Vous êtes sur la page 1sur 25

4 DF51 August 08...ok...P..1..17.12.

08

(-
J120*
@102$
eW{+ m§ ó ó! L L
ZÓZ {gÎ5) ,
77ÀF,
VZzgt Ô H7ÀF,
VZzg J ~Š~ Y1â993xÈZk
-kÜZzÐ :Z ~ ugMZ ypgg!* , -’ä kuÆ
iÆ yWÅZ ûq
ÃV”¼ n Æg"ZgzZ V¯ ŸZ ~gz¢¼ ~ ^~k
,’à 120@*102e +ÓZ >gÎ5Ð16! îÔ ì Œ6,f-eW
$W{Z
Yâ 2008 ~Z ===ãU*
Ã=== âY 1993 ag â ===16 " ! " î=== ì ;gY HMg‡g2
+ .
Æ ™sv
1i^q 1q çµ çq 6nÚ c…^e 1Ò 7çje …^2 ^Ò àm†ŠËÚ äj‰çnµ 1‰ äjˆ+
oßÃÚ 1: çÚ 1:çÚ ÌnÒ†`e 1a Í ¡jì] oÊ^Ò 1ãi
1òrnÖ á^q === 120*
@ 102$
e M {+
ZÓZ >gÎ5===
VzgâY LZ ?™NŠ & H7 Za { ìä ]+Z [gvZ X {ìX Üû Òö Y Øô fûÎø Yàû Úôù Y ݺ çû Îø Y ^âø Y Ùø ^ø‰ø Y ‚ù Îø
z™ 1 ¯ '!* Å œÐ kZ Q gzZ z ™ Zh M ÃVâ »Æ ?= ¬= Ð=x ¸-
qZ = ÃyZ =å Y7= ï
V îz y Ì` M Ô H 7Za Ã<‚ Ëä q -ÑÑ øZuzX<‚X àø mû†ô Ëô ÒF Y ^âø Y hô Y]çû vö øf‘û ø] Y Ü$ $ö
T {z ï Š hg Š Zi M Ã( â) & +‚ {z ì ` Zzg ~
(G
”) á Zz ä™g ïZ= Æ kZ =B‚=‰ƒ {z=Q
b§ÏZÔ Âzg 7ÐZ g Z0 +»zŠ ñ3¼ Ð y»zŠ
7( ï zZ )àZz s™zZ m{ îÏG 5rz ðÃä ]+Z [gvZ X îÏG5rzX DMLNEàø mû†ô Ëô ÒF ^ãø ôe ]çû vö øf‘û ø] Ü$ $ö Üû Óö ×ôfûÎø àû Úôù ݺ çû Îø ^ãø øÖ^ø‰ø ‚ù Îø
Û Za
b§ÏZ Ô ðâ Ü zÑ#
‰ Z Q ¬ Ð ?ä x ¸- qZ '* ! „ +Z ‰h7 :
a kŠ c* Û Za 7( .
â $zZ ) x q ðÃä q -ÑÑ øZuzX x qX „ yZ {z ‰ƒ Â( å: ._Æ ]÷Zp Å yZ ) * c Š [ Z ä
ì ã!* á g Z 6Z ? H³Ô ƒ ÑZz ä»
g Š Û» Ð zz Å VÂ* !
hø „ô Óø ûÖ] Yäô ×#Ö] Yo×øÂø Yáø æû †ö jøËû ømY]æû †ö Ëø Òø Yàø mû„ô Ö$]Yà$ Óô ÖF Y æ$ Í¡ì 1Ò l^a]çì oßµ] äÒ 1a oÞ^ŠÞ] l†_Ê
^iça 6n`Þ …^ni 1òÖ 1Ò 1ßÞ^Ú á^ŠÞ]
^Ñ= vZ =,
6 z Z = e
f |+! = Û»= vß {z=p=gzZ
0*
# p å H wZÎ ¸ ÌäVrZ ~g ¦
Z /~¸ ¬ Ð ?
hø „ô Óø ûÖ] äô ×#Ö] o×øÂø áø æû †ö øjËû øm ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] à$ Óô ÖF æ$ ?‰ ƒ ” GÐ ä™ ¿? ÆŸ {z c* M ‚Ÿ ~ [ Z Æ wZÎ
N*
Ñ,6 vZ J+! yc äVrZ ñƒ Û» á Zz ì (Z p
0*
: ZÎg ` M  H $Ð ¤ ðƒ ðÑ Vð; LZ Å yZ
áø çû ×öÏô Ãû øm Y Ÿø Y Üû âö Y †ö ø%Òû ø] Yæø õÃ ã!* gŠ á g Z Z®ÔDƒ
B= 7= yZ = ¹ =gzZ èõ øfôñ«‰ø YŸø Y æ$ Y éõ†ø nûvô øe Y àû Úô Y äö ×#Ö] Y Øø Ãø qø Y ^Úø
DMLOEáø çû ×ö Ïô Ãû mø Ÿø Üû âö †ö ø%Òû ø]æø & ‚=: =gzZ =Á y»= Ð=vZ = G gHx Zw= 7
|+
bg 7=$
B eÒZ Å yZ gzZ
Ýõ ^uø Y Ÿø Y æ$ Y èõ ×ønû‘ô æø Y Ÿø Y æ$
» =Ôì C ƒ { Ze xk!*ó óe L 7~ ó óe
$ÒZ L ì $ÒZ L L=g £
$zZ ÑZz " a kŠ = : = gzZ=à Zz Y ‹zZ Ð ‹zZ=: = gzZ
.
ì yâ Û »~
V u 0* ÔÆ vZ gzZ vZÉ 7y: e
oÖFô] Y ]çû øÖ^Ãø iø Y Üû âö Y Ùø YØø nûÎô Y ]ƒø ô] Y æø Ýõ ^uø Ÿøæ$ èõ ×ønû‘ô æø Ÿøæ$ èõ føôñ«‰ø Ÿøæ$ éõ†ø nûvô øe Ý àû Úô äö ×#Ö] Øø Ãø qø ^Úø
5rz : gzZ<‚: gzZ {ì *
x q: gzZ îÏG c Š g Z ÛŒ7
c ¯ 7ä vZ *
s§=î W=yZ = WZz=ì *
@Y ¹=#
Z = gzZ

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
5 DF51 August 08...ok...P..1..17.12.08

Ü× g ô u^‘ çÒ ']‚q] æ '^e- 1ßµ] pF…^’Þ æ 'ç`m


Ùô çû ‰ö †$ Ö] Y oøÖô] Y æø Y äö ×#Ö] Y Ùø ˆøø̂ Þûø] Y «Úø
ô
äÒ gq oãe km]‚a gu^‘ …æ] 6na 1j`Ò oãe
wÎg=s§=gzZ=vZ =~g* @Z=
oa äÞ çÒ ']‚q] æ^e- 1Ò pF…^’Þ æ 'ç`m çi ä×Ö]
km]‚a gu^‘ äÞ … æ] 6na 1j`Ò Ü× g ô u ^‘ Ùô çû ‰ö †$ Ö] oøÖô]æø äö ×#Ö] Ùø ˆøø̂ Þûø] «Úø oÖFô] ]çû øÖ^Ãø øi Üû ãö øÖ Øø nûÎô ]ƒø ô]æø
6 n a 1 j` Ò H wi * * ä vZ¼ s§Å kZ î W ì * @Y ¹Ð yZ # Z gzZ
¬H n Æ \ M ?ì ¬H n }÷ ? ä ™ H pVŒ s§Å V ~wÎg gzZ
ì ã!* gŠ á g Z 6 Z ?ì wi **
ä vZ ¼ s§Å k Q î M ì @* Y ¹Ð yZ Z # Q gzZ
Üû Òö Y ‹ø Ëö Þûø] Y Üû Óö nû×øÂø Y ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø m%«ø mF ? ïŠ [Z H {zÔ ì c* àJ - ?ä ~ V·¼ gzZ ì H
]+Z [g vZ y!* +N â 
& Û ±5
KZ =Vâ Y=ß, 6 óf LZ=ñÑ yZZ = = } Z
^øÞ‚û qø Yæø Y ^Úø Y ^øÞ Y gö Šû uø Y ]çû Öö^Îø
Üû Óö Šø Ëö Þûø] Üû Óö nû×øÂø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%«ø mF ä ë= *
c*
0 = = n }g ø=ì °»= ë
z™„Å yY KZ ?ß Zz ÇÈZZ } Z ^øÞ Y øð«øe! Y åô Y oû ×øÂø
áô^Ûm] ^jÃÎ]æ Üi †+] ça 1ñŸ á^Ûm] çq ç+ çÖ åæ c] LZ =V7*
!= kZ =,
6
†ÓÊ oÒ oa3 h]çq …ç–u 1Ò ä×Ö] çi ça 1ñŸ oÏnÏu
^øÞ ðø«øe! äô nû×øÂø ^øÞ‚û qø æø ^Úø ^øßföŠû uø ]çû Öö^Îø
çñ^q HJ †µ 1_e^• Œ] 3çì( çÓÞ^ãq …‚Þ] 1ßµ] (æ †Ò
Ê Z.
]Z ƒ *
! M LZ ä ë *c*
0,
6 T {z n }g ø ì °» ë {z
Ãh — 7¼ Zg v3zçÆ yQ gzZ òg » z Š· ß yY gzZ
Ù牅 1Ò ä×Ö] …æ] ä×Ö] Üi 6nÛa oñ^ãe 6na 1j`Ò åæ
ì ã!* á g Z ÔÐ
g›
^m^µ çÒ 7ç+…ˆe 1ßµ] †µ ‹q 1Þ Üa çñ¡e äÞ Í †› oÒ
Üû jömû‚ø øjâû ] Y ]ƒø ô] Y Ø$ •ø Yàû Ú$ Y Üû Òö Y †% –ö øm Y Ÿø 1a oÊ^Ò 1òÖ c…^Ûa åæ 1a
?ƒ * Z =} zYƒ {Ze=ðà =à ?=Ç}Š yv= :
0 { Zg=# ä ë ì x £ „ ¹ Ð !Zj kZ n Æ # Ö ZÅ `M
Üû jömû‚ø jøâû ] ]ƒø ô] Ø$ •ø àû Ú$ Üû Òö †% –ö mø Ÿø Æ w‚ Î {Ša ë Â Ï F¤ /Z ì ã ™ ÔÅ s sZ Â „ :
ƒ,6$
eZ@ ?#Z ‰ƒ { Ze »Ð Ãà yv7 ì¢ 8¯ " $ Ãs sZ „ ä ë: gzZ Ð N Y ƒ xzøÐ Pgz
á-†Î Ôm†@ Ÿ åü‚uæ 6nÖ >rÛ‰ |†› oã2] k`e ä ë {z ._ ÐÆ < L zy MŒÛ ,q Å s sZ ä ëÔ
6na 1a… ]†a' çÒ Åç•çÚ Œ] …^e …^e 6nÚ Üm†Ò ð ä/Z Ôì ** ™g (Z ]jV;z ]2z u“V˜ Ô h
÷]†a^¾(Ý¡Æ ØÃËÖ^e ¡÷‘] ^Ò Ønñ]†‰] (Ønñ]†‰] äÒ n kZ ì Is Ü6,^a Åê e ÐZ ì s ÜÆ k QÚ
äÓm†Ú] o×FÂ] l
ô †µ†‰ Ô ð ƒ 7pôL ó ó õg @*L LgzZ ì ó ó õg @*
L L{z
-Z
J # Çìg ̈¸ ?J -‰ Ü z ÏZ sÜ]g ¸ yzç » VâzŠ gzZ oãe åæ …æ] 1a Üm†Ò á †Î Í†‘ …æ] ͆‘ ÁçËvÚ
}iu Å \ M yŠ kZ ñƒ yŠ TÔ76,~ V· q nZ z ®
) ¤Z ? Ô×ŠÚ 1ßµ] oñçÒ †açi oßÃÚ Ôi àjÚ 1Ò oe†Â
Æ kZ gzZ / Xzà ;Ô / VZ Ôn ÆV7Š Æ \ M Ô {g f CÙ » Ðe^_Ú 1Ò
ñY 0ÌZ ÑZz äƒ Š XZ ˆ ì ã!* á g ZÔÇìg @*
g Š ™Ô ì ;g @* 8™
™Ô ì ©
Üû Òö Y ðögôù ßømö Y Íø Y ^Ã÷ nûÛô qø Y Üû Òö Y Äö qô †û Úø Y äô ×#Ö] Y oøÖô] áø çû Ûö ×øÃû øm YŸø Y Üû âö Y ¨öö̈ «øe! Y áø ^Òø Y çû øÖ Y æø Y ø]
à ?=uŠ¸= :=
ƒ= Zg v= *
* Y Q =vZ =s§ … Y=: = Æ yZ = \ *
!=Vƒ =p /
¤ Z =X = H
áø çû ×ö Ûø Ãû iø Y Üû jößûÒö Y ^Úø Y hô áø æû ‚ö øjãû øm Y Ÿø Y æ$ Y ^÷ònûHø
D™ = ?¸ =Æ kZ =B‚
D*
0 { Zg= : = gzZ=¼
ë çû ×öÛø Ãû øi Üû jößûÒö ^Ûø eô Üû Óö òöfôùøßnöÊø ^Ã÷ nûÛô qø Üû Óö Ãö qô †û Úø äô ×#Ö] oøÖô]
( 105) á áø æû ‚ö øjãû mø Ÿøæ$ ^÷ònûHø áø çû Ûö ×øÃû øm Ÿø Üû âö ¨öö̈ «øe! áø ^Òø çû øÖæø ø]
 Ç}Š }Š¸»{z Q Ã ƒ ?ì * * Y ™^ß Å „ vZ s§ pg: DŠ Z.
{z „ : gzZ ̼ Vƒ n ]Zz ƒ *
! M Æ( òg» z Š·) yQ { Zp
( V1z° ¬Ô V*â Û* * ) ìg D™~ *Š ?¼ $Z@ #
Vƒ e r™
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
6 DF51 August 08...ok...P..1..17.12.08

^÷ßÛø ø$ Y ǻå´ Y hô Y pû †ô øjYû øÞ Y Ÿø Üû Òö Y àô nûøe Y éö Qø ^ãø Hø Y ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø mûöø] Y «mF
7 ðÃ=Æ kZ = á+
$=ëÐ B wñ=7 }g v=yxgŠ = „ZÍ =ƒ ñÑ yZZ = =X = } Z
oeF †û Îö ]ƒø Y áø ^Òø Y çû øÖ Y æ$ Üû Óö ßônûøe éö Qø ^ãø Hø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø mûö«ø mF
"ÛŒÔgZŠ ¸g=Vƒ=p/
áZz $ ¤ Z =gzZ ( ì t ‚Ÿ » ) „ZÍ yxgŠ }g vVß Zz yZZ } Z
oeF †û Îö ]ƒø áø ^Òø çû øÖæ$ ^ß÷Ûø ø$ ä́ä´ ôe pû †ô øjYû øÞ Ÿø lö çû Ûø ûÖ] Y Üö Òö Y ‚ø uø ø] Y †ø –ø uø Y ]ƒø ô]
"Z ی#
Vƒ „ $ r™p/
¤ Z¼ núÆ kZ e
f wñ!+
$ ë7 ]ñ=~ ?=ÃË-
qZ =Ģq=#
Z
«Þ$Yáû ô]Yäô ×#Ö]Yéø Qø ^ãø Hø YÜö jöÓû øÞYŸøYæø Ùõ ‚û Âø ]æø ƒø Y àô ßF $û] Y èô n$‘ô çø ûÖ] Y àø nûuô
ë = ï=vZ =„ZÍ=ëÐ N Ö= : = gzZ r™= ¿zŠ =¤z=܉z
g ±Z #
àø nûÛô ô$ŸFû]Yàø Úô YÙ$ Y]ƒø ô] Ùõ ‚û Âø ]æø ƒø àô ßF $û] èô n$‘ô çø ûÖ] àø nûuô lö çû Ûø ûÖ] Üö Òö ‚ø uø ø] †ø –ø uø ]ƒø ô]
Vzg Õ= Ð = %Z= ܉z kZ #
zŠ ñ™¤z {z Ô ]ñÃËÐ ~ ? ã M Z
DMLREàø nûÛô ô$ŸFû] àø Ûô $Ö ]ƒø ô] «Þ$ô] äô ×#Ö] éø Qø ^ãø Hø Üö jöÓû øÞ Ÿøæø Ð ~ VzŠ% Ú!*w° ïE
L 8™
ëQ ÂÐ N Ö ¼ ë/¤ Z gzZ ÃÅvZ „ZÍ ëÐ N Ö : gzZ Üû Òö Y †ô nûÆø Y àû Úô Y áô †F ìø ! Y æû ø] Y Üû Òö Y àû Úôù
Ð V ƒ Ð ~ Vzg Õ }g v= ZÎ=Ð=zŠ gzZ =*
c =?= Ð
h] 6n`Þ o•]… . çÖ †µ kn‘æ Œ] äÒ 1òrnÒ š†Ê
çi 6na l^`fIæ Õ çÓI oãe
ÜEû \IÒö †ô nûÆø àû Úô áô †F ìø ! æû ø] Üû Óö ßûÚôù
( Vƒ úB )) zŠ ZÎ}g v*
c Vƒ Ð ~ ?{ Zp
«Ï$ vø øj‰û ] Y ^Ûø âö Y á$ ø] Yo?×F Âø Y †ø %ôÂö Yáû ô] Y Íø 6n`Þ åæ 6n`Ûi …æ] ça 6nÚ å†nÆæ †Ë‰ Üi †+] …æ]
ì H$
"*
U h= VâzŠ yZ= ] *
! kZ= ,
6=ðƒ¸=/
¤Z = : 1a ^Þ †Ò 1‰ 6nÚ 7ç+çÖ c†‰æ3 çi 1jÓ‰ ØÚ
àô ÚF çû Ïö øm Y áô †F ìø ! Y Íø Y ^Û÷ $ûô] ô …û Ÿøû] Y oÊô Y Üû jöeû†ø •ø Y Üû jöÞûø] Y áû ô]
š
Ð Vƒ } 9=¿zŠ = :={H
k ~ }i = @
Ö=ƒ º=?= /
¤Z
àô ÚF çû Ïö øm áô †F ìø ^F Êø ^Û÷ $ûô] «Ï$ vø øj‰û ] ^Ûø ãö Þ$ø] o?×F Âø †ø %ôÂö áû ^ôÊø lô çû Ûø ûÖ] Y èö øfnû’ô Ú% YÜû Òö Y kû øe^‘ø ø] Y Íø
Q ñƒ $
A%Æ { H
k Ë{ ZÍ VâzŠ {z ñYƒ¸/
¤ ZQ Å ]ñ=¤= »=ã = :
Vƒ } 9zŠ }uzŠ
lô çû Ûø ûÖ] èö øfnû’ô Ú% Üû Óö jûøe^‘ø ^øÊø š
ô …û Ÿøû] oÊô Üû jöeû†ø •ø Üû jöÞûø] áû ô]
Üö âô Y oû ×øÂø Y Ð$ vø øj‰û ] Y àø mû„ô $Ö] Y àø Úô Y ^Ûø âö Y Ýø ^Ïø Úø âW¤Å]ñ^ÈZgzŠ »( gzZ)ƒìg™^~ }i ?/ ¤Z
Æ y Q= ,
6=ì H $
"*
U h=VÍß yZ=Ð=VâzŠ yZ=( ì à M XŠ q » ]ñ¤ »gzZ ƒ ~^ª
q ~ }i ?¤
/Z
Üö ãô nû×øÂø Ð$ vø øj‰û ] àø mû„ô $Ö] àø Úô ^Ûø ãö Úø ^Ïø Úø ì ¬» ä ™¤z »Â
VrZ Æ yZ ,
6z Z å H $
"*
U h Ð ~ VÍß yZ ,
6 x £Æ y Z
N Yƒ } 9ì ðƒ _hÅ Xvß}uzŠ ä éô ç×F ’$ Ö] Y ‚ô Ãû øe Y Ý àû Úô Y ^Ûø âö Y áø çû Šö fôvû øi
i ú=ˆ= X = VâzŠ yZ = Åg ™È
äô ×#Ö] Y hô Y àô ÛF Šô Ïû mö Y Íø Yàô nF øÖæû Ÿøû]
Æ vZ =B‚=N 3nVâzŠ = :=¸ Æ kZ -
qŠ ,
4 Üû jöfûiø…û ] Y áô ô] Y äô ×#Ö] Y hô Y àô ÛF Šô Ïû mö Y Íø
ƒ — »=/
¤ Z= vZ=B‚=N 3nVâzŠ =:
Ð% uø ø] Y «øÞ Y lö Qø ^ãø Hø Y Ùø
E ¹= ~g ø=„ ZÍ = %Z Üû jöfûøi…û ] áô ô] äô ×#Ö^ôe àô ÛF Šô Ïû nöÊø éô ç×F ’$ Ö] ‚ô Ãû øe Ý àû Úô ^Ûø ãö øÞçû Šö ôfvû iø
N3nÅvZ VâzŠ :ÔÆ iúˆ ÃVâzŠ yZßuzg (ƒ—»¤
Ð% uø ø] «øßiöQø ^ãø Yø øÖ äô ×#Ö^eô àô ÛF Šô Ïû nöÊø àô nF øÖæû Ÿøû] /Z Ô)
~g ø B‚Æ vZ N 3n{z : gzZ ¸ ¬ - 4Æ yZ gzZ ¹)i ú ä ¼ Ôi úˆ ‚Ÿ VâzŠ {z ñ¯ ä ?{ ZÍ zŠ 
qŠ ,
ì E {Š *
c i ì 4 ]Š Þ ( }gzZ ) ÅvZ VâzŠ N 3n ì
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
7 DF51 August 08...ok...P..1..17.12.08

Üû jöfûqô ö] Y ]ƒø ^Úø Y Ùö çû Ïö mø Y Íø «øßmû‚ø øjÂû ] Y ^Úø Y æø Y ^Ûø âô Y éô Qø ^ãø Hø Yàû Úô


?¸ ‰ Š [ Z =H=Ǿ = : ë ‰ òÐ u=7=gzZ = VâzŠ yZ=„ZÍ=Ð
Üû jöfûqô ö] cƒø ^Úø Ùö çû Ïö ønÊø Øø ‰ö †% Ö] äö ×#Ö] Äö Ûø rû øm Ýø çû øm «ßømû‚ø øjÂû ] ^Úø æø ^Ûø ãô iô Qø ^ãø Hø àû Úô
Ð â7 gzZ Ð ,™ ¦ÃVßÎg }g ‚Æ }g ‚vZ yŠ T ä ë CŠ *
c i ðÃÅ 7gzZ ~ ¨ £Æ „ZÍ Å VâzŠ yZ
å5 [ Z H ( ~ *Š » ]úŠ ~g v) »
àø nûÛô ×ô¿# Ö] Y àø Úô Y Ù$ Y ]ƒø ô] Y«Þ$ Y áû ô]
1òrnÒ HçÞ çÒ km Œ] 1‰ 1Ö]çu 1Ò gñ^ÇÖ] Ü×Â
( ¦)ݪ=Ð=%Z= ܉z kZ =ë= ï
1Ò á] äÒ ^+ c†Ò …]†Î] Ù牅 †a á3 1Ò kÚ^nÎ äÒ
^ãi 6n`Þ gñ^ÇÖ] Ü× Œ^µ DMLSE àø nûÛô ×ô¿# Ö] àø Ûô $Ö ]ƒø ô] «ôÞ$]
ñ ‡ M ñ/ô {Š™ š
M F, Æ~ V · ì „z g Z ŒÛ Z ƒ|Z ÌVŒ Ð N Y ƒ Ð ~ V>ª G ë ( ~ ]gßÅ CŠ *
c i)
4~ V wÎg Æ vZ gzZ vZ L L¸ D™ ¹ 6,wZÎ Æ ~ V g Zæ** éô Qø ^ãø Y$ Ö] Y hô Y ]çû iö^ûm$ Yáû ø] YoÞ5 Qû ø] Y Ôø ôÖƒF
ì DZg ‚» }g ‚ k0* Æ „ vZ ó ó … Y dÛŒ{Š *
„ ZÍ=B‚=N M á= t=$ c i=t
1òãÒ… 6 ^m oãe å †ÏÊ åæ ^Ò ˆq^ Œ] >i^‰ 1Ò o‰]
«âø Y äô qû æø Y o×F Âø
6m†fì oÒ gñ^Æ çq 6na 1‰] oa 1j`Ò çi ofÞ äÒ
kZ = b§= ,
6
6 n a 1j m 6
?c* Û «D» T
â $¸ ó ó HÃwÎg ¾Ô Ñ ¾ L L ä ]+Z [g vZ «ãø ãô qû æø o×F Âø éô Qø ^ãø Y$ Ö^ôe ]çû iö^ûm$ áû ø] oÞ5 Qû ø] Ôø ôÖƒF
øZuz ~ & ¤ Å ÏZ Ô 7)f Æ \ M gzZ }÷ ç » u Å kZ „ ZÍ N M á Ô ì dZ Ôì -
q Š,4 ¹ [|Z t
 Dâ Ûq
-ÑÑ ~ ÏŠ ñÅ Vß Zz ¬
hô çû nöÇö Öû] Y Ýö ¡$Âø Y kø Þûø] Y Õø Y á$ ô] Y ^øÞ Y Ùø YÜø ×ûÂô Y ŸøY ]çû Öö^Îø Üû âô Y áô ^Ûø mûø] Y ‚ø Ãû øe Y ÝẠ^Ûø mûø] Y Q$ †ø iö Y áû ø] Ycçû Êö^íø øm Y æû ø]
’=ÑZz + Y=Â=Â= ï= …= WZz=D=7=Ð }
'!* Å y Q=V©=ˆ= 9=Ï N Y ~¢= t= ,g e =*
c
DMLUEhô çû nöÇö Öû] Ýö ¡$Âø kø Þûø] Ôø Þ$ô] ^øßøÖ Üø ×ûÂô Ÿø ]çû Öö^Îø Üû ãô Þô^Ûø mûø] ‚ø Ãû øe ÝẠ^Ûø mûø] Q$ †ø iö áû ø] cçû Êö ^íø mø æû ø]
}g ‚ „ \ M vZ ïÔ ì 7Dð Ãk*
0 }g ø wÎg Ð } 9Å yZÔÅ yZ 9Ï N Y ~Š ™Šg ,g e {z *
c
 áZz + Y ÃxEÆ $
T ¸ }g ‚Æ ˆÆe
h3
†û Òö ƒû ] Y Üø øm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÃô mF Y äö ×#Ö] YÙø ^Îø Y ƒû ô] ]çû Ãö Ûø ‰û ] Y æø Y äø ×#Ö] Y ]çÏö i$] Y æø
™Š * d=ð}} Z =vZ =¹ = #
c =*% = W Z ’=gzZ=vZ =zg e = gzZ
Õø Y oû ×øÂø Y pû Y kô Ûø Ãû ôÞ àø nûÏô Šô ËF ûÖ] Y Ýø çû Ïø ûÖ] Y p‚ô ãû øm YŸøY äö ×#Ö] Y æø
LZ = ,
6=~÷= Ú ÃÅ VdÃ=x ¸=êŠ $
eZ@=7=vZ =gzZ
Ôø nû×øÂø oû jôÛø Ãû ôÞ †û Òö ƒû ] Üø øm†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF äö ×#Ö] Ùø ^Îø ƒû ô] ø nûÏôŠô ËF ûÖ] Ýøçû Ïø ûÖ] p‚ô ãû mø Ÿø äö ×#Ö]æø ]çû Ãö Ûø ‰û ]æø äø×#Ö] ]çÏö i$]æø
DMLTEà
ð}} Z Ð *%0Z }]+Z [g vZ Ð }܉ z TgzZ Ô’gzZ Ôƒg Dg e Ð „Š [Z g—Æ vZgzZ
¸G, 6 \ M ä ë Ã] â ÅZ yZ < Š *
c \ M *%0Z ÃÅ Vdà x ¸ ïŠ 7$ eZ@ vZ
ö û ø ø û ø F
Œô ‚ö ÏÖ] Y |ô æû †ö eô Y Õ Y l% ‚û m$] Y ƒô] Y Õ Y éô ‚ø ôÖ]æø Yo×Âø Y æø kn%nu p3^nßeçÒ Ñ‡… 6nÚ á^vjÚŸ] …]3
u 0* =bzg= ~¾=ä ~ ~Š ]¸= Z # =~¾= Vâ =6,zZ=gzZ Ý^¿Þ oI^ÃÚ ØŠ×ŠÚ Ünu… h… ( 1a Ø‘^u
ö û ø % ø û ø F
Œô ‚ö ÏÖ] |ô æû †ö eô Ôi‚û m$] ƒô] Ôiô‚ø ôÖ]æø o×Âø æø 6na 1a… ^Ú†Ê p…^q l^Ú^Óu] †µ oa
ë#Z <Š * c ÌÃ܉z kZ Ô , 6 {.]â {−Zz Å \ M ä ë G gzZ q -Z Ôð0*q -Z à Zz Y ~ ó óV
-Z q $Zgz L L yŠ Æ # Ö ª Ã ¿C
Ù
Ãx?Zm LZƒ ]| ) ¶ÅG * @Ð k;Z bzg Ã\ M ä ì ã!* gŠ á g Z ǃ bŠ [ˆ » Cg q -Z
( å* c â ÛgHn Æ DÆ \ M Øø ‰ö †% Ö] Y äö ×#Ö] Y Äö Ûø rû øm Y Ýø çû øm
< Š c* ÌÃx ÅZ kZ gzZ ÃVz9=vZ=Ç}™ ‰Z =yŠ T
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
8 DF51 August 08...ok...P..18.12.08

oû Þôƒû ^ôeô Y”
ø †ø eûŸøû] Y æø Y äø Ûø Òû Ÿøû] Y −ö †ô fûiö Y æø ¡÷ãû Òø Y æø Y ‚ô ãû Ûø ûÖ] Y oÊô Y Œø ^ß$Ö] Y Üö ×ôùÓø iö
ÃShÃ=gzZ =Ãñ+
0Z Š Zi gŠ â =¸ D™ YZ= gzZ ²Š Z = gzZ = áÑ= @
Ö=VÍß=å *
@™'*

oÞôƒû ^ôeô ”
ø †ø eûŸøû]æø äø Ûø Òû Ÿøû] −ö †ô fûiöæø oû Þôƒû ^ôeô Ý]†÷ nû›ø áö çû Óö øjÊø ¡÷ãû Òø æø ‚ô ãû Ûø Öû] oÊô Œø ^ß$Ö] Üö ×ôùÓø iö
m,
' gzZ ñ+
0Z ¸ D™ YZ \ WgzZ å *
@Y 0 {+
0,
6 }÷ {z Q Ì~ áÑB‚Æ Vâ K
K̈Z ¸ D™'*
¨ !\ M #
Z
Ð ¬}÷ÃáZz Ì~ /Å 6 ²Š ZgzZ
pû Y áô ƒû ô] Y hô Y oiF çû Ûø ûÖ] Y tö †ô íû iö Y ƒû ô] Y æø ZZ…æ] XXŸçãqZZäÒ 6na 1ñ b<µ ¸ 6nÚ l…ç‘ o‰]
# = gzZ
Æ }÷ = ¬=B‚= ÃVzŠç'N=\ M ¸ sï=Z ke^$ ^:çãq çÒ knñ‡†Ú Á^ËÖ] 1Ò XX†Û oÒ àµ <nâ3]
‚Ûu] Ý¡Æ ]‡†Ú( 6na Üa] oa k`e 1òÖ 1Ò 1Þ†Ò
oû Þôƒû ^ôeô oiF çû Ûø ûÖ] tö †ô íû iö ƒû ô]æø 6nÚ pFçÂ3 1Ò lçfÞ o:çãq oßµ] oÛß`q
# gzZ
Ð ¬}÷Ã}Šç'N¸ D™ Z9wï \WZ 6na 1j`Ò
Õø Y àû Âø Y Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ßôøe Ykö Ëû Ëø Òø Y ƒû ô] Y æø P Æ öZa Âð}]| 6,{7 t ó óVƒ Šúñ [„ ~ L L
= Ð=LZuZ µ=ä ~ HÈ=܉z T= gzZ ó óáÑ L L D â Û Â ¸ Ñ % 1 ~ó óáÑ L L„ ~ V[ R
Ôø ßûÂø Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßøe kö Ëû Ëø Òø ƒû ô]æø ǃ ]o HgzZ Z (,Ð kZ » Ò6,kZ Ôì Cƒ J -w‚ 24/Å
Ð Æ \ M ( O ) ä ëå »zg ÃLZuZ µ ‰Ü z TgzZ Y c*5 Ü1 Ìà Vzgâ Y Â~ / Å w‚ 24 M h aÎ 7Ìt {z
^m ]ˆ‰…ç_eE 6n,ßq (1a ä_ÏÞ ]<e k`e Ôm] äm K~uzŠ b§ÏZ ! ! ! ???ì YBù { 7t ì Y
Å 6 ²Š Z L L ã¶
6na 1jÒæ… ä×Ö] 6na 1i]æ†Ò ä×Ö] Dá^vjÚ] ì t |Ôì Cƒ J - w‚30 {z D â Û ~ } g !*
Æ ó/
ó
6n`Þ 1‰] ¸- Ôi gq(Dá^vjÚ] ^m ]ˆ‰…ç_eE ~ /Å „ äY ñVZ {z ǃ wz4,{g !* zŠ » ð}]|Z #
^+ 1ñ- >rÛ‰ 6n`Þ àm' 1+ 6nãrÛ‰ ì ã!* á g Z Ô Ð NÑ p=6,gîÆ äZ Æ ~
g Š V·
å »zg ¹Z ä ë ì c* ŠÈ ÌVŒ ì Š H¹~ y M ŒÛ g !*
g !* èø Ûø Óû vô ûÖ] Y æø Y gø jF Óô ûÖ] Y Õø Y kö Ûû ×$Âø Y ƒû ô] Y æø
7Ð ½ Z Ë ( “R,)š M F,ËÔ~È /µ Ë Å \ M t Õ= gzZ=[ 2Z = N= ä ~ ð2=#
Z = gzZ
Ð \ M 7Z å»zg ä ë Ô ¸ Æg
Øø nûrô ÞûŸôû] Yæø Y éø …F çû j$Ö] Y æø
]æû †ö ËøÒø Yàø mû„ô $Ö] Y Ùø ^Îø Y Íø Y kô ßFnôùøfûÖ^eô Y Üû âö Y kø òûqô Y ƒûô] gZ =gzZ=]Zg Â= gzZ
¸ Û»= =¹= := PŠ =k*
0 Æ y Q= \ M ¸ *
cÑ = #
Z
Øø nûrô ÞûŸôû]æø éø …F çû j$Ö]æø èø Ûø Óû vô ûÖ]æø gø jF Óô Öû] Ôø jöÛû ×$Âø ƒû ô]æø
]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] Ùø ^Ïø Êø kô ßF nôùføûÖ^eô Üû ãö øjòûqô ƒû ô] gZ gzZ ]Zg ÂgzZ ÕgzZ [ Ã\W ð2ä ~ ‰Ü z TgzZ
PŠ k*
0 Æ( ò¾z Š·) yQ \ M ¸ ñÑ #
Z
p†nÚ (çÒ l^Ú^ÏÚ á] 1òrnÒ '^m ¸- ëoFŠn c] …æ]
¸ Û» ä VrQ ¹Q
çÒ TSíe Œ]
ຠnûfôÚ% Y †º vû ‰ô Y Ÿ$ô] Yc„ø âF Y áû ô] Y Üû âö Y àû Úô †ô nû_$ Ö] Y èô øònûâø Y Õø Yàô nû_ôù Ö] Y àø Úô Y Ðö ×ö íû øi Y ƒû ô] Y æø
Ù ª=zŠ Y=1=t = 7= yQ= Ð
C gâ Y = ]gß= ‰=è=Ð=å*
@¯ Â=#
Z = gzZ
DMMLE ຠnûfôÚ% †º vû ‰ô Ÿ$ô] c„ø âF áû ô] Üû ãö ßûÚô ^âø Y oû Êô Y îö Ëö ßûøi Y Íø Y pû Y áô ƒû ô] Y hô
zŠ Y ãZz 1 ( ð} ñѼ )t 7X Ð ~ yZ
Ö=å |Y=:=}÷=¬=B‚
Æ kZ = @
á@†Î á^eˆe îm…^i p…çµ oÒ ÙæˆÞ 1Ò Ø‰… æ ëð^nfÞ]
ö
Œ] 1‰ lçÂ6 oÒ Ù牅 †a ofÞ †a äÒ 1a å]ç+ Üm†Ò ^ãø nûÊô îö Ëö ßûøjÊø oû ôÞƒû ^ôeô †ô nû_$ Ö] èô òønûãø Òø àô nû_ôù Ö] àø Úô Ðö ×ö íû øi ƒû ô]æø
x•]æ 1‰]ö äÒ 1ñça †$^jÚ …‚Î Œ] .çÖ 1Ò …æ6 Ôyf Z }÷¸ D ¯ ^Å}+ 0,
6 Ð k Z™á è\ M #
Z gzZ
^m6 …]†Î æ6^q ~ kZ ¸ Dg â -
7Y Ð ¬}÷
Ð( cà Ñ ) y å ñ0 +Z Æ „z =ÔH Ìä Š· ¸ pû Y áô ƒû ô] Y hô Y Ý]†÷ nû›ø Y áö çû Óö øi Y Íø
}7 °g [g D™4 z [Å ä™ b G½]IÃVÍß
¬Ô ¶Š ï Æ }÷=¬=B‚=Z+
0,
6= å *
@Y ƒ = :

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
9 DF51 August 08...ok...P..18.12.08

^øÞ Y hö çû ×öÎö Y à$ òôÛø _û iø Y æø ¬  ÃÚ kZ „ ë Â{7Ô D™ b


}Š ™ b ¬ Ð
}g ø=wŠ =Vƒ t= gzZ àø ḿmùù́´ …ô ]çø vø ûÖ] YoøÖô] Y kö nûuø æû ø] Y ƒû ô] Y æø
^ßøeöçû ×ö Îö à$ ôòÛø _û øi æø ^ãø ßûÚô Øø Òö ªû Þ$ áû ø] ‚ö mû†ô Þö ]çû Öö^Îø V- gZj=s§=ä ~ Èkz=#
Z = gzZ
ƒ yEZ * @Ð ~ kZ N 3 T e ë ¹ äVrZ àø ḿmùù́´ …ô ]çø vø ûÖ] oøÖô] kö nûuø æû ø] ƒû ô]æø
ÃVߊ }g ø ñY Æ +g Zj ( å ÑZ e ~ wŠ ) ¶Èkz ܉z TgzZ
¹ ñƒ D™s # Ÿz Zg ¯ä VrZ pû Y Ùô çû ‰ö …ø Y hô Y æø Y pû Y hô Y ]çû ßöÚô ! Y áû ø]
Ôm]! Üa äÓ×e 1a… †Ò 6n`Þ Ù]ç‰ †µ l…‚Î oÒ ä×Ö] Üa }÷=wÎg =B‚ = gzZ =}÷=B‚ = î Ñ yZZ=
ça Ù‡^Þ çq 1‰ 6nÚ Œ] 6nñ^ãÒ äÒ 6na 1ja^2 äm çi! oû ôÖçû ‰ö †ø eôæø oû ôe ]çû ßöÚô ! áû ø]
6na 1ja^2 äm ]!†‰æ6 !…æ] 1‰7çÞ^Û‰@ 6,V
~wÎg }÷gzZ ,
6 í î Ñ ÇÈ ZZ
z b‚z  wŠ }g ø èY ñY ƒ yEZ à Vߊ }g ø Ð kZ ‚û ãø Hû ø] Y æø Y ^ß$Úø ! Ycçû Öö^Îø
$ëÐ kZ g"ƬVÐ 6,
A Ô „z =Ô4 z [Ô ù Zg f g { ZÍ \ W= gzZ=ñÑ yZZ ë=¹ ä VrZ
Ìt gzZ ,Š ™ Ñ q ð Ã~C Ù ª…\ M Z # 
áø çû Ûö ×ôŠû Úö Y ^Þø Y á$ ø] Y hô
 y›=ë= Æ kZ =B‚
^øÞ Y kø Îû ‚ø ‘ø Y ‚û Îø Y áû ø] Y Üø ×øÃû øÞ Y æø DMMME áø çû Ûö ×ôŠû Úö ^øßÞ$^øeô ‚û ãø Hû ]æø ^ß$Úø ! cçû Öö^Îø
Ð ë= ä ?¹ s = ï= = ë 3Y = gzZ .Ô gZÎâ Û ë ïg { ZÍ \WgzZ ñÑ yZZ ë ä V,Z ¹
àø mû‚ô ãô Y# Ö] Y àø Úô Y ^âø Y oû ×øÂø Y áø çû Óö øÞ Y æø 1òrnÒ 6^m oãe çÒ kÎæ Œë o Š n  c] … æ ]
{ ZÍ=Ð= kZ= ,
6=Vƒ ë = gzZ Üø øm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y ^mF Y áø çû m%…ô ]çø vø Öû] Y Ùø ^Îø Y ƒû ô]
DM M OEàø mû‚ô ãô Y# Ö] àø Úô ^ãø nû×øÂø áø çû Óö øÞæø ^øßøjÎû‚ø ‘ø ‚û Îø áû ø] Üø ×øÃû Þøæø d=ð}= } Z = ä V-g Zj=¹ = #
*%=W Z
g { ZÍ,
6 kZ ëgzZ Ð ë ¹ s ä \ W ë 3YgzZ Üø mø†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF áø çû m%…ô ]çø vø ûÖ] Ùø ^Îø ƒû ô]
™ƒW, OÐ T ¶s # Ÿz „ Š ',
i ~(, Ð ð}ä V- g ZjÆ *%0Z ð}å ¹Ü‰z TgzZ
«Þø Y h$ …ø Y Ü$ ãö ×Ö#] Y Üøm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y Ùø ^Îø ^øÞ Y oû ×øÂø Y Ùø ˆôô̂ù øßm% Y áû ø] Y Õø Y h% …ø Y Äö nû_ô øjŠû øm Y Øû âø
}g ø=,
6z Z = } g *
@Z = t= Z¾=[g=ì Y™=H
}g ø=[g=vZ * d=ð}=¹
c =ä Æ *% = W
ðô«Ûø Š$ Ö] Yàø Úôù Y é÷ ‚ø ôñ«Úø
«ßøe$…ø Ü$ ãö ×Ö#] Üøm†û Úø àø eû] oŠø nûÂô Ùø ^Îø y W=Ð=yZp
á Zz % * c ä *%0Z ð}¹
0 }g ø } Z ÔvZ * ðô«Ûø Š$ Ö] àø Úôù é÷ ‚ø ôñ «Úø ^øßnû×øÂø Ùø ˆôô̂ù øßm% áû ø] Ôø e%…ø Äö nû_ô øjŠû øm Øû âø
ðô«Ûø Š$ Ö] Y àø Úôù Y é÷ ‚ø ñô«Úø Y ^øÞ Y oû ×øÂø Y Ùû ˆôô̂ Þûø] ?Ð Vâ M yZp}Šg *
@Z n }gø ì Y™t [g » \ M H
y W=Ð=yZp=}gø=,
6=g*
@Q kn%nu p3^nßeçÒ Ñ‡… 6nÚ á^vjÚŸ] …]3
Ý^¿Þ oI^ÃÚ ØŠ×ŠÚ Ünu… h… ( 1a Ø‘^u
ðô«Ûø Š$ Ö] àø Úôù é÷ ‚ø ñô«Úø ^øßnû×øÂø Ùû ˆôô̂ Þûø]
6na 1a… ^Ú†Ê å†Ò„i^Ò oa
@Z yZp n }g ø Ð Vâ W
}Š g *
àø nûôßÚô ©û Ú% Y Üû jößûÒö Y áû ô] Y äø ×#Ö] Y ]çÏö $i] YÙø ^Îø
^øÞ Y Ùô æ$ ø] Y Ùôù Y ] ‚÷ nûÂô Y ^øÞ Y Ùø Y áö çû Óö iø áZz äÑ ÇÈ ZZ=?ƒ=/
¤ Z = vZ =zg e = ¹
}gø = wzZ = WZz=Ï= }gø= WZz= } zƒ DMMNEàø nûßôÚô ©û Ú% Üû jößûÒö áû ô] äø ×#Ö]]çÏö i$] Ùø ^Îø
Õø Y àû Úôù Y è÷ mø! Y æø Y ^øÞ Y †ô ìô ! Y æø ƒ ñÑ ÇÈZZ .Zz ?/ ¤ Z ƒg Dg e Ð vZ * Û ( ä ð}]|)
c â
~¾=Ð= ã K
¶= gzZ = }g ø= 
y M = gzZ æ †Ò äÞ oi'^m‡ ç+çÖ äÒ ^m^Ú†Ê 1Þ ëoFŠn l†–u
Ôø ßûÚôù è÷ mø!æø ^øÞ†ô ìô !æø ^ßøôÖæ$ ^øôÖù ] ‚÷ nûÂô ^øßøÖ áö çû Óö øi çi ä×Ö] æ †Ò äÞ Ù]ç‰ 6nÚ c…^e 1Ò l…‚Î oÒ ä×Ö]
}g ø gzZ n Æ Vß Z z ¬ }g ø Ïn }g ø ñY 0 6na …'^Î †µ ˆn2 †a
Ð s§Å \ M ãK¶- qZ ƒgzZ n Æ Vß Zz ä M ~ ˆ ^âø Y àû Úô YØø Òö ªû Þ$ Y áû ø] Y ‚ö mû†ô Þö Y ]çû Öö^Îø
 ZpgŠ РǾi Zg Ô ]+Z [g vZ ä *% 0Z ð}
D ™„ ~ kZ = Ð=N 3= = T e ë=ä VrZ ¹
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
10 DF51 August 08...ok...P..19.12.08

åü Y kö ×ûÎö Y kö ßûÒö Y áû ô] H n²ñƒ


t= ǃ ¹ = ä ~=/
¤Z àø nûÎô‡ô †# Ö] Y †º nûìø Y kø Þûø] Y æø Y ^øÞ Y Ñû ‡ö …û ø] Y æø
äü jö×ûÎö kö ßûÒö áû ô] Ðõù vø eô oû ôÖ ‹ø nûøÖ ^Úø Ùø çû Îöø] áû ø] ÑZz ¶Š tig =4=Â= gzZ=Ãë= }Š tig = gzZ
Cƒ ½] *
! t ä ~/¤ Z ì 7h V¼]* ! {z ~ DMMPEàø nûÎô‡ô †# Ö] †º nûìø kø Þûø]æø ^øßÎû ‡ö …û ]æø
Cƒ ½] !*t ä ~¤ /Z gzZ ïŠ Ì[ Z xQ Â\ M gzZÔ â Û « tig ( {Š™„
 ZpgŠ ) vZ
pû Y ‹ô Ëû øÞ Yoû Êô Y ^Úø Y Üö ×øÃû øi Y åü Y kø Ûû ×ôÂø Y ‚û Îø Y Íø D â Û « tig 4 Ð ƒ 
 … Y=ÃkZ= \ M Dƒ … Y=ï= : Üû Òö Y oû ×øÂø Y ^âø Y Ùö ˆôô̂ù øßÚö Y pû Y áôù ô] Y äö ×#Ö] Y Ùø ^Îø
}÷ = Y=Ö@=¼ =\ M }g v=,
6=ÃkZ =Ç Vzg *
@Z =~ = G=ä vZ=¹
oû Šô Ëû øÞ oû Êô ^Úø Üö ×øÃû øi äü øjÛû ×ôÂø ‚û Ïø Êø Üû Òö Y àû Úô Y ‚ö Ãû øe Y †û Ëö Óû m$ Y àû Úø Y Íø
ì ~ wŠ }÷ … Y \ W Cƒ ~ DÆ \W]*
!t ?= Ð=ˆ=u™ ~]*
* = =:
Õø Y ‹ô Ëû øÞ Y oû Êô Y ^Úø Y Üö ×øÂû ø]Y Ÿ?ø Y æø Üû Óö ßûÚô ‚ö Ãû øe †û Ëö Óû m$ àû Ûø Êø Üû Óö nû×øÂø ^ãø Ööˆôô̂ù ßøÚö oû Þôùô] äö ×#Ö] Ùø ^Îø
}¾= Y = @
Ö= =~} Y=7= gzZ  ZpgŠ Zg v) Ç Vzg @*
( yZp {Š™„ Z6,?gz¢~ ä vZ * Û
c â
hô çû nöÇö ÖûE] Y Ýö ¡$Âø Y kø Þûø] Y Õø Y á$ ô] Ð ~ ?Ô Å ~]* * Ô H¬ ä ËTQ :
» V ðE4‘=ì ÑZz + Y= Â= Â=ï
3G 1•^Ïi 1Ò Œ] †µ 1ß×Ú çi 1ñ^q ^,Þ^Ú åˆrÃÚ gq
Ýö ¡$Âø kø Þûø] Ôø Þ$ô] Ôø Šô Ëû øÞ oû Êô ^Úø Üö ×øÂû ø] Ÿ?øæø çi 1òÒ äÞ 1Þ Üi †+] 6na 1iça ݇Ÿ 1Þ†Ò c…çµ
DMMREhô çû nöÇö ûÖ] «$Ö Y ^÷e]„ø Âø Y å?ü Y hö „ôù Âø ö] Y pû Y áôù ô] Y Íø
Û-
ïgzZ ( ì tqZt )ì ~ wŠ } ¾¼ }Y 7 ~ gzZ : = [ Z±=ÐZ=Ç VzŠ [ Z±=~=ï= :
 á Zz + Y ÃVƸ }g ‚Æ } g ‚ „ \ M u 0*
vZ àø nûÛô ×øÃF ûÖ] Y àø Úôù Y ]‚÷ uø ø] Y åü Y hö „ôù Âø ö]
oû Þô Y lø †û Úø ø] Y «Úø YŸ$ô] Y Üû âö Y Ùø Y kö ×ûÎö Y ^Úø áZz y˜=Ð= ÃË={z=ÇVzŠ [Z±
Ãí=ä å H¬=¼ =1=Æ yZ =WZz=ä~¹=7 DMMQEàø nûÛô ×øÃF ûÖ] àø Úôù ]‚÷ uø ø] äü eö„ôù Âø ö] «$Ö ^÷e]„ø Âø ä?ü eö„ôù Âø ö] oû ôÞù^ôÊø
äø ×#Ö] Y ]æ‚ö föÂû ] Y áô ø] Y ǻå´ Y hô ~ Vâ ˜ÃË Ç VzŠ 7[ Z± 6 [ Z± (Z Ç VzŠ ~Q
vZ =z™]Š „= t= kZ =B‚ Üø mø†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y ^mø Y äö ×#Ö] YÙø ^Îø Y ƒû ô] Y æø
äø ×#Ö] ]æ‚ö föÂû ] áô ø] ä́ä´ ôe oû ßôøi†û Úø ø] «Úø Ÿ$ô] Üû ãö øÖ kö ×ûÎö ^Úø d=ð}= } Z=vZ =¹ = #
*%=W Z = gzZ
å*
c Š ¬ä \ M ¼ Æ kZ ñZÎ ¹ 7Ð yZ ä ~ Üø øm†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF äö ×#Ö] Ùø ^Îø ƒû ô]æø
z ™g (Z òÝ ÅvZ Ôz ™g (Z $
e†ÅvZ t *%0Z ð}} Z Ô vZ Ǿ # c Ì܉z {z gzZ
Z < Š*
kö ßûÒö Y æø Y Üû Òö Y h$ …ø Y æø Ypû Y hôù …ø oû ôÞ Y æû „ö íô i$] Y Œô ^ß$Ö] Y Ùô Y kø ×ûÎö Y kø Þûø] Y øð
~ å = gzZ =}g v= [g= gzZ =}÷=[g ==ß ZI=VÍß= W Zz= å ¹=Â= H
Üû aô Y oû Êô Y kö Úû Qö ^Ú$ Y ]‚÷ nûãô Hø Y Üû âô Y oû ×øÂø äô ×#Ö] Y áô æû Qö Y àû Úô Y àô nûãø ÖFô] Y pø Y Ýôù ö] Y æø
Æ yZ = @
Ö=~ ;g -
J#Z = { ZÍ= yZ = ,
6 Æ vZ= ñZÎ= Ð=ŠqzŠ = Ã ~÷ = Vâ = gzZ
Üû `ôồ nûÊô kö Úû Qö ^Ú$ ]‚÷ nûãô Hø Üû ãô nû×øÂø kö ßûÒö æø Üû Óö e$…ø æø oeôù…ø äô ×#Ö] áô æû Qö àû Úô àô nûãø ÖFô] oø Úôù ö]æø oû ôÞæû „ö íô i$] Œô ^ß$×ôÖ kø ×ûÎö kø Þûø] øð
~ yZ ;g ~ -
J#Z { ZÍ,
6 yQ ~ åÔ ì [g Zg vgzZ Z÷ ÃVâ ~÷gzZ z ñ= Ð VÍß å ¹t ð }} Z ä \ M H
oû Þô Y kø nûÊ$çø øi Y ^Û$ øÖ Y Íø {z´Æ vZ ß ¯ ŠqÃVâzŠ ë ª( !Z ) zñ
Ã=í=ä Â H H=#
Z=: p?û Y Ùô Y áö çû Óö øm Y ^Úø Y Õø Y àø vF fû‰ö Y Ùø ^Îø
Üû âô Y oû ×øÂø Y gø nûÎô†$ Ö] Y kø Þûø] Y kø ßûÒö }÷ = WZz = ì =7=Â=ì u *
0 =Ç ¾
Æ yZ =,
6=y˜=„ Â=å o?û ôÖ áö çû Óö mø ^Úø Ôø øßvF fû‰ö Ùø ^Îø
Üû ãô nû×øÂø gø nûÎô†$ Ö] kø Þûø] kø ßûÒö oû ßôøjnûÊ$çø øi ^Û$ ×øÊø 0 \WÐ }ð}]|
7ZzgÔ 7et n }÷Ô u *
6,yZ y˜ \W¸ Ô 1VQ = ä \ W# ZQ Ðõù uø Y hô Y oû ôÖ Y ‹ø nûøÖ Y ^Úø Y Ùø çû Îöø] Y áû ø]
# :
1 VZ Ô = 1 š :Zz Ô bzg ~÷ à ™Hä \ M Z h= X = }÷ = WZz= 7= =~ V¼= t

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
11 DF51 August 08...ok...P..19.12.08

á6 Œ] ä×’nÊ oñçÒ]†nÚ oßÃm 4‰ ^Ò á]^+ c6 ÄËÞ ( 1ãi á^f`,Þ †µ á] oa ¸ †ãµ å‚Þ‡†µ 7 çÞ^Û‰
^+ça 6n`Þ ‡]çq¡e ÙæˆÞ å…^eæ3 äÒ 1+ 7ça oãe oßÃÚ äm 1Ò km
Çñ Y~¼ A {z Ç ñYc* C yŠ kZ 
0* lçÚ 1ãrÚ 1Þ ¸ gq ‚Ãe 1Ò
]‚÷ øeø] Y«âø Y oû Êô Y àø mû‚ô ×ôìF Y†ö ãF ÞûŸøû] Y ^âø Y kô vû øi Y àû Úô } Y 7 ~ ?H H ä V rZ ˆ Æ kZ Â ~Š } Š
å = yQ= @
Ö={z Ð gå=,1=Æ yZ =n= Ð ¸ y˜ 6,yZ „ \ M Ô ¸ «g 6,yZ „ \ M
‚º nûãô Hø Y õð oHø Y Øôù Òö Y o×F Âø Y kø Þûø] Y æø
]‚÷ øeø] «ãø nûÊô àø mû‚ô ×ôìF †ö ãF ÞûŸøû] ^ãø jôvû øi àû Úô Ù =6
{ ZÍ=Æq=C , = \ M =gzZ
{z gzZ ƒ ˜, 1 ~ ðZŠ Æ yZ gzZ DMMSE‚º nûãô Hø õð oHø Øôù Òö o×F Âø kø Þûø]æø
Ð g ~ kZå å 6 ÚÙC Â\ M gzZ
{ZÍ,
åö Y àû Âø Y ]çû •ö …ø Y æø Y Üû âö Y àû Âø Y äö ×#Ö] Y oø •ô …ø Õø Y Qö ^føÂô Y Üû âö Y á$ ô] Y Íø Y Üû âö Y hû „ôù Ãø iö Y áû ô]
Ð vZ = Ð= {z ñƒ èZg =gzZ= yZ=Ð=vZ =Zƒ èZg Æ \ M = }È={z= ï= := ÃyZ =,™[ Z±= /
¤Z
Üö nû¿ô Ãø ûÖ] Y‡ö çû Ëø Öû] Y Ôø ôÖƒF Õø Qö ^øfÂô Üû ãö Þ$^ôÊø Üû ãö eû„ôù Ãø iö áû ô]
 }È Æ \Wt Â,Š [ Z± 7Z \ W/ ¤Z
~,
( ¹ =! x » = ì t oßµ] ofÞ äÒ …ç’i kÎçÖ] sñ]… äm ( ^jm6 6n`Þ Øì6 6nÚ
DMMUE Üö nû¿ô Ãø Öû] ‡ö çû Ëø ûÖ] Ôø ôÖƒF äö ßûÂø ]çû •ö …ø æø Üû ãö ßûÂø äö ×#Ö] oø •ô …ø Œ] 1a …ç’i äÞ^ÛÖ^¾ ]<e 1a ^i@ 1Þ]çíe çÒ kÚ]
~,
( ¹ ! x» ì ¸ ÔÐ vZ {z ñ ƒ èZg gzZ Ð yZ vZ Zƒ èZg ^jÓ‰ 6n`Þ oa ça …ç’i äÞ^ÛÖ^¾ oñ çÒ 1‰
ô …û Ÿøû] Y æø Y lô çF ÛF Š$ Ö] Y Ôö ×ûÚö Y äô ×#Ö] Y Ùô
š Ôì @*ƒ {Òú » vZ  wÎg Ô ì ;g ™ ÔÅg¦ kZ x £C Ù »y MŒ
Û
}i = gzZ=Vâ W=Ø> á Š *
!=vZ= WZz ™›ù Ð Vâ â Û **Æ vZ {z Ô ì @*M ™á x
» vZ ÂwÎg
à$ âô Y oû Êô Y ^Úø Yæø ÏZ Ô 7 G? Ð , ™ › Ð ÔŠ LZ \ M H ?ì Y
/Z vZ ðâ 
\ M¤ Û ½ä ð} Å |h+Š F,. Þ ‡**
Æ yQ= @
Ö= =gzZ
ô …û Ÿøû]æø lô çF ÛF Š$ Ö] Ôö ×ûÚö äô ×#ôÖ
à$ ãô nûÊô ^Úø æø š Õø Y á$ ô] Y Íø Y Üû âö Y Ùø Y †û Ëô Çû øi Y áû ô] Y æø
gzZ Å }i gzZ Å Vâ M Ø> á Š *
! ì Æ „ vZ WZz Â=ï= :=yZ= W Zz=Â}Š j=/
¤ Z =gzZ
ì ~ VâzŠ¼ Üö nûÓô vø ûÖ] Y ˆöö̂ mûˆôô̂ Ãø ûÖ] Y kø Þûø]
1ßjq äÒ 1a ^Þ†Ò Ün×Ãi äm 6]†Ú 1‰ ka^6^e á Zz Õ= 
̈¸= \ M Â
¨
¸@ ^Ò àq 6na ˆñŸ ØÓmˆÊ 1ßjq(6na ànÞ]çÎ oÃf› DMMTE Üö nûÓô vø ûÖ] ˆöö̂ mûˆôô̂ Ãø ûÖ] kø Þûø] Ôø $Þ^ôÊø Üû ãö øÖ †û Ëô Çû øi áû ô]æø
1Ò ä×Ö] 6na 1i†Ò å‚a^Ú ‡æ… æ g Ô̈¸ G \ M Â,Š j7Z \ M /
¨ ¤ Z gzZ
6na t^jvÚ 1Ò àÒö ÀôËÖ á Zz ÕÔ áZz ] ¸
lçÎ oÒ ¸- 1‰ Œ] 1+ 6m†Ò oãeçq ¸-
Te Z # D ` 6,¤ /e q -Z Ã }i T e J -Z # vZ
o+ c†ãÓÞ kÛÓuæ
ã0*}i k ,i Te Z # Ô ï Š ™ {Š c* i c*
ÁÃg ëg Å kZ àø nûÎô‚ô ’# Ö] Y Äö Ëø ßûøm Y Ýø çû øm Y ]„ø âF Y äö ×#Ö] Y Ùø ^Îø
Cƒ ã? „ ã? s§C Ù Te Z # ì @* Y ` @*ƒÈ ZÃ=yŠ =t= vZ =Ç ñâ Û
ÃVD=Ç}Š {+
Å ~OŠ Yß (z b‚ ~g vì @* 7,.Þ Z ZzÑ T e Z #ì pû †ô rû øi Y kº ß#qø Y Üû aö Y Ùø Y Üû aö Y Ñö ‚û ‘ô
ì CY {g ~OŠ é=Æ yZ =WZz=» yZ=s
 ¹= °
†º mû‚ô Îø Y õð oû Hø Y Øôù Òö Y o×F Âø Y çø âö Y æø Üû `öö̀ Îö ‚û ‘ô àø nûÎô‚ô ’# Ö] Äö Ëø ßûøm Ýø çû øm ]„ø âF äö ×#Ö] Ùø ^Îø
pû †ô rû øi kº ß#qø Üû `öö̀ øÖ
 áZz ]gŠ = Æq=ÙC=,
6= {z= gzZ
Ç}Š œ7Q Ü1 s » VD yŠ kZ ` WvZ Ç ñâ Û
DMNLE†º mû‚ô Îø õð oû Hø Øôù Òö o×F Âø çø âö æø ÏVƒ ˜ÔÐVƒ ] ¸* ! n Æ yZ
6 q ÙC vZ gzZ
 gŠ ‡, çÒ 7ç3‰ 6nÚ ‹q 1a åæ á6 ^Ò t@ 1+ 1ñ^Ú†Ê ä×Ö]
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
12

ÌnÆV ~wÎg ì " ugzZì *


IL G @ƒwEZ ÌnÆvZ$ guÔ$ gu ûLE ©EÅX11
áø çû ßöÚô ©û mö ä́ä´ jômF !æø äô ×#Ö] ‚ø Ãû ³øe Ý &õ mû‚ô uø pôù ^øfôÊø Ðôù vø ûÖ^eô Ôø nû×øÂø ^âø çû ×öjûÞø äô ×#Ö] kö ³mF ! Ôø ×û³ôi Ôì@*M nÆ*™y M ŒÛ 6,gî~ŠC ãvZ ì IL G" uX 2
ÅkZgzZvZ6,]!* ¾y M :ÔB‚Æ h ìg ( ]zˆ) ŒÃ~ V \ M ëÎ ] c* M ÅvZt p6e $ MšÎZ >gÎ45
Ë ƒ7F,
$ +]
h .Ðy M Œ Û ½ÅvZ)Ëì ó ó½+F, +]
h .L LnÆV!zx Ó*™y M Œ Û ) ?ÐNÑyZZvßt™hgÃ] c* M
©EÅZ
ûLE # ( Ë$7„ƒ ½ª]* ! ÅË+ h. ] {Š * c iÐ V ~*™Ñ ) ó óA ’]* !+h. ]L L p~½Æ $ gu ûLE ©EÅÔ V
~wÎg ì IL G
" uX 3
c*â
Û 7IgzZ ¬Š ñƒD™X X c* X X HX X c* â

X X c* Û ä~ V *™Ñ¼ pk˜ZÆg $u
( ÇŒ„V ~wÎgÈâ
Û Ð Z ÂÑZzg GgzZ", 7nkZ )ì ÕgzZ ó+ $~, (¹* *™wEZ~Vs~½Ã$ gu ûLE ©EÅÔ V
~wÎg ì IL G" uX 4
gzZì Ìö Y +, F dZÐ x £ LZ LZ~ x¯Æ VâzŠ ( {Š™yÒ ~ 3s§ ) V ~wÎg ì " ugzZ ( *™y M ÛŒ)vZ $
IL G guX 5
~( {Š™yÒ~3s§)Æ~ V *™Ñ:gzZì @* ƒ{Š c* iX c* X ÁÂq -Z~à ¬z: 4vZÈ â
Û „:Ô Ìg "Z
pLZ V ~wÎg$ gu b§ÏZ ( ì Cƒ,z ô=Å$ e M ~uzŠ $ e M- qZ )ì * @™ŠppLZ *™È M ÛŒ( vZ $ gu) b§TX 6
ì Cƒ,zô=Å ~ V wÎg ì ILG" u~uzŠ ~ V wÎg ì ILG" uq-ZªÔì C™Šp
σ ó$+ÅkZ {zÂñ¯ ?Š Å„KZ™wï Z•q -Z » ~ V wÎg ì IL G " u ËX c* X ñ¯ ?Š Å„KZ™wïZ•q -Z »`™e $ M Ëðä /ZX7
ì QŠæ~KÃ~ V wÎg ì " uÐyÒÈáÅ~
IL G V wÎgèg $ub§ÏZÔì QŠæ~KÃ] c* MÐwz4, ÈáÅ] c* M b§TX 8
E
7ZgzZ* * ¯i Z, 6gîxÃ]Ý ð]Z{Š™yÒÅL <zy M ÛŒgzZVƒxŠ ƒÐgI‹§ÅV ~*™ÑgzZy M ÛŒúL $ * *™wdZ,Z
8]
¢ ̀Q,
` <zy M ÛŒ{zì egzZƒ^Ñ{zì eÔÇñ M~x
6L Æ$
̀
` d†ÅL<zy M ÛŒG* *™gñâ,
*™ (ZÔì 79G* 6M
+
(N Y− ˜ )X XìeÔƒ{Ñço‘ì eÔƒu~ŠÎì eÔƒ

ÆV
~*™ÑÔÃ*™y M ÛŒ Vƒ‚+
${zX X \ MX XgzZX X ~X X,™:vZ
} M M} M ÔFáZzä¾3™ƒ>%Æ"+ 0*!^Ñ, 6V~yZÔ™}Š pßÃug Iw¸
ô=9Å ?ì * @Y| ,(Ðh N uQ‘œ»gLžX 3 ÐVßßZ Ñ*
!zgq M
( Yâ 2004mñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 21) 15@* 13™X X X X X X ¶4ÅyK
ó óVEK K̈Z[x»~*Š L L
¨
Ô ÇñY7~A ¼{zǃ~T°#â Å: ZŠÆðZgX 4
@Ã$
B™{i * gŠ q ZÔ25yQ~V~f¬ÐKà ó ó$ guà Zz
( Yâ 2004',Æ ZñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 22) 15Ô 14™ô=9ÅX
==ô= ó ó9L LñOÅY ZzgÅg Iì
IL G
" Š q ZX=1=
ô=9ÅÔì y˜ »Îg ( KZ )- qZÙCÐ~?X 5
( Yâ 2004cŠÔÞâñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 23) 17Ô16™X X X X ì _ YÅyÒÐ/ ñ ô]§gzZ ~
V wÎg]§Ô *™y M Œ Û
?ÇñYÑZ e~3à ó óML LXgzZX ó óݬL LX X óL
ó L L¾X 6 ?ï Šg Z ÛŒ5þÔMÃäQ¾LZ V ~*™ÑX 1
( âY 2005~g†X„]úŠ)xâ ) (D 24) 17@* 15™ô=åÅX X ( âY 2004y ñZ',„]úŠ)xâ (DF 19) 50™X X X X X X
N Y òÐ + Š ( Šp{zÉ ) Ç} , F Q7Ð Œ ÆyZ y M ÛŒX7 ô=9Å óì 6V¦g Zæzg ZŠ »wqZ L LX 2
ó ,
( âY 2005~gz
Û „]úŠ)xâ ) (DF 25) 17@* 15™ô=9ÅXÐ ( Yâ 2004~ZÔ ðÑ ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 20) 16Ô15™X X
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008~Z„]úŠ)xâ Ô ~ ó ! x» Å *Š **
V w‡ ¾zZ óì ƒ »]c*
gz¢ÅyŠ}g7 gzZ **
ƒÖ#s 9»y$+Ô ** ƒ §" L Lg
ƒsp" Ô ** $uµgŠ
13

Y 2â 008#ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 48) 16* @12™ ÅÔ Çƒ4ZŠ~ A ¼ }%, 6 kZQ7ŠqðÃZÎÆvZ¾X 8


@ 12™ ô=Å ó ó[ òZ Æ VCqZ+
16* $X zX VƒH k ¦½Z L LX 24 ( âY 2005ag â ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 26) 25@* 23™ô=9
Y 2â 008y ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 49) Ìg1Ð y M ÛŒÏìg ¹* ! :gzZ » kZ x **1xsZ Çìg ¹* ! 7X 9
V: M Ô Ö#Z+6Vƒ æLZXgzZX ]Š ¬Åˆ
0, áyÔ1‡,
á̂ 6y *
!i L LX 25 ( âY 2005s6, ZÔ„]úŠ)xâ ) (DF 27) 21@* 19™ô=9ÔÅkZ
‹úŠ)xâ (DF 50) 16@* 12™ô=Å ó ó : L »}g Ö Ð Æ °ˆÅt: ÓªÅÂ- qZ Åku ( e, ] ðg ) Æ b¬ kZX 9
Y 2â 008ðÑ ñZ', „ ÅX X X X H Š H ù á{g* !zŠÃâY 2005#$ gukgŠ Zg7 »s, 6Z { â ,
6 gî
^nße oŠÒ( 6nÚ l…ç‘ oŠÒ å]çì &m‚u …^ÓÞ] =2= ( âY 2005#ñZ',„]úŠ)xâ ) (DF 28) 21@* 19™ô=9
ðgzZ ǃ g Z+ 0ZZ Ãx áX *
c X Û
» Ãx ágzZ ǃ g Z+ 0ZZ òŠ M à ðX 10
†ËÒ ça äÞ 7çnÒ †µ
( Yâ 2005y ñ Z',„]úŠ)xâ ) (DF 29) 16X @* X 15™ô=ÅX
Û »Ã
Å ï( ÅÑ)) ˤ /Zì „g ñZg ¸Ðå ÅDÿL X3ZÔì G E
yMŒ Û ÐVƒÌ( ?ÔÙCâÆ}D)î>XG, Z~Ö#Q ~÷X 11 - © ¢
ñO Å ä™g ïZ » kZ ÌA $ƒ x¥Ì: 9g $u ðÃ6,Š ãC
( âY 2007~g†) (DF 35) 12@* 10™ô= ÅX ÌD[p »
Û }g7) ñYHg (Z]j?kZÔ ñOÅä™d
gzZ *™yWŒ $†Ô
JyŠ 40gzZi úðÃ-
- J]Zg 40ÅkZ * c 3x Zwˆ- qZäTX 12
b§ÏZ ( ñYH:¿G6,kZJ -& ¤Ð~ V wÎg]§ ( âY 2007~gz
Û ) (DF 36) 12@* 10™ô=ÅX σ7wJ¬Š ðÃ
|æ†rÚ çÒ Í¡‰] Ý]†ju] 7çãi^a 1Ò á^_n i‚~ H Š* cŠ ¬z 5™ ¯ $ eZ@ z Øg c V☠xÓ=L LX13
Bâ

Û d‚fQ nÆäXÐäƒ ( âY 2007ag â ) (DF 37) 14@*


12™ô=Å ó óVzŠ SЙÃVzi !*
yQQÔì Z÷: â i+4L Lyâ Û
ÆV
~*™Ñ =3= 7yv Ú Z ÂN Y ß~ h-gÆ V-–؃ÆÈzŠ L LX 14
Šñ &0Zù) ó ó»Vß ZzˆUg ¯ÆyZQ ñ Mˆ}÷Ug ¯ »VÍß kðM4XÅû%XgzZX ïŠ Åwâ Ã+ŠÆ òŠ M yv AÐ N à
¬kZ¿C
b Ù ÑZz¬Ð( kuÆ ) b ¬kZ ._Æ(m5Ô Yâ 2007ðÑ ñZ', „]úŠ (DF 38) 4@* 3™ô= Å óì ó Cà
Çìg4X XgzZX Xì 4X X å4Ð ì Ð ~qzŠÉ 7Ð äƒ$ d¾}g vg e= nÅvZ L LX 15
Šiu »wÈËÐ ËgzZì |µ Z- qZÇ* !* *ƒ4 ( ÃVß Zz ¬ Ð ?ä hzŠ Å ~qzŠ‰) Ï ñ™uh »
|µ Z Ç!* i™: [ NZ » p ÖZ 9~ ä™ yÒc*
-Z Z
q **
ƒ Yâ 2007~Z „]úŠ (DF 39) 13@* 10™ô=Å ó óV ~ÔåHuh
Bâ
Û d‚f Ìtb§ÏZÔì ÅX X ó óV ~Ô ì  a Å ! ZyÙC yÅ ] PyÁ¬ gzZ Váà L LX 16
l, 'Ã] *c M nÆKÃ] * c M Å*™y M ÛŒb§T=4= âY 2007m ñZ', „]úŠ)xâ (DF 40) 18@* 13™ô=
Æg $u b§ÏZì @* Y ÑÅÐ yÒ -}gŠ~( ¯¸) 14@* 10™ô= ÅX X ~ V ó ó3Ïz?à ¥pÅVzg Õ L LX 17
âY 2007',Æ Z ñZ', „]úŠ)xâ (DF 41)
Ð µ Z c*~ l', Ã}Š pß ó óÑgzZ y-L L&Ãz, Z
14@* 10™ô=Å ó ó/ œ%zg"&Æ~Š * 'z„ nzà ¥p L LX 18
!,
Ð%Å:Ôì ~gz¢ð•Z ÜÅÐ,}gŠ~^â
Y 2â 007ÞâñZ', „‹úŠ)xâ (DF 42)
7çna]†Û+ ‚ÃjÚ
15 @*11™ ô=Å ó óyÿ4Ð m¾Z V1g Z Vzhz™ L LX 19
1a ^nÖ Üßq 1Þ !!!
Y 2â 007cŠ ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 43)
6na ojnÖ Üßq!!!!!!!!
11™ô=Å ó ómwX X Å
15@* ªzŠX X zX X wâ L LX 20
o+ 6na… ojnÖ Üßq !!!!!!!!!!
Y â2008~gz
Û ñZ', „‹úŠ)xâ (DF 45)
Ô ,™ b & Z KZÐ kZgzZ N N* ßs§Å< L zy M Œ Û Ã„C
Ù NM
™7ZŠZ {)zgZÍg, )−ZzÆkZ * 0z{ »kZ >2i,
c+ 6]Zg-iÆ]gúLX2 L 21
ƒÐVKyZÔ,™[ !* åLO]»VK{Š™yÒ
Y 2â 008ag â ñZ',„‹úŠ)xâ (DF 46) 18@* 12™ô=Å óóh M
EZŠÔwÎggzZÑ ~ y M nÆ- JÖ#ªV ~*™Ñ
@12™ô=Å ó ó{È»gŠ eX zXg bŠX zX ëgŠXƒŠ *
1 6* !,
'X zX { nL LX 22
ä MJ-# Ö ªÃ0ï G V· å~gz¢nƪ
L !Q ~ ‚gz]t Y â2008s6,ZñZ', „‹úŠ)xâ (DF 47)
V g Zæ**
~ ñ‡ M D â

Ûš z ½Ô D â

M F, Û iÐ ] uZzá Zz ô=Å ó ó[ òZ Æ ðî « Å Vâ ›]ñ]ÐX zX *Š ›L LX 23


wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008~Z„]úŠ)xâ Ô ~ ó ! x» Å *Š **
V w‡ ¾zZ óì ƒ »]c*
gz¢ÅyŠ}g7 gzZ **
ƒÖ#s 9»y$+Ô ** ƒ §" L Lg
ƒsp" Ô ** $uµgŠ
14

Bâ Û
d‚f p~zŠg ZÆgI$ gu~g7=8= $Š q Z „yZÔðâ

Ð~ g Ûä
&
 Ð ~ ?* c â Û
ä V~vZ wÎg ¹ì $ eZzgÐ èE{B0vZD ìg â Û
( ~âY 2008~Z ) { â kZ\ M·_»-
qZ
LZÔì à {Ð VE., 6 wŠ »kZ™JZ ðAŠÃ\ M LZ ¿
$rX zX ] *
T * JZáZzä M äV ~*™ÑV˜V˜=5=
kZ k*0 ÆkZgzZì Ý ‚z 9b§ÙC y+ $ » kZÔì pô~ VÍß
0ï L !Z¶nÆÑkZsÜgzZsÜ{zðâ

G +¶
Û „0 KÅ
X ˆï*Š ~g ‚ÃkZá™ÂŠñ] * c gz¢~g ‚ÅyŠ
E{ B&
=== Ð ñè 0vZD ä~è, FÃkZ H$eZzg === ?ƒâ i MŠÎÐb§¾Ðó ó] ** JZ L LyZX 1X
oŠÒ†+] †µ Ý^ÏÚ Œ] ?ñXÐó óy-gzZÑL LÃ\ M LZ b§¾X 2X
!ty-X zX Ñ» (yK
ñZz™gz* K̈ZX *
¨ c X X) =9= ?ˆ7Â? Ø ÐhÓ Zg6,gîó ó~gÅ)L L{zŒb§¾X 3X
GLG G
?Mhƒù3z~Š !* ',
=gftã!* ˆZ £z{ Yzwâ
g] ** ?ŒÃwq ï ©G3©8Ðó ó[ ïZ LZŠp L Ð
L b§¾X 4X
äÒ 6m†Ò š†Â †Ò <Óµ 7¨^µ 1Ò 1Ö]æ 1Þ^Ú†Ê äm ?}™/ÂgzZŒÃ ó óZw×L?L wqZ LZX 5X
1Ò g×_Ú 1ßµ] 1‰ 6nÚ l…^f oÒ æ…] 1Þ ¸ ?}™Ýq] b§¾ÐT $ryZX 6X
Ð VsŠ‰ G `gŠ6,7 s§ä\ M „: Ô n ` p ÖZ { â kZÐ!ZjÆœ£6Ñ*
!{gÃèN M
ßÃp ÖZ‰ ØŠ~¯¸~ 8 s§ „:gzZÔ c* â
$%nZ ‹Z CZ
ÛA g I$guÅâY 2008~ZÓâ X 6X
Š §L~ *™y M Œ Û gzZ yâ

Û Æ~
V *™Ñ eÎt ñƒ ï Š p ¶4ÅyK
ó óVEK K̈Z[x»~*Š L L
¨
‚gd
Ôì¬Ôì ª $†g¦tÔYƒ7
−Ã$ guà Zz
å†Ò á^ne 1×`µ 1‰ Yâ 2008 kŠ+] å^Ú
kŠ+] 1ñ]†e †ÓÊ lç äÚ^ßa^Ú …æ] äÒ…^fÚ &m^u ] Ô25
ì Q! ²»g I$
guX7X
xø øf‘û ø] àû Úø # " äô ×#Ö] Ùö çû ‰ö …ø Ùø ^Îø Ùø ^Îø àzõ ’ô vû Úô àô eû äô ×#Ö] ‚ô nûøfÂö àû Âø
Ãmb* !Æg I$ guà ZzäYÅyÒ~âY 2008=10=
sÜgzZ q -Zg Ig $Š q Z Ô 26 Å 26Ôì ~gz¢ð•Z ´gÃ7 ^Ûø Þ$^øÓø Êø Ýõ çû øm lö çû Îö åü ‚ø ßûÂô ǻå´ ‚ô Šø qø oû Êô ^Ê÷^Ãø Úö ä́ä´ eô†û ‰ô oû Êô ^÷ßÚô ! Üû Óö ßû³Úô
M „ L Lì {zgzZ CY ™á s§Å] §Ñq
wqZ ó ó]y -Z p% „ô Úô †û ôjùÖ] åö ]æø …ø !!! ^âø †ô nûÊô ]„ø vø eô ^ønÞû‚% Ö] äö øÖ lû ˆøø̂ nûuô
&
wqZ b§ÏZÇ* ! Yƒ7yŠ ƒ] Zg b§T ó ó]y M L LñZ', Ð ~ ?*c â Û
ä V~vZ wÎg ¹ì $ eZzgÐ èE{B0vZD
äJ (,ó ówâ L L „: Ôì @* ¯yyÁ¬~*Š kZ: ÑZz]y M ñZ', LZÔì à {Ð VE., 6 wŠ »kZ™JZ ðAŠÃ\ M LZ ¿
Ô ~g ZÎ4Ð4Ô k]4Ð4ì }Y ÂðñÔ ì Lg Î~ kZ k*0 ÆkZgzZì Ý ‚z 9b§ÙC y+ $ » kZÔì pô~ VÍß
ì ã!*gŠ á g ZÔÏzX zX Ò]gz6, öZg M yâ ‚4Ð4 X ˆï*Š ~g ‚ÃkZá™ÂŠñ] * c gz¢~g ‚ÅyŠ
{ B&
DNE†ø eô^Ïø Ûø ûÖ] Üö iö…û ‡ö oj#uø DME†ö $ö^Óø j$Ö] Üö Óö ãF ûÖø] === Ð ñèE 0vZD ä~è, FÃkZ H$eZzg ===
Å ( ]àX zXŠ ÑzZX zX £X zX wâ )]Ò »ì B bgG …¸ Ù^ÛÃj‰] 6nÚ # " Ù牅 áô ^Ú†Ê Ÿ^e å…çÒ„Ú
í M t ‚Æ VzG ( Æ h Y hg¼ ƒ  ) ?J -VŒ éZp 6nãrÛ‰ çÒ oßÃÚ 1Ò Á^ËÖ] å†Ò
G
W,é¹1ÅZ >gÎ102X X Xƒ
X ~?X Ü û ³³Òö XÐX ûà³³Úô X Å ðX xø ³³øf‘û ø]X äTX ûà³³Úø
á]‚Þ^ì 1ßµ] çq 6n`Þ ^Šm] “í, Ôm] 1‰ 6nÚ ¸)
oû ÊôX pôX ^Ê÷^Ãø Úö X VÍßLZXä´ eô†û ‰ô X Ö@Xoû ÊôX sp"X ^÷ßÚô !
ça äÞ ‚a^& çì ^Ò XXå‚a^ÛÖ^e á^Ûm]ZZ Œ] 6nÚ

Ü ¤X l ö çû Îö XÆkZk0* X åü ‚ø ßû³Âô X »kZy$ +X å´ ‚ô Šø qø X Ö
@X
ÆŠ Z+
ZYzykV˜h Mwï7(Z\ Mg ¶ Z »yŠ Ë=11=
~çÔÆ\ !* Vð; Æd
ø
W ÔÆð¸Vð; Æð¸nÆw” X äö ÖX'X ûlˆøø̂ nûuô X c* ÍX ^Ûø Þ$^øÒø X :X Íø X yŠkZX Ýõ çû ømX
Dƒ7ù á ] uZzÆOÆ~çVð;Æ0 +z{ÔÆ0 +z{Vð;Æ X''X ^âø †ô nûÊô ]„ø vø eôX *ŠX ^ønÞû‚% Ö] XÃkZ
çÒ “í& …]‚jÞ^m †a / / /ˆÆ+ YpŠ/ / /

wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/


F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008~Z„]úŠ)xâ Ô ~ ó ! x» Å *Š **
V w‡ ¾zZ óì ƒ »]c*
gz¢ÅyŠ}g7 gzZ **
ƒÖ#s 9»y$+Ô ** ƒ §" L Lg
ƒsp" Ô ** $uµgŠ
15

ñƒD™¿, !ÆkZ
6ñ/ô‹§Þ.W* l^ÃÎ]æ 1Ò 7ç×jÎ Ÿ^e å…çÒ„Ú 1Ò å†Ú ‡æ…
 ìg™ a
y ~zgŠÆŠ°ÐZgzZ ¾~zgŠÆ. ¤/Z\W {â kZÆV
~*™Ñ ˆÆ& ¤X zX {@xÆ=12=
’ eãƒ7~g ZØŠ ðÃ~KÃg $ukgŠá ZzäYG ù á
._Æ]â ©ZÆ® ) )÷ZªÆ) ǃ„z ¼ A Á”=g ft
Ð ¿@', ÆkZì }Yq-ZC
Ù Ð ~\ M Ô ( ƒ
à ~g ZŠ *
* ~g (Z¨ ®à ¥p
6nãrÛ‰ 1‰ "
#Ù牅 áô^Ú†Ê Œ]
ì gÀX X ~g » *
c gX zXŠ%X X oû ßôôjÚû ø]æ$ ^÷ßnûÓô Šû Úô oû ôßnûønuû ] Ü$ ãö ×#Ö] Ùø ^Îø #" o$ ôfß$³Ö] á$ ø] z‹õ ³øÞø] àû ³Âø æø
B÷S -ZX X Ìg ñX X y›Ây›&
Qq
p' „ô Úô †û ôjùÖ] åö ]æø …ø E àô nûÒô ^Šø Ûø Öû] éô †ø Úû ‡ö oû ³Êô oû ³ôÞ†û ³Mö uû ]æ$ ^³÷ß³nûÓô ³Šû Úô
gÓi†Ú^Ò p…^Ò ^m… æ çÛÞ †nÚ] ^Ò ¸ †+]
D èø qø ^Úø àö eû] åö ]æø …ø æø (áô ^Ûø mûŸôû] gô Ãø Oö oû Êô o% Ïô ãø nûøfûÖ]æø
7, 6$ e†ÅvZ {zÔì,
63{ Zg÷Z »\ M ÂÔì ;gƒ=15=
¨ÃívZ } Z c*
â
V Ñ —" ì e
Û ä~ $ZzgÐ ñ÷Z ]|
~}g !* Æmb!* ÆWZg ZÆkZgzZ÷Z {gÃèÔì 6,e$†ÅÑLZ ä Ô ~èF,) Ô™ Z÷~ {z¤/Æ W )gzZ g â ¨ÔÄg {0
+i
D
Š â
Û ênÆåå™ â
Û wi **
ì c* « ½ É -ÑÑó{uz
yz ç Z >gÎ109äq ( zâ 0Z gzZ~yZÑZ™
Üô nûuô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×#Ö] Üô Šû eô #" Ù牅 á^Ú†Ê å…çÒ„Ú oãe h] 6n`ßq
1a oa… ä`Ò ^÷ßnÏm ‹Þ ‹Þ oÒ á] ( ^m) 6n`Þ >rÛ‰
Üû jöÞûø] «øÖæø DNEáø æû ‚ö föÃû øi ^Úø ‚ö föÂû ø] «øÖ DMEáø æû †ö Ëô ÓF Öû] ^ãø m%^øm5 Øû Îö ì ]Š „Ð* * ¾w'¾ig * c W7„™ÂÃku=13=
«øÖæø DPEÜû i%‚û øfÂø ^Ú$ ‚º eô^Âø ^Þøø] «øÖæø DOE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö fôÂF É 7Å x Zwz w']!* ì n²~ kŠZ # Ö } .Å N, Z
~çÔ6,ä¾ *Š ] äa ÆÏ0 + i Å\W¤
/ZÔì Å ƒ Úz Ú
DREàô mûVô oø ôÖæø Üû Óö ßömûVô Üû Óö øÖ DQE‚ö föÂû ø] «Úø áø æû ‚ö ôfÂF Üû jöÞûø]
k0*Æ \W G Â ìg µ 6,ä¾]àz £z wâ Ô6,% 0* a
]Š „7( 2) z
Û » } Z ,Š â
Û »~
Û ( Ð Vz
V·} Z ) L LÔ ìÀF, G G
ì7 ‰ Ü zÔ nÆI é¨E S S
4] é¨E4]Ô0 0ÃyWŒ Û Æ Ä
)
]Š „7?gzZ ( 3)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?Å X~ @* ™ ( òÝ)
ì7 ‰ Ü z n Æ ÷Z ï GL “¤Z gzZ ~ V wÎg ï ) ¤Z
GL“¤Z ÔvZ è®
~:gzZ ( 4)Vƒ@* ™ ( òÝ) ]Š „~ ÅTÅkZá Zz ä™ ( òÝ)
Å<
L zyWŒ Û Ô „6,gî~gÅ)Ô ìg ¾w'¾ig \ WV-Ô
gzZ ( 5)ƒ D™ ( òÝ) ]Š „ ?ÅXÅy Zƒ ÑZz ä™ ( òÝ) ]Š „
ìg ¾ 7w'6,¯Åäƒ: ._Æ]¶F,
Vƒ@* ™ ( òÝ)]Š „~ÅTÅkZƒáZzä™ ( òÝ)]Š „?:
å†Ò :nµ oÒ á†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi
Ôê~
y MÔ oˉ¡Ê p^nße oÒ ]ˆ‰ ‚ÏÞ …æ] Ý^ÃÞ] ‚ÏÞ
ó ó+Š Z÷X X n}÷X X +Š Zg vX X n}g v( 6)
b¬t/
 ¤ Z ó ó[„,6gî~gÅ)L L ÃyY\ M * @−Ã =14=
ìG ”» *™y M ÛŒ{zìG ”»êkZÆ*™y M ÛŒ =16=
gzZvZ ~}Ñç³ÂÐ,™ 7ay ~zgŠÆŠ°\ MX c* X
ì 5Ôì D+
%
ÔÏA Zw×Ô Ïƒ„ãâ
Û **Å~ V wÎgÆvZ
Çgð¸ x * * CZ {z7n¾ðÃÐkZÃݸ
ì ã* !gÈ â Û
, 6Zw[|Z
ì e **ƒ7n¾ðÃÐ kZÃ\ M V- ÔÇggzZ¼ c* Çg y ›
ö øø û ø ø ÷ ø ø % ø ø ø ø
ŒðñÃ\ M LZku ^ãø nûÊô ]çû ÏŠø ËÊ ^ãø nûÊô†ø jÚö ^Þ†û Úø ] èøm†û ³Î Ô×ô³ãû Þ áû ] «³ÞVû …ø ]Uƒô]æø
X X X c*
^+ça äm h… á^Šu] †µ ˆq^ Œ] eWLZuZµ17!†÷ nûÚô ‚û øi^ãø ÞF †û Ú$ ‚ø Êø Ùö çû Ïø Öû] ^ãø nû×øÂø Ð$ vø Êø
1 6$
» ä™uh, 6ŠCã ÅwqZ ÆVß Zz ÂË ( vZ ) ë Z # gzZ :ÀF,
†Ò ke^$ ‡]çq oÞçÞ^Î …^e …^e çÒ ˆq^ Œ] äÒ
w¥pÆ ÂkZ ( ._Æ ]¡yâ ‡Ô 8¬Â) f e ™ê
áZzäYÙCÔ Ç} , 77ÜïÐy M ÅZû- q’Ã\ MÆ=17= 6,yZ V- ,™ ( ãâ
Û ** ) [gzZ {z ïŠ ¬ à ( +Z +‡) VÍß
ÆVƒ Õ(gzZ Vƒ ¬Š mï6,._Æy M ÅZûq -’[|Zà µ{gÎ 17X ï Š™]g ¸z{nÃÂkZë:gzZì CYƒx Óu
y M ÅZ ûq-’Ã\ M °g [gì @* Y H!ZjÆvZ™ÈtB‚ $WLZu Z
1 6e
wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/
F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008~Z„]úŠ)xâ Ô ~ ó ! x» Å *Š **
V w‡ ¾zZ óì ƒ »]c*
gz¢ÅyŠ}g7 gzZ **
ƒÖ#s 9»y$+Ô ** ƒ §" L Lg
ƒsp" Ô ** $uµgŠ
16

W=g f » ðZÎgÅ0#
‘ Ö Q„:X X }Š â

Û «÷Z4ÐkuÆgzZ}Š â
) )4Ð
Û «®
W=g f »y ZdÆ#
‘ Ö ÓgzZkg Zæz]
.){Šñ~yÎ 0*
„:X …絆ãe 1‰"
# Ù牅 á^Ú†Ê 1Ò å^Ú Œ]
ï Š äƒk,5+q ¸zÃKwÑ¢‚„:X X ^Ò MR Øm†n‰ 1‰ M Øm†n‰ 1ò×nÒ 1Þ^ã:] ÄËÞ
D™]g ˆÅVØшÆäƒk,
5 q ¸zÆKwÑ¢‚„:X X
+ [|Z/£X zX òZgÙ\ M * @N â Û
âui Z·_=18=
W=g f » ( Æx **
‘ ñZÎ) äSЙÃyÎ 0* ÅM%Zw!* -Z ?ì H ( » ( ( ™gz ÔáØ Ô Ág » ) ) ÁggzZ÷Z ) mX zX Ï0
„:X X q +i
Z # ì @* ƒ F,÷Z Ð ÷Z å ÷Z ~ kZ Ô ì m‰ Ü ß Z òZg
^m) 6n`Þ kÎæ oãe h] ^nÒ
wzZ izgÔ Dƒ F, $¾Ð d
d $¾å ™gz X á ØX Ág »X Ág
6nã:] †Ò àe …]†fÛ× 1Ò àÚ] ( Ý¡‰] ¸ Û » ) ~g/C
( : Z
Ù Ô’ .H
 çG2µeC
Ù Ô>
Ø ÷C Ù Ì ` M Ôì c* M @*
ƒÐ
k" Ôx9Ôx áÙCÔðÙCÐXÔV.¿Šp =21=
{H Çìg# Ö Óx ÂtV˜V˜gzZJ -Z # Ôì ;gƒ¸~ # Ö Óx Â
g—ÆvZ™hgg ZÍÎÃVâ Z0 V *™Ñ ì {z mX zX Ï0
+{ ` ZzgzmÔ 'gúÔñ h1 Ô a ~ +i [|Z/£ZuzŠÔ Çìg @* ƒ ¸Ô
ì } Y4}Ðb ¬kZ q
-ZCÙ Ð~\ M ÔD Y− T {Ñç {zý ì êŠ ÀÃ}Ñç {Š™½Æg I]§ Å/ ñ ôgzZ
gzZ @*
ƒ7F, ÷Z÷Z ÌL~Tý ì ã!* Û zg ôZý ì ~Šg^ b!*
Π~
X X Xì ݪ„:vZÔv* !fÍX X X @*
ƒ7F, $¾d
d $¾ÌL

ì¸"Ð ]Ñq„: 7çjÂ^Ûq ofa„Ú æ oßm …æ] îñ^SÚ æ ð^Û×Â


[1a ^jÞ^q áçÒ†j`e 1‰ àm‚ñ^Î 1Ò
ìgz$ÐM%Z „:X X X
ÁqZ ~ñ/ôhzŠ Å",
(Ð MÐ}uzŠ-
qZ=19=
ì ÑZzähg]¾šÃݸ„:X X X
M
¶Cƒ~]y
Ãy›Ë„:X X X X X X X X X X X X X X X X X X
¶Cƒ~ã!*
Œ
Û zg ôZX X
™}ŠoX X X ¶Cƒ~Å !*
"zðÍhX X
™}ŠÖ#ÓX X X X X X ¶Cƒ~x̀g Z Œ
Û Z?äƒwÈX X

XX*
c XX ^Â æ Ý]†ju] æ …‚Î
Vo)IègzZ´ŠÔ Y xzY f{gÃèV˜b
¬t=20=
ZÎg™}ŠKX X
ì yZŠgŠ»+ Z
+‡Æ
ì ÑZzä™X X X X X X X ìÍ ¬Š nÆyZX X X X X X
6nâ<e ØÃËÖ^e 6m†Ò kÛa KZ ) ÇìgÍ ¬Šå X X X X X
( vZY ¶

6n3e 1‰ Üß`q oãe çì +‡ÆâY 2007¤


+Z /Zìg ¤Ì»hkZV;z

oãe çÒ Ô×ŠÚ Øa] Âe


f|Š ‚: #
g~ku
6nñ^3e 1‰ Üß`q DƒZÎg~y ˜kZ: X

wJÃÀ, ¶ZÐ` M )\ M Â( ìú1úÎÌ‚10Å! ²Ã\ M/


F, ZË( vZY K 7ÃÀ,
¤ Z ) ñƒ_, FzŠg ZÆV1ÂÅ$
gu
ƒ@,'Æ$gukZ¿CZ »Tÿ, Z Ë:gzZ7._ÆpŠÆQÆ! ²ó óx|L L{Š™, k’»TÐ,™7
Yâ 2008~Z„]úŠ)xâ Ô ~ ó ! x» Å *Š **
V w‡ ¾zZ óì ƒ »]c*
gz¢ÅyŠ}g7 gzZ **
ƒÖ#s 9»y$+Ô ** ƒ §" L Lg
ƒsp" Ô ** $uµgŠ
17

<z yWÛŒñŸ» *
? ó óL c * -
qZ yWÅZ û-
q’L L
Y 1‰ äç+ oŠÒ 1Ò Ý¡‰] ÜÖ^ 1‰ { â 3w‚ 13 Y
 ;g *
@Y H n²t g !*
Ù èÑqÔ ˆÅ 7ÔÅ äƒ: h',Æ ]úŠ Å b
C ¬ kZ
Y 6n`Þ Ðe^_Ú 1Ò k߉æ á †ÎD ä×Ö]^e ƒçÃÞE ÐnÏvi oÒ ˆq^ Œ] †+] Y
ì á
CÐn × Ç? { Zg Å 3 G b
Û » \ M ì y' ¬t ÂA
$
Lzy MŒ
=0= Ð < Û gzZ ³(,\ M =0=
(ñƒ ˜ g
$u~ [Z Æ g
$ugzZ e
$ M ~ [Z Æ e
$ M~( ðƒ Å –n Æ [Z )
YLY6nñ^3e 1‰ Üß`q çÒD Œ^`ßÚ †rnÚE ˆq^ Œ] YLY
50 Ô 50 Ô ˆg ¦
/]æ sîÅ w‚ 11 ñƒ DQ ™á^ » ( < LzyMŒ Û ñŸ» c**q -Z Ô y M ÅZ ûq ) ) †
-’) ® Û
ñƒ ï ŠôZz » ~ V wÎg gzZ vZ g !* B‚Æ -
g !* $zç ]úŠ Ô ˆ ~Š .Š ? } i ZzgŠ Æ q
-Z q-Z Ô‰ ñZVg 3Z Æ g ZD
Ù
Ô Vj $ Ð 3Æ™/Â~ @* ì Ñï È CZ ™y@*éÃg $u c* $ WÏyÃä ~ N C = Š
e HH n²
== 6m h]çq 1‰ YY knÃÚ^q YY …æ] YY …^’jì]YY
Ì/ÂÔÇ}™ Ìqg Ug ¯vZ Y ¶ ¬t ~ ]gßÅ äƒ ß ï
KZ b
äÞ]…„Þ ^Ò 1µæ… >ÒŸ àni äµ 1Þ^3e á^Ûm] çÒ 1Ö]æ 1Þ†Ò oa‚Þ^Þ …æ]
Ç } ™7 Ì
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú l^Þ]çß ‚ß2 1Ò ä3e^jÒ 1Ò kÂ^Ûq kn•†Ê
?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ: Y Ñ *4< LzyMŒ Û DDDDD 17 D oÞ^e…^…] 1òÖ 1Ò 1ßÞ^q 1a xnv‘ 1ñ]… o‰ áçÒE
Ã\ M LZ Ô ñ7,i ú Ô Çg { izgp¤ /Z ì Ð V/ L LDDD44 Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×# Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßøi áû ^ôÊø !!!

~ ‚g › V w‡ ¾zZ ó óŒy›
á g S VZz24X ~ †º nûìø Ôø ôÖƒF ½†ô ìô ŸFû] Ýô çû ønÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö áû ô]
( yZZ ZgzZ Š „zŠ )†  °ÍÝgzZ xsZ Ôxi Z°D59 59 e$ M Y ûZ {gÎ 4!!¡÷mûæô ^û øi àö Šø uû ø]æ$
$ M {ÂZ {gÎ2Ô˜Z »)
85z 81 e ®¤Z ~zb gzZ öÆ {k Hq -Z ËD60 Ô 7öR ðÃÅ ~i ‚ ® ) ) ~ xsZ DDD ñZg «DDD 2
êŠ 7g Z Œ
Û y› G( g $uz) y M Œ Û Ãy› ãâ ‡DD 65 ì ·û Z0# Ö Q ~g ‚ DDDDñZg ~uzŠ DDD 3
Ìe** ì ̪ ˜yÅ ]g qÅ xsZ? VzŠ ã CŬ D71 ì и Û ~i ‚ ® ) ) DDDDDDDDñZg ~ŠDDD 4
ã!* gŠ á g S ZuzŠ DDDDD? ~i ‚ ® ) ) D D D5
ì h»†  °Y ZMZ Å Y xz Y f » V¸†  °DD73 V ª
~ ‚g › á g S ªDDDDDD? ~i ‚ ® ) ) D DD 6
7VY e $g/zy Âì e $g/ òsZ¤ /Zì ¬x e $g/D76 ? 7n ÆV!z x Ó< L z yWŒ Û H ÔwZÎ+F,ë Z »gzŠ {ŠñD 11
ìg $uz y M ÅZ ° p’w!* Øgg¦xŠƒÐ < Lzy MŒ Û Ô77 `™ ìL GM 6,%ÑZ à zZ ï
G " GL“¤Z † Û DDD 15
3Ó Zg V- gzZ ì ó° ó L Ln ó óyz¬§ ïZ w!* L LX78 ?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ Y Ñ *4< Lzy MŒ Û D DD 1 6
Vƒ ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡
kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
“ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ # r™ sæw¾
» äJ , 7 : { i » i ú Å yZ , 6 äY }g â Æ Væ¯ \ M ( âY 2007 ðÑ 11)yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp~
~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸ ìg }Š ~ :
XX XX *c Š 7ä Ë-JâY 2008 ðÑ ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y fÆ xsZ ݬ X XX X

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: »äJ,
âY2008~Z„ ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
18

YLYl]†–u kÂ^Ûq†nÚ] †nÆ YLY


äÒ 1a k‰]çì… äÞ]ˆq^Â 1‰
oa †nÇe 1Ò Œ] ^m XXp‚ße …^j‰ZZ
N â Û: ÂÅ )
®) ÷Z LZ ™É,
k’! Z áZz KÝ ¬ Ã\ M LZ
^ãi 4‰ ^nÒ á^ne äÃÎ]æ çq 1Þ á^_n9 =àßZ " kZ )
®) ÷Z ÑZz p y M „ÌðÃ=
pg ]
Za Ð v M Ãy-gzZ Ð èÃx?Zm xŠ M .Zz ä q -Ñ Ñ øZuz Ô ÷Z Ëà ógó zZ Ë L LñO Å ™ Šp {z ǃ 7>% ÌL »
#äô×Ö] kø øßÃû$Ö XX „:gzZ Ñ1 ^Ñ Â„: Ð áZjƧZz ä y-Ô c* â
Û A$Z%x Z™Z sÜ: ** ™ (Zì }Y {z Ô¾ Ù [Z » k ,’Å
Zƒ » ÒÅvZ Æ (61e F û ø
$ M yZ/wW{gÎ 3) àø nûeô„ô ÓÖ] o×Âø ì s Ü ÌÆ wßZ ~z*Š zz%É ì s ÜÆ < Lzy MŒ ÛÔ
=¶?Š x{z i Z » äƒ { ÇgŠ {+ 0ZgÆ y- = ä Ò 1 a ^ jÞ ^ q o ã e ä m å æ
~Š ä y-Ð á ZjÆ ðÅ x?ZmxŠ M gzZ KZ bŠ : Ð `™e $ M Ë[Z »`™e $ M ËX 1
Ü× Øa] 1òÖ 1Ò Ôi kÚ^nÎ 1‰ Œ] bŠ : Ðg I g $u Ë[Z »g Ig $u ËX 2
 gZŒ
ƒ Û Z » kZ ñƒ ï Š g Z Œ Û Õà wÈ KZ c* 0*ð d $Œ Û Æ bŠ: ЧZzRË[Z »§Zz ËÆgI]§ Å ~ V *™ÑX3
² Ô̪ ‚g < L «Ð ƒ  gzZ ì ÌèŠ M < L «Ð bŠ : Ð §Zz RË[ Z »§Zz ËÆ Ï0 +i Åñ/ôX 4
ãâ Û **
6,Š ã
CÅ ?Š Å ]â ©Z Æ < LzyMŒ Û >gÎ 4‚f ã- ðÉ Ô bŠ !Zj » b ËÆ e $ M ËX 5
} Z Ô ì ã!* á g Z V˜ }Š 3Šz {z » 43e
g Š $ M Y ûZ
= ~gÅ) » Tì +Z L <«Ð  ƒ=
Æ™: C Ù ªÃz† gzZ ƒ Y : Ìd $Œ Û Æ i úß Zz yZZ
 D™[NZ » 3{Zg n LZ áZz ä™ q nZ Ì6,gî
ì ¬» äY : Ìd $ŒÛ Æ i ú}™wÑ+Z
„ ZpgŠ : Z 
=ì  b¬ Ð WZg Z z Mg ‡=
~ yZ BÈ: t Ìn Æœq -Z pB ™wJ]ñ{z =¬[ ‚g Z Ô ì $ - ì +, $=
F+
gzZ ]³ KÑÔ x Zwtig ì y- gzZ ÑB‚Æ q -Z C Ù Ð wÎg q nZÔVI Å Ï L L? 33™âY 2005 cŠ ñZ',„]úŠÔ ì
wzZ izgÔì @* ™ 7 fz@* 5- $~ i Z Æ £á Zz 3{Zg kZ ) }™: J -™f » ó óì y M Œ
Ûd$†w!* Ô Ô~gÅÅ ~ V
Çìg @* ™7 J -# Ö ªgzZ ì c* ™7Ð ì : å: ¼ n Æ ™ ~ [Z Æ kZ k0*
M @* Æ kZ n
>i^‰ 1Ò p…]A äÚƒ p<e oßjq çq Hƒ à { {gëÜægzZ )(l 6,§ñÆ +Ï Zƒ 7Lt G
Š
yMŒ Û Ôì @* ƒ y -gzZ ÑZ (,„ Ú QB‚nZÔì @* F,Q~ ¿yZy ñY ` @* ™ ÔÅ ® ) ) † Û gzZ ( Vƒ ~ 7,yªV*Ô ƒ
{ Zg q
-Z Å v Ð V.Æ y-gzZ Ñ._Æ ] xÅ < L z kZ Ì b§ Ë * *™Šg Ð VæŠ xà $ gŠ q Z z ]*cM
÷ ø ö ö # ö $ ö $ ø
=]‚÷ mû‚ô ‰ø Ÿçû Î ]çû Öçû Îøæø äø ×Ö] ]çÏi] ]çû ßÚø ! àø mû„ô Ö] ^ãø m%^m5 = ¬ uIzŠ gzZ ãZz Æ q -ÑÑ øZuz V˜ 7ZÐ „ ã-
uIzŠ ( ( z™ ] !*ÌZ # ) )gzZ Ð vZ zg e ƒ ñÑ yZZ Íß } Z ) ñƒ D™ ãâ Û **
Å
gzZ Ð e $ M [ Z » e $ M ª 70 e $ M [Zx ÑZ {gÎ 33Ôz™ ] !* =12$e M s Z²ÑZ >gÎ7 ä y- =
î X : ðZŠ Ð ¶Š Ðg Ig $u [ Z »g I g $u KZ Q gzZ )Ð ( x?ZmxŠ M ) kZ Vƒ 4~ X X Ô vZ ( ¹~)
YY 1òÖ 1Ò h]çq >i^‰ 1Ò 7çÖç‘] á] YY gzZ c* G
âÛ Za Ð v M = ä ð$N ( ¹6,gîÆ i Z Æ ?Š x
== ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ == c*â
Û Za Ð èà ( x?ZmxŠ M ) k Q

Vƒ ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡


kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
“ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ # r™ sæw¾
» äJ , 7 : { i » i ú Å yZ , 6 äY }g â Æ Væ¯ \ M ( âY 2007 ðÑ 11)yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp~
~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸ ìg }Š ~ :
XX XX *c Š 7ä Ë-JâY 2008 ðÑ ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y fÆ xsZ ݬ X XX X

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: »äJ,
âY2008~Z„ ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
19

Ñ» YLY
YLY6,*e r !*
-ßq äÚ^Þ‡æ… …æ] gu^‘ p…‚aç2 Ðm‚‘ ‚ÛvÚ h^ßqZZ
N â Û qg Ð „ yZ n Æ ñZg KZ ì Ö#.
} 7ÃN » ܉z ñZâ)*
*izg
]|ˆ Æ kZ gzZ Å ]gzx ÌÐ VÍßgzZ H {gtë* !ä ä×’nÊ ^Ò 1Þ†Ò Üjì 1Ò ÜmJ É^e Ÿ^Ò
¬kZ Æ ]gzxvß ‰X * c Š â ÛgHn Æ ÄÜÃñy¢ g £ {Š™yÒ ~ *™yWÛŒÆ ]+Z [g vZ
èÑq D™] mZ » $ eg/gzZ + hŠ , F Å KCÐ N * @gzZ p‡…æ Í¡ì oÃ_Î oÒ l…æ^Ú oßÃm
^iça oãe 6nÚ knÒç×Ú Ý^Ûja] ^Ò l…æ^Ú » sf zgq ~ eÆ ä™ Ÿ ò ¸ä ]+Z [g vZX ì
1a oiça l…æ^Ú ‹ ô ×rÚ oãe oÒ ^#"^e 1a X :ì * c â ÛyÒ g £
Ã$eg/ ,i Z {z´ X ì * @ƒ g X aÎ, 6 A ç ë Z ÙC ~ T 159 $ eWyZZ >gÎ 3 : Š ág Z » ]+Z [g vZ
W
ƒ 7Ð )zÙC ]gzx X ì ß 8 'pë Æ ]gzx gzZ wŠ x, 3,6 yZ V ~\W) ¯* ! Æ Øg Å öŬvZ : À, F
Ð VÍß yZ È » ]ggzx X ì „ ]gz¢ Å kZ : Ô Ë$ k* 0 ÆV ~ \ W ƒt ÂDƒ wŠ JgzZ JV ~\ W/ ¤Z
~ T BÃVÂgz¢gzZ VÆ Z , 4 Å A ç kZ ì * *™ {gt n Æ yZ gzZ ,™ g / ¦gŠ Ð yZ V ~\ W Î Ô D Y ÀÐ
! ô*
c ~igŠ Ô y*
* @Ë Â * * ¯ {)z Þ> Ô - 8E ¤ ‰ì * @ƒ g »gŠ {gt {Š Zg Z¢ » \ W# Z Q Ô ,™ HÐ yZ {gt » x » gzZ ,™g lZ
E + W W
Æ n% Ë Ô Ç ñY H {gtÐ ç.GEZ ËÔ 7Ð gÇZg e Äg Vß Zz ä™À öŬvZ —" Ô , ™
z½,
J2 4C 6 öŬvZ ÂñY ƒ
s§ Å +ÙCâ Æ Õ z ¥  σ ]gz¢ Å }gt }g * ! Xìr ‚g  „zŠ Ã
# Z Ç ñY H qg oÒ 7çÞ^Û×ŠÚ 1Þ lˆÃÖ] h… ²] 6nÚ 1׊׉ Œ]
çÒ “í; ÈÖ^e †a ‹Ó†e 1Ò Œ] 6nÚ km…ç`Ûq 1òÖ 1Ò oñ^Ûßa… ‚mˆÚ
b<µ á] ]…çÒ åæ 1a^2 ( 1a ^i^q ^ãrÛ‰ Øa] ^Ò c…ç2Ú ì* c â ÛyÒ ~ 38 $ eW ~ äW Ø >gÎ
7çjÒ]ˆÞ oÒ kß_׉ …ô çÚ] …æ] …çÃ; 1e ( gzZ D™wJÃyâ ÛÆ [g LZ gzZ X X
Ô ]mZ » $ eg/ Ð Â Æ ]gzx ,, '¯ X ƒ ¸" 8 Ð gzZ D™ ì‡Å i úX X
òsZB‚Æ xcØ b§TgzZ Ô 7¼ ZÎÆ à+ 0JŠ gzZ e @ƒ Ð {gtÆ :Wx »ÙC » yZ X X X
gzZ ì *
" b§ ÏZ Ô Yƒ 7xsZ / sæ xcØ Ð äÎ Â » ïŠ ( , * }g ø ) Ð ~ kZ ì 3g }Š 7Z ä ë X
6 x*
D Å ÄÜ, 6$ eg/ ! fÐ ~g » + 0k Å òsZ ~ " $ eg/ ÀÊ^u h^ßq äÒ çq 6nÚ †nŠËi oÒ Õ…^fÚ km Œ]
X YM 1 7, 6 }iu Å xsZ ZŠ7 t » [fX Ë$ éW7 „Zg D æ'…] E á^nfÖ] àŠu] †nŠËi 1Þ Ì‰çm àm‚Ö] |¡‘
çÒ 1eç’ßÚ É^e Ÿ^Ò ^Ò kÚçÓu oÒ o:…^µ ˆ×¶nµ X : 6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú l…^f oÒ Ømƒ 6nÚ
I$
lˆÃÖ] h… ²] Ÿ^e å…çÒ„Ú ä×’nÊ ^Ò 1ßm' †Ò Õ†i ª X ì g]Ð îÏ‘¢ [* ! b§ Å ~ çW lE gzZ ~æW °f ( ~ äWØ )X
p‡…æ Í¡ì oÃ_Î oÒ …^nÃÚ å'†Ò á^ne 1Ò ½wà ñZg KZ Ô D™Ð ]gzx b* ! x » ë Z ÙC yZZ ÿL X3Z
Á { ngzZ $ ð•Z n Æ o gzZ x ¸t n kZ ì H Š H ~ Ð Vâ › * c Š ¬ävZ Ìà V ~ Ñ Šp X B7 yW
: gzZ ˆÅ ]gzx ðÃ~ ÔZ ò ¸ Â: ¬ Ð ä™ê X ì ë Z vŠ gzZ ]5ç m V ~\ WçO ( 159 yZ/wW ) z™ {gt
» ä™ { n à yÎ * 0 t ÝZ gŠ X H Š H {gt ðà Р+ÙCâ „ ,j Å V⠛РT X¸ D â Ûx ÈZ » ]gzx ~ Vñ»
™ ¿~ dÑ Ö#ÓÅ Kg * 0 Á, 6 Tì Z ¤Z Cg ¸ z O%Z X D Y ƒ ãZz ÚÍ ZÆ A çgzZ Cƒ ðZ Û‚Z
X : N â Ûg¨,6 ë›k^sf ~ ekZ X ì „g …æ] 1ò+ ça oÛì‡ 1‰ …]æ 1Ò cˆnÞ gq z †Û l†–u
MT äì…çÚ …çaŸ kÎæ 1ñ]çÞ äÚ^Þ‡æ… 6nÚ kÊ¡ì †ô Ú] çi oa… äÞ oÎ^e ‚nÚ] oñçÒ oÒ o+‚Þ‡
ÜmJ É^e Ÿ^Ò " âY 2004 5…^Ú 6ˆÚ^Þ oÚ65 >2 1òÖ 1Ò l…æ^2Ú
9
:ì „^V~ ]1* @Æ q Ê bZ Æ yÎ * 0 È »í * @~ VrZ X ñsú0 èE.°W Z†gzZ ñÄ ÔÛiñ³Ô ñZÔ ñy¢Ô ØŠ â Û
- ˜ gŠ¾gzZ XX 3Y : X * e r !*
Vƒ ZwX gzZX VUâ i M X VØi ‚X 7 Ñ»
܉1 ä ¾¾ - J/™ ï )H™á Ð gaz xj% y{ Z܉1 I+ Z‡X ˜Z X yâ ÑZì ñƒ n ~ ðZŠ LZ Ã
XX XX N â Û±5 ÃN » XX # r™ ~g@a & œ·[» ~ âY 2008 ðÑ ` M –7r * ! Ñ» gzZ r *
! X XX X
Yâ 2008~Z„‹úŠ)xâ N âÛ qgÐ „ yQ n Æ ]â¥h+'
× ÔN âÛ ±5ÃN » B
k )** r™ ~g@a &œ·[» xZZœ.
izggzZ # Þ ‡
20

" …^$ 1Ò -ßq †µ 1×òŠÚ 1Ò oÞ^µ Ô*c ¯ x Z/ 6 »ç ,


¤z, 6 yÎ * 0 ~ Y 2002 ä ]g ¸ : w¾ C¸
Ý ¬ [8o [» i Z gzZ r * ! Ñ» V*;Š ¢t : H u, F,6 VE;Š ¢ O%Z ä ð‹Zz
oÒ oÞ^µ 6nÚ ØfÏjŠÚ 1òÖ 1Ò á^jŠÒ^µ oÃÎ]æ ^nÒ [f{z ~ ]gß+Z : Ë$ƒí* @~ yÅ , ]{f ! W}uzŠ
‹Š 5 :Ïìg 7eØZ×', 6 bZ Ô Ç}™ÝqáÐ
¤z,
6 xZ/
g‰ äm ^m 1a 'çqçÚ å†_ì oÏnÏu ^Ò oÛÒ
^ßÚ‚µ ‹m] Ìn2 oÚ…5 Ðe^‰ 1Ò l…^ãe D ‡çnÞ 8nÞ E
Ý]ç 1‰ áçÒ åæ çi 1a å†_ì †+] [ 1a å;ß,nµ]†µ
†nì^i 6nÚ †nÛÃi oÒ ÜmJ É^eŸ^Ò äÒ 1a ^`Ò 1Þ á^³ãe
çÒ á^jŠÒ^µ sm…‚je çq 6na c†`2 änËì ^m
1a ^ßÓÞçã: ØnÒ 6nÚ àËÒ 1Ò Å^Ê6 oÛ9m] 1Ò á^jŠÒ^µ
6na 1a… ØnÓâ' ͆› oÒ 7æ†nâ‚Þ]
/µ » ç , 6 yÎ *0 ä ]g ¸ ~ Y 2002 ~g† ¹ ä VrZ
X ïŠ g Z ÛŒ{çEn Æ ¬Å yÎ * 0 à *e r*
! Ñ»
» š. : Ñ‚ Æ " i çJ.G 2EC+Z s W ^k XZ " ~ âY 2001 ~g† ä™ Ýq V*;Š ¢ ¼ Ð wz*
4E 0 ÞÃ ä ð‹Zz ë * @å1¯
X X X ¸ {¤~ }g * !ÆB k Cg ¸ X X X X X H 7úˆ Æ
[# Z ˆ Æ + H Z X å ~g Y k°Z k¶Z VZûe
ì Á „ ¬ ã* 0 n Æ ÙBW ~ V¸´ Ð ¹ Æ yÎ * 0
'u Æ ,
ò ¸ i Ÿ { Z, m,Rg 8§ a^g y{ Y } Z n Æ ]g Zœ
n Æ Ö#ÓÌË ÂVƒ ìg%ÆÈ vß VÅÑ / ¤ Z XXXXX
 ñÑ p=t ‚ Æ " & â " y{ , k;Z† ËZ e yZ0‚
X σ 7eØZ×' Å î * !Š n Æ ä™ u, F à Vzg Ï bZ
~ wgzZ ]gz¢ ðƒ f, ( Å *e r* ! Ñ» „ D W ä VrZ
Æ q Ê bZ Æ yÎ * 0 i Z ÙC n Æí* @~ yÅ * e r * ! Ñ»
D™g ÖZ » ÄŠ + h” ä # r™ ËZ e X * c Š C ™f » ÌZ Å kZ
X " ì sŠ ZáÆ Ý^V~ ]1* @
Ð ~ŠgŠ " ë pì ºÅ ã* 0 ~ o }g ø " ¹ ñƒ
1׊׉ Œ] çÒ 5…^Ú MU 1Þ …çaŸ kÎæ 1ñ]çÞ äÚ^Þ‡æ…
X ìg Y G ù Ÿ ã * 0Ë
l^q…‚ßÚ 1Ò ‹q 1a ^ãÓÖ oãe Øm…ç9m;m] 6nÚ
…æ] 1a oj×ã,µ ͆e †µ 7æ\^`µ gq 6nÚ ^Ú†+ ܉çÚ
oÚ]çΟ] àne V 6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú 6nÚ Ømƒ ÷]†’jíÚ
6nÚ 7çñ^m…6 c…^Ûa çi 6na oiça 6n;…^e ^;^vi 1e
r òg W .‚Æ ]g ¸ :íz q Ê gzZ Z pZ » * e r * ! Ñ» ? li ‚
1‰ äqæ oÒ 1Þça äÞ †ñ^ìƒ oe5 …æ] 1a ^i^q 5 h¡n‰
yÎ * 0 È » í* @ ~ *e r * !Ñ» " ¹ ä o+ 3 ö Z w¾
1a ^i^q ça …„Þ oÒ oÒ …‚ßÛ‰ oÞ^µ †i å6^m‡
Æ kZ » * e r * !Ñ» X " ì )^V~ ]1* @Æ q Ê bZ Æ
~È {g Zz Å Vz1X *@ƒ 7[7 øŠ ã* 6 µñÆ `Å ßg gzZ
0, H5G "
/µ+, F ë Z » ]gz¢ ò ¸t gzZ ì g » ^g7g ö-ÍE Û‚ Šz*!
X ì C, 7 ã™
.‚ Ô 8 ¢ x » Ð 7 z : ~ kZ » Ö#ÓgzZ bŠ ™ u, FÔì
ÌQ Dƒ } ×, 6 „Å ã* 0 yxgŠ Æ V1ß
Y 2002 ä ]g ¸ì êŠ $ e¾ÃyÒ kZ Æ r òg W Cg ¸
g » ðÃn Æ ä™¿, 6 V1µÆ Š ¢ ò ¸‰ * e r * ! Ñ»
6 ã;Š ¢ kZ ÅM%Z p å 1 ¯ x Z/
, 6 ȍ,
¤z, 6 yÎ * 0~
Xì7
! W}uzŠ gzZ * e r * ! Ñ» Ã yÎ * 0 {z 1 w+ $ {Š Zg Z CZ ä kZ
Œ] äÓÞŸ^u 6na ݆rÚ oÚçÎ 1Ö]æ 1Þ^ße Ň^ßjÚ 1‰]
ºy Î * 0 ǃ t ³ äZz » T Ô Ç }Š ä™ 7y, ]{ f
1‰ †¿Þ ä_ÏÞ ØÓnßÓn: çÒ 1eç’ßÚ oÚçÎ ‚nËÚ
ƒ g6, 6 äZjÐ ÙC* ! á ™ƒ g D » yZd à ©) Æ [W
6æ‚vÚ 1‰] àÓnÖ ^ãi 1òa^2 ^Þ^q ^nÒ 6†jŠÚ ^m ^ãÓm6
Hg6, 6 ä™ à wzg x Z/ ¤z, 6 bZ ÐZ ~ àq+ $ kZ gzZ Ç ñY
1‰ Ôßn oÒ g’Ãi o‰^n‰ ^m l]6^ËÚ oÚ^ÏÚ
¼ „z , 6 ZÆògzZ bZ yÎ * 0 ™ W~ î *!Š ÚgzZ Çn Y
1a ^,Ö 1Þ^q ^ãÓm6
kZ X Ç }™c_ LZuZ gzZ ]g ¸ Ô M%Z Ô Çƒ g » à ä™
k @¬ ~Š ìgÈ Ì+–@¬ #
zz gzZ ËB Z
Ô ÜZ e ~ Z pZ » yÅ *e r * !Ñ» ǃ : û" '* c It b§
" σ Ð zz Å Vz×Æ „Å ã* 0 yxgŠ Æ V”É 7Ð
" ǃ sŠ ZáÆ Ý^V~ ]1* @Æ q Ê ãÎ * 0
N â Û±5 ~ m‹Z ¹* !
âY 2008 ðÑ 23 Qgñ x?Zz á]‚Šßñ^‰ Ün¿Â æ ‚Þ‡†Ê ‡^Þ äm^Ú 1Ò á^jŠÒ^µ
ð¸ ãÎ * 0 z ´Š » \ W B ÷+ 0Zí c…^e 1Ò ÜmJ Ÿ^Ò 1Ò á^ì †m‚ÏÖ]‚f h^ßq
( ~g@a & œ·) ‹Ò…^Ûm… 6nÚ
aadaabemehfil@yahoo.co.uk " !£ 11™ âY 2008 ðÑ 20Qgñ+G
G̃} ܉z ñZâ )
˜
- ˜ gŠ¾gzZ XX 3Y : X * e r !*
Vƒ ZwX gzZX VUâ i M X VØi ‚X 7 Ñ»
܉1 ä ¾¾ - J/™ ï )H™á Ð gaz xj% y{ Z܉1 I+ Z‡X ˜Z X yâ ÑZì ñƒ n ~ ðZŠ LZ Ã
XX XX N â Û±5 ÃN » XX # r™ ~g@a & œ·[» ~ âY 2008 ðÑ ` M –7r * ! Ñ» gzZ r *
! X XX X
Yâ 2008~Z„‹úŠ)xâ N âÛ qgÐ „ yQ n Æ ]â¥h+'
× ÔN âÛ ±5ÃN » B
k )** r™ ~g@a &œ·[» xZZœ.
izggzZ # Þ ‡
27

YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY


~w‡¾zZÔ ÇñY~c izŠ {zñ+
==V 0* 6íVYß1Ö#^Ñ,
!^Ñ, 6í( ì yâ Û» V
~·) ==
Ysmæ†i æ oΆi oÒ Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9ŠqÐe^‰Y
=="ÅcZ™ x‰ZgZŠ eYŠ *ZÔ ãZ/£Z i ÚZËZ e *
* Ññ[»xi 5g ZŠ {Z 9ÆyZ nÆ==
6na kÚ‚ì ;nµ l^•æ†ÃÚ 1‰ k߉æ á'†Î †µ XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ( p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
Ù77u ðÃá Zzä™: ¿6,¬{gÃèÆ]+Z[gvZ ø…^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü Þ$^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø YMY
59X e$ MX X Y ûZ {gÎ4X ( Ð , 6 íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì yâ Û »~V ·)ÔìÀF,
xg7ÍzZÐVzÃLUx- qZ »`™$ e M kZ=3= V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ ^Ñ
+!*

/Zì bŠ ™ozæÐ ]!* $ M kZ » °g [g {zc e
kZ Ãe ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)
G G
¢
Š
Hc*Š CÔƒn
pgyZZ?yŠÆ]y MgzZƒ n S
pgyZZ6,vZ ( é5 Zz) š ñXÐ3ÌÃ( kue, ]ðgÆ )ívZ
?KãÅ< L zy M Œ Û Ãt‹C Ù LZÔÃïC Ù KZ ÔÃñZgC Ù KZì } M M} M ÌÃr # ™ã¢i?gzZ
CµŠp i Z|t Ð kZ ÔÌyZZ‹ogzZì ÌyZZ ÿL Š ´6, ;* 5 Å
G
@Å]xsZ {g ZŠ ZÆ# r™ã¢i?
? KãÅ< L zy M Œ Û ÃñZg KZgzZ ïKZ t‹LZ vßì
XXåˆñ^q äÞ]‚ߊµ kÏnÏu Ôm] ^Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ZZ
? „z =KZ ( ƒ: c* ƒgÅ» kZ 7Z ) yZZÝZ »yZ n p6,7
oÞ]‚Û‘ ‚Ûu]‡^rÂ]†9Ò]J ^ÞŸçÚ ‡]
,™: Ð ~ yZÃ\ M gzZ b ¬ kZvZ Ô 7? ]y M x- gzZvZì ByY6, gîàßZ
á g Z ë Z ZuzŠ~}g !*

ì ã !* Æg !* zg » ~ŠÎÔ} M M} M
ì ã* !gŠ á
g Z?{ûX zX ïªñZg½%Z =2=
g% vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm áû ô] Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×#Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßiø áû ^ôÊ
( 276) $ e M {ÂZ >gÎ2 Üõ nû$ôø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö
àö Šø uû ø]æ$ †º nûìø Ôø ôÖƒF !†ô ìô ŸFû] Ýô çû nøÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö
Ã]c* MzŠ „ yZÔì @* SÊÎvZÔìÀF,
Ã]‡œgzZ ì @*
J (, DQU km3 ð^ŠßÖ] å…ç‰PE¡÷mûæô ^ûøi
;g Y H {û6,VßßZ °ŸZ Xñƒ n pg ~ ‚f ) ñYƒ µZz s %Z~ ?~A çˤ /Z :
{zÔì 9ÂN Y ð0* Y Zg M {Š c*
iÐ q
-Z
nÆãò* 0 Åxw›Vƒ- qZ -ZsÜÅîJ
„q -ñZg
À !
Ô ö Óh Ô à â LZì e@',ÆkZÔìñ/ô]§~ V wÎg]§zy M ÛŒÂxwZ÷ ª)ÐZ : ( ì { Zg
Vß Zj{Š™k,
’ņ gL LäZ6,V- œÔÃ]ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
 °?ó ó!* / vZ zŠ¢ ( Ã] Ã%Z LZ
~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð ŠppÆ y M Œ Û ª) s§Å
/ /'{û'/ / ]c* Û ñƒD™Ðy M Œ
M Å *™È M Œ Û
zw¸Æ~ V *™Ñ ª) s§Å ~ V wÎgzŠ N*ßgzZ ( Å6,?KãÅ
( 1a ^a… ^q ^nÒ †µ 7çÖç‘] …^2 áö]D ]÷†’jíÚE
/Z ( Ðj™‰
¤ Ü zÏZsÜ?ÂtgzZÔ( Å6, ?KãÅ< L ªÅ÷
7çjÎæ Ý^Ûi ^Ò Üm†Ò á'†Î ( Ùç‘] ¡`µ 6nÚ á]
V˜)ƒn pgyZZ6,yŠÆ]y pgyZZ6,vZ ( .Zz) ?
MgzZƒn
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
28

gzZ ˪)ÃgÕ }]** Ë @* ™I 7vZ gzZ ½ Ã]‡œ ]§gzZ V ~*™Ñ]§wßZ ZuzŠÔì * *ƒï»nÆ=4=
Ã} ^,Y © »ÔÃg Õ}]** á Zz ä™w'ÊÎÐÒX c* X x ** Æ ) ) b
¬ kZ N â 
Û ^ â )ì ï» n Æ V!z x Ó / ñô
ByYnÆK Ëg $ug ï Z Ìt gzZ –7g $u  ä ( ( ku e], ðg
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ wßZÔZŠÔ ( ì ¬Ôì ª ‚gz]tg ïZƒ : VY Ì~]gß
änÏÊ…ç_e 1Þ 7ç`Þ] äÒ 1a äm E^nße Ôm] oÒ ä3e^jÒ q -Z ~ X ‰Y à ï 7+Z ] c* M zŠ ðÃÐ ~ *™y M Œ
Û
ì c* Šx Âà â {z~]gßÅ ó ó g xgzZÌ Z%L ÃL 0# Ö Z =6= zŠ ðà ÔwßZ åaÔ Vƒ ‰ G ~g Y ]â ©Z xŠ ƒÐ }uzŠ
Ìi» b) à â x ÓÆ0# Ö Q Å Yâ 2007gzZ ì Ìw' xŠ ƒÐ }uzŠ q -Z ~ X ‰Y à ï7+Zg Ig $Š q Z
Ö Q à Zzä™wJà ~g îòsZ {Š™g (Z År
# # ™?X ªX
p, Z Ð g $u c*e$ M Ë‚$ + Ô Vƒ ‰ ØŠ ] â © Z
°œÅg¦kZZ # Ô Ìó ó]y W L LgzZì $Ë ¾Ìó ó*Š L0 L
{zD™[™
ì ã!* gŠ
á g Z ~Ôœ
X X 3â :X *
c X 3â Ô3Y:X * c X 3YX X
ø ø F û ø
ä́ä´ $ô†û uø oû Êô äü Ö û ˆôô̂ Þ éô †ø ìô Ÿ] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Ò àû Úø ì CƒkzÅ y-Ôì Cƒq Z ºZÅ‚fÆyZ {z
^ãø ßûÚô ä́ä´ ôi©û Þö ^ønÞû‚% Ö] 'ø †û uø ‚ö mû†ô mö áø ^Òø àû Úø æø /−Ð,}gŠÃVßßZVzg e[Z /
DNLEgõ nû’ô Þ$ àû Úô éô †ø ìô ŸF û] oÊô äü øÖ^Úø æø
7çjÎæ Ý^Ûi 1Ò Üm†Ò á)†Î ( Ùç‘] ] (¡`µ
( Ð ÚÅ¿z™ÅyZ ) ë ÂT e kÅ]y Wðà ÔÀF,
kÅ *Š ( @',Æ ]y WZ# ) Dâ Û « kÅ]y W oñçÒ ^÷Ã_Î åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1òÖ 1Ò
ðûyZ~]y Wï Š}ŠÐ~kZ ó¼ ó L L7ZëT e 7„Za ] Ñq , Z - JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ =5=
] c* ZgÓ Z',Š¼Ð *™y M Œ
M„ Û nÆðÉg ~XÐVƒ
‚fÐQÐáZjÏZ ( ÐVƒÐ ~ 3IZ {z ª)7z Ô ÃY~Š :`™
N â 
Ûd g m† Î 1 Ò 7 çÖ ] æ l †ì ) †Ó Ê 6 n Ú ä 3 e^ j Ò å †’ f i †m ‡
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Úçi 1a ^ÒEç‰ Åç•çÚ Ø‘]
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ oÞ^e… Eô^H…]
# Üm†Ò ofÞ äÒ 1a äm E^nße p†‰æE oÒ ä3e^jÒ
" áû ô] ]çe5 †ôù Ö] àø Úô oø Ïô øe ^Úø ]æû …ö ƒø æø äø ×#Ö]]çÏö i$] ]çßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%^øm5
]* 6zZì n²6 Z Ô¸7„J~gzŠÆ=7=
c W4ðƒ~Š,
àø Úôù hõ †û vø eô ]çû Þöƒø ^ûÊø ]çû ×ö Ãø Ëû øi Üû $Ö áû ^ôÊø DNSTE àø nûßôÚô ©û Ú% Üû jößûÒö
# ™ ã¢i?¤
r /Z−Ã|kZ ñƒ n pgÃ7à ã!* g
HH7™f~ *™y M Œ
Š ƒ »x ÂÆJÆ
Û »kZgzZ å~gz¢** äôÖçû ‰ö …ø æø äô ×#Ö]
gzZ ( Ð „G$ +Zg—ÆvZ ) ƒg Dg eß Zz( Ç) ÈZZ} ZÔÀF,
ÂQ v!*fÍÂ ðñ ( éSG
5š¢ Zz) ?¤
/Z ì Š
H{g ¹!* ( ŠÎ Zg v)fÆ VÍß ) zŠ hg
oû jôÛø Ãû Þô Üû Óö nû×øÂø kö Ûû Ûø iûø]æø Üû Óö øßmûô Üû Óö øÖ kö ×ûÛø Òû ø] Ýø çû ønûÖø] H: (Z ä?¤ /ZQ ( 278)ƒ ñÑÖ!* yZZ(Åyu!* yZZ )
Âìg f eŠÎ™}Š x ** » {)z•  ZÑ~g !* zg»X c*X » œÃŠÎª)
^÷ßmûô Ýø ¡ø‰û Ÿôû] Üö Óö øÖ kö nû•ô …ø æø {ÂZ >gÎ2X X n Æ k B Ð~ V wÎgÆvZgzZvZ ƒ Yƒg »
X X X 279X zX 278e
$M
X X Xz ãxgŠ » 3$
e M {+ ZÓZ {gÎ5X X X 1a oÞ^e… Eô^H…] (]†‰æE
~Š™~g7gzZÔ+Š Zg vn}g vä~ì c* Š™å` M ÔÀF, g % vô mö Ÿø äö ×#Ö]æø ½ kô ÎF ‚ø ’$ Ö] oeô†û möæø ]çeF †ôù Ö] äö ×#Ö] Ðö vø Ûû øm
+ Š§ ÃxsZn}g vì 1™IgzZ ÚKZ ì DNSRE Üõ nûô$ø] …õ ^Ë$ Òø Ø$ Òö
à ï †tt ÑZ ˆƒ d $†„  Zg Ó Z',Å 3e$ M Å {Z +ÓZ >gÎ5 ( s^ © » Æ ŠÎ) D J (,gzZ ÊΠ D S vZ Ô ÀF,
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
29

ñ ôËÐ~ñ/ô„:gzZ ì H
! Š H `gŠ§Zzðû =9= ó óÚgzZ + Š L LÌ {zÐ KJ -# Ö ª¼ ~ kZ ñY
t ~g¬Ð Ð=ðä HH `gŠ§Zz ðà »gI] § Å
/ZÔì Š $u c*
g `™e $ M ðä /Z ~ G @* z& ¤Å †{gÃèÔì ï
á~
òsZ Z # ~ T§Zz ðà ÂÌä \ M r # ™ kui7 »T Zƒ 7¬Ð b ¬ kZ v:Z Ô @* ƒ¬ I †ÐZ  Cƒg I
]§ Å ~ V *™Ñ „:§Zz ðà » σk ,¦ /** ]gz¢ÅJ G @* Å i Z {Š™7Æ r # ™ ?~ *™ yWŒ Û ì t ]o
SéE
&Z ÂÔÐ ~g I] §Åñ! ôË„:gzZ H `gŠÐ ~g I yMŒ Û (^–÷Ãû eø äü –øÃû eø Ñö‚ôù’ømöDáö!†û Ïö³Öû]øEÔ7`™e $WðÃ~& ¤z
c* ¬kZ ~g ZŠ)f ÅkZñ W| 7,~7s§\ W ì n²
b X X -0Zz/ù)ì C™& ¤Å}uzŠ q -Z ]c* WÅ *™
ì År # ™ã¢ß?É 7Å{Š™ïgzZ Ë
yWŒ Û ^–÷Ãû eø äü –øÃû eø †ö ³ŠôùËø³mö áö!†û ³Ïö³Öû]ø ì {Š™~
.ZÐÏZ ( zâ 0Zz£Z
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ 1‰ Œ]
@* ™ŠppLZ *™yWŒ Û Ô C™‚Å}uzŠ q -Z ] c* W Å *™
Ðn×íi oÞ^_nH oÒ Ôßne äÒ 6n`Þ Í¡jì] oãe çÒ
JÂ~g ¬ÐÐ=ðÃ/ ¤ ZÔì {Š™ Za Å„Š·=10= & ¤zG @* ÅT ì Cƒ ô=Åe $ M ~uzŠ e
$Mq -Z ª ì
à ½Æ êÝC Ù Ô†
 °C Ù ÔC Ù ŠCÙ Ð V-œ „ _7, ÔC™Ôˆ~Š6, gîÆ:%sÜ Ô`™] c* W 6ðƒ~Š6, zZ
ï Š7wŠ ðûJpD™ ÂÔÅJy›ñZC ÙŠ w'Ætig¤ /Z ‰ G wEZ n kZp ÖZÆ:%gzZg "Z
Æ]gú)y›L L ¾t ðÉσ „z ÎâÅnZ ‹Z kZ  ** ÑVŒ~k , ’‚»XÏVƒ] c* WÎF ÂñY –Ã]c* W6,x Zwz
wŠ ðà »m{gÃè p ïŠg Z Œ iÃmÆ ~ç VxB‚
Û ** X 7ƒ  oÐá ZjÆûzµñ
~ y˜ kZ ì wŠ {zt Â, Š U Ã ó) ó L LûLE©EÅó ó D™7m, ? X X X wßZÔ ZuzŠX X X
Æå gzZ ¼ A Ì~ y˜ k QgzZì á C=g f » s¬z ðZ Ì …æ ] "
# ‚ÛvÚ l†n‰
-#
J Ö ª ]gz¢ÅÚ T Zƒ " $U*Z®Ôì @* ƒ=g f » m åæ¡Â 1Ò Œ] 1Ò 1Þça ØÚ^Ò 1Ò z
äe^v‘ l†n‰
ÐyŠTÔM hYñŠ ] uZz„6,kZ¶$ Ë ƒ
ðÃ, Z - JÖ#ª h MYØŠ7pgzZ ðà ‡=8=
1a oÒ Ðn×íi oÒ Ôßne 1Þ àaƒ oÞ^_nH 1Ò Eç`m E
Ñ„ Zg { Z',ÃVß Zzpg ]yM æL¾¡~X ÐVƒ7Za ] Ñq
8Þ¨^Ò] Ôßne pHç‰ †nÆ 1òÖ 1ÒXX Ôi ‚u oÒ p…çfrÚ ZZ
: ] uZzÔ§ZzX X·i pÐ )X XÐg I] §Å / ñ ôgzZ ~
V *™
` M åÐ V-œ~J~Š·)z ~Š·C $™ª) ä( ( kue],
$ƒ » Z .
Ù (. ðgÆ ) ) b
¬kZN â Û ^ â ) VƒM
hY ñŠ
Åä™ì‡J*Ð µ ZÔ Åx  < 6 ËÐ µ ZÔ ì Ì ƒ : VY Ì~ ]gß Ëg $ugï Z ÌtgzZ –7g $uÂ
~g ¬Ð Ð=ðä /Z[ ZÔ Ïƒ LvZY ¶KZ: Ôì: ¶ : ]gz¢ ì¬Ôì ª ‚gz]tgï Z
kZ Âì yz¬Ð JÂÌ. $ƒ » Z.
$™ r# ™kui7t
]uZzÔ§ZzX X·i Ðp)X X
{gÃèÇ }Š Ì[ Z b ¬tì n²6 Z 7{g e ðÃZÎÆ
Æó ó~g î òsZ L LÔì w'  M hY Š Æ Ú kZ Â
-Z ™ wï ÐVzk
: Óª gzZ q ,’Å V8$ +Ð V-œ n2
ñ ôgzZ ~
Å/ V *™Ñì n Û »yZtZ®ã¢i?Âg ZŠ} úŠ
Ç}Š™wZÎwë**
Ð )~ & ¤z G @*
Ô§Zz·i p Å} úŠ LZ Ð ~g I]§
X X X wßZÔ ZŠX X X
l^m) æH oñçÒ 1‰ 6nÚ Üm†Ò á)†Î ìt|h +Š F,Þ ‡*
. *Z# , ™7] uZz
6nÚ Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm] 1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
äÒ…^fÚ l^nu 1Ò " # Üm†Ò ofÞ çi oa äÞ 6nÚ ä3e^jÒ
]â ©ZxŠ ƒÐ$ eW Ë~uzŠ Å]â © Z‰ Š =11=
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
30
1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ gzZ 5s§\W?Š ìYÐg $uzyWŒ Û ÅkZÔVƒ‰ G ~gY
oÒ Üm†Ò á'†Î 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64
yZŠpÆ$ e M kZ ñZÎ) * c Š7!Zj »$ qZ Ë =14=
eW- ñW| 7, ~9s§
?Æ yÎ 0* ì ]oÎ » ] !* kZ ¸ ( ì s ÜÆ„Å X X X wßZÔ åaX X X
äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ &mH^u] æH oñçÒ 1‰ 6nÚ äÒ…^fÚ &mH^u]
ËŠz!* Æäƒ=.‚ÔŠz!* ÆäƒyWŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
{gÃèÆ y@*év!* fÍ&nÑ 7Ã} •Æ e $W c*$Wq
e -Z &m‚u Ôm] 1‰ 6nÚ àq 6njÓ‰^q oÖ^ÓÞ 6n`Þ oŠm]
Ë YÅG @*
$ Åg¦Ô^ÂÆ~g îòsZ Ðg I$ gu~uzŠ ËÅ] â ©Zz] uZz{Š™yÒ~=12=
X X X ÕZŠX X X ( X c*$W ) Ë‚$
Xe + ÔVƒ ‰ Š ]â ©Z z ] uZz xŠ ƒ
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ 3Y:X c* X 3Y{z}™[™p, ZÐg $u
&mE^u] 7çãÒŸ 6nÚ ä3e^jÒ ØÛj^Ú †µ l^vË‘64 3â:X *
c X 3â
$WàZz kz Åy- ˜Z Z VŒ)ì Cƒ q Z ºZ Å‚fÆ yZ {z
e
n™7lˆ+Z Ì$ gu-qZ Šz* !Æ{ífÆg I=15=
Åg¦Ô^ÂÆ ~g î òsZ {gÃèÆ y@*év!*
ÅG @* fÍ& ( „gYÅ7`gŠg I
$Š q Z Ã ~Š ã
»g X 7 ~zZg X c*
CX c* X Ô ÌèV˜) $
Ë Y X X X ÝbÔV™ÁyZªP[ZX X X
Û ) ™ ÉÎÔs ÜÆ„År
yMŒ # ™?Šp X c*
X 7!Zj
ìŠHHŠgÐVæŠ x( ñOÆ< Lz X X X ÕªX X X
X X X ÕåaX X X l^u¡_‘] o`ÏÊ 1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
1Šq 1a oãe åæ &m‚u åE†Ò †m†vi Ôm] 6nÚ ä3e^jÒ oÒ 1ßnÖ š†Î †µ QO ävË‘ 6nÚ c‚ßâE >Ò…ç+ 1Ò
Åä™, k’(ËÐ~] ,64Æ^Â ~g îòsZ =16= ñWy¶V;}÷L Lp ÖZÆkZì Å, k’wV =13=
$;f År
z- # ™?Ô~Š6, ™?N* Æg0 +ZÆ~g îòsZ ñO
N â Û ±5k ,’à ZzäYÅÜùzðnƶŠŠ ZŠ Åtzf # r™ ?x Z Z . Þ ‡ó óX X äh +y Vc yZ=Ô ñƒ
äß ä×Ö] o•… á^Û% Ù^Î wï7(Z ̧Zz q -ZÐ ~gI] § Å/ ñ ôgzZ ~ V *™Ñ
XXÙ]çÎ Ýõ^Ú oÖ ÜÓßÚ tçuœ Ù^ÃÊ Ý^Ú oÖ ÜÓÞ]ZZ
DMMQ:MT of›†ÏÖ] †nŠËiE Å/ñ ôÔƒŠ H HÝq ó ónŒ Û L Ln Æ ãZ ÂÅ y¶ËV˜ M h
X XÃaÎqgñZ, '#r™?,™vZX X c* Š™Éc* Š ä: { IZ V˜ ñW Â] uZz, Z ~g I]§
ÅÃ ò ·?[ » WZ ?¬ Æ yÎ 0* g ZÍg )
,−Zz Æ yZX 1 ìg 3B‚Æ y¶Ì{z c* Š W,@* t Ãy¶~ }ƒ0 +Z gzZ
åYYc* Š!Zj »y M ÅZsg ç‚ °g ÄÔìgÐ ‘ÃÔc* 37** 3Šp ä y!* ö Z #
y M ÅZyÒ‚Å~ ò â åZsÑZ[ »ñƒD Yú±q -ZX 2 äVMq -ÑÑ øZuz
åYYc* Š!Zj » û ø # # ø ø
àø mû†ô Óô ÛF Ö] †ö nûì äö ×Ö]æø ½ äö ×Ö]†ø ÓÚø æø ]æû †ö ÓÚø DD
X X X »§·{gÃèVâzŠX X X ( 54$eWyZ/wZ >gÎ3)
1Ò gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ vZ ~È/µ - qZgzZ Åä(# r™?)VrZ ~È/µ- qZXX
ojÓ‰ça ^nÒ åæ¡Â 1Ò Œ] äqæ oÒ 1ßmE äÞ äÖ]çu
?gzZ ~g‡C Ù @* )ì ÑZzä™~È/µ4Ѓ  vZgzZ Åä
k*0 ÆD# r™ÙC§·VâzŠ Ñ* !{gÃèÅ„„È-Šì =17=
]‡Ð kZ c* âÛk, ’^ˆƜÅw‚ A‚ äVMr #™
ïC Ù Â ïŠ!Zj » ËÐ ~§· yZ r # ™ ?¤ /Z Šñ
›ßs§ÅhÓZg„~Ï0 +iKZgzZN â Û qgÔ,™Ýq
?ÆyÎ 0* Ô å YNŠÃt òz t (ÆkZ™wÅÐZ ÑZz ä™
X X X ÕZuzŠX X X
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
31

}g vˆÆkZ Š H¹7tÔ¸á Zz ä M w‚Æ à ¥p äƒ 'Æ ]>V†gŠ Â7Vz%ÔŠz!* Æ äƒ WZ


ÅVØg!* k»~ TÐ B™ äz x  (Z q
n Æ ~h !* -Z ËŠz!*Æäƒ=.‚ÔŠz!* ÆäƒyWŒ Û ƒqÔŠz!*
Æ
: m»} •Æ`™e $ M {gÃè Zƒ "
$U*Z®Ôσ 7]gz¢ ? Æ kZ ñZÎ) nÑ 7Ã} •Æ e $WX c*
Xe$Wq -Z
ÐðÅ& §wŠ ËÆVØg !* „:gzZìЄ 7Ð < Û ) ~ˆ ™É&gzZì s ÜÆ„År
L zy M Œ #™
X X X ÕVZ ‚X X X òsZ {gÃèÆy@* év!* HHŠgÐ VæŠ x É
fÍ&( ì Š
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
å…^e ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] Ë YÅG @*
$ Åg¦Ô^ÂÆ~g î
<g Mg- c [g,
c MŠ *
qZÔ* 6kZ L LX X D â Û,
k’, 6=21=
X X X ÕVZv*
0 XXX
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
¯k,¦]gzpq -ZÔåŠ OZ¹6,äƒC Ù â ~®LZ ÎÔ ä oÒ l^‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
ðÃ~ kZ¿ c* ŠÉÌy´ZtngzZ ~Š Î~ ua Æà™ D â ÛW] Z|X X L LÔD â Û,k’~VÅÑzŠ ~y M =18=
kZ Âã k0* Æk,¦Z # Ãx
á Ô}Š™„0 +¶KÅkZ {z ñ0* ! Zy
 {zì 4}ÐW~k X ã!*
’X c*
, i nÆyZ Â 4gzZ
Å
4Óh.Zã
7Z „¢pÔVZ0 + +¶ZÐ ]ªÔ 5:¼Æ Vâ ¶
$ KñZÎ6, ì‡6,gî iŠpx ¦ÑX wŠ X »< ~ŠÎnÆ èEG ¬
` MpðÎ(ÏZ™ ¯k ,¦„zQizgŒ ZÔÓÎIF, ~uzŠq
-Z # ™ ?vZ ón
3g6,r ó Y Å ~zc Å:%à VÆ yZ @* N â Û
ðÃ~ kZ¿ ˆ~Š ]úŠt ~ y´ZÆ` M Ô åZy´Z » Ù Ð V-œì –¼ {zÆ™~pÅÂq
C -Z ä VrZ ñâ Û
vZÔó óBÝ‚ 9k ,¦Ãx
á Ô}Š™ b & ZÅkZ {zx™{ Zgi ZÔñ0* ! Zy
 Ðq -Z Ô ZcÔì ;gÉ xsZ ÔŠC Ù Ô êÝCÙ Ô†
 °CÙ ÔtC ÙŠ
?Ô b§Å kuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7,Ð Q õ0*
tzfz- $;f szcKZ Qg !* -Z äVrZN â 
q Û 3g6,r# ™?
N 0* g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZnÆr #™
ÌVŒÔ c* Û Ÿ» » ( x Â)k
â ,¦X wŠ X ñƒ D™ {C Ù b»
X X X ÕÙ X X X
C Ù ŠC
Ù ÔtC Ù Ð V- œì –¼ {zÆ™~pÅÂq -Z äVrZ 1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ
ÐQ õ0* Ðq -ZÔ ZcÔì ;gÉ xsZÔŠC Ù ÔêÝC Ù Ô†
 ° å…^n+ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
nÆ r # ™?Ô b§ÅkuÆ b ¬ kZÔ Ì\ M @*³7, ÐZì * c Š!Zj » Z•- e M Tg *
qZÆ`™$ !«, 6 = 1 9=
ì ã!*gŠ

á g ZÔ³7,Ì\ M
N 0*
g6Ã\ M LZ 6,`â ¬Š Å3gÐvZ áø çû ×öÒö ^ûøi ^Û$ Úôù ¡÷nû×ôÎø Ÿ$ô] ä́ä?´ ×ôfößû‰ö oû Êô åö æû …ö „ø Êø Üû i% ‚û ’ø uø ^Ûø Êø
X X X ÕVZ^ MX X X :( ¬ Ð ä M w‚ ] ‚ Æ ÔµÔ à ‚ È)Ô ì ÀF,
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
å…‚ßµ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] ~Tg ZlÏ~hð 1zŠ hg~ Vß !* ÆkZÐZ I » ?( `)
vß ( á Zzä™Wzï)¸ L LX X D â Û, k’,6=22= 47e $ M Š->gÎ12XЃ 3?Ð
à Zz äñÐOŠ Q ñOÆOŠ S Ãy»t ï ŠÈtiŠ ‰ qzÑÆÀF, Æ} •Æe $ M {gÃè]*! äkuÆ b ¬kZ
ñOQg !* -Z ä VrZN â 
q # ™?°g[g óì
Û 3g6,r ó ]!* ì Å ãZz~( ¯Ã )?', ~
ì c* ŠÐ ?Š xñO Å< L zy M Œ Û [Z »Wz nZ ‹Z x gazxj%~â åZsÑZ * * Ññ& ¤zG * @ÅkZ =20=
ä³ #Ë~/²Z +ZiÐ~œÛ¸¦ /ÐkuÆ b ¬kZ Zhð1V;L LÔD â Ûk
,’Ôì CƒÐÀF,Æy M ÅZyÒ‚Å
yMŒ ¬ kZ » T H7Æ ?Š x]gz wZÎ (Z ðà {z @*
Û Ãb N â # ™?°g[g ó }
Û 3g6,
r ó z M~ä3}g v ‚
ðÃ~ ¶Š [ Z ~ p ÖZ uIzŠÐ/ ñ ô]§z ~V wÎg]§z
ˆÆT¶ˆðCnÆVß ‚] ‚yQ ¨Å[ ZpÙ
ƒð M 7~g ZØŠ
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
32

1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ X X X ÕVZâX X X


gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
‹neç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] äÖç‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
äTDIZÙCó!ó Zi Z eZgzZ .ß-qZ L LÔì J+
0*
!yZÄ,
6=25= KZÆ™ b ï{°‡* !¿- qZ b§ÏZ L LX X D â Û, k’, 6=23=
~p}gŠì } Y {zƒ J 7,ÌÃ[  ËÅ ãc* Š ‡£ZxÝ Zi% ¿q -ZgzZì @* ƒ Za^ ~³ÆkZgzZì @* ™~_ ëÐ ~ç
Å< Û ä 5ãc*
L zy M Œ Š ‡£ZxÝZi%„ ÆyZÄ{gÃèÐ
» wdZ VâzŠp¤ /ZÔì @* ƒ Za ^ Ì~³Æ kZgzZ ì @* ™ ** i
Ü z ñZÎ r6,qçñkZ {Š c*
q MƉ iÐ kZÔì Åd $†´
x ZwgzZ ^ ,Y** ¿ZuzŠ²ì < LÉ ^ ,Y¿ªp„q -Zx Z
7¼gzZ Æ
Qg !* -Z ó xó Z:ì Z|ÅVâzŠn kZ ?VYÔ ZI
q
X X X ÕVZƒg* !X X X zŠ ä VrZ £Š Š ZŠ Å tzfz - $;f Å r #™ ?
1Þ gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ¥‚zMg ‡~gùgzZ bß{Š ‚™Ñx Z ÔzŠÔ gzZ |Ô - qZÔp ÖZ
‹nñ^j‰ ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
Ì\ Mùzð»kZì H c Š!Zj »,
Š* k’Å! ²T, 6=26= eÎ7t äVrZ N â Û 3g6,r # ™?°g[gÔc* Š™[ Z ÑÃ
ØfÎ èÃ׊Ö] 芉©ÛÖ] Ô×Ûi(èn†3Ö] †nm^ó۳Ö]EN â Û · _ ·Œ Û ?Š ¸ ¤ /Z X c* X ñY ðÑ ]g ˆ¨ ® ~R, Ñ ?Š ¸ ¤ /Z
DMNM ” O)M)O ÜÎ…‚ßfÖ](ð]†3Ö^e †Ú¥Ö ^ãÃne ?ÐN Yƒw'Ì& +!* ^
,Z6, gzZ ~R, ÑH ÂñYðÑ& +!* ^
,Z6, ¨®
Ìðà ,Š =ÂÅK7Z gzZ N â # ™ ?°g [g
Û 3g 6,r
X X X ÕVZΊX X X
T q7k ,’Ür # ™? Š Û ÑZzpg tzf dN* gÐ Lg gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
» [  ~Š ã CÅ g $u Ë„: ÔVƒ ‰ Š p~ zŠg Z „:Æ å † j ‰ ä v Ë‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
ƒŠHc* Šx **
» ~zZg „: ÔƒŠ
Hc* Š!Zj 21ÔZcÆ™„~Vz•zŠÃ275$ e M >ÂZ >gÎ2, 6=24=
X X X ÕVZƒ¾X X X &c* Ù Š~p ÖZ}uzŠ Ã?Š7~8
ZC -g ã*ZŠ ~â YZ LZ~
1Þ gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ N â Û ±5ã!* á g ZÔì [YHŠg Ð?Š F,

~ ¸}
‹njÞç2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] øÄnûøfûÖ] äö ×#Ö] Ø$ uø ø]æø Ý ]çeF †ôù Ö] Øö %ûÚô Äö nûøfûÖ] ^Ûø Þ$ô] ]ç?û Öö^Îø Üû ãö Þ$^øeô Ôø ôÖƒF
4629$ guðûZòÔ398B 1m N0£Zµ, 6=27= 275$ e M >ÂZ >gÎ2!!]çeF †ôù Ö] Ýø †$ uø æø
G
GE .ÅZ Í ‰kZ 1Ð Z7yŠÆ#
y é5©©rL Lb ˜Z¨ñƒï Š!Zj» 1633ý g $u‰zÑZ ãZ çE Ö ªD 3ŠÎvß )ÔìÀF,
Ìt gzZ Ô7^ ,Y ƒÑtì c* âÛk
, ’„ Šp~ }g !* îªG©Er ° ( »á Zzä3ŠÎ{gÃèwq )t( ƒc*
Æó óG Š™Ñ1™gäy-&¿
gzZ N â # ™?Ôì ð M Ƙ š ZÜÅkZ~ g
Û 3gvZ6,r $uÔ ävZèÑqì# â Å„ŠÎ ÂÌ]g ˆ¸ ë {z ZƒÐzz kZ
qgÐ kZgzZKÃg $uz y M Œ Ûì E " †i Z0
LG +I Æ yZ 7Z 3g 6
+Z {h ,r # ™ ?°g [gÔ ì Hx ZwÊÎgzZ ì H w'Ã]g ˆ
} M M} MX ñ â Û «=ÂÅä™ )Ô ï) Ì , i ZâÐ =ÂÅ WÎ7Z gzZ N â Û
X X X ÕVZƒŠaX X X e M s Ü LZ ¬) i Z0
$ +Z +F,{h +I kZÆ r # ™ ? ~g ù
gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ è]§z y M Œ
Û ñOÐZQgzZ * *™k
, EËX c*
’Ã ] !* Xg
$uX c*
X
Œ^3Þ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
qŠ ,
- 4Æs ¦ Zp/ ¤ Z L LÔD â Û,
k’~&ZcÆ=28= 䙊gÐ VæŠ xÆäÑÃ]uZzÐñ/ô‹§z ~ V wÎg
0½É â ‰p7~gz¢ êY , **
Y ,Ð Z V; Æ îG ™ Zg7 Ãx ZnZ, Z ìE " †Ôª
LG ‚g ì " †Ô y M Œ
LG
E ÛìELG ÎÃ( á Zz
" † Ð ³7,g !*

~ ] 5çÆ VËèaÔì YY H Zg7 Ì( ª Z°=g & +ª) ê ÐN Y− Dƒ} 9èzgÆyZÐh


X X X ÕVZƒgH
ŠX X X
ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
33

Ðg D ZCÙ ŠJÖ ªgzZ kZÆ îG


-# 0½É â ~]gßkZ Z®Ôì Cƒ]gz¢ÅäZ™Ç** êY ,Ð Z
X X X ÕVZÛÎX X X ì Ð ] 5çà â m» kZ² îSì öRÅä™g (ZÃw¸
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
oÒ 1ßãrÛ‰ äm …æ] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ Ünu… h… çÒ Æ]gz¢g0 +ZÆ]5çà â ‰~òz2 ZŠ ZæZä~ò â å]|gzZ
lÆ+Š!Z L L7ZN â Û«=Â=31=
»¶ŠwVÅ ó ór Z ó ~Š]i YZÅä™g (ZÃw¸ÆîG
óì Ü z
0 ½É â ‰
å¤/ -Z ( ÐáZjÆwV{gÃè) +Š!ZÔ å: i Zz hðà ‡
zŠ Yq gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ Ünu… h…
Dâ Û wEZ6,gîÆ wŠ Æ < # ™?&) <ÑÔ ”ç’íÖ^e àm‚ñ^Î 1Ò ÔÖ^ŠÚ Ý^Ûi äÓ×e 6n`Þ oa çÒ
Ûr
L zy M Œ
gzZì {Š 1 ð•Z nÆ ~g ‡C Ù wVŤ /zŠ Y ~ {™E+Æ( T e# ZtN â Û3g, 6Vzg ZŠbƪ)X zXª=29=
Ïìg ª)gzZ ïŠ â Û `g { Ð +Š Ã]Z|ª) ]Z|ª
X X X ÕVZƒ,X X X Å}uzŠq -ZÅVâzŠÔï Š™ `g {Ð+ ŠÃ+ª6Z ]Z|
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ Å}uzŠ q -Z Æ)QŠ Z ÌV˜Ô'ƒ 7,i ú ~ # Ö âZ
>2 ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰] D ZCÙ Š ™ M y c*z ÃVzi ú KZ D™ ZŠ Z , i ú ~ # Ö âZ
ìg ãZz] * !tVŒL LÔD â Û,
k’~Zc~ y MÆ=32= KZ ä T Zƒ yˆZ Z (,¹ » °g [g 6,kuÆ b ¬ kZÔ
äÌZÃx ÂÆ~g îòsZ²ì ** Z6,w‚ÎzŠx » ~g î~ŠÎ Ð "Å XX / ñ ôÑg $uL L ~ Yâ 2003y Ð Øgz „
kZ n kZì ~ iZ% ðZ’Z LZ ÌZtÔ}g ¦ /7Ìw‚æ Єi Z0 +Zz ]uZz h
+Š F, . Æwqz èâ 6,{g Š
Þ ‡** H™ÆTZi Zâ
ó Xó XìŠñöRÅ~4h +'× Ðh # ÃVƒz¤
× ÌZ~ Z
+' /VâzŠÔª) ðÃ:gzZì ª ðÃ:ì Š HH"$U*t
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ Ünu… h… Û b IgzZ ^
gZŒ ,Y b§År # ™ã¢i?ÐZ Âì Cƒ]gz¢ÅÇ
å‡]‚Þ] ^Ò Ù^‰ ‹n3µ ‹ne ^Ò á] 6nñ^Ú†Ê Í^ÃÚ çÒ X X X Â3ßs§ÅVJZZ # gzZfe} Š
¸‰™á¤1Z ~âY 1972°g [gÃ b ¬kZÔì 79=33= X X X ÕVZƒgGX X X
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ
»T åJuZz{zó J ó ~ŠÎ)L L~¤1ZsÜC Ð^‰
Ù !* Ü zkZ áæ^nÒ] ävË‘ 1Ò ä3e^jÒ 1Ò p…^Óßne oÚ¡‰]
Њ A íi „ ! ¬kZÔìg `J~ŠÎ){z åòúŠ D *
 Zg { Z',Å b 0 7{Zg ðÃÅ3 å™ú~wYñƒ¶„LZ# Z =30=
Y Z’Z ÅJ ~ŠÎ)kZ ¶~µ]!* t ~ËÆ ïÐ J »÷g›ZÔ~g îòsZgzZŠÎ)VñÂVâzŠyZX X L LÔD â Ûk
,’Â
KZ r # ™ ? ÅTV- Ôì 5yƒ%Å ]Z|~^„Z', uz x » tìC Ù ªp ñY ÑJ e ~ ‘‚Æ VßßZ òsZÃ ( x Â
ì ;g^Ð/²{Š c* iÐw‚30ÁÐÁ{zg Zh +úŠÆð ~ ^{”g »x ÂòsZ Zg ‚OŠ QgzZ c* »+Š!ZOŠ Z7(Z
° r Zl
X X X^ÂÆ~gîòsZX X X DZ **
Zzv** ó g »gŠœiÚÅw‚ A‚c kZ É Š
Z óì HMt ‚
Æ b¬kZ „:gzZ ¶]gz¢Å{ûË„: , 6 ÄgÍÆ ]q˜Z ñZÎ Š Z%År # ™ ?Ð ó œó iL LÔyâZg
X*c X ~g ùËÆ# r™?ì ;gY–{û]gz¼ =34= Za ?VÅÑVzg ZD Ù ì [ƒyÒ J -VŒ¼vŠgzZ Æ}®Š
kZ {ûzzÔì $ Ë UÐ -6, x £ÆkZÃ~g ùËÆÈ-ŠÝ ‰Ð g D ZC Ù Š V- ÃVzk
,’År# ™ 㢠i? N Y G
är # ™ + −Z b & í q -Z Æ cZ™ µ ~g6t Å b ¬ − D ZC Ù Š ÃVzk ,’Å+ Z +‡LZs ÜÆV- w', )]Z|~w',
—7ZÅg (Z Rg Åy M ÅZûq -’6,oÑkZÃYâ 2004s6,ZÔ 27 ~w', ) ‰ b§ÏZ Ç!* Ðg D ZC
Ù ŠJ
-#Ö ªgzZ ìg M
Ô ñY~Š]i YZ Åä™x »B‚Æ® ) ) ìg M − D ZC Ù Š ÃVzk,’Å +Z+‡LZ s ÜÆ V-w',]Z|

ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q
34

Bâ Û/
¤ YZQg *qZ~V~f LZÐZ =38=
!- >i^‰ 1Ò kÂ^Ûq oÞ]†µ oßµ] oãe H]†Ê] çq
…ø ^ß$Ö] sô×ô nø ×ûÊø o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø äü $Þ^ô Êø o$ ×øÂø ]çû eö„ôÓûiø Ÿø kÂ^Ûq p†‰æE oŠÒ 1ñça 1jãÒ… …]†Î†e çÒ Ð×Ãi
6,íVYß1 # Ö ^Ñ6,í( ì yâ Û »~ V · ) Ô ìÀ , F kZsÜgzZsÜ) ®)5ÙCÅyZ 7ZÔe fRgÅ =35=
V w‡¾zZÔÇñY~c izŠ {zñ0
~ +!* ^Ñ 5ì îŠ} Š ]i YZ Åpg g Z Œ Û ',ÃmÐ ® ) ) ãZ6,6,Š ãC
X X ( äZ [ !* ~g gX X ‚ÃrÖ] àe oz× àÂ)X X ¿Ô ÇdÎЄï)Z # ÑZz ä Mì @* ƒ ¢ î ))
) ) ãZ6,Špi Z ÂÇÇ 6,B‚Æ]y M„ÃÚC Ù ~ yZyÆ
ñXÐ3ÌÃ ( kue, ]ðgÆ )í]+Z[gvZ ®
ˆÆä M ~ q -’vß Ô Çá ™ { Ã] ©B‚Æ
ÌÃ# r™ã¢i?gzZ
„0 +¶KÅ÷zw¸ÃË: Ëizg ÔzŠÔ Ç}™Š c* ã!* iÃxg ÃRg Ôq
-ZÔ
} M M} M ] ** ZÄ {”ðÔ~k , Ù Ô &ÔÇñ‹B‚Æ „
’Å izgC  ZpgŠ Å
„ X Æ oèÆ ! ïZ Šp Ôg e Ô ÇÇ^g7gð- ÔB‚Æ
Ô ÇÇ^g7g : ; âgzZ ~g ZzßÔ õ0* ÔÇÇ]!* Z
oi^ÓÞ 4Þ^µ ÜÒ 1‰ ÜÒ Œ] àÒ…çq
ojâ… ) ^ja… 6n`Þ †µ á'†ÏÖ] Ü`Ê Ôm†vi hç׉]
: ;â sÜÔì Ág {Š%{zì „YB } Yœ°Î{zÔì =36=
LÐg D™}°zÆ“ WÁg {0 +ig !*
g !*gzZg ïŠ - $¬Z
ÔǶL:Ôì ¯Ág {0 + i:Ág ðÃ
oÒ Œ^`ßÚ †rnÚ ˆq^ Œ]
ÙçfÎ çÒ knßÒ… oÒ oÖ]æ)1Ö]æ 1Þ†Ò …^njì] knßÒ… †a
ì ~g6¦Ñ* *™
Ôì ´góŒÐÁg{gÃè~g6¦Ñ~uzŠ b§ÏZ =37=
:ÈRgÅkZ } ™: ÈRgŠpÁg ðÃJ -Z # b§ÏZÇ!*
ÆWZg Z {Š%~g6¦Ñ¶aÔì ~g6¦Ñ( ÌÅk uÆ ) * *™
Ág {Š%h+
á ƒyZt Ð [ ZÆ XÔì bŠ [ Z »oèyZ Ì
+ −Z b &[ »6,¯Å~g6¦ÑÏZÔ ñY0Ág {0 +igzZ} ™qg
+ −Z b &[ » , ™vZ Ôì ;g Y H{û‚¿t 6,g ZÜZÆr #™
Hw‚g Z„]úŠ ÎÌWZg Z {Š%VÅÑgzZFÁg {0 + iÌr#™
 BÈ:t) M h h+y ~9zg 15Ð œ / %C Ù Âe c* ì* @Y
{z ._Æ DñƒØŠÆvZ J -œkZÆ b ¬ kZ„]úŠ)xâ
gzZÔŸ »æàâ gzZ ðÄ:ì @* ƒg 3Z ðÃ:~TìCuZz
( ì C M {Š c*
iÐ9zgÔ 50†  Ñp6,°Ìt
ð]‚je] oÒ å†’fi †’jíÚ Œ]
oãi oò+ oÒ 1‰ á^Ú†Ê ‹q 1Ò" # Üm†Ò ofÞ

ï»nÆV!zx Ó» *™y M ŒÛ X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yà ï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $uc*$ M Ë‚$
e +ÔVƒ‰ØŠ

$u„:gzZì ˆè`™e
Y â2008~ZÔ„‹úŠ)xâ Ô ?g Ig 6X ó Šó ÎL LX ~] ,64Æó ó{ ^
$ M ðà „:, -Z ~g îòsZ L L
,Y: ZI|q