Vous êtes sur la page 1sur 2
J J O O I I N N T T S S D D E

JJOOIINNTTSS DDEE CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN PPOOUURR DDAALLLLEE EENN BBEETTOONN

C C e e s s j j o o i i n n t
C C e e s s j j o o i i n n t
C C e e s s j j o o i i n n t
C C e e s s j j o o i i n n t
C C e e s s j j o o i i n n t

CCeess jjooiinnttss ssoonntt ccoonnçç uuss ppoouurr ppeerrmmeettttrree uunn mmoouuvveemmeenntt eennttrree ddeeuuxx ddaalllleess aaddjjaacceenntteess,, eenn mmêêmmee tteemmppss IIllss ppeerrmmeetttteenntt ddee ttrraannssfféérreerr ddaannss llaa ddaallllee lleess ccoonnttrraaiinntteess ccaauussééeess ppaarr lleess cchhaarrggeess eexxttéérriieeuurreess

FISSURE

e s s e e x x t t é é r r i i e

MMoouuvveemmeennttss bbiiddiirreeccttiioonnnneellss ppeerrmmiiss ppaarr llee jjooiinntt

e r r m m i i s s p p a a r r l

TREILLIS SOUDE

PPoossiittiioonnnneemmeenntt dduu ttrreeiilllliiss ssoouuddéé

u u t t r r e e i i l l l l i i

CCaarraaccttéé rriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess ::

àà DDoouubbllee ppllaaqquuee ddaacciieerr ééppaaiissssee ((33 mmmm)) eenn ffoorrmmee ddee LL àà 66 ggoouujjoonnss ppaarr bbaarrrree ddee 33 mm àà MMeessuurreess ssppéécciiffiiqquueess ssuurr ddeemmaannddee àà PPaalleetttteess ddee ((330000 xx 112200 xx 9900 ccmm)),, bbaarrrreess ddee 33 mm;; 1111 kkgg << PPooiiddss << 2200 kkgg//mmll

 

JJooiinntt

JJooiinntt

JJooiinntt

JJooiinntt

JJooiinntt

JJooiinntt

JJooiinntt

110000 mmmm

112255 mmmm

115500 mmmm

117755 mmmm

220000 mmmm

225555 mmmm

225500 mmmm

NNoommbbrree ddee mmll // ppaalleettttee

114477

112266

110055

110055

8844

8844

6633

PPooiiddss dduu jjooiinntt //mmll

1100,,9977 KKgg//mmll

1111,,0088 KKgg//mmll

1133,,3300 KKgg//mmll

1144,,9977 KKgg//mmll

1166,,0033 KKgg//mmll

1188,,0033 KKgg//mmll

2200,,0044 KKgg//mmll

GGOOUUJJOONN

TTyyppee GGoouujjoonn

ØØ 1188 mmmm

ØØ 1188 mmmm

ØØ 1188 mmmm

ØØ 1188 mmmm

ØØ 2200 mmmm

ØØ 2200 mmmm

ØØ 2200 mmmm

BBaarrrree LLiissssee

               

LLGG 880000

PPooiiddss uunniittaaiirree

11,,2200 KKgg

11,,2200 KKgg

11,,2200 KKgg

11,,2200 KKgg

11,,9977 KKgg

11,,9977 KKgg

11,,9977 KKgg

0 K K g g 1 1 , , 2 2 0 0 K K g

ETRIER

PIQUETS BOIS

MANCHON PVC

ETRIER PIQUETS BOIS MANCHON PVC 1 ERE FACE BETONNEE TREILLIS SOUDE GOUJON A A p p

1 ERE FACE BETONNEE

TREILLIS SOUDE

GOUJON
GOUJON

AApprrèèss aavvooiirr eeffffeeccttuuéé llee pprreemmiieerr ccôô ttéé ddee llaa ddaallllee,, lleess ppiiqquueettss ssoonntt eennlleevvééss,, lleess ggoouujjoonnss eenn aacciieerrss ssoonntt iinnsséérrééss ddaannss lleess mmaanncchhoonnss eenn PPVVCC eett llee sseeccoonndd ccôô ttéé ddee llaa ddaallllee eesstt ccoouulléé

2 EME FACE BETONNEEE

JOINT SOUPLE

o o u u l l é é 2 E M E FACE BETONNEEE JOINT SOUPLE

LLee ddoouubbllee mmoouuvveemmeenntt ddee ccee jjooiinntt àà ggoouujjoonn ssppéécciiffiiqquuee aa ééttéé ccoonnççuu ddaannss llee bbuutt ddee rrééssoouuddrree lleess pprroobbllèèmmeess ddee ccrrooiisseemmeenntt ddeess jjooiinnttss CCee ttyyppee ddee jjooiinntt eesstt ssppéécciiffiiqquueemmeenntt rreeccoommmmaannddéé ppoouurr lleess jjooiinnttss ttrrèèss lloonnggss oouu ddaannss llee ccaass ddee ddeeuuxx jjooiinnttss oorrtthhooggoonnaauuxx ssee ccrrooiissaanntt

o n n a a u u x x s s e e c c r
o n n a a u u x x s s e e c c r

MMAANNCCHHOONN OOVVAALLEE

GGOOUUJJOONN AACCIIEERR

V V A A L L E E G G O O U U J J

GGOOUUJJOONN AACCIIEERR

PPllaaqquueess eenn ppllaassttiiqquuee qquuii mmaaiinnttiieennnneenntt llaa bbaarrrree eenn ppoossiittiioonn ccoorrrreeccttee lloorrssqquuee lleess mmoouuvveemmeennttss ttrraannssvveerrssaauuxx nneexxiisstteenntt ppaass

x n n ’ ’ e e x x i i s s t t e

LLoorrssqquuiill yy aa «« mmoouuvveemmeenntt »» dduu ssooll,, lleess ppllaaqquueess eenn ppllaassttiiqquuee ssoonntt ccaassssééeess,, ccee qquuii ppeerrmmeett lleess mmoouuvveemmeennttss ttrraannssvveerrssaauuxx dduu ggoouujjoonn

MMAANNCCHHOONN OOVVAALLEE

LLuuttiilliissaattiioonn ddee ccee jjooiinntt àà ggoouujjoonnss pprréésseennttee bbeeaauuccoouupp pplluuss ddaavvaannttaaggeess qquuee lluuttiilliissaattiioonn dduunn jjooiinntt ccllaassssiiqquuee

--

--

--

--

n n t t c c l l a a s s s s i i

PPoossiittiioonnnneemmeenntt dduu jjooiinntt àà ggoouujjoonn ttrrèèss ssiimmppllee eett ttrrèèss rraappiiddee

IInnsseerrttiioonn rraappiiddee ddeess mmaanncchhoonnss ddee ffoorrmmee oovvaallee eenn PPVVCC qquuii ggaarrnniisssseenntt lleess ggoouujjoonnss

SSttaabbiilliissaattiioonn ffaacciillee :: àà llaaiiddee dduunn ppiiqquueett eenn bbooiiss ssuurr lleess ééttrriieerrss

CCeess mmêêmmeess ééttrriieerrss,, ssoouuddééss ssuurr lleess 22 ccôô ttééss dduu jjooiinntt,, ooffffrreenntt uunn ssuuppppoorrtt ppoouurr llee ttrreeiilllliiss ssoouuddééqquuii ppeeuutt êêttrree ccoorrrreecctteemmeenntt ppoossiittiioonnnnééddaannss llaa ddaallllee

EEnn ccoonncclluussiioonn,, lluuttiilliissaattiioonn dduu jjooiinntt ddee ccoonnssttrruuccttiioonn àà ggoouujjoonnss ppeerrmmeett uunn ggaaiinn ddee tteemmppss eett ddaarrggeenntt ccoonnssiiddéérraabbllee lloorrss ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ccoouullaaggee,, aassssuurraanntt llaa qquuaalliittééddeess jjooiinnttss,, lliinnttééggrriittééddee llaa ddaallllee eett llaa rréédduuccttiioonn ddee ssoonn eennttrreettiieenn àà uunn mmiinniimmuumm,, ttoouutt ppoouurr uunn iinnvveessttiisssseemmeenntt iinniittiiaall bbaass