Vous êtes sur la page 1sur 12

~Z

âY 2008
â| 1429 wZØDF 51 August 2008
| â1429wZØ .ì Y 2â 008 ~Z DD51DD {g Ѧ½Z DD8DD {g ÑDD 6DD :¢
6nÚ c…^Û Œ]
ku}Z· (e, ]ðg)Æ :k

~g@a ·gŒZ =rÔ# r™ ãH , mz,6 tËZ w¾Ô# r™ sæ , 6 w¾ .‚ [» xHgœÔhÝX3*
mz, @1
ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* Ô ÃVìi‚ÝZgZMZ # r™vŠgzZ kuÆ e], ðgb ¬tÔ\ M ,™vZÔ# r™ tzg à ÅZ ËZ e :=k ,æ
XXXXXXX |(,s§Å !x» 7Z ·r # ™ÔtÃ# r™Â ǃ yÎ0* Ôì ÝZ „ Y’ Å yÎ 0* ÔÃyT
@á · :k,æT$**
ÇÈZZ ÔÞ.» » «™Åy M ÛŒz õg* @Ô „+0K¶ÅVG ܉ßZ òZgX120* @83$eW{+ ZÓZ >gÎ5 yWÛŒkgŠX 11* @4
» yZgzZ ]ÑZÎÆ Ö#ªÐð}Ô]â©ZÆ^z xª yZgzŠÆ ¤z Ô Þ.» »ŠZ+ DgZ ÆZZ YZzggzZ l…]] ‹×rÚ
y M swÅ *™y M ÛŒ? Ø>áŠ*
 ! Åy M z }i Å]+Z [gvZÔ[Z g (Z †Wz6,
Å *Š **ƒ » ]c*gz¢Å yŠ }g7 gzZ ** ƒ Ö#s 9» y $+Ô ** ƒ sp" Ô ** ƒ §" L LÔ$ gukgŠX16* @12
V w‡ ¾zZ óì
Ô~ ó ! x» k1Z·ËZ e
ì ³»[ZÆ\W b¬t Ð {â 3w‚ 13Ú YxzYfxZZœÞ.‡Ô *- qZ y MÅZû- q’X 18* @17 @• ',
±5ÃN » B k )** Ü z ñZâ)**
izggzZ ‰ # ™ ~g@a &œ·[» xZZœ.
izg r Þ ‡X * e r *! Ñ»X 20*
@1 9
ì `gŠ ögeZ é~Z ìØ » yZ, 6 x!ZÆ y*ÔN â ÛEE qgÐ „ yQ n Æ ]â¥h+' × ÔN â Û }Òúo yzg0 +Z
4 ¨ 3 { !
ƒ ~g7 u œ ° œÔ, 6 ä M : [Z Ô s Ü Æ èEG Æ X³, 7 gz¢Ã }pb yZ X 22* @21 @ á · :gƒÑ
y- z ÑÃ VÍß ( b§ Å 5£Z xÝ Zi%) Ð V˜ ãV;z ~ ¬zŠ Z D +g Z ì _
D™ c* Š 7Uß xk!* /Z yˆZ ¦ :c Z™
Ôðƒ $ "* U ã*
!g ]¾ ¢ Þ.‡* * ] ‡5 ˆ w‚ 40Ð # r ™ ã ¢ <g y Î * 0 WZ ?X 24* @23 gz{· Š !*Wß
Zƒ 7wßñ[Z J - ` M ¶ÐyZ Å qgÐ < Lzy MŒ Ûd$†Åw'ÊÎÆ # r™ ã¢i=.‚
ì™·!Zâ Z̀Í
Ô i Zg ëz Ý ëÆ „ yZŠp „+ 0K¶Å ( ]Øgz † ) ó ¬ ó wqZ L L+, $ Æ xsZ)*
F+ *izgX226*@25
ì c* VZ xŠ ö*z gŠ. Þ ‡ ð•Z ™ â Û ù á ~ Yâ 2008 ~g† 18 õg C ® ) á Z KZ ä c Z™#Ö Z)** izg }Òúo yzÛ
"Åxi 5gZŠ {Z9- qZÆ # r™ ã¢?=.‚ ?Š· q nZz ) ®¤Z * c ~gî òsZ X 34* @27 îE-4E
@G 7Š ƒ ZŠ :6¤',
E
 ¢q tA&ZgzZ Æ „]úŠ c [ Z Ô 6,KãÅ < Lzy MŒ Û ó ó{ ^,Y : ZI |q -Z ~g î òsZL L
Æ V ðG3 ~ kî ; xg Ã Æ w) 40Æ #
Ò£E r™ sæ , mz, 6 w¾e, ]ðg [ » yÎ * 0 §œ .‚X 35 aZ y** ° :M%Z
~ZX 21 Å aÞu, Rg7g Æ Ï! ! , 6 VpœÜ- q, Rå Zz gzZ Ô[ˆÆ ä.Ô[ Ñ* @ Õ· :[²~Š:
 ¢q t ZgzZ Æ „]úŠ )xâ Âe r¼ ? ^g7g Å âY 2008
wD Z· :÷Z
Û
M M ñO ÅvZ Ô ~, RÑ z ZX **i z [ZÑÆ $ eg/ +, FxÅ *ŠX M%Z X 3T {g H ŠÅ $ eg/X 36
 Ö#.
} 7 :%g ]uZz 2ÆM%Z ~ y*VZzÔ 16X Ô? ]g ¸ z Ob*
! ÔãZxÅ yz¬gi
? ï Š g Z ÛŒX X 5X X ÃäZ ¾LZX X gzZX X MX X ÃäZ ¾LZX X V ~*™ ÑX 37 9zg 15X X X X X X X X ãÎ 0*
\
?¶â c yúÛ ä öP ñ 4â ¬Š „z c (g œ O%Z ‚+ mZ q nZ N MX 38
$ ~ Ëg z Y C
N âÛ ·_gz¢ » }p(XzX ó ?* câÛ ·_ » VzgÑ 6¸/
¦Æ „]úŠ)xâ ä \ M HX41* @39 wc* g5X X X X X X [²~Š:
],11Æ }p ~ , môZ °Z e 3X X X X X X X°Z e k%Z

051D 2273260:cX X X 051D 2820901:y¯ÔŠ !* á 4‹Ô 34yk yWÅZ ûq


WxsZ F-6/3 gú -’
20 Tyrone Road East Ham London E6 6DT Phone - Fax :020 8471 5728--Fax: On request
1

X X X ã*
!g ݇g Z ,
6ó óli ‚ L LX X X
áø æû †ö Ãö *û øm Ÿø &ö nûuø àû Úô hö ]„ø Ãø ûÖ] Üö ãö nøiô^ûømæû ø] š
ø …û Ÿøû] Üö `ôồ eô äö ×#Ö] Ìø Šô íû m$ áû ø] lô ^F nôùŠ$ Ö] ]æ†ö Óø Úø àø mû„ô $Ö] àø Úô ^øÊøø]
c ~ }i ÃyQ vZ }Š vŠÐ kZ ? ìg ™/i ‚ {z sp" Q HX X
*
( 45e$ M ìZ >gÎ 16) X X ƒ : Ìyá 7Z Ð V ˜ Ð V; z [ Z±, 6 yQ } , 7yM
Œ] (1a oãe ‡]çq ^Ò kfn’Ú †a 6nÚ Üm†Ò á †Î ( á †ÏÖ^e ämˆri
oãe Ün×Ãi æ oa‚Þ^(Þ oÒDå‚a^(ÛÖ^e á^Ûm] oßÃmE å]… oÒ 1ß3e 1‰
Ì~ ÃÅ V7Š gzZ V2zŠ LZ Ô Ì~ ÃÅ Iz !! ‡^‰ !!
çi ^+ça á^jŠÒ^µ ( 1a Ø‘] ð^Ïe oÒ á^jŠÒ^µ tËZ w¾ Ô r # ™sæ(w¾ .‚) [» xHgœ
== n | , ( s§Å ! x» 7Z · ïE L 8™ ÔtÃïE L 8™ =3=
# ™ ~g@a ·gŒZ =rÔ r
r # ™ ãH, mz6,
yZ ñZÎ Â ;g : „ yÎ 0*( ‚$ +Á{) ~ “ kZ ¤ /ZÔ Ç
= = e, ]ðg Æ  b¬tÔ ƒ Ì >% » li ‚ =1=
îŠ ßF,w!* ÃX X ]ZŠ ¢ CZ fX X6,Š z Æ yÎ 0* Æ V¸
n Æ Ùi ‚C Ù Ôì &9 Û ´Š CZ * *™ & ¤z G @*ku
gZŒÛ Ùi ‚ ÃVzuzŠ Ùi ‚ ‚$ +CÙ , ™: vZÔ? Ç ìg HÔ
Ô ó ó @*ƒ 7ÌyáÐZ Ð V˜L L{z Ì[ Z±gzZ ì [ Z±Ïz
ìg @* ƒ >% » VØi ‚ s ÜÆ 4C Ù ŠpgzZ ìg êŠ
yzÛ 9 ~ tg ZŠ Z Æ Yâ 2007 ~gz Û „]úŠ )xâ ä b ¬ kZ
 åŠ HH n²ÌtX X
äÒ 1a å]ç+ oÞ^ŠÞ] îm…^i ( ;g Y c* Ù Š 7VŒ Î ) ¶Å `gŠ ,Å VØi ‚ o
ZC
==É * c ` 7ä ŠÛ- qZ ËLÃo ÌË=4= åŠ HH n²Ð áZjÆ ¸g b!* -Z ~ ÏZ X X
q
²
6,ÏŠ™g » Å dZ §ÇC ,
Ù ÔWZk izC
Ù Ô §œC Ù ÔdZ êL qCÙ l^e xnv‘ çi 6nã2çµ 1‰ ˆq^ Œ]
/
œ%z g"LZX X (àø mû†ô Óô ÛF ûÖ] †ö nûìø äö ×#Ö]æø ½ äö ×#Ö]†ø Óø Úø æø ]æû †ö Óø Úø æø
s Z@Z LZX X X X X X Ð ƒ  vZ gzZÔ Å ä vZ m, ?q -Z gzZ Ô Å äVrZ m, ?q -Z gzZ
²
êL qÔ Dƒ i Z0 +Z W,Z Ð áZjÆg » ƒ|Z LZ X X X X X X 54e $ M yZ/Á M Ô 3 á Zz ä™ m, ?4
 Dƒ q -ÑÆ ',Z',~ ò » ** Ù Ô ! x»C
C Ù Å dZ åŠ HH n²ÌtX X
çÒ 7 æ …] ] å …ç Ò „ Ú †rnÚE ˆq^Â äm äÒ 6m†Ò ä×Ö]
Ý^Ò Ôm] 1‰ 6nÚ N^÷ßnÏm Œ^`ßÚ DJ†ñ^9m…
^Þ †Ò @',Æ kZ Ôì / ñ ô]§ ~ V wÎg ]§z y M Œ Û Âxw Z÷
² 9 Ñ* ! {gÃè =2=
܉z êL q * c Ôì * @ƒ =5=
LZ Ô Ã] ZŠ ¢ LZ Ô Ãg ZMZ LZ ~ó óx ** Æ yÎ 0* ze $g/L Lì e X X » „+ 0K ¶Å VØi ‚
Å ] ZŠ ¢ LZB‚Æ
= =ã * !ÛŒ ìg HxwCZÃ\ M == Æ - qZÙCX X s M
LZXc* X yz¬ozæ) ñƒ ïŠ -Z C
q Ù @*ƒ e Äg t ‚
gzZ „ŠðŠ ñZÎ Â D™™¯Zy M¤ /Z Ô D » ]ZŠ¢ ³ Ô 7Z · Ô t‹ [|Z LZŠp
o Ô ƒ zy u Ì~ Ãz „KZ ŠpÆ ™ð g »i§ » 3 ëÐ
» kZ ? ì ;g ™ H yÃÔ Cƒ 7{Zg ðà k0* Æ yZ Æ ko
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶ KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b ¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „  zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b ¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q -’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @* ™
ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C
Ù ÔgœC Ù ˆ Æ IZ +‡z WZZ +‡Ôì „g yT z e $g Ô „0 +¶
K
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶ KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚à Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008~ZÔ „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~ŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
2
~ Vzg ÑÆ „ yÃBŠ gzZ ,™Šp\ Mê
c*Û c_ Ì » Yâ 2007 ~Z „]úŠ )xâ ä VÐ \ MXXX
â ·Þ^‰ ^Ò7çßnj‰
²
Bâ Û ±5 gzZ Ãq
-Z Ã] Ÿzcë Z PÔ Çƒ F öÐW‘Z KZ Ã܉z êL q ™0=6=
==~g ZŠ Ãz + ,
r™g ŒZ =r [»
# Çg ÌÌZ%Ð ¿k QC Ù {Š6,gŠ gzZ ì @* ƒ ;g ÑŠ Ì¢ »
á ÐnÛ » ãÎ *
ìC 0 íz BÙC Æg ZMZ kƒÔ ƒ ÷e » äƒ ‰ Ü z Áq Æ Tì @* ƒ ñƒ
H g ezŠ Ð ~Š !* 6
X
',z „n à I z o îpI. „ ä V¦o , Z
Vo) g Z MZ øgzZ g ZMZ #
r™Æ Iz o {z=( 1) 10=
gzZ ƒz x ~Z ñO Å ¶Š B‚ » q -Z ËÐ ~Vƒz¤ /Ô z ÌZ z ]à z ]³ Ý Ð g ZMZ iŠ q -Z ä T X ì
êŠ ]úŠ Åì wZŠZ Ó Zg w hÓ Zg Ð VƒZg Å ã!* Û zgôZ
ΠX X gzZ g *
!-
qZ X X J - ]ñÌòzøi Z ˆ {z š Z' × » ] Zg (Z
» Ë Â: ( kuÆ e],ðg ) b ¬ t ÔÇ ìg êŠ vZ Y ¶
KZÔ ì ;g … Y 7Ìt ?ǃ H [ Z± Z(,Ð kZ Ô ;g *F,c
» ( Æ ]à z ]³ wø) Š ¢ ~z*Š ðà „ : Ô ì ÐZ oñçÒ 6nÚ á]‚nÚ 1Ò 7ç×nãÒ |†_Šq
ì ñƒ G îiE $ Zz yZ ðÃÐ Ë„ : Ô ì Ù| == Ô ì *@™ ƒ : Ô ì * @™ Zg ; L: ! Z Iš=7=
ÃâY 2007 ðÑ 20 ä Y ¯z ^ õg @*Ô ì •c* Cg ; š~³Æ Tì Cƒ ÏŠ™g » ¦ù Å št
» c*Š ÀäðOZ ÅŠ !* WxsZ & y Zd } (,Ð ƒ  Æ y Î 0*
gu^‘ p…‚aç2 ‚ÛvÚ …^íjÊ] ‹9Šq Ìn2
~ ]gßÅ à b Å=( 2) 11= ^nÒ Øu
oãe ]æ% oaæ 1a ^m% %…% 1Þ ‹q 1a h]çq [1a
‹q oÒ Ø‘^u oe^nÚ^Ò åæ
== Ø |Z LZ7Z Ô 3â : *c 3â Y xz Y fÔ}Š =8=
¸ ìg kF, Ð w‚ 60yÎ 0* IZ n Æ X 1
x £ kZ 7Z ÆZz ™ç ¿Šp Ú? sæw¾ {z Ô ;gi ** ?
å: g¦ ðÃ~ s »Z z w° õg @* Å yÎ 0*
»X 2
!Zi Z » G LZ „ {zÔ sæw¾ ` M V˜ ‰ ™á ?
+Æ ó ó]gz¢tÃL LäX 3
ØŠ ðŠ r ZŠ x **
$
b§ÏZÔ,™
g ä ` ¯ b§T c* X b§kZ ÃZ +‡ LZ ä Y ¯z ~X 4
å c*
X Ãr# ™ sæw¾ ™0 g Z-Š ðƒ ðö
änÚ^¿jÞ] oÃו
yZd } (,}Ð { Z',
uá Zz ¬ Ão { Z',
uCÙ Ð âY 1995 
ðà ŠyÎ 0*ÂVƒ } 9 JQ Y ¯z ¤ /Z c*
Š ™"$U*t äX 5
}™!Zi Z » G LZ „z ì ð M C™g ezŠ Ð
Ë ™7¨ £ » yZ ] ¸
$
ˆ$Ö „Šp] ¸C Ù àZz äZ”Ð Y ¯z c* $U*
Š™" t äX 6
îñ^Úæ ð^Û×Â
ì ÁñY ; ZuA &Ô ñY Å p°ÎÅX7 c_ » î~©E8eY Ô KwÑ L L Ǿ Ô ì ;gÈ]!*
„q -Z q
-ZC
Ù ~
w‚ 60Æ yÎ 0*ƒ ó ß g» i§Ôì 9
 t ì t wZÎ Ô óì
 x\ M Ð aÆ vZ
^jÖçãe 6n`Þ “í= Ün¿Â oñçÒ oãfÒ ,™ Ì!ZiZ» G gzZ ,Š Ì[Z ?n CZ 7g »i§ 9VY ~
^n+ ça Ñ†Æ åæ Ÿçe Ùçe ]<e oãe 1Þ ‹q äÒ ”ç’íÖ^e 1‰ 7çßni
„ ó ów1Z,
(L LÃVß Zz %1 w1 Z ,
( ì { ZÍ ãK
K̈Z õg *
¨ @=( 3) 12= ÝçÛÃÖ^e 1‰ 7çiçÎ äÏ×ÃjÚ oa g‰ …æ]
q Ù Ð ~ \ M Ô vß ‘ ñ 7,ƒ
-Z C  \ M Ô ì Cze á ==  „ ZpgŠ Š䙿? g I $ gu {Š™yÒ =9=
Æb ¬ t gzZ Vƒ Ð ~ Vß Zz ä™ ¿\ M ,™vZ Ô ì
[ x» Vz ÑZz ó ów1 } (, L Lì ¬Š ~ x  rZ° Vß ‚ ä
½ ]ÎÐ ~ V wÎg ]§gzZ *™ y M ŒÛ Ìku e], ðg
$OgzZ ~ b
- ¬ ì äa xŠÆ Vz kZ Â! x» Ô @* ƒ7
ÌZw gzZ % Z eB; ~ y⤠/ -ZC
Ãq Ù Ð ~ \ M ÂX Ì
ï Š™ u á {z lÃVƒúŠ 8 -!*— ì @* ™ 7 bÑŠ {z Ð
]úŠ )xâ vZ Y ¶ } M M} M Ô ì h » ä™ ,™ m,
KZ ¹!* ?
ì FÐ . Þ £æ x » ** LZ Vz [ x»C Ù Ô
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L

„0 KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008~ZÔ „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~ŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
3

¿>{n Æ pg Ĥ /KZ ? ÔZ uugzZ yñ Å xsZ Yf ó óÏ Ô Ç}™ ` Zg L L\ M ,™: vZ


Æ M%Z ä /™ï )H b§TÔ bŠ 7ÌB‚ » VhÆ 6nñ^q <µ 6nÚ †Ó2 1Ò
g Ô yÎ0* ŠZiWgÃyÎ0* M%Z Hy ¸ ÚZ ÃwzgÆ “ W ñZ·Zz Ìm†= …]çÞ ^+ c†Ò t]…ZZ 1Þ Ôm] †a 1‰ 6nÚ ¸
ì [ ™ Ýq C Ù „ ‚$+Á{ á gN* Æ ä™ »Æ ]¸bZ ŠZiW ó Ï}™ `Zg=(3)14=
}z M óï
]oª » kZ óóì ¹!* ç» „ ‰ Ü z LÃL (‚$+n Æ xZŠZ ~y WÔ Ð VzÈyZÔ }ÈÆ +Z +‡t Ô ì ¬Š
»}z M è‡}z M „
ugIu Æ ~ V *™ÑÃðZÎg z ª f ÅVâ›6,R@¬X7 Lg @* Jm ® ÅgZMZÃy)g» +F,4LZ Ìñƒ Te: Z +‡CÙ
Æ{ c* yIg»gÃgZÂZ ~ Z+ &AZ o. g¶ZÆ yi+Î6,ŸÆ È Ã ƒ Y¯Ô A $ƒ gÎÔ ì @* Z » „ d
a $¾åÂy }Y 7yÃÔ ì
y¶ Kðà » óó´Š ‹)LL }ì n Æ Ú Š t sÜ** ™ ùáÆ A $ƒ ̀' Ô A $ƒ yò Ô A $ƒ !ºÔA $ƒ c Ô A $ƒ S Ô A $
y* C,ge Æ Yâ2007 ~gz Û ñZ',„]úŠ )xâ Ô 7c* ì ¹!* àÍ Ã y)g» Æ R¬ Ð ƒ  Ô ** ™#Ö Óì x» » Z +‡ Ô”!* £Ô
 åŠ HHyÒ tB‚Æ ,gZz õg@* Å VâIg» ~ (30 @*27™) ì*@Y Hg» n Æ ähYZ y CZŠpn Æ ä3
n Æ äo ì Å !x» KZ Âì + X™]>Z d $Œ Û Ãìa Z # ©LL ì i Ðq Z {§Ìt » - q’Å Y ¯z
-ZQ ™Ã © Âì I
q H¸ ™ X yY;a „ V ì CYÖ ™ YgzŠ
6na 1a… †Ò Fnµ 1Þ]…„Þ 1Ò 7çÞ^q oßµ] ð¡Òæ
O%Z {gÃèÔ ì Lg ~gY J - ]ñ Å ìa Ÿt Ôì C™úg7½
]ou Z zŠ » ì ÅÔ‚$+Á{Ô
1Ò ¸ äßn`Ú ^Ò †fÛj‰ ð¡Òæ Ý]†ju] ‚‘ Øe^Î
C*!._ \ M ,™vZ Ô Çƒ· » yJZ +, F J=( 4) 15=
»,k½z , k’Ô Äô)Š Zi W Ô ,™: Ÿ
gu^‘ ͆HÚ Ù†ßq …æ] gu^‘ ‹9Šq Ìn2
−: gz$ L7Z N MÃgz$ Ìæ 5#Æ \ MX 1
6na 1Ó2 ^Ú†Ê á¡Â] …^e …^e
B‚Æ g Z- Š Ì&ÔOg t ‚å Ã;# Å V.¿Šp X 2
ì nÛAzZ » Y ¯z ñƒ D VZ {+ Zà g7 ½Ð T=8=
Vƒ Èg » 6,wßZ Æ ¶Š Ð ß [ Z » • M Z {z Ôì @* ƒú¿Šp/w~y M » kZ ƒ D]ñÅ kZgzZ ñY c* ŠÎ
-Ñ n Æ $
q -zç Å - q’KZ Ã Vo) Ï( » Y ¯zX 3
g ZŠbÆ Äô)Š Zi WgzZ ~g@a ·g ŒZ =r öLÅb Y 2â 007 ðÑ 20 p å 9** ™
† µ Ü Š q 1 Ò 1 j Ò 1 Þ … ^ f ì ] … æ ] Ô × Ú ‹q ‹ q
σ t~(,¹ bŠB‚ » Vo) Ï( » Y¯zˆ Æ # r™
1a äµ^ã2 Õ…^fÚ†‰ ^Ò" #Üm†Ò ofÞ
B‚ B‚ Æ ó ó Vß1 } , (L L ä #r™ pÑ i Zâ [ »X 4
6,ŸÆ È ™0gZŠbÆ Äô)ŠZiW~g¶Z ÏZ=9=
10~ ]Ñq ñƒá$+Ô ì c* Š ™ qzÑ Ü$+ÌÃ]** ´Z!‚JWLZ
 ,™ ãZzt ~ QÔ NZz™ ù á yIg» ÑZzuÆ {Z', uÆ o kZ
Ù i ~pC
C Ù Ô Ç}7,7 Ü$+¼ H7Z äY: J - (õg@* Å3Zz)m
V·™á Ð ðxŠW ïŠ xZ Z z ]³„z à ð .ñgzZð}y›
~
ì$ Ë ƒ" $U* Þ ‡
L
ìg @* Y c*-#
ŠJ Ö ªgzZ ì ;g * @Yc*Š Ã(A$% D ) wÎgC
Z ø Ù ÑC -
Ù J
ì ¶‚ +F,{h+I » yi z Š%C Ù Â Âd $Œ Û Æ ]Z| ð|Æ `WÔÇ
Æ ó ó ñZ·Zz Æ M%Z L LÐ wzZ izg Â/™ï )H X 5
¯ Ã~f q -Z ÃyÎ0* ) 4 z [!‚J‚ Å]g¸B‚B‚Æ wzg
Ð ^Å Y ¯zÔ’ e ** ™ kCõ~ ä™ ù á yIg» !Z t Â7Z
~ òÝ w!* Å]g¸ Ù7Ìt Â{zÔ „ggZŠbÅ ( ¶Š
Zz™ ù á yIg » ! Z ~ o T T {z ì „  ZpgŠ : Z b
¬
Ï Ã}Š 7“LÃ# r™ @s®ZÆ *Z Y *Z {z
ˆq^ äm ä×Ö] ð^(Þ] 5†³ì ^³Ò …^³`j=] Œ] N Zz™ Ã
^+ c†Ò k=]R†e DŒ^`ßÚ †rnÚ J†ñ^9m…E ` W ìg g ZÎÆ V¯ zŠ å # r™ Ý°Z a * * ÑñX 6
kZ Ð s§ÅVÐ\ MXcþ* X ǃ 7¿6,tgZŠZ kZ J -Z# =10= KZ [Z „: gzZРÙµ ZÐ(t) > ›ÃÔ *Z Y *Z {z:Ô Ì
Ï ñY Å7„0 +K¶B‚Æ ]¬g7½Å „0 +K ¶ß ËÅ  b¬ Ã# r™£Z @è‡7Z Ð ÃZC Ù Š à õg@*Ý°Z aï Å èâ
vZ Y K¶Z Çìg * @Y H ù á ùz ð~ „]úŠÙC tg ZŠ Zt ‹® ) ) KZ6,xŠëZC Ù gzZì ´ggZŒ uÅ¿>{
Û ',ÌÄZ',
$‚ÆV ðG
ó ó, 4G
3E5_ MX X /i ‚ L L
„0 +¶KÅ VØi ‚ àZz äƒ s ÜÆ \ M Ð !ZjÆ ó óVz‚ÆV ðG 34G
E 5_ M L LÚÐ Vß ‚ 9 ¸¦ / ( ku e], ðg Æ ) b
¬ t
Å VØi ‚Ô ÔŠ z „
 zŠ & ¸š Ô Ð å ÂÅ b¬ kZ { ZÍ t ZgzZ Æ ] ¬,vŠ Å q
-’gzZ „]úŠ )xâ Ô ì ;g @*

ò ¸{Ô + ̀' z y]¤Ô pÑ i Zâ zï wø WZk ,iz C Ù ˆ Æ IZ
Ù ÔgœC +‡z WZZ
+‡Ôì „g yT z e
$g Ô „0 +¶
K
KZ ì ~Š ]úŠ Å qg Ð Vh ~Š ¿Z ß Æ yZ ŠpÔ v Ð Vìi ‚Ã Vo) VâzŠ Å * Z Y * ZÔf õ
ÇVƒg êŠ vZ Y ¶

]ðg Æ b
e, r™£Z g ŒZ ~g@a =Ô #
¬t Ô \ M ,™vZÔ# r™ ãH,mz6,t ËZ w¾ Ô #
r™ sæw¾ .‚ [» x HgœÔ hÝ
Y â2008~ZÔ „]úŠ)xâ Ô ®
)á Z ~ŠÔ} M M} M Ô ÃyT ÃV7Š ÝZÆ yÎ 0* ÔÃVìi ‚ ÝZ g ZMZ r
# ™ÙC gzZ ku
4

(-
J120*
@102$
eW{+ m§ ó ó! L L
ZÓZ {gÎ5) ,
77ÀF,
VZzgt Ô H7ÀF,
VZzg J ~Š~ Y1â993xÈZk
-kÜZzÐ :Z ~ ugMZ ypgg!* , -’ä kuÆ
iÆ yWÅZ ûq
ÃV”¼ n Æg"ZgzZ V¯ ŸZ ~gz¢¼ ~ ^~k
,’à 120@*102e +ÓZ >gÎ5Ð16! îÔ ì Œ6,f-eW
$W{Z
Yâ 2008 ~Z ===ãU*
Ã=== âY 1993 ag â ===16 " ! " î=== ì ;gY HMg‡g2
+ .
Æ ™sv
1i^q 1q çµ çq 6nÚ c…^e 1Ò 7çje …^2 ^Ò àm†ŠËÚ äj‰çnµ 1‰ äjˆ+
oßÃÚ 1: çÚ 1:çÚ ÌnÒ†`e 1a Í ¡jì] oÊ^Ò 1ãi
1òrnÖ á^q === 120*
@ 102$
e M {+
ZÓZ >gÎ5===
VzgâY LZ ?™NŠ & H7 Za { ìä ]+Z [gvZ X {ìX Üû Òö Y Øô fûÎø Yàû Úôù Y ݺ çû Îø Y ^âø Y Ùø ^ø‰ø Y ‚ù Îø
z™ 1 ¯ '!* Å œÐ kZ Q gzZ z ™ Zh M ÃVâ »Æ ?= ¬= Ð=x ¸-
qZ = ÃyZ =å Y7= ï
V îz y Ì` M Ô H 7Za Ã<‚ Ëä q -ÑÑ øZuzX<‚X àø mû†ô Ëô ÒF Y ^âø Y hô Y]çû vö øf‘û ø] Y Ü$ $ö
T {z ï Š hg Š Zi M Ã( â) & +‚ {z ì ` Zzg ~
(G
”) á Zz ä™g ïZ= Æ kZ =B‚=‰ƒ {z=Q
b§ÏZÔ Âzg 7ÐZ g Z0 +»zŠ ñ3¼ Ð y»zŠ
7( ï zZ )àZz s™zZ m{ îÏG 5rz ðÃä ]+Z [gvZ X îÏG5rzX DMLNEàø mû†ô Ëô ÒF ^ãø ôe ]çû vö øf‘û ø] Ü$ $ö Üû Óö ×ôfûÎø àû Úôù ݺ çû Îø ^ãø øÖ^ø‰ø ‚ù Îø
Û Za
b§ÏZ Ô ðâ Ü zÑ#
‰ Z Q ¬ Ð ?ä x ¸- qZ '* ! „ +Z ‰h7 :
a kŠ c* Û Za 7( .
â $zZ ) x q ðÃä q -ÑÑ øZuzX x qX „ yZ {z ‰ƒ Â( å: ._Æ ]÷Zp Å yZ ) * c Š [ Z ä
ì ã!* á g Z 6Z ? H³Ô ƒ ÑZz ä»
g Š Û» Ð zz Å VÂ* !
hø „ô Óø ûÖ] Yäô ×#Ö] Yo×øÂø Yáø æû †ö jøËû ømY]æû †ö Ëø Òø Yàø mû„ô Ö$]Yà$ Óô ÖF Y æ$ Í¡ì 1Ò l^a]çì oßµ] äÒ 1a oÞ^ŠÞ] l†_Ê
^iça 6n`Þ …^ni 1òÖ 1Ò 1ßÞ^Ú á^ŠÞ]
^Ñ= vZ =,
6 z Z = e
f |+! = Û»= vß {z=p=gzZ
0*
# p å H wZÎ ¸ ÌäVrZ ~g ¦
Z /~¸ ¬ Ð ?
hø „ô Óø ûÖ] äô ×#Ö] o×øÂø áø æû †ö øjËû øm ]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] à$ Óô ÖF æ$ ?‰ ƒ ” GÐ ä™ ¿? ÆŸ {z c* M ‚Ÿ ~ [ Z Æ wZÎ
N*
Ñ,6 vZ J+! yc äVrZ ñƒ Û» á Zz ì (Z p
0*
: ZÎg ` M  H $Ð ¤ ðƒ ðÑ Vð; LZ Å yZ
áø çû ×öÏô Ãû øm Y Ÿø Y Üû âö Y †ö ø%Òû ø] Yæø õÃ ã!* gŠ á g Z Z®ÔDƒ
B= 7= yZ = ¹ =gzZ èõ øfôñ«‰ø YŸø Y æ$ Y éõ†ø nûvô øe Y àû Úô Y äö ×#Ö] Y Øø Ãø qø Y ^Úø
DMLOEáø çû ×ö Ïô Ãû mø Ÿø Üû âö †ö ø%Òû ø]æø & ‚=: =gzZ =Á y»= Ð=vZ = G gHx Zw= 7
|+
bg 7=$
B eÒZ Å yZ gzZ
Ýõ ^uø Y Ÿø Y æ$ Y èõ ×ønû‘ô æø Y Ÿø Y æ$
» =Ôì C ƒ { Ze xk!*ó óe L 7~ ó óe
$ÒZ L ì $ÒZ L L=g £
$zZ ÑZz " a kŠ = : = gzZ=à Zz Y ‹zZ Ð ‹zZ=: = gzZ
.
ì yâ Û »~
V u 0* ÔÆ vZ gzZ vZÉ 7y: e
oÖFô] Y ]çû øÖ^Ãø iø Y Üû âö Y Ùø YØø nûÎô Y ]ƒø ô] Y æø Ýõ ^uø Ÿøæ$ èõ ×ønû‘ô æø Ÿøæ$ èõ føôñ«‰ø Ÿøæ$ éõ†ø nûvô øe Ý àû Úô äö ×#Ö] Øø Ãø qø ^Úø
5rz : gzZ<‚: gzZ {ì *
x q: gzZ îÏG c Š g Z ÛŒ7
c ¯ 7ä vZ *
s§=î W=yZ = WZz=ì *
@Y ¹=#
Z = gzZ

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
5
Ü× g ô u^‘ çÒ ']‚q] æ '^e- 1ßµ] pF…^’Þ æ 'ç`m
Ùô çû ‰ö †$ Ö] Y oøÖô] Y æø Y äö ×#Ö] Y Ùø ˆøø̂ Þûø] Y «Úø
ô
äÒ gq oãe km]‚a gu^‘ …æ] 6na 1j`Ò oãe
wÎg=s§=gzZ=vZ =~g* @Z=
oa äÞ çÒ ']‚q] æ^e- 1Ò pF…^’Þ æ 'ç`m çi ä×Ö]
km]‚a gu^‘ äÞ … æ] 6na 1j`Ò Ü× g ô u ^‘ Ùô çû ‰ö †$ Ö] oøÖô]æø äö ×#Ö] Ùø ˆøø̂ Þûø] «Úø oÖFô] ]çû øÖ^Ãø øi Üû ãö øÖ Øø nûÎô ]ƒø ô]æø
6 n a 1 j` Ò H wi * * ä vZ¼ s§Å kZ î W ì * @Y ¹Ð yZ # Z gzZ
¬H n Æ \ M ?ì ¬H n }÷ ? ä ™ H pVŒ s§Å V ~wÎg gzZ
ì ã!* gŠ á g Z 6 Z ?ì wi **
ä vZ ¼ s§Å k Q î M ì @* Y ¹Ð yZ Z # Q gzZ
Üû Òö Y ‹ø Ëö Þûø] Y Üû Óö nû×øÂø Y ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø m%«ø mF ? ïŠ [Z H {zÔ ì c* àJ - ?ä ~ V·¼ gzZ ì H
]+Z [g vZ y!* +N â 
& Û ±5
KZ =Vâ Y=ß, 6 óf LZ=ñÑ yZZ = = } Z
^øÞ‚û qø Yæø Y ^Úø Y ^øÞ Y gö Šû uø Y ]çû Öö^Îø
Üû Óö Šø Ëö Þûø] Üû Óö nû×øÂø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø m%«ø mF ä ë= *
c*
0 = = n }g ø=ì °»= ë
z™„Å yY KZ ?ß Zz ÇÈZZ } Z ^øÞ Y øð«øe! Y åô Y oû ×øÂø
áô^Ûm] ^jÃÎ]æ Üi †+] ça 1ñŸ á^Ûm] çq ç+ çÖ åæ c] LZ =V7*
!= kZ =,
6
†ÓÊ oÒ oa3 h]çq …ç–u 1Ò ä×Ö] çi ça 1ñŸ oÏnÏu
^øÞ ðø«øe! äô nû×øÂø ^øÞ‚û qø æø ^Úø ^øßföŠû uø ]çû Öö^Îø
çñ^q HJ †µ 1_e^• Œ] 3çì( çÓÞ^ãq …‚Þ] 1ßµ] (æ †Ò
Ê Z.
]Z ƒ *
! M LZ ä ë *c*
0,
6 T {z n }g ø ì °» ë {z
Ãh — 7¼ Zg v3zçÆ yQ gzZ òg » z Š· ß yY gzZ
Ù牅 1Ò ä×Ö] …æ] ä×Ö] Üi 6nÛa oñ^ãe 6na 1j`Ò åæ
ì ã!* á g Z ÔÐ
g›
^m^µ çÒ 7ç+…ˆe 1ßµ] †µ ‹q 1Þ Üa çñ¡e äÞ Í †› oÒ
Üû jömû‚ø øjâû ] Y ]ƒø ô] Y Ø$ •ø Yàû Ú$ Y Üû Òö Y †% –ö øm Y Ÿø 1a oÊ^Ò 1òÖ c…^Ûa åæ 1a
?ƒ * Z =} zYƒ {Ze=ðà =à ?=Ç}Š yv= :
0 { Zg=# ä ë ì x £ „ ¹ Ð !Zj kZ n Æ # Ö ZÅ `M
Üû jömû‚ø jøâû ] ]ƒø ô] Ø$ •ø àû Ú$ Üû Òö †% –ö mø Ÿø Æ w‚ Î {Ša ë Â Ï F¤ /Z ì ã ™ ÔÅ s sZ Â „ :
ƒ,6$
eZ@ ?#Z ‰ƒ { Ze »Ð Ãà yv7 ì¢ 8¯ " $ Ãs sZ „ ä ë: gzZ Ð N Y ƒ xzøÐ Pgz
á-†Î Ôm†@ Ÿ åü‚uæ 6nÖ >rÛ‰ |†› oã2] k`e ä ë {z ._ ÐÆ < L zy MŒÛ ,q Å s sZ ä ëÔ
6na 1a… ]†a' çÒ Åç•çÚ Œ] …^e …^e 6nÚ Üm†Ò ð ä/Z Ôì ** ™g (Z ]jV;z ]2z u“V˜ Ô h
÷]†a^¾(Ý¡Æ ØÃËÖ^e ¡÷‘] ^Ò Ønñ]†‰] (Ønñ]†‰] äÒ n kZ ì Is Ü6,^a Åê e ÐZ ì s ÜÆ k QÚ
äÓm†Ú] o×FÂ] l
ô †µ†‰ Ô ð ƒ 7pôL ó ó õg @*L LgzZ ì ó ó õg @*
L L{z
-Z
J # Çìg ̈¸ ?J -‰ Ü z ÏZ sÜ]g ¸ yzç » VâzŠ gzZ oãe åæ …æ] 1a Üm†Ò á †Î Í†‘ …æ] ͆‘ ÁçËvÚ
}iu Å \ M yŠ kZ ñƒ yŠ TÔ76,~ V· q nZ z ®
) ¤Z ? Ô×ŠÚ 1ßµ] oñçÒ †açi oßÃÚ Ôi àjÚ 1Ò oe†Â
Æ kZ gzZ / Xzà ;Ô / VZ Ôn ÆV7Š Æ \ M Ô {g f CÙ » Ðe^_Ú 1Ò
ñY 0ÌZ ÑZz äƒ Š XZ ˆ ì ã!* á g ZÔÇìg @*
g Š ™Ô ì ;g @* 8™
™Ô ì ©
Üû Òö Y ðögôù ßømö Y Íø Y ^Ã÷ nûÛô qø Y Üû Òö Y Äö qô †û Úø Y äô ×#Ö] Y oøÖô] áø çû Ûö ×øÃû øm YŸø Y Üû âö Y ¨öö̈ «øe! Y áø ^Òø Y çû øÖ Y æø Y ø]
à ?=uŠ¸= :=
ƒ= Zg v= *
* Y Q =vZ =s§ … Y=: = Æ yZ = \ *
!=Vƒ =p /
¤ Z =X = H
áø çû ×ö Ûø Ãû iø Y Üû jößûÒö Y ^Úø Y hô áø æû ‚ö øjãû øm Y Ÿø Y æ$ Y ^÷ònûHø
D™ = ?¸ =Æ kZ =B‚
D*
0 { Zg= : = gzZ=¼
ë çû ×öÛø Ãû øi Üû jößûÒö ^Ûø eô Üû Óö òöfôùøßnöÊø ^Ã÷ nûÛô qø Üû Óö Ãö qô †û Úø äô ×#Ö] oøÖô]
( 105) á áø æû ‚ö øjãû mø Ÿøæ$ ^÷ònûHø áø çû Ûö ×øÃû øm Ÿø Üû âö ¨öö̈ «øe! áø ^Òø çû øÖæø ø]
 Ç}Š }Š¸»{z Q Ã ƒ ?ì * * Y ™^ß Å „ vZ s§ pg: DŠ Z.
{z „ : gzZ ̼ Vƒ n ]Zz ƒ *
! M Æ( òg» z Š·) yQ { Zp
( V1z° ¬Ô V*â Û* * ) ìg D™~ *Š ?¼ $Z@ #
Vƒ e r™
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
6

^÷ßÛø ø$ Y ǻå´ Y hô Y pû †ô øjYû øÞ Y Ÿø Üû Òö Y àô nûøe Y éö Qø ^ãø Hø Y ]çû ßöÚø ! Y àø mû„ô $Ö] Y ^ãø mûöø] Y «mF
7 ðÃ=Æ kZ = á+
$=ëÐ B wñ=7 }g v=yxgŠ = „ZÍ =ƒ ñÑ yZZ = =X = } Z
oeF †û Îö ]ƒø Y áø ^Òø Y çû øÖ Y æ$ Üû Óö ßônûøe éö Qø ^ãø Hø ]çû ßöÚø ! àø mû„ô $Ö] ^ãø mûö«ø mF
"ÛŒÔgZŠ ¸g=Vƒ=p/
áZz $ ¤ Z =gzZ ( ì t ‚Ÿ » ) „ZÍ yxgŠ }g vVß Zz yZZ } Z
oeF †û Îö ]ƒø áø ^Òø çû øÖæ$ ^ß÷Ûø ø$ ä́ä´ ôe pû †ô øjYû øÞ Ÿø lö çû Ûø ûÖ] Y Üö Òö Y ‚ø uø ø] Y †ø –ø uø Y ]ƒø ô]
"Z ی#
Vƒ „ $ r™p/
¤ Z¼ núÆ kZ e
f wñ!+
$ ë7 ]ñ=~ ?=ÃË-
qZ =Ģq=#
Z
«Þ$Yáû ô]Yäô ×#Ö]Yéø Qø ^ãø Hø YÜö jöÓû øÞYŸøYæø Ùõ ‚û Âø ]æø ƒø Y àô ßF $û] Y èô n$‘ô çø ûÖ] Y àø nûuô
ë = ï=vZ =„ZÍ=ëÐ N Ö= : = gzZ r™= ¿zŠ =¤z=܉z
g ±Z #
àø nûÛô ô$ŸFû]Yàø Úô YÙ$ Y]ƒø ô] Ùõ ‚û Âø ]æø ƒø àô ßF $û] èô n$‘ô çø ûÖ] àø nûuô lö çû Ûø ûÖ] Üö Òö ‚ø uø ø] †ø –ø uø ]ƒø ô]
Vzg Õ= Ð = %Z= ܉z kZ #
zŠ ñ™¤z {z Ô ]ñÃËÐ ~ ? ã M Z
DMLREàø nûÛô ô$ŸFû] àø Ûô $Ö ]ƒø ô] «Þ$ô] äô ×#Ö] éø Qø ^ãø Hø Üö jöÓû øÞ Ÿøæø Ð ~ VzŠ% Ú!*w° ïE
L 8™
ëQ ÂÐ N Ö ¼ ë/¤ Z gzZ ÃÅvZ „ZÍ ëÐ N Ö : gzZ Üû Òö Y †ô nûÆø Y àû Úô Y áô †F ìø ! Y æû ø] Y Üû Òö Y àû Úôù
Ð V ƒ Ð ~ Vzg Õ }g v= ZÎ=Ð=zŠ gzZ =*
c =?= Ð
h] 6n`Þ o•]… . çÖ †µ kn‘æ Œ] äÒ 1òrnÒ š†Ê
çi 6na l^`fIæ Õ çÓI oãe
ÜEû \IÒö †ô nûÆø àû Úô áô †F ìø ! æû ø] Üû Óö ßûÚôù
( Vƒ úB )) zŠ ZÎ}g v*
c Vƒ Ð ~ ?{ Zp
«Ï$ vø øj‰û ] Y ^Ûø âö Y á$ ø] Yo?×F Âø Y †ø %ôÂö Yáû ô] Y Íø 6n`Þ åæ 6n`Ûi …æ] ça 6nÚ å†nÆæ †Ë‰ Üi †+] …æ]
ì H$
"*
U h= VâzŠ yZ= ] *
! kZ= ,
6=ðƒ¸=/
¤Z = : 1a ^Þ †Ò 1‰ 6nÚ 7ç+çÖ c†‰æ3 çi 1jÓ‰ ØÚ
àô ÚF çû Ïö øm Y áô †F ìø ! Y Íø Y ^Û÷ $ûô] ô …û Ÿøû] Y oÊô Y Üû jöeû†ø •ø Y Üû jöÞûø] Y áû ô]
š
Ð Vƒ } 9=¿zŠ = :={H
k ~ }i = @
Ö=ƒ º=?= /
¤Z
àô ÚF çû Ïö øm áô †F ìø ^F Êø ^Û÷ $ûô] «Ï$ vø øj‰û ] ^Ûø ãö Þ$ø] o?×F Âø †ø %ôÂö áû ^ôÊø lô çû Ûø ûÖ] Y èö øfnû’ô Ú% YÜû Òö Y kû øe^‘ø ø] Y Íø
Q ñƒ $
A%Æ { H
k Ë{ ZÍ VâzŠ {z ñYƒ¸/
¤ ZQ Å ]ñ=¤= »=ã = :
Vƒ } 9zŠ }uzŠ
lô çû Ûø ûÖ] èö øfnû’ô Ú% Üû Óö jûøe^‘ø ^øÊø š
ô …û Ÿøû] oÊô Üû jöeû†ø •ø Üû jöÞûø] áû ô]
Üö âô Y oû ×øÂø Y Ð$ vø øj‰û ] Y àø mû„ô $Ö] Y àø Úô Y ^Ûø âö Y Ýø ^Ïø Úø âW¤Å]ñ^ÈZgzŠ »( gzZ)ƒìg™^~ }i ?/ ¤Z
Æ y Q= ,
6=ì H $
"*
U h=VÍß yZ=Ð=VâzŠ yZ=( ì à M XŠ q » ]ñ¤ »gzZ ƒ ~^ª
q ~ }i ?¤
/Z
Üö ãô nû×øÂø Ð$ vø øj‰û ] àø mû„ô $Ö] àø Úô ^Ûø ãö Úø ^Ïø Úø ì ¬» ä ™¤z »Â
VrZ Æ yZ ,
6z Z å H $
"*
U h Ð ~ VÍß yZ ,
6 x £Æ y Z
N Yƒ } 9ì ðƒ _hÅ Xvß}uzŠ ä éô ç×F ’$ Ö] Y ‚ô Ãû øe Y Ý àû Úô Y ^Ûø âö Y áø çû Šö fôvû øi
i ú=ˆ= X = VâzŠ yZ = Åg ™È
äô ×#Ö] Y hô Y àô ÛF Šô Ïû mö Y Íø Yàô nF øÖæû Ÿøû]
Æ vZ =B‚=N 3nVâzŠ = :=¸ Æ kZ -
qŠ ,
4 Üû jöfûiø…û ] Y áô ô] Y äô ×#Ö] Y hô Y àô ÛF Šô Ïû mö Y Íø
ƒ — »=/
¤ Z= vZ=B‚=N 3nVâzŠ =:
Ð% uø ø] Y «øÞ Y lö Qø ^ãø Hø Y Ùø
E ¹= ~g ø=„ ZÍ = %Z Üû jöfûøi…û ] áô ô] äô ×#Ö^ôe àô ÛF Šô Ïû nöÊø éô ç×F ’$ Ö] ‚ô Ãû øe Ý àû Úô ^Ûø ãö øÞçû Šö ôfvû iø
N3nÅvZ VâzŠ :ÔÆ iúˆ ÃVâzŠ yZßuzg (ƒ—»¤
Ð% uø ø] «øßiöQø ^ãø Yø øÖ äô ×#Ö^eô àô ÛF Šô Ïû nöÊø àô nF øÖæû Ÿøû] /Z Ô)
~g ø B‚Æ vZ N 3n{z : gzZ ¸ ¬ - 4Æ yZ gzZ ¹)i ú ä ¼ Ôi úˆ ‚Ÿ VâzŠ {z ñ¯ ä ?{ ZÍ zŠ 
qŠ ,
ì E {Š *
c i ì 4 ]Š Þ ( }gzZ ) ÅvZ VâzŠ N 3n ì
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
7

Üû jöfûqô ö] Y ]ƒø ^Úø Y Ùö çû Ïö mø Y Íø «øßmû‚ø øjÂû ] Y ^Úø Y æø Y ^Ûø âô Y éô Qø ^ãø Hø Yàû Úô


?¸ ‰ Š [ Z =H=Ǿ = : ë ‰ òÐ u=7=gzZ = VâzŠ yZ=„ZÍ=Ð
Üû jöfûqô ö] cƒø ^Úø Ùö çû Ïö ønÊø Øø ‰ö †% Ö] äö ×#Ö] Äö Ûø rû øm Ýø çû øm «ßømû‚ø øjÂû ] ^Úø æø ^Ûø ãô iô Qø ^ãø Hø àû Úô
Ð â7 gzZ Ð ,™ ¦ÃVßÎg }g ‚Æ }g ‚vZ yŠ T ä ë CŠ *
c i ðÃÅ 7gzZ ~ ¨ £Æ „ZÍ Å VâzŠ yZ
å5 [ Z H ( ~ *Š » ]úŠ ~g v) »
àø nûÛô ×ô¿# Ö] Y àø Úô Y Ù$ Y ]ƒø ô] Y«Þ$ Y áû ô]
1òrnÒ HçÞ çÒ km Œ] 1‰ 1Ö]çu 1Ò gñ^ÇÖ] Ü×Â
( ¦)ݪ=Ð=%Z= ܉z kZ =ë= ï
1Ò á] äÒ ^+ c†Ò …]†Î] Ù牅 †a á3 1Ò kÚ^nÎ äÒ
^ãi 6n`Þ gñ^ÇÖ] Ü× Œ^µ DMLSE àø nûÛô ×ô¿# Ö] àø Ûô $Ö ]ƒø ô] «ôÞ$]
ñ ‡ M ñ/ô {Š™ š
M F, Æ~ V · ì „z g Z ŒÛ Z ƒ|Z ÌVŒ Ð N Y ƒ Ð ~ V>ª G ë ( ~ ]gßÅ CŠ *
c i)
4~ V wÎg Æ vZ gzZ vZ L L¸ D™ ¹ 6,wZÎ Æ ~ V g Zæ** éô Qø ^ãø Y$ Ö] Y hô Y ]çû iö^ûm$ Yáû ø] YoÞ5 Qû ø] Y Ôø ôÖƒF
ì DZg ‚» }g ‚ k0* Æ „ vZ ó ó … Y dÛŒ{Š *
„ ZÍ=B‚=N M á= t=$ c i=t
1òãÒ… 6 ^m oãe å †ÏÊ åæ ^Ò ˆq^ Œ] >i^‰ 1Ò o‰]
«âø Y äô qû æø Y o×F Âø
6m†fì oÒ gñ^Æ çq 6na 1‰] oa 1j`Ò çi ofÞ äÒ
kZ = b§= ,
6
6 n a 1j m 6
?c* Û «D» T
â $¸ ó ó HÃwÎg ¾Ô Ñ ¾ L L ä ]+Z [g vZ «ãø ãô qû æø o×F Âø éô Qø ^ãø Y$ Ö^ôe ]çû iö^ûm$ áû ø] oÞ5 Qû ø] Ôø ôÖƒF
øZuz ~ & ¤ Å ÏZ Ô 7)f Æ \ M gzZ }÷ ç » u Å kZ „ ZÍ N M á Ô ì dZ Ôì -
q Š,4 ¹ [|Z t
 Dâ Ûq
-ÑÑ ~ ÏŠ ñÅ Vß Zz ¬
hô çû nöÇö Öû] Y Ýö ¡$Âø Y kø Þûø] Y Õø Y á$ ô] Y ^øÞ Y Ùø YÜø ×ûÂô Y ŸøY ]çû Öö^Îø Üû âô Y áô ^Ûø mûø] Y ‚ø Ãû øe Y ÝẠ^Ûø mûø] Y Q$ †ø iö Y áû ø] Ycçû Êö^íø øm Y æû ø]
’=ÑZz + Y=Â=Â= ï= …= WZz=D=7=Ð }
'!* Å y Q=V©=ˆ= 9=Ï N Y ~¢= t= ,g e =*
c
DMLUEhô çû nöÇö Öû] Ýö ¡$Âø kø Þûø] Ôø Þ$ô] ^øßøÖ Üø ×ûÂô Ÿø ]çû Öö^Îø Üû ãô Þô^Ûø mûø] ‚ø Ãû øe ÝẠ^Ûø mûø] Q$ †ø iö áû ø] cçû Êö ^íø mø æû ø]
}g ‚ „ \ M vZ ïÔ ì 7Dð Ãk*
0 }g ø wÎg Ð } 9Å yZÔÅ yZ 9Ï N Y ~Š ™Šg ,g e {z *
c
 áZz + Y ÃxEÆ $
T ¸ }g ‚Æ ˆÆe
h3
†û Òö ƒû ] Y Üø øm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÃô mF Y äö ×#Ö] YÙø ^Îø Y ƒû ô] ]çû Ãö Ûø ‰û ] Y æø Y äø ×#Ö] Y ]çÏö i$] Y æø
™Š * d=ð}} Z =vZ =¹ = #
c =*% = W Z ’=gzZ=vZ =zg e = gzZ
Õø Y oû ×øÂø Y pû Y kô Ûø Ãû ôÞ àø nûÏô Šô ËF ûÖ] Y Ýø çû Ïø ûÖ] Y p‚ô ãû øm YŸøY äö ×#Ö] Y æø
LZ = ,
6=~÷= Ú ÃÅ VdÃ=x ¸=êŠ $
eZ@=7=vZ =gzZ
Ôø nû×øÂø oû jôÛø Ãû ôÞ †û Òö ƒû ] Üø øm†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF äö ×#Ö] Ùø ^Îø ƒû ô] ø nûÏôŠô ËF ûÖ] Ýøçû Ïø ûÖ] p‚ô ãû mø Ÿø äö ×#Ö]æø ]çû Ãö Ûø ‰û ]æø äø×#Ö] ]çÏö i$]æø
DMLTEà
ð}} Z Ð *%0Z }]+Z [g vZ Ð }܉ z TgzZ Ô’gzZ Ôƒg Dg e Ð „Š [Z g—Æ vZgzZ
¸G, 6 \ M ä ë Ã] â ÅZ yZ < Š *
c \ M *%0Z ÃÅ Vdà x ¸ ïŠ 7$ eZ@ vZ
ö û ø ø û ø F
Œô ‚ö ÏÖ] Y |ô æû †ö eô Y Õ Y l% ‚û m$] Y ƒô] Y Õ Y éô ‚ø ôÖ]æø Yo×Âø Y æø kn%nu p3^nßeçÒ Ñ‡… 6nÚ á^vjÚŸ] …]3
u 0* =bzg= ~¾=ä ~ ~Š ]¸= Z # =~¾= Vâ =6,zZ=gzZ Ý^¿Þ oI^ÃÚ ØŠ×ŠÚ Ünu… h… ( 1a Ø‘^u
ö û ø % ø û ø F
Œô ‚ö ÏÖ] |ô æû †ö eô Ôi‚û m$] ƒô] Ôiô‚ø ôÖ]æø o×Âø æø 6na 1a… ^Ú†Ê p…^q l^Ú^Óu] †µ oa
ë#Z <Š * c ÌÃ܉z kZ Ô , 6 {.]â {−Zz Å \ M ä ë G gzZ q -Z Ôð0*q -Z à Zz Y ~ ó óV
-Z q $Zgz L L yŠ Æ # Ö ª Ã ¿C
Ù
Ãx?Zm LZƒ ]| ) ¶ÅG * @Ð k;Z bzg Ã\ M ä ì ã!* gŠ á g Z ǃ bŠ [ˆ » Cg q -Z
( å* c â ÛgHn Æ DÆ \ M Øø ‰ö †% Ö] Y äö ×#Ö] Y Äö Ûø rû øm Y Ýø çû øm
< Š c* ÌÃx ÅZ kZ gzZ ÃVz9=vZ=Ç}™ ‰Z =yŠ T
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
8

oû Þôƒû ^ôeô Y”
ø †ø eûŸøû] Y æø Y äø Ûø Òû Ÿøû] Y −ö †ô fûiö Y æø ¡÷ãû Òø Y æø Y ‚ô ãû Ûø ûÖ] Y oÊô Y Œø ^ß$Ö] Y Üö ×ôùÓø iö
ÃShÃ=gzZ =Ãñ+
0Z Š Zi gŠ â =¸ D™ YZ= gzZ ²Š Z = gzZ = áÑ= @
Ö=VÍß=å *
@™'*

oÞôƒû ^ôeô ”
ø †ø eûŸøû]æø äø Ûø Òû Ÿøû] −ö †ô fûiöæø oû Þôƒû ^ôeô Ý]†÷ nû›ø áö çû Óö øjÊø ¡÷ãû Òø æø ‚ô ãû Ûø Öû] oÊô Œø ^ß$Ö] Üö ×ôùÓø iö
m,
' gzZ ñ+
0Z ¸ D™ YZ \ WgzZ å *
@Y 0 {+
0,
6 }÷ {z Q Ì~ áÑB‚Æ Vâ K
K̈Z ¸ D™'*
¨ !\ M #
Z
Ð ¬}÷ÃáZz Ì~ /Å 6 ²Š ZgzZ
pû Y áô ƒû ô] Y hô Y oiF çû Ûø ûÖ] Y tö †ô íû iö Y ƒû ô] Y æø ZZ…æ] XXŸçãqZZäÒ 6na 1ñ b<µ ¸ 6nÚ l…ç‘ o‰]
# = gzZ
Æ }÷ = ¬=B‚= ÃVzŠç'N=\ M ¸ sï=Z ke^$ ^:çãq çÒ knñ‡†Ú Á^ËÖ] 1Ò XX†Û oÒ àµ <nâ3]
‚Ûu] Ý¡Æ ]‡†Ú( 6na Üa] oa k`e 1òÖ 1Ò 1Þ†Ò
oû Þôƒû ^ôeô oiF çû Ûø ûÖ] tö †ô íû iö ƒû ô]æø 6nÚ pFçÂ3 1Ò lçfÞ o:çãq oßµ] oÛß`q
# gzZ
Ð ¬}÷Ã}Šç'N¸ D™ Z9wï \WZ 6na 1j`Ò
Õø Y àû Âø Y Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ßôøe Ykö Ëû Ëø Òø Y ƒû ô] Y æø P Æ öZa Âð}]| 6,{7 t ó óVƒ Šúñ [„ ~ L L
= Ð=LZuZ µ=ä ~ HÈ=܉z T= gzZ ó óáÑ L L D â Û Â ¸ Ñ % 1 ~ó óáÑ L L„ ~ V[ R
Ôø ßûÂø Øø mû ðôc†ø ‰û ô] o?û ôßøe kö Ëû Ëø Òø ƒû ô]æø ǃ ]o HgzZ Z (,Ð kZ » Ò6,kZ Ôì Cƒ J -w‚ 24/Å
Ð Æ \ M ( O ) ä ëå »zg ÃLZuZ µ ‰Ü z TgzZ Y c*5 Ü1 Ìà Vzgâ Y Â~ / Å w‚ 24 M h aÎ 7Ìt {z
^m ]ˆ‰…ç_eE 6n,ßq (1a ä_ÏÞ ]<e k`e Ôm] äm K~uzŠ b§ÏZ ! ! ! ???ì YBù { 7t ì Y
Å 6 ²Š Z L L ã¶
6na 1jÒæ… ä×Ö] 6na 1i]æ†Ò ä×Ö] Dá^vjÚ] ì t |Ôì Cƒ J - w‚30 {z D â Û ~ } g !*
Æ ó/
ó
6n`Þ 1‰] ¸- Ôi gq(Dá^vjÚ] ^m ]ˆ‰…ç_eE ~ /Å „ äY ñVZ {z ǃ wz4,{g !* zŠ » ð}]|Z #
^+ 1ñ- >rÛ‰ 6n`Þ àm' 1+ 6nãrÛ‰ ì ã!* á g Z Ô Ð NÑ p=6,gîÆ äZ Æ ~
g Š V·
å »zg ¹Z ä ë ì c* ŠÈ ÌVŒ ì Š H¹~ y M ŒÛ g !*
g !* èø Ûø Óû vô ûÖ] Y æø Y gø jF Óô ûÖ] Y Õø Y kö Ûû ×$Âø Y ƒû ô] Y æø
7Ð ½ Z Ë ( “R,)š M F,ËÔ~È /µ Ë Å \ M t Õ= gzZ=[ 2Z = N= ä ~ ð2=#
Z = gzZ
Ð \ M 7Z å»zg ä ë Ô ¸ Æg
Øø nûrô ÞûŸôû] Yæø Y éø …F çû j$Ö] Y æø
]æû †ö ËøÒø Yàø mû„ô $Ö] Y Ùø ^Îø Y Íø Y kô ßFnôùøfûÖ^eô Y Üû âö Y kø òûqô Y ƒûô] gZ =gzZ=]Zg Â= gzZ
¸ Û»= =¹= := PŠ =k*
0 Æ y Q= \ M ¸ *
cÑ = #
Z
Øø nûrô ÞûŸôû]æø éø …F çû j$Ö]æø èø Ûø Óû vô ûÖ]æø gø jF Óô Öû] Ôø jöÛû ×$Âø ƒû ô]æø
]æû †ö Ëø Òø àø mû„ô $Ö] Ùø ^Ïø Êø kô ßF nôùføûÖ^eô Üû ãö øjòûqô ƒû ô] gZ gzZ ]Zg ÂgzZ ÕgzZ [ Ã\W ð2ä ~ ‰Ü z TgzZ
PŠ k*
0 Æ( ò¾z Š·) yQ \ M ¸ ñÑ #
Z
p†nÚ (çÒ l^Ú^ÏÚ á] 1òrnÒ '^m ¸- ëoFŠn c] …æ]
¸ Û» ä VrQ ¹Q
çÒ TSíe Œ]
ຠnûfôÚ% Y †º vû ‰ô Y Ÿ$ô] Yc„ø âF Y áû ô] Y Üû âö Y àû Úô †ô nû_$ Ö] Y èô øònûâø Y Õø Yàô nû_ôù Ö] Y àø Úô Y Ðö ×ö íû øi Y ƒû ô] Y æø
Ù ª=zŠ Y=1=t = 7= yQ= Ð
C gâ Y = ]gß= ‰=è=Ð=å*
@¯ Â=#
Z = gzZ
DMMLE ຠnûfôÚ% †º vû ‰ô Ÿ$ô] c„ø âF áû ô] Üû ãö ßûÚô ^âø Y oû Êô Y îö Ëö ßûøi Y Íø Y pû Y áô ƒû ô] Y hô
zŠ Y ãZz 1 ( ð} ñѼ )t 7X Ð ~ yZ
Ö=å |Y=:=}÷=¬=B‚
Æ kZ = @
á@†Î á^eˆe îm…^i p…çµ oÒ ÙæˆÞ 1Ò Ø‰… æ ëð^nfÞ]
ö
Œ] 1‰ lçÂ6 oÒ Ù牅 †a ofÞ †a äÒ 1a å]ç+ Üm†Ò ^ãø nûÊô îö Ëö ßûøjÊø oû ôÞƒû ^ôeô †ô nû_$ Ö] èô òønûãø Òø àô nû_ôù Ö] àø Úô Ðö ×ö íû øi ƒû ô]æø
x•]æ 1‰]ö äÒ 1ñça †$^jÚ …‚Î Œ] .çÖ 1Ò …æ6 Ôyf Z }÷¸ D ¯ ^Å}+ 0,
6 Ð k Z™á è\ M #
Z gzZ
^m6 …]†Î æ6^q ~ kZ ¸ Dg â -
7Y Ð ¬}÷
Ð( cà Ñ ) y å ñ0 +Z Æ „z =ÔH Ìä Š· ¸ pû Y áô ƒû ô] Y hô Y Ý]†÷ nû›ø Y áö çû Óö øi Y Íø
}7 °g [g D™4 z [Å ä™ b G½]IÃVÍß
¬Ô ¶Š ï Æ }÷=¬=B‚=Z+
0,
6= å *
@Y ƒ = :

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
9
^øÞ Y hö çû ×öÎö Y à$ òôÛø _û iø Y æø ¬  ÃÚ kZ „ ë Â{7Ô D™ b
}Š ™ b ¬ Ð
}g ø=wŠ =Vƒ t= gzZ àø ḿmùù́´ …ô ]çø vø ûÖ] YoøÖô] Y kö nûuø æû ø] Y ƒû ô] Y æø
^ßøeöçû ×ö Îö à$ ôòÛø _û øi æø ^ãø ßûÚô Øø Òö ªû Þ$ áû ø] ‚ö mû†ô Þö ]çû Öö^Îø V- gZj=s§=ä ~ Èkz=#
Z = gzZ
ƒ yEZ * @Ð ~ kZ N 3 T e ë ¹ äVrZ àø ḿmùù́´ …ô ]çø vø ûÖ] oøÖô] kö nûuø æû ø] ƒû ô]æø
ÃVߊ }g ø ñY Æ +g Zj ( å ÑZ e ~ wŠ ) ¶Èkz ܉z TgzZ
¹ ñƒ D™s # Ÿz Zg ¯ä VrZ pû Y Ùô çû ‰ö …ø Y hô Y æø Y pû Y hô Y ]çû ßöÚô ! Y áû ø]
Ôm]! Üa äÓ×e 1a… †Ò 6n`Þ Ù]ç‰ †µ l…‚Î oÒ ä×Ö] Üa }÷=wÎg =B‚ = gzZ =}÷=B‚ = î Ñ yZZ=
ça Ù‡^Þ çq 1‰ 6nÚ Œ] 6nñ^ãÒ äÒ 6na 1ja^2 äm çi! oû ôÖçû ‰ö †ø eôæø oû ôe ]çû ßöÚô ! áû ø]
6na 1ja^2 äm ]!†‰æ6 !…æ] 1‰7çÞ^Û‰@ 6,V
~wÎg }÷gzZ ,
6 í î Ñ ÇÈ ZZ
z b‚z  wŠ }g ø èY ñY ƒ yEZ à Vߊ }g ø Ð kZ ‚û ãø Hû ø] Y æø Y ^ß$Úø ! Ycçû Öö^Îø
$ëÐ kZ g"ƬVÐ 6,
A Ô „z =Ô4 z [Ô ù Zg f g { ZÍ \ W= gzZ=ñÑ yZZ ë=¹ ä VrZ
Ìt gzZ ,Š ™ Ñ q ð Ã~C Ù ª…\ M Z # 
áø çû Ûö ×ôŠû Úö Y ^Þø Y á$ ø] Y hô
 y›=ë= Æ kZ =B‚
^øÞ Y kø Îû ‚ø ‘ø Y ‚û Îø Y áû ø] Y Üø ×øÃû øÞ Y æø DMMME áø çû Ûö ×ôŠû Úö ^øßÞ$^øeô ‚û ãø Hû ]æø ^ß$Úø ! cçû Öö^Îø
Ð ë= ä ?¹ s = ï= = ë 3Y = gzZ .Ô gZÎâ Û ë ïg { ZÍ \WgzZ ñÑ yZZ ë ä V,Z ¹
àø mû‚ô ãô Y# Ö] Y àø Úô Y ^âø Y oû ×øÂø Y áø çû Óö øÞ Y æø 1òrnÒ 6^m oãe çÒ kÎæ Œë o Š n  c] … æ ]
{ ZÍ=Ð= kZ= ,
6=Vƒ ë = gzZ Üø øm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y ^mF Y áø çû m%…ô ]çø vø Öû] Y Ùø ^Îø Y ƒû ô]
DM M OEàø mû‚ô ãô Y# Ö] àø Úô ^ãø nû×øÂø áø çû Óö øÞæø ^øßøjÎû‚ø ‘ø ‚û Îø áû ø] Üø ×øÃû Þøæø d=ð}= } Z = ä V-g Zj=¹ = #
*%=W Z
g { ZÍ,
6 kZ ëgzZ Ð ë ¹ s ä \ W ë 3YgzZ Üø mø†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF áø çû m%…ô ]çø vø ûÖ] Ùø ^Îø ƒû ô]
™ƒW, OÐ T ¶s # Ÿz „ Š ',
i ~(, Ð ð}ä V- g ZjÆ *%0Z ð}å ¹Ü‰z TgzZ
«Þø Y h$ …ø Y Ü$ ãö ×Ö#] Y Üøm†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y Ùø ^Îø ^øÞ Y oû ×øÂø Y Ùø ˆôô̂ù øßm% Y áû ø] Y Õø Y h% …ø Y Äö nû_ô øjŠû øm Y Øû âø
}g ø=,
6z Z = } g *
@Z = t= Z¾=[g=ì Y™=H
}g ø=[g=vZ * d=ð}=¹
c =ä Æ *% = W
ðô«Ûø Š$ Ö] Yàø Úôù Y é÷ ‚ø ôñ«Úø
«ßøe$…ø Ü$ ãö ×Ö#] Üøm†û Úø àø eû] oŠø nûÂô Ùø ^Îø y W=Ð=yZp
á Zz % * c ä *%0Z ð}¹
0 }g ø } Z ÔvZ * ðô«Ûø Š$ Ö] àø Úôù é÷ ‚ø ôñ «Úø ^øßnû×øÂø Ùø ˆôô̂ù øßm% áû ø] Ôø e%…ø Äö nû_ô øjŠû øm Øû âø
ðô«Ûø Š$ Ö] Y àø Úôù Y é÷ ‚ø ñô«Úø Y ^øÞ Y oû ×øÂø Y Ùû ˆôô̂ Þûø] ?Ð Vâ M yZp}Šg *
@Z n }gø ì Y™t [g » \ M H
y W=Ð=yZp=}gø=,
6=g*
@Q kn%nu p3^nßeçÒ Ñ‡… 6nÚ á^vjÚŸ] …]3
Ý^¿Þ oI^ÃÚ ØŠ×ŠÚ Ünu… h… ( 1a Ø‘^u
ðô«Ûø Š$ Ö] àø Úôù é÷ ‚ø ñô«Úø ^øßnû×øÂø Ùû ˆôô̂ Þûø]
6na 1a… ^Ú†Ê å†Ò„i^Ò oa
@Z yZp n }g ø Ð Vâ W
}Š g *
àø nûôßÚô ©û Ú% Y Üû jößûÒö Y áû ô] Y äø ×#Ö] Y ]çÏö $i] YÙø ^Îø
^øÞ Y Ùô æ$ ø] Y Ùôù Y ] ‚÷ nûÂô Y ^øÞ Y Ùø Y áö çû Óö iø áZz äÑ ÇÈ ZZ=?ƒ=/
¤ Z = vZ =zg e = ¹
}gø = wzZ = WZz=Ï= }gø= WZz= } zƒ DMMNEàø nûßôÚô ©û Ú% Üû jößûÒö áû ô] äø ×#Ö]]çÏö i$] Ùø ^Îø
Õø Y àû Úôù Y è÷ mø! Y æø Y ^øÞ Y †ô ìô ! Y æø ƒ ñÑ ÇÈZZ .Zz ?/ ¤ Z ƒg Dg e Ð vZ * Û ( ä ð}]|)
c â
~¾=Ð= ã K
¶= gzZ = }g ø= 
y M = gzZ æ †Ò äÞ oi'^m‡ ç+çÖ äÒ ^m^Ú†Ê 1Þ ëoFŠn l†–u
Ôø ßûÚôù è÷ mø!æø ^øÞ†ô ìô !æø ^ßøôÖæ$ ^øôÖù ] ‚÷ nûÂô ^øßøÖ áö çû Óö øi çi ä×Ö] æ †Ò äÞ Ù]ç‰ 6nÚ c…^e 1Ò l…‚Î oÒ ä×Ö]
}g ø gzZ n Æ Vß Z z ¬ }g ø Ïn }g ø ñY 0 6na …'^Î †µ ˆn2 †a
Ð s§Å \ M ãK¶- qZ ƒgzZ n Æ Vß Zz ä M ~ ˆ ^âø Y àû Úô YØø Òö ªû Þ$ Y áû ø] Y ‚ö mû†ô Þö Y ]çû Öö^Îø
 ZpgŠ РǾi Zg Ô ]+Z [g vZ ä *% 0Z ð}
D ™„ ~ kZ = Ð=N 3= = T e ë=ä VrZ ¹
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
10
åü Y kö ×ûÎö Y kö ßûÒö Y áû ô] H n²ñƒ
t= ǃ ¹ = ä ~=/
¤Z àø nûÎô‡ô †# Ö] Y †º nûìø Y kø Þûø] Y æø Y ^øÞ Y Ñû ‡ö …û ø] Y æø
äü jö×ûÎö kö ßûÒö áû ô] Ðõù vø eô oû ôÖ ‹ø nûøÖ ^Úø Ùø çû Îöø] áû ø] ÑZz ¶Š tig =4=Â= gzZ=Ãë= }Š tig = gzZ
Cƒ ½] *
! t ä ~/¤ Z ì 7h V¼]* ! {z ~ DMMPEàø nûÎô‡ô †# Ö] †º nûìø kø Þûø]æø ^øßÎû ‡ö …û ]æø
Cƒ ½] !*t ä ~¤ /Z gzZ ïŠ Ì[ Z xQ Â\ M gzZÔ â Û « tig ( {Š™„
 ZpgŠ ) vZ
pû Y ‹ô Ëû øÞ Yoû Êô Y ^Úø Y Üö ×øÃû øi Y åü Y kø Ûû ×ôÂø Y ‚û Îø Y Íø D â Û « tig 4 Ð ƒ 
 … Y=ÃkZ= \ M Dƒ … Y=ï= : Üû Òö Y oû ×øÂø Y ^âø Y Ùö ˆôô̂ù øßÚö Y pû Y áôù ô] Y äö ×#Ö] Y Ùø ^Îø
}÷ = Y=Ö@=¼ =\ M }g v=,
6=ÃkZ =Ç Vzg *
@Z =~ = G=ä vZ=¹
oû Šô Ëû øÞ oû Êô ^Úø Üö ×øÃû øi äü øjÛû ×ôÂø ‚û Ïø Êø Üû Òö Y àû Úô Y ‚ö Ãû øe Y †û Ëö Óû m$ Y àû Úø Y Íø
ì ~ wŠ }÷ … Y \ W Cƒ ~ DÆ \W]*
!t ?= Ð=ˆ=u™ ~]*
* = =:
Õø Y ‹ô Ëû øÞ Y oû Êô Y ^Úø Y Üö ×øÂû ø]Y Ÿ?ø Y æø Üû Óö ßûÚô ‚ö Ãû øe †û Ëö Óû m$ àû Ûø Êø Üû Óö nû×øÂø ^ãø Ööˆôô̂ù ßøÚö oû Þôùô] äö ×#Ö] Ùø ^Îø
}¾= Y = @
Ö= =~} Y=7= gzZ  ZpgŠ Zg v) Ç Vzg @*
( yZp {Š™„ Z6,?gz¢~ ä vZ * Û
c â
hô çû nöÇö ÖûE] Y Ýö ¡$Âø Y kø Þûø] Y Õø Y á$ ô] Ð ~ ?Ô Å ~]* * Ô H¬ ä ËTQ :
» V ðE4‘=ì ÑZz + Y= Â= Â=ï
3G 1•^Ïi 1Ò Œ] †µ 1ß×Ú çi 1ñ^q ^,Þ^Ú åˆrÃÚ gq
Ýö ¡$Âø kø Þûø] Ôø Þ$ô] Ôø Šô Ëû øÞ oû Êô ^Úø Üö ×øÂû ø] Ÿ?øæø çi 1òÒ äÞ 1Þ Üi †+] 6na 1iça ݇Ÿ 1Þ†Ò c…çµ
DMMREhô çû nöÇö ûÖ] «$Ö Y ^÷e]„ø Âø Y å?ü Y hö „ôù Âø ö] Y pû Y áôù ô] Y Íø
Û-
ïgzZ ( ì tqZt )ì ~ wŠ } ¾¼ }Y 7 ~ gzZ : = [ Z±=ÐZ=Ç VzŠ [ Z±=~=ï= :
 á Zz + Y ÃVƸ }g ‚Æ } g ‚ „ \ M u 0*
vZ àø nûÛô ×øÃF ûÖ] Y àø Úôù Y ]‚÷ uø ø] Y åü Y hö „ôù Âø ö]
oû Þô Y lø †û Úø ø] Y «Úø YŸ$ô] Y Üû âö Y Ùø Y kö ×ûÎö Y ^Úø áZz y˜=Ð= ÃË={z=ÇVzŠ [Z±
Ãí=ä å H¬=¼ =1=Æ yZ =WZz=ä~¹=7 DMMQEàø nûÛô ×øÃF ûÖ] àø Úôù ]‚÷ uø ø] äü eö„ôù Âø ö] «$Ö ^÷e]„ø Âø ä?ü eö„ôù Âø ö] oû ôÞù^ôÊø
äø ×#Ö] Y ]æ‚ö föÂû ] Y áô ø] Y ǻå´ Y hô ~ Vâ ˜ÃË Ç VzŠ 7[ Z± 6 [ Z± (Z Ç VzŠ ~Q
vZ =z™]Š „= t= kZ =B‚ Üø mø†û Úø Y àø eû] Y oŠø nûÂô Y ^mø Y äö ×#Ö] YÙø ^Îø Y ƒû ô] Y æø
äø ×#Ö] ]æ‚ö föÂû ] áô ø] ä́ä´ ôe oû ßôøi†û Úø ø] «Úø Ÿ$ô] Üû ãö øÖ kö ×ûÎö ^Úø d=ð}= } Z=vZ =¹ = #
*%=W Z = gzZ
å*
c Š ¬ä \ M ¼ Æ kZ ñZÎ ¹ 7Ð yZ ä ~ Üø øm†û Úø àø eû] oŠø nûÃô mF äö ×#Ö] Ùø ^Îø ƒû ô]æø
z ™g (Z òÝ ÅvZ Ôz ™g (Z $
e†ÅvZ t *%0Z ð}} Z Ô vZ Ǿ # c Ì܉z {z gzZ
Z < Š*
kö ßûÒö Y æø Y Üû Òö Y h$ …ø Y æø Ypû Y hôù …ø oû ôÞ Y æû „ö íô i$] Y Œô ^ß$Ö] Y Ùô Y kø ×ûÎö Y kø Þûø] Y øð
~ å = gzZ =}g v= [g= gzZ =}÷=[g ==ß ZI=VÍß= W Zz= å ¹=Â= H
Üû aô Y oû Êô Y kö Úû Qö ^Ú$ Y ]‚÷ nûãô Hø Y Üû âô Y oû ×øÂø äô ×#Ö] Y áô æû Qö Y àû Úô Y àô nûãø ÖFô] Y pø Y Ýôù ö] Y æø
Æ yZ = @
Ö=~ ;g -
J#Z = { ZÍ= yZ = ,
6 Æ vZ= ñZÎ= Ð=ŠqzŠ = Ã ~÷ = Vâ = gzZ
Üû `ôồ nûÊô kö Úû Qö ^Ú$ ]‚÷ nûãô Hø Üû ãô nû×øÂø kö ßûÒö æø Üû Óö e$…ø æø oeôù…ø äô ×#Ö] áô æû Qö àû Úô àô nûãø ÖFô] oø Úôù ö]æø oû ôÞæû „ö íô i$] Œô ^ß$×ôÖ kø ×ûÎö kø Þûø] øð
~ yZ ;g ~ -
J#Z { ZÍ,
6 yQ ~ åÔ ì [g Zg vgzZ Z÷ ÃVâ ~÷gzZ z ñ= Ð VÍß å ¹t ð }} Z ä \ M H
oû Þô Y kø nûÊ$çø øi Y ^Û$ øÖ Y Íø {z´Æ vZ ß ¯ ŠqÃVâzŠ ë ª( !Z ) zñ
Ã=í=ä Â H H=#
Z=: p?û Y Ùô Y áö çû Óö øm Y ^Úø Y Õø Y àø vF fû‰ö Y Ùø ^Îø
Üû âô Y oû ×øÂø Y gø nûÎô†$ Ö] Y kø Þûø] Y kø ßûÒö }÷ = WZz = ì =7=Â=ì u *
0 =Ç ¾
Æ yZ =,
6=y˜=„ Â=å o?û ôÖ áö çû Óö mø ^Úø Ôø øßvF fû‰ö Ùø ^Îø
Üû ãô nû×øÂø gø nûÎô†$ Ö] kø Þûø] kø ßûÒö oû ßôøjnûÊ$çø øi ^Û$ ×øÊø 0 \WÐ }ð}]|
7ZzgÔ 7et n }÷Ô u *
6,yZ y˜ \W¸ Ô 1VQ = ä \ W# ZQ Ðõù uø Y hô Y oû ôÖ Y ‹ø nûøÖ Y ^Úø Y Ùø çû Îöø] Y áû ø]
# :
1 VZ Ô = 1 š :Zz Ô bzg ~÷ à ™Hä \ M Z h= X = }÷ = WZz= 7= =~ V¼= t

<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *


Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+
11
á6 Œ] ä×’nÊ oñçÒ]†nÚ oßÃm 4‰ ^Ò á]^+ c6 ÄËÞ ( 1ãi á^f`,Þ †µ á] oa ¸ †ãµ å‚Þ‡†µ 7 çÞ^Û‰
^+ça 6n`Þ ‡]çq¡e ÙæˆÞ å…^eæ3 äÒ 1+ 7ça oãe oßÃÚ äm 1Ò km
Çñ Y~¼ A {z Ç ñYc* C yŠ kZ 
0* lçÚ 1ãrÚ 1Þ ¸ gq ‚Ãe 1Ò
]‚÷ øeø] Y«âø Y oû Êô Y àø mû‚ô ×ôìF Y†ö ãF ÞûŸøû] Y ^âø Y kô vû øi Y àû Úô } Y 7 ~ ?H H ä V rZ ˆ Æ kZ Â ~Š } Š
å = yQ= @
Ö={z Ð gå=,1=Æ yZ =n= Ð ¸ y˜ 6,yZ „ \ M Ô ¸ «g 6,yZ „ \ M
‚º nûãô Hø Y õð oHø Y Øôù Òö Y o×F Âø Y kø Þûø] Y æø
]‚÷ øeø] «ãø nûÊô àø mû‚ô ×ôìF †ö ãF ÞûŸøû] ^ãø jôvû øi àû Úô Ù =6
{ ZÍ=Æq=C , = \ M =gzZ
{z gzZ ƒ ˜, 1 ~ ðZŠ Æ yZ gzZ DMMSE‚º nûãô Hø õð oHø Øôù Òö o×F Âø kø Þûø]æø
Ð g ~ kZå å 6 ÚÙC Â\ M gzZ
{ZÍ,
åö Y àû Âø Y ]çû •ö …ø Y æø Y Üû âö Y àû Âø Y äö ×#Ö] Y oø •ô …ø Õø Y Qö ^føÂô Y Üû âö Y á$ ô] Y Íø Y Üû âö Y hû „ôù Ãø iö Y áû ô]
Ð vZ = Ð= {z ñƒ èZg =gzZ= yZ=Ð=vZ =Zƒ èZg Æ \ M = }È={z= ï= := ÃyZ =,™[ Z±= /
¤Z
Üö nû¿ô Ãø ûÖ] Y‡ö çû Ëø Öû] Y Ôø ôÖƒF Õø Qö ^øfÂô Üû ãö Þ$^ôÊø Üû ãö eû„ôù Ãø iö áû ô]
 }È Æ \Wt Â,Š [ Z± 7Z \ W/ ¤Z
~,
( ¹ =! x » = ì t oßµ] ofÞ äÒ …ç’i kÎçÖ] sñ]… äm ( ^jm6 6n`Þ Øì6 6nÚ
DMMUE Üö nû¿ô Ãø Öû] ‡ö çû Ëø ûÖ] Ôø ôÖƒF äö ßûÂø ]çû •ö …ø æø Üû ãö ßûÂø äö ×#Ö] oø •ô …ø Œ] 1a …ç’i äÞ^ÛÖ^¾ ]<e 1a ^i@ 1Þ]çíe çÒ kÚ]
~,
( ¹ ! x» ì ¸ ÔÐ vZ {z ñ ƒ èZg gzZ Ð yZ vZ Zƒ èZg ^jÓ‰ 6n`Þ oa ça …ç’i äÞ^ÛÖ^¾ oñ çÒ 1‰
ô …û Ÿøû] Y æø Y lô çF ÛF Š$ Ö] Y Ôö ×ûÚö Y äô ×#Ö] Y Ùô
š Ôì @*ƒ {Òú » vZ  wÎg Ô ì ;g ™ ÔÅg¦ kZ x £C Ù »y MŒ
Û
}i = gzZ=Vâ W=Ø> á Š *
!=vZ= WZz ™›ù Ð Vâ â Û **Æ vZ {z Ô ì @*M ™á x
» vZ ÂwÎg
à$ âô Y oû Êô Y ^Úø Yæø ÏZ Ô 7 G? Ð , ™ › Ð ÔŠ LZ \ M H ?ì Y
/Z vZ ðâ 
\ M¤ Û ½ä ð} Å |h+Š F,. Þ ‡**
Æ yQ= @
Ö= =gzZ
ô …û Ÿøû]æø lô çF ÛF Š$ Ö] Ôö ×ûÚö äô ×#ôÖ
à$ ãô nûÊô ^Úø æø š Õø Y á$ ô] Y Íø Y Üû âö Y Ùø Y †û Ëô Çû øi Y áû ô] Y æø
gzZ Å }i gzZ Å Vâ M Ø> á Š *
! ì Æ „ vZ WZz Â=ï= :=yZ= W Zz=Â}Š j=/
¤ Z =gzZ
ì ~ VâzŠ¼ Üö nûÓô vø ûÖ] Y ˆöö̂ mûˆôô̂ Ãø ûÖ] Y kø Þûø]
1ßjq äÒ 1a ^Þ†Ò Ün×Ãi äm 6]†Ú 1‰ ka^6^e á Zz Õ= 
̈¸= \ M Â
¨
¸@ ^Ò àq 6na ˆñŸ ØÓmˆÊ 1ßjq(6na ànÞ]çÎ oÃf› DMMTE Üö nûÓô vø ûÖ] ˆöö̂ mûˆôô̂ Ãø ûÖ] kø Þûø] Ôø $Þ^ôÊø Üû ãö øÖ †û Ëô Çû øi áû ô]æø
1Ò ä×Ö] 6na 1i†Ò å‚a^Ú ‡æ… æ g Ô̈¸ G \ M Â,Š j7Z \ M /
¨ ¤ Z gzZ
6na t^jvÚ 1Ò àÒö ÀôËÖ á Zz ÕÔ áZz ] ¸
lçÎ oÒ ¸- 1‰ Œ] 1+ 6m†Ò oãeçq ¸-
Te Z # D ` 6,¤ /e q -Z Ã }i T e J -Z # vZ
o+ c†ãÓÞ kÛÓuæ
ã0*}i k ,i Te Z # Ô ï Š ™ {Š c* i c*
ÁÃg ëg Å kZ àø nûÎô‚ô ’# Ö] Y Äö Ëø ßûøm Y Ýø çû øm Y ]„ø âF Y äö ×#Ö] Y Ùø ^Îø
Cƒ ã? „ ã? s§C Ù Te Z # ì @* Y ` @*ƒÈ ZÃ=yŠ =t= vZ =Ç ñâ Û
ÃVD=Ç}Š {+
Å ~OŠ Yß (z b‚ ~g vì @* 7,.Þ Z ZzÑ T e Z #ì pû †ô rû øi Y kº ß#qø Y Üû aö Y Ùø Y Üû aö Y Ñö ‚û ‘ô
ì CY {g ~OŠ é=Æ yZ =WZz=» yZ=s
 ¹= °
†º mû‚ô Îø Y õð oû Hø Y Øôù Òö Y o×F Âø Y çø âö Y æø Üû `öö̀ Îö ‚û ‘ô àø nûÎô‚ô ’# Ö] Äö Ëø ßûøm Ýø çû øm ]„ø âF äö ×#Ö] Ùø ^Îø
pû †ô rû øi kº ß#qø Üû `öö̀ øÖ
 áZz ]gŠ = Æq=ÙC=,
6= {z= gzZ
Ç}Š œ7Q Ü1 s » VD yŠ kZ ` WvZ Ç ñâ Û
DMNLE†º mû‚ô Îø õð oû Hø Øôù Òö o×F Âø çø âö æø ÏVƒ ˜ÔÐVƒ ] ¸* ! n Æ yZ
6 q ÙC vZ gzZ
 gŠ ‡, çÒ 7ç3‰ 6nÚ ‹q 1a åæ á6 ^Ò t@ 1+ 1ñ^Ú†Ê ä×Ö]
<z y M ÛŒ ‹x~ T ) ô= gzZ B ™Š *
Š Zg …ÃL
Ã( ì H c pŠsÜÆ *™y M ÛŒ\ M Çì et Ây-gzZ Ñ
g s Z e ? { Zg Å 3Ì ÃVÍß gzZ g VZzŠ VZzg? 3{ Zg ª Ï+ <z y M ÛŒw*
0i àZz ÔÅ L ! ÌŠp™ hg
/ / / Y â2008 ~Z Ô„‹úŠ )xâ X ] ÑZÎyZgzŠ Æ ½z y M ÛŒwz,
4X 120*
@ 102$ ZÓZ {gÎ 5 >gÎyWÛŒkgŠ / / /
eW{+