ð VæŠ xà $ gŠ q Z z ]*cM
÷ ø ö ö # ö $ ö $ ø
=]‚÷ mû‚ô ‰ø Ÿçû Î ]çû Öçû Îøæø äø ×Ö] ]çÏi] ]çû ßÚø ! àø mû„ô Ö] ^ãø m%^m5 = ¬ uIzŠ gzZ ãZz Æ q -ÑÑ øZuz V˜ 7ZÐ „ ã-
uIzŠ ( ( z™ ] !*ÌZ # ) )gzZ Ð vZ zg e ƒ ñÑ yZZ Íß } Z ) ñƒ D™ ãâ Û **
Å
gzZ Ð e $ M [ Z » e $ M ª 70 e $ M [Zx ÑZ {gÎ 33Ôz™ ] !* =12$e M s Z²ÑZ >gÎ7 ä y- =
î X : ðZŠ Ð ¶Š Ðg Ig $u [ Z »g I g $u KZ Q gzZ )Ð ( x?ZmxŠ M ) kZ Vƒ 4~ X X Ô vZ ( ¹~)
YY 1òÖ 1Ò h]çq >i^‰ 1Ò 7çÖç‘] á] YY gzZ c* G
âÛ Za Ð v M = ä ð$N ( ¹6,gîÆ i Z Æ ?Š x
== ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ == c*â
Û Za Ð èà ( x?ZmxŠ M ) k Q

Vƒ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡


kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  “ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ #
r™ sæw¾
ìg } Š ~ : » ä J , 7 : { i » i ú Å yZ , 6 äY }g â Æ Væ¯ \ M yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp ~
Æ xsZ ݬ ~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸
c Š 7ä Ë-
XX XX * J ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y f XX XX

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: » äJ,
âY2008y ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
19

==~s MÆèâ yWÅZûëLG


& ’==
=óóòÝÅ (]g¸)yzkzgX*
cXyÎ *
0 Y’LLÔyÒ»¬w‚22=
YY äf_ì]ça ^m 6nÚ ‚rŠÚ oÒ^e Ý¡‰] oÚ¡‰] ÜÖ^ †Ûi©Ú YY
Y[6na 1jÓ‰ Ù‚e oãe å†ÏÊ Ôm] ¸^nÒ(1a kÚ‚ì 
ô nµ Y
]zˆÂÐ b§Tn kZÔ < ó ì ó @*Yc*
ŒÔ å * @Y c*
J 7,
LL ìzŠz
e[ Z ÃvZ ÂÆy Q ñZz™sg ”pä~ßñY Zzg Æ
h ó óòÝÅ ( ]g ¸)yzkzgX * c X yÎ * 0 Y ’L L
ª! ²»Z # Ð,™tpÆe $WkZ¤/Z ªÔ (7„ h»
Ýø çû ønÖû] ]æ†ö øòrû iø Ÿø
y*ÑZzú: ÂQÔ¸7B?&~ y !*
ÑZzÐW: Ç} a ik Q
Ö ~g Zi z{ M yŠÆ` W
z™#
D zg ` Wìg CÃVß Zz äƒ4ZŠ~ 3vZÔ Ç} a y*
Ü z » VAçÔ Çƒ 7¼ Ð äzg  ` W Š
‰ Hg ¦
/Â‰Ü z » äzg
ðŒ] c* W~÷»‰ Ü zTÔ ŠHg ¦
/Â‰Ü z» äzg Ôƒ D Z ¥ /¥/ƒ
3Â` WÔ å¬¬Ð ]ñ‰ Ü z »äzgÔ å¬ ¬Ð ]ñ
Æ䙿gzZKñO?gzZÔ‰CYðJ 7,éS¨GE 4] éS¨GE
4]Ô‰CY
ÐN â Ûh+'× vZÔìt ‚}g v
DRREáø çû ’ö Óô ßûøi Üû Óö ôe^Ïø Âû ø] o?×F Âø Üû jößûÓö Êø DRQE áø æû †ö ’ø ßûiö Ÿø ^ß$Úôù Üû Óö Þ$ô]
¸Dƒ} 9v¸6, V-l,ZKZ ?Â
Ë V7Šæ¼Ðs§~g ø»Â` W
Ô$
Äñ]…ƒ æ Øñ^‰æ c] ( æ†a^Ú 1Ò Ýç× pæ^nÞ c] çi
1Þ Üa (1ãi …^+ ‚Ú6nÚ á^`q Œ]ö c…^`Ûi Üa
†µ 7çm<m] oßµ] Üi çiZZ çÖ]æ g’ßÚ c] (çÓÖ^Ú 1Ò
oßÃm( ^ãi ]‡]çÞ 1‰ kÖ^‰…æ lçfÞ 6n`Ûi
1òÖ 1Ò 1Þ^ÛÒ^nÞ Üi XX 1ãi 1i^q 1×2 †Ò <Ú
ä×Ê^Î >i^‰ >i^‰ 1Ò knÞ^ŠÞ] ä×Ê^Î c…^`Ûi
1i^q 1×2 1+^ãe
^ãi^m¡2 oãe kÖ^‰…æ lçfÞ
1ãi ´ãÎ 0* ÆJ-Y 1â987ÆáÐY â1947?¤ /Z Ôåc* àyWŒ Û äëÔ¸ñà±äë
- ë~ VzK+Z ?
J
vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ
Û¤/ZgzZÐ ?ÌZ # Ô å Zi ZâÐ’=»ä ë
*™È M ŒÛ ~ X¸ 7
Ç}Š™ ZÎg» ~g v¸ b ÄÐ ~g ZÈ c* +Z LZ
Š g0
k0*}g vÔå@* Yc*Œ
ÅKÅIÃyWŒ Û }÷ |6,?Ô ¸ D™ c* zg ?Ô ‰Ç S
{z Ô¸ ä™x »} (,Âä ?Ô¸ w'} (,Â?Ô ¶7„ › Û Æ 3 ` WåyŠ » äzg {zÔ å @*ƒ Ø » h»Ô ¶CYƒ ãZz
h™7Šæ¼ ~g vë ` Wƒìgzg n ¾6,} i ZzgŠ
Ô åyŠ yÒ ÏZÔ M
àø mû†ô fôÓû øjŠû Úö ~e $W‹ZG @* Å|ÏZÔÅ
ñƒD™°( ì [ Z ?¸M ¸ù ) Üû Óö nû×øÂø o×F jûiö oû jômF ! kû øÞ^Òø ‚û Îø
ä́ä´ eô ‰CYðŒÔ‰CYðJ 7,]c* W~÷»G
B‚ÆkZ ™ Hn²b
pÆ ]zˆÔì @* ¬t 6,Tì  »]zˆ„zt
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
20
æÐ ó ó~L LÔ ó óŠñ &0Z ù›~ V w‡¾zZ H°ä kZ Œ4 DRSE áø æû †ö rö ãû øi ]†÷ Ûô ‰F
Ðá\ gZŒÛ ðÍ: YZÔñƒˆ '!* {Šƒ~y á ÅyWŒ Û kZgzZ
DZ÷X X ¸D Y^ßñƒD™°?Ôñƒï Š
g (Z Z÷X X X kZ Zƒx™ Z (, 6,~g öÆ]y WkZgzZ Ì6,\ Wv:Zˆ}÷
£Z÷X X X X ÂðWe $WðÃ0аÌZ # ~K
&n kZÔ°~g ‚Å ~g ‚{zk Ð ó ~ ó L L,qÎt c ZÙCŠ§Zz-
* qZgzZyâ ÛzŠÆV ~*™Ñ
vZ {zìí ~íÔì 7¼ DZ÷ì } Y Â{zZƒÝqD ?ì H°B™Ð {@xÆÀ` M @* ì* @Y
Ð ]Z f ~÷Ôì ð¾~÷Ôì œ~÷ÑC Ù gzZì Ð s§Å ˆq^ çÒ ¸ 1ßµ] á^ŠÞ] †fÓjÚ ]<e 1‰ g‰ ØÒ t
ÔƒD Y^ßñƒD™°? c* Û ÔìЊ z}÷Ôì
â oãe çÒ ¸ 1ßµ] 7çm (1a ^j`Ò ÝçÎ Ýô^ì …æ]
pæ^nÞ! àÛ%! ]<e 1‰ g‰ ^Ò àm! oãe çÒ l^ßñ^Ò…æ] 1a ^jm äÒçâ
g u ^‘ o a æ ( 1 a á ^Š Þ ] ä j Ê ^m Ü n × Ã i y - { z Å ã â Û **ª H°ä T¬ Ð ƒ  L L §Zz ;g
Ä ñ] … ƒ æ Ø ñ^ ‰ æ ì ã!* gŠ á g Z ~}g !* ÆTó óå
Œ] ä×Ö] ( 1a ´ ã Î *
0 Æ -
J Y â
1 987 Æ á Ð Y â
1 9 47 ?/
¤ Z >gÎ 2)Ð ~ Vz Û » „ å Â{zgzZ L L
[ Z » ? D™ HB‚Æ vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ Û¤/ZgzZÐ ( 34e$ M {ÂZ
ñ’ L L y ZÄÆ qçñÆ ` W
Ç}Š™ZÎg» † fÓ i o Ò " # Üm†Ò ofÞ
Æ ó óòÝ Å yz kzg c* yÎ 0* 6n%m‚u æ 6nÚ c…^e 1Ò
Ð ÚÅX]c* WzŠ ‹ZÐ \ W6,qçñkZ Ô3Y Ðá Zj †fÓi 1Þ" # Üm†Ò ofÞçi 6nÚ &m‚u Ôm](6na
ì ã !* á g ZÔ35gzZ 34e
gŠ $WÅ ò>gÎ34{zσW XXoÞ^GÞZZ6nÚ p†‰æ …æ] ^m ^jeXX Ý^ÏÚZZ ^Ò 7çÖ]æ
†õ mû„ô Þ$ àû Úôù èõ øm†û Îø oû Êô ^øß×û‰ø …û ø] «Úø æø p ^je
ðÃL~ Vî Ç ËÔ ~ o ËÔ ~àËÔ ~ ~Š !* WËä ë ǃ°Ì, 'Z,
'Æ: ZŠÆðZg~wŠÆTL L *c Š CtÂx £
( ì ;g WÐW ƒZƒ:tB‚ÆT) 57ÑZzäZg e ?ƒ: VY„ ~i ú»‰ Ü zõ0* {z{ ZpX X
XX†n<eZZ 7^`q çÒ Ù牅 †a …æ] ofÞ †a 1‰ Ùæ] ‡æ… ?ƒ: VY Zƒ.eÐ Sh Z eBJŠ W»kZ { ZpX X
^n+ ^rnãe oãe †Ò ^ße XX†m„ÞZZ 6naæ^n+ ^rnãe†Ò ^ße ?Vƒ: VY·'ÆkZ { ZpX X
gzZ ó óÑZz ¶Š ]g tKż ) ¤Z L L pÆa
A 6,wÎg q nZz ® ?ƒêŠ: VYyWŒ Û kgŠ {z{ ZpX X
äZg eÐ 3Ãá Zz ä™: wÎg q nZ z ® ) ¤Z pÆk , +L L
2 ?ƒLg @* /¥
Z¥ / : VY] Zg ~g ‚{z{ ZpX X
Ôó óÑZz ?ƒ@*™: VY{/gzZ ew‚C Ù {z{ ZpX X
p…çµ 6nÚ 7çßÃÚ xnv‘ Á^ËÖ] äm oãe h] ~w‡¾zZñŠ&0Zù›Ô ÇñY7~A
V ¼{ z
1ò Ö 1 Ò "
# ‚ÛvÚ çi >i^‰ 1Ò knÃÚ^q Ug ¯ =~ fC
Ù ì ] !* Z',Æ: ZŠÆ ðZg ?°H
CgŠ[ Z ! ! !',
1Ò "
# Üm†Ò ofÞ àÓnÖ ( 6na ã0* Ì6,Vzi úì u ** çâZ ?ì HÚ° Çì e 'Y
“íP†a 1Ö]æ 1ÞO Ôi kÚ^n΂Ãe ÝñBy Y6Z Ì6,{/gzZ e Ô Ì6,yWŒ Û kgŠÔì CY C¢
ÇñàJ -VzuzŠ x » ~
V·~ wÎg q nZz® ) ¤Z nÆ z ÌVŒÔ~ V·ì „ q -Z ÂÈ» e $Z@Ô œ /%zg" » ½Å
¶Š™g ZŠ¸ )Ãá Zz äZg e Ëä ë L Lǃ ¬¸ Ìn Æ kZ Ð VzuzŠÃ\ WLZÔ ŒS QÃVzuzŠ äTL Lc* âÛ BðÉgÐ
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
21

]çû Öö^Îøæø ÆkZ ñZÎ57( Ãá Zz


äVrZ ¹gzZì [ Z ?ë Hwâ z]zW,
# ™tgzZ
r «âø çû Êö †ø jûÚö Ùø ^Îø Ÿ$ô]
]D÷ Ÿøæû ø] æ$ Ÿ÷]çø Úû ø] †ö %øÒû ø] àö vû øÞ L 8™ Ô]zW,ïE
ïE L 8™Ô ‘ ñ 7,6,gî ~z*Š Æ o kZ1
Ô¹Ì,Š ÑzZÔ¹Ìwâ }g ø ¹äVrZÔ¸x © ª¸yK̈Zª zŠz£
oÒ 7çÞ^ŠÞ] 1Ö]æ 1ÞO Ôi kÚ^nÎ 1Þ Ünu… h… DOPEáø æû †ö Ëô ÒF ä́ä´ eô Üû jö×û‰ô …û ö] «Ûø eô ^Þ$ô]
Ù^ÛÃj‰] çÒ Á^ËÖ] 1Ò ànÏÊ^ßÚ 1òÖ 1Ò Ün×Ãi D™g ï Zë »kZ‰ Ç™} Š\ W 
oñ^Ú†Ê Ün×Ãi oÒ ¸O …æ] p†nÚ 1ñça 1i†Ò 1‰ ¸ Üa ( 6na 1ãÓÖ 1â<µ ä×Ö^e ƒçÃÞ Üa
Ôñîi+ZY ѯg â ðÃÔðe ðÃÀ ` W‰϶tr9ÅkZ ‹q ( 6na 1jãrÛ‰ †j`e ( 6na 1jÞ^q †j`e
gzZÌäZ &
 }÷¾tC
Ö Ók0*
Æ# Ù Š ðà Ôêñðà çi åæ 6na 1a… †Ò †Òƒ ¸ ^Ò k߉æ á†Î
(6n`Þ oa ØÛ Øe^Î ä×Ö^eƒçÃÞ
ðà Â:gz Ô ìg Y¾ p ÖZ „z Ç!*
] !* ))
Ü ¤ Å®
Ô Ì‰
ågzZŠÎ{zgzZ]Ñqt¸gzZ]Ñq{z
ì „g YÅ]!* ÅgzŠTn kZÔ Ï¶7
ÔgzZ'gút‰gzZ'gú{zÔáçÃq]… änÖ] ^Þ] æ ä×Ö ^³Þ] ìgzZŠÎt
…æ Œ]ö (oãi oiça 6n`Þ ‹nÖçµ çi 6nÚ …æ Œ]ö ‰gzZ 'gú{z ªZzì s ~(,] !* ,z
†a oa Ÿæ]çi 6nÚ gzZŠ%t ¸gzZŠ%{zÔ gzZ'gútÔ
´ãÎ 0*ÆJ -Y 1â987ÆáÐY 1â947?¤/Z ] !*„zÇ!*tÔì s Ç!* Ì] !*
tgzZ
oiça ‹nÖçµ oÒ Ôm]
oãi
vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ/ZgzZÐ
Û¤ \ Wäb ¬ kZ~ y¦‚Z >gÎ ì
Ç}Š™ZÎg» V *™Ñ ¬oZ
~ # ¶¿gt ‚Æ
ÆTÔB; EæÆT ë LL ¹ äVrZ  ñW k0*Æ
Kg àÔ ë ®) )Ô ë Kg 0* \ W& ` WÔ ] ¸{Š c* i k0* oo L L c*Û ävZ ÂÔó ó wÎgÆvZ ~
â V· ï Š ]Š Þ
™y´Z »] !*
ËÅ„ *Š kS ¤ /Zh$ + ìt Âw¾gzZ Ô ë p ÖZÔ¸ ìg } Š E Â]Š Þ ðƒ ]!* ÐX ó ó L Ñ
[gvZ pÔ wÎgÆvZ ~ V·ªZz å ¹ Ç Ç!* ä VrZ
Ô‰ÐWxŠq -Z Â{zå7`wðà © 8
Æ™: q nZz ®) ¤Z ä VrZ ¹ n kZ N* Ñ7Z ä ]+Z
DOQE àø nûeô„$ Ãø Ûö eô àö vû øÞ ^Úø æ$ Ðb§ÏZÇ!* Ôå7„ ** V·
â wÎgÃ~
ǃ7Ì[ Z±~y˜k Q6, ë Ÿ]æ 1Þ†Ò †íÊ †µ Ýç× pæ^nÞ ( á^ŠÞ] †ÓËÚ ^Ò tO
\ Wä~Ð!ZjÆ] c* MX6, ,v0* Ô áçÃq]… änÖ]^Þ]æ ä×Ö^Þ] ^j`Ò gq á^ŠÞ] ÔÖ^Ú ^Ò Äñ]…ƒ æ Øñ^‰æ ( á^ŠÞ]
IE
] c*Wg eÔ 13Ð 10Åt é¨Gi$ Z >gÎ84{zì ã™] !* Ð åæ 6na…æ] †Ú äm 1ãi …æ] †Ú åæ äÒ 1a
ø F ö ø
DMLEǻå´ †ô ãû ¾ øðF…ø æø äü føjÒô oø ôiæû ] àû Úø ^Ú$ ]æø 6na …æ] 6ni…ç äm 6nãi …æ]6ni…çÂ
ÇñYc*ŠwqZ)** ~B;N !* ÐúÆ"&¿{zgzZ ;gw1^ÑÇ!* ì-$c* +»zgŠá6,pì ;gÈ 9Ç!*
Š$ ]!*
gzZÔ ÇƒÐ~V/
ÅÏ À 0* L ;gÈV˜Ôì ª¯n kZì
]Z0` Zzi Z L ì
ì ã!*g› á g Z 6Z ?Ð,™ H5{z‰ Ü zk Q
ö ø ÃVÂgú~gø7L L ì ;gÈwŠ »‚$ +kZz ó ówV+F, dZ
DMME]…÷ çû fö$ ]çû Âö ‚û øm Íø çû Šø Ê
Š™ »~l» Ǿ Ô Çfâ •
V î Yc*  hÔÇñ`Ç ë{z ó óu0*
wŠÆySì „g7]gz¢Å}Š6,

]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
22
‰ ìgÉÌ~Vzg ¶ Zh$
Ü zõ0* +tÔì C™gzŠÃVÇZ', pÔñYÑZ e:~3=
ì ]o»] !*kZ Ôåó ó~i úL L» DMNE]†÷ nûÃô ‰ø o×F ’û ømæ$
X X X pï»gzZ 9Æ> [Ô ~i úgzZi úX X X ~3Ô~v W ǃ4ZŠ {zgzZ
Bá Zz™:X X ÆkZY !* ¾gzZz™ c* zg?kZÔz™ J 7,Ð ZÔß^gÃZ•kZˆ}÷
Bá Zzä2:X X X X X X X yT ÅkZì ;gƒ™f » 5Tt,™ H}>6,xŠxŠ6, zZ
Bá Zz¶Š]úŠ:X X X X X X X X X X c* Û Ôì xZ (,
â {zì ðW~} •kZ
7„Çgt ‚ÆkZäó ó~ßñY Zzg L L n kZ áø ^Òø äü Þ$ô]
ä \ M Ô 7„ › Û L~ Ï0 +iÃ\ M â › ãâ ‡x Z Z .
Þ ‡ ì ¿ t
ñzg \ M ÔÅ 7 „ œ m gzZÔì ;g Y ÑZ eg0 +ZÆ 3
ä \ M Ô7ñZ ¥ /¥/\ M Ô7 ´ãÎ 0* ÆJ -Y 1â987ÆáÐY â1947?¤ /Z ?å@* ™ Zƒ~*ŠtÔì ;g `ì ;g
^g p ÖZ L L c*2¸gzZ 5¸ vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ Û¤/ZgzZÐ DMOE]…÷ æû †ö Šû Úø ä́ä´ ×ôâû ø] o?û Êô
ó i úx **
óì » äƒn 6,zZgzZ h e
ä×Ö^³Þ]Ô5Y™á ~¼ A NgzZ
Ç}Š™ ZÎg» Vìp~(, ~V”~çLZ
åLgÐ
—] YgŠÆy ZvZ )Ã! ñ ôÂä~ V *™ÑÔ áçÃq]… ä³³nÖ] ^³³Þ] æ
âZ ` WÔ n ^ ö ãZ ` WÔ å @* W™^ßÐ Ùpizg Ô ågzä Z(,
ƒ: (ZÔ Cƒ: ½~÷gzZ Å\ W ÂCƒ: l»t Ð y Z ñâ Û
` WÔ 5yâ ‚ Ú Z ` WÔB]g Zœ5` WÔ B]g Ziz5` WÔB¯ g¤
D WÌp7„ p ÖZ&) ~ ~tK ( 'ì Z', ñ ô\ W
Ã!
D™õ6,ÏZB‚Æù Zg fz b‚zÏZÔ B] ³âZ ` WÔ B]àâZ
6,l» ÏâZsÜ( ‰CƒgzŠ ÌV × Z',ÅkZ \¬LgzZ¸
ðä/ZÔƒ;g H: VY  »v:Zúg !* 10ÐWg !* 10{zGÔ ñƒ
]o»] * ! kZ )Ô Zƒ7ZŠ Z {>gzZ qÃgB‚Æ x ÈZ}g7 )’
A » kQ H ÂÇ L »Ù
ÿL R » Ù A ™Èv:Zúg !* 10ÐWg !* 10
@ƒ î ZIÌ~ qÃg ÂD™/
* ¤ ZÔ ¸ ìg™7[ ïZ CZ {z å
¸gÐ p ÖZ » wqZ ä ?â › ãâ ‡Æ ` M ? Ç ñY 0 ¼ A
Â( Ì~{>gzZ
-ZV˜Ô−иÅg ¶ ZÆÀ Ã[ Z±ÆkZ Ôì Z h Â
Sh Z eq
1Ò t( oñ]æ†Ò]] ‡^ÛÞ …^e àni 1Þ" #Üm†Ò ofÞ
Æ x9ËÔ\ !* » V” 9h+á Ô ~i ú » ‰ Ü z õ0* ‚$ +J h1 ÑZz
ça ]‚nµ 6nÚ …æ ‹Ò ÜiçÞ^Û×ŠÚ oÞçÞ^Î
Y zY f6,gî~Š ã CtÔ áçÃq]… änÖ] ^Þ]æ ä×Ö^Þ]ÔŠHZñ~L$ + B‚
( ça 1jm 8nÓËn:†‰ Ý Ôm] äÒ[ ça 1ò+
} Z¼ {z¤/ZgzZÔ 7Z÷’ e H ** ƒB‚Æ kZì y*»
p‡^ÛÞ oãe äm
} (,Ât?’ e ** ƒ HB‚ }g v M h Z™7?â › ãâ ‡
c* yÎ 0* ñ’ L L ä ~ ` WÔ ~i úÌÂÔ ~i úÌ~ Ô ~i úÌ{z
~ì ÌZ÷Õq -ZpÔÐ ,™se {zì y* » VÍß
] c* W11t ‚Æ\ WñƒD™W6, qçñÆó óòÝÅyzkzg
VÍß n Æ vZ Vƒ H ™ ñ Vî 0*Æ \ W Ô ™ h B;
y Z[ZÔ¿g ã M Œ Û
wqZÐ i ú+ZÔz™ c* Ö ]úŠ Åi úà Zz [ ïZ%ÔŒ%Ã
Š#
™™f ?â ›ãâ ‡} ZÐ!ZjÆ]* c W11 5ÒÔì d $ Û ìðŠÐvZ {zì 7i ú{zÔ ä 3 „3
J 7, Ôì @* ƒ +' × Ð xE ~z*Š6, gî ~z*Š » 6 kZƒ ìg ÒJ -Z # gzZ Ô ä 3 3wqZÐ Sh Z e T6,Sh Z e kZz™
¡{ztvŠ p ÖZ !* Ôì ]zW,ïE L 8™Ôì wâ ïEL 8™ Ôì @* B– p ÖZˆ}÷ÔÐ z™7Š ˜ s ÜÆkZJ -Z # ÔÐÙ7
ñW7~ 6 kZ {z:gz Cƒ, q&Ái Z Ák0* ÆTì i ú ìgÈ ÂvZÔzŠ äY g0 +Z LZÃp ÖZ yZ @* ƒ 7¼ Ð

]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
23
?Ô ñW: ÓÑ ~ V\W~g vÔ Ñ : л:Ô¥#} Z ~ kZÔDƒ ù Zg fz b‚zÔì Cƒª zŠ k0* ÆkZ Ô- qZÔ Ç
lp7Z ?ÔdŠ # Ö Ð VƒóÅ]‹ÃVzqª zŠ ?Ôƒ: W,O N WÌó Û ~ kZ ÔÏN WÌ,g »~ kZ ÔÐ N WÌi ˜
\ W6,
gz† Z »`™e
G $ Ml» ?ì ;gƒ™f »¾Ôõ:‚ ÌÅö; g Å yÆkZqC Ù ~ kZ ÏN WÌèG 4E
5G4ɇ~ kZÔÐ
3ä ~V *™Ñ Z # ¶ª‰ Ü z kZ Å/ñ ô ƒ ª„z Å @*
ƒ£k0* ÆkZ Ô ZuzŠ ÔÏñWÌÅwEZÆC Ù !*gzZ ÏñW
ƒ™f »¾t`Z m/ ñ ôóì ó 7ðñ¿{znÅvZ L L ¹û% ðà  h ÃVzq &y Z [ Z Ô Cƒ && 6f Ô ZŠÔ ì
ÆT{z L Lc*Û Ô ìg™] !*
â Ð ngzZ ~V wÎgÆvZÔì ;g } Z +Z * Z ðÃÔ ÇñBdZk ,iz ðÃÔÇñBk ,iz ðÃÔÇñBgœ
~V w‡¾zZ ( ~g g )¦Z &
ôÑ1Zùóƒ ó :pôÏz7,»kZÐÑ gzZ wÎ ðÃÔ Ç ñB{k , ez ðÃÔ Ç ñBïHiÒG &7&+Z ðÃÔ Ç ñB
¾¾Åy Z Vƒ: W,OÐ yZ \ WÔ¸ p ÖZÆ ~ V *™Ñ Ì ðÃÔ Ç ñBׂ ðÃÔ Ç ñB̀@*ðÃÔ Ç ñBfZ Y ¯
?ÐÚ wÈÃ] !* kZ¬ Ð ƒ  ‚$ +{z ¸ Ô Ç ñB²̀
! Üû âö Dö Ÿøæû ø] Ÿ?øæø Üû ãö Öö]çø Úû ø] {zT e 7'Ìc ²q -ZgzZT e ÜÈÚÔ‰
Ð VzŠ ÑzZÅyZ „:gzZÐ Vß âÆy Z „: ~Ô ƒ ~ yJÑZg ZŠ ?â › ãâ ‡ } Z Ô~ yJÑZg ZŠ
) ) ~(,âZÔ´ â »Vzhz™ãZÔ´ â »V17ãZdŠ Z
® # ~ yJÑZg ZŠ gœÔ~ y JÑZg ZŠ \WÔVƒ~ yJÑZg ZŠ
pÆŠ ÑzZV ŒÔ÷Z » Ô ì ~ yJÑZg ZŠ vZ à z Z (,Ð } (,Ôì
@* ™®) ) ~ å ´ãÎ 0* ÆJ -Y 1â987ÆáÐY 1â947?¤ /Z }g‚ Ô ì ~ yJÑZgZŠ {Ze Z(,Ð } (,
7® ) ) p ÔVƒ vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ Û¤/ZgzZÐ q -Z c yZgzZÔ ~ y JÑZg ZŠ }g ‚Æ
Š°'ÃyWŒ /ZÔì
Û¤ gzZ 55e $WÅ/pZ >gÎ9ì e $Wx~(,
Ç}Š™ ZÎg» „zì Ð~ V *™Ñ [ æ ìt w¾
kZ Â ì
å{Ñ ç ‰ Ü zÆ~ V *™Ñn kZÔÉApplicationÅ -#
J Ö ªgzZ ÌÐ \ WÔì ÌÐí[ æ
ÆT ï ŠÈ‰ Ü z kZvZ¤ /ZÔ ¶ã™]!* ävZ~ y !* i ÏZ k#òsZ L L¬ Ð "7,Ãe $WkZ ÔÌÐ y K̈ZC Ù á Zz äW
E
E
kZ ?ì H. $- ?ì HAJ @* CyÃÔƒ. $- q -Z ÅAJ 6k0* { i » ù Ð w‚ 57 » b # ûL©Å ¶ Š Ð !ZjÆó ó
„zÔ ¶CƒŠ ÑzZ {Š c* iÎÅT‰ Ü zkZ ?¶` ¯: ¶:7: ‰ Ü z Zg ø sÜ{i »tVƒ @* ™ Hn²~ −gzZ ?ì ;g YÑï
À ` W‰ Ô ¸ ä 3 c äXÃ−Zz „zÔ ¶ Cƒ ` ¯ Å kZ x?ZZ # [²IZÔñâ Û s çvZ ì Ì»[²IZ 7„
 pÆ ] c* WkZ ÂÔ {)z Kg 0* ÁÔ>›Ô CƒÈ) øZuzvZVƒ @* Û Z~ L L×™y´ZZ
™g Z Œ # ª×Èi
ó óVƒ: W,
OÐá Zzwâ ËÔVƒ: W, OÐá Zz® ) )Ë\ W L L vZ~Ôì ~]gŠïÆ4Zäsƒ  Ô¼ƒ  „q -ÑÑ
b ãZÔkzg ÑZzb ãZÔM%Z Z(,Ú ZÔkzg Z(,Ú ZÔ® ) ) ~(,âZ ë ÂÔ ñâ Û «äs»vZVƒ @* /¥
Z¥/n }g vg—Æ
Ö ì ;g Y ¹Ôì ;g HÈyWŒ
# Û Ï ñW™] !* [ Z ÔM%Z ÑZz n kZì [ Z ?VY ( GoodMorning) ó ó †níÖ] x³f‘L L
ƒW,O 7„ ù Ð ó óix?Z L 6, CÅ äƒ : ÇyZZÔ » Vzg œ
L Šã
Xc y K̈Z~ äs ˆ{g ~gðŠ Z ]!* t~ ‚fÆ y ZÔ@* ½
^ãø eô Üû ãö øe„ôù Ãø nöôÖ äö ×#Ö]‚ö mû†ô mö ^Ûø Þ$ô]
k# òsZ ¿ðÃÌZ # ì ] !* ¸ Ç!* Ôì öY
ä vZ Ô~Š n kZ 7ZŠ ÑzZgzZ wâ t ä vZ 7Æ kZ ñZÎ
ì y¶ Kzx ** » b #Ð }u Â~ xsZì @* ™g Z ŒÛ Z {zÂì H
kZ ` ¯gzZ wâ »kzgÃkzg ävZÔ ~Š n kZ ` ¯Ôo Ôi°Z e 7Z
gã!*
H gŠ 
á g Z[ ZÔ7„
Lzy MŒ
< Û 7Z vZ ~Š n kZ ® ) ) ÃV# ä vZÔ ~Š n
Ôø fûrô Ãû iö ¡øÊø
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
24
Å ~g ‚ {z™ YV; zÔì CY 0 ~Ú Å Vî 0*Æ kZ ]g â Z Ô}™[ Z±B‚Æ ®
) )zŠ ÑzZz wâ ÏZ 6,äZ´ : Y Ñ *4Ã
èY k™ÌpÆŠ ÑzZ W[ Z Ôì @* ™ Violations~g ‚ ì [Z ?V¹V¹
gzZÔ ÌŠ ÑzZgzZ(KZÌp ÖZÔì(KZ Âe$WÌ{z ^ønÞû‚% Ö] éô çnF vø Öû] oÊô
Ò~zgŠÏZÔì $
eW¸ ÌcŠ ÑzZ Ì` W Ô~y˜kS Âq -Z
Æ „ Š ÑzZ Ô c ½~z*Š Å „Š ÑzZì [ Z ?b§¾Ô σ : ~ ] 2z u“y- @* B™‚ Z hðà *Š ƒZ± kZ W
yK̈Z c `z² ~z*Š Æ „Š ÑzZÔ c £ ~z*Š ìt@* ƒÔá Z e
~g ZŠŠpÔì @*Y ` ØyK̈Z Ôì @* Y`@*
™ compromises ì‡Ã)
®)kZ\ Wì b Bgì‡Ã\W) ®)
6 Z Ô?ì H Zw Å y Z Ô ì @* C~g ö™¤
Y`á /n Ð x £Æ ^ I ®) ) ì X »ÔßgzZzŠÔ Give and take tÔ n
pg
ì ã !*
gŠ 
á gZ ‰ Ì\ WgzZ Š HÌ£»\ WÔ ˆg ;Ô ˆ
Üû âö æø Üû ãö Šö Ëö Þûø] Ðø âø ˆûû̂ øiæø ´ãÎ 0*
ÆJ-Y 1â987ÆáÐY 1â947?¤/Z ÌyZZ »\ WÔ ® ) ) Ìy á Å\ WZ®Ô
( 55) áø æû †ö Ëô ÒF vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ/ZgzZÐ
Û¤ −Ð!ZjÆiêgzZ m, ))
Z +Z * Z Ô®
qÏZ3YÅyZgzZ
ª \ MJ-Z # Ôì ´g ì‡Ã\ Wä ® ) )Ô
{zN Yòg0 +ZÆ
Ç}Š™ZÎg» Ô k ,iz \ WJ-A $ì ® ) )÷ZÔ÷Z »
Vƒ~¬ª q % Å \W‰ {z yŠ TÔ } Z +Z * Z
1a h]çq [ 1a oŠÞçÒ †ËÒ kÖ^u äm D 7,¶Š 7Ì] â © Z Šg Âc kZÔˆƒ ”„ ñƒ ñC
ïHG3J" â Ô Ð wâ Æ M%ZÔ Ð wâ Æ kzg Ô ™ƒW,
OÐ wâ \ WgzZÇg ì‡Ã\ W{z ~g6t Å® ) )Z®Ôì * @YƒŠ lŠpÔ
Åx ZúÔÐ ]¸ÅM%Z ÔÐ ] ¸Åkzg Ô™ƒ W, OÐ ( ‰
Ü ¤) Z®ÔOg ì‡Ã® ) )\ W~g6tÅ
} (,} (,¼ Æ y Z W[ Z ?ǃ H™g e Ð kZ Ô Ð ]¸ … ç à † n Æ … æ] p … ç à k  ^ Û q
ÔVz™7t ‚Æ\ W~ó** g» ]†e †a †µ …ç›
g ZMZmwzkƒÆyZ~w‚40¸/
¦ )gzZ ~gÅ\ WgzZÔ n Æp pg ì‡Ã\ WÏ ñY ¬ C™÷
Å„y Qì¡b‚zr # ™Ô–J 7, 6,
gî~z*Š t Ô c ä™ì‡Ã® ) ) Ð N Y − D™÷Z',C Ù 6,gî~gÅ
{ Yzwâ mwzkƒX X -Z]P ÌÀÔ Vƒ @*
q ™W6,qçñkZ~B‚ÆgÅ}g7
koÅ„yQX X X X X X X {zg—¹ä ~ å^ »J -gƒÑÐ VŒ Ô}g ¦ / B‚Æ+Š ݬ
äh Â6,gî~gÅ)gzZ ~gÅÃyÎ 0* Š §»÷z w¸Æ„ y QX X ÔìB; »vZ6,® ) )t ‚}÷b§ÅjÇ!* hu
®ŠÃkZ ÂÐ, ™7/Ât¤ /Z Ì[ ZgzZì ; g0Ôì ¯ Z# ñ» ;g™]!* ) )kZ Â~Ô ;g™7ÔÅ®
Å® ) )kZ~Ô{zgzZtgzZ
} (,} (,¼ Æ yZ W[ ZÔì Z # ñ¸ » äh » ä™ Ô6,
+Šì CYƒxl Vƒ
Ô … Y7tÎó** g» ðƒ, ã ÏZÇ*
6Š C !]ñÅf õ<Ñ{t
Ô×Ú ( 6na 1a… †Ò 6ni#^f p<e çi äm Q ¹Ô Hê ä ® ) ) ~÷r # ™ ¹äá Zz®
) )C Ù Ôì
ì Ð yWŒ Û 7Z ?ì H]gßÝZÔìg™‘} .~(,Å H Hy WÛŒ å’ et**
ƒèÑqÔHÌävZêq -ZÔ î Y™”
v!* fÍŪ ‚g£7ZÔì Ð ]Z f Å ~ V *™Ñ7ZÔ Qt ÂZw~ *Š kZ Z®? ë H ~
V·?ì 9Hg $u?ì
Y fgzZ ) bŠðŠ ÃY f~ ]§ ÑÆ yZÔì Š°** ™?E + „z™ Y V; zì (J -zgŠÆ]g â ZB‚ÆmÜZÇ!* ì
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
25
o×fÛ‰] oÚçÎ ¸ çÒ åæ†+ Ý]†ju] Øe^Î 1‰ g‰ Å yZÔì Ï0 +i Å yZ ** ™ ~g k Ð yZ gzZ ( bŠðŠ7Z 6 Z »
oñ^eç‘ (6na 1jße ˆm] àm] Üm] ( 6na 1j`Ò ?H H,Š ã C
1jße ˆm] oµ Üm](6na ojße 7^n×fÛ‰] ìÐxŠÆ¡ÏZ Âì ]Øg¤ /ZX X
6na 1jße ‡†9nßn‰( 6na ìÐ xŠÆ¡ÏZ ÂìŠÎ¤ /ZX X X X X
gzZ ]ØgÔ}g ‚Æ}g ‚gœgzZ dZk ,izÐWÐ y ZQ Y ZgizQ ìÐxŠÆ¡ÏZ Âì h¤ /ZX X X X

ó ZpgŠ ~y
ó„ WÐ f õ<Ñ{gzZt‹¦Ñ »PL L~÷y*t Z®ÔìÐxŠÆ¡ÏZ Âì ]g ¸zO¤ /ZX X X X
Åo kZ åHn²ä~ ÌV;zÔì Zƒy ÒÌ~ îà Zz à Zz%$ +: Å]+Z [g vZ Ôì À _СÏZÑC Ù ~ y˜ kZ
ÚC Ù ì ;g Y c*
;ì ;g Y Ñ0* /ZÔì ]ØgŠ ã
Ão kZ Ì` W¤ C N â Û ± 5q -ÑÑ øZuzp ÖZ !* ô=z,Å < L
ÃXÔÇVßÃVzÒúÉÆ\ W~[ ZÔ7¼ {z´Æ]Øg~ è÷ øm†û Îø Ôø ×ôãû Þ% áû ø] «øÞDû …ø ø]Fƒø ô]æø
ÔƒõÆkñ** ~g øÔƒõÆV ³~g ø {zÔ Oä\ W fe™{Š Zg Z ( ~³ÆwqZÆVÍßÑ!* {gÃè)ëZ #
V˜ {z Ô á Zz ä¯ 2Z ¸n }g ø Ô ƒõÆo}g ø Â, Š™t¾Ð ZÔ, Š h ÂÃoÆyZ
yZÔì @* Yƒbzêt ŸZ »W )}g œyZ Â}Š Ì÷3ðà ^ãø nûÊô†ø jûÚö ^Þø†û Úø ø]
ùŠ ã CÅ]Øg ?ðƒ “  ~ o kZ Y Z’Z ÅyZ Ôwgß t Å
Ãb‚zr # ™ÆokZï Š¬ë
¬Ð $Z {Š ñ?ì ¹
ÐX6, V¡yQÔ6, V¡ÅyZï Š hg7Zë
{Š *
c iÐÄÑãZ å* c ¯yâ ‡ägœ ìÀ _ÑX X
x ¸y F õt Z # Ô ÇñY c* Û x³»[ NZ »kZ Ç}™ ay
Šg Z Œ Bzg ìÀ _†X X
7Ìãt ÌZ Âñ (,s§ÅV¦Z ð!* ßÔñ (,s§ÅÔZ
ƒÐ x ** Æ~g î~ŠÎ){ Zpì À _ŠÎ
ÅyZ äVrZÔ åxggœÐŠ zÆyZ äVMgœÂ¸
ìÇ ]ØgX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Æ™ c™Ãyâ ‡ {gÃè ]Øg «Ô H 7t@ ª ~ # Ö }.
ìÇ]g ¸zOX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
-ZÔ} Z+Z * Zq
q -ZÔêq -ZÔ~Š
ì 7~ D}÷ } Z 8 * Z ^ãø nûÊô ]çû Ïö Šø Ëø Êø
´ãÎ 0* ÆJ -Y 1â987ÆáÐY 1â947?¤ /Z LZÔM M LZ)~okZ{z:
DƒyÃ\ Wg—ƒ¹äT
ä™ c™Ã yâ ‡ {gÃè vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ /ZgzZÐ TgD ;Š Y( ™ ¯#
Û¤ Ö ÓÄÂ
 ˆ 0 V|Z ?á Zz Ç}Š™ ZÎg» ÊzuÅvZTg D™[Ô
ÏN ¯ yâ ‡ „V|ZÔ ~³ÆTÔTg D h Â
Â7Z ?ëùg—pÔ Ï, ™ c™Çƒ* *™ c™V˜gzZ DMRE]†÷ nûÚô ‚û øi^ãø ÞF †û Ú$ ‚ø Êø Ùö çû Ïø Öû] ^ãø nû×øÂø Ð$ vø Êø
å*
* ¾hz™ 60Ô 60Æ™ a
yÄÑ60Ô60 6y Z]!*
, ( Å[Z±)ì CYƒ" $U* :
Û x³»Ã$Z ñƒò}g ø¸ M
Ô,Š} Šg Z Œ hÈ b§¾t XÔ ï Š™{ nÐ Z Ô ï Š™} •} •ÃoÆ yZ ë :
V¦Z yZ ì u oÑ gŠ ¾Ô ¸ ñW™ƒ ÉÐ o t xE ~z*Š ä vZ Î~ }g !* Æ VÍß yZ e$Wì CWtŠ ™
¾gzZ ~Š6,ä M ~Š zÆyZ]Øg«ägœÎŠ z» wEZ n Æ ä¾„ *ŠÐ Z {zgzZ Zi ZâÐ ù Zg f z b‚zgzZÐ
KZÐ ä™wJ]Øg 0z¬ ä TÔZ ò ¸{zì u oÑgŠ ì Ú «Ð ~ yZ ‰ðZr,q & ä ~Ô D™
òŠ WÏ(Ð!ZjÆ ] !* NZ ~ˆ}÷Ô Å Z’Z Å Ï0
+i Ï( ~` WgzZB™g¨6,kZ Zg f WÔ]Øg

]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
26
Ô ¹v:ZäVrZÉ ÔZƒ7bzêt ŸZ » ¨Ë Vƒ &Ò? „
ãK̈Z õg @*  ( à Zz ä M~Š zÐ VÂØg ~ÔVƒ 7
Ö }
# .ÅIz o \ M â ›ãâ ‡} Zì H¸ ÙZgC Ù ì { ZÍ kZ~VzÃ~÷ V˜ ñW™á6,x £ kZ = vZ }÷Ô
Š z!* Æ kZ ‰ } ñÔ ñƒ ]â l ©Ô £Š gzZÐ ,™ Ô ‰ ¤ /£}g ‚Æ}g ‚Æ ] ZŠ ¢ ~z*Š Æ ]Ñ»
gzZ ¶ŠÆ T {zÔ ì ]ØgŠ ã CèYì ;g ^Ÿ\¬L ì ] !* Å C³" n}÷)ð6, yZ
m$ +7Š z»kZr$ ÿ ÅkZDƒqizŠVâzŠá Zzh
+Õ e Ý¡‰] oÚ¡‰] ÜÖ^†Ûi©Ú äÒ çãrÛ‰ kÚ ]„ F̀ Ö
s çK-e ÅÄÑ7Ô7ÄÑ5Ô 5ÔB]i YZ ÅV-h ÇÃW )yZQÔ k‰^n‰ oÒ l]^ËÚ pæ^nÞ6nÚ ‚rŠÚ oÒ ^e
60Ô 60ÂëÔ7·ÆÈëg— ¹7™JZ äêËÔ ðƒ äÞ( oñça äÞ( 1a oiça äÞ oÖ^Ãi ä×–Ëe( 1a oiça
ÃVÍß Â~ o kZ ìg ™ H\ Wt ¸ ñWÆ ™ ay ÄÑ 1a ä’u ^Ò á†Î çq o+ça^ßnÏm k‰^n‰ åæ (o+ça
„g Y~Š]ØgÅÄÑ7Ô7~Ùp¾…tQ7Kzg c ä3 o+ça kʆ+ oÒ Ôm] †a 6nÚ Œ] …æ]
KZ y ›ãâ ‡Ô £ŠgzZv:Z Y 7¹ä VrZ Ôì ™JZ !
fÍ )vZ Y ¶ ñ ôq
-Zg0 +ZÆK~½V ˜ ñƒ n pg ì‡Ã / ñ ô< L ÏZ
^z»g ~ 5 ZgÆ \ W{z ¤ /ZÔÐ ,Š äƒ Ç** 7xsZ ( v!* V¹M™t î C ¬ ƒìg™k ,½/ Å
ñ } Z Ýí. Z Z÷Z } Z ë
**ƒ } Z + Z * Z Zg øÔ Š ñ½~g ø Ô Š ñV Œ Š z }g ø Ô ðƒ V˜ ñƒ n pg ì‡Ã< L ÏZÔ Ï− ÐW] !* ˆÆ kZ ?c* WÐ
Š ñ'Z f ~g øÔŠ ñc à Ñ}g øÔŠ ñ** ƒ~ e ÝZ8 Zg øÔŠ ñ 0Z uŸ / ñ ôÔ ì @*™ q ø ~Š· q -Z ™ WÐ ~ V *™ Ñ
,Š äÑ 7?Ç ñW™á ÃxsZ ðÃù ÔŠ ñV ·h Z e ~g ø Ô È Ÿ/ ñ ôZ # Ô å Zƒ 1 nŒÛ ¼ Ð kZ ä~ V *™ÑÔ
¸[ Z Ô ¾ÐWgzZ ÔÐ ëÔ D ÑŠ „7Z ~ V *™ Ñ Â
à V» y Z ì ðW ´ãÎ 0* ÆJ -Y 1â987ÆáÐY 1â947?¤ /Z åhIZ Ât å’ e bŠB‚ » kS »
W xs Z ^ ö80c*
Š !* 60 vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ Û¤/ZgzZÐ ì c* ehÔ
Wh
ª tÔÐ Vƒ ^ ÑZ~ ^Ò 7çn×fÛ‰] á] 1‰ …^fjÂ] Œ]
-’ðÃ6,Tì µñ
q Ç} Š™ ZÎ g » oÒ àq 1a Õ^Þ Ý†P ^ßjÒ çqæ
ï~÷t ì ˆ ðVZ oñça 1‰ lçP… ]‚je]
7¯# c* Ô ì ˆ ðV Z A $ 7A à Vß Zz äVZ c* W7 ä} Z8 * ZC Ù Ôä} Z+Z * ZCÙ äêC Ù ]Øg«Ô ¾ÐWgzZ
/Z} Ší̀Z 7ZvZ Ôv:ZpÔì ˆðVZ A
¤ $¸ A ¸i +j+g {zÔ å¼eg W{zÔ {zÅwJ äVrZá 3ÃgÎðÉ™Èv:Z
Ä ä ¾?A áÑÄþԃ > Âì ˆðVZ Ð ~g ZgŠ VrZÔ a $Z Dƒ Dƒx³»Æ yZ Æ T åyâ ‡{z Ô
ÆkZ äËZƒ7bzêt ŸZ »Ë}?áÅT Þ ƒÔ ä{g » ëÔaI Âì ÒIoÐ , ™ ZŠ Z hx HgœvZ Y ¶ KZg—¹ä
Ù !*
C ã ¯ÅV ¯B‚ÆgœgzZWZk , # Ô ¹7¼~}g !* [ Zì 3gŠ z Zg ø ä \ W n kZÔÐ ,Š äY 7 Ã\ M
izZ
g— H7™JZ} Z8 * Zq -ZÔ} Z+Z * Zq
-ZÔWq -ZÔCY gzZÔÐOgÊ zÆ\Wgœâ ›ãâ ‡} Z~Vß ‚ õ0* {ÒW
Ù É ÔVƒay
C  VY6, íÄÑãZì od $¾Z(,ÔÇVî Y7~ VzMð!* Ù ZƒêÔ Ãx Hgœ \ W
ßgzZÄÑ50Ô 50Ã} Z+Z * ZC
á H{z[ ZÔì ã™»# .„= r
Ö } # ™7Ô ;g H¸ q -Z ÇA nÆVñ»k#w‚C Ù ÄÑ37Ô 37Ã
[g » yZ 3Y {z ? D™ HÔ D W™á H ? D Y ™ äm 1×`µ ݆jvÚ…‚‘ äÒ ^`Ò 6n`Þ †Ò >:] 1Þ oŠÒ
z kzg c*
yÎ 0* ñ’ L Lì „gƒ] !* Ô7mðÃÐ kZ Z÷ÔäY 1ßnÖ Ù^‰ †a >ÒŸ Œ^3µ äm äÒ 1nñ^ße áçÞ^Î oãe
@* ™ H7]!* Û Zxk!*
ÅŠ Z ~ÔBáÄ. Þ <ÑÔ ó óòÝÅy h^Šu ^Ò oñ^µ Ôm] Ôm] …‚Þ] 1Ò l]…^fì] Ÿ]æ
?Ôì • yÃyÃÔì Cƒ ] !* Å#Ö ZÔ Vƒ@* ™ H] !*
¦½Z Â~ ]ça 5†ì 7^`Ò >ÒŸ QL äÒ ^+ c
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
27
V'¾ £t èY Ô Ç ¶ 7~ßñÑZz h e : ]̀Z Ì g C {z Š HV¹ ?Ô á1 ^ÑÄ ä ¾ ?Ô ì Š HZh+yyÃyÃ
z b‚z ä ?n Æ Xì n Æ y Z ÂtÔ ì n Æ W ) HV¹ ?ÔgñZIè]g Ziz{zŠ
?Š HV ¹ ?Ô. Þ <Ñ
N ¯ H ÂÐ N ¯ 7& à # Ö â Z ÅK{z Ô7„Çg ù Zg f ( ^+ça ÙçfÎ çÒ g‰ 1ãi 1j`Ò ¸çq Øe åæ
kZ c*WVƒ¥#Ð Š Ù Æ¡]zW,
ÛC # ™~ ‰
r Ü z kZ ?Ð çÒ 7æ†×,Û‰ ( oãe çÒ 7çnÞ]‡ ( oãe çÒ 7çne]†d
v!* fÍÃ£Æ ~ V *™ÑgzZ » yWŒ Û ì ]oðà Z (,Ð (oãe çÒ 7çÖ]æ 1ßm lçd…( oãe çÒ 7æ†mJæ( oãe
+Š Ìq -Z ?Ð ~ yZ ÂVƒd W ÄÑ}g v¤ /Zì »K?f çÒ 7çÖ]æ á^j‰æ‚ßa( oãe çÒ 7çÖ]æ 1ßnÖ lçd…
-Z ?~ }g !*
q Æ VÂZ f KZ Ô7g » n Æ ä™5z n Æ oãe çÒ 7çÖ]æ äÓm†Ú] ( oãe çÒ 7çÖ]æ Œæ… ( oãe
ðà » yWŒ Û Z (,Ð kZÔ 7g » n Æ ¶Š ÃyWŒ Û izg‚ kZ Âä \WÔ¸ G }°z¢} (,Âä \ W? Š HV¹{zg—
Ìt g? ì ]o 0 ÌZ '¸ G } úŠ } (,} (,Ln Æ
w‚ 60 ?Z # Zƒ7 ´ ã Î *
0 Æ -
J Y â
1 9 87 Æ á Ð Y â
1 9 47 ? /
¤ Z ì ÑZz äWÌZ Ô ì 쇂Zg Zg ø ÌZ Ô ì ;g
™ h B; ‰ƒ Æ vZ ÂÐî Z´7Y Ñ*4Ã< L zyWŒ Û¤ /ZgzZÐ Üû ³$Ö áû ^ø³³³Òø ñÑ™h+yÃr # ™c6 ÌZÔ
Ð íŠ »ä V‰Z Ç}Š™ ZÎg» [Z±Z # 7„¶Lx ¸ðÉ ^ãø nûÊô]çû øß³Çû ³øm
‰ ƒ ],ðg ?Ô c* Š wï ¸ Ø , Z Ô 7„ ¶Lx ¸ðÃ‰Ô Âì @* W
» n kZ VßJyWŒ Û ~ ñƒ 7g » ?̉ Ü z kZ Ô¶ðƒ7„] !* ðÃL?. Þ <Ñ~ÔZÔ~okZ‰ì
tðŠÐ Y f ¶ðC ä ~ q ~ŠÔƒ T e ** ™~g k ?ì ™JZ ðÃl»Ô @* ƒbzê t ŸZ »W )yZÐ ó$ +{gÃèl»
Æ y WŒ Û Šptìt \zgq -ZV ˜ »kZì ;g h ÂÃyÎ * 0 ¡ d$¾T {z ÔÃr # ™vZ ¢{zg— ꊙ7Y Z pZ q -’¸
êŠd$ Z ðŠ] 24ÃY ftìt\zgZuzŠ »kZÔ @*
Û gz ™7¼ n yZ l»ÔH gÐ Z ó xó i ZvZ¢ L Lì îÅ b ¬ kZ~}g !* Æ
ÆdZ]|Ç}™]!* # Ô Ç}ñ
Z ÖÆyZ ÇA Z # t Ôì ’ e NÄ»Ùz Û ;Z +‡7Zr # ™ CY ~Š VZq -’nÆ
ÔÇ}™]!* Ðx** c*¯ ßZ HÔ¸á1 ~ V¦Z>² HÔ åHx » ä VrZ Z(,HÔ
oãfÒ ( ^+ c 6niçd… çi ^+ 1ñ†ÒçÂ‚Ú 6n`Þ] gq Ã{z¤ /q-ZsÜ` WÔ¸œ™ YÐ VpfÁÔ¸œ™ YV ¹Ô å
oãfÒ ( oÒ äßm‚Ú äÓÚ oãfÒ( oÒ Ø:ça ^e Ý¡‰] kZ HVƒ;g™y ÒtÃ\W~Ð ÚÅ{z¤ /kZÔì 1ä~
( oÒ ‹Þ†ËÞ^Ò su oãfÒ ( oÒ Í^Îæ] oãfÒ( oÒ su H Â7Ð, h ÂÃyÎ 0* vZÔÐ ÚÅ ã WŒ Û ]c* Wy Z6,u|
çi 1a 6n`Þ äÒçâ äm †+]( oÒ ‹Þ†ËÞ^Ò l†n‰ oãfÒ ë  Dƒ wqZt Z # ì {°z »vZ n kZ ?Ð ,™
?7VY F g?ÂD‹yWŒ Û »d $¾tZ # nÆ Â{zÔ ÇñWÌnÆo {zì c* W» ótó ŒÛ L LÃV-Š !* W
-w‚zŠgzZñW™á .
J Þ <Ñt ‚}gvd $¾t Z # XX vßt {z ÂÔ ï Š h ÂÐ ZëÔ ÇñWÌnÆ x ¸{z Ô ÇñWÌ
á sÜÆkZ »g $uzyWŒ Û Âq -ZwÑ» ðâ ðÃìg ˜ < L zy M Œ Û Ð ,™7/Ât J -Z # ìg h ÂÃo kZ 
ì̼ƒ  gzZìÌk0* ÆXÆY f‚$ +yZwøÔñW ~ Vg êŠ wVgzZ q -Z ÔÐÃ$7ÔÐN ¯7Y Ñ *4Ã
]!* ðÃsÜÆ. Þ <Ñ…ä VrZ: Ô 7y¶ Kzx** »Dp ] Z f Å ~ V *™Ñ Ô Ð yWŒ Û ì 7Z å ¹Ð \ Wä
kZ H ? džH³» ~gkkZÔ c* ŠB‚ ». Þ <Ñä VrZ: ðC Ô~ŠÈä ~ ] !* ~(,¹ ’ e bŠ Ì]o= [ Z ÔÐ ò Z¤ /
[ ìk k ,¦ðÃ~(, Ð 100¤ /ZÆkZ ~Š Kzg Åä3‰ Ü zzŠ ävZÃT¿{zC Ù <g¨
]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö]æø äø ×#Ö] áø çû Âö ‚ô íF mö ÔÐ FׂÔÐ FËZ e ÔÐ F bZ d W {z ÂVƒ d W
-ZÐ ~ 100ÐFm,Z8 * ZÔÐFm, Z + Z * ZÔÐFç.nG E
EI4H 47É
5G
e7]̀Z )D ÑÇyZZ ÌÃyZ gzZ ÃvZïŠ ðŠ q
(f
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
28
ÐVƒp` Mˆ}÷ DUEáø æû †ö Ãö [û øm ^Úø æø Üû ãö Šø Ëö Þûø]«$Öô] áø çû Âö ‚ø íû øm^Úø æø
oÒ Ù牅 1Ò ä×Ö]…æ] ä×Ö] 1‰ ؊׊i…æ]…çÃP 7„gÅ7Z gzZ Ã\ M LZŠp1ðŠ 7|gŠ
ô
æ kÖƒ á^jŠÒ^µ Øa]6nÚ ärnjÞ 1Ò oÞ^Ú†Ê^Þ t Ô ìg h ÂÃyÎ 0* t Ôìg^ » „ÐZ Æ6,5T
1ñça ÐvjŠÚ 1Ò g–Æ… g–Æ …æ] oq^jvÚ ì ã!* g›á g Z ÂnÆ„y QÔ6,3wqZ
ì ã!* á g Z ?‰ wÈVY\ M â ›ãâ ‡} Z
gŠ DPQEàø nûÊô†ø jûÚö Ôø ôÖƒF Øø fûÎø ]çû Þö^Òø Üû ãö Þ$ô]
äø ×#Ö] ]æ†ö ’ö ßûøi áû ô] ]ç?û ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^ø?mF \~à¥pÐkZ¬¸{zG
Üû Óö Úø ]‚ø Îûø] kû fôùø%möæø Üû Òö †û ’ö ßûøm # ™ÔDr
wâ r # ™Ô£r # ™Ðg ±Z ~z*Š~ y˜ kZt
¿ÔîŒgzZõÃ[ÂÅvZ?)z™ŠæÅvZ ?ƒñÑyZZ Íß{z}Z É 7¸ Ô¸giz
vZÔÇ}™Šæ~gv(6Z )vZ(ÂîZ´YÑ*4Ã< L zy M ŒÛ ÔîZz™gzZz™ DMOE]…÷ æû †ö Šû Úø ä́ä´ ×ôâû ø] o?û Êô áø ^Òø äü Þ$ô]
ÔÇ ñâ Û « xPZ » å Òß ÙpÙp~(,~ V” LZx áC Ù Â{z
ÇÇgì‡Ão}gvvZ ÅVe‚R, ñ {z Ð gzŠ ‰ Wr # ™ gœÔ
´ ã Î *
0 Æ -
J Y â
1 9 8 7 Æ á Ð Y â
1 9 4 7 ? /
¤ Z
¡øÊø äö ×#Ö] Üö Òö †û ’ö ßûm$ áû ô] C™xs, eg Ç{zÔ‰ Wr # ™k ,iz {zÔi ZzW
v Z ÂÐ î Z´ 7 Y Ñ * 4 Ã L
< z y W Û
Π/
¤ Zgz ZÐ ïi G7&
H Ò& +Z {zÔ @* 7áYq -Zq-ZÔ ðƒ
wZ ) !Üû Óö øÖ g ø ôÖ^Æø
( 160yZ/
Ç}Š™ZÎg» ˆ}÷ Ô‰ Wr # ™÷ZÔ ‰ Wr #™
Vƒ òŠ WÏ(: ._Æ b ˜Zzz%~
: ÔM%Z: Ôkzg: Ô Çn M 7̈¸6,?ðà Â}™Šæ~g vvZ¤ /ZgzZ
 Zg {Z',Â= Ô 7 „ íÑ~÷t Ô ÇV´ vZY ¶
„ KZ ~ Ï0 + i L:
( 6, gîÆZw×gzZz™: (Z¤ /Zp )Ôe $CÙ Š: Ôy*zy
/Z Ô m1: LvZz6,qçñu **
¤ çkZ~Ô7› Û Ð „ yWŒ Û
ö û ö û
Üû ÓÖ„ím$ áû ô]æø /¦½Z ä yÎ 0* IZ¤ /Z CƒµÂÌ‚q -Z Å]!* kZ=
}Š™?f „vZ»¤ /ZgzZ m1: LÂÐN Y%:™ + + ~òÝÅkzggzZytÂÅ:
ǻå´ ‚ô Ãû øe ÜßûÚôù Üû Òö †ö ’ö ßûøm pû „ô $Ö]]ƒø àû Ûø Êø Üû Óö nû×øÂø kö Ûû Ãø Þûø] o?û jô$Ö] oø jôÛø Ãû ôÞ ]æû †ö Òö ƒû ] Øø mû ôðF†ø ‰û ô] o?û ßôøfmF
?ˆÆkZ Ç}™Šæ~g v ?ì yÃQ DMNNE àø nûÛô ×øÃF ûÖ] o×øÂø Üû Óö jö×û–$ Êø oû Þôùø]æø
É 7?]¸~g v?i°Z e ?h ?M%Z ?kzg
Ìt)gzZÅ6, ?äëÃÚkZz™Š c* ØP ©›ÑzZ} ZÔLZuZµ} Z
DMRLEáø çû ßöÚô ©û Ûö ûÖ] Øô Ò$ çø jøøn×ûÊø äô ×#Ö] o×øÂø æø »äëª~Š¤6,Vâ ˜}g ‚»( ~gzŠ}g v
ÝñDG™?z½„6, vZgzZ ( oñ^3ß`µ h^jÒ Ôi Üi 1Þ Üa ( p kÖ^‰… æ lçfÞ
. 9
E 4Ó¨ “
wEZÃgiz wâ Ô ïšG3 Ô èG KZ {zì ¸ „ yT ÅÝñ
G c…^‰6n`Ûi 1Þ Üa ( ^m Ô×Ú 6n`Ûi 1Þ Üa
D™ 6,„vZ?z½ÔD™7?z½6,Ë Ð ~ yZ D™ p k×n–Ê †µ 7çÞ^`q
vZ}÷ˆ}÷Ô º6,ìÆvZ Ô … â ¹ »vZ Ô µ pÔŠ HZi ZâÌà #Ö ZÅ~ V *™Ñ Ð ã!* g ]â ÅZ „ y Z
V *™ÑgzZ ÌÃ\ WÔ, Š â 
~ Û «¿gzZuZgŠ Zzû9»kZ Ì= Û **
ã V ; z~ ã â Å~V wÎgÆvZgzZvZ ªwqZ LZLZuZ
gzZÔÃäZC
ÙÆ D â Û ˆÆqÃgzŠ°g[gV˜
çÒ á^jŠÒ^µ ( 1Ö ^3e 1‰ Ý^rÞ] 1Šnq ç`m 6nÛa ôä×#Ö] àø Úôù gõ –ø Çøeô æû ðö«øeæø èö øßÓø Šû Ûø Öû]æø èö $Ö„ôù Ö] Üö ãô nû×øÂø kû øe†ô •ö æø
ànÚO Ü$ ànÚO ( 1Ö^3e 1‰ 1ß:ç: E
ñƒÆ…gŠ…{zgzZYZgzZÔª f6, V ðAX-!ÆyZˆ~ŠgâgzZ
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚ 22
g\g ZŠu [»ÔxéZ†g ZŠu[ »òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y {t GZ[ »yÎ * 0 gœ.‚
Ô ~, ½ ]
Ró¹Ãz( ›;gÆ ø pZ )Š¼ÔZi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§
,™\ MêÔÐ, ™& ¤vZY K ¶Z ÅÂ- qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐ Vzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ Ró÷eÔ ~,
RózZ
H Â* @ƒH ZŠ Z 9ÛCZ ÌäVEÎ * 0 hz™ °-
qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 22/¤ Z
?Cƒg ezŠÐ ðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅ ` M
Ôkue, ]ðgÆy * !X X X X ÔòÝÅyzkzgX *
!i * c X yÎ * ! MxsZòsZÝ ¬Ö¸KÔ-[ æ
0 ñ’ ÔyÒ»¬w‚ 22X XŠ *
âY 2008y „]úŠ)xâ ÔMg ‡g + 2X X X X Ô| â1408xø10.ìY â1987m4õg CX X X X ] ŸzcŬw‚Ô 22
29

YY äf_ì ^Ò g p†ì oÒ á^fà YY


Y 6n3e 1‰^‚e oÒ ëØnñ]†fq…æ] "
# Üm†Ò ofÞ Y
/._Æ<
ßg Z ¦ Û ypgq
L zy M Œ -ZsÜìôZz» ~
V wÎgÆvZgzZvZ
YY 1+¨^q 4e 1‰ Üß`qæ oñ]牅 ä×Ö] ð^Þ] YY
^Û$ ×øÊø àø nûÚô ! Ùø ^Îø è÷ qø …ø 'ø oÏF øi…û ] ^Û$ ×øÊø ^øÞ†û –ø vø Êø †ø øfßûÛô ûÖ] ]æ†ö –ö uû ö] # "äô ×#Ö] Ùö çû ‰ö …ø Ùø ^Îø Ùø ^Îø éø †ø rû Âö àô eû gô Ãû Òø àû Âø
^ßøÃû Ûô ‰ø ‚û Ïø øÖ # "äô ×#Ö] Ùø çû ‰ö …ø ^mø ^ßø×ûÎö Ùø ˆøø̂ øÞ ^Û$ ×øÊø àø nûÚô ! Ùø ^Îø èø ø%ôÖ^%$Ö] oÏø øi…û ] ^Û$ ×øÊø àø nûÚô ! Ùø ^Îø èø ønôÞ^%$Ö] èø qø …ø ‚$ Ö] oÏø øi…û ]
äü øÖ†û Ëø Çû mö Üû ×øÊø áø ^–ø Úø …ø Õø …ø 'û ø] àû Úø ‚ø Ãö øe Ùø ^Ïø Êø oû ôÖ š
ø †ø Âø Øø nûñô†ø fûqô á$ ô] Ùø ^Îø äü Ãö Ûø Šû øÞ ^ß$Òö ^Ú$ ^÷ònû3ø Ýø çû ønûÖ] Ôø ßûÚô
kö nûÎô…ø ^Û$ ×øÊø àø nûÚô ! kö ×ûÎö Ôø nû×øÂø Øôù ’ø mö Üû ×øÊø åü‚ø ßûÂô lø †û Òô ƒö àû Úø ‚ø Ãö eø Ùø ^Îø èø ønÞô^%$Ö] kö nûÎô…ø ^Û$ ×øÊø àø nûÚô ! kö ×ûÎö
DÜÒ^vÖ] å]æ…E àø nûÚô ! kö ×ûÎö èø ß$rø Öû] åö ¡øìô ‚û øm Üû ×øÊø ^Ûø âö ‚ø uø ø] æû ø] åü ‚ø ßûÂô †ö øfÓô ûÖ] äô mûçø eøø] Õø …ø 'û ø] àû Úø ‚ø Ãö øe Ùø ^Îø èø ø%ôÖ^%$Ö]
6zgŠ¬ÆŸ
, aä~ V *™ÑZ# Ô‰ƒ¢qd $Œ Û ÆŸavßëÔî Yƒd Û ÆŸ
$Œ aÔä~ V wÎgÆvZ c*Û Ô ¹ä éø †ø rû Âö àô eû g
â
zô ³Ãû ³Òø
ë Â} F,Qn™ƒrg ÃÐ[\ WZ # } M c*
â

Û Q Â3gxŠ6,}ŠZ # Ô} M c*
â

Û Q Â3gxŠ6, # Ô}Wc*
}uzŠZ â
Û Â3gug IxŠ
6,zgŠ¬Z # ) ¸ñWt ‚}÷L ð Zƒ‰
Ü zkZ c* Û Š
â
V \WÔ¶”7L¬ ”] !*
á g Z ä~ +ZÐ\ W` Wäë Hn²ä
6,zgŠ}uzŠ~ Z # QÔ} M ¹ä ~Ôðƒ: ]nÅkZ ÌQ c* ·»ypg ä T¿{zƒuh ¹ä VrZ ( Â3gxŠä ~
0*
¹äVrZ ÂJ m 6,ZgŠ}Š~Z # Ô} M ¹ä~ÔÇ:ŠzgŠ {zgzZƒug I™f åWt ‚ÆT¿{zƒuh ¹äVrZ ÂJ m 
( Áq{ Zzg )} M ¹ä~ÔñZ™: 4ZŠ~¼ A ÃkZ {zgzZ} z0* -Z ðÃÐ~yZ c*
Ã9J (,
q +−ZzÆkZt ‚ÆT¿{zƒuh
E
6gîxÃ]Ý ð]Z{Š™yÒÅL
* ¯i Z ,
7ZgzZ* <zy M ÛŒgzZVƒxŠ ƒÐg I‹§ÅV ~*™ÑgzZy M ÛŒúL $ * *™wdZ,Z
¢
8]
̀Q,
` <zy M ÛŒ{zìegzZƒ^Ñ{zì eÔÇñ M~x
6L Æ$
̀
` d†ÅL *™ (ZÔì79G*
<zy M ÛŒG* *™gñâ,+
6M
( N Y− ˜ )X Xì eÔƒ{Ñço ‘ìeÔƒu~ŠÎìeÔƒ
${zX X \ MX XgzZX X ~X X,™:vZ
~*™ÑÔÃ*™y M ÛŒ Vƒ‚+
ÆV
} M M} M ÔFá Zzä¾3™ƒ>%Æ"+ 0*!^Ñ, 6V~yZÔ™}Š pßÃug Iw¸
ä?0# Ö ZÅâY 2008} ZÔ ñiœÈ ¬w‚ÙCkuÆ  b¬t
Y 1‰ á^Ûm] 1Ò å‚q^Ú å‚Ö]æ oßµ] Y Ñ6,Ú ŠÃVð; LZg !* Æ yQ Z
g !* ‹Ã \ M §Zz {z»
# ;g @*
Ã\ M b Ù Ô57¼ Ì
¬tw‚C
.â {−Zz~g øÂ?„gNŠ H\ MÈ
ä{ñ] ñ ¬ Y7ä~ V *™
@‹ó ó¬Š+
DD ; g * $L L{zDD \ M ¸ìg Yá p=Ðy\ M Z
#~V wÎgÆvZ ¹
~Š?VCqZ$+&äL -ÑÑó{uzæ) X X ÆvZ7etó ó›IB;}g vÈ
ð Zƒ( q ñ ¬L LåÐ ug Iy!*

µ¬Š$ V·Ðì}ZÂÆ~
+Å ~ V· ¬Š$+{zX X X X „g NŠ~ÔVƒ : }g7 p ÖZ ñƒ † Ð y !* iÅ~V wÎg
ЬÆäƒd $Œ ñ ôÅ ~
Û Ã/ V *™Ñ ¬Š$
+{zX X X X X X X
Û ¬Š Ug ¯ä ~
} Z ðâ
V *™ÑÔ 3I“ B; }÷Vƒ
DDµó ó¬Š+
$L L¦½Z DD ~÷{zì } YÂÎ ) N Y òp ÖZ, ZÐ y !*
i ~÷¤
/ZvZ
V ~tKªqJx £ ¬Š$
ˆ~Š~~ +{zX X ~
V w‡ ¾zZ Ô™ c*
â
+L Lª é Zp
Û : wJÐ Z  ( Cƒ7ó ó¬Š$
~÷äTL LÔf
e¯·»ÞZ[ Z±Ð ó óã â
~gÅ L Lvß&ì á
Û ** C·»Øgz„ug MZypgÐ ~
V wÎg q nZz®
) ¤Z
(m5X X ÷ ñ Zù) ~ V w‡¾zZ ó ó7Ðí{zHnZ²ZÐ <
L
Yâ 2008y „]úŠ)xâÔV $]Ñ»~gvÂßgZ*._Æ
~w‡¾zZó óÏñYw+ ~*™ÑugMZypg-
y My@[ÆV
‘~ qZsÜ?/
¤ ZL L
30
ÙJz+M c*²„zX X X X X X X X X X X YY p^e†eæ oa^fi 1‰‚Úæ‚ ‹q YY
ª~g » ** i½„zX X X X X y Mz }iÐ kZ H ˆðàÊ
Ù á Zz ä M J
ÛC Ö ªÏz Å
-#
Æt £Á”X X **
~x ** O** ÇX X n Æ Vzh N ¬Š$
+t¤/Z < ¢?ǃŠ H{g7™i° {g f {g f »
Cƒ nÆVzg«¤ /ZÔDƒ‰ 0Ä ZgÐg¦ÆkZ {zÂCƒ
Ô]g ¸zO„zX X X
-Z ÂCƒ nÆVzg *¤
q /ZÔDƒ‰ƒÈÐ>„ q -Z {zÂ
???ÐÅgñCZƒz†„zX
Lg:Š z}»yZ~œ„
===ä k Q Å]ónÆ ]gúä T L L3* !i ~g v=== YY 7çm‚‘ äÒ äÛ×ŠÚ kÚ] 1a†nÖ oßjÒ YY
ÔÅ]ónÆ„]gú 6Ð ögzZgÅà ¬Š$
p„g = +ÅðLZƒgzZ ~
V wÎgÆvZÐ
Å ]ó n Æ „ wâ ä kZ Å ]ó n Æ wâ ä TX X ¶t Z]ƬŠ$ V *™ÑJ
+Å ~ -“ ÍßÔðƒ: éÐ F
w!* .)KZ ?ŠpgzZÏg9~
Ã] V w‡¾zZ ðZÎgCÙ XX
äm…æ] 1+çãÒ… 1ñ^ße äÃm…ƒ^Ò Ù^Úæ lˆÂ fC
ª Ù XXXX
1Ò å^qæ Ù^Ú 1Þ ‹q äÒ 1+çãrÛ‰6n`Þ Ïg œCÙ XXXXXX
oa å^qæ Ù^Ú 1Þ Œ] oÒ XXkÚ^Ú]ZZ1òÖ òÝC Ù XXXXXXXXX
?Ѓg ¶g ZŠbÆÕCÙ w!*gzZè¤C Ù XXXXXXXXX
[oÒ kÚ^Ú] 1òÖ 1Ò
!!!! oÚ¡Æ oÒ äÓm†Ú] ØÃËÖ^e oa äÞ !!!!
kZ ~L`
L ™e Û Ð !Zj Æ wÎgC
$ M Å *™ È M Œ Ù ÔÑC Ù XX
3w!* ñO ż A ~ ug MZypgÐ ögzZgÅ»ä
7wZλ ( ]̀Q )̀Z ËÐ ??( äàJ - ?Æ< L zy M Œ Û) ä]g ¸zOb!* ~g vŠp„: Ô»zgÐä¾
Ѓg D ‹Ìó ì ó k0*Æ=°Z[g Â̀ZÔ Z÷Ô @* ™
Y Y Y 6 n Ú Õ … ^f Û Ö ] á ^– Ú … Œ ] ^n Ò Y Y Y
Ѓg ïŠ ÌðŠtÃ\ M LZgzZX X X Ì
gzZìg™7ÂwZÎ?X X X X X X X X X X X X X X X X X Ô^ÑC Ù XXX
Ѓg ¥ÌŠp6,]̀ZÏZX X X X X X X X ÔkoC Ù XXXXXXX
gzZd
$
ÛC
Ù XXXXXXXXXXXX
Ѓg s 0* ÌÃwÈzIZ LZX X
6,gî´Æ™uF, Ã]Š „Y ZzgC
Ù XXXXXXXX
?231™t$òzë~w', C
Ù Æ™~ V wÎg » nZz® ) ¤Z~]§%C Ù XXXXXXX
6nÚ Ìm†& å<Öç+ å^& o׆`Ú†nµ l†–u ?Ðî Zö7{ k HLZª?Ðî Zz™7ó ó]nL LKZX X X X X X
1ßâ<µ Ìm†& á-†ÎZZ YY" # Ü m † Ò o fÞ o ã e Ù ^ ‰ Œ] ^ n Ò YY
ÇìgÌ©8]̀ZgzZ Çìg Ìk7,
óìó x Zw´Š h]̀Z? yâ
Û kZÆ
?28™xg X¢<Ñg ·~È-ŠC Ù Z hg: **
™¿6,^ÑgzZ Ü1^ÑäTL LX X
l†q] oÒ 1ßâ<µ Ìm†/ á-†Î6nÚ xmæ]†iZZ V w‡¾zZ ó ó7~
~ # q ðÃÅpg ‚ \ gzZ »ÈÆkZÃvZX X X
1a Ý]†u^ßnÖ [1+ça… 1i‚Þæ… 1×i 7çñ^µ ØÃËÖ^eçÒ
Çìg Ì©
8]̀ZgzZ Çìg Ìk7, ó g ÕÌÑZz¶ŠgzZ
óì p ÖZÆ]Š ÞÝgzZ©Ý3!* i ~g vª
?101X 2™tæg òzë~È-ŠC
Ù !Z Zg vÄÑé Zp~g v÷C Ù Zg vgzZ Ïg9X X
6n`Þ k‰…4^ßnÖ6nÚ xmæ]†i l†q] oÒ 1Þ^߉ á-†ÎZZ ~¬» nZz® ) ¤Z ?ÇÇg ñ¯X X X X X X X X X X X X X X X
8]̀Z6,]Š „gzZ ì ]Š „−7,y M Œ
ì x Zw ¢ Û VY x Â~g/: Z
Û »„zX X X X X X X X X X X X X X X X X
Çìg Ì© ó x ZwÌbŠgzZ
8]̀ZgzZ ÇìgÌk7,ó ì x Â~ŠÎ„zX X X X X X X X X X X X X X X X X X
~÷äTL LÔf
e¯·»ÞZ[ Z±Ð ó óã â
~gÅ L Lvß&ì á
Û ** C·»Øgz„ug MZypgÐ ~
V wÎg q nZz®
) ¤Z
(m5X X ÷ ñ Zù) ~ V w‡¾zZ ó ó7Ðí{zHnZ²ZÐ <
L
Yâ 2008y „]úŠ)xâÔV $]Ñ»~gvÂßgZ*._Æ
~w‡¾zZó óÏñYw+ ~*™ÑugMZypg-
y My@[ÆV
‘~ qZsÜ?/
¤ ZL L
31
( {)z)zgЊ ˜‰ Ü zÆx ¬’X X YYXX6n`Þ ÜÓu^Ò oŠÒ åæ¡Â 1Ò ä×Ö]ZZ6nÞ^e‡ p…^`ÛiYY
çÞ^Ú kÚ ^`Ò D ^Ò àm‚Ö]æE á] çi Æ ¬Ô Æ vZ)C Ù ? ngzZ Ïg f7,67e $ M Š- >gÎ 12
T kmO lçfÓßÃÖ] é…ç‰ NU ?Ѓg ¶Ìyzç
Ì~ V wÎgyâ Û
tgzZ ]gúC Ù H~Vzy LZŠpì ]!*
Ù gzZŠ%C ÅgzŠ ¹Â# Ö ÓX X
6n`Þ p…]4†fÞ^Ú†Ê oÒ oŠÒ 6nÚ oÞ^Ú†Ê^Þ oÒ ä×Ö]ZZ ñOÅ+ â ¬» ~ V wÎgÆvZgzZvZ ªñOÅ“ W†w!*
#Ù^Î^ÛÒæ]
" ?Ïìgµ?Çìg ¯]¨¤
Y 7æ<Óßn‰ 7çãi^a 1Ò l]ƒ Üô Æ(…^+‡æ… Üô Æ Y Y Üm†Ò áô -†ÎZZçi6nÞ^e‡ p…^`Ûi Y
gzZ ä™ [ ïZ CZŠp Ð q -ZC Ù ÔKÔ"7,g $Š q ZgzZ ]c* M › $ M ïçE,ÅZ >gÎ73Ô( î ‹gzZ )ð7,Ð( ™II) %F,
á g Z » 4e Ã
ByYU¿?ì ›
Û £ Åä™uF, ÃÑ® ) ¤Z ÃÄÆä‹Ðg ëgkZy M Œ Û ~ôzZ F, /ZgzZ Ïg C‹ò Z¤
?¤ /
( 6 n3 e 1‰ #
" Ù牅 ôk߉ g ô m„Ói ØÃËÖ^e # ™Â} Š yÒ Ð ?~ ª
r Z° ðä/ZÐ TÐÅgg Z Œ Û ',Ì
6n3e 1‰ Üß`q Æ VÁZgzZ ™ J 7,ôzZ F, V- HÔ} Š Ÿ~: { É0* »ª Z°
KgsÜ~ôzZ , FÐ%, FX 1 .Š ÅÞZƒZ±?Ѓg D™ÂÅ< L zy M Œ ;
Û ™| 7,ôzZ F,
B| , 7'gÎ ?Ѓg ïŠ
YY † Ò ƒ 1Ò " # ‚ÛvÚçi6nÞ^e‡ p…^`Ûi YY
~gÅÅ< Lzy M ŒÛ Ô™ ‹* c Íy M ÛŒÐg ëg à Zz äZhzŠ } h˜
gzZgf7,p ÖZÆŠzgŠ6,
0# Ö Z Æ™Š ˜ s ÜÆ kZ½ Ï0 +i ñO Å ä™ ãâ
Û **
Ô]gßz^~g vX X
N XÐ3wqZÃ
Ô›‚g Zg vX X X X X X
©`g*
8 c {Z 9g] `̀Q ¿, Z ËX 2 Ôl!*zŠ1~g vX X X X X X X
úÆÔƒ Ôu~g vX X X X X X X X X
Ô]Ñ ç~g vX X X X X X X X X X
kZ½Ï0 +i ñO Åä™ ãâ
~gÅÅ<
Û ** L zy M ŒÛ ™| 7,ôzZ F,
Ñ w!*„  ( ~g v gzZ Äô ~g vX X X X X X X X X X X X
N XÐ 3wqZÃ0# Ö ZÆ™Š ˜s ÜÆ
?Ѓg „6, 3{ Zg ?V-Ô Ïìg C™ÔÅyâ
ÛCÙ Æ~ V *™
Æ™ »¬Ðypg,zÔ 29 ¿, Z ËX 3 ===Ö#. } hByYÐ!ZjÆ+−Zz===
ƒ@* ™yZk , z,Kw!* }g v) ¤ /Z ò Z¤ /› á g Z t» ]+Z [g vZÔì „gƒ ] !* Å
Ï0+ iñOÅä™ ã â
Û **~gÅÅ< L zy M ÛŒ™| 7,ôzZ F,úÆ }÷ ? ,™ ( 4z [ ) Š ˜ ( s Ü}g v)Ð ?( +−Zz
N XÐ3wqZÃ0# Ö ZÆ™Š ˜s ÜÆkZ½ DÃ\ M »T ( ~ äZë¬) B™q -Ñ ( 7Z )B‚ ( ÆvZ )
1Ò†Ò6niçÂ4 oÒ p…^_Ê] Í¡ì 1Ò k߉ x•]æ!4 ªêŠ7Ã+ −Zz< L zy M Œ Û g (Z {z)7
ØôÃÊ(†Òça Ôm†&6nÚ 7çiçÂ4 oÒ p…^_Ê]^m oŠÒ 1Ò k߉æ á-†Î 6n`Ûi àm‚Ö]æ c…^`Ûi †+]
gÓi†Ú^Ò Í]†‰] (á^_n& 6nÒæ… 1‰ ÜÓu
ãâ

Û ** ~gÅÅ < Û Z ,j Å s ZuZ c*


L z y M ÛŒ™ƒ >% » ðZ ‚ RgÅ® ) )‰
3wqZÃ0# Ö ZÆ™Š ˜ s ÜÆkZ½Ï0 + i ñO Åä™ Ô{Š6,
¦ÑX X X
N XÐ CÅ<ÑX X X
Ô~Š á?Š ã
~÷äTL LÔf
e¯·»ÞZ[ Z±Ð ó óã â
~gÅ L Lvß&ì á
Û ** C·»Øgz„ug MZypgÐ ~
V wÎg q nZz®
) ¤Z
(m5X X ÷ ñ Zù) ~ V w‡¾zZ ó ó7Ðí{zHnZ²ZÐ <
L
Yâ 2008y „]úŠ)xâÔV $]Ñ»~gvÂßgZ*._Æ
~w‡¾zZó óÏñYw+ ~*™ÑugMZypg-
y My@[ÆV
‘~ qZsÜ?/
¤ ZL L
32

"ÅkZOg J¦vPÃxŠ M0Zì °» äÖ^‰ 23 z


äe^v‘ …æ] #
" Üm†Ò ofÞ äÒ 6nÖ á^q
çi oÒ å4^m‡ 1‰ Œ] ça l…憕 †+] †ãµ ä_e^•^e7^`q 6n`Þ ^Šm] ÄÎ]æ Ôm] ^Ò lçfÞ…ô æ4
1òÖ 1Ò 1Þ^ãÒ 8nµ oñ^`i ça oÒ lçÂ4 oÒ p…^_Ê] 1Þ oŠÒ
e( ÷‚ ) xŠ ðägzZÃÅ
ÇggHnÆh ðägzZ : Ì{z)Ð #( ƒ:x {z¤
Wã0* /ZgzZ )ÐgL Â~
V wÎg yâ

Û
äßnf& 1Ö]æ 1Þ^q 1â<µ 1‰…^jÊ… oÒ7æ\çã+X 5 $˜Æ ã0*
» äZz™gzZ ä™g Z Ð . |ŠzŠ Ô ©( ƒ x
c*
͆‘ oãe t]æ…^Ò $ÒZ Åñ/ôÔì
Å ` M gzZ G ºÃ Ì™ƒ ´ â »Vzhz™ä e
Ôì ãâ
~gÅÅ ]â ©ZÆ "7,Ð %F,
Û ** É 7„ ®+ ñƒ ñ¯ yT KZ à ÙÈz Š%~ x **
)$ Æ ~g Z 0#
Ö Z
N XÐ3wqZÃ0#
Ö ZÆ™Š ˜s ÜÆkZ½Ï0
+i b§ÏZÔì
½ç×íÚ…æ]6na 1jãÒ… oãe å‡æ… gn’Þ‚eX 6 ^ãÒ …‚Î Œ] 6nÚ p†v‰ Í¡ì 1Ò k߉ x•]æX 5
1ja… 1ße6n`Þ ä’u^Ò oa å†&^ÃÚ 6m…^ÒJ ( ça knËnÒ oÒ …^ãe] 6nÚ 8nµ äÒ ^ßnÖ
ÔTgG w'w!* ÃäOäÇÉ ( 7 ç a oa … -

gzZ, ™x ³»g D™Š ˜½Ï0
+is ÜÆ3ÿL) ~gÅkZ ãâ
~gÅw!*
Û ** Å~ Û kZƒ: e´gçzÌ4P
V wÎgy â

o×fÛ‰] åæ å]çì ØËvÚ ½ç×íÚ oãfÒ yZ â V ˜ ÌÅkZgzZ Š Û »ä™{ &Æù V˜ ì


â

Hc*
äÞ7çnÒ oa Œ¡q]^Ò 8nßn‰…æ] »g »È Ú Z ª »Vzizg rÐ Zƒ ‚ ) ,Z ( àâ ) Å b ï
rg: ®
6m†Ò äÞ kÒ†/ ça Ü ¤ÅŸÐT Š
ÔƒÁ‰ Hc*

oû ßôø%Ãø øe Ø$ qø æø ˆ$$̂ Âø äø ×#Ö] á$ ô] Ùø ^Îø # " oôù fôß$³Ö] àô ³Âø èø Úø ^³Úø ö] oû ³eôø] àû ³Âø àƆÚE á‡æ å4^m‡ 1‰ g‰ ^Ò 7ç+çÖ 6nÚYâ 2008 t-
†ø ³nûÚô ]ˆøø̂ ³Ûø ûÖ] Ðø vø Úû ø] áû ø] oû ³Þô†ø ³Úø ø]æø àø ³nûÛô ³øÖ^³³Ãø ³×û³ôÖù p‚÷ ³âö æø è÷ Ûø ³uû …ø 7æ‡æ… D7çãi^a 1Ò …^Ú†ãe oÒ 7çnñ^ã9Ú …æ] 7¨]ˆì
‚Ûu] ‚ߊÚIáø ^$øæû Ÿøû]æø Íø ‡ô ^Ãø Ûø ûÖ]æø ¼ø eô]†ø øfÖû] oßôÃû øm lô ]…ø ^øfÓô ûÖ]æø
1a ^jâ<e 6nÚ äßn`Ú 1Ò oa
Å
D™ÜÐ ~ VvZwÎg[ » {zì e $ZzgÐ) ñ â Z1Z]|DDD Åä30ï GL !Z Å ` Mσ]úŠ HÅ ö:XZ [ Z± ~, ( Ð kZÔ
G
Ô Ôì ˆ| , (ÌÐg ñ~à Z å58Z"
Ý^Ûi 1Þ oFÖ^Ãi ä×Ö] 1ãrÚ äÒ ^m^Ú†Ê 1Þ " # ¸- 1òÖ 1Ò 1ßa… å‚Þ‡ ^Þ^ãÒ ( 1a äÖçÏÃÚ ^Ò …^ËÒ
( 1a ^rnãe †Ò ^ße km]‚a …æ] kÛu… 1òÖ 1Ò 7çÞ^`q 6na… äÞ å‚Þ‡ 1òÖ 1Ò 1Þ^ãÒ 6nñ^ãÒ
ì c* Š¬=gzZ # "äô ×#Ö] Ùø çû ‰ö …ø kö Ãû Ûô ‰ø Ùø ^Îø hø †ô Óø mû‚ô Ãû Úø àô eû Ýô ]‚ø Ïû Úô àû Âø
X Vß Z e S( Ð Y™)ÃV !* i ‚gzZVG~X X ø
Ý'ø ! àô eû] gô Šû vø eô àõ _û eø àû Úôù ]†$ 3ø ÷ð«Âø æô o' Úô 'ø ! ªø ×øÚø ^Úø Ùö çû Ïö øm
+ ÐVƒvß, Z~#
Ô~g »$ Ö Z ~÷X X X
Ô1gX X X X X X X X X X X
ä́ä´ Úô ^Ãø _ø ôÖ &º ×ö%öÊø èø øÖ^vø Úö Ÿø áø ^Òø áû ^ôÊø äü øf×û‘ö àø Ûû Ïô mö lõ ¡øÒö ö]
[ ZÑX X X X X X X X X X X X äŠô Ëû øßôÖ &ö ×ö $öæø ä́ä´ eô]†ø ]ø ôÖ &ö ×ö$öæø
Ð−w'ÃV !* i ‚gzZX X X X X X X ä~‹¹Ð[ ñ nn0x Zlì e $Zzg DDÀF,

Çñâ Û
wi *
* ÞZƒZ±,
6yZvZ p†ãe 6n`Þ 1ãi 1i^Ú†Ê äÒ 1‰ "
# ä×Ö] Ù牅
( ~g gX X ñ´ â 1Z]| *
c ñ%¬1Z]|ù) Ô1‰ 8nµ †i‚e o×nãi oñçÒ 1Þ á^ŠÞ]
~÷äTL LÔfe¯·»ÞZ[ Z±Ð ó óã â
~gÅ L Lvß&ì á
Û ** C·»Øgz„ug MZypgÐ ~ V wÎg q nZz®) ¤Z
(m5X X ÷ ñ Zù) ~V w‡¾zZ ó ó7Ðí{zHnZ²ZÐ < L
Yâ 2008y „]úŠ)xâÔV $]Ñ»~gvÂßgZ*._Æ
~w‡¾zZó óÏñYw+ ~*™ÑugMZypg-
y My@[ÆV
‘~ qZsÜ?/
¤ ZL L
33
= = 6 n â <µ … æ † • ç Ò à n Ú ^ – Ú > 2 á ] = =
Y kru ‚‘ oÊ ‚‘( †µ 1Þ. äÞ h]çq 1Ò á](Í¡ì 1Ò ànËß’Ú 1Ò á] Y
YY 7^aæ 6nÚ †ËÒ!æ!
]‚i…]!!åæ (1a oÓ2 ça p…çµ YY
== D™ * c Š7Ußxk* !y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜ã==
&ç`m Å^fi]æ kÂ^›]!^m!p…^Óßne oÚ¡‰] X X y*ªX X
Äñ^ †µ 28^i 21 ävË‘âY 2007†fÛj‰ †ÓÊ lçÂ
äÚ^ßa^Ú gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
Mg ‡g + Š H=5=
2wßZg e~y*C,8kZÔ åH ‚Ö]æ Ün¿Â(
çqæ^e 1Ò Ün×Ãi oßm
àm†i oF×Â]
r™ ã¢i?Ôå H
Ð# Š*
c Š!Zj » ã M ÛŒ] *
c M &Ô¸ ‰ G Š ÑzZÅ ( gazxj%~È-Š ÷?y Î * 0 WZ ?) =1=
åH Š Hy Ò - JÕ,z17™á Ð Õ¬ Ê Z + Dg Z ¿kZÆ y Z ä M ÙC ñƒ t¾, Z ~ giz wâ z ]àkƒ Šz* ! Æ äƒ
‰ − Dƒt¾~VÇZ {Š * c i}ЬyŠá Zz
gzZ ðƒwßñqg+ hâ„:Ð s§Å# r™?- JâY 2007Þâ
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
ÁÃwÆ ] ,ÆC~ âY 2007 , 'Æ Z„]úŠ)xâ Ô[ Z „:
1‰ k߉æ á#†Î(
ç`m 8n …^2 äÖ]çve 1‰
H: ù á y*ÑZz{û å:g »{g e ðÃ{z´ÆkZ nÆä™
b¬Åä™qgÐ ~g »J~ŠÎ)xŠ ƒ=2=
: Z
t nÆã ‚ M Åy Ze ÈÐ ¬zŠ Z + Dg Z v߈ÆkZÔ * @Y
JâY 2008y ` M Ð âY 2006 ~gzÛ„]úŠ)xâ 
: ;â 10- „ZpgŠ
Ïìg CY~ŠvZY K ¶Z~„]úŠ { âÙC, k’
X ¶ˆÅ~âY 2008#) ®á Z ~ Š Hù á ~„]úŠ
y M ÔH
X X y*ZŠX X gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
o Ò l ˆ Ã Ö] h … ä × Ö] † µ & ^e. Ý ¡ ‰ ] ‚ r Š Ú Ù Ÿ äv Þ ^‰ 6mçi^‰ †Ò 1Ö 1‰ k‰]çì…
äÞ]ˆq^Â o×`µ 1Þ
l^vË‘52^ÒâY 2007oñŸçq å^Ú 1‰ @?íeæ kÛu… 7„ *c Š[ Z Ô *
c Š7[Z »Ë- J „ ZpgŠ: Z 
b¬=3=
X zX î~©E8eYX zXKwÑ¢‚ñZÎ~)xâ Œ6, =6= g—ÆvZ # r™ ?/ c Š 7ÌLvZ Y K
¤ ZÔ Çn Y * ¶ZÔå YY
JV ŒÔ åH
- Š H7ù á Ã}pzz%vŠx Ó{z´Æt+ hÛeY 7Z °g [g G ÂDƒg » n Æ ã* !ÛŒÅgiz wâ kƒz ]à
É 7¸Ô D i ZâÐ =ÂÅ qg
ïá Ìó óy M ÛŒkgŠ L
L Zƒg * @Å„]úŠ)xâ
! «t ~ õg *
åH* Y79*
Š* *™)
®á Z X X y*ZuzŠX X
gœÐá ZjÆ45$ e M ìZ >gÎ16~ó óhÝ L L=7= gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
™» VØi ‚ à Zz äY Ås ÜÆ yZ ñƒ D™¥#à h^jÒ å
†Ò †m†vi äµ XXÔßne á]ˆnÚZZ(Ôßne oi]ƒ 1Ò
Š H,
åH m?Ì` ´É 7„ „+ 0K ¶ÅVØi ‚{gÃè, qZ
62gzZÔ- ^Y: ZI|-
] ,64 ó ó{ , qZ ~g »Jòs Z L L=4=
kƒÅû%gzZX ïŠ Åwâ L LyZ>$
gukgŠ C,&=8= g ZŠ { Z 9Æ ó óc Z™x‰ZgŠeYL LÆ # r™ ã¢i?Ôì Œ, 6
¶Ðá ZjÆ„KwÑ¢‚Ì$ guàZzÏzÅ~Š * 'z„ n,
!, 6 »[ ÂkZÔˆðZz™ ù á Ð s§Å ãZ/£Zi ÚZ * * ÑñËZ e f *Z
‚rŠÚ ÙŸ ävÞ^‰ …æ] oÞ^Û% oÏi ojËÚ :gzZ ˆè`™$ 6ó Šó ÎL L~],64ìti Ðq Z {§
e M ðÄ:,
Š·L r™ã¢i?=.‚ b§ÏZ =9=
Åg e!Zf# y Z>» ( kue, ]ðgÆ )  gu„
b¬kZÔg I$

~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 


Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008y„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ~g7uÐVzk,
34
åŠHH®) á Zï á nÆeg kgxÆ ï  ZpgŠ: Z b
á„ ¬ ”Å qg6,] xÅ< òsZ Åy Z
#Üm†Ò ofÞ kÏnÏu oÒ 7çe]çì
" qzÑ~KwÑ¢‚r # ™ ã¢i?¶ˆÅ6,¯ kZ® ) á Z
1‰ Õ…^fÚ á^e‡ oÒ ¸ìg_CJ -yWÐ
Ð ug Iy * ~*™Ñ|ÅV1Zp,
!i Å V 628*@26™=17= á]…æ
6nÚ 1µ^â<e Œ] ^Ò †n,Þ^`q äÛ‘^ å†Ê^Ò
E á¡Â] ^Ò 1Þ^+ …æ] 1ß2^Þ c †a^¿Ú
î~©8eY1XzXKwÑxâZ („ %ik
 ZwæLG ,’‰Ü 1)m,+Z†** Ññ!Zf
œÞ.‡~L <zyWÛŒ£»* c *-qZyWÅZû- q’=10=
M~}%i¾[Zp »¾X ~d
?Çñ M ?c* $ŒÛ èâX zXêèâ X
Ù by ZgzŠÃ$˜ ¬{Û » å Š
Í{C HHn²Ð œxzY fx Z Z
6niçÎ å
†µ ‹µ oÒ oÚ^Ò^Þ oÒ l]†Ò]„Ú
E ·^ZuzŠX ó óÏVî Ç ( äÇ )~ ÏVa** ~L LCâ Û ?ä\ W** 1
ò» *
* Å]Z™ Zè, 6 î~©8eYzKwÑ¢‚ 33* @29™=18=
X XÃtÛ Æ\ !*
gzZ0
+z{~X X Bâ Û Zg7
¶ˆÅ „0 +¶K™á x ** »q Ù çz spËš ÃV¸{Š6,: Å
-ZC
oÒ pFçjÊ Ð×ÃjÚ 1‰ à?m†µ# ^Þ]æ ØfÎ Ù^‰ àni
**ƒnÐ a]Š XÅ/ÂnÆÞZ ñŸg µ{vß @*
Ðn$çi oÒ ð^Û× …]ˆa Ôm] …æ] á^njËÚ ç‰ 4Þ^µ
¶]y M˜ÂÌnÆb ¬kZ7nÆ„y Zk ,’{gÃèe
c, * ZzIw‚&Y Z’ZÅKwÑ11*
6W * @10™=11=
X X y*VZv*
0 XX
h]„Â!^m!å^fjÞ] Ôm] 1‰ ͆› oÒ l…‚Î äÖˆÖ‡
ð ƒ Ð }ÂÅ Y fg ZD -Z gzZ y ¤Î õ0*
Ù q Å ò :0Ð
Fâ ‚Ÿz z k& Z 츷,Å Yâ 2006 ag â 26 xsZ )**
izgÔ
) ó óå{ C
c* qZÐ s§Å]gŠ!²i L L,
kZ- 644*
@37™=19=
åŠHHk ,’kui Z
tz µÆò Z¤ # ™êá [©·Wz6,6,( ÞZ [Z±
/Š á g ZÆr
k’X X t ÃW{àX X ÅB
y Z>, k)* *izg 13*
@12™=12=
¶Zì |ZzyZÔ‰IÅ7]Ÿzc<
YK L z y M ÛŒ!Zf6,VƒU ¶ˆÅk,’B‚Æt]Æk B )**izg L L]ñÅ ( æ°Z†~i ¸)©!*
LL
ÐÃXðZŠ CZÐb ˜ZÁ{ ZeÅ{ C kZ‚lpJ - *ŠSgvZ E
y* &uŠ ZŠzgÅî~©8eY1zKwÑ15*
)g+
!, @14™=13=
6nÚ 7çÖ^‰ æ äj<ˆ+ äÒ 1a… †¿Þ 9nµ
¶ˆÅk ,’Ï! ! nc* g«g“î~©E8eYc¤) *%
†µ …ç› p…çÃ< †nÆ Ü×Î Øa] ‚ÃjÚ
X X y*åaX X
X X y*Ù X X oÒ l¡rÚ o×m ƒ 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ…
X X X k ÆâY 1989s ÜÆv~”gX X X 6nÞ^j‰] l<ã+ àÚ
1ñça 1iça Ü¿Â]†m‡æ äfu^‘ †n¿ßne6nÚ ÅxsZÆ&ZpÔV”xŠ ƒÐL<zy WÛŒ20*
@16™=14=
[ 6 n ñç a … ^ 2 æ
1 Š n Ò 1 ‰ k Š Ó à m † i ‚ e ¶®
) á Zï
á„ izgA íi!6,y *ZŠ ]{ð
 ZpgŠ”Ð xsZ)**
‰yÎ * 0 WZ, kiz/™ï ~âY 1989, 645™=20= # ñ»KwÑ¢‚„3*ZŠ]{ðÅV1ZpìgÃ7Ô
FZ
l¡n’Ëi oÒ …ç`¾ 1Ò oÞ^e… l†’Þ o‘ç’ì
¦~Š !*Mxs Zk s ÜÆv~”gÐ n²zwîÆy Î 0*
6] ,g e»X X c Z™rX X { izg 824*
, @16™=15=
x Z¤
/ »ä™g D&оq
z6, -ZWZk ,izg ä/™ï Ô ñƒ
Ðã !*g Ap ‰y Â{f à VÔ åc*¯ ]¾àS;- zÚZ » ( k ue] , b ¬ kZ Œ
ðgÆ ) 
~ Kw Ñ à Zz U ˆ ß &Æ ] ¬Åg¼Æ ã!* g
7ùX,
?Z , 6„y ZŠpXg Zz»)H Vß Zz ~z K íÑ yWΉÌ]¬{ z Å- i ú5ZŠ Z
'Yâ Û«X [ ZX ~Ï+ 0iKZ {zXl» 3Š~*Š ~g7ä
åc*
¼e]ç• o×ì] Ý]†ju] Øe^Î 1Ò †nfÓi
r~-zÚZÆc Z™r{izg8, 625™=16=
Mg ‡Ð Z å eY H7ù á ¼6,¯ Å*Zç½ZŠx Z Z.Þ ‡Æ
~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 
Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008y„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ~g7uÐVzk,
35

==sßñWZ ?Ô ¶ã*
!g]¾¢Þ.‡*
*]‡5Ð# 0 WZ?==
r™ã¢<g[»yÎ *
==1ñŸ Ìm† i 1òÖ 1Ò |^ÓÞ 1Ò äjÞ^Î oiçµ oÒ á^ì o× ‚Ûu] h]çÞ o‰æ<µ 1Ò ˆq^ Œ]==
YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY
Y Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰ äÖ]çveY
k’ÚÐ âY 2006~gzÛ=3=
~„]úŠ)xâ êZ,  JyZ ~ŸÆe
b¬kZ - h™w'ÊÎ
Ð 3{ Zg kZÃ0# Ö ZgzZ å;g™Ì„  ZpgŠ Å qgg !* 7Z J
g !* - ã¢i?=.‚Ð ¦‚z Å ã¢<gWZ ?, k ,’Å
Å äƒ 9ÅŸ ~Š ¿Z {gÃè Æ r # ™ ?gzZÔ n Æ äX ì „g YÅMg ‡g 2 +ðâ Û Za äq -ÑÑ{uz− Åäà
½ ÓF5.²
ÃVzk , ’Å b¬ kZ {z n Æ äX Ð 3Ãb ¬ kZ ~ ]gß ÄMX zX b ïi ZˆŠ !* WxsZ 8~ Z ø wEYMY
$ M [ Z »`™e
e $ MC Ù ™â Û ù á ùzð~CÆx‰Zg ZŠ LZ <g[» ÂZƒ¢q nÆä™ ZŠ Zt]»r # ™[ Zâ b ¬tZ#
,Š Ðg Ig $u[ Z »g Ig $uCÙ gzZÐ`™ g ÖZ » ]ä ¯g7½gzZ ** TÐ i ZzWÅ b ¬ kZ ä r # ™ã¢
]ça6n`Þ Ùç‘çÚ h]çq Ôi å^Ú >:
†S!* Ð \ Wˆ w‚ 40r # ™kuÆ L LÔ c* âÛ ñƒ D™
Ünu… h… ^a… ^iæ… ØŠ×ŠÚ …ç–u 1Ò ä×Ö] ˆq^ äm
ó ó Vƒã¢<g~** T7=ä\ WÔì „gƒ] ‡5
ðâ ÛZa ]gßÐxyˆZ {Š™, k’~- qZs§ä=4=
㢠<g ?~ d $½Å b ïÆ e Å r # ™”g ZËZ e ª ]‡5Ð# r™ã¢<g[»WZ ?
t Zi Zâ ÌÐ =ÂkZ ä q -ÑÑ ó{uz 6,] ‡5 Ð r #™ äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h…
.‚ä \ M HwZ΄  Zg { Z',gzZ ŠHá µ Z‰ Ü z ÏZ 7Z b ¬ p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
Â{z L LÔ å[ Z Ô »zg 7VYÐ 3{ Zg kZE Ãr # ™ ã¢i= ã¢i?=.‚  b¬tÔn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=2=
½ 4GE
5 &
kZ Ô yâZgDZ ** Zzv** Z ó óÆ ø ÚÐYâ 2006~gz Û ~ kŠZ # Ö }.Å
{ m,g ä [ Z kS ÆyQÃb ¬ Ð b§ T å ;g ™k , ’
Å *™ y M Œ Û Ô c*Š ™ { m, g ì e @', ÆkZÔì/ ñ ô]§~ V wÎg]§zy M Œ Û ÂxwZ÷ yŠÆß ä Y ÆŠ·
n²Ð á ZjÆ e $M {Š™k,’ņ °?ó ó!* g L LäZ6,V- œÔÃ] ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
!
/Ô öÀÓh Ô à â LZ x Zwà g D Æ VŠ
Þ ‡ »L
L Þ ‡‚Å ˆ Æ äY ñŠg Z Œ Û
á} Šg Z Œ Û ~g î~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð Vß Zj
ä VrZg !* kZv:ZÔì @* ƒ A gzZ + â ¬»vZ ñO
{ Zg ż
]úŠ)xâ ó ó9L LÔ c* â
Û gZŒ Û Z Ð Âq -Z Vð; Æ y -z Ñ ä VrZ Æ äCZ
LZ { z q -ZG 7 á ‚g zŠ ‰ Ü z ÏZÆ âY 2007ÞâñZ',„ } 6} (,} (,} g )Æg«Ô Å Za wV+F, $+Å- $ìz ãâ Û **
Ãr # ™=.‚ ZuzŠgzZ ³7,ŠpÆ™ Z9~yZyÃ\ M „ß Ð ¬ÆvZ V MÔ n wZ e Á Æ ~ÇÐ M Æ y Z™ŠÅ
,Š à ÌV MB‚Æ ã0* ~Vƒ¥ /{gÃè f e VZ ® Ãß t ‰C MÃ
]‡5Ð# r™ã¢<g[»yÎ * 0 WZ ? ë ëgzZ f e ñÐ Vð¥ /{gÃè ÃVŠ™ Y yŠÆg Z ÂZÔ'Y M
äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h… D™g DyŠÆg Z ÂZ D™7g DÃßÔìgyâ ¬»vZ

ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008yÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *
36
ÕkZ Ì~ßñN* gÐ LgÔ ^ ,Ã6,£+F, xÂy Î 0* p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
e ]̀Z6,<
h Û V V Ôì %ZzÔ å%ZzÐ |Å <g[ »y Î *
L z yWŒ 0 WZ?Ôn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=5=
]+Z[gvZÔ‰ − Dƒ ` Zw!* ÆVß Zz ¶Š ]̀Zá Zz s§q -ZÃr # ™w)ËZ e íLZ~™hgzà r # ™ã ¢
à á„]Z̀zÈtÐ y Z ._Æ< L à Zz%$ +: LZ ä ìôZz » ~ V wÎgÆvZgzZ vZ ð¸Ôd W m, ³ó óÅn²Š Há
D™y!* Û t‘ñŸgnÆÛ{ñŸg {z »• eÆ ,
Œ $‚ÃË ËZ e q -Z b§T−% ñƒ nZg **
yÎ * 0 WZ ?ì ﻢÃ b¬kZ yMŒÛ ] 18 ÁÐ Á!‚76t b§ÏZ Ô Yƒ 7ð á Ólñ{
|^ÓÞ ^Ò ‹q å‚ßñ gu^‘ oÞ^Û% ÄnÊ… h^ßq ~ b ïÆ Vâ Z0 +{ ì hz™zŠ y M Œ Û ¬ ÑZz ä™x » 6,< Lz
^m^je 6n`Þ] äÒ ä–m†Ê oßmC …ç_e 1+ 6nñ^â<µ oãe Y{g 7lñ{6 ,y´ZÆ óc ó ZÃá)$h?zgÄÑ| l, eLL
ÃÚŠ] Zg- i¼:¼ ( ÌggÍ ) $ d¾ÙC÷ZÙCÐ,™=8= Ô å: „ g¦ðÃÐ}u»á)~/ ñ ôgzŠgzZ ~
V *™ÑÔå
¼Ã( ~ç)ÚŠ] â © Z+F,ãZzÆ< L zy WŒ Û ïŠ × ÃAzŠ Ug ¯ä VrZ ,™iZ V˜ VâzŠ vZ Æ r # ™Ë Ze
ð• Z d$Œ Û Æ vZ ¢ 8:Zz Ìt : ]gz » kZ ñY c* Š }Š Û {°z»ì nÆ5ZŠ Z
â
Ô c*
Ð Z ?ƒ M h á ù >Ô 21e $ M Y ûZ >gÎ 4) ì ÷{h +I** b¬tˆÆ%ÂÆVœP

( ~ç ~g v) {z gzZÔ¸ ` ïÐ }uzŠ q -Z ? Z # ( :Zz) oÒ š†Â 1‰ á] ( ^n+ 1Ö Í†› Ôm] çÒ ^`Öæ#
( ?Ç¢Ð?¶_á oÒ kßq çÒ ¸= †µÄÎçÚ àm†i o×Â] 1Ò oAçì (^9ne
~ç~]gßÅt :~}ÑçòsZ: Z Û »Æ( Y â2008) ` WÍX X
ÙÌ: ]* !~÷/ ¤ ZÔVƒZƒ¢qnƶŠ]g K t = 6=
wø) yK̈Z lZ pÑ (Zq -Zë @* D Y n ZzF, Z Ì} ÀÐ
sw6,] ©Æ V±z7,ë,™: ~ i Z0 +Z kZ L™f » kZ Â
Û L L÷: dÑL LÌb§ËÃ÷kZ M
}Šg Z Œ hwï7( Æg ñ
V Ôìg „ i ZgJ -]ñyxgŠÆvZgzZ\ M Ô}÷WtÔ ñ M
r™ã¢<g[»yÎ *
# 0 WZ? wqZå ÃVâ Z0 +{ÆyZgzZ} hì Òây ZvZ Â[™]!* ~g7
á)L LxŠ ƒœ °œÆ < Û Ð , ™ c*
L zy M Œ C ÃVÍß G h á ) ì ~9C
+ Ù !* Ññ L LÔ ¹ ä AzŠ g D i ZâÐ ¼
g » ** A
Æ$gÃ]Zg-iá ZzäYŠ6,gîŠg ñOÅ$óc ó Zà ;g }ŠÆÈt Ãr # ™−ZzÆ ÚŠ ÌZ ! e ~( ¶Å ÄÑÔ 15
6,yZ ~çàZzäƒ V-gzZ ÐÃ$ÌÐ V $¶{gÃè Ð ¶Š bg 7á) Â[Z Ô ~Š ~ $ hà ڊ ä ~g »t Vƒ
ÐÙY Z’ZÅÏ0 + -Z {zgzZ σw' »yZ Ô c*
i { À 0*
q ÎÐJ gà AzŠ Ô Xß6,@ M ä °g[gÐ Ùp : AZz?
äÒ ^+ça x•]æ oãe Ý^ÃÞ] äm ^Ò Ünu… h… 1‰ o‰] HÅ\ M [ZƒugIÔívZ ÁZ b Ôv:Z L LÔHn²Ô ~Šug IÔâaåâ
†`Ú 1ßÚ^‰ 1Ò à`Ö# çÒ l]… oa o×`µ ^`Öæ# g {>g—ÆvZ~ÀÌ™ Yµ Zóì
Zƒm, ó w'6, \ Mœ°œ
ÃÚŠ‚+ $ñƒBb Ià  „ZpgŠ ÅäZz™s ç=9=
ó óx ÅZ×LtL , 6¿ŠgÆ@§
yÆ+ −Zz à ðÅ Ïz²‘  ™á r ZŠ »t : ?¤ /Z Ǿ 7t
gu^‘ ‚A…] †9Ò]J gq ‡æ… c †‰æC äÒ ]ça oãe
} Y7yà yâZgDZ ** Zzv**ZÔzŠ™s ç$=  Se ** Y7
çÒ à`Ö# 6nÚ †`Ú çi ]ça |^ÓÞ ^Ò o9ne p†‰æ# oÒ
t N â Û ¬Š ? @*
ƒ 7s ç$ Zƒ c* Zz™s ç6,uâÅ àÍ Š H ` Zg+
H 0Z »ÏZ Ì~, k’Å b ïgzZ ˆ~Š K^ZÅÄÑ, le =7=
¶=g f »¼ A gzZ qg Ær # ™ã¢i=.‚] ‡5 x t w!* -¿C
J Ù ¸ Àq -Ñy ¶ nµÆÎ 15 ㌠Û
DâY2008áçqE†m†vi Ý ^i {z ňÆgzŠÆ ñ/ôgzZ ~
V *™Ñ b ˜Z Å$á) à
(]ça 6n`Þ !!! Ùç‘çÚ !!! h]çq WZ ? BÈ:t Ô ì ÁñY – d6,T ì q Z ºZ: Óª
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008yÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *
37

== 1‰ l†ìO †ÓÊ ^j’Ö^ì o2]†Ò kÚ] äÚ^Þ‡æ… !! ‡]… Üa(Ô×ŠÚ Üa 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ… ==
Yoa‚Þ^PÞ oÒXX†ËÒ Ù^ÛÂ]ZZàm†i‚e 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ… Y
YY¹zg ÃvZ e
$¬g “XX 6n`Þ km^Â… oñçÒZZ6na ‡]†› ÜÎ… 6nÚ YY
ug MZ îGœ.9Eiz',| â1428 x ZZ xø8 .ì âÖ02008 ~g† 18 õg C c Z™# Ö Z)** izg
~ gzŠ Æ t ñ zg à /]| b§ÏZÔ Çƒ g¦! ò ¸=6= å‚Î†Ú ä×Ö]…çÞ pçÞ^ãi o× ͆ ] ^ÞŸçÚ l†–u
]|  ΠUß Ð {gëÜæ Æz ~ g »u q -Z » xzg ( ) V*c ga Ìä Vß Zz Sh Z e Â[Z ]|L LÔ å ¹ ä ËÐ=1=
ÐÙ A CZ f ä â Z Å / ñ V c*ga ä V ß Zz Sh Z e L L c* â
Û ä ]| ó ó ~Š™ qzÑ
6nÚ on: Ôm] †Ò]ç,ßÚ †_Â ^Ò …^ßm Ôm] X7qzÑ
( ^m*]çrãe äËvi …ç_e 1òÖ 1Ò än×a] oÒ Ýæ… †’nÎ oa 1Šm]XX 6na oÖ >Ò… 7^nâ\]J 1Þ 7æ…ç2 äÓ×e
Zß e ~
( KZ ) Æ ™wJ7äâZ Å xzg„=7= ^i†Ò oa‚Þ^Þ ^÷jÎçÊ ^÷jÎæ 6nÚ ÜÖ^Ò 1ßµ] oÒ 7æ…ç2

ÅâZ Å t ñ zg à /]|gzZ 1 Å# Ö Z ñf~ì CYƒ .ßÃV2zŠ ‰ÂVƒ=2=
…ç_e 1òÖ 1Ò á] †Ò †ãe 1‰ l]†a]çq ”h e À`® d $¾z Ð íÔ Vƒ;g ƒ >% » - $;Z
l†–u çi ^3ß`µ äßm‚Ú äËvi äm p* †Ò äÞ]æ… äËvi ì t |è' c* Š gZŒÛ ó ó° L L= ä VÍß ‰ } 
gzZ Š™# |zÛ™ Y á g Zi * ! ]ZÙCZ äñtzg à /=8= ì Cƒ qzÑÐ „ ó óÔ²kg Zæ L Li Zz6,Å T Vƒ Î{z ~
ò ¸ ¹!* ™ }ŠÃâZ KZ g bŠ q -Z Ð ~ ¶g à Zz äƒ Ýq òsZ xì õ= gzZ
<ê vX Š Z™ ¦~ äZ 
XX á¨^: p…çße ènÚ¡‰Ÿ] Ýç×ÃÖ] èÃÚ^qZZ å^,‰…*
oÖ]æ 1ÞO Ý^Ò 1Ò p…]ˆ+ g ˜vÚ km]æ… äm
6nÚ âY 1962 1‰ äÃÚ^q o‰] ( 7ça Øn’vjÖ] É…^Ê ^Ò
o†: †+] [1_e^• o†: ^m 6na 6njm^Óu
ËZ ez Ý°Z£Z ?{ E +‚ Z }÷ ä xj%−Zz }÷=3=
?ì YY ;g ù lñ{, 6 àâ* 0 Å yZ Q Â ÆŸ=9=
*Š X ¶Å ŠÅ G 0!sÑZ xE { Z_ Æ G
îG î*9°Z m g UvZ Ô
ó ó]â } .ò ¸ L L†
 R,k#gzZ ^Ï( c* ´Š Ô {g ZŠ Z (ÌðÃ
n }÷ 1 σ Å 6 q -Z w Å # Ö Z ñf n Æ
:e KZ { Z', u » Vzg ZŠ Z y Z ? 7 D W~ }%i Æ
ì á Ch~¡gzZ ¹ÜZ Z÷Ð ÚÏZ ì Å ó ó} Š Zâ {L L
Âì ˆ ~Š ó ójgL L= t ¾ t ~ }g !* Æ ~h Ç ÅÄÑ
à îG 4É 0Z ä ~
0‡E V ]ÀW e N 7[Z „z Ð Z H y}÷ @* Vz™ „0 +¶KÅ Vzga á Zz äWß~ y LZ
ó óL L! Z á Zz Y ÃâZ Å ñtzg à /]|¤ /Z ? å H e $Á ðÃì eù t Ô ìg pô# Ö wÅ
 å ! Å äZ ò ¸ ¹!* å h ï Z 6,g bŠ q -Z sÜÐ ~ { pç×a* '‚vÚ ä×Ö] oÖæ å^ 1‰ 6nÚ *]‚q] oÞ^uæ… c†nÚ
1Ò†Ò kìæ†Ê çÒ 7çm\^+ …æ] 7çnã:çÒ á^PnÖ^ á] ^nÒ Œ] ˜vÚ 6nÚ …æ] c†Ò 6ni]…]æ †Ò 1Ö Ý^Þ ^Ò
g JŠ ÑZz äZ y}÷ùä kZ Vƒg lñ{ n =4=
^Þ]æ†Ò 6n`Þ ÄÛq 6nÚ 7æ…]] á]çÒ á‚Ú% oÒ á]
wßz ‚z > 2i ñîG 4É 0Z ]| ~ ª
0‡E ‚g gzŠ < g¨X ì 3g
k',õ0* ä ~Ô n # ÙL L]|{z ÅX’ e=10=
pgó ó|
, q ¼ ÂÑ äY ™Zz™ ¦~ wÓZ š MZ # Ô L ßÆ™
Æ c Z™ ? ðWÐ V¹ ~h Çt å Y7 Ð ó óxsZ ®L LI
 c*â
Û Äc* gŠ " $!* Å yZ ä ~ V \ WÔ Ñ äY á { Z_
ä ~ X ì ~Š ~ ä VrZ c* â
Û ™}Š !Zj » »q -Z
ó óÐ ÚÅ +Š L L Ñ äâ Û ?Ð Ú ¾ ó ó Y7 XX äËvi ZZ …ç_e 1ãrÚ äm äÒ oÒ š†Â 1Þz än$ fÖ àe]
^ÞŸçÚ 6nÚ pFçÏi Ü× ¸% ^nÒ ( ^`Ò 1Þ 6nÚ † Ó n Ö o ã e 6 mˆ n 2 å æ 1 Þ " # ¸ % 6 na o ò + p 
6n`Þ] >9n‰ äm [ 6na †Ò b<e 1‰ …‚Ë‘ á^ì ‡]†Ê†‰ Vâ LZ vß ? * c â ÛgzZ ,Š Z™ ¦~ wÓZ M š=5 =
H (
F
n }Š : Ì¡‚, RñÏçF
4G
?- £ LÐ ÚÅ +Š =11= Ô ñ 3Š ™}Š ó óL L»ðÃQ ƒ YÖ ~ VzyÆ \!*
6,X M hZz™7\Š 6,Và yZ n Æ yZ g(]|èY äÒ 1a ä_e^• äm ^Ò kÃm† †µ *^nße oÒ &m‚u o‰]
Ô D™ c* Š Zz™\ W äËvi Ÿ]æ 1ß×Ú çÒ 1Ö]æ 1ßm Ý^rÞ] l^Ú‚ì oÚ çÎ

/Yâ 2008 y„]úŠ )xâ ÔN â izg Ôi Zg ëX z X ÝëÆ yZ „0


Ö Z)**
Û ±5 cZ™# +K¶Å ó ó¬wqZL L+,$ Æ xsZ )**
F+ izg /
38
gƒÑX X X X X X X X X X D™7~g »tâu( kZ ÌLvß»
DZ vZz ? ǃ @*
[ ZhZ !* ƒ H H~ gz?gzZX X X X ƒ : «o { kH&Ð V ˜
…]* †a]çq p†fß á^e‡¨^+ å†nÛì 1‰ Œ†e äj ˆ+ N âÛ ]g ˆ~V 2ÃgzuX X X
1Ò 1Þ^ãrÛ‰ oãe h] É^Ú †,Ú 7ça^a… ^ãÒ gzZ ¯} À ò 1Z x â ZX X X X X X
gzZ °ôi ŸÔyZfZ ~g »u e],
ðg c**
0 ƒ 7Þ.‡=17= Æ™|# zÛ àŠ Æ è~ ò gzŠx â Z X X X X X X X X X
Ï™ ~g »u Åi +¤/RZ gzZ , ™}g7 sg r CZ f
V'¾X X X †nì Øa] 1‰ kfŠÞ oÒ àm* XX l†–uZZ ^Ò …æ* c†nÚ
gzZ VBX X X X X 1Ëvi …æ] c†Ò ]…] ˆ+ †µ Ìñ^vi 1Ö]æ 1ß×Ú 1‰
YH4´
? D W~ ~æ 5G¾Å V»
¾ ! Ð ™ÔVƒÆÄÑ :e :e {z Ì=12=
ìÙC*
V ;z ñY H ZÎg V- Ãgâ Y klÆ ã!*
Û ~oT
Œ 1nòãÓm* ä ^Ûi …æ] Ôm]
çi 1ñO äÞ XX á]†ve ^Ò o:æ… ZZ w©t » ( 
†,Ræ°Z ) 
†, qZ Æàc Z™
R kl-
w‚C Ù ì
[ça Ù‡^Þ pF]ç׉ æ àÚ ^nÒ
yZfZ e], ðg ~ Š !* WxsZ X X X X
7ça Õ^ì oÒ 7çiçq 1Ò kÚ] 1ñ^Û× 6nÚ
gzZ VÁâg ¶ Z i ŸX X X X X X X X X X X X X
Ö wÜ|ŠzŠ Æ Vâ n }÷]³Å yZ =18=
# ÃÏ™ ~g »uq
-Z Åi +¤/RZ X X X X X X X X X
Ôì Bbg
ì* @™7 }–Ý‚, 6 µñÆ V* !ÛŒÏ
1Þ 7ç`ßq 6na 1iça …ç2 åæ ͆‘ äÞ^PÞ ]†nÚ
ì @*ƒ x ** Æ á Zz á̂ 6,Ï™ kZ Z–q -Z –n kZ Ï™
6nÚ \ oÒ Œ] äÒ^i 6na oÖ >Ò… 7 ^nâ\]J
Ð á ZjkZ Tg s$ +á Zz á̂ gzZ
gzZ ÃÖ'ZŠgz KZ=19= *^eO Ý¡‰] äÃÎ]æ Õ^ßÚ† Ôm] ^Ò Œ†e äj ˆ+
6n`Þ km^Â… oñçÒ 1òÖ 1Ò 7çni]*…]æ çÒ 8Š×Þ†q ‡^jÛÚ Ôm] 1a Ý^ ‡ 7^e‡6nÚ
äm gu^‘ oÎæ…^Ê ä×Ö] km^Â… Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
ó g » Z– » \ M L LÔH
óì Š ¹Æ™y¯izg Æ Ï=13=
âY 2004†fÛ‰ Œ^`ßÚ†rnÚˆq^Â
ó ó ? Z– K̈Ã L L
10gzZ w‚ 5 ì ;g ÉÚ~„]úŠ )xâ Ð=19= ó óì jc \WÐ s§Å †  R, }g ø L L
7éÐ F Ì{g f xsZ )** izg A¬Šz!*Æ äg ¦ /¹ ó Xó £Š }Š à gzZ Ë\ WÔ Vƒ ~ gƒÑ L L
ñƒ ^n+ ^nÖ >Ò… 6nÚ …ˆm†Ê ·mJ ]†Óe åæ ( …^Îæ pƒ p…^Î
XXoן] h…ZZØÃËÖ^e çÒ kÖæ* 7 ç ` Þ ] ( ^n + ^ n Ò á ç Ê † ã µ † µ o Š µ ] æ o Ò á ] ‚ à e 1 j Ë a … æ ]
oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰6nÚ 7çÖ]æ 1ßÞ^Ú ! M xsZ Æ m
~ M Š* M˜Z– Â *
c Š™ IQ ä=14=
yZÔ `ƒ ïá#Æ™ ì‡J yZö#
r™=20= ¸ ™.$Z e Ð ñä VrZ Ô ˆ Å Òà Š¶Š 4Š', i™ à
yÎ 0*WZ ?vg ) , Æ
gŠ Z', ÐgzZ Ë Â c*Š™
1ñO c * çÒ Ü,ne 1Ò†Ò Ýç×ÃÚ äjµ ^Ò †ã+ 1Ò á]
Ãr
# ™ ã ¢ <g [ » X X oñ^µ p †fí:çì …æ] 1ò+ †ã+ çÒ Ý^: gu^‘ åæ
Ô åŠ
HH7 4Š âY 2007Þâ„]úŠ)xâ X X X ~ Ðgæ q -Z gzZ c* Ü z ÏZ Âì c*
VZ ‰ M Z–=15=
- ` M Šz!*
J Æ }°zX X X +Z ñW}Š
< { i Z0
Ðr # ™ 㢠i?{z „ : X X X 1ßm* …^i] Ù^ãÒ oÒ †:^Û: 1‰ Ý^Þ 1Ò kÚ†u æ k×u
„ :gzZ n Zz™ qg X X X X X X X X X X 1i†Ò ]牅 | †› ‹Ò çÒ c†Óe 1Ò oÞ^e†Î 1Ö]æ
xsZ)* *izgÔì w gßÅŠ !* M xsZ sÜt =16=
 n ™y´Z » WÑ Ð yQ Šp cZ™X X X
} M M} M X X B ™X X { â kZ X X ,™vZ @ÃX X X X X X X

/Yâ 2008 y„]úŠ )xâ ÔN â izg Ôi Zg ëX z X ÝëÆ yZ „0


Ö Z)**
Û ±5 cZ™# +K¶Å ó ó¬wqZL L+,$ Æ xsZ )**
F+ izg /
39

YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY


~w‡¾zZÔ ÇñY~c izŠ {zñ+
==V 0* 6íVYß1Ö#^Ñ,
!^Ñ, 6í( ì yâ Û» V
~·) ==
Ysmæ†i æ oΆi oÒ Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9ŠqÐe^‰Y
=="ÅcZ™ x‰ZgZŠ eYŠ *ZÔ ãZ/£Z i ÚZËZ e *
* Ññ[»xi 5g ZŠ {Z 9ÆyZ nÆ==
6na kÚ‚ì ;nµ l^•æ†ÃÚ 1‰ k߉æ á'†Î †µ XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ( p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
Ù77u ðÃá Zzä™: ¿6,¬{gÃèÆ]+Z[gvZ …ø ^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü $Þ^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø YMY
59X e$ MX X Y ûZ {gÎ4X ( Ð , 6 íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì y â Û »~V ·)ÔìÀF,
xg7ÍzZÐ VzÃLUx- qZ »`™$ e M kZ=3= V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ +!*^Ñ

/Zì bŠ ™ozæÐ ]!* $ M kZ » °g [g {zc e
kZ Ãe ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)
G G
¢
Š
Hc*Š CÔƒn
pgy ZZ?yŠÆ]y MgzZƒ n S
pgy ZZ6,vZ ( é5 Zz) š ñXÐ 3ÌÃ( kue, ]ðgÆ )ívZ
?KãÅ< L zy M Œ Û Ãt‹C Ù LZÔÃïC Ù KZ ÔÃñZgC Ù KZì } M M} M ÌÃr # ™ã¢i?gzZ
CµŠp i Z|t Ð kZ ÔÌy ZZ‹ogzZì ÌyZZ ÿLGŠ ´6, ;* 5 Å
@Å]xsZ {g ZŠ ZÆ# r™ã¢i?
? KãÅ< L zy M Œ Û ÃñZg KZgzZ ïKZ t‹LZ vßì XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ^Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
? „z =KZ ( ƒ: c* ƒgÅ» kZ 7Z ) y ZZÝZ »yZ n p6,7
oÞ]‚Û‘ ‚Ûu]‡^rÂ]†9Ò]J ^ÞŸçÚ ‡]
,™: Ð ~ y ZÃ\ M gzZ b ¬ kZvZ Ô 7? ]y M x- gzZvZì ByY6, gîàßZ
ì ã !* á g Z ë Z ZuzŠ~}g !*

Æg !* zg » ~ŠÎÔ} M M} M ì ã* !gŠ á
g Z?{ûX zX ïªñZg½%Z =2=
g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm áû ô] Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×#Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßiø áû ^ôÊ
( 276) $ e M {ÂZ >gÎ2 Üõ nû$ôø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö
àö Šø uû ø]æ$ †º nûìø Ôø ôÖƒF !†ô ìô ŸFû] Ýô çû nøÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö
Ã]c* MzŠ „ y ZÔì @* SÊÎvZÔìÀF,
Ã]‡œgzZ ì @*
J (, DQU km3 ð^ŠßÖ] å…ç‰PE¡÷mûæô ^ûøi
;g Y H {û6,VßßZ °ŸZ Xñƒ n pg ~ ‚f ) ñYƒ µZz s %Z~ ?~A çˤ /Z :
{zÔì 9ÂN Y ð0* Y Zg M {Š c*
iÐ q
-Z
nÆãò* 0 Åxw›Vƒ- qZ -ZsÜÅîJ
„q -ñZg
À !
Ô ö Óh Ô à â LZì e@',ÆkZÔìñ/ô]§~ V wÎg]§zy M ÛŒÂxwZ÷ ª)Ð Z : ( ì { Zg
Vß Zj{Š™k,
’ņ gL LäZ6,V- œÔÃ]ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
 °?ó ó!* / vZ zŠ¢ ( Ã] Ã%Z LZ
~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð ŠppÆ y M Œ Û ª) s§Å
/ /'{û'/ / ]c* Û ñƒD™Ð y M Œ
M Å *™È M Œ Û
zw¸Æ~ V *™Ñ ª) s§Å ~ V wÎgzŠ N*ßgzZ ( Å6,?KãÅ
( 1a ^a… ^q ^nÒ †µ 7çÖç‘] …^2 áö]D ÷]†’jíÚE
/Z ( Ðj™‰
¤ Ü zÏZsÜ?ÂtgzZÔ( Å6, ?KãÅ< L ªÅ÷
7çjÎæ Ý^Ûi ^Ò Üm†Ò á'†Î ( Ùç‘] ¡`µ 6nÚ á]
V˜)ƒn pgyZZ6,yŠÆ]y pgy ZZ6,vZ ( .Zz) ?
MgzZƒn
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
40
1a oÞ^e… Eô^H…] (]†‰æE ]§gzZ V ~*™Ñ]§wßZ ZuzŠÔì * *ƒï»nÆ=4=
g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm
DNSRE Üõ nûô$ø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö Æ))b ¬ kZ N â Û ^ â )ì ï» n Æ V !z x Ó / ñô
( s^ © » Æ ŠÎ) D J (,gzZ ÊΠ D S vZ Ô ÀF, Ëg $ug ï Z Ìt gzZ –7g $u  ä ( ( ku e], ðg
gzZ ˪)Ãg Õ }]** Ë @* ™I 7vZ gzZ ½ Ã]‡œ wßZÔZŠÔ ( ì ¬Ôì ª ‚gz]tg ïZƒ : VY Ì~]gß
Ã} ^,Y © »ÔÃg Õ}]** á Zz ä™w'ÊÎÐÒX c* Xx* -Z ~ X ‰Y à ï 7+Z ] c*
* q M zŠ ðÃÐ ~ *™y M Œ
Û
ByYnÆK zŠ ðà ÔwßZ åaÔ Vƒ ‰ G ~g Y ]â ©Z xŠ ƒÐ }uzŠ
1Ò gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ xŠ ƒÐ }uzŠ q -Z ~ X ‰Y à ï7+Zg Ig $Š q Z
änÏÊ…ç_e 1Þ 7ç`Þ] äÒ 1a äm E^nße Ôm] oÒ ä3e^jÒ p, Z Ð g $u c*e$ M Ë‚$ + Ô Vƒ ‰ ØŠ ] â © Z
ì c* Šx Âà â {z~]gßÅ ó ó g xgzZÌ Z%L ÃL 0# Ö Z =6= {zD™[™
Ìi» b) à â x ÓÆ0# Ö Q Å Yâ 2007gzZ ì Ìw' X X 3â :X *
c X 3â Ô3Y:X * c X 3YX X
Ö Q à Zzä™wJà ~g îòsZ {Š™g (Z År
# # ™?X ªX ì CƒkzÅ y-Ôì Cƒq Z ºZÅ‚fÆyZ {z
°œÅg¦kZZ # Ô Ìó ó]y W L LgzZì $ Ë ¾Ìó ó*Š L0 L /−Ð,}gŠÃVßßZVzg e[Z /
ì ã!* gŠ
á g Z ~Ôœ
7çjÎæ Ý^Ûi 1Ò Üm†Ò á)†Î ( Ùç‘] ] (¡`µ
ä́ä´ $ô†û uø oû Êô äü øÖ û ˆôô̂ øÞ éô †ø ìô ŸFû] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Òø àû Úø oñçÒ ^÷Ã_Î åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1òÖ 1Ò
7„Za ] Ñq , Z -
^ãø ßûÚô ä́ä´ ôi©û Þö ^ønÞû‚% Ö] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Òø àû Úø æø JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ =5=
] c*  ZgÓ Z',Š¼Ð *™y M Œ
M„ Û nÆðÉg ~XÐVƒ
DNLEgõ nû’ô Þ$ àû Úô éô †ø ìô ŸF û] oÊô äü øÖ^Úø æø
Ô ÃY~Š :`™
( Ð ÚÅ¿z™Åy Z ) ë ÂT e kÅ]y Wðà ÔÀ,F
g m† Î 1 Ò 7 çÖ ] æ l †ì ) †Ó Ê 6 n Ú ä 3 e^ j Ò å †’ f i †m ‡
kÅ *Š ( @',Æ ]y WZ# ) Dâ Û « kÅ]y W
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Úçi 1a ^ÒEç‰ Åç•çÚ Ø‘]
ðûy Z~]y Wï Š}ŠÐ~kZ ó¼ ó L L7ZëT e
oÞ^e… Eô^H…]
‚fÐQÐá ZjÏZ ( ÐVƒÐ ~ 3IZ {z ª)7z
ø # ö$ ö $ ø
Û d áû ô] ]çe5 †ôù Ö] àø Úô oø Ïô øe ^Úø ]æû …ö ƒæø äø ×Ö]]çÏi] ]çßÚø ! àø mû„ô Ö] ^ãø m%^m5
N â 
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ àø Úôù hõ †û vø eô ]çû Þöƒø ^ûÊø ]çû ×ö Ãø Ëû øi Üû $Ö áû ^ôÊø DNSTE àø nûßôÚô ©û Ú% Üû jößûÒö
# Üm†Ò ofÞ äÒ 1a äm E^nße p†‰æE oÒ ä3e^jÒ
" äôÖçû ‰ö …ø æø äô ×#Ö]
]* 6zZì n²6 Z Ô¸7„J~gzŠÆ=7= gzZ ( Ð „$
c W4ðƒ~Š, +Zg—ÆvZ ) ƒg Dg eß Zz( Ç) ÈZZ} ZÔÀF,
# ™ ã¢i?¤ /Z−Ã|kZ ñƒ n pgÃ7à ã!* G G
g ðñ ( éS5š¢ Zz) ?¤
r /Z ì Š H{g ¹!* ( ŠÎ Zg v)fÆ VÍß ) zŠ hg
HH7™f~ *™y M Œ
Š ƒ »x ÂÆJÆ H: (Z ä?¤
Û »kZgzZ å~gz¢** /ZQ ( 278)ƒ ñÑÖ!* y ZZ(Åyu!* yZZ )
ÂQ v!*fÍ Âìg f eŠÎ™}Š x ** » {)z•  ZÑ~g !* X » œÃŠÎª)
zg »X c*
oû jôÛø Ãû Þô Üû Óö nû×øÂø kö Ûû Ûø iûø]æø Üû Óö øßmûô Üû Óö øÖ kö ×ûÛø Òû ø] Ýø çû ønûÖø] {ÂZ >gÎ2X X n Æ k V wÎgÆvZgzZvZ ƒ Yƒg »
B Ð~
^÷ßmûô Ýø ¡ø‰û Ÿôû] Üö Óö øÖ kö nû•ô …ø æø X X X 279X zX 278e
$M

ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
41
Ô§Zz·i p Ð )~ & ¤z G @* Å} úŠ LZ Ð ~g I]§ X X Xz ãxgŠ » 3$ e M {+ ZÓZ {gÎ5X X X
ìt|h +Š F,
Þ ‡**
. Z# , ™7] uZz ~Š™~g7gzZÔ+Š Zg vn}g vä~ì c* Š™å` M ÔÀF,
1Ò gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ + Š§ ÃxsZn}g vì 1™IgzZ ÚKZ ì
äÒ…^fÚ l^nu 1Ò " # Üm†Ò ofÞ çi oa äÞ 6nÚ ä3e^jÒ à ï †tt ÑZ ˆƒ d $†„  Zg Ó Z',Å 3e $ M Å {Z+ÓZ >gÎ5
ñ! ôËÐ~ñ/ô„:gzZ ì H Š H `gŠ§Zzðû =9= ó óÚgzZ + Š L LÌ {zÐ KJ -# Ö ª¼ ~ kZ ñY
t ~g ¬Ð Ð=ðä HH `gŠ§Zz ðà »g I] § Å
/ZÔì Š $u c*
g `™e $ M ðä /Z ~ G @* z& ¤Å †{gÃèÔì ï
á~
òsZ Z # ~ T§Zz ðà ÂÌä \ M r # ™ kui7
»T Zƒ 7¬Ð b ¬ kZ v:Z Ô @* ƒ¬ I †ÐZ  Cƒg I
]§ Å ~ V *™Ñ „:§Zz ðà » σk ,¦ /** ]gz¢ÅJ
Sé&Z ÂÔÐ ~g I] § Åñ! ôË„:gzZ H `gŠÐ ~g I G @* Å i Z {Š™7Æ r # ™ ?~ *™ yWŒ Û ì t ]o
E
yMŒ Û (^–÷Ãû eø äü –øÃû eø Ñö‚ôù’ømöDáö!†û Ïö³Öû]øEÔ7`™e $WðÃ~& ¤z
c*¬kZ ~g ZŠ)f ÅkZñ W| 7,~7 s§\ W ì n²
b
X X -0Zz/ù)ì C™& ¤Å}uzŠ q -Z ]c* WÅ *™
ì År # ™ã¢ß?É 7Å{Š™ïgzZ Ë
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ 1‰ Œ] yWŒ Û ^–÷Ãû eø äü –øÃû eø †ö ³ŠôùËø³mö áö!†û ³Ïö³Öû]ø ì {Š™~
.ZÐ ÏZ ( zâ 0Zz£Z
Ðn×íi oÞ^_nH oÒ Ôßne äÒ 6n`Þ Í¡jì] oãe çÒ @*™ŠppLZ *™yWŒ Û Ô C™‚Å}uzŠ q -Z ] c* W Å *™
JÂ~g ¬Ð Ð=ðÃ/ ¤ ZÔì {Š™ Za Å„Š·=10= & ¤zG @* ÅT ì Cƒ ô=Åe $ M ~uzŠ e
$Mq -Z ª ì
à ½Æ êÝC Ù Ô†
 °C Ù ÔC Ù ŠC
Ù Ð V-œ „ _7, ÔC™Ôˆ~Š6, gîÆ:%sÜ Ô`™] c* W 6ðƒ~Š6, zZ
ï Š7wŠ ðûJpD™ ÂÔÅJy›ñZC ÙŠ w'Ætig¤ /Z ‰ G wEZ n kZp ÖZÆ:%gzZg "Z
Æ]gú)y› L L ¾t ðÉσ „z ÎâÅnZ ‹Z kZ  ** ÑVŒ~k , ’‚ »XÏVƒ] c* WÎF ÂñY –Ã]c* W6,x Zwz
wŠ ðà »m{gÃè p ïŠg Z Œ iÃmÆ ~ç VxB‚
Û ** X 7ƒ  oÐá ZjÆûzµñ
~ y˜ kZ ì wŠ {zt Â, Š U Ã ó) ó L LûLE©EÅó ó D™7m, ? X X X wßZÔ ZuzŠX X X
Æå gzZ ¼ A Ì~ y ˜ k QgzZì á C=g f » s¬z ðZ Ì …æ ] "
# ‚ÛvÚ l†n‰
-#
J Ö ª ]gz¢ÅÚ T Zƒ " $U*Z®Ôì @* ƒ=g f » m
åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1Ò z
äe^v‘ l†n‰
Ð yŠTÔM hYñŠ ] uZz„6,kZ¶$ Ë ƒ
ðÃ, Z - JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ ðà ‡=8=
1a oÒ Ðn×íi oÒ Ôßne 1Þ àaƒ oÞ^_nH 1Ò Eç`m E
Ñ„ Zg { Z',ÃVß Zzpg ]yM æL¾¡~X ÐVƒ7Za ] Ñq
8Þ¨^Ò] Ôßne pHç‰ †nÆ 1òÖ 1ÒXX Ôi ‚u oÒ p…çfrÚ ZZ
: ] uZzÔ§ZzX X·i pÐ )X XÐg I] §Å / ñ ôgzZ ~
V *™
` M åÐ V-œ~J~Š·)z ~Š·C $™ª)
$ƒ » Z .
Ù (.
ä( ( kue], ðgÆ ) ) b
¬kZN â Û ^ â ) VƒM
hY ñŠ
Åä™ì‡J*Ð µ ZÔ Åx  < 6 ËÐ µ ZÔ ì Ì
ƒ : VY Ì~ ]gß Ëg $ug ï Z ÌtgzZ –7g $uÂ
~g ¬Ð Ð=ðä /Z[ ZÔ Ïƒ LvZY ¶KZ: Ôì: ¶ : ]gz¢
ì¬Ôì ª ‚gz]tg ï Z
kZ Âì yz¬Ð JÂÌ. $ƒ » Z.
$™ r # ™kui7t
{gÃèÇ }Š Ì[ Z b¬tì n²6 Z 7{g e ðÃZÎÆ ]uZzÔ§ZzX X·i Ðp)X X
-Z ™ wï ÐVzk
: Óª gzZ q ,’Å V8$ +Ð V-œ n2 Æó ó~g î òsZ L LÔì w'  M hY Š Æ Ú kZ Â
Ç}Š™wZÎwë** Å/ ñ ôgzZ ~
V *™Ñì n Û »y ZtZ®ã¢i?Âg ZŠ} úŠ

ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
42
vZ ~È/µ - r™?)VrZ ~È/µ-
qZgzZ Åä(# qZXX X X X wßZÔ ZŠX X X
?gzZ ~g ‡C )ì ÑZzä™~È/µ4Ѓ
Ù @*  vZgzZ Åä l^m) æH oñçÒ 1‰ 6nÚ Üm†Ò á)†Î
]‡Ð kZ c* Ûk
â ,’^ˆƜÅw‚ A‚ äVMr #™ 6nÚ Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm]
›ßs§ÅhÓZg„~Ï0 +iKZgzZN â 
Û qgÔ,™Ýq eW Ë~uzŠ Å]â © Z‰ Š =11=
]â ©ZxŠ ƒÐ $
X X X ÕZuzŠX X X gzZ 5s§\W?Š ìYÐ g $uzyWŒ Û ÅkZÔVƒ‰ G ~g Y
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ñW| 7,~9s§
oÒ Üm†Ò á'†Î 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64 X X X wßZÔ åaX X X
y ZŠpÆ$e M kZ ñZÎ) * c Š7!Zj »$ qZ Ë =14=
eW- &mH^u] æH oñçÒ 1‰ 6nÚ äÒ…^fÚ &mH^u]
?Æ yÎ 0* ì ]oÎ » ] !* kZ ¸ ( ì s ÜÆ„Å &m‚u Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm]
Ðg I$ gu~uzŠ ËÅ] â ©Zz] uZz{Š™yÒ~=12=
äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ
( X c*$W ) Ë‚$
Xe + ÔVƒ ‰ Š ]â ©Z z ] uZz xŠ ƒ
ËŠz!* Æäƒ=.‚ÔŠz!* Æäƒy WŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
3Y:X c* X 3Y{z}™[™p, ZÐg $u
{gÃèÆ y@*év!* fÍ&n Ñ 7Ã} •Æ e $W c*$Wq
e -Z
Ë YÅG @*
$ Åg¦Ô^ÂÆ~g îòsZ
3â:X * c X 3â
$WàZz kz Åy- ˜Z Z V Œ)ì Cƒ q Z ºZ Å‚fÆ yZ {z
e
X X X ÕZŠX X X ( „g YÅ7`gŠg I
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
X X X ÝbÔV™ÁyZªP[ZX X X
&mE^u] 7çãÒŸ 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64
X X X ÕªX X X
n™7lˆ+Z Ì$ gu-qZ Šz* !Æ{ífÆg I=15=
l^u¡_‘] o`ÏÊ 1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
Åg¦Ô^ÂÆ ~g î òsZ {gÃèÆ y @*év!*
ÅG @* fÍ&
$Š q Z Ã ~Š ã
»g X 7 ~zZg X c*
CX c* X Ô ÌèV˜) $
Ë Y oÒ 1ßnÖ š†Î †µ QO ävË‘ 6nÚ c‚ßâE >Ò…ç+ 1Ò
Û ) ™ ÉÎÔs ÜÆ„År
yMŒ # ™?Šp X c*
X 7!Zj
ñWy ¶V;}÷L Lp ÖZÆkZì Å, k’wV =13=
ìŠHHŠgÐVæŠ x( ñOÆ< Lz
Þ ‡ó Xó X äh
# ™ ?x Z Z .
r +yVc y Z=Ô ñƒ
X X X ÕåaX X X
wï7(Z ̧Zz q ñ ôgzZ ~
-ZÐ ~g I] § Å/ V *™Ñ
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ñ ôÔƒŠ
Å/ Û L Ln Æ ãZ ÂÅ y¶ËV˜ M
H HÝq ó ónŒ h
1Šq 1a oãe åæ &m‚u åE†Ò †m†vi Ôm] 6nÚ ä3e^jÒ
Š™Éc*
c* Š ä: { IZ V ˜ ñW Â] uZz, Z ~g I]§
Åä™, k’(ËÐ~] ,64Æ^Â ~g îòsZ =16=
ìg 3B‚Æ y¶Ì{z c* Š W,@* t Ãy ¶~ }ƒ0 +Z gzZ
# ™?Ô~Š6,
$;f År
z- ™?N* Æg0+ZÆ~g îòsZ ñO
 °g ÄÔìg Ð ‘ÃÔc* 37** 3Šp ä y !* ö Z #
N âÛ ±5k ,’à ZzäYÅÜùzðnƶŠŠ ZŠ Åtzf
äß ä×Ö] o•… á^Û% Ù^Î äVMq -ÑÑ øZuz
XXÙ]çÎ Ýõ^Ú oÖ ÜÓßÚ tçuœ Ù^ÃÊ Ý^Ú oÖ ÜÓÞ]ZZ àø mû†ô Óô ÛF Öû] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ äö ×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø DD
DMMQ:MT of›†ÏÖ] †nŠËiE ( 54$ eWyZ/wZ >gÎ3 )
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
43
å…^n+ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] X XÃaÎqgñZ,r™?,™vZX X
'#
ÐZì * c Š!Zj » Z•- e M Tg *
qZÆ`™$ !«, 6 = 1 9=
ÅÃ
ò ·?[ » WZ ?¬ Æ y Î 0* g ZÍg )
,−Zz Æ yZX 1
ì ã!*gŠ

á g ZÔ³7,Ì\ M åYYc* Š!Zj »y M ÅZsg ç‚


áø çû ×öÒö ^ûøi ^Û$ Úôù ¡÷nû×ôÎø Ÿ$ô] ä́ä?´ ×ôfößû‰ö oû Êô åö æû …ö „ø Êø Üû i% ‚û ’ø uø ^Ûø Êø y M ÅZyÒ‚Å~ò âåZsÑZ[»ñƒD Yú±q -ZX 2
 :( ¬ Ð ä M w‚ ] ‚ Æ ÔµÔ à ‚ È)Ô ì À, F
åYYc* Š!Zj»
~Tg ZlÏ~hð 1zŠ hg~ Vß !* ÆkZÐ Z I » ?( `)
47 e $ M Š->gÎ12XЃ 3?Ð X X X »§·{gÃèVâzŠX X X
qzÑÆÀF, Æ} •Æe $ M {gÃè]!* äkuÆ b ¬kZ 1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ì Å ãZz~( ¯Ã )?', ~ ojÓ‰ça ^nÒ åæ¡Â 1Ò Œ] äqæ oÒ 1ßmE äÞ äÖ]çu
gazxj%~â åZsÑ Z * * Ññ& ¤zG * @ÅkZ =20= 0 ÆD#
k* r™ÙC§·VâzŠ Ñ* !{gÃèÅ„„È-Šì =17=
Zhð1V ;L LÔD â Ûk ,’Ôì CƒÐÀF,Æy M ÅZy Ò‚Å ïC Ù Â ïŠ!Zj » ËÐ ~§· y Z r # ™ ?¤ /Z Šñ
{z @* N â Û 3g6, # ™?°g[g ó }
r ó z M~ä3}g v ‚ ?ÆyÎ 0* Ô å YNŠÃt òz t (ÆkZ™wÅÐ Z ÑZz ä™
ˆÆT¶ˆðCnÆVß ‚] ‚y Q ¨Å[ ZpÙ äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ
}g vˆÆkZ Š H¹7tÔ¸á Zz ä M w‚Æ à ¥p ËŠz!* Æäƒ=.‚ÔŠz!* Æäƒy WŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
ÅVØg !* n Æ ~h !* k»~ TÐ B™ äz x  (Z q -Z ? Æ kZ ñZÎ) n Ñ 7Ã} •Æ e $WX c* Xe$Wq-Z
: m»} •Æ`™e $ M {gÃè Zƒ " $U* Z®Ôσ 7]gz¢ 7Ð < Û ) ~ˆ ™É&gzZì s ÜÆ„År
L zy M Œ #™
Ð ðÅ& §wŠ ËÆVØg !* „:gzZìÐ „ òsZ {gÃèÆy@* év!*
fÍ&( ì Š HHŠgÐ VæŠ x É
Ë YÅG @* Åg¦Ô^ÂÆ~g î
X X X ÕVZ ‚X X X $

gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ X X X ÕVZv*


0 XXX
å…^e ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
<g Mg- c [g,
c MŠ *
qZÔ* 6kZ L LX X D â Û,
k’, 6=21= oÒ l^‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
¯k
, ¦]gzpq -ZÔåŠ OZ¹6,äƒC Ù â ~®LZ ÎÔ ä D â ÛW] Z|X X L LÔD â Û,k’~VÅÑzŠ ~y M =18=
ðÃ~ kZ¿ c* ŠÉÌy ´ZtngzZ ~Š Î~ ua Æà™ {zì 4}ÐW~k X ã!*
’X c*
, i nÆyZ Â 4gzZ
Å
4Óh.Zã
kZ Âã k0* Æk,¦Z á Ô}Š™„0
# Ãx
+¶KÅkZ {z ñ0* ! Zy
 ì‡6,gî iŠpx ¦ÑX wŠ X »< ~ŠÎnÆ èEG ¬
7Z „¢pÔVZ0 + +¶ZÐ ]ªÔ 5:¼Æ Vâ ¶
$ KñZÎ6, # ™ ?vZ ón
3g6,r ó Y Å ~zc Å:%à VÆ y Z @* N â Û
` MpðÎ(ÏZ™ ¯k ,¦„zQizgŒ ZÔÓÎIF, ~uzŠq
-Z Ù Ð V-œì –¼ {zÆ™~pÅÂq
C -Z ä VrZ ñâ Û
ðÃ~ kZ¿ ˆ~Š ]úŠt ~ y ´ZÆ` M Ô åZy´Z » Ðq -Z Ô ZcÔì ;gÉ xsZ ÔŠC Ù Ô êÝCÙ Ô†
 °CÙ ÔtC ÙŠ
vZÔó óBÝ‚ 9k ,¦Ãx
á Ô}Š™ b & ZÅkZ {zx™{ Zgi ZÔñ0* ! Zy
 ?Ô b§Å kuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7,Ð Q õ0*
tzfz- $;f szcKZ Qg !* -Z äVrZN â 
q # ™?
Û 3g6,r N 0* g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZnÆr #™
ÌVŒÔ c* Û Ÿ» » ( x Â)k
â ,¦X wŠ X ñƒ D™ {C Ù b» X X X ÕÙ X X X
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
44
å†j‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] Ù ŠC
ÙC ÔtC Ù Ð V- œì –¼ {zÆ™~pÅÂq -Z äVrZ
21ÔZcÆ™„~Vz•zŠÃ27 5$ e M >ÂZ >gÎ2,
6=24= ÐQ õ0* Ðq-ZÔ ZcÔì ;gÉ xs ZÔŠC
Ù ÔêÝC Ù Ô†
 °
&c* Ù Š~p ÖZ}uzŠ Ã?Š7~8
ZC -g ã*ZŠ ~â YZ LZ~ nÆ# r™?Ô b§ÅkuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7,
Û ±5ã!*
N â á g ZÔì [YHŠg Ð?Š F,

~ ¸} N 0*g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZ
Äø nûføûÖ] äö ×#Ö] Ø$ uø ø]æø Ý ]çeF †ôù Ö] Øö %ûÚô Äö nûøfûÖ] ^Ûø Þ$ô] ]ç?û Öö^Îø Üû ãö Þ$^øeô Ôø ôÖƒF X X X ÕVZ^ MX X X
275$ e M >ÂZ >gÎ2!!]çeF †ôù Ö] Ýø †$ uø æø gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
‰kZ 1Ð Z7yŠÆ# Ö ªD 3ŠÎvß )ÔìÀF, å…‚ßµ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
( »á Zzä3ŠÎ{gÃèwq )t( ƒc* Š™Ñ1™gäy-&¿ vß ( á Zzä™Wzï)¸ L LX X D â Û, k’,6=22=
ävZèÑqì# â Å„ŠÎ ÂÌ]g ˆ¸ ë {z ZƒÐzz kZ à Zz äñÐOŠ Q ñOÆOŠ S Ãy»t ï ŠÈtiŠ ‰
3g 6,r# ™ ?°g [gÔ ì Hx ZwÊÎgzZ ì H w'Ã]g ˆ ñOQg !* -Z ä VrZN â 
q # ™?°g[g ó ì
Û 3g6,r ó ]!*
)Ô ï) Ì , i ZâÐ =ÂÅ WÎ7Z gzZ N â Û ì c* ŠÐ ?Š xñO Å< L zy M Œ Û [Z »Wz nZ ‹Z x
$ M s Ü LZ ¬) i Z0
e +Z +F,{h +I kZÆ r # ™ ? ~g ù ä³ #Ë~/²Z +ZiÐ ~œÛ¸¦ /Ð kuÆ b ¬kZ
è]§z y M Œ
Û ñOÐ ZQgzZ * *™k
, EËX c*
’Ã ] !* Xg
$uX c*
X yMŒ ¬ kZ » T H7Æ ?Š x]gz wZÎ (Z ðÃ
Û Ãb
䙊gÐ VæŠ xÆäÑÃ]uZzÐñ/ô‹§z ~ V wÎg ðÃ~ ¶Š [ Z ~ p ÖZ uIzŠÐ/ ñ ô]§z ~V wÎg ]§z
ìLG" †Ôª
‚g ì " †Ô y M Œ
LG Ûì LG ÎÃ( á Zz
" † Ð ³7,g !* ƒð M 7~g ZØŠ
E E E
ÐN Y− Dƒ} 9èzgÆyZÐh X X X ÕVZâX X X
X X X ÕVZƒgH
ŠX X X gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ äÖç‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
‹neç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] KZÆ™ b ï{°‡* !¿- qZ b§ÏZ L LX X D â Û,
k’,
6=23=
äTDIZÙCó!ó Zi Z eZgzZ .ß- qZ L LÔì J+
0* 6=25= ¿q
!y ZÄ, -ZgzZì @* ƒ Za^ ~³ÆkZgzZì @* ™~_ ëÐ ~ç
~p}gŠì } Y {zƒ J 7,ÌÃ[  ËÅ ãc* Š ‡£ZxÝ Zi% » wdZ VâzŠp¤ /ZÔì @*ƒ Za ^ Ì~³Æ kZgzZ ì @* ™ **
i
Å<
L zy M Œ Û ä 5ãc* Š ‡£ZxÝZi%„ ÆyZÄ{gÃèÐ x ZwgzZ ^ ¿ZuzŠ²ì <
,Y** LÉ ^ ,Y¿ªp„q -Zx Z
q MƉ Ü z ñZÎ r6,qçñkZ {Š c* iÐ kZÔì Åd $†´ ?Qg !* -Z ó óx Z:ì Z|ÅVâzŠ=Z ?VYÔ ZI
q
7¼gzZ Æ |Ô - qZÔp ÖZ zŠ ä VrZ £Š Š ZŠ Åtzfz - $;f År#™
X X X ÕVZƒg* !X X X [ Z Ñà ¥‚z Mg ‡ ~g ù gzZ bß {Š ‚ ™Ñ x Z ÔzŠÔ gzZ
1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ¸¤ /Z eÎ7t ä VrZN â # ™?°g[gÔ c*
Û 3g6,r Š™
‹nñ^j‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ¨ ® ·Œ Û ?Š ¸ ¤ X ñY ðÑ ]g ˆ¨ ® ~R,
/Z X c* Ñ ?Š
Ì\ Mùzð»kZì H Š* c Š!Zj »,
k’Å! ²T, 6=26= ?ÐN Yƒw'Ì& ^
,Z6,
+!* gzZ ~R,ÑH ÂñYðÑ& ^
,Z6,
+!*
ØfÎ èÃ׊Ö] 芉©ÛÖ] Ô×Ûi(èn†3Ö] †nm^ó۳Ö]EN â Û ·_ X X X ÕVZΊX X X
DMNM ” O)M)O ÜÎ…‚ßfÖ](ð]†3Ö^e †Ú¥Ö ^ãÃne gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
45
KZ ä T Zƒ yˆZ Z (,¹ » °g [g 6,kuÆ b ¬ kZÔ Ìðà ,Š =ÂÅK7Z gzZ N â # ™ ?°g [g
Û 3g 6,r
Ð "Å XX / ñ ôÑg $uL L ~ âY 2003y Ð Øgz „ T q7k ,’Ür # ™? Š Û ÑZzpg tzf dN* gÐ Lg
Єi Z0 +Zz ]uZz h +Š F, Æwqz èâ 6,{g Š
Þ ‡**
. H™ÆTZi Zâ » [  ~Š ã CÅ g $u Ë„: ÔVƒ ‰ Š p~ zŠg Z „:Æ
# ÃVƒz¤
Z /VâzŠÔª) ðÃ:gzZì ª ðÃ:ì Š HH" $U*t ƒŠHc* Šx **
» ~zZg „: ÔƒŠ
Hc* Š!Zj
Û b IgzZ ^
gZŒ ,Y b§År # ™ã¢i?ÐZ Âì Cƒ]gz¢ÅÇ X X X ÕVZƒ¾X X X
X X X Â3ßs§ÅVJZZ # gzZf e} Š 1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
X X X ÕVZƒgGX X X ‹njÞç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ 4629$ guðûZòÔ398B 1m N0£Zµ, 6=27=
G
GEr .ÅZ Í
áæ^nÒ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] y é5©© L Lb ˜Z¨ñƒï Š!Zj » 1633ý g $u‰zÑZ ãZ çE
D* 0 7{Zg ðÃÅ3 å™ú~wYñƒ¶„ LZ# Z =30= Ìt gzZ Ô7^ ,Y ƒÑtì c* âÛk
, ’„ Šp~ }g !* Æó óîGªG©Er °
»÷g›ZÔ~g îòsZgzZŠÎ)VñÂVâzŠyZX X L LÔD â Ûk
,’ gzZ N â Û 3gvZ6,r# ™?Ôì ð M Ƙ š ZÜÅkZ~ g $uÔ
x » tìC Ù ªp ñY ÑJ e ~ ‘‚Æ VßßZ òsZà ( x  qgÐ kZgzZKÃg $uz y M Œ Ûì E " †i Z0
LG +I Æ yZ 7Z
+Z {h
~ ^{”g »x ÂòsZ Zg ‚OŠ QgzZ c* ° r Zl»+Š!ZOŠ Z7(Z } M M} MX ñâ Û «=ÂÅä™
DZ **
Zzv** ó g »gŠœiÚÅw‚ A‚c kZ É Š
Z óì HMt ‚ X X X ÕVZƒŠaX X X
ÄgÍÆ ]q ˜Z ñZÎ Š Z%Å r # ™ ?Ð ó œ ó iL LÔyâZg gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
Za ?VÅÑVzg ZD Ù ì [ƒyÒ J -VŒ¼vŠgzZ Æ}®Š Œ^3Þ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
‰Ð g D ZC Ù Š V- ÃVzk ,’År# ™ 㢠i? N Y G qŠ ,
- 4Æs ¦ Zp/ ¤ Z L LÔD â Û,k’~&ZcÆ=28=
− D ZC Ù Š ÃVzk , ’Å+ Z +‡LZs ÜÆV- w', )]Z|~w', Y ,Ð Z V; Æ îG 0½É â ‰p7~gz¢ êY , * *™ Zg7 Ãx ZnZ, Z
~w', ) ‰ b§ÏZ Ç!* Ðg D ZC Ù ŠJ
-#Ö ªgzZ ìg M ~ ] 5çÆ VËèaÔì YY H Zg7 Ì( ª Z°=g & +ª) ê
ìg M − D ZC Ù Š ÃVzk , ’Å +Z+‡LZ s ÜÆ V-w',]Z| kZÆ îG 0½É â ~ ]gßkZ Z®Ôì Cƒ]gz¢ÅäZ™Ç** êY ,Ð Z
Ðg D ZC Ù ŠJÖ ªgzZ ì Ð ] 5çà â m» kZ² îSì öRÅä™g (ZÃw¸
-#
X X X ÕVZÛÎX X X +ZÆ]5çà â ‰~òz2 ZŠ ZæZä~
Æ]gz¢g0 ò â å]|gzZ
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ó ~Š]i YZÅä™g (ZÃw¸ÆîG
óì Ü z
0 ½É â ‰
oÒ 1ßãrÛ‰ äm …æ] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ Ünu… h… çÒ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ Ünu… h…
lÆ+Š!Z L L7ZN â Û«=Â=31=
»¶ŠwVÅ ó ór Z ”ç’íÖ^e àm‚ñ^Î 1Ò ÔÖ^ŠÚ Ý^Ûi äÓ×e 6n`Þ oa çÒ
å¤/ -Z ( Ðá ZjÆwV{gÃè) +Š!ZÔ å: i Zz hðà ‡ T e#
zŠ Yq ZtN â Û3g,6Vzg ZŠbƪ)X zXª=29=
Dâ Û wEZ6,gîÆ wŠ Æ < # ™?&) <ÑÔ ª)gzZ ïŠ â 
Ûr
L zy M Œ Û `g { Ð +Š Ã]Z|ª) ]Z|ª
gzZì {Š 1 ð•Z n Æ ~g ‡CÙ wVŤ /zŠ Y ~ {™E+Æ( Å}uzŠq -ZÅVâzŠÔï Š™ `g {Ð+ ŠÃ+ª6Z ]Z|
Ïìg Å}uzŠ q -Z Æ)QŠ Z ÌV˜Ô'ƒ 7,i ú ~ # Ö âZ
X X X ÕVZƒ,X X X D ZC z ÃVzi ú KZ D™ ZŠ Z , i ú ~ #
Ù Š ™ M y c* Ö âZ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
46
Ô ÇÇ^g7g : ;âgzZ ~g ZzßÔ õ0* ÔÇÇ] !* Z gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
oi^ÓÞ 4Þ^µ ÜÒ 1‰ ÜÒ Œ] àÒ…çq >2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
ojâ… ) ^ja… 6n`Þ †µ á'†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi hç׉] ìg ãZz] * !tVŒL LÔD â Û,k’~Zc~ y MÆ=32=
: ;â sÜÔì Ág {Š%{zì „YB } Yœ°Î{zÔì =36= äÌZÃx ÂÆ~g îòsZ²ì ** Z6,w‚ÎzŠx » ~g î~ŠÎ
LÐg D™}°zÆ“ WÁg {0 +ig !* gzZg ïŠ -
g !* $¬Z kZ n kZì ~ iZ% ðZ’Z LZ ÌZtÔ}g ¦ /7Ìw‚æ
ÔǶL:Ôì ¯Ág {0 + i:Ág ðà ó Xó XìŠñöRÅ~4h +' × Ðh × ÌZ~
+'
oÒ Œ^`ßÚ †rnÚ ˆq^ Œ] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ Ünu… h…
ÙçfÎ çÒ knßÒ… oÒ oÖ]æ)1Ö]æ 1Þ†Ò …^njì] knßÒ… †a å‡]‚Þ] ^Ò Ù^‰ ‹n3µ ‹ne ^Ò á] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ çÒ
ì ~g6¦Ñ * *™ ¸‰™á ¤1Z ~âY 1972°g [gÃ b ¬kZÔì 79=33=
Ôì ´góŒÐ Ág {gÃè~g6¦Ñ~uzŠ b§ÏZ =37= »T åJuZz{zó J ó ~ŠÎ)L L~¤1ZsÜC Ð^‰
Ù !* Ü zkZ
:ÈRgÅkZ } ™: ÈRgŠpÁg ðÃJ -Z # b§ÏZÇ!* Њ A íi „ ! Zg { Z',Å b ¬kZÔìg `J~ŠÎ){z åòúŠ
ÆWZg Z {Š%~g6¦Ñ¶aÔì ~g6¦Ñ( ÌÅk uÆ ) * *™ Y Z’Z ÅJ ~ŠÎ)kZ ¶~µ]!* t ~ËÆ ïÐ J
á ƒyZt Ð [ ZÆ XÔì bŠ [ Z »oèyZ Ì KZ r
Ág {Š%h+
# ™ ? ÅTV- Ôì 5yƒ%Å ]Z|~^„ Z', uz
+ −Z b &[ »6,¯Å~g6¦ÑÏZÔ ñY0Ág {0 +igzZ} ™qg ì ;g^Ð/²{Š c* iÐw‚30ÁÐÁ{zg Zh +úŠÆð
+ −Z b &[ » , ™vZ Ôì ;g Y H{û‚¿t 6,g ZÜZÆr #™ X X X^ÂÆ~gîòsZX X X
Hw ‚g Z„]úŠ ÎÌWZg Z {Š%VÅÑgzZFÁg {0 + iÌr #™ Æ b¬kZ „:gzZ ¶]gz¢Å{ûË„: , 6
 BÈ:t) M h h+y ~9zg 15Ð œ / %C Ù Âe c* ì* c X ~g ùËÆ#
@Y X * r™?ì ;g Y–{û]gz¼ =34=
{z ._Æ DñƒØŠÆvZ J -œkZÆ b ¬ kZ„]úŠ)xâ kZ {ûzzÔì $ Ë UÐ -6, x £ÆkZÃ~g ùËÆÈ-ŠÝ
gzZÔŸ »æàâ gzZ ðÄ:ì @* ƒg 3Z ðÃ:~TìCuZz ä # r™ + −Z b & í q -Z Æ cZ™ µ ~g6t Å b ¬
( ì C M {Š c*
iÐ9zgÔ 50†  Ñp6,°Ìt —7ZÅg (Z Rg Åy M ÅZûq -’6,oÑkZÃYâ 2004s6,ZÔ 27
ð]‚je] oÒ å†’fi †’jíÚ Œ] Ôñ Y~Š]i YZ Åä™x »B‚Æ® ))
oãi oò+ oÒ 1‰ á^Ú†Ê ‹q 1Ò" # Üm†Ò ofÞ >i^‰ 1Ò kÂ^Ûq oÞ]†µ oßµ] oãe H]†Ê] çq
Bâ Û/ ¤ YZQg * qZ~V~f LZÐZ =38=
!- kÂ^Ûq p†‰æE oŠÒ 1ñça 1jãÒ… …]†Î†e çÒ Ð×Ãi
…ø ^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü $Þ^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø kZsÜgzZsÜ) ®)5ÙCÅyZ 7ZÔe fRgÅ =35=
6,íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì y â Û »~ V ·)ÔìÀF, 5ì îŠ} Š ]i YZ Åpg g Z Œ Û ',ÃmÐ ®) ) ãZ6,6,Š ã C
V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ +!* ^Ñ ¿Ô ÇdÎÐ „ï)Z # ÑZz ä Mì @* ƒ ¢ î ))
) ) ãZ6,Špi Z ÂÇÇ 6,B‚Æ]y
® M„ÃÚC Ù ~ yZyÆ
X X ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)X X
ˆÆä M ~ q -’vß Ô Çá ™ { Ã] ©B‚Æ
ñXÐ3ÌÃ ( kue, ]ðgÆ )í]+Z[gvZ
„0+¶ KÅ÷zw¸ÃË: Ëizg ÔzŠÔ Ç}™Š c* iÃxg ÃRg Ôq
ã!* -ZÔ
ÌÃ# r™ã¢i?gzZ ] ** ZÄ {”ðÔ~k , Ù Ô &ÔÇñ‹B‚Æ „
’Å izgC  ZpgŠ Å
} M M} M „ X Æ oèÆ ! ïZ Šp Ôg e Ô ÇÇ^g7gð- ÔB‚Æ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZìˆè`™e
Y 2â 008y Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~],64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
47

== á^Û×ŠÚ †a †Ê^Ò †a ä×Ö]( 6nÞ^3`µ å…^n+ oÒ km…ç`Ûq ==


Y 1‰ p^e†eæ oa^fiYçq Y6na 1i^ãÒ 6nÚ l…ç‘ oÒ Ðñ^Ïu oßnÚ‡ çÒ Y
Y Ý^Çnµ ^Ò âY 2008áçq 1òÖ 1Ò Ô×Ú p…ç`Ûq †a 1Ò ^nÞ ,Y13e 1a^2 ^ß3e Y
==Ö#.
}7]uZzX X 2X X ÆM%Z$ F x ==
eg/+,
Õ…^mçnÞ á^nÚ…, 1Ò 2005 …æ] 2001 Ù^‰ ð^–Â] äm äÓm†Ú] Ô×Ú p…ç`Ûq àm†i Ün¿Â 1Ò ^nÞ
6nÚ 7çÞ^ì å,†Ú 1Ò ^nßmç׊ߵ …æ] o‰†q çnÞ (
…]‚Î] p…ç`Ûq oF×Â] oÒ
X ¶ˆÅ7ÌõY?Åy ZgzZ‰ ñZl ÐVØÑŠñ
…]ˆa Œ ÷^fm†Ïi 6nÚ Ô×Ú c…çµ çÒ ð^–Â] á] =={Š™.
~ Z ==
6nÚ àq ^n+ ^rnãe 1nÖ 1Ò p†q†‰ âY 2008Ôy 28õg C080628~g:Ï! !
Xì ï á Ì~g »0
+ kÅV ÕZŠ {z´Æä™spÛÃgzZ Ö §Zzª
o߶ÛÒ Ôm] 1‰ Ý^Þ 1Ò Œæ†‰ ç<: ØÓm;Úçnñ^e
1Þ 7çßm†ÚçÒ…^Ú 1Ö]æ 1Þ¡2 ]ˆ‰ †µ p…ç2 oÒ ð^–Â] 1Ò 7çŸ
ºg Æ Vâ K̈Z ñƒ }% ~ ª Z° ~ ] ¬zÑ Å ¹ kZ äª -ZÅM%Z
Z°q
X â °çÐ Vzg ZŠ Ôi Œ†e 54 1‰ 18 1nÖ 1Ò †9Ò]J Œ] 1Ò 7çjÞ]
6nÚ 1nÖ 1Ò 1Þ^3ß`µ … 6n`Þ] Z^ãi ^ß`Ò ^Ò á] oÞ^ŠÞ] 1‰ 1Þ^ì å†Úû çq 1a oÒ …†ÏÚ ‚nÎ oÒ
X!7ça å‚ßÚ†G 1‰ Ù 1vi 1Þ]†2 ð^–Â]
ìŠ
Hc* Û g Zzg]~A çkZ Ìö‚vŠq
Šg Z Œ -ZÆVe%7 â X åóðâ7 â L»{z¤
/á Zz
1Þça …]æ …ç’Î 1Þ oãi^‰ …æ] Ôm] äÒ gq 1Þ åæ†+ 1Ò “í oÚ^Þ çßm†Ú æ†9‰^Ú ØÓnñ^Ú
1a o ` Ò l ^ e o Ò p…ç2 ð^–Â] 1Ò 7çŸ å,^m‡ 1‰ …]ˆa Ôm]
ì ~g Y)l6, ¶‚}ŠX 6 na 1 nÒ
=={Š™.
~ Z == X¸ï á ÌuÃ=Zá Zzä™ ã!* öÅØÆÏ! ! ~y Z
7æ†9Ò]J á] çÒ ð^–Â] 1ò+ 1ñ]†2 åæ†+ äm
âY 2008Ôy 27õg C080627~g:Ï! !
k ì æ † Ê çÒ
§ZzÔ ZuzŠ 4.6â½!N* ˜ Zg7tX¸D™~g »0 + IZ¸D™
kÅY ¡
{w‚{g Š òÝh
H6, +]. X å»°Z e
çÒ l…ç †nÚ] Ôm] 1Þ kÖ]‚ oÒ Õ…^mçnÞ 6nÚ 5…^Ú çÒ çßm†Úæ†9‰^Ú äÖ^‰ 44
1Þ]†2 çÒ 7çŸ
†Ò ^ße Ý¡Æ çÒ 7çi…ç o?nÞæ;Þ] æ,
X åŠ Û g Zzg]~x Z²ZÆãZÄ$
Šg Z Œ
Hc* +gzZ% Z e~}ç7Z

ŠX X Å $
3TX X {g H eg/
dÛ( 7)ðŠ ( 6)^Ñ( 5)]g ¸zOb*
( 9)]Øg ( 8)$ !( 4) ãZxÅM M ( 3) ~, *iz[ ZÑ( 1)
RÑzZ ( 2) *
Š ZŠzgÖ$yZÅX X XgzZ ð§"(Å §zxÑ( 11)Dƒ, F÷ZÐ÷Z$ eg/++ Z‡( 10)ì *@ƒ, d¾å$
F$ d¾
X 2XÆM%ZX X ]g/+, F xÅ *Š { â kZÔD 3Š ~-8gÆë›F F̂iÃX y›ÙCX X Û»ÙCX X ~{ÙCœÙCvZ
ˆ
k’X X ƒðƒãÒß}X Ö#.
¢qt ZgzZÆ„]úŠ)xâ X N â Û, }7X ]uZz
Yâ 2008y„]úŠ ) xâ Ôy*VZzÔ 14X Ô]g ¸ z Ob*
! ÔãZx Å M M ñO Å vZ Ô~, *i z [ZÑX M%Z X 3T Å $
RÑ z ZX * eg/
48

Œ] 1Þ ä$^Çj‰] ØnÒæ !oãi oò+ oñ^µ ojÚçã+ 6nÚ Ý†q 1Ò 1ßãÒ…


1a ^`Ò XoÚ¡Æ ‚m‚qZ çÒ ‹nÒ Xì ð‹{w‚{g Š
H
{zùgzZ ¶QZw6,tÃ&ZpzŠ y Zù c*
C ê
Z°ä VrZ …æ] oÞ^ßãf‰ …‚ß`Ú ^G…æ äÖ^‰ ‹nÖ^nã2
ì I»&ZpyZX ‰C3uZgpÂ` …‚ß`Ú †açG äÖ^‰ áæ^Ò] 1Ò á]
p†ã2 (^ãi ^i^q ]…^Ú 1‰ 7çm†jã2 …æ] æ\^ãq çÒ á] 1Þ oÞ^ßãf‰ †â‚nÖ†Ú
c;ßã: …æ] ^ãi ^i^q ^:^Ò 1‰ K»ŠŸ C;gzZ ãKÃyZgzZ 3g b§ÅVñÝÃ&ZpzŠ y Z

X åŠ
Hc*0* ~cŠÃ} h kZX c*
>%»ìZ̀{g !* ¯
j4Š',iÐã 0*
Yc*
X å@*
oñ^߉ ]ˆ‰ 6nÚ ‚Ãe çÒ oÞ^ßãf‰ †â‚nÖ†Ú …‚ß`Ú
6 n 2 † Ú Ù Ÿ o j‰ † e ‡ ç Ò Œ ] ä Ò 1 a ^ ß ` Ò ^ Ò Ô m ]
á] !1×Ú ]ˆ‰ ÜÒ çÒ á] äÒ 1a ^jÓ‰ ça …æ] o+ 1ñ^q
6 nÚ ‚ Ãe … æ ] 6 nò + o ñ ¡ ã Ò
åæ¡Â 1Ò ]ˆ‰ çÒ ^…æ pçne oÒ
X ºKZÅkZ
l† n u k `e ä m ä Ò ^ `Ò 1 Þ s q Ùæ
Xì ZƒÌ: â̀»°Z eg ZD
Ô×Ú c…^Ûa äm äÒ 1a l^e oÒ ^`Ò 1Þ ^G…æ 6nÚ H…çÒ Ù…;nÊ 1Ò Õ…^m çnÞ
!1a ^a… ça 6nÚ äÓm†Ú] 1ßµ] 1ãrÚ äÒ 7ça oja^2 ^ß`Ò äm ͆‘ 6nÚZ
X 1™pôê6,A çÆ{ Z 9Å&ZpzŠyZäQ kfvÚ k`e 1‰ 7ç3e
oÒ àni]çì æ, á] äÒ 1a ^ß`Ò ^Ò ä$^Çj‰] Üa^i ªZ°Ìa zŠÆyZ Xó VƒðWaÆŠæÅVÍß6,}i~Xì

†Ö]J àn×Ú Ôm] å]çíßi X ‰ µäzgC Ù ØÆyZ™Í껪 Z°X¸Šñ~
Xì k +ZiÐ
{ Z 9Z p
^e†e ¡÷ ‘] çq) 7]çŠÞ p
]‡
äÒ ^ãi ^ß`Ò ^Ò ØnÒæ 1Ò †açG 1Ò á] …æ] ^G…æ
q’Å ( ì 7]çŠÞ
-
æ^q äÚ‡¡Ú æ äm
X: Ð ðZÎg Å]gúà \ M LZ Ìb§Ë g ZŠbÆX X X
ì ~Š1ŠpÃ\ WLZgzZ‰C™
}äVr’ÅV Z²~Š Zi M s ÜÆg £}C Ù zŠÆM%ZXn
áæ†ne kÎæ †i å,^m‡ ]\çq äm äÒ ^`Ò ‚mˆÚ 1Þ 7ç`Þ
! ! ðVZ7i Zz M
1ãi 1i…]ˆ+ Ô×Ú
7ç`Þ] …æ] 6na 1i†Ò …^eæ…^Ò ^Ò Ýçnʆµ ]\çq äm
óZh àVLq-ZÃ} h ä VrZ ‰$ Ë Y™hgy)i 5zŠt gzZ
†ã+ 1ßµ] çÒ àni]çì o?nÞæ;Þ] æ, 1Þ

1nÖ 1Ò t^Ò Ý^Ò 1Ò
]†nÛ‰ …æ] ^ÞçÞ äÚ‡¡Ú æ äÒ 1a ^ß`Ò ^Ò Ý^Óu
Zƒg ë¤
/‰ @Y 1x »] {g VZÆyŠÐ Xå 3g
Ü z kZ Z ht X å *
6nÚ æ …]ˆa æ ä߉
Åy ZZ
#
‚ä} h kZ^g70* Æy ZgzZ ¶N WM%Z6,gî ãâ ‡)
6nÚ 1nÖçi …æ] áç×jµ †µ 7çÒ<‰ äÚ‡¡Ú Ôm]
X¸a™

ŠX X Å $
3TX X {g H eg/
dÛ( 7)ðŠ ( 6)^Ñ( 5)]g ¸zOb*
( 9)]Øg ( 8)$ !( 4) ãZxÅM M ( 3) ~, *iz[ ZÑ( 1)
RÑzZ ( 2) *
Š ZŠzgÖ$yZÅX X XgzZ ð§"(Å §zxÑ( 11)Dƒ, F÷ZÐ÷Z$ eg/++ Z‡( 10)ì *@ƒ, d¾å$
F$ d¾
X 2XÆM%ZX X ]g/+, F xÅ *Š { â kZÔD 3Š ~-8gÆë›F F̂iÃX y›ÙCX X Û»ÙCX X ~{ÙCœÙCvZ
ˆ
k’X X ƒðƒãÒß}X Ö#.
¢qt ZgzZÆ„]úŠ)xâ X N â Û, }7X ]uZz
Yâ 2008y„]úŠ ) xâ Ôy*VZzÔ 14X Ô]g ¸ z Ob*
! ÔãZx Å M M ñO Å vZ Ô~, *i z [ZÑX M%Z X 3T Å $
RÑ z ZX * eg/
49

~*™Ñ===
= == V
[ oÛß`q ! ! çÒ ojÚ]ö ‹Ò…æ] ! ! ojßq ! ! çÒ ojÚ]ö ‹Ò 1ßµ]
DDDD ? ï Š g Z ÛŒDDDDD
gzZ ( x  ~ŠÎ)x Zw¾igX 3X
;g Ç Ð Vªx Ó Å {Ñç o ‘X 4X
ìV ~ ª‚g ›ág Z
^+ça Øì]" 6nÚ kßq åæ II èø ß$rø Öû] áø çû ×ö ìö ‚û øm oû jôÚ$ ö] Ø% Òö II
 M\ M Ôƒ ugI Â ? yT Å \ M wqZ Vzg e¤
/Z σ 4ZŠ ~ A
¼ Ö#Q 
ƒ ~÷
!!! [6n`Þ áçÒ [ 1a á çÒ XX ojÚ]ö ZZ!!!
IIoeF ø]‚û Ïø Êø oû Þô^’ø Âø àû Úø æø II
Å ÉugzZ Hg ïZ ä kZ ïÅ ãâÛ*
* ~÷ ä TgzZ
IIoeF ø] àû Úø Ÿ$ô] II
( ì 5{z Ç ñY 7~ A
¼ { z) XX {z XXÅ ÉugzZ HgïZ ä T¿{z 1
Åd
$†Ð ÷z w¸Å yZ ¸7]â © Z Æ I X 1X (? yÃÔǃ 74ZŠ ~ A
¼)
c* Û wzZ ßF,KZ ÃäZ´ Y Ñ *4Ã<
Š 7g Z Œ Lzy MŒ
Û X 2X
IIoeF ø] àû Úø æø Øø nûÎô II
gzZ Zhg {Ñ ç o ‘: D 3D
vß ) Å ÉugzZ Hg ïZ ä Tì ¿yÃ{z H
Š Y7
Ãx Zw¾ig „ :X 4X
?Ð 3T Ð wqZ ÁÆ kZ ÿugzZ yâ 
Û **
^nÒ …^ÓÞ] ^Ò kÂ^Ûq kn•†Ê
~*™ Ñ È*
XXX V ) yT X X X
!,
Š Hc* â
Û V˜ Å ãâ 
Û **w!* Å~Vª ‚g ›á g Z kZ
gzZ Å)®¤Z Å \¬vZ ä kZ (** â ¬) Å ®
) ¤Z ~÷ä TX 1 II èø ß$rø Öû] Øø ìø !ø oû ßôÂø ^›ø ø] àû Úø Ùø ^ÎøII
gzZ Å ãâ 
Û **Å \¬vZ ä kZ Å ãâ ~÷ ä TX X 2 Å ( ~g ZŠÎâ 
Û ** ®¤Z ~÷ ä T *
Û )) c â Û ä V~\ M
Å ~g ZŠÎâ 
Û ~÷ ä kZ Å ® ) ¤Z Å÷Z LZ ä TX X 3 †µ !!…ç› o×Ò!!äÓ×e6n`Þ pæˆq! ä T ª
Å ãâ ~÷ ä kZ Å ãâ 
Û ** Û **Å÷Z ä TX X X X X gzZX 4 GL“¤Z X X
vZ ï
(ÅvZ èg {k
,Ù ! Z ùÔ›z ~g g )
C gzZ ~
V wÎg ï GL“¤Z X X X
1a oÞ^e… "ô^+…] gzZ ƒ Y Ñ *4< Lzy MŒ ó ÑZ à zZ L L ï
Û V˜ ó% GL“¤Z ~ szc
Šzu Å kZ gzZ Å ãâ Û*
*ÅV~wÎg Æ vZ gzZ vZ ä TgzZ / / ?H H V ;z ƒ: Y Ñ *4L <z y M ÛŒV˜/ /
Çìgå å {z V ˜ Ô Ç}™4ZŠ ~ 3ÃkZ vZ Ô Zh Âà Å÷Z ï GL“¤Z ~ szcX 1X
c* Û wzZ ßF,KZ ÃäZ´ Y Ñ *4Ã<
Š gZŒ Lzy MŒ Û X X 2X
e M Y ûZ D 4DD ì [ Z± Á ZÎg W Zz Æ „ VÁZ gzZ
( 14$

? ? ? Ç ìg *
@3Š [ZpÆ A
¼, ã Åe
6 ŠC 7 Ý ó óÃ\ M L Ly-gzZ Ñ» \ M Ì[Z H
h |,
DD ¢q ],Æ „‹úŠ ÔK[Z DD
/Yâ 2008 y „]úŠ )xâ ?5* Û MÃ\ M V
c ïŠ g Z Œ ~*™Ñ BŠ gzZ ³7,Qˆ {â 11gzZ w‚ 3,
k’ÅâY 2004y „]úŠ)xâ /
50

YYY ؉…æ ð^nfÞ] Å^fi] YYY


YYÝ¡ŠÖ] än× oF‰çÚ …æ] Ý¡ŠÖ] än× |çÞ ”ç’íÖ^e YY
=== â ä x?Zm .ñ ¬Š ~ }g *
! Æ yúÛ ===
YYå^fjÞ] YY
Ç ñ¯ ~ 3: 1 CZ Ç}™wEZ n Æ y›ËÌ
== ^Â! hô ç׉] æ gni†i ==
 ìg - 8 â ¬Š ~ y* !i ~gŠ â KZ \ MÑ V- Ã\ M ,™Š * c ~ zgŠ kZ pX 1
³, 7 ( ŠzgŠ ÑZz äYJ , 7 ~ i ú)äZ, 'Z ›zgŠ g * ! &X X ~ 
c Ôg *
! ] ‚X X * y M z wzZX 2
³, ºZÛz È gŠ T)g *
7( ƒ ) c XX g*
! 41 * ! 21X X * ! ]‚ ¬Š sf zgqÐ ð; ~g7 ,
c X X g* 6 {gH܉z X 3
( Ð , Š {Z ~ ] 5ç „ L Z * c ) Ð,Š U Ð { Zg Å \ M Ã(gœ O%Z v ¶Z -
ó Z YK qÑÑ øZuz Og ~g Y ¿t - Jizg 41X 4
Og ~g Y -
J]ñÔ g * ! ~uzŠ ( σ ~ ]gßÅ ä™:/¦½Z Å0Ö#Q sÜgzZ sÜ )~ ]gßÅ ò » *
! ~ŠÔ g* * X5
ì ]¾Äzø, 6 ŠCã Å°Æ ¶Š g Z ÛŒ ó ó/Z L LÊ ˜ ƒ|Z LZ gzZ ó ó/Z L LÃ\ M LZ {z/ ¤ Iè gzZ ´ŠÙC ~ âY 2008 ` MX 6
== DoÓ2 ça çq E1ñ^q ça ØnÊ /. çÒ ojm]æ… †a gq oãe åæ …æ] 1a 1òÖ 1Ò …^ËÒ Í†‘ …æ] ͆‘ áƒ] äm =

^ønÞû‚% Ö] éô çnF vø ûÖ] oÊô Ÿ÷]çø Úû ø]æ$ è÷ øßmû‡ô åü ¡øøÚø æø áø çû Âø †û Êô kø nûøi! Ôø Þ$ô] «øße$…ø
0i Å *Š kZ ì ðâ Û «ÃX X Vzg ZŠuÆ kZ X XgzZ X X yúÛX X ä Â[g }g ø } Z
“i DD~ Ï+
wâ X X gzZ X X (ÌZÔ y â ‚ )M

Ôø ×ônûfô‰ø àû Âø ]çû ×%–ô nöôÖ ^ßøe$…ø


,™ { ZeÐ 5 Zg }¾ ( ÃVÍßÐ wEZ : ÓªÔ, * Æ kZ ) {z [g }g ø } Z ( *
^Y* @)
6 ½ëÔ ÙJ z M
( N Î? ]Ñ ç: ZÛ» Ô u ~ŠÎÔ 4, +* c ²Ô äO äÇ )

Üû ãô eôçû ×öÎö o×F Âø 1û ‚ö 0û ]æø Üû ãô ôÖ]çø Úû ø] o?×F Âø ‹û Ûô ›û ] ^øße$…ø


™JÃVߊ Æ yZ ( zŠ )gzZ }Š ™Š * qZÔ }Š N Zw &7Z ,
' z { nÃV ß â Æ yZ ( -
!, 6 xÕkZ Æ yZ )[g }g ø } Z
( ZŠgzZ ) Ã: „ Za Ls ™zZ ‰ ÔÅ $ eg/Ôs »Z Ô§ Ô ÄZÑÔ y ZZ~ yZ )}Š

DTTkm6 ‹Þçm å…ç‰MLE Üø nûôÖŸøû] hø ]„ø Ãø Öû] ]æö †ø mø oj#uø ]çû ßöÚô ©û mö ¡øÊø
BNŠ Ã ( Vƒ 4ZŠ ~ 3EZŠ ) [ Z± u * *ŠgŠ Ð V\ M KZ Šp {z -
JVŒ NÑ: yZZ L:
== ça äÞ7çnÒ Ý†rÚ …æ] ÜÖ^¾ ( å]†Û+ ]<e ^ßjÒ åæ å]çì 6nâ<µ äÞ ˆ+ †a ˆ+ †a 1òÖ 1Ò á^Û×ŠÚ oŠÒ ==
g D â Ûd‚f g * ! g*!
= ** Š !*
M xsZ=** ñZÎJ -u Å DÆ b ¬ kZ ì 7 ó óyf Z L L » ¬Š kZ Ãá Zz ä™ (ZX X X
H 7X X x ÈZ » ¬Š kZ X X ä ËX X ÌyÎ 0* y›LZ Ô Ç ñ ¯ ~ 3: 1 CZ ÑZz ä™ (ZX X

e M yZ/ Á K 3) Ýõ ^Ïø jôÞû]æƒö ˆºº̂ mûˆôô̂ Âø äö ×#Ö]æø ÃV7Š


, ™á ZjÆ vZ
Æ ( 4$

/Y â2008y Ô„‹úŠ )xâ Ô ¶â c yúÛä ð .ñ 4â ¬Š „z c (gœ O%Z ‚+ mZ q nZ N M /


$ ~ Ëg z Y C
51

c â Û·_ » âY 2008 ~g†gzZ âY 2007cŠ " „]úŠ ")xâ ä \ M H


?*
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Úçi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ ) 
b¬ kZ
}pÆ âY 2008 ~g† }pÆ âY 2007 cŠ
~zÆ kuÆÔš M F, z ½xÂÆ ]+Z [g vZÔ/Z G î*ЮX3 @* 1 { izg 42ä # r™ sæm, 6 [» yÎ *
z, 0 gœÔ /Z G î*ЮX 2 *
@1
®X c* X ªÆ e $g/^ŠZŠzg Å V-gZØŠXzXZw × àZz ä M ØÃÞâ 3Ô ÉY ¯zÔ ÉM%Z~cŠ 15@* Þâ3ÔÒ\Z
KÅ VŒ‡ÝZ Æ yï LàZz "m® Å
XX Yâ 2008gzZ âY 1998Ô„0+¶ 9

{z lÃ]¸´Šz IèÔÏ( ò£Ô@¬C Ù Éç?EE E áZz äYG
Ô(gœ O%Z ~È /µÅ OÆ /™ï WZ, kiz .‚X 10 @* 4 ‚gz ]tš‡Ô
ª yM * @163$ E
e M Y óh Z >gÎ4y M ÛŒkgŠX 10 *
4É @3
]oh+Š F,. Þ ‡** Æ T Å ä Junta Æ yZ gzZÔ õZg Z9z, e
$†Ô { Zg Å v Ð 3LÂÔË¥ ‡ ÑÔ(DÔ
# Ö }.7 n Æ {x Z ¸Z gzZÔ ãÎ 0* FC Ù X X gzZX X bŠ pxŠ ƒ™ Ñ ~ zŠg Z Ãp ÖZ Æ ! ²Ô°¨®
sÜ ó ó¦æL L » ]îÐ {xZ ¸Z Å OÆ/™ï WZ, kiz .‚X X X 11 Ð m¾ Z ( y›)w¥p V1g Z Vzhz™ L L g $u kgŠX 16* @ 11
ðZ 6,Æ kuƤ /ZÔ ì Yƒ „ ku ( e],ðg )Æ sÜgzZ
XXXX ‘ W : yÎ 0* gœLy~ Ë Æ [ zZ : b ïÐ kZ ðà Â} Š x Å b ï ì 4 ( g ZŠ ** ) {z
V w‡ ¾zZ ó óäâ : lg \ mZ ðà Â} ™ lg \ Å ËÔ } ™
~
Ï ! ! gzZ yƒ Z',ÔïÔ( Ô VƒZ', u @¬ Vzge YÆ I4X ~Š/¤ cŠX 13@*12
y›äVrZ Ð ÏZ ì ~ ózF,Å ~Šæ Ši Zg » Ï0 ¾ G
5 k +i Å œ. Þ ‡?< Lzy MŒ Û ñŸ» * c *- qZ y M ÅZ û- q’X 18@* 17
ì xg ï Š ðŠ ÃV- à LZ Ôï 6,b‚z Æ ´ ˜ ÏHze \ M l» å H n²¬ Ð ] !* NZX X Y xz Y fx Z Z
zZ+‡Æ y MÅZ ûq -’Ô{^,Y ©»+E» ]* !NZ Æ âY2008 gzZ âY1993X X X 14 X X Ì[ Z HÔ ñƒ Ìg )EEÑgzZ Ì} g ; ™yâ : Ô‘ W : g ZÎÆ
4 ¨3 {!
X X ¤/ZL LÔ å ¹ ~ k, ’ C,q E©E3B
-Z õ GFZñi+Z Æ „]úŠ )xâ gzZ ‹í!
/ ä M : [ZÔ sÜÆ èEG Æ X³7,gz¢Ã}pb yZ X20@* 19
Ð V˜ ãV;z ~¬z ŠZD + gZ ì _ƒ ~g7 uœ °œÔ6,
÷6,{÷áZz äƒÆ6¤',ªÔ* **ce ~ŠZP xj%Å6¤', X 16@* 15
D™ c* Š 7Ußxk!* y-z ÑÃVÍß( b§Å5£Z xÝ Zi%)
n Æ o ~g/C Ù Æ *™Ô » {)z™g0* v6¤',wzZ yÂ{ 5ÔÖge
# ™ ã¢?=.‚ ?Š· qnZz ®
r ) ¤Z * c ~gî òsZ X 28@* 21
$Û z ¸ŠÔ [ZÑz Y **
d i y T «Å e $g/Ôx » Y 2â 008~g† ` W
:ZI |q -Z ~g» J òsZLLÔ "Åxi5gZŠ {Z9q -ZÆ
œ. Þ ‡?< Lz y MŒ Û ñ Ÿ» * c*- qZ y M ÅZ û- q’X 18@* 17
¢q tZgzZÆ„]úŠ n Æ [ZÔ6,KãÅ< Lzy MŒ Û óó{^,Y
XM%ZX L Þ ‡ ÇÆï )H\ M ,™vZÔ Y xz Y f x Z Z
X X `ñ~[ yðeÔ 7Ï0+iC ÙEÍ }~ ”}¾ÔVƒ` y Tà ]‡5ˆ w‚ 40Ð r # ™ 㢠<g yÎ 0* WZ ?X 30@* 29
E{! ŠÎÆ ã¢ i?=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡**
œÔ6,ä M : [ZÔ sÜÆ èG3 Æ X³7,gz¢Ã}pb yZ X 20@*
E4 ¨ 19
É 7„ yZ Å qg Ð < Lzy MŒ Ûd $†Æ ä™w'Ã
X xÝ Zi%)Ð V˜ ãV;z ~¬zŠZD+ gZ ì _ƒ ~g7 uœ °
s M ]gz, k’Ŭ w‚12/™ï WZ, kiz .‚X 32@* 31
„ yZŠp „+ 0¶ KÅ (]Øgz † ) ó¬ $+Æ xsZ )*
ó wqZL L+F, *izgX 22@*21
ñƒ u á
{z lÔZ ò¸wøŠZ Ä Ô ì # Ö } .7 e $g/
X X ~g† 18 õg C ® )
á Z KZ ä c Z™ # Ö Z)** izgÔi Zg ëz Ý ëÆ
??[Z c* ¸ yT Å \ M A $ÚÑ ózgÍ"Ô ŠYzÔ ]g¸ z O?
Ð vZ {+ ZÓZ >gÎsg ¬Ô 11 @* 1$e M {+ ZÓZ >gÎ5 y M Œ Û kgŠX 30 @*23
Ô#Ö ÓIZ Š ZŠzg ÅcŠ 15 @* Þâ3ÔyŠ 42Æ Ò\Z L L34@* 33
X X¤ /Z 6,]Lz à ¸Ô ³Ô ã!* g ] â ÅZ 8Ô*Zç15ÔÇ 3áZEY G yÃÔ~ p ÖZ Æ 4Z Šp ¹ H ä ¾Ô ¯z Ô ç ØÔyZ+ ( E?
E9E
Æ# r™ 㢠?=.‚? Š· q nZz ) ®¤ Z * c ~gî òsZ X 38@*31 ,™Šp Mg ‡ê ?ì Z9V¹~X ®X c* X ªyZy yZg Z−
X X ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g » J òsZL L"Å xi 5 g ZŠ { Z9q -Z ]â œÆ - q’X zX yÎ 0* X z X yÈX öŠ }g \ }÷X 38@* 35
]‡5 ˆ w‚ 40 Ð r # ™ 㢠<g yÎ 0*WZ ?X 40@* 39 Š ZŠzg n" Å ã!* g ] â ÅZ Ô]g ¸ z OÔ
X w'ÊÎÆ ã¢ i?=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** Ð ~ \ M ,™vZ y M ÅZ û- q’WZg Z x Z Z œ. Þ ‡X 40@* 39
q’?ì HÐn
- Û » ?Zƒ >V¹V¹kuÆ- q’÷ZX42@* 41 n ™" $U* Ág {0+i Ã\ M LZ q -ZC Ù
ñY ¯ ù Ág {0 +i?ðƒ {Š%w!* ù xsZ)* *izgtÄ^g7g ~gZzß?ƒ “6,R@¬Ô±~Þâ{â43@*
Z HÔ 4Á1 S
¬Š „z n Æ (g œO%Z ‚+ $ ~ Ëg z YC mZ qnZ N MX43 ¬Š „z n Æ (gœO%Z ‚+ $ ~ Ëg z YC mZ qnZ N MX44
?¶â n Æ yú Û ä öP\ñ 4â ?¶â n Æ yú Û ä öP\ñ 4â
? ïŠ gZ ŒÛ X 5XX ÃäZ ¾LZXgzZX MXÃäZ ¾LZX V ~*™ÑX 44 ? ïŠgZŒ Û 5ÃäZ ¾LZX gzZX MÃäZ ¾LZ ~ V *™ÑX 45
?c* âÛ ·_ » Vzg Ñ 6¸¦ /Æ „]úŠ )xâ ä \ M HX 47* @45 ?c*â Û·_ » Vzg Ñ 6¸¦ /Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX 48@* 46

/ / / Y 2â 008 y Ô„‹úŠ )xâ X X ?*


c â Û·_» âY 2008~g†X X gzZ X X âY 2007cŠ ñZ,
' „]úŠ )xâ X X ä \ M H / / /
52

c â Û·_ » âY 2008ag â X X gzZ X X âY 2008 ~gzÛ " „]úŠ ")xâ ä \ M H


?*
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Úçi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ )  b¬ kZ
}pÆ âY 2008 ag â }pÆ âY 2008 ~gzÛ
~g ZŠgi Z M [ » gœ , zÔ 12 Æ yÎ * 0 Ô /Z G î*ЮX 3 * @1 Æ yÎ * 0 ~M š, Fz ½x ÂÆ ]+Z [g vZ /Z îG*ЮX 3 * @1
g ezŠ Ð [ Z± T0# Ö Z Å Y 2â 008 Ô[æ ZuzŠ Ð r #™ 4* c gX zX ½ZŠ \ M ,™vZ # r™ ~gZŠgi Z M [» gœ,Y z12
GIX
} ™Šp[ ïZ CZ y ›C Ù Æ ku e],ðg Æ wø~ kZ ì } M M} M ÔÃ›Æ ƒ CZ f Ëš Ð gÎ** Æ ~Šæ¾5k4Š
b‚z ÔOªÔY Z’Z Å ]Ñ»Ô3T Å ÉÃÔy M ÛŒkgŠX 11* @4 x ZZ œ Þ.‡?L <z y M Œ Û ñŸ» c* * q -Z y M ÅZ ûq -’X 5* @4
]ZX zX Z +Z ¯Æ wEZ Æ „z =Ô4 z [Ô ù Zg fz Vƒ ` y TÃXM%ZX L Þ ‡ ÇÆï )H\ M ,™vZÔ Y xz Y f
kZ *c+0z{ » kZ > 2i , 6 ]Zg-iÆ ]gúL LÔ$ gu kgŠX 18* @1 2 { ÷á Zz äƒ Æ 6¤, ' ªÔ* c e ~Š ZP xj% Å6¤,
** 'X7* @6
V w‡ ¾zZÔ M
~ h ™7ZŠ Z {)z g ZÍg ) ,−Zz Æ ~g/C Ù Æ *™Ô » {)z™g 0* v6¤',wzZ yÂ{ 5ÔÖg e ÷6,
Y xz Y fx Z Z œÞ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 20* @1 9 Ô [ ZÑz Y ** i yT « Å e $g/Ôx » Y 2â 008~g† ` W c o
ì ³ » [Z Æ \ W b ¬t Ð w‚ 11 Ú ! gzZ yƒ Z, 'ÔïÔ( Ô VƒZ, 'u @¬ Vzg eY Æ ~Š/ ¤ cŠX 9* @8
G I4X
k
X ~,RÑX zX ZX * * i X z X [ ZÑ3T {g H ŠX Å $ eg/X 22* @21 y ›äVrZ Ð ÏZ ì ~ ózF,Å ~Šæ Ši Zg » Ï0 ¾ 5 +i Å Ï!
X X X ]gE¸ z Ob!* ã ZxÅ ó óM M L LñO ÅvZ ì xg ï ŠðŠ ÃV-à LZ Ôï 6,b‚z Æ ´ ˜
4¨ E
3{ ! ` M Ôc* Zz™ wi **ÞZ [ Z±ÔZh  {° z C Ù ä LZuZ µÔy M Œ Û kgŠX 15* @1 0
Ôs ÜÆ èEG Æ X³, 7 gz¢Ã}pb yZ X 24* @23
~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ ƒ ~g7 u œ ° œÔ6 ,ä M : [ Z ug @*w!*ì ÌL Þ ‡» y›y›ì Ð M }Ð yQ0# Ö ZÅ
X X ÃVÍß ( b§Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z X X X77 {Š™k ,’» M%ZÔ ]Z” Gz ð§ " ÔÙJ ì Ìi ú
ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 26* @25 k0*Æ òŠ MÙC ( Æ yÎ 0*wø ~g/ ÙC)/ ¤ ZL LÔ$
gu kgŠX 20@*16
㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** ]‡5 6,kZ Çì e ÌQ {zVƒ ðƒ ~½Ð ª zŠ z wâ Vc* Š ZzzŠ
X X Å qg Ð < Lzy MŒ $†Å w'ÊÎÆ r
Ûd #™ V w‡ ¾zZÔñY ƒ†ŸZ » ~Š
~
k’Å ¬ w‚ 5X ~ sWÆ èâ yWÅZ û-
, q’X 29* @ 27 vZX ~, RÑX zX ZX *
*i X z X [ZÑ 3T {g H Š XÅ $ eg/X 22* @21
Ð y߈ izg g e Æú? gzN*O%Z Å yÎ 0* -’= **
q X ~ „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!* ãZxÅ ó óM M L LñO Å
X X X X „]úŠ W6,y¯Ð kuÆ q -’‹¸z Z +‡ y*VZΊX X ÑZz äƒ ù á
4 E3E{!
¨
Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, F+$ Æ xsZ )* * izgX 31* @30 œÔ6,ä M : [Z Ô sÜÆ èG Æ X³7,gz¢Ã}pb yZ X 24@*23
E
ä c Z™ # Ö Z )** izg Ô i Zg ëz Ý ë Æ „ y ZŠp „0 +¶ K X xÝ Zi%)Ð V˜ ãV;z ~¬zŠZD+ gZ ì _ƒ ~g7 uœ °
XXX . Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù á ~ âY 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ „ yZŠp „0+K ¶ Å (]Øgz †) ó ¬ ó wqZL L+F, $+Æ xsZ )** izgX 26@*25
?= .‚ ? Š· q nZz ) ®¤Z * c ~g î òsZ X 39* @32 X X ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™# Ö Z)** izgÔi Zg ëz Ý ëÆ
~g î òsZ L L" Å xi 5 g ZŠ { Z 9q -Z Æ r # ™ 㢠Æ# r™ 㢠?=.‚? Š· q nZz ) ®¤ Z * c ~g î òsZ X 34@*27
X X X [ Z Ô 6,KãÅ < LzyMŒ Û ó ó{^,Y : ZI |q -Z X X ó ó{^,Y : ZI |q -Z ~g » J òsZ L L"Å xi 5 g ZŠ {Z9q -Z
äZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 40 ]‡5 ˆ w‚ 40 Ð r # ™ 㢠<g yÎ 0*WZ ?X 36@* 35
? ïŠ gZŒ Û X X 5X X à X w'ÊÎÆ ã¢ i?=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡**
n Æ (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 41 ¬Š „z n Æ (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z YC mZ qnZ N MX47
?¶â n Æ yú \
Û ä öP ñ 4â ¬Š „z ?¶â n Æ yú Û ä öP\ñ 4â
·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX 44* @42 ? ïŠ g ZŒÛ X 5XX ÃäZ ¾LZXgzZX MXÃäZ ¾LZX V ~*™ÑX 38
N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?* c â Û ?* c âÛ ·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX 41@* 39
],24Æ }p ~ ,
môZ ],20Æ }p ~ ,
môZ
N âÛ±5 , NÆ ~ ,
6 £?* môZ ,Å N â Û±5 6,£?N*
Æ ~ m,ôZ ,Å

/ / / Y 2â 008 y Ô„‹úŠ )xâ X ?c*


â Û·_»X Yâ 2008 agâ X X gzZ X X Yâ 2008~gzÛ ñZ',X X „]úŠ )xâ X X ä \ M H / / /
53

â
? c*Û · _ » Yâ 2008 #X X gz Z X X Yâ 2008 s 6,Z ó ó„]úŠ L L) x â ä \ M H
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Ú çi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ ) 
b¬ kZ
}pÆ âY 2008 # }pÆ âY 2008 s,
6Z
w¾ Ô # r™ sæ , mz, 6 w¾ .‚ [» x HgœÔ hÝX 3* @1 #r™ ~g ZŠgi Z M [ »Ôy Î * 0 gœ ,z12Ô hÝX 3* @1
vZÔr # ™ ~g@a ·g ŒZ = rÔr # ™ ãH m, z6,t Ë Z X X g ezŠ Ð [ Z± T0# Ö Z Å Y â2008 Ô[ æ: ;â ZŠÐ
X X X X X Xg Z M Z r
# ™vŠgzZ kuÆ e],ðg b ¬tÔ\ M ,™ O» M +K K̈Z ~g7Ô 45*
¨ @ 32$ eW {+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠX 11* @4
mŸ ] â ©Z Ô 63* @ 46 $ eW {+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒ kgŠX 11* @4 X X X X X kB Ð~ V wÎg Æ vZ gzZ vZÔ+Š„Ô ðZX zXŠ YÔ
X X X XvZÔ Ý ª „z D™7ê ._Æ ¬Æ vZ vß Ô Ô {È »gŠ ezg bŠX zX ëgŠ XƒXŠ * gu kgŠX 16*
'X zX { nL LÔ$
!, @1 2
: » ðî
L « Å Vâ ›~ «£ Æ g ñX Ô$ gu kgŠX 16* @1 2 V w‡ ¾zZ ÔnZg **
~ ÂñY c* Š : ì @* ƒ lp ÂñY c* Š
V w‡ ¾zZÔǃ ]ç«G
~ 4]]ñgzZ ›Å *Š ª ‚z n%Ô Y x z Y f x Z Z œ Þ.‡Ô * -
E3E qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17
Y x z Y f x Z Z œ Þ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17 ì³ E3E » [ Z Æ \ W b ¬t Ð { â 11w‚ 12Ú
4¨ { !
¬t Ð w‚ 13Ú Ôs Ü Æ èG Æ X³, 7 gz¢ Ã }pb yZ X 20*
E @1 9
ì ³ » [Z Æ \W b
23~ Š * ! M xsZ KòsZ @¬Öñ- [ æX š™§ZzX 33 * @ 19 X X ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6,ä M : [ Z
ˆ w‚ 40 Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 22* @21
X X X X X Xì E #
Ö } .7 ~s M Æ èâ q -’Ô[æ » Iw‚
4¨3E
{! X X 㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** ]‡5
Ôs Ü Æ èEG Æ X³, 7 gz¢ Ã }pb yZ X 35* @34
Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+ , $ Æ xsZ )*
F+ * izgX 24*
@23
X X X ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6,ä M : [Z
X X ä c Z™# Ö Z)** izg Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „0 +¶ K
]‡5 ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 37* @36
? = .‚ ? Š· q nZz ) ®¤Z * c ~g î òsZ X 32* @25
Ær # ™ 㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾ ¢ . Þ ‡**
XX q-Z ~g î òsZ L L"Å xi 5 g ZŠ { Z 9q -Z Æ r # ™ ã¢
X X X X ` M ¶ÐyZ Å qg Ð < Lzy MŒ Ûd$†Å w'ÊÎ
<z y M ÛŒÆ ~²áÔ~OßY ï y*
L !i *
! g+
$ {zçX 45 * @ 33
Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, $ Æ xsZ )*
F+ *izgX 39* @38
X XÆ C Ù Šq -Z » ~ V *™ÑgzZ ã M Œ Û ]c* M ? VpgVâzŠ Ð
X X X X X cZ™# Ö Z)** izg Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „0 +¶ K
X ~,RÑ X zX ZX * *iX zX [ ZÑ 3T {g H Š XÅ $ eg/X 47* @46
㢠?=.‚ ? Š· q nZz ) c ~g î òsZ X 47*
® ¤Z * @40
X X „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!* ãZxÅ ó óM M L LñO ÅvZ
|q -Z ~g î òsZ L L " Å xi 5 g ZŠ { Z 9q -Z Æ r #™
Æ gaz xj% ; { ágŠ · { ÷ ~ y M Æ yZ+ 0{ m X X 48
X X X X Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,KãÅ < Lzy MŒ Û ó ó{ ^
,Y : ZI
H7ù : Zg 2 +» y Y ä ¶; q ])
vZX ~, RÑX zX ZX * *i X z X [ZÑ 3T {g H ŠX Å $ eg/X 49* @48
äZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 49
~ „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!*ãZx Å ó óM M L L ñO Å
? ïŠ gZŒ Û X X 5X X Ã
X X X ]g ¸ ´ ˜~g/Æ { â kZ Ôy*VZzÔ13X ÑZz äƒ ù á
„z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 50
ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 50
?¶â c yú Û ä öP\ñ 4â ¬Š
‚$ +~ Ëg z Y m CZ q nZ N MX 51 ? ï Š g Z Œ Û X X 5X X
\ ·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ )xâ ä \ M H X 53* @51
?¶â c yú Û ä öP ñ 4â ¬Š „z c (g œ O%Z N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?c* â
Û
·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ )xâ ä \ M H X 54* @52 ] ,1 5 Æ }p ~ , môZE
N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?c* â E4¢
Û (x ÈZ k, i O» # r™ï )HX Ï! ! ø½5GGð!*ùg&+Z xsZ
] ,10Æ }p ~ ,

E
Z \7X ò » **
u oÑ Å LY yIg» á$+Æ yIg » » *Š ! fX O z
E4¢
ki O»/™ï )HX Ï! ! ø½5GGð*
x ÈZ , ! ùg+
& Z xsZ uÔ~gà**Å äY ñ¯ u Æ ]gúÔ\zg 7 Æ16– Š
: yIg » á+
$ Æ yIg » » *Š ! fX O z õZg Z9z,Ôã{Z ( Æ ÓÔ5ZŠ Z Å °Z e t 2 ÅM%Z6,L$+Ð V” Å ]Z|
~i **
]uZz Æ ƒ Z”RÆ âY 2008s, 6Z { â X ò » ** u oÑ Å LY ]uZz Æ ƒ Z”RÆ Yâ 2008s6,Z { â ÔJ“ \7 Ð xi Z
-W

/ / / Y 2â 008y Ô„‹úŠ )xâ X X ?*


c â Û·_» Y â2008 #XgzZX Y â2008 s, ' „]úŠ )xâ ä \ M H / / /
6Z ñZ,