Vous êtes sur la page 1sur 7

acholia to ustanie lub zmniejszenie wydzielania ci do przewodu pokarmowego.

bezoar to kamie wosowy w odku (rzadko. !z"ciej wyst"puje u kobiet obcionyc#


wywiadem psyc#iatrycznym. $eczenie polega na otwarciu jamy brzusznej% naci"ciu odka i
usuni"ciu wosw.
choroba Dercuma (adiposis dolorosa to mnogie tuszczaki. &azwyczaj tuszczaki s
niebolesne% natomiast w c#orobie 'ercuma cec# c#arakterystyczn jest ic# tkliwo i
bolesno.
choroba Mariona to niedrono szyi p"c#erza moczowego% powstajca w mec#anizmie
analogicznym do przerostowej stenozy od(wiernika. )yst"puje u dzieci. $eczenie polega na
wykonaniu operacyjnej plastyki p"c#erza.
choroba Menetiera to przerost bony luzowej odka w okolicy jego dna. *rzyczyna
nieznana. +owarzyszy moe utrata biaek i rozwj raka odka.
choroba Mondora to zakrzepowe zapalenie powierzc#ownyc# y klatki piersiowej.
*rzyczyna nieznana. ,st"puje samoistnie.
chylothorax to stan% w ktrym c#onka przedostaje si" do jamy opucnej. -est nast"pstwem
uszkodzenia przewodu piersiowego lub.i jego dopyww. !#onka zaaspirowana jest podobna
do ropy.
desmoid to wkniak rozci"gien i mi"ni przedniej ciany brzuc#a% zwykle umiejscowiony
poniej p"pka. 'otyczy najcz"ciej wielodzietnyc# kobiet w rednim wieku. /konno do
nawrotw. )yst"puje cz"ciej u osb z polipowatoci (gruczolakowatoci rodzinn.
guz Krukenberga to przerzutowy guz jajanika% gdzie zmian pierwotn jest rak odka.
guz malinowy to guzek wyc#odzcy z tylnego ujcia cewki moczowej% tkliwy% ziarniniakowy.
0atwo ulega krwawieniu.
guz Pancoasta to rak oskrzela pooony obwodowo w okolicy szczytu puca. 1oe nacieka
splot ramienny% zwoje wspczulne% ebra i kr"gi. *owoduje silne ble% uszkodzenie splotu
barkowego i zesp 2ornera.
guzek siostry Jzefiny to guzek wyst"pujcy w okolicy p"pka. -est objawem
zaawansowanego nowotworu jamy brzusznej (najcz"ciej raka odka. 1oe by rwnie
przerzutem z raka jelita grubego% raka jajnika lub nawet raka sutka.
hyperhydrosis to nadmierne pocenie si". *ocenie si" w okolicac# pac#owyc#% doni i stp%
moe by nieprzyjemne dla otoczenia. 3iedy leczenie zac#owawcze jest nieskuteczne stosuje
si" sympatektomi" piersiow lub l"dzwiow.
kamie ppkowy to twr ze zuszczonej skry% wypeniajcy zag"bienie p"pkowe% jest
ciemnego koloru. 1oe ulec zakaeniu. &alecone jest usuni"cie kamienia i dokadna #igiena
p"pka. *rzy cz"styc# nawrotac# wykonuje si" wyci"cie p"pka.
koilonychia to zakl"ni"cie pytki paznokciowej. 1oe by wrodzone% niekiedy rodzinne% albo
nabyte.
linitis plastica to odek w ksztacie skrzastej butelki. *odluzwkowe naciekanie tkank
czn% powstajce wtrnie do raka odka% powodujce pogrubienie ciany. *roces ten
moe obejmowa cay odek lub tylko cz" od(wiernikowa.
manewr Kochera to uruc#omienie dwunastnicy przez naci"cie otrzewnej wzdu jej
bocznego brzegu. /tosowany przy resekcji odka.
manewr Pringle!a to ucini"cie wi"zada wtrobowo4dwunastniczego czyli wolnego brzegu
sieci mniejszej% gdzie m.in. biegnie t"tnica wtrobowa waciwa% w cigu 56478 minut.
1anewr ten stosuje si" w czasie resekcji wtroby.
mycetoma to ograniczony% przewleky% ropiejcy ziarniniak umiejscowiony w obr"bie koczyn
dolnyc# (stopy. !#arakteryzuje si" wytwarzaniem przetok wydzielajcyc# tre ropn.
)ywoywany przez niektre c#orobotwrcze promieniowce i grzyby.
ob"aw #allancea to objaw wyst"pujcy w p"kni"ciu ledziony. *o obu stronac# jamy
brzusznej stwierdza si" stumienie odgosu opukowego% ktrego granica przesuwa si" po
stronie prawej% natomiast po stronie lewej jest staa na skutek obecnoci skrzepw krwi wok
p"kni"tej ledziony.
ob"aw $regu%a& 'our(oisiera to objaw kiedy u c#orego z taczk p"c#erzyk ciowy jest
powi"kszony i wyczuwalny przez powoki% bezbolesny. *rzyczyn tego objawu jest cz"sto rak
naciekajcy na przewody ciowe.
ob"aw 'ru(eilhiera to objaw wyst"pujcy w ylaku yy odpiszczelowej. ,wypuklenie yy
odpiszczelowej w okolicy jej ujcia% przy niewydolnoci zastawek% kiedy badany w pozycji
stojcej napina toczni" brzuszn% np. kaszle.
ob"aw 'ullena to przebarwienie skry wok p"pka% towarzyszce krwawieniu
wewntrzotrzewnowemu. /potyka si" je (rzadko w p"kni"ciu ciy pozamacicznej% zapaleniu
trzustki i urazac# jamy brzusznej (gwnie wtroby i ledziony.
ob"aw )omansa to objaw wyst"pujcy w zakrzepicy yy podkolanowej i piszczelowej tylnej
(zakrzepica y g"bokic#. &gi"cie grzbietowe stopy powoduje bl w ydce. 9a tym objawie
mona polega tylko w 78:.
ob"aw Jeffreya to objaw wyst"pujcy w umiarkowanym wytrzeszczu gaki ocznej. !#ory nie
moe zmarszczy czoa przy zgi"tej do dou gowie i jednoczesnym patrzeniu w gr".
ob"aw Kehra to bl lewego ramienia wyst"pujcy w p"kni"ciu ledziony. -est nast"pstwem
podranienia dorodkowyc# wkien nerwu przeponowego przez krew zbierajc si" pod
przepon.
ob"aw Kleina to objaw wyst"pujcy w zapaleniu w"zw c#onnyc# krezki. ;l przesuwajcy
si" z prawego dou biodrowego na stron" lew% gdy c#ory ley na lewym boku.
ob"aw Murphyego objaw wyst"pujcy w zapaleniu p"c#erzyka ciowego. ;adajc
dotykiem grny prawy kwadrant brzuc#a % popro pacjenta% aby nabra powietrza. )dec#
powoduje przesuni"cie wtroby ku doowi (razem z p"c#erzykiem ciowym. ) zapaleniu
p"c#erzyka ciowego c#ory odczuwa bl w momencie% gdy p"c#erzyk znajduje si" pod
palcami badajcego% i nie moe wykona penego wdec#u.
ob"aw *roisiera to objaw w przerzutac# raka odka. 9ast"puje powi"kszenie w"zw
c#onnyc# nadobojczykowyc# lewyc# spowodowane przerzutami w zaawansowanym stadium
raka odka.
ob"aw +ermootena to objaw wyst"pujcy w wewntrzmiedniczym p"kni"ciu sterczowego
odcinka cewki moczowej. ;adaniem palcem przez odbyt stwierdza si" ciastowaty%
przemieszczony gruczo krokowy (lub jego brak.
odma pcherzykowa "elit to zwykle bezobjawowe% p"c#erzyki wypenione gazem%
umiejscowione w cianie jelita lub w krezce. 9ajcz"ciej dotyczy jelita cienkiego. <az% ktrym
z reguy jest azot% przenika do ciany jelita przez uszkodzenia bony luzowej% jest przesuwany
do przodu ruc#ami perystaltycznymi. *"c#erzyki ukadaj si" w gronka widoczne na
przegldowym zdj"ciu =tg jamy brzusznej.
paronychia to zapalenie waw paznokciowyc# z towarzyszcym cz"sto zapaleniem oyska
paznokciowego. *rzy zropieniu wykonuje si" klinowe naci"cie z boku lub u podstawy
paznokcia.
pasmo ,adda to niedokonany zwrot ktnicy do prawidowego pooenia w prawym dole
biodrowym% co doprowadza do usadowienia si" ktnicy w grnym% prawym kwadrancie jamy
brzusznej. ,mocowanie ktnicy do ciany brzuc#a przebiega wwczas w poprzek
dwunastnicy% co moe prowadzi do jej niedronoi lub.i skr"tu jelita cienkiego wskutek
zw"enia korzenia krezki.
pentada -eynolds!a triada Charcota + wstrzs + zaburzenia wiadomoci w ostrym
toksycznym zapaleniu drg ciowych
plamki 'ampbell de Morgana to czerwone plamki na skrze% nie znikajce pod wpywem
ucisku. 'awniej uwaano je za skrny objaw raka odka. 9ie maj znaczenia klinicznego.
plamki .iszniowskiego to drobne ogniska martwicy w bonie luzowej odka i
dwunastnicy stwierdzane w badaniu autopsyjnym% wyst"pujce w mierci z powodu
wyzi"bienia organizmu. /powodowane skurczem naczy.
plamka ,ittlea to splot ylny znajdujcy si" w dolnej cz"ci przegrody nosowej . -est to
najcz"stsze miejsce krwawienia z nosa.
pneumaturia to obecno gazu w moczu. !z"st przyczyn jest przetoka p"c#erzowo4
jelitowa% rozwijajca si" wtrnie w c#orobac# jelita grubego.
proctalgia fugax to silny% nawracajcy i przelotny bl odbytu przy braku c#oroby
organicznej. 'o napadw cz"sto doc#odzi w nocy% po oddaniu stolca lub ejakulacji. $"k jest
objawem towarzyszcym. 9apady z reguy s krtkotrwae. !#oroba prawdopodobnie o
podou psyc#ogennym.
prze%om Dietla to stan% w ktrym c#ory oddaje due iloci moczu w nast"pstwie ostrego
przerywanego wodonercza% z towarzyszc kolk nerkow i obrz"kiem okolicy l"d(wiowej
(powi"kszona nerka% ktra ust"puje po oddaniu moczu.
przepuklina ,ittrea to przepuklina cienna% kiedy w worku przepuklinowym jest
niepowtarzalna lub uwi"(ni"ta ciana jelita (zwykla cz" jelita pooona na
przeciwkrezkowym brzegu. +o take okrelana przez niektryc# przepuklina% ktrej zawarto
stanowi uc#yek 1eckela.
przepuklina sieciowa to przepuklina zawierajca sie wieksz (epiplocoele% omentocoele.
rak z /poca%unku/ to rak powstajcy w nast"pstwie bezporedniego kontaktu z okolic
zmienion nowotworowo% np. rak wargi% rak warg sromowyc#% itd.
regu%a 0oodsalla (przetoki odbytnicze) mwi% e przetoki otwierajce si" na skrze wok
przedniej poowy odbytu s zwykle proste% natomiast te% ktre otwieraj si" wok tylnej
poowy odbytu maj zwykle mnogie ujcia zewn"trzne% s zakrzywione lub w ksztacie
podkowy.
rogowacenie ciemne to ogniska przebarwienia skry w okolicy pac#owej% >adw skrnyc# i
naturalnyc# otworw ciaa wspistniejce z rakiem gruczou sutkowego i z nowotworami
przewodu pokarmowego.
skrka pomaraczy $peau d!orange& to drobne zag"bienia skry% spowodowane obrz"kiem
i naciekaniem skry przez raka sutka% najcz"ciej wknistego. -est objawem miejscowego
zaawansowania c#oroby.
skrt ostry pcherzyka 1%ciowego to sytuacja kliniczna wyst"pujca u pacjentw z
p"c#erzykami ciowymi posiadajcymi kezk" (?4@:. )yst"puje rzadko% zapadalno
wzrasta z wiekiem. &miana wypenienia p"c#erzyka i ruc#y perystaltyczne ssiednic#
narzdw powoduj jego skr"t. *rzy skr"cie p"c#erzyka ciowego wyst"puje nagy% silny
bl w prawym podebrzu% gdzie mona take wyczu guz. ) wywiadzie brak c#orb
p"c#erzyka ciowego.
stolec o wygl2dzie galaretki porzeczkowe" to objaw odnoszcy si" do wygldu stolca we
wgobieniu jelita cz"stego u dzieci.
3luzak rzekomy otrzewne" to rzadko wyst"pujcy luzak% cz"ciej u kobiet% u ktryc#
powstaje w nast"pstwie p"kni"cia rzekomoluzakowatego torbielako4gruczolaka jajnika lub
torbieli luzowej wyrostka robaczkowego lub p"c#erzyka ciowego. 'o objaww
klinicznyc# neleA bl i wzd"cie brzuc#a. ) laparotomii stwierdza si" due iloci luzowej
treci. +re ze luzaka i samego luzaka naley usun w caoci. +orbiele cec#uje miejscowa
zoliwo% aczkolwiek nie daj one odlegyc# przerzutw.
test 'arnetta to test pozwalajcy okreli czy guz w jamie brzusznej pooony jest
wewntrzotrzewnowo% czy dotyczy ciany brzuc#a. !#ory kadzie si" na plecac#. ,nosimy
jego koczyny dolne do gry. <uz pooony wewntrzotrzewnowo znika% podczas gdy guz
ciany brzuc#a pozostaje widoczny.
ttno 'orrigana to t"tno c#ybkie% spotykane w przetokac# t"tniczo4ylnyc#.
torbiel limfatyczna szyi to naczyniak c#onny jamisty% zwykle umiejscowiony w dolnej jednej
trzeciej szyi% pojawiajcy si" po raz pierwszy. 9aczyniak jest przezroczysty% ma poczenia z
innymi przedziaami szyjnymi i w zwizku z tym jego rozmiary s niestaeA mona go ucisn i
Bnadmuc#aB 4 np. podczas kaszlu. &awiera c#onk".
torbiel pod"zykowa $1abka& to torbiel linianki podj"zykowej% zawierajca lin".
,miejscowiona w dnie jamy ustnej% wyglda jak mi"kka% niebieskawa torbiel podluzowa.
torbiel zastoinowa sutka $galactocoele) to wyst"pujca rzadko% pojedyncza% mniejsza od
pacika torbiel sutka% pozostajca po laktacji i zawierajca mleko.
triada 'harcota to taczka% bl i gorczka towarzyszca ostremu zapaleniu drg
ciowyc#. <orczce cz"sto towarzysz dreszcze.
triada 4ainta to wyst"pujca jednoczenie kamica ciowa% uc#ykowato jelita grubego
oraz przepuklina rozworu przeykowego przepony.
triada .hipple!a to objawy wyst"pujce w insulinomieA godowe napady #ipoglikemiczne% ze
st"eniem glukozy we krwi poniej 68 mg:% ust"pujce po podaniu glukozy.
tr"k2t 'alota to trjkt% ktrego boki tworzA wtroba od gry% przewd ciowy wsplny
od strony przyrodkowej oraz przewd p"c#erzykowy od dou. /tanowi on wany punkt
orientacyjny podczas c#olecystektomii% mwicy o najcz"stszym pooeniu t"tnicy
p"c#erzykowej.
wdru"2ce zakrzepowe zapalenie 1y% to stan wyst"pujcy w niektryc# nowotworac#
zoliwyc# (zwaszcza w raku trzustki% c#arakteryzujcy si" zwi"kszon krzepliwoci krwi.
w%kniak skry to odmiana naczyniaka skry% wyst"puje pod postaci guzkw% moe by
mnogi. &e wzgl"du na zawarto #emosyderyny przypomina czasem czerniaka zoliwego.
wrzd #arretta owrzodzenie dolnej cz"ci przeyku% tu nad odkiem. &a przyczyn" uwaa
si" ogniska ektopowe bony luzowej odka lub re>luks odkowy.
wrzd 'urlinga to ostry wrzd odka lub dwunastnicy% towarzyszcy rozlegym
oparzeniom.
wrzd 'ushinga to ostry wrzd odka lub dwunastnicy% towarzyszcy stresom% np.A
krwotokom% udarom mzgu% zatruciom% zawaowi mi"nia sercowego.
wrzd )unnera to wrzd% zwaszcza w okolicy dna p"c#erza% spowodowany
rdmiszowym zapaleniem p"c#erza moczowego. Ctiologia nie jest znana. )yst"puje
cz"ciej u kobiet. *"c#erz staje si" obkurczony% z obszarami martwiczo zmienionej bony
luzowej% pojemno znacznie obniona. !#arakterystyczne objawy to cz"ste% bolesne
oddawanie moczu i zastj moczu w p"c#erzu.
wrzd Mar"olina to wrzd spowodowany rakiem kolczystokomrkowym% rozwijajcym si" w
bli(nie.
wyniszczenie "a"nikowe to objaw spowodowany obecnoci torbieli jajnika duyc#
rozmiarw. +owarzyszy obrz"k krocza i koczyn dolnyc# oraz nadmierna lordoza kr"gosupa.
wypuk%o35 Malgaigne!a to wypuko pojawiajca si" u osb szczupyc# w okolicy wi"zada
pac#winowego podczas kaszlu lub przy wysiku. +o normalne zjawisko% a nie przepuklina
pac#winowa.
zesp% #udd6'hiari to niedrono y wtrobowyc# lub ic# dopyww na skutek rozrostu
nowotworowego% c#orb ukadu krzepni"cia oraz #ormonami pciowymi. ) postaci
wrodzonej zespou obecna jest bona w yle gwnej dolnej nad yami wtrobowymi. )
postaci ostrej spotyka si" na -amajce% gdzie spoywanie #erbat zioowyc# prowadzi do
zwknienia struktur ciany naczynia i zamkni"cia wiata y wtrobowyc#. ) zespole tym
wykonuje si" zespolenie wrotno4czcze i krezkowo4czcze.
zesp% 'ronkhite6'anada to polipowato odka i jelit% ysienie oraz zanik paznokci
palcw rk. &miany nie maj podoa nowotworowego% lecz zwizane s z dotyc#czas nie
okrelonymi stanami niedoborowymi.
zesp% 7anconiego to wada wrodzona% dziedziczca si" prawdopodobnie w sposb
autosomalny recesywny% polegajca na zoonym zaburzeniu czynnoci cewek nerkowyc#.
/kadaj si" na niA krzywica% karowato% amino4acyduria% cukromocz% podwyszony poziom
>os>oranw w moczu% ale obniony we krwi.
zesp% 7elty to powi"kszenie ledziony% leukopenia i agodna niedokrwisto% towarzyszca
przewlekemu reumatoidalnemu zapaleniu staww. , pacjentw wyst"puj zakaenia ropne i
owrzodzenia koczyn dolnyc#. ,suni"cie ledziony agodzi objawy oglne w postaci
osabienia i utraty masy ciaa% jednake obraz mor>ologiczny krwi wykazuje jedynie
przejciow popraw".
zesp% 0auchera to zaburzenie% w ktrym doc#odzi do aktywnego gromadzenia
nieprawidowyc# lipidw w ledzionie i szpiku kostnym. *rowadzi to do znacznego
powi"kszenia ledziony% objawiajcego si" w p(nym dziecistwie lub na pocztku okresu
dojrzewania. =ozpoznania ustala si" na podstawie powyszego obrazu orazA ciemnego
zabarwienia skry% zapalenia spojwek% niedokrwistoci w obrazie mor>ologicznym krwi i
badaniu szpiku kostnego. & reguy dla poprawy parametrw yciowyc# wykonuje si"
usuni"cie ledziony.
zesp% ,eriche!a to impotencja rozwijajca si" wtrnie do miadycy aorty na wysokoci jej
rozwidlenia i t"tnic biodrowyc# wewn"trznyc#.
zesp% Mallory6.eissa to podune p"kni"cie bony luzowej przeyku% nad wpustem%
prowadzce do krwawyc# wymiotw. ) wywiadzie najcz"ciej s gwatowne wymioty po
spoyciu alko#olu.
zesp% Meigsa to wodobrzusze i pyn w prawej jamie opucnej% towarzyszce wkniakowi
jajnika% boniakowi ziarnistemu i guzowi ;rennera. )yci"cie guza to najlepszy sposb
leczenia.
zesp% Patersona6#rowna6Kelly!ego patrz zesp lummera!"insona
zesp% Peutza6Jeghera to wyst"pujca jednoczenie melanoza warg i bon luzowyc# jamy
ustnej oraz poliplowatoci jelita. 'o powika naleA krwawienie i wgobienie.
zesp% Plummera6+insona to niedokrwisto z powodu niedoboru elaza wyst"pujca u
kobiet w rednim wieku% z towarzyszc dys>agi. 'o innyc# cec# naleA ac#lorc#ydia%
koilonyc#ia% zapalenia kcikw ust oraz gadki% blady j"zyk.
zesp% poresekcy"ny 1o%2dka to zesp objaww po resekcji odka% wyst"pujcy po
posikac#. 1oe by wczesny lub p(ny. )czesny zesp poresekcyjny wyst"puje natyc#miast
po jedzeniu. 'o objaww naleA spadek cinienia t"tniczego% tac#ykardia% poty% biegunka
oraz wzd"cie odka. !z"ste% niezbyt ob>ite posiki oraz leenie pasko na plecac# po posiku
agodzi objawy. *(ny zesp poresekcyjny zwizany jest z #ipoglikemi% wyst"puje okoo D
godzin po posiku. !#arakteryzuje si" nudnociami i uczuciem Bpustego odkaB% objawy
ust"puj po kolejnym posiku. )yst"puje rzadziej.
zesp% 3lepe" ptli to zastj w p"tli jelita (uc#yek% duga p"tla doprowadzajca% mec#aniczne
lub czynnociowe zw"enie jelita prowadzcy do rozwoju patologicznej >lory bakteryjnej%
uniemoliwiajcej prawidowe trawienie i wc#anianie pokarmw. !#arakterystyczne sA
niedobory witaminowe gwnie ;5D% niedokrwisto oraz stolce tuszczowe.
zesp% 8ollingera69llisona to nawracajcy% czasami mnogi% wrzd odka z towarzyszcym
przerostem bony luzowej odka. *rzyczyn jest najcz"ciej gruczolak wysepek
trzustkowyc#% wydzielajcy gastryn". $eczenieA wyci"cie odka oraz guza% jeli uda si" go
zlokalizowa. /kuteczne% u niektryc# pacjentw% jest leczenie blokerami receptorw
#istaminowyc# 2D.
zesp% 7ourniera to zgorzel krocza% do ktrego moe doj w nast"pstwie urazw lub
zabiegw c#irurgicznyc# w okolicy krocza lub moszny. 9ajcz"ciej wywoywana jest przez
mieszan >lor" beztlenow. ) wyniku zakaenia doc#odzi do zapalenia% ropowicy i zgorzeli.
$eczenie polega na szerokim wyci"ciu martwiczyc# tkanek i podawaniu antybiotykw
doylnie.