Vous êtes sur la page 1sur 211

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA

0804NIZ4II0N4L 8h4I08
0804NIZ4II0N4L 8h4I08
NUUTEN VRN THU
NUUTEN VRN THU

T, MBR
T, MBR
thu,banker,ahoo.com
thu,banker,ahoo.com
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
N0
N0

I 00N0 M0N h0
I 00N0 M0N h0

0
0
1.
1.
GO
GO

THK
THK

VK
VK

HA
HA

NH V TO
NH V TO

CH
CH

C
C
2.
2.
NH
NH

NG CO SO
NG CO SO

C
C

A HA
A HA

NH V CA
NH V CA

NHAN
NHAN
3.
3.
O
O
O
O

NG VKN
NG VKN
4.
4.
NH
NH

NG CO SO
NG CO SO

HA
HA

NH V NHO
NH V NHO

M
M
5.
5.
QA
QA

N LY
N LY

THK
THK

T KK
T KK

VAN HOA
VAN HOA

VA
VA

THAY
THAY
O
O
O
O

C
C

A TO
A TO

CH
CH

C
C
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I4
I4

I LI
I LI

0 Ih4M Kh4
0 Ih4M Kh4

0
0

Puul
Puul
Hersey
Hersey
& Ken Blunc Hurd
& Ken Blunc Hurd
QA QA N TR| HA N TR| HA NH V TO NH V TO CH CH C, C, Nxb Nxb Tho Tho ng ng ke ke , 2004 , 2004

Nguyen
Nguyen
H
H
u
u
u
u
Lum
Lum
HA HA NH V TO NH V TO CH CH C, C, Nxb Nxb Gu Gu o o Ou Ou c c, 200? , 200?

Stephen P. Robns
Stephen P. Robns
ORAGNZATONAL BKHAVOR ORAGNZATONAL BKHAVOR
Prentce Hull nternutonul Kdtons, 1995 Prentce Hull nternutonul Kdtons, 1995

Steve Klls & Penny Ock


Steve Klls & Penny Ock
ntroducton to ORGANZATONAL BKHAVOR ntroducton to ORGANZATONAL BKHAVOR
McGruw McGruw- -Hll, 2003 Hll, 2003

Gureth R. Jones
Gureth R. Jones
ORGANZATONAL THKORY, OKSGN, ANO CHANGK ORGANZATONAL THKORY, OKSGN, ANO CHANGK
Peurson Prentce Hull nternutonul, 2004 Peurson Prentce Hull nternutonul, 2004

Gury
Gury
Yukl
Yukl
LKAOKRSHP N ORGANZTONS LKAOKRSHP N ORGANZTONS
Peurson Prentce Hull nternutonul, 2006 Peurson Prentce Hull nternutonul, 2006
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
4
4

Nh 0I4
Nh 0I4

K
K

I q04
I q04

h0
h0

0 I4
0 I4

F
F

Chuyen
Chuyen
cu
cu

n
n
: 10%
: 10%

Te
Te

u
u
luu
luu

n
n
nho
nho

m
m
: 30%
: 30%

Ke
Ke

t
t
thu
thu

c
c
mon
mon
: 60%
: 60%
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0

I4
I4

I
I
1. OOANH NGHKP VKT NAM VA CHNH SACH
OONG VKN NHAN VKN NH THK NAO ?
2. TA SAO CO HKN TONG CHAY MA CHAT
XAM T CAC OOANH NGHKP NHA NOC SANG
CAC THANH PHAN KNH TK KHAC ?
3. O TM PHONG CACH LANH OAO RKNG CHO
OOANH NGHKP VKT NAM ?
4. TA SAO PHA XAY ONG VAN HOA OOANH
NGHKP ?
5. LAM VKC NHOM NH THK NAO CHO HK
QA ?
6. XNG OOT VA GA QYKT XNG OOT TRONG
OOANH NGHKP VKT NAM ?
?. HOC TAP & OAO TAO TAC OONG NH THK NAO
TO HANH V CA NHAN VKN
8. OO LONG MC OO HA LONG CA NHAN VKN
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
UlU
UlU

l THlE
l THlE

U VE
U VE

HR
HR

NH Vl TRUNU TU
NH Vl TRUNU TU

LH
LH
U
U
L
L
lnlrodutlon lo Urgonzolonol Bzhovor
lnlrodutlon lo Urgonzolonol Bzhovor
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mu
Mu

c
c
t|eu
t|eu

Mo
Mo
tu
tu

cu
cu

c
c
kh
kh
I
I
u
u
cu
cu

u
u
mo
mo

t
t
to
to

ch
ch
u
u
c
c

O
O
{nh
{nh
ngh
ngh
I
I
u
u
ve
ve

Hu
Hu

nh
nh
V
V
To
To

Ch
Ch
u
u
c
c

Gu
Gu

th
th
I
I
ch
ch
gu
gu

tr{
tr{
cu
cu

u
u
ve
ve

c
c
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u
he
he

tho
tho

ng
ng
Hu
Hu

nh
nh
v
v
To
To

ch
ch
u
u
c
c

Nhu
Nhu

n
n
du
du

ng
ng
du
du
o
o

c
c
nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

p
p
bo
bo

nh
nh
u
u
ng
ng
khou
khou
ho
ho

c
c
khu
khu

c
c
vu
vu

o
o
hu
hu

nh
nh
v
v
to
to

ch
ch
u
u
c
c

Nhu
Nhu

n
n
du
du

ng
ng
du
du
o
o

c
c
cu
cu

c
c
cu
cu

p
p
d
d
o
o

phun
phun
t
t
I
I
ch
ch
trong
trong
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u
OB
OB
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io

ch
ch
u
u
c
c
|a
|a

g
g

?
?
what |s an 0rgan|zat|on ? what |s an 0rgan|zat|on ?

Lu
Lu

nh
nh
u
u
ng
ng
nho
nho

m
m
ng
ng
u
u
o
o

lu
lu

m
m
ve
ve

c
c
vu
vu

phu
phu

thuo
thuo

c
c
lun
lun
nhuu
nhuu
trong
trong
ve
ve

c
c
d
d
u
u

t
t
du
du
o
o

c
c
mu
mu

c
c
teu
teu
chung
chung

Quun
Quun
he
he

t
t
u
u
ong
ong
tu
tu

c
c
du
du
o
o

c
c
cu
cu

u
u
tru
tru

c
c
su
su

n
n

Cu
Cu

c
c
nhe
nhe

m
m
vu
vu

du
du
o
o

c
c
d
d
e
e

u
u
pho
pho

H
H
u
u
o
o

ng
ng
to
to

mu
mu

c
c
dI
dI
ch
ch
nu
nu

o
o
d
d
o
o

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


00LI08
4N h04
F0I8 FL4N5
Kh I00N0 L4I
L004II0N
0j4 0IM
M4N40MNI 5IL
Fh0N0 040h q04N I8j
5IZ/40
q0 M0/Lj0h 50
0804NIZ4II0N
I0 0h00
I0hN0L00
00N0 N0h
INI805I 50I08
LNh 00 KINh 004Nh
Some determine features of organization
STEVE ELLIS & PENNY DICK, McGraw Hill
5I4Kh0L08
00 00N0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
ha
ha

nh
nh
r|
r|
to
to

ch
ch
u
u
c
c
?
?
what |s what |s 0ragn|zat|ona| 0ragn|zat|ona| 8ehar|or ? 8ehar|or ?

Theo Steve Klls & Penny Ock


Theo Steve Klls & Penny Ock
:
:
Hu
Hu

nh
nh
v
v
to
to

ch
ch
u
u
c
c
lu
lu

khou
khou
ho
ho

c
c
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u
hu
hu

nh
nh
v
v
cu
cu

u
u
con
con
ng
ng
u
u
o
o

tu
tu

no
no
lu
lu

m
m
ve
ve

c
c

Theo
Theo
MeneIee
MeneIee
, Snclur
, Snclur
:
:
Hu
Hu

nh
nh
v
v
to
to

ch
ch
u
u
c
c
lu
lu

mo
mo

t
t
khou
khou
ho
ho

c
c
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u
hu
hu

nh
nh
v
v
cu
cu

u
u
con
con
ng
ng
u
u
o
o

tu
tu

no
no
lu
lu

m
m
ve
ve

c
c
,
,
s
s
u
u
tu
tu

c
c
d
d
o
o

ng
ng
u
u

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
g
g
u
u
u
u
con
con
ng
ng
u
u
o
o

vu
vu

to
to

ch
ch
u
u
c
c
NHA
NHA

M M
M M

C
C
O
O
CH HK
CH HK

VA
VA

O
O

O
O
OA
OA

N HA
N HA

NH V C
NH V C

A CON NG
A CON NG

O
Otrong
trong
to
to

ch
ch
u
u
c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
ha
ha

nh
nh
r|
r|
to
to

ch
ch
u
u
c
c
?
?
what |s what |s 0ragn|zat|ona| 0ragn|zat|ona| 8ehar|or ? 8ehar|or ?

Nguyen
Nguyen
H
H
u
u
u
u
Lum
Lum
:
:
Hu
Hu

nh
nh
v
v
to
to

ch
ch
u
u
c
c
lu
lu

khou
khou
ho
ho

c
c
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u
ve
ve

nh
nh
u
u
ng
ng
u
u

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

u
u
CA
CA

NHAN, NHO
NHAN, NHO

M,
M,
vu
vu

CA
CA

TR
TR

C
C
d
d
e
e

n
n
hu
hu

nh
nh
v
v
trong
trong
cu
cu

c
c
to
to

ch
ch
u
u
c
c
vo
vo

mu
mu

c
c
dI
dI
ch
ch
lu
lu

u
u

p
p
du
du

ng
ng
nh
nh
u
u
ng
ng
ke
ke

n
n
th
th
u
u
c
c
nu
nu

y
y
vu
vu

o
o
ve
ve

c
c
nung
nung
cuo
cuo
he
he

u
u
qu
qu

u
u
cu
cu

u
u
to
to

ch
ch
u
u
c
c
./.
./.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
ha
ha

nh
nh
r|
r|
to
to

ch
ch
u
u
c
c
?
?
what |s what |s 0ragn|zat|ona| 0ragn|zat|ona| 8ehar|or ? 8ehar|or ?

Tr
Tr
u
u
c
c
gu
gu

c
c

Mo
Mo

t
t
cu
cu

m
m
gu
gu

c
c
khong
khong
nhu
nhu

t
t
the
the

t
t
du
du
o
o

c
c
u
u

ng
ng
ho
ho

bo
bo

nh
nh
u
u
ng
ng
nghen
nghen
c
c
u
u
u
u

Nghen
Nghen
c
c
u
u
u
u
khou
khou
ho
ho

c
c

Xem
Xem
xe
xe

t
t
cu
cu

c
c
quun
quun
he
he

,
,
no
no
l
l
u
u
c
c
t
t
I
I
m
m
ru
ru
cu
cu

c
c
quun
quun
he
he

nhun
nhun
quu
quu

vu
vu

ru
ru

t
t
ru
ru
cu
cu

c
c
ke
ke

t
t
luu
luu

n
n
d
d
u
u
u
u
tren
tren
nh
nh
u
u
ng
ng
bu
bu

ng
ng
ch
ch
u
u
ng
ng
khou
khou
ho
ho

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L,
L,

do
do
ngh|en
ngh|en
c
c
u
u
u
u
08 ?
08 ?
wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ? wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ?

Success sn
Success sn

t u destnuton
t u destnuton

t
t

s u
s u
process. And the murgn between
process. And the murgn between
successes s oIten smull. Leurn the
successes s oIten smull. Leurn the
prncples oI deInng und
prncples oI deInng und
uchevng success n your own lIe
uchevng success n your own lIe
und
und
begn the journey toduy
begn the journey toduy
.
.

Ths journey begns wth


Ths journey begns wth
understundng the behuvors
understundng the behuvors
between the leuder, the Iollowers,
between the leuder, the Iollowers,
und the orgunzuton.
und the orgunzuton.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L,
L,

do
do
ngh|en
ngh|en
c
c
u
u
u
u
08 ?
08 ?
wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ? wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ?

S
S
u
u
thu
thu

nh
nh
cong
cong
khong
khong
phu
phu

lu
lu

dI
dI
ch
ch
d
d
e
e

n
n
mu
mu

no
no

lu
lu

mo
mo

t
t
quu
quu

tr
tr
I
I
nh
nh
.
.
Runh
Runh
go
go

g
g
u
u
u
u
s
s
u
u
thu
thu

nh
nh
cong
cong
vu
vu

thu
thu

t
t
bu
bu

th
th
u
u
o
o

ng
ng
ru
ru

t
t
nho
nho

.
.

He
He

u
u
nh
nh
u
u
ng
ng
nguyen
nguyen
tu
tu

c
c
co
co
bu
bu

n
n
vu
vu

no
no
l
l
u
u
c
c
d
d
u
u

t
t
du
du
o
o

c
c
thu
thu

nh
nh
cong
cong
cho
cho
ch
ch
I
I
nh
nh
cuo
cuo

c
c
d
d
o
o

m
m
I
I
nh
nh
vu
vu

bu
bu

t
t
d
d
u
u

u
u
cuo
cuo

c
c
hu
hu

nh
nh
tr
tr
I
I
nh
nh
hom
hom
nuy.
nuy.

Hu
Hu

nh
nh
tr
tr
I
I
nh
nh
nu
nu

y
y
bu
bu

t
t
d
d
u
u

u
u
vo
vo

ve
ve

c
c
he
he

u
u
nh
nh
u
u
ng
ng
hu
hu

nh
nh
v
v
g
g
u
u
u
u
lunh
lunh
d
d
u
u

o
o
,
,
nhun
nhun
ven
ven
vu
vu

to
to

ch
ch
u
u
c
c
.
.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L,
L,

do
do
ngh|en
ngh|en
c
c
u
u
u
u
08 ?
08 ?
wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ? wh, stud, 0rgan|zat|ona| behar|or ?
N0hIN 000
h4Nh I
I80N0 I0 0h00
h|eu duoc
hanh r| cua
ca nhan trong to chuc
0a| b|en cac
hanh r| khong mong
do| trong to chuc
0u doan duoc
hanh r| cua ca nhan
trong to chuc
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0rgan|zat|ona| 8ehar|or
0rgan|zat|ona| 8ehar|or

s orgunzutonul behuvor reully just


s orgunzutonul behuvor reully just
common sense
common sense
?
?

Huppy workers ure productve workers. (T/F)


Huppy workers ure productve workers. (T/F)

All ndvduuls ure the most productve when ther


All ndvduuls ure the most productve when ther
boss s Irendly, trustng, und upprouchuble. (T/F)
boss s Irendly, trustng, und upprouchuble. (T/F)

ntervews ure un eIIectve selecton devce. (T/F)


ntervews ure un eIIectve selecton devce. (T/F)

Kveryone wunts u chullengng job. (T/F)


Kveryone wunts u chullengng job. (T/F)

The most eIIectve work groups huve lttle or no


The most eIIectve work groups huve lttle or no
conIlct. (T/F)
conIlct. (T/F)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0rgan|zat|ona| 8ehar|or
0rgan|zat|ona| 8ehar|or

s orgunzutonul behuvor reully


s orgunzutonul behuvor reully
just
just
common sense
common sense
?
?

You huve to scure people u lttle to get


You huve to scure people u lttle to get
them to do ther jobs. T/F
them to do ther jobs. T/F

Becuuse specIc gouls ntmdute


Becuuse specIc gouls ntmdute
people, ndvduuls work hurder when
people, ndvduuls work hurder when
usked just to do ther best. T/F
usked just to do ther best. T/F

Kveryone s motvuted by money. T/F


Kveryone s motvuted by money. T/F

Most people ure much more concerned


Most people ure much more concerned
wth the sze oI ther own sulures
wth the sze oI ther own sulures
thun wth others
thun wth others

sulures. T/F
sulures. T/F
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

ra
ra

o
o
08
08
Hoc tup
Oong ven
TInh cuch
Xuc cum
Nhun thuc
Huun luyen
Heu quu lunh duo
Su thou mun
Ru quyet d{nh
Ounh gu vec
thuc hen nhem
vu
Oo luong thu do
O{nh dung hunh v
I4M L h00
Khoa hoc theo do|
r|ec do |uong,
g|a| th|ch
ra do| kh| nham
tha, do| hanh r|
cua con nguo|
04 Nh4N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

ra
ra

o
o
08
08

Nung
Nung
d
d
o
o

ng
ng
nho
nho

m
m

Cu
Cu

c
c
d
d
o
o

lu
lu

m
m
ve
ve

c
c

Truye
Truye

n
n
thong
thong

Quye
Quye

n
n
l
l
u
u
c
c

Xung
Xung
d
d
o
o

t
t

Hu
Hu

nh
nh
v
v
g
g
u
u
u
u
cu
cu

c
c
nho
nho

m
m
I4 h0I h00
Ngh|en cuu re
con nguo| trong
quan he ro|
nhung nguo|
xung quanh ho
Nh0M

To
To

ch
ch
u
u
c
c
ch
ch
I
I
nh
nh
th
th
u
u
c
c

O
O
o
o

mo
mo

to
to

ch
ch
u
u
c
c

Vun
Vun
hou
hou

to
to

ch
ch
u
u
c
c
h Ih0N0
I0 0h00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

ra
ra

o
o
08
08
Thuy do hunh v
Thuy do thu do
Thong tn
Cuc quu trInh
nhom
Ru quyet d{nh
nhom
I4M L h00 I4 h0I
Lnh ruc ngh|en cuu g|ua
tam |, hoc ra xa ho| hoc
chu trong rao ngh|en cuu
nhung anh huong cua
con nguo| to| nhung
nguo| khac
Nh0M
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

ra
ra

o
o
08
08
Khuc bet hou ve
gu tr{
Khuc bet hou ve
thu do
Phun tIch nhung
khuc bet guu
cuc nen vun hou
Nh4N 0h0N0 h00
Ngh|en cuu re
cac xa ho| de h|eu
re nhan |oa| ra cac
hoat dong cua no
Nh0M

Van
Van
hoa
hoa

fo
fo

ch
ch
u
u
c
c

MoI
MoI
fr
fr
u
u
o
o

ng
ng
fo
fo

ch
ch
u
u
c
c
h Ih0N0
I0 0h00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

ng
ng
go
go

ra
ra

o
o
08
08
0hNh I8j h00
Ngh|en cuu re
hanh r| cua cac
ca nhan ra cac
nhom trong mo|
truong ch|nh tr|
Xung dot
ChInh tr{ trong
to chuc
Quyen luc
h Ih0N0
I0 0h00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Khoa
Khoa
ho
ho

c
c
ha
ha

nh
nh
r|
r|
|a
|a

t
t
u
u
ong
ong
d
d
o
o

|
|
0ac b|en ngau nh|en,
tnh huong
0ac b|en
ngau nh|en
tnh huong
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo
Mo
h
h

nh
nh
08
08
co
co
ba
ba

n
n
04F 00 04 Nh4N
04F 00 Nh0M
04F 00 h Ih0N0
I0 0h00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I0 0h00 4 h4Nh I I0 0h00
quan tr|, |anh dao, ran hoa, qu,en |uc, he thong
0au truc, do| mo| ra hat tr|en to chuc, . . .
Nh0M 4 08
Iru,en thong, nhan thuc cua nhom,
mau thuan, xung dot, cau
truc nhom, do|, . . . . .
04 Nh4N 4 08
-Iha| do, g|a tr|
-I|eu su, t|nh cach
-Ihoa man cong r|ec
-0ong r|en
-Nang |uc
-Nhan thuc
-hoc ta
hI0
Nang suat
h|eu suat
ang mat
Ihu,en chu,en
Ihoa man
II8N4L
NI80NMNI
STEVE ELLIS & PENNY DICK, McGraw Hill
A three category model of the field of OB
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04

0 8I
0 8I

N Fh0
N Fh0

Ih00
Ih00

0
0
040 8IN Fh0 Ih000
- M0I Fh4N 0N0
0000 I40 84 80I
040 8IN 000 L4F
040 8IN Fh0 Ih000
N4N0 504I
hI0 q04
hI0 504I
50 4N0 M4I
Ih0N 0h0N
h4Nh I 04 Nh4N I80N0 I0 0h00
50 Ih04 M4N 00I 0I 00N0 I0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04F 00 04 Nh4N,
Nh0M 4 I0 0h00
04
04

0 8I
0 8I

N Fh0
N Fh0

Ih00
Ih00

0
0
M00 00
4N0 M4I
{485N0)
M00 00
Ih0N 0h0N
{I08N08)
L4M I0
Ih0 Nh0M
{I4M w08K)
N4N0 504I
{F80000IIIII5)
Ih04 M4N
{54II5F40II0N)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04

0 8I
0 8I

N Fh0
N Fh0

Ih00
Ih00

0
0
N4N0 504I
0o |uong r|ec thuc h|en re mat
h|eu qua ra h|eu suat
KI q04
Muc do dat to| muc t|eu
hI0 504I
he so g|ua dau rao ra dau ra
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04

0 8I
0 8I

N Fh0
N Fh0

Ih00
Ih00

0
0
50 4N0 M4I
5u khong co mat ta| no| |am r|ec
Ih0N 0h0N
Nhung nguo| rnh r|en ro| kho| to
chuc tu ngu,en hoac bat buoc
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04

0 8I
0 8I

N Fh0
N Fh0

Ih00
Ih00

0
0
h4Nh I 00N0 04N 004 I0 0h00
50 Ih04 M4N 00I 0I 00N0 I0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04

0 8I
0 8I

N
N
0
0
0
0

0 L4
0 L4

F
F
040 8IN
000 L4F
04F 00 04 Nh4N 04F 00 Nh0M
04F 00
h Ih0N0 I0 0h00
8IN 000 L4F
Ngu,en nhan cho
mot tha, do| trong
b|en hu thuoc
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
50
50
0
0
0
0

h4
h4

Nh I I80N0 I0
Nh I I80N0 I0

0h
0h
0
0
0
0
h4Nh I I0 0h00
0804NIZ4II0N4L
8h4I08
I/ Nang suat
{Froduct|r|t,)
2/ ang mat
{4bsence)
3/ Ihu,en chu,en
{Iurnorer)
4/ Ihoa man
{5at|sfact|on)
0ac t|nh t|eu su ca nhan
8|ograh|ca| character|st|cs
I|nh canh
Fersona||t,
0|a tr|, tha| do
a|ues, 4tt|tude
Kha nang
4b|||t,
0ong |uc
Mot|rat|on
Nhan thuc
Fercet|on
hoc ta
Learn|ng
q0I 0jNh
04 Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
04F 00
04
Nh4N
Iha, do| to chuc
0rgan|zat|ona|
0hange
an hoa to chuc
0rgan|zat|ona|
0u|ture
0o cau to chuc
0rgan|zat|ona|
5tructure
Lanh dao
Leadersh|
Iung dot
0onf||ct
0o cau nhom
0rou structure
Iru,en thong
0ommun|cat|on
qu,et d|nh Nhom
0rou dec|son
04F 00
Nh0M
HR
HR


NH Vl TU
NH Vl TU


LH
LH
U
U
L
L

URURNlIRTlUNRL BEHRVlUR
URURNlIRTlUNRL BEHRVlUR
N00N 4N Ih0
N00N 4N Ih0


, M84
, M84
thu,bank|ng,ahoo.com.rn
thu,bank|ng,ahoo.com.rn
LH
LH
U
U
UNU I
UNU I
Nh
Nh
0
0
N0 00 50
N0 00 50


00
00


4
4
h4
h4


Nh I 04
Nh I 04


Nh4N
Nh4N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
No
No


dung
dung
0ac

t|nh

t|eu

su

ca

nhan
8|ograh|ca| character|st|cs
I|nh

canh
Fersona||t,
0|a

tr|, tha|

do
a|ues, 4tt|tude
Kha

nang
4b|||t,
0ong

|uc
Mot|rat|on
Nhan

thuc
Fercet|on
hoc

ta
Learn|ng
q0I 0jNh
04

Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
.
.

R
R


L T
L T
l
l
NH TlE
NH TlE


U 5
U 5
U
U

LU
LU


R LR
R LR


NHRN
NHRN

Bogrophtol thorotlzrtltt

Iuo
Iuo

|
|
ta
ta

c
c

0|o
0|o

|
|
t
t
|
|
nh
nh

Iham
Iham
n|en
n|en
cong
cong
ta
ta

c
c

5o
5o

|
|
u
u
o
o

ng
ng
ng
ng
u
u
o
o

|
|
ha
ha

|
|
nuo|
nuo|
d
d
u
u
ong
ong

I
I

nh
nh
tra
tra

ng
ng
g|a
g|a
d
d
nh
nh
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I. T
I. T
l
l
NH LR
NH LR


LH
LH

Pzrtonolly Pzrtonolly

I
I
|
|
nh
nh
ca
ca

ch
ch
|a
|a

mo
mo

t
t
to
to

ch
ch
u
u
c
c
nang
nang
d
d
o
o

ng
ng
ga
ga

n
n
||e
||e

n
n
ro
ro

|
|
he
he

tho
tho

ng
ng
tam
tam
|,
|,

ca
ca

u
u
ca
ca

nhan
nhan
ma
ma

he
he

tho
tho

ng
ng
na
na

,
,
xa
xa

c
c
d
d
|nh
|nh
nh
nh
u
u
ng
ng
s
s
u
u
d
d
|e
|e

u
u
ch
ch

nh
nh
tho
tho

ng
ng
nha
nha

t
t
cu
cu

a
a
ca
ca

nhan
nhan
d
d
o
o

|
|
ro
ro

|
|
mo|
mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
anh
anh
ta
ta

I
I
|
|
nh
nh
ca
ca

ch
ch
|a
|a

s
s
u
u
ke
ke

t
t
ho
ho

d
d
o
o

c
c
d
d
a
a

o
o
ca
ca

c
c
d
d
a
a

c
c
d
d
|e
|e

m
m
tam
tam
|,
|,

o
o

n
n
d
d
|nh
|nh
cu
cu

a
a
con
con
ng
ng
u
u
o
o

|
|
,
,
nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
a
a

c
c
d
d
|e
|e

m
m
na
na

,
,
qu,
qu,
d
d
|nh
|nh
h
h
u
u
ong
ong
th
th
u
u
c
c
ha
ha

nh
nh
r|
r|
d
d
|e
|e

n
n
h
h

nh
nh
cu
cu

a
a
ng
ng
u
u
o
o

|
|
d
d
o
o

trong
trong
d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
,
,
hoa
hoa

n
n
ca
ca

nh
nh
nha
nha

t
t
d
d
|nh
|nh
,
,
the
the

h|e
h|e

n
n
tha
tha

|
|
d
d
o
o

cu
cu

a
a
ho
ho

d
d
o
o

|
|
ro
ro

|
|
the
the

g|o
g|o

|
|
xung
xung
quanh
quanh
ra
ra

ba
ba

n
n
than
than
.
.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
T
T

nh
nh

to
to


th
th

Pzrtonolly Pzrtonolly

I
I
|
|
nh
nh
ca
ca

ch
ch
|a
|a

to
to

ng
ng
the
the

ca
ca

c
c
ca
ca

ch
ch
th
th
u
u
c
c
trong
trong
d
d
o
o

mo
mo

t
t
ca
ca

nhan
nhan
ha
ha

n
n
u
u
ng
ng
ra
ra

t
t
u
u
ong
ong
ta
ta

c
c
ro
ro

|
|
mo|
mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
anh
anh
{
{
ch|
ch|
)
)
ta
ta
.
.

0
0
a
a

c
c
d
d
|e
|e

m
m
:
:

Ihe
Ihe

h|e
h|e

n
n
s
s
u
u
d
d
o
o

c
c
d
d
a
a

o
o
,
,
ca
ca

b|e
b|e

t
t
ra
ra

r|eng
r|eng
co
co

I
I
u
u
ong
ong
d
d
o
o

|
|
o
o

n
n
d
d
|nh
|nh
o
o

ca
ca

c
c
ca
ca

nhan
nhan

0u
0u
o
o

c
c
the
the

h|e
h|e

n
n
mo
mo

t
t
ca
ca

ch
ch
co
co

he
he

tho
tho

ng
ng
trong
trong
ca
ca

c
c
ha
ha

nh
nh
r|,
r|,
ha
ha

nh
nh
d
d
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
ca
ca

nhan
nhan
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
T
T

nh
nh

to
to


th
th

Pzrtonolly Pzrtonolly

Kh|
Kh|
xem
xem
xe
xe

t
t
,
,
d
d
a
a

nh
nh
g|a
g|a

t
t
|
|
nh
nh
ca
ca

ch
ch
ca
ca

n
n
quan
quan
tam
tam
:
:

Fha
Fha

n
n
u
u
ng
ng
,
,
t
t
u
u
ong
ong
ta
ta

c
c
cu
cu

a
a
ca
ca

nhan
nhan
ro
ro

|
|
tra
tra

ch
ch
nh|e
nh|e

m
m
ra
ra

ngh
ngh

a
a
ru
ru

ma
ma

ho
ho

d
d
a
a

m
m
nha
nha

n
n

Fha
Fha

n
n
u
u
ng
ng
t
t
u
u
ong
ong
ta
ta

c
c
ro
ro

|
|
nh
nh
u
u
ng
ng
ng
ng
u
u
o
o

|
|
xung
xung
quanh
quanh

Fha
Fha

n
n
u
u
ng
ng
t
t
u
u
ong
ong
ta
ta

c
c
ro
ro

|
|
ch
ch
|
|
nh
nh
ba
ba

n
n
than
than
cu
cu

a
a
ca
ca

nhan
nhan

0a
0a

c
c
,e
,e

u
u
to
to

xa
xa

c
c
d
d
|nh
|nh
t
t
|
|
nh
nh
ca
ca

ch
ch

0|
0|
tru,e
tru,e

n
n

Mo|
Mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng

I
I

nh
nh
huo
huo

ng
ng
cu
cu

the
the

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


K K| |n n

d da a

o o

{coo|) {coo|) 0o 0o

mo mo

{warm) {warm)
Ke Ke

m m

thong thong

m|nh m|nh

{ {conrete conrete- -th|nk|ng) th|nk|ng) Ihong Ihong

m|nh m|nh

hon hon

{4bstract {4bstract- -th|nk|ng) th|nk|ng)
8| 8|

ch| ch| ho ho

| |

bo bo

| |

ca ca

m m

g|a g|a

c c 0 0

n n

d d|nh |nh

{mot|ona||, stab|e) {mot|ona||, stab|e)
0e 0e

hu hu

c c

tu tu

ng ng

{5ubm|ss|re) {5ubm|ss|re) Iho Iho

ng ng

tr| tr|

{0om|nant) {0om|nant)
Ngh|em Ngh|em

tro tro

ng ng

{5ober) {5ober) u| u|

re re

, , thoa thoa

| |

ma ma

| |

{nthus|ast|c) {nthus|ast|c)
Ih Ihu u c c

du du

ng ng

{xed|ent) {xed|ent) Ia Ia

n n

tam tam

{0onsc|ent|ous) {0onsc|ent|ous)
8u 8u

t t

re re

, , nhu nhu

t t

nha nha

t t

{5h,) {5h,) Ma Ma

o o

h|e h|e

m m

{8o|d) {8o|d)
0 0u u ng ng

ra ra

n n

{Iough {Iough- -m|nded) m|nded) Nha Nha

, ,

ca ca

m m

{Iender {Iender- -m|nded) m|nded)
Iha Iha

t t

tha tha

{Irust|ng) {Irust|ng) 0 0a a

ngh| ngh|, , ma mamo mo

{5us|c|ous) {5us|c|ous)
Ih Ihu u c c

te te

{ {Frat|ca| Frat|ca|) ) Mo Mo

mo mo

ng ng

{Imag|nat|re) {Imag|nat|re)
Iha Iha

ng ng

tha tha

n n

{Forthr|ght) {Forthr|ght) Khon Khon

ngoan ngoan, , sa sa

c c

sa sa

o o

{5hrewd) {5hrewd)
I Iu u

t|n {5e|f t|n {5e|f

assured) assured) Ir| Ir| g|a g|a

c c, , tr tru u c c

g|a g|a

c c

{4rehens|re) {4rehens|re)
8a 8a

o o

thu thu

{0onserrat|re) {0onserrat|re) Ih Ihu u c c

ngh|e ngh|e

m m

{xer|ment|ng) {xer|ment|ng)
Fhu Fhu

thuo thuo

c c

ra ra

o o

nho nho

m m

{0rou {0rou- -or|entate) or|entate) 0 0o o

c c

|a |a

, , t tu u

chu chu

{5e|f {5e|f- -suff|c|ent) suff|c|ent)
Khong Khong

b|e b|e

t t

k|e k|e

m m

soa soa

t t 8|e 8|e

t t

k|e k|e

m m

soa soa

t t

{contro||ed) {contro||ed)
Ihoa Ihoa

| |

ma ma

| |

{8e|axed) {8e|axed) 0ang 0ang

tha tha

ng ng

{Iense) {Iense)
I6
Nhan
Io
Irong
Fhan
I|ch
I|nh
0ach
0ua
0atte||
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Trzn
Trzn

to
to

to
to


to
to


t
t

d
d
o
o


t
t

l
l

nh
nh

tu
tu


o
o

hz
hz


lho
lho


n
n

knh
knh
0
0
|e
|e


m
m

d
d
a
a


m
m
,
,
b
b

nh
nh

t
t

nh
nh
,
,
t
t
u
u

t|n, t|n
t|n, t|n
ca
ca


,
,
,
,
th
th
|
|
ch
ch

u
u
ng
ng
,
,
|a
|a


nh
nh

nha
nha


t
t
,
,
nhu
nhu


t
t

nha
nha


t
t
,
,
ben
ben

|en
|en
0ang
0ang

tha
tha


ng
ng
,
,
de
de

b|
b|

k
k
|
|
ch
ch

d
d
o
o


ng
ng
,
,
khong
khong

o
o


n
n

d
d
|nh
|nh
,
,
|a
|a


nh
nh

nha
nha


t
t
,
,
nhu
nhu


t
t

nha
nha


t
t
,
,
ben
ben

|en
|en
h
h
0
0
0
0


N0
N0
N0
N0


I
I
Introrert
Introrert
0
0
|e
|e


m
m

d
d
a
a


m
m
,
,
b
b

nh
nh

t
t

nh
nh
,
,
t
t
u
u

t|n, t|n
t|n, t|n
ca
ca


,
,
,
,
th
th
|
|
ch
ch

u
u
ng
ng
,
,
no
no


ng
ng

ha
ha


u
u
,
,
xa
xa

ho
ho


|
|
,
,
hu
hu


thuo
thuo


c
c
0ang
0ang

tha
tha


ng
ng
,
,
de
de

b|
b|

k
k
|
|
ch
ch

d
d
o
o


ng
ng
,
,
khong
khong

o
o


n
n

d
d
|nh
|nh
,
,
no
no


ng
ng

ha
ha


u
u
,
,
xa
xa

ho
ho


|
|
,
,
hu
hu


thuo
thuo


c
c
h
h
0
0
0
0


N0
N0
N004
N004


I
I
xtrorert xtrorert
0
0


N
N
0
0
jNh
jNh
mot|ona||, 5tab|e mot|ona||, 5tab|e
Kh0N0 0
Kh0N0 0


N
N
0
0
jNh
jNh
mot|ona||, 0nstab|e mot|ona||, 0nstab|e
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
T
T
l
l
NH LR
NH LR


LH
LH

Trzn
Trzn

to
to

to
to


to
to


t
t

d
d
o
o


t
t

l
l

nh
nh

tu
tu


o
o

hz
hz


lho
lho


n
n

knh
knh

M
M
u
u
c
c
d
d
o
o

t
t
u
u
chu
chu

0
0
|nh
|nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
tha
tha

nh
nh
t
t
u
u
u
u

0
0
o
o

c
c
d
d
oa
oa

n
n

Ih
Ih
u
u
c
c
du
du

ng
ng

Ma
Ma

o
o
h|e
h|e

m
m
,
,
cha
cha

nha
nha

n
n
ru
ru

|
|
ro
ro
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo
Mo

h
h

nh
nh

5
5
l
l

nh
nh

to
to


th
th

thu
thu


yz
yz


u
u

I
I
NhI
NhI


0
0
0o
0o


|
|

mo
mo


{0enness)
{0enness)
h
h
0
0
0
0


N0 N0
N0 N0


I
I
h
h
u
u
o
o


ng
ng

ngoa
ngoa


|
|

{xtrorert)
{xtrorert)
h
h
0
0
0
0


N0 N004
N0 N004


I
I
K
K


M
M
I0
I0


I
I
0he
0he


ng
ng
u
u

du
du
o
o


c
c

t
t

nh
nh

ca
ca


m
m

{Negat|re
{Negat|re
mot|ona|||t,
mot|ona|||t,
)
)
IhI
IhI


0 I84
0 I84


0h NhI
0h NhI


M
M
I84
I84


0h NhI
0h NhI


M 040
M 040
Ia
Ia


n
n

tam
tam

{0onsc|ent|ousness)
{0onsc|ent|ousness)
Ih4
Ih4


F
F
040
040
0h|a
0h|a

se
se


,
,


k|e
k|e


n
n

{4greeab|eness)
{4greeab|eness)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
J. NRNU
J. NRNU

L
L
U
U
L
L
(Rllyj
(Rllyj
NAN |1|
Mt

l1

K|1

1

t1

t1

|1

lt

l|t

||t
|1t

||tN

r

K|1t

|1

l|1

N1l

t1

r|tt
NAN |1| IK|

I0E
Mt

l1

K|1

1

t1

t1

|1

lt
l|t

||t

|1|

l1

l|1

K||
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nong
Nong

l
l
u
u
t
t

lr
lr


luz
luz


lnlzllztluol Rlly lnlzllztluol Rlly
N4N0 L
N4N0 L
0
0
0 I8
0 I8


I0
I0


Ih
Ih


hI
hI


N 4 L04
N 4 L04


I :
I :

Ir
Ir
|
|
tue
tue

nha
nha

n
n
th
th
u
u
c
c
: qua
: qua
ca
ca

c
c
ba
ba

|
|
tra
tra

c
c
ngh|e
ngh|e

m
m
{test)
{test)
ttru,e
ttru,e

n
n
tho
tho

ng
ng

Ir
Ir
|
|
tue
tue

xa
xa
ho
ho

|
|
:
:
kha
kha

nang
nang
g|ao
g|ao
t|e
t|e

Ir
Ir
|
|
tue
tue

t
t

nh
nh
ca
ca

m
m
:
:
kha
kha

nang
nang
xa
xa

c
c
d
d
|nh
|nh
,
,
h|e
h|e

u
u
ra
ra

|a
|a

m
m
chu
chu

du
du
o
o

c
c
t
t

nh
nh
ca
ca

m
m
,
,
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c

Ir
Ir
|
|
tue
tue

ran
ran
hoa
hoa

:
:
nha
nha

n
n
b|e
b|e

t
t
s
s
u
u
d|
d|
b|e
b|e

t
t
g|
g|
u
u
a
a
ca
ca

c
c
ne
ne

n
n
ran
ran
hoa
hoa

ra
ra

ha
ha

nh
nh
d
d
o
o

ng
ng
sao
sao
cho
cho
tha
tha

nh
nh
cong
cong
trong
trong
mo
mo

t
t
mo|
mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng
d
d
a
a
ran
ran
hoa
hoa

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


Nong
Nong

l
l
u
u
t
t

lhz
lhz


tho
tho


l
l

Physical
Physical
Ability
Ability

Kha
Kha

nang
nang
d
d
e
e

th
th
u
u
c
c
h|e
h|e

n
n
ca
ca

c
c
nh|e
nh|e

m
m
ru
ru

d
d
o
o

|
|
ho
ho

|
|
s
s
u
u
c
c
ch|u
ch|u
du
du
ng
ng
,
,
s
s
u
u
de
de

o
o
da|
da|
,
,
s
s
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
ra
ra

nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
a
a

c
c
t
t
|
|
nh
nh
t
t
u
u
ong
ong
t
t
u
u

5
5
u
u
c
c
ba
ba

t
t

8e
8e

n
n
b
b

0han
0han
ta,
ta,
khe
khe

o
o
|e
|e

o
o

Ma
Ma

nh
nh
chan
chan
ma
ma

nh
nh
ta,
ta,
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
9
9
nong
nong

l
l
u
u
t
t

lhz
lhz


tho
tho


l
l

to
to

o
o


n
n

0a
0a

c
c
,e
,e

u
u
to
to

s
s
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh

5
5
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
re
re

s
s
u
u
de
de

o
o
da|
da|

5
5
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
co
co

t
t
|
|
nh
nh
nang
nang
d
d
o
o

ng
ng

5
5
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
cu
cu

a
a
co
co
the
the

5
5
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
co
co

d
d
|nh
|nh

5
5
u
u
c
c
ma
ma

nh
nh
co
co

t
t
|
|
nh
nh
bu
bu

ng
ng
no
no

0a
0a

c
c
,e
,e

u
u
to
to

nang
nang
d
d
o
o

ng
ng

qu,
qu,
mo
mo
nang
nang
d
d
o
o

ng
ng

0
0
o
o

||nh
||nh
hoa
hoa

t
t
cu
cu

a
a
nang
nang
d
d
o
o

ng
ng

0a
0a

c
c
,e
,e

u
u
to
to

kha
kha

c
c

Ke
Ke

t
t
ho
ho

ca
ca

c
c
bo
bo

ha
ha

n
n
co
co
the
the

0an
0an
ba
ba

ng
ng

5
5
u
u
ch|u
ch|u
du
du
ng
ng
,
,
o
o

n
n
d
d
|nh
|nh
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Phu
Phu


ho
ho


p
p

g
g
u
u
o
o

nong
nong

l
l
u
u
t
t

vo
vo


tong
tong

vz
vz


t
t

Thz Rlly Thz Rlly

jo Fl jo Fl
A||||l)

11| I|l
N1 |t t1
1|

|1

r|t
Yt

t1

t1
t1

r|tt
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


m xu
m xu


t
t
(
(
Emolonol
Emolonol
j
j

0a
0a

m
m
xu
xu

c
c
|a
|a

nh
nh
u
u
ng
ng
rung
rung
ca
ca

m
m
cu
cu

a
a
con
con
ng
ng
u
u
o
o

|
|
ro
ro

|
|
nh
nh
u
u
ng
ng
s
s
u
u
ra
ra

t
t
,
,
h|e
h|e

n
n
t
t
u
u
o
o

ng
ng
co
co

||en
||en
quan
quan
d
d
e
e

n
n
r|e
r|e

c
c
thoa
thoa

man
man
ha,
ha,
khong
khong
thoa
thoa

man
man
nhu
nhu
ca
ca

u
u

Iam
Iam
tra
tra

ng
ng
{Moods)
{Moods)

I
I

nh
nh
ca
ca

m
m
|a
|a

nh
nh
u
u
ng
ng
rung
rung
ca
ca

m
m
tro
tro

nen
nen
o
o

ng
ng
d
d
|nh
|nh
,
,
ben
ben
r
r
u
u
ng
ng
ra
ra

ke
ke

o
o
da
da

|
|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nz
Nz


l
l

mo
mo


l
l

thyz
thyz


n
n

lo
lo


to
to


m
m

xu
xu


t
t
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Uo
Uo


l
l

nh
nh

vo
vo


to
to


m
m

xu
xu


t
t
Fh0
Fh0


N
N
0
0

0o
0o

the
the

the
the

h|e
h|e

n
n
ra
ra
o
o

m
m
u
u
c
c
nh|e
nh|e

u
u
hon
hon
re
re

ma
ma

t
t
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c

Nha
Nha

n
n
b|e
b|e

t
t
re
re

ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
ma
ma

nh
nh
me
me
hon
hon

Ihe
Ihe

h|e
h|e

n
n
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
th
th
u
u
o
o

ng
ng
xu,en
xu,en
hon
hon

0a
0a

m
m
tha
tha

,
,
thoa
thoa

|
|
ma
ma

|
|
hon
hon
trong
trong
r|e
r|e

c
c
the
the

h|e
h|e

n
n
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c

Nha
Nha

n
n
b|e
b|e

t
t
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
cu
cu

a
a
ng
ng
u
u
o
o

|
|
kha
kha

c
c
to
to

t
t
hon
hon
N4M 0I0
N4M 0I0


I
I

I|n
I|n
ra
ra

ng
ng
the
the

h|e
h|e

n
n
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
|a
|a

khong
khong
hu
hu

ho
ho

ro
ro

|
|
h
h

nh
nh
a
a

nh
nh
cu
cu

a
a
ng
ng
u
u
o
o

|
|
d
d
a
a

n
n
ong
ong

Kho
Kho

khan
khan
hon
hon
trong
trong
nha
nha

n
n
b|e
b|e

t
t
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
cu
cu

a
a
nh
nh
u
u
ng
ng
ng
ng
u
u
o
o

|
|
kha
kha

c
c

0o
0o

|
|
t
t
nhu
nhu
ca
ca

u
u
trong
trong
r|e
r|e

c
c
theo
theo
d
d
uo
uo

|
|
s
s
u
u
cha
cha

nha
nha

n
n
ba
ba

ng
ng
r|e
r|e

c
c
the
the

h|e
h|e

n
n
ra
ra
ca
ca

m
m
xu
xu

c
c
t
t
|
|
ch
ch
c
c
u
u
c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
U
U
ng
ng

du
du


ng
ng

tu
tu


o
o

to
to


m
m

xu
xu


t
t

Nang
Nang
|
|
u
u
c
c
ra
ra

tu,e
tu,e

n
n
|
|
u
u
a
a

8a
8a
qu,e
qu,e

t
t
d
d
|nh
|nh

0
0
o
o

ng
ng
r|en
r|en

Lanh
Lanh
d
d
a
a

o
o

Iung
Iung
d
d
o
o

t
t
g|
g|
u
u
a
a
ca
ca

c
c
ca
ca

nhan
nhan

Nh
Nh
u
u
ng
ng
ha
ha

nh
nh
r|
r|
|a
|a

m
m
|a
|a

c
c
to
to

no|
no|
|a
|a

m
m
r|e
r|e

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
k. UlR
k. UlR


TR[ VR
TR[ VR


THR
THR


l
l

U
U


(Voluzt, Rllludztj
(Voluzt, Rllludztj
8a 8a n n ra ra o o |a |a m m cho cho mo mo t t cong cong t, t, ra ra ba ba n n ngh ngh ra ra ng ng h hu uo o ng ng thu thu |ao |ao theo theo ke ke t t qua qua
th thu u c c h|e h|e n n cong cong r|e r|e c c nh nhu ung ng cong cong t, t, |a |a | | tra tra | |u uong ong theo theo tham tham n|en n|en
Iha Iha | | d do o cu cu a a ba ba n n ? . . . . . . ? . . . . . .
0 0o o ng ng co co cu cu a a ba ba n n ? . . . . . ? . . . . .
Nha Nha n n th thu u c c cu cu a a ba ba n n ? . . . . . ? . . . . .
0ac

t|nh

t|eu

su

ca

nhan
8|ograh|ca|
0haracter|st|cs
I|nh

canh
Fersona||t,
0|a

tr|, tha|

do
a|ues, 4tt|tude
0ong

|uc
Mot|rat|on
Nhan

thuc
Fercet|on
q0I 0jNh
04

Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
UlR
UlR


TR[
TR[

( (Voluzt Voluztj j

Nh
Nh
u
u
ng g|a
ng g|a

tr| the
tr| the

h|e
h|e

n nh
n nh
u
u
ng
ng
ha
ha

n qu,e
n qu,e

t co
t co
ba
ba

n
n
re
re

ca
ca

c da
c da

ng cu
ng cu

the
the

cu
cu

a ha
a ha

nh r| hoa
nh r| hoa

c t
c t

nh
nh
tra
tra

ng cuo
ng cuo

| cu
| cu

ng |a
ng |a

du
du
o
o

c
c
u
u
a th
a th
|
|
ch {
ch {
d
d
o
o

| ro
| ro

| ca
| ca

nhan ha, xa ho
nhan ha, xa ho

|)
|)

0|a
0|a

tr| ch
tr| ch
u
u
a
a
du
du
ng
ng
ca
ca

c ,e
c ,e

u to
u to

ha
ha

n qu,e
n qu,e

t
t
trong
trong
d
d
o
o

bao go
bao go

m ca
m ca

c ,
c ,

k|e
k|e

n cu
n cu

a mo
a mo

t ca
t ca

nhan re
nhan re

ca
ca

|
|
g
g

|a
|a

d
d
u
u

ng, hoa
ng, hoa

c sa|, to
c sa|, to

t hoa
t hoa

c xa
c xa

u,
u,
du
du
o
o

c
c
u
u
a
a
th
th
|
|
ch ha, khong
ch ha, khong
du
du
o
o

c
c
u
u
a th
a th
|
|
ch.
ch.

he
he

tho
tho

ng g|a
ng g|a

tr|
tr|
: Mo
: Mo

t th
t th
u
u
ba
ba

c d
c d
u
u
a tren s
a tren s
u
u
xe
xeha
ha

ng nh
ng nh
u
u
ng g|a
ng g|a

tr| cu
tr| cu

a ca
a ca

nhan theo c
nhan theo c
u
u
o
o

ng
ng
d
d
o
o

cu
cu

a no
a no

.
.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
5
5
u
u

nh
nh

n nho
n nho


n vo
n vo


lhoy
lhoy
d
d
o
o


go
go


lrj
lrj

0o g|a
0o g|a
d
d
nh {s
nh {s
u
u
n
n

n nha
n nha

n)
n)

0o xa ho
0o xa ho

|, ran hoa
|, ran hoa

, ch
, ch
|
|
nh tr|, k|nh te
nh tr|, k|nh te

, mo|
, mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng |a
ng |a

m r|e
m r|e

c, . . . {nh
c, . . . {nh

n nha
n nha

n ra
n ra

tha,
tha,
d
d
o
o

|)
|)
0hu , :

Nh
Nh
u
u
ng ng
ng ng
u
u
o
o

| cu
| cu

ng chung mo
ng chung mo

t cong r|e
t cong r|e

c hoa
c hoa

c chung
c chung
mo
mo

t |oa
t |oa

| de co
| de co

s
s
u
u
nh
nh

n nha
n nha

n g|a
n g|a

tr| g|o
tr| g|o

ng nhau
ng nhau

Nh
Nh
u
u
ng ng
ng ng
u
u
o
o

| cu
| cu

ng mo
ng mo

t the
t the

he
he

, quo
, quo

c g|a co
c g|a co

the
the

co
co

cu
cu

ng quan n|e
ng quan n|e

m re
m re

ca
ca

c g|a
c g|a

tr|
tr|

Mo
Mo

t b|e
t b|e

n co
n co

, s
, s
u
u
k|e
k|e

n |o
n |o

n cung co
n cung co

the
the

|a
|a

m tha,
m tha,
d
d
o
o

|
|
r|e
r|e

c nh
c nh

n nha
n nha

n ca
n ca

c g|a
c g|a

tr|
tr|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


t go
t go


lrj lrong to
lrj lrong to


t nz
t nz


n von hoo
n von hoo


kho
kho


t nhou
t nhou

Ngh|en c
Ngh|en c
u
u
u cu
u cu

a 0.hoftede :
a 0.hoftede :
d
d
|e
|e

u tra tren II6.000


u tra tren II6.000
ng
ng
u
u
o
o

| |a
| |a

m r|e
m r|e

c cho I8M o
c cho I8M o

tren 40 quo
tren 40 quo

c g|a re
c g|a re

ca
ca

c g|a
c g|a

tr| ||en quan


tr| ||en quan
d
d
e
e

n cong r|e
n cong r|e

c.
c.
040 Kh4 04Nh
4N h04

Ih0
0.h0F5I0
I.

Khoang cach qu,en |uc
2.

Ne

tranh bat on
3.

0hu

ngha ca

nhan
4.

5o

|uong/chat |uong cuoc song
5.

0|nh huong da| han
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Khoo
Khoo


ng to
ng to


th quyz
th quyz


n l
n l
u
u
t
t
94
81
80
78
77
75
74
68
64
55
40
39
35 35
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Philippine Mexico Arab Nations Indonesia
India France Singapore J apan
Thailand Pakistan USA Canada
Germany G. Britain Austria
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Khoo
Khoo


ng to
ng to


th quyz
th quyz


n l
n l
u
u
t lho
t lho


pjtoo
pjtoo
I. Kh04N0 040h q0N L00 Ih4F I. Kh04N0 040h q0N L00 040
5u

bat

bnh

dang

can

g|am

th|eu 0ha

nhan

su

bat

bnh

dang
Nguo|

co

qu,en

|uc

tha

co

su

doc

|a

tuong

do|

so ro|

nguo|

co

qu,en

|uc

cao
Nguo|

co

qu,en

|uc

tha

ha|

hu

thuoc

rao

nguo|

co

qu,en

|uc

cao

hon
Ire

em

can

duoc

do|

xu

bnh

dang Ire

em

can

ha|

tuan

|o|

cha me
hoc

s|nh

can

duoc

do|

xu

bnh

dang hoc

s|nh

can

ha|

ton

trong

tha,

co

g|ao
Nhung

nguo|

co

trnh

do

cao

thuong

|t

doc

doan
5u

doc

doan

|a

ho

b|en

trong

quan

tr|
he

thong

dang

ca

trong

to

chuc

ch

the

h|en

su

khac

b|et

re

ra|

tro

cua

cac

thanh

r|en
he

thong

dang

duoc

th|e

|a

nham

the

h|en

su

khac

b|et

re

qu,en

|uc

trong

to

chuc
Khoang

cac

re

t|en

|uong

g|ua

ca

cao

ra

tha

thuong

he
Khoang

cac

re

t|en

|uong

g|ua

ca

cao

ra

tha

thuong

rat

|on
Nguo|

|anh

dao

|,

tuong

|a

nguo|

co

t|nh

than

dan

chu
Nguo|

|anh

dao

|,

tuong

|a

nguo|

doc

doan

nhung

tot

bung
0ac

b|eu

h|en

cua

d|a

r|

ra

qu,en

|uc

can

duoc

xoa

bo
0ac

b|eu

h|en

cua

d|a

r|

ra

qu,en

|uc

can

duoc

the

h|en

ra

ton

trong
Fhan qu,en |a ho b|en Ia

trung

qu,en

|uc

|a

ho

b|en
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nz
Nz


lro
lro


nh o
nh o


l o
l o


n
n
112
92
86
82
68
65
64
51
48
46
44
40
35
29
8
0
20
40
60
80
100
120
Greece J apan France Mexico Arab Nations
Germany Thailand Australia Indonesia USA
Philippines India G. Britain Hongkong Singapore
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nz
Nz


lro
lro


nh o
nh o


l o
l o


n
n
II. N

I84Nh 84I 0N Ih4F II. N

I84Nh 84I 0N 040
Ia ho| ra to chuc dac trung bo| |t |uat |e, qu,

d|nh
Ia ho| ra to chuc dac trung bo| rat nh|eu |uat |e,


qu,

d|nh
Nguo|

ta

t|n rang

neu

mot

qu,

d|nh

nao

do

khong

hu

ho

th

can

ha|

dau

tranh

de

xoa

bo
Nguo|

ta

thuong

tm

cach

ne

tranh

cac

qu,

d|nh

ra

|uat

|e

khong

hu

ho

tha,

r

dau

tranh

de

xoa

bo

no
5u

han

do|

cong

kha|

cua

mo|

nguo|

duoc

cha

nhan

ra

khu,en

kh|ch
Ia

ho|

muon

g|am

th|eu

nhung

dau

tranh

cong

kha|
0on nguo|

co

ca|

nhn

|ac

quan

re

tuong

|a|

ra

cac

d|nh

che

cua

xa

ho|
0on nguo|

co

ca|

nhn

b| quan

re

tuong

|a|

ra

cac

d|nh

che

cua

xa

ho|
Ia

ho|

co

ca|

nhn

|ac

quan

re

tuo|

tre Ia ho| co ca| nhn b| quan

re tuo| tre
Ia ho| duoc dac trung bo| su khoan dung ra

t|nh

tuong

do|
Ia ho| dac trung bo| tu tuong cuc doan ra duoc

d|eu

hanh

bang

qu,

d|nh

ra

|uat

|e
Mo|

nguo|

t|n rang

khong

en

a

dat

su,

ngh

ra

n|em

t|n cua

mnh

rao

nguo|

khac
Nguo|

ta

t|n rang

chan

|,

|a

ch

co

mot

ra

ho

|a

nguo|

dang

nam

g|u

|a,
0o

mot

su

hoa

dong

re

ton

g|ao, ch|nh

tr|, tu

tuong
0o

mot

su

dau

tranh

khong

khoan

nhuong

ro|

nhung

su

khac

b|et

re

ton

g|ao, ch|nh

tr|, tu

tuong
Ia

ho|

dat

n|em

t|n rao

nhung

nha

tu

tuong Ia

ho|

dat

n|em

t|n rao

nhung

nha

chu,en

mon
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lhu
Lhu


ngh
ngh

o to
o to


nhonjlo
nhonjlo


p lhz
p lhz

91
89
80
71
67
51
48
46
38
32
30
20 20
17
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
USA G. Britain Canada France Germany
Australia India J apan Arab Nations Philippine
Mexico Singapore Thailand Taiwan Indonesia
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lhu
Lhu


ngh
ngh

o to
o to


nhonjthu
nhonjthu


ngh
ngh

o lo
o lo


p lhz
p lhz

0h0
0h0


N0h
N0h

4 I4
4 I4


F Ih
F Ih

0h0
0h0


N0h
N0h

4 04
4 04


Nh4N
Nh4N
0on ng
0on ng
u
u
o
o


| ha
| ha


| co
| co


tra
tra


ch nh|e
ch nh|e


m
m
ba
ba


o re
o re


g|a
g|a
d
d
nh ra
nh ra


do
do


ng ho
ng ho

0on ng
0on ng
u
u
o
o


| co
| co


tra
tra


ch nh|e
ch nh|e


m ro
m ro


| g|a
| g|a
d
d
nh h|e
nh h|e


n ta
n ta


| cu
| cu


a ho
a ho

0|a
0|a


tr| ca
tr| ca


nhan
nhan
du
du
o
o


c nha
c nha


n da
n da


ng
ng
thong qua nguo
thong qua nguo


n go
n go


c g|a
c g|a
d
d
nh
nh
0|a
0|a


tr| ca
tr| ca


nhan
nhan
du
du
o
o


c nha
c nha


n da
n da


ng
ng
thong qua ch
thong qua ch
|
|
nh ho
nh ho

Ire
Ire


em
em
du
du
o
o


c da
c da


, ngh
, ngh


re
re


chu
chu


ng ta
ng ta
Ire
Ire


em
em
du
du
o
o


c da
c da


, ngh
, ngh


re
re


to|
to|
quan he
quan he


g|
g|
u
u
a nha
a nha


|anh
|anh
d
d
a
a


o ra
o ra


nhan r|en
nhan r|en
du
du
o
o


c
c
quan he
quan he


g|
g|
u
u
a nha
a nha


|anh
|anh
d
d
a
a


o ra
o ra


nhan r|en
nhan r|en
du
du
o
o


c xem nh
c xem nh
u
u

mo
mo


| quan
| quan
he
he


ho
ho
d
d
o
o


ng
ng
Mo
Mo


| quan he
| quan he


|a
|a


n a
n a


t cong r|e
t cong r|e


c
c
0ong r|e
0ong r|e


c |a
c |a


tren he
tren he


t
t
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
PD PD UA UA IND IND MAS MAS PD PD UA UA IND IND MAS MAS
Malaysia Malaysia 104 104 36 36 26 26 50 50 South Korea South Korea 60 60 85 85 18 18 39 39
Guatemala Guatemala 95 95 101 101 6 6 37 37 Iran Iran 58 58 59 59 41 41 43 43
Panama Panama 95 95 86 86 11 11 44 44 Taiwan Taiwan 58 58 69 69 17 17 45 45
Philippines Philippines 94 94 44 44 32 32 64 64 Spain Spain 57 57 86 86 51 51 42 42
Mexico Mexico 81 81 82 82 30 30 69 69 Pakistan Pakistan 55 55 70 70 14 14 50 50
Venezuela Venezuela 81 81 76 76 12 12 73 73 Japan Japan 54 54 92 92 46 46 95 95
Arab Arab 80 80 68 68 38 38 53 53 Italy Italy 50 50 75 75 76 76 70 70
Equador Equador 78 78 67 67 8 8 63 63 Argentina Argentina 49 49 86 86 46 46 56 56
Indonesia Indonesia 78 78 48 48 14 14 46 46 South Africa South Africa 49 49 49 49 65 65 63 63
India India 77 77 40 40 48 48 56 56 Jamaica Jamaica 45 45 13 13 39 39 68 68
West Africa West Africa 77 77 54 54 20 20 46 46 USA USA 40 40 46 46 91 91 62 62
Yugoslavia Yugoslavia 76 76 88 88 27 27 21 21 Canada Canada 39 39 48 48 80 80 52 52
Singapore Singapore 74 74 8 8 20 20 48 48 Netherlands Netherlands 38 38 53 53 80 80 14 14
Brazil Brazil 69 69 76 76 38 38 49 49 Australia Australia 36 36 51 51 90 90 61 61
France France 68 68 86 86 71 71 43 43 Costa Rica Costa Rica 35 35 86 86 15 15 21 21
Hongkong Hongkong 68 68 29 29 25 25 57 57 West Germany West Germany 35 35 65 65 67 67 66 66
Colombia Colombia 67 67 80 80 13 13 64 64 Great Britain Great Britain 35 35 35 35 89 89 66 66
Salvador Salvador 66 66 94 94 19 19 40 40 Switzerland Switzerland 34 34 58 58 68 68 70 70
Turkey Turkey 66 66 85 85 37 37 45 45 Finland Finland 33 33 59 59 63 63 26 26
Belgium Belgium 65 65 94 94 75 75 54 54 Norway Norway 31 31 50 50 69 69 8 8
East Africa East Africa 64 64 52 52 27 27 41 41 Sweden Sweden 31 31 29 29 71 71 5 5
Peru Peru 64 64 87 87 16 16 42 42 Ireland Ireland 28 28 35 35 70 70 68 68
Thailand Thailand 64 64 64 64 20 20 34 34 New Zealand New Zealand 22 22 49 49 79 79 58 58
Chile Chile 63 63 86 86 23 23 28 28 Denmark Denmark 18 18 23 23 74 74 16 16
Portugal Portugal 63 63 104 104 27 27 31 31 Israel Israel 13 13 81 81 54 54 47 47
Uruguay Uruguay 61 61 100 100 36 36 38 38 Austria Austria 11 11 70 70 55 55 79 79
Greece Greece 60 60 112 112 35 35 57 57
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
THR
THR


l
l

U
U


{4tt|tudes) {4tt|tudes)

Iha
Iha

|
|
d
d
o
o

|a
|a

nh
nh
u
u
ng the
ng the

h|e
h|e

n mang t
n mang t
|
|
nh
nh
d
d
a
a

nh g|a
nh g|a

d
d
o
o

| ro
| ro

| s
| s
u
u
k|e
k|e

n, con ng
n, con ng
u
u
o
o

|, ha, mo
|, ha, mo

t
t
d
d
o
o

| t
| t
u
u
o
o

ng |a
ng |a

du
du
o
o

c
c
u
u
a th
a th
|
|
ch ha, khong
ch ha, khong
u
u
a th
a th
|
|
ch.
ch.

Iha
Iha

|
|
d
d
o
o

ha
ha

n a
n a

nh ca
nh ca

m g|a
m g|a

c cu
c cu

a mo
a mo

t con ng
t con ng
u
u
o
o

|
|
re
re

mo
mo

t ca
t ca

| g
| g

d
d
o
o

the
the

na
na

o ?
o ?

0|a
0|a

tr| |a
tr| |a

kha
kha

| n|e
| n|e

m ro
m ro

ng |o
ng |o

n hon ra
n hon ra

r
r

ra
ra

, tha
, tha

|
|
d
d
o
o

|a
|a

cu
cu

the
the

hon g|a
hon g|a

tr|
tr|

0a
0a

c ngh|en c
c ngh|en c
u
u
u ch
u ch

ra g|a
ra g|a

tr| ra
tr| ra

tha
tha

|
|
d
d
o
o

co
co

t
t
u
u
ong
ong
quan co
quan co

,
,

ngh
ngh

a
a
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Xu
Xu


t to
t to


m, lho
m, lho
d
d
o
o


vo
vo


ho
ho


nh v
nh v

{mot|ons, 4tt|tudes and 8ehar|ors) {mot|ons, 4tt|tudes and 8ehar|ors)
Iha| do
4tt|tude
Mo| truong nhan thuc
N|em t|n
{8e||efs)
0am xuc
{Fee||ngs)
hanh r| chu

,
8ehar|or |ntent|ons
hanh r|
8ehar|or
0am xuc
{mot|ons)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Tho
Tho
d
d
o
o


vo
vo


t
t
u
u

nho
nho


l quo
l quo


n
n

0on ng
0on ng
u
u
o
o

| |uon co
| |uon co

xu h
xu h
u
u
o
o

ng nha
ng nha

t qua
t qua

, can
, can
ba
ba

ng g|
ng g|
u
u
a ca
a ca

c tha
c tha

|
|
d
d
o
o

ra
ra

g|
g|
u
u
a tha
a tha

|
|
d
d
o
o

ra
ra

ha
ha

nh
nh
r| nh
r| nh
u
u
ng khong ha
ng khong ha

| |u
| |u

c na
c na

o |o
o |o

| no
| no

| ha, tha
| ha, tha

|
|
d
d
o
o

cu
cu

a con ng
a con ng
u
u
o
o

| cung
| cung
d
d
|
|
d
d
o| ro
o| ro

| r|e
| r|e

c |a
c |a

m.
m.
0ach g|a| qu,et :
I.Iha, do| tha| do
2.Iha, do| hanh r|
3.0ua ra |,

|e b|en ho, ho |,
hoa

hanh r|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo
Mo


quon hz
quon hz


g
g
u
u
o lho
o lho
d
d
o
o


vo
vo


ho
ho


nh v
nh v

e
e

ma
ma

t ca
t ca

m t
m t
|
|
nh, de da
nh, de da

ng nha
ng nha

n ra ra
n ra ra

ng tha
ng tha

|
|
d
d
o
o

|a
|a

ngu,en nhan cu
ngu,en nhan cu

a ha
a ha

nh r|
nh r|

|
|
du
du

: th
: th
|
|
ch the
ch the

thao
thao
-
-
> ngo
> ngo

| xem t| r|
| xem t| r|

Iu, nh|en, qua ngh|en c


Iu, nh|en, qua ngh|en c
u
u
u cho tha
u cho tha

, mo
, mo

| t
| t
u
u
ong
ong
quan g|
quan g|
u
u
a tha
a tha

|
|
d
d
o
o

ra
ra

ha
ha

nh r| ra
nh r| ra

t ,e
t ,e

u
u

Khong th
Khong th
|
|
ch tro
ch tro

n ho
n ho

c
c
-
-
> ran tro
> ran tro

n ho
n ho

c
c

0o
0o
d
d
o
o

, muo
, muo

n
n
d
d
o |
o |
u
u
o
o

ng
ng
du
du
o
o

c mo
c mo

| quan he
| quan he

g|
g|
u
u
a
a
tha
tha

|
|
d
d
o
o

ra
ra

ha
ha

nh r| ha
nh r| ha

| thong qua ca
| thong qua ca

c b|e
c b|e

n
n
trung hoa
trung hoa

sau :
sau :

{I) I
{I) I
|
|
nh cu
nh cu

the
the

, {2) 4
, {2) 4

|
|
u
u
c cu
c cu

a xa ho
a xa ho

| ra
| ra

{3) K|nh
{3) K|nh
ngh|e
ngh|e

m cu
m cu

a ca
a ca

nhan
nhan
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo
Mo


quon hz
quon hz


g
g
u
u
o lho
o lho
d
d
o
o


vo
vo


ho
ho


nh v
nh v

Iem xe
Iem xe

t mo
t mo

| quan he
| quan he

ng
ng
u
u
o
o

c |a
c |a

|, t
|, t
u
u
c ha
c ha

nh r| a
nh r| a

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
d
d
e
e

n tha
n tha

|
|
d
d
o
o

th
th

ca
ca

c nha
c nha

ngh|en c
ngh|en c
u
u
u nha
u nha

n
n
tha
tha

, mo
, mo

| quan he
| quan he

na
na

, ra
, ra

t ma
t ma

nh.
nh.

0o
0o

ngh
ngh

a |a
a |a

chu
chu

ng ta co
ng ta co

the
the

su, ra tha
su, ra tha

|
|
d
d
o
o

t
t
u
u
ha
ha

nh r| cu
nh r| cu

a ca
a ca

nhan trong qua kh


nhan trong qua kh
u
u
.
.
|ec ngh|en cuu mo| quan he

g|ua tha| do

ra

hanh r| ra
mo| quan he

nguoc |a| |a

g|ua hanh r| ra

tha| do

deu rat
quan trong, no

bo

sung cho nhau. 0o

|a

:
Neu co tha| do ro rang th se anh huong den hanh r|
Nhan b|et duoc tha| do thong qua hanh r|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


t loo
t loo


lho
lho
d
d
o
o


lzn quon
lzn quon
d
d
z
z


n
n
tong vz
tong vz


t
t
50

Ih04

M4N I80N0 00N0 I0
- 0ong r|ec thach thuc
- Fhan thuong cong bang
- 0|eu k|en |am r|ec thuan |o|
- 5u

cong tac ra

ho tro

cua dong ng|e
04N 80

0I 00N0 I0
- Muc do

h|eu beet re

cog r|ec
- Iham g|a t|ch cuc
- quan tam den r|ec thuc
h|en nh|em ru
I80N0 Ih4Nh 0I I0

0h00
- Iheo duo| muc t|eu cua to

chuc
- I|ch cuc ra

nh|et tnh ro| to

chuc
- Mong muon |a

thanh r|en cua to

chuc
Ih4I 00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
5. NHR
5. NHR


N
N

TH
TH
U
U
L
L
(
(
Pzrtzplon
Pzrtzplon
j
j

La
La

qua
qua

tr
tr

nh
nh
ma
ma

trong
trong
d
d
o
o

ca
ca

nhan
nhan
to
to

ch
ch
u
u
c
c
ra
ra

d|en
d|en
d
d
a
a

t
t
nh
nh
u
u
ng
ng
a
a

n
n
t
t
u
u
o
o

ng
ng
mang
mang
t
t
|
|
nh
nh
ca
ca

m
m
g|a
g|a

c
c
d
d
e
e

g|a
g|a

|
|
th
th
|
|
ch
ch
re
re

mo|
mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
ho
ho

I|t

|1|
K|1t|

1
|1t

l|

||t |1N

|1t ||

) N|1

l|t
I|t

|1|

l1t
|1

l|t
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Tz
Tz


n
n

lr
lr

nh
nh

nho
nho


n
n

lh
lh
u
u
t
t

Pzrtzplon Protztt Pzrtzplon Protztt
IA| NKAN K||K IK||K |0A MB| IK1BN
B

NKE NK|N N1| N|EM
|K0

Y

|B

|KBN |B|
|KAN I||K, IBN KB| fA

|EN [|K
KANK f|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


t
t

nhon
nhon

lo
lo


o
o


nh
nh

h
h
u
u
o
o


ng
ng
CHU

THE

NHAN THC
l.

I||

|1

t|1
l.

A

l1
&.

I1N

l|1
4.

I||

t1N
.

B||

K|1
OI TNG NHAN THC
l.

I1

1

r1l

t
l.


l1

l, l1

l1
&.


1

|1

K|1

|1
r1

l|1|

|1
4. K|t

l|t
TNH HUONG
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nho
Nho


n
n

lh
lh
u
u
t
t

.
.
ro
ro

quyz
quyz


l
l

d
d
jnh
jnh

to
to


nhon
nhon
J0AN B|EM
|B

B|EN
fE
J0YEI B[NK
|A

NKAN
XA| B[NK fAN BEI |B KB|
|KAI K|EN |A| |A| |KA|
|KBN |1A |A| |KA|
KA J0YEI B[NK
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nho
Nho


n
n

lh
lh
u
u
t
t

.
.
ro
ro

quyz
quyz


l
l

d
d
jnh
jnh

to
to


nhon
nhon
quan
quan

d
d
|e
|e


m
m

re
re


ha
ha


nh
nh

r|
r|
qu,e
qu,e


t
t

d
d
|nh
|nh

0a
0a

nhan
nhan
ra
ra
qu,e
qu,e

t
t
d
d
|nh
|nh
tren
tren
co
co
so
so

s
s
u
u
thoa
thoa

man
man

0on
0on
ng
ng
u
u
o
o

|
|
theo
theo
d
d
uo
uo

|
|
mo
mo

t
t
g|a
g|a

|
|
ha
ha

ma
ma

g|a
g|a

|
|
ha
ha

d
d
o
o

|a
|a

thoa
thoa

man
man
ra
ra

d
d
u
u

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


Nho
Nho


n
n

lh
lh
u
u
t
t

vz
vz


ton
ton
ng
ng
u
u
o
o


Pho
Pho


n
n

quyz
quyz


l
l

vz
vz


ng
ng
u
u
o
o


kho
kho


t
t
Ih0
Ih0


I q0 K
I q0 K


I
I

{4ttr|but|on theor,)
{4ttr|but|on theor,)

0hu
0hu

ng
ng
ta
ta
ha
ha

n
n
qu,e
qu,e

t
t
con
con
ng
ng
u
u
o
o

|
|
mo
mo

t
t
ca
ca

ch
ch
kha
kha

c
c
nhau
nhau
nh
nh
u
u
the
the

na
na

o
o
|a
|a

d
d
u
u
a
a
tren
tren
ca
ca

c
c
,
,

ngh
ngh

a
a
ma
ma

chu
chu

ng
ng
ta
ta
qu,
qu,
cho
cho
ha
ha

nh
nh
r|
r|
na
na

o
o
d
d
o
o

.
.

Ngu,en
Ngu,en
nhan
nhan
t
t
u
u

8N
8N
I80N0
I80N0

ha,
ha,

8N N004
8N N004

I
I

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


Pho
Pho


n
n

d
d
oo
oo


n
n

ho
ho


nh
nh

v ton
v ton
ng
ng
u
u
o
o

I|1

t)t
I|NK K|EN K|EI
(|1|

l1

l|1
1

K|)
K|1

l|1

t)t
|11
I|NK NKAI J0AN
(t1

|1

l|1
t1t

l||

|1)
I|1
I|1
I|NK |KB

K|EN
(t1 t1|

r1|
|1t

1|

K|1t)
|11
N0BN

B| I1
KEN IKBN
N0BN

B| I1
KEN NBA|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
5o
5o

lo
lo


m
m

vo
vo


lhzn
lhzn

vj
vj

lrong
lrong

quy
quy

kz
kz


l
l

Iu
Iu
h
h
u
u
o
o

ng
ng
trong
trong
r|e
r|e

c
c
ha
ha

tha
tha

a
a

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
ca
ca

c
c
nhan
nhan
to
to

ben
ben
ngoa
ngoa

|
|
ra
ra

d
d
e
e

cao
cao
a
a

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
ca
ca

c
c
nhan
nhan
to
to

ben
ben
trong
trong
kh|
kh|
th
th
u
u
c
c
h|e
h|e

n
n
ha
ha

n
n
qu,e
qu,e

t
t
re
re

nh
nh
u
u
ng
ng
ng
ng
u
u
o
o

|
|
kha
kha

c
c
.
.

Iu
Iu
h
h
u
u
o
o

ng
ng
cu
cu

a
a
ca
ca

c
c
ca
ca

nhan
nhan
trong
trong
r|e
r|e

c
c
qu,
qu,
tha
tha

nh
nh
cong
cong
cu
cu

a
a
ho
ho

cho
cho
ca
ca

c
c
nhan
nhan
to
to

ben
ben
trong
trong
trong
trong
kh|
kh|
d
d
o
o

|o|
|o|
cho
cho
ca
ca

c
c
tha
tha

t
t
ba
ba

|
|
cu
cu

a
a
ho
ho

|a
|a

do
do
ca
ca

c
c
nhan
nhan
to
to

ben
ben
ngoa
ngoa

|
|
.
.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


t
t

to
to


th
th

pho
pho


n
n

d
d
oo
oo


n
n

nhonh
nhonh

go
go


n
n

vz
vz


ng
ng
u
u
o
o


kho
kho


t
t

Fho
Fho

ng
ng
ch|e
ch|e

u
u
{Fro|ect|on)
{Fro|ect|on)

Nha
Nha

n
n
th
th
u
u
c
c
co
co

cho
cho

n
n
|o
|o

c
c
{5e|ect|re)
{5e|ect|re)

h|e
h|e

u
u
u
u
ng
ng
ha
ha

o
o
quang
quang
{ha||o effects)
{ha||o effects)

h|e
h|e

u
u
u
u
ng
ng
t
t
u
u
ong
ong
ha
ha

n
n
{0ontrast effects)
{0ontrast effects)

0
0
|nh
|nh
khuon
khuon
{5tereot,|ng)
{5tereot,|ng)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
U
U
ng
ng

du
du


ng
ng

tu
tu


lhz
lhz


lrong
lrong

lo
lo


th
th
u
u
t
t

Fho
Fho

ng
ng
ra
ra

n
n
tu,e
tu,e

n
n
|
|
u
u
a
a

Mong
Mong
d
d
o
o

|
|
h|
h|
th
th
u
u
c
c
te
te

0
0
a
a

nh
nh
g|a
g|a

r|e
r|e

c
c
th
th
u
u
c
c
h|e
h|e

n
n
nh|e
nh|e

m
m
ru
ru

cu
cu

a
a
ng
ng
u
u
o
o

|
|
|ao
|ao
d
d
o
o

ng
ng

0
0
a
a

nh
nh
g|a
g|a

m
m
u
u
c
c
d
d
o
o

no
no
|
|
u
u
c
c

0
0
a
a

nh
nh
g|a
g|a

re
re

s
s
u
u
trung
trung
tha
tha

nh
nh
ro
ro

|
|
to
to

ch
ch
u
u
c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
. HU
. HU


L
L

TR
TR


P
P
( (LERRNlNUj LERRNlNUj

Ia
Ia

t
t
ca
ca

nh
nh
u
u
ng
ng
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|
trong
trong
ha
ha

nh
nh
r|
r|
ma
ma

d
d
|e
|e

u
u
na
na

,
,
xa
xa

,
,
ra
ra
nh
nh
u
u
|a
|a

ke
ke

t
t
qua
qua

cu
cu

a
a
nh
nh
u
u
ng
ng
k|nh
k|nh
ngh|e
ngh|e

m
m
I.

8ao

ham

su

tha,

do|
2.

Iha,

do|

|uon, han, khong

qua,
tro

|a|
3.

0|nh

ngha

re

hoc

ta

quan

tam

den

hanh

r|
4.

0at

duoc

thong

qua k|nh

ngh|em
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lo
Lo


t
t

ly
ly


lhuyz
lhuyz


l
l

vz
vz


ho
ho


t
t

lo
lo


p
p
00N N0
00N N0
0
0
0
0


I h0
I h0


0 I4
0 I4


F Nh
F Nh
0
0

Ih
Ih


N4
N4


0 ?
0 ?

Ihu,e
Ihu,e

t
t
d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
co
co

d
d
|e
|e

n
n

Ihu,e
Ihu,e

t
t
d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
ta
ta

c
c
d
d
o
o

ng
ng

Ihu,e
Ihu,e

t
t
ho
ho

c
c
ta
ta

xa
xa
ho
ho

|
|
Ivan Pavlov
1849-1936
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Thuyz
Thuyz


l
l

d
d
z
z


u
u

kz
kz


n
n

to
to


d
d
z
z


n
n

Llotttol tondlonng Llotttol tondlonng

lVRN PRVLUP (8k9 lVRN PRVLUP (8k9

9J 9J

5
5
u
u
du
du

ng
ng
ca
ca

t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u

t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u
co
co

d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
ra
ra

t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u
trung
trung
t
t
|
|
nh
nh

t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u
trung
trung
t
t
|
|
nh
nh
tro
tro

tha
tha

nh
nh
t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u
co
co

d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
ra
ra

ta
ta

o
o
ra
ra
ca
ca

c
c
ha
ha

n
n
u
u
ng
ng
cu
cu

a
a
t
t
|
|
n
n
h|e
h|e

u
u
khong
khong
d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
.
.
CLASSIC CONDITIONING
IVAN PAPLOV
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
TH
TH
l
l

NUHlE
NUHlE


M LU
M LU


R PRVLUP
R PRVLUP

Llotttol tondlonng Llotttol tondlonng

lVRN PRVLUP (8k9 lVRN PRVLUP (8k9

9JU 9JU
|A| BBAN l |A| BBAN l
|A| BBAN &
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Thuyz
Thuyz


l
l

d
d
z
z


u
u

kz
kz


n
n

hoo
hoo


lo
lo


t
t

d
d
o
o


ng
ng

Upzronl tondlonng Upzronl tondlonng

B.F. 5knnzr (9Uk B.F. 5knnzr (9Uk

99Uj 99Uj

ha
ha

nh
nh
r|
r|
|a
|a

ha
ha

m
m
so
so

cu
cu

a
a
nh
nh
u
u
ng
ng
ke
ke

t
t
cu
cu

c
c
cu
cu

a
a
no
no

,
,
con
con
ng
ng
u
u
o
o

|
|
ha
ha

nh
nh
d
d
o
o

ng
ng
d
d
e
e

d
d
a
a

t
t
d
d
e
e

n
n
nh
nh
u
u
ng
ng
ha
ha

n
n
th
th
u
u
o
o

ng
ng
ra
ra

d
d
e
e

tra
tra

nh
nh
s
s
u
u
tr
tr
u
u
ng
ng
ha
ha

t
t
.
.

0a
0a

c
c
kha
kha

|
|
n|e
n|e

m
m
co
co
ba
ba

n
n
:
:

ha
ha

nh
nh
r|
r|
ha
ha

n
n
a
a

nh
nh
{
{
khong
khong
ho
ho

c
c
ta
ta

)
)

ha
ha

nh
nh
r|
r|
co
co

d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n
n
{
{
ho
ho

c
c
ta
ta

)
)

0u
0u

ng
ng
co
co

B.F. Skinner (1904 B.F. Skinner (1904 - - 1990 1990


NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
TH
TH
l
l

NUHlE
NUHlE


M LU
M LU


R B.F.5KlNNER
R B.F.5KlNNER
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ml5HR LRT
Ml5HR LRT

L4
L4

M Ih
M Ih

N4
N4

0
0
0
0

04
04

0h0 M
0h0 M

0 00
0 00

4 84
4 84

N
N
0
0
I
I
I0ILI ?
I0ILI ?
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Thuyz
Thuyz


l
l

ho
ho


t
t

lo
lo


p
p

xo
xo

ho
ho

0on
0on
ng
ng
u
u
o
o

|
|
co
co

the
the

ho
ho

c
c
ba
ba

ng
ng
ca
ca

ch
ch
quan
quan
sa
sa

t
t
nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
|e
|e

u
u
xa
xa

,
,
ra
ra
d
d
o
o

|
|
ro
ro

|
|
ng
ng
u
u
o
o

|
|
kha
kha

c
c
hoa
hoa

c
c
du
du
o
o

c
c
ng
ng
u
u
o
o

|
|
kha
kha

c
c
no
no

|
|
re
re

mo
mo

t
t
d
d
|e
|e

u
u
g
g

d
d
o
o

.
.
04
04


0 Nh4N I0
0 Nh4N I0


00 84
00 84


N
N

qua
qua

tr
tr

nh
nh
chu
chu

,
,

qua
qua

tr
tr

nh
nh
ta
ta

|
|
h|e
h|e

n
n
,
,
gh|
gh|
nho
nho

qua
qua

tr
tr

nh
nh
th
th
u
u
c
c
ta
ta

qua
qua

tr
tr

nh
nh
cu
cu

ng
ng
co
co

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA

jnh
jnh

do
do


ng
ng

ho
ho


nh
nh

v
v

5
5
u
u
cu
cu

ng
ng
co
co

mo
mo

t
t
ca
ca

ch
ch
co
co

he
he

tho
tho

ng
ng
mo|
mo|
b
b
u
u
o
o

c
c
tha
tha

nh
nh
cong
cong
ra
ra

d
d
|e
|e

u
u
na
na

,
,
|a
|a

m
m
cho
cho
mo
mo

t
t
ca
ca

nhan
nhan
d
d
e
e

n
n
ga
ga

n
n
hon
hon
ro
ro

|
|
ha
ha

n
n
u
u
ng
ng
mong
mong
d
d
o
o

|
|
.
.

0u
0u

ng
ng
co
co

du
du
o
o

c
c
d
d
o
o

|
|
ho
ho

|
|
d
d
e
e

tha,
tha,
d
d
o
o

|
|
ha
ha

nh
nh
r|
r|

Mo
Mo

t
t
so
so

ha
ha

n
n
th
th
u
u
o
o

ng
ng
na
na

o
o
d
d
o
o

|a
|a

co
co

h|e
h|e

u
u
qua
qua

hon
hon
nh
nh
u
u
ng
ng
ha
ha

n
n
th
th
u
u
o
o

ng
ng
kha
kha

c
c

Iho
Iho

|
|
d
d
|e
|e

m
m
cu
cu

ng
ng
co
co

co
co

a
a

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
d
d
e
e

n
n
to
to

c
c
d
d
o
o

ho
ho

c
c
ta
ta

ra
ra

r|e
r|e

c
c
th
th
u
u
c
c
h|e
h|e

n
n
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Lu
Lu


ng
ng

to
to


ho
ho


nh
nh

v
v
KANK f| |0

IKE
(Kt|1r|1|)
K1

l|1

Nt

l|t

t1

l1

t|t
(1|lt 1|1|1l|11| 11|t)
||1

|1|

Nt

l|t

t1

l1

t|t
(K|1t|t 1|1|1l|11| 11|t)
I|

|1l
(||t||Ntl)
|11|

|1
(Etl|tl|1)
Nt

l|1|
(Ar1|11tt)
|

t1

l|t|

tt
(|1t|l|rt |t|I1|ttNtl)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA

z
z


u
u

th
th

nh
nh

ho
ho


nh
nh

v
v

RBLt ol zhovor modltolon RBLt ol zhovor modltolon
Alttt1tlt
B|t

K|t

11
lt

|1|

r|
Kt|1r|1|
|1t|


t

r1

|1|
l1

t

l|t
|1tttttt
Ktl

1

t1

|1|

r|
|1t

|1

JI |1
11

|1

r|t
t1t|

l|t

|1N

r|tt
N1|

|1

r|t

l|t
||t

l1l

t1

r|tt
N1|

|1

r|t
l1t

t1 1|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
V
V


du
du

Ia
Ia

ch
ch
|
|
New ork I|mes
New ork I|mes
d
d
a a
a a

du
du

ng ch
ng ch
|
|
nh sa
nh sa

ch mo
ch mo

|
|
re
re

r|e
r|e

c ca
c ca

t g|a
t g|a

m ch| h
m ch| h
|
|
cham so
cham so

c s
c s
u
u
c khoe
c khoe

cho nhan
cho nhan
r|en. 0ong t,
r|en. 0ong t,
d
d
a ra thong ba
a ra thong ba

o |a
o |a

se th
se th
u
u
o
o

ng cho nh
ng cho nh
u
u
ng
ng
a| co
a| co

s
s
u
u
c khoe
c khoe

ra
ra

nha
nha

t |a
t |a

khong co
khong co

ba
ba

t k,
t k,

s
s
u
u
kh|e
kh|e

u
u
na
na

| na
| na

o re
o re

d
d
e
e

, te
, te

cu
cu

a cong t,. Ne
a cong t,. Ne

u trong nam ma
u trong nam ma

mo
mo

t
t
a| khong
a| khong
d
d
e
e

tr
tr

nh ba
nh ba

t k,
t k,

mo
mo

t s
t s
u
u
kh|e
kh|e

u na
u na

| na
| na

o th
o th

se
se
nha
nha

n I.000$. o
n I.000$. o

| ch
| ch
|
|
nh sa
nh sa

ch na
ch na

, cu
, cu

a New ork I|mes,


a New ork I|mes,
cong t,
cong t,
d
d
a ca
a ca

t g|a
t g|a

m
m
du
du
o
o

c 30X ch| h
c 30X ch| h
|
|
cho hoa
cho hoa

t
t
d
d
o
o

ng ,
ng ,
te
te

na
na

,.
,.
84N h4 0h0 8II

4.
4.
0
0
|e
|e

u k|e
u k|e

n dan
n dan
d
d
e
e

n ha
n ha

nh r|
nh r|

8. ha
8. ha

nh r| cu
nh r| cu

the
the

cu
cu

a ng
a ng
u
u
o
o

| nhan r|en
| nhan r|en

0. Ke
0. Ke

t qua
t qua

sau ha
sau ha

nh r|
nh r|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA

z
z


u
u

th
th

nh
nh

ho
ho


nh
nh

v
v

Bzhovor modltolon Bzhovor modltolon

4
4

du
du

ng
ng
ca
ca

c
c
kha
kha

|
|
n|e
n|e

m
m
cu
cu

ng
ng
co
co

d
d
o
o

|
|
ro
ro

|
|
ca
ca

c
c
ca
ca

nhan
nhan
trong
trong
mo|
mo|
tr
tr
u
u
o
o

ng
ng
|a
|a

m
m
r|e
r|e

c
c

Mo
Mo
h
h

nh
nh
g|a
g|a

|
|
qu,e
qu,e

t
t
ra
ra

n
n
d
d
e
e

Nha
Nha

n
n
da
da

ng
ng
nh
nh
u
u
ng
ng
ha
ha

nh
nh
r|
r|
co
co

t
t
,e
,e

u
u

Fha
Fha

t
t
tr|e
tr|e

n
n
nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
u
u

||e
||e

u
u
co
co
ba
ba

n
n

Nha
Nha

n
n
da
da

ng
ng
nh
nh
u
u
ng
ng
ke
ke

t
t
cu
cu

c
c
cu
cu

a
a
ha
ha

nh
nh
r|
r|

4
4

du
du

ng
ng
nh
nh
u
u
ng
ng
can
can
th|e
th|e

L
L
u
u
o
o

ng
ng
g|a
g|a

r|e
r|e

c
c
hoa
hoa

n
n
th|e
th|e

n
n
r|e
r|e

c
c
th
th
u
u
c
c
h|e
h|e

n
n
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0804NIZ4II0N4L 8h4I08
0804NIZ4II0N4L 8h4I08
N00N 4N Ih0
N00N 4N Ih0


, M84
, M84
thu,bank|ng,ahoo.com.rn
thu,bank|ng,ahoo.com.rn
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
0
0


N0 IN
N0 IN
{M0II4IIN0 F0FL 4I w08K)
{M0II4IIN0 F0FL 4I w08K)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
0
0


N0 IN
N0 IN
{Mot|rat|on)
{Mot|rat|on)
8a 8a n n ra ra o o |a |a m m cho cho mo mo t t cong cong t, t, ra ra ba ba n n ngh ngh ra ra ng ng h hu uo o ng ng thu thu |ao |ao theo theo ke ke t t qua qua
th thu u c c h|e h|e n n cong cong r|e r|e c c nh nhu ung ng cong cong t, t, |a |a | | tra tra | |u uong ong theo theo tham tham n|en n|en
Iha Iha | | d do o cu cu a a ba ba n n ? . . . . . . ? . . . . . .
0 0o o ng ng co co cu cu a a ba ba n n ? . . . . . ? . . . . .
Nha Nha n n th thu u c c cu cu a a ba ba n n ? . . . . . ? . . . . .
0ac

t|nh

t|eu

su

ca

nhan
8|ograh|ca|
0haracter|st|cs
I|nh

canh
Fersona||t,
0|a

tr|, tha|

do
a|ues, 4tt|tude
0ong

co
Mot|rat|on
Nhan

thuc
Fercet|on
q0I 0jNh
04

Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mu
Mu


c t|eu
c t|eu

Ihe
Ihe

h|e
h|e

n
n
du
du
o
o

c qua
c qua

tr
tr

nh
nh
d
d
o
o

ng r|en
ng r|en

Iha
Iha

o |ua
o |ua

n re
n re

ca
ca

c thu,e
c thu,e

t
t
d
d
o
o

ng r|en ra
ng r|en ra

ca
ca

c
c
d
d
a
a

c
c
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a
a
no
no

Mo ta
Mo ta

ca
ca

c
c
d
d
a
a

c t
c t
|
|
nh cu
nh cu

a mo
a mo

t cong r|e
t cong r|e

c ha
c ha

dan, thu
dan, thu

r|
r|

0|a
0|a

| th
| th
|
|
ch ca
ch ca

c h
c h

nh th
nh th
u
u
c trao
c trao
d
d
o
o

| ha
| ha

n th
n th
u
u
o
o

ng ra
ng ra

nh
nh
u
u
ng
ng
u
u
u
u
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a t
a t
u
u
ng h
ng h

nh th
nh th
u
u
c
c

Nha
Nha

n da
n da

ng ra
ng ra

ha
ha

t tr|e
t tr|e

n ca
n ca

c h
c h

nh th
nh th
u
u
c tham g|a cu
c tham g|a cu

a
a
ng
ng
u
u
o
o

| |ao
| |ao
d
d
o
o

ng
ng

Nha
Nha

n da
n da

ng nh
ng nh
u
u
ng
ng
d
d
a
a

c
c
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a
a
d
d
o
o

ng r|en
ng r|en
d
d
o
o

| ro
| ro

| so
| so

|oa
|oa

| |ao
| |ao
d
d
o
o

ng
ng
d
d
a
a

c b|e
c b|e

t trong to
t trong to

ch
ch
u
u
c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Kha
Kha


| n|e
| n|e


m
m

0
0
o
o

ng co |a
ng co |a

: 5
: 5
u
u
sa
sa

n |o
n |o

ng
ng
the
the

h|e
h|e

n o
n o

m
m
u
u
c
c
d
d
o
o

cao cu
cao cu

a
a
nh
nh
u
u
ng no |
ng no |
u
u
c
c
d
d
e
e

h
h
u
u
o
o

ng to
ng to

|
|
ca
ca

c mu
c mu

c t|eu cu
c t|eu cu

a to
a to

ch
ch
u
u
c
c
tren co so
tren co so

thoa
thoa

man ca
man ca

c
c
nhu ca
nhu ca

u ca
u ca

nhan
nhan

0
0
o
o

ng r|en : ca
ng r|en : ca

c qua
c qua

tr
tr

nh
nh
||en quan to
||en quan to

| nh
| nh
u
u
ng no |
ng no |
u
u
c
c
h
h
u
u
o
o

ng to
ng to

|
|
d
d
a
a

t
t
du
du
o
o

c mu
c mu

c
c
t|eu
t|eu
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c ,e
c ,e


u to
u to


co ba
co ba


n cu
n cu


a
a
d
d
o
o


ng r|en
ng r|en
No |
No |
u
u
c ra
c ra


ke
ke


t qua
t qua


hoa
hoa


n
n
tha
tha


nh cong
nh cong
r|e
r|e


c
c
{ffort and
{ffort and
Ferformance)
Ferformance)
Ihoa
Ihoa


man
man
nhu ca
nhu ca


u
u
{Need
{Need
5at|sfact|on)
5at|sfact|on)
Fha
Fha


n th
n th
u
u
o
o


ng
ng
No
No


| ta
| ta


| ra
| ra


Ngoa
Ngoa


| |a|
| |a|
{xtr|ns|c &
{xtr|ns|c &
Intr|ns|c
Intr|ns|c
8ewards)
8ewards)
04
04


0
0


0 I0
0 I0


00 84
00 84


N
N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0 hNh 00 84
M0 hNh 00 84


N 00
N 00


4 5
4 5
0
0

N0 L
N0 L
0
0
0 4
0 4

Ihoa
Ihoa

man
man
-
-
>
>
0
0
o
o

ng |
ng |
u
u
c
c
-
-
> Iha
> Iha

nh qua
nh qua

?
?
{5at|sfact|on -> Mot|rat|on -> Ferformance ?)
ha,
ha,

0
0
o
o

ng |
ng |
u
u
c
c
-
-
> Iha
> Iha

nh qua
nh qua

-
-
> Ihoa
> Ihoa

man ?
man ?
{Mot|rat|on
{Mot|rat|on
-
-
> Ferformance
> Ferformance
-
-
> 5at|sfact|on ?)
> 5at|sfact|on ?)
N0 L00
{Mot|rat|on ffort)
000N0 00
0jNh h00N0
KIN I8
Ih4Nh q04

I80N0
00N0 I0
{F8F08M4N0)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0o
0o


ng them s
ng them s
u
u

thoa
thoa


man nhu ca
man nhu ca


u
u
ra
ra


o mo h
o mo h

nh
nh
Nh0 040 0h04
Ih04

M4N
04N0
Ih4N0
L04 0h0N
h4Nh I 0

Ih04

M4N
N0 L00
ffort
Ih4Nh q04
Ferformance
Ih04

M4N
040 L

Ih0I IIF 04N

Nh0 040 004 00N N000I :
I.

4884h4M M45L0w
2.

0L4I0N 4L08F8
3.

04I0 Mc 0LLL4N0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ihu,e
Ihu,e


t ca
t ca


ba
ba


c nhu ca
c nhu ca


u
u

{4braham Mas|ow) {4braham Mas|ow)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ihu,e
Ihu,e


t ca
t ca


ba
ba


c nhu ca
c nhu ca


u
u

{4braham Mas|ow) {4braham Mas|ow)

0a
0a

c nhu ca
c nhu ca

u
u
du
du
o
o

c sa
c sa

xe
xet
t
u
u
tha
thad
d
e
e

n cao
n cao

Muo
Muo

n
n
d
d
o
o

ng r|en con ng
ng r|en con ng
u
u
o
o

|
|
|a
|a

m r|e
m r|e

c, nha
c, nha

qua
qua

n tr| ha
n tr| ha

|
|
h|e
h|e

u ro nhu ca
u ro nhu ca

u
u
d
d
ang ca
ang ca

n
n
thoa
thoa

man cu
man cu

a ng
a ng
u
u
o
o

| |ao
| |ao
d
d
o
o

ng ra
ng ra

ta
ta

o
o
d
d
|e
|e

u k|e
u k|e

n cho
n cho
ho
ho

thoa
thoa

man nhu ca
man nhu ca

u
u
d
d
o
o

Nhu ca
Nhu ca

u cu
u cu

a nhan r|en tha,


a nhan r|en tha,
d
d
o
o

| qua tho
| qua tho

| g|an
| g|an

Ih
Ih
u
u
t
t
u
u
co
co

the
the

tha,
tha,
d
d
o
o

| tu,
| tu,

theo ne
theo ne

n ran hoa
n ran hoa

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


Ihu,e
Ihu,e


t .8.0
t .8.0
{0|a,ton 4|derfer)
{0|a,ton 4|derfer)

5a
5a

xe
xe

|a
|a

| ngh|en c
| ngh|en c
u
u
u
u
cu
cu

a Mas|ow
a Mas|ow

0on ng
0on ng
u
u
o
o

| cu
| cu

ng |u
ng |u

c theo
c theo
d
d
uo
uo

| 3 nhu ca
| 3 nhu ca

u
u

Kh| nhu ca
Kh| nhu ca

u na
u na

o
o
d
d
o
o

khong
khong
du
du
o
o

c thoa
c thoa

man th
man th

con ng
con ng
u
u
o
o

| co
| co

xu h
xu h
u
u
o
o

ng
ng
do
do

n no |
n no |
u
u
c sang r|e
c sang r|e

c theo
c theo
d
d
uo
uo

| nhu ca
| nhu ca

u kha
u kha

c
c
4N I04N
0000 0 Ih00N0
I0N I80N0
I0

Ih

hIN
q04N h
Fh4I
I8IN
I0N I4I
E.R.G Theory
5INh L
Needs Hierarchy
Theory
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ihu,e
Ihu,e


t .8.0
t .8.0
{0|a,ton 4|derfer)
{0|a,ton 4|derfer)
Tn ti
Quan h Pht trin
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


Ih0
Ih0


I h4I Nh4N I0
I h4I Nh4N I0


{Freder|ck herzberg) {Freder|ck herzberg)
I.

Fhuong ha |am r|ec
2.

he

thong han ho| thu
nha
3.

quan he

ro| dong ngh|e
4.

0|eu k|en |am r|ec
5.

0h|nh sach cua cong t,
6.

0uoc song ca

nhan
7.

0|a r|
8.

quan he

qua |a| g|ua cac ca

nhan
I.

5u

thach thuc cua cong r|ec
2.

0ac co ho| thang t|en
3.


ngha cua cac thanh tuu
4.

5u

nhan dang kh| cong r|ec
duoc thuc h|en
5.


ngha cua cac trach nh|em
Nh4N I0

00 I8 Nh4N I0

00N0 IN
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


Ih0
Ih0


I h4I Nh4N I0
I h4I Nh4N I0


{Freder|ck herzberg) {Freder|ck herzberg)
0ac nhan to

no| ta| |a

||en quan den su

thoa

man ro|
cong r|ec, trong kh| cac nhan to

ben ngoa| co

||en
quan to| su

bat man
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


Ih0
Ih0


I h4I Nh4N I0
I h4I Nh4N I0


{Freder|ck herzberg) {Freder|ck herzberg)
4N I04N
0000 0 Ih00N0
I0N I80N0
I0

Ih

hIN
q04N h
Fh4I
I8IN
I0N I4I
E.R.G Theory
5INh L
Needs Hierarchy
Theory
Nh4N I0

00 I8
0h|nh sach cua cong t,
0|am sat
Luong bong
quan he ca tren
0|eu k|en |am r|ec
Two Factor Theory
F. Herzberg
Nh4N I0

00N0 IN
Iran trong
5u thua nhan
0ong r|ec thu r|
0|ao ho trach nh|em
8ac
tha
8ac
cao
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ihu,e
Ihu,e


t re
t re


ca
ca


c nhu ca
c nhu ca


u
u

{0ar|d Mc0|e|and)
{0ar|d Mc0|e|and)
LIN MINh
{Need for 4ff|||at|on)
Ih4Nh I00
{Need for 4ch|erement)
q0N L00
{Need for Fower)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0o
0o


ng them ha
ng them ha


n th
n th
u
u
o
o


ng ra
ng ra


o mo h
o mo h

nh
nh
Nh0 040 0h04
Ih04

M4N
04N0
Ih4N0
L04 0h0N
h4Nh I 0

Ih04

M4N
N0 L00
ffort
Ih4Nh q04
Ferformance
Ih04

M4N
Fh4N Ih00N0
N0I I4I
Fh4N Ih00N0
N004I L4I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Fha
Fha


n th
n th
u
u
o
o


ng no
ng no


| ta
| ta


| ra
| ra


ngoa
ngoa


| |a|
| |a|

{Intr|ns|c & xtr|n|c 8eward)
{Intr|ns|c & xtr|n|c 8eward)
00N0
Nh4N
0

84I
q04

I4N0
04 N00I
I4N0
L00N0
0j4 j
04M 0I40

Ih4Nh I0h
h4Nh
0IN
04M Nh4N
I0I

00N0 I0
N0I I4I =

8N I80N0
N004I L4I =

8N N004I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L,
L,


thu,e
thu,e


t cong ba
t cong ba


ng
ng

{5tac, 4dam
{5tac, 4dam

s qu|t, Iheor,)
s qu|t, Iheor,)

Ng
Ng
u
u
o
o

| |ao
| |ao
d
d
o
o

ng trong
ng trong
to
to

ch
ch
u
u
c muo
c muo

n
n
du
du
o
o

c
c
d
d
o
o

| x
| x
u
u
mo
mo

t ca
t ca

ch cong
ch cong
ba
ba

ng
ng

0
0
o
o

| ho
| ho

| ca
| ca

c nha
c nha

qua
qua

n
n
tr| ha
tr| ha

| quan tam to
| quan tam to

|
|
ca
ca

c nhan to
c nhan to

ch| ho
ch| ho

|
|
nha
nha

n th
n th
u
u
c cu
c cu

a ng
a ng
u
u
o
o

|
|
|ao
|ao
d
d
o
o

ng re
ng re

s
s
u
u
cong
cong
ba
ba

ng
ng

Ia
Ia

o cho NL0 co
o cho NL0 co

du
du
o
o

c
c
nha
nha

n th
n th
u
u
c re
c re

s
s
u
u
08
08
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0o
0o


ng them |,
ng them |,


thu,e
thu,e


t cong ba
t cong ba


ng ra
ng ra


o mo h
o mo h

nh
nh
Nh0 040 0h04
Ih04

M4N
04N0
Ih4N0
L04 0h0N
h4Nh I 0

Ih04

M4N
N0 L00
ffort
Ih4Nh q04
Ferformance
Ih04

M4N
Fh4N Ih00N0
N0I I4I
Fh4N Ih00N0
N004I L4I
Nh4N Ih00

50

00N0 84N0
Nh4N Ih00


50

00N0
84N0
040 Kh4

N4N0 00

Ih

I4 84
-0|am cac ,eu to

dau rao
-Iang ,eu to

dau ra
-Iha, do| qu, ch|eu
-Iho| r|ec
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
8a
8a


t cong
t cong
d
d
a| ngo
a| ngo


:
:

qua
qua


cao hoa
cao hoa


c qua
c qua


tha
tha

50 0I N000I
Kh40
84N Ih4N
KI q04
0 I0

040 40
KI q04
0 I0

040 40
0 I0

040 40
0 I0

040 84
0 I0

040 40
0 I0

040 84
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
he

thong cac ,eu to

cong bang
trong Io

chuc
N00N I40
N00N I40
N00N I40
Fh4N q0I

00N0 84N0
I80N0 Fh4N Fh0I
Fh4N q0I

00N0 84N0
I80N0 Ih0

I00
INh 04M
Ih4I 00
h4N I
I. 0h0N L04 I0

L

84I 00N0 ???
2. KhI 0000 I84

Kh0N0 00N0 84N0 ???
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ih0
Ih0


I K
I K


0
0


N0
N0

{room {room s I Iheor,) s I Iheor,)

0
0
o
o

ng r|en |a
ng r|en |a

ke
ke

t qua
t qua

cu
cu

a nh
a nh
u
u
ng mong
ng mong
d
d
o
o

| cu
| cu

a
a
mo
mo

t ca
t ca

nhan
nhan

5
5
u
u
d
d
o
o

ng ||en cu
ng ||en cu

a con
a con
ng
ng
u
u
o
o

| hu
| hu

thuo
thuo

c ra
c ra

o 2
o 2
nhan to
nhan to

:
:

M
M
u
u
c
c
d
d
o
o

mong muo
mong muo

n th
n th
u
u
c
c
s
s
u
u
cu
cu

a ca
a ca

nhan
nhan
d
d
o
o

| ro
| ro

|
|
r|e
r|e

c g|a
c g|a

| qu,e
| qu,e

t cong r|e
t cong r|e

c ?
c ?

0a
0a

nhan
nhan
d
d
o
o

ngh
ngh

re
re

cong
cong
r|e
r|e

c the
c the

na
na

o ra
o ra

se
se
d
d
a
a

t
t
d
d
e
e

n
n
no
no

nh
nh
u
u
the
the

na
na

o ?
o ?
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ih0
Ih0


I K
I K


0
0


N0
N0

{room {room s xectanc, Iheor,) s xectanc, Iheor,)
I.
I.

Iang k,
Iang k,


ro
ro


ng t
ng t
u
u-
-
> F : tang n|e
> F : tang n|e


m t|n kha
m t|n kha


nang
nang
tha
tha


nh cong trong cong r|e
nh cong trong cong r|e


c
c

hua
hua

n |u,e
n |u,e

n,
n,
d
d
a
a

o ta
o ta

o, tu,e
o, tu,e

n cho
n cho

n nhan r|en, cung ca


n nhan r|en, cung ca

ta
ta

|
|
ngu,en ra
ngu,en ra

s
s
u
u
ha
ha

n ho
n ho

| trong qua
| trong qua

tr
tr

nh th
nh th
u
u
c h|e
c h|e

n cong r|e
n cong r|e

c
c
2.
2.

Iang k,
Iang k,


ro
ro


ng t
ng t
u
u

F
F
-
-
> 0 : Iang n|e
> 0 : Iang n|e


m t|n tha
m t|n tha


nh qua
nh qua


d
d
a
a


t
t
du
du
o
o


c se co
c se co


th
th
u
u
o
o


ng
ng

0
0
o |
o |
u
u
o
o

ng ra
ng ra

d
d
a
a

nh g|a
nh g|a

ch
ch
|
|
nh xa
nh xa

c re
c re

ke
ke

t qua
t qua

th
th
u
u
c h|e
c h|e

n co
n co

ng
ng
r|e
r|e

c. 0|a
c. 0|a

| th
| th
|
|
ch ro ra
ch ro ra

ng ra
ng ra

cong kha| re
cong kha| re

ha
ha

n th
n th
u
u
o
o

ng d
ng d
u
u
a
a
tren ke
tren ke

t qua
t qua

th
th
u
u
c h|e
c h|e

n cong r|e
n cong r|e

c trong qua
c trong qua

kh
kh
u
u
3.
3.

Iang k,
Iang k,


ro
ro


ng cho nhan r|en re
ng cho nhan r|en re


ha
ha


n th
n th
u
u
o
o


ng nha
ng nha


n
n
du
du
o
o


c se thoa
c se thoa


man nhu ca
man nhu ca


u ra
u ra


mu
mu


c t|eu cu
c t|eu cu


a ca
a ca


nhan
nhan

Fha
Fha

n th
n th
u
u
o
o

ng ma
ng ma

ca
ca

nhan cho |a
nhan cho |a

co
co

g|a
g|a

tr|, ca
tr|, ca

nhan hoa
nhan hoa

cu
cu

ng co
ng co

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


Forter & Law|er ectanc, mode| of mot|rat|on
Forter & Law|er ectanc, mode| of mot|rat|on
I. a|ue of
8eward
2. Ferce|red effort
8eward robab|||t,
5. 8o|e
ercet|ons
3. FF08I
6. F8F08M4N0
{4ccom||shment)
74. Intr|ns|c
reward
78. xtr|ns|c
rewards
9. 54II5F40II0N
8. Ferce|red
qu|tab|e reward
4. 4bu||t|es &
Ira|ts
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ih0
Ih0


I IhI
I IhI


I L4
I L4


F M0
F M0


0 II0
0 II0

{0oa|
{0oa|


sett|ng theor,
sett|ng theor,


dw|n Locke)
dw|n Locke)
80 84N0
00

Ih
Fh0

h0F
M00 II0
04M KI
Ih00 hIN
0h4F Nh4N
00N0 00
{N0 L00)
Ih4Nh q04

040 & 50

Ih04

M4N
4N h04
q000 0I4
ho tro

cua
to

chuc
Kha

nang
cua N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ih|e
Ih|e


t |a
t |a


mu
mu


c t|eu h|e
c t|eu h|e


u qua
u qua

00

Ih
Ih0h h0F
Ih40h Ih00
I4N I4M
Ih4M 0I4
Fh4N h0I
M00 II0
I45K
h04N Ih4Nh
NhIM 0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
0
0


Kh0
Kh0


00
00


4 M0
4 M0


0 II0 4
0 II0 4


I
I


0 Ih
0 Ih
0
0
0 hI
0 hI


N
N
M00 II0
Ih40h Ih00
00
M00 00
Ih00 hIN
040 Nh4I
Ih4F
04 Fh4I Ih40h Ih00 Kh0N0 Ih
I
h
0
0

h
I

N

N
h
I

00 Kh0

Kh4N 004 M00 II0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
N0 00
N0 00


N0 I80N0 I0
N0 I80N0 I0


0h
0h
0
0
0
0

Ih
Ih
u
u
a nha
a nha

n nh
n nh
u
u
ng kha
ng kha

c b|e
c b|e

t g|
t g|
u
u
a ca
a ca

c ca
c ca

nhan
nhan

5
5
u
u
du
du

ng ca
ng ca

c mu
c mu

c t|eu ra
c t|eu ra

ha
ha

n ho
n ho

| thong t|n
| thong t|n

0ho he
0ho he

nhan r|en tham g|a ra


nhan r|en tham g|a ra

o r|e
o r|e

c ra qu,e
c ra qu,e

t
t
d
d
|nh ||en quan
|nh ||en quan
d
d
e
e

n ho
n ho

:
:
d
d
e
e

ra ca
ra ca

c mu
c mu

c t|eu ca
c t|eu ca

n
n
d
d
a
a

t
t
du
du
o
o

c trong cong r|e


c trong cong r|e

c, |
c, |
u
u
a cho
a cho

n ca
n ca

c
c
d
d
|e
|e

u
u
k|e
k|e

n |o
n |o

|
|
|
|
ch, g|a
ch, g|a

| qu,e
| qu,e

t nh
t nh
u
u
ng ra
ng ra

n
n
d
d
e
e

nang sua
nang sua

t
t
ra
ra

cha
cha

t |
t |
u
u
o
o

ng.
ng.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
N0 00
N0 00


N0 I80N0 I0
N0 I80N0 I0


0h
0h
0
0
0
0

No
No

| ke
| ke

t ca
t ca

c ha
c ha

n th
n th
u
u
o
o

ng ro
ng ro

| ke
| ke

t qua
t qua

th
th
u
u
c h|e
c h|e

n
n
cong r|e
cong r|e

c : ha
c : ha

n th
n th
u
u
o
o

ng ha
ng ha

| k| tho
| k| tho

|
|

0
0
|e
|e

u quan tro
u quan tro

ng |a
ng |a

nhan r|en ha
nhan r|en ha

| nha
| nha

n th
n th
u
u
c ro
c ro
mo
mo

| ||en he
| ||en he

na
na

,, ba
,, ba

ng khong, ke
ng khong, ke

t qua
t qua

cong r|e
cong r|e

c
c
se khong
se khong
du
du
o
o

c nh
c nh
u
u
mong muo
mong muo

n, |a
n, |a

m g|a
m g|a

m m
m m
u
u
c
c
thoa
thoa

man trong cong r|e


man trong cong r|e

c ra
c ra

t,
t,

|e ra
|e ra

ng ma
ng ma

t se
t se
g|a tang
g|a tang

Ih|e
Ih|e

t ke
t ke

cong r|e
cong r|e

c : hong hu
c : hong hu

hoa
hoa

cong r|e
cong r|e

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
ho
ho


nha
nha


t thu,e
t thu,e


t
t
d
d
o
o


ng r|en
ng r|en
00 h0I N4N0 L00
II0 0h
Nh0N0 N0 L00 I0 Ih00 hIN Fh4N Ih00N0 040 M00 II0
h

Ih0N0 L00N0
0I4

Kh40h q04N
I0 Ih00 hIN
00N0 00
Nh0N0 Nh0 040
Ih0N0 I8j
Nh0N0 M00 II0
00N0 IN
50 54Nh
50

00N0 84N0
Nh0 040
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Iob 0haracter|st|cs Mode| {I0M)
Iob 0haracter|st|cs Mode| {I0M)

hackman & 0|dham {I976)
hackman & 0|dham {I976)
040 INh 00I L0I
004 00N0 I0
I84N0 Ih4I I4M
L

0h0

0
KI 000

00N0
I0 4

00N N000I
I.

Nh|eu k, nang
2.

Iac d|nh nh|em ru
3.


ngha cua nh|em ru
0am tha, cong
r|ec co

,

ngha
Iu

chu
0am tha, trach


nh|em ro| ket qua

cua cong r|ec
Fhan ho| tu

cong r|ec
Nhan thuc ket qua

thuc su

cua cong
r|ec
I.

0ong r|en no| ta|
cao
2.

Ihoa

man cong r|ec
cao
3.

h|eu qua

cong r|ec
cao
4.

Ihu,en chu,en ra

rang mat tha
Nh0 040 Fh4I I8IN 040 004 00N0 Nh4N
I.

K|en thuc & k, nang
2.

Mong muon cho su

hat tr|en
3.

quan n|em re

su

thoa

man
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0804NIZ4II0N4L
0804NIZ4II0N4L
8h4I08
8h4I08
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
q04
q04


N L
N L


Nh0
Nh0


M
M
M4N40IN0 0800F5
M4N40IN0 0800F5
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0
M0


0 II0
0 II0

Iha
Iha

o |ua
o |ua

n re
n re

nho
nho

m,
m,
d
d
o
o

|, ca
|, ca

c |oa
c |oa

| nho
| nho

m, |,
m, |,

do g|a nha
do g|a nhanho
nho

m cu
m cu

a ca
a ca

c ca
c ca

nhan
nhan

Ir
Ir

nh ba
nh ba

, mo h
, mo h

nh h|e
nh h|e

u qua
u qua

nho
nho

m
m

Nha
Nha

n da
n da

ng nh
ng nh
u
u
ng nhan to
ng nhan to

chu
chu

,e
,e

u trong r|e
u trong r|e

c g|a
c g|a

| th
| th
|
|
ch
ch
ha
ha

nh r| nho
nh r| nho

m
m

Mo ta
Mo ta

ca
ca

ch th
ch th
u
u
c nh
c nh
u
u
ng
ng
d
d
o
o

| ho
| ho

| ra| tro
| ra| tro

tha,
tha,
d
d
o
o

| trong
| trong
nh
nh
u
u
ng t
ng t

nh huo
nh huo

ng kha
ng kha

c nhau
c nhau

Mo ta
Mo ta

ca
ca

ch th
ch th
u
u
c ma
c ma

ca
ca

c chua
c chua

n m
n m
u
u
c nho
c nho

m a
m a

nh h
nh h
u
u
o
o

ng to
ng to

|
|
ha
ha

nh r| cu
nh r| cu

a ca
a ca

nhan
nhan

Nha
Nha

n ra ca
n ra ca

c |o
c |o

|
|
|
|
ch ra
ch ra

nh
nh
u
u
o
o

c
c
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a nho
a nho

m r
m r
u
u
ng cha
ng cha

c
c

L|e
L|e

t ke ca
t ke ca

c
c
u
u
u/nh
u/nh
u
u
o
o

ng
ng
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a r|e
a r|e

c ra qu,e
c ra qu,e

t
t
d
d
|nh nho
|nh nho

m
m

Fhan b|e
Fhan b|e

t ca
t ca

c k, thua
c k, thua

t ra qu,e
t ra qu,e

t
t
d
d
|nh nho
|nh nho

m
m
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
50
50
0
0
0
0


h4
h4


Nh I I80N0 I0
Nh I I80N0 I0


0h
0h
0
0
0
0
h4Nh I I0

0h00
0804NIZ4II0N4L
8h4I08
I/ Nang

suat
{Froduct|r|t,)
2/ ang

mat
{4bsence)
3/ Ihu,en

chu,en
{Iurnorer)
4/ Ihoa

man
{5at|sfact|on)
0ac

t|nh

t|eu

su

ca

nhan
8|ograh|ca| character|st|cs
I|nh

canh
Fersona||t,
0|a

tr|, tha|

do
a|ues, 4tt|tude
Kha

nang
4b|||t,
0ong

|uc
Mot|rat|on
Nhan

thuc
Fercet|on
hoc

ta
Learn|ng
q0I 0jNh
04

Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
04F 00
04
Nh4N
Iha,

do|

to

chuc
0rgan|zat|ona|
0hange
an

hoa

to

chuc
0rgan|zat|ona|
0u|ture
0o

cau

to

chuc
0rgan|zat|ona|
5tructure
Lanh

dao
Leadersh|
Iung

dot
0onf||ct
0o

cau

nhom
0rou structure
Iru,en

thong
0ommun|cat|on
qu,et

d|nh

Nhom
0rou dec|son
04F 00
Nh0M
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Kh4
Kh4


I NI
I NI


M : Nh0
M : Nh0


M L4
M L4


0 ?
0 ?

ha| ha, nh|e


ha| ha, nh|e

m ng
m ng
u
u
o
o

|
|

Ia
Ia

c
c
d
d
o
o

ng qua |a
ng qua |a

|, hu
|, hu

thuo
thuo

c |an nhau
c |an nhau

h|e
h|e

u b|e
u b|e

t nhau, co
t nhau, co

t|nh
t|nh
tha
tha

n
n
d
d
o
o

ng
ng
d
d
o
o

|
|

0h|a se
0h|a se

nh
nh
u
u
ng g|a
ng g|a

tr| ra
tr| ra

mu
mu

c t|eu chung
c t|eu chung
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Kha
Kha


| n|e
| n|e


m
m

Hai hay nhi


Hai hay nhi

u ng
u ng

i c
i c

ng l
ng l

m vi
m vi

c v
c v

i
i
nhau
nhau

t
t
m
m

c tiu chung
c tiu chung

(Lewis
(Lewis
-
-
McClear).
McClear).

M
M

t s
t s

ng
ng

i v
i v

i c
i c

c k
c k

nng b
nng b

sung
sung
cho nhau, c
cho nhau, c

ng cam k
ng cam k

t l
t l

m vi
m vi

c chia
c chia
s
s

tr
tr

ch nhi
ch nhi

m v
m v

m
m

t
t
m
m

c tiu chung
c tiu chung

(Katzenbach v
(Katzenbach v

Smith).
Smith).
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh0
Nh0


M h4
M h4
0
0
0
0


I
I
Iha
Iha


o |ua
o |ua


n, qu,e
n, qu,e


t
t
d
d
|nh ra
|nh ra


u,
u,


qu,e
qu,e


n
n
0
0
o |
o |
u
u
o
o


ng h|e
ng h|e


u qua
u qua


mo
mo


t ca
t ca


ch g|a
ch g|a


n
n
t|e
t|e


thong qua ng
thong qua ng
u
u
o
o


| kha
| kha


c
c
0
0
|e
|e


u ha
u ha


nh nh
nh nh
u
u
ng cuo
ng cuo


c ho
c ho


h|e
h|e


u
u
qua
qua

Mu
Mu


c t|eu
c t|eu
Ira
Ira


ch nh|e
ch nh|e


m
m
0hu
0hu


tro
tro


ng ma
ng ma


nh ra
nh ra


o s
o s
u
u

|anh
|anh
d
d
a
a


o
o
Nh0
Nh0


M
M
0
0
0
0


I
I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c |oa
c |oa


| nho
| nho


m ra
m ra


d
d
o
o


|
|
00
00


N0
N0
0
0
0
0


N0
N0
h4
h4


Nh N0h
Nh N0h

Nh0
Nh0


M 84
M 84


N h
N h
0
0
0
0
Nh0
Nh0


M
M
0
0
4
4


0 NhI
0 NhI


M
M
00N0 I
00N0 I


0 4
0 4


I 4
I 4

Nh0
Nh0


M 54
M 54


N I04
N I04


I
I
Nh0
Nh0


M q04
M q04


N L
N L

Ia
Ia


m tho
m tho


|
|
Lau da
Lau da


|
|
F
h
|

c
h
|
n
h

t
h
u

c
0
h
|
n
h

t
h
u

c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04


0 8
0 8
0
0
0
0


0 Fh4
0 Fh4


I I8I
I I8I


N Nh0
N Nh0


M
M
hnh thanh
{Form|ng)
8ao to
{5torm|ng)
0huan muc
{Norm|ng)
Ihuc h|en
{Ferform|ng)
Ian ra
{4d|ourn|ng)
Nhom h|en ta| co

the

chu,en nguoc
tro

|a| re

g|a| doan
truoc
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


00 0I4 Nh4
00 0I4 Nh4


F Nh0
F Nh0


M
M
LIN MINh
LIN MINh
I4 h0
I4 h0


I
I
Ih
Ih
0
0
0 hI
0 hI


N M0
N M0


0 II0
0 II0
q0
q0


N L
N L
0
0
0
0
I
I
0
0

I80
I80


N0
N0
4N I04
4N I04


N
N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L,
L,


do hu
do hu


thuo
thuo


c ra
c ra


o nho
o nho


m
m

5o ro
5o ro

| ca
| ca

nhan |a
nhan |a

m r|e
m r|e

c
c
d
d
on |e
on |e

, ca
, ca

c nho
c nho

m co
m co

xu
xu
h
h
u
u
o
o

ng :
ng :

0|a
0|a

| qu,e
| qu,e

t ra
t ra

n
n
d
d
e
e

ra
ra

xa
xa

c
c
d
d
|nh ca
|nh ca

c co ho
c co ho

| nhanh hon
| nhanh hon

0h|a se
0h|a se

thong t|n ra
thong t|n ra

d
d
|e
|e

u ho
u ho

| ca
| ca

c nh|e
c nh|e

m ru
m ru

to
to

t hon
t hon

0ung ca
0ung ca

d|ch ru
d|ch ru

kha
kha

ch ha
ch ha

ng to
ng to

t do co
t do co

nh|e
nh|e

u k|e
u k|e

n
n
th
th
u
u
c ra
c ra

chu,en mon hon


chu,en mon hon

Khu,e
Khu,e

n kh
n kh
|
|
ch ca
ch ca

c nhan r|en |a
c nhan r|en |a

m r|e
m r|e

c
c
d
d
e
e

h
h
u
u
o
o

ng to
ng to

|
|
ca
ca

c mu
c mu

c t|eu chung cu
c t|eu chung cu

a nho
a nho

m
m
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0 hNh h4
M0 hNh h4


Nh I Nh0
Nh I Nh0


M
M

{0rou 8ehar|or Mode|) {0rou 8ehar|or Mode|)
8o ma, I0
Nguon |uc I0
0h|en |uoc I0
he thong danh
g|a, khen thuong
Lanh dao
an hoa I0
. . . . .
N000N L00 004
040 Ih4Nh IN
I80N0 Nh0M
00 040 Nh0M
Ihanh han
qu, mo
0huan muc
I|nh gan ket
Ihu |nh
NhIM 0

004 Nh0M
q0 I8Nh
L4M I0
004 Nh0M
Ihong t|n
qu,et d|nh
hI0 q04

Nh0M
Ihanh qua
Ihoa man
0u, tr
M0I I800N0 8N
N004I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nguo
Nguo


n |
n |
u
u
c cu
c cu


a ca
a ca


c tha
c tha


nh r|en trong nho
nh r|en trong nho


m
m

0a
0a

c k|e
c k|e

n th
n th
u
u
c, k, nang ra
c, k, nang ra

nang |
nang |
u
u
c
c

0a
0a

c k, nang quan he
c k, nang quan he

qua |a
qua |a

|
|

qua
qua

n |,
n |,

xung
xung
d
d
o
o

t
t

0|a
0|a

| qu,e
| qu,e

t ra
t ra

n
n
d
d
e
e

ho
ho

ta
ta

c
c

Iru,e
Iru,e

n thong
n thong

0a
0a

c
c
d
d
a
a

c t
c t
|
|
nh t
nh t
|
|
nh ca
nh ca

ch
ch

0
0
o
o

xa ho
xa ho

|
|

Kho
Kho

| x
| x
u
u
o
o

ng
ng

0o
0o

| mo
| mo

0
0
o
o

nang
nang
d
d
o
o

ng, ||nh hoa


ng, ||nh hoa

t
t
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


c ra| tro
c ra| tro

Nh0N0 4I I80
Mot ta ho nhung dang hanh r|
duoc mong do| ddo| ro| nhung
nguo| o

nhung r| tr|

nhat d|nh
trong mot don r| xa ho|

Nh0N0 4I I80
Mot ta ho nhung dang hanh r|
duoc mong do| ddo| ro| nhung
nguo| o

nhung r| tr|

nhat d|nh
trong mot don r| xa ho|
Nh4N Ih00

4I I80
quan d|em cua mot ca

nhan
re

cach thuc ma

anh, ch| ta
nen the

h|en trong mot tnh
huong cu

the

Nh4N Ih00

4I I80
quan d|em cua mot ca

nhan
re

cach thuc ma

anh, ch| ta
nen the

h|en trong mot tnh
huong cu

the
00N0 Nh4I

4I I80
Nhung tha| do

ra

hanh r|
nhat quan ro| mot ra| tro

00N0 Nh4I

4I I80
Nhung tha| do

ra

hanh r|
nhat quan ro| mot ra| tro
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


c ra| tro
c ra| tro

M0N0 00I 4I I80


Nhung nguo| khac t|n tuong re

cach thuc ma

mot nguo| nen
hanh dong trong mot tnh huong
cu

the

M0N0 00I 4I I80
Nhung nguo| khac t|n tuong re

cach thuc ma

mot nguo| nen
hanh dong trong mot tnh huong
cu

the
h0F 00N0 I4M L
Mot su

nhat tr|

ngam h|eu
{khong bang ran ban) the

h|en nhung mong do| cua g|o|
quan |,

ro| nguo| |ao dong ra

nguoc |a|

h0F 00N0 I4M L
Mot su

nhat tr|

ngam h|eu
{khong bang ran ban) the

h|en nhung mong do| cua g|o|
quan |,

ro| nguo| |ao dong ra

nguoc |a|
I0N0 00I 4I I80
Inh huong trong do

mot
ca

nhan do| mat ro| nh|eu
mong do| ra| tro

rat
khach nhau

I0N0 00I 4I I80
Inh huong trong do

mot
ca

nhan do| mat ro| nh|eu
mong do| ra| tro

rat
khach nhau
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


c chua
c chua


n m
n m
u
u
c
c
040 0h04N M00
Nhung t|eu chuan chung
duoc mo| nguo| trong nhom
cha nhan re

hanh r| trong
nhom

040 0h04N M00
Nhung t|eu chuan chung
duoc mo| nguo| trong nhom
cha nhan re

hanh r| trong
nhom
0h04N M00 Fh4I I8IN q04 :
0ac tu,en bo

ro rang
0ac su

k|en ch|nh trong ||ch su

cua
nhom

0ac k|nh ngh|em ban dau cua nhom
N|em t|n/g|a

t| maa

cac thanh r|en
mang |a| cho nhom

0h04N M00 Fh4I I8IN q04 :
0ac tu,en bo

ro rang
0ac su

k|en ch|nh trong ||ch su

cua
nhom
0ac k|nh ngh|em ban dau cua nhom
N|em t|n/g|a

t| maa

cac thanh r|en
mang |a| cho nhom
040 L04I 0h04N M00
040 L04I 0h04N M00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


c chua
c chua


n m
n m
u
u
c
c
50

I04N Ih0
|ec d|eu chnh hanh r| cua
ca

nhan cho hu

ho ro|
nhung chuan muc cua nhom

50

I04N Ih0
|ec d|eu chnh hanh r| cua
ca

nhan cho hu

ho ro|
nhung chuan muc cua nhom
040 Nh0M Ih4M 0hI0
0ac nhom quan trong ma

cac
ca

nhan |a

thanh r|en hoac h,
rong duoc tro

thanh thanh

r|en cua nhom do

ra

nhung
chuan muc cua no

duoc cac
ca

nhan tuan thu

040 Nh0M Ih4M 0hI0
0ac nhom quan trong ma

cac
ca

nhan |a

thanh r|en hoac h,
rong duoc tro

thanh thanh
r|en cua nhom do

ra

nhung
chuan muc cua no

duoc cac
ca

nhan tuan thu
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


c chua
c chua


n m
n m
u
u
c
c
h4Nh I L4M L40 I4I N0I L4M I0
0ac hanh dong chong do| xa ho| cua cac
thanh r|en to

chuc ma

cac hanh dong
na, nham chu

d|ch |a

r| ham cac chuan
muc da duoc th|et |a ra

dan to| nhung
ket cuc t|eu cuc cho to

chuc ra/hoac
cho cac thanh r|en cua no

h4Nh I L4M L40 I4I N0I L4M I0
0ac hanh dong chong do| xa ho| cua cac
thanh r|en to

chuc ma

cac hanh dong
na, nham chu

d|ch |a

r| ham cac chuan
muc da duoc th|et |a ra

dan to| nhung
ket cuc t|eu cuc cho to

chuc ra/hoac
cho cac thanh r|en cua no
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Iha,
Iha,
d
d
o
o


| chua
| chua


n m
n m
u
u
c nho
c nho


m
m

0|o
0|o

| th|e
| th|e

u ca
u ca

c chua
c chua

n m
n m
u
u
c
c

L
L
u
u
a cho
a cho

n tha
n tha

nh r|en
nh r|en

Iha
Iha

o |ua
o |ua

n re
n re

nh
nh
u
u
ng chua
ng chua

n m
n m
u
u
c
c

Khen th
Khen th
u
u
o
o

ng nh
ng nh
u
u
ng ha
ng ha

nh r|
nh r|

0|a
0|a

| ta
| ta

n ca
n ca

c nho
c nho

m
m
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m :
m :
0
0
|a r|
|a r|
0h04N M00
Nh0M

0h04N M00
Nh0M
00N0 84N0
0j4 j

00N0 84N0
0j4 j
4N h04
4N h04
0j4 j 004 040
Ih4Nh IN Nh0M

0j4 j 004 040
Ih4Nh IN Nh0M
0j4 j
Mot r| tr|

hoac mot ca
bac -

duoc xac d|nh re

mat xa ho|

duoc trao
cho cac nhom hoac cac
thanh r|en nhom bo|
nhung nguo| khac
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : qu, mo
m : qu, mo

|
e
c

t
h
u
c

h
|
e
n
qu, mo nhom
M
o
n
g

d
o
|
I
h
u
c

t
e

{
d
o

|
u
o
|

n
h
a
c
)
L00I Nh40 I4 h0I
Iu huong cua cac ca

nhan
the

h|en |t no |uc hon kh|
|am r|ec chung torng mot
nhom so ro| kh| |am r|ec
mot cach don |e, doc |a
0I4M IhI0
L00I Nh40 I4 h0I
Lam ro hon nhung cong
h|en ca nhan
Iang cuong khu,en
kh|ch nhan r|en
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
qu, mo cu
qu, mo cu


a nho
a nho


m ra
m ra


r|e
r|e


c th
c th
u
u
c h|e
c h|e


n nh|e
n nh|e


m ru
m ru

0a
0a


c cuo
c cuo


c ngh|en c
c ngh|en c
u
u
u
u
d
d
a ch
a ch


ra ra
ra ra


ng :
ng :

Nho
Nho

m nho
m nho

hoa
hoa

n tha
n tha

nh nh|e
nh nh|e

m ru
m ru

nhanh hon nho


nhanh hon nho

m |o
m |o

n
n

Nho
Nho

m nho
m nho

se
se
d
d
a
a

t tha
t tha

nh t
nh t
|
|
ch tha
ch tha

ne
ne

u nh
u nh
u
u
ca
ca

n ha
n ha

|
|
g|a
g|a

| qu,e
| qu,e

t nh
t nh
u
u
ng ra
ng ra

n
n
d
d
e
e

h
h
u
u
c ta
c ta

qu, mo cu
qu, mo cu

a nho
a nho

m tang |en th
m tang |en th

se co
se co

t
t
u
u
ong quan ngh|ch
ong quan ngh|ch
b|e
b|e

n ro
n ro

| r|e
| r|e

c th
c th
u
u
c h|e
c h|e

n nh|e
n nh|e

m ru
m ru

cu
cu

a ca
a ca

nhan
nhan

Nho
Nho

m ro
m ro

| so
| so

|
|
u
u
o
o

ng tha
ng tha

nh r|en |a
nh r|en |a

|e
|e

du
du
o
o

c
c
u
u
a th
a th
|
|
ch hon
ch hon
nho
nho

m so
m so

|
|
u
u
o
o

ng tha
ng tha

nh r|en |a
nh r|en |a

cha
cha

n
n

Nho
Nho

m khoa
m khoa

ng t
ng t
u
u
5
5

7 ng
7 ng
u
u
o
o

| |a
| |a

h|e
h|e

u qua
u qua

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


0a
0a


u tru
u tru


c nho
c nho


m : ca
m : ca


u ta
u ta


o
o
Nh4N Kh40 h00
Muc do

theo do

cac thanh r|en nhom
g|ong nhau re

cac dac t|nh nhan
khau hoc nhu

tuo| tac, g|o| t|nh, trnh
do

hoc ran, hoac tho| g|an cong tac
ra

anh huong cua cac dac t|nh na,
|en su

thu,en chu,en
040 Fh4N Nh0M Nh0
0ac ca

nhan, mot bo

han cua nhom,
co

chung nhung dac t|nh.
I.

00N0 00
2.

N4N0 L00
3.

00N0 Nh4I h040
Kh0N0 00N0

Nh4I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I
I
|
|
nh
nh
d
d
o
o


ng nha
ng nha


t ra
t ra


khong
khong
d
d
o
o


ng nha
ng nha


t cu
t cu


a nho
a nho


m
m
0
0
0
0


N0 Nh4
N0 Nh4


I
I

t xung
t xung
d
d
o
o

t
t

Fha
Fha

t tr|e
t tr|e

n nho
n nho

m nhanh
m nhanh

Ih
Ih
u
u
c h|e
c h|e

n tot trong cong


n tot trong cong
r|e
r|e

c mang t
c mang t
|
|
nh ho
nh ho

| ho
| ho

Ihoa
Ihoa

man cao cu
man cao cu

a tha
a tha

nh
nh
r|en nho
r|en nho

m
m
Kh0N0
Kh0N0
0
0
0
0


N0 Nh4
N0 Nh4


I
I

Iung
Iung
d
d
o
o

t nh|e
t nh|e

u
u

Fha
Fha

t tr|e
t tr|e

n nho
n nho

m cha
m cha

m
m

Ih
Ih
u
u
c h|e
c h|e

n to
n to

t trong
t trong
nh
nh
u
u
ng ra
ng ra

n
n
d
d
e
e

h
h
u
u
c ta
c ta

5a
5a

ng ta
ng ta

o nh|e
o nh|e

u
u
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M00 00

04N KI
004 040 Ih4Nh IN
I80N0 Nh0M
{0rou cohes|reness)
0a
0a


c ,e
c ,e


u to
u to


xa
xa


c
c
d
d
|nh m
|nh m
u
u
c
c
d
d
o
o


ga
ga


n ke
n ke


t cu
t cu


a
a
ca
ca


c tha
c tha


nh r|en trong nho
nh r|en trong nho


m
m
Ihach thuc tu

ben ngoa|
Ihanh cong
cua nhom
Iho| g|an |am r|ec
Muc do

g|a
nha rao nhom
qu, mo cua
nhom
Iuong tac g|ua
cac thanh r|en
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I
I
|
|
nh r
nh r
u
u
ng cha
ng cha


c, chua
c, chua


n m
n m
u
u
c,
c,
th
th
u
u
c h|e
c h|e


n nh|e
n nh|e


m ru
m ru


ra
ra


nang sua
nang sua


t
t
M Mu u c c d do o

ga ga

n ke n ke

t cu t cu

a ca a ca

c c
tha tha

nh r|en trong nho nh r|en trong nho

m cao m cao
M Mu u c c d do o

ga ga

n ke n ke

t cu t cu

a ca a ca

c tha c tha

nh nh
r|en trong nho r|en trong nho

m tha m tha


N4N0 504
N4N0 504


I Ih4
I Ih4


F
F
{Low task
{Low task
Ferformance)
Ferformance)
0
0
0
0
0
0


I I80N0 8Nh
I I80N0 8Nh
{Moderate|, |ow task
{Moderate|, |ow task
Ferformance)
Ferformance)
0hua 0hua

n m n mu u c c
cu cu

a nho a nho

m m
cho cho

ng ng d do o

| |a | |a

| |
mu mu

c t|eu cu c t|eu cu

a a
to to

ch chu u c c
N4N0 504
N4N0 504


I 040
I 040
{h|gh task
{h|gh task
Ferformance)
Ferformance)
N4N0 504
N4N0 504


I I8N
I I8N
I80N0 8Nh
I80N0 8Nh
{Moderate|, h|gh task
{Moderate|, h|gh task
Ferformance)
Ferformance)
0hua 0hua

n m n mu u c c
cu cu

a nho a nho

m ho m ho
tro tro

t t| |ch c ch cu u c c
cho mu cho mu

c t|eu c t|eu
cu cu

a to a to

ch chu u c c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ke
Ke


t qua
t qua


cu
cu


a t
a t
|
|
nh r
nh r
u
u
ng cha
ng cha


c trong nho
c trong nho


m
m
0a
0a


c tha
c tha


nh r|en cu
nh r|en cu


a mo
a mo


t nho
t nho


m r
m r
u
u
ng cha
ng cha


c :
c :

Muo
Muo

n du, tr
n du, tr

ca
ca

c tha
c tha

nh r|en
nh r|en

5a
5a

n sa
n sa

ng ch|a se
ng ch|a se

thong t|n
thong t|n

0o
0o

quan he
quan he

ro
ro

| nhau ra
| nhau ra

t cha
t cha

t che
t che

hoa
hoa

g|a
g|a

| ca
| ca

c mau thuan ra
c mau thuan ra

t h|e
t h|e

u qua
u qua

0o
0o

quan he
quan he

g|
g|
u
u
a ca
a ca

c ca
c ca

nhan to
nhan to

t hon
t hon
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
q0
q0


I
I
0
0
jNh 04
jNh 04


Nh4N 4
Nh4N 4


Nh0
Nh0


M
M
Ioc do
Irach nh|em ro rang
Nhat quan

Io
Io

c
c
d
d
o
o

Ira
Ira

ch nh|e
ch nh|e

m ro ra
m ro ra

ng
ng

Nha
Nha

t qua
t qua

n
n
K|en thuc ra su da dang
qu,et d|nh co chat |uong cao
0e dang cha nhan g|a| ha

K|e
K|e

n th
n th
u
u
c ra
c ra

s
s
u
u
d
d
a da
a da

ng
ng

qu,e
qu,e

t
t
d
d
|nh co
|nh co

cha
cha

t |
t |
u
u
o
o

ng cao
ng cao

0e da
0e da

ng cha
ng cha

nha
nha

n g|a
n g|a

| ha
| ha

04

Nh4N
04

Nh4N
Nh0M
Nh0M
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
o
o


c
c
d
d
|e
|e


m cu
m cu


a ra qu,e
a ra qu,e


t nho
t nho


m
m

Ma
Ma

t nh|e
t nh|e

u tho
u tho

| g|o
| g|o

hon so ro
hon so ro

| mo
| mo

t ca
t ca

nhan
nhan
d
d
e
e

tho
tho

ng
ng
nha
nha

t ,
t ,

k|e
k|e

n tr
n tr
u
u
o
o

c kh| ra qu,e
c kh| ra qu,e

t
t
d
d
|nh
|nh

4
4

|
|
u
u
c su, ngh
c su, ngh

theo so
theo so

d
d
o
o

ng : Kh| co
ng : Kh| co

,
,

k|e
k|e

n ba
n ba

t
t
d
d
o
o

ng,
ng,
de ta
de ta

o ra ca
o ra ca

c a
c a

|
|
u
u
c buo
c buo

c ha
c ha

|
|
d
d
o
o

ng t
ng t

nh
nh

Kh| tha
Kh| tha

o |ua
o |ua

n, de k|e
n, de k|e

m soa
m soa

t bo
t bo

| mo
| mo

t ra
t ra

| ng
| ng
u
u
o
o

|, ra
|, ra

ne
ne

u
u
nho
nho

m ch
m ch

toa
toa

n nh
n nh
u
u
ng ng
ng ng
u
u
o
o

| trung b
| trung b

nh hoa
nh hoa

c ke
c ke

m co
m co

|
|
th
th

nho
nho

m ha
m ha

| ga
| ga

nh ch|u ha
nh ch|u ha

u qua
u qua

chung
chung

Ira
Ira

ch nh|e
ch nh|e

m mo ho
m mo ho

: Irong qu,e
: Irong qu,e

t
t
d
d
|nh cu
|nh cu

a nho
a nho

m, de
m, de
xa
xa

, ra t
, ra t

nh tra
nh tra

ng du,
ng du,

n
n
d
d
a
a

, tra
, tra

ch nh|e
ch nh|e

m, ra
m, ra

s
s
u
u
|m |a
|m |a

ng
ng
d
d
a
a

ng so
ng so

re
re

ma
ma

t tra
t tra

ch nh|e
ch nh|e

m.
m.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
84 q0
84 q0


I
I
0
0
jNh Nh0
jNh Nh0


M
M
I
I
0
0

00 Nh0
00 Nh0


M
M

h|e
h|e

n t
n t
u
u
o
o

ng trong
ng trong
d
d
o
o

chua
chua

n m
n m
u
u
c cu
c cu

a s
a s
u
u
d
d
o
o

ng thua
ng thua

n |a
n |a

n a
n a

t,
t,
d
d
e
e

be
be

nh
nh
u
u
ng
ng
d
d
a
a

nh g|a
nh g|a

th
th
u
u
c te
c te

ca
ca

c h
c h
u
u
ong a
ong a

n
n
ha
ha

nh
nh
d
d
o
o

ng kha
ng kha

c nhau
c nhau
0
0
0
0


N
N
0
0
4
4


I84
I84


0h NhI
0h NhI


M
M

Mo
Mo

t s
t s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

| ru
| ru

| ro
| ro
trong qu,e
trong qu,e

t
t
d
d
|nh g|
|nh g|
u
u
a
a
qu,e
qu,e

t
t
d
d
|nh cu
|nh cu

a nho
a nho

m
m
ra
ra

qu,e
qu,e

t
t
d
d
|nh ca
|nh ca

nhan
nhan
ma
ma

ca
ca

c tha
c tha

nh r|en
nh r|en
trong nho
trong nho

m co
m co

the
the

th
th
u
u
c h|e
c h|e

n : co
n : co

the
the

ba
ba

o
o
thu
thu

song cung co
song cung co

the
the

|a
|a

ru
ru

| ro cao hon
| ro cao hon
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
K, thua
K, thua


t ra qu,e
t ra qu,e


t
t
d
d
|nh nho
|nh nho


m
m
040 Nh0M I00N0 I40
0ac nhom cu

the

trong do

cac
thanh r|en tuong tac mat do| mat
ro| nhau
040 Nh0M 04Nh N0h4
Fhuong ha ra qu,et d|nh nhom
trong do

cac thanh r|en |an |uot
dua ra nhung ,

tuong theo mot
qu, trnh nhung doc |a ro| nhau
00N0 N40
qua

trnh hat ,

tuong
khu,en kh|ch tat ca

nhung ,

tuong ma

khong dua ra
nhung he han do| ro|
nhung ,

tuong
h0F q04 M4N0
Mot cuoc ho qua mang, cho
he dua ra cac bnh |uan ra

ho nhat cac ,

k|en ma

khong nhan dang ca

nhan
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
h|e
h|e


u qua
u qua


cu
cu


a ca
a ca


c k, thua
c k, thua


t
t
K Ih04 K Ih04

I 84 q0 I 84 q0

I I 0 0jNh Nh0 jNh Nh0

M M
I Iu uong ta ong ta

c c 0 0o o

ng nao ng nao 0anh ngh 0anh ngh a a 0 0|e |e

n t n tu u
5o | 5o |u uo o

ng , ng ,

t tu uo o

ng ng ? ? ? ? ? ? ? ?
0ha 0ha

t | t |u uo o

ng , ng ,

t tu uo o

ng ng ? ? ? ? ? ? ? ?
5 5u u c e c e

xa ho xa ho

| | ? ? ? ? ? ? ? ?
0h| h 0h| h| |

ba ba

ng t|e ng t|e

n n ? ? ? ? ? ? ? ?
Io Io

c c d do o ? ? ? ? ? ? ? ?
0 0|nh h |nh hu uo o

ng nh|e ng nh|e

m ru m ru ? ? ? ? ? ? ? ?
I|e I|e

m nang xung m nang xung d do o

t ca t ca

nhan nhan ? ? ? ? ? ? ? ?
0a 0a

m g|a m g|a

c hoa c hoa

n tha n tha

nh nh ? ? ? ? ? ? ? ?
Ia Ia

n tam ro n tam ro

| g|a | g|a

| ha | ha

? ? ? ? ? ? ? ?
Fha Fha

t tr|e t tr|e

n t n t| |nh r nh ru ung cha ng cha

c c ? ? ? ? ? ? ? ?
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I0N0
I0N0
0
0
0
0


I Nh0
I Nh0


M
M

q04
q04

I8Nh I80N0
I8Nh I80N0
0
0
0
0

M0
M0

I 8N 04
I 8N 04

M Nh4
M Nh4

N
N
84
84

N0 Nh08N04 q0
N0 Nh08N04 q0

N
N
L0
L0

I 00
I 00

4 h0
4 h0

8j 8N KI4
8j 8N KI4
0h0
0h0

N0 L4
N0 L4

I h04
I h04

0 8j
0 8j
4
4

Nh h
Nh h
0
0
0
0

N0 M0
N0 M0

I 04
I 04

0h
0h
II0 0
II0 0
0
0
0 80
0 80

I h4
I h4

Nh
Nh
0
0
0
0

N0 00
N0 00

4 8N KI4
4 8N KI4
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I|e
I|e


n tr
n tr

nh cu
nh cu


a xung
a xung
d
d
o
o


t g|
t g|
u
u
a ca
a ca


c nho
c nho


m
m

{Ihe conf||ct rocess)
{Ihe conf||ct rocess)
N00N Nh4N 04N
0N I0N0 00I 0I04
040 Nh0M
Muc t|eu
0|a tr|, tha| do
Ia| ngu,en
5u hu thuoc |an
nhau
Iru,en thong
Fhan cong trong
I0
KI q04

004
50

I0N0 00I
0I04 040
Nh0M
I|ch cuc
I|eu cuc
Nhan thuc re

xung dot g|ua
cac nhom
0am xuc cua
cac ca

nhan
kh| nhan tha,
su

xung dot
8|eu |o

ra
rang re

xung
dot g|ua cac
nhom
0anh tranh
ho tac
Ne tranh
Ihoa h|e
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nha
Nha


n th
n th
u
u
c g|
c g|
u
u
a ca
a ca


c nho
c nho


m kh| co
m kh| co


s
s
u
u

xung
xung
d
d
o
o


t
t

Nho
Nho

m na
m na

, xem nho
, xem nho

m k|a |a
m k|a |a

ke
ke

thu
thu

5
5
u
u
nha
nha

n th
n th
u
u
c trong mo| nho
c trong mo| nho

m b| th|en |e
m b| th|en |e

ch
ch

4
4

c ca
c ca

m g|
m g|
u
u
a ca
a ca

c nho
c nho

m ca
m ca

ng tang th
ng tang th

s
s
u
u
thong
thong
d
d
a
a

t ca
t ca

ng g|a
ng g|a

m, bo| xa
m, bo| xa

u ke
u ke

thu
thu

tro
tro

nen de da
nen de da

ng,
ng,
d
d
|e
|e

u ch
u ch

nh ca
nh ca

c quan n|e
c quan n|e

m th|en |e
m th|en |e

ch ca
ch ca

ng tro
ng tro

nen
nen
kho
kho

khan
khan

Ne
Ne

u ca
u ca

c nho
c nho

m thu
m thu

ngh|ch b| ba
ngh|ch b| ba

t buo
t buo

c ha
c ha

| g|ao
| g|ao
th|e
th|e

ro
ro

| nhau th
| nhau th

nhan r|en cu
nhan r|en cu

a nho
a nho

m na
m na

o ch
o ch

nghe s
nghe s
u
u
tr
tr

nh ba
nh ba

, cu
, cu

a nho
a nho

m m
m m

nh. ho
nh. ho

nghe quan
nghe quan
d
d
|e
|e

m cu
m cu

a ben k|a mu
a ben k|a mu

c
c
d|
d|
ch |a
ch |a

t
t

m ca
m ca

ch ch
ch ch

tr
tr
|
|
ch
ch
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c ra
c ra


n
n
d
d
e
e


xa
xa


, ra kh| nho
, ra kh| nho


m ca
m ca


nh tranh
nh tranh
tha
tha


ng |o
ng |o


|
|

5
5
u
u
ho
ho

ta
ta

c g|
c g|
u
u
a ca
a ca

c nho
c nho

m r|en tro
m r|en tro

nen cha
nen cha

t
t
che hon
che hon

0a
0a

c nho
c nho

m r|en th|en re
m r|en th|en re

ngh
ngh

ngo| ra
ngo| ra

h
h
u
u
o
o

ng thu
ng thu

0a
0a

c nho
c nho

m r|en chu
m r|en chu

tro
tro

ng
ng
d
d
e
e

n nhu ca
n nhu ca

u ca
u ca

nhan
nhan
ba
ba

bo
bo

t chu
t chu

tro
tro

ng
ng
d
d
e
e

n nhu ca
n nhu ca

u th
u th
u
u
c h|e
c h|e

n cong
n cong
r|e
r|e

c
c

0a
0a

c nho
c nho

m r|en ca
m r|en ca

m tha
m tha

, t
, t
u
u
man. ho
man. ho

cho ra
cho ra

ng
ng
ca
ca

| g
| g

ho
ho

ngh
ngh

|a
|a

du
du

ng, ca
ng, ca

| g
| g

ke
ke

thu
thu

ngh
ngh

|a
|a

sa|. ho
sa|. ho

khong t
khong t

m ca
m ca

ch
ch
d
d
|e
|e

u ch
u ch

nh ca
nh ca

c ca
c ca

m ngh
m ngh

cu
cu

a m
a m

nh
nh
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c ra
c ra


n
n
d
d
e
e


xa
xa


, ra kh| nho
, ra kh| nho


m ca
m ca


nh tranh
nh tranh
tha
tha


t ba
t ba


|
|

0a
0a

c tha
c tha

nh r|en trong nho


nh r|en trong nho

m sa
m sa

n sa
n sa

ng
ng
d
d
o
o

|o| cho
|o| cho
hoa
hoa

n ca
n ca

nh, cho ng
nh, cho ng
u
u
o
o

| kha
| kha

c ra
c ra

g|a
g|a

ng g|a
ng g|a

| s
| s
u
u
tha
tha

t ba
t ba

| cu
| cu

a m
a m

nh
nh

0a
0a

c nho
c nho

m r|en th|e
m r|en th|e

u t|nh tha
u t|nh tha

n ho
n ho

ta
ta

c, th|e
c, th|e

u
u
chu
chu

,
,

d
d
e
e

n nhu ca
n nhu ca

u ca
u ca

nhan ra
nhan ra

ho
ho

sa
sa

n sa
n sa

ng |a
ng |a

m
m
r|e
r|e

c hang sa, hon


c hang sa, hon

Iem xe
Iem xe

t |a
t |a

| quan n|e
| quan n|e

m cu
m cu

a m
a m

nh ch
nh ch

r
r

nh
nh
u
u
ng
ng
quan n|e
quan n|e

m tr
m tr
u
u
o
o

c k|a
c k|a
du
du
a ho
a ho

d
d
e
e

n tha
n tha

t ba
t ba

|. Ke
|. Ke

t
t
qua
qua

|a
|a

ho
ho

se t
se t
u
u
ca
ca

| th|e
| th|e

n tro
n tro

tha
tha

nh mo
nh mo

t kho
t kho

|
|
r
r
u
u
ng ma
ng ma

nh ra
nh ra

h
h
u
u
u h|e
u h|e

u hon.
u hon.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Iung
Iung
d
d
o
o


t ra
t ra


h|e
h|e


u qua
u qua

Iha Iha

nh qua nh qua

cu cu

a a
nho nho

m m
0 0a a

c tr c tru ung trong no ng trong no

| |
bo bo

nho nho

m m
Loa Loa

| xung | xung d do o

t t
0a 0a

d do o

xung xung d do o

t t
INh h00 INh h00

N0 N0
A
B
C
I
h
a
n
h

q
u
a

c
u
a

n
h
o
m
040
Ih4F
Ih4F 040 0a do

xung dot
Ih4 Ih4

F F
Iho Iho

o, nga o, nga

| tha, | tha, d do o

|, |,
th|e th|e

u , u ,

t tu uo o

ng mo ng mo

| |
Fh| ch Fh| chu u c nang c nang
Khong ha, tha Khong ha, tha


A
040 040
5a 5a

n sa n sa

ng tha, ng tha, d do o

|, |,
sa sa

ng ta ng ta

o o
0h 0hu u c nang c nang
I0 I0

I I 0 00 0
B
Ih4 Ih4

F F
hon |oa hon |oa

n, khong co n, khong co

s su u

ho ho

| ho | ho


Fh| ch Fh| chu u c nang c nang
0ao 0ao
C
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0h|e
0h|e


n |
n |
u
u
o
o


c x
c x
u
u

|,
|,


x|ng
x|ng
d
d
o
o


t
t
F 8000
N

I84Nh
Nh00N0 80
Ih04

hIF
h0F I40
Iha h0F I40

0ao
I
h
aq
0

I

0
0
4
N
0
a
o

Nhung no |uc thoa

man cac nhu cau quan
tam cua do| tac
N
h
u
n
g

n
o

|
u
c

t
h
o
a

m
a
n

c
a
c

n
h
u

c
a
u

q
u
a
n

t
a
m

c
u
a

b
a
n

t
h
a
n

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c h
c h
u
u
ong ha
ong ha


g|a
g|a


m th|e
m th|e


u ra
u ra


ngan ng
ngan ng
u
u
a
a
ca
ca


c xung
c xung
d
d
o
o


t qua
t qua


d
d
a
a


ng g|
ng g|
u
u
a ca
a ca


c nho
c nho


m
m

I
I

m mo
m mo

t
t

ke
ke

thu
thu

chung
chung

Ih|e
Ih|e

t |a
t |a

mu
mu

c t|eu cao hon


c t|eu cao hon

I
I

m ca
m ca

ch
ch
d
d
e
e

cho ca
cho ca

c nho
c nho

m hoa
m hoa

c ca
c ca

c tha
c tha

nh ha
nh ha

n trong
n trong
nho
nho

m ba
m ba

n ba
n ba

c ro
c ro

| nhau
| nhau

I|e
I|e

xu
xu

c ||en |a
c ||en |a

c th
c th
u
u
o
o

ng xu,en g|
ng xu,en g|
u
u
a ca
a ca

c nho
c nho

m. Nho
m. Nho

m
m
na
na

o b|e
o b|e

t g|u
t g|ud
d
o nho
o nho

m kha
m kha

c se
c se
du
du
o
o

c khen th
c khen th
u
u
o
o

ng
ng

Luan chu,e
Luan chu,e

n nhan r|en
n nhan r|en
d
d
e
e

ho
ho

h|e
h|e

u nhau ra
u nhau ra

thong ca
thong ca

m
m
nhau
nhau

Ira
Ira

nh nh
nh nh
u
u
ng tr
ng tr
u
u
o
o

ng ho
ng ho

an thua
an thua

Nha
Nha

n ma
n ma

nh
nh
d
d
e
e

n s
n s
u
u
d
d
o
o

ng go
ng go

ra
ra

o cong ta
o cong ta

c chung
c chung
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L4Nh
L4Nh
0
0
4
4


0 {Leadersh|)
0 {Leadersh|)

Lanh
Lanh
d
d
a
a

o |a
o |a

qua
qua

tr
tr

nh ga, a
nh ga, a

nh
nh
h
h
u
u
o
o

ng
ng
d
d
e
e

n hoa
n hoa

t
t
d
d
o
o

ng cu
ng cu

a ca
a ca

nhan/nho
nhan/nho

m nha
m nha

m
m
d
d
a
a

t
t
du
du
o
o

c mu
c mu

c t|eu
c t|eu
trong t
trong t

nh huo
nh huo

ng
ng
nha
nha

t
t
d
d
|nh
|nh
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Fhan b|e
Fhan b|e


t nha
t nha


|anh
|anh
d
d
a
a


o ra
o ra


nha
nha


qua
qua


n tr|
n tr|
L4085
L4085

Iha,
Iha,
d
d
o
o

|
|

5a
5a

ng ta
ng ta

o,
o,
d
d
o
o

| mo
| mo

|
|

Iru,e
Iru,e

n ca
n ca

m h
m h
u
u
ng
ng

0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o

ng da
ng da

| ha
| ha

n
n

0a
0a

| g
| g

? Ia
? Ia

| sao ?
| sao ?

Iha
Iha

ch th
ch th
u
u
c ro
c ro

| h|e
| h|e

n
n
tra
tra

ng
ng

La
La

m
m
d
d
u
u

ng cong r|e
ng cong r|e

c
c
M4N4085
M4N4085

0
0

n
n
d
d
|nh
|nh

0u, tr
0u, tr

K|e
K|e

m soa
m soa

t
t

0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o

ng nga
ng nga

n ha
n ha

n
n

Kh| na
Kh| na

o ? La
o ? La

m nh
m nh
u
u
the
the

na
na

o ?
o ?

0ha
0ha

nha
nha

n ro
n ro

| h|e
| h|e

n
n
tra
tra

ng
ng

La
La

m r|e
m r|e

c
c
d
d
u
u

ng
ng
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L4085hIF
F85F0II5
0a
0a


c ca
c ca


ch t|e
ch t|e


ca
ca


n re
n re


ca
ca


ch th
ch th
u
u
c |anh
c |anh
d
d
a
a


o
o

{Fersect|res of |eadersh|)
{Fersect|res of |eadersh|)
04I 8IN
{Iransformat|ona|)
Kh

0h4I
{Ira|t)
h4Nh I
{8ehar|or)
0N0 8IN
{0ont|ngenc,)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh |anh
nh |anh
d
d
a
a


o t
o t
u
u

cong tr
cong tr

nh ngh|en c
nh ngh|en c
u
u
u
u
o
o


0hI0 ra
0hI0 ra


d
d
a
a


| ho
| ho


c M|ch|gan
c M|ch|gan

Nho
Nho

m ngh|en c
m ngh|en c
u
u
u
u
d
d
a ha
a ha

t tr|e
t tr|e

n ba
n ba

n cau ho
n cau ho

|
|
da
da

nh cho ca
nh cho ca

c thuo
c thuo

c ca
c ca

, g|a
, g|a

m sa
m sa

t r|en,
t r|en,
d
d
o
o

ng
ng
ca
ca

cu
cu

a nha
a nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o tra
o tra

|o
|o

| ra
| ra

h|e
h|e

u ho
u ho

| ,
| ,

k|e
k|e

n
n
tr
tr
u
u
c t|e
c t|e

cu
cu

a ng
a ng
u
u
o
o

| |anh
| |anh
d
d
a
a

o
o
d
d
e
e

mo ta
mo ta

ha
ha

nh r|
nh r|
cu
cu

a nha
a nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o
o

M
M
u
u
c thang
c thang
d
d
a
a

nh g|a
nh g|a

t
t
u
u
I {khong bao g|o
I {khong bao g|o

) cho
) cho
d
d
e
e

n 5 {|uon |uon)
n 5 {|uon |uon)

Nha
Nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o co
o co

the
the

co
co

khu,nh h
khu,nh h
u
u
o
o

ng quan tam
ng quan tam
d
d
e
e

n con ng
n con ng
u
u
o
o

| hoa
| hoa

c quan tam
c quan tam
d
d
e
e

n cong r|e
n cong r|e

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh |anh
nh |anh
d
d
a
a


o t
o t
u
u

cong tr
cong tr

nh ngh|en c
nh ngh|en c
u
u
u
u
o
o


0hI0 ra
0hI0 ra


d
d
a
a


| ho
| ho


c M|ch|gan
c M|ch|gan
quan tam
quan tam
d
d
e
e


n con ng
n con ng
u
u
o
o


|
|
{
{0ons|derat|on or m|o,ee or|ented) 0ons|derat|on or m|o,ee or|ented)
quan tam den cong r|ec
{In|t|at|ng structure or Froduct|on
or|ented)

Ng
Ng
u
u
o
o

| |anh
| |anh
d
d
a
a

o co
o co

dna
dna

h
h
tho
tho

| g|an
| g|an
d
d
e
e

|a
|a

ng nghe nhan
ng nghe nhan
r|en ?
r|en ?

Ng
Ng
u
u
o
o

| |anh
| |anh
d
d
a
a

o than ma
o than ma

t
t
ra
ra

de ga
de ga

n ?
n ?

Ng
Ng
u
u
o
o

| |anh
| |anh
d
d
a
a

o
o
d
d
o
o

| x
| x
u
u
cong ba
cong ba

ng ?
ng ?

. . . .
. . . .
Nguo| |anh dao b|et han
cong cong r|ec cu the, ro
rang ?
Nguo| |anh dao ,eu cau
cac thanh r|en tuan thu
ngu,en tac, qu, d|nh ?
0ho cac thanh r|en b|et re
nhung ran de dang mong
do| o ho ?
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh |anh
nh |anh
d
d
a
a


o t
o t
u
u

cong tr
cong tr

nh ngh|en c
nh ngh|en c
u
u
u
u
o
o


0hI0 ra
0hI0 ra


d
d
a
a


| ho
| ho


c M|ch|gan
c M|ch|gan
hI0h F0FL
L0w I45K
hI0h I45K
hI0h F0FL
L0w I45K
L0w F0FL
hI0h I45K
L0w F0FL
L0w quan tam den cong r|ec hI0h
L
0
w


q
u
a
n

t
a
m

d
e
n

c
o
n

n
g
u
o
|


h
I
0
h
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Ihe
Manag

ement
0r|d
High
Low 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Low High
9


8


7


6


5


4


3


2


1
Concern for production
C
o
n
c
e
r
n

f
o
r

p
e
o
p
l
e
1,9 management
Thoughtful attention to
needs of people for
satisfying relationships
leads to a comfortable,
friendly organization
atmosphere and work
tempo.
9,9 management
Work accomplisment is
from committed people.
Interdependence through
a "common stake" in
organization purpose
leads to relationships
of trust and respect.
5,5 management
Adequate organization
performance is possible
through balancing the
necessity to get out
work with maintaining
morale of people at a
satisfactory level.
1,1 management
Exertion of minimum
effort to get work
done is appropriate
to sustain organization
membership.
9,1 management
Efficiency in operations
results from arranging
conditions of work in
such a way that human
elements interfere to a
minimum degree.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh |anh
nh |anh
d
d
a
a


o t
o t

nh huo
nh huo


ng cu
ng cu


a FI0L8
a FI0L8

{F|ed|er 0ont|ngenc, Leadersh| Mode|)
{F|ed|er 0ont|ngenc, Leadersh| Mode|)

F|ed|er
F|ed|er
d
d
a ch
a ch
u
u
ng m|nh ra
ng m|nh ra

ng : h|e
ng : h|e

u qua
u qua

|a
|a

m r|e
m r|e

c cu
c cu

a
a
nho
nho

m hu
m hu

thuo
thuo

c ra
c ra

o s
o s
u
u
th
th
|
|
ch
ch
u
u
ng g|
ng g|
u
u
a hong ca
a hong ca

ch|anh
ch|anh
d
d
a
a

o ra
o ra

t
t

nh huo
nh huo

ng cu
ng cu

the
the

:
:

0|a
0|a

d
d
|nh hong ca
|nh hong ca

ch |anh
ch |anh
d
d
a
a

o o
o o

n
n
d
d
|nh
|nh

0
0
u
u
a tren t
a tren t
|
|
nh
nh
ca
ca

ch.
ch.

Nha
Nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o co
o co

the
the

co
co

nh
nh
u
u
ng ha
ng ha

nh r|
nh r|
d
d
|nh h
|nh h
u
u
o
o

ng re
ng re

cong r|e
cong r|e

c {task
c {task
-
-
ore|nted) ha,
ore|nted) ha,
d
d
|nh h
|nh h
u
u
o
o

ng re
ng re

mo
mo

| quan
| quan
he
he

{re|at|onsh|
{re|at|onsh|
-
-
or|ented)
or|ented)

Fhong ca
Fhong ca

ch |anh
ch |anh
d
d
a
a

o
o
du
du
o
o

c xa
c xa

c
c
d
d
|nh : ba
|nh : ba

ng
ng
d
d
|e
|e

m LF0
m LF0
{Least Frefered 0oworker 5ca|e). LF0 cao
{Least Frefered 0oworker 5ca|e). LF0 cao
du
du
o
o

c xem |a
c xem |a

ng
ng
u
u
o
o

| |anh
| |anh
d
d
a
a

o h
o h
u
u
o
o

ng re
ng re

con ng
con ng
u
u
o
o

| ra
| ra

tha
tha

h
h
u
u
o
o

ng re
ng re

cong r|e
cong r|e

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh |anh
nh |anh
d
d
a
a


o t
o t

nh huo
nh huo


ng cu
ng cu


a FI0L8
a FI0L8

{F|ed|er 0ont|ngenc, Leadersh| Mode|)
{F|ed|er 0ont|ngenc, Leadersh| Mode|)

I
I

nh huo
nh huo

ng th
ng th
|
|
ch ho
ch hodu
du
o
o

c xa
c xa

c
c
d
d
|nh bo
|nh bo

| :
| :

Mo
Mo

| quan he
| quan he

g|
g|
u
u
a nha
a nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o ra
o ra

nhan r|en
nhan r|en

I
I
|
|
nh cha
nh cha

t cong r|e
t cong r|e

c do
c do
nho
nho

m
m
d
d
a
a

m nh|e
m nh|e

m
m

qu,e
qu,e

n |
n |
u
u
c r| tr
c r| tr
|
|
cu
cu

a nha
a nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o
o
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
F|ed|er
F|ed|er

s LF0 |eadersh| sca|e


s LF0 |eadersh| sca|e
I I 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
ha ha

| |o | |o

ng ng Khong ha Khong ha

| |o | |o

ng ng
Ihan th|e Ihan th|e

n n Khong than th|e Khong than th|e

n n
0ha 0ha

nha nha

n n Khong cha Khong cha

nha nha

n n
u| |o u| |o

ng ng Na Na

n |o n |o

ng ng
8a 8a

t hoa t hoa

thua thua

n n Kho Kho

hoa hoa

thue thue

n n
8a 8a

t de ho t de ho

ta ta

c c Kho Kho

ho ho

ta ta

c c
Nh|e Nh|e

t t t t nh nh Khong nh|e Khong nh|e

t t t t nh nh
Ihoa Ihoa

| ma | ma

| | 0ang tha 0ang tha

ng ng
0a 0a

n gu| n gu| Ia ca Ia ca

ch ch
4 4

m a m a

La La

nh |u nh |u

ng ng
0 0u th u th| |ch ch 0am ghe 0am ghe

t t
quan tam quan tam 0ha 0ha

n na n na

n n
I|n t I|n tu uo o

ng ng 0o d 0o du u
h|e h|e

u qua u qua Khong h|e Khong h|e

u qua u qua
u| re u| re 8uo 8uo

n cha n cha

n n
0o 0o

| mo | mo Iha Iha

n tro n tro

ng ng
Fred E
Fiederler, A
theory of
leadership
Effectiveness
(New York
McGraw-hill)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I I II II III III I I I I II II II II
quan he quan he

g| g|u ua nha a nha

Lanh Lanh d da a

o o - -

Nr|en Nr|en
Io Io

t t Io Io

t t Io Io

t t Io Io

t t Ia Ia

u u Ia Ia

u u Ia Ia

u u Ia Ia

u u
0a 0a

u tru u tru

c cong r|e c cong r|e

c c 0ao 0ao 0ao 0ao Iha Iha

Iha Iha

0ao 0ao 0ao 0ao Iha Iha

Iha Iha


| tr | tr| |

qu,e qu,e

n | n |u u c c Ma Ma

nh nh e e

u u Ma Ma

nh nh e e

u u Ma Ma

nh nh e e

u u Ma Ma

nh nh e e

u u
8at thuan |o| Ihuan |o| rua ha| Khong thuan |o|
I
a
u


I
h
a
n
h

q
u
a

I
o
t
0|nh huong re

mo| quan he
0|nh huong re

cong r|ec
Fred E
Fiederler, A
theory of
leadership
Effectiveness
(New York
McGraw-hill)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c b|e
c b|e


n trong
n trong
t
t

nh huo
nh huo


ng tha,
ng tha,
d
d
o
o


|
|
Nh
Nh
u
u
ng thua
ng thua


n |o
n |o


| cho hong ca
| cho hong ca


ch
ch
0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o


ng cong r|e
ng cong r|e


c
c
0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o


ng quan he
ng quan he

Mqh g| Mqh g|u ua |anh a |anh d da ao o
ra ra

nhan r|en nhan r|en
{Leader {Leader- -member member
re|at|ons) re|at|ons)
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nh Nh n chung khong co n chung khong co

quan quan
he he

to to

t ro t ro

| nha | nha

|anh |anh d da a

o o
2. 2.

0a 0a

c nhan r|en kha c nhan r|en kha

kha kha

c c
b|e b|e

t ro t ro

| nha | nha

L L0 0

re re

t t| |nh nh
ca ca

ch, tha ch, tha

| | d do o

, . . . , . . .
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nh Nh n chung co n chung co

quan he quan he

to to

t t
ro ro

| nha | nha

|anh |anh d da a

o o
2. 2.

0a 0a

c nhan r|en kha c nhan r|en kha

t tu uong ong
d do o

ng ro ng ro

| nha | nha

L L0 0

re re

t t| |nh nh
ca ca

ch, tha ch, tha

| | d do o

, . . . , . . .
0a 0a

u tru u tru

c cong r|e c cong r|e

c c
{Iask structure) {Iask structure)
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nho Nho

m th m thu u c h|e c h|e

n nh n nhu ung cong ng cong
r|e r|e

c c du duo o

c c d d|nh h |nh h nh ro ra nh ro ra

ng ng
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nho Nho

m th m thu u c h|e c h|e

n nh n nhu ung cong ng cong
r|e r|e

c khong c khong du duo o

c qu, c qu, d d|nh ro |nh ro
ra ra

ng ng
qu,e qu,e

n | n |u u c r| tr c r| tr| |
{Fos|t|on Fower) {Fos|t|on Fower)
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nhan r|en ca Nhan r|en ca

d du uo o

| hu | hu

thuo thuo

c nh|e c nh|e

u ra u ra

o nha o nha

L L0 0

trong ch trong ch

d da a

o ra o ra

h hu uo o

ng dan ng dan
2. 2.

0a 0a

d du uo o

| |a | |a

ng ngu uo o

| d | du uo o

| nha | nha

|anh |anh d da a

o 2 o 2 - -3 ca 3 ca

ba ba

c c
3. 3.

Nho Nho

m m | |t co t co

thong t|n trong thong t|n trong
ca ca

c ke c ke

hoa hoa

ch cu ch cu

a I0 a I0
0a 0a

c nha c nha

L L0 0

du duo o

c g|ao hu c g|ao hu

tra tra

ch : ch :
I. I.

Nhan r|en ca Nhan r|en ca

d du uo o

| | | |t hu t hu

thuo thuo

c nh|e c nh|e

u ra u ra

o nha o nha

L L0 0

trong ch trong ch

d da a

o ra o ra

h hu uo o

ng dan ng dan
2. 2.

0a 0a

d du uo o

| |a | |a

chu,en g|a chu,en g|a
trong | trong | nh r nh ru u c cu c cu

a ho a ho
3. 3.

Nho Nho

m co m co

nh|e nh|e

u thong t|n u thong t|n
trong ca trong ca

c ke c ke

hoa hoa

ch cu ch cu

a I0 a I0
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0 hNh L4Nh
M0 hNh L4Nh
0
0
4
4


0 INh h00
0 INh h00


N0 00
N0 00


4
4
h85
h85
-
-

8L4N0h480
8L4N0h480

L,
L,

thu,e
thu,e

t na
t na

, nha
, nha

n ma
n ma

nh
nh
d
d
e
e

n s
n s
u
u

I8
I8
0
0
0
0

N0 Ih4
N0 Ih4

Nh
Nh

cu
cu

a nhan
a nhan
r|en trong to
r|en trong to

ch
ch
u
u
c. Iu,
c. Iu,

theo m
theo m
u
u
c
c
d
d
o
o

tr
tr
u
u
o
o

ng tha
ng tha

nh cu
nh cu

a ho
a ho

ma
ma

nha
nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o s
o s
u
u
du
du

ng
ng
d
d
e
e

n ca
n ca

c hong ca
c hong ca

ch |anh
ch |anh
d
d
a
a

o hu
o hu

ho
ho

.
.

0o
0o

4 hong ca
4 hong ca

ch |anh
ch |anh
d
d
a
a

o :
o :
0h 0h d da a o {Ie|||ng) o {Ie|||ng) : nha : nha |anh |anh d da a o xa o xa c c d d|nh ro ra |nh ro ra ng re ng re ke ke hoa hoa ch ch d de e th thu u c c
h|e h|e n cong r|e n cong r|e c. 0u c. 0u the the |a |a g g ? La ? La m o m o d dau ? Kh| na au ? Kh| na o |a o |a m, a| |a m, a| |a ra ra |a |a m nh m nhu u
the the na na o ? o ?
0h 0h dan {5e|||ng) dan {5e|||ng) : Nha : Nha |anh |anh d da a o khong nh o khong nhu ung h ng hu uo o ng dan r|e ng dan r|e c th c thu u c h|e c h|e n n
cong r|en cho nhan r|en ma cong r|en cho nhan r|en ma co co n ha n ha | ho tro | ho tro , g|u , g|u d do cung nh o cung nhu u thu,e thu,e t t
hu hu c ho c ho hoa hoa n tha n tha nh cong r|e nh cong r|e c c
Iham d Iham du u {Fart|c|at|ng) {Fart|c|at|ng) : Nha : Nha |anh |anh d da a o ra o ra nhan r|en cu nhan r|en cu ng ch|a se ng ch|a se , , t tu uo o ng ng
trong r|e trong r|e c qu,e c qu,e t t d d|nh ca |nh ca ch th ch thu u c hoa c hoa n tha n tha nh cong r|e nh cong r|e c to c to t nha t nha t t
0, 0, nh|e nh|e m {0e|egat|ng) m {0e|egat|ng) : Nha : Nha |anh |anh d da a o chu,e o chu,e n g|ao tra n g|ao tra ch nh|e ch nh|e m re m re ca ca c c
qu,e qu,e t t d d|nh trong r|e |nh trong r|e c th c thu u c h|e c h|e n cong r|e n cong r|e c c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
h4
h4


Nh I 00
Nh I 00


4 Nh4
4 Nh4


L4Nh
L4Nh
0
0
4
4


0
0
0h
0h


0
0
4
4


0
0
5I
5I
54
54
0
0


NhI
NhI


M
M
0h
0h


04N
04N
52
52
Ih4M 0
Ih4M 0
0
0
53
53
hI0h I45K
L0w 8L4II0N
hI0h I45K
hI0h 8L4II0N
hI0h 8L
hI0h I45K
L0w 8L
L0w I45K
L0w 0jNh h00N0 40 00N0 I0 hI0h
L
0
w0
j
N
h

h
0
0
N
0

4
0

q
0
4
N

h

h
I
0
h
Ih0 M Ih0 M0 0 0 0 0 00 0

I8 I80 00 0

N0 Ih4 N0 Ih4

Nh Nh

00 00

4 N0 4 N00 00 0

I Nh4N IN {F0LL0w8 840IN55) I Nh4N IN {F0LL0w8 840IN55)
040 040 I80N0 8Nh I80N0 8Nh Ih4 Ih4

F F
84 84 83 83 82 82 8I 8I
Kh4 Kh4

N4N0 N4N0 040 040 040 040 Ih4 Ih4

F F Ih4 Ih4

F F


0h 0h 040 040 Ih4 Ih4

F F 040 040 Ih4 Ih4

F F
I. I.

I|n ca I|n ca

, ,
2. 2.

quan sa quan sa

t t
3. 3.

Iheo do| Iheo do|
I. I.

Khu,e Khu,e

n kh n kh| |ch ch
2. 2.

0o 0o

ng ta ng ta

c c
3. 3.

Ihu hu Ihu hu

t t
I. I.

0|a 0|a

| th | th| |ch ch
2. 2.

5a 5a

ng to ng to
3. 3.

Ihu,e Ihu,e

t hu t hu

c c
I. I.

0 0|nh h |nh hu uo o

ng ng
2. 2.

0 0|e |e

u kh|e u kh|e

n n
3. 3.

Ia Ia

c |a c |a


040h
Ih00
84
q0I
0jNh ?
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


Ih0
Ih0


I 00N
I 00N
00
00
0
0


N0
N0
0
0
4
4


I I0
I I0


I M0
I M0


0 II0
0 II0

{house
{house

s Fath
s Fath
-
-
goa| Iheor,)
goa| Iheor,)

0
0
u
u
a tren ne
a tren ne

n ta
n ta

ng cu
ng cu

a |,
a |,

thu,e
thu,e

t k,
t k,

ro
ro

ng
ng

L,
L,

thu,e
thu,e

t na
t na

, ,eu ca
, ,eu ca

u ca
u ca

c nha
c nha

|anh
|anh
d
d
a
a

o ta
o ta

o ra
o ra
d
d
o
o

ng |
ng |
u
u
c thu
c thu

c
c
d
d
a
a

, nhan r|en
, nhan r|en
d
d
a
a

t
t
du
du
o
o

c tha
c tha

nh
nh
qua
qua

cao trong cong r|e


cao trong cong r|e

c ba
c ba

ng
ng
ca
ca

ch ch
ch ch

ro cho ho
ro cho ho

con
con
du
du
o
o

ng
ng
d
d
a
a

t
t
d
d
e
e

n nh
n nh
u
u
ng mu
ng mu

c t|eu co
c t|eu co

g|a
g|a

tr|.
tr|.
0
0
o
o

ng tho
ng tho

| g|u
| g|ud
d
o ho
o ho

g|a
g|a

m
m
bo
bo

t nh
t nh
u
u
ng ra
ng ra

o ca
o ca

n ga, kho
n ga, kho

khan torng r|e


khan torng r|e

c th
c th
u
u
c h|e
c h|e

n mu
n mu

c
c
t|eu
t|eu
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
L
L


Ih0
Ih0


I 00N
I 00N
00
00
0
0


N0
N0
0
0
4
4


I I0
I I0


I M0
I M0


0 II0
0 II0

{house
{house

s Fath
s Fath
-
-
goa| Iheor,)
goa| Iheor,)
h4Nh I 004 Nh4

L4Nh 040
0h

dan {0|rect|re)
ho tro

{5uort|re)
Iham du

{Fart|c|at|re)
0|nh huong thanh t|ch
{4ch|erement-or|ented)
Nh4

L4Nh 040
00

hI0 q04
Iao dong |uc thuc da,
nhan r|en
Iao ra su

ha| |ong cho
nhan r|en
Nhan r|en t|n tuong nha

|anh dao
040 0IM 004 N000I
Nh4N IN
M0I I800N0 N0I 80

004 I0

0h00
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
04
04


0 h4
0 h4


Nh I 00
Nh I 00


4 Nh4
4 Nh4


L4Nh
L4Nh
0
0
4
4


0
0

{Fath {Fath- -0oa| Leadersh| 8ehar|ors) 0oa| Leadersh| 8ehar|ors)

0h
0h

dan {0|rect|re)
dan {0|rect|re)

No
No

| ro cho nhan r|en b|e


| ro cho nhan r|en b|e

t re
t re

ke
ke

hoa
hoa

ch cung nh
ch cung nh
u
u
h
h
u
u
o
o

ng dan
ng dan
ch| t|e
ch| t|e

t, ro ra
t, ro ra

ng
ng
d
d
e
e

hoa
hoa

n tha
n tha

nh nh|e
nh nh|e

m ru
m ru

ho tro
ho tro

{5uort|re)
{5uort|re)

Ihan th|e
Ihan th|e

n cung nh
n cung nh
u
u
quan tam
quan tam
d
d
e
e

n nhu ca
n nhu ca

u cu
u cu

a ng
a ng
u
u
o
o

| nhan
| nhan
r|en
r|en

Iham d
Iham d
u
u
{Fart|c|at|re)
{Fart|c|at|re)

I
I
u
u
ra
ra

n, ba
n, ba

n ba
n ba

c, tha
c, tha

o |ua
o |ua

n ro
n ro

| nhan r|en tr
| nhan r|en tr
u
u
o
o

c kh| ra qu,e
c kh| ra qu,e

t
t
d
d
|nh
|nh

0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o

ng tha
ng tha

nh t
nh t
|
|
ch {4ch|erement
ch {4ch|erement

or|ented)
or|ented)

Ih|e
Ih|e

t |a
t |a

nh
nh
u
u
ng mu
ng mu

c t|eu tha
c t|eu tha

ch th
ch th
u
u
c ra
c ra

k,
k,

ro
ro

ng ra
ng ra

o r|e
o r|e

c
c
hoa
hoa

n tha
n tha

nh mu
nh mu

c t|eu cu
c t|eu cu

a ca
a ca

nhan/nho
nhan/nho

m
m
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0
0
ng du
ng du


ng trong to
ng trong to


ch
ch
u
u
c
c
I.
I.
K, nang/k|nh ngh|e
K, nang/k|nh ngh|e


m
m
2.
2.
Kha
Kha


nang k|e
nang k|e


m soa
m soa


t
t
Iha
Iha


nh t
nh t
|
|
ch
ch
Iham d
Iham d
u
u
ho tro
ho tro

0h
0h


dan
dan
0
0
a
a


c
c
d
d
|e
|e


m cu
m cu


a nhan r|en
a nhan r|en
I.
I.
0a
0a


u tru
u tru


c nh|e
c nh|e


m ru
m ru

2.
2.

M
M
u
u
c
c
d
d
o
o


ga
ga


n ke
n ke


t g|
t g|
u
u
a
a
ca
ca


c tha
c tha


nh r|en trong
nh r|en trong
nho
nho


m
m
Iha
Iha


nh t
nh t
|
|
ch
ch
Iham d
Iham d
u
u
ho tro
ho tro

0h
0h


dan
dan
Mo| tr
Mo| tr
u
u
o
o


ng no
ng no


| bo
| bo


cu
cu


a
a
to
to


ch
ch
u
u
c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0804NIZ4II0N4L
0804NIZ4II0N4L
8h4I08
8h4I08
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
q04
q04


N L
N L


IhI
IhI


I K
I K


4N h04
4N h04


4
4


Ih4
Ih4
0
0
0
0


I 00
I 00


4 I0
4 I0


0h
0h
0
0
0
0
{M4N40IN0 0804NIZ4II0N
{M4N40IN0 0804NIZ4II0N
05I0N, 00LI08 4N0 0h4N0)
05I0N, 00LI08 4N0 0h4N0)
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0
M0


0 II0
0 II0
I.
I.

0|a
0|a


| th
| th
|
|
ch re
ch re


ca
ca


c kha
c kha


| n|e
| n|e


m re
m re


ran hoa
ran hoa


to
to

ch
ch
u
u
c
c
2.
2.

Mo ta
Mo ta


ca
ca


c tha
c tha


nh to
nh to


cu
cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c
3.
3.

Ir
Ir

nh ba
nh ba


, re
, re


ca
ca


c da
c da


ng ran hoa
ng ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c
4.
4.

Iha
Iha


o |ua
o |ua


n re
n re


s
s
u
u

kha
kha


c nhau g|
c nhau g|
u
u
a ran hoa
a ran hoa

to
to


ch
ch
u
u
c Nha
c Nha


t 8a
t 8a


n ra
n ra


Fh
Fh
u
u
ong Ia,
ong Ia,
5.
5.

Fha
Fha


c hoa
c hoa


qua
qua


tr
tr

nh h
nh h

nh tha
nh tha


nh, tha,
nh, tha,
d
d
o
o


|
|
ra
ra


du, tr
du, tr


ran hoa
ran hoa

NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA


50
50
0
0
0
0


h4
h4


Nh I I80N0 I0
Nh I I80N0 I0


0h
0h
0
0
0
0
h4Nh I I0

0h00
0804NIZ4II0N4L
8h4I08
I/ Nang

suat
{Froduct|r|t,)
2/ ang

mat
{4bsence)
3/ Ihu,en

chu,en
{Iurnorer)
4/ Ihoa

man
{5at|sfact|on)
0ac

t|nh

t|eu

su

ca

nhan
8|ograh|ca| character|st|cs
I|nh

canh
Fersona||t,
0|a

tr|, tha|

do
a|ues, 4tt|tude
Kha

nang
4b|||t,
0ong

|uc
Mot|rat|on
Nhan

thuc
Fercet|on
hoc

ta
Learn|ng
q0I 0jNh
04

Nh4N
Ind|r|d|a|
0ec|s|on
Mak|ng
04F 00
04
Nh4N
Iha,

do|

to

chuc
0rgan|zat|ona|
0hange
an

hoa

to

chuc
0rgan|zat|ona|
0u|ture
0o

cau

to

chuc
0rgan|zat|ona|
5tructure
Lanh

dao
Leadersh|
Iung

dot
0onf||ct
0o

cau

nhom
0rou structure
Iru,en

thong
0ommun|cat|on
qu,et

d|nh

Nhom
0rou dec|son
04F 00
Nh0M
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
4N h04
4N h04


I0
I0


0h
0h
0
0
0
0

La
La

mo
mo

t he
t he

tho
tho

ng ca
ng ca

c g|a
c g|a

tr|, ca
tr|, ca

c quan n|e
c quan n|e

m, chua
m, chua

n
n
m
m
u
u
c, ngu,en ta
c, ngu,en ta

c ra
c ra

ca
ca

c
c
tru,e
tru,e

n tho
n tho

ng
ng
du
du
o
o

c |anh
c |anh
d
d
a
a

o cao ca
o cao ca

nha
nha

t ra
t ra

ca
ca

c
c
tha
tha

nh r|en trong to
nh r|en trong to

ch
ch
u
u
c
c
cu
cu

ng ch|a se
ng ch|a se

ra
ra

cam ke
cam ke

t
t
th
th
u
u
c h|e
c h|e

n. I
n. I
u
u
d
d
o
o

ta
ta

o nen
o nen
s
s
u
u
kha
kha

c b|e
c b|e

t ro
t ro

| to
| to

ch
ch
u
u
c
c
kha
kha

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
8a
8a


n cha
n cha


t cu
t cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c

Io
Io

ch
ch
u
u
c t
c t
u
u
no
no

co
co

mo
mo

t cha
t cha

t |
t |
u
u
o
o

ng khong the
ng khong the

quan sa
quan sa

t
t
du
du
o
o

c
c

mo
mo

t hong ca
t hong ca

ch, mo
ch, mo

t t
t t
|
|
nh
nh
ca
ca

ch, mo
ch, mo

t ca
t ca

ch th
ch th
u
u
c nha
c nha

t t
t t
d
d
|nh na
|nh na

o
o
d
d
o
o

trong
trong
r|e
r|e

c g|a
c g|a

| qu,e
| qu,e

t ra
t ra

n
n
d
d
e
e

d
d
|e
|e

u na
u na

, co
, co

the
the

M4
M4

Nh
Nh
M
M
ra
ra

M4Nh LI
M4Nh LI

I
I
hon ra
hon ra

t nh|e
t nh|e

u so ro
u so ro

| nh
| nh
u
u
ng
ng
me
me

nh |e
nh |e

nh cu
nh cu

a ba
a ba

t k,
t k,

ca
ca

nhan na
nhan na

o hoa
o hoa

c ba
c ba

t k,
t k,

mo
mo

t he
t he

tho
tho

ng ch
ng ch
|
|
nh th
nh th
u
u
c na
c na

o.
o.

0
0
e
e

h|e
h|e

u ||nh hon cu
u ||nh hon cu

a mo
a mo

t to
t to

ch
ch
u
u
c
c
d
d
o
o

| ho
| ho

| chu
| chu

ng
ng
ta ha
ta ha

|
|
d
d
| sau, r
| sau, r
u
u
o
o

t qua ca
t qua ca

c ca
c ca

u tru
u tru

c, ngu,en
c, ngu,en
ta
ta

c cu
c cu

a to
a to

ch
ch
u
u
c, ca
c, ca

c ra
c ra

o ca
o ca

n
n
d
d
e
e

to
to

| mo
| mo

t the
t the

g|o
g|o

|
|
nga
nga

m cu
m cu

a
a
an hoa
an hoa

Io
Io

0h
0h
u
u
c
c

K||man, 8. h
K||man, 8. h
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
8a
8a


n cha
n cha


t cu
t cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c

Mo
Mo

t da
t da

ng cu
ng cu

a nh
a nh
u
u
ng g|a
ng g|a

d
d
|nh co ba
|nh co ba

n
n

du
du
o
o

c
c
sa
sa

ng ta
ng ta

o,
o,
du
du
o
o

c kha
c kha

m ha
m ha

hoa
hoa

c
c
du
du
o
o

c ha
c ha

t tr|e
t tr|e

n
n
bo
bo

| ca
| ca

c nho
c nho

m kh| ho
m kh| ho

ho
ho

c re
c re

ca
ca

ch th
ch th
u
u
c g|a
c g|a

|
|
qu,e
qu,e

t oo
t oo

| nh
| nh
u
u
ng ra
ng ra

n
n
d
d
e
e

cu
cu

a th
a th
|
|
ch
ch
u
u
ng ro
ng ro

| mo
| mo
tr
tr
u
u
o
o

ng ben ngoa
ng ben ngoa

| ra
| ra

ho
ho

| nha
| nha

ben trong
ben trong

nh
nh
u
u
ng g|a
ng g|a

d
d
|nh co ba
|nh co ba

n na
n na

,
,
d
d
a ra
a ra

n ha
n ha

nh to
nh to

t ra
t ra

du
du
o
o

c quan tam |a
c quan tam |a

co
co

g|a
g|a

tr| r
tr| r

ra
ra

,
,
du
du
o
o

c da
c da

, cho
, cho
nh
nh
u
u
ng tha
ng tha

nh r|en mo
nh r|en mo

| nh
| nh
u
u
nh
nh
u
u
ng ca
ng ca

ch th
ch th
u
u
c
c
d
d
u
u

ng
ng
d
d
e
e

nha
nha

n th
n th
u
u
c su, ngh
c su, ngh

, ra
, ra

ca
ca

m g|a
m g|a

c trong
c trong
quan he
quan he

ro
ro

| ca
| ca

c ra
c ra

n
n
d
d
e
e

5che|n, I985
5che|n, I985
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c ,e
c ,e


u to
u to


cu
cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c
Ngon ngu
Ngh| |e
quan n|em re

tham m,
8|eu tuong rat chat
N|em t|n
0huan muc dao duc
I|eu chuan g|a

tr|
0|eu duoc cha nhan
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
0a
0a


c ,e
c ,e


u to
u to


cu
cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c
VH
DN
S

THA NHN
GI
TR
NIM
TIN
CHUN
MC
BIU
TNG
LCH
S
NGHI
L
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Mo h
Mo h

nh ta
nh ta


ng bang ch
ng bang ch

m
m

Kh|
Kh|
d
d
o
o

| ma
| ma

t ro
t ro

| nh
| nh
u
u
ng
ng
tha
tha

ch th
ch th
u
u
c ra
c ra

nh
nh
u
u
ng
ng
nh|e
nh|e

m ru
m ru

ha
ha

ng nga
ng nga

,, mo
,, mo

t
t
ran hoa
ran hoa

to
to

ch
ch
u
u
c cu
c cu

the
the

ra
ra

ca
ca

c nho
c nho

m ran hoa
m ran hoa

kha
kha

c nhau {
c nhau {

nh
nh
u
u
ng s
ng s
u
u
ho
ho

|,
|,

cu
cu

c bo
c bo

) no
) no

| |en
| |en
t
t
u
u
ra
ra

t nh|e
t nh|e

u ca
u ca

c qua
c qua

tr
tr

nh quan he
nh quan he

ra
ra

g|ao
g|ao
t|e
t|e

.
.
040 I800
4N h04
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
5
5
u
u

d
d
o
o


ng nha
ng nha


t cu
t cu


a ran hoa
a ran hoa


to
to


ch
ch
u
u
c
c

an hoa
an hoa

ch
ch
|
|
nh tho
nh tho

ng
ng

an hoa
an hoa

nho
nho

m
m
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


ch
ch
|
|
nh tho
nh tho


ng
ng

L
L

nh
nh

ng gi
ng gi

tr
tr

c
c

t li
t li

c chia s
c chia s

b
b

i a s
i a s

c
c

c th
c th

nh vin trong
nh vin trong
doanh nghi
doanh nghi

p.
p.
y l
y l

nh
nh

ng gi
ng gi

tr
tr

vn h
vn h

a
a
c
c

a t
a t

ch
ch

c m
c m

ng
ng

i
i
ta s
ta s

ngh
ngh

n hay
n hay
nh
nh

c
c

n khi n
n khi n

i v
i v

t
t

ch
ch

c n
c n

y v
y v

ch
ch

ng
ng
h
h

ng d
ng d

n h
n h

nh vi c
nh vi c

a
a
ng
ng

i lao
i lao

ng trong
ng trong
t
t

ch
ch

c
c

.
.
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


nho
nho


m
m

L
L

nh
nh

ng gi
ng gi

tr
tr

vn
vn
h
h

a
a

c chia s
c chia s

b
b

i
i
m
m

t s
t s

th
th

nh vin trong
nh vin trong
t
t

ch
ch

c (m
c (m

t b
t b

ph
ph

n,
n,
phng, ban,
phng, ban,

).
).
Vn h
Vn h

a
a
nh
nh

m l
m l

k
k

t qu
t qu

c
c

a
a
nh
nh

ng v
ng v

n
n

ho
ho

c
c
nh
nh

ng kinh nghi
ng kinh nghi

m
m

c chia s
c chia s

b
b

i c
i c

c
c
th
th

nh vin c
nh vin c

a m
a m

t b
t b

ph
ph

n hay m
n hay m

t nh
t nh

m
m
ng
ng

i trong t
i trong t

ch
ch

c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


ma
ma


nh/ ,e
nh/ ,e


u
u
4N h04
M4Nh/0
M00 00

0hI4 5
0I4

I8j 00I L0I
04M KI Ih00 hIN
040 0I4

I8j 00I L0I
Ih0N 0h0N
Ih4F
KIM 504I
h4Nh I
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


to
to


ch
ch
u
u
c ma
c ma


nh
nh
Ir|e
Ir|e


t |,
t |,


du
du
o
o


c ch|a se
c ch|a se


ro
ro


ng ra|
ng ra|
0a
0a


nhan
nhan
4nh hu
4nh hu


ng
ng
I|n ra
I|n ra


o ngh| th
o ngh| th
u
u
c, ngh| |e
c, ngh| |e
Iha
Iha


u h|e
u h|e


u to
u to


t nh
t nh
u
u
ng |ua
ng |ua


t |e
t |e


h|
h|
ch
ch
|
|
nh th
nh th
u
u
c
c
I|n ra
I|n ra


ng nh
ng nh
u
u
ng g
ng g


nhan r|en |a
nhan r|en |a


m |a
m |a


quan tro
quan tro


ng cho ng
ng cho ng
u
u
o
o


| kha
| kha


c
c
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nha
Nha


t 8a
t 8a


n ra
n ra


Fh
Fh
u
u
ong Ia,
ong Ia,
0
0
jNh I
jNh I

Nh
Nh
0
0
jNh L
jNh L
0
0
0
0


N0
N0
hoa
hoa


n th|e
n th|e


n qua
n qua


tr
tr

nh
nh
Ke
Ke


t qua
t qua

Iha
Iha


|
|
d
d
o
o


/no |
/no |
u
u
c cu
c cu


a mo
a mo


| ng
| ng
u
u
o
o


|
|
d
d
o
o


|
|
ro
ro


| r|e
| r|e


c hoa
c hoa


n th|e
n th|e


n
n
Ih
Ih
u
u
c h|e
c h|e


n cu
n cu


a mo
a mo


| ng
| ng
u
u
o
o


|
|
ho tro
ho tro


/
/
d
d
o
o


ng r|en
ng r|en
K|e
K|e


m soa
m soa


t
t
0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o


ng da
ng da


| ha
| ha


n, th
n, th
u
u
o
o


ng
ng
d
d
o
o


|
|
ho
ho


| tha,
| tha,
d
d
o
o


| ha
| ha


nh r|
nh r|
0
0
|nh h
|nh h
u
u
o
o


ng nga
ng nga


n ha
n ha


n ra
n ra


tr
tr
u
u
c
c
t|e
t|e


ho
ho

I. I.

K, K,

|ua |ua

t t
2. 2.

qua qua

n |, n |,

tho tho

| g|an | g|an
3. 3.

Fha Fha

t tr|e t tr|e

n k, nang n k, nang
4. 4.

Iham g|a ra Iham g|a ra

s su u

ga ga

n bo n bo
5. 5.

I|nh tha I|nh tha

n, n, d da a

o o du du c c
6. 6.

Iu,e Iu,e

n n d da a

t t
I.
I.

0oanh so
0oanh so

2.
2.

0h| h
0h| h
|
|
3.
3.

Lo
Lo


| nhua
| nhua


n
n
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


to
to


ch
ch
u
u
c ra
c ra


th
th
u
u
c h|e
c h|e


n
n
4N h04
I0 0h00
h Ih0N0 q04N L
he thong hoach d|nh
0au truc to chuc
he thong hat tr|en to chuc
h Ih0N0 4N h4Nh
he thong thong t|n quan |,
0|eu do, market|ng, ban hang, h8, . .
54N Fh4M 4 0j0h 0
Nhan dang san ham thuc ra san ham danh ngha
Ihj I800N0
Fhat tr|en cac han khuc th| truong
Fhat tr|en cac N|che
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
an hoa
an hoa


to
to


ch
ch
u
u
c ra
c ra


th
th
u
u
c h|e
c h|e


n
n

an hoa
an hoa

to
to

ch
ch
u
u
c co
c co

the
the

co
co

mo
mo

t a
t a

nh h
nh h
u
u
o
o

ng to |o
ng to |o

n to
n to

|
|
h|e
h|e

u qua
u qua

da
da

| ha
| ha

n re
n re

ma
ma

t k|nh te
t k|nh te

cu
cu

a to
a to

ch
ch
u
u
c
c

Iha
Iha

m ch
m ch
|
|
00 co
00 co

the
the

se |a
se |a

mo
mo

t nhan to
t nhan to

quan tro
quan tro

ng hon
ng hon
trong r|e
trong r|e

c xa
c xa

c
c
d
d
|nh tha
|nh tha

nh cong ha, tha


nh cong ha, tha

t ba
t ba

| cu
| cu

a to
a to

ch
ch
u
u
c trong tha
c trong tha

k,
k,

to
to

|
|

Khong th|e
Khong th|e

u ca
u ca

c ran hoa
c ran hoa

to
to

ch
ch
u
u
c ngan ca
c ngan ca

n ra
n ra

|a
|a

m
m
g|a
g|a

m h|e
m h|e

u qua
u qua

da
da

| ha
| ha

n re
n re

ta
ta

| ch
| ch
|
|
nh cu
nh cu

a cong t,, no
a cong t,, no

ha
ha

|
|
du
du
o
o

c ha
c ha

t tre|6n3 ra
t tre|6n3 ra

t de da
t de da

ng nga, ca
ng nga, ca

kh| cong
kh| cong
t, co
t, co

toa
toa

n |a
n |a

nh
nh
u
u
ng ng
ng ng
u
u
o
o

| thong m|nh ta
| thong m|nh ta

| g|o
| g|o

|
|

Ma
Ma

c du
c du

ra
ra

t kho
t kho

khan
khan
d
d
e
e

tha,
tha,
d
d
o
o

|, 00 co
|, 00 co

the
the

tang
tang
c
c
u
u
o
o

ng cha
ng cha

t |
t |
u
u
o
o

ng ra
ng ra

tr
tr

nh
nh
d
d
o
o

th
th
u
u
c h|e
c h|e

n nh|e
n nh|e

m ru
m ru

cu
cu

a
a
to
to

ch
ch
u
u
c |en ra
c |en ra

t nh|e
t nh|e

u
u
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng da
ng da


u h|e
u h|e


u su, ,e
u su, ,e


u cu
u cu


a hI0
a hI0
I.
I.

Nhan r|en khong tha
Nhan r|en khong tha


,
,
du
du
o
o


c t|e
c t|e


n
n
d
d
o
o


cu
cu


a doanh ngh|e
a doanh ngh|e

2.
2.

0a
0a


c nhan r|en co
c nhan r|en co


ca
ca


ch t|e
ch t|e


ca
ca


n ra
n ra


g|a
g|a


| qu,e
| qu,e


t ra
t ra


n
n
d
d
e
e


khong g|o
khong g|o


ng nhau
ng nhau
3.
3.

Ih|e
Ih|e


u s
u s
u
u

t|n t
t|n t
u
u
o
o


ng |an nhau g|
ng |an nhau g|
u
u
a nha
a nha


qua
qua


n |,
n |,


ra
ra


nhan
nhan
r|en
r|en
4.
4.

Nhan r|en ha
Nhan r|en ha


| th
| th
u
u
c h|e
c h|e


n nh
n nh
u
u
ng ke
ng ke


hoa
hoa


ch ba
ch ba


t ngo
t ngo


ra
ra


th|e
th|e


u nha
u nha


t qua
t qua


n
n
5.
5.

Iua
Iua


t h|e
t h|e


n nh|e
n nh|e


u t|n
u t|n
d
d
o
o


n khong ch
n khong ch
|
|
nh xa
nh xa


c
c
6.
6.

Nhan r|en ca
Nhan r|en ca


m tha
m tha


, h
, h

nh a
nh a


nh cu
nh cu


a doanh ngh|e
a doanh ngh|e


ch
ch
u
u
a
a
du
du
o
o


c qua
c qua


ng ba
ng ba


ch
ch
u
u
a
a
d
d
a
a


,
,
d
d
u
u


ra
ra


ch
ch
|
|
nh xa
nh xa


c
c
7.
7.

Nhan r|en cha
Nhan r|en cha


ng tha
ng tha


, co
, co


a
a


n t
n t
u
u
o
o


ng g
ng g


re
re


|anh
|anh
d
d
a
a


o cao
o cao
ca
ca


cu
cu


a to
a to


ch
ch
u
u
c
c
8.
8.

Nhan r|en to
Nhan r|en to


ra ba
ra ba


t man ro
t man ro


| nha
| nha


qua
qua


n |,
n |,


ca
ca


trung
trung
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
I4 0
I4 0
0
0
N0 4
N0 4


00 I8 4N h04
00 I8 4N h04


I0
I0


0h
0h
0
0
0
0
q04N I8j IN 040 04F
N|em t|n, g|a

tr|,
hanh dong
Nh4N Ih00

0I4

I8j
Nhat quan, trung thanh
0h04N M00, h4Nh I
Ih4I 00

4

NIM IIN
004 Nh4N IN
Ih0N0 IIN
0au chu,en
Iru,en thu,et
Fh4N Ih00N0
Ihang t|en
Ihua nhan
at chat
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
M0 hNh K
M0 hNh K


h04
h04


0h
0h
Ih4
Ih4
0
0
0
0


I I0
I I0


0h
0h
0
0
0
0
04Nh I84Nh I04N 040
Ia ho|

Fha |uat
Khoa hoc cong nghe
Nh0 040
Ih4 00I
Ih00 hIN 50

Ih4 00I
hI0 q04

004
I0

0h00
Iha, do| ca| g

?
Lua chon ch|en
|uoc tha, do|
Iha, do| nhu the nao ?
Mo hnh cua LwIN
Nhu cau, muc t|eu,
ke

hoach ra

h|eu
qua

hoat dong cua
to

chuc
K, thuat, cong nghe
5an ham
0au truc to chuc
Iha| do, hanh r| ra
an hoa trong to chuc
8a dong
0hu,en d|ch
Ia| d|nh hnh
4F L00 I0

M0I I800N0
4F L00 I0

N0I 80
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Nh
Nh
u
u
ng g|a
ng g|a


tr| cu
tr| cu


a ca
a ca


c cong t, ha
c cong t, ha


ng
ng
d
d
a
a


u
u

8a
8a

n cho nhan r|en ba


n cho nhan r|en ba

n ha
n ha

ng
ng

hew|ett Fackard
hew|ett Fackard

Ng
Ng
u
u
o
o

| |en ke
| |en ke

hoa
hoa

ch ha
ch ha

| th
| th
u
u
c h|e
c h|e

n ke
n ke

hoa
hoa

ch
ch

-
-
Iexas
Iexas
Instrumnets
Instrumnets

0|ch ru
0|ch ru

48 g|o
48 g|o

ba
ba

t c
t c
u
u
no|
no|
d
d
au tren the
au tren the

g|o
g|o

|
|

-
-
0ater|||ar
0ater|||ar

I8M co
I8M co

ngh
ngh

a |a
a |a

d|ch ru
d|ch ru

I8M
I8M

I|e
I|e

n bo
n bo

|a
|a

sa
sa

n ha
n ha

m quan tro
m quan tro

ng nha
ng nha

t cu
t cu

a chu
a chu

ng ta
ng ta

0
0

Khong ba
Khong ba

t ngo
t ngo

ho||da, Inns
ho||da, Inns

Io
Io

ng co
ng co

ng bo
ng bo

| ten, to
| ten, to

ng cong bo
ng cong bo

| ba
| ba

n cha
n cha

t
t

Iota|
Iota|

Khong bao g|o


Khong bao g|o

bo
bo

che
che

t ,
t ,

t
t
u
u
o
o

ng re
ng re

sa
sa

n ha
n ha

m
m

3M
3M
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
II
II


N I8Nh Ih4
N I8Nh Ih4
0
0
0
0


I 00
I 00


4 LwIN
4 LwIN

84
84
0
0
0N0
0N0
: chua
: chua

n b| sa
n b| sa

n sa
n sa

ng cho s
ng cho s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|

Io
Io

| th|e
| th|e

u hoa
u hoa

s
s
u
u
kha
kha

ng c
ng c
u
u

0h0
0h0

N 0j0h
N 0j0h
: Ih
: Ih
u
u
c h|e
c h|e

n s
n s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|

I|e
I|e

n ha
n ha

nh tha,
nh tha,
d
d
o
o

| {ca
| {ca

nhan ra
nhan ra

nho
nho

m), nh|e
m), nh|e

m ru
m ru

,
,
ca
ca

u tru
u tru

c, k, tha
c, k, tha

t
t

I4
I4

I
I
0
0
jNh hNh
jNh hNh
: 0
: 0

n
n
d
d
|nh s
|nh s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|

0u
0u

ng co
ng co

ra
ra

d
d
a
a

nh g|a
nh g|a

ca
ca

c ke
c ke

t qua
t qua

cu
cu

a s
a s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io


| th|e
| th|e


u hoa
u hoa


nh
nh
u
u
ng ca
ng ca


n tro
n tro


d
d
o
o


| ro
| ro


| s
| s
u
u

tha,
tha,
d
d
o
o


|
|

8|e
8|e

n ha
n ha

h
h
u
u
u h|e
u h|e

u nha
u nha

t
t
d
d
e
e

|oa
|oa

| bo
| bo

ca
ca

m g|a
m g|a

c ba
c ba

t an do
t an do
s
s
u
u
khong ro ra
khong ro ra

ng
ng

0|a
0|a

| th
| th
|
|
ch nhu ca
ch nhu ca

u re
u re

s
s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|

Mo
Mo

t kh|
t kh|
du
du
o
o

c thu,e
c thu,e

t hu
t hu

c,
c,
con ng
con ng
u
u
o
o

| se th
| se th
u
u
c h|e
c h|e

n s
n s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|

a
a

n
n
d
d
e
e

: to
: to

n ke
n ke

m tho
m tho

| g|an
| g|an
Ih0N0 IIN
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io


| th|e
| th|e


u hoa
u hoa


nh
nh
u
u
ng ca
ng ca


n tro
n tro


d
d
o
o


| ro
| ro


| s
| s
u
u

tha,
tha,
d
d
o
o


|
|

0ung ca
0ung ca

nh
nh
u
u
ng k|e
ng k|e

n th
n th
u
u
c ra
c ra

k, nang mo
k, nang mo

|
|

8ao go
8ao go

m ca
m ca

r|e
r|e

c ho
c ho

c ta
c ta

ra
ra

hua
hua

n |u,e
n |u,e

n ha
n ha

nh r|
nh r|

a
a

n
n
d
d
e
e

:
:
0
0
o
o

| ho
| ho

| nh|e
| nh|e

u tho
u tho

|
|
g|an ra
g|an ra

ch| h
ch| h
|
|
Ih0N0 IIN
040 I40
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io


| th|e
| th|e


u hoa
u hoa


nh
nh
u
u
ng ca
ng ca


n tro
n tro


d
d
o
o


| ro
| ro


| s
| s
u
u

tha,
tha,
d
d
o
o


|
|

0a
0a

c nho
c nho

m tham g|a ra
m tham g|a ra

o qua
o qua

tr
tr

nh tha,
nh tha,
d
d
o
o

| thong qua tha


| thong qua tha

o
o
|ua
|ua

n
n

0|a
0|a

m bo
m bo

t nh
t nh
u
u
ng
ng
d
d
|e
|e

u ch
u ch
u
u
a b|e
a b|e

t
t

4
4

nh h
nh h
u
u
o
o

ng cu
ng cu

a nho
a nho

m se ma
m se ma

nh
nh
me
me
d
d
o
o

| ro
| ro

| tha,
| tha,
d
d
o
o

| cu
| cu

a ca
a ca

nhan
nhan

a
a

n
n
d
d
e
e

: to
: to

n ke
n ke

m tho
m tho

| g|a ra
| g|a ra

cung co
cung co

kha
kha

nang nho
nang nho

m qu,e
m qu,e

t
t
d
d
|nh cho
|nh cho

ng |a
ng |a

| s
| s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

|
|
Ih0N0 IIN
040 I40
Ih4M 0I4
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io


| th|e
| th|e


u hoa
u hoa


nh
nh
u
u
ng ca
ng ca


n tro
n tro


d
d
o
o


| ro
| ro


| s
| s
u
u

tha,
tha,
d
d
o
o


|
|

Iang r|e
Iang r|e

c khu,e
c khu,e

n kh
n kh
|
|
ch tren
ch tren
co so
co so

thoa
thoa

thua
thua

n ra
n ra

ba
ba

ng |o
ng |o

ng
ng

a
a

n
n
d
d
e
e

: to
: to

n ke
n ke

m ch| h
m ch| h
|
|
. 0h|
. 0h|
h
h
|
|
co
co

the
the

tang nh|e
tang nh|e

u hon cho
u hon cho
nh
nh
u
u
ng s
ng s
u
u
r|e
r|e

c t|e
c t|e

sau trong
sau trong
t
t
u
u
ong |a|
ong |a|
Ih0N0 IIN
040 I40
Ih4M 0I4
04M Fh4N
NGUYEN VAN THUY, MBA NGUYEN VAN THUY, MBA
Io
Io


| th|e
| th|e


u hoa
u hoa


nh
nh
u
u
ng ca
ng ca


n tro
n tro


d
d
o
o


| ro
| ro


| s
| s
u
u

tha,
tha,
d
d
o
o


|
|

ng
ng
u
u
o
o

| |ao
| |ao
d
d
o
o

ng cha
ng chanha
nha

n s
n s
u
u
tha,
tha,
d
d
o
o

| ba
| ba

ng ca
ng ca

ch
ch
d
d
e doa
e doa

g|a
g|a

m thu nha
m thu nha

, ha,
, ha,
b| tho| r|e
b| tho| r|e

c, . .
c, . .

a
a

n
n
d
d
e
e

:
:

Lo
Lo

ng t|n g|a
ng t|n g|a

m xuo
m xuo

ng
ng

0o
0o

the
the

ta
ta

o ra nh|e
o ra nh|e

u s
u s
u
u
cho
cho

ng
ng
d
d
o
o

| t|nh r| hon
| t|nh r| hon
Ih0N0 IIN
040 I40
Ih4M 0I4
04M Fh4N
I80N0 Fh4I