Vous êtes sur la page 1sur 2

Jakie byy koncepcje zjednoczenia Europy po drugiej wojnie wiatowej?

Wsplnoty Europejskie, ktre powstay w latach 50. s efektem wsppracy paostw Europy
Zachodniej, ktra rozwina si po II Wojnie wiatowej. Dowiadczenia historyczne oraz trudna
sytuacja polityczna i gospodarcza paostw Europy Zachodniej po zakooczeniu wojny przyczyniy si do
narastania deo integracyjnych. Rodzio si wwczas przekonanie, i nieodzownym warunkiem
pokoju i dobrobytu w Europie jest zjednoczenie demokratycznych paostw europejskich. Stanowisko
to propagoway rozwijajce si ruchy integracyjne i federacyjne. Podzielali je wybitni ekonomici i
politycy.
Pojawiay si rne koncepcje zjednoczenia Europy:
Federalistyczne, ktre zakadao centralizacj okrelonych funkcji na szczeblu rzdu federalnego i
decentralizacji na poziomie regionalnym i lokalnym co oznaczao utworzenie parlamentu
europejskiego i innych wanych instytucji europejskich. Ograniczyoby to suwerennod paostw na
rzecz organw ponadnarodowych. Federalici od pocztku upatrywali w istnieniu nieskrpowanej
wadzy suwerennej paostw przyczyn wojen w Europie, rnych konfliktw i trudnoci
gospodarczych.
Funkcjonalistyczne - jednod europejsk naley ksztatowad przez budowanie wizi, przede
wszystkim ekonomicznych. Gwnym zaoeniem bya tzw. "samomodernizacja" rozwoju
integracyjnego. Zapocztkowanie gbszej wsppracy w jednej wybranej dziedzinie powoduje dalszy
jej rozwj w innych dziedzinach. Najwikszym osigniciem tego nurtu by Kongres Europejski w
Hadze 8-10 maja 1948r.
Konfederalne - klasyczn jej koncepcj przedstawi Ch. de Gaulle. Pniejsi jego kontynuatorzy
zmieniali swoje podejcie lecz nie odbiegao ono zasadniczo od klasycznej. Autonomia paostw
powinna zostad zachowana. Proces zjednoczenia Europy powinien si obywad poprzez sta wymian
pogldw i uzgadnianie stanowisk midzy rzdami narodowymi. Z nich dopiero zrodz si nawyki
wspdziaania oraz poczucie europejskiej solidarnoci i wsplnoty, ktre doprowadz w efekcie
Europ Paostw do konfederacji, powstanie parlament europejski, w ktrym kady deputowany
bdzie reprezentowa swj wasny kraj i bdzie rozliczany przez wasnych wyborcw.
Wielkim promotorem zjednoczenia Europy sta si Winston Churchill, ktry w Zurychu w 1946 r.
wystpi z ide utworzenia Stanw Zjednoczonych Europy, jednak bez udziau Wielkiej Brytanii, ktra
w jego zamyle miaa byd cznikiem pomidzy zjednoczon Europ a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki. W praktyce najwikszy wpyw wywara koncepcja funkcjonalnej integracji sformuowana
przez Jeana Monneta. Zainspirowany ideami Monneta Robert Schuman, minister spraw
zagranicznych Francji, przedstawi 09.05.1950 r. deklaracj, w ktrej proponowa powoanie
organizacji midzynarodowej z ponadnarodowym zarzdem, czuwajcej nad rozwojem przemysu
wglowego i stalowego w Niemczech i Francji, otwartej dla wszystkich paostw. Deklaracja Schumana
zapocztkowaa proces integracji w Europie Zachodniej. Dzieo jej wydania jest corocznie obchodzony
jako Dzieo Europy.
Dziaania integracyjne podejmowane po II wojnie wiatowej.
W czerwcu 1946., z inicjatywy J. Retingera i P. van Zeelenda, zostaa utworzona niezalena
Liga Wsppracy Ekonomicznej. Wkrtce powstay jej oddziay w wielu krajach Europy
Zachodniej.
Pod koniec 1946 r. pod kierownictwem zicia W. Churchilla - D. Sandysa, utworzono w
Wielkiej Brytanii Ruch Zjednoczonej Europy. Powstaa Unia Federalistw Europejskich.
W 1947 r. R. Coudenhove-Kalergi utworzy Europejsk Uni Parlamentarn.
W czerwcu 1947 r. powoano Komitet Koordynacyjny Ruchw Midzynarodowych na Rzecz
Jednoci Europejskiej, ktry po wielu zmianach ostatecznie przyj nazw Ruch Europejski.
W 1949 r. powstaa Rada Europy.