Vous êtes sur la page 1sur 6

Home Information Request Form Registration Form Conditions

Spanish French German Italian Russian


Polish Chinese Japanese Greek Portuguese
Summer Camps
BASIC WORDS VOCABULARY
Here a non-exhaustive list of your first Japanese.
We are aware that we can't give you the exact pronunciation, but you'll find here a
preview of this beautiful language.
Yes Hai
No Iie
Thank you Arigato
Thank you very much Arigato gozaimasu
You're welcome Douitashimashite
Please Douzo
Excuse me sumimasen, shitsurei shimasu
Hello Kon-nichiwa
Goodbye Sayounara
So long jaamataashita
Good morning O hayou gozaimasu
Good afternoon Kon-nichiwa
Good evening Konbanwa
Good night Oyasuminasai
I do not understand Wakarimasen
How do you say this in [English]? Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka?
Do you speak ... Anata wa ...go wo hanasemasuka
English Eigo
French Furansugo
German Doitsugo
Spanish Supeingo
Chinese Chuugokugo
I watashi, watakushi
We watashi tachi, wareware
You (singular, familiar) kimi
You (singular, formal) anata
You (plural) anatagata
They karera
What is your name? Anata no namae wa nan to iimasu ka?
Nice to meet you. O-ai dekite ureshii desu.
How are you? O-genki desu ka
Good Ii, Yoi
Bad Warui, Yokunai
So so Souda neh, Maamaa desu, Bochi-bochi desu
Wife Kanai, Tsuma
Husband Shujin, Otto
Daughter Musume
Son Musuko
Mother Haha, Okaasan
Father Chichi, Otousan
Friend Tomodachi
Where is the bathroom? Where is the toilet? Toire wa doko desu ka?
zero zero
one ichi
two ni
three san
four yon
five go
six roku
seven nana
eight hachi
nine kyuu
ten juu
eleven juu ichi
twelve juu ni
thirteen juu san
fourteen juu yon
fifteen juu go
sixteen juu roku
seventeen juu nana
eighteen juu hachi
nineteen juu kyu
twenty ni juu
twenty one ni juu ichi
thirty san juu
forty yon juu
fifty go juu
sixty roku juu
seventy nana juu
eighty hachi juu
ninety kyuu juu
one hundred hyaku
one thousand sen
one million hyaku man
How much does this cost? Korewa ikura desuka.
What is this? korewa nan desuka.
I'll buy it. Sore wo kaimasu.
I would like to buy ... Sore wo kaitai nodesu.
Do you have ... ... wa arimasuka.
Do you accept credit cards? Kurejiti to kahdo de kaemasuka.
Open Aku
Closed Shimatteiru
Postcard E hagaki
Stamps Kitte
A little Sukoshi
A lot Takusan
All Zenbu
Breakfast Chohshoku
Lunch Chuushoku
Dinner Yuushoku
Vegetarian Saishoku shugisha
Kosher [none]
Cheers! Kanpai
Please bring the bill. Kanjouwo onegai shimasu.
Bread Pan
Beverage Nomimono
Coffee Koohii
Tea Ocha, Koucha
Juice Juusu
Water Mizu
Beer Biiru
Wine Wain
Salt Shio
Pepper Kosho
Meat Niku
Beef Gyuu niku, Biifu
Pork Buta niku, Pooku
Fish Sakana
Poultry Tori
Vegetable Yasai
Fruit Kudamono
Potato Jagaimo, Poteto
Salad Sarada
Dessert Desaato
Ice cream Aisu kuriimu
Where is ...? ... wa doko desuka.
How much is the fare? Unchin wa ikura desuka.
Ticket Kippu
One ticket to ..., please. Kippu wo ichimai onegaishimasu.
Where are you going? Dokoe ikimasuka.
Where do you live? Dokoni sunde imasuka.
Train Kisha, Ressha
Bus Basu
Subway, Underground Chikatetsu
Airport Kuukou
Train station Eki
Bus station Basu tei
Subway station, Underground station Chikatetsu no eki
Departure Shuppatsu
Arrival Touchaku
Car rental agency Renta car no eigyousho
Parking Chuushajou
Hotel Hoteru
Room Heya
Reservation Yoyaku
Are there any vacancies for tonight? Aita heyaga arimasuka.
No vacancies Aita heyawa arimasen.
Passport Pasupooto
Left Hidari
Right Migi
Straight Massugu
Up Ue
Down Shita
Far Tooku
Near Chikaku
Long Nagai
Short Mijikai
Map Chizu
Tourist Information (Ryokou)Annaisho
Left Hidari
Right Migi
Straight Massugu
Up Ue
Down Shita
Far Tooku
Near Chikaku
Long Nagai
Short Mijikai
Map Chizu
Tourist Information (Ryokou)Annaisho
Post office Yuubinkyoku
Museum Hakubutsu kan
Bank Ginkou
Police station Keisatsusho
Hospital Byouin
Pharmacy, Chemists Yakkyoku
Store, Shop Mise
Restaurant Resutoran, Shokudou
School Gakkou
Church Kyoukai
Restrooms Toire
Street Toori
Square Hiroba
Mountain Yama
Hill Oka
Valley Tani(ma)
Ocean Umi
Lake Mizu umi
River Kawa
Swimming Pool Puuru
Tower Tawaa, Tou
Bridge Hashi
What time is it? Nanji desuka.
7:13, Seven thirteen 7:13, Shichi ji juu san pun desu.
3:15, Three fifteen 3:15, San ji juu go fun desu.
3:15, A quarter past three 3:15, San ji juu go fun sugi desu.
11:30, Eleven thirty 11:30, Juu ichi ji sanju pun desu.
11:30, Half past eleven 11:30, juu ichi ji han desu.
1:45, One forty-five 1:45, Ichi ji yonjuu go fun desu.
1:45, A quarter till two 1:45, Ni ji juu go fun mae desu.
Day Hi, Nichi
Week Shuu
Month Tsuki
Year Nen, Toshi
Monday Getzuyou bi
Tuesday Kayou bi
Wednesday Suiyou bi
Thursday Mokuyou bi
Friday Kin'you bi
Saturday Doyou bi
Sunday Nichiyou bi
January Ichi gatsu
February Ni gatsu
March San gatsu
April Shi gatsu
May Go gatsu
June Roku gatsu
July Shichi gatsu
August Hachi gatsu
September Ku gatsu
October Juu gatsu
November Juu ichi gatsu
December Juu ni gatsu
Spring Haru
Summer Natsu
Fall, Autumn Aki
Winter Fuyu
Today Kyou
Yesterday Kinou
Tomorrow Asu
Birthday Tanjoubi
Happy Birthday! Tanjoubi omedetou!

Tel: +1 (514) 844-2831 Fax: +1 (450) 589-0136 Email: info@langage.com