Vous êtes sur la page 1sur 2

Stoj przed wami jako trzeci w historii cudzoziemiec, nie piastujcy zacnych

wielkich funkcji pastwowych, ktrego zaproszono, aby przemwi przed poczonymi


Izbami Kongresu Stanw Zjednoczonych. Tego Kongresu, ktry dla wielu ucinionym
i pozbawionych swoich praw ludzi na wiecie wydaje si wiatem wolnoci i
ostoj praw czowieka. Stoj przed wami, by w imieniu swojego narodu mwi do
Ameryki, do obywateli pastwa i kontynentu, u ktrego wrt stoi synna Statua
Wolnoci. Jest to dla mnie zaszczyt tak wielki, chwila tak podniosa, e trudno mi to
z czymkolwiek porwna.

Pojcie Stanw Zjednoczonych kojarzy si ludziom w Polsce z wolnoci i


demokracj, ze wspaniaomylnoci i ofiarnoci, z ludzk przyjani i
przyjaznym czowieczestwem. Wiem, nie wszdzie Ameryka tak jest
postrzegana. Ja mwi o tym, jaki jest obraz w Polsce, obraz ten zosta
utrwalony przez liczne dobre dowiadczenia historyczne, a jest spraw znan, e
Polacy odpacaj za serce sercem. wiat pamita o wspaniaej zasadzie
amerykaskiej demokracji, o rzdach ludu, przez lud i dla ludw. Pamitam te o
niej ja, robotnik z gdaska stoczni, ktry cae swe ycie wraz z innymi czonkami
ruchu Solidarnoci, powici dla tej wanie zasady rzdw ludu, przez lud i dla
ludw. Przeciw przywilejom i monopolowi, przeciw amaniu prawa, przeciw deptaniu
ludzkiej

godnoci,

przeciw

pogardzie

niesprawiedliwoci.

Takie

wanie,

przypominajce Abrahama Lincolna i ojcw zaoycieli Republiki Amerykaskiej,


przypominajce te fundamenty i ideay amerykaskiej Deklaracji Niepodlegoci i
amerykaskiej Konstytucji, s zasady i wartoci, jakimi kieruje si wielki ruch
polskiej Solidarnoci, ruch skuteczny. Wiem, e Amerykanie s ludmi zarazem
idealistycznymi, ale i praktycznymi, ludmi zdrowego rozsdku i logicznego dziaania.
cz te cechy z wiar w ostateczne zwycistwo dobra, ale wol skuteczn prac
od wygaszania przemwie. Bardzo dobrze ich rozumiem. Ja te nie kocham si
w przemwieniach, wol fakty i prac, ceni skuteczno.

Oto fakt podstawowy i najwaniejszy. Chc tu powiedzie, e zrodzony przez


nard polski ruch spoeczny o piknej nazwie Solidarno jest ruchem
skutecznym. Jego walka przyniosa po dugich latach owoce, ktre dzisiaj kady
moe sam na wasne oczy zobaczy. Wskazaa ona kierunek i sposb dziaania,

ktre obecnie maj wpyw na miliony ludzi mwicych rnymi jzykami. Naruszya
monopole, a wiele z nich przeamaa, otworzya zupenie nowe horyzonty, a
przecie i to trzeba z ca moc podkreli, bya to walka prowadzona przy
cakowitym wyrzeczeniu si przemocy. Wtrcono nas do wizie, wyrzucono z
pracy, czasem zabijano, a my nigdy nikogo nie uderzylimy, niczego nie
zburzylimy, nie wybilimy nawet jednej szyby, ale bylimy uparci, bardzo
uparci, gotowi do powice, zdolni do ofiar, wiedzielimy, czego chcemy, i
nasza sia okazaa si wiksza. Ruch o nazwie Solidarno dlatego uzyska
masowe poparcie, dlatego odnis sukcesy, e zawsze i w kadej sprawie
opowiada si za rozwizaniami lepszymi, bardziej ludzkimi, godniejszymi, a
przeciw brutalnoci i nienawici. By to zarazem ruch konsekwentny, uparty, nigdy
nie rezygnujcy. Wanie dlatego po tylu cikich latach, w ktrych byo tak wiele
tragicznych momentw dzisiaj odnosi sukcesy i wskazuje drog milionom ludzi w
Polsce i w innych krajach