Vous êtes sur la page 1sur 10

m

âY 2008
â| 1429 “f DF 52 September 2008
| â1429“f .ì Y 2â 008mDD52DD {g Ѧ½Z DD 9DD {g ÑDD 6DD :¢
X X ÀX X ] ,~ ,môZX X ] ,zŠg ZÔ H qzÑÐ âY 2009mŠ 21 6nÚ c…^Û Œ]
ku}Z· (e, ]ðg)Æ :k

~g@a ·gŒZ =rÔ# r™ ãH , mz,
6 tËZ w¾Ô# r™ sæ , 6 w¾ .‚ [» xHgœÔhÝX3*
mz, @1
ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* Ô ÃVìi‚ÝZgZMZ #r™vŠgzZ kuÆ e], ðgb¬tÔ\ M ,™vZÔ#r™ tzg à ÅZ ËZ e :=k

XXXXXXX |(,s§Å !x» 7Z ·r # ™ÔtÃ# r™Â ǃ yÎ0* ÔÃyT
Ôì ÝZ „ Y’ Å yÎ 0*
@
á · :k, æT
$**
ì³»[ZÆ\W b¬t Ð {â 4w‚ 13Ú YxzE YEfxZZœÞ.‡Ô *- qZ y MÅZû- q’X 18* @17 l…]] ‹×rÚ
4 ¨ 3 {!
ƒ ~g7 u œ ° œÔ, 6 ä M : [Z Ô s Ü Æ è Æ X³, E
G 7 gz¢Ã }pb yZ X 22* @21
y- z ÑÃ VÍß ( b§ Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z ~ ¬zŠ Z D +g Z ì _
g (Z †Wz6,
D™ c* Š 7Uß xk!* k1Z·ËZ e
Ôðƒ $ "* !g ]¾ ¢ Þ.‡*
U ã* * ] ‡5 ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 24* @23 @•
',
Zƒ 7wßñ[Z J - ` M ¶ÐyZ Å qgÐ < Lzy MŒ Ûd$†Åw'ÊÎÆ # r™ ã¢i=.‚
Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „+ 0K ¶Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, $ Æ xsZ)*
F+ *izgX226*
@25 }Òúo yzg0
+Z
ì c* VZ xŠ ö*z gŠ.
Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù 
á ~ Yâ 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™#Ö Z)** izg @
á· :gƒÑ
"Åxi 5gZŠ {Z9- qZÆ # r™ ã¢?=.‚ ?Š· q nZz ) ®¤Z * c ~gî òsZ X 34* @27
/Z yˆZ ¦ :c Z™
 ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,KãÅ < Lzy MŒ Û ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g î òsZL L
gz{· Š !*

? ïŠ g Z ÛŒX X 5X X à äZ ¾ LZX X gzZX X MX X à äZ ¾ LZX X V ~ *™ ÑX 37 ì™·!Zâ Z̀Í
\
?¶â c yúÛ ä öP ñ 4â ¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ mZ q nZ N MX 38
$ ~ Ëg z Y C
}Òúo yzÛ
],11Æ }p ~ ,
môZ -4E
7Š ƒ ZŠ :6¤',
îE
@G E
! fX O z õZg Z9 z,Ôã{Z (x ÈZ ,
ki O» #
r™ï )HX , Rg<g ö, 6 Ï! ! ð*
! ùg+& Z xsZ
ÅvZ Ô ]uZz Æ ƒ Z”R
Æ âY2008~Z {âXò» *
* uoÑÅ LY : yIg » á+ $ Æ yIg » » *Š aZ y**
° :M%Z
xŠgzZ -
qZ » „ŠðŠÃV-à„ LZ, 6$fg L
ÃÚZ Æ yƒ Z,
'ÔV* !¯ Å yƒ Z,
c i* 'XïX (Ôi Zz M Õ· :[²~Š:
wD Z· :÷Z
Û
yz¬gi
9zg 15X X X X X X X X ãÎ 0*
wc*
g5X X X X X X [²~Š:
°Z e 3X X X X X X X°Z e k%Z

051D 2273260:cX X X 051D 2820901:y¯ÔŠ !* á 4‹Ô 34yk yWÅZ ûq


WxsZ F-6/3 gú -’
20 Tyrone Road East Ham London E6 6DT Phone - Fax :020 8471 5728--Fax: On request
1

X X X ã*
!g ݇g Z ,
6ó óli ‚ L LX X X
áø æû †ö Ãö *û øm Ÿø &ö nûuø àû Úô hö ]„ø Ãø ûÖ] Üö ãö nøiô^ûømæû ø] š
ø …û Ÿøû] Üö `ôồ eô äö ×#Ö] Ìø Šô íû m$ áû ø] lô ^F nôùŠ$ Ö] ]æ†ö Óø Úø àø mû„ô $Ö] àø Úô ^øÊøø]
c ~ }i ÃyQ vZ }Š vŠÐ kZ ? ìg ™/i ‚ {z sp" Q HX X
*
( 45e$ M ìZ >gÎ 16) X X ƒ : Ìyá 7Z Ð V ˜ Ð V; z [ Z±, 6 yQ } , 7yM
Œ] (1a oãe ‡]çq ^Ò kfn’Ú †a 6nÚ Üm†Ò á †Î ( á †ÏÖ^e ämˆri
oãe Ün×Ãi æ oa‚Þ^(Þ oÒDå‚a^(ÛÖ^e á^Ûm] oßÃmE å]… oÒ 1ß3e 1‰
Ì~ ÃÅ V7Š gzZ V2zŠ LZ Ô Ì~ ÃÅ Iz !! ‡^‰ !!
çi ^+ça á^jŠÒ^µ ( 1a Ø‘] ð^Ïe oÒ á^jŠÒ^µ tËZ w¾ Ô r # ™sæ(w¾ .‚) [» xHgœ
== n | , ( s§Å ! x» 7Z · ïE L 8™ ÔtÃïE L 8™ =3=
# ™ ~g@a ·gŒZ =rÔ r
r # ™ ãH, mz6,
yZ ñZÎ Â ;g : „ yÎ 0*( ‚$ +Á{) ~ “ kZ ¤ /ZÔ Ç
= = e, ]ðg Æ  b¬tÔ ƒ Ì >% » li ‚ =1=
îŠ ßF,w!* ÃX X ]ZŠ ¢ CZ fX X6,Š z Æ yÎ 0* Æ V¸
n Æ Ùi ‚C Ù Ôì &9 Û ´Š CZ * *™ & ¤z G @*ku
gZŒÛ Ùi ‚ ÃVzuzŠ Ùi ‚ ‚$ +CÙ , ™: vZÔ? Ç ìg HÔ
Ô ó ó @*ƒ 7ÌyáÐZ Ð V˜L L{z Ì[ Z±gzZ ì [ Z±Ïz
ìg @* ƒ >% » VØi ‚ s ÜÆ 4C Ù ŠpgzZ ìg êŠ
yzÛ 9 ~ tg ZŠ Z Æ Yâ 2007 ~gz Û „]úŠ )xâ ä b ¬ kZ
 åŠ HH n²ÌtX X
äÒ 1a å]ç+ oÞ^ŠÞ] îm…^i ( ;g Y c* Ù Š 7VŒ Î ) ¶Å `gŠ ,Å VØi ‚ o
ZC
==É * c ` 7ä ŠÛ- qZ ËLÃo ÌË=4= åŠ HH n²Ð áZjÆ ¸g b!* -Z ~ ÏZ X X
q
²
6,ÏŠ™g » Å dZ §ÇC ,
Ù ÔWZk izC
Ù Ô §œC Ù ÔdZ êL qCÙ l^e xnv‘ çi 6nã2çµ 1‰ ˆq^ Œ]
/
œ%z g"LZX X (àø mû†ô Óô ÛF ûÖ] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ äö ×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø æø
s Z@Z LZX X X X X X Ð ƒ  vZ gzZÔ Å ä vZ m, ?q -Z gzZ Ô Å äVrZ m, ?q -Z gzZ
²
êL qÔ Dƒ i Z0 +Z W,Z Ð áZjÆg » ƒ|Z LZ X X X X X X 54e $ M yZ/Á M Ô 3 á Zz ä™ m, ?4
 Dƒ q -ÑÆ ',Z',~ ò » ** Ù Ô ! x»C
C Ù Å dZ åŠ HH n²ÌtX X
çÒ 7 æ …] ] å …ç Ò „ Ú †rnÚE ˆq^Â äm äÒ 6m†Ò ä×Ö]
Ý^Ò Ôm] 1‰ 6nÚ N^÷ßnÏm Œ^`ßÚ DJ†ñ^9m…
^Þ †Ò @',Æ kZ Ôì / ñ ô]§ ~ V wÎg ]§z y M Œ Û Âxw Z÷
² 9 Ñ* ! {gÃè =2=
܉z êL q * c Ôì * @ƒ =5=
LZ Ô Ã] ZŠ ¢ LZ Ô Ãg ZMZ LZ ~ó óx ** Æ yÎ 0* ze $g/L Lì e X X » „+ 0K ¶Å VØi ‚
Å ] ZŠ ¢ LZB‚Æ
= =ã * !ÛŒ ìg HxwCZÃ\ M == Æ - qZÙCX X s M
LZXc* X yz¬ozæ) ñƒ ïŠ -Z C
q Ù @*ƒ e Äg t ‚
gzZ „ŠðŠ ñZÎ Â D™™¯Zy M¤ /Z Ô D » ]ZŠ¢ ³ Ô 7Z · Ô t‹ [|Z LZŠp
o Ô ƒ zy u Ì~ Ãz „KZ ŠpÆ ™ð g »i§ » 3 ëÐ
» kZ ? ì ;g ™ H yÃÔ Cƒ 7{Zg ðà k0* Æ yZ Æ ko
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶ KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b ¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „  zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b ¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q -’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @* ™
ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C
Ù ÔgœC Ù ˆ Æ IZ +‡z WZZ +‡Ôì „g yT z e $g Ô „0 +¶
K
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶ KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚à Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008m„]úŠ)xâ Ô ®)á Z ¶aÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
2
~ Vzg ÑÆ „ yÃBŠ gzZ ,™Šp\ Mê
c*Û c_ Ì » Yâ 2007 ~Z „]úŠ )xâ ä VÐ \ MXXX
â ·Þ^‰ ^Ò7çßnj‰
²
Bâ Û ±5 gzZ Ãq
-Z Ã] Ÿzcë Z PÔ Çƒ F öÐW‘Z KZ Ã܉z êL q ™0=6=
==~g ZŠ Ãz + ,
r™g ŒZ =r [»
# Çg ÌÌZ%Ð ¿k QC Ù {Š6,gŠ gzZ ì @* ƒ ;g ÑŠ Ì¢ »
á ÐnÛ » ãÎ *
ìC 0 íz BÙC Æg ZMZ kƒÔ ƒ ÷e » äƒ ‰ Ü z Áq Æ Tì @* ƒ ñƒ
H g ezŠ Ð ~Š !* 6
X
',z „n à I z o îpI. „ ä V¦o , Z
Vo) g Z MZ øgzZ g ZMZ #
r™Æ Iz o {z=( 1) 10=
gzZ ƒz x ~Z ñO Å ¶Š B‚ » q -Z ËÐ ~Vƒz¤ /Ô z ÌZ z ]à z ]³ Ý Ð g ZMZ iŠ q -Z ä T X ì
êŠ ]úŠ Åì wZŠZ Ó Zg w hÓ Zg Ð VƒZg Å ã!* Û zgôZ
ΠX X gzZ g *
!-
qZ X X J - ]ñÌòzøi Z ˆ {z š Z' × » ] Zg (Z
» Ë Â: ( kuÆ e],ðg ) b ¬ t ÔÇ ìg êŠ vZ Y ¶
KZÔ ì ;g … Y 7Ìt ?ǃ H [ Z± Z(,Ð kZ Ô ;g *F,c
» ( Æ ]à z ]³ wø) Š ¢ ~z*Š ðà „ : Ô ì ÐZ oñçÒ 6nÚ á]‚nÚ 1Ò 7ç×nãÒ |†_Šq
ì ñƒ G îiE $ Zz yZ ðÃÐ Ë„ : Ô ì Ù| == Ô ì *@™ ƒ : Ô ì * @™ Zg ; L: ! Z Iš=7=
ÃâY 2007 ðÑ 20 ä Y ¯z ^ õg @*Ô ì •c* Cg ; š~³Æ Tì Cƒ ÏŠ™g » ¦ù Å št
» c*Š ÀäðOZ ÅŠ !* WxsZ & y Zd } (,Ð ƒ  Æ y Î 0*
gu^‘ p…‚aç2 ‚ÛvÚ …^íjÊ] ‹9Šq Ìn2
~ ]gßÅ à b Å=( 2) 11= ^nÒ Øu
oãe ]æ% oaæ 1a ^m% %…% 1Þ ‹q 1a h]çq [1a
‹q oÒ Ø‘^u oe^nÚ^Ò åæ
== Ø |Z LZ7Z Ô 3â : *c 3â Y xz Y fÔ}Š =8=
¸ ìg kF, Ð w‚ 60yÎ 0* IZ n Æ X 1
x £ kZ 7Z ÆZz ™ç ¿Šp Ú? sæw¾ {z Ô ;gi ** ?
å: g¦ ðÃ~ s »Z z w° õg @* Å yÎ 0*
»X 2
!Zi Z » G LZ „ {zÔ sæw¾ ` M V˜ ‰ ™á ?
+Æ ó ó]gz¢tÃL LäX 3
ØŠ ðŠ r ZŠ x **
$
b§ÏZÔ,™
g ä ` ¯ b§T c* X b§kZ ÃZ +‡ LZ ä Y ¯z ~X 4
å c*
X Ãr# ™ sæw¾ ™0 g Z-Š ðƒ ðö
änÚ^¿jÞ] oÃו
yZd } (,}Ð { Z',
uá Zz ¬ Ão { Z',
uCÙ Ð âY 1995 
ðà ŠyÎ 0*ÂVƒ } 9 JQ Y ¯z ¤ /Z c*
Š ™"$U*t äX 5
}™!Zi Z » G LZ „z ì ð M C™g ezŠ Ð
Ë ™7¨ £ » yZ ] ¸
$
ˆ$Ö „Šp] ¸C Ù àZz äZ”Ð Y ¯z c* $U*
Š™" t äX 6
îñ^Úæ ð^Û×Â
ì ÁñY ; ZuA &Ô ñY Å p°ÎÅX7 c_ » î~©E8eY Ô KwÑ L L Ǿ Ô ì ;gÈ]!*
„q -Z q
-ZC
Ù ~
w‚ 60Æ yÎ 0*ƒ ó ß g» i§Ôì 9
 t ì t wZÎ Ô óì
 x\ M Ð aÆ vZ
^jÖçãe 6n`Þ “í= Ün¿Â oñçÒ oãfÒ ,™ Ì!ZiZ» G gzZ ,Š Ì[Z ?n CZ 7g »i§ 9VY ~
^n+ ça Ñ†Æ åæ Ÿçe Ùçe ]<e oãe 1Þ ‹q äÒ ”ç’íÖ^e 1‰ 7çßni
„ ó ów1Z,
(L LÃVß Zz %1 w1 Z ,
( ì { ZÍ ãK
K̈Z õg *
¨ @=( 3) 12= ÝçÛÃÖ^e 1‰ 7çiçÎ äÏ×ÃjÚ oa g‰ …æ]
q Ù Ð ~ \ M Ô vß ‘ ñ 7,ƒ
-Z C  \ M Ô ì Cze á ==  „ ZpgŠ Š䙿? g I $ gu {Š™yÒ =9=
Æb ¬ t gzZ Vƒ Ð ~ Vß Zz ä™ ¿\ M ,™vZ Ô ì
[ x» Vz ÑZz ó ów1 } (, L Lì ¬Š ~ x  rZ° Vß ‚ ä
½ ]ÎÐ ~ V wÎg ]§gzZ *™ y M ŒÛ Ìku e], ðg
$OgzZ ~ b
- ¬ ì äa xŠÆ Vz kZ Â! x» Ô @* ƒ7
ÌZw gzZ % Z eB; ~ y⤠/ -ZC
Ãq Ù Ð ~ \ M ÂX Ì
ï Š™ u á {z lÃVƒúŠ 8 -!*— ì @* ™ 7 bÑŠ {z Ð
]úŠ )xâ vZ Y ¶ } M M} M Ô ì h » ä™ ,™ m,
KZ ¹!* ?
ì FÐ . Þ £æ x » ** LZ Vz [ x»C Ù Ô
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L

„0 KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008m„]úŠ)xâ Ô ®)á Z ¶aÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
3

¿>{n Æ pg Ĥ /KZ ? ÔZ uugzZ yñ Å xsZ Yf ó óÏ Ô Ç}™ ` Zg L L\ M ,™: vZ


Æ M%Z ä /™ï )H b§TÔ bŠ 7ÌB‚ » VhÆ 6nñ^q <µ 6nÚ †Ó2 1Ò
g Ô yÎ0* ŠZiWgÃyÎ0* M%Z Hy ¸ ÚZ ÃwzgÆ “ W ñZ·Zz Ìm†= …]çÞ ^+ c†Ò t]…ZZ 1Þ Ôm] †a 1‰ 6nÚ ¸
ì [ ™ Ýq C Ù „ ‚$+Á{ á gN* Æ ä™ »Æ ]¸bZ ŠZiW ó Ï}™ `Zg=(3)14=
}z M óï
]oª » kZ óóì ¹!* ç» „ ‰ Ü z LÃL (‚$+n Æ xZŠZ ~y WÔ Ð VzÈyZÔ }ÈÆ +Z +‡t Ô ì ¬Š
»}z M è‡}z M „
ugIu Æ ~ V *™ÑÃðZÎg z ª f ÅVâ›6,R@¬X7 Lg @* Jm ® ÅgZMZÃy)g» +F,4LZ Ìñƒ Te: Z +‡CÙ
Æ{ c* yIg»gÃgZÂZ ~ Z+ &AZ o. g¶ZÆ yi+Î6,ŸÆ È Ã ƒ Y¯Ô A $ƒ gÎÔ ì @* Z » „ d
a $¾åÂy }Y 7yÃÔ ì
y¶ Kðà » óó´Š ‹)LL }ì n Æ Ú Š t sÜ** ™ ùáÆ A $ƒ ̀' Ô A $ƒ yò Ô A $ƒ !ºÔA $ƒ c Ô A $ƒ S Ô A $
y* C,ge Æ Yâ2007 ~gz Û ñZ',„]úŠ )xâ Ô 7c* ì ¹!* àÍ Ã y)g» Æ R¬ Ð ƒ  Ô ** ™#Ö Óì x» » Z +‡ Ô”!* £Ô
 åŠ HHyÒ tB‚Æ ,gZz õg@* Å VâIg» ~ (30 @*27™) ì*@Y Hg» n Æ ähYZ y CZŠpn Æ ä3
n Æ äo ì Å !x» KZ Âì + X™]>Z d $Œ Û Ãìa Z # ©LL ì i Ðq Z {§Ìt » - q’Å Y ¯z
-ZQ ™Ã © Âì I
q H¸ ™ X yY;a „ V ì CYÖ ™ YgzŠ
6na 1a… †Ò Fnµ 1Þ]…„Þ 1Ò 7çÞ^q oßµ] ð¡Òæ
O%Z {gÃèÔ ì Lg ~gY J - ]ñ Å ìa Ÿt Ôì C™úg7½
]ou Z zŠ » ì ÅÔ‚$+Á{Ô
1Ò ¸ äßn`Ú ^Ò †fÛj‰ ð¡Òæ Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
C*!._ \ M ,™vZ Ô Çƒ· » yJZ +, F J=( 4) 15=
»,k½z , k’Ô Äô)Š Zi W Ô ,™: Ÿ
gu^‘ ͆HÚ Ù†ßq …æ] gu^‘ ‹9Šq Ìn2
−: gz$ L7Z N MÃgz$ Ìæ 5#Æ \ MX 1
6na 1Ó2 ^Ú†Ê á¡Â] …^e …^e
B‚Æ g Z- Š Ì&ÔOg t ‚å Ã;# Å V.¿Šp X 2
ì nÛAzZ » Y ¯z ñƒ D VZ {+ Zà g7 ½Ð T=8=
Vƒ Èg » 6,wßZ Æ ¶Š Ð ß [ Z » • M Z {z Ôì @* ƒú¿Šp/w~y M » kZ ƒ D]ñÅ kZgzZ ñY c* ŠÎ
-Ñ n Æ $
q -zç Å - q’KZ Ã Vo) Ï( » Y ¯zX 3
g ZŠbÆ Äô)Š Zi WgzZ ~g@a ·g ŒZ =r öLÅb Y 2â 007 ðÑ 20 p å 9** ™
† µ Ü Š q 1 Ò 1 j Ò 1 Þ … ^ f ì ] … æ ] Ô × Ú ‹q ‹ q
σ t~(,¹ bŠB‚ » Vo) Ï( » Y¯zˆ Æ # r™
1a äµ^ã2 Õ…^fÚ†‰ ^Ò" #Üm†Ò ofÞ
B‚ B‚ Æ ó ó Vß1 } , (L L ä #r™ pÑ i Zâ [ »X 4
6,ŸÆ È ™0gZŠbÆ Äô)ŠZiW~g¶Z ÏZ=9=
10~ ]Ñq ñƒá$+Ô ì c* Š ™ qzÑ Ü$+ÌÃ]** ´Z!‚JWLZ
 ,™ ãZzt ~ QÔ NZz™ ù á yIg» ÑZzuÆ {Z', uÆ o kZ
Ù i ~pC
C Ù Ô Ç}7,7 Ü$+¼ H7Z äY: J - (õg@* Å3Zz)m
V·™á Ð ðxŠW ïŠ xZ Z z ]³„z à ð .ñgzZð}y›
~
ì$ Ë ƒ" $U* Þ ‡
L
ìg @* Y c*-#
ŠJ Ö ªgzZ ì ;g * @Yc*Š Ã(A$% D ) wÎgC
Z ø Ù ÑC -
Ù J
ì ¶‚ +F,{h+I » yi z Š%C Ù Â Âd $Œ Û Æ ]Z| ð|Æ `WÔÇ
Æ ó ó ñZ·Zz Æ M%Z L LÐ wzZ izg Â/™ï )H X 5
¯ Ã~f q -Z ÃyÎ0* ) 4 z [!‚J‚ Å]g¸B‚B‚Æ wzg
Ð ^Å Y ¯zÔ’ e ** ™ kCõ~ ä™ ù á yIg» !Z t Â7Z
~ òÝ w!* Å]g¸ Ù7Ìt Â{zÔ „ggZŠbÅ ( ¶Š
Zz™ ù á yIg » ! Z ~ o T T {z ì „  ZpgŠ : Z b
¬
Ï Ã}Š 7“LÃ# r™ @s®ZÆ *Z Y *Z {z
ˆq^ äm ä×Ö] ð^(Þ] 5†³ì ^³Ò …^³`j=] Œ] N Zz™ Ã
^+ c†Ò k=]R†e DŒ^`ßÚ †rnÚ J†ñ^9m…E ` W ìg g ZÎÆ V¯ zŠ å # r™ Ý°Z a * * ÑñX 6
kZ Ð s§ÅVÐ\ MXcþ* X ǃ 7¿6,tgZŠZ kZ J -Z# =10= KZ [Z „: gzZРÙµ ZÐ(t) > ›ÃÔ *Z Y *Z {z:Ô Ì
Ï ñY Å7„0 +K¶B‚Æ ]¬g7½Å „0 +K ¶ß ËÅ  b¬ Ã# r™£Z @è‡7Z Ð ÃZC Ù Š à õg@*Ý°Z aï Å èâ
vZ Y K¶Z Çìg * @Y H ù á ùz ð~ „]úŠÙC tg ZŠ Zt ‹® ) ) KZ6,xŠëZC Ù gzZì ´ggZŒ uÅ¿>{
Û ',ÌÄZ',
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y 2â 008m„]úŠ)xâ Ô ®)á Z ¶aÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ #
r™ÙC gzZ ku
17

<z yWÛŒñŸ» *
? ó óL c * -
qZ yWÅZ û-
q’L L
Y 1‰ äç+ oŠÒ 1Ò Ý¡‰] ÜÖ^ 1‰ { â 4w‚ 13 Y
 ;g *
@Y H n²t g !*
Ù èÑqÔ ˆÅ 7ÔÅ äƒ: h',Æ ]úŠ Å b
C ¬ kZ
Y 6n`Þ Ðe^_Ú 1Ò k߉æ á †ÎD ä×Ö]^e ƒçÃÞE ÐnÏvi oÒ ˆq^ Œ] †+] Y
ì á
CÐn × Ç? { Zg Å 3 G b
Û » \ M ì y' ¬t ÂA
$
Lzy MŒ
=0= Ð < Û gzZ ³(,\ M =0=
(ñƒ ˜ g
$u~ [Z Æ g
$ugzZ e
$ M ~ [Z Æ e
$ M~( ðƒ Å –n Æ [Z )
YLY6nñ^3e 1‰ Üß`q çÒD Œ^`ßÚ †rnÚE ˆq^ Œ] YLY
50 Ô 50 Ô ˆg ¦
/]æ sîÅ w‚ 11 ñƒ DQ ™á^ » ( < LzyMŒ Û ñŸ» c**q -Z Ô y M ÅZ ûq ) ) †
-’) ® Û
ñƒ ï ŠôZz » ~ V wÎg gzZ vZ g !* B‚Æ -
g !* $zç ]úŠ Ô ˆ ~Š .Š ? } i ZzgŠ Æ q
-Z q-Z Ô‰ ñZVg 3Z Æ g ZD
Ù
Ô Vj $ Ð 3Æ™/Â~ @* ì Ñï È CZ ™y@*éÃg $u c* $ WÏyÃä ~ N C = Š
e HH n²
== 6m h]çq 1‰ YY knÃÚ^q YY …æ] YY …^’jì]YY
Ì/ÂÔÇ}™ Ìqg Ug ¯vZ Y ¶ ¬t ~ ]gßÅ äƒ ß ï
KZ b
äÞ]…„Þ ^Ò 1µæ… >ÒŸ àni äµ 1Þ^3e á^Ûm] çÒ 1Ö]æ 1Þ†Ò oa‚Þ^Þ …æ]
Ç } ™7 Ì
6nñ^Ú†Ê ä¿u¡Ú l^Þ]çß ‚ß2 1Ò ä3e^jÒ 1Ò kÂ^Ûq kn•†Ê
?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ: Y Ñ *4< LzyMŒ Û DDDDD 17 D oÞ^e…^…] 1òÖ 1Ò 1ßÞ^q 1a xnv‘ 1ñ]… o‰ áçÒE
Ã\ M LZ Ô ñ7,i ú Ô Çg { izgp¤ /Z ì Ð V/ L LDDD44 Ùô çû ‰ö †$ Ö]æø äô ×# Ö] oøÖô] åö æû % †ö Êø õðoû ø oû Êô Üû jöÂû ‡ø ^øßøi áû ^ôÊø !!!

~ ‚g › V w‡ ¾zZ ó óŒy›
á g S VZz24X ~ †º nûìø Ôø ôÖƒF ½†ô ìô ŸFû] Ýô çû ønÖû]æø äô ×#Ö^eô áø çû ßöÚô ©û iö Üû jößûÒö áû ô]
( yZZ ZgzZ Š „zŠ )†  °ÍÝgzZ xsZ Ôxi Z°D59 59 e$ M Y ûZ {gÎ 4!!¡÷mûæô ^û øi àö Šø uû ø]æ$
$ M {ÂZ {gÎ2Ô˜Z »)
85z 81 e ®¤Z ~zb gzZ öÆ {k Hq -Z ËD60 Ô 7öR ðÃÅ ~i ‚ ® ) ) ~ xsZ DDD ñZg «DDD 2
êŠ 7g Z Œ
Û y› G( g $uz) y M Œ Û Ãy› ãâ ‡DD 65 ì ·û Z0# Ö Q ~g ‚ DDDDñZg ~uzŠ DDD 3
Ìe** ì ̪ ˜yÅ ]g qÅ xsZ? VzŠ ã CŬ D71 ì и Û ~i ‚ ® ) ) DDDDDDDDñZg ~ŠDDD 4
ã!* gŠ á g S ZuzŠ DDDDD? ~i ‚ ® ) ) D D D5
ì h»†  °Y ZMZ Å Y xz Y f » V¸†  °DD73 V ª
~ ‚g › á g S ªDDDDDD? ~i ‚ ® ) ) D DD 6
7VY e $g/zy Âì e $g/ òsZ¤ /Zì ¬x e $g/D76 ? 7n ÆV!z x Ó< L z yWŒ Û H ÔwZÎ+F,ë Z »gzŠ {ŠñD 11
ìg $uz y M ÅZ ° p’w!* Øgg¦xŠƒÐ < Lzy MŒ Û Ô77 `™ ìL GM 6,%ÑZ à zZ ï
G " GL“¤Z † Û DDD 15
3Ó Zg V- gzZ ì ó° ó L Ln ó óyz¬§ ïZ w!* L LX78 ?ì yÃ%ÑZ à zZ ƒ Y Ñ *4< Lzy MŒ Û D DD 1 6
Vƒ ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡
kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
“ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ # r™ sæw¾
» äJ , 7 : { i » i ú Å yZ ,6 äY }g â Æ Væ¯ \ M ( âY 2007 ðÑ 11)yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp~
~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸ ìg }Š ~ :
X XXX * JYâ 2008m ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y fÆ xsZ ݬ XX XX
c Š 7ä Ë-

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: » äJ,
âY2008m ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
18

YLYl]†–u kÂ^Ûq†nÚ] †nÆ YLY


äÒ 1a k‰]çì… äÞ]ˆq^Â 1‰
oa †nÇe 1Ò Œ] ^m XXp‚ße …^j‰ZZ
N â Û: ÂÅ )
®) ÷Z LZ ™É,
k’! Z áZz KÝ ¬ Ã\ M LZ
^ãi 4‰ ^nÒ á^ne äÃÎ]æ çq 1Þ á^_n9 =àßZ " kZ )
®) ÷Z ÑZz p y M „ÌðÃ=
pg ]
Za Ð v M Ãy-gzZ Ð èÃx?Zm xŠ M .Zz ä q -Ñ Ñ øZuz Ô ÷Z Ëà ógó zZ Ë L LñO Å ™ Šp {z ǃ 7>% ÌL »
#äô×Ö] kø øßÃû$Ö XX „:gzZ Ñ1 ^Ñ Â„: Ð áZjƧZz ä y-Ô c* â
Û A$Z%x Z™Z sÜ: ** ™ (Zì }Y {z Ô¾ Ù [Z » k ,’Å
Zƒ » ÒÅvZ Æ (61e F û ø
$ M yZ/wW{gÎ 3) àø nûeô„ô ÓÖ] o×Âø ì s Ü ÌÆ wßZ ~z*Š zz%É ì s ÜÆ < Lzy MŒ ÛÔ
=¶?Š x{z i Z » äƒ { ÇgŠ {+ 0ZgÆ y- = ä Ò 1 a ^ jÞ ^ q o ã e ä m å æ
~Š ä y-Ð á ZjÆ ðÅ x?ZmxŠ M gzZ KZ bŠ : Ð `™e $ M Ë[Z »`™e $ M ËX 1
Ü× Øa] 1òÖ 1Ò Ôi kÚ^nÎ 1‰ Œ] bŠ : Ðg I g $u Ë[Z »g Ig $u ËX 2
 gZŒ
ƒ Û Z » kZ ñƒ ï Š g Z Œ Û Õà wÈ KZ c* 0*ð d $Œ Û Æ bŠ: ЧZzRË[Z »§Zz ËÆgI]§ Å ~ V *™ÑX3
² Ô̪ ‚g < L «Ð ƒ  gzZ ì ÌèŠ M < L «Ð bŠ : Ð §Zz RË[ Z »§Zz ËÆ Ï0 +i Åñ/ôX 4
ãâ Û **
6,Š ã
CÅ ?Š Å ]â ©Z Æ < LzyMŒ Û >gÎ 4‚f ã- ðÉ Ô bŠ !Zj » b ËÆ e $ M ËX 5
} Z Ô ì ã!* á g Z V˜ }Š 3Šz {z » 43e
g Š $ M Y ûZ
= ~gÅ) » Tì +Z L <«Ð  ƒ=
Æ™: C Ù ªÃz† gzZ ƒ Y : Ìd $Œ Û Æ i úß Zz yZZ
 D™[NZ » 3{Zg n LZ áZz ä™ q nZ Ì6,gî
ì ¬» äY : Ìd $ŒÛ Æ i ú}™wÑ+Z
„ ZpgŠ : Z 
=ì  b¬ Ð WZg Z z Mg ‡=
~ yZ BÈ: t Ìn Æœq -Z pB ™wJ]ñ{z =¬[ ‚g Z Ô ì $ - ì +, $=
F+
gzZ ]³ KÑÔ x Zwtig ì y- gzZ ÑB‚Æ q -Z C Ù Ð wÎg q nZÔVI Å Ï L L? 33™âY 2005 cŠ ñZ',„]úŠÔ ì
wzZ izgÔì @* ™ 7 fz@* 5- $~ i Z Æ £á Zz 3{Zg kZ ) }™: J -™f » ó óì y M Œ
Ûd$†w!* Ô Ô~gÅÅ ~ V
Çìg @* ™7 J -# Ö ªgzZ ì c* ™7Ð ì : å: ¼ n Æ ™ ~ [Z Æ kZ k0*
M @* Æ kZ n
>i^‰ 1Ò p…]A äÚƒ p<e oßjq çq Hƒ à { {gëÜægzZ )(l 6,§ñÆ +Ï Zƒ 7Lt G
Š
yMŒ Û Ôì @* ƒ y -gzZ ÑZ (,„ Ú QB‚nZÔì @* F,Q~ ¿yZy ñY ` @* ™ ÔÅ ® ) ) † Û gzZ ( Vƒ ~ 7,yªV*Ô ƒ
{ Zg q
-Z Å v Ð V.Æ y-gzZ Ñ._Æ ] xÅ < L z kZ Ì b§ Ë * *™Šg Ð VæŠ xà $ gŠ q Z z ]*cM
÷ ø ö ö # ö $ ö $ ø
=]‚÷ mû‚ô ‰ø Ÿçû Î ]çû Öçû Îøæø äø ×Ö] ]çÏi] ]çû ßÚø ! àø mû„ô Ö] ^ãø m%^m5 = ¬ uIzŠ gzZ ãZz Æ q -ÑÑ øZuz V˜ 7ZÐ „ ã-
uIzŠ ( ( z™ ] !*ÌZ # ) )gzZ Ð vZ zg e ƒ ñÑ yZZ Íß } Z ) ñƒ D™ ãâ Û **
Å
gzZ Ð e $ M [ Z » e $ M ª 70 e $ M [Zx ÑZ {gÎ 33Ôz™ ] !* =12$e M s Z²ÑZ >gÎ7 ä y- =
î X : ðZŠ Ð ¶Š Ðg Ig $u [ Z »g I g $u KZ Q gzZ )Ð ( x?ZmxŠ M ) kZ Vƒ 4~ X X Ô vZ ( ¹~)
YY 1òÖ 1Ò h]çq >i^‰ 1Ò 7çÖç‘] á] YY gzZ c* G
âÛ Za Ð v M = ä ð$N ( ¹6,gîÆ i Z Æ ?Š x
== ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ == c*â
Û Za Ð èà ( x?ZmxŠ M ) k Q

Vƒ ` yTÃX XM%Z X X ÞL‡ ÇX X ÆO™ï )H\ M ,™vZ Y xz Y fx Z Z œÞ.‡


kZ gzZM%Z / ¤ Z L
L åH Š ¹~ T * @ƒ 1 Fâ ä /™ï gzZ  ƒ\ M » '„] úŠ )xâ l»
“ Z¡²Å âY 2007cŠ ñZ,
J w‚ 8 LyZgŠ Z,
- ' ~g@a Ìt gzZ Ë$0 : ~Š Z Å # r™ sæw¾ ÌL*Z Y *Z Å # r™ s ®Z ÂT e : ~g ZjÆ
Yâ 2008 [Z Âä \ M óÐ ó 3â L\ M : å * * â Lä /™ï „ : Y xz Y f x HÔTg ¶ : VZzg bzg Æ # r™ sæw¾
» äJ , 7 : { i » i ú Å yZ ,6 äY }g â Æ Væ¯ \ M ( âY 2007 ðÑ 11)yŠ T ä kuÆ # Z ì Å ÔÅ V.¿Šp~
~ Yâ 2003y " ó ó / ñó ôÑ$ guL L ÂÐ ~ \ M 7¸ ¶Å Ôg7 ½Å  ª˜ : Óª Å \ M ~ ÀÏ Q ¸ ìg }Š ~ :
X XXX * JYâ 2008m ` M [Z » ½‰ K Ð Y xz Y fÆ xsZ ݬ XX XX
c Š 7ä Ë-

ª˜ 5 M ä kuƸìg}Š ~: » äJ,
âY2008m ‹úŠX  7 : {i» iúÅ Væ¯ áZz äY}gâ \ M #
ZÃâY2007 ðÑ11XYxzYfxZZœÞ.‡
21

= = 6 n â <µ … æ † • ç Ò à n Ú ^ – Ú > 2 á ] = =
Y kru ‚‘ oÊ ‚‘( †µ 1Þ. äÞ h]çq 1Ò á](Í¡ì 1Ò ànËß’Ú 1Ò á] Y
YY 7^aæ 6nÚ †ËÒ!æ!
]‚i…]!!åæ (1a oÓ2 ça p…çµ YY
c Š7Ußxk*
== D™ * !y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜ã==
yZ>» ( kue, b¬kZÔgI$
]ðgÆ )  gu„ X X y*ªX X
&ç`m Å^fi]æ kÂ^›]!^m!p…^Óßne oÚ¡‰] gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
Äñ^ †µ 28^i 21 ävË‘âY 2007†fÛj‰ †ÓÊ lçÂ
äÚ^ßa^Ú ‚Ö]æ Ün¿Â(
çqæ^e 1Ò Ün×Ãi oßm
àm†i oF×Â]
Mg ‡g + Š H=5=
2wßZg e~y*C,8kZÔ åH Š ÑzZÅ ( gazxj%~È-Š ÷?yÎ * 0 WZ ?) =1=
Ð# r™ ã¢i?Ôå H Š* c M &Ô¸ ‰ G ä M ÙC ñƒ t¾, Z ~ giz wâ z ]àkƒ Šz*
c Š!Zj » ã M ÛŒ] * ! Æ äƒ
åH Š Hy Ò -
JÕ,z17™á Ð Õ¬ Ê Z + Dg Z ¿kZÆ yZ ‰ − Dƒt¾~VÇZ {Š * c i}ЬyŠá Zz
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
gzZ ðƒwßñqg+hâ„:Ð s§Å# r™?- JâY 2007Þâ
1‰ k߉æ á#†Î(
ç`m 8n …^2 äÖ]çve 1‰
ÁÃwÆ ] ,ÆC~ âY 2007 , 'Æ Z„]úŠ)xâ Ô[ Z „:
b¬Åä™qgÐ~g»J~ŠÎ)xŠ ƒ=2=
: Z
H: ù á y*ÑZz{û å:g »{g e ðÃ{z´ÆkZ nÆä™
JâY 2008~Z ` MÐ âY 2006~gzÛ„]úŠ)xâ 
: ;â 12- „ZpgŠ
t nÆã ‚ M ÅyZe ÈЬzŠ Z + Dg Z v߈ÆkZÔ * @Y
X ¶ˆÅ~âY 2008ðÑ )
®á Z ~ Š Hù á ~„]úŠ
y M ÔH
Ïìg CY~ŠvZY K ¶Z~„]úŠ { âÙC, k’
gu^‘ oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
X X y*ZŠX X 6mçi^‰ †Ò 1Ö 1‰ k‰]çì…
äÞ]ˆq^Â o×`µ 1Þ
o Ò l ˆ Ã Ö] h … ä × Ö] † µ & ^e. Ý ¡ ‰ ] ‚ r Š Ú Ù Ÿ äv Þ ^‰ 7„ *c Š[ Z Ô *
c Š7[Z »Ë- J „ ZpgŠ: Z 
b¬=3=
l^vË‘52^ÒâY 2007oñŸçq å^Ú 1‰ @?íeæ kÛu… g—ÆvZ # r™ ?/ c Š 7ÌLvZ Y K
¤ ZÔ ÇnY * ¶ZÔå YY
X zX î~©E8eYX zXKwÑ¢‚ñZÎ~)xâ Œ6, =6= 7Z °g [g G ÂDƒg » n Æ ã* !ÛŒÅgiz wâ kƒz ]à
É 7¸Ô D i ZâÐ=ÂÅ qg
J Š H7ù á Ã}pzz%vŠx Ó{z´Æt+
-VŒÔ åH hÛeY
ïá Ìó óy M ÛŒkgŠ L
L Zƒg * @Å„]úŠ)xâ
! «t ~ õg * X X y*ZuzŠX X
* Y79*
Š*
åH *™)
®á Z gu^‘ oÞ^Û% oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰
gœÐá ZjÆ45$ e M ìZ >gÎ16~ó óhÝ L L=7= h^jÒ å
†Ò †m†vi äµ XXÔßne á]ˆnÚZZ(Ôßne oi]ƒ 1Ò
™» VØi ‚ à Zz äY Ås ÜÆ yZ ñƒ D™¥#à ] ,64 ó ó{ , ^Y: ZI|- qZ ~g »JòsZ L L=4=
Š H,
åH m?Ì` ´É 7„ „+ 0K ¶ÅVØi ‚{gÃè, qZ g ZŠ { Z 9Æ ó óc Z™x‰ZgŠeYL LÆ #
62gzZÔ- r™ ã¢i?Ôì Œ, 6
kƒÅû%gzZX ïŠ Åwâ L LyZ>$ gukgŠ C,&=8= »[ ÂkZÔˆðZz™ ù á Ð s§Å ãZ/£Zi ÚZ * * ÑñËZ e f *Z
¶Ðá ZjÆ„KwÑ¢‚Ì$ guàZzÏzÅ~Š * 'z„ n,
!, 6 :gzZ ˆè`™$ 6ó Šó ÎL L~],64ìti Ðq Z {§
e M ðÄ:,
~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 
Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008m„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚ A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ ~g7 uÐ Vzk,
22
¼e]ç• o×ì] Ý]†ju] Øe^Î 1Ò †nfÓi ‚rŠÚ ÙŸ ävÞ^‰ …æ] oÞ^Û% oÏi ojËÚ
r~-zÚZÆc Z™r{izg8, 625™=16=
Š·LÅg e!Zf# r™ã¢i?=.‚ b§ÏZ =9=
Mg ‡ÐZ å eY H7ù á ¼6,¯ Å*Zç½ZŠx Z Z. Þ ‡Æ ï á„ ZpgŠ: Z b
¬ ”Å qg6,] xÅ< òsZ ÅyZ
åŠ HH® ) á Zï á nÆeg kgxÆ qzÑ~KwÑ¢‚r # ™ ã¢i?¶ˆÅ6,¯ kZ® ) á Z
#Üm†Ò ofÞ kÏnÏu oÒ 7çe]çì
"
¸ìg_CJ -yWÐ
1‰ Õ…^fÚ á^e‡ oÒ á]…æ
6nÚ 1µ^â<e Œ] ^Ò †n,Þ^`q äÛ‘^ å†Ê^Ò
Ðug Iy* ~*™Ñ|ÅV1Zp,
!i Å V 628*
@26™=17= á¡Â] ^Ò 1Þ^+ …æ] 1ß2^Þ c †a^¿Ú
E œÞ.‡~L <zyWÛŒ£»* c *-qZyWÅZû- q’=10=
î~©8eY1XzXKwÑxâZ („ %ik
 ZwæLG ,’‰Ü 1)m,+Z†** Ññ!Zf
M~}%i¾[Zp »¾X ~d
?Çñ M ?c* $Œ Û èâX zXêèâ X Í{CÙ by ZgzŠÃ$˜ ¬{Û » å Š HHn²Ð œxzY fx Z Z
6niçÎ å
†µ ‹µ oÒ oÚ^Ò^Þ oÒ l]†Ò]„Ú ·^ZuzŠX ó óÏVî Ç ( äÇ )~ ÏVa** ~L LCâ Û ?ä\ W** 1
ò» *
* Å]Z™ Zè, 6 î~©E8eYzKwÑ¢‚ 33* @29™=18= X XÃtÛ Æ\ !*
gzZ0
+z{~X X Bâ Û Zg7
¶ˆÅ „0 +¶K™á x ** »q-ZCÙ çz spËš ÃV¸{Š6,: Å oÒ pFçjÊ Ð×ÃjÚ 1‰ à?m†µ# ^Þ]æ ØfÎ Ù^‰ àni
**ƒnÐ a]Š XÅ/ÂnÆÞZ ñŸg µ{vß @* Ðn$çi oÒ ð^Û× …]ˆa Ôm] …æ] á^njËÚ ç‰ 4Þ^µ
¶]y M˜ÂÌnÆb ¬kZ7nÆ„yZk ,’{gÃèe c, * ZzIw‚&Y Z’ZÅKwÑ11*
6W * @10™=11=
X X y*VZv*0 XX ð ƒ Ð }ÂÅ Y fg ZD -Z gzZ y¤Î õ0*
Ù q Å ò :0Ð
h]„Â!^m!å^fjÞ] Ôm] 1‰ ͆› oÒ l…‚Î äÖˆÖ‡ Fâ ‚Ÿz z k& Z 츷,Å âY 2006 ag â 26 xsZ )** izgÔ
c ) ó óå{ C
* kZ-qZÐs§Å]gŠ!²i L L, 644*
@37™=19= åŠ HHk,’kui Z
tz µÆò Z¤ /Š á g ZÆr # ™êá [©·Wz6,6,( ÞZ [Z± yZ>,k’X X t ÃW{àX X ÅB
k)* *izg 13*@12™=12=
¶Zì |ZzyZÔ‰IÅ7]Ÿzc<
YK L z y M ÛŒ!Zf6,VƒU ¶ˆÅk, ’B‚Æt]Æk B )** izg L L]ñÅ ( æ°Z†~i ¸)©!* LL
y* )g+ E
&uŠ ZŠzgÅî~©8eY1zKwÑ15* @14™=13=
ÐÃXðZŠ CZÐb ˜ZÁ{ ZeÅ{ C kZ‚lpJ - *ŠSgvZ !,
E
6nÚ 7çÖ^‰ æ äj<ˆ+ äÒ 1a… †¿Þ 9nµ ¶ˆÅk ,’Ï! ! nc* g«g“î~©8eYc¤) *%
†µ …ç› p…çÃ< †nÆ Ü×Î Øa] ‚ÃjÚ X X y*åaX X
X X y*Ù X X oÒ l¡rÚ o×m ƒ 1Ò Ý¡‰] äÚ^Þ‡æ…
6nÞ^j‰] l<ã+ àÚ
X X X k ÆâY 1989s ÜÆv~”gX X X
ÅxsZÆ&ZpÔV”xŠ ƒÐL <zyWÛŒ20* @16™=14=
1ñça 1iça Ü¿Â]†m‡æ äfu^‘ †n¿ßne6nÚ !
¶®
) á Zï  ZpgŠ”Ð xsZ)**
á„ izgA íi 6,y*ZŠ ]{ð
[ 6 n ñç a … ^ 2 æ
1 Š n Ò 1 ‰ k Š Ó à m † i ‚ e
# ñ»KwÑ¢‚„3*ZŠ]{ðÅV1ZpìgÃ7Ô
FZ
‰yÎ *0 WZ, kiz/™ï ~âY 1989, 645™=20= l¡n’Ëi oÒ …ç`¾ 1Ò oÞ^e… l†’Þ o‘ç’ì
¦~Š !*MxsZk s ÜÆv~”gÐn²zwîÆyÎ 0*
6] ,g e»X X c Z™rX X { izg 824*
, @16™=15=
x Z¤
/ »ä™g D&оq
z6, -ZWZk,izg ä/™ï Ô ñƒ
]¾àS;- zÚZ » ( k ue] , b ¬ kZ Œ
ðgÆ ) 
Ðã !*g Ap ‰yÂ{f à VÔ åc*¯
~ Kw Ñ à Zz U ˆ ß &Æ ] ¬Åg¼Æ ã!* g
7ùX,
?Z , 6„yZŠpXg Zz»)H Vß Zz ~z K íÑ yWΉÌ]¬{ z Å- i ú5ZŠ Z
'Yâ Û«X [ ZX ~Ï+0iKZ {zXl» 3Š~*Š ~g7ä
åc*
~bÃC,zŠÆ™ ŠÃ}pyZÐx™z„KZ µ{Ãkue],ðgÆ 
Åä™Mg‡g 2+ b¬kZäTì]hz™hz™ »]+Z[gvZ
EE{!
ãV;z~¬X zXŠ Z D
+ ’Åw‚A‚s ÜÆ èEG4¨3 ÆXìZi ZâÐ=Â
g Z~giX zX wâ X zX ]àkƒ{zÔ _ƒ~g7uÐVzk,
Š7Ußxk!*
D™ c* y-X zX ÑÃVÍß ( b§Å5£ZxÝZi%)ÐV˜
EE{!
/Yâ 2008m„]úŠ)xâÔ} MÔgaЬXzXŠZD
+ ’Åw‚ A‚sÜÆ èEG4¨3 ê}p{z/
gZkZ\ M ,™vZÔ_ƒ ~g7 uÐ Vzk,
23

==sßñWZ ?Ô ¶ã*
!g]¾¢Þ.‡*
*]‡5Ð# 0 WZ?==
r™ã¢<g[»yÎ *
==1ñŸ Ìm† i 1òÖ 1Ò |^ÓÞ 1Ò äjÞ^Î oiçµ oÒ á^ì o× ‚Ûu] h]çÞ o‰æ<µ 1Ò ˆq^ Œ]==
YYY [ç`m Å^fi] æ kÂ^›] ^m !! p…^Óßne oÚ¡‰] YYY
Y Ôßne á]ˆnÚ 1Ò oÞ^Û%Â oÏi ojËÚ ‹9Šq Ðe^‰ äÖ]çveY
k’ÚÐâY 2006~gzÛ=3=
~„]úŠ)xâ êZ,  JyZ ~ŸÆe
b¬kZ - h™w'ÊÎ
Ð 3{ ZgkZÃ0# Ö ZgzZ å;g™Ì„  ZpgŠ Å qgg !* 7Z J
g !* - ã¢i?=.‚Ð ¦‚zÅ ã¢<gWZ ?, k ,’Å
Å äƒ 9ÅŸ ~Š ¿Z {gÃè Æ r # ™ ?gzZÔ n Æ äX ì „g YÅMg ‡g 2 +ðâ Û Za äq -ÑÑ{uz− Åäà
½ ÓF5.²
ÃVzk , ’Å b¬ kZ {z n Æ äX Ð 3Ãb ¬ kZ ~ ]gß ÄMX zX b ïi ZˆŠ !* WxsZ 8~ Z ø wEYMY
$ M [ Z »`™e
e $ MC Ù ™â Û ù á ùzð~CÆx‰Zg ZŠ LZ <g[»ÂZƒ¢q nÆä™ ZŠ Zt]»r # ™[ Zâb ¬tZ#
,Š Ðg Ig $u[ Z »g Ig $uCÙ gzZÐ`™ g ÖZ » ]ä ¯g7½gzZ ** TÐ i ZzWÅ b ¬ kZ ä r # ™ã¢
]ça6n`Þ Ùç‘çÚ h]çq Ôi å^Ú >:
†S!* Ð \ Wˆ w‚ 40r # ™kuÆ L LÔ c* âÛ ñƒ D™
Ünu… h… ^a… ^iæ… ØŠ×ŠÚ …ç–u 1Ò ä×Ö] ˆq^ äm
ó ó Vƒã¢<g~** T7=ä\ WÔì „gƒ] ‡5
ðâ ÛZa ]gßÐxyˆZ {Š™, k’~- qZs§ä=4=
㢠<g ?~ d $½Å b ïÆ e Å r # ™”g ZËZ e ª ]‡5Ð# r™ã¢<g[»WZ ?
t Zi Zâ ÌÐ =ÂkZ ä q -ÑÑ ó{uz 6,] ‡5 Ð r #™ äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h…
.‚ä \ M HwZ΄  Zg { Z',gzZ ŠHá µ Z‰ Ü z ÏZ 7Z b ¬ p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
Â{z L LÔ å[ Z Ô »zg 7VYÐ 3{ Zg kZE Ãr # ™ ã¢i= ã¢i?=.‚  b¬tÔn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=2=
½ 4GE
5 &
kZ Ô yâZgDZ ** Zzv** Z ó óÆ ø ÚÐâY 2006~gz Û ~ kŠZ # Ö }.Å
{ m,g ä [ Z kS ÆyQÃb ¬ Ð b§ T å ;g ™k , ’
Å *™ y M Œ Û Ô c*Š ™ { m, g ì e @', ÆkZÔì/ ñ ô]§~ V wÎg]§zy M Œ Û ÂxwZ÷ yŠÆß ä Y ÆŠ·
n²Ð áZjÆ e $M {Š™k,’ņ °?ó ó!* g L LäZ6,V- œÔÃ] ZŠ ¢Ï(Ô „z¤
!
/Ô öÀÓh Ô à â LZ x Zwà g D Æ VŠ
Þ ‡ »L
L Þ ‡‚Å ˆ Æ äY ñŠg Z Œ Û
á} Šg Z Œ Û ~g î~ŠÎ)Ã~g î~Š·Ð Vß Zj
ä VrZg !* kZv:ZÔì @* ƒ A gzZ + â ¬»vZ ñO
{ Zgż
]úŠ)xâ ó ó9L LÔ c* â
Û gZŒ Û Z Ð Âq -Z Vð; Æ y-z Ñ ä VrZ Æ äCZ
LZ { z q -ZG 7 á ‚g zŠ ‰ Ü z ÏZÆ Yâ 2007ÞâñZ',„ } 6} (,} (,} g )Æg«Ô Å Za wV+F, $+Å- $ìz ãâ Û **
Ãr # ™=.‚ ZuzŠgzZ ³7,ŠpÆ™ Z9~yZyÃ\ M „ß Ð ¬ÆvZ V MÔ n w Z e «Æ ~ÇÐ M Æ y Z™ŠÅ
,Š à ÌV MB‚Æ ã0* ~Vƒ¥ /{gÃè f e VZ « Ãßt ‰C MÃ
]‡5Ð# r™ã¢<g[»yÎ * 0 WZ ? ë ëgzZ f e ñÐ Vð¥ /{gÃè ÃVŠ™ Y yŠÆg Z ÂZÔ'Y M
äm çÒ ‹q oãi kÛu… æ íe åæ oÒ Ünu… h… D™g DyŠÆg Z ÂZ D™7g DÃßÔìgyâ ¬»vZ

ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008mÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *
24

h]̀Z6,<
e Û V V Ôì %ZzÔ å%ZzÐ |Å
L z yWŒ p‚ßÚ á^Šu] …^`¾] á^ á^m^ 1Ò Œ] ˆq^Â
]+Z[gvZÔ‰ − Dƒ ` Zw!* ÆVß Zz ¶Š ]̀Zá Zz <g[ »yÎ * 0 WZ?Ôn CZ „+ háÃ[|Z/£Æ=5=
à á„]Z̀zÈtÐ yZ ._Æ< L à Zz%$ +: LZ ä s§q -ZÃr# ™w)ËZ e íLZ~™hgzà r # ™ã ¢
D™y!* Û t‘ñŸgnÆÛ{ñŸg {z ìôZz » ~
Œ V wÎgÆvZgzZ vZ ð¸Ôd W m, ³ó óÅn²Š Há
yÎ * 0 WZ ?ì ﻢÃ b¬kZ »•eÆ , $‚ÃË ËZ e q -Z b§T−% ñƒ nZg **
|^ÓÞ ^Ò ‹q å‚ßñ gu^‘ oÞ^Û% ÄnÊ… h^ßq y M Œ Û ] 18 ÁÐ Á!‚76t b§ÏZ Ô Yƒ 7ð á Ólñ{
^m^je 6n`Þ] äÒ ä–m†Ê oßmC …ç_e 1+ 6nñ^â<µ oãe ~ b ïÆ Vâ Z0 +{ ì hz™zŠ y M Œ Û ¬ ÑZz ä™x » 6,< Lz
ÃÚŠ] Zg- i¼:¼ ( ÌggÍ ) $ d¾ÙC÷ZÙCÐ,™=8= Y{g 7lñ{6,y´ZÆ óc ó ZÃá)$h?zgÄÑ| l, eLL
¼Ã( ~ç)ÚŠ] â © Z+F,ãZzÆ< L zyWŒ Û ïŠ Ô å: „ g¦ðÃÐ}u»á)~/ ñ ôgzŠgzZ ~
V *™ÑÔå
ð• Z d$Œ Û Æ vZ ¢ 8:Zz Ìt : ]gz » kZ ñY c* Š }Š × ÃAzŠ Ug ¯ä VrZ ,™iZ V˜ VâzŠ vZ Æ r # ™Ë Ze
ÐZ ?ƒ M h á ù >Ô 21e $ M Y ûZ >gÎ 4) ì ÷{h +I** Û {°z»ì nÆ5ZŠ Z
â
Ô c*
( ~ç ~gv) {z gzZÔ¸ ` ïÐ }uzŠ q -Z ? Z # ( :Zz) b¬tˆÆ%ÂÆVœP

( ?Ç¢Ð?¶_á oÒ š†Â 1‰ á] ( ^n+ 1Ö Í†› Ôm] çÒ ^`Öæ#
~ç~]gßÅt :~}ÑçòsZ: Z Û »Æ( Y 2â 008) ` WÍX X oÒ kßq çÒ ¸= †µÄÎçÚ àm†i o×Â] 1Ò oAçì (^9ne
wø) yK̈Z lZ pÑ (Zq -Zë @* D Y n ZzF, Z Ì} ÀРÙÌ: ]* !~÷/ ¤ ZÔVƒZƒ¢qnƶŠ]g K t = 6=
Û L L÷: dÑL LÌb§ËÃ÷kZ M
}Šg Z Œ hwï7( Æg ñ sw6 ,] ©Æ V±z7,ë,™: ~ i Z0 +Z kZ L™f » kZ Â
r™ã¢<g[»yÎ *
# 0 WZ? -]ñyxgŠÆvZgzZ\ M Ô}÷WtÔ ñ M
V Ôìg „ i ZgJ
wqZå ÃVâ Z0 +{ÆyZgzZ} hì ÒâyZvZ Â[™]!* ~g7
á)L LxŠ ƒœ °œÆ < L zy M ŒÛ Ð , ™ c* C ÃVÍß G
h
+á ) ì ~9C Ù !* Ññ L LÔ ¹ ä AzŠ g D i ZâÐ ¼
g » ** A
Æ$gÃ]Zg-iá ZzäYŠ6,gîŠg ñOÅ$óc ó Zà ;g}ŠÆÈt Ãr # ™−ZzÆ ÚŠ ÌZ ! e ~( ¶Å ÄÑÔ 15
6,yZ ~çàZzäƒ V-gzZ ÐÃ$ÌÐ V $¶{gÃè Ð ¶Š bg 7á) Â[Z Ô ~Š ~ $ hà ڊ ä ~g»t Vƒ
ÐÙY Z’ZÅÏ0 + -Z {zgzZ σw' »yZ Ô c*
i { À 0*
q ÎÐJgà AzŠ Ô Xß6,@ M ä °g[gÐ Ùp : AZz?
äÒ ^+ça x•]æ oãe Ý^ÃÞ] äm ^Ò Ünu… h… 1‰ o‰] HÅ\ M [ZƒugIÔívZ ÁZ b Ôv:Z L LÔHn²Ô ~Šug IÔâaåâ
†`Ú 1ßÚ^‰ 1Ò à`Ö# çÒ l]… oa o×`µ ^`Öæ# Zƒm, g{>g—ÆvZÌ~ÀÌ™Yµ Zóì ó w'6, \ Mœ°œ
ÃÚŠ‚+ $ñƒBb Ià  „ZpgŠ ÅäZz™s ç=9= ó óx ÅZ×LtL ,
6¿ŠgÆ@§
yÆ+ −Zz à ðÅ Ïz²‘
 ™á r ZŠ »t : ?¤
/Z Ǿ 7t gu^‘ ‚A…] †9Ò]J gq ‡æ… c †‰æC äÒ ]ça oãe
} Y7yà yâZgDZ ** ZÔzŠ™s ç$=  Se **
Zzv** Y 7 çÒ à`Ö# 6nÚ †`Ú çi ]ça |^ÓÞ ^Ò o9ne p†‰æ# oÒ
t N â 
Û ¬Š ? @*ƒ 7s ç$ Zƒ c* Zz™s ç6,uâÅ àÍ Š H ` Zg+
H 0Z »ÏZ Ì~, k’Å b ïgzZ ˆ~Š K^ZÅÄÑ,
le =7=
x t w!* -¿C
J Ù ¸ Àq-Ñy¶ nµÆÎ 15 ㌠Û
¶=g f »¼A gzZ qg Ær # ™ã¢i=.‚] ‡5
{z ňÆgzŠÆ ñ/ôgzZ ~ V *™Ñ b ˜Z Å$á) à
DâY2008†fÛj‰E†m†vi Ý ^i WZ ? BÈ:t Ô ì ÁñY – d6,T ì q Z ºZ: Óª
(]ça 6n`Þ !!! Ùç‘çÚ !!! h]çq ÕkZ Ì~ßñN* gÐ LgÔ ^ ,Ã6,£+F, xÂyÎ 0*
ï»nÆV!zx Ó» *™y M Œ Û X wßZªX ~yQì * @YH{û, 6Š ãCÅVßßZX, 6äƒ:X c*X äƒ._ÆL Û Æ[ÂË
<zy M Œ
$uÂä( ( kue],
g ðgÆ ) ) b¬kZN â 
Û ^â )ì **ƒï»nÆV!zx Ó» ñ/ôè]§gzZ ~ V *™Ñ]§ÔwßZ ZuzŠÔì **
ƒ
‰Yàï7+Z]c* MzŠ ðà ~*™y M ŒÛ ÔwßZ ZŠ( ì¬Ôìª ‚gz]t§ïZƒ: VYÌ~]gßËg $u§ïZÌtgzZ –7
] â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X‰Yàï7+Zg Iì " Š qZ 9zŠ ðà ÔwßZ åaÔVƒ‰ØŠ]â ©ZxŠ ƒÐ}uzÜ Z~X
IL G
ìCƒkzÅy-Ôì Cƒq ZºZÅ‚fÆyZ {z3â X:X c* X 3â X {zD™[™p,ZÐg $ M Ë‚$
$uc*
e +ÔVƒ‰ØŠ

Y 2â 008mÔ„‹úŠ)xâÔX- HH74ŠY 2â 007Þâ „]úŠ)xâ7Z,


J ` M åŠ 6]¾¢Þ.‡**
]‡5Ð# 0 WZ?
r™ã¢<gyÎ *