Vous êtes sur la page 1sur 45

1

X X X ã*
!g ݇g Z ,
6ó óli ‚ L LX X X
áø æû †ö Ãö *û øm Ÿø &ö nûuø àû Úô hö ]„ø Ãø ûÖ] Üö ãö nøiô^ûømæû ø] š
ø …û Ÿøû] Üö `ôồ eô äö ×#Ö] Ìø Šô íû m$ áû ø] lô ^F nôùŠ$ Ö] ]æ†ö Óø Úø àø mû„ô $Ö] àø Úô ^øÊøø]
c ~ }i ÃyQ vZ }Š vŠÐ kZ ? ìg ™/i ‚ {z sp" Q HX X
*
( 45e$ M ìZ >gÎ 16) X X ƒ : Ìyá 7Z Ð V ˜ Ð V; z [ Z±, 6 yQ } , 7yM
Œ] (1a oãe ‡]çq ^Ò kfn’Ú †a 6nÚ Üm†Ò á †Î ( á †ÏÖ^e ämˆri
oãe Ün×Ãi æ oa‚Þ^(Þ oÒDå‚a^(ÛÖ^e á^Ûm] oßÃmE å]… oÒ 1ß3e 1‰
Ì~ ÃÅ V7Š gzZ V2zŠ !! ‡^‰ !!
çi ^+ça á^jŠÒ^µ ( 1a Ø‘] ð^Ïe oÒ á^jŠÒ^µ tËZ w¾ Ô r # ™sæ(w¾ .‚) [» xHgœ
== n | , ( s§Å ! x» 7Z · ïE L ™ ÔtÃïE
8 L ™ =3=
8
# ™ ~g@a ·gŒZ =rÔ r
r # ™ ãH, mz6,
yZ ñZÎ Â ;g : „ yÎ 0*( ‚$ +Á{) ~ “ kZ ¤ /ZÔ Ç = = e, ]ðg Æ  b¬tÔ ƒ Ì >% » li ‚ =1=
îŠ ßF,w!* ÃX X ]ZŠ ¢ CZ fX X6,Š z Æ yÎ 0* Æ V¸ n Æ Ùi ‚C Ù Ôì &9 Û ´Š CZ * *™ & ¤z G @*ku
gZŒÛ Ùi ‚ ÃVzuzŠ Ùi ‚ ‚$ +C Ù , ™: vZÔ? Ç ìg HÔ
Ô ó ó @*ƒ 7ÌyáÐZ Ð V˜L L{z Ì[ Z±gzZ ì [ Z±Ïz
ìg @* ƒ >% » VØi ‚ s ÜÆ 4C Ù ŠpgzZ ìg êŠ
yzÛ 9 ~ tg ZŠ Z Æ Yâ 2007 ~gz Û „]úŠ )xâ ä b ¬ kZ
 åŠ HH n²ÌtX X
äÒ 1a å]ç+ oÞ^ŠÞ] îm…^i ( ;g Y c* Ù Š 7VŒ Î ) ¶Å `gŠ ,Å VØi ‚ o
ZC
==É * c ` 7ä ŠÛ- qZ ËLÃo ÌË=4= åŠ HH n²Ð áZjÆ ¸g b!* -Z ~ ÏZ X X
q
²
6,ÏŠ™g » Å dZ §ÇC Ù ÔWZk, izC
Ù Ô §œC Ù ÔdZ êL qC
Ù l^e xnv‘ çi 6nã2çµ 1‰ ˆq^ Œ]
/
œ %z g"LZX X (àø mû†ô Óô ÛF ûÖ] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ äö ×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø æø
s Z@Z LZX X X X X X Ð ƒ  vZ gzZÔ Å ä vZ m, ?q -Z gzZ Ô Å äVrZ m, ?q -Z gzZ
² $ M yZ/Á M Ô 3 á Zz ä™ m,
êL qÔ Dƒ i Z0 +Z W,Z Ð áZjÆg » ƒ|Z LZ X X X X X X 54e ?4
 Dƒ q -ÑÆ ',Z',~ ò » ** Ù Ô ! x»C
C Ù Å dZ åŠ HH n²ÌtX X
çÒ 7æ…] ] å…çÒ„Ú †rnÚE ˆq^Â äm äÒ 6m†Ò ä×Ö]
Ý^Ò Ôm] 1‰ 6nÚ N^ßnÏm ÷
Œ^`ßÚ DJ†ñ^9m…
^Þ †Ò @',Æ kZ Ôì / ñ ô]§ ~ V wÎg ]§z y M Œ Û Âxw Z÷ 9 Ñ* ! {gÃè =2=
²
܉z êL q * c Ôì * @ƒ =5= LZ Ô Ã] ZŠ ¢ LZ Ô Ãg ZMZ LZ ~ó óx ** Æ yÎ 0* ze $g/L Lì e 
Å ] ZŠ ¢ LZB‚Æ X X » „+ 0K ¶Å VØi ‚
ìg HxwCZÃ\ M
==ã * !ÛŒ == Æ - qZÙCX X s M
LZXc* X yz¬ ozæ) ñƒ ïŠ LZŠp q -ZC Ù @* ƒ eÄg t ‚
kogzZ „ŠðŠ ñZÎ Â D™™¯Zy M¤/Z Ô D » ]ZŠ¢ ™ð g »i§ » 3 ë Ð ³Ô 7Z ·Ôt‹[|Z
\ Mê » kZ ?ì ;g ™ H yÃÔ Cƒ 7{Zg ðÃk0* Æ yZ Æ LZ Ô Ì~ ÃÅ I z o Ô ƒ zy  u Ì~ Ãz „KZ ŠpÆ
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶ KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b ¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH, mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008ðÑ Ô „]úŠ)xâ X X ®
)á Z ~uzŠX X } M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
2
~ Vzg ÑÆ „ yÃBŠ gzZ ,™Šp
c*Û c_ Ì » Yâ 2007 ~Z „]úŠ )xâ ä VÐ \ MXXX
â ·Þ^‰ ^Ò7çßnj‰
²
Bâ Û ±5 gzZ Ãq
-Z Ã] Ÿzcë Z PÔ Çƒ F öÐW‘Z KZ Ã܉z êL q ™0=6=
==~g ZŠ Ãz + ,
r™g ŒZ =r [»
# Çg ÌÌZ%Ð ¿k QC Ù {Š6,gŠ gzZ ì @* ƒ ;g ÑŠ Ì¢ »
á ÐnÛ » ãÎ *
ìC 0 íz BÙC Æg ZMZ kƒÔ ƒ ÷e » äƒ ‰ Ü z Áq Æ Tì @* ƒ ñƒ
H g ezŠ Ð ~Š !* 6
X
',z „n à I z o îpI. „ ä V¦o , Z
Vo) g Z MZ øgzZ g ZMZ #
r™Æ Iz o {z=( 1) 10=
gzZ ƒz x ~Z ñO Å ¶Š B‚ » q -Z ËÐ ~Vƒz¤ /Ô z ÌZ z ]à z ]³ Ý Ð g ZMZ iŠ q -Z ä T X ì
êŠ ]úŠ Åì wZŠZ Ó Zg w hÓ Zg Ð VƒZg Å ã!* Û zgôZ
ΠX X gzZ g *
!-
qZ X X J - ]ñÌòzøi Z ˆ {z š Z' × » ] Zg (Z
» Ë Â: ( kuÆ e],ðg ) b ¬ t ÔÇ ìg êŠ vZ Y ¶
KZÔ ì ;g … Y 7Ìt ?ǃ H [ Z± Z(,Ð kZ Ô ;g *F,c
» ( Æ ]à z ]³ wø) Š ¢ ~z*Š ðà „ : Ô ì ÐZ oñçÒ 6nÚ á]‚nÚ 1Ò 7ç×nãÒ |†_Šq
ì ñƒ G îiE $ Zz yZ ðÃÐ Ë„ : Ô ì Ù| == Ô ì *@™ ƒ : Ô ì * @™ Zg ; L: ! Z Iš=7=
ÃâY 2007 ðÑ 20 ä Y ¯z ^ õg @*Ô ì •c* Cg ; š~³Æ Tì Cƒ ÏŠ™g » ¦ù Å št
» c*Š ÀäðOZ ÅŠ !* WxsZ & y Zd } (,Ð ƒ  Æ y Î 0*
gu^‘ p…‚aç2 ‚ÛvÚ …^íjÊ] ‹9Šq Ìn2
~ ]gßÅ à b Å=( 2) 11= ^nÒ Øu
oãe ]æ% oaæ 1a ^m% %…% 1Þ ‹q 1a h]çq [1a
‹q oÒ Ø‘^u oe^nÚ^Ò åæ
== Ø |Z LZ7Z Ô 3â : *c 3â Y xz Y fÔ}Š =8=
¸ ìg kF, Ð w‚ 60yÎ 0* IZ n Æ X 1
x £ kZ 7Z ÆZz ™ç ¿Šp Ú? sæw¾ {z Ô ;gi ** ?
å: g¦ ðÃ~ s »Z z w° õg @* Å yÎ 0*
»X 2
!Zi Z » G LZ „ {zÔ sæw¾ ` M V˜ ‰ ™á ?
+Æ ó ó]gz¢tÃL LäX 3
ØŠ ðŠ r ZŠ x **
$
b§ÏZÔ,™
g ä ` ¯ b§T c* X b§kZ ÃZ +‡ LZ ä Y ¯z ~X 4
å c*
X Ãr# ™ sæw¾ ™0 g Z-Š ðƒ ðö
änÚ^¿jÞ] oÃו
yZd } (,}Ð { Z',
uá Zz ¬ Ão { Z',
uCÙ Ð âY 1995 
ðà ŠyÎ 0*ÂVƒ } 9 JQ Y ¯z ¤ /Z c*
Š ™"$U*t äX 5
}™!Zi Z » G LZ „z ì ð M C™g ezŠ Ð
Ë ™7¨ £ » yZ ] ¸
$
ˆ$Ö „Šp] ¸C Ù àZz äZ”Ð Y ¯z c* $U*
Š™" t äX 6 îñ^Úæ ð^Û×Â
E
ì ÁñY ; ZuA &Ô ñY Å p°ÎÅX7 c_ » î~©8eY Ô KwÑ L L Ǿ Ô ì ;gÈ]!*
„q -Z q
-ZC
Ù ~
 x\ M Ð aÆ vZ w‚ 60Æ yÎ 0*ƒ ó ß g» i§Ôì 9
 t ì t wZÎ Ô óì
^jÖçãe 6n`Þ “í= Ün¿Â oñçÒ oãfÒ ,™ Ì!ZiZ» G gzZ ,Š Ì[Z ?n CZ 7g »i§ 9VY ~
^n+ ça Ñ†Æ åæ Ÿçe Ùçe ]<e oãe 1Þ ‹q äÒ ”ç’íÖ^e 1‰ 7çßni
„ ó ów1Z,
(L LÃVß Zz %1 w1 Z ,
( ì { ZÍ ãK
K̈Z õg *
¨ @=( 3) 12= ÝçÛÃÖ^e 1‰ 7çiçÎ äÏ×ÃjÚ oa g‰ …æ]
q Ù Ð ~ \ M Ô vß ‘ ñ 7,ƒ
-Z C  \ M Ô ì Cze á ==  „ ZpgŠ Š䙿? g I $ gu {Š™yÒ =9=
[ x» Vz ÑZz ó ów1 } (, L Lì ¬Š ~ x  rZ° Vß ‚ ä Æ b ¬ t gzZ Vƒ Ð ~ Vß Zz ä™ ¿\ M ,™vZ Ô ì
$OgzZ ~ b
- ¬ ì äa xŠÆ Vz kZ Â! x» Ô @* ƒ 7 ½ ]ÎÐ ~ V wÎg ]§gzZ *™ y M ŒÛ Ìku e], ðg
ï Š™ u á {z lÃVƒúŠ 8 -!*— ì @* ™ 7 bÑŠ {z Ð ÌZw gzZ % Z eB; ~ y⤠/ -ZC
Ãq Ù Ð ~ \ M ÂX Ì
ì FÐ . Þ £æ x » ** LZ Vz [ x»C Ù Ô ]úŠ )xâ vZ Y ¶ } M M} M Ô ì h » ä™ ,™ m,
KZ ¹!* ?
3EG
45_ MX X /i ‚ L L
$‚ÆV ðG
ó ó,

„0 KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH, mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008ðÑ Ô „]úŠ)xâ X X ®
)á Z ~uzŠX X } M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
3

¿>{n Æ pg Ĥ /KZ ? ÔZ uugzZ yñ Å xsZ Yf ó óÏ Ô Ç}™ ` Zg L L\ M ,™: vZ


Æ M%Z ä /™ï )H b§TÔ bŠ 7ÌB‚ » VhÆ 6nñ^q <µ 6nÚ †Ó2 1Ò
g Ô yÎ0* ŠZiWgÃyÎ0* M%Z Hy ¸ ÚZ ÃwzgÆ “ W ñZ·Zz Ìm†= …]çÞ ^+ c†Ò t]…ZZ 1Þ Ôm] †a 1‰ 6nÚ ¸
ì [ ™ Ýq C Ù „ ‚$+Á{ á gN* Æ ä™ »Æ ]¸bZ ŠZiW ó Ï}™ `Zg=(3)14=
}z M óï
]oª » kZ óóì ¹!* ç» „ ‰ Ü z LÃL (‚$+n Æ xZŠZ ~y WÔ Ð VzÈyZÔ }ÈÆ +Z +‡t Ô ì ¬Š
»}z M è‡}z M „
ugIu Æ ~ V *™ÑÃðZÎg z ª f ÅVâ›6,R@¬X7 Lg @* Jm ® ÅgZMZÃy)g» +F,4LZ Ìñƒ Te: Z +‡CÙ
Æ{ c* yIg»gÃgZÂZ ~ Z+ &AZ o. g¶ZÆ yi+Î6,ŸÆ È Ã ƒ Y¯Ô A $ƒ gÎÔ ì @* Z » „ d
a $¾åÂy }Y 7yÃÔ ì
y¶ Kðà » óó´Š ‹)LL }ì n Æ Ú Š t sÜ** ™ ùáÆ A $ƒ ̀' Ô A $ƒ yò Ô A $ƒ !ºÔA $ƒ c Ô A $ƒ S Ô A $
y* C,ge Æ Yâ2007 ~gz Û ñZ',„]úŠ )xâ Ô 7c* ì ¹!* àÍ Ã y)g» Æ R¬ Ð ƒ  Ô ** ™#Ö Óì x» » Z +‡ Ô”!* £Ô
 åŠ HHyÒ tB‚Æ ,gZz õg@* Å VâIg» ~ (30 @*27™) ì*@Y Hg» n Æ ähYZ y CZŠpn Æ ä3
n Æ äo ì Å !x» KZ Âì + X™]>Z d $Œ Û Ãìa Z # ©LL ì i Ðq Z {§Ìt » - q’Å Y ¯z
-ZQ ™Ã © Âì I
q H¸ ™ X yY;a „ V ì CYÖ ™ YgzŠ
6na 1a… †Ò Fnµ 1Þ]…„Þ 1Ò 7çÞ^q oßµ] ð¡Òæ
O%Z {gÃèÔ ì Lg ~gY J - ]ñ Å ìa Ÿt Ôì C™úg7½
]ou Z zŠ » ì ÅÔ‚$+Á{Ô
1Ò ¸ äßn`Ú ^Ò †fÛj‰ ð¡Òæ Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
C*!._ \ M ,™vZ Ô Çƒ· » yJZ +, F J=( 4) 15=
»,k½z , k’Ô Äô)Š Zi W Ô ,™: Ÿ
gu^‘ ͆HÚ Ù†ßq …æ] gu^‘ ‹9Šq Ìn2
−: gz$ L7Z N MÃgz$ Ìæ 5#Æ \ MX 1
6na 1Ó2 ^Ú†Ê á¡Â] …^e …^e
B‚Æ g Z- Š Ì&ÔOg t ‚å Ã;# Å V.¿Šp X 2
ì nÛAzZ » Y ¯z ñƒ D VZ {+ Zà g7 ½Ð T=8=
Vƒ Èg » 6,wßZ Æ ¶Š Ð ß [ Z » • M Z {z Ôì @* ƒú¿Šp/w~y M » kZ ƒ D]ñÅ kZgzZ ñY c* ŠÎ
-Ñ n Æ $
q -zç Å - q’KZ Ã Vo) Ï( » Y ¯zX 3
g ZŠbÆ Äô)Š Zi WgzZ ~g@a ·g ŒZ =r öLÅb Y 2â 007 ðÑ 20 p å 9** ™
† µ Ü Š q 1 Ò 1 j Ò 1 Þ … ^ f ì ] … æ ] Ô × Ú ‹q ‹ q
σ t~(,¹ bŠB‚ » Vo) Ï( » Y¯zˆ Æ # r™
1a äµ^ã2 Õ…^fÚ†‰ ^Ò" #Üm†Ò ofÞ
B‚ B‚ Æ ó ó Vß1 } , (L L ä #r™ pÑ i Zâ [ »X 4
6,ŸÆ È ™0gZŠbÆ Äô)ŠZiW~g¶Z ÏZ=9=
10~ ]Ñq ñƒá$+Ô ì c* Š ™ qzÑ Ü$+ÌÃ]** ´Z!‚JWLZ
 ,™ ãZzt ~ QÔ NZz™ ù á yIg» ÑZzuÆ {Z', uÆ o kZ
Ù i ~pC
C Ù Ô Ç}7,7 Ü$+¼ H7Z äY: J - (õg@* Å3Zz)m
V·™á Ð ðxŠW ïŠ xZ Z z ]³„z à ð .ñgzZð}y›
~
ì$ Ë ƒ" $U* Þ ‡
L
ìg @* Y c*-#
ŠJ Ö ªgzZ ì ;g * @Yc*Š Ã(A$% D ) wÎgC
Z ø Ù ÑC -
Ù J
ì ¶‚ +F,{h+I » yi z Š%C Ù Â Âd $Œ Û Æ ]Z| ð|Æ `WÔÇ
Æ ó ó ñZ·Zz Æ M%Z L LÐ wzZ izg Â/™ï )H X 5
¯ Ã~f q -Z ÃyÎ0* ) 4 z [!‚J‚ Å]g¸B‚B‚Æ wzg
Ð ^Å Y ¯zÔ’ e ** ™ kCõ~ ä™ ù á yIg» !Z t Â7Z
~ òÝ w!* Å]g¸ Ù7Ìt Â{zÔ „ggZŠbÅ ( ¶Š
Zz™ ù á yIg » ! Z ~ o T T {z ì „  ZpgŠ : Z b
¬
Ï Ã}Š 7“LÃ# r™ @s®ZÆ *Z Y *Z {z
ˆq^ äm ä×Ö] ð^(Þ] 5†³ì ^³Ò …^³`j=] Œ] N Zz™ Ã
^+ c†Ò k=]R†e DŒ^`ßÚ †rnÚ J†ñ^9m…E ` W ìg g ZÎÆ V¯ zŠ å # r™ Ý°Z a * * ÑñX 6
kZ Ð s§ÅVÐ\ MXcþ* X ǃ 7¿6,tgZŠZ kZ J -Z# =10= KZ [Z „: gzZРÙµ ZÐ(t) > ›ÃÔ *Z Y *Z {z:Ô Ì
Ï ñY Å7„0 +K¶B‚Æ ]¬g7½Å „0 +K ¶ß ËÅ  b¬ Ã# r™£Z @è‡7Z Ð ÃZC Ù Š à õg@*Ý°Z aï Å èâ
vZ Y K¶Z Çìg * @Y H ù á ùz ð~ „]úŠÙC tg ZŠ Zt ‹® ) ) KZ6,xŠëZC Ù gzZì ´ggZŒ uÅ¿>{
Û ',ÌÄZ',
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH, mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008ðÑ Ô „]úŠ)xâ X X ®
)á Z ~uzŠX X } M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
43

YYY ؉…æ ð^nfÞ] Å^fi] YYY


YYÝ¡ŠÖ] än× oF‰çÚ …æ] Ý¡ŠÖ] än× |çÞ ”ç’íÖ^e YY
=== â ä x?Zm .ñ ¬Š ~ }g *
! Æ yúÛ ===
YYå^fjÞ] YY
Ç ñ¯ ~ 3: 1 CZ Ç}™wEZ n Æ y›ËÌ
== ^Â! hô ç׉] æ gni†i ==
 ìg - 8 â ¬Š ~ y* !i ~gŠ â KZ \ MÑ V- Ã\ M ,™Š * c ~ zgŠ kZ pX 1
³, 7 ( ŠzgŠ ÑZz äYJ , 7 ~ i ú)äZ, 'Z ›zgŠ g * ! &X X ~ 
c Ôg*
! ] ‚X X * y M z wzZX 2
³, ºZÛz È gŠ T)g *
7( ƒ ) c XX g*
! 41 * ! 21X X * ! ]‚ ¬Š sf zgqÐ ð; ~g7 ,
c X X g* 6 {gH܉z X 3
( Ð , Š {Z ~ ] 5ç „ L Z * c ) Ð,Š U Ð { Zg Å \ M Ã(gœ O%Z v ¶Z -
ó Z YK qÑÑ øZuz Og ~g Y ¿t - Jizg 41X 4
Og ~gY -
J]ñÔ g* ! ~uzŠ ( σ ~ ]gßÅ ä™:/¦½Z Å0Ö#Q sÜgzZ sÜ )~ ]gßÅ ò » *
! ~ŠÔ g* * X5
ì ]¾Äzø, 6 ŠCã Å°Æ ¶Š g Z ÛŒ ó ó/Z L LÊ ˜ ƒ|Z LZ gzZ ó ó/Z L LÃ\ M LZ {z/ ¤ Iè gzZ ´ŠÙC ~ âY 2008 ` MX 6
== DoÓ2 ça çq E1ñ^q ça ØnÊ /. çÒ ojm]æ… †a gq oãe åæ …æ] 1a 1òÖ 1Ò …^ËÒ Í†‘ …æ] ͆‘ áƒ] äm =

^ønÞû‚% Ö] éô çnF vø ûÖ] oÊô Ÿ÷]çø Úû ø]æ$ è÷ øßmû‡ô åü ¡øøÚø æø áø çû Âø †û Êô kø nûøi! Ôø Þ$ô] «øße$…ø
0i Å *Š kZ ì ðâ Û «ÃX X Vzg ZŠuÆ kZ X XgzZ X X yúÛX X ä Â[g }g ø } Z
“i DD~ Ï+
wâ X X gzZ X X (ÌZÔ yâ ‚ )M

Ôø ×ônûfô‰ø àû Âø ]çû ×%–ô nöôÖ ^ßøe$…ø


,™ { ZeÐ 5 Zg }¾ ( ÃVÍßÐ wEZ : ÓªÔ, * Æ kZ ) {z [g }g ø } Z ( *
^Y* @)
6 ½ëÔ ÙJ z M
( N Î? ]Ñ ç: ZÛ» Ô u ~ŠÎÔ 4, +* c ²Ô äO äÇ )

Üû ãô eôçû ×öÎö o×F Âø 1û ‚ö 0û ]æø Üû ãô ôÖ]çø Úû ø] o?×F Âø ‹û Ûô ›û ] ^øße$…ø


™JÃVߊ Æ yZ ( zŠ )gzZ }Š ™Š * qZÔ }Š N Zw &7Z ,
' z { nÃV ß â Æ yZ ( -
!, 6 xÕkZ Æ yZ )[g }g ø } Z
( ZŠgzZ ) Ã: „ Za Ls ™zZ ‰ ÔÅ $ eg/Ôs »Z Ô§ Ô ÄZÑÔ yZZ~ yZ )}Š

DTTkm6 ‹Þçm å…ç‰MLE Üø nûôÖŸøû] hø ]„ø Ãø Öû] ]æö †ø mø oj#uø ]çû ßöÚô ©û mö ¡øÊø
BNŠ à ( Vƒ 4ZŠ ~ 3EZŠ ) [ Z± u * *ŠgŠ ÐV\ M KZ Šp {z -JVŒ NÑ: yZZ L:
== ça äÞ7çnÒ Ý†rÚ …æ] ÜÖ^¾ ( å]†Û+ ]<e ^ßjÒ åæ å]çì 6nâ<µ äÞ ˆ+ †a ˆ+ †a 1òÖ 1Ò á^Û×ŠÚ oŠÒ ==
g D â Ûd‚f g * ! g*!
= ** Š !*
M xsZ=** ñZÎJ -u Å DÆ b ¬ kZ ì 7 ó óyf Z L L » ¬Š kZ Ãá Zz ä™ (ZX X X
H 7X X x ÈZ » ¬Š kZ X X ä ËX X ÌyÎ 0* y›LZ Ô Ç ñ ¯ ~ 3: 1 CZ ÑZz ä™ (ZX X

e M yZ/ Á K 3) Ýõ ^Ïø jôÞû]æƒö ˆºº̂ mûˆôô̂ Âø äö ×#Ö]æø ÃV7Š


, ™áZjÆ vZ
Æ ( 4$

/Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ )xâ Ô ¶â c yúÛä ð .ñ 4â ¬Š „z c (gœ O%Z ‚+ mZ q nZ N M /


$ ~ Ëg z Y C
4

(-
J 101 *
@85$ m§ ó ó! L L
ZÓZ >gÎ5) ,
eW >+
VZzgt Ô H7ÀF,
77ÀF, VZzg J ~Š~ Y1â993xÈZk
-kÜZzÐ :Z ~ ugMZ ypgg!* ,iÆ yWÅZ ûq
-’ä kuÆ
ÃV”¼ n Æg"ZgzZ V¯ ŸZ ~gz¢¼ ~ ^~k
,’Ã 101@*
85e +ÓZ >gÎ5Ð16! îÔì Œ6,f-eW
$W >Z
Yâ 2008ðÑ ===ãU*
Ã=== âY 1993 agâ ===16 " ! " î=== ì ;gY HMg‡g2
+Æ ™sv
.

Üô nûvô rø ûÖ] Y gö vF ‘û ø] Y Ôø òô?ÖF æö] äj‰çnµ 1‰ äjˆ+


Æ c izŠ =Ð Vƒ áZz g =vß ¸
=== 1 01 *
@85$ ZÓZ >gÎ 5===
e M >+
«øßôjmF ^F eô ]çû eö„$ Òø æø ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö]æø
DTREÜô nûvô rø ûÖ] gö vF ‘û ø] Ôø ôò?ÖF æö] oÞ^e… ô^ …] äµ kßq Ù^ÛÂ]
! fÍ) *
^Ñv * c W~g ø gzZ H¬ ä VÍß XgzZ
c PÃ] * ]çû Öö^Îø Y ^Úø Y hô Y äö ×#Ö] Y Üö âö Y hø ^ø$ø] Y Íø
c Š [ Z N=:
¹ ä VrZ = =»ÔB‚ = ä vZ=ÃyQ =*
 áZz gÆ 3¸ ( H 7¿w* c ŠgZ ÛŒ
cX *
! X*
^nÒ çÒ 7çÖ]æ oÏnÏu á^Ûm] ‹Ó†e 1Ò Œô] ]çû Öö^Îø ^Ûø ôe äö ×#Ö] Üö ãö øe^ø$^øÊø
1a h]çq[ 1a ^Þ†Ò ì [ Z ?HÔ »ì k S Æ yQ ä vZ ÃyQ *
c Š, :
]çû Úö †ôù vø iö YŸøY ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø m%ø] Y ^mF †ö ãF ÞûŸøû] Y ^âø Ykô vû iø Y àû Úô Y pû †ô rû øi Y kõ ß#qø
z™x Zw= : =ƒ ñÑ ( Ö*
!)yZZ= vß {z= X = } Z ,1=Æ kZ =n =Ð= ˜=] ¸*
!
Üû Òö Y Ùø Y äö ×#Ö] Y Ø$ uø ø] Y «Úø Y kô fF nôù›ø ^âø Y oû Êô Y àø mû‚ô ×ôìF
}g v= W Zz=ä vZ=Xw'= =,q { À *
0 Ö ={z Ð gå
~ ( V k) y S = @
Üû Óö øÖ äö ×#Ö] Ø$ uø ø] «Úø kô fF nôù›ø ]çû Úö †ôù vø iö Ÿø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^ømF ^ãø nûÊô àø mû‚ô ×ôìF †ö ãF ÞûŸøû] ^ãø ôjvû øi àû Úô pû †ô rû øi kõ ß#qø
0 ß™x ZwÖ# Vß Zz yZZ } Z
Å w' ä vZ ÃVzq {À * ~ ðZŠ Æ X] ¸* ¼ ( 7Z Ð, Š ~,vZ )
! {z ª A
n }g v Ð g ~ kZ å å {z gzZ Ï Vƒ ˜,1
l^nu ä_e^• ]†‰æ 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô^Ûm] àø nûßôŠô vû Ûö ûÖ] Y ðö.ˆøø̂ qø Y Ôø ôÖƒF Y æø
]æû ‚ö øjÃû øi Y Ÿø Y æø Å Vß Zz ä™ n= Z 
b= ì t= gzZ
Ð u ƒ Y ò= : = gzZ DTQEàø nûßôŠô vû Ûö ûÖ] ðö.ˆøø̂ qø Ôø ôÖƒF æø
]æû ‚ö øjÃû øi Ÿøæø » Vß Zz ä™ ( V
~wÎg q nZÔzX )
®¤Z ) yˆZ ì !+
$ ¸ gzZ
(Ð u Ö#gzZ
ð, åæ†+ c†‰æ ‚Ãe 1Ò oa‚Þ^Þ oÒ kßq Øa]
^Ò á^vjÚ] …æ] 1a á^vjÚŸ]…] ^nÞ äm 1a oÞ^e…ô^…] äµ
l^nu ä_e^• 1a ˆÒ†Ú æ…çvÚ «Þø Y kô mF ! Y hô Y ]çû eö„$ Òø Y æø Y ]æû †ö Ëø Òø Y àø mû„ô $Ö] Y æø
Ù x Zw tig gzZ w' tigX x ZwX zX w'ì Š ã
ÚC CÅ T ~g ø=( ]â © Z ) ] * c P=gzZ =ñƒ Û»= = gzZ
c M =B‚=*
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
5
ƒ 3™ ^ e Ôƒ 3 Ôì Â „ ù X Zg vÍß } Z Š Hc* Š C gzZ Å ]y M „ä VMì §Zz »/ ñ ô& yQ wz4,y á Å kZ
¸ oÑì c* Û « tig »ä ]+Z [g vZ Ð kZ p ]ZŠ „ CZ f Å ~
â V *™ Ñ ,™ ï{z H {gtb!* 6,Š ã
C
ì N~Šã C¸ ~ }g!* Æ tig ƒ ¾: Ð V2gÆ xZw ?ì Å ]ZŠ „ Å ~ V g Zæ**ñ‡ M Ð ]Z0 ` Zzi Z ?‰H H
ä_e^• ^ãiç2 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô ^Ûm ] ÅC Ù ª Ô ðƒ 7 »„ Å yQ Ð kZ 7Z ]¬
áø çû ßöÚô ©û Úö Y ǻå´ Y hô Y Üû jöÞûø] Y pû „ô $Ö] Y äø ×#Ö] Y ]çÏö i$] Y æ$ {Š c* i¹~ V *™ Ñ å Œä VrZ Ð !Zj Æ ]ZŠ „
Å~ V *™Ñ ~ V~f Æ/ ñ ôVÐÔ Ð Vƒ D â Û ]Š „
ƒ ñÑ yZZ =„ kZ =B‚=?=, 6 T=Ð vZ =ƒg Dg e = gzZ
VÐ Z®Ô åZ8Ð ]¬{gÃè {z å g £ » ]ZŠ „ CZ f
DTTE áø çû ßöÚô ©û Úö ä́ä´ eô Üû jöÞûø] pû „ô $Ö] äø ×#Ö]]çÏö i$]æ$ Ð }uzŠ q -Z ñƒ D™ê ._Æ g £ 6f LZ LZ ä
ƒ ñÑ ÇÈZZ ?, 6 TÐ vZ ƒg Dge gzZ  … Ô ñƒ  {z ( )¸ wÎg  ~ V· ¹
` M } å » w' tig Z÷ ÂJ - À ƒg D™ [ ïZizg C Ù q-Z Z® N Y ë Ð T ì ** ™4 {z [âZ n Æ äY
T Ð ò Z¤ /] Z f Å kZ gzZ ˆ M 7Âlö M Å x Zw~ kZ ä VrZ Ô åI ** ƒ Z9g—Æ vZ ~ ðËÅ ]Zg Î! ñô
å Ð ä ƒ {$ +Z g—Æ vZ ªƒ ñÑ yZZ ?B‚ Æ ;g Z9 ~ g—Æ vZ ½ ]ZgÔ 7Ç VƒÎà ]Zg ~ Hê
ƒg Dg e VrZ ‰ð ƒ ¤ /YZ ´â i M Å ~Š á 6,X !
ñ ô}uzŠÔÇVz™
ä_e^• 7]ç3Þ^µ 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô^Ûm] Ô Ç Vƒg Æ ~Š á % å Ç Vz™ 7~Š á ~ Hê ä
^Þça äÞ ^Ò kʆ+ †µ 7çÛŠÎ çÇÖ {z H äVrZ ¶I ¹ ]Š „ Å { izg Î ! ñ ô }Š
]Š „KZ KZ Æ/ ñ ôVÐà ~ V *™Ñ Ð g Ð } izg å
Üû Òö Yáô ^Ûø mûø] Y o?û Êô Y ]çô Çû ×$Ö]] Y hô Y äö ×#Ö] Y Üö Òö Y „ö ìô ]©ø mö Y Ÿø ÅÒ JÔ c* š Ã VÐ ä ~ V· Â ` Ø » ê ~ }g !* Æ
~gv=V©=Ö @=p" =B‚= vZ=g v= @* ñ= 7 Ì @* Î~ c* Û ñƒ D™¤
â /YZ Ã] xÅ wÎg q nZ z ®) ¤ ZÔ
ö ø û $ # ö ö
Üû ÓÞô^Ûø mû] o?û Êô ]çô Ç×Ö]^ôe äö ×Ö] Üö Ò„ìô ]©möŸ ø ø Æ } izg % ~Vƒ ‚ rg Ì} izg ~ Ô Vƒ Ì I HY ~ Vƒ
@™7Ä/
* ¤, 6V©Å n½Ô p" ~g vvZ M Q gzZ Å Ì~Š 
y á ä ~ ;g ÌÆ b ï% ~ Ô Vƒ @* ƒÌ
 CY ð36,gîÆ }gzõ 9p"Íß Š Hc* Š C X X 7mðÃÐ í » kZ 7I < L ~÷&c* M {Lx{z ~
Ç}™7Ĥ /~g vvZ 6,kZ f e ™ Ð „z =KZ ] ZŠ „ KZ KZ vß Z® Ô~ V w‡¾zZ
Å vZ ëÔ u ** ç¹ t f e ¯ [|Z LZ LZ Ô
ä_e^• ^9ã2 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô ^Ûm ]
ÃÚ {Š™ x ZwËÅ vZ gzZ M h ™ 7x ZwÃÚ Ë {Š™ w'
øû % ø ö ö
áô ^Ûø mûŸ] Y Üö i‚û ÏÂø Y ^Úø Y hô Y Üû ÒY „ìô ]©m% Y àû Óô Ö Y æø ø F Æ Š ¿Z CZ f „ :Ô Æ } :„ :Ô M h ™7w'
V©= ä ?S0 +!* /=q kZ=B‚=Ã ?= ì @*
{¤ ñ=p= gzZ 1‰ 7çÖ]æ 1ß×ÓÞ 1‰ ‚u oãe 6nÚ oÓnÞ
áô ^Ûø mûŸøû] Üö i% ‚û Ïø Âø ^Ûø eô Üû Òö „ö ìô ]©ø m% àû Óô ÖF æø oÏ×Ãi Ÿ á¡Â] ^Ò Ôm†Ÿ åü‚uæ
9Vƒ ` ™o¢ Ç}™ { . ~ Zñ Zg vp
àø mû‚ô øjÃû Ûö Öû] Y g% vô mö Y Ÿø Y äø ×#Ö] Y á$ ô]
Âì ðƒ tðä /Z
å Ð u= *
ÃVß Zz 3 @™I= 7=vZ = ï
^Ò ànÒ^ŠÚ ML( oÞ^e… ô^…] …^2 äµ å…^ËÒ 1Ò Œ]
DTSEàø mû‚ô øjÃû Ûö Öû] g% vô mö Ÿø äø ×#Ö] á$ ô]
c‡æ…O ^m!^Þ†Ò …]‡D Ý¡Æ Ôm] ^m!^Þ^ß`µ Œ^fÖ!^m!^Þ^ãÒ
D â Û7IÔp
ng 7›Ð Vß Zz ",
( Ð uvZ ï
¼ô ‰ø æû ø] Y àû Úô Yàø nûÓô ŠF Úø Y éô†ø Uø Âø Y Ýö ^Ãø ›û ô] Y?åö Y lö …ø ^Ë$ Òø Y Íø l^nu ä_e^• ]†‰æ 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô^Ûm]
yxgŠ = Ð=( ¦) ¨= kŠ =* *î * * 3=» kZ = {g ñ= : ^÷fnù›ø Y ¡÷×øuø Y äö ×#Ö] Y Üö Òö Y Ñø ‡ø …ø Y ^Ú$ Y àû Úô Y ]çû ×öÒö Y æø
ô
¼ô ‰ø æû ø] àû Úô àø nûÓô ŠF Úø éô†ø Uø Âø Ýö ^Ãø ›û ô] ?äö iö…ø ^Ë$ Óø Êø {À *
0 =w'=ä vZ=»=tig ì * c Š = = Ð=î 3= gzZ
*î *
* * 3 » ZgŠ ‰zZ ÃV»kŠ {g ñ » kZ Î ^÷fnôù›ø ¡÷×øuø äö ×#Ö] Üö Óö Îø‡ø …ø ^Û$ Úô ]çû ×öÒö æø
Üû âö Y lö çø Šû Òô Yæû ø] Y Üû Òö Y oû ×ôâû ø] Y áø çû Ûö Ãô _û iö Y ^Úø {À *
0 gzZ w' ä vZ tig »ì * c Š Ð ~ kZ î 3gzZ
* z= *
» y Z =* c = ÃVJZ = Vß Zzy=?ƒ D î= ä_e^• ]†Šni 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô ^Ûm ]
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
6
ì ã!* á gZ Ôƒ Š
g › Š }Š µñ » VÖ%zŠ ¬
H c* èõ øfÎø…ø Y †ö mû†ô vû øi Y æû ø]
Y ^Ûø Þ$ô] Y.çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø m%ø] Y ^m5 yŠ/
¤- *™Š Zi W= *
qZ =* c
7Æ kZ ñZ Î =ñÑ yZZ= = X =} Z
èõ øfÎø…ø †ö mû†ô vû øi æû ø] Üû ãö iöçø Šû Òô æû ø] Üû Óö nû×ôâû ø] áø çû Ûö Ãô _û iö ^Úø
^Ûø Þ$ô] .çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^øm5 ™Š Zi WxÝ q
** -Z c* z } À 7Z c*
Ô ** ƒ D îÃVß Zz y LZ ?
7 kZ ñZÎVß Zz yZZ } Z
Ýõ ^m$ø] Y èô ø%×F ø$ Y Ýö ^nø‘ô Y Íø Y ‚û rô øm Y Üû $Ö Y àû Úø Y Íø
}g vQ ƒ ñÑ yZZ .Zz ?¤ /Z ƒ ñÑ yZZ Íß } Z
yŠ = &=Çg {izg= :=ñ*
0 : = = :
ñZÎgzZ ì t ] § ‚Ÿ gzZ 2Z ¸ì ]§ ‚Ÿ n
+Z )ì Z gzZ ì [ ZÑ t7 nZ
gzZ Prize bondsg0 Ýõ ^m$ø] èô ø%×F ø$ Ýö ^øn’ô Êø ‚û rô øm Üû $Ö àû Ûø Êø
 C M ,q ~g ‚t Çg } izgÆ yŠ &{z Q Âñ*
0 :t :
Ýö Ÿø‡û Ÿøû] Y æø Y hö ^’ø ÞûŸøû] Y æø Y†ö Šô nûÛø ûÖ]Y æø Y †ö Ûû íø ûÖ] Üû jöËû ×øuø Y ]ƒø ô] Y Üû Òö Y áô ^Ûø mûø] Y éö …ø ^Ë$ Òø Y Ôø ôÖƒF
¾Æ wÃ= gzZ =yåÆ VG = gzZ= Z = gzZ=[ ZÑ Z =~g v=V©={g ñ=t
?ƒ 3n=#
Ýö Ÿø‡û Ÿøû]æø hö ^’ø ÞûŸøû]æø ø†ö Šô nûÛø Öû]æø †ö Ûû íø ûÖ] Üû Òö Y áø ^Ûø mûø] Y .çû ¿ö Ëø uû ] Y æø
¾Æ wÃX X gzZ X X yåÆ VGX X gzZX X ZX X gzZX X [ ZÑ Å KZ =9=z™«™= gzZ
àô _6 nûU$ Ö] Y Øô Ûø Âø Y àû Úôù Y‹º qû …ô Üû Óö øÞ^Ûø mûø] .çû ¿ö Ëø uû ]æø Üû jöËû ×øuø ]ƒø ô] Üû Óö Þô^Ûø mûø] éö …ø ^Ë$ Òø Ôø ôÖƒF
Æ y-=x »=Ð=u **
0* z™ H«™gzZ ¹ 3n?#Z ì {g ñ » V©yZ ~g vt
àô _6 nûU$ Ö] Øô Ûø Âø àû Úôù ‹º qû …ô Å V©KZ
 x » ã -}n Üû Òö Y Ùø Y äö ×#Ö] Y àö nôùøfmö Y Ôø ôÖ„F Òø
1a oÞ^e… ô^ …] 1òÖ 1Ò 7çÖ]æ oÏnÏu áô ^Ûm] }g v= W Zz=vZ=ì *
@™yÒ=b§ÏZ
DULEáø çû vö ×ôËû iö Y Üû Òö Y Ø$ Ãø øÖ Y åö Y çû föôßøjqû ] Y Íø áø æû †ö Óö Uû iø Y Üû Òö Y Ø$ Ãø øÖ Y ǻå´ Y kô mF !
î* @=Ð yZ = ”= :
0 b # =?= * z™ H]( gzZ i¸) =?= *
@= KZ = ] *
cM
DULEáø çû vö ×ôËû iö Üû Óö ×$Ãø øÖ åö çû föôßøjqû ^Êø DTUEáø æû †ö Óö Uû øi Üû Óö ×$Ãø øÖ ä́ä´ jômF ! Üû Óö øÖ äö ×#Ö] àö nôùøfmö Ôø ôÖ„F Òø
î Y 0 á Zz ä*0 b # * @ƒg “ ÐVñ» ã - yS ?: ƒg ¶ gZ/¦]? @* LZ ]â©Z n }gvvZ Dâ Û yÒ b§ÏZ
oãfÒ åæ çi ^iça ^â<µ Üm†Ò á5†Î äm 1Þ oŠÒ †+] 6nÚ Dk߉ æEáD†Î ƒ^ËÞ 1a sm…‚i 6nÚ áD†Î ÙôæˆÞ
7çnÒ ^i5 †Ò 1Ö äÞ |¡_‘] oÒ kÓ×ÛÚ ou¡Ê oÚ¡‰] 6n`Þ sm…‚i oñçÒ
Â Ô D™ yÒ ™ wÅ wÅ ]â ©Z LZ n }g v°g [g
;Þ^eˆñ]†µ( 1a †µ 7çi^ãÒ p ç‰ çi ^nße oÒ Œ] äÒ
'â ¬sÜ ä ?Ô 7g (Z ðà Zg v å Š Hƒ ãZz Ð „ †
( 1a †µ Ù^ÛÂ] oÞ^_n Ý^Ûi…æ] 1ßnÖ š†Î ( 1a†µ ¬}ŠÐ ZÔƒg ¶ á Zz ä™ ]gzZ i¸ ? @*» vZ ì
1a oÞ^e… ô^ …] ÷^e]çq[ 1a ^nÒ ^ja^2 á^_n ;gƒ yÒ ~`™ e $ M àZz ä M ~ }g !* Æ [ZÑ −Ð
Äø Îôçû m% Y áû ø]Y àö _6 nûU$ Ö] Y ‚ö mû†ô mö Y ^Ûø Þ$ô] k y Y tÔ ì
™ {Š Zg Z=7ZÎÆ kZ
ñZß Z e =t = y-=ì @* ¶óg D +~ y M ŒÛ wz4,
XXX
†ôŠô nûÛø ûÖ] Y æø Y †ôÛû íø Öû] Y oÊô Y øð«–ø ÇûføûÖ] Y æø Y éøæø]‚ø ÃøÖû] Y Üö Òö Y àø nûøe ¶óg D+~ ]â ©Z wz4, XXX
Z =gzZ=[ ZÑ=Ð==gzZ =#Š = }g v= yxgŠ ì óg D+~ š M F, z ½Ì( ~ Yâ 2008) ` M X X
σ L:Xì :X ¶: óg D +L~ xsZ f Î
ðø«–ø Çû øfûÖ]æø éø æø ]‚ø Ãø ûÖ] Üö Óö ßønûøe Äø Îôçû m% áû ø] àö _6 nûU$ Ö] ‚ö mû†ô mö ^Ûø Þ$ô] Z&Ã[ ZÑ }ì ]!* à Zz + Y Ï ~Š ã
C„ ¹ q -Z t
gzZ #Š yxgŠ }gvñZß Z e y- ì t ]* ! ÝZ ìg | 7,` M \ M & ì {z ¬ ZŠÔ Š Hc* Zzhg ~ VÖ%
[ 1a ^nÒ ka^2 p<e oãe 1‰ Œ] oÒ á^_n à kZ ƒ c*Ñ yZZ ˆ Æ äƒ xZwÆ [ZÑ Zƒ 7Lt
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
7

.çû Ûö ×øÂû ^Êø Üû jönû$Öçø øi áû ^ôÊø ]æû …ö „ø uû ]æø 1a oÞ^e… ô ^…] ^÷ e]çq
ß yY Â ? ‰ ^ß/
¤ Z Q ( Ð VÇZ,
')ƒg “ gzZ éôç×F’$ Ö] Y àô Âø Y æø Yôä×#Ö] Y †ôÒû ƒô Y àû Âø Y Üû Òö Y ‚$ ’ö øm Y æø
àö nûfôÛö Öû] Y Èö ×F øfûÖ] Y ^øÞ Y Ùô çû ‰ö …ø Y o×F Âø Y ^Ûø Þ$ø] i ú= Ð= gzZ = ÅvZ=Š *
c = Ð=»=Æzg =gzZ
* à= }g ø=V
6,gî ãZz=* ~wÎg=,
6=t éô ç×F ’$ Ö] àô Âø æø äô ×#Ö] †ô Òû ƒô àû Âø Üû Òö ‚$ ’ö ømæø
DUNEàö nûfôÛö Öû] Èö ×F øfÖû] ^øßôÖçû ‰ö …ø o×F Âø ^Ûø Þ$ø] ÔÐ i úgzZ Ð ™f Æ vZ »}Š uzg gzZ
ì bŠ à™wÅwÅÃ] â © Z Â)f Æ wÎg }g ø |gŠ [1a ^jÒæ… 1‰ 7ça]… àÒ àÒ á^_n
ì [Z
]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y o×øÂø Y ‹ø nûøÖ Ð { Zg Å [ ZÑX X X X X
ñÑ Ç yZZ = Æ VÍß yZ =, 6 =7 Ð { Zg Å ñ gzZ X X X X X X X
|º ^øßqö Y kô vF ×ô’# Ö] Y ]ç×öÛô Âø Y æø Ð { Zg Å V©gzZ X X X X X X X X X X
k ðÃ=áZz V
{H ~wÎg q nZz ) ®¤Z = G x »= gzZ äÒ 6nãÒ… ^m änÛa gni†i æ Ý^ŠÎ] oÒ †Òƒ
|º ^øßqö kô vF ×ô’# Ö]]ç×ö Ûô Âø æø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] o×øÂø ‹ø nûøÖ ìyMŒ Û ™¯Z ~ ZgŠ ¬ X X
) ¤Z ä VMgzZ ñÑ ÇÈ ZZ 6,VÍß ,Z 7{ k
q nZz ® Hðà gzZ ì > [™f ~ ZgŠ }uzŠ X X X
H~
V wÎg p ÖZ {Š™½~ g $uX zX y M Œ Û ™f ~ ZgŠ }ŠX X
ì ** Ù ŠB‚Æ„X zXg¨g7½ » ] ÜÔ X zX
ZC
]çû Ïø i$] Y ^Úø ]ƒø ô] Y.çû Ûö Ãô ›ø Y ^Úø Y oû Êô
ÏA ] ¸»ÂÐ „ kZ X X
, ™Ýq ò ¾= ܉z T=¬ {z ` 3= = @ Ö
Ç ¶ ¢z yZZ Zg v  Р„ kZX X
]çû Ïø i$] ^Úø ]ƒø ô] .çû Ûö Ãô ›ø ^Ûø nûÊô Ï ¶ ]Z̀z È ~g vÐ „ kZX X
[ Z g—Æ vZ {Ò M g “ªÆ ¬ ` 3 {z @ Ö ÌÚ gzZ q-Z gzZ Ç}½Z /_ .» äZ”~ ? Ð „ kZX X
 ÌtÔ ñƒ Dg e Ð „Š øû öûø û
áø çû ãö jßÚ% Y Üû jÞ] Y Øâø Y Íø
kô vF ×ô’# Ö] Y ]ç×ö Ûô Âø Y æø Y ]çû ßöÚø ! Y æ$ != ?ƒ=H =:
áZz g i *
(= ,™ x » = gzZ =NÑ ÇÈ ZZ = gzZ
DUMEáø çû ãö øjßûÚ% Üû jöÞûø] Øû ãø Êø
kô vF ×ô’# Ö]]ç×ö Ûô Âø æø ]çû ßöÚø !æ$ ! ? H:
?Ð Vzq {gÃè ƒ á Zz ä M i *
ª¿Ô™gzZ NÑ ÇÈZZ gzZ
Ð~ V u 0*ÔÆ vZ gzZ vZ gzZ Ð ƒg º 6,¤ /e ãZ6,KZ c*
g D™ V ~wÎg q nZz ) ® ¤Z
3 Zg ß yY Q ƒ ðñ ?¤/Z ?Ð Åg g Z ŒÛ ',à ª Å k B
†ãµ ( oÏnÏu áô^Ûm] ‚Ãe 1Ò pFçÏi
Xì „q -Z
á^Šu] ‚Ãe 1Ò pFçÏi
Ùø çû ‰ö †$ Ö] Y ]çÃö nû›ô ø] Y æø Y äø ×#Ö] Y ]çÃö nû›ô ø] Y æø
Ù ì „g Y ~Š ½yˆZ X zX ÇÈZZX zX ò¾ •gZæ
C
g!*
wÎg=z™)
®¤Z = gzZ=vZ =z™)
®¤Z = gzZ
i }Ð ¬ Ð g Dge Ð „$
ÈZZ {Š c* +Z g—Æ vZ
@*ƒ Ýq yˆZ x£ Ð ÇÈZZ {Š c* i }Ð ¬ gzZ Ç Ùø çû ‰ö †$ Ö] ]çÃö nû›ô ø]æø äø ×#Ö]]çÃö nû›ô ø]æø
ì ã!* á gZÔì
g Š ÅV ~wÎg z™)®¤Z gzZ ÅvZ z™) ®¤Z ?gzZ
V wÎgè®
ì @*M ™f » ~ ) ¤Z B‚ Æ vZ ï GL“¤Z V˜ V˜
]çû ßöŠø uû ø] Y æ$ Y ]çû Ïø i$] Y Ü$ $ö Y ]çû ßöÚø ! Y æ$ Y ]çû Ïø i$] Y Ü$ $ö
pÃ Ì Â q Û  ZC
-Z ~ *™ y M Œ Ù Š gz¢Ã]!* kZ V;z
,™yˆZ =gzZ =,g e =Q =NÑ yZZ = gzZ=,g e = Q ~ V· G Š Z% Ð kZ 7
]çû ßöŠø uû ø]æ$ ]çû Ïø i$] Ü$ $ö ]çû ßöÚø !æ$ ]çû Ïø i$] Ü$ $ö .çû Ûö ×øÂû ] Y Íø Y Üû jönû$Öçø øi Y áû ô] Y Íø Y ]æû …ö „ø uû ] Y æø
H yˆZ ä VrZ gzZ }g e {z Q ñÑ yZZ gzZ }g e {z Q ß yY = := ?î Y Q=/
¤ Z = :=ƒg “= gzZ
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
8

ݺ †ö uö Üû jöÞûø]æø ‚ø nû’$ Ö] ]ç×ö jöÏû øi Ÿø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^øm5 àø nûßôŠô vû Ûö Öû] Y g% vô mö Y äö ×#Ö] Y æø
Z ÃgD zgâ Ö# ß Zz ÇÈ ZZ } Z
GL Åqƒ ?#
~ x ZwZ ï ÃVß Zz ä™yˆZ =ì r „zŠ =vZ = gzZ
‚g 
]‚÷ Ûôù Ãø jøÚ% Y Üû Òö Y àû Úô Y åü Y Øø øjÎø Y àû Úø Y æø DUOEàø nûôߊô vû Ûö ûÖ] g% vô mö äö ×#Ö]æø
™ú1 yY=~ ?= Ð=ÃkZ=}g â = = gzZ Ð Vß Zz ä™yˆZ D â Û›]+Z [g vZ
]‚÷ Ûôù Ãø øjÚ% Üû Óö ßûÚô äü ×øøjÎø àû Úø æø Üö Òö Yá$ çø ×öfûømY Ùø Y]çû ßöÚø !Yàø mû„ô $Ö]Y^ãø m%ø]Y ^m5
ê*
@Š Zg Z Ãg D Zg â Ð ~ ?ä ËTQ gzZ »=Ç ñâ i M =%Z =ƒ ñÑ yZZ = = X =} Z
Üô Ãø ß$Ö] Y àø Úô Y Øø øjÎø Y ^Úø Y Øö %ûÚôù Y ºð.ˆøø̂ qø Y Íø õðoû jø Y hô Yäö ×#Ö]
Vzgâ Y = Ð= }g â = = , ' =!+
'Z, $=:
q-
qZ=B‚=vZ
Üô Ãø ß$Ö] àø Úô Øø øjÎø^Úø Øö %ûÚôù ºð.ˆøø̂ rø Êø õð oû Uø eô äö ×#Ö] Üö Óö Þ$çø ×öfûønøÖ ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^øm5
Ð Vzgâ Y ä kZ ì Zg â Æ g D kZ éì yZz*
@ » kZ Â
Æ Ú ËB‚ Ç ñâ i W G »vZ Vß Zz yZZ } Z
Üû Òö Y àû Úôù Y Ùõ ‚û Âø Y ]æø ƒø Y ǻå´ Y hô Y Üö Óö vû øm ì [ Z ?Ð ¾¾
?= Ð= r™ zŠ =Æ kZ =B‚=,™¬
ªZ° = #
Üû Òö Y pû ‚ô mûø] Y å?ü Y Ùö ^øßøi Y ‚ô nû’$ Ö] Y àø Úôù
èô øfÃû Óø ûÖ] Y Èø ×ôeF Y Ý^÷m‚û âø
JkZ= í=gD= Ð
}gv=B; = -
!ی
~=à Zz î= ã*
èô øfÃû Óø ûÖ] Èø ×ôeF Ý^÷m‚û âø Üû Óö ßûÚôù Ùõ ‚û Âø ]æø ƒø ä́ä´ eô Üö Óö vû øm Üû Óö mû‚ô mûø] ä?ü Öö ^øßøi ‚ô nû’$ Ö ] àø Úôù
}g vB; q-
JTÐ g D
!ÛŒ~: {Ô Ð ~ ?w° #
N à ã* r™ zŠ » T,™ê
äö ×#Ö] Y Üø ×øÃû øm Y Ùô Y Üû Òö Y |ö ^Úø …ô Y æø
Ôø ôÖƒF Y Ùö ‚û Âø Y æû ø] Y àø nûÓô ŠF Úø Y Ýö ^Ãø ›ø Y éº …ø ^Ë$ Òø Y æû ø]
@= }g v=} 2 =gzZ
vZ= á™x¥= *
Æ kZ= ,
'Z,
'= * * 3={g ñ=*
c =V»=* c
gô nûÇø ûÖ] Y hô Y åü Y Íö ^íø m$ Y àû Úø
Ôø ôÖƒF Ùö ‚û Âø æû ø] àø nûÓô ŠF Úø Ýö ^Ãø ›ø éº …ø ^Ë$ Òø æû ø]
@g e = Ð ¿kZ
Æ (=B‚= Ð vZ= ì *
Æ kZ ,
'Z,
'* *î *
c ÃW )* * 3 » kZ {gñ *
c
ǻå´ Y †ô Úû ø] YÙø ^øeæø YÑø æû „ö øm Y Ùôù Y Ý÷ ^øn‘ô gô nûÇø Öû^eô äü Êö ^íø m$ àû Úø äö ×#Ö] Üø ×øÃû ønôÖ Üû Óö uö ^Úø …ô æø
yà ( Ð wqZ }g v) á yY vZ *
@} 2 }g vgzZ
» L Z = x »= w *
!z=›= *
@=} izg
%AŠ ~ÙCªÃvZ Ð vZ ì * @g e
Ìø ×ø‰ø Y ^Ú$ Y àû Âø Y äö ×#Ö] Y ^Ëø Âø
Ôø ôÖƒF Y ‚ø Ãû øe Y p‚F øjÂû ] Y àô Úø Y Íø
¬ [g /
¦ =Ð kZ = Ð= vZ =H s ç
kZ= ú=ñY òÐ u=ðà = :
Ìø ×ø‰ø ^Û$ Âø äö ×#Ö] ^Ëø Âø ǻå´ †ô Úû ø] Ùø ^øeæø Ñø æû „ö ønôÖù Ý÷ ^øn‘ô ܺø nûôÖø] Y hº ]„ø Âø Y åü Y Ùø Y Íø
p [ ƒ ¬ c*
Š ™s ç ä vZÔ Å G LZ Zw› *
@Çg } izg
u* *ŠgŠ =[ Z±= kZ = W Zz= :
åö Y àû Úô Y äö ×#Ö] Y Üö Ïô øjßûøm Y Íø Y nø ^Âø Y àû Úø Y æø ^Ò kÎæ Q Ÿ]æ 1Þ\çi æ‚u å]çì h]„Â ‚nÂæ
kZ= Ð=vZ=Çá !+
$ = := Ç}™Q = = gzZ ça äÞ 7çnÒ oaŸ]æ 1Þ†Ò å†Û su Ù^‰ †a(p‡^ÛÞ
Ýõ ^Ïø jôÞû] Y æƒö Y ˆºº̂ mûˆôô̂ Âø Y äö ×#Ö] Y æø DUPE ܺø nûôÖø] hº ]„ø Âø äü ×øÊø Ôø ôÖƒF ‚ø Ãû øe p‚F øjÂû ] àô Ûø Êø
ì8 $( Ð Vâ â Û*
© !+ „Š,
* ) = ÑZz=ì  'i= vZ = gzZ k Z ( Ð [g ‹ â © Z ) Å CŠ *c i ˆ Æ kZ ä ËT :
DUQEÝõ ^Ïø ôjÞû]æƒö ˆºº̂ mûˆôô̂ Âø äö ×#Ö]æø äö ßûÚô äö ×#Ö] Üö Ïô jøßûønÊø nø ^Âø àû Úø æø ì [ Z± u * * ŠgŠ n Æ( ¿)
vZ gzZ Çá !+ !zŠ { H
$ Ð kZ vZ  ( {g * k )}™ ðà Q gzZ ݺ †ö uö YÜû jöÞûø]Yæø Y‚ø nû’$ Ö]Y]ç×öjöÏû øi YŸøY]çû ßöÚø !Yàø mû„ô Ö$]Y^ãø m%ø]Y «mF
h x ÙZ 
ì ÑZz e „Š, 'i ~ x ZwZ =?=gzZ=g D=zg â =: =ñÑ yZZ = = X = } Z
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
9

k^,6 ? ÑZ ã™7Bk ä ?~ X)¹ áZz Ö#wgzZ åü Y Ýö ^Ãø ›ø Yæø Y †ô vû øfûÖ] Y ‚ö nû‘ø Y Üû Òö Y Ùø Y Ø$ uô ö]


!ÛŒgzZ ( ñY ~Š
7 ø ~ V‰gzZ ã*
 n kZ gâ Y ñƒ } , » kZ =* c gŠ =g D= }g v= W Zz=H
* 3=gzZ = » * Š H w'
Üö ×øÃû øm Y äø ×#Ö] Y á$ ø] Y.çû Ûö ×øÃû øi Y Ùô äü Úö ^Ãø ›ø æø †ô vû øfûÖ] ‚ö nû‘ø Üû Óö øÖ Ø$ uô ö]
ì } Y=vZ ==ß yY ?= *
@ 3 » kZ gzZ H
** Š* c gŠ n }g v
c Š ™w'g D »g«Ô» *
ô …û Ÿøû] Y oÊô Y ^Úø Y æø Y lô çF ÛF Š$ Ö] Y oÊô Y ^Úø
š Ýø †ôù uö Y æø Y éô …ø ^n$Š$ Ö] Y Ùô Y æø YÜû Òö Y Ù$ Y ^Â÷ ^øjÚø
Ö= = gzZ = Vâ W= @
Æ }i= @ Ö= HHx Zw= gzZ = VzÛ)= WZz = gzZ = }g v= W Zz={+
Š ZÃ
ô …û Ÿøû] oÊô ^Úø æø lô çF ÛF Š$ Ö] oÊô ^Úø Üö ×øÃû øm äø ×#Ö] á$ ø] .çû Ûö ×øÃû jøôÖ
š †ôù øfÖû] Y ‚ö nû‘ø Y Üû Òö Y oû ×øÂø
ì ~ Vâ M ¼ ì } Y vZß yY ? * @ *™g D = }g v=,
k= * 6z Z
ì ~ }i¼ gzZ †ôù øfÖû] ‚ö nû‘ø Üû Óö nû×øÂø Ýø †ôù uö æø éô …ø ^n$Š$ ×ôÖæø Üû Óö $Ö ^Â÷ ^øjÚø
1Ò Ý]†u æ Ù¡u 1òÖ c…^`Ûi Ðe^_Ú 1Ò Œ] …æ]
Š
H*c Š ™x Zw gzZ n Æ VzÛ)gzZ n }g vì {+

àÒ àÒ Üi äÒ 1a ^jÞ^q ä×Ö] ( 1a ^i^ße 1_e^•
gD » .6,?
1+ ça …^2æ 1‰ l¡ÓÚ
ܺ nû×ôÂø Y õð oû jø Y Øôù Òö Y hô Y äø ×#Ö] Y á$ ø] Y æø p?û „ô $Ö] Y äø ×#Ö] Y ]çÏö i$] Y æø Y ^Ú÷ †ö uö Y Üû jöÚû nö ^Úø
 {z=vZ =zg e = gzZ= ~ x ZwZ = ?ƒg -
J#Z
ÑZz + Y=q=ÙC=B‚=vZ =t= gzZ
DUSEܺ nû×ôÂø õð oû jø Øôù Óö eô äø ×#Ö] á$ ø]æø áø æû †ö Uø vû iö Y åô Y oû øÖô]
Ð ƒ Y G N Z= kZ= s§
ìr‚g D»ÚÙC vZ ïgzZ
äm çi oa… 5 >rÛ‰ 6n`Þ 6n`Ûi †+] DURE áø æû †ö Uø vû iö äô nûøÖô] p?û „ô $Ö] äø ×#Ö]]çÏö i$]æø ^Ú÷ †ö uö Üû jöÚû nö ^Úø
1a oÛÒ oÒ Ü× c…^`Ûi ƒg Dg e Ð „+$Z g—Æ vZ gzZƒ ~ x ZwZ ï
GL Åq ?-
J#Z
Ð î Y G ¦( yŠ Æ Ö#ª) s§Å T
hô ^Ïø Ãô Öû] Y ‚ö mû‚ô jø Y äø ×#Ö] Y á$ ø] Y.çû Ûö ×øÂû ô]
]†nÚ äÒ 1a oßãÓm l^e oa Ôm] 6nÚ ‹Þ^‰ †a
ÑZz ä™[ Z±=J=vZ =t=ß yY
^ja^2 äm á^_n äÒ gq ( 1a ч… ]†nÚ á^vjÚ]
ܺ nûuô …$ Y …º çû Ëö Æø Y äø ×#Ö] Y á$ ø] Y æø
(1‰ pFçjÊ c ]æ†Ò Ù¡u çÒ Ý]†u äÒ 1a
!$=ÑZz Û=vZ =t= gzZ
y*
äÒ gq ( 1‰ ^`jq] oi]ƒ
DUTEܺ nûuô …$ …º çû Ëö Æø äø ×#Ö] á$ ø]æø hô ^Ïø Ãô ûÖ] ‚ö mû‚ô jø äø ×#Ö] á$ ø] .çû Ûö ×øÂû ô]
ǃ bŠ [ ˆ » ÷‚ - qZÔ»ˆ-
qZ - qZ =
qZ -
) ¤Z )t gzZ ì ÑZz ä™[Z± J ( ÃVâ â Û**
z® )vZß yY
ì ÑZz ä™3g ÑZz Û ( ÃVß Zz ä™ ~
V wÎg q nZ Ýø ]†ø vø Öû] Y kø nûøfûÖ] Y èø øfÃû Óø Öû] Y äö ×#Ö] YØø Ãø qø
ÑZz Ö#w= y=Ã~=ä vZ=*

Èö ×F føûÖ] Y Ÿ$ô] Y Ùô çû ‰ö †$ Ö] Y o×øÂø Y ^Úø
6 =7
bŠ à = 1=9= , Œô ^ß$Ö ] Y Ùôù Y ^Ú÷ ^ønÎô
Èö ×F øfûÖ] Ÿ$ô] Ùô çû ‰ö †$ Ö] o×øÂø ^Úø VÍß= WZz=» g ì‡)
¯*!
bŠ à1( gzZ i¸) ,~·7gzZ
6V Œô ^ß$×ôÖù ^Ú÷ ^ønÎô Ýø ]†ø vø ûÖ] kø nûføûÖ] èø øfÃû Óø ûÖ] äö ×#Ö] Øø Ãø qø
áø çû Ûö jöÓû øi Y ^Úø Y æø Y áø æû ‚ö fûiö Y ^Úø Y Üö ×øÃû øm Y äö ×#Ö] Y æø œ
/ 0i ¦½Z Ô yÑZz Ö#wÔ x ZZ M
%z g"» Ï+ š Ã~ ä vZ *

ƒ D Ö ?= = gzZ =ƒ D™ÙCª ?= =ì } Y=vZ = gzZ n Æ VÍß
DUUEáø çû Ûö jöÓû øi ^Úø æø áø æû ‚ö fûiö ^Úø Üö ×øÃû øm äö ×#Ö]æø Ôø ôÖƒF Y ‚ø ñô«×øÏø ûÖ] Y æø Y pø ‚û ãø Öû] Y æø Y Ýø ]†ø vø ûÖ] Y †ø ãû U$ Ö] Y æø
ƒ D Ö ? gzZ ƒ D™ÙCª ? ì }Y vZ gzZ Û = gzZ = Vß Zz #
t=gâ Y ñƒ } 7,ø= gzZ =ã!*
Œ Ö w= V¸= gzZ
¥#} ZÔ ~V·} Z Ôø ôÖƒF ‚ø ñô«×øÏø ûÖ]æø pø ‚û ãø Öû]æø Ýø ]†ø vø ûÖ] †ø ãû U$ Ö]æø
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
10

( Ï,g*g ZÍ * 6 ?Ï N Y
* » ), gö nôù_$ Ö] Y æø Y &ö nûfôíø Öû] Y pçô øjŠû øm Y Ÿ$Y Øû Îö
ܺ nû×ôuø Y …º çû Ëö Æø Y äö ×#Ö] Y æø Y ^âø Y àû Âø Y äö ×#Ö] Y ^Ëø Âø u*
0 = gzZ =u ** =,
0* ' = 7=£ŠÈ
'Z,
ÑZz ·=ÑZz Û=vZ = gzZ= kZ= Ð= vZ= H s ç &ô nûfôíø ûÖ] Y éö †ø %ûÒø Y Õø Y gø rø Âû ø] Y çû øÖ Yæø
DMLME ܺ nû×ôuø …º çû Ëö Æø äö ×#Ö]æø ^ãø ßûÂø äö ×#Ö]^Ëø Âø u** = ]c= Ã=Ñ hZ =p /
0* ¤ Z= gzZ
ìg * ' ÑZz ÛvZ gzZ Ð kZ ä vZÔ Hg/
!Š, ¦gŠÔ*
c Š ™s ç &ô nûfôíø ûÖ] éö †ø %ûÒø Ôø øfrø Âû ø] çû øÖæø gö nôù_$ Ö]æø &ö nûfôíø ûÖ] pçô øjŠû øm Ÿ$ Øû Îö
ÙæˆÞ áô^ ^Ò äÛm†Ò kmD Ÿ^e å…çÒ„Ú
Ñ hZ X»]ÒÅ u0* **{ Zp 7',Z',u0* gzZ u0* **£Š â Û
H wZÎ~ }g * ! Æ †ÛÅ e Ð áÈ ä ñ)Y 0 Z ÛŒZ
hô ^øfûÖŸøû] Y oôÖæö] Y ^m5 Y äø ×#Ö] Y ]çÏö i$] Y Íø
Ð yQ Ô ìg lñ{ V ~g Zæ* * ñ‡ M ?ì nÛ e w‚ÙC H
gÅz == IZ =} Z =vZ =zg e =:
ìg lñ{Q V ~·Ô *c ZÙCŠ wZÎ „z Q ä VrZÔ ð ƒ wÈQ
áø çû vö ×ôËû iö Y Üû Òö Y Ø$ Ãø øÖ
6 äƒ ~g7 S&  *
, c ZÙCŠ wZÎ „zg *
! ~Š# Z ä VrZ Ô
î*0 b # = ?= * @
6 ÏZ $
, c â Ûg ÖZ » WZg *
e M t „¸ gzZ * *äV ~g Zæ* * ñ‡ M
DMLLEøáçû vö ×ôËû iö Üû Óö ×$Ãø øÖ hô ^øfûÖŸøû] oôÖæ^öm5 äø ×#Ö]]çÏö i$^Êø
ä™ ~g Y “ ] â © Z Ð yà å x  - qZ » vZÔ ðƒ wi *
*
Dg e Ð „Š [ Z g—Æ vZz™Ýq ò ¾» vZ :
½ÈZgzŠ Z® Zƒ µZz ñÐ ] ÑZÎ ~ óg + D {gÃèÔ @ ( ì ]o »gÅz =}g v¸ )ƒg
? *
σ L: Ô ì : ¶]i YZ Å ] ÑZÎ: y M ÛŒ ƒ Y 0 á Zz ä* 0 b#
6n`Þ Ù]ç‰ åæ ^ãi kÛÓu gu^‘ ^ßjq z
oe^v‘ çq oãfÒ åæ çi ^iça ^â<µ Üm†Ò á5†Î äm 1Þ oŠÒ †+]
1i^Ú†Ê Ù]ç‰ #
"…]‚Ú^Þ 1ñ^ÎD gq ^ãi ^i†Ò oÒ 1ßãÓn‰ Üm†Ò á5†Î 1‰ l^e]çq æ lŸ]ç‰
1a oÞ^e… ô^ …] †µ lŸ]ç‰[ ^i†Ò äÞ V çÒ äÞ¡a^q
[1a ^nÒ 1 7¡Ê äÒ
ó ó … Y 4 V ~wÎg Æ vZ gzZ vZ L L¸ D™ * c Š [ Zñ/ô
ðø«ønjû ø] Y àû Âø Y ]çû ×öøòŠû iø ŸøY ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø m%ø] Y ^m5
Vzq=Ð=z™ Y7 : =ƒ ñÑ yZZ= = X =} Z
Z9 Z , ( ¹ ä y-Ð ÏZ Ô R+, F dZ Åñ/ôÕ¶t
V‰ − Dƒ gz™ Ð gzš Ð V ~·vß V V Ô * cŠ ™ øð«ønjû ø] àû Âø ]çû ×ö øòŠû øi Ÿø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^øm5
V Ô ˆ¬ Cƒ ëÑ* * Æ ~ßñY Zzg wø$ eÒZ Å VÍß V z™ H : wZÎ~ }g * ! Æ Vzq yQ ß Zz ÇÈ ZZ } Z
y M ÛŒ ˆ Cƒ ëÑ* * Æ ~ßñY Zzg wø$ eÒZ Å VÍß V Üû Òö Y ©û Šö øi Y Üû Òö Y Ùø Y ‚ø fûiö Y áû ô]
à ?='~æE %N = }gv=W Zz=N Y ÅÙCª =/
vß „ ãZ * N I ¸g Ð y M ÛŒ V V Ô H Š ` ÒI¸g Ð ¤Z
6 ] ÑZÎ Â s§ -
, qZ ãZ ñƒ ëÑ* * æ Ô‰ Dƒ ëÑ* * Üû Òö ©û Šö øi Üû Óö øÖ‚ø fûiö áû ô]
*™y M یР]* !Z z ]ÑZÎvß s§ ~uzŠ gzZ ˆ ~Š Î µŠ '~æE %N»ÂN Y ~Š ™ÙCª n }g v/ ¤Z
(Z -qZ Ô ËZ e (Z -qZ Ð ~ Vzhz™èÑq )‰ µ ~ I Ð Vƒ wi * * ] â © Z Hˆ Æ kZ … Y 7?VY
Ð ]* !Z ] ÑZÎ  ª»z * c ~ ËZ e ä T Y Y 7Vz H ~ e $ M ‹Z } Y7 ÑZz ä™ wZÎ Ã ( âY 2008) ` M
ì Y J 7,*™y M Œ Û Zg7 ÑZz ¶Š [ Z „ : Ô ]â © Z
9‚ JŠ M ¬ Ð ä ™ wZÎ òŠ M t ³( ƒ -
{)z Vƒ Le * * ™ ¿ .Zz ~ ì ÇyZZ Z÷ ì * @3 àø nûuô Y ^âø Y àû Âø Y ]çû ×ö øòŠû øi Y áû ô] Y æø
™0  ª˜ ~, (¹ * *™ : wZÎ À ` M s§ ~uzŠÔ {)z Z = ~ ܉z , Z = Ð=?Ð g7 =/
# ¤ Z = gzZ
7] ÑZÎ/ ¤ Z Ôì ÕZ , (Hk Vzhz™ **™: wZÎ À ` M Ô~µ Üû Òö Y Ùø Y ‚ø fûiö Y áö !†û Ïö Öû] Y Ùö ˆ$$̂ øßmö
FgÎ* * Ð g e f À] 2z u“~ g J ÂÐ N Y G }g v=WZz=Ç ñY HÙCª= y M ÛŒ=ì ;g Y H wi * *
E
ƒÐ V ð.ЃVâzŠÔ σ L <z y M ÛŒ$d† ÂÐ úÐ Üû Óö øÖ‚ø fûiö áö !†û Ïö ûÖ] Ùö ˆ$$̂ øßmö àø nûuô ^ãø ßûÂø ]çû ×öøòŠû iø áû ô]æø
//////// ÅÙCª Ây M ÛŒì ;g ƒ wi * * ܉z , Z'* ! t Ð g7/ ¤ Z gzZ
<z y M ÛŒ ‹ x~ T) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã(ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i à Zz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
z ò ¾ÔÇÈZZÔ ]§ *Zç6 Æ A ¼ IZÔ „+ ¶Å 3IZ wqZÔ „+
0K 0K ¼ IZ wqZX 101*
¶Å A ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠ
eW >+
@85$
Y â2008 ðÑ Ô„‹úŠ)xâ ÔÕ» µŠ? ] ÑZÎÔ  6 äh ÂÆ Šzu Ô m» yˆZ
ª˜ ÅIÐ ]ÑZÎÔ[ Z±Ïz ,
11

ÌnÆV ~wÎg ì " ugzZì *


IL G @ƒwEZ ÌnÆvZ$ guÔ$ gu ûLE ©EÅX11
áø çû ßöÚô ©û mö ä́ä´ jômF !æø äô ×#Ö] ‚ø Ãû ³øe Ý &õ mû‚ô uø pôù ^øfôÊø Ðôù vø ûÖ^eô Ôø nû×øÂø ^âø çû ×öjûÞø äô ×#Ö] kö ³mF ! Ôø ×û³ôi Ôì@*M nÆ*™y M ŒÛ 6,gî~ŠC ãvZ ì IL G" uX 2
ÅkZgzZvZ6,]!* ¾y M :ÔB‚Æ h ìg ( ]zˆ) ŒÃ~ V \ M ëÎ ] c* M ÅvZt p6e $ MšÎZ >gÎ45
Ë ƒ7F,
$ +]
h .Ðy M Œ Û ½ÅvZ)Ëì ó ó½+F, +]
h .L LnÆV!zx Ó*™y M Œ Û ) ?ÐNÑyZZvßt™hgÃ] c* M
©EÅZ
ûLE # ( Ë$7„ƒ ½ª]* ! ÅË+ h. ] {Š * c iÐ V ~*™Ñ ) ó óA ’]* !+h. ]L L p~½Æ $ gu ûLE ©EÅÔ V
~wÎg ì IL G
" uX 3
â
c* Û 7IgzZ ¬Š ñƒD™X X c* X X HX X c* â
X X c* Û ä~ V *™Ñ¼ pk˜ZÆg $u
( ÇŒ„V ~wÎgÈâ Û Ð Z ÂÑZzg GgzZ", 7nkZ )ì ÕgzZ ó+ $~, (¹* *™wEZ~Vs~½Ã$ gu ûLE E
©ÅÔ V
~wÎg ì IL G" uX 4
gzZì Ìö Y +, F dZÐ x £ LZ LZ~ x¯Æ VâzŠ ( {Š™yÒ ~ 3s§ ) V ~wÎg ì " ugzZ ( *™y M ÛŒ)vZ $
IL G guX 5
~( {Š™yÒ~3s§)Æ~ V *™Ñ:gzZì @* ƒ{Š c* iX c* X ÁÂq -Z~à ¬z: 4vZÈ â Û „:Ô Ìg "Z
pLZ V ~wÎg$ gu b§ÏZ ( ì Cƒ,z ô=Å$ e M ~uzŠ $ e M- qZ )ì * @™ŠppLZ *™È M ÛŒ( vZ $ gu) b§TX 6
ì Cƒ,zô=Å ~ V wÎg ì ILG" u~uzŠ ~ V wÎg ì ILG" uq-ZªÔì C™Šp
σ ó$+ÅkZ {zÂñ¯ ?Š Å„KZ™wï Z•q -Z » ~ V wÎg ì IL G " u ËX c* X ñ¯ ?Š Å„KZ™wïZ•q -Z »`™e $ M Ëðä /ZX7
ì QŠæ~KÃ~ V wÎg ì " uÐ yÒÈáÅ ~
IL G V wÎgèg $u b§ÏZÔì QŠæ~KÃ] c* MÐ wz4, ÈáÅ]c* M b§TX 8
E
7ZgzZ* * ¯i Z , 6gîxÃ]Ý ð]Z{Š™yÒÅL <zy M ÛŒgzZVƒxŠ ƒÐgI‹§ÅV ~*™ÑgzZy M ÛŒúL $ * *™wdZ,Z
8]
¢ ̀Q,
` <zy M ÛŒ{zì egzZƒ^Ñ{zì eÔÇñ M~x
6L Æ$
̀
` d†ÅL<zy M ÛŒG* *™gñâ,
*™ (ZÔì 79G* 6M
+
(N Y− ˜ )X XìeÔƒ{Ñço‘ì eÔƒu~ŠÎì eÔƒ

ÆV
~*™ÑÔÃ*™y M ÛŒ Vƒ‚+
${zX X \ MX XgzZX X ~X X,™:vZ
} M M} M ÔFáZzä¾3™ƒ>%Æ"+ 0*!^Ñ, 6V~yZÔ™}Š pßÃug Iw¸
( Yâ 2004~ZÔ ðÑ ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 20) 16Ô15™X X ÐVßßZ Ñ* !zgq M
ô=9Å ?ì * (Ðh N uQ‘œ»gLžX 3
@Y| , 6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
, áyX1‡,
á̂ 6y * !i L L
( Yâ 2004mñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 21) 15@* 13™X X X X X X
ó ó=gf »}gÖÐV: M **ƒxŠ *
*
Ô ÇñY7~A ¼{zǃ~T°#â Å: ZŠÆðZgX 4
@Ã$
B™{i * gŠ q ZÔ24yQ~V~f¬ÐKà ó ó$ guàZz
( Yâ 2004',Æ ZñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 22) 15Ô 14™ô=9ÅX
==ô= ó ó9L LñOÅY ZzgÅg Iì
IL G
" Š q ZX=1=
ô=9ÅÔì y˜ »Îg ( KZ )- qZÙCÐ~?X 5
( Yâ 2004cŠÔÞâñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 23) 17Ô16™X X X X ì _ YÅyÒÐ/ ñ ô]§gzZ ~
V wÎg]§Ô *™y M Œ Û
?ÇñYÑZ e~3à ó óML LXgzZX ó óݬL LX X óL
ó L L¾X 6 ?ï Šg Z ÛŒ5þÔMÃäQ¾LZ V ~*™ÑX 1
( âY 2005~g†X„]úŠ)xâ ) (D 24) 17@* 15™ô=åÅX X ( âY 2004y ñZ',„]úŠ)xâ (DF 19) 50™X X X X X X
N Y òÐ + Š ( Šp{zÉ ) Ç} , F Q7Ð Œ ÆyZ y M ÛŒX7 ô=9Å óì 6V¦g Zæzg ZŠ »wqZ L LX 2
ó ,
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008ðÑ „]úŠ)xâ Ô V
~w‡¾zZ ó ó=gf »}g ÖÐV: M *
*ƒxŠ *6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
*, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L L$
guµgŠ
12

Y â2008s6,ZñZ', „‹úŠ)xâ (DF 47) ( âY 2005~gz Û „]úŠ)xâ ) (DF 25) 17@* 15™ô=9ÅXÐ
ô=Å ó ó[ òZ Æ ðî « Å Vâ ›]ñ]ÐX zX *Š ›L LX 23 ÅÔ Çƒ4ZŠ~ A ¼ }%, 6 kZQ7ŠqðÃZÎÆvZ¾ X 8
Y 2â 008#ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 48) 16* @12™ ( âY 2005ag â ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 26) 25@* 23™ô=9
@ 12™ ô=Å ó ó[ òZ Æ VCqZ+
16* $X zX VƒHk ¦½Z L LX 24 Ìg1Ð y M ÛŒÏìg ¹* ! :gzZ » kZ x **1xsZ Çìg ¹* ! 7X 9
Y 2â 008y ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 49) ( âY 2005s6, ZÔ„]úŠ)xâ ) (DF 27) 21@* 19™ô=9ÔÅkZ
^nße oŠÒ( 6nÚ l…ç‘ oŠÒ å]çì &m‚u …^ÓÞ] =2= Æ °ˆÅt: ӪŠÂ- qZ Åku ( e, ] ðg ) Æ b¬ kZX 9
†ËÒ ça äÞ 7çnÒ †µ ÅX X X X H Š H ù á{g* !zŠÃâY 2005#$ gukgŠ Zg7 »s, 6Z { â ,6 gî
( âY 2005#ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 28) 21@* 19™ô=9
Å ï( ÅÑ)) ˤ /Zì „g ñZg ¸Ðå ÅDÿL X3ZÔì
ðgzZ ǃ g Z+ 0ZZ Ãx áX *
c X Û» Ãx ágzZ ǃ g Z+ 0ZZ òŠ M à ðX 10
ñO Å ä™g ïZ » kZ ÌA $ƒ x¥Ì: 9g $u ðÃ6,Š ã C
y ñZ', „]úŠ )xâ ) (DF 29) 16X @* X 15™ ô=Å X Û »Ã
Û }g7) ñYHg (Z]j?kZÔ ñOÅä™d
gzZ *™yWŒ $†Ô
( âY 2005
b§ÏZ ( ñYH:¿G6,kZJ -& ¤Ð~ V wÎg]§ G E
yMŒ Û ÐVƒÌ( ?ÔÙCâÆ}D)î>XG -©¢, Z~Ö#Q ~÷X 11
|æ†rÚ çÒ Í¡‰] Ý]†ju] 7çãi^a 1Ò á^_n
( âY 2007~g†) (DF 35) 12@* 10™ô= ÅX ÌD[p »
Bâ Û d‚fQ nÆäXÐäƒ JyŠ 40gzZi úðÃ-
- J]Zg 40ÅkZ * c 3x Zwˆ- qZäTX 12
yQQÔì Z÷: â i+4L Lyâ ÛÆV ~*™Ñ =3= ( âY 2007~gz Û ) (DF 36) 12@* 10™ô=ÅX σ7wJ¬Š ðÃ
Šñ &0Zù) ó ó»Vß ZzˆUg ¯ÆyZQ ñ Mˆ}÷Ug ¯ »VÍß i‚~ H Š* cŠ ¬z 5™ ¯ $ eZ@ z Øg c V☠xÓ=L LX13
¬kZ¿C
b Ù ÑZz¬Ð( kuÆ ) b ¬kZ ._Æ(m5Ô ( âY 2007ag â ) (DF 37) 14@* 12™ô=Å ó óVzŠ SЙÃVzi !*
Çìg4X XgzZX Xì 4X X å4Ð 7yv Ú Z ÂN Y ß~ h-gÆ V-–؃ÆÈzŠ L LX 14
Šiu »wÈËÐ ËgzZì |µ Z- qZÇ* !*
*ƒ4 kðM4XÅû%XgzZX ïŠ Åwâ Ã+ŠÆ òŠ M yv AÐ N à
|µ Z Ç!* -Z Z
q i™: [ NZ » p ÖZ 9~ ä™ yÒc* **ƒ Yâ 2007ðÑ ñZ', „]úŠ (DF 38) 4@* 3™ô= Å óì ó Cà
Bâ Û d‚f Ìtb§ÏZÔì ì Ð ~qzŠÉ 7Ð äƒ$ d¾}g vg e= nÅvZ L LX 15
l,'Ã] *c M nÆKÃ] * c M Å*™y M ÛŒb§T=4= ( ÃVß Zz ¬ Ð ?ä hzŠ Å ~qzŠ‰) Ï ñ™uh »
Æg $u b§ÏZì @* Y ÑÅÐ yÒ -}gŠ~( ¯¸) 10™ô=Å ó óV
Yâ 2007~Z „]úŠ (DF 39) 13@* ~ÔåHuh
Ð µ Z c*~ l', Ã}Š pß ó óÑgzZ y-L L&Ãz, Z Å X X ó óV~Ô ì  a Å ! ZyÙC yÅ ] PyÁ¬ gzZ Váà L LX 16
Ð%Å:Ôì ~gz¢ð•Z ÜÅÐ,}gŠ~^â âY 2007m ñZ', „]úŠ)xâ (DF 40) 18@* 13™ô=
14@* 10™ô= ÅX X ~ V ó ó3Ïz?à ¥pÅVzg Õ L LX 17
7çna]†Û+ ‚ÃjÚ
âY 2007',Æ Z ñZ', „]úŠ)xâ (DF 41)
1a ^nÖ Üßq 1Þ !!!
14@* 10™ô=Å ó ó/ œ%zg"&Æ~Š * 'z„ nzà ¥p L LX 18
!,
6na ojnÖ Üßq!!!!!!!!
Y 2â 007ÞâñZ', „‹úŠ)xâ (DF 42)
o+ 6na… ojnÖ Üßq !!!!!!!!!! 15 @*11™ ô=Å ó óyÿ4Ð m¾Z V1g Z Vzhz™ L LX 19
Ô ,™ b & Z KZÐ kZgzZ N N* ßs§Å< L zy M Œ Û Ã„C
Ù NM Y 2â 007cŠ ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 43)
ƒÐVKyZÔ,™[ !* åLO]»VK{Š™yÒ 11™ô=Å ó ómwX X Å
15@* ªzŠX X zX X wâ L LX 20
EZŠÔwÎggzZÑ ~ y M nÆ- JÖ#ªV ~*™Ñ Y â2008~gz Û ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 45)
ä MJ-# Ö ªÃ0ï G V· å~gz¢nƪ
L !Q ~ ‚gz]t ™7ZŠZ {)zgZÍg, )−ZzÆkZ * 0z{ »kZ >2i,
c+ 6]Zg-iÆ]gúLX2 L 21
V g Zæ**
~ ñ‡ M D â M F,
Ûš z ½Ô D â 
Û iÐ ] uZzá Zz Y 2â 008ag â ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 46) 18@* 12™ô=Å óóh M
Ð~ g $Š q Z „yZÔðâ Ûä @12™ô=Å ó ó{È»gŠ eX zXg bŠX zX ëgŠXƒŠ *
1 6* !,
'X zX { nL LX 22
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008ðÑ „]úŠ)xâ Ô V
~w‡¾zZ ó ó=gf »}g ÖÐV: M *
*ƒxŠ *6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
*, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L L$
guµgŠ
13

gzZ Zƒ¢q k* 0 ÆV~vZ wÎg ~ì $ eZzgÐñ%¬ 0µ ìg â Û( ~âY 2008ðÑ ) { â kZ\ M·_»-
qZ
1‡Ãy* !i KZ L Lä V
~*c â Û?ì Hi§ » vÐ V: M ÔHn²
$rX zX ] *
T * JZáZzä M äV ~*™ÑV˜V˜=5=
óó³* *ƒyä, 6Vƒ æKZgzZßwZ e]Š ¬Åˆá~ygzZÅg~
á̂
0ï L !Z¶nÆÑkZsÜgzZsÜ{zðâ 
G +¶
Û „0 KÅ
=== Ð ñ%¬0µ ä~è, FÃkZ H$
eZzg ===
?ƒâ i MŠÎÐb§¾Ðó ó] ** JZ L LyZX 1X
oŠÒ†+] †µ Ý^ÏÚ Œ] ?ñXÐó óy-gzZÑL LÃ\ M LZ b§¾X 2X
!ty-X zX Ñ» (yK
ñZz™gz* ¨ZX *
K̈ c X X) =9= ?ˆ7Â? Ø ÐhÓ Zg6,gîó ó~gÅ)L L{zŒb§¾X 3X
?Mhƒù3z~Š !* ',
=gftã!* ˆZ £z{ Yzwâ
g] ** GLG G
?ŒÃwq ï ©G3©8Ðó ó[ ïZ LZŠp L Ð
L b§¾X 4X
äÒ 6m†Ò š†Â †Ò <Óµ 7¨^µ 1Ò 1Ö]æ 1Þ^Ú†Ê äm ?}™/ÂgzZŒÃ ó óZw×L?L wqZ LZX 5X
1Ò g×_Ú 1ßµ] 1‰ 6nÚ l…^f oÒ æ…] 1Þ ¸ ?}™Ýq] b§¾ÐT $ryZX 6X
Ð VsŠ‰ G `gŠ6,7 s§ä\ M „: Ô n ` p ÖZ
{ â kZÐ!ZjÆœ£6Ñ*
!{gÃèN M
ßÃp ÖZ‰ ØŠ~¯¸~ 8 s§ „:gzZÔ c* â$%nZ ‹Z CZ
ÛA
Š §L~ *™y M Œ Û gzZ yâ 
Û Æ~
V *™Ñ eÎt ñƒ ï Š p
guÅâY 2008ðÑ Óâ X 6X
g I$
‚gd
Ôì¬Ôì ª $†g¦tÔYƒ7 6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
, áyÔ1‡,
á̂ 6y *!i L L L
å†Ò á^ne 1×`µ 1‰ Yâ 2008oñŸçq å^Ú ó ó=gf »}g ÖÐV: M * *ƒxŠ **
oñŸçq 1ñ]†e †ÓÊ lç äÚ^ßa^Ú …æ] äÒ…^fÚ &m^u ] Ô24 −Ã$ guà Zz
Ãmb* !Æg I$ guà ZzäYÅyÒ~âY 2008=10= ì Q! ²»g I$
guX7X
sÜgzZ q -Zg Ig $Š q Z Ô25Å 25Ô ì ~gz¢ð•Z ´g Ã7 ^Úø kö ×ûÏö Êø #"äô ×#Ö] Ùø çû ‰ö …ø kö nûÏô øÖ Ùø ^³Îø z†õ ³Úô ^³Âø àô ³eû èø øfÏû ³Âö àû ³Âø æø
M „ L Lì {zgzZ CY ™á s§Å] §Ñq
wqZ ó ó]y -Z o×F Âø Ôô eûø]æø Ôø jönûøe Ôø Ãû Šø ønÖû]æø Ôø øÞ^Šø ôÖ Ôø nû×øÂø Ôû ×ôÚû ø] Ùø ^Ïø Êø éö ^rø ß$Ö
wqZ b§ÏZÇ* ! Yƒ7yŠ ƒ] Zg b§T ó ó]y M L LñZ',
z†õ Úô ^Âø àô eû èø øfÏû Âö kû øm]æø †ø øe p% „ô Úô †ô jôùÖ] àô ßø‰ö åö ]æø …ø !!Ôø jôøònû_ô ìø
äJ (,ó ówâ L L „: Ôì @* ¯yyÁ¬~*Š kZ: ÑZz]y M ñZ',
0 ÆV
gzZ Zƒ¢q k* ~vZ wÎg ~ì $ eZzgÐñ%¬ 0µ
Ô ~g ZÎ4Ð4Ô k]4Ð4ì }Y ÂðñÔ ì Lg Î~
gzZÅg~1‡Ãy* c â ÛÔì Hi§ » vÐ V: M ÔHn²
!i KZ *
ì ã!*gŠ á g ZÔÏzX zX Ò]gz6, öZg M yâ ‚4Ð4 6Vƒ æKZgzZßwZ e]Š ¬Åˆ
³* *ƒyä, á~y
á̂
DNE†ø eô^Ïø Ûø ûÖ] Üö iö…û ‡ö oj#uø DME†ö $ö^Óø j$Ö] Üö Óö ãF ûÖø] === Ð ñ%¬0µ ä~è, FÃkZ H$
eZzg ===
Å ( ]àX zXŠ ÑzZX zX £X zX wâ )]Ò »ì B bgG …¸ Ù^ÛÃj‰] 6nÚ # " Ù牅 áô ^Ú†Ê Ÿ^e å…çÒ„Ú
í M t ‚Æ VzG ( Æ h Y hg¼ ƒ  ) ?J -VŒ éZp
6nãrÛ‰ çÒ oßÃÚ 1Ò Á^ËÖ] å†Ò
W,é¹G
1ÅZ >gÎ102X X Xƒ
XvZX äô ³³×#³³Ö]XwÎgX Ùø çû ³‰ö …ø X ( k0* ) Zƒ¢qX k ö ³nûÏô ³³øÖ
á]‚Þ^ì 1ßµ] çq 6n`Þ ^Šm] “í, Ôm] 1‰ 6nÚ ¸) X ( Ð V : Mi§) ì HX ^³Úø X ä~¹X k
ö ³×û³Îö X :XÍ Íø
ça äÞ ‚a^& çì ^Ò XXå‚a^ÛÖ^e á^Ûm]ZZ Œ] 6nÚ xi Ñ) * *™1‡X Ô û ×ôÚû ø]X ¹X Ùø ^ÎøX :XÍ Íø X »vX éö ^rø ³ß$³Ö
ÆŠ Z+
ZYzykV˜h Mwï7(Z\ Mg ¶ Z »yŠ Ë=11= Xææø X KZXÕÕø Xy!* iX áø ^Šø ôÖX LZX Õø X6,zZX oû ×ø³Âø X ( ™
~çÔÆ\ !* Vð; Æd W ÔÆð¸Vð; Æð¸nÆw” X LZXÕ Õø X yX kö ³³nûøe X ( Åá̂)™ÒÃX Ôø Ãû ³Šø ønÖû]XgzZ
Dƒ7ù á ] uZzÆOÆ~çVð;Æ0 +z{ÔÆ0 +z{Vð;Æ X VƒH kX k ô øò³nû_ô ³ìø X6,zZX o×F ³Âø XƒxŠ ** X Ôô eûø]XgzZXææø
çÒ “í& …]‚jÞ^m †a X LZXÕ Õø
l^ÃÎ]æ 1Ò 7ç×jÎ Ÿ^e å…çÒ„Ú 1Ò å†Ú ‡æ… / / /ˆÆ+ YpŠ/ / /
{ â kZÆV
~*™Ñ ˆÆ& ¤X zX {@xÆ=12= Bâ Ûd‚f p~zŠg ZÆgI$
gu~g7=8=
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008ðÑ „]úŠ)xâ Ô V
~w‡¾zZ ó ó=gf »}g ÖÐV: M *
*ƒxŠ *6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
*, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L L$
guµgŠ
14

 ìg™ a
y ~zgŠÆŠ°ÐZgzZ ¾~zgŠÆ. ¤/Z\W ’ eãƒ7~g ZØŠ ðÃ~KÃg
$ukgŠá ZzäYG ù
á
._Æ]â ©ZÆ® ) )÷ZªÆ) ǃ„z ¼ A Á”=g ft à ~g ZŠ *
* ~g (Z¨ ®à ¥p
Ð ¿@', ÆkZì }Yq-ZC
Ù Ð ~\ M Ô ( ƒ 6nãrÛ‰ 1‰ "
#Ù牅 áô^Ú†Ê Œ]
ì gÀX X ~g » *
c gX zXŠ%X X oû ßôôjÚû ø]æ$ ^÷ßnûÓô Šû Úô oû ôßnûønuû ] Ü$ ãö ×#Ö] Ùø ^Îø #" o$ ôfß$³Ö] á$ ø] z‹õ ³øÞø] àû ³Âø æø
B÷S -ZX X Ìg ñX X y›Ây›&
Qq p' „ô Úô †û ôjùÖ] åö ]æø …ø E àô nûÒô ^Šø Ûø Öû] éô †ø Úû ‡ö oû ³Êô oû ³ôÞ†û ³Lö uû ]æ$ ^³÷ß³nûÓô ³Šû Úô
gÓi†Ú^Ò p…^Ò ^m… æ çÛÞ †nÚ] ^Ò ¸ †+] D èø qø ^Úø àö eû] åö ]æø …ø æø (áô ^Ûø mûŸôû] gô Ãø Nö oû Êô o% Ïô ãø nûøfûÖ]æø
7, 6$ e†ÅvZ {zÔì,
63{ Zg÷Z »\ M ÂÔì ;gƒ=15= ¨ÃívZ } Z c*
â V Ñ —" ì e
Û ä~ $ZzgÐ ñ÷Z ]|
~}g !* Æmb!* ÆWZg ZÆkZgzZ÷Z {gÃèÔì 6,e $†ÅÑLZ ä Ô ~èF,) Ô™ Z÷~ {z¤/Æ W )gzZ g â ¨ÔÄg {0
+i
D
Š â Û ênÆåå™ â Û wi **
ì c* -ÑÑó{uz
yz 竽ÉZ >gÎ109äq ( zâ 0Z gzZ~yZÑZ™
#
" Ù牅 á^Ú†Ê å…çÒ„Ú oãe h] 6n`ßq
Üô nûuô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×#Ö] Üô Šû eô
1a oa… ä`Ò ^÷ßnÏm ‹Þ ‹Þ oÒ á] ( ^m) 6n`Þ >rÛ‰
Üû jöÞûø] «øÖæø DNEáø æû ‚ö föÃû øi ^Úø ‚ö föÂû ø] «øÖ DMEáø æû †ö Ëô ÓF Öû] ^ãø m%^øm5 Øû Îö ì ]Š „Ð* * ¾w'¾ig * c W7„™ÂÃku=13=
«øÖæø DPEÜû i%‚û øfÂø ^Ú$ ‚º eô^Âø ^Þøø] «øÖæø DOE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö fôÂF É 7Å x Zwz w']!* ì n²~ kŠZ # Ö } .Å N, Z
DREàô mûUô oø ôÖæø Üû Óö ßömûUô Üû Óö øÖ DQE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö ôfÂF Üû jöÞûø] ~çÔ6,ä¾ *Š ] äa ÆÏ0 + i Å\W¤
/ZÔì Å ƒ Úz Ú
]Š „7( 2) z Û » } Z ,Š â Û »~
Û ( Ð Vz V·} Z ) L LÔ ìÀF, Æ \W G  ìg µ 6,ä¾]àz £z wâ Ô6,% 0*
k0* a
ì7 ‰ Ü zÔ nÆI é¨E SG G
S
4] é¨E4]Ô0 0ÃyWŒ Û Æ Ä
)
]Š „7?gzZ ( 3)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?Å X~ @* ™ ( òÝ)
ì7 ‰ Ü z n Æ ÷Z ï GL “¤Z gzZ ~ V wÎg ï ) ¤Z
GL“¤Z ÔvZ è®
~:gzZ ( 4)Vƒ@* ™ ( òÝ) ]Š „~ ÅTÅkZá Zz ä™ ( òÝ)
Å<
L zyWŒ Û Ô „6,gî~gÅ)Ô ìg ¾w'¾ig \ WV-Ô
gzZ ( 5)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?ÅXÅy Zƒ ÑZz ä™ ( òÝ) ]Š „
ìg ¾ 7w'6,¯Åäƒ: ._Æ]¶F,
Vƒ@* ™ ( òÝ)]Š „~ÅTÅkZƒáZzä™ ( òÝ)]Š „?:
å†Ò :nµ oÒ á†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi
Ôê~ y MÔ
oˉ¡Ê p^nße oÒ ]ˆ‰ ‚ÏÞ …æ] Ý^ÃÞ] ‚ÏÞ
ó ó+Š Z÷X X n}÷X X +Š Zg vX X n}g v( 6)
b¬t/
 ¤ Z ó ó[„, 6gî~gÅ)L L ÃyY\ M * @−Ã =14=
ìG ”» *™y M ÛŒ{zìG ”»êkZÆ*™y M ÛŒ =16=
gzZvZ ~}Ñç³ÂÐ,™ 7ay ~zgŠÆŠ°\ MX c* X
ì 5Ôì D +%
ÔÏA Zw×Ô Ïƒ„ãâ Û ** Å~ V wÎgÆvZ
Çgð¸ x * * CZ {z7n¾ðÃÐkZÃݸ ì ã* !gÈ â Û, 6Zw[|Z
ƒ7n¾ðÃÐ kZÃ\ M V- ÔÇggzZ¼ c*
ì e ** Çg y› ^ãø nûÊô ]çû Ïö Šø Ëø Êø ^ãø nûÊô†ø jûÚö ^øÞ†û Úø ø] è÷ øm†û ³Îø Ôø ×ô³ãû Þ% áû ø] «³øÞUû …ø ø]Tƒø ô]æø
X X X c* eWLZuZµ17!†÷ nûÚô ‚û øi^ãø ÞF †û Ú$ ‚ø Êø Ùö çû Ïø Öû] ^ãø nû×øÂø Ð$ vø Êø
ŒðñÃ\ M LZku
1 6$
^+ça äm h… á^Šu] †µ ˆq^ Œ] » ä™uh, ã ÅwqZ ÆVß Zz ÂË ( vZ ) ë Z
6ŠC # gzZ :ÀF,
†Ò ke^$ ‡]çq oÞçÞ^Î …^e …^e çÒ ˆq^ Œ] äÒ w¥pÆ ÂkZ ( ._Æ ]¡yâ ‡Ô 8¬Â) f e ™ê
6,yZ V- ,™ ( ãâ ) [gzZ {z ïŠ ¬ à ( +Z
Û ** +‡) VÍß
áZzäYÙCÔ Ç} , 77ÜïÐy M ÅZû- q’Ã\ MÆ=17=
µ{gÎ 17X ï Š™]g ¸z{nÃÂkZë:gzZì CYƒx Óu
ÆVƒ Õ(gzZ Vƒ ¬Š mï6,._Æy M ÅZûq -’[|ZÃ
$WLZu Z
1 6e
-’Ã\ M °g [gì @*
y M ÅZ ûq Y H!ZjÆvZ™ÈtB‚
}Š â 
Û «÷Z4ÐkuÆgzZ} Š â ) )4Ð
Û «® ñƒD™¿, 6ñ/ô‹§Þ.W* !ÆkZ
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008ðÑ „]úŠ)xâ Ô V
~w‡¾zZ ó ó=gf »}g ÖÐV: M *
*ƒxŠ *6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
*, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L L$
guµgŠ
15

+q ¸zÃKwÑ¢‚„:X X
,5
ïŠ äƒk …絆ãe 1‰"
# Ù牅 á^Ú†Ê 1Ò å^Ú Œ]
D™]g ˆÅVØшÆäƒ,5 q ¸zÆKwÑ¢‚„:X X
k+ ^Ò 16 Øm†n‰ 1‰ 1 Øm†n‰ 1ò×nÒ 1Þ^ã:] ÄËÞ
@N â Ûâui Z·_=18=
[|Z/£X zX òZgÙ\ M *
» ( Æx **
ñZÎ) äSÐ ™ÃyÎ 0*
ÅM%Zw!*
„:X X
qZ ?ì H ( » ( ( ™gzÔáØÔÁg » ) ) ÁggzZ÷Z )mX zX Ï0
- + i
W=g f Z
‘ # ì @* ƒ F,÷Z Ð÷Zå ÷Z ~ kZ Ô ì m‰ Ü ß Z òZg
^m) 6n`Þ kÎæ oãe h] ^nÒ wzZizgÔDƒ F, $¾Ð d
d $¾å™gzX áØX Ág »X Ág
Û » ) ~g/C
( : Z  çG
Ù Ô’ .H
2µeCÙ Ô>
Ø ÷C Ù Ì` M Ôì c*M @*
ƒÐ
6nã:] †Ò àe …]†fÛ× 1Ò àÚ] ( Ý¡‰] ¸ 
Ö Óx Ât V˜ V˜ gzZ J
# -Z # Ôì ;gƒ ¸ ~ # Ö Óx Â
k" Ôx9Ôx áÙCÔðÙCÐXÔV.¿Šp =21=
{H Ñ ì {z mX zX Ï0 +i [|Z/£ZuzŠÔ Çìg @* ƒ ¸Ô Çìg
g—ÆvZ™hgg ZÍÎÃVâ Z0 +{ ` ZzgzmÔ 'gúÔñ h1 Ô a {zý ì êŠ ÀÃ}Ñç {Š™½Æg I] § Å/ ñ ôgzZ ~
V *™
ì } Y4}Ðb ¬kZ q
-ZCÙ Ð~\ M ÔD Y− ÷Z ÌL~ Tý ì ã!* Û zg ôZý ì ~Šg^ b!*
Œ ~ T {Ñç
@*
ƒ7F, $¾d
d $¾ÌLgzZ @* ƒ7F, ÷Z
X X Xì ݪ„:vZÔv* !fÍX X X 7çjÂ^Ûq ofa„Ú æ oßm …æ] îñ^PÚ æ ð^Û×Â
ì¸"Ð]Ñq„: [1a ^jÞ^q áçÒ†j`e 1‰ àm‚ñ^Î 1Ò

ìgz$ÐM%Z „:X X X ÁqZ ~ñ/ôhzŠ Å",


(Ð MÐ}uzŠ-
qZ=19=
M
¶Cƒ~]y
ì ÑZzähg]¾šÃݸ„:X X X
¶Cƒ~ã!*
Œ
Û zg ôZX X
Ãy›Ë„:X X X X X X X X X X X X X X X X X X
¶Cƒ~Å !*
" zðÍhX X
™}ŠoX X X
¶Cƒ~x̀g Z Œ
Û Z?äƒwÈX X
™}ŠÖ#ÓX X X X X X
XX*
c XX
^Â æ Ý]†ju] æ …‚Î
Vo)IègzZ´ŠÔ Y xzY f{gÃèV˜b
¬t=20=

ZÎg™}ŠKX X ì yZŠgŠ»+Z
+‡Æ
ìÍ ¬Š nÆyZX X X X X X
ì ÑZzä™X X X X X X X KZ ) ÇìgÍ ¬Šå X X X X X
( vZY ¶
6nâ<e ØÃËÖ^e 6m†Ò kÛa +‡ÆâY 2007¤
+Z /Zìg ¤Ì» hkZV;z

6n3e 1‰ Üß`q oãe çì Âe


f|Š ‚: #
g~ku
oãe çÒ Ô×ŠÚ Øa] DƒZÎg~y˜kZ: X
6nñ^3e 1‰ Üß`q W=g f » ðZÎgÅ0#
‘ Ö Q„:X X
þþþþþþþþþþþ W=g f »yZdÆ#
‘ Ö ÓgzZkg Zæz]
.){Š ñ~yÎ 0*
„:X
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008ðÑ „]úŠ)xâ Ô V
~w‡¾zZ ó ó=gf »}g ÖÐV: M *
*ƒxŠ *6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
*, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L L$
guµgŠ
ðÑ
âY 2008
â| 1429ug MZ ypg
| â1429ug MZ ypg .ì Y 2â 008 ðÑ DD50DD {g Ѧ½Z DD7DD {g ÑDD 6DD :¢
6nÚ c…^Û Œ] ku}Z· (e, ]ðg)Æ :k , æ
~g@a ·gŒZ =rÔ# r™ ãH , mz, 6 tËZ w¾Ô# r™ sæ , mz, 6 w¾ .‚ [» xHgœÔhÝX3* @1 tzg à ÅZ ËZ e :=k , æ
ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* Ô ÃVìi‚ÝZgZMZ # r™vŠgzZ kuÆ e], ðgb ¬tÔ\ M ,™vZÔ# r™
@á · :k, æT$* *
) á Z ~ŠX |(,s§ Å !x» 7Z ·#
® r™ÔtÃ# r™Â ǃ yÎ0* Ôì ÝZ „ Y’ Å yÎ 0* ÔÃyT
¼ IZÔ „+
A 0K¶ Å 3IZ wqZÔ „+ ¶Å A
0K ¼ IZ wqZX 101* @85$ eW >+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠX10* @4 l…]] ‹×rÚ
Å IÐ ]ÑZÎ Ô[ Z± Ïz 6,äh ÂÆ Šzu Ô m» y ˆZ z ò ¾Ô Ç È ZZÔ ] § *Zç6 Æ g (Z †Wz6,
ЃE
ÔxêL » µŠ? ]ÑZÎÔ ª ˜
k1Z·ËZ e
*ƒ xŠ *
* 6 Vƒ æ KZXgzZX ]Š ¬ ň
*, á yX1‡,
á̂ 6 y* L gf »}gÖ Ð ($
!i L = Tr)V: MÔ$ gu kgŠX15* @11
Vw‡ ¾zZÔ ó ó =g f » }g Ö Ð V: M
~ @• ',
kZ Ŭ w‚ 14X [Z Ï- qZ sÜX qZŠßZ- - qZ sÜX ugMZ ypg - qZ sÜ ?/ ¤Z X ugMZ ypgX21* @16 }Òúo yzg0 +Z
e ¯ · » ÞZ [Z±Ð ãâ Û **~gÅÃ¹Æ „z Øg \ M åeù  f
f e gZ¦ /._Æ ]ŸzcÅ  b¬
@ á · :gƒÑ
ì³»[Z Æ\Wb ¬tÐ {â 2w‚ 13Ú Y xz Y fx ZZ œ. Þ ‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 23* @22
# ™tzgà ÅZ ËZe -
r q’÷Z $ T* * xÈZ, ¤z6,» ugMZ ypgX25*
ki xZ/ @24 /Z yˆZ ¦ :c Z™
.‚Ôðƒ $ "* U ã*!g ]¾¢ Þ.‡* * ]‡5 ˆ w‚ 40Ð # r™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 27* @26 gz{· Š !* Wß
Zƒ 7wßñ[Z J - ` M ¶ÐyZ Å q gÐ < Lzy MŒ Ûd $†Åw'ÊÎÆ # r™ ã¢i=
ì™·!Zâ Z̀Í
Ô i Zg ëz Ý ë Æ „ yZŠp „+ 0K¶ Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+ , F+$ Æ xsZ )* *izgX 29*@28
ì c* VZ xŠ ö*z gŠ. Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù 
á ~ Yâ 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™# Ö Z)** izg }Òúo yzÛ
E
E
ƒ ~g7 u œ ° œÔ, 6 ä M : [Z Ô s Ü Æ èEG¨ Æ X³, 4 3 { !
7 gz¢Ã }pb yZ X 31* @30 îE -4E
@G 7Š ƒ ZŠ :6¤',
E
y- z ÑÃ VÍß ( b§ Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ aZ y** ° :M%Z
D™ c* Š 7Uß xk!*
"Å xi5 gZŠ {Z9- qZ Æ # r™ ã¢?=.‚ ?Š· q nZz ) ®¤Z * c ~gî òsZ X 39* @32 Õ· :[²~Š:
 ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,Kã Å < Lzy MŒ Û ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g î òsZL L wD Z· :÷Z Û
z Ob* ! ãZx Å ó óM M L L ñO Å vZX ~, RÑX zX Z X * *i X z X [ZÑ 3T {g H Š XÅ $ eg/X 41* @40
7
71 X Vìg/ x{ â kZÔ y*VZz 15ÑZz äƒ ù 
0g e XgzZ X û á ~ „]úŠ)xâ ]g ¸
? ïŠ g Z ÛŒX X 5X X ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ÑX 42 9zg 15X X X X X X X X ãÎ 0*
\
?¶â c yúÛ ä öP ñ 4â ¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 43 wc* g5X X X X X X [²~Š:
N âÛ ·_gz¢ » }p(XzX ó ?* câÛ ·_ » VzgÑ 6¸/ ¦Æ„]úŠ)xâ ä \ M HX46* @44
°Z e 3X X X X X X X°Z e k%Z
] ,10Æ }p ~ , môZ
+
& 7 2X X X X X X X X X X X X &
+7
! fX O z õZg Z9 z,Ô ã{Z (x ÈZ , ki O» # r™ï )HX , Rg<g ö, 6 Ï! ! ð* ! ùg+ & Z xsZ
Ôg å ÅvZÔ]uZz Æ ƒ Z”R Æ âY2008ðÑ {âXò» * * uoÑÅ LY : yIg » á+ $ Æ yIg » » *Š
?Ð ,Š zÂ? „n Å V” LZ Šp ´ ˜àg- gzZ $ fZ Y X k%Z H

051D 2273260:cX X X 051D 2820901:y¯ÔŠ !* á 4‹Ô34yk yWÅZ ûq


WxsZ F-6/3 g ú -’
20 Tyrone Road East Ham London E6 6DT Phone - Fax :020 8471 5728--Fax: On request
28

== 1‰ l†ìO †ÓÊ ^j’Ö^ì o2]†Ò kÚ] äÚ^Þ‡æ… !! ‡]… Üa(Ô×ŠÚ Üa 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ… ==
Yoa‚Þ^PÞ oÒXX†ËÒ Ù^ÛÂ]ZZàm†i‚e 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ… Y
YY¹zg ÃvZ e
$¬g “XX 6n`Þ km^Â… oñçÒZZ6na ‡]†› ÜÎ… 6nÚ YY
ug MZ îGœ.9Eiz',| â1428 x ZZ xø8 .ì âÖ02008 ~g† 18 õg C c Z™# Ö Z)** izg
~ gzŠ Æ t ñ zg à /]| b§ÏZÔ Çƒ g¦! ò ¸=6= å‚Î†Ú ä×Ö]…çÞ pçÞ^ãi o× ͆ ] ^ÞŸçÚ l†–u
]|  ΠUß Ð {gëÜæ Æz ~ g »u q -Z » xzg ( ) V*c ga Ìä Vß Zz Sh Z e Â[Z ]|L LÔ å ¹ ä ËÐ=1=
ÐÙ A CZ f ä â Z Å / ñ Vc* ga ä V ß Zz Sh Z e L L c* âÛ ä ]| ó ó ~Š™ qzÑ
6nÚ on: Ôm] †Ò]ç,ßÚ †_Â ^Ò …^ßm Ôm] X7qzÑ
( ^m*]çrãe äËvi …ç_e 1òÖ 1Ò än×a] oÒ Ýæ… †’nÎ oa 1Šm]XX 6na oÖ >Ò… 7^nâ\]J 1Þ 7æ…ç2 äÓ×e
Zß e ~
( KZ ) Æ ™wJ7äâZ Å xzg„=7= ^i†Ò oa‚Þ^Þ ^÷jÎçÊ ^÷jÎæ 6nÚ ÜÖ^Ò 1ßµ] oÒ 7æ…ç2

ÅâZ Å t ñ zg à /]|gzZ 1 Å# Ö Z ñf~ì CYƒ .ßÃV2zŠ ‰ÂVƒ=2=
…ç_e 1òÖ 1Ò á] †Ò †ãe 1‰ l]†a]çq ”h e À`® d $¾z Ð íÔ Vƒ;g ƒ >% » - $;Z
l†–u çi ^3ß`µ äßm‚Ú äËvi äm p* †Ò äÞ]æ… äËvi ì t |èÑq c* Û ó ó° L L= ä VÍß ‰ } 
Š gZŒ
gzZ Š™# |zÛ™ Y á g Zi * ! ]ZÙCZ äñtzg à /=8= Cƒ qzÑÐ „ ó óÔ²kg Zæ L Li Zz6,Å T Vƒ Î{z ~
ò ¸ ¹!* ™ }ŠÃâZ KZ g bŠ q -Z Ð ~ ¶g à Zz äƒ Ýq òsZ xì õ= gzZ ì
<ê vX Š Z™ ¦~ äZ 
XX á¨^: p…çße ènÚ¡‰Ÿ] Ýç×ÃÖ] èÃÚ^qZZ å^,‰…*
oÖ]æ 1ÞO Ý^Ò 1Ò p…]ˆ+ g ˜vÚ km]æ… äm
6nÚ Yâ 1962 1‰ äÃÚ^q o‰] ( 7ça Øn’vjÖ] É…^Ê ^Ò
o†: †+] [1_e^• o†: ^m 6na 6njm^Óu
ËZ ez Ý°Z£Z ?{ E +‚ Z }÷ ä xj%−Zz }÷=3=
?ì YY ;g ù lñ{, 6 àâ* 0 Å yZ Q Â ÆŸ=9=
*Š X ¶Å ŠÅ G 0!sÑZ xE { Z_ Æ G
îG î*9°Z m g UvZ Ô
ó ó]â } .ò ¸ L L†
 R,k#gzZ ^Ï( c* ´Š Ô {g ZŠ Z (ÌðÃ
n }÷ 1 σ Å 6 q -Z w Å # Ö Z ñf n Æ
:e KZ { Z', u » Vzg ZŠ Z yZ ? 7 D W~ }%i Æ
ì á Ch~¡gzZ ¹ÜZ Z÷Ð ÚÏZ ì Å ó ó} Š Zâ {L L
Âì ˆ ~Š ó ójgL L= t ¾ t ~ }g !* Æ ~h Ç ÅÄÑ
à îG 4É 0Z ä ~
0‡E V ]ÀW e N 7[Z „z ÐZ H y}÷ @* Vz™ „0 +¶KÅ Vzga áZz äWß~ y LZ
ó óL L! Z áZz Y ÃâZ Å ñtzgà /]|¤ /Z ? å H e $Á ðÃì eù t Ô ìg pô# Ö wÅ
 å ! Å äZ ò ¸ ¹!* å h ï Z 6,g bŠ q -Z sÜÐ ~ { pç×a* '‚vÚ ä×Ö] oÖæ å^ 1‰ 6nÚ *]‚q] oÞ^uæ… c†nÚ
1Ò†Ò kìæ†Ê çÒ 7çm\^+ …æ] 7çnã:çÒ á^PnÖ^ á] ^nÒ Œ] ˜vÚ 6nÚ …æ] c†Ò 6ni]…]æ †Ò 1Ö Ý^Þ ^Ò
g JŠ ÑZz äZ y}÷ùä kZ Vƒg lñ{ n=4=
^Þ]æ†Ò 6n`Þ ÄÛq 6nÚ 7æ…]] á]çÒ á‚Ú% oÒ á]
wßz ‚z > 2i ñîG 4É 0Z ]| ~ ª
0‡E ‚g gzŠ < g¨X ì 3g
k',õ0* ä ~Ô n # ÙL L]|{z ÅX’ e=10=
pgó ó|
, q ¼ ÂÑ äY ™Zz™ ¦~ wÓZ š MZ # Ô L ßÆ™
Æ c Z™ ? ðWÐ V¹ ~h Çt å Y7 Ð ó óxsZ ®L LI
 c*â
Û Äc* gŠ " $!* Å yZ ä ~ V \ WÔ Ñ äY á { Z_
ä ~ X ì ~Š ~ ä VrZ c* â
Û ™}Š !Zj » »q -Z
ó óÐ ÚÅ +Š L L Ñ äâ Û ?Ð Ú ¾ ó ó Y7 XX äËvi ZZ …ç_e 1ãrÚ äm äÒ oÒ š†Â 1Þz än$ fÖ àe]
^ÞŸçÚ 6nÚ pFçÏi Ü× ¸% ^nÒ ( ^`Ò 1Þ 6nÚ † Ó n Ö o ã e 6 mˆ n 2 å æ 1 Þ " # ¸ % 6 na o ò + p 
6n`Þ] >9n‰ äm [ 6na †Ò b<e 1‰ …‚Ë‘ á^ì ‡]†Ê†‰ Vâ LZ vß ? * c â ÛgzZ ,Š Z™ ¦~ wÓZ M š=5 =
H (
F
n }Š : Ì¡‚, RñÏçF
4G
?- £ LÐ ÚÅ +Š =11= Ô ñ 3Š ™}Š ó óL L»ðÃQ ƒ YÖ ~ VzyÆ \!*
6,X M hZz™7\Š 6,Và yZ n Æ yZ g(]|èY äÒ 1a ä_e^• äm ^Ò kÃm† †µ *^nße oÒ &m‚u o‰]
Ô D™ c* Š Zz™\ W äËvi Ÿ]æ 1ß×Ú çÒ 1Ö]æ 1ßm Ý^rÞ] l^Ú‚ì oÚ çÎ

/âY 2008 ðÑ„]úŠ )xâ ÔN â izg Ôi Zg ëX z X Ý ëÆ yZ „0


Ö Z)**
Û ±5 cZ™# +K¶Å ó ó¬wqZ L L+,$ Æ xsZ )**
F+ izg /
29

gƒÑX X X X X X X X X X D™7~g »tâu( kZ ÌLvß»


DZ vZz ? ǃ @*
[ ZhZ !* ƒ H H~ gz?gzZX X X X ƒ : «o { kH&Ð V˜
…]* †a]çq p†fß á^e‡¨^+ å†nÛì 1‰ Œ†e äj ˆ+ N âÛ ]g ˆ~V 2ÃgzuX X X
1Ò 1Þ^ãrÛ‰ oãe h] É^Ú †,Ú 7ça^a… ^ãÒ gzZ ¯} À ò 1Z x â ZX X X X X X
gzZ °ôi ŸÔyZfZ ~g »u e],
ðg c**
0 ƒ 7Þ.‡=17= Æ™|# zÛ àŠ Æ è~ ò gzŠx â Z X X X X X X X X X
Ï™ ~g »u Åi +¤/RZ gzZ , ™}g7 sg r CZ f
V'¾X X X †nì Øa] 1‰ kfŠÞ oÒ àm* XX l†–uZZ ^Ò …æ* c†nÚ
gzZ VBX X X X X 1Ëvi …æ] c†Ò ]…] ˆ+ †µ Ìñ^vi 1Ö]æ 1ß×Ú 1‰
YH4´
? D W~ ~æ 5G¾Å V»
¾ ! Ð ™ÔVƒÆÄÑ :e :e {z Ì=12=
ìÙC*
V;z ñY H ZÎg V- Ãgâ Y klÆ ã!*
Û ~oT
Œ 1nòãÓm* ä ^Ûi …æ] Ôm]
çi 1ñO äÞ XX á]†ve ^Ò o:æ… ZZ w©t » ( 
†,Ræ°Z ) 
†, qZ ÆàcZ™
R kl-
w‚C Ù ì
[ça Ù‡^Þ pF]ç׉ æ àÚ ^nÒ
yZfZ e], ðg ~ Š !* WxsZ X X X X
7ça Õ^ì oÒ 7çiçq 1Ò kÚ] 1ñ^Û× 6nÚ
gzZ VÁâg ¶ Z i ŸX X X X X X X X X X X X X
Ö wÜ|ŠzŠ Æ Vâ n }÷]³Å yZ =18=
# ÃÏ™ ~g »uq
-Z Åi +¤/RZ X X X X X X X X X
Ôì Bbg
ì* @™7 }–Ý‚, 6 µñÆ V* !ÛŒÏ
1Þ 7ç`ßq 6na 1iça …ç2 åæ ͆‘ äÞ^PÞ ]†nÚ
ì @*ƒ x ** Æ áZz á̂ 6,Ï™ kZ Z–q -Z –n kZ Ï™
6nÚ \ oÒ Œ] äÒ^i 6na oÖ >Ò… 7 ^nâ\]J
Ð á ZjkZ Tg s$ +á Zz á̂ gzZ
gzZ ÃÖ'ZŠgz KZ=19= *^eO Ý¡‰] äÃÎ]æ Õ^ßÚ† Ôm] ^Ò Œ†e äj ˆ+
6n`Þ km^Â… oñçÒ 1òÖ 1Ò 7çni]*…]æ çÒ 8Š×Þ†q ‡^jÛÚ Ôm] 1a Ý^ ‡ 7^e‡6nÚ
äm gu^‘ oÎæ…^Ê ä×Ö] km^Â… Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
ó g » Z– » \ M L LÔH
óì Š ¹Æ™y¯izgÆ Ï=13=
Yâ 2004†fÛ‰ Œ^`ßÚ†rnÚˆq^Â
ó ó ? Z– K̈Ã L L
10gzZ w‚ 5 ì ;g ÉÚ~„]úŠ )xâ Ð=19= ó óì jc \WÐ s§Å †  R, }g ø L L
7éÐ F Ì{g f xsZ )** izg A¬Šz!*Æ äg ¦ /¹ ó Xó £Š }Š à gzZ Ë\ WÔ Vƒ ~ gƒÑ L L
ñƒ ^n+ ^nÖ >Ò… 6nÚ …ˆm†Ê ·mJ ]†Óe åæ ( …^Îæ pƒ p…^Î
XXoן] h…ZZØÃËÖ^e çÒ kÖæ* 7 ç ` Þ ] ( ^n + ^ n Ò á ç Ê † ã µ † µ o Š µ ] æ o Ò á ] ‚ à e 1 j Ë a … æ ]
oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰6nÚ 7çÖ]æ 1ßÞ^Ú ! M xsZ Æ m
~ M Š* M˜Z– Â *
c Š™ IQ ä=14=
yZÔ `ƒ ïá#Æ™ ì‡J yZö#
r™=20= ¸ ™.$Z e Ð ñä VrZ Ô ˆ Å Òà Š¶Š 4Š', i™ à
yÎ 0*WZ ?vg ) , Æ
gŠ Z', ÐgzZ Ë Â c*Š™
1ñO c * çÒ Ü,ne 1Ò†Ò Ýç×ÃÚ äjµ ^Ò †ã+ 1Ò á]
Ãr
# ™ ã ¢ <g [ » X X oñ^µ p †fí:çì …æ] 1ò+ †ã+ çÒ Ý^: gu^‘ åæ
Ô åŠ
HH 7 4Š Yâ 2007Þâ „]úŠ )xâ X X X ~ Ðgæ q -Z gzZ c* Ü z ÏZ Âì c*
VZ ‰ M Z–=15=
-âY 2008 ðÑ ` M Šz!*
J Æ }°zX X +Z ñW}Š
< { i Z0
Ðr # ™ 㢠i?{z „ : X X X 1ßm* …^i] Ù^ãÒ oÒ †:^Û: 1‰ Ý^Þ 1Ò kÚ†u æ k×u
„ :gzZ n Zz™ qg X X X X X X X X X X 1i†Ò ]牅 | †› ‹Ò çÒ c†Óe 1Ò oÞ^e†Î 1Ö]æ
xsZ)* *izgÔì w gßÅŠ !* M xsZ sÜt =16=
 n ™y´Z » WÑ Ð yQ Šp cZ™X X X
} M M} M X X B ™X X { â kZ X X ,™vZ @ÃX X X X X X X

/âY 2008 ðÑ„]úŠ )xâ ÔN â izg Ôi Zg ëX z X Ý ëÆ yZ „0


Ö Z)**
Û ±5 cZ™# +K¶Å ó ó¬wqZ L L+,$ Æ xsZ )**
F+ izg /
32

YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY


~w‡¾zZÔ ÇñY~c izŠ {zñ+
==V 0* 6íVYß1Ö#^Ñ,
!^Ñ, 6í( ì yâ Û» V
~·) ==
Ysmæ†i æ oΆi oÒ Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9ŠqÐe^‰Y
=="ÅcZ™ x‰ZgZŠ eYŠ *ZÔ ãZ/£Z i ÚZËZ e *
* Ññ[»xi 5g ZŠ {Z 9ÆyZ nÆ==
6na kÚ‚ì ;nµ l^•æ†ÃÚ 1‰ k߉æ á'†Î †µ XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ( p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
Ù77u ðÃá Zzä™: ¿6,¬{gÃèÆ]+Z[gvZ ø…^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü Þ$^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø YMY
59X e$ MX X Y ûZ {gÎ4X ( Ð , 6 íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì yâ Û »~V ·)ÔìÀF,
xg7ÍzZÐVzÃLUx- qZ »`™$ e M kZ=3= V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ ^Ñ
+!*

/Zì bŠ ™ozæÐ ]!* $ M kZ » °g [g {zc e
kZ Ãe ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)
G G
¢
Š
Hc*Š CÔƒn
pgyZZ?yŠÆ]y MgzZƒ n S
pgyZZ6,vZ ( é5 Zz) š ñXÐ3ÌÃ( kue, ]ðgÆ )ívZ
?KãÅ< L zy M Œ Û Ãt‹C Ù LZÔÃïC Ù KZ ÔÃñZgC Ù KZì } M M} M ÌÃr # ™ã¢i?gzZ
CµŠp i Z|t Ð kZ ÔÌyZZ‹ogzZì ÌyZZ ÿL Š ´6, ;* 5 Å
G
@Å]xsZ {g ZŠ ZÆ# r™ã¢i?
? KãÅ< L zy M Œ Û ÃñZg KZgzZ ïKZ t‹LZ vßì
XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ^Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
? „z =KZ ( ƒ: c* ƒgÅ» kZ 7Z ) yZZÝZ »yZ n p6,7
oÞ]‚Û‘ ‚Ûu]‡^rÂ]†9Ò]J ^ÞŸçÚ ‡]
,™: Ð ~ yZÃ\ M gzZ b ¬ kZvZ Ô 7? ]y M x- gzZvZì ByY6, gîàßZ
á g Z ë Z ZuzŠ~}g !*

ì ã !* Æg !* zg » ~ŠÎÔ} M M} M
ì ã* !gŠ á
g Z?{ûX zX ïªñZg½%Z =2=
g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm áû ô] Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×#Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßiø áû ^ôÊ
( 276) $ e M {ÂZ >gÎ2 Üõ nû$ôø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö
àö Šø uû ø]æ$ †º nûìø Ôø ôÖƒF !†ô ìô ŸFû] Ýô çû nøÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö
Ã]c* MzŠ „ yZÔì @* SÊÎvZÔìÀF,
Ã]‡œgzZ ì @*
J (, DQU km3 ð^ŠßÖ] å…ç‰PE¡÷mûæô ^ûøi
;g Y H {û6,VßßZ °ŸZ Xñƒ n pg ~ ‚f ) ñYƒ µZz s %Z~ ?~A çˤ /Z :
{zÔì 9ÂN Y ð0* Y Zg M {Š c*
iÐ q
-Z
nÆãò* 0 Åxw›Vƒ- qZ -ZsÜÅîJ
„q -ñZg
À !
Ô ö Óh Ô à â LZì e@',ÆkZÔìñ/ô]§~ V wÎg]§zy M ÛŒÂxwZ÷ ª)ÐZ : ( ì { Zg
Vß Zj{Š™k,
’ņ gL LäZ6,V- œÔÃ]ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
 °?ó ó!* / vZ zŠ¢ ( Ã] Ã%Z LZ
~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð ŠppÆ y M Œ Û ª) s§Å
/ /'{û'/ / ]c* Û ñƒD™Ðy M Œ
M Å *™È M Œ Û
zw¸Æ~ V *™Ñ ª) s§Å ~ V wÎgzŠ N*ßgzZ ( Å6,?KãÅ
( 1a ^a… ^q ^nÒ †µ 7çÖç‘] …^2 áö]D ]÷†’jíÚE
/Z ( Ðj™‰
¤ Ü zÏZsÜ?ÂtgzZÔ( Å6, ?KãÅ< L ªÅ÷
7çjÎæ Ý^Ûi ^Ò Üm†Ò á'†Î ( Ùç‘] ¡`µ 6nÚ á]
V˜)ƒn pgyZZ6,yŠÆ]y pgyZZ6,vZ ( .Zz) ?
MgzZƒn
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
33
1a oÞ^e… Eô^H…] (]†‰æE ]§gzZ V ~*™Ñ]§wßZ ZuzŠÔì * *ƒï»nÆ=4=
g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm
DNSRE Üõ nûô$ø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö Æ))b ¬ kZ N â Û ^ â )ì ï» n Æ V!z x Ó / ñô
( s^ © » Æ ŠÎ) D J (,gzZ ÊΠ D S vZ Ô ÀF, Ëg $ug ï Z Ìt gzZ –7g $u  ä ( ( ku e], ðg
gzZ ˪)ÃgÕ }]** Ë @* ™I 7vZ gzZ ½ Ã]‡œ wßZÔZŠÔ ( ì ¬Ôì ª ‚gz]tg ïZƒ : VY Ì~]gß
Ã} ^,Y © »ÔÃg Õ}]** á Zz ä™w'ÊÎÐÒX c* Xx* -Z ~ X ‰Y à ï 7+Z ] c*
* q M zŠ ðÃÐ ~ *™y M Œ
Û
ByYnÆK zŠ ðà ÔwßZ åaÔ Vƒ ‰ G ~g Y ]â ©Z xŠ ƒÐ }uzŠ
1Ò gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ xŠ ƒÐ }uzŠ q -Z ~ X ‰Y à ï7+Zg Ig $Š q Z
änÏÊ…ç_e 1Þ 7ç`Þ] äÒ 1a äm E^nße Ôm] oÒ ä3e^jÒ p, Z Ð g $u c*e$ M Ë‚$ + Ô Vƒ ‰ ØŠ ] â © Z
ì c* Šx Âà â {z~]gßÅ ó ó g xgzZÌ Z%L ÃL 0# Ö Z =6= {zD™[™
Ìi» b) à â x ÓÆ0# Ö Q Å Yâ 2007gzZ ì Ìw' X X 3â :X *
c X 3â Ô3Y:X * c X 3YX X
Ö Q à Zzä™wJà ~g îòsZ {Š™g (Z År
# # ™?X ªX ì CƒkzÅ y-Ôì Cƒq Z ºZÅ‚fÆyZ {z
°œÅg¦kZZ # Ô Ìó ó]y W L LgzZì $ Ë ¾Ìó ó*Š L0 L /−Ð,}gŠÃVßßZVzg e[Z /
ì ã!* gŠ
á g Z ~Ôœ
7çjÎæ Ý^Ûi 1Ò Üm†Ò á)†Î ( Ùç‘] ] (¡`µ
ä́ä´ $ô†û uø oû Êô äü øÖ û ˆôô̂ øÞ éô †ø ìô ŸFû] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Òø àû Úø oñçÒ ^÷Ã_Î åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1òÖ 1Ò
7„Za ] Ñq , Z -
^ãø ßûÚô ä́ä´ ôi©û Þö ^ønÞû‚% Ö] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Òø àû Úø æø JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ =5=
] c*  ZgÓ Z',Š¼Ð *™y M Œ
M„ Û nÆðÉg ~XÐVƒ
DNLEgõ nû’ô Þ$ àû Úô éô †ø ìô ŸF û] oÊô äü øÖ^Úø æø
Ô ÃY~Š :`™
( Ð ÚÅ¿z™ÅyZ ) ë ÂT e kÅ]y Wðà ÔÀ,F
g m† Î 1 Ò 7 çÖ ] æ l †ì ) †Ó Ê 6 n Ú ä 3 e^ j Ò å †’ f i †m ‡
kÅ *Š ( @',Æ ]y WZ# ) Dâ Û « kÅ]y W
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Úçi 1a ^ÒEç‰ Åç•çÚ Ø‘]
ðûyZ~]y Wï Š}ŠÐ~kZ ó¼ ó L L7ZëT e
oÞ^e… Eô^H…]
‚fÐQÐáZjÏZ ( ÐVƒÐ ~ 3IZ {z ª)7z
ø # ö$ ö $ ø
Û d áû ô] ]çe5 †ôù Ö] àø Úô oø Ïô øe ^Úø ]æû …ö ƒæø äø ×Ö]]çÏi] ]çßÚø ! àø mû„ô Ö] ^ãø m%^m5
N â 
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ àø Úôù hõ †û vø eô ]çû Þöƒø ^ûÊø ]çû ×ö Ãø Ëû øi Üû $Ö áû ^ôÊø DNSTE àø nûßôÚô ©û Ú% Üû jößûÒö
# Üm†Ò ofÞ äÒ 1a äm E^nße p†‰æE oÒ ä3e^jÒ
" äôÖçû ‰ö …ø æø äô ×#Ö]
]* 6zZì n²6 Z Ô¸7„J~gzŠÆ=7= gzZ ( Ð „$
c W4ðƒ~Š, +Zg—ÆvZ ) ƒg Dg eß Zz( Ç) ÈZZ} ZÔÀF,
# ™ ã¢i?¤
r /Z−Ã|kZ ñƒ n pgÃ7à ã!* g ðñ ( éSG G
5š¢ Zz) ?¤ /Z ì Š H{g ¹!* ( ŠÎ Zg v)fÆ VÍß ) zŠ hg
HH7™f~ *™y M Œ
Š ƒ »x ÂÆJÆ H: (Z ä?¤
Û »kZgzZ å~gz¢** /ZQ ( 278)ƒ ñÑÖ!* yZZ(Åyu!* yZZ )
ÂQ v!*fÍ Âìg f eŠÎ™}Š x ** » {)z•  ZÑ~g !* X » œÃŠÎª)
zg»X c*
oû jôÛø Ãû Þô Üû Óö nû×øÂø kö Ûû Ûø iûø]æø Üû Óö øßmûô Üû Óö øÖ kö ×ûÛø Òû ø] Ýø çû ønûÖø] {ÂZ >gÎ2X X n Æ k V wÎgÆvZgzZvZ ƒ Yƒg »
B Ð~
^÷ßmûô Ýø ¡ø‰û Ÿôû] Üö Óö øÖ kö nû•ô …ø æø X X X 279X zX 278e
$M
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
34

Ô§Zz·i p Ð )~ & ¤z G @* Å} úŠ LZ Ð ~g I]§ X X Xz ãxgŠ » 3$ e M {+ ZÓZ {gÎ5X X X


ìt|h +Š F,
Þ ‡*
. *Z# , ™7] uZz ~Š™~g7gzZÔ+Š Zg vn}g vä~ì c* Š™å` M ÔÀF,
1Ò gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ + Š§ ÃxsZn}g vì 1™IgzZ ÚKZ ì
äÒ…^fÚ l^nu 1Ò " # Üm†Ò ofÞ çi oa äÞ 6nÚ ä3e^jÒ à ï †tt ÑZ ˆƒ d $†„  Zg Ó Z',Å 3e $ M Å {Z +ÓZ >gÎ5
ñ! ôËÐ~ñ/ô„:gzZ ì H Š H `gŠ§Zzðû =9= ó óÚgzZ + Š L LÌ {zÐ KJ -# Ö ª¼ ~ kZ ñY
t ~g¬Ð Ð=ðä HH `gŠ§Zz ðà »gI] § Å
/ZÔì Š $u c*
g `™e $ M ðä /Z ~ G @* z& ¤Å †{gÃèÔì ï
á~
òsZ Z # ~ T§Zz ðà ÂÌä \ M r # ™ kui7
»T Zƒ 7¬Ð b ¬ kZ v:Z Ô @* ƒ¬ I †ÐZ  Cƒg I
]§ Å ~ V *™Ñ „:§Zz ðà » σk ,¦ /** ]gz¢ÅJ
Sé&Z ÂÔÐ ~g I] §Åñ! ôË„:gzZ H `gŠÐ ~g I G @* Å i Z {Š™7Æ r # ™ ?~ *™ yWŒ Û ì t ]o
E
yMŒ Û (^–÷Ãû eø äü –øÃû eø Ñö‚ôù’ømöDáö!†û Ïö³Öû]øEÔ7`™e $WðÃ~& ¤z
c* ¬kZ ~g ZŠ)f ÅkZñ W| 7,~7s§\ W ì n²
b
X X -0Zz/ù)ì C™& ¤Å}uzŠ q -Z ]c* WÅ *™
ì År # ™ã¢ß?É 7Å{Š™ïgzZ Ë
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ 1‰ Œ] yWŒ Û ^–÷Ãû eø äü –øÃû eø †ö ³ŠôùËø³mö áö!†û ³Ïö³Öû]ø ì {Š™~
.ZÐÏZ ( zâ 0Zz£Z
Ðn×íi oÞ^_nH oÒ Ôßne äÒ 6n`Þ Í¡jì] oãe çÒ @* ™ŠppLZ *™yWŒ Û Ô C™‚Å}uzŠ q -Z ] c* W Å *™
JÂ~g ¬ÐÐ=ðÃ/ ¤ ZÔì {Š™ Za Å„Š·=10= & ¤zG @* ÅT ì Cƒ ô=Åe $ M ~uzŠ e
$Mq -Z ª ì
à ½Æ êÝC Ù Ô†
 °C Ù ÔC Ù ŠC
Ù Ð V-œ „ _7, ÔC™Ôˆ~Š6, gîÆ:%sÜ Ô`™] c* W 6ðƒ~Š6, zZ
ï Š7wŠ ðûJpD™ ÂÔÅJy›ñZC ÙŠ w'Ætig¤ /Z ‰ G wEZ n kZp ÖZÆ:%gzZg "Z
Æ]gú)y›L L ¾t ðÉσ „z ÎâÅnZ ‹Z kZ  ** ÑVŒ~k , ’‚»XÏVƒ] c* WÎF ÂñY –Ã]c* W6,x Zwz
wŠ ðà »m{gÃè p ïŠg Z Œ iÃmÆ ~ç VxB‚
Û ** X 7ƒ  oÐá ZjÆûzµñ
~ y˜ kZ ì wŠ {zt Â, Š U Ã ó) ó L LûLE©EÅó ó D™7m, ? X X X wßZÔ ZuzŠX X X
Æå gzZ ¼ A Ì~ y˜ k QgzZì á C=g f » s¬z ðZ Ì …æ ] "
# ‚ÛvÚ l†n‰
-#
J Ö ª ]gz¢ÅÚ T Zƒ " $U*Z®Ôì @* ƒ=g f » m
åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1Ò z
äe^v‘ l†n‰
ÐyŠTÔM hYñŠ ] uZz„6,kZ¶$ Ë ƒ
ðÃ, Z - JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ ðà ‡=8=
1a oÒ Ðn×íi oÒ Ôßne 1Þ àaƒ oÞ^_nH 1Ò Eç`m E
Ñ„ Zg { Z',ÃVß Zzpg ]yM æL¾¡~X ÐVƒ7Za ] Ñq
8Þ¨^Ò] Ôßne pHç‰ †nÆ 1òÖ 1ÒXX Ôi ‚u oÒ p…çfrÚ ZZ
: ] uZzÔ§ZzX X·i pÐ )X XÐg I] §Å / ñ ôgzZ ~
V *™
` M åÐ V-œ~J~Š·)z ~Š·C $™ª)
$ƒ » Z .
Ù (.
ä( ( kue], ðgÆ ) ) b
¬kZN â Û ^ â ) VƒM
hY ñŠ
Åä™ì‡J*Ð µ ZÔ Åx  < 6 ËÐ µ ZÔ ì Ì
ƒ : VY Ì~ ]gß Ëg $ugï Z ÌtgzZ –7g $uÂ
~g ¬Ð Ð=ðä /Z[ ZÔ Ïƒ LvZY ¶KZ: Ôì: ¶ : ]gz¢
ì¬Ôì ª ‚gz]tgï Z
kZ Âì yz¬Ð JÂÌ. $ƒ » Z.
$™ r # ™kui7t
{gÃèÇ }Š Ì[ Z b¬tì n²6 Z 7{g e ðÃZÎÆ ]uZzÔ§ZzX X·i Ðp)X X
-Z ™ wï ÐVzk
: Óª gzZ q ,’Å V8$ +Ð V-œ n2 Æó ó~g î òsZ L LÔì w'  M hY Š Æ Ú kZ Â
Ç}Š™wZÎwë** Å/ ñ ôgzZ ~
V *™Ñì n Û »yZtZ®ã¢i?Âg ZŠ} úŠ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
35

vZ ~È/µ - r™?)VrZ ~È/µ-


qZgzZ Åä(# qZXX X X X wßZÔ ZŠX X X
?gzZ ~g‡C )ì ÑZzä™~È/µ4Ѓ
Ù @*  vZgzZ Åä l^m) æH oñçÒ 1‰ 6nÚ Üm†Ò á)†Î
]‡Ð kZ c* Ûk
â ,’^ˆƜÅw‚ A‚ äVMr #™ 6nÚ Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm]
›ßs§ÅhÓZg„~Ï0 +iKZgzZN â 
Û qgÔ,™Ýq ]â ©ZxŠ ƒÐ$eW Ë~uzŠ Å]â © Z‰ Š =11=
X X X ÕZuzŠX X X gzZ 5s§\W?Š ìYÐg $uzyWŒ Û ÅkZÔVƒ‰ G ~gY
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ñW| 7,~9s§
oÒ Üm†Ò á'†Î 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64 X X X wßZÔ åaX X X
yZŠpÆ$ e M kZ ñZÎ) * c Š7!Zj »$ qZ Ë =14=
eW- &mH^u] æH oñçÒ 1‰ 6nÚ äÒ…^fÚ &mH^u]
?Æ yÎ 0* ì ]oÎ » ] !* kZ ¸ ( ì s ÜÆ„Å &m‚u Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm]
Ðg I$ gu~uzŠ ËÅ] â ©Zz] uZz{Š™yÒ~=12=
äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ
( X c*$W ) Ë‚$
Xe + ÔVƒ ‰ Š ]â ©Z z ] uZz xŠ ƒ
ËŠz!* Æäƒ=.‚ÔŠz!* ÆäƒyWŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
3Y:X c* X 3Y{z}™[™p, ZÐg $u
{gÃèÆ y@*év!* fÍ&nÑ 7Ã} •Æ e $W c*$Wq
e -Z
Ë YÅG @*
$ Åg¦Ô^ÂÆ~g îòsZ
3â:X * c X 3â
$WàZz kz Åy- ˜Z Z VŒ)ì Cƒ q Z ºZ Å‚fÆ yZ {z
e
X X X ÕZŠX X X ( „gYÅ7`gŠg I
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
X X X ÝbÔV™ÁyZªP[ZX X X
&mE^u] 7çãÒŸ 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64
X X X ÕªX X X
n™7lˆ+Z Ì$ gu-qZ Šz* !Æ{ífÆg I=15=
l^u¡_‘] o`ÏÊ 1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
Åg¦Ô^ÂÆ ~g î òsZ {gÃèÆ y@*év!*
ÅG @* fÍ&
$Š q Z Ã ~Š ã
»g X 7 ~zZg X c*
CX c* X Ô ÌèV˜) $
Ë Y oÒ 1ßnÖ š†Î †µ QO ävË‘ 6nÚ c‚ßâE >Ò…ç+ 1Ò
Û ) ™ ÉÎÔs ÜÆ„År
yMŒ # ™?Šp X c*
X 7!Zj
ñWy¶V;}÷L Lp ÖZÆkZì Å, k’wV =13=
ìŠHHŠgÐVæŠ x( ñOÆ< Lz
Þ ‡ó óX X äh
# ™ ?x Z Z .
r +yVc yZ=Ô ñƒ
X X X ÕåaX X X
wï7(Z ̧Zz q ñ ôgzZ ~
-ZÐ ~gI] § Å/ V *™Ñ
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ñ ôÔƒŠ
Å/ Û L Ln Æ ãZ ÂÅ y¶ËV˜ M
H HÝq ó ónŒ h
1Šq 1a oãe åæ &m‚u åE†Ò †m†vi Ôm] 6nÚ ä3e^jÒ
Š™Éc*
c* Š ä: { IZ V˜ ñW Â] uZz, Z ~g I]§
Åä™, k’(ËÐ~] ,64Æ^Â ~g îòsZ =16=
ìg 3B‚Æ y¶Ì{z c* Š W,@* t Ãy¶~ }ƒ0 +Z gzZ
# ™?Ô~Š6,
$;f År
z- ™?N* Æg0+ZÆ~g îòsZ ñO
 °g ÄÔìgÐ ‘ÃÔc* 37** 3Šp ä y!* ö Z #
N âÛ ±5k ,’à ZzäYÅÜùzðnƶŠŠ ZŠ Åtzf
äß ä×Ö] o•… á^Û% Ù^Î äVMq -ÑÑ øZuz
XXÙ]çÎ Ýõ^Ú oÖ ÜÓßÚ tçuœ Ù^ÃÊ Ý^Ú oÖ ÜÓÞ]ZZ àø mû†ô Óô ÛF Öû] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ äö ×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø DD
DMMQ:MT of›†ÏÖ] †nŠËiE ( 54$ eWyZ/wZ >gÎ3)
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
36
å…^n+ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] X XÃaÎqgñZ,r™?,™vZX X
'#
ÐZì * c Š!Zj » Z•- e M Tg *
qZÆ`™$ !«, 6 = 1 9=
ÅÃ
ò ·?[ » WZ ?¬ Æ yÎ 0* g ZÍg )
,−Zz Æ yZX 1
ì ã!*gŠ

á g ZÔ³7,Ì\ M åYYc* Š!Zj »y M ÅZsg ç‚


áø çû ×öÒö ^ûøi ^Û$ Úôù ¡÷nû×ôÎø Ÿ$ô] ä́ä?´ ×ôfößû‰ö oû Êô åö æû …ö „ø Êø Üû i% ‚û ’ø uø ^Ûø Êø y M ÅZyÒ‚Å~ò âåZsÑZ[»ñƒD Yú±q -ZX 2
 :( ¬ Ð ä M w‚ ] ‚ Æ ÔµÔ à ‚ È)Ô ì À, F
åYYc* Š!Zj»
~Tg ZlÏ~hð 1zŠ hg~ Vß !* ÆkZÐZ I » ?( `)
47e $ M Š->gÎ12XЃ 3?Ð X X X »§·{gÃèVâzŠX X X
qzÑÆÀF, Æ} •Æe $ M {gÃè]* ! äkuÆ b ¬kZ 1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ì Å ãZz~( ¯Ã )?', ~ ojÓ‰ça ^nÒ åæ¡Â 1Ò Œ] äqæ oÒ 1ßmE äÞ äÖ]çu
gazxj%~â åZsÑZ * * Ññ& ¤zG * @ÅkZ =20= 0 ÆD#
k* r™ÙC§·VâzŠ Ñ* !{gÃèÅ„„È-Šì =17=
Zhð1V;L LÔD â Ûk ,’Ôì CƒÐÀF,Æy M ÅZyÒ‚Å ïC Ù Â ïŠ!Zj » ËÐ ~§· yZ r # ™ ?¤ /Z Šñ
{z @* N â Û 3g6, # ™?°g[g ó }
r ó z M~ä3}g v ‚ ?ÆyÎ 0* Ô å YNŠÃt òz t (ÆkZ™wÅÐZ ÑZz ä™
ˆÆT¶ˆðCnÆVß ‚] ‚yQ ¨Å[ ZpÙ äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ
}g vˆÆkZ Š H¹7tÔ¸á Zz ä M w‚Æ à ¥p ËŠz!* Æäƒ=.‚ÔŠz!* ÆäƒyWŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
ÅVØg!* n Æ ~h !* k»~ TÐ B™ äz x  (Z q -Z ? Æ kZ ñZÎ) nÑ 7Ã} •Æ e $WX c* Xe$Wq-Z
: m»} •Æ`™e $ M {gÃè Zƒ " $U* Z®Ôσ 7]gz¢ 7Ð < Û ) ~ˆ ™É&gzZì s ÜÆ„År
L zy M Œ #™
ÐðÅ& §wŠ ËÆVØg !* „:gzZìЄ òsZ {gÃèÆy@* év!*
fÍ&( ì Š HHŠgÐ VæŠ x É
Ë YÅG @* Åg¦Ô^ÂÆ~g î
X X X ÕVZ ‚X X X $

gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ X X X ÕVZv*


0 XXX
å…^e ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
<g Mg- c [g,
c MŠ *
qZÔ* 6kZ L LX X D â Û,
k’, 6=21= oÒ l^‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
¯k
, ¦]gzpq -ZÔåŠ OZ¹6,äƒC Ù â ~®LZ ÎÔ ä D â ÛW] Z|X X L LÔD â Û,k’~VÅÑzŠ ~y M =18=
ðÃ~ kZ¿ c* ŠÉÌy´ZtngzZ ~Š Î~ ua Æà™ {zì 4}ÐW~k X ã!*
’X c*
, i nÆyZ Â 4gzZ
Å
4Óh.Zã
ì‡6,gî iŠpx ¦ÑX wŠ X »< ~ŠÎnÆ èEG ¬
kZ Âã k0* Æk,¦Z á Ô}Š™„0
# Ãx
+¶KÅkZ {z ñ0* ! Zy

# ™ ?vZ ón
3g6,r ó Y Å ~zc Å:%à VÆ yZ @* N â Û
7Z „¢pÔVZ0 + +¶ZÐ ]ªÔ 5:¼Æ Vâ ¶
$ KñZÎ6,
Ù Ð V-œì –¼ {zÆ™~pÅÂq
C -Z ä VrZ ñâ Û
` MpðÎ(ÏZ™ ¯k ,¦„zQizgŒ ZÔÓÎIF, ~uzŠq
-Z
Ðq -Z Ô ZcÔì ;gÉ xsZ ÔŠC Ù Ô êÝCÙ Ô†
 °CÙ ÔtC ÙŠ
ðÃ~ kZ¿ ˆ~Š ]úŠt ~ y´ZÆ` M Ô åZy´Z »
?Ô b§Å kuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7,Ð Q õ0*
vZÔó óBÝ‚ 9k ,¦Ãx
á Ô}Š™ b & ZÅkZ {zx™{ Zgi ZÔñ0* ! Zy

N 0* g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZnÆr #™
tzfz- $;f szcKZ Qg !* -Z äVrZN â 
q # ™?
Û 3g6,r
ÌVŒÔ c* Û Ÿ» » ( x Â)k
â ,¦X wŠ X ñƒ D™ {C Ù b»
X X X ÕÙ X X X
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
37
å†j‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] Ù ŠC
ÙC ÔtC Ù Ð V- œì –¼ {zÆ™~pÅÂq -Z äVrZ
21ÔZcÆ™„~Vz•zŠÃ275$ e M >ÂZ >gÎ2,
6=24=
ÐQ õ0* Ðq-ZÔ ZcÔì ;gÉ xsZÔŠC
Ù ÔêÝC Ù Ô†
 °
&c* Ù Š~p ÖZ}uzŠ Ã?Š7~8
ZC -g ã*ZŠ ~â YZ LZ~
nÆ # r™?Ô b§ÅkuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7,
Û ±5ã!*
N â á g ZÔì [YHŠg Ð?Š F,

~ ¸}
N 0*g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZ
Äø nûføûÖ] äö ×#Ö] Ø$ uø ø]æø Ý ]çeF †ôù Ö] Øö %ûÚô Äö nûøfûÖ] ^Ûø Þ$ô] ]ç?û Öö^Îø Üû ãö Þ$^øeô Ôø ôÖƒF
X X X ÕVZ^ MX X X
275$ e M >ÂZ >gÎ2!!]çeF †ôù Ö] Ýø †$ uø æø gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
‰kZ 1Ð Z7yŠÆ# Ö ªD 3ŠÎvß )ÔìÀF, å…‚ßµ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
( »áZzä3ŠÎ{gÃèwq )t( ƒc* Š™Ñ1™gäy-&¿ vß ( á Zzä™Wzï)¸ L LX X D â Û, k’,6=22=
ävZèÑqì#â Å„ŠÎ ÂÌ]g ˆ¸ë {z ZƒÐzz kZ à Zz äñÐOŠ Q ñOÆOŠ S Ãy»t ï ŠÈtiŠ ‰
3g 6,r# ™ ?°g [gÔ ì Hx ZwÊÎgzZ ì H w'Ã]g ˆ ñOQg !* -Z ä VrZN â 
q # ™?°g[g óì
Û 3g6,r ó ]!*
)Ô ï) Ì , i ZâÐ =ÂÅ WÎ7Z gzZ N â Û ì c* ŠÐ ?Š xñO Å< L zy M Œ Û [Z »Wz nZ ‹Z x
$ M s Ü LZ ¬) i Z0
e +Z +F,{h +I kZÆ r # ™ ? ~gù ä³ #Ë~/²Z +ZiÐ~œÛ¸¦ /ÐkuÆ b ¬kZ
è]§z y M Œ
Û ñOÐZQgzZ * *™k
, EËX c*
’Ã ] !* Xg
$uX c*
X yMŒ ¬ kZ » T H7Æ ?Š x]gz wZÎ (Z ðÃ
Û Ãb
䙊gÐ VæŠ xÆäÑÃ]uZzÐñ/ô‹§z ~ V wÎg ðÃ~ ¶Š [ Z ~ p ÖZ uIzŠÐ/ ñ ô]§z ~V wÎg]§z
ì
ELG" †Ôª
‚g ì
E " †Ô y M Œ
LG ÛìELG ÎÃ( á Zz
" † Ð ³7,g !* ƒð M 7~g ZØŠ
ÐN Y− Dƒ} 9èzgÆyZÐh X X X ÕVZâX X X
X X X ÕVZƒgH
ŠX X X gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ äÖç‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
‹neç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] KZÆ™ b ï{°‡* !¿- qZ b§ÏZ L LX X D â Û,
k’,6=23=
äTDIZÙCó!ó Zi Z eZgzZ .ß- qZ L LÔì J+
0*
!yZÄ,
6=25= ¿q -ZgzZì @* ƒ Za^ ~³ÆkZgzZì @* ™~_ ëÐ ~ç
~p}gŠì } Y {zƒ J 7,ÌÃ[  ËÅ ãc* Š ‡£ZxÝ Zi% » wdZ VâzŠp¤ /ZÔì @* ƒ Za ^ Ì~³Æ kZgzZ ì @* ™ **
i
Å<
L zy M Œ Û ä 5ãc* Š ‡£ZxÝZi%„ ÆyZÄ{gÃèÐ x ZwgzZ ^ ,Y** ¿ZuzŠ²ì < LÉ ^ ,Y¿ªp„q -Zx Z
q MƉ Ü z ñZÎ r6,qçñkZ {Š c* iÐ kZÔì Åd $†´ Qg !* -Z ó xó Z:ì Z|ÅVâzŠn kZ ?VYÔ ZI
q
7¼gzZ Æ
zŠ ä VrZ £Š Š ZŠ Å tzfz - $;f Å r #™ ?
X X X ÕVZƒg* !X X X ¥‚zMg ‡~gùgzZ bß{Š ‚™Ñx Z ÔzŠÔ gzZ |Ô - qZÔp ÖZ
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ eÎ7t äVrZ N â # ™?°g[gÔc*
Û 3g6,r Š™[ Z ÑÃ
‹nñ^j‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ·ŒÛ ?Š ¸ ¤ X ñY ðÑ ]g ˆ¨ ® ~R,
/Z X c* Ñ ?Š ¸ ¤ /Z
Ì\ Mùzð»kZì H Š* c Š!Zj »,
k’Å! ²T, 6=26= ?ÐN Yƒw'Ì& +!*^
,Z6, ÑH ÂñYðÑ&
gzZ ~R, ^ ¨®
,Z6,
+!*
Û ·_
ØfÎ èÃ׊Ö] 芉©ÛÖ] Ô×Ûi(èn†3Ö] †nm^ó۳Ö]EN â 
X X X ÕVZΊX X X
DMNM ” O)M)O ÜÎ…‚ßfÖ](ð]†3Ö^e †Ú¥Ö ^ãÃne gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
38

KZ ä T Zƒ yˆZ Z (,¹ » °g [g 6,kuÆ b ¬ kZÔ Ìðà ,Š =ÂÅK7Z gzZ N â # ™ ?°g [g


Û 3g 6,r
Ð "Å XX / ñ ôÑg $uL L ~ âY 2003y Ð Øgz „ T q7k ,’Ür # ™? Š Û ÑZzpg tzf dN* gÐ Lg
Єi Z0 +Zz ]uZz h +Š F, Æwqz èâ 6,{g Š
Þ ‡**
. H™ÆTZi Zâ » [  ~Š ã CÅ g $u Ë„: ÔVƒ ‰ Š p~ zŠg Z „:Æ
# ÃVƒz¤
Z /VâzŠÔª) ðÃ:gzZì ª ðÃ:ì Š HH" $U*t ƒŠHc* Šx **
» ~zZg „: ÔƒŠ
Hc* Š!Zj
Û b IgzZ ^
gZŒ ,Y b§År # ™ã¢i?ÐZ Âì Cƒ]gz¢ÅÇ X X X ÕVZƒ¾X X X
X X X Â3ßs§ÅVJZZ # gzZf e} Š 1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
X X X ÕVZƒgGX X X ‹njÞç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ 4629$ guðûZòÔ398B 1m N0£Zµ, 6=27=
G
GEr .ÅZ Í
áæ^nÒ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] y é5©© L Lb ˜Z¨ñƒï Š!Zj» 1633ý g $u‰zÑZ ãZ çE
D* 0 7{Zg ðÃÅ3 å™ú~wYñƒ¶„LZ# Z =30= Ìt gzZ Ô7^ ,Y ƒÑtì c* âÛk
, ’„ Šp~ }g !* Æó óîGªG©Er °
»÷g›ZÔ~g îòsZgzZŠÎ)VñÂVâzŠyZX X L LÔD â Ûk
,’ gzZ N â Û 3gvZ6,r# ™?Ôì ð M Ƙ š ZÜÅkZ~ g $uÔ
x » tìC Ù ªp ñY ÑJ e ~ ‘‚Æ VßßZ òsZà ( x  qgÐ kZgzZKÃg $uz y M Œ Ûì E " †i Z0
LG +I Æ yZ 7Z
+Z {h
~ ^{”g »x ÂòsZ Zg ‚OŠ QgzZ c* ° r Zl»+Š!ZOŠ Z7(Z } M M} MX ñâ Û «=ÂÅä™
DZ **
Zzv** ó g »gŠœiÚÅw‚ A‚c kZ É Š
Z óì HMt ‚ X X X ÕVZƒŠaX X X
ÄgÍÆ ]q ˜Z ñZÎ Š Z%Å r # ™ ?Ð ó œ ó iL LÔyâZg gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
Za ?VÅÑVzg ZD Ù ì [ƒyÒ J -VŒ¼vŠgzZ Æ}®Š Œ^3Þ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
‰Ð g D ZC Ù Š V- ÃVzk ,’År# ™ 㢠i? N Y G qŠ ,
- 4Æs ¦ Zp/ ¤ Z L LÔD â Û,k’~&ZcÆ=28=
− D ZC Ù Š ÃVzk , ’Å+ Z +‡LZs ÜÆV- w', )]Z|~w', Y ,Ð Z V; Æ îG 0½É â ‰p7~gz¢ êY , ** ™ Zg7 Ãx ZnZ, Z
~w', ) ‰ b§ÏZ Ç!* Ðg D ZC Ù ŠJ
-#Ö ªgzZ ìg M ~ ] 5çÆ VËèaÔì YY H Zg7 Ì( ª Z°=g & +ª) ê
ìg M − D ZC Ù Š ÃVzk , ’Å +Z+‡LZ s ÜÆ V-w',]Z| kZÆ îG 0½É â ~]gßkZ Z®Ôì Cƒ]gz¢ÅäZ™Ç** êY ,Ð Z
Ðg D ZC Ù ŠJÖ ªgzZ ì Ð ] 5çà â m» kZ² îSì öRÅä™g (ZÃw¸
-#
X X X ÕVZÛÎX X X +ZÆ]5çà â ‰~òz2 ZŠ ZæZä~
Æ]gz¢g0 ò â å]|gzZ
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ó ~Š]i YZÅä™g (ZÃw¸ÆîG
óì Ü z
0 ½É â ‰
oÒ 1ßãrÛ‰ äm …æ] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ Ünu… h… çÒ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ Ünu… h…
lÆ+Š!Z L L7ZN â Û«=Â=31=
»¶ŠwVÅ ó ór Z ”ç’íÖ^e àm‚ñ^Î 1Ò ÔÖ^ŠÚ Ý^Ûi äÓ×e 6n`Þ oa çÒ
å¤/ -Z ( ÐáZjÆwV{gÃè) +Š!ZÔ å: i Zz hðà ‡ T e#
zŠ Yq ZtN â Û3g,6Vzg ZŠbƪ)X zXª=29=
Dâ Û wEZ6,gîÆ wŠ Æ < # ™?&) <ÑÔ ª)gzZ ïŠ â 
Ûr
L zy M Œ Û `g { Ð +Š Ã]Z|ª) ]Z|ª
gzZì {Š 1 ð•Z nÆ ~g ‡C Ù wVŤ /zŠ Y ~ {™E
+Æ( Å}uzŠq -ZÅVâzŠÔï Š™ `g {Ð+ ŠÃ+ª6Z ]Z|
Ïìg Å}uzŠ q -Z Æ)QŠ Z ÌV˜Ô'ƒ 7,i ú ~ # Ö âZ
X X X ÕVZƒ,X X X D ZC z ÃVzi ú KZ D™ ZŠ Z , i ú ~ #
Ù Š ™ M y c* Ö âZ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
39

Ô ÇÇ^g7g : ;âgzZ ~g ZzßÔ õ0* ÔÇÇ] !* Z gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ


oi^ÓÞ 4Þ^µ ÜÒ 1‰ ÜÒ Œ] àÒ…çq >2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
ojâ… ) ^ja… 6n`Þ †µ á'†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi hç׉] ìg ãZz] * !tVŒL LÔD â Û,k’~Zc~ y MÆ=32=
: ;â sÜÔì Ág {Š%{zì „YB } Yœ°Î{zÔì =36= äÌZÃx ÂÆ~g îòsZ²ì ** Z6,w‚ÎzŠx » ~g î~ŠÎ
LÐg D™}°zÆ“ WÁg {0 +ig !* gzZg ïŠ -
g!* $¬Z kZ n kZì ~ iZ% ðZ’Z LZ ÌZtÔ}g ¦ /7Ìw‚æ
ÔǶL:Ôì ¯Ág {0 + i:Ág ðà ó óX XìŠñöRÅ~4h +' × Ðh × ÌZ~
+'
oÒ Œ^`ßÚ †rnÚ ˆq^ Œ] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ Ünu… h…
ÙçfÎ çÒ knßÒ… oÒ oÖ]æ)1Ö]æ 1Þ†Ò …^njì] knßÒ… †a å‡]‚Þ] ^Ò Ù^‰ ‹n3µ ‹ne ^Ò á] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ çÒ
ì ~g6¦Ñ* *™ ¸‰™á¤1Z ~âY 1972°g [gÃ b ¬kZÔì 79=33=
Ôì ´góŒÐÁg{gÃè~g6¦Ñ~uzŠ b§ÏZ =37= »T åJuZz{zó J ó ~ŠÎ)L L~¤1ZsÜC Ð^‰
Ù !* Ü zkZ
:ÈRgÅkZ } ™: ÈRgŠpÁg ðÃJ -Z # b§ÏZÇ!* Њ A íi „ ! Zg { Z',Å b ¬kZÔìg `J~ŠÎ){z åòúŠ
ÆWZg Z {Š%~g6¦Ñ¶aÔì ~g6¦Ñ( ÌÅk uÆ ) * *™ Y Z’Z ÅJ ~ŠÎ)kZ ¶~µ]!* t ~ËÆ ïÐ J
á ƒyZt Ð [ ZÆ XÔì bŠ [ Z »oèyZ Ì KZ r
Ág {Š%h+
# ™ ? ÅTV- Ôì 5yƒ%Å ]Z|~^„Z', uz
+ −Z b &[ »6,¯Å~g6¦ÑÏZÔ ñY0Ág {0 +igzZ} ™qg ì ;g^Ð/²{Š c* iÐw‚30ÁÐÁ{zg Zh +úŠÆð
+ −Z b &[ » , ™vZ Ôì ;g Y H{û‚¿t 6,g ZÜZÆr #™ X X X^ÂÆ~gîòsZX X X
Hw ‚g Z„]úŠ ÎÌWZg Z {Š%VÅÑgzZFÁg {0 + iÌr #™ Æ b¬kZ „:gzZ ¶]gz¢Å{ûË„: , 6
 BÈ:t) M h h+y ~9zg 15Ð œ / %C Ù Âe c* ì* c X ~g ùËÆ#
@Y X * r™?ì ;gY–{û]gz¼ =34=
{z ._Æ DñƒØŠÆvZ J -œkZÆ b ¬ kZ„]úŠ)xâ kZ {ûzzÔì $ Ë UÐ -6, x £ÆkZÃ~g ùËÆÈ-ŠÝ
gzZÔŸ »æàâ gzZ ðÄ:ì @* ƒg 3Z ðÃ:~TìCuZz ä # r™ + −Z b & í q -Z Æ cZ™ µ ~g6t Å b ¬
( ì C M {Š c*
iÐ9zgÔ 50†  Ñp6,°Ìt —7ZÅg (Z Rg Åy M ÅZûq -’6,oÑkZÃYâ 2004s6,ZÔ 27
ð]‚je] oÒ å†’fi †’jíÚ Œ] Ôñ Y~Š]i YZ Åä™x »B‚Æ® ))
oãi oò+ oÒ 1‰ á^Ú†Ê ‹q 1Ò" # Üm†Ò ofÞ >i^‰ 1Ò kÂ^Ûq oÞ]†µ oßµ] oãe H]†Ê] çq
Bâ Û/ ¤ YZQg * qZ~V~f LZÐZ =38=
!- kÂ^Ûq p†‰æE oŠÒ 1ñça 1jãÒ… …]†Î†e çÒ Ð×Ãi
…ø ^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü $Þ^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø kZsÜgzZsÜ) ®)5ÙCÅyZ 7ZÔe fRgÅ =35=
6,íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì yâ Û »~ V ·)ÔìÀF, 5ì îŠ} Š ]i YZ Åpg g Z Œ Û ',ÃmÐ ®) ) ãZ6,6,Š ã C
V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ +!* ^Ñ ¿Ô ÇdÎЄï)Z # ÑZz ä Mì @* ƒ ¢ î ))
) ) ãZ6,Špi Z ÂÇÇ 6,B‚Æ]y
® M„ÃÚC Ù ~ yZyÆ
X X ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)X X
ˆÆä M ~ q -’vß Ô Çá ™ { Ã] ©B‚Æ
ñXÐ3ÌÃ ( kue, ]ðgÆ )í]+Z[gvZ
„0+¶ KÅ÷zw¸ÃË: Ëizg ÔzŠÔ Ç}™Š c* iÃxg ÃRg Ôq
ã!* -ZÔ
ÌÃ# r™ã¢i?gzZ ] ** ZÄ {”ðÔ~k , Ù Ô &ÔÇñ‹B‚Æ „
’Å izgC  ZpgŠ Å
} M M} M „ X Æ oèÆ ! ïZ Šp Ôg e Ô ÇÇ^g7gð- ÔB‚Æ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
40

== á^Û×ŠÚ †a †Ê^Ò †a ä×Ö]( 6nÞ^3`µ å…^n+ oÒ km…ç`Ûq ==


Y 1‰ p^e†eæ oa^fiYçq Y6na 1i^ãÒ 6nÚ l…ç‘ oÒ Ðñ^Ïu oßnÚ‡ çÒ Y
Y Ý^Çnµ ^Ò âY 2008oñŸçq 1òÖ 1Ò Ô×Ú p…ç`Ûq †a 1Ò ^nÞ .Y13e 1a^2 ^ß3e Y
}7§Zz-
==Ö#. û1ÔVìg/xzŠ ==
qZ » 0g eXgzZX 7
qZ-
oqçÊ h†‰ Ÿ]æ 1ß×2 6nÚ çnq]…^‰ ^n߉çe VÝ^ ØjÎ Ü׊Ú
:Ò ™á Ð Mh ZÃ]‚ ¹!* gzZ å ŠHc* Š™~',Ãg eÐ ~ yZ 6nÚ c…^e 1Ò Ý^ ØjÎ 1Ò ^Ónßm†fm†‰ äÚ‚ÏÚ äm
Xì ˆð‹ZwÅ{ÅJ -w‚ Œ] 1×`µ 1‰ Œ] !^ãi äÚ‚ÏÚ ¡`µ Ÿ]æ 1Þ^q ^m¡2
çÒ á^Úˆ×ÚZ äÒ ^ãÓÖ 6nÚ 1×’nÊ 1Þ sq 1Ò kÖ]‚ 6nÚ -na p. kÂ^Û‰ oÒ l^Ú‚ÏÚ 1Ò knÂçÞ
1Ò †Ò Õ¡a çÒ 7çÞ^Û×ŠÚ oñ^n߉çe äÒ ^ãi Ýç×ÃÚ 1a oa… oiça
1Ûi^ì ØÏjŠÚ 1Ò 7çÞ^Û×ŠÚ 1‰ ^Ónßm†fm†‰ åæ
=={Š™. ~ Z ==
ìg0î~O 8L» ðZzgg »Å
âY 2008Ô ðÑ 30õg C080730~g:Ï! !
oñ^n߉çe 7æ<Óßn‰ 1jãqçe 1jÞ^q 1Þ 7ç`Þ]
^Ónßm†fm†‰ äÒ ]…^Ú 1‰ ‚’ÏÚ Œ] çÒ 7çÞ^Û×ŠÚ {sîÃ]‚:x ¬O›
ä@nÛa çÒ 7çÞ^Û×ŠÚ oñ^n߉çe 1‰ 1Ò 7çÞ^Û×ŠÚ 6nÚ âY 1995çÒ 7çe†‰ oñ^n߉çe l^‰
X!1ñ^q ^m. Ù^ÓÞ 1nÖ 1Ò 6nÚ Ý†q 1Ò oÒ ØŠÞ …æ] Ý^ ØjÎ
+{ LZ ÃVzŠ%g ZD
µ Z Ð Vâ Z0 -Z ä Š Z
Ù q Û Z ] ‚áZz ä0* Zw Å w‚zŠ ä ª Z° Å ìZ̀mÅ û 71 Xì ˆ ð‹ Zw Å{sî
X åH ZŠ Zg ZŠ™~ä™ ÃVâ ›g ZD Ùq -Z~yŠq -Z ä yâ FyZ c* ‹êˆÆðZzgg »
^Ò åæ†+ Œ] .çÖ 1Ö]æ 1Þça ØjÎ äÒ ^`Ò 1Þ kÖ]‚ X ¶ÅŠæ~x ¬OÆ" µ
1Ò 1Þça Üñ^Î Ùæ†9ßÒ h†‰ oñ^n߉çe çq 1ãi ä’u >:5 6nÚ 1jËa Ôm] Ù^‰ Œ] 6nÚ ^Ónßm†fm†‰ †Ò ¡Ú ØÒ
1ãi 1a… †Ò IHçÒ oÒ 1ß×ÓÞ 1‰ ^Ónßm†fm†‰ ‚Ãe ^ãi ^n+ ]…^Ú çÒ 7çÒ<Ö …æ] .†Ú á^Û×ŠÚ …]ˆa
Š à6,x £ pô7Z Â,Š wZ e g Ï{z¤
c* /Z å Š H¹ÃVzŠ%yZ ólq -ZÆ É±Iß q -Z Z # ì c* Ü z kZêt »ª
W‰ Z°
äƒg Z Û 7ZQ c*gzZ Zg â ŠpÃVÍßyZ Âc* ä Vß Zz ä0* ZwX ÇñY X åŠ HHg ë¤ /ÃaŠ Z™yZzzŠ ZgY Ég[uðû 71.‚gzZxF[ Z~
X H ZŠ Zg ZŠ™~1zgÐ
1Ò kÂ^Û‰ oÒ 1Ú‚ÏÚ Í¡ì 1ßµ] çÒ 5]†Ò
1ãi 1ñça ØjÎ ‚Þæ^ì …æ] ^9ne ^Ò àq 1Þ ]†nßÚ
!1a ^n+ ^m †Ò äÞ]æ… -na p 1nÖ
Üì‡ 1Ò á] àÓnÖ 6na @çì 1‰ 1×’nÊ åæ äÒ ^`Ò
~}g !*Æ x ¬ OÆ é¹G 1E
4&Qu~ û
G 71 )lt ÑZz½ ~æZg ‚
! 1 jÓ ‰ † ã e 6 n ` Þ o ã f Ò
) Å]â lÆÎâkZ¬Ð kZX å)lª ÑZz äY c*
® `
IÐ kZ X¸ ñƒ Za ~ bzciC Ù û71 Š Z
Û Z õ0* áZz ä0*Zw
Xì „g Cƒ~J~Š
gzZ _ ÿ$LN ZwÐ 9ðG3E 4&R,
G Æ J ~Š yZfZ [u ðû 71 õ0*
†µ …ç› oñ]‚je] 6nÚ 1Ú‚ÏÚ Œ] 1Ò oÒ ØŠÞ
ge ªZ° q -Z Å ÒuX ® ) k , i ] â ls ÜÆ yâ Fh +'×
oãi oò+ oÒ ‚ñ^ ݆q '†Ê †µ 7ç+çÖ å…^n+
Xì _ ‹ZwÌÃVzg −ZY¯4[u.‚
oñ^n߉çe ^m 1ãi †ŠÊ] ‹nÖçµ çi ^m g‰ çq

ŠX X Å $
3TX X {g H eg/
dÛ ( 7)ðŠ ( 6)^Ñ( 5)]g ¸zOb*
( 9)]Øg( 8)$ !( 4) ãZxÅM M ( 3) ~,RÑzZ ( 2) *
*iz[ ZÑ( 1)
Š ZŠzgÖ$yZÅX X XgzZ ð§"(Å §zxÑ( 11)Dƒ, F÷ZÐ÷Z$ eg/++ Z‡( 10)ì *@ƒ, d¾å$
F$ d¾
û1X VZg/xzŠ Å *Š { â kZÔD 3Š ~-
»0g eXgzZX 7 8gÆë›F F̂iÃX y›ÙCX X Û »ÙCX X ~{ÙCœÙCvZ
ˆ
k’X X ƒðƒãÒß}X Ö#.
¢qt ZgzZÆ„]úŠ)xâ X N â Û , }7X§Zz-
qZ-
qZ
Yâ 2008ðÑ„]úŠ) xâ Ôy*VZzÔ 15X Ô]g ¸ z Ob*
! ÔãZxÅ M M ñO ÅvZ Ô ~,
RÑ z ZX * û1X 3T Å $
*i z [ZÑX 0g eX 7 eg/
41

1Ò änÚ^¿jÞ] oÚ^ÏÚ oÒ àe…J Üa^i !1+ 7ça †µ ä,q


^ß`Ò ^Ò ànÚ†òn2 gñ^Þ
0g e
XŠH17êî~ekZì W6, ä¯ãâ ‡ÃÙz Û Ÿ~0g e
á]çq oãe oãe] äÒ 1a ^ß`Ò ^Ò änÚ^¿jÞ]
6na oi†Ò oFæ†Ê ÜŠq †µ 7çÒ<‰ àni]çì
=={Š™. ~ Z ==
X ìgYKx ZŠZ~}g !* kZgzZ âY 2008ÔðÑ 22õg C080722~g:Ï! !
oHæ†Ê ÜŠq 1Þ t…^q 8ßÛnÖ…^µ †fÛÚ 6nÚ p…çßq ǃ[x»” ®gzжŠDãâ ‡ÃÙz Û ŸL
ÀËvi oÞçÞ^Î çÒ
X ¶¿gm,?ŶŠ
Xó ÏñW¶Ì~]uZzÆx $ggzZ
1‰ 1ßm ÀËvi oÞçÞ^Î çÒ o'æ†Ê ÜŠqZ Yâ 2008Ô ðÑ 22õg C
^+ ça h^nÚ^Ò ·Ò ;Ö…æ äÏm†Ê] oeçßq 1Þ 7çÛn¿ßi ofa„Ú …æ] Í¡jì] hˆu
yZMÆŸg 0* 6,] !*kZ Xó ÏñW¶Ì~ ] uZzÆx $ggzZ ·Ò ;Ö…æ Ù^e 8Ê 1Ö]æ 1Þça 6nÚ âY 2010 6nÚ
p¶ÅWä 1×`µ 1‰
^Ò l^e Œ] 1Þ Ün¿ßi oÒ 7çFæ†Ê ÜŠq Xì ÅW6, " µÆ¶ŠDãâ ‡ÃÙz ÛŸ
^ãi ^nÒ Ý‚ÏÚ †nì 7æJ] 1Ò oFæ†Ê ÜŠq änÚ^¿jÞ] oÚ^ÏÚ 6nÚ àe…J
c Û Å+Z,
Š* 6Vâ T{g H ŠÅ$ eg/ 1a oja^2 ^ßm' …]†Î oÞçÞ^Î çÒ
¬Æ Z} ./ L µtì I »gœÆ 4zñ ™_eBg Z 4, p
Ãíì@*MspЊÑzZkZÅxŠ M Xó ì °oÆ
ÃíDYØŠv6 izgC Ù ‹ßñŸ] Ô9m†ÒçÛmJ kÂ^Ûq p<e oÒ Í¡jì] hˆu
Ãíì@* {zÃkQ“  @* o:…^µ Ý;m†Ê ^ãi^ÓÞ] …æ]
X ÇñYƒxtŠ HH¿6," µkZ¤ /Zì I»
Ãíì@* ZIÌwjÑëÑQ 1eç’ßÚ Œ]Z 1a ^ß`Ò ^Ò o:…^µ Ý;m†Ê ^ãi^ÓÞ]
@*™7]gˆÂ~ÌÅxsZ 1na^2 oÞ†Ò kËÖ^íÚ 6nÚ Á^ËÖ] àm†i kí‰ oÒ
@*™7]g¸Ã+ŠaÆ*Š ÃÙz Û Ÿs§~uzŠgzZì C™]!* Ö Ós§q
ÅgZŠZ ¹Ü Z# -Z
Xó ì „g™]!* ŶŠDãâ ‡
*
@ ™7]gqy?nZ¾Z 1Ò Yâ 2006äÒ 1a ^ß`Ò ^Ò änÚ^¿jÞ] oÚ^ÏÚ oÒ àe…J
@*™7]gZœÂÏ(VƒH oHæ†Ê ÜŠq 6nÚ oßÚ†q 6nÚ ·Ò ;Ö…æ
@*™746 , Û 1Vƒ
‘ Û» X¸g¹t~VÍßgzZ¸} e Z ãâ ‡FÆ
@*™7rðÃì‡6 , ±~ oFæ†Ê ÜŠq äÒ 1a k‰…' äm äÒ ^ãi ^ß`Ò ^Ò á]
çÒ †Ú] Œ] àÓnÖ 1a ˆñ^q^Þ 6nÚ äÏm†Ê] oeçßq
„ŠpÐN âÑÆNŠH CZA $ äÒ 1jÓ‰†Ò 6n`Þ ‡]‚Þ] †¿Þ oãe
Á 5 8N
„ŠpÐN Y−~cizŠÐ õ FF Xì @* ƒ†ŸZ~Ùz Û ŸyZgzŠÆ4** g I‰” ®gz
XX~Q·¦XXk , ’qØiZfp âXX ÁçËvÚ cJ] 1Ò oHæ†Ê ÜŠq äÒ ^ãi ^ß`Ò ^Ò á]

ŠX X Å $
3TX X {g H eg/
dÛ ( 7)ðŠ ( 6)^Ñ( 5)]g ¸zOb*
( 9)]Øg( 8)$ !( 4) ãZxÅM M ( 3) ~,RÑzZ ( 2) *
*iz[ ZÑ( 1)
Š ZŠzgÖ$yZÅX X XgzZ ð§"(Å §zxÑ( 11)Dƒ, F÷ZÐ÷Z$ eg/++ Z‡( 10)ì *@ƒ, d¾å$
F$ d¾
û1X VZg/xzŠ Å *Š { â kZÔD 3Š ~-
»0g eXgzZX 7 8gÆë›F F̂iÃX y›ÙCX X Û »ÙCX X ~{ÙCœÙCvZ
ˆ
k’X X ƒðƒãÒß}X Ö#.
¢qt ZgzZÆ„]úŠ)xâ X N â Û , }7X§Zz-
qZ-
qZ
Yâ 2008ðÑ„]úŠ) xâ Ôy*VZzÔ 15X Ô]g ¸ z Ob*
! ÔãZxÅ M M ñO ÅvZ Ô ~,
RÑ z ZX * û1X 3T Å $
*i z [ZÑX 0g eX 7 eg/
44

c â Û·_ » âY 2008 ~gzÛgzZ âY 2008~g† " „]úŠ ")xâ ä \ M H


?*
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Úçi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ ) 
b¬ kZ
}pÆ âY 2008 ~gzÛ }pÆ âY 2008 ~g†
Æ yÎ * 0 ~M š, Fz ½x ÂÆ ]+Z [g vZ /Z îG*ЮX 3 * @1 ~zÆ kuÆÔš M F, z ½xÂÆ ]+Z [g vZÔ/Z îG*ЮX3 @* 1
4* c gX zX ½ZŠ \ M ,™vZ # r™ ~gZŠgi Z M [» gœ,Y z12 X X®X c* X ªÆ e $g/^Š ZŠzg Å V-g ZØŠX zX Zw × à Zz ä M
GIX
} M M} M ÔÃ›Æ ƒ CZ f Ëš Ð gÎ** Æ ~Šæ¾5k4Š Ô(gœ O%Z ~È /µÅ OÆ /™ï WZ, kiz .‚X 10 @* 4
x ZZ œ Þ.‡?L <z y M Œ Û ñŸ» c* * q -Z y M ÅZ ûq -’X 5* @4
]oh+Š F,. Þ ‡** Æ T Å ä Junta Æ yZ gzZÔ õZg Z9z,
Vƒ ` yTÃXM%ZX L Þ ‡ ÇÆï )H\ M ,™vZÔ Y xz Y f
{ ÷áZz äƒÆ 6¤, ' ªÔ* **
c e ~Š ZP xj% Å6¤, 'X7* @6 # Ö }.7 n Æ {x Z ¸Z gzZÔ ãÎ 0* FC Ù
~g/C Ù Æ *™Ô » {)z™g 0* v6¤',wzZ yÂ{ 5ÔÖg e ÷6, sÜ ó ó¦æL L » ]îÐ {x Z¸Z Å OÆ/™ï WZ, kiz .‚X X X 11
Ô [ ZÑz Y ** i yT « Å e $g/Ôx » Y 2â 008~g† ` W c o X Æ kuƤ /ZÔ ì Yƒ „ ku ( e],ðg )Æ sÜgzZ
! gzZ yƒ Z, 'ÔïÔ( Ô VƒZ, 'u @¬ Vzg eY Æ ~Š/ ¤ cŠX 9* @8 Ï ! ! gzZ yƒ Z',ÔïÔ( Ô VƒZ', u @¬ Vzge Æ ~Š/ ¤ cŠX 13@*12
G I4X
k YGkI4X
y ›äVrZ Ð ÏZ ì ~ ózF,Å ~Šæ Ši Zg » Ï0 ¾ 5 +i Å Ï! X X X äVrZ Ð ÏZ ì ~ ózF,Å ~Šæ¾5 Ši Zg » Ï0 + iÅ
ì xg ï ŠðŠ ÃV-à LZ Ôï 6,b‚z Æ ´ ˜ zZ +‡Æ y MÅZ ûq -’Ô{^,Y ©» » ]* !NZ Æ âY2008 gzZ Yâ 1993X X X 14
` M Ôc* Zz™ wi **ÞZ [ Z±ÔZh  {° z C Ù ä LZuZ µÔy M Œ Û kgŠX 15* @1 0 X ¤/Z L LÔ å ¹~ k, ’C,q -Z ä QZñi+ZÆ „]úŠ)xâ gzZ ‹í!
ug @*w!*ì ÌL Þ ‡» y›y›ì Ð M }Ð yQ0# Ö ZÅ ÷6,{÷áZz äƒÆ6¤',ªÔ* **ce ~ŠZP xj%Å6¤', X 16@* 15
X X X77 {Š™k ,’» M%ZÔ ]Z” Gz ð§ " ÔÙJ ì Ìi ú n Æ o ~g/C Ù Æ *™Ô » {)z™g0* v6¤',wzZ yÂ{ 5ÔÖge
k0*Æ òŠ MÙC ( Æ yÎ 0*wø ~g/ ÙC)/ ¤ ZL LÔ$
gu kgŠX 20@*16
œ. Þ ‡?< Lz y MŒ Û ñ Ÿ» * c*- qZ y M ÅZ û- q’X 18@* 17
6,kZ Çì e ÌQ {zVƒ ðƒ ~½Ð ª zŠ z wâ Vc* Š ZzzŠ
V w‡ ¾zZÔñY ƒ†ŸZ » ~Š
~ X XM%ZX L Þ ‡ ÇÆï )H\ M ,™vZÔ Y xz Y fx Z Z
EE{!
vZX ~, *i X z X [ZÑ 3T {g H
RÑX zX ZX * Š XÅ $ eg/X 22* @21 œÔ6,ä M : [ZÔ sÜÆ èEG4¨3 Æ X³7,gz¢Ã}pb yZ X 20@* 19
~ „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!* ãZxÅ ó óM M L LñO Å X xÝ Zi%)Ð V˜ ãV;z ~¬zŠZD+ gZ ì _ƒ ~g7 uœ °
y*VZΊX X ÑZz äƒ ù á „ yZŠp „+ 0¶ KÅ (]Øgz † ) ó¬ $+Æ xsZ )*
ó wqZL L+F, *izgX 22@*21
4 E3E{!
¨
œÔ6,ä M : [Z Ô sÜÆ èEG Æ X³7,gz¢Ã}pb yZ X 24@*23 X X ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™ # Ö Z)** izgÔi Zg ëz Ý ëÆ
X xÝ Zi%)Ð V˜ ãV;z ~¬zŠZD+ gZ ì _ƒ ~g7 uœ ° Ð vZ {+ ZÓZ >gÎsg ¬Ô 11 @* e M {+
1$ ZÓZ >gÎ5 y M Œ Û kgŠX 30 @*23
„ yZŠp „0+K ¶ Å (]Øgz †) ó ¬ ó wqZL L+F, $+Æ xsZ )** izgX 26@*25
X X¤/Z 6,]Lz à ¸Ô ³Ô ã!* g ] â ÅZ 8Ô*Zç15ÔÇ 3áZEY G
X X ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™# Ö Z)** izgÔi Zg ëz Ý ëÆ
Æ# r™ 㢠?=.‚? Š· q nZz ) ®¤ Z * c ~gî òsZ X 38@*31
Æ# r™ 㢠?=.‚? Š· q nZz ) ®¤ Z * c ~g î òsZ X 34@*27
X X ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g » J òsZL L"Å xi 5 g ZŠ { Z9q -Z
X X ó ó{^,Y : ZI |q -Z ~g » J òsZ L L"Å xi 5 g ZŠ {Z9q -Z
]‡5 ˆ w‚ 40 Ð r # ™ 㢠<g yÎ 0*WZ ?X 40@* 39
]‡5 ˆ w‚ 40 Ð r # ™ 㢠<g yÎ 0*WZ ?X 36@* 35
X w'ÊÎÆ ã¢ i?=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡**
X w'ÊÎÆ ã¢ i?=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡**
q’?ì HÐn
- Û » ?Zƒ >V¹V¹kuÆ- q’÷ZX42@* 41
¬Š „z n Æ (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z YC mZ qnZ N MX47
?¶â n Æ yú Û ä öP\ñ 4â ñY ¯ ù Ág {0 +i?ðƒ {Š%w!* ù
? ïŠ g ZŒÛ X 5XX ÃäZ ¾LZXgzZX MXÃäZ ¾LZX V ~*™ÑX 38 ¬Š „z n Æ (g œO%Z ‚+ $ ~ Ëg z YC mZ qnZ N MX43
?* c âÛ ·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX 41@* 39 ?¶â n Æ yú Û ä öP\ñ 4â
môZ
],20Æ }p ~ , ? ïŠ gZ ŒÛ X 5XX ÃäZ ¾LZXgzZX MXÃäZ ¾LZX V
~*™ÑX 44
N â Û±5 6,£?N*
Æ ~ m,ôZ ,Å ?c*
â
Û ·_ » Vzg Ñ 6¸¦
/Æ „]úŠ )xâ ä \ M HX 47*
@45

/ / / Y 2â 008 ðÑ Ô„‹úŠ )xâ X ?*


c â Û·_» âY 2008~gzÛX X gzZ X X âY 2008~g† ñZ,
' „]úŠ )xâ X ä \ M H / / /
45

c â Û·_ » âY 2008s,
?* 6ZX X gzZ X X âY 2008 ag â " „]úŠ ")xâ ä \ M H
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Úçi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ )  b¬ kZ
}pÆ âY 2008 s,
6Z }pÆ âY 2008 ag â
# ™ ~g ZŠgi Z M [ »ÔyÎ *
r 0 gœ ,z12Ô hÝX 3* @1 ~g ZŠgi Z M [ » gœ , zÔ 12Æ yÎ * î*ЮX 3 *
0 Ô /Z G @1
X X g ezŠ Ð [ Z± T0# Ö Z Å Y 2â 008 Ô[ æ: ;â ZŠÐ g ezŠ Ð [ Z± T0# Ö Z Å Y 2â 008 Ô[æ ZuzŠ Ð r #™
O» M +K K̈Z ~g7Ô 45*
¨ @ 32$ eW {+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠX 11* @4 } ™Šp[ ïZ CZ y ›C Ù Æ ku e],ðg Æ wø~ kZ ì
XXXXXk B Ð~ V wÎgÆ vZ gzZ vZÔ+Š„Ô ðZX zXŠ YÔ b‚z ÔOªÔY Z’Z Å ]Ñ»Ô3T Å ÉÃÔy M ÛŒkgŠX 11* @4
Ô {È »gŠ ezg bŠX zX ëgŠ XƒXŠ * 'X zX {nL LÔ$
!, gu kgŠX 16* @1 2 ]ZX zX Z +Z ¯Æ wEZ Æ „z =Ô4 z [Ô ù Zg fz
V w‡ ¾zZ ÔnZg **
~ ÂñY c* Š : ì @* ƒ lp ÂñY c* Š kZ * c+0z{ » kZ > 2i , 6 ]Zg-iÆ ]gúL LÔ$ gu kgŠX 18* @1 2
Y x z Y f x Z Z œ Þ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17 V w‡ ¾zZÔ M
~ h ™7ZŠ Z {)z g ZÍg ) ,−Zz Æ
ì³ EE » [ Z Æ \ W b ¬t Ð { â 11w‚ 12Ú Y xz Y fx Z Z œÞ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 20* @1 9
4¨ 3 {!
Ôs Ü Æ èG Æ X³,E 7 gz¢ Ã }pb yZ X 20* @1 9 ì ³ » [Z Æ \ W b ¬t Ð w‚ 11 Ú
X X ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6,ä M : [ Z X ~, RÑX zX ZX * *i X z X [ ZÑ3T {g H ŠX Å $ eg/X 22* @21
] ‡5 ˆ w‚ 40Ð # r™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 22* @21 X X X ]gE¸ z Ob!* ã ZxÅ ó óM M L LñO ÅvZ
X X X X X X 㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** Ôs ÜÆ èEG Æ X³, 4¨ E
3{ !
7 gz¢Ã}pb yZ X 24* @23
Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+ , $ Æ xsZ )*
F+ *izgX 24*
@23 ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6 ,ä M : [ Z
X X ä c Z™# Ö Z)** izg Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „0 +¶ K X X ÃVÍß ( b§Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z
? = .‚ ? Š· q nZz ) ®¤Z * c ~g î òsZ X 32* @25 ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 26* @25
XX q -Z ~g î òsZ L L"Å xi 5 g ZŠ { Z 9q -Z Æ r # ™ 㢠㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** ]‡5
<z y M ÛŒÆ ~²á Ô~OßY ï y*
L !i *
! g+ $ {zçX 45 * @ 33 X X Å qg Ð < Lzy MŒ $†Å w'ÊÎÆ r
Ûd #™
X XÆ C Ù Šq -Z » ~ V *™ ÑgzZ ã M Œ Û ] c* M ? VpgVâzŠ Ð , k’Å ¬ w‚ 5X ~ sWÆ èâ yWÅZ û- q’X 29* @ 27
X ~,RÑ X zX ZX * *iX zX [ ZÑ 3T {g H Š XÅ $ eg/X 47* @46 Ð y߈ izg g e Æú? gzN*O%Z Å yÎ 0* -’= **
q X
X X „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!* ãZxÅ ó óM M L LñO ÅvZ X X X X „]úŠ W6,y¯Ð kuÆ q -’‹¸z Z +‡
Æ gaz xj% ; { á gŠ · { ÷ ~ y M Æ yZ+ 0{ m X X 48 Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, F+$ Æ xsZ )* *izgX 31* @30
H7ù : Zg 2 +» yY ä ¶; q ]) ä c Z™ # Ö Z )** izg Ô i Zg ëz Ý ë Æ „ y ZŠp „0 +¶K
äZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 49 X X X . Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù á ~ Yâ 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ
? ïŠ gZŒ Û X X 5X X à ?= .‚ ? Š· q nZz ) ®¤Z * c ~g î òsZ X 39* @32
„z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 50 ~g î òsZ L L" Å xi 5 gZŠ { Z 9q -Z Æ r # ™ ã¢
?¶â c yú Û ä öP\ñ 4â ¬Š X X X [ Z Ô 6,KãÅ < LzyMŒ Û ó ó{^,Y : ZI |q -Z
·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ )xâ ä \ M H X 53* @51
äZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 40
N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?c* â
Û ? ïŠ gZŒ Û X X 5X X Ã
] , 15Æ }p ~ , môEZ n Æ (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 41
E
4½5G¢ \
(x ÈZ k,i O» # r™ï )HX Ï! ! ø Gð!*ùg&+Z xsZ ?¶â n Æ yú Û ä öP ñ 4â ¬Š „z
\7X ò » ** u oÑ Å LY yIg »á$+Æ yIg» » *Š !fX O z ·_ » Vzg Ñ 6¸/ ¦Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX 44* @42
uÔ ~gà** Å äY ñ¯ u Æ ]gúÔ\zg 7 Æ16– Š N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?* c â Û
Æ ÓÔ5ZŠ Z Å°Z e t 2ÅM%Z6,L$+Ð V” Å ] Z|
~i ** ],24Æ }p ~ ,
môZ
]uZz Æ ƒ Z”R
Æ Yâ 2008s6,Z { â ÔJ“ \7 Ð xi Z
-W N âÛ±5, NÆ ~ ,
6 £?* môZ ,Å

/ / / Y 2â 008 ðÑ Ô„‹úŠ )xâ X ?c*


â Û·_»X Yâ 2008 s6,Z X X gzZ X X Yâ 2008ag â ñZ',X X „]úŠ )xâ X X ä \ M H / / /
46

â
? c*Û · _ » Yâ 2008 y X X gz Z X X Yâ 2008 # ó ó„]úŠ L L) x â ä \ M H
6nñ^Ú†Ê …憕 äÃÖ^_Ú çi 6n`Þ †+]
ì Ìi» b)É 7}pÆ „ ï!‚ k Å ( kuÆ ) 
b¬ kZ
}pÆ âY 2008 y }pÆ âY 2008 #
w¾ Ô # r™ sæ , mz, 6 w¾ .‚ [» x HgœÔ hÝX 3* @ 1 w¾ Ô #
r™ sæ , mz, 6 w¾ .‚ [» x HgœÔ hÝX 3* @1
XXXXXr # ™ ~g@a ·g ŒZ =rÔr # ™ ãH m,z6,t ËZ vZÔr # ™ ~g@a ·g ŒZ = rÔr # ™ ãH m, z6,t ËZ
~ yá Å vZ » Š·Ô82* @ 64$eW {+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒkgŠX 11* @4 X X X X X Xg Z MZ r # ™vŠgzZ kuÆ e], ðg b ¬tÔ\ M ,™
X X X X ^ÑÆŠ·ÔÒ6,òg » z Š· ÅvZ 6 Z Ô i Z0 +Z » kZ‡ mŸ ] â ©Z Ô 63* @ 46 $ eW {+ ZÓZ >gÎ 5 yWÛŒ kgŠX 11* @4
s ¸ñ » tigÔ]ZñZ ]ÒÔ ÔŠ ïE gu kgŠX 16*
L “g L L X Ô$ @12 X X X XvZÔ Ý ª „z D™7ê ._Æ ¬Æ vZ vß Ô
V w‡ ¾zZÔ ó ó[òZ Æ äƒ ™Æ ÔŠ gzZ A
~ l » ~ m, pÔ**
3, ƒ L : » ðî « Å Vâ ›~ «£ Æ g ñX Ô$ gu kgŠX 16* @1 2
Y x z Y f x Z Z œ Þ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17 V w‡ ¾zZÔ Çƒ ]ÐÐ ]ñgzZ ›Å *Š ª ‚z n%Ô
~
ì ³ » [Z Æ \W b ¬t Ð { â 1 w‚ 13Ú Y x z Y f x Z Z œ Þ.‡Ô * - qZ y M ÅZ û- q’X 18* @17
kzgX * c X ñ’ yÒ» ¬ w‚ 22Ô~s M Æ èâ - q’ÔX 28 * @ 19 ì ³ » [Z Æ \W b ¬t Ð w‚ 13Ú
X X X X _ƒ ÇZ ~ y1 Zg 㠯Šy*zyÔ òÝ ÅyX zX 23~ Š * ! M xsZ KòsZ @¬Öñ- [ æX š™§ZzX 33 * @ 19
ug MZ ypg - qZ sÜ ?/ ¤ Z ypg wL Z X y@ ÔX 32 * @ 29 X X X X X Xì # Ö } .7 ~s M Æ èâ q -’Ô[æ » Iw‚
X X ._Æ[ ñ ƒ Š Ã ] Zg ~
y M Å y Æ ~
V * ™ Ñ 4 E
¨E
3 {!
@ Ôs Ü Æ èG Æ X³,
E 7 gz¢ Ã }pb yZ X 35* @34
Ô s Ü Æ èEG 4¨EE
3{!Æ X³, 7 gz¢Ã }pb yZ X 34* @33 X X X ~ ¬zŠ Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6,ä M : [Z
X X X ~ ¬z Š Z D + g Z ì _ƒ ~g7 u œ ° œÔ6,ä M : [Z ]‡5 ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 37* @36
]‡5 ˆ w‚ 40Ð # r™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 36* @35 Æ r # ™ 㢠i=.‚Ôðƒ " $U*ã!* g ]¾ ¢ . Þ ‡**
XXX r # ™ 㢠i=.‚Ô ðƒ " $U*ã!* g ]¾¢ . Þ ‡** X X X X ` M ¶ÐyZ Å q g Ð < Lzy MŒ Ûd $†Å w'ÊÎ
Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, F+$ Æ xsZ )* *izgX 38* @37 Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, $ Æ xsZ )*
F+ *izgX 39* @38
X X X ä cZ™# Ö Z)** izg Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „0 +¶K X X X X X cZ™# Ö Z)** izg Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „0 +¶ K
ã¢?=.‚ ?Š· q nZz ) ®¤ Z * c ~g î òsZ X 46* @39 㢠?=.‚ ? Š· q nZz ) ® ¤Z * c ~g î òsZ X 47* @40
X X |q -Z ~g î òsZL L"Å xi5 g ZŠ {Z 9q -Z Æ r # ™ |q -Z ~g î òsZ L L " Å xi 5 g ZŠ { Z 9q -Z Æ r #™
vZX ~, RÑX zX Z X * *i X z X [ZÑ3T {g H ŠX Å $ eg/X 48* @47 X X X X Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,KãÅ < Lzy MŒ Û ó ó{ ^
,Y : ZI
X X ~ „]úŠ )xâ ]g ¸z Ob!* ãZxÅ ó óM M L L ñO Å vZX ~, RÑX zX Z X * *i X z X [ ZÑ 3T {g H ŠX Å $ eg/X 49* @48
ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 49 ~ „]úŠ )xâ ]g ¸ z Ob!*ãZx Å ó óM M L L ñO Å
? ïŠ gZ Œ Û X X 5X X X X X ]g ¸ ´ ˜~g/Æ { â kZ Ôy*VZzÔ13X ÑZz äƒ ù á
¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 50 ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 50
?¶â c yú \
Û ä öP ñ 4â ? ïŠ gZŒ Û X X 5X X
·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦ Æ „ ]úŠ )xâ ä \ M HX 53* @51 ¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ $ ~ Ëg z Y C mZ q nZ N MX 51
N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?c* â
Û ?¶â c yú Û ä öP\ñ 4â
·_ » Vzg Ñ 6 ¸/ ¦Æ „]úŠ )xâ ä \ M H X 54* @52
] , 11 Æ }p ~ , môZ
N â Û ·_gz¢ » }p (X zX ó ?c* â
Û
10~ Vßjð|B‚Æ V” y›150000 {Š™Y Z¨Z Ô ùg+ & Z xsZ
õZg Z9z, Ô ã{Z (x ÈZ , ki O»/™ï )HX CŠ * ci J
-w ‚ ] ,10Æ }p ~ , mô E
Z
E4¢
Xò» * * u oÑ Å LY : yIg »á$+Æ yIg » » *Š ! fX d z x ÈZ , ki O»/™ï )HX Ï! ! ø½5GGð* ! ùg+ & Z xsZ
àg- 8 Y M%ZÔi Zz M ÅvZÔ]uZz Æ ƒ Z”R Æ Yâ 2008y { â : yIg » á+ $ Æ yIg » » *Š ! fX O z õZg Z9z,Ô ã{Z (
ðZÎgz  ªfVð; Æ rgzZ ´ ˜ ]uZz Æ ƒ Z”R Æ âY 2008s, 6Z { â X ò » ** u oÑ Å LY

/ / / Y 2â 008ðÑ Ô„‹úŠ )xâ X X ?*


c â Û·_» Y â2008 y XgzZX Y â2008 # ñZ,
' „]úŠ )xâ ä \ M H / / /
26

==sßñWZ ?Ô ¶ã*
!g]¾¢Þ.‡*
*]‡5Ð# 0 WZ?==
r™ã¢<g[»yÎ *
==1ñŸ Ìm† i 1òÖ 1Ò |^ÓÞ 1Ò äjÞ^Î oiçµ oÒ á^ì o× ‚Ûu] h]çÞ o‰æ<µ 1Ò ˆq^ Œ]==
YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY
Y Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰ äÖ]çveY
k’ÚÐâY 2006~gzÛ=3=
~„]úŠ)xâ êZ,  JyZ ~ŸÆe
b¬kZ - h™w'ÊÎ
Ð 3{ ZgkZÃ0# Ö ZgzZ å;g™Ì„  ZpgŠ Å qgg !* 7Z J
g !* - ã¢i?=.‚Ð ¦‚zÅ ã¢<gWZ ?, k ,’Å
Å äƒ 9ÅŸ ~Š ¿Z {gÃè Æ r # ™ ?gzZÔ n Æ äX ì „g YÅMg ‡g 2 +ðâ Û Za äq -ÑÑ{uz− Åäà
½ ÓF5.²
ÃVzk , ’Å b¬ kZ {z n Æ äX Ð 3Ãb ¬ kZ ~ ]gß ÄMX zX b ïi ZˆŠ !* WxsZ 8~ Z ø wEYMY
$ M [ Z »`™e
e $ MC Ù ™â Û ù á ùzð~CÆx‰Zg ZŠ LZ <g[»ÂZƒ¢q nÆä™ ZŠ Zt]»r # ™[ Zâb ¬tZ#
,Š Ðg Ig $u[ Z »g Ig $uCÙ gzZÐ`™ g ÖZ » ]ä ¯g7½gzZ ** TÐ i ZzWÅ b ¬ kZ ä r # ™ã¢
]ça6n`Þ Ùç‘çÚ h]çq Ôi å^Ú >:
†S!* Ð \ Wˆ w‚ 40r # ™kuÆ L LÔ c* âÛ ñƒ D™
Ünu… h… ^a… ^iæ… ØŠ×ŠÚ …ç–u 1Ò ä×Ö] ˆq^ äm
ó ó Vƒã¢<g~** T7=ä\ WÔì „gƒ] ‡5
ðâ ÛZa ]gßÐxyˆZ {Š™, k’~- qZs§ä=4=
㢠<g ?~ d $½Å b ïÆ e Å r # ™”g ZËZ e ª ]‡5Ð# r™ã¢<g[»WZ ?
t Zi Zâ ÌÐ =ÂkZ ä q -ÑÑ ó{uz 6,] ‡5 Ð r #™ äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h…
.‚ä \ M HwZ΄  Zg { Z',gzZ ŠHá µ Z‰ Ü z ÏZ 7Z b ¬ p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
Â{z L LÔ å[ Z Ô »zg 7VYÐ 3{ Zg kZE Ãr # ™ ã¢i= ã¢i?=.‚  b¬tÔn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=2=
½ 4GE
5 &
kZ Ô yâZgDZ ** Zzv** Z ó óÆ ø ÚÐâY 2006~gz Û ~ kŠZ # Ö }.Å
{ m,g ä [ Z kS ÆyQÃb ¬ Ð b§ T å ;g ™k , ’
Å *™ y M Œ Û Ô c*Š ™ { m, g ì e @', ÆkZÔì/ ñ ô]§~ V wÎg]§zy M Œ Û ÂxwZ÷ yŠÆß ä Y ÆŠ·
n²Ð áZjÆ e $M {Š™k,’ņ °?ó ó!* g L LäZ6,V- œÔÃ] ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
!
/Ô öÀÓh Ô à â LZ x Zwà g D Æ VŠ
Þ ‡ »L
L Þ ‡‚Å ˆ Æ äY ñŠg Z Œ Û
á} Šg Z Œ Û ~g î~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð Vß Zj
ä VrZg !* kZv:ZÔì @* ƒ A gzZ + â ¬»vZ ñO
{ Zgż
]úŠ)xâ ó ó9L LÔ c* â
Û gZŒ Û Z Ð Âq -Z Vð; Æ y-z Ñ ä VrZ Æ äCZ
LZ { z q -ZG 7 á ‚g zŠ ‰ Ü z ÏZÆ Yâ 2007ÞâñZ',„ ñ¥ /} (,} (,} g )Æg«Ô Å Za w V+F, $+Å- $ìz ãâ Û **
Ãr # ™=.‚ ZuzŠgzZ ³7,ŠpÆ™ Z9~yZyÃ\ M „ß Ð ¬ÆvZ V MÔ n w Z e «Æ ~ÇÐ M Æ y Z™ŠÅ
,Š à ÌV MB‚Æ ã0*
~Vƒ¥ e VZ®Ãß t ‰C MÃ
/{gÃè f
]‡5Ð# 0 WZ ?
r™ã¢<g[»yÎ * /{gÃè ÃVŠ™ Y yŠÆg Z ÂZÔ'Y M
e ñÐ Vð¥
ë ëgzZ f
äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h… D™g DyŠÆg Z ÂZ D™7g DÃßÔìgyâ ¬»vZ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008ðÑÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *
27

h]̀Z6,<
e Û V V Ôì %ZzÔ å%ZzÐ |Å
L z yWŒ p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
]+Z[gvZÔ‰ − Dƒ ` Zw!* ÆVß Zz ¶Š ]̀Zá Zz <g[ »yÎ * 0 WZ?Ôn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=5=
à á„]Z̀zÈtÐ yZ ._Æ< L à Zz%$ +: LZ ä s§q # ™w)ËZ e íLZ~™hgzà r
-ZÃr # ™ã ¢
D™y!* Û t‘ñŸgnÆÛ{ñŸg {z ìôZz » ~
Œ V wÎgÆvZgzZ vZ ð¸Ôd W m, ³ó óÅn²Š Há
yÎ * 0 WZ ?ì ﻢÃ b¬kZ »•eÆ ,$‚ÃË ËZ e q -Z b§T−% ñƒ nZg **
|^ÓÞ ^Ò ‹q å‚ßñ gu^‘ oÞ^Û% ÄnÊ… h^ßq y M Œ Û ] 18 ÁÐ Á!‚76t b§ÏZ Ô Yƒ 7ð á Ólñ{
^m^je 6n`Þ] äÒ ä–m†Ê oßmC …ç_e 1+ 6nñ^â<µ oãe ~ b ïÆ Vâ Z0 +{ ì hz™zŠ y M Œ
Û ¬ ÑZz ä™x » 6,< Lz
ÃÚŠ] Zg- i¼:¼ ( ÌggÍ ) $ d¾ÙC÷ZÙCÐ,™=8= Y{g 7lñ{6,y´ZÆ óc ó ZÃá)$h?zgÄÑ| l, eLL
¼Ã( ~ç)ÚŠ] â © Z+F,ãZzÆ< L zyWŒ Û ïŠ Ô å: „ g¦ðÃÐ}u»á)~/ ñ ôgzŠgzZ ~
V *™ÑÔå
ð• Z d$Œ Û Æ vZ ¢ 8:Zz Ìt : ]gz » kZ ñY c* Š }Š × ÃAzŠ Ug ¯ä VrZ ,™iZ V˜ VâzŠ vZ Æ r # ™Ë Ze
ÐZ ?ƒ M h á ù >Ô 21e $ M Y ûZ >gÎ 4) ì ÷{h +I** Û {°z»ì nÆ5ZŠ Z
â
Ô c*
( ~ç ~gv) {z gzZÔ¸ ` ïÐ }uzŠ q -Z ? Z # ( :Zz) b¬tˆÆ%ÂÆVœP

( ?Ç¢Ð?¶_á oÒ š†Â 1‰ á] ( ^n+ 1Ö Í†› Ôm] çÒ ^`Öæ#
~ç~]gßÅt :~}ÑçòsZ: Z Û »Æ( Y 2â 008) ` WÍX X oÒ kßq çÒ ¸= †µÄÎçÚ àm†i o×Â] 1Ò oAçì (^9ne
wø) yK̈Z lZ pÑ (Zq -Zë @* D Y n ZzF, Z Ì} ÀРÙÌ: ]* !~÷/ ¤ ZÔVƒZƒ¢qnƶŠ]g K t = 6=
Û L L÷: dÑL LÌb§ËÃ÷kZ M
}Šg Z Œ hwï7( Æg ñ sw6 ,] ©Æ V±z7,ë,™: ~ i Z0 +Z kZ L™f » kZ Â
r 0 WZ?
# ™ã¢<g[»yÎ * -]ñyxgŠÆvZgzZ\ M Ô}÷WtÔ ñ M
V Ôìg „ i ZgJ
á)L LxŠ ƒœ °œÆ < Û Ð , ™ c*
L zy M Œ C ÃVÍß G wqZå ÃVâ Z0 +{ÆyZgzZ} hì ÒâyZvZ Â[™]!* ~g7
h
+á ) ì ~9C Ù !* Ññ L LÔ ¹ ä AzŠ g D i ZâÐ ¼
g » ** A
Æ$gÃ]Zg-iá ZzäYŠ6,gîŠg ñOÅ$óc ó ZÃ
;g}ŠÆÈt Ãr # ™−ZzÆ ÚŠ ÌZ ! e ~( ¶Å ÄÑÔ 15
6,yZ ~çàZzäƒ V-gzZ ÐÃ$ÌÐ V $¶{gÃè Ð ¶Š bg 7á) Â[Z Ô ~Š ~ $ hà ڊ ä ~g»t Vƒ
ÐÙY Z’ZÅÏ0 + -Z {zgzZ σw'
i { À 0*
q »yZ Ô c*ÎÐJgà AzŠ Ô Xß6,@ M ä °g[gÐ Ùp : AZz?
äÒ ^+ça x•]æ oãe Ý^ÃÞ] äm ^Ò Ünu… h… 1‰ o‰] HÅ\ M [ZƒugIÔívZ ÁZ b Ôv:Z L LÔHn²Ô ~Šug IÔâaåâ
†`Ú 1ßÚ^‰ 1Ò à`Ö# çÒ l]… oa o×`µ ^`Öæ# Zƒm, g{>g—ÆvZÌ~ÀÌ™Yµ Zóì ó w'6, \ Mœ°œ
ÃÚŠ‚+ $ñƒBb Ià  „ZpgŠ ÅäZz™s ç=9= ó óx ÅZ×LtL ,
6¿ŠgÆ@§
yÆ+ −Zz à ðÅ Ïz²‘  ™á r ZŠ »t : ?¤ /Z Ǿ 7t gu^‘ ‚A…] †9Ò]J gq ‡æ… c †‰æC äÒ ]ça oãe
} Y7yà yâZgDZ ** ZÔzŠ™s ç$=  Se **
Zzv** Y 7 çÒ à`Ö# 6nÚ †`Ú çi ]ça |^ÓÞ ^Ò o9ne p†‰æ# oÒ
t N â 
Û ¬Š ? @*ƒ 7s ç$ Zƒ c* Zz™s ç6,uâÅ àÍ Š H ` Zg+
H 0Z »ÏZ Ì~, k’Å b ïgzZ ˆ~Š K^ZÅÄÑ,
le =7=
x t w!* -¿C
J Ù ¸ Àq-Ñy¶ nµÆÎ 15 ㌠Û
¶=g f »¼A gzZ qg Ær # ™ã¢i=.‚] ‡5
{z ňÆgzŠÆ ñ/ôgzZ ~ V *™Ñ b ˜Z Å$á) à
DâY2008oñŸçqE†m†vi Ý ^i
WZ ? BÈ:t Ô ì ÁñY – d6,T ì q Z ºZ: Óª
(]ça 6n`Þ !!! Ùç‘çÚ !!! h]çq ÕkZ Ì~ßñN* gÐ LgÔ ^ ,Ã6,£+F, xÂyÎ 0*
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008ðÑÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *
42

~*™Ñ===
= == V
[ oÛß`q ! ! çÒ ojÚ]ö ‹Ò…æ] ! ! ojßq ! ! çÒ ojÚ]ö ‹Ò 1ßµ]
DDDD ? ï Š g Z ÛŒDDDDD
gzZ ( x  ~ŠÎ)x Zw¾igX 3X
;g Ç Ð Vªx Ó Å {Ñç o ‘X 4X
ìV ~ ª‚g ›ág Z
^+ça Øì]" 6nÚ kßq åæ II èø ß$rø Öû] áø çû ×ö ìö ‚û øm oû jôÚ$ ö] Ø% Òö II
 M\ M Ôƒ ugI Â ? yT Å \ M wqZ Vzge¤
/Z σ 4ZŠ ~ A
¼ Ö#Q 
ƒ ~÷
!!! [6n`Þ áçÒ [ 1a á çÒ XX ojÚ]ö ZZ!!!
IIoeF ø]‚û Ïø Êø oû Þô^’ø Âø àû Úø æø II
Å ÉugzZ HgïZ ä kZ ïÅ ãâÛ*
* ~÷ ä TgzZ
IIoeF ø] àû Úø Ÿ$ô] II
( ì 5{z Ç ñY 7~ A
¼ { z) XX {z XXÅ ÉugzZ HgïZ ä T¿{z 1
Åd
$†Ð ÷z w¸Å yZ ¸7]â © Z Æ I X 1X (? yÃÔǃ 74ZŠ ~ A
¼)
c* Û wzZ ßF,KZ ÃäZ´ Y Ñ *4Ã<
Š 7g Z Œ Lzy MŒ
Û X 2X
IIoeF ø] àû Úø æø Øø nûÎô II
gzZ Zhg {Ñç o ‘: D 3D
vß ) Å ÉugzZ Hg ïZ ä Tì ¿yÃ{z H
Š Y7
Ãx Zw¾ig „ :X 4X
?Ð 3T Ð wqZ ÁÆ kZ ÿugzZ yâ 
Û **
^nÒ …^ÓÞ] ^Ò kÂ^Ûq kn•†Ê
~*™ Ñ È*
XXX V ) yT X X X
!,
Š Hc* â
Û V˜ Å ãâ 
Û **w!* Å~Vª ‚g ›á g Z kZ
gzZ Å)®¤Z Å \¬vZ ä kZ (** â ¬) Å ®
) ¤Z ~÷ä TX 1 II èø ß$rø Öû] Øø ìø !ø oû ßôÂø ^›ø ø] àû Úø Ùø ^ÎøII
gzZ Å ãâ 
Û **Å \¬vZ ä kZ Å ãâ ~÷ ä TX X 2 Å ( ~g ZŠÎâ 
Û ** ®¤Z ~÷ ä T *
Û )) c â Û ä V~\ M
Å ~g ZŠÎâ 
Û ~÷ ä kZ Å ® ) ¤Z Å÷Z LZ ä TX X 3 †µ !!…ç› o×Ò!!äÓ×e6n`Þ pæˆq! ä T ª
Å ãâ ~÷ ä kZ Å ãâ 
Û ** Û **Å÷Z ä TX X X X X gzZX 4 GL“¤Z X X
vZ ï
(ÅvZ èg {k
,Ù ! Z ùÔ›z ~g g )
C gzZ ~
V wÎg ï GL“¤Z X X X
1a oÞ^e… "ô^+…] gzZ ƒ Y Ñ *4< Lzy MŒ ó ÑZ à zZ L L ï
Û V˜ ó% GL“¤Z ~ szc
Šzu Å kZ gzZ Å ãâ Û*
*ÅV~wÎgÆ vZ gzZ vZ ä TgzZ / / ?H H V;z ƒ: Y Ñ *4L <z y M ÛŒV˜/ /
Çìgå å {z V˜ Ô Ç}™4ZŠ ~ 3ÃkZ vZ Ô Zh Âà Å÷Z ï GL“¤Z ~ szcX 1X
c* Û wzZ ßF,KZ ÃäZ´ Y Ñ *4Ã<
Š gZŒ Lzy MŒ Û X X 2X
e M Y ûZ D 4DD ì [ Z± Á ZÎg WZz Æ „ VÁZ gzZ
( 14$

? ? ? Ç ìg *
@3Š [ZpÆ A
¼, ã Åe
6 ŠC 7 Ý ó óÃ\ M L Ly-gzZ Ñ» \ M Ì[Z H
h |,
DD ¢q ],Æ „‹úŠ ÔK[Z DD
/ /Yâ 2008 ðÑ „]úŠ )xâ ?5* Û MÃ\ M V
c ïŠ g Z Œ ~*™Ñ BŠ gzZ ³7,Qˆ w‚ 4,
k’ÅâY 2004y „]úŠ)xâ / /
1

Û {gzŠ x 
âY 2008ug MZ ypg y M Œ
ì ;g™OÃy›y›V˜X Zw×X eZ +F,
+Å ~œ {Šñ !Zf
$
Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å‚ÛvÞ
âY 2008 Õ…^fÛÖ] á^–Ú… á†Î å…æ Ý^Çnµ 6nñ
1Ò 7çÞ^Û×ŠÚ 7^`q!]ˆ‰ ‚ÏÞ !¡je] àm†i‚e!oÒ p‚‘ å
çqçÚ!äÖ]çve
 ìg ™OÃVâ ›y›~ ´ ˜57 Æ 57
YLYXXÝ¡‰] á^ßÛ ZZYLY
ñƒ ¶ ¡ Î~ Vð; Æó óxsZ y=Š L LX X
åæ äÒ †nÇe 1Þ^q(6na 1a… ça …^Ó, ^Ò 7ç×Ûu *Ò
çìXXå
†Ò Ðn×íi 1Ò á^µ^qZZ!!!
 ìg| (,~ X X òÝ w!* X Å ( LZuZX zX ]g ¸)Š·X zXŠ~ X X X
‹‰©Ú æ ‚ñ^Î 1Ò á†ÏÖ] ÜãÊ Ôm†vi çÒ
oÒ Œ^`ßÚ DJ†ñ^9m…E†rnÚ
p…çfrÚ oÒ †nÚ] …æ] a]çì oÒ áö]E oÒ XXˆm†n‰ oeZZ
6m l砆㵠…^e Ôm] D†µ ^ße oÒ
à ó óðñL LX X™0 X X ó óÁg {+
gzZX X ¶ ó óðñL L ì e C 0i L LXX X *
@X X X
Ý]†uZZ1ñça 1ja… Üñ^Î †µ XX7æ^nße oÒ †ËÒZZ1‰ XXkÂ^›] pæˆqZZYçqY
e M wÎÑZ {gÎ8) c†Ú lçÚ Ý]†u ( 1a^2 ^Þ†ÚXXlçÚ
( 42$

=000=6,x !Z gzZ ¬ Ð ôzZ F,«g g eC


Ù izgC
Ù x Ñ!*{gÃè=000=
YLY á†Î Œ… 1Ò àni]çìYLY
YLLLY1ñ^q ^m^߉ †Ò b<µ†µ Ý^jjì]Y…æ]Y]‚je] 1ÒYLLLY
X Xƒ u X XÐ x £Æ k Q X X n Æ -qZÙCX X *@X X
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ôì ;g™OÃy›y›V˜X Zw×X eZ +,$ Å ~œ {Šñ!Zf âY 2008ug MZ ypg y M ÛŒ{gzŠ x Z/
F+ ¤z,
6
2

~ g OZ zŠ ‰ –
 ~ zig M zŠX X yŠ g e ¸ ñÑ ™8
-â i ZgŠ /
âY 2008 Õ…^fÛÖ] á^–Ú… á†Î å…æ Ý^Çnµ 6nñ
1Ò 7çÞ^Û×ŠÚ 7^`q!]ˆ‰ ‚ÏÞ!¡je] àm†i‚e!oÒ p‚‘ å
çqçÚ!äÖ]çve
 ìg ™OÃVâ ›y›~ ´ ˜57 Æ 57
YLYXXpçÖçÚ oq]æ…ZZçÒ ¸ ä×Ö]YLY
Zk
ìg™\ M W,,i ~gÅ) : ~gÅÆ T ñX Ð ½ : Óª Å

†Ò ^߉!!…æ]!! à‰!! b<µ ó ó oßÃÚ oq]æ… ZZ1Ò Üm†Ò á8†Î!!
á^q [1+ 6nÓ‰ 4e 1‰ o`ÖF ] h]„Â†Ò \çã2 ç‰ Í†‘ ^m 况 ͆‘^m†Ò >Ò… oâ\]!
ì ó ó ãâ 
Û **
´ L LV- X gzZ X ãâ 
Û ** Â ó ó®
~zb L LX ó ó7¦
) ¤Z ~zb Ù 7L LB
/C
äÒ ^jÞ^q 6n`Þ áçÒ
" Ð à q V1i Å xsZ ݬ }g7 „ : Ô ì ݪ ( v!* fÍ) „ : vZX
Vz Û »vZgzZ Ôì ¸
Då†nÆæ ànÞçm oµ…çm!ÔÖ^ÛÚ 8m] oq!änÞ^›†e !æ!äÓm†Ú]! æ !سnñ]†³‰] !æ !l…^³ãe)
$ M yZ/wZ {gÎ) N ¾3gzZ {z @*
( 178 e ì ;g }Š „eÃ
[ 6n`Þ †µ Üß`q å]… Ÿ^e å…çÒ„Ú áçÒ
Æ Vo) 8 Åg $u IZ wøÈ) Iè gzZ ´Š àZzì óó/Z LÃL óÝ
ó LL„ LZ X
L zy MŒ
ó óM M L LñO Å < Û ) ¯z X Äô[ôZX „ ( [ôZ X e$g/ [ôZ X
( áZz ì *4Ã
???áZz ½ 6,VhÆ §̀X zX ]c* Zzg ©Dy]¤X
ànÚ8 Ü$ ànÚ8 7ça äÞ 1‰ 6nÚ Ÿ^e å…çÒ„Ú ¸8 6m†Ò ä×Ö]
Ì Å ËgX z X m Æ ó óVâ â 
CZ ä vZ Â ~ }g !* Û **
L L ** Û L L bŠ ¬Š
C : t pì L Ln
¾áZz äƒ Za ˆ w‚Î {Ša Æ ~
! ! ! ??? à ñÅ r !* V *™ ÑÔë Ô ”7
Y â2008ðÑ Ô„‹úŠ)xâ Ôì ;g™OÃy›y›V˜X Zw×X eZ +,$ Å ~œ {Šñ!Zf âY 2008ug MZ ypg y M ÛŒ{gzŠ x Z/
F+ ¤z,
6
30

= = 6 n â <µ … æ † • ç Ò à n Ú ^ – Ú > 2 á ] = =
Y kru ‚‘ oÊ ‚‘( †µ 1Þ. äÞ h]çq 1Ò á](Í¡ì 1Ò ànËß’Ú 1Ò á] Y
YY 7^aæ 6nÚ †ËÒ!æ!
]‚i…]!!åæ (1a oÓ2 ça p…çµ YY
c Š7Ußxk*
== D™ * !y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜ã==
yZ>» ( kue, b¬kZÔgI$
]ðgÆ )  gu„ X X y*ªX X
&ç`m Å^fi]æ kÂ^›]!^m!p…^Óßne oÚ¡‰] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
Äñ^ †µ 28^i 21 ävË‘âY 2007†fÛj‰ †ÓÊ lçÂ
äÚ^ßa^Ú ‚Ö]æ Ün¿Â(
çqæ^e 1Ò Ün×Ãi oßm
àm†i oF×Â]
Mg ‡g + Š H=5=
2wßZg e~y*C,8kZÔ åH Š ÑzZÅ ( gazxj%~È-Š ÷?yÎ * 0 WZ ?) =1=
Ð# r™ ã¢i?Ôå H Š* c M &Ô¸ ‰ G ä M ÙC ñƒ t¾, Z ~ giz wâ z ]àkƒ Šz*
c Š!Zj » ã M ÛŒ] * ! Æ äƒ
åH Š Hy Ò -
JÕ,z17™á Ð Õ¬ Ê Z + Dg Z ¿kZÆ yZ ‰ − Dƒt¾~VÇZ {Š * c i}ЬyŠá Zz
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
gzZ ðƒwßñqg+hâ„:Ð s§Å# r™?- JâY 2007Þâ
1‰ k߉æ á#†Î(
ç`m 8n …^2 äÖ]çve 1‰
ÁÃwÆ ] ,ÆC~ âY 2007 , 'Æ Z„]úŠ)xâ Ô[ Z „:
b¬Åä™qgÐ~g»J~ŠÎ)xŠ ƒ=2=
: Z
H: ù á y*ÑZz{û å:g »{g e ðÃ{z´ÆkZ nÆä™
JâY 2008ðÑ ` MÐ âY 2006~gzÛ„]úŠ)xâ 
: ;â 11- „ZpgŠ
t nÆã ‚ M ÅyZe ÈЬzŠ Z + Dg Z v߈ÆkZÔ * @Y
X ¶ˆÅ~âY 2008y )
®á Z ~ Š Hù á ~„]úŠ
y M ÔH
Ïìg CY~ŠvZY K ¶Z~„]úŠ { âÙC, k’
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
X X y*ZŠX X 6mç‰
†Ò 1Ö 1‰ k‰]çì…
äÞ]ˆq^Â o×`µ 1Þ
o Ò l ˆ Ã Ö] h … ä × Ö] † µ & ^e. Ý ¡ ‰ ] ‚ r Š Ú Ù Ÿ äv Þ ^‰ 7„ *c Š[ Z Ô *
c Š7[Z »Ë- J „ ZpgŠ: Z 
b¬=3=
l^vË‘52^ÒâY 2007oñŸçq å^Ú 1‰ @?íeæ kÛu… g—ÆvZ # r™ ?/ c Š 7ÌLvZ Y K
¤ ZÔ ÇnY * ¶ZÔå YY
E 7Z °g [g G ÂDƒg » n Æ ã* !ÛŒÅgiz wâ kƒz ]à
X zX î~©8eYX zXKwÑ¢‚ñZÎ~)xâ Œ6, =6=
É 7¸Ô D i ZâÐ=ÂÅ qg
J Š H7ù á Ã}pzz%vŠx Ó{z´Æt+
-VŒÔ åH hÛeY
X X y*ZuzŠX X
ïá Ìó óy M ÛŒkgŠ L
L Zƒg * @Å„]úŠ)xâ
! «t ~ õg *
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
åH* Y79*
Š* *™)
®á Z
h^jÒ å
†Ò †m†vi äµ XXÔßne á]ˆnÚZZ(Ôßne oi]ƒ 1Ò
gœÐá ZjÆ45$ e M ìZ >gÎ16~ó óhÝ L L=7=
™» VØi ‚ à Zz äY Ås ÜÆ yZ ñƒ D™¥#à ] ,64 ó ó{ , ^Y: ZI|- qZ ~g »JòsZ L L=4=
Š H,
åH m?Ì` ´É 7„ „+ 0K ¶ÅVØi ‚{gÃè, qZ g ZŠ { Z 9Æ ó óc Z™x‰ZgŠeYL LÆ #
62gzZÔ- r™ ã¢i?Ôì Œ, 6
kƒÅû%gzZX ïŠ Åwâ L LyZ>$ gukgŠ C,&=8= »[ ÂkZÔˆðZz™ ù á Ð s§Å ãZ/£Zi ÚZ * * ÑñËZ e f *Z
¶Ðá ZjÆ„KwÑ¢‚Ì$ guàZzÏzÅ~Š * 'z„ n,
!, 6 :gzZ ˆè`™$ 6ó Šó ÎL L~],64ìti Ðq Z {§
e M ðÄ:,

~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 


Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ~g7uÐVzk,
31
¼e]ç• o×ì] Ý]†ju] Øe^Î 1Ò †nfÓi ‚rŠÚ ÙŸ ävÞ^‰ …æ] oÞ^Û% oÏi ojËÚ
r~-zÚZÆc Z™r{izg8, 625™=16=
Š·LÅg e!Zf# r™ã¢i?=.‚ b§ÏZ =9=
Mg ‡ÐZ å eY H7ù á ¼6,¯ Å*Zç½ZŠx Z Z. Þ ‡Æ ï á„ ZpgŠ: Z b
¬ ”Å qg6,] xÅ< òsZ ÅyZ
åŠ HH® ) á Zï á nÆeg kgxÆ qzÑ~KwÑ¢‚r # ™ ã¢i?¶ˆÅ6,¯ kZ® ) á Z
#Üm†Ò ofÞ kÏnÏu oÒ 7çe]çì
"
¸ìg_CJ -yWÐ
1‰ Õ…^fÚ á^e‡ oÒ á]…æ
6nÚ 1µ^â<e Œ] ^Ò †n,Þ^`q äÛ‘^ å†Ê^Ò
Ðug Iy* ~*™Ñ|ÅV1Zp,
!i Å V 628*
@26™=17= á¡Â] ^Ò 1Þ^+ …æ] 1ß2^Þ c †a^¿Ú
E œÞ.‡~L <zyWÛŒ£»* c *-qZyWÅZû- q’=10=
î~©8eY1XzXKwÑxâZ („ %ik
 ZwæLG ,’‰Ü 1)m,+Z†** Ññ!Zf
M~}%i¾[Zp »¾X ~d
?Çñ M ?c* $Œ Û èâX zXêèâ X Í{CÙ by ZgzŠÃ$˜ ¬{Û » å Š HHn²Ð œxzY fx Z Z
6niçÎ å
†µ ‹µ oÒ oÚ^Ò^Þ oÒ l]†Ò]„Ú ·^ZuzŠX ó óÏVî Ç ( äÇ )~ ÏVa** ~L LCâ Û ?ä\ W** 1
ò» *
* Å]Z™ Zè, 6 î~©E8eYzKwÑ¢‚ 33* @29™=18= X XÃtÛ Æ\ !*
gzZ0
+z{~X X Bâ Û Zg7
¶ˆÅ „0 +¶K™á x ** »q-ZCÙ çz spËš ÃV¸{Š6,: Å oÒ pFçjÊ Ð×ÃjÚ 1‰ à?m†µ# ^Þ]æ ØfÎ Ù^‰ àni
**ƒnÐ a]Š XÅ/ÂnÆÞZ ñŸg µ{vß @* Ðn$çi oÒ ð^Û× …]ˆa Ôm] …æ] á^njËÚ ç‰ 4Þ^µ
¶]y M˜ÂÌnÆb ¬kZ7nÆ„yZk ,’{gÃèe c, * ZzIw‚&Y Z’ZÅKwÑ11*
6W * @10™=11=
X X y*VZv*0 XX ð ƒ Ð }ÂÅ Y fg ZD -Z gzZ y¤Î õ0*
Ù q Å ò :0Ð
h]„Â!^m!å^fjÞ] Ôm] 1‰ ͆› oÒ l…‚Î äÖˆÖ‡ Fâ ‚Ÿz z k& Z 츷,Å âY 2006 ag â 26 xsZ )** izgÔ
c ) ó óå{ C
* kZ-qZÐs§Å]gŠ!²i L L, 644*
@37™=19= åŠ HHk,’kui Z
tz µÆò Z¤ /Š á g ZÆr # ™êá [©·Wz6,6,( ÞZ [Z± yZ>,k’X X t ÃW{àX X ÅB
k)* *izg 13*@12™=12=
¶Zì |ZzyZÔ‰IÅ7]Ÿzc<
YK L z y M ÛŒ!Zf6,VƒU ¶ˆÅk, ’B‚Æt]Æk B )** izg L L]ñÅ ( æ°Z†~i ¸)©!* LL
y* )g+ E
&uŠ ZŠzgÅî~©8eY1zKwÑ15* @14™=13=
ÐÃXðZŠ CZÐb ˜ZÁ{ ZeÅ{ C kZ‚lpJ - *ŠSgvZ !,
E
6nÚ 7çÖ^‰ æ äj<ˆ+ äÒ 1a… †¿Þ 9nµ ¶ˆÅk ,’Ï! ! nc* g«g“î~©8eYc¤) *%
†µ …ç› p…çÃ< †nÆ Ü×Î Øa] ‚ÃjÚ X X y*åaX X
X X y*Ù X X oÒ l¡rÚ o×m ƒ 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ…
X X X k ÆâY 1989s ÜÆv~”gX X X 6nÞ^j‰] l<ã+ àÚ
1ñça 1iça Ü¿Â]†m‡æ äfu^‘ †n¿ßne6nÚ ÅxsZÆ&ZpÔV”xŠ ƒÐL
<zyWی20*
@16™=14=
[ 6 n ñç a … ^ 2 æ
1 Š n Ò 1 ‰ k Š Ó à m † i ‚ e ¶®
) á Zï
á„ izgA íi!6,y*ZŠ ]{ð
 ZpgŠ”Ð xsZ)**
# ñ»KwÑ¢‚„3*ZŠ]{ðÅV1ZpìgÃ7Ô
FZ
‰yÎ *0 WZ, kiz/™ï ~âY 1989, 645™=20=
l¡n’Ëi oÒ …ç`¾ 1Ò oÞ^e… l†’Þ o‘ç’ì
¦~Š !*MxsZk s ÜÆv~”gÐn²zwîÆyÎ 0*
6] ,g e»X X c Z™rX X { izg 824*
, @16™=15=
x Z¤
/ »ä™g D&оq
z6, -ZWZk,izg ä/™ï Ô ñƒ
Ðã !*g Ap ‰yÂ{f à VÔ åc*¯ ]¾àS;- zÚZ » ( k ue] , b ¬ kZ Œ
ðgÆ ) 
~ Kw Ñ à Zz U ˆ ß &Æ ] ¬Åg¼Æ ã!* g
7ùX,
?Z , 6„yZŠpXg Zz»)H
Vß Zz ~z K íÑ yWΉÌ]¬{ z Å- i ú5ZŠ Z
'Yâ Û«X [ ZX ~Ï+0iKZ {zXl» 3Š~*Š ~g7ä
åc*
~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 
Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ~g7uÐVzk,
16

== ~s MÆèâ y M ÅZû-
q’==
=[gØ> eX y-Ø> eX[ZÏX q ZŠß Z-X ug MZypgyZ>yÒÆ b¬kZÆIw‚14=
Y!oÏ`e!z # Üm†Ò ofÞ äf_ì ƒçì^ÚY
o‰…^ËÖ] á^Û׉ à á^fÃQ †ìP oÊ "
Ô( Øg {‚)ì Øg~i ¸WÆT ì·{z ( ug MZypg ) =
=ì ð;gÐ3g * y MÆTgzZ ( ]n{‚)ì ]n~‰zÆT
*~
³7,Ð ~g ëg!kZyWŒ Û ñƒD ™ ã â Û **ãZzÅ¬Æ 6m†Ò ]] †Ó ^Ò lˆÃÖ] h… ä×Ö] 1nñ
c ' á ^n e 6 n Ú k Ö ] ‚ Â o ñ ç Ò † + ] 1 ‰ … ^ j Ê … ‹ q
Zi ZâÐ aÚÅug MZy pg~yZZª  q…äTX X X
1Þ ^ ì Ø + ^ µ ^ m c ' † Ò ‚ nÎ ' ' † i ¡ e ç Ò Œ] sq ç i
â Û «Ì{ izg ªX X X
gz Z c*
c ' ] ç rãe 6 nÚ
ðZz™ÌZ’Z ÅØg {‚B‚ÆÏZX X X
[: Ç!* pÆ yWŒ Û Ð y Z Ôg íG, —" hY fX X X
ä×Ö] ð^Þ] Üa äÒ ^m^Ú†Ê ^_ ݈ äm 6nÛa 1Þ ‹q
Ô Ï} 7,¤Å¿ÂÐ[pX X
1ñ^•… ^÷j’Ö^ì >i^‰ 1Ò h^Šju] …æ] á^Ûm] ‡æ… †a
! ! ! Ï} 7,ã™úÔÐVƒg ë¤ /~[ Z±Æ[ ïZX X
1+ 6nãÒ… å‡æ… 1òÖ 1Ò o`ÖF]
1 Þ ^ ,Ö 8 ß m] Ô m ] äÒ 7 ç n Ò 6 n ñ ^ ß e ‚ r Š Ú 6 n Ú o × + † a
Âq -Zq -ZÆ*™yWŒ Û ~ ôzZ F, i úªx ªÃ] ZgC Ù gzZX X
ä Ò 6 m† Ò à n Ï m o ã e ä m … æ] 1 a ^ j ß e † ã + 6 n Ú k ß q † µ |{!
Ð[ Ð {Š Zg Z ê Æ¿X ñƒ BÃX X
c †Ò ] ç a ä Ã Û q 7 ^a æ o ß Ã m ç a o ãe ‚ r Š Ú Ä Ú ^ q å æ
… æ] 1 a ^a ^ 2 ä n Û a ç i 1 Þ á ^_ n 
»] â © ZÆ< L z yWŒ Û ÆäƒKì Yq -Z~ ~Š !* W @*XXX
^+ 1a^2 ÷^ßnÏm
ñ Yƒ] ¯„Ñ
D™ ãâ Û **Å~ V *™Ñx ª»V ÂZggzZ} izg}g øX X
*™Ñ Â, ™O6,Y ¯ Å e $g Zz ‘ Û Ã}uzŠ q -Z vß Z # XXX Vƒà {Ð[ ïZgzZy ZZ ñƒ
L , ™: { Zz6,Ç!* Åò Z¤ / Š
á g ZkZÆ~ V Ëc* ™0ó ódZ$L L„Šp!%C Ù Ð~ëX X X
X X 6 n a o Û ß ` q 7 ç Þ æ Ù ç j Ï Ú æ Ø i ^Î Z Z Çg: { izg™á ò :Ð ËZ e + Š"
Ø j Î … æ ] Ý ^ Ïj Þ ] ä Ò ^ i 6 n ` Ò X X ‚ n ` 6 n ` Þ ] Z Z Ã7}g øÂÌOg} izgë¤ /ZX X X
ä × Š × ‰ ^Ò l … ^ Æ æ 1 Þ ‹q ZZ ä Ò ça ä Þ á^ Ú † Ê ä m ^ Ò " # Üm † Ò o f Þ
ìg ~g ‚z~g YX X ä × Ö ] ] \ ç ã 2 ä Þ ^ Þ †Ò Ø Û Â †µ H ç ã q … æ ] ^ ßÖç e Hç ã q
ÔOg Sh Z e:X X X X X X X X o ñ ç Ò o Ò 1 ßã Ò… ^‰ ^n µ … æ] ^Òç ã e 1 ‰ ] ç Ò
Ô, Š äƒ4ZŠÃ} Š6,¦Ñ~y:X X ("
# Ù ^Î ^Û Ò æ ] X X 6n ` Þ l …æ †•
ÔN VQxŠðÃs ÜÆ}Ñ ço ‘:X X Ôì ‚ y â ‚:%Æ^ÑX X X
Ô, ™^ §!* »] Zg ¶ Z à Zzk, z£ÅV Âgú:X X X ÔTgèZgvß:X X X X X X X X X X X
Ô, ™^ §!* »"7,, ¸ÆVÂgú6,- i +ggzZ ~zK:X
ì Mx £dZ~}Ñ ç: Ôì Q¹F, :X X X X
Ô, Š äƒT"gzZÈÃÏ0 + i KZ™hgäÇ:X X X X X X
%F, ÆvZ {z , ™g6Ã] Z|p ™ Â̳7,ôzZ F, ¤
/ZX X X
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*
17
x ª] ZgCÙ gzZ { izgyŠCÙ Ð[ïZgzZyZZ…äTX X ì ~ÃßÅVzIÖ#ZŠÔ'* !Ïâ ªŠ
ƒt
| {! ï Š ]úŠ ÅŠ Z ÃVzuzŠÔg } aB‚Æ ® ) ) KZX X X
Zi ZâÐ=ÂÅG gÐ}Š Zg Z ê Æ¿ *™yWŒ Û ~ôzZ F, ª
ä×Ö] á^vf‰ Ô , ™[ ïZ »á Zz} (,Ð LZ: Ôg
ÆVߊ}g ø‰ − _(, ~Øg {‚ëV VX ?, ™7nÆ[ ïZÃ\ WLZ:ì ! Š Z" { zX X X
X ‰ D F,Q8 -i ?'ƒ7~¾V x{ ?D™VY (Z\ WX X
-ZzŠÔ7q
ó óOzgñgzZ ãâ ‡L Lq -ZyZZ Š ƒãZz6,
H@* ëX X ? HVYä~ V *™ÑX X X X X X
Xì @* ƒÝqÐh e| 7, ]Š ÞÝ ? HVYäñtzg Ã/X X X X
Ågizwâ Ôs§Åxø** {ó:ˆÆT ó óÖ!* yZZ L LZuzŠgzZX X ?¸D ™VY / ñ ôX X
Xì ÀQs§Åx Zw¾iggzZs§Å]àz]³Ôs§ , ™: a yÇ*!~{ Zg ÅvZ\ W
ì 9x Zwy!* i:ÔF gx Zwy»:X X > 3 Ò g ‰ ^ Ò ¸ & o a 1× `µ ç i 6 n a ‚ ß Û j Ö æ ¸ & † +]
ƒ:Ö!* yZZ Š ƒãZz6,
H@* ëX X g m † Æ ¸ & †+ ] … æ ] 1 a ^a … ç a Í † ‘ 6 n Ú … 1 Ò Ý ç Î
XX ànÏÊ^ßÚ…] †‰ZZ oe] àe ä×Ö]‚f oÚ & ^ i ç a 6 n ` Þ ] … ç µ o a 1 × ` µ 5 † ì ^Ò ¸ & ç i 6 n a
1 a ^ jße 7Ø»] Y Zy ZÆ\ W Âc* &ìg]»vZt( v!* fÍ )
Ô7gŠ ‡6,¶Š { z( v!* fÍ) c* XX
+ZpXì CYWÚC
g0 Ù ÅxsZ Â~`g {
Ôì ; g™ÕB‚Æ\ W{ z( v!* fÍ) c* XX
TgVZzŠVZzg6, 3^‚$ +, Zª
z$ +Åäƒ: yZZ E
ì h»\ W‰â „Ô ¢ Å
8]Øg Z å<X X X X X X X
äÞ †Ò †`ã: †`ã: Üm†Ò áP†Î äÒ ^n+ ^iça x•]æ †µ Üa
c* Š™ qzÑ ã ‹ å CKZ™ƒ} 9ˆÆi úgzZ³= Í ÃVzKX X X
1a oÞ^Ú†Ê^Þ oÒ oÞP†Î “ ô Þ x•]æ ^ßâ<µ
ÃYKN Zb @* ,™
Dâ Û 7ØgL6,Vâ â Û **
LZvZ ÌtgzZX X
1 j a ^ 2 ^ ß 3 e 1 ‰ 1 × Û u o Þ ^_ nQ Œ ] ¸ P †+ ]
àQs§ÅVî ¬Š: NoB;}g øÔ‰ − 3Ik}g øX X
1 nñ Ÿ Ì m † i ç i 6 na
ñ(,s§ÅV-g?gzZV½ñOÅ
@ƒ7~âY 2008,
* 63 å:³ðÃ- Jw‚14Ôì ÅâY 1995~gzÛ , k’t
5* *™ ay ._ÆKZ~{ ZgÅvZäëX X X X
~ «gg eC Ù Å ôzZ F, i ú.‚ø D Ìw‚kZ kuÆX X X
===Zƒx ÅZ×Z,
(H=== /Z yˆZ ËZ eƒq D™7ÀF,» *™yWŒ Û áZEYñ 7,
X B$+VŠ H0+iKZw!* äVÍßX X X D ‹{g 0* -Z: Zizgл~g—Ð%F,
q #™
r
¬ Ð «gg eCÙ Å ôzZ F, ~ VzygzZ ].) XäY :X X X Š !*M ZÔgz?É 7Ð n²z wîÆ„Š !*
WP WxsZ ~fzZgX X X
ÎäYHÀF, Û á ZzäYñ7,~ôzZ F,
» *™È WŒ DƒÀq -Ñ] Zg˜e] Z|‚lpÐJ -c Z™gzZ
XÑ ä™[ ïZ CZŠp6, $Wq
e -Zq -Z‚lpX X X ì Cƒ„  Zp',ÀW {g !* ãŒÛ ] ZgX X X
GE
45"Z @* ǃy WŒ KZÃug MZy pg 29X X X X X
Û »vZY ¶
Xƒ»Ã‘
 , ðiG Ðä7, $gÅG
e -ZsÜÃ] ZgX X
q
g {g 0*
Ñôç äÓ×e 7ça äÞ ^e& †nÆ ‚q^ŠÚ 6nÚ å†; p†ì& o `‰ o a ‚ Ãe 1Ò 1 Þ † Ò Ü jì x m æ ] † i o ßµ ]
6nÚ 7çi]… Ñ^› p…^‰ oÒ p…^‰ 1â<e …æ] l ^f o ` ‰ o a á ' Ô m]
1‰ 7çi]… oÒ 7çÖ^‰ TO (…‚ÏÖ] äj×nÖ ,™ZŠ Z]»]+Z[gvZ M
„g ~g ‚z~g YlˆÅ]ZgaZ c Zz™ Zg7Øg {‚~yZZª
* q…äTX X
ñƒ[»Â„zÐØg {‚ Û 4ZŠ~]n{‚…gzZX X X X X X X X X X X X X
â
c*

]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*
18
ì {Š6, :X X X X X X X X Ô]gßz^ÅXX X X X
ì x ZwŠÎ:X X X X X X X X X Ô›‚gX X X X X X X X X X X
ì x Zw{Ñço ‘:X X X X X X X X ]¾l!* zŠ1X X X X X X X X X X X
1Ò g’Æ ^m aç‰ ( lçQ… (Ônãe oa äÞ ÎäWÃÇxsZ~Ï0 + i%C Ù XXX
å†Û …æ] su 1‰ 1Šnµ OgV·h Z e äVMX X X X
ä\ M LH ?ì x Zw gzZ] Z0` Zzi Z™| (, ä] oñX X X X X X X
ðÃ~T?ì yZZ ÷t eÎX X Hy´Z »{Š6 ,~q nZÆ( V@Tg e) ~ V w=wÎg]¯X X
êŠpg7iZ6,ó ótig L LLZ Ì¿X X X X Å/ÂÐVƒk Hw!* ñOÅ ay ¦ã !* iäVMX X
Û w'ÆŠ ¿Z CZ f *
}Šg Z Œ c Æò :x ZwC Ù XXXX Hx ³»¶Š :gzZh e: ]ØgX X X X X X X X X X
¹7yZZÃÇyZZ- J# ZgzZì * @ Y*c Š}ŠÔì Š H* c ŠX X X X X ¹Š !*
ínÆååÃÒÅÙâÃÔX X
Çìg * c ŠÔ *
@ Y* @YX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X á^ne 1Ò " # …]‚Ú^Þ 1ñ^Î& 1Þ 7ç`ßq
^߉ Üm†Ò á&†Î 1Þ Üa 6nÚ Ý^nÎ 1Ò 7çi]… Ðe^_Ú 1Ò …^nÃÚ å †Ò
gzZvZ ª )á ™©q Z » kZ æt ÅkZgzZ ñ¾ ðZ',q -Z ðà V;X u,F„Ü1^ÑsÜnÆååV-gzZÇg} izgX X X
, Z : ( ìg @* ™B‚Æ ögzZgÅ ãâ Û **Å~ V wÎgÆvZ Š hgÌ**
c* ™¿6, ^ÑÉ H7X X X
{ÂZ {gÎ2X X XÐ gå ~ kZ {z á Zz gÆ 3vß Ï}^Ñ3!* iÅyZ „:vZY ¶ KZ[ ZX X X
81e$W ÔǃxŠ ƒÆ< L zyWŒ Û ]§[|Z »yZ „:gzZX X
ƒ … â ( w* !~ Ï+ 0i i)Ã]â ©Z‰Æ*™yWÛŒ?H:X X ä×Ö] ð^Þ] l†ËÇÚ å† 1òÖ 1Ò á]
ñZÎ ?ì H ZwÅ¿, ZÐ ~?:ƒD™g ïZ ( n) »‰gzZ Ƕ=g f »ƒÃV¿Å}‚~y WX X
Å[ Z± JyŠÆ Ö#ªgzZ ñY H ZÎg ~ Ï+ 0i ~z*Š Æ kZ »w”Æ] ZgaZÐ VÂZgÅVß ‚83Ôg;ZäX X
85]* c W{ÂZ {gÎ2X X X ?ñY* c*Nßs§ Çìg á C=g f »]y W„ÚtØ
Ñì òg »b§ÏZgzZ76,Š ã CË< Ø è» òg » ¹äŠ·gzZX X aÚÅs MZ¿C Ù ~q nZ Å ~ Vg Zæ** ñ‡WX X
{gÎ 2X X X¸ D™]zˆÅ [ 2Z ƒ  t èÑq 76,Š ã CËŠ· Ç}™4z[Åäƒg )ëÐ
( ?ìg™7¸ º Û } g ‚Æ` W}g øH ) 113e $W{ÂZ σyTÅyZ ðÍh(ÅŠ §Æ÷zw¸X X
ƒug I‹y WŒ Û ~ôzZ F, ÔÇg} izgÐ[ ïZgzZy ZZä\ W¤ /Z Ð uÔ Ð l!* zŠ1 ÔÐ ›‚g ÔÐ ÷z w¸Æ yZ [ ZX X
‚ß2 çi oa äÞ Ý¡‰] äÒ 6na 1Ó2 á^q ¸& Ç7xi Z°Ð]Ñç
Ý^Þ ^Ò 7æ†ÃÞ 1×ãÒçãÒ ( 7çñç -Þ^e ‚ß×e oÞ^Ú àÚ oÒ &m‚uæ á;†Î oÒ 7çfn’Þ‚e åæ
^Ò ga„Ú lô ^Ú牅 ‚ß2 oa äÞ …æ] 1a 6n`Þ ÙçfÎ çÒ l^vm† i
ãâ 
Û **
~zb gzZì ãâ Û **
~zbó ó®
) ¤Z ~zb L L ` yY\ WX X Ð, Š ä™7w'Ãx ZwC Ù 7ZÔÐ, ™
ì xi Z°Ôì ãâ Û **´ Ð,Š7ä;ÙJgzZ+ M c* ²Ã] Zg ¶ZgzZyn, z8{z[ ZX X
Ð V-œB k Å ó óxsZ + Š L LgzZ ó ó´Š"L L ` yY \ WX X gzZyY ÅyZÐ, Š7d $ Û Ð ó óVî ¬Š L LsÜÃ\WLZ {z[ ZX X
ì ~g Y X ÇÑ6,+Šwâ
.^Þ ^Ò XX oßma 1e ZZ o‰] tP äÒ 6na 1Ó2 á^q ¸P o ãf Ò 1 Þ ¸ & ^ n Ò
åa^fÖ ^Ò km…ç`Ûq …æ] ݇]†ÖçÓn‰ ~Tc* ŠxsZ {z…äT ?ì yZZ ÷t eÎX X
ì ;gkeÃxsZ™| hzQ ì Sh Z e:X X X X

]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*
19
6na 13ß`µP Ôi Å]açÖ] b§Åy›OzgñgzZ ãâ ‡xi Z° ` yY\ WX X
óz,FÅxi Z°ªyZZ LZ Ô êŠ 7$ dÛÃ\ WLZÐ ó óVî ¬Š L L
=== V ~g Zæ* * ñ‡Wyâ‘` W===
Ý ¬ }g7 ` WÔì êŠ ã* !یŠV6&gzZ wâ Ô yY n Æ Y ’ gzZ
ì yŠ »VìpX X X
y) Z, ' {z, 6 £ ë ZÙC ` WÔì ï » kZ , 6 r šZ ùZg f Æ xsZ
ì yŠ »Ï~g ZzßX X X
y„z Ôì { Z, 'u„z Ôì ƒõ„z Ôì ë„z Ôì Áq „zÔì
@$
di} ÀiZ Ôä™<Ð x ÈZ Ô ¾Z , Fo* * Ô äZ´ âX X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X „zÔ쬄zÔì+ Z‡„zÔì
ì yŠ »äW~K™ ÎÒp ƒxÔä™
ì yŠ »äƒ¦~K~œ %q
/ -Z »V⠛ƽàX X X ===7 ZÍ<p===
ì yŠ »", 7pÑŠzgŠÐ]ÒX X X ãWJ - ó} ó ‚Æ]Ð3L L\ WX X
íÐ ]+Z[gvZ~Tì yŠ »ä™Ýqî ) ‚kZX X X å‚Þ‡ çÒ 7æ‡^ÛÞ(1nrnÒ å‚Þ‡ çÒ l^vnfŠi
ï Š â Û «vZ ñ Y â ð>gzZ çÒ ÀËÖ Ôm] Ôm] ( 1nrnÒ å‚Þ‡ çÒ læ¡i (1nrnÒ
G yŠ »î~¢~KX X X 1nrnÒ 'çì h^Šju] ^ßµ] †µ ÀËÖ Ôm] Ôm](1òãrÛ‰
+
-B B‚Æ V8lpñƒã ¬X X X , /4E
á̂Ð x Zg W™| 7,4Z îG>XG $‚6,wâ ñƒbŠÆvZ d $¾c* ÷Z \WÔ õG & :g b−Z†X X
E
ì yŠ »Gg[gzZ kZgzZ Ï0 + i+Š" ÅY U* gzÆ\W¼ƒ  t ÆkZ ¸' ˆ :™0
ÔðƒŠiu, 6gî~gÅ) /º{zÅ- J-kZÐ-¸/ ¦X X X ay  ~ { Zg ÅvZÐ Z~/ ñ ôq nZ ¶=g f »3Æ\W~ËÆ
ì yŠ »äZö7Z Ù
6nÖ -Þ^Ú 1‰ lˆÃÖ] h… ä×Ö] 1òm& çÒ …‚ÏÖ] äj×nÖ ojÛnÎ 1‰ 7çi]… oÒ Ù^‰ TO
Ö!* yZZX X X X X 1nrnÒ R¡i
Ô™wqZX X X X X X X X X X ä aÈ:t
yWÅZû9X X X X X X X X X X X X X ¬Š Å °ç Ôì Sg - Jò qƒgzZ ì Cƒ q zÑÐ [ ëW[z¾
l*!zŠ1 Ô~ ]gßz ^V ~w=wÎg q nZ ï»X X X X X X X X X X X Tg D™{ H k 7/ÂðÃÅVÍß, ZgzZ L L aÈ:t ñƒ _â
~]5çÔ~]Š „Ô~]ÑçÔ~uÔ~›‚gÔ~ f» ä™: { H kQ ì n Æ kZ sÜ Â °çvŠ p Ö* !) 
äÒ oãe äm…æ] 18 $eWY ûZ >gÎ4X X X ( }™{Š Zg Z
ÃYÇgÐ[ ïZzyZZ} izg†X X ^³ß³nϳm ç³i ^³n+ & o³³ãe 决³; p†³³ì& †³³+]
ìg ~g YlˆÅg;Z îGÏG 5Å~VÂZg†X X X X X X X „ ó ó&&gzZ w â Ô y Y L LÅ \ WÔÐ , ½ Q ™0 ðñ\ WX !
nƒ¬ÐÏi ú5ZŠ ZÅ: Z¡X X X X X X X X X X X X Ï'6,+ Š # Ö ‡ZgzZ+ Š
¾~ Ï+ 0i i nÄ, 6 Špà ó óò ¾L L LZ -qZÙC Ð ~ ëX X X xzg >gÎ ó ì ó à ™# Z Zz , 6 \ M L Z ]¾Å Ýñä ë L L\ M X X
ðƒµZz~pgŠ Ð, ½Z™0t Z]ÆX X 47 $ eM
Æ *™yWŒ Û gzZì ÌxsZ òúŠ BZ eðŠ ÃfÆ ákZX X X ] ³Ô { Yzw â Ôg Z M ZwøÔ *Š kƒÔe Û Å q âC
$g Zz‘ Ù \ MX X
7&ZzÌÐ J -ÀF, „L gLzZ ó ó+ Š # Ö ‡Z L LÃV70 + i KZ™ƒF, Ð £gzZ]àz
Ñ!*
YYY Å]açÖ] èÃÛq åP YYY XÐ, Šw$ +ÔÐ, ™&znÆó ó+ Š

ì âW~wq, Z ~{ÅÁg YYYÅ] çÖ] èÃÛq YYY


` Vg—ÆvZ ` W¸^ëÃypg« ¶‚Ä X X X èÃÛq Üa tP äÒ ^Ò Ünu… h… 1a ]ça Ý†Ò ^ßjÒ
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*
20
]n{‚ÐØg {‚X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X çqæ^e 1Ò Œ]
g ÜZð]{‚Ð ]n{‚X X X X X X X X X ‰ Çg Â} izgX X X
s MZ »}‚~y WÔ eƒ: »½¹V˜X X X X X X H‹Â*™yWŒ
Š Û ~ôzZ F,XXXXXX
Ôx ÈZ »ä0* Ãg;Zä~VÂZgt ¤Ôeƒ: »]ZgC Ù V ˜X X X X X ñƒÂ} /gzZ eX X X X X X X X
„g ~g ‚z~g Y[ÅpgŠ !* .)J
WÃ] -]Zg ~y WX X X X
^n+ ^m …]†Î ðŸ Üm†¶‰ çÒ k߉æ á&†Î oa äÞ
ZƒZŠ Z: Z¡X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X mòÐ 3Æe $g Zz‘ Û 0# Ö Q„:X X X
Ãx ZwÙC Æ Š ¿Z CZ f gzZ } : ;g * @ƒð G^t V VX X Š*
H c Šg Z ÛŒuÃL <zyWÛŒ„:X X X
ÐäW—Ðó „ ó †°L LÅä™w' km…ç`Ûq …æ] ݇]†ÖçÓn‰ ZZ …]a†fÛ× 1Ò Ý¡‰] oa äÞ
îi Zg Âc* CZÃÇyZZZ # (ÅyZZ OzgñgzZ ãâ ‡X X 1Ó‰ †Ò Õ]…a] ^Ò …^Ç×m oñça ojâ<e oÒ XX
ç’ÏÚ ZZ 6njnu¡‘ …æ] Ù^Ú (á^q oßµ] àÚçÚ eg Å¿,
$ 6 kZŠpñOŶŠ ]úŠ Åò ¾Zz_Z Zâz¬„:X X X
1q… 1Ò XX m,7
ì* @¾~ZgŠÆ.ó ó*Š L gL zZì * @Î, 6] y WÁ”~
6nÚ gm„Ói ØÃËÖ^e oÒ k߉!æ! áP†Î äÓ×e 6n`Þ o`m
Å0# Ö QÅâY 1995Ôì hx¯ »vZ îi ZgtX X
3ggzZìg D Y‘ ÌbcÆ ug MZ ypg ~ ] Zg ¶ ZX X X
Ôòõðƒf(, œC Ù XXXX
~gzmX X X X X X X X X X X X „g ~g ‚z~g YÌ~g » ** i½Ð] ,
Æ] WŒ
YZX X X X X X X X X X X X X X X X Û Æ]Zg˜gzZV¸~/ ñ ôgzŠ H Y77äËtX X X
E
34EI
_
5 Ô¸ ñƒ«£Æ Vâ Z f W ?¸ ñƒ«£
]g ¸zOb!* XXXXXXXXXXXXX ƒx ÈZ » V ðG
?å @*
gzZ?E + Vð;ƬX X X X X X X X X X X X X X ‰ µä™V){zë ` WH Â7¤ /ZgzZ
1a oñça oñ^ÛÒ oÒ kÚ]ö açì p‡^e äΆËi ! ! ! Œ: nä/ ñ ôÎX X X X X X X X X X X X X X X X
åYƒHgzZ {z´ÆkZ!$ +»wqZyZ äÒ c ^ãrÛ‰ oj‰ †e‡ 6nÛa ä×Ö] c]
oñça kÛu… !æ! P íe p†ni ǃL: ZƒŠ L: yZZgzZx ZwtigX X X
à+$]gßz^X X X g Z Œ Û w'Ãx Zwtig # Ö Qt J-Z# Ôì x Zw¾igŠ ã CÅ„ZeC Ù XXX
à+$l* !zŠ1X X X X X X X X X Çìg̈¸¬Ô ÏìgxzøÐ V¾ÅvZ Ïìg îŠ
Ñ+$›‚gX X X X X X X X X X X X å æ¡ Â 1 Ò #" Ù牅 kÂ^›] …æ] ä×Ö] kÂ^›]
Ñ+ 0Z »]ZŠ „X X X X X X X X X X X X X
$i Z+ 1a Ø›^e åæ 1a >3Ò çq
á+ $]5çX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ux ÂX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X == ug I [ZÏ ug I
== == ==
]Ñçx ÂX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Å„~, (X X X X X XäÂ! g
nÆ% J e~Vv‚Æ< L zyWŒ  (x ÂX X X X X X X X X
Û Ã„ Üm†Ò ofÞ…æ] 1ßµ] 6nÚ Õ…^fÛÖ] á^–Ú…
Hx ³»s¥Æwâ LZgzZyYKZX X X X X X X X X X X X X oÒ 1Þ†Ò ØÛ†µ l]'çÚ†Ê 1Ò # "
çi 1ò+ Ù‚e Üa! oò+ ça oÞça oÞç`Þ] †+]
oñ^Ú†Ê ^_ ÐnÊçi
ä×Ö] c] ZZ Ðe^_Ú 1Ò Å¡›] oÒ # " Ü m† Ò o f Þ
Çg} izgÐ [ïZgzZyZZX X
Îä™õ, 6ë ÂX X X
ìgD™Š * c ½yŠ ãçÆkZ å* @ƒ7 ú~ôzZ, FÃ]Zg {g *
0 X X
gzZ ~gzW OÅ]â ©Z LZ~ug MZypgäÂX X X
H[ ïZ CZÐe $Wq -Zq -Z~ôzZ F, i úÃVÂZgX X
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*
21
ça oa…^q oÒ oËÞ oÒ k߉æ áP†Î ¡÷Û …æ] 6,Ïi ú5ZŠ ZX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ñOÅL <zyWÛŒ.‚D øx ³» ã* !ÛŒÙCX X X 6` â ™ Z /
, ¥/
¥Ô Z /
¥/
¥X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
c†nÚ …æ] lˆÂ p†nÚ 1a ÜŠÎ …æ] ^m^Ú†Ê á¡Â]
ƒnÆó ó’Å$ eg/L LX X
Ý†Ò c†nÚ …æ] oÒ Ù¡q
ƒnÆDÆx Â~ŠÎX X X X Vz™wJgz¢N ¬Š ÅyZ Åò £—~÷gzZ Å¥%—}÷gzZ
kvi 1Ò Ý]†+憵 XX 7]çŠÞ p'^e†e ZZ çÒ l]…çjŠÚ c*â
Û äÂgzZ ó óÇ
VZzg bzgÅ],3gÆ]Zg ¶ZgzZyn,ùX X X Š™s ç»ä~î YzÈ}÷} Z L LX X X
gzZ c*
Ô ñYH7™ ¯ Šw$
ó óc* +Ð VÇ>ÃVÇZ', ~g vX X
ñ Y* c ¯ÀÓ(ÙC7ZVƒ:g »nÆkZX X X h] ! 1+ça 6n`Þ …]'†fÛ× 1Ò km…ç`Ûq Üi h]
1+ça 6n`Þ 8‰†ÖçÓn‰ Üi
x Z¤ IègzZ´Š7ZVƒ:g »ÌnÆkZX X X
/z6,
ñƒD™d $†Å< L zyWŒ Û š‡n @* N YbŠX X X X X =v:Z===v:Z===v:Z=
ìg k(,s§Åxi Z°X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXpæˆq ZZ 1Þ Üa äÒ c†Ò äÞ ä×Ö]
k߉æ áP†Î …]a†fÛ× àm†i‚e 1Ò km…]æ äÎ†Ê ça oÒ kÂ^›]
6 n a … 1ß e o  ] a 1Ò ì Cƒó óãâ Û* bL L ó ó)
* ~z ®¤Z ~z b L LX X X
* ´ãâ Û*
ì Cƒó óãâ Û* * ~z
bL gL zZX X X X X X X X X
V *™Ñ ìg @*
Æ~ ÃVzuzŠ {Š Z−Š »e
Z™gz!* Ûq
$g Zz‘ Ù XXX
-ZC ì ]ZŠg Zzi§gzZs@ÝZ »xi Z°¸X X X X X X X
ì x9ðÃ:Ôì Ñ ðÃ:ˆ ìg}Š½r šZ ù Zg f}g ‚Æ}g ‚Ðw‚A‚ÂÅÏZ
ìg êŠg Z Œ
Û ó ó/Z L ÃL +',
» Z LZgzZ\WLZpX X X X X X X †µ c†‰æ' Ôm] †a á0mæ o×n: …æ] l]…^fì] (çm;m…
6nÚ 1Þ^q 1Ö kÏf‰
]…]ç+ >3Ò g‰ äm çÒ ¸& †+]
ì ñƒñÎ~i * !ÅPŠu
¸ & … æ ] 6 n `Þ KaÃ\ WLZÆSh Z e%{zì e Y»TÔì ½x ÂZg ø¸X X
ªzŠX zX wâ X X X X X
 Œy›»
gzZ]àX zX ]³X X X X X X ÔŒìñÅ KaÃ\WLZÆ}Š, 6%ì eY»TX X X
ŠÎ Ô}Ñç o ‘Ô äÇ a **Ô]Øg Ô]̀QÔì e Y » TX X X
gzZ7~g ùÆ£w”X X X X X X X X X
gzZ䙿6,M W{Š™A$%xŠ ƒÐ< L zyWŒ Û ÆVâ K̈ZÔ
áP†Î 1Ò†Ò Í†‘ XX Ù^Ú ^ßµ] …æ] á^q oßµ] ZZ ^÷jÃÎ]æ á™x ZwÃw'gzZá™w'Ãx Zwì eY»TX X X
6na 1ja^2 ^Þ]†Ò …æ] ^Þ†Ò ØÛ †µ k߉æ äÒ ^+ 1a^2 äm çi á^_n
Ân
pgÈ Åä™7nÆ[ ïZÃ\ WLZ ]g ZœqX X X
=== 1nñ^â<e Ý‚Î === gzZ a]g ZizqX X X
íÐ yn, ùX6, +g]â Æg7IègzZÏ(C
-i Ù XXX
N ¯ÁgÔFÁg {0
+iÆy M ÅZû q
-’ ÔFqu˜Åg ¶ ZC Ù ÔVƒìgƒX X X X X X X X X X X X X X X X X X
lÐr Z
=== ìg Pr Z l }™vZ === ó óOggZ Œ
Û ',Ãò ¾{Š™Ýq~ug MZypg L L
]ðg )Æ 
~¥‚xÆku( e, b¬kZÆIw‚14
g ZŠu [ »ÔxéZ†g ZŠu [»òŠ Zi MîrzWZY Zgiz.‚Ôxj%è‡É·=.‚Ôxj%y{ t GZ[»yÎ * 0 gœ.‚
½ ]
¹Ãz ( ›;gÆ ø pZ )Š¼Ô Zi ZâКoŠ¼ävZÎ# r™NaZ·=.‚ wøšodZŠ¼X X ]§g\
¶Z ÅÂ-
& ¤vZY K qZ- 0iÐ~Vß Zzä MÐVzà}uzŠÔiW M vÔ~,
qZ Š ZÛZ {+ RózZ Ô ~,
Ró÷eÔ~, Ró
@ƒH ZŠ Z 9Û CZ Ì ä VEÎ *
H Â* qZ Ð~] ŸzcŬw‚ 14/
0 hz™ °- ¤ Z ,™\ MêÔÐ,™
?Cƒg ezŠÐðZÎg z ªf Å ` M 0 Ö#ZÅâY 2008 ` M
\ M åeù  e fgZ/¦._Æ]ŸzcÅ b¬kZ Ŭw‚14X[ZÏ - qZsÜXqZŠßZ Gîœ.9E
qZ sÜXugMZypg -
- qZsÜ?/
¤Z
~w‡¾zZóó 7Ðí{zHnZ²ZÐ L
Yâ 2008ðÑ„]úŠ)xâÔV <~÷äTLLe *~gÅLL ÷ƄzØg
f¯·»ÞZ[Z±ÐóóãâÛ*