Vous êtes sur la page 1sur 5

Married Life

Presto (q = 180)
>.
3
& b4

? b 43

&b

? b .

. .

mf leggiero

&b

rit.

&b
.

?
b

:;

b
&

25

31

:;

& b

? b


. .

mf


. .

a tempo

j
J


n . .

n. .
J

? b n . .


. .

Composed by MICHAEL GIACCHINO


Arranged by KYLE LANDRY
Transcribed by ELCOMMANDEUR

J
.


. .


. .

? b . .

13

19

From Pixar's Up


. .


n . .


. .

. .

.

.
J
. .
.


n . .


n . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


J
3


. .

:;

&b

37

?b

n #
J

# b

# poco staccato

&
n .
.

b n b n b
b b
&b
n nj n
legato

?
.
.
b

& . .

b
n . .

61

&b

slowly

& b

&b

67

? .
b

mp delicato

&

j
J

n
n

poco rall.

&b
n


J

. . .
f deciso
.
.
?
.


n . .

Tempo primo

:;

&b

55

&b

:;

&b

49

a tempo

rit.

43

. .

.

.

.
.

& b
.
?b

.
.

.
.

j
.

.
.

& b j j
.
.
.
?b

82

:;


&b

88

n
. .

?b

. .

J
.
.

77


. . .

.
.

. .

?b

. .

. . # . . # . .
100
n

#
b
n # #
&
#
n
? #
.
b #
.

. .
.

.
.


J
3

>

.
.

n
n . .

~~~~~~~~~~~~~~~~


J
. .

n n
n . . n . .

J
.

:;
<>~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
94

b
&

? b n n.

&b

72

. . . . .
. # . . # . bb b n . b . n . . b . . b . .
b n b n b b
# #

.
. .
. . .

J
J
.
.

n.

:;poco a poco rall.

&b

117

&b

&

pp legato

:;
U
b

&b

p dolente

?b

mp teneramente

&b
? n
b

Tempo giusto

137

&b

130

&

&b
.

124

p staccato

:;

&b

111

- .
. . . . n .

A tempo

b
b

n n n
b
&
J

? b . .
. .
rit.

105

. . j .

. .
.

.
.

.
.

morendo

. . .
J

J
J

.
. .
J

U
- U
-

poco rit.

144

& b

? b

:;

&b

151

b
&

:;

&b

158

:;
&b

& b

&b
n

165

A tempo

ppp

&


J
?

n

J

J
lacrimoso

dim. e poco rit.

U

U