Vous êtes sur la page 1sur 43

1

)−â

äÇÖ^e kÛÓu
2009 ',
ÆZ

,
¹zg Ã@g UbZ :kæ

òO ZyWŒ
Û
ß
yÎ 0*
0092-47-7628361:cgzZ y¯
hikmatbaalgha@yahoo.com:é~ Z

c*http://jhanghikmat.co.cc/V
$‚d
$z
Õ6,www.hamditabligh.net
7Š}g Ñx Óƾ!*
÷[ ø
2

+
~0 .È⠁
zZ} Û

áçÏÊ^ßÛÖ] é…ç‰

]gÎìY ð•Zp¿~(,ňy M Œ
Û 6,qçñÆót ÎLy¦‚Z >gÎ
L ÝZ »kZÔ|Åt Î~qÃg¬ÆkZXì Œ6,VúÃgzŠt Xì
Ô:
©$E» kZ
 h ÅkZgzZ ]â ´ ÅkZ Ôi ¸ M î0G
ëÐZ ¬o) Xì y Ò » ~&•
X ( ƒà{Ð yZZ§âwŠ »kZpƒ@* á ~V⠛ÊpŽ ÷
Z™ï÷
ñY µ]gÅkZÃˤ +Å î XÐ n%kZ~ qÃg}uzŠ
/ZgzZÛZ D
Xì ˆðC^Å„çgzZ ` ´ÆkZ Â
÷D M k0*
}g vv߬oZ
# ( ]·} Z )

:÷ë ( t ÎÓZgi Z ) Â
÷9ÆvZ—" \ Mā÷D™g Z Œ
Û Zë

ƒ9ÆkZ ?|gŠāì } YvZgzZ

Ù ª( ì } YÌ] Ý ÅVߊŽ )vZp


āì êŠGC

÷L Ñ( ÐzzÅpg:Š NZ »wŠ ) ¬o
3

ì 3g ¯wJ eÃV©KZäVrZ

.Ó Zg ( ÃVÍß )Ð)g fÆy ZgzZ


÷ìguzgÐZ}

%N ÷D™tx »Žā7—¼
÷} æE

Û »Q ñÑy ZZ ( ¬)tān kZt


‰ƒ

ˆ~Š Î$6,
VߊÆy Z Â

7„ Bt[ ZÎ

ƒÙ ŠÃ( Ïi @* Û Y¡
gzŹ ÚÆ)yZ ?Z
IZƒ # gzZ
÷Dƒx¥iZ ( „ H )ŸÆyZ Â

gÐz Ãk
ƒF ,½ÅyZ ?Â÷D™W{zZ
# gzZ

÷ˆðÎÐg Z-ŠŽ ÷Vc*


Çc*
Í ( |gŠ1 )

( ð M š)6, Ù (ā÷, ZwŠ )


y Zā−Ãi Zz M ÅgziC ,)

xg: sp"Ð yZ÷ÔŠ}g vt


4

÷DQV¹tÔ}™uhÃyZvZ

# gzZ
î MāñY¹Ð yZZ

4â ]nn}g vvZwÎg

÷ï Š hu Â

Ð M ñƒD™°ādŠÃy Z ?gzZ
÷D HÐ"(,

ùâ: c*
ùâ ]nnÆy Z ?āì',Z',~hÆyZ

Ǎ7¦
/Ù ÃyZvZ
C

êŠ7e
$Z@ÃVÍßy ⠁ vZ—"
Û **
AZvZtœ
5

zig M sw

nÆ#
Ö ZŠ ŽZ
x » ~Š ã
CX X X X XÆä™

( wÍ Zz)
oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

kZgzZì zig M ÅwŠÆy›qŠgŠgzZ 4CÙ t · ZzŠ ŽZ »Ý ¬ È **
éZpq -Zx »tÐ V- œFµZß Z °ë @*
Xì Lg @*™ÌÒÃÏKZ ÕäM) {znÆ
]gz¢ÎÅŠ ŽZÆ Vâ ›6,R±n Zg f Ð Š ŽZ @¬ X e| (,7Ð M Ð
~ Vz‚] ‚b ¸*X 7Ão y›gzZ Ëh
+÷á âZì ÃVâ ›Æ yÎ 0*
Æ yÎ 0* ÷ ` 0MÆ OIC c*
ë @* {x Z ¸Z ™ƒ Š Zi M ´ ˜y›Vp
Xìg ZŠ™ë ZgzZ ~Š ã ~Š ŽZòsZ@¬________Z(,
CZ (, »Vâ ›
öu zŠ ŽZ Ì{z´Æ< Ø è6,Rò Zú´ ˜òs ZvŠ {z´ÆyÎ 0*
I
ÕäM5!X ÷ M
h {g} 9{z ~ ]Ñq ÂgzZ ] Zç6,T÷ n pgŠ ã
CðÃ: ðÃÅ
Ãx Zúy !* pg ]uz ã —z #gzZ ã—q
i ~ ÷Š@ X ÷ n -Z x ÷
á ÔyŠg ZÔ^Ô ÅF,
uZ· Z »±}gzZx ¸}Ôy !* }n¾ìKÑZzpg ‰ Z
i}ÔBZ'}Ôõg @*
y›yZì * Ãx ZúÆo Ë
@Y}Šx »nÆä™ Za t · ZgzZpgb!*
$ìā 6gzZ ñYƒÌgz$ Zg fnç»xsZ~ ´ ˜
Ï((KZ ´ ˜tÌA
uZz y Î 0* Û ',ŠŽz CZ 6,R
h ƒ [x» ~ pg™g Z Œ
² ________÷ M
t ‚¸³Ð ,™t‹ÌÐ Ã`T~ }g !*
Æ kZ āì o y ›
6

: yxgŠÆx ZúÆyÎ 0* 4$ÌŠ ã


XÆxsZ ñZÎì 7çlOG CðÃÃo kZ Çñ M
sî: ì uZ· Z Dp: ( m0 7y !*
õg @* - ` M zŠg Z )ì uZ· Z ã—
i ò ¸J
¬ Ð Y 1947~ZX 14 ì ðŸ Å äsz’ Åo }g ø
y Î 0*
ðà » x **
Vâ ŠggzZ VX
Ruu ¹æì Y™ q Ê »o}g øBZ':X å7~ *Šo
ðÃ~ yÎ 0*
„: ÷ Tg DƒOŠ Z x ÷ $g V ˜ ì Œ6,
á gzZOŠ Z ðr Æ e
ÃyÎ 0* ›XnƒZa/_
y ** .»t · ZzŠ ŽZg0
+Z}g ø6,
¯ÅkZāìŠ !* -Z
M ±q
xsZ ________< Ë Äg ‰ZgzZì ñƒÇgN ZqŽ
Ø èZg øì {zì $
ot6,Š ã
~¸zŠ›)gzZ›~ y *zyā å¯ y Î 0* CÅ<
Ø èÏZ
+
ì Ï0ii§gzZ]ZŠ NZÔ] ZŠ „Ôk]Ôä3Ôg ZqÔÄpd
$KZÅVâ ›÷
µ Z~ Vzq ƒ
yZð** Ø è}uzŠ q
Æäƒg »zcÆ< -Zzy c*
›)²

yZz6,Æ" _
.Iè gzZ å c* „6,Š ã
M ~ŠŽz ncyÎ 0* CÅ <
Ø è
Û Å" _
o kZ „Ð ãZzZ .ÏZgzZì Y M x PZ~ o kZÐzz Å „ "m

yÎ 0*
/Zāì $
¤ spš ] !*
+Š F,
Ë Y ½h Ë ƒZa öuzŠ ŽZ~x ZúÆ
tgzZì $
Ù b » t · Z zŠ ŽZ6,Š ã
Æ xsZ Ý ¬ Ái Z Á ÂÃ3Š Ãݬ x Z ¸Z {C CÅxsZ x ZúÆ
Xì Yƒ Š{qÑ [ Zp » { ñ; „ g ›gzZ Š ŽZ ˜i Ñ ~ Vâ ›
c*
USI (UNITED STATES c*USM (UNITED MUSLIM STATES)

OF ISLAM)-

____________
.òsZt » Vâ ›Æy ~â ¤',
ä T å„/_
Ï(Æ ã K̈Z õg @*
-ZÆwEZÆÌZgzZk
»āy ›xq Š ¯ eÃyÎ 0*
B %c* x ªª{7
-’gzZ ]t »q
@x Âq .kZ 7ÁÐ {7**
-’Ì~ˆ ä/_ Y M ~ŠŽz
B‚Æ ‰ Š w Z e ~ ]ª©gz à *Š ™½ Z 6,V´ñ‰
.t [ Z ë @*å c*
Ü z/_
7

7,Šu
X ì ; g Y @*
~¢Î1‰ Y6,gîzzgzZ ¶ Š ŽZ F~ èâ 6,RÏ(~ yÎ 0*
{h gzZ-gÅVz% MµšÐ VzŠ ŽZyZX ‰ƒÌT
+I** $¸„ ~¢âZ¸ñ M
ñ Mt ‚gñZë Z&ÑïöŠ »Vâ ZxY ¯ÇgzZ **
yZ Lë @* Z™”ÅV áÓ
.tŠ ŽZtāì ¸|X e M:t ‚x »µÐ VzŠ ŽZ
x »tgzZ ¶ „Ð/_
X ‰ƒ»Æ™
-Z Ân Æ w”Æ ~pµ c*
µŽ ì ]gz¢ÅŠ ŽZ q ! x»
gzZ DÌ] ZxÆkZgzZ Vƒ 0*
,
kŠgzZ Ç,Š ã
CÅkZā @* Š ú6,VzŠ ã
ñY c* C
X VĂ
ñqigzZ y›qŠgŠ x Ó~ kZ÷ ] Ñq Ï(ŽÆyÎ 0*
m,³o
kZgzZì ~g YW6,y kZÆ kZgzZ ÷ ìg}Štû ykZÆŠ ŽZ q
-Z #
Ö Z
}g ø XÐ Vƒ sz^ G ]Z|¯IZ gzZg›ZŠ¼ Ì~ ¾Z F, .Æ
w{z}
Å VzŠ ŽZ Æ èâ … ñƒ s Z e â r ZŠ Å Š ŽZ ÇËÆ wq
-Š 4,
Š ŽZ6 ËÐ „Š ã
CÅë›gzZ÷e D
bgt ‚Vc*
ÛD"gzZV „@*
+ ÃÔV Òx» **
Xce$Z eâr ZŠ Å
x »6,RzŠ nÆŠ ŽZÆy Î 0*
y**
›q-Š 4,
}g ø~]Ñq {ŠŽñ
}g ø ÂÐ ,™wEZ Š ŽZ ë~k
, # {Ò M ì ]gz¢Å ä™
’kZ ÌZ
-ZÅyÎ 0*
~Tì ª+Zq ›Š Z%Ð ó Šó ŽZ L LÂkZq
y ** -Š 4,
-Z~<Ñ}w&Vƒ} 9N Z s %Z ¨p Òš ë
~+„ q /
kZ,i ú~g øÌVŒb§kZ÷D MÃ} 9
X Vƒ]o»]!*
Ð ]Ðs ÜÆ}uzŠ q
ā ©N Yƒ u 0* -Z J
-u °» wŠ}g ø /
.Æ ðZz ›ÌnÆ VÇ)I ðZá Zz …g0
g Ö Z »] !*
_ +ZÆyÎ 0*
Xn Mt ‚
8

y›āƒC Ü zÆ yÎ 0*
Ù ªÐ g ZŠ™¦ù}g øtÃò ¸zŠ » ‰ xª /
Å] ·]|gzZ ì „â ÃY ã -Ñ Ñ {uzvZ ________x ¸
CZ x Óì „â Ãq
Xì B $Š»µ Z KZXì ïqňy M Œ
bgg ZqgzZk]ÔÄpzd Û ìg »zc
Ð Vâ ›6,¯ Å Vh§Æ ] ZŠ „gzZ ]â Îg ÔZ
+LZ ›)²
q 454Xe **
-ZtÃò ¸zŠt èG
G ƒ kCµ Z µ Z~¸zŠt ~ ]5禽Z ÷ x ¸µ Z
+
X ’ e ãƒ|{0i
Æ]·]|gzZ’ e ** .»õ6,äƒy›LZg0
ƒ/_ +ZÆVâ › /
Xì ~gz¢'i Z ³Z Z (,
Ð i Z ³Z} (,
Ð} (,
Ù Æ*ŠÃäƒxÝ
C
ñYƒë) Ù n¾&Ô‘´Ôy!*
Z gzZˆÖC -g~«£ÆxsZ
iÔ±Ô8 /
Ô s »Zz w° ª ]x¦½Z Å xsZ Ã\ M LZ y Î 0*
y**
› /
kZgzZ B™{Š Zg Z »% J e ._Æ VßßZÆ)¬ ª
ñgzZ ¦½Z w°Ô] Zz)
X N Yƒ{Š â M6,¶Š ã!* Ù Å 5 ZgÆ
Ù nÆä™gzŠÃ^z»gC
ÛC
Œ
___________
x »6,V¥zŠ c* -Š 4,
x »zŠ q Ö ZŠ ŽZ ________, Z
}g ø n Æ #
āìtx »ªÐ~Vñ»zŠyZì ~gz¢*
*™
ÃÌZ Å" _ á ~ yÎ 0*
.kZÃV m½ZgzZ}g ZŠ Z Ô] 4ï÷ -’
q
*™[Åä™ Za âui ZÃ/_
Xì ~gz¢* Û ZhZzB‚LZgzZ '
.kZ~Š Z
M ~ŠŽz ncyÎ 0*
[Z ________Z® c* ~ËÆyÎ 0*
-’
q
ǃg ZË¡t’ e*
*™ ZŠ ZÃ]ª!* -Š Z%i‚Ão kZ
-’kZ Ìx » »äàJ
Åq
X ǃà
C3ŠwzZC
٠ákZë @* ÐN Y0ZâëÆkZ Ì] 4gzZ Â
ÕäM)’nÆx »ë Z kZ
gzZ~ZX 14iŠzŠ~ w‚yŠ » ~Š Zi M ÅyÎ 0* /
ǃ6,R~g »u)x »tgzZì ]gz¢ÅäoÐ tØgzZ" _
.Ãug MZypg 27
sf ø
D P Ð ~ yZì * Û CZ~ekZÃ] 4ZXc ukZ
*™ ZŠ Z n
9


Y f¡ª+ŠwYgX 1

Š¤ # ™y { Ÿg£Z **
á Æ yZ ÷ x â ZÆ„‰~w',}g øŽ r Ññ

Š¤ á Æ 7Zìg q -’%Y ~Š !*
-Ñ~ yÎ 0*
q Ññæg
M Š Z%+−Z h**
rg Z0
+ Û ÆXgzZ¿gŠ ã
i Ññ¸æg
CÅgƒÑ−eYäVMŠ@·?**
X ‰ 0: ¶
K» ~Š¤ # ™Ši Z
/cŠ „~gæ~„wqr Û uËZ e
-’óLZŠ Z
q Ù −Z rg ÃÐ kZgzZ ög D
Û Z Vzg ZD +z ½Ÿt ç
Æœ£y ZgzZNÑŠ kˆZ »tØgzZ/_
.úÆyZgzZøœ£ÆkZÔyÎ 0*
*™ HÐ M nÆkZgzZ, ™ãZz6,VÍßx » »ä™[Z nÆw”
-’?ì *
q
*™zÂg7½Ã]Z|yZ~‚kZ,™ Za ~Vߊ {g !*
X ’ e* .‚ »yÎ 0*
zŠ/_
£Z { ÷
á ** /−ZzÆ X÷ r
Ññò Z¤ ÑñÐ ~¡ ÏZ
# ™ ãZgâ÷Z **
»y ZX¸Š â ZŠÆy{Ÿg£Z ** Ññ−ZzÆX¸r
# ™£Z†**
ÑñÔr # ™ãZgâ
b§ÏZ7¶ÅVzÇŠ Zg Z Ì~[ ºìI Z(,~ yñ
ÔyZ(Ô|}g7
» ‰»G£Z **
ÑñÆ y M Ôrg Z yZ0
+ # ™£Zg ZŠu **
Û Ær
i ÑñÆ Š !*

kZ ÷ 6,VzÇdZvZ Y ÷
á â gzZì [ ’[p[ ZŸ+g D
+z (»T{Š Zâ {
¹{z´ÌÆkZXI»r
# ™~i *g yZ†** +{ ã-Z$
ÑñÔ_g ZzÆy Z0 +b§
XÐVƒÐ¡kZY fÐ
pg x £q
X÷ n Ù ¤ËZ e ~ +Š wYg {Š™u{ŠŽñ
-Z CZŽ ÷ ~gŠ ØZC
Ã] Z|x ÓyZ Âì *
*™x »nÆ# *™~g Ò M Åxs Z~y Î 0*
Ö ZŠ ŽZgzZì * /Z
¤
Ãy ûZzLZ~ILZ LZ
X ’ e* ÅyÎ 0*
*™{ Ç MÐ õg @* -’
q /
-’
Xce´Š „ Ç MÐœ£Æq /
’ebŠkgŠ»#
Ö ZŠŽZgzZ’e* .‚»yÎ 0*
*™gZË/_ -’
q /
10

á £g7½6,g »i§»kZgzZx ª»kZÔpÆ„ gòs Z


c* /
X ’ e* *™~g YŸ»] >gzZ] Z¢õÔg Ç
]!* /J4X3 e**
.ò ZúgzZ õG
_ j§g7½yÎ 0*
o6, x-~VòLZ /
/J4X3 e *
X õG *™g ZËnÆÑkZÃ
Y 5ß¡X 2
ä + Š wYgïqÆ] Ñì: 5ßgzZ wŠ IZÆ[º/ßgzZuu/ß
+−Z‡¦cÔ{ ÷
á Z® ) )¦c¸ îu~yZ 1z: AZz~ yÎ 0* -’Ì
q
âui Z Å]4y Z {)z {)z pÑ~hÃi s Mc ÔpÑåH£À$s M xc ÔpÑw(
ÆyZ {™E -’ā• Y b§kZ ]4}g ‚t ì Ÿ» »‰
+»y Î 0*
q Ü z ~g ZË
i Å]gúŠ%Ôñ h1C
~VBgzZVEKZV ; ÆyZÔƒ6,y !* Ù gzZyZŽC
Ù ÔaC
Ù
@* +
Æœ£yZÔƒ{™Eg !* » ä׳Ö] Ÿ] ä³ÖF] ŸHÈ»yÎ 0*
g !* gzZœ£ÆyÎ 0*
w”x°wq
.lŽ nÆ{Ò MgzZԃĊ6,
X!ßzgzZ/_
Y f~È-ŠX 3
7B‚ »yÎ 0* /Z ä]Z|hZzÐÈ-Šx‰ZgZŠ
-’6,gî¦ùp¤
q
yÎ 0*
-’™–
q zq MÆyÎ 0*
-Z»yZ(~Y1946)~Vß‚~y -’ë@*
q c*
Š
¸ 㢣ZY
n** # ™,+F,
Ññ㢂r ú~ ] Z|yZ å5 MB‚Æ
Vc*
# ™ 㢣Z;**
[Z¸ r # ™ Ã?]|Æc Z™~ y Z,i Z {z´
ÑñgzZ r
sÑ Z ** ~g´ì {ogŠxc Z™x‰Zg ZŠ÷, Š ÑzZÐ M Åy Z
ÑñXìgæ»yî N*
Ù „ ÆI~â åX åŠ
C HMB‚ÆyÎ 0* gî¦ùÂI»r
-’6,
q # ™~â åZ
÷ 7V c*
ú}ì V¹x¥**
Š ÑzZ ÅyZ¸ ~â å /Z x ðZ **
Ññ Â}Òú
Å" _
.Æ q
-’~ ekZ Î÷ Š¤
/÷á gzZ ( |g *
c !Z zS )gæ » yZ ë @*
ä™}g ‚{z ñƒ `gŠ nÆY f¡gzZq
-Z6,zZŽ x »x Ó{zgzZ ’ e *
*™~g Ò M
x‰Zg ZŠèa’ e * -’kZ ÌÃ] Z| ã¢gzZcZ™x‰Zg ZŠ Âe
*™ OWN Ãq
11

ƒ¬¹p¤
’ e** ƒ~Vzg ZŠ ZÆR@¬x **
/Z )Ð}g ZŠ ZkZ Z®ì @* »c Z™
gòs ZÔ„
c*
»„ gòsZ Å¢qgzŠ w{z}
c* .ÆkZì CƒH„ gòsZ ( å
c*
§6,]¬çñ‰„ gòsZvŠgzZª
c* ñÔg » & § »ÄªÆ„ g òsZ Ôx ª
c*
ekZ 2X ì C M ~g ZË ~ V~f Ð ]ÒÅ]>’ e *
*™ Za ZßÝq
+â}pÔ¨ £nÆ~g ZËÅgÅgzZªÅ“ )q
6,] ¬çñyZ c* -Z~
*™~g YîpÒ]»] â ÅZwë6,
X ce * ]>
____________
]4°ß~È-ŠX 4
÷ hZzП~&{z÷ ]4 °ßŽÆÈ-ŠI
]Z|ÒZ c*
# ™ ~â å]|
°Ñ ZgzZ ~â åx Ó~ ]oÅ ~â å]|÷ qoÆ r
Æw”Æœ£yZgzZ ~g Ò M Åœ£ÆkZe
$Š ÃZ ÅyÎ 0*
-’ÌÃ] Z|
q
„ g òsZ Å¢qgzŠ Ô„
c* c* *™lÃg7½n
g~ VƒÕ{ KZ KZgzZ Âe *
*™x ¬Ãwìg ÖZ6,] ¬çñ‰i§»x ªÆ„
LZÐZgzZ’ e* gòsZgzZ
c*
el ñgzZÄÜgzZ ’ e ã™ ãZz ÌZ ÅkZÃ+h
»] Zg¦Æ)¬ª +%Ÿ
X ’ ebŠ™
~gŠ Z',
Y ¯zX 5
»zŠp b » Z·WZZ
ƪ Æ yÎ 0*
+‡gzZ wD Z)´Ð ~ y *!*
ÌZ Å¡kZ Ì~x ªÆ„ gòsZā7—ðÃ~kZgzZ¸0Ð&
c*
òsZÃy Î 0*Ì{Ò M [ ZgzZ 1zg7½ä VrZ Ì~ yÎ 0*
x ªX ì ãZz
-’DqÅ=rX ǃg ZŠ™ Z(,»¡kZ~䯄
¡kZ6,gî¦ùäq c*
g
Xì ~Š™œ& ¤$6,
Îzg ôZgzZ/_
.ÔmïÆ
~x ªÆ„
ëZÐ ƒ g òsZāì ÌÐzz kZ ÌZ Å¡kZ
c*
{ŠŽñQXÐBeÈÆy â ‡„] Z|yZŠ yâ ‡gzZ ǃ »Ôyâ ‡òsZ%
12

xsZÃkZì òs Z)èa{)z“
Z¼ÅV-{z)i§gzZyâ ‡: Óª! f
Ù â {z ì ]gz¢Å ~pV¹V¹n Æ ä™} M ëB‚Æ ] xÅ
+C
òsZÃy Î 0* }÷Ð Y ¯z¡kZ ________Z®X ÷ M
-Š 4,
q hC„ yâ ‡
hZz Ð [ Zøz Ÿ
agzZ ÷ hZz ,yZgzZ ] uÂ~(,~ eÆ ä¯ „
c*
g
X ñYƒZa b »Z·gzZwD Z ðÃQСkZl»÷{Š c*
iÐ] Z|
Ð Vzg Zi!ÑÆYòzg ðÃQ VZ: C
¹ ‚ì m,r„ z V Zk
,Z Éz [ M „ z
x ªgzZ yÎ 0* 6,RÅg !*
-’Ô yÎ 0*
q {zāìt x » » ä™Æ¡kZ
+»kZ, ™ OWNÃyÎ 0*
X , ™~g YŸ»]Z¢õÔg ÇÔ{™E
Æ ä¯ „ g òsZ Å¢qgzŠ ÃyÎ 0*
c* /Zāì t x » ë ZÐ ƒ
¤
/~ŸkZgzZ ,™Â¨ £ »?£6,y ZÄ
-Z Â,™gH] â ÅZg×Z¤
Kq
+Zq¡B‚Æ “ )
gÅ»|Ð kZì Y| (,Ð MŸ » [z ïi Z0
-ñZg 9ÂÏN Mt ‚Y Zg M6,] ¬çñZ0Є
J gòsZ gzZ ǃx ¬
c*
X ǃy ‚ M )
¡VZp bæ»wD Z)´X 6
+
„ etƒ: {™E »wD Z)´gzZ »yÎ 0*
gzZx ** -’c*
q »yÎ 0*
ñ M x **
Å ~Š Zi M ~y ~â ¤',ä „ x¯Æ wD Z)´X 7
~ Vâ ›gzZ Å Za \ G,
X c* .»äZ±Ð ó ói ×ÃáML gLzZäh Â,îiÅòÝ
Š™ Za/_
ì ]ÒÌÅV < ¬Æx¯ÆyZ 7¶ÅVâ Zp bæÆwD Z)´
Å‹Zt* Û gzZàC
*™x» ðÃtÛŒtŒ ÷x¬~„‰C
Ù ™ƒN Z»yZë@* +
Ù gzZÏ0 Ù
i%C
Xì]!*
_ _ _ _ _ _ _ _ gzZ _ _ _ _ _ _ _ _ ì * .» yÎ 0*
*™ ZË/_ -’
q
**
¯„ g òsZ ÇÃyÎ 0*
c* gzZ ________ì * .Ç» ó ó~Š Zi M L L
*™ Za /_
13

»wD Z)´~ wŠ LZŽ ¿{zC


Ù X ǃ −(,Ð M ÌákZ Â________ì
wì ë LZ ~ 7zŠ¤
/LZ ÐZ ì s 2 » ÑÅx¯Æ y ZgzZ ì yZŠ gŠ
ā @* =•Åi§ ó ówD Zx)
ÏVƒ ** ,L LgzZÐVƒ ä¯ xg ¯ZÆ™lˆÃVÍß
>tœ /%Xn Y H{i @* .òsZÆ™Ýq ð‚g J
~ VߊÃ" _ -VßŠÆ x Zú
Ë ;~ o }g7 ßkZ {zì ÷*ÿLE
: Ñ‚V; Æ y Zì $ &‡x » » wD Z
** +»xi Zßk
ƒ {™ E ,/**
¦ g òsZ Å¢q§zŠ ÃyÎ 0*
c*
n Æ ä¯ „ ~ VΰZ
XnƒðÉgÅx ¸ā @*
Âeã Ñt ‚ m,
zˆnÆ]â ZŠZ igzZce

>› X7
Z·WZZ
+‡gzZ µ ~ā J e ~ Y 1906 Ž ®
) ) Ï( {z ÅVâ ›
ÆyÎ 0* Š ¯ ew”»y Î 0*
) ) kZX c*
x ªä ® Æ™]Š ªÅkZ ä b »
Ù X „g Y7ã TÌ^ÅkZ[ ZgzZ÷á$
Ã>›äyZxY ¯C +\zg Fˆ
X Zhg: »x »ËÏ0
+i ¹!* á ~g ZMZ6,
Æ™ï÷ -ZÆkZgzZ c*
gîzzÃ{q CZ
q Å ~FZ Ï( {ŠŽñ nÃy Î 0*
Ъ Ì` W ________ ë @*
Ë }Šx Zu>›Ãx »Æ% J e~„
Xì $ g ~g/k#òsZh
c* +].q
-Z
tÍXì ~gz¢Šó ŽZ L»V, ›x Ó¬ Ð Š ŽZ Ë6,RÅyÎ 0*
nÆkZ1
-uÅ]YgqÆy*kZXì oÑmï7e**
ŽJ w1ì @*
WÃe**
Ù„
C
á ~ > › Ë Ã \ W LZ g7 Ï( gzZ Ág » Ï( Ì
X ÷ Bï÷
________7Z

Wy›YZq
Xceã™ÒÃÅ“ -ZŠp ( 1)
ÏÅwD Z)´gzZ Å y Ü ZœÏÅWZZ
Cz‰ +‡~¿zg ZŠ™ÆkZ ( 2)
Xce** .gzZ aÎ
ƒ/_
` M Ô å HtÃò ¸zŠ Ôðƒ 0* -’āgÅ»] !*
',VY y Î 0*
q kZ ( 3)
Xì ~gz¢nÆŸ
9›û»]!*
kZ ?ì‚iHÅkZ
14

ä™ ZŠ ZÃy ZgzZKVc*
g ZŠ)f Å ó v
ó Z ÑZ[Z Ñ?HÈ»y Î 0*
L L ( 4)
*™„Å
Xce*
ÔpÆ%$
+~ „ g ~g/k#òsZh
c* +].ÃyÎ 0*
{ŠŽñ ( 5)
÷ 9 · + Z ________V c*
g ZŠ) f g z Z x » » ä ™Ô 2 »
i ZÃyZŽgzZÁg »Ÿ
Xce ãƒ', 9›C
َ
:%nÆVzuzŠÃg7gzZÁg »g Zh Ù Æ>›Ô“
+úŠC Z¼ÅgñZy Z
>› ó~ ezLD ó-Z LÃ{ kZ sÜgzZ sÜ Âë6,Rò Zúce * W
*™ÒÃÅ“
6,RÏ(X ÏñWÃïqÅs ™zZ `gŠ6,zZ e
$ÒZ ÅV.g »ÆTÐ,Šg Z Œ
Û
o kZÃVY‹Z ÅyZì c* +ÃAÐ o kZ ä V,›āì YY ¹¸
VZ {Z
Xce* gòsZªZzÃyÎ 0*
c*
*™ ZŠ Zg ZŠ™~䯄 [ZnÆ~4Å

vŠgzZöô»
]4hZzÐVo)³#yÎ 0*
-Ñ~ ä¯ yÎ 0*
yZgzZìgq nŽ¸ {z] 4ë Zx Ó{Š™{™E
+6,
zZ
“ Ð „‚Ð \ !*
WyÎ 0* .»x ªÆyÎ 0*
Vâ gzZì V ZzŠVZzg/_ ~FbÅ
X ֓g W_7,
gzZ F +»yZI~ŠV*!*
g{™E Û Ž nÆ
Œ
>›Â‰
³ #»bÃò ¸zŠ c* Ü zÆyÎ 0*
x ªŽì »¡kZ™f[ Z
ó8L CZÃy Î 0*
gzZ H OPT Ãy Î 0*
ä 6 kZˆÆäY0yÎ 0*
ë @*
å
á ZzgÆy ñ
gzZ|ÔuuÔ[ ºŽì Ì¡{z~ kZX 1™ê»ä¯
X ‰ WyÎ 0*
Æ™]óÐ ] Y‘´¹æŽ ÷Ì{zgzZ¸
;g 8 Š Ã] Ñq gzZ ;g lñ{¡t Âw‚ {gG kŠ ˆ Æ yÎ 0*

( Å¡ kZ ë @*
6,gî¦ù„ ( iÌä kZ V Zi Zˆ
Xì 3g xŠ~ „
Ýq] ¬Z%6,gîzzgzZ Vß ZzÚ Š6,gîÆ– -ZÃ]ÑqÆ kZgzZÃyÎ 0*
ó Lq
Xì ÏÅVß Zzä™
CZÃyÎ 0*
b§~g7 J
-ÌZÐzz Å aÎð!* ÃLZ] 4t
WgzZ ]c*
15

(t[ Z ÌÃ6 kZāìt lg Z ¦


ÅgzŠ „ Ö ZŠ ŽZXn 7
/Ð á ZjÆ#
._ÆVzúŠÆ+ ',
» ZÆkZÃm,³o kZ| (,
ÐWÌÐ ~g Z—Y)ì ] !*
X ce ¢ ÐWŠp~¿Æ% J e~„
8z™| (, gòsZ 9
c*
_____________
x ªÆkZÔyÎ 0*
~V$KZ KZgzZ~V òLZ LZ] 4`gŠ6,
zZ
»kZÃx ZúgzZ ä™x ¬2 »Æä¯ „ g òsZh
c* +].~¢qgzŠÃkZœ£Æ
6,‚9yÎ 0* +
gzZ σ Ï0i5q t‰ƒ[ x»~ ¶ŠgÅ
-Z nÆy Î 0*
Ãw2KZ „¢™ƒy'
X Çá 0* × Ç
_____________
x **
Æ ] †V c* úgzZ ë Z P 6,
ú‰~ yZ gzZ ] 4 Vc* zZ ä ë
Ù ªs ™÷ bŠ Zr
kZ „: gzZ ÷ ï» „ ]â ¥:gzZì ï»DZg ø:āì C
Mg ‡ÂƒŠ +»¡ë Z Ëc*
H{g {™E /ñZÆ]†ë ZP¤
ò Z¤ /ZXì òúŠ »] !*
9ÃyÎ 0*
Ì] 4{z ñƒ D™s ç…gzZ ,Š™g ¦
/gŠ™™„@*
Ã~g øÐ Z
VÅÑ }g ø gzZ¨Å V1ZpÆ Vâ ›Æ y ~â ¤',Ô{g Z‘ » xsZ ~ Vs
ÅxsZ~¢qgzŠÃyÎ 0* Û ÅY Zß
vßāN Yƒh#nÆä¯x»VE!*
Œ
gzZ›Æo kZgzZ ÃNŠ6,gîƵ%gzZ:%i»] x~Š OZgzZY ÔÏ(
Ås sZgzZ Ãgz {¾Ð ]»',Åx ÂÆ)¬ ª
ñÆ xsZ ~àx Ó›)
X Ù7d` Zy
ÃVE!*
Û gzZV è
Œ
H7~ # .ÅMg ‡~}g ÑŒ ZvZ Y ÷
Ö } á yZz ZuzŠ »y*kZ
X ÇñY
16

·»ug MZypg
~Tì·{z

ˆy M Œ
Û
Š
HHwi **

{z´Æ w”Æ «oz ] »',vŠ Ð x ªz ] ZŠ „Ź kZgzZ


ypgkZXì Cƒ¢6,ãK̈Z»Ìy ÷°zÑňy M Œ
᪠Û
ZÐ s§Å \¬vZˆy M Œ
Z F, Û ā Zƒ kˆZh
+”ÌyZgzŠÆ ug MZ
ì óv
ó Z™f L gLzZì Z F,Z™0ó ™
ó f L gLzZì
}g ø Ð ¬$
+1ì Zƒ ÙF,
{Š c*
i~ y M Œ
Û „ Ãg™f
Âc* i~ pÆó óä¢ÄL LñO Åà ó ™
ì Ù{Š c* ó f L LÂV;
Xì x ** Ù Š~wŠííc*
»äZC 6,gî~˜g !*
g !* óv
Ã] ÜvŠ c*ó ZL L
6,y ZÄÆ óv ÕÐ ƒ
ó Z™f L LëÐ ~ ],ƾ!* oÏZ

h )÷
á Ð kZ ________÷ ìg™® á {g !*
á Z ï÷ zŠ y*{” ù ÷
á
Û Ñāl»} ZgzZX ǃ > »VŒ
gzZ ñYƒî~ Vߊ}g øy M Œ
DÃg JŠ\zg »y M Œ
Û ïñOÆy M Œ
Û ~g ‡ë
Û ì ~|ì @*MÃ~g ‡
yMŒ Å
( {g ZŠ Z )
17

ÐvZ™f H
M'ä×#Ö] àÚ Ù ù̂ ßÚö Š Z%
[Â ~y

ˆy M Œ
Û

oÎæ…^Ê …^jíÚ†òßnrÞ]

ƒ Ú Å1x¯gzZ ì x¯ »: 4h\¬vZµš ˆ y M Œ
Xì @* Û
á Å\¬vZX ÷ è3÷
÷ Ånq–gzZ! b§T3÷ á „ Å1Ð x¯
Ô™¯Z~y M Œ Û X ÷q–gzZ!Ì3÷
Û Špnƈy M Œ á Åu 0*
x¯ b§ÏZ
:c*
⁠+
Û X ÷ñƒŠg Zzp ÖZÆ{™EÔò™f
( 9!†rvÖ]) O áøçû¿öËôvFøÖ äüøÖ ^Þ$ô] æø †øÒû„ôùÖ] ^øßûÖ $̂ øÞ àövûøÞ ^$Þô]
Zä…Ã( [ Â )t—" L L
ó ó÷y˜ÆkZ „ëgzZì ~g @*
( 19X ØÚˆÛÖ]) O ¡÷nûôf‰ø ä́eôù…ø oÖFô] „øíøi$] ðø«ø àûÛøÊø 麆øÒô„ûiø ǻ„ôâF á$ ô]
ó ™g(Z3Zg» (î)J
óá -gÇŠgz6,
LZìeŽÎìÃÂ(y M Œ
Û )tLL
( 29X †â‚Ö]) O ¡÷nûfô‰ø ä́ôeù…ø oÖFô] „øíøi$] ðø«ø àûÛøÊø 麆øÒô„ûøi ǻ„ôâF á$ ô]
ó ™g (Z3g »îs§Åg ÇŠgz6,
ó} LZì eŽì ÃÂtL L
( 31X †$‚ÛÖ]) O †ôŽøfø×ûôÖ p†FÒûƒôŸ$ ô] oøâô ^Úø æø
ó ÃcxŠ M µÂtgzZ L L
óì
( 49!†$‚ÛÖ]) O àønû•ô†ôÃûÚö éô†øÒô„û$jÖ] àôÂø ÜûãöøÖ^ÛøÊø
/
ó ó÷ìgƒyZŠ¤zgÐÃā ZƒHÃyZ L L
( †$‚ÛÖ]) O åü†øÒøƒø ðø«ø àûÛøÊø 麆øÒô„ûøi äüÞ$ô] ¡$ Òø
18

óÇ Ð Zì eŽ Âì Ãtā7—¼ L L
ó gŠ c*
Ù ( **
x »C ÅvZ~wŠ ) g×ÏÖ] oÊ ä×#Ö]…^³–³v³j‰] pŠÆó ™
ÑŠ c* ó fLL
c*
ñYƒ{ i @* ÅvZ~»Ð Tì ~ZgŠÆ™fWÔk
Š c* , ,
½Ôk’Ô¿ÔÃ
ä vZāì {g ÷ ÅvZ wŠ
$Y kZ~ ÂÆ™f ~ pÏZX ñY½Ð Š c*
á Z Ì+
X ÷~ŠwZ e'!*
¸$+‰~ã K̈Z‹¡
+gzZ nÔì ¿g íg ðÃ: ðÃÅ›KZ ävZ~ wŠÆ yK̈ZC
Å ~$ Ù
kˆZt ì 3g kˆZ » „$
ÔyK̈Zì „ H Âìg { i @* M Ôì ¿g×
+ZŽ gzZ ]y
LÌÃë›~Š ã
Cy Z yK̈ZÐzz ÅTì {Š â »yl
î~ y K̈Z1ì Lg y K̈Z
}Š™{i@*
{g!* ÅvZ~wŠŽ©c*
zŠŠc* ,
k ,
½Ôk qC
’Ô¿Ô§ZzÔÃc* @YwÈL
Ù ì*
pÆ™f n ÏZì ™f ¸ ñ Má ~ ªÅ gó —L™wïÐ yl
îÃyK̈ZgzZ
Û ¹Æx|ÇÆkZŽ÷‰KÌÆ**

Xìd ) !º
Z™ óèLÂ~(~®c*
:c*
⁠+
Û ˆÆ{™E MgzZVzKZävZ~t >gÎ~x|ÏZ
Æ]y
( 8XÑ?) O õgnûßôÚ% ‚õfûÂø ØôùÓöôÖ p†FÒûƒô æ$ é÷†ø’
ô fûøi
$Z@}Èá ZzäÑqŽgā @*
ó ó,™ÝqÃgzZe LL
Û vß :c*
ňy M Œ ⁠A gzZ c izŠ Ô}™E
Û ˆ ÆøoÆ ¼ +Æ ]ñ~ >gÎÏZ
7}g7 xi ZßÆkZ1÷ Dƒzá6,y M Œ
Û v߉?D™7zÂVY6,V Â!*
+
ƒ {0iyK̈Z »g0
+Zƒ {0
+iwŠ »Tì @*
0* Û GD™
+ÃЈy M Œ
™Ýq „z {Z
g !* Û Ð œgzZqc*
gzZ !’Ãy M Œ iQ Š
g {Š c* HƒŠß M 8
-igzZgz$ Zg f c* +
ƒ {0i;
-i »wŠgzZ ñYF,
X ñYƒgzŠ8 Z~wŠ] !*

h á Â!’g !*
O ‚ºnû ồ ø çøâö æø ÄøÛûŠ$ Ö] oÏøÖûø] æûø] g
º ×ûÎø äüøÖ áø^Òø àûÛøôÖ p†FÒû„ôøÖ ÔøôÖƒF oûÊô á$ ô]
~ kZ n Æ kZì ù
7™ƒzáÐ wŠ c*
ì‚rg ( { Ç M ) wŠ ¿Ž L L
( 37X t ) ó ì
ó Ã
] Z f Å \¬vZ™ ⠁
ÅÄŸZ s§Åu 0* Û 6,gîµ
ó f L LÈy M Œ
Û ó™
19
E §EG
$
->gÎXì1Å~0
+ .ª
zZ}°gzZy÷
á ê gzZXìŠg Zz(FIF,
ÌÐ Ú
G- B
»vZ™f nÆ-[V ;zì c*
M ¬àSV˜ ~ KÆÌZ Å-i ú~
:ì ~Š î ZŠ ! ZòçOXì C M~āg Ig
$Š q Zs
# Ÿzh
+'× ÅTì
èÃÛq ØÒ oÊ XÑZ é…çŠe g_ím á^Ò
ó¸ Š[»t >gÎ~-C
ó D™ c* Ù ] x™ ZwÎg L L
á Å-[Æ ] x™ZÑ~›bÑävZ¶g ~zâx â ZgzZ
:ì Åy Ò¸y÷
Œ^ßÖ] †Ò„mæ áT†ÏÖ] ð†Ïm á^Ò
ó D™ÃÃVÍßgzZ¸_7,y M Œ
ó¸ Û ]x™ ZwÎg L L
,
»Vzk½¿zŠ m, +
_Ð }™EÆ„ u 0* Û ÝZgŠ\zŠÆ-ª
x¯gzZˆy M Œ
ì ;gÈ ó v
×ó g L Lg c*
á ZgzZ ó'
{g ÷ ó Z™f L LwqgÃ-[y M Œ
Û Ðzz ÅTì x **
Xce**F6,
ƒF Û ª™fÆvZ ` Z'
yMŒ × »-[āì ;gÈvZ™fÆ
ZhŽÐ p Ò~sgzZ÷ µÌ~ÜK M F,ÄZ >gÎgzZ # Z >gÎ
ÌÃyZ/w M >gÎgzZ {• >gÎ c* M ňy M Œ
&f ðš!'gÎzŠ ~y Û ‰ ) ÷ 'gÎ
yŠÆ#
Ö ªāì ~ ] ~ty⠁
Ûq á Z »Tì Š
-Z {g ÷ H¹„ ZhŽÐ p Ò~s
ÏVƒ …t‚~ ^ÅVC$
+zŠ6,( −7,™™) Vß Zz "7,LZ 'gÎVâzŠt
hñìÐ x © ZÆ\¬vZŠg Zz~ VÂgÎy Z ÒZ ÑZz"7,Œ%ān kZ )
ì @*
( Ü×Â] ä×Ö]æ Xì Lg>%» ~igzs ÜgzZ
gzZì ™f » <gÑÆ ƒ Å] x™Z Ñ [ » ~ # Z >gÎçO
:c*Û ç OX s§Åh+ŠgzZUÆe
⁠$Z@ƈy M Œ +
Û ì {™ E
æø ä́×ôùÒö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô ÐôùvøûÖ] àômûô æø p‚FãöÖû^ôe äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ô$Ö] çøâö
( 9X Ì’Ö]) O áøçûÒö†øŽûÛöûÖ] åø†ôÒø çûøÖ
5™}Š h+ŠgzZ e
gzZÐ Zā @*
ƒ $Z@Ã9LZ ä Tì „z L L
óÑ ÃVÃæ{ ZpX}™¨
ó „ Z', ¸6,
VeŠ
20

>gÎXì (F, Š ˜ gzZ wÓ!*


Ål!* Š ˜ nÆ ~—uÅ h+Š kZ
c*Û «u 0*
â Û Ã\ M ä \¬vZāì ™f » ƒ Å] x™ Z Ñ [» ~ÄZ
yMŒ
[ kZ {zì ãZzÐ ¿i§ÆkZ ¶ˆ~Š ( ] Zg Â) [  +Z ÌÃ#
Ö Z—‚
Xì ð MÏz6, kZ Âìg™7}g72 »ÆäƒïqÆ
bgx £t éME
ā 6 )ì B 5š!Ž y¦o >gÎì µB‚ÆVÂgÎzŠ y Z
g ZŠ)f Åy›F gzZ2 »Å+ Š vߎā ( ì {g ÷
ä™ ZŠ Z V c* +u >gÎ
á Z~h
H& § » vÐ t ÎkZgzZ ÷ D Yƒ bâ s§Åt Î {z ÷ Tg V Z m,

¤
Û ªvZ™fÃÆágzZ³gzZŠ ÑzZKZgzZ ÌŠpā ?ì
X zŠ äƒ:gzŠÐy M Œ
àûÚø æø äô×#Ö] †ôÒûƒô àûÂø ÜûÒööŸøæûø] Ÿø æø ÜûÓöÖö]çøÚûø] ÜûÓöãô×ûiöŸø ]çûßöÚø! àø³mû„ô³$Ö]^³ãøm%^ø³m5
( 9X áçÏÊ^ßÛÖ]) O áøæû†öŠôíFÖû] Üöaö ÔøòôÖFæ^öÊø ÔøÖôƒF ØûÃøËûm$
(ZŽgzZ}Š™: …¸Ð( vZ™f )Š c*
ÅvZÃ ?Š ÑzZgzZ wâ Zg v!ëñ L L
ó ó÷á ZzäVZ {g Ävß{zÂÇ}™
©:Æ äô×# Ö] †ôÒûƒô oÖFô] ]çûÃø‰û^³Êø ~ÄZ >gÎpÆÂÆvZ™fV Œ
Û pgzZ- [ æāì 99 Š~
{ç » äƒ Za t Î:gz ñY Z hñ:ìÐ y M Œ
:c*Û ä]x™ ZÑ[ »~e
⁠-Zā 6Xì
$Zzgq
ànÏÊ^ßÛÖ] àÚ gjÒ…„†nÆ àÚ l^ÃÛq '¡$ Õ†i àÚ
ó *
óì ŠÉÐ ~ oo{zbŠ hgÆg± Ë%. &ä T L L
@Y c*
+i0 G
(”h î%‚ ZùX ãZd)
Û Z {Š c*
Xì [ Œ Û Š Z%ÐvZ™f ÌV ŒZ®
i„ˆy M Œ
ÆvZ™f ~©:Æ „ oo~ 19e $ M!Š ÎZ >gÎ b§ÏZ‚
H¨Ð y éŒG3kIÅZ [ x
 Û ÌŠ Z%Ð X÷ ñ M p ÖZ
ÃooV Œ Xì „ˆy M Œ
á ~7Z:
X ÷ï÷ /kZ {zāì Š
L Æpg ° M ëgzZpŠÐ{z¤ H
£ZY
n** á ÅyZZ IZ~ 37 e
Ññ{z÷ ñ M p ÖZŽ ~ y÷ $ Mg‡Z >gÎ
21

ˎ »”x Z™/ôyZ {™E


+„ì ó._Æe MÄZ >gÎ ô=ÅvZ¶g ã¢
$ M ~y
X¸‰ −™JZÐ-[
! Ðzz
Ð ! x» ~ ¼
A Æ yZZ IZ yŠ Æ # $Mh
Ö ª~ 16 e +Z >gÎ
™f »¾ ZŠ~ 3™ƒq +x ZB‚Æg ñgzZgxzøÆoogzZ¾ ZŠ
-Ñ~$
+Å î X Ð ó ón%L LkZ [ Z Xì B‚Æ s
Å ó/ó ÂL L]gßÅ ` ´gzZÛD # Ÿz
\¬vZ b§ÅyZZ IZvŠgzZ , ™/Â,™ qŽg Ì[ Z wŠ}g vāì ]gß
Z ( vZ™f c*
¿ïŠ â M™ M s§Å]YgqÆkZì Zg @* Û )] éE
ˆy M Œ O&] c*
5G4E MŽ ä
X ÷A} i ZzgŠÆ] YgŠ dZ Ìn}g vÂN Yƒ
Ö wÅñŽgzZ[ ZÑ~ 91 e
ë Zx ©ZvŠgzZ # +ÓZ >gÎ b§ÏZ
$ M {Z
yZ »y-t 7î Z< á g Z~©:ÆvZŠzugzZ
Í ?yZZ IZ} Zāì ZƒŠ ÷
+
)zgÐ ~0 .x © ZvŠgzZ i úgzZ x¯ÆvZ™ Î~ ( {)z Y ZŽ [ ZÑ ) ]1‰
zZ}
G
GÆ™x JZz ëhO .'Ð y M Œ
]Z” Û gzZce **
M i !*
Ð lzg kZ »Z®Xì Le
Xce*
*™[ AZÐ
ÃIF,
ƒ VZz21]¶Z >gÎ
Û XX†öføÒûø] äô×#³Ö] †ö³Òû„ô³øÖæøZZ ~{g 0*
kZ™ ⠁
Xì c*
Š ¯IF, +ŠgzZ‡gzZg ‡z!*
à ZzäÑŠ/$ )g !*
Ô− {Š c*

Æ ^–Ãe ä–óe †³ŠË³m áT†³Ï³Ö] gzZì ãZz]*
!ŽÐVß V6, zZçO
÷Šg Zzp ÖZÆ** vZ™f V˜ ]â £x Ó{z~ u 0*
æN°f Ôò™f Ô™¯Z c* Û t Z]
yMŒ
i „vZ [ Â c*
z ¹{Š c* ÞZ kz ÔvZ x¯Š Z%Ð vZ™f6,]â £ y Z
Û c*
ˆy M Œ
) šÐg ±ZÆ|@*
º # b{Š c*
gzZs i~yÒgzZ*g {Š c*
i~ ãçÐ kZgzZX ÷
Ü×Â] ä×Ö]æ Xì YƒZŠ Z h»
D⁠+» ~gz M p=6,}igzZ ðÅ7 xŠ M ]|~ îW†W >gÎ
Û {™E
:ì c*
â
Û {™E è Z@ä\¬vZñƒ
$Z@だM nÆãK̈Ze
+» ó ókzL gLzZe $
àûÚøæø O oÏFŽûmø Ÿøæø Ø% –ômø¡øÊø pø]‚øâö Äøfø$i] àôÛøÊø p‚÷âö oûßôùÚô ÜûÓöß$nøiô^û³mø ^³Ú$ ^ô³Êø
22

O oÛFÂûø] èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø åü†öŽövûøÞ æ$ ^Ó÷ßû•


ø è÷ŽønûÃôÚø äöøÖ á$ ^ôÊø pû†ôÒûƒô àûÂø š
ø †øÂûø]
( 123-124X îW†W )
$Z@~÷¿Ž Âñ M e
~zcÅe }g vÐ s§~÷¤
$Z@k0* /ZQ L L
}¢ìÐ Ã~÷ŽgzZ Ç} 7,~ 1:gzZ ǃ { Ze: {zÇ}™
X óÐ +ZÐ ZëÃ#
ó N VZÆ™ J0 +
Ö ªgzZ ÏñYƒßÏ0iÅkZ Ç
c*
â
Û™ó f Z÷L XXpû†ô³ÒûƒôZZÃ( ƒ Û gzZ ~zÃ—‚ )kzkZgzZ
Éy M Œ
Xì s§Å XXpF‚âZZ{g ÷
á Z »™fgzZì
___________

Û Š Z%Ð vZ™fāì ð M t ‚]!*


ÏZì ˆ y M Œ -V Œ
t ~ WJ
ÅXXä×Ö] †ÒƒZZiŠzŠ~e
Xì ð M IF, $ M „q
-ZÅ°°Z >gÎ~u 0* Û b§
y MŒ
! c*
â
Û
àûÚø Ø% –ômö äø×#Ö] á$ ô] ØûÎö ä́eôù…$ àûÚôù èºmø! äônû×øÂø Ùø ô̂ Þûö] ŸøçûøÖ ]æû†öËøÒø àømû„ô³$Ö] Ùöçû³Ïö³møæø
äô×#Ö] †ôÒû„ôeô Üû ö̀ eöçû×öÎö à% òôÛø_ûiøæø ]çûßöÚø! àømû„ô³$Öø] O hø^øÞø] àûÚø äônûøÖô] pû‚ôãûmø æø ðö«Žøm$
( 28-27!‚†Ö]) O höçû×öÏöûÖ] à% òôÛø_ûøi äô×#Ö]†ôÒû„ôeôŸøø]
:ìtÀF,
» ã ¢‚
vZ :} ŠÈXÐ [gÆkZ ã ¶ Û »÷ ëgzZ L L
KðÃ6,kZ ~ F,Z: VY
îŠ {ZggzZì eÃTì @*
vß {zX Zƒ qŽgŽÃkZ s§KZì @* ™{ Ze
vZ !ì ù
7XÐ ( vZ™f )Š c*
ÅvZwŠÆyZ÷D 0*
ugzZ ñÑyZZŽ
uЄ ( vZ™f )Š c*
X ó ówŠ÷D 0* Å
Û vZ¶g 㢣ZY
: ÷D ⠁ Ññ~ã ¢‚~ô=Åe
n** $ M kZ
Cƒ‚yZZª
zŠÃy Z ªZƒy Ò»Vß Zz äƒ qŽgs§Å Z}
.t L L
èY÷ D™ÝqyEZzuÐ ( Š c*
Z(,Ð ƒ .)vZ™fgzZì
Å Z}
Û Â™f
( †rvÖ]) O áøçû¿öËôvFøÖ äüøÖ ^Þ$ô] æø †øÒû„ôùÖ] ^øßûÖ $̂ øÞ àö³vû³øÞ ^³Þ$ô]ìˆy M Œ
23

kz‚z gzZ ] 2ì Cƒ Za ªÅ ¢ ~ Vߊ Æ yZ ™| 7,&


z ÑÅ \¬ h¤ -Z ì @*M xyEZ z yj™ƒgzŠ6-
/Z s§q
]nzØgŠzöÑs§~uzŠ Âì C™ Za Äzsp~Vߊ "
$'
^ IÐ s§C
Ù wŠ »yZ n¾Xì @* # Zgzyj¯™
àÅy â ‚ »s ó f»
Ù Ð [¨Æ y Zgâ »vZ™f gzZì *
Å b§C @Y W s§Å Z}
.q-Z™
Í gzZù
Ø Z<
ó ꊙgzŠ?
Xóì D z~EŠ
:ìtÀF,»k½ZÆ^Û`ß ä×Ö] o•… Œ ^f àe] †nŠËi àÚ Œ^fÏÛÖ] †mçßi
÷ Dƒ twŠÆ yZgzZ ( 6,y M Œ
Û gzZ6,] ·) ñÑ y ZZ vߎ L L
ìŠ
H¹gzZÐ y M Œ ÅvZ ( ÷D 0*
Û )Њ c* yjgzZ÷DƒèZggzZ )
Å„vZāƒg¸!*
wŠ ª)ì DƒtwŠÐŠ c* e 3nÅvZ
(Ðh
X ó ó( ÷TgèZggzZ÷D™Ýqyj
$ M ‹ZçOìˆy M Œ
VÍß„, Z~ e Û óv
ó Z™f L LnÆ»y EZ
G
÷ D™ ëh.'ÐvZ™f ªu 0* Û Žì ™f »á$
yMΠ+dZ e
$.gzZ ¼
A nÆ
X ÷D™¿6,^Ã÷nûÛôqø äô×# Ö] Øôfûvøeô ]çûÛö’ôjøÂû]æø gzZ
õ ^FÚø àöŠûuöæø Üû ö̀ øÖ oeFçû›ö kôvF×ô’# Ö] ]ç×öÛôÂøæø ]çûßöÚø! àømû„ô$Öø]
( 29!⠅]) h
1{÷gzZ à ¥pnÆy ZK(¿gzZ ñÑy ZZvߎ L L
ó **
óì
Û Ò nÆyZ¸6,x £Æ]úŠ #
ð⠁ Ö ZŽ ݬ x Z ¸ZvŠgzZl IZgzZ
G
:ì c*
⁠á Z »x JZgzZ ëh.g' zZpz½Å„u 0*
Û {g ÷ Û gzZ
y MŒ
pû„ô$Ö] Üö ồ nû×øÂø ]»çø×öjûøjÖôù ܺÚøö] ^ãø×ôfûÎø àûÚô kû×øìø‚û³Îø èõÚ$ ö] o?û ³Êô Õø^³øß³×û³‰ø…ûø] ÔøÖô„F³Òø
äônû×øÂø çøâö Ÿ$ ô] äøÖFô] Ÿ?ø oûeôù…ø çøâö ØûÎö àôÛFuû†$ Ö^ôe áøæû†öËöÓû³mø Üû³aö æø ÔønûøÖô] «³øß³nûuøæûø]
( 30X ‚†Ö]) hô^jøÚø äônûøÖô] æø kö×ûÒ$ çøiø
kZ Ã ?ä ë ( ·
å } Z ) b§ÏZ ( ÷ ìg ¬9gzZ ë b§T) L L
( [ ) {zÃy Z ?ā @* /‘Z Ϲ ¬ Ð T~ #
ó5÷ _g ¦ Ö Z
24

„zzŠÈ … â 7ÃÝgvßtgzZX zŠ ‹™| 7,ì Ès§~g väëŽ


rgz½6,ÏZ~ 7Šqðà ZÎÆ kZì g ÇŠgz6,Z÷ Â
ÅÏZgzZ Vƒ ‚
ó óVƒ@*
™qŽgs§
gzZ vZ ™f ~ p ÖZ A gzZ B‚ Æ s i gzZ ~ l Z >gÎ
# Ÿz {Š c*
:c*Û X ÷Šg Zzp ÖZÆ XX^Þ†ÒƒZZˆÆ XXp†ÒƒZZ
â
àûÚô ‚ørôøi àûøÖ æø ä́jôÛF×ôÓøôÖ Ùø‚ôùføÚöŸø Ôøôeù…ø hô^øjÒô àûÚô ÔønûøÖô] oø³uôæûö] «³Úø Øö³iû] æø
æø éôæ‚FÇøûÖ^eô Üû ö̀ e$…ø áøçûÂö‚ûmø àø³mû„ô³$Ö] Äø³Úø ÔøŠøËû³Þø †û³ôf‘û] æø O]‚÷vøøj×û³Úö ä́³Þôæûö
æø ^nøÞû‚% Ö] éôçnFvøûÖ] èøøßmû‡ô ‚ömû†ôiö Üû ö̀ ßûÂø ÔøßFnûÂø ‚öÃûiøŸø æø äü ø̀ qûæø áøæû‚ömû†ômö oôù³ŽôÃø³Öû]
O ^›÷†öÊö åü†öÚûø] áø^Òøæø åöçF aø Äøføi$] æø ^øÞ†ôÒûƒô àûÂø äüfø×û³Îø ^³øß³×û³Ëø³Æûø] àû³Úø Äû³_ô³iöŸø

( 28-27X Ì`ÓÖ])
ÅkZ óz™ ;g _7,ì CY Èk0*
}g vŽ Ã[  Åg ÇŠgz6,LZgzZ L L
zðvߎgzZÐî 0*
7Ì{ C}?ZÎÆkZgzZ7ÑZz%$
+ðÃÃV Â!*
ñB‚Æ y Z ÷ ¨
¤Æ ~ŠÛpÅkZgzZ Dg å Ãg ÇŠgz6,LZ x ÷
á
/)Ð~yZ÷ó~g vgzZƒg D™
ö‚ M ?ā,hzŠ: ( s§gzZ™g ¦
ì c* KZ ä ëÃwŠÆ¿T î Yƒg éZpÆ*Š ãÇ0
Š™…¸ÐŠ c* +i
ó ó'â: ¹ »kZì Š
H| (, ™~zcÅéZpKZ{zgzZ
Ðux » »kZgzZì @*
t™È XX^øÞ†ö³ÒûƒôZZ„à ó ó[ Â]zˆL LVŒä\¬vZ
Û ãZz] !*
ā~Š ⠁
kZ7ZgzZ N 2¸ ÌÃ'/ôLZN ⠁
Û ]zˆÅu 0* Û ÌŠp ] \ M
yMŒ
Û ã ZôÅyZgzZ , Š¬»„zg¨gzZPE
Ð sz^kZgzZ N ⠁ +B‚Æu 0* Û
y MŒ
I]zˆÅÆ™wJà ( * Û kZvߎgzZāZ:gzZ}÷óÅ\ M
*™f )ˆy M Œ
X N M:~V Â!*
ÅyZ÷V Z m,
/
¤Ð ä;Ð MB‚Æ䙿6,
kZgzZ
*™f Ô™¯Zāì ãZzÐ ] ‚ ½Z ~‚Æ kZgzZ ]c*
Ô* M {Š™ `gŠ 6,
zZ
Û Š Z% ¹ZÐvZ™fgzZ ~™f
g » f ZQgzZ÷ {g N â z:%ÜŠ ZˆÆkZì ˆy M Œ
25

Æ Òç ãqzg Ë b§Å 䙿6,¯ñC Æ ÒçC


Ù â ËÔ÷ {g Nâ z:%
Õ„ ´g6,ûgzZx £LZÃqC
Ù X ÷ïqÆÌZ(KZ ÌwÆZzg » f Z ñC
Xì ~WgzZ
___________

Ù ªx ÈZ {Š c*
6,x £TB‚Æ ~C i ~ u 0* Å óv
Û IF,
yMŒ ó Z™f L L
©:(kZ Xì6,x !Z Ç!*
Æ}g 0*
,z23~%²Z >gÎ{zì ðƒ wEZ
vZx¯tāì ;g Ytc*Û ÃÝIZgzZì {™E
⁠á ÅvZx¯gzZ u 0*
+» «g Zy÷ Û~
y MŒ
$Z ŒZ L LkZ »Âƒ íg Å hÌZg f ~ Vߊ }g v¤
Æ ó óg /Zāì x¯ (Z
Xì C M d
$Œ$Œ
Ûd Å óv
Û IF, L ŠzŠçOce**
ó Z™f Li Yƒxñt ‚
èônøŠôÏF×ûÖôù غmûçøÊø ä́eôù…ø àûÚôù…õçûÞö o×FÂø çøãöÊø Ýô¡ø‰û¡ô ûÖô åü…ø‚û‘ø äö³×#³Ö] |ø†ø³ø àû³Ûø³Êøø]
&ômû‚ôvøûÖ] àøŠøuûø] Ùø $̂ øÞ äö×#Öø] O àõnûfôÚ% Øõ×F•ø oûÊô ÔøòôÖFæö] äô×#Ö]†ôÒûƒô àûÚô Üû ö̀ eöçû×öÎö
àönû×ôiø Ü$ $ö Üû ö̀ $e…ø áøçûŽøíûmø àømû„ô$Ö] öçû×öqö äößûÚô †% ÃôŽøÏûøi oø³Þô^³%øÚ$ ^³ã÷ôe^³ŽøjøÚ% ^³f÷jFÒô
ðö«Žøm$ àûÚø ä́eô pû‚ô û̀ mø äô×#Ö] p‚øaö ÔøÖôƒF äô×#Ö] †ôÒûƒô oÖFô] Üû ö̀ eöçû³×ö³Îö æø Üû³aööçû³×ö³qö
( 23-22X †ÚˆÖ]) O õ^âø àûÚô äüøÖ^ÛøÊø äö×#Ö] Øô×ô–ûm% àûÚøæø
Š wÅn Æ xsZ ä vZB » ¿T > L L
Åg ÇŠgz6,LZ {zgzZƒ c*
Û »wŠ J{z H Â)ƒ6,ÝzgÐ s§
k\Z6,yZ :X ( ì Yƒb§Å
ÅvZwŠÆXì
X ÷ ~ „ Ze ôÜv߸gzZ÷ìgƒJЊ c*
t M Å T ) [  ( ª) ÷ ð⠁
Û wi **
'!* $.ä \¬vZ
hZ e
ÆyZ÷Dg eÐg ÇŠgz6,LZvߎ ÷CYðZC
Ù ŠgzZ÷QQ( ë !*
™ƒx3, +Æ yZQ ÷ D Yƒ} 9èzg ( Ð kZ )Æ y$
wŠgzZ y$ +
ÃTÐ kZ {z ì $Z@ ÅvZ ¸÷ D Yƒ ( zá )s§ÅŠ c*
ó e ÅvZ
$Z@ðÃÐZ}™{ ZevZÃTgzZì êŠ e
ó ó7ÑZz¶Še $Z@ì Le
Û gzZ ó v
„ˆ y M Œ Û ãZzŠ Z%Ð vZ™fQ V Œ
ó Z [  L L~ Ýzg ÅíZ Œ
26

á Z » óv
kzL L{g ÷ ó Z™f L L~ [ æÐg ñgzZì x ¬ [ æ~ x¯t (ān kZì
gzZ»yEZÐá ZjÆó v
ó Z™f L LÞZ™fzÍ%ÆV ; }g øXì {Š c*
i ó óÞZ
u 0* Û Z®ì ¢*ugzZ yZZ Ȉy M Œ
y MŒ Û ÑZz ä™gzŠÃVE.6,gzZ Vä
gÐzÂÃu 0*
÷F # yZZIZ L Lì ~ wÎÑZ >gÎXì @*
ÛZ
yMŒ ƒ Za yZZÐ
Û c*
yMŒ Í óì @Yƒ†ŸZ ~ y ZZÆ y Z  ( ÷ n
ó * pg/_
.» 䙿÷ B)
G
†ŸZ~ yZZЄzg¨6,e +ZÆkZgzZ w”»DÆkZgzZ ëh.'Ð u 0*
$Z@ g0
Û ç OXì êŠÄgÆ™ÒÃðy
yMŒ Æ ã.6,gzZ V䆟Z~ yZZgzZì @*
ƒ
á ÅIZ~ˆ
º çûìøŸøZZāì ðƒyÒ¸(Fy÷
yZ: ) XXáøçûÞö ø̂ vûmø ÜûaöŸøæø Üû ồ nû×øÂø Í
X ( ÐVƒâ{z:gzZ ǃspðÃ6,
G
Ôsp~ ËÆ yZZgzZ w é›E4]IZÐ vZ™f ~ ]c* M Å°°Z >gÎ c*
Í
gzZu 0*
x¯uœgŠ~ kZì * Ù ª»qC
@Yį{ ~sgzZ ~C 
Ù §zôgÔw5Ôy x
Xì ÞZkz
___________
VE.6,
gzZVä~]ª Û :e
‚gy⠁
]c*Z@zŠ~KÆ]Ð
-ZXì ~Š ⠁
q # ZÜz s
Ûs $.ä] x™Z Ñ [ » ~ KkZ
# Ÿz e
! c*
⁠$u
Û ~g
àûÚø æø åö^nøÞûö Ü$ aø äö×#Ö] åö^ËøÒø ä́iô†øìô! Ü$ aø ]‚÷³uô]æø ^³Û& ³âø Ýøçû³Ûö³ ö̀ ûÖ] Øø³Ãø³qø àû³Úø
Ôø×øâø ^ ø̀ jômøôæûø] pôùø] oûÊô äö×#Ö] Ùô^fømö ÜûøÖ ^nøÞû‚% Ö] Ùô]çøuûø] oûÊô ÝöçûÛö ö̀ ûÖ] äô³eô kû³føÃ$ ³Žøiø
(”Š&0ZvZ†ùXzâ 0Z )
Ƨ~z*ŠÆkZvZá ¯§»]y -ZÃVä}g ‚¿Ž L L
M ª§„q
Å kZ X ,Š1~ ]ÑqÆ *Š gó °ZÿTgzZ ÷ D Yƒ °» n
\¬vZ
ó uh~~Š Zz¾āD™7{ Zz6,
X óƒ
27

àâ gzZ]Ñ'~z*ŠÃ7Æ]y
M sÜgzZ bŠ}Š ßF, M c*
Ã]y Í
vZgzZì ÑZz äÑŠ ] Ð VE.6,ÃyK̈Z ** +ZÆŠzuÆw'Ã] 5ç
Mág0
Xì êŠËÃ]5çÆkZ \¬
vZ ä ] x™ Z Ñ[ » ~ kZì ¬Šg Z0
+÷ $u ~uzŠ b§ÏZ
-ZŽ g
áq
Û Ð \¬vZÆ™{™E
gzZ î Î, ZЈy M Œ +» { " KZgzZ p°u" Å
Å ¬+ Z Å ( ÷ ~/ÅIgzZKÃ[ ÂkZÐ p ÒÆ¢
A &gzZ/± )›
X ñY0:
L »á Zi ZÆVE.6,
gzZVäx ÓāŽì
Õø‚öfûÂø oûÞôùô] Ü$ ö̀ ×#Öø]
Vƒ{ÈZ¾~vZ} Z
ÔøjôÚøø] àöeû] æø Õø‚ôfûÂø àöeû] æø
C»O ÌŠ ZgzZxÝq**
Vƒg -Z}¾
q
Õø‚ônøeô oûjônø‘ô^Þø Ôøjô–øfûÎø oûÊô
ì ~B;„}¾ ã% í
O~÷gzZìg (ZﻄZ¾6,
Ôøñö^–øÎø o$ Êô Ùö‚ûÂø ÔøÛöÓûuö o$ Êô š
õ ^Úø
Ù Z¾~A ç}÷ì w°gzZ ¬C
êC Ù Z¾~}g !*
}÷ì Ç**
Ôø×öòø‰ûø]
Vƒ@* ZpgŠÐ~
™„
ÔøŠøËûÞø ä́eô kønûÛ$ ‰ø ÔøøÖ çøâö Üõ‰û] ØôùÓöeô
c*Û xÎñÃkl] Z f KZäÂÐ TÐW ZzÆx **
⁠u 0* Ù }¾
kZC
Ôøeô^jøÒô oûÊô äüjøÖû ø̂ Þûø] æûø] ÔøÏô×ûìø àûÚô ]‚÷uøø] äüjøÛû×$Âø æûø]
c* ~[ ÂËKZ c*c*
Û wi **
â Û SÃËÐ~t‘KZ c*
â
Õø‚øßûÂô gônûÇøÖû] áôçûßöÓûÚø oûÊô ä́eô lø†û$û^+jø‰û] æôø]

3gpô~„(: Z mºLZÐZ c*
28

áø!†ûÏöÖû] ØøÃørûøi áûø]


Èy M Œ
Û }Š ¯Âā
pû…ô‚û‘ø …øçûÞö æø oûfô×ûÎø Äønûeô…ø
g}÷ gzZ g ·ÅwŠ}÷
gâ »J
oûÛôùÆø æø oûÛôùaø hø^âøƒô æø oûÞô û̂ uö ðø¡øqôæø
L »á Zi ZÆVägzZ] Z¸}÷
: gzZ 
°Åyxzôg}÷gzZ
DànÛ×ÃF Ö] h… ^m ànÚ!E
ÆVâ ˜x Ó} Zƒ„ (Z
!g ÇŠgz6,
( 4306/452!Zj :£ZµŠ&0Zv
ñ Z†)
»á Zi ZÆVägzZ»yEZ Ì~ ¬Šg N â xc*
g Ï Z(,Ð ƒ Í

Hc* Û „u 0*
Šg Z Œ Û
y MŒ
y-ÔŠ q Ö /Z6,āo ZÜgzZ½6,5 Zg 9Æy K̈Z
-Z~ { Zg Å#
t ‚Æ [g LZ n Æ yK̈Z ™ Z™V*⠁ ÔV™¼ Ð yK̈Z {z ì bq
Û **
Û ÌnÆ î XÐ y -kZì Lg @*
yMŒ ™ Za µZñÆ äƒ y ägzZ {qÑ
hƒ=g fuZz„ *
X ÷M 2Ð MgzZ GD»ˆ
Û t £gzZ **
*™ ZŠ Z »y M Œ
ZwŠ t qZg0
„ ZÂ} g »+Z×
+ZËzZāVZi „
0 øZ Œ
Û c V V M F,lp
0ø ›” !*
~ VÇZ÷ Åí!* )ÂbŠ™uh Ã+Z L L
Æ y K̈Z {zāì ( e**
Û ªß™,@*
ÃkZÐcňy M Œ LZÃkZāìt4Xì ZƒÖ Ì
X ó ó( Y™7h »u 0*
x¯kZ {zā )zŠ™ÂigzZbv
Š
Hc*Û XX]†÷nûfôÒø ]÷^ ø̀ qô ä́eô Üûaö ‚ûâô^qøæø ZZy M Å!*Š ˜ÐZ~u 0*
⁠x¯
X Åx¯ÆkZì y÷ á à ¬HvZy4XLŠ ˜ªì
á à ¬HgzZ]Ñ»[gì y÷
29

( 1) ]ÃÏZ³‚0Z]ª
Û {zì •ZÅb‚Ž—"
ì Z’ZÅ*™yWŒ

çÛvÚ†nŽe á^_׉†òßnrÞ]

]çûÂöû]æø ä́×ô%ûÚôù àûÚôù éõ…øçûŠöôe ]çûiö^ûÊø ^Þø‚ôfûÂø o×FÂø ^øßûÖ $̂ øÞ ^Û$ Úô gõmû…ø oûÊô Üû³jößû³Òö áûô]æø
]çû×öÃøËûøi àûøÖæø ]çû×öÃøËûøi Üû$Ö áû^ô³Êø O àønûÎô‚ô‘F ÜûjößûÒö áûô] äô×#Ö] áôæûö àûÚô ÜûÒö ðø]‚ø³ãøö
Oàømû†ôËôÓF×ûôÖ l û ‚$ Âôö] éö…ø^røvôûÖ]æø Œö^ß$Ö] ^âøöçûÎöæø oûjô$Ö] …ø^ß$Ö] ]çÏöi$^Êø
ì ~g @*
Z6,}È LZ ä ëŽ [ Âtāƒ—~%Z kZ »¤
/ZgzZ L L
-Z# â Æ kZ Â( 7c*
ë}g ‚ LZgzZ Ôî Ñ ¯ ]g΄ q ì ~g øt)
F ?¤ ™hgÃvZq
/ZXßá Šæƒe ÅTT ¹!* -ZÔßš ( Ì)ÃV î Zâ
h™7L GgzZ ( H: (Z ä ?¤
kZzg e ÂÔM /Zp ) î ¬Š™x »t ƒ
Gì ˆÅg » XßgzZ yK̈Z ÷ ïgZ » TÐ v W
ó ón Æ h+”
( 24-23X {ÂZ )
s !*
y /
n kZì VZŠ¤u~lˆÅhÌb‚èagzZì h*™y WŒ
Û
+]
Åb‚h .~ŸkZ ë~ sfzgqXì „g VJ Û Š lŠpb‚
-*™yWŒ
w‚Î{Ša ñ h ‚ ã½Ð ` W »XÐBŠÐ á ZjÆV: c* ë Z¼
gŠ +F,
(GIANT ICE } Š ŠzöÑÆs' Û¬
,¡tX å[™y´Z6,gîàßZ *™yWŒ
ì {Š c* +ZÆkZŽ ÔìzÑZzäWÃC
Ù ª{zìg0
i¹ÐC Ù !*
Ð ã 0*
» BERG)
tnÆòŠ Wï)ÌËwq¾XÐN YTB‚B‚Ɖ
Ü zi ZgÆT
30

Ž ì kz Å=°Z [gtÉ Ô7ðÅyK̈Z Ë*™yWŒ


Û āì u Å]!*
kZ
X ¶ˆ~ŠÃ *ŠÄcÅ ]@·
Q Â÷ 9'!*
ÅkZ~}g !*
Æ] G 4ƒ¤
é5šG3E ÅWÎÝZ
/Zāìt ]!*
ÅyK̈Z ~ZÐÌË:i Zñsfzgq?ì YYH—ù6,
V Â!*
Å] G 4ŒÅZˆâ
é5šG3E
Xce** $Z@
ƒ°»nÆe
7Ðå]Ñ» X 1
t Ôì Ýqx ZzŠÃ]Ñ»āì ðW9t b‚J
-ÛÆ~œ,
gŠ à Zz äƒ~ Y 1950 pX Ïìgå gzZì Ðå
+ÃtÃkZ ä V:c*
w$
[g Z {gG ðà »Tì ¿!q
-Z Ì] Ñ»āì â6,³kZb‚[ZgzZ ÑZ e
ce ãƒÁyZª] !* -7
t nÆVâ Z0‚X Zƒi ¸WÐ K - -eZ¬w‚
» ]Ñ»vZā å Š
HHy´Zg !*
g !* Û ¬ ¹ Ð V:c*
~ *™y WŒ gŠ yZ Åy Qā
‚önûÃômöæø p. ‚ôfûmö çø³aö äü³³Þ$ô] c*Û }X Ç}™ »ÃkZ „zgzZ H qzÑÃkZäkZì Û{
â
Ñ~ŠŽzÐ ŠŽzÑÃqC
}u6 ™g â QgzZì @* Ù Ž ì „z —" ) (13-85)
g !*
g !*
Ž ÷ ]c*
WVz%ÅÎâkZ~ u 0* Û ________( ì @*
yWŒ ™ Za Ð
Xì nÆ\¬vZsÜgzZsÜx ZzŠÉ 7Ðå] Ñ»ā÷CC
-eZ X 2
wßZ »%Z!7
ÔÐnçgzZ Ëc*
ƒÐ K- -m»kZ { ZpwßZ !x ¬ » *™y WŒ
Û
E -E
4½5G»$ H#
(QUANTUM ø ê ZÃX Ç ñ W~ ŠŽ z nc7 -eZ å %Z !ā ì t

D 7 Ù ā ì CC ¸ Ìb‚ Å
-eZ ð5C MECHANICS)

Û ²Ôƒ: VY (ZX ì CƒÐ (QUANTUM


Áê~ *™y WŒ JUMPS)

Xì [ ZŽ »Á%ZÆvZÝZgŠð5C +Z
Ù ā슎ñ]gŠyâ ‡t~i Z0
(36-82) OáöçûÓönøÊø àûÒö äüøÖ ÙøçûÏöm$ áûø] ^÷ònûø ø]…øø] ]ƒøô] åü†öÚûø] ^ÛøÞ$ô]

8™{Š Zg Z »q Ë\¬vZ Z
ìt sÜ ( ¬)%Z » kZ Âì © # —" L L
31
E
5¢)ì CYƒ{zÂ( Á ) Yƒā
ó ó( y ð½G
ì „g’]Ñ» X 3
-Z# â ] Ñ»ā¶Š
ðÃ~ Tì!ÍæY q t b‚¬Ð Y 1924
Vzg *ä (HUBBLE) TyZ0‚k%Z ~ ð;Š ÅY 1920 X 7e~p
ÏZì gzŠ {g *ðÃgŠT÷ ìg| (,ÐWÚ{zā H~
.Z³t Ð }@xÆ
³tÐ Äc*
gŠ kZ ÅTä Vâ Z0‚Xì {Š c*
i Ìg ëg Å"(,
ÐWÅkZgŠ
Ð ]â £{ŠŽñLZ}g *~êèâ Â÷ìg| (,
ÐWÚ}g *¤
/ZāÑï
ÐWÆ Vzg *~ ‚C $U*
Ù Å] Ñ»ā H" +'
ä ]îh × XÐ Vƒ F,

d Û
Xì „g’] Ñ»ā Š
HÑï³tÐkZXì ~g Y¿»"(,
T¶Äc*
6, gŠ ~(,¹tÅb‚h
+].ì „gƒF,WzÚ]Ñ»āt
Ð V:c* ÁyZª ð•ZX ÷ A Ì^
gŠ y Zāìt ]!* ,Z6,.
Þ âÃVâ Z0‚ F
æY ] Ñ»ā¶~Š™ ãZz6,gîs ™|t ~ i Z0 Û ¬¹
+Z LZ ä *™yWŒ
ā @*
ƒ:c*Û Xì „gÁÚÉ 7
â
(51-47)OáøçûÃö‰ôçûÛöøÖ ^Þ$ô]æ$ ‚õmû^øeô ^ ø̀ ßFnûøßeø ðø«ÛøŠ$ Ö]æø

ÃkZ G ëgzZ c* Þ ÆB; LZ à ( ] Ñ» ) y Wä ëgzZ L L


¯Ð.
ó ó÷ìg ;
’VYā ÌtÉ ì „g ’]Ñ»āì CCt sÜ: ug Ie
$W
Š ƒÃw‰ā å, ZK -
c* -āì @* t Ð {g 7ZÆB; ÆvZX ì „g
$U*
ƒ"
„gNŠt b‚ ` WçOX Ì•
wÅt˜gzZì Ìî ;~Yî ƒkZgzZì * @Y
5
5ÒG
.n½G µ
āìt] !*ÅWÎXì „gx˜6,g ZæLZ LZqC
ÙJ-çE
G ™áÐ VZāì
ãZzÐi§0Z]ª¾~p ÖZÐ} hðä *™yWŒ Û Ã]!* ~(,âZ Åb‚
hÈ HgzZ ä×#Ö] áø^vøfû‰ö ñZÎâ X c*
X ÷M Š™
^Å{Š â ðZ’Z X 4
32

ƒ 7Â*
āce ** .Z³t Ð kZX ì „g ’Ú] Ñ»āt
*™~
Š ~ kZœkZX Š
î !* HOÐ K - Ü ¤Ÿ" q
-Ž σ!Í »‰ -Zt ~ Z’Z KZ
gzZ î !* -ˆā²°»Æ ðāì CC b‚X å •Z Ñ]g ZwzgŠgzZ ]¸Å
Š ÌJ
]Zg f ~Š ã
CÆ {Š âgzZ ð** /e V1g Z ]g ZwzgŠ
Z ¡] Ñ» ~ gzŠ kZ X ;g ~¤
v seg é)G -J# Z6,b‚ & ¶Œ6,(FUNDAMENTAL PARTICLES)
ì @*
â Û Xì îŠ x **
Û 0ÆgzŠ kZ *™yWŒ » (PRIMORDIAL GASES)

-ÌZ {zgzZ Zƒzás§ÅV⠁ W{zQ L L áº^ìøö oøaô æø ðô«ÛøŠ$ Ö] oøÖô] pçF øj‰û] Ü$ ³$öā
J
Xì wVtÅ] Ñ»ñZ’ZvZy4X (41-11)ó óåVZðŠ# â ªy {Š
mb!*
~yi Z ÂgzZ î ;Æ]Ñ» X 5
Š ~gzŠ kZāì CC b‚
+”~ ] Ñ»Ðzz Å]g ZwzgŠgzZ î !*
h
(CRITICAL -Z n Æ ä™ ì‡ yi Z ÂX å 7yi Z  ðÃ Ô ¶É
wq
gzZ Š
H@* ŠgzZ]g ZwzgŠ »kZ ˆÄ]Ñ»V- V- X å~gz¢ VOLUME)
ƒ Á î !*
ÁñY HõA6,Tì w¾ªZzÄ;gŠt Åb‚X Î äWyi Z Â~Š ZñCÑ»
Û ¬ ¹ Ð b‚h
gzZ yi Z Â~ ] Ñ» ä y WŒ +] Å ã Zªpì
.āìt ]!*
:c* Š™ãZzÃm~î ;ÆkZ
Û X åc*
â
(55-7) áø] ø̂ nûÛôûÖ] Äø•øæø æø ^ ø̀ ÃøÊø…ø ðø«ÛøŠ$ Ö]æø
ó óHì‡yi Z ÂgzZŒfgÃy WäëgzZ L L
Ü z kZ}g *Xì ~gz¢î ; n Æ yi Z Â~ ] Ñ» ª
ñW~ŠŽz nc‰
X å[ƒZa yi Z Â~kZgzZ ¶_ÁJ
-uË]Ñ»Z
#
(SUPER BLACK HOLE) ]Ñ» ig X 6
~ qzÑāì Äc* +]
Þ ‡ÌtÅb‚h
gŠõ. .0Æi ¸WÆ] Ñ»
å7ŠŽz {e ðÃÔ¶“ -Z q C
% ÇZ(q Ù gzZ }g ( Ô}g *] Ñ» ~g ‚
Û Xì Š
yWŒ H3g (PRIMORDIAL MATTER) {Š â {Š ã
Cx **
»FkZÆð**

33

y Wz}i Lā åc*
„ƒ Š C„¬V-œÐ Äc*
gŠxkZ Åb‚ä*™
:c*
⁠-Z
Û X¸N Z(q
^ÛøãößFÏûøjËøÊø ^Ï÷iû…ø ^øjøÞ^³Òø š
ø …ûŸøû]æø lôçF ³ÛF³Š$ Ö] á$ ø] ]æ?û †ö³Ëø³Òø àø³mû„ô³$Ö]†ø³mø Üû³øÖæøø]
( 30X ð«nfÞŸ])
y Wƒ
ā 17NŠt H÷ D™g ïZ ( »yWŒ
Û )Ž ä VÍßy Z ªL L
Š™{e{e7ZäëQgzZ¸( }g )“
X ó óc* -Z L}igzZ
%q
ñZ’ZvZ y4Xƒ: ãZz wKZ Å Z b
Z ~ TìF(Z q
-Z }g
Ë ƒ HU4Ð kZ Å] Ñ»
{Š â tgzZ (MATTER) {Š â µ!Í igtQì $
+ƒ~^ÅŠŽz{e{ezŠ™O~(ANTIMATTER)
X Zƒ{h
H ]æ?û †öËøÒø àø³mû„ô³$Ö]†ø³mø Üû³øÖæøø] :c*Û ÔB™g¨6,[æi Z0
⁠+ZÆāg Ie
$WZg f
−q $Wt V- ?________ ¬Š 7t ä Vß Zz ä™g ïZ » y WŒ
-Zāg Ie Û
nçgzZÐ,™›)¬Ð ƒ gŠ ³‚t0Æ]Ñ»ª¶ÌðÍ
Äc*
Xì Zƒ„(Z Ì
,
|k/**
¦ +
nÆÏ0i ã0*X 7
-Z ~ z Œ Z Æ 30āg I e
³‚ ~(,¹ gzZ q $W Å Y m
CÑZ >gÎ
+
{0iC WÆ~œ, ÞZ¡ß ÒXì Š
Ù āã6,³kZ~y HHs ÏZ »Äc*

Û ¬V-œ{ŠaÐy ZpX ZƒÐ ã0*
:å[Cy WŒ i ¸W»] @* Z³Ôq
mz]**
O áøçûßöÚô ç+ mö ¡
ø Êøø] ½ oõùuø õðoûø Ø$ Òö ðô«ÛøûÖ] àøÚô ^ßø×ûÃøqøæø
?Ðî Ñ7yZZ ÌQ ?HÔc*
¯Ð ã0* +
ì {0iŽÃqq Ù äëª
-ZC
ÑyZZ6,b‚¤
@* /Z {zāì ½Ã;ÆyK̈Z áøçûßöÚô ç+ ³mö ¡øÊøø] z~y
M »āg Ie
$M
X åc* gŠ ÅkZ¬¹Ðb‚äT@*
Š™ Zg DWÃV:c* Ñ7VY6, Û Âì
y WŒ
ì 7nÆå]Ñ» X 8
Ü z Ôì +ÅkZ •Z ÅqC
‰ Ù āì Š
Hc*
C ~ ] c*
WVz%Å *™y WŒ
Û
34

J ',z{ n]Ñ» XÅXÔy Wz}iZ


-¬ā²¼X ÏñYƒŠ !* # ì [ƒgH
q gŠ kZ [ ZpX ¶C™7tÃ] !*
-Z ] Ñ»āˆÆ Äc* kZ Åy WŒ
Û b‚
Æåtāì ÐäÑ ¢ Ì6,] !*
à Zz #
Ö ªÅˆyWŒ
Û [ Zb‚ì ð
Û b‚ÉtsÜ: ÏñYƒ»tZ
*™y WŒ # ì ÑZzäW‰ -ZÉì 7n
Ü zq
Ö ª‰ ñC ~
b‚ }Xì Ðä™& ¤ÌÅøogzZ ] uZz ZÆ #
Û ² ÇñY i{zgzZ ÇñYƒ »L: LïgZ » `gÎāì â6,
yWŒ ³kZ[ Z
# ì ÑZz äWyŠ {z ā å [ }Šêt „¬*™
vŠgzZ ÇñY 1 `gÎZ
:c*Û XÐ, ŠÅÝzg KZ Ì}g *
â
( 2-1X †mçÓjÖ]) O lû…ø‚øÓøÞû] Ýöçûröß%Ö] ]ƒøô]æø O lû…øçôùÒö ‹öÛûŽ$ Ö] ]ƒøô]
]§gzZ # +'
Ö ªL L[ Â Å'nÆ ]¬h × ~}g !*
Æ#Ö ªgzZb‚
X ÇìgÆ·_» ó ó]>Zˆ
÷ÌgzZV˜ X 9
+
Ï0 /
iÅ b§~g øHāì VZŠ¤u6,
XkZb‚pO(KZ] Ñ»
A ÃyxgŠÆVzg *pce ** Û ?ì Ì(gzZ Ë~kZ
ƒ(Zā÷D CtíZ Œ
Û wq¾Xn ƒ 쇂Zg LÐ ] ‡‘y Zāì kªi Zêtā÷ {Š c*
yWŒ i ãZ
‚öÛûvøÖûø] :c*Û Xì [g »Vî *Šg Ñ" \¬vZāì CƒÐ ] !*
⁠kZ „Y Z’ZÅ*™
=¬X ó ì ó ÑZzä™lgz6,ÅVâ ˜ƒ Ž ÅvZkZp° L L O àønûÛô×øÃF ûÖ] hôù…ø äô³×# ³Öô
nÆ’KZxŠC L ÷g Ñ"É 7y˜q
Ù LŽ -Z¸āì È »TÅÝ ¬ì ¦
ô …ûŸøû]æø lôçF ÛFŠ$ Ö] oÊô àûÚø äü×ö³øò³Šûmø:c*
O áõ^ûø oûÊô çøaö Ýõçûmø Ø$ Òö š â
Û X ó ó÷à ZÎÆÏZ
@*
™wZÎÐ ÏZnÆ] c* }igzZ~V⠁ WÌ}Žā (55-39)
gz¢KZì6,
kZì (EXTREMELY DYNAMIC)Úð•Zx »]Ñ»ā c*
CÌtXì
Ð ]c*
WÅ *™yWŒ
Û Xì ÑZz y÷ -Z‰
á 5q Ù É 7Š§¦
Ü zá Zz äWC / /
Ù ¦
C Ù~
C
# 7gzŠ ‰
Ð ]‡‘ÅVî *Š ~uzŠ ÅyK̈Z F̂i Z +÷
Ü z {zh á āì @*
WÃÌt
35

Xƒ] ‡5
hðÜ X 10
Û Xì *
ä y WŒ ) , Z Å^ðÜ~ Vçx» ð•Z Åb‚
*™Ýq®
(HORIZONS) Vzg )Æ y  Wz }i ?V ; L LÔ ~Š ~Ÿp¬ w ‚Î{Ša ñ h ‚

:c*
⁠ó xi ÑnÆx »kZŽß™x OZ »‰
Û X óì hòÐ
Ü ¤k Q ?ªÆƒM
lôçF ÛFŠ$ Ö]…ô^_øÎûø] àûÚô ]æ„öËößûiø áûø] ÜûjöÃû³_ø³øj‰û] áôô] ‹ô³ÞûŸôû]æø àôù³rô³ûÖ] †ø³ŽøÃø³Ûø³mF
( 32X àÛFu†Ö]) Oàõ_6 ×ûŠöeô Ÿ$ ô] áøæû„öËößûøiŸø ½ ]æû„öËöÞû^Êø š ô …ûŸøû]æø
ng ÑZz ] Zz é)gÅZ g ·Z {z ™Ö 6,Xì [ ™Š XZ –
 Zg g !¤ , Z [Z y K̈Z
ÅÝ°Z >gÎpì [ òÐ (NEUTRAL GRAVATIONAL ZONES)

:c*Û X Çìg6,
⁠HHg ZŠ¸ÐZÐ}çT~e
(KZÚ{zì Š $W‹ZÐkZ
( 35X àÛFu†Ö] ) Oáô†F ’ôøjßûøi ¡øÊø Œº^vøÞöæ$ …õ^Þ$ àûÚôù Áº]çøö ^ÛøÓönû×øÂø Øö‰ø†ûmö
X σgzWúv WÅVux¤ /6,? ÂÐî YÐWÐ ng ÑZz ] Zz é)gÅZg ·Z ?Z #ª
}g ø ~ V î c ãzÛ ā ì H x¥™ Y [Z ä b‚ ?ì Ï yà v Wt
4eg Ž Å Ù }g * V1g Z ‰ `gÎ
+g •Z Ñ y WC
( R A D I A T I O N ) ci

(H O T S O L A R ,Ø Å Vux¤
/ð•Z gzZ ( B O M B A R D M E N T )
LZ }g ø Xì ]!* Y ò™ $ Ð X÷ Tg w FLARES)
Â~(,**
Ô÷ Sg CƒgzWúÒZ (SOLAR FLARES) , g ZY FÌ~g ZæÆ `gÎ

ÅWÎXì wÈZ‰
wÎg·āìt ]!* Ù »îyvÃVzg ( C& ZñÐ X
Ü zC
t¬w‚ 1400Ã]vZ
?N Cä¾'!*
Þ Z]gŠ2Z ¸ X 11
÷T
t ä kZ ~ Y 1904 Xì *
@Y ŒxŠ WñZz!* +]
» b‚h .í6 í W
Ô÷ ]¡È â ‡„ q
-Z ‰
Ü zC Ù ~ y kz yâ iā ÅÄc*
Ù (C gŠ ]!*
Y Zg s Z ˜c
ÅÝzg6,}i¤
/ZX 7t
Û (Ë~ 2Z ¸³‚ óZu ZuzŠ »] Ñ» c*
ƒ }i ~g ø
36

+
ðÃ~ ~0 .È â ‡ªX σg ëg ¸(gzZ ÌË Âì ² °¢
zZ} a³ÄÑ &g ëg
gŠ kZÃí6í WX 7~p
Û kZpì ÁñY ~Š ug IÌÎ6,Äc*
Æy WŒ
Š C ¬ w‚Î{Ša } h ‚ä Tм H~}g !*
Þ Z wßZÆ=°Z [gā c*
T
ÅvZ (10-64) äô×# Ö] kôÛF×ôÓøÖô Øømø‚ôfûiø Ÿø ÷
X CW7spðÃ~] !*
³t Ð (THEORY OF RELATIVITY) ~g¹,Åí 6 í W

._Æx Z¤ -ZgzZ ._Æy â ‡ËqC


/z6,{gHq Ù ~] Ñ»āì * .Z Ì
@Y H~
Û ÃwßZ ~Š ã
yÒ ~ p ÖZ y Z¬ V-œä *™y WŒ CkZÆb‚Xì „g^
! c*
Šâ
Û
oÛ& ŠøÚ% Øõqøø]æø ÐôùvøÖû^eô Ÿ$ ô] ^Ûøãöøß³nûeø^³Úøæø š
ø …ûŸøû]æø lôçF ³ÛF³Š$ Ö] ^³øß³Ïû³×ø³ìø^³Úø
( 3-46Í^ÏuŸ])
hwßZ1ÃqËH Za 7yxgŠÆy ZgzZ~}igzZV⠁ Wä ë L L
ó ónƉ -ZgzZB‚Æ
Ü zgHq
~³Æ V:c* gŠ xyZ Åí 6 í WÅ2Z ¸³‚ 0Æ ] Ñ»
E -E
H#
( Q U A N T U M ëG Ù 1 B yZ0‚ làÎg
54»$ ê ZÃ~ Y 1 9 3 0 ä C
kZŠ ã
5Ô÷ D™^~ Vùê yI ¯ÆÝzgā¿g6,] !* CÅ MACHNICS)
q ~uzŠÐ ª
p~ª qq
-ZÔì @*,
ƒk -eZÉ 7ð»g Zg¼»Vzq
+q ¸z7
5
Ð Äc* Ù 1 BËZ e Xì @*
gŠ kZ ÅC ƒÐ (QUANTUM -ê Ì
JUMP) 8

Xì @* L 7ð»g Z%Z !C
ƒ qzÑÐ ó óÁ LÉ Š C¬V-œä œy WŒ
Ù ā å c* Û
ƒuZz%Z¬Zg øª ( 50-54X™Z ) †ô’øføÖû^eô xõÛû×øÒø 麂øuô]æø Ÿ$ ô] ^øÞ†öÚûø] ^³Úøæø
‰ì @*
Ý

*™x » ̎ \¬vZ—" L L: c*
Yƒāì H Âì Le * +'
Š™ ãZzh ¥ »çW
× gzZX O
ó *
( 36X 82) ó ì @Yƒ{zgzZ
-ZPg Zæzg ZŠ »kZāìt]!*
ì6,Vzmºq -ZÅ] Ñ»
m{gzZq
Xì Š
Hc*
Šx **
» (CONSTANTS OF NATURE)Š° ~¡~b‚Î
37

/Z÷ {”gHnÆå劰~¡tVƒ]Ñq Ìù ÔVƒ Ì}


~ yZ¤
+ZÆVZ Ô…æ}ñY)x  Zg ‚ » Zg ‚ »] Ñ» ÂñYW]z·Ì½{g f
g0
ˆƒ»Å“
 ] Ñ» ÂCƒ {Š c* /Zìgz$ k
i Ì‚ Zhðt¤ Ü ¤Fï
HFÚʼn
/Z b§ÏZ X Cƒ ~½Ð ,ðŠ cJ
+ZÆ VZ ¤
g0 -ÌZ  Cƒ Á ‚ Zhð¤
/Z ÔCƒ
+
eÏ0i C@* Z³ðà Âì @*
mgzZ C** ƒÁÌzVZ1g ZÚÅy Iz6,`g e»yZ¼Z
Š Z°Z mº{”gHЬx ÂZg ‚ »] Ñ»ªX @*
ƒgzZ ðÃ:gzZ Dƒë: ÔCƒ:
[²¬ Vc* ¸ Xì ;g ^6,(CONSTANTS OF
œ 14 ]!* NATURE)

Ù L L ( 3X 54) †' ÏôjøŠûÚ% †õ³Úûø] Ø% ³Òöæø :¶ˆ½~y!*


-ZC
gH%Zq iÅkz~yZyÆ
ā ZƒŠ ÷ +'
á g Zh × gzZ X ó ì
ó {”
O p‚F ø̀ Êø …ø‚$ Îø p
û „ô$Ö] æøO pç# ŠøÊø Ðø×øìø pû„ô³$Ö]O o×FÂûŸøû] Ôøôeù…ø Üø‰û] xô³ôfù‰ø
( 3X 1X dÑZ )
«¼ƒ
Za g !* täTÔì dZЃ
Ž î ÇÌÆx **
Æ[g LZ L L
ó óc* gzZ HgH[ ˆ»qC
Š Î6,x » LZ LZÃ Ù gzZ Zg Z’Ð ZQ H
:ì Š
HH ½ÃVâ Z0‚wøVâ K̈Zx Ó~4gzZ 3āg Ie
$WÅ<Z >gÎ
àûÚô p†F øi Øûâø †ø’øføûÖ] Äôqô…û^Êø lõçöËFiø àûÚô àôÛF³uû†$ ³Ö] Ðô³×û³ìø oû³Êô p†F³øi ^³Úø
çøâö æ$ ^÷ò‰ô^ìø†ö’øføûÖ] ÔønûøÖô] gû×ô³Ïø³ßû³mø àô³nûiø†$ ³Òø†ø³’ø³føûÖ] Äô³qô…û] Ü$ ³$öO…õçû_ö³Êö
O†ºnûŠôuø

ÚðÃN HÔ NŠ ™ VZ { ó? ì 8 Š ¶ ðÃ~ ðÅ Ýg ÂH L L
¬gzZ {Ši ]ªs§~¾ÏñW< Ã~¾µšÔ ¶ { óg !*
b g !*
?c*

ó ó( ÏñWÃ7¶ðÃN)™ƒ
] ·]|¬ w‚ 1440 '!*
î„ i +Z ~ }g !*
Š', Æ ] Ñ» ~g ‚ H
! k\Z ?… â 7ÃyWŒ hÈЊp
Û {zÌQ ?¸M
tÃ,»ykzyâ i X 12
38

ä í6 í M ËZ e
Ü z¬Ð ƒ
(RELATIVITY OF ÚÅ ‰

Ü zā å [ C„¬¹Ð yZ u 0*
g ®Z »‰ Û pX H7Ìtû TIME)
yWŒ
k » ËgzZì ._Æ k',g ZD
Ù }g ø yŠ » ËÔì 6,(OBSERVER) @÷
á
$W ÝZ >gÎ:!Zj )Xì Yƒ Ì»„yŠ6,ËgzZ',
e Z', -Z}g ø k',
ÆyŠq Ù
g ZD
$W{ãZ >gÎÔ 14e
( 5e $W]¶Z >gÎÔ 47
î Zi»]Ñ»X 13
āì C™tÌÃ] !* Û [ Zb‚āì [ Y ¹¬ ‰
kZ Å *™y WŒ
-Z~³ÆTì +ÅkZx Z »] Ñ»
?ǃùt X ÏñY Å Za ]Ñ»5q
T ÇñY ug¿» î ;Æ] Ñ»~ wāì â6,³kZb‚}g !*
kZ
yn, -x **
c Z- »ā }Š kZÔ Ïƒ Za {g !* -ZQgzZ ÏÑ äitˆÆ
zŠÐā }Šq
ā σ Áy Zª ]!*
t n Æ Vâ Z0‚ Xì Š
H3g (BIG IMPLOSION)

Š™y´Z0Æx ZgzZi ¸WÆ]Ñ»¬V- œÐ yZä*™y WŒ


X åc* Û
åü‚önûÃôÞ% Ðõ×ûìø Ùøæ$ ø] ^øÞû]‚øeø ^ÛøÒø gôjöÓö×ûÖô ØôùrôŠôùÖ] oôù_øÒø ðø«ÛøŠ$ Ö] pçô³_û³øÞ Ýøçû³mø
( 104X Y m CÑZ ) O àønû×ôÃôÊF ^ß$Òö ^Þ$ô] ^øßnû×øÂø]‚÷Âûæø
-Z‰ Ô÷ á Zz m Ã] Ñ » G ë Z
g â îq # ì ÑZz äWyŠ {zL L
@Y } Ã (SCROLL)
Q [ ZgzZ å Hi ¸W¬ » ðÅkZ ë, Zì *
ó óÇìg™ƒŽ ÔZg øì {°zòi Ñt÷á Zzä™ëÐ
! ________vZy4
(THE HIDDEN MATTER) {Š â {æ7 X 14
-V˜
kZ ?ÏÆgù] Ñ» ðƒÄāì wZÎtJ
yZ0‚~}g !*
…æKZX ÷D™7tû (HIDDEN MATTER)} Š â ‰~] Ñ»
ÂÏñ Y| (,] ¸³ #LZ ™x »s ÜÆ ]¸Å î ; {Š â ‰6,¯ Å
# X ì @*
āσôZ]!* ) !*
tnÆVâ Z0‚X ǃ¯ »#
Ö ªÅkZŽ ÇñYu¥ î ;
39

:c*Û Xì @*
⁠™] !* Û Ð!ZjÆ#
Å} Š â ‰Ì*™yWŒ Ö ª
çøâö æûø] †ô’øføûÖ] xôÛû×øÒø Ÿ$ ô] èôÂø^Š$ Ö] †öÚûø] ^Úø æø š
ô …ûŸøû]æø lôçF ÛFŠ$ Ö] gônûÆø äô×#³Öô æø
( 16X 77) †õmû‚ôÎø õð oûø ØôùÒö o×FÂø äø×# Ö] á$ ô] hö†øÎûø]
-Zāì (Z ‰
q Ö ªgzZì (» }igzZ V⠁ Wn Æ „vZ L L
Ü z »#
óì qC
ó gŠ ‡6, Ù vZ—" ÔÁÌÐ kZ c* ¥,
O
āì @* Ö ªgzZ ng ÑZz ] Zz é)gÅZ (~ e
™ ãZzt ™f » # $W„ q
-Z
X σ({Š âzzÅ#
Ö ª
ì „gx˜]Ñ» X 15
x˜qC
Ù ~]Ñ»āìtÄc* +÷
gŠg Z0 -Z Åb‚~ ~œ,
á gzZq
/
Š¤Šg ZÆVzg *Ô÷ „g^ »66,g Zæ LZ LZ N *Š CÑ»gzZN KÔì „g
Ö QÆVzg *~Vî KÔ÷ìg Î6~g ZæLZ LZ}g (Æy Z
KZ K Z #
Ô6,5 Zg {gHq
°éÎb Ð w‚[g Z õ0* -Z~ c `gÎÔ÷ y'
× Ç6,Vß2
ÔI H »V î *Š CÑ»Xì ;g Y Ç ¸6,g Zæ LZÐg ëg Ų
b§Å4Z Ç!*
w‚Î{Ša ñ h ‚X ÷ ìg x˜yZ¼ZŠ¤
/Šg ZÆ (NUCLEOUS) œ
/%Æ VZ
Ýzg ñƒ\ Ð ¿Åy WÃVzg *vß å7ŠŽz ðà »b‚h
+] #¬
.Z
^ãøøÖ †õùÏøøjŠûÛö³ôÖ pû†ô³rû³øi ‹ö³³Ûû³Ž$ Ö]æø :ì @*
™y´Zˆy WŒÜ zkZ¸BbŠÆ
Û‰
+egzZ `gÎX ó ì
Æ0 5 Zg {”gHLZ `gÎL Lª D‹?³³mFE
ó ; g Y`Ç ¸Ðå6,
q +egzZ `gÎL Lª( Ý°Z >gÎ) áõ^føŠûvöeô †öÛøÏøûÖ]æø ‹öÛû³Ž$ Ö]æø :ì @*
-Z0 C~}g !*
–~ ]¡ÅqC w ātX ó ó÷ ìg™x »B‚Æ[ ˆ
Ù Å]Ñ» î ƒgzZ•
™y´Z~[|ZÇ â Z LZ *™yWŒ
@* gŠ ³‚xkZÔì [Y
Û Ì0ÆÄc*
o˜~]¡Å ( qC
Ù Å )] Ñ» L Lª( 11X 86) ó ó Äôqû†$ Ö] lô]ƒø ðô«ÛøŠ$ Ö]æøLā

T Vƒ N KÔ] Zg f LgÐ kZ c*
Þ I c* +
ƒ VZāì ~0 .yâ ‡t Z®X ó ì
zZ} ó
Û vZ y4Xìz »íZ m,
~(,âZ ä *™yWŒ eÆyZ o˜6,g Zæ LZ LZ] Ñ»
40

X c* Û yÒ~p ÖZPÐ! p¾Ã] !*


Šâ
yâ ‡»ð~VzhŽ X 16
Äc*
gŠ ~(, ,
¹t~Y 1933ä(DERAQ)tZkeVZ0‚ß',

(PARTICALE AND ANTIPARTICLES)µgzZt{Š â ~] Ñ»āÅ

à Zz#¬ÐK-
-~6,X c*
W~g¼',Z',
',
Z',
~] Ñ»i ¸WŽì Œ6,VzhŽ
µgzZtV-X Š
Hƒ„~]Zg ftgzZµ~Š Z®',
Z', -eZQX ¶ª
#t7 q
Þ â6,
. Äc* ,eX ˆ W~ŠŽzЊŽzÑ] Ñ»
gŠ ÅVzhŽ µgzZtÆ{Š â ät Zk
X HÝqx ÅZ
;g™x »6,x £C
Ù y â ‡t » VzhŽā Zƒx¥ˆÆ Äc* ,
gŠ kZ Åt Zke
q /ZXì òi ѵB‚ÆtÔ ÇƒB‚B‚̽ Z ~g Âì ½ Z¤
-Z¤ /ZXì
B‚ÆyZ¼Zg0 +ZÆVZÔce**
ƒ}Ìð¸VZza »kZ Âì @*ƒÄc* gŠ {g *
ypÆ yK̈Z ÔÐ VƒB‚B‚ Ì} hŽÆ y éH45ÅB‚Æ tg Z ¸Ôǃ Ìy Iz6,
5F
G
é ° gzZ (MALE) é~ ] @* × Îñ™
m Ô' Y gzZ X Ô] ŸCgzZ cu ~

»ð~ VzhŽ b‚V- X ÷ D Y ñ0*


B‚B‚Ì} hŽÆ(FEMALE)
ÅVzhŽāce ãƒg¨. t nÆVâ Z0‚pXì „gNŠ(C
Þ ‡] !* Ù xÂ
:c*
â Û ¬w‚Î{ŠaÐ t Zk
Û X ¶ðC„ äœy WŒ ,e] !*
Åð
51(49)áøæû†öÒ$ „øøi ÜûÓö×$ÃøøÖ àônûqøæû‡ø ^øßÏû×øìø õðoûø ØôùÒö àûÚôæø

ó zó ™ÝqÃgzZz™g¨?h
+÷á ñ¯} hŽ äë~qq Ù ªL L
-ZC
! c*
â
Û ~[>gÎQgzZ
ÜûãôŠöËöÞûø] àûÚô æø š
ö …ûŸøû] köfôßûiö ^Û$ Úô ^ãø×$Òö tø]æø‡ûŸøû] Ðø³×ø³ìø pû„ô³$Ö] àø³vF³fû‰ö
36(36)OáøçûÛö×øÃûmøŸø^Û$ Úôæø

CÇ Z }i Î~ Vzq yZ ñ¯ } hŽ x Óä T] Z f {zì u 0*
LL
ó ó7Ì… Y{zÎ~Vzqy ZgzZ~] Z f Åy ZŠpgzZì
41

Æyâ ‡ÆVzhŽ ä yK̈Z ÌZāì C™ª


ÑŠ ÌÅ]!* $Wt
kZ e
Xì * gŠ ÌgzZ¼¹._
*™Äc*
ÃÅ}ih N X 17
~ }itā Hx¥~ }g !*
ÆVzh N ä b‚ ~ ~œ,ÞZ
q Ë ƒ~÷ {Š c*
-Z »y ZgzZ÷$ ÅyZX ÷ñƒ} ¥
iÌÐ~—Åy ZŽ ÷,a /
Š C¬ Ð ƒ
h Nā å c* Û Xì ´g ì‡yi Z Â6,}i RÑ
ÌV Œäˆy WŒ
! c*
⁠/b§Å (NAILS)Vú~}i
Û X ÷ñƒ} ¥
( 7,6X ð^fßÖ]) O ]÷^iøæûø] Ùø^førôÖû]æøO]‚÷ F̀ Úô š
ø …ûŸøû] ØôÃørûøÞ ÜûøÖø]
¯7V# â ~kZÃh N gzZl
ó óc* Û # â Ã}iäë H L L
ÅVzh Nāì Zƒx¥™ Y[ ZXì wV]gzp H
yZ~}i,a
( ì ~g Y) X ÷Cƒ#{Š c*
iÌÐ V- —Å
____________
42

# ™+−Z <gËZ e
[ÂÅr
A SAMPLE TEXT BOOK OF PHYSICS
(INTER LEVEL)
[ !*
-ZÐ
q
@ƒ=g f »äJ m
* yZz6,à aÎgzZ]c* ÃÆVÍßÆo kZ½x »o ÌË
gzZì c* Š à y yÃ]c* Š Ñ!*
ÃÆ x Z ¸Z „ ä ó óc* L _0 ó óVî Ç@¬L Lq
zL ì -Z *Š ` M ì
C X ÷ìgh ÂxŠt ‚Æg »! fkZg °ZgzZ’*ŠÅ *Š ~g ‚
ì +ðÃ:Y õ Z ðÃðÃÐkEZ^Z ì ðy  Ù y i > M ì t ',âÇ
C
G-8 GÒ$
ì ‚ Z c/ >Ë å g êL ïL YH ì ïg Z @x Z ¸ Z » v M 5k Z
HE4E
54X
Æg » ! ftûxsZ q -Z w– Æ èE4»5 8 b§'Æ ó xó Š £ »V'L L
GG
V”` M ë @* å c*M ~ŠŽz nc„6,Š ã CÅtÃò ¸zŠ yÎ 0* éƒG
5©G3©8Xì ;gƒ" $U* O »ìßn
SCENARIO»Y 1947»Y ¨Z ! †Ð äY $ Ö ÆV+ÃgzZአnÆ]â ¥yxgŠÆ
]¸gzZtÃq -Z~ *Š Xì Š H™g (Z ÌZ6,R@¬ [ Z ótó Ãò ¸zŠ L LgzZì Š HM 6,R@¬ [ Z
yZ ` M X ÷ V7 ~ ]c* ó#xsZƒ ~Š· Ô ð|Ô›)x Z ¸Z[fÔzy²ì xsZ
uœY Z b ZÆ ]ÐgzZg ïZ Ð < Ø è gzZ ~zg { Zg " ÒÔ 46,¢ A !*ZÔ ~Š Zi M g3+gŠ â ~ V”
ìg Zh+úŠ ÅSqÅvZq -ZÐzgÅM M LZgzZœ£Š ZŠg Z Œ Û ì Cc* ÃyÎ 0* ²X ÷
w{CÔg7êÔ]g ¸ÔM%Z¤ /Z Z®ì Šqg ÷ á »yâ ‡Ã]·]|ÐwÅwÎgÆvZgzZ
Ìh‹Z ÅyÎ 0* Â÷ ÃÏgŠgzZ ½[» »yÎ * 0 Ž Vƒ „z Á ÏgŠgzZ ½[ » »
Ï‚ZÆyÎ 0* Ž ÷ ]c* ÃÆ{)z ] d~uÔw{ CÔM%Z Ô ]g ¸Ž ÏN M ™á ]c* Äz
ÅyÎ 0* Ë ™ÇÃà Í Dp! fkZ~¸vŠ Å *ŠXì sŠ ZáÆä` Z h â6,tÃ
1÷ $
K
M F, ._ÆyÎ 0* tä /Zýx ÂÆyÎ 0* Ë }Š äƒ7ÇLÃkZ k‚ Z Cc*
$ Ã
+‡2÷ ä™ Za ðñŠ%gzZ ÷
Z á ÆwD ZgzZ y›{·Z 9Ð VƒogŠ KZ™}Š [»
w°ÐTì ** ¯# Ö Óà V._ÆVßßZòsZ nÆ*ŠÃyÎ 0* ._Æ}Z Û ÆWZ
}uzŠ ½[»»yÎ 0* Ân Mt ‚k ,¦iÅ]Zg¦Æ)¬ª ñgzZe $wÔ]Zz)Ô¦½Z
LZB‚Æ]Zg¦òsZ LZ±yZŽ â~g øā @* Z™Š Zi MÐg »~„! fm<!*
ǃ** ´˜
c*
„ gk#~g/òsZh +].q-Z ªZzÃyÎ 0* gzZ} F,Z~¿yZy™á/_ .»yÅw
µÂÐ kZÉ 7esÜ:~ ÏŠŽñÅÃÏgŠ°gzZ ½x °{ŠŽñx »tn w$ +~
¾‚ Û ä \ M¤ /Zì # Ö }.7:%g[!* -Z »[ Å+−Z <g ËZ e ~ sfXì …Ì
q
X  VZ¯gzZ # 7, Âì S7,
43

Ù^fÎ] åÿçÚ†Ê
*i Î#
Ö Z , Zg » @*! Ò
* i !* +i g ã
: Z Š % Ï0
àKg 0 +Z @ **V O
* i Z¢ ÕäO$NÐBgŠ wŠā
kZā (!< ¬ gzZ âZ-Š Æ ] ·]|gzZ ßZz vZ } Z) î M
+
Å Ï0i Ô,™x » »% ïÐ ])Ã#
Ö Z y›
+ZÆ«£) g Zz: ZŠ% ( ñO Å òÝ ÅM%ZgzZ Vz)) ~i !*
i Z0

ÏZ~K(k0*ÆVî Ég ´ŠÆVâ ›) ~ Ô£(~


z Y fÆ ¢q gzŠ ) ÕäO$N ( b§ kZ h
+÷ *
á ) āVƒ @ ·²M n
,
zŠÆxsZ {zgzZ ) ñ Yƒx3
{ Zg Åj{g !* gÆ(Y 5ß
wŠ~J
X ñ Yƒ¿ÒŠ â M ( nÆä™g Zû