Vous êtes sur la page 1sur 28

Beleidsverklaring

2014-2019

Dclaration politique
2014-2019

Bart Tommelein
Staatssecretaris voor Bestrijding
van de sociale fraude, Privacy en
Noordzee

Bart Tommelein
Secrtaire dEtat la Lutte
contre la Fraude sociale, la
Protection de la Vie prive et
la Mer du Nord

I.

Sociale fraude

De strijd tegen de sociale fraude, zij het


bijdragefraude door bedrijven en zelfstandigen,
uitkeringsfraude
door
burgers
of
grensoverschrijdende sociale fraude, zal tijdens
deze legislatuur verder worden opgevoerd.
Sociale fraude tast het draagvlak aan van onze
sociale zekerheid en belemmert de goede werking
van de arbeidsmarkt. Daarom moet ze kordaat en
efficint worden aangepakt.

I.

Fraude sociale

La lutte contre la fraude sociale, savoir la


fraude aux cotisations commise par les
entreprises et les indpendants, la fraude aux
allocations sociales commise par les citoyens ou
la fraude sociale transfrontalire, sera renforce
durant cette lgislature. La fraude sociale porte
atteinte la base mme de notre scurit
sociale et entrave le bon fonctionnement du
march du travail. Cest pourquoi il convient
Kritische succesfactoren in een succesvolle
d'aborder cette question avec fermet et
fraudebestrijding zijn onder meer snelheid van
efficacit.
optreden, een aangepaste structuur en het
beschikken over accurate informatie. Dit laatst
Nous pouvons notamment citer, parmi les
vergt een verregaande samenwerking en een
lments cls d'une lutte russie contre la
efficinte gegevensuitwisseling tussen alle
fraude, la rapidit dintervention, une structure
actoren betrokken bij de fraudebestrijding. De
adapte et la possession dinformations
laatste jaren werd op dat vlak al heel wat
prcises. Ce dernier lment exige une
vooruitgang
geboekt,
maar
collaboration approfondie et un change de
optimaliseringsmogelijkheden
moeten
donnes efficace entre tous les acteurs
onderzocht worden. Immers, de
beperkte
concerns par la lutte contre la fraude. De
middelen moeten zo efficint mogelijk ingezet
nombreux progrs ont t raliss ce niveau
worden om de inspanningen te concentreren op
ces dernires annes, mais il faut continuer de
de malafide bedrijven en personen.
rechercher des possibilits doptimisation. Les
moyens limits doivent en effet tre employs
Deze legislatuur beogen we op zijn minst 250
de manire aussi efficace que possible afin de
miljoen euro meer inkomsten en minder uitgaven
concentrer les efforts sur les personnes et les
te genereren, waarvan 50 miljoen euro in 2015,
entreprises malhonntes.
waardoor op termijn het overheidsbeslag en de
belastingen kunnen dalen. Lagere lasten zullen
Durant cette lgislature, nous avons pour
bijdragen aan meer jobs, de absolute focus van
objectif de gnrer au moins 250 millions
deze regering. De sociale fraude aanpakken is dus
d'euros de recettes en plus et de dpenses en
bij uitstek liberaal.
moins, dont 50 millions d'euros en 2015, ce qui
permettra terme de faire baisser les impts et
Om de sociale fraude te bestrijden, dienen
les prlvements publics. La rduction des
volgende drie transversale randvoorwaarden
charges contribuera la cration demplois, qui
vervuld te zijn:
est lobjectif absolu de ce gouvernement. Le
1) Een verlaging van de loonkosten, zij het

sectorspecifiek of lineair, zal de


aantrekkelijkheid om sociale fraude te
plegen, doen afnemen. Daarom zal het
beleid van loonkostvermindering van
deze regering een belangrijke hoeksteen
vormen van mijn beleid. In de
horecasector zullen collega Maggie De
Block, Minister voor Volksgezondheid en
Sociale Zaken, en ikzelf inzetten op een
goedkoop en flexibel systeem van flexijobs. Sectoroverschrijdend zullen de
indexsprong en de 1,350 miljard euro
lastenverlagingen de loonkosten doen
dalen in vergelijking met onze
belangrijkste handelspartners.
2) Verder moet de pakkans voldoende groot
zijn. Zoals in het verkeer de
snelheidslimieten slechts gerespecteerd
zullen worden mits voldoende en
doeltreffende
controles
en
een
maatschappelijk bewustzijn, zo moeten
ook inzake fraude de pakkans en het
maatschappelijk bewustzijn nog meer
vergroot worden. Via de huidige
technologie en bijvoorbeeld datamining
slagen de inspectiediensten er steeds
beter in om gericht te controleren op
basis van knipperlichtsituaties. Via de
witte kassa in de horeca en de
aanwezigheidsregistratie
op
grote
bouwwerven wordt de situatie op het
terrein steeds transparanter. Meer
transparantie en gerichtere controles
inzake fraude moeten het gevoel van
straffeloosheid in bepaalde gevallen
verminderen en het draagvlak voor de
strijd tegen sociale fraude vergroten. Ook
de samenwerking met justitie en de
magistratuur moeten daartoe optimaal
zijn. Elke euro die opgehaald wordt in
sociale fraude, is een euro minder
uitgaven of extra inkomsten voor de
overheid. Is een betere besteding van het
belastinggeld van ons allemaal.
3) Tenslotte moet ingezet worden op
eenvoudige wetgeving. Een aantal
fraudeurs maakt handig gebruik van de
complexiteit in de sociale en fiscale
wetgeving om bepaalde bijdragen en
belastingen te ontwijken of ontduiken. De
zorg
voor
administratieve
vereenvoudiging kan ertoe leiden dat een

traitement de la fraude sociale est donc une


action on ne peut plus librale.
Pour lutter contre la fraude sociale, les trois
conditions transversales pralables suivantes
doivent tre remplies :
1) Une rduction des cots salariaux, de
manire linaire ou spcifique au
secteur, rduira lattrait de la fraude
sociale. Cest pourquoi la politique de la
rduction des cots salariaux de ce
gouvernement sera l'une des pierres
angulaires de ma politique. Dans le
secteur de lhoreca, ma collgue Maggie
De Block, ministre de la Sant publique
et des Affaires sociales, et moi-mme
allons investir dans un systme flexible
et peu coteux de flexi-jobs. De manire
transsectorielle, le saut dindex et le
montant de 1,350 milliard deuros de
rduction de charges feront baisser les
cots salariaux en comparaison avec nos
principaux partenaires commerciaux.
2) Ensuite, le risque dtre pris doit tre
suffisamment grand. Comme cest le
cas dans la circulation routire o les
limites de vitesse ne seront respectes
que moyennant des contrles efficaces
et en suffisance et une sensibilisation
sociale, il convient daccrotre, en
matire de fraude, la sensibilisation
sociale et la crainte d'tre pris. Grce
la technologie moderne et au
datamining, par exemple, les services
dinspection peuvent encore mieux
raliser des contrles cibls, bass sur
des indices. La caisse blanche dans
lhoreca et lenregistrement des
prsences sur les grands chantiers de
construction permettent galement de
rendre la situation sur le terrain de plus
en plus transparente. Or, une plus
grande transparence et des contrles
antifraudes
plus
cibls
doivent
justement faire en sorte de rduire dans
certains cas le sentiment dimpunit et
daugmenter les capacits de lutte
contre la fraude sociale. La collaboration
avec la justice et la magistrature doit
aussi tre optimale cet gard. Chaque
euro rcupr dans le cadre de la fraude
sociale est un euro dpens en moins

aantal anomalien wordt weggewerkt en


er een grotere compliance kan
gerealiseerd worden. Ik zal mij alvast op
mijn
domeinen,
bijvoorbeeld
de
wetgeving
inzake
hoofdelijke
aansprakelijkheid, schijnzelfstandigheid,
sociale
antimisbruikbepaling,
enz.,
inzetten om deze wetgeving te evalueren
en waar mogelijk te vereenvoudigen.
Eenvoudige regels maken ook de
controles
minder
uitgebreid
en
transparanter.
Wat
opnieuw
het
draagvlak bij alle stakeholders om de
fraude aan te pakken, doet toenemen.
Ook bij de bevoegde collegas, de
Ministers van Werk, Sociale Zaken,
Financin en de Staatssecretaris voor
Administratieve Vereenvoudiging, zal ik
erop
aandringen
om
deze
vereenvoudigingstoets
te
doen.
Bijvoorbeeld de wetgeving op deeltijdse
arbeid leidt soms ongewild tot inbreuken.
Vanuit de fiscus en de RSZ wordt al langer
aangedrongen op een eenvormig
loonbegrip, ook dit zal verder binnen het
kader van een budgettaire neutraliteit
onderzocht worden.
In de loop van volgend jaar zullen, in lijn met het
regeerakkoord, volgende zeven werven opgestart
worden.

(1) Naar een 100% witte horeca

ou peru en plus pour les pouvoirs


publics. Il sagit dune meilleure
utilisation de largent public pour nous
tous.
3) Enfin, il faut aussi viser une lgislation
simple. Certains fraudeurs profitent
habilement de la complexit de la
lgislation sociale et fiscale pour viter
ou contourner certaines cotisations ou
certains impts. La simplification
administrative peut dboucher sur
llimination de certaines anomalies et
sur un plus grand respect. Je vais dj
travailler
dans
mes
domaines,
notamment la lgislation sur la
responsabilit
solidaire,
la
problmatique des faux indpendants,
les dispositions anti-abus en droit social,
etc., pour valuer cette lgislation et la
simplifier si possible. Des rgles simples
rendent aussi les contrles moins
tendus et plus transparents. Cela
augmente nouveau les capacits de
toutes les parties prenantes pour
aborder le problme de la fraude.
Jinsisterai aussi auprs de mes
collgues comptents, les ministres de
lEmploi, des Affaires sociales, des
Finances et le Secrtaire dEtat la
Simplification administrative, pour
raliser
cette
simplification.
La
lgislation sur le travail temps partiel
dbouche
par
exemple
parfois
involontairement sur des infractions.
LONSS et le fisc demandent dj depuis
longtemps une notion de rmunration
uniforme, un point qui sera aussi tudi
dans le cadre de la neutralit
budgtaire.

De horecasector heeft te kampen met heel wat


uitdagingen. Niet alleen komen de witte kassas
eraan tegen begin 2016 (verplichte registratie
tegen eind dit jaar), er is ook de economische
crisis geweest, het rookverbod, allerhande
nieuwe bepalingen en verplichtingen, Deze Conformment laccord gouvernemental, les
regering wil, net als de vorige, aandacht hebben sept chantiers suivants seront lancs dans le
voor het onderliggende probleem van de hoge courant de lanne prochaine.
loonkosten in Belgi, die in het bijzonder in een
arbeidsintensieve sector als de horeca cash
betaald worden.
(1) Vers un horeca 100% blanc
In 2010 werd het BTW-tarief op voeding verlaagd
van 21% naar 12%, wat destijds voor een zekere
zuurstof en hogere rendabiliteit in de sector
gezorgd heeft. Tijdens de vorige legislatuur werd
een
horecaplan
goedgekeurd,
dat
op

Le secteur de lhoreca est confront de


nombreux dfis. Il y a non seulement eu
linstauration des caisses blanches dici dbut
2016 (enregistrement obligatoire pour la fin de
cette anne), mais aussi la crise conomique,

kruissnelheid 84 miljoen lagere lasten op arbeid


betekent. Via onder meer goedkopere overuren,
goedkopere gelegenheidsarbeid en een forfaitaire
korting op 5 vaste werknemers naar keuze, voor
horecazaken die verplicht (> 10% voeding) of
vrijwillig een witte kassa installeren.

linterdiction de fumer, toutes sortes de


nouvelles dispositions et obligations, etc. Ce
gouvernement veut, tout comme le prcdent,
accorder de lattention au problme sous-jacent
des cots salariaux levs en Belgique qui sont
pays en liquide, en particulier dans un secteur
forte intensit de main-duvre tel que
Tegen midden 2015 zal ik, in samenspraak met lhoreca.
Minister van Sociale Zaken Maggie De Block,
Minister van Financin Johan Van Overtveldt, En 2010, le taux de la TVA sur lalimentation est
Minister van Werk en Economie Kris Peeters en pass de 21% 12%, ce qui a permis au secteur
na overleg met de sociale partners, drie de respirer un peu et d'assurer une meilleure
bijkomende lastenverlagingen beslissen, een rentabilit. Un plan horeca a t approuv lors
derde en hopelijk finale ronde voor de horeca de la lgislature prcdente. Une fois quil aura
dus:
atteint sa vitesse de croisire, il devrait
- Het huidige systeem van goedkope reprsenter 84 millions de charges en moins sur
overuren (via de fiscaliteit) wordt, voor de le travail, entre autres via des heures
horecazaken met witte kassa, uitgebreid supplmentaires moins coteuses, du travail
van 180 naar 360 goedkope overuren per occasionnel moins cher, et une rduction
jaar (tegenover 130 overuren voor andere forfaitaire sur 5 travailleurs fixes au choix, pour
sectoren). Arbeidsrechtelijk dienen de les tablissements horeca qui installent une
algemene regels gevolgd te worden, doch caisse blanche obligatoirement (> 10%
de maximumgrens van 143 overuren die alimentation) ou volontairement.
uitbetaald kunnen worden in cash (zonder
inhaalrust) zal voor horecazaken met Dici la mi-2015 et en concertation avec la
kassa op 250 overuren gebracht worden.
ministre des Affaires sociales, Maggie De Block ;
- Het
huidige
systeem
van le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt ;
gelegenheidsarbeid (contracten van 2 le ministre de lEmploi et de lEconomie, Kris
opeenvolgende dagen) zal van 100 dagen Peeters ; et aprs concertation avec les
per horecazaak naar 200 dagen per partenaires sociaux, je dciderai de trois
horecazaak per jaar gebracht worden. rductions de charges supplmentaires, un
Voor de werknemers in kwestie blijft een troisime et, esprons-le, dernier tour, pour
krediet van 50 dagen per jaar gelden, lhoreca :
eventueel te combineren met nog eens
- Lactuel
systme
des
heures
50 dagen studentenarbeid.
supplmentaires moins coteuses (via la
- Er komt een systeem van flexi-jobs. Al
fiscalit) est tendu pour les
wie een hoofdjob heeft van minstens
tablissements horeca avec une caisse
4/5de arbeidstijd zal kunnen bijverdienen
blanche pour passer de 180 360
in de horeca aan netto + 25% bevrijdende
heures supplmentaires peu coteuses
RSZ-werkgeversbijdrage. De logica is dat
par
an
(contre
130
heures
wie reeds 30 uur volledige sociale
supplmentaires
pour
dautres
bijdragen betaald heeft, kan bijverdienen
secteurs). Selon le droit du travail, les
aan een voordelig tarief. De bedoeling is
rgles gnrales doivent tre suivies,
goedkope en flexibele arbeid in de horeca
mais la limite maximale de 143 heures
te verwitten, waarbij iedereen wint. De
supplmentaires qui peuvent tre
horeca kan flexibel in het wit werken, de
payes en liquide (sans rcupration)
werknemers kunnen iets bijverdienen en
passera 250 heures supplmentaires
de overheid houdt meer over door de
pour les tablissements horeca avec
verwitting van de sector. De kassa zal mee
caisse.
bijdragen aan de evolutie naar een 100%
- Lactuel systme du travail occasionnel
witte horeca, maar zonder bijkomende
(contrats de 2 jours successifs) passera
maatregelen, zouden te veel jobs verloren
de 100 jours par tablissement horeca

dreigen te gaan.
Met deze bijkomende maatregelen moeten de
witte kassas vanaf 2016 een positief en rendabel
verhaal worden. Het is niet zo dat met dit beleid
elke niet-rendabele horecazaak in Belgi gered zal
kunnen worden, maar het is wel de bedoeling om
het gros van de (bijna) rendabele horecazaken in
Belgi overeind te houden.
Vanaf 2016 zullen de controles in de horeca dan
verder gentensifieerd worden. Vandaag is de
kans op inbreuken bij controles in de horeca
hoog. Het aantal inbreuken moet naar beneden
en daartoe zullen de controles verder gericht
gebeuren, gebundeld tussen de diverse
inspectiediensten en zullen de sociale partners
van de sector in een ronde tafel bijeen gebracht
worden om verdere maatregelen ter bestrijding
van fraude in de sector voor te stellen. Er zal ook
gekeken moeten worden naar administratieve
vereenvoudiging, onder andere betreffende de
sociale documenten, zoals ook bepaald in het
regeerakkoord.
Ter informatie, evolutie van het
arbeidsplaatsen in de horecasector:
201 201 201 201 Q1
0
1
2
3
201
4
Totale 123 124 122 120 120
tewerk .52 .45 .39 .61 .90
stellin
5
3
3
8
2
g
(PC302
)

aantal
2011
/201
4
3.55
1

200 jours par tablissement horeca par


an. Pour les travailleurs en question, un
crdit de 50 jours par an reste
dapplication,

combiner
ventuellement avec 50 jours de travail
d'tudiant.
Un systme de flexi-jobs est mis en
place. Toutes les personnes qui ont un
emploi principal au moins 4/5me
temps pourront gagner dans lhoreca
+25% nets de cotisations patronales
ONSS libratoires. La logique est la
suivante : les personnes qui ont dj
pay 30 heures de cotisations sociales
compltes peuvent gagner plus un
tarif avantageux. Lobjectif est de
blanchir le travail flexible et peu
coteux dans lhoreca, et de crer une
situation o tout le monde est gagnant.
Lhoreca peut travailler de manire
flexible et dclare, les travailleurs
peuvent gagner un peu plus et les
pouvoirs publics y gagnent aussi via le
blanchiment du secteur. La caisse
contribuera voluer vers un horeca
100% blanc, mais sans mesures
complmentaires, de trop nombreux
emplois risqueraient d'tre perdus.

Avec ces mesures supplmentaires, les caisses


blanches doivent devenir partir de 2016 un
recours rentable et positif. Nous naffirmons pas
que cette politique va sauver chaque
tablissement horeca non rentable en Belgique,
mais lobjectif est dassurer le maintien de la
majeure partie des tablissements horeca
Bron: RSZ.
(presque) rentables en Belgique.
Les contrles dans lhoreca vont sintensifier
partir de 2016. Le risque dinfractions lors des
(2) Ronde tafels met risicosectoren als
contrles est actuellement lev dans lhoreca.
bouw, transport, schoonmaak,
Le nombre dinfractions doit diminuer et les
vleessector, horeca,
contrles se poursuivront cet effet,
conjointement avec les diffrents services
De sectorspecifieke aanpak van de vorige
dinspection, tandis que les partenaires sociaux
legislatuur was succesvol en wordt voortgezet.
Onder meer in de nieuwe wet over de aard van de du secteur se rassembleront lors dune table
ronde pour proposer dautres mesures de lutte
arbeidsrelaties (schijnzelfstandigen) van 25
contre la fraude dans le secteur.
augustus 2012 werd er gewerkt op basis van
sectorspecifieke criteria. Ook de diverse
A titre informatif, voici lvolution du nombre
hoofdelijke aansprakelijkheden voor RSZ-, fiscale
d'emplois dans le secteur de l'horeca :
en loonschulden werden voor een aantal
201 201 201 201 Q1 2011
risicosectoren ingevoerd.

0
1
2
3
201 /201
In het voorjaar 2015 zal ik een aantal ronde tafels
4
4
opstarten, voor alle sectoren die daarom
Em 123 124 122 120 120
verzoeken, met vakbonden en werkgevers. We
ploi .52 .45 .39 .61 .90 3.551
denken onder meer aan:
tota
5
3
3
8
2
- Bouwsector, schoonmaaksector,
l
(werken in onroerende staat, art. 30bis);
(CP
- Transportsector;
302
- Vleessector: de vleesverwerkende
)
nijverheid, waar de invoering van een
Source : ONSS.
sectoraal minimumloon in Duitsland vanaf
volgend jaar positieve effecten voor de
Belgische bedrijven kan teweeg brengen;
(2) Tables rondes avec les secteurs
- Horeca: cf. supra;
risques, comme la construction, le
- Enz.
transport, le nettoyage, le secteur de la
viande, lhoreca, etc.
In deze sectoren zullen we ook op het probleem
van de grensoverschrijdende sociale fraude of Lapproche spcifique par secteur adopte par
zelfs sociale dumping stoten. Werknemers of lancienne lgislature a t fructueuse et est
(schijn)zelfstandigen, vaak uit Oost- en Zuid- poursuivie. On a entre autres travaill sur la
Europa, die aan mensonwaardige inkomens van base de critres spcifiques au secteur dans la
enkele euros per uur tewerkgesteld worden in nouvelle loi sur la nature des relations de travail
Belgi zijn ontoelaatbaar en dergelijke malafide (faux indpendants) du 25 aot 2012. Les
praktijken moeten kordaat aangepakt worden.
diffrentes responsabilits solidaires pour les
dettes salariales, fiscales et ONSS ont aussi t
Dit zal deels kunnen gebeuren door de Belgische dfinies pour certains secteurs risques.
maatregelen te evalueren en waar nodig te
versterken en aan te vullen, maar zal voor een Je lancerai au printemps 2015 un certain
groot deel ook Europese actie vergen (cf. infra). nombre de tables rondes avec les syndicats et
Ook zullen de Belgische maatregelen juridisch de les employeurs, pour tous les secteurs qui le
toets van Europa moeten kunnen doorstaan, zoals demandent. Nous pensons entre autres aux
bijvoorbeeld het opnieuw invoeren van een secteurs suivants :
systeem van geregistreerde aannemer in de bouw
- Secteurs de la construction, du
en dergelijke meer.
nettoyage, etc. (travaux dans un tat
immobilier, art. 30bis) ;
Het draagvlak voor de strijd tegen de sociale
- Secteur du transport ;
fraude in bijvoorbeeld de bouw en het transport
- Secteur de la viande : lindustrie de
groeit elke dag, zowel bij werkgeversfederaties als
transformation de la viande, o
vakbonden.
Het
is
inderdaad
een
lintroduction dun salaire minimum
gemeenschappelijke strijd van werkgevers en
sectoriel en Allemagne ds lanne
vakbonden om de Belgische jobs te vrijwaren. In
prochaine pourrait avoir des effets
de bouw gingen op 2,5 jaar tijd maar liefst 12.000
positifs pour les entreprises belges ;
jobs verloren en dit zonder dat de bouwactiviteit
- Horeca: cf. ci-dessus ;
in Belgi is afgenomen. Die negatieve tendens is
- Etc.
historisch voor de Belgische bouwsector en moet
dringend gekeerd worden. Ook in andere Dans ces secteurs aussi, nous allons tre
sectoren zijn er jobs verloren gegaan, zeker niet confronts au problme de la fraude sociale
enkel door deloyale concurrentie, maar ook door transfrontalire, voire au dumping social. La
de algemene economische situatie waarin de situation
des
travailleurs
ou
(faux)
ondernemingen dienen te opereren.
indpendants, provenant souvent de l'est ou du
sud de l'Europe, qui sont engags en Belgique

Ter informatie, evolutie van het aantal


arbeidsplaatsen in de risicosectoren:
201 201 201 201 Q1 2011
0
1
2
3 201 /201
4
4
Tewerkst 161 163 161 155 151
elling
.76 .68 .23 .24 .00 12.6
bouw
5
9
6
3
3
86
(PC124)
Tewerkst 78. 79. 77. 76. 77.
elling
910 683 703 508 185 2.49
transpor
8
t (PC140)
Tewerkst 42. 43. 43. 43. 43. +286
elling
122 063 318 133 349
schoonm
aak
(PC121)
Tewerkst 134 134 132 127 125
elling
.03 .15 .28 .78 .01 9.13
metaalve 7
1
2
0
3
8
rwerken
de
industrie
(PC111)
Tewerkst 59. 59. 59. 59. 59. -49
elling
478 513 800 716 464
voedings
industrie
(PC118)
Bron: RSZ.

(3) Europese maatregelen tegen sociale


dumping
Een groot deel van de sociale fraude en sociale
dumping in Belgi zijn het gevolg van het vrij
verkeer van diensten en werknemers binnen
Europa. Dit Europees principe van de interne
markt is op zich goed en creert bijkomende
toegevoegde waarde voor de Europese economie.
Het zijn echter illegale constructies en misbruiken
die er toe leiden dat de Belgische loon- en
arbeidsvoorwaarden niet gerespecteerd worden
en die ook vragen doen rijzen over bijvoorbeeld
de toepassing van de sociale zekerheidsregels in
Belgi en de landen van oorsprong.
Belgi heeft een procedure lopen bij het Europees
Hof, waarbij de Europese Commissie stelt dat de

un salaire indcent de quelques euros de


l'heure, est intolrable en Belgique et de telles
pratiques malhonntes doivent tre traites
avec fermet.
Cela pourra en partie passer par une valuation
des mesures belges, qui pourront le cas chant
tre renforces et compltes, mais une action
europenne sera aussi largement ncessaire (cf.
ci-dessous). Les mesures belges devront aussi
pouvoir rsister l'apport de lEurope dun
point de vue juridique, par exemple avec la
rintroduction dun systme dentrepreneur
enregistr dans la construction.
Les capacits de lutte contre la fraude sociale,
notamment dans les secteurs de la construction
et du transport, sont chaque jour plus
importantes, tant au niveau des syndicats que
des fdrations patronales. Il sagit en effet
dune lutte commune des employeurs et des
syndicats pour prserver les emplois belges.
Dans la construction, pas moins de 12.000
emplois ont t perdus en 2,5 ans, alors que l'on
n'a pas observ de diminution de lactivit du
btiment en Belgique. Cette tendance ngative
est historique pour le secteur belge de la
construction et doit urgemment tre inverse.
Des emplois ont galement t perdus dans
dautres secteurs, certainement pas uniquement
en raison de la concurrence dloyale, mais aussi
en raison de la situation conomique gnrale
dans laquelle les entreprises doivent oprer.

A titre informatif, voici lvolution du nombre


d'emplois dans les secteurs risque :
201 201 201 201 Q1 2011
0
1
2
3
201 /201
4
4
Emplo 161 163 161 155 151
i
.76 .68 .23 .24 .00 12.6
constr
5
9
6
3
3
86
uction
(CP12
4)
Emplo 78. 79. 77. 76. 77.
i
910 683 703 508 185 2.49
transp
8
ort
(CP14

huidige Belgische sociale antimisbruikbepaling te


verregaand is, omdat ze ingrijpt in de Europese
handhavingsregels over detachering. We zullen de
uitkomst van deze procedure afwachten en het
thema van de sociale dumping en het misbruik
van de Europese regels alvast verder op de
agenda zetten. De nieuwe Europese
handhavingsrichtlijn zal snel en correct in onze
nationale wetgeving worden omgezet.

0)
Emplo 42. 43.
i
122 063
nettoy
age
(CP12
1)
Emplo 134 134
i
.03 .15
indust
7
1
Binnen de Benelux-landen hebben we een
rie
partnerschap met Nederland en Luxemburg om
mtall
deze Europese problemen verder aan te kaarten.
urgiqu
Als voormalig voorzitter van het Beneluxe
parlement zal ik verder naar een draagvlak zoeken
(CP11
met andere landen om Europese maatregelen te
1)
nemen. Ik zal mij daarbij ook richten tot de
Emplo 59. 59.
Belgische Europese Commissaris voor Werk en
i
478 513
Sociale zaken, Marianne Thyssen, die
indust
voogdijcommissaris is voor deze materies. Ook
rie
Marianne Thyssen heeft eerder het belang van
alime
een goede handhaving van de
ntaire
detacheringsrichtlijn al aangehaald om onder
(CP11
meer de legitimiteit en het draagvlak voor het
8)
Europese beleid in de lidstaten te vergroten.
Source : ONSS.
De invoering van een Europees referentieminimumloon in elke lidstaat zal door collega Kris
Peeters, Minister van Werk en Economie, verder
aangekaart worden op Europees vlak en kan mee
bijdragen aan meer cohesie tussen de lidstaten,
op sociaal vlak en op het vlak van de loon- en
arbeidsvoorwaarden. Onder meer in de Belgische
vleesverwerkende nijverheid kan het Duitse
sectorale minimumloon vanaf 2015 voor een
positieve impact zorgen.
Een deel van de oplossing, zoals ook binnen de
Europese Commissie en het Europees Parlement
naar voor geschoven, ligt bij een betere
samenwerking
tussen
nationale
inspectiediensten, waarbij inspectiegegevens vlot
uitgewisseld worden. De Europese tool EESSI
(Electronic Exchange of Social Security
Information), alsook de Europese uitrol van het
Belgische Limosa-systeem ter opvolging van
detacheringen,
kunnen
daartoe
nuttige
instrumenten zijn. Op internationaal vlak moet
Belgi dus verder een voortrekkersrol blijven
spelen om deloyale concurrentie en sociale
dumping aan te pakken via een betere
samenwerking en gegevensuitwisseling. Ook

43.
318

43.
133

43.
349

+286

132
.28
2

127
.78
0

125
.01
3

9.13
8

59.
800

59.
716

59.
464

-49

(3) Mesures europennes contre le


dumping social
Une grande partie de la fraude sociale et du
dumping social en Belgique dcoule de la libre
circulation des services et des travailleurs au
sein de lEurope. Ce principe europen du
march interne est bon en soi, et il cre une
valeur ajoute supplmentaire pour lconomie
europenne.
Il
existe
toutefois
des
constructions illgales et des abus qui ont pour
effet que les conditions de travail et salariales
belges ne sont pas respectes, et qui soulvent
aussi des questions par rapport lapplication
des rgles de scurit sociale en Belgique et
dans les pays dorigine, par exemple.
La Belgique a une procdure en cours devant la
Cour europenne, car la Commission
europenne estime que lactuelle disposition
anti-abus en droit social de la Belgique est trop
pousse, puisquelle intervient au niveau des
rgles europennes de contrle en matire de
dtachement. Nous allons attendre l'issue de

grensoverschrijdende controles via samenwerking cette procdure et dores et dj inscrire les


tussen nationale inspectiediensten moeten thmes du dumping social et du mauvais usage
daarbij verder ontwikkeld worden.
des rgles europennes lordre du jour. La
nouvelle directive europenne de contrle sera
rapidement et correctement transpose dans
(4) Bijdragefraude door Belgische bedrijven
notre lgislation nationale.
en zelfstandigen tegengaan
Nous disposons au sein du Benelux dun
De fraude door bedrijven gebeurt echter niet partenariat avec les Pays-Bas et le Luxembourg
alleen door buitenlandse ondernemingen. Ook op pour aborder ces problmes europens. En tant
Belgisch vlak dienen wij de ontduiking van sociale quancien prsident du parlement du Benelux, je
bijdragen verder aan te pakken. De strijd tegen vais chercher une base avec dautres pays afin
zwartwerk blijft een prioriteit. In dat kader zal de de prendre des mesures europennes. Je vais
SIOD,
de
koepel
van
de
federale aussi madresser ce propos la Commissaire
inspectiediensten, verdere gemeenschappelijke europenne lEmploi et aux Affaires sociales,
controleacties opzetten daar waar er sprake is Marianne Thyssen, qui est la commissaire
van een verhoogd risico op fraude binnen de comptente pour ces matires. Marianne
werking
van
de
arrondissementele Thyssen a dj soulign l'importance du respect
inspectiecellen. Hiertoe zal het gebruik van de la directive sur le dtachement afin de
dataminingtechnieken en datamatching worden renforcer entre autres la lgitimit et la base sur
gentensifieerd om zoveel mogelijk de bonafide laquelle peut compter la politique europenne
ondernemingen te ontzien. Een minimum aantal dans les Etats membres.
uit te voeren controles met aandacht voor een
evenwichtige spreiding per jaar wordt vastgelegd.
Naast het aantal controles dat aan elke cel wordt L'introduction dun salaire minimum de
gevraagd, wordt verwacht dat zij een minimaal te rfrence europen dans chaque Etat membre
behalen positief resultaat realiseren in het kader sera un point abord au niveau europen par
van de strijd tegen de sociale fraude. Tevens mon collgue Kris Peeters, ministre de lEmploi
zullen er ook nationale preventieve acties worden et de lEconomie. Cette introduction peut
gehouden in bepaalde risicosectoren.
contribuer une plus grande cohsion entre les
Etats membres sur le plan social, mais aussi au
Naast de strijd tegen zwartwerk zullen de niveau des conditions de travail et salariales. Le
bevoegde inspectiediensten ook een deel van hun salaire minimum sectoriel allemand peut
middelen aan de strijd tegen sociale engineering notamment avoir un impact positif dans
spenderen. Het gaat om het onttrekken van lindustrie belge de la transformation de la
bezoldigingscomponenten aan de onderwerping viande partir de 2015.
van sociale zekerheidsbijdragen zonder dat er
sprake is van zwartwerk. Daarbij zal welwillend Une partie de la solution, telle quelle est
opgetreden
worden
naar
burgers
en avance au sein de la Commission europenne
ondernemingen die te goeder trouw gehandeld et du Parlement europen, se situe au niveau de
hebben of die binnen een redelijke termijnen lamlioration de la collaboration entre les
kleinere inbreuken rechtzetten.
services dinspection nationaux, dans le cadre
de laquelle un change fluide des donnes
Misbruiken van vennootschapsstructuren door relatives aux inspections est assur. Loutil
onder meer het gebruik van fictieve europen EESSI (Electronic Exchange of Social
maatschappelijke
zetels,
fictieve Security Information), ainsi que le dploiement
vennootschappen,
spinconstructies, europen du systme belge Limosa pour le suivi
faillissementscarrousels, met als oogpunt geen des dtachements, peuvent tre des
sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen, instruments utiles ce niveau. Au niveau
moeten krachtdadig worden aangepakt. Ook zij international, la Belgique doit donc continuer
vormen een deloyale concurrentie voor bonafide dassurer un rle de chef de file afin daborder
ondernemingen. Ook hier zijn er synergien les questions du dumping social et de la

mogelijk tussen de verschillende instellingen.


Samenwerking met de KBO (Kruispuntbank van
Ondernemingen) in het kader van de aanpak van
vennootschapsstructuren voor het ontduiken van
sociale bijdragen en verbetering van de
uitwisseling van gegevens met de fiscus zullen
onderzocht worden.
Ik zal verder werk maken van de strijd tegen de
schijnzelfstandigheid naast de strijd tegen de
schijnwerknemers. Schijnzelfstandigheid houdt in
dat personen onder het gezag van een andere
persoon werken, niet als werknemer maar ten
onrechte onder het statuut van zelfstandige.
Hierdoor loopt de overheid een pak sociale
bijdragen mis maar is er tevens sprake van
deloyale concurrentie t.o.v. bonafide bedrijven
die de spelregels correct toepassen en sociale
zekerheidsbijdragen betalen op de aangegeven
loonmassa. De wet op de schijnzelfstandigen zal
gevalueerd worden, zoals wettelijk voorzien, om
de wetgeving nog eenduidiger en transparanter te
maken, zodat ook de controles erop vlotter
kunnen verlopen.
Tevens zal ik samen met de RSZ, de sociale
inspectie en het RSVZ nagaan of er geen
optimaliseringsmogelijkheden bestaan tussen
deze instellingen bijvoorbeeld op het vlak van de
uitvoering
van
onderzoeken
naar
schijnzelfstandigheid/schijnwerknemers. Dubbele
onderzoeken moeten vermeden worden. Ook het
fenomeen van de coperatieve vennootschappen
die worden opgericht in Belgi door hoofdzakelijk
buitenlandse ondernemers, waarbij gebruik
gemaakt wordt van tientallen meewerkende
vennoten (zgn. zelfstandigen), die in feite
werknemers zijn, moet doelgericht aangepakt
worden.

concurrence dloyale par le biais dune


meilleure collaboration et dun meilleur
change des donnes. Des contrles
transfrontaliers devraient tre dvelopps dans
ce cadre via une collaboration entre les services
dinspection nationaux.

(4) Lutter contre la fraude aux cotisations


commise par les entreprises et les
indpendants belges
La fraude commise par les entreprises nest pas
uniquement commise par des entreprises
trangres. Au niveau belge aussi, nous devons
continuer de lutter contre la fraude aux
cotisations sociales. La lutte contre le travail au
noir demeure une priorit. C'est dans ce cadre
que le SIRS, lorganisation-coupole des services
fdraux dinspection, organisera des actions de
contrle communes lorsquil est question dun
risque de fraude accru dans le champ daction
des cellules dinspection darrondissement. A
cet effet, le recours aux techniques de
datamining et au datamatching sera intensifi,
afin dpargner autant que possible les
entreprises honntes. Un nombre minimum de
contrles raliser en tenant compte dune
rpartition quilibre par anne est fix. Outre
le nombre de contrles demands chaque
cellule, on prvoit quelles ralisent un rsultat
positif minimal dans le cadre de la lutte contre
la fraude sociale. Des actions prventives
nationales seront aussi organises dans certains
secteurs risques.
Outre la lutte contre le travail au noir, les
services dinspection comptents consacreront
une partie de leurs moyens la lutte contre
lingnierie sociale . Il sagit de la soustraction
de composants de la rmunration
lassujettissement des cotisations de scurit
sociale, sans quil soit question de travail au
noir. On interviendra alors de manire
bienveillante
vis--vis de
citoyens
et
dentreprises qui ont agi de bonne foi ou qui
rectifient des infractions mineures dans un dlai
raisonnable.

Naast repressieve acties dient er ook aandacht te


zijn voor preventieve maatregelen. Een voorbeeld
daarvan is de inhoudingsplicht in de bouwsector
in ruime zin. Om als opdrachtgever te kunnen
weten of er al dan niet een inhouding dient te
gebeuren op de facturen van de onderaannemer
stelt de overheid een tool ter beschikking die
bijzonder succesvol is. Er zal nagegaan worden, in
overleg met de sectoren, of dit uitgebreid kan Les abus des structures de socit utilisant entre
worden naar andere sectoren. De hoofdelijke autres des siges sociaux fictifs, des socits
aansprakelijkheden zullen gevalueerd worden fictives, des faillites rptition, et ce en vue de

met het oog op een eenduidige en effectieve ne pas devoir payer de cotisations la scurit
toepassing ervan.
sociale, doivent tre traits avec fermet. Ils
reprsentent galement une forme de
Het invorderingsrisico op het niet betalen van concurrence dloyale pour les entreprises
bijdragen moet zoveel mogelijk beperkt worden. srieuses. A ce niveau aussi, des synergies sont
Beter voorkomen dan remediren. In dat kader possibles entre les diffrentes institutions.
dient de proactieve houding door de
inningsorganen om schuldopbouw te vermijden, La collaboration avec la BCE (Banque-Carrefour
gestimuleerd te worden. Hierbij kan gedacht des Entreprises) dans le cadre de lapproche des
worden
aan
het
opstellen
van
een structures des socits concernant de
werkgeversprofiel waarbij er een actieve cotisations sociales ainsi que lamlioration de
begeleiding komt, door de RSZ, van de werkgever lchange des donnes avec le fisc feront lobjet
inzake zijn verplichtingen op het vlak van de dune tude.
sociale
zekerheid.
De
verschillende
invorderingsprocedures zoals deze momenteel Je vais aussi matteler la problmatique des
bestaan zullen in samenspraak met de betrokken faux indpendants et des faux travailleurs. Etre
collegas bekeken worden naar hun transparantie un faux indpendant signifie que lon travaille
en effectiviteit en waar mogelijk geoptimaliseerd sous lautorit dune autre personne, non pas en
worden.
tant que travailleur, mais injustement sous le
statut dindpendant. Les pouvoirs publics
De sociale inspectiediensten zullen op basis van
passent donc ct d'importants montants de
datamining verder gericht controleren en de
cotisations sociales et il est aussi question de
krachten bundelen in gezamenlijke inspecties
concurrence dloyale par rapport aux
waar mogelijk, waarbij rekening gehouden wordt entreprises honntes, qui respectent les rgles
met de ROI.
et qui payent des cotisations de scurit sociale
sur la masse salariale dclare. La loi sur les faux
indpendants sera value, comme le prvoit la
(5) Domiciliefraude en uitkeringsfraude bij
loi, afin de rendre la lgislation encore plus
RVA, RIZIV, OCMW, tegengaan
claire et transparente et pour que les contrles
y affrents puissent encore mieux se drouler.
Het draagvlak van de sociale zekerheid wordt ook
aangetast aan de kant van de sociale uitgaven. In Je vais aussi vrifier avec lONSS, linspection
Belgi bestaat er een groot draagvlak voor een sociale et lINASTI sil existe des possibilits
sterke sociale bescherming, maar parallel met een doptimisation entre ces institutions, par
hoog niveau aan sociale uitgaven zijn er ook te exemple en ce qui concerne la ralisation
veel misbruiken. Ook hier moet er streng d'enqutes
sur
les
faux
opgetreden worden om de sociale zekerheid niet indpendants/travailleurs. Les doubles enqutes
te ondermijnen en op termijn, via bijvoorbeeld de doivent tre vites. Il convient daborder de
welvaartsenveloppe, meer te kunnen geven aan manire cible le phnomne des socits
minder gerechtigden.
coopratives, qui sont fondes en Belgique par
des entrepreneurs principalement trangers, et
In de vorige legislatuur werd een wettelijke basis dans le cadre desquelles on utilise des dizaines
genomen om automatisch verbruiksgegevens van d'associs
collaborateurs
(des
elektriciteit, gas, water, door de bevoegde indpendants ), qui sont en fait des
organisaties aan de overheid te bezorgen. Met travailleurs.
respect voor de privacy van de betrokkenen zou,
zoals in Nederland, op automatische wijze Outre les actions rpressives, il convient aussi
nagegaan
moeten
kunnen
worden
of de se pencher sur les mesures prventives.
verbruiksgegevens
matchen
met Citons par exemple lobligation de retenue au
domiciliegegevens. Niet om een heksenjacht te sens large dans le secteur de la construction. Les
organiseren op uitkeringsgerechtigden, wel om pouvoirs
publics
mettent
un
outil
knipperlichten te doen oplichten en verder particulirement utile disposition pour que le

onderzoek op te baseren. Gerichte controles bij matre d'ouvrage sache sil doit y avoir une
de echte fraudeurs, terwijl de bonafide retenue ou non sur les factures du sous-traitant.
uitkeringsgerechtigden met rust gelaten worden.
On vrifiera en concertation avec les secteurs si
lutilisation de cet outil peut tre tendue
Diverse instellingen worden geconfronteerd met dautres secteurs. Les responsabilits solidaires
de problematiek van fictieve tewerkstelling in seront values en vue de leur application
combinatie met fictieve bedrijven, waarbij er univoque et efficace.
sociale zekerheidsrechten opgebouwd worden die
leiden tot onterechte uitkeringen. Er zal met Le risque de recouvrement sur le non-paiement
collega De Block worden nagegaan of de RSZ des cotisations doit tre limit un maximum.
vanuit zijn centrale positie binnen de OISZ de Mieux vaut prvenir que gurir. Il convient dans
output van haar datamining ter beschikking kan ce cadre dencourager l'action proactive des
stellen binnen het netwerk van de sociale organes
de
perception
afin
dviter
zekerheid en ruimer. Een synergie tussen de laccumulation de dettes. Pensons par exemple
instellingen kan er ook in bestaan om de au dveloppement dun profil patronal
onderzoeken naar fictieve tewerkstelling op basis prvoyant un accompagnement actif de
van risicoprofielen te laten gebeuren.
lemployeur par lONSS en ce qui concerne ses
obligations en matire de scurit sociale. Nous
Op termijn zouden we via de technologische tudierons en concertation avec les collgues
ondersteuning moeten kunnen evolueren naar concerns la transparence et l'efficacit des
een automatische toekenning van sociale rechten diffrentes procdures de recouvrement telles
enerzijds en naar automatische preventieve quelles existent actuellement et nous les
controles op cumulatie van rechten anderzijds. optimiserons si possible.
Veel burgers en ondernemingen handelen soms
te goeder trouw in het openen van rechten. Het is Les services dinspection sociale continueront
naast de rechtsonderhorige ook aan de wetgever dassurer des contrles cibls, bass sur le
zelf om de goede toepassing van de regels na te datamining, et joindront leurs efforts pour
gaan en te bewaken.
raliser des inspections communes lorsque ce
sera possible, tout en tenant compte du ROI.
Een betere fraudebestrijding houdt ook in dat
naast de federale overheid (b.v. Dienst
Vreemdelingenzaken) de gewesten en de lokale
(5) Lutter contre la fraude la
besturen
betrokken
worden
om
domiciliation et aux allocations
fraudefenomenen
van
bijstands-en
lONEM, lINAMI, dans les CPAS, etc.
domiciliefraude beter te kunnen bestrijden. Het
lijkt me wenselijk om in overleg met de bevoegde La base de la scurit sociale est aussi
collegas een ronde tafel te organiseren met malmene au niveau des dpenses sociales. Si la
enkele OCMWs uit de centrumsteden in de drie Belgique prsente une bonne base pour un
Gewesten zodat ook daar de expertise bij elkaar systme de scurit sociale solide, le niveau
gebracht wordt.
lev des dpenses sociales est entach par de
nombreux abus. Il faut agir avec fermet ce
niveau, afin de ne pas miner la scurit sociale
(6) Technologische ondersteuning van het
et de pouvoir terme donner plus aux
beleid: van repressie naar preventie
personnes qui reoivent moins, par exemple via
lenveloppe bien-tre.
Zoals reeds eerder gesteld, is een deel van de inen
terugvorderingen
aan
sociale Lors de la lgislature prcdente, une base
zekerheidsbijdragen en ten onrechte betaalde lgale a t adopte pour que les donnes
sociale uitkeringen het directe gevolg van relatives la consommation de gaz, dlectricit,
datamining en gerichte controles. Het nut van deau,
etc.
soient
automatiquement
datamining bestaat erin dat voor elk type van communiques aux autorits par les
fraude, wanneer er voldoende concrete organisations comptentes. Tout comme aux

voorbeelden zijn, een voorspellend model


opgebouwd kan worden waarmee er korter op de
bal gespeeld kan worden en als het ware de
fraude voorspeld kan worden in de toekomst.
Datamining betekent dan ook een efficinte en
effectieve
afhandeling
van
onderzoeken,
doelgericht
d.m.v.
typering
van
het
fraudefenomeen, ranking van de fraudegevallen
en prioritisering ervan in functie van
vooropgestelde criteria. Datamining staat centraal
in het risk management van de toekomst waar ik
naar streef.

Pays-Bas et dans le respect de la vie prive des


personnes intresses, il devrait tre possible de
vrifier automatiquement si les donnes de
consommation concident avec les donnes de
domiciliation. Le but nest pas dorganiser une
chasse aux sorcires par rapport aux
bnficiaires des allocations, mais d'mettre un
signal dalerte et de lancer une enqute sur
cette base. Des contrles cibls seront organiss
au niveau des vritables fraudeurs, tandis que
les bnficiaires dallocations honntes ne
seront pas inquits.

Daarnaast moet er verder ingezet worden op


gegevenskruising in bepaalde sectoren, tussen
diensten en tussen beleidsniveaus (bijvoorbeeld
tussen het federale niveau en de regios).

Plusieurs organismes sont confronts la


problmatique de lemploi fictif combine des
entreprises fictives, o des droits la scurit
sociale sont ouverts et entranent le versement
dallocations illgitimes. Nous allons tudier
avec ma collgue Maggie De Block si lONSS
peut, partir de sa position centrale au sein des
IPSS, mettre loutput de son datamining
disposition dans le rseau de la scurit sociale,
mais aussi au-del de celui-ci. Une synergie
entre les organismes peut aussi consister en
l'organisation denqutes sur des emplois fictifs
et bases sur les profils risques.

We moeten nog verder gaan in de ontsluiting van


overheidsgegevens, zonder daarbij het aspect
privacy te verwaarlozen.
Het only once-principe biedt ook voordelen aan
burgers en ondernemingen om bepaalde
gegevens slechts eenmaal te moeten meedelen
aan de overheid. Via de elektronische
identiteitskaart en het ondernemingsnummer kan
de administratieve rompslomp teruggedrongen
worden. De gegevens kunnen ook ter beschikking
gesteld worden van fraudebestrijding, maar het
zou daarbij goed zijn de transparantie en
betrokkenheid te vergroten door eenmaal per
jaar een overzicht te bezorgen aan burgers en
ondernemingen van welke persoons- en
bedrijfsgegevens er bij de overheid beschikbaar
en aangewend zijn. De genformeerde
toestemming zou daarbij in de mate van het
mogelijke het uitgangspunt moeten zijn (cf. infra).
Op het terrein zijn er sinds de vorige legislatuur
witte kassas met blackbox actief in de horeca en
aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven.
Door deze technologische ondersteuning kan er
aan de bron fraude vermeden worden en kunnen
risicosituaties op het vlak van fraude transparant
in kaart gebracht worden. We zullen de
technologische evoluties verder opvolgen om op
een moderne en zoveel mogelijk elektronische
manier sociale fraudebestrijding te organiseren.
Zo is in de wetgeving werfregistratie voorzien dat
registratie niet enkel kan door middel van een
klassieke badge, maar ook via smartphone,

A terme, nous devrions pouvoir voluer via le


support technologique vers une attribution
automatique des droits sociaux dune part, et
vers des contrles prventifs automatiques par
rapport au cumul des droits dautre part. De
nombreux citoyens et entreprises agissent
parfois de bonne foi dans le cadre de louverture
des droits. Cest non seulement au justiciable,
mais aussi au lgislateur de vrifier et de
surveiller la bonne application des rgles.
Une meilleure lutte contre la fraude implique
aussi quoutre les autorits fdrales (par
exemple lOffice des Etrangers), les rgions et
les administrations locales soient concernes
pour pouvoir mieux lutter contre le phnomne
de la fraude aux allocations et au domicile. Il me
semble souhaitable d'organiser en concertation
avec les collgues comptents en la matire une
table ronde avec quelques CPAS des grandes
villes des trois Rgions, afin de pouvoir changer
nos expriences en la matire.

(6) Support technologique la politique :

bestaande track-and-trace GPS-systemen, en


dergelijke meer.

(7) Samenwerking en synergien tussen


inspectiediensten
Het regeerakkoord voorziet expliciet dat de
inspectiediensten voldoende ondersteund en
waar nodig versterkt moeten worden.
Handhaving en rendementen in sociale fraude
worden onmogelijk zonder voldoende inspecteurs
en technologische ondersteuning op het terrein.

de la rpression la prvention
Comme nous lavons dj indiqu, une partie
des rclamations et des recouvrements en
matire de cotisations de scurit sociale et
dallocations sociales verses tort dcoule
directement du datamining et des contrles
cibls. Le datamining est utile, car en prsence
de suffisamment dexemples concrets, il permet
de dresser pour chaque type de fraude un
modle de prvision qui permettra de ragir
plus rapidement et pour ainsi dire de prvoir la
fraude l'avenir. Le datamining permet donc un
traitement efficace des enqutes, de manire
cible, sur la base de la caractrisation du
phnomne de fraude, du classement des cas
de fraude et de leur prioritisation en fonction de
critres prsupposs. Le datamining occupe une
place centrale dans la gestion des risques que je
vise pour lavenir.

De
SIOD
(Sociale
Inlichtingenen
Opsporingsdienst) is de koepel van de federale
sociale inspectiediensten en cordineert de
gemeenschappelijk acties. Dit heeft op het terrein
geleid tot gebundelde en meer effectieve
controles. De SIOD zal een belangrijke bijdrage
blijven leveren in het opstellen van het jaarlijks
actieplan ter bestrijding van de sociale fraude, Il convient aussi de miser sur le croisement de
met inbegrip van de sociale dumping, door de donnes dans certains secteurs, entre les
regering.
services et entre les niveaux politiques (par
exemple entre le niveau fdral et les rgions).
Op deze synergien moet verder ingezet worden
en er moet ook onderzocht worden of dit op Nous devons aller plus loin dans le
termijn kan leiden tot verdere integratie van dsenclavement des donnes des autorits
inspectiediensten en overlegplatformen. Er is de publiques, sans ngliger la protection de la vie
SIOD, het College voor de fraudebestrijding, ad prive.
hoc overleg tussen inspectiediensten, Dit kan
verder gevalueerd en geoptimaliseerd worden.
Le principe only once offre aussi comme
avantage aux citoyens et aux entreprises quils
Ook naar de werkgevers toe zijn er vandaag nog ne doivent communiquer quune seule fois
steeds heel wat inspectiediensten bevoegd voor certaines donnes aux autorits publiques. La
de controle op de toepassing van sociale carte didentit lectronique et le numro
wetgeving. Er zou bekeken moeten worden of dit dentreprise rduisent par exemple les
nog efficinter georganiseerd zou kunnen dmarches administratives. Les donnes
worden, ook in het licht van de grote besparingen peuvent aussi tre mises disposition pour la
op de werkings- en personeelskosten van de lutte contre la fraude, mais il serait bon
overheidsdiensten die deze regering beslist heeft. dassurer une plus grande transparence et un
Bij een besparing van 20% op de werkingskosten plus grand engagement en fournissant une fois
van de overheid is het aangewezen de bestaande par an aux citoyens et aux entreprises un
structuren en processen te herbekijken.
rsum des donnes personnelles et de
lentreprise qui sont la disposition des
Tevens moet de implementatie van een centraal pouvoirs publics et que ceux-ci utilisent.
meldpunt voor sociale fraude, zoals in de vorige L'autorisation informe devrait alors tre le
legislatuur vooropgesteld, terug onderzocht principe retenu dans la mesure du possible (cf.
worden. Ik pleit hier niet voor een kliklijn maar ci-dessous).
wel voor een meldpunt waar klachten over
verschillende soorten sociale fraude kunnen Nous pouvons citer parmi les actions menes
doorgegeven worden. Anonieme klachten zullen sur le terrain lutilisation des caisses blanches

niet aanvaard worden, maar de anonimiteit van


de aangever zal t.o.v. de mogelijke fraudeur
gegarandeerd worden. Dit is trouwens voorzien in
het sociaal strafwetboek: wanneer de sociale
inspecteurs een controle uitoefenen naar
aanleiding van een klacht of van een aangifte van
een inbreuk op de sociale wetgeving, mogen zij
nooit de naam van de indiener ervan bekend
maken. Deze geheimhoudingsplicht geldt zelfs
voor rechtbanken. Een centraal meldpunt zou de
huidige stroom aan klachten bij diverse diensten
kunnen kanaliseren. Het is een vorm van goed
bestuur, waarbij de klant-burger klachten en
vragen kan indienen en hierop een passend
gevolg en antwoord van de overheid mag
verwachten.

avec blackbox dans lhoreca et lenregistrement


des prsences sur les grands chantiers de
construction depuis la lgislature prcdente.
Ce support technologique permettra dviter la
fraude la source et de rpertorier de manire
transparente les situations risques en termes
de fraude. Nous allons continuer de suivre les
progrs technologiques afin dorganiser la lutte
contre la fraude sociale de manire aussi
moderne et lectronique que possible. La
lgislation sur lenregistrement de chantier
prvoit par exemple que lenregistrement se
fasse non seulement via un badge classique,
mais aussi via smartphone, systmes de GPS
track-and-trace existants, etc.

Waar mogelijk moeten de verschillende


fraudebestrijdingsprocessen (preventie, detectie,
handhaving en sanctionering) binnen de ganse
keten
van
fraudebestrijding
op
een
wetenschappelijke basis ondersteund worden. Dit
moet leiden tot een objectivering van de
fraudebestrijding.

(7) Collaboration et synergies entre les


services dinspection

Laccord gouvernemental prvoit explicitement


que
les
services
dinspection
soient
suffisamment soutenus et si ncessaire
renforcs. Le contrle et les rendements en
termes de fraude sociale sont impossibles sil y a
Tot slot wens ik een betere monitoring en trop peu dinspecteurs et un support
traceerbaarheid van de opbrengsten van de technologique insuffisant sur le terrain.
sociale fraudebestrijding. Een jaarlijkse synthese
van de diverse opbrengsten zal opgenomen Le SIRS (Service dInformation et de Recherche
worden in het jaarlijks actieplan sociale fraude dat sociale) est lorganisme coupole des services
de regering goedkeurt.
fdraux dinspection sociale, qui coordonne les
actions communes. Cette action a dbouch sur
des contrles regroups et plus efficaces sur le
terrain. Le SIRS contribuera toujours largement
II.
Privacy
llaboration du plan daction annuel pour la
lutte contre la fraude sociale (y compris le
Privacy of de bescherming van de persoonlijke
dumping social) du gouvernement.
levenssfeer is een fundamenteel recht dat
doorheen de jaren al verschillende evoluties
Nous devons continuer de miser sur ces
gekend heeft en dat vandaag door de snelle
synergies et tudier si elles peuvent terme
technologische ontwikkelingen actueler is dan
entraner lintgration des services dinspection
ooit.
De
globalisering
en
de
et des plateformes de concertation. On y
informatiemaatschappij
hebben
een
retrouve le SIRS, le Collge pour la lutte contre
onmiskenbare impact op de beleving door
la fraude, la concertation ad hoc entre les
eenieder van zijn recht op privacy. Enerzijds zijn
services dinspection, etc. Ce point peut encore
de rol en de verwachtingen van de burger in het
tre valu et optimis.
debat rond de bescherming van de burger
prominenter geworden en anderzijds worden we
En ce qui concerne les employeurs aussi, il
geconfronteerd met steeds sneller opvolgende
existe aujourdhui de nombreux services
nieuwe toepassingen van verwerking van
dinspection comptents pour le contrle de
persoonsgegevens
zoals
camerabewaking,
lapplication de la lgislation sociale. Il faudrait
mobiliteitsopvolging, sociale media, maar ook de
vrifier si cette action pourrait tre organise de

groei aan databanken, het koppelen van manire encore plus efficace, entre autres la
databanken en de uitwisseling van gegevens lumire des grandes conomies dcides par ce
tussen overheid en privsector.
gouvernement par rapport aux frais de
fonctionnement et de personnel des services
Tegen deze achtergrond zal ik als Staatssecretaris publics. Il est indiqu de rviser les structures et
voor Privacy bijzondere aandacht besteden aan les processus existants en cas dconomie de
de nood aan een nieuw evenwicht tussen een 20% sur les frais de fonctionnement des
beleid van en voor de 21ste eeuw enerzijds, maar pouvoirs publics.
met een geactualiseerd respect voor de
persoonlijke levenssfeer anderzijds. Een delicaat La mise en place dun service de rfrence
evenwicht zal dus moeten gevonden worden centralis pour la fraude sociale, comme
tussen privacy en andere beleidsdoelstellingen propos durant l'ancienne lgislature, doit aussi
zoals veiligheid, efficinte gegevensuitwisseling, tre rexamine. Je ne plaide pas pour une ligne
e-government, administratieve vereenvoudiging, de dlation, mais pour un service de rfrence
innovatie, economische ontwikkeling, enz. Daarbij auquel pourront tre transmises toutes les
moet rekening gehouden worden met de plaintes relatives diffrents types de fraude
belangen van consumenten en producenten, van sociale. Les plaintes anonymes ne seront pas
burgers, ondernemingen en overheden. Mijn acceptes, mais lanonymat du dnonciateur
objectief is een efficint beleid dat beantwoordt sera garanti par rapport lventuel fraudeur.
aan de noden van vandaag en morgen , binnen Dailleurs, le Code pnal social le prvoit
een modern en rechtszeker wetgevend kader op galement : lorsque les inspecteurs sociaux
het vlak van privacy. Vandaag wordt privacy te ralisent un contrle suite une plainte ou
pas en te onpas als argument aangewend om une dclaration dinfraction la lgislation
nieuwe digitaliseringsinitiatieven de kop in te sociale, ils ne peuvent en aucun cas indiquer le
drukken. De technologie is vandaag echter nom de la personne lorigine de celle-ci. Cette
voldoende ontwikkeld om een efficint beleid te obligation de confidentialit est aussi valable
combineren met garanties op privacy. Indien er devant les tribunaux. Un centre de rfrence
toch belangenconflicten zouden zijn, is het centralis pourrait canaliser le flux actuel de
finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel
een plaintes auprs des diffrents services. Il sagit
belangrijke leidraad.
dune forme de bonne gestion, o le citoyenclient peut introduire des plaintes et des
Het is dus niet toevallig dat de bevoegdheid van demandes et y attendre une suite ou une
privacy voor het eerst specifiek aan een rponse adapte de la part des pouvoirs publics.
Staatssecretaris wordt toegewezen. Dit moet
toelaten om een meer coherente en transversale Les diffrents processus de lutte contre la
visie te ontwikkelen op nationaal, Europees en fraude (prvention, dtection, contrle et
internationaal vlak. Er zijn zes uitdagingen waarop sanction) doivent si possible tre tays par une
we de komende vijf jaar antwoorden moeten base scientifique dans lensemble de la chane
bieden.
de la lutte contre la fraude. Cela doit entraner
une objectivation de la lutte contre la fraude.
(1) Europese verordening over privacy

Je souhaite enfin assurer un meilleur suivi et


une meilleure traabilit des recettes de la lutte
contre la fraude sociale. Une synthse annuelle
des diverses recettes sera reprise dans le plan
daction annuel de la fraude sociale que le
gouvernement approuve.

Er worden momenteel op Europees vlak


belangrijke onderhandelingen gevoerd die
moeten leiden tot een nieuwe Europees kader op
het vlak van persoonsgegevensbescherming en
het vrij verkeer van gegevens. Met het voorstel
van de Europese Commissie voor een algemene
II Protection de la vie prive
verordening enerzijds en een richtlijn voor de
uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens
La protection de la vie prive est un droit
in de strafrechtelijke en politionele sfeer

anderzijds, werkt de Europese Unie aan een


modernisering van de privacywetgeving. Bepaalde
aspecten van de voorstellen zijn controversieel en
hebben al aanleiding gegeven tot debat, zowel op
nationaal als Europees vlak. De technologische
evoluties, de noodzaak om ervoor te zorgen dat
er geen concurrentievervalsing ontstaat tussen de
lidstaten, de internationale context van
gegevensverwerking, de verhoogde inspanningen
op het vlak van politionele en justitile
samenwerking en een meer efficinte en
geharmoniseerde
toepassing
van
het
fundamenteel recht op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, liggen mee aan de basis
van dit Europees initiatief.

fondamental qui a connu plusieurs volutions au


fil des ans et qui est aujourdhui un sujet plus
actuel que jamais suite aux rapides progrs
technologiques. La mondialisation et la socit
dinformation ont un impact indiscutable sur le
ressenti de chacun par rapport son droit au
respect de sa vie prive. Le rle et les attentes
du citoyen sont dune part devenus
prominents dans le dbat sur la protection du
citoyen, tandis que nous sommes dautre part
confronts de nouvelles applications qui se
succdent de plus en plus vite pour le
traitement des donnes personnelles, comme la
surveillance par camra, le suivi de la mobilit,
les mdias sociaux, mais aussi la croissance des
bases de donnes, la connexion des bases de
Dit Europees wetgevend initiatief beoogt een donnes et lchange des donnes entre les
duidelijk en toekomstbestendig wettelijk kader te pouvoirs publics et le secteur priv.
bieden, waarbij elke burger geniet van een sterke
controle over zijn of haar online gegevens. Via Cest dans ce contexte que je vais, en tant que
herkenbare pictogrammen zullen burgers ook Secrtaire dEtat la Protection de la Vie prive,
sneller de privacy-impact van applicaties en accorder une attention particulire au besoin
websites kunnen inschatten en een effectieve dun nouvel quilibre entre une politique du et
genformeerde toestemming kunnen geven. pour le 21me sicle, dune part, et le respect
Bovendien
worden
de
administratieve actualis de la vie prive, dautre part. Il faudra
formaliteiten over heel Europa geharmoniseerd donc trouver un quilibre dlicat entre, dune
en vereenvoudigd, om zo compliance kosten voor part, la protection de la vie prive et, dautre
ondernemingen te drukken en de digitale part, dautres objectifs politiques comme la
economie een duw in de rug te geven.
scurit, lchange efficace de donnes, legovernment, la simplification administrative,
De verordening introduceert ook sleutelprincipes linnovation, le dveloppement conomique,
als het recht om vergeten te worden waarbij etc. Il convient ce niveau de tenir compte des
bijvoorbeeld een Europese burger ten overstaan intrts des consommateurs et des producteurs,
van een onderneming die zoekmachines gebruikt, des citoyens, des entreprises et des pouvoirs
kan vragen om bepaalde gegevens uit te wissen, publics. Mon objectif est d'appliquer une
bijvoorbeeld op Google. De
Snowden- politique efficace qui rpond aux besoins
onthullingen, waardoor gebleken is dat ook daujourdhui et de demain, dans un cadre
overheden zich te verregaand hebben gewaagd lgislatif moderne et sr en ce qui concerne la
op het vlak van gegevensbeheer, dragen bij tot protection de la vie prive. La protection de la
het debat over de nood aan een verhoogde vie prive reprsente aujourdhui un argument
persoonsgegevensbescherming.
utilis tort et travers pour enrayer les
nouvelles initiatives de digitalisation. Or, la
Deze ontwerp-verordening, in het bijzonder, zal technologie est, lheure actuelle, suffisamment
dus niet enkel zeer uitgebreid zijn in de omvang dveloppe pour combiner politique efficace et
van het toepassingsgebied (economisch, sociaal, garanties de respect de la vie prive. Sil existe
politiek, fiscaal, administratief), maar stelt toutefois des conflits dintrts, le principe de
bovendien fundamentele vragen over de privacy- finalit et de proportionnalit doit constituer un
handhaving door de lidstaten in deze digitale important fil conducteur.
tijden.
Ce nest donc pas un hasard si la comptence du
(2) Privacy op het vlak van publieke respect de la vie prive a, pour la premire fois,
veiligheid
t spcifiquement attribue un Secrtaire

Als Staatssecretaris voor Privacy zal ik een beleid


voeren op het vlak van privacy dat het goede
bestuur en de exploitatie van de technologische
mogelijkheden op het vlak van veiligheid en
administratieve dienstverlening van steden en
gemeenten en andere overheidsbesturen niet in
de weg mag staan. Zo heb ik zelf als eerste
schepen in Oostende een volledige digitalisering
van de dienstverlening aan de burger
doorgevoerd, inclusief livestream uitzendingen
van de gemeenteraden.
Zo maken de burgemeesters van de grote
centrumsteden nagenoeg allemaal gebruik van
camerabewaking en camerascreening, om
bijvoorbeeld de veiligheid tijdens grote
festiviteiten te bewaken, om wekelijks en
dagelijks de veiligheid in de steden en gemeenten
te garanderen en om de mobiliteitsstromen naar
en van de stad te monitoren en te sturen. Ook het
gebruik van drones (onbemande vliegtuigen) door
bijvoorbeeld de politiediensten zijn allemaal
evoluties
die
een
goed
bestuur
en
veiligheidsbeleid ten behoeve van de burgers
ondersteunen, maar die ook gekaderd moeten
worden binnen een gemoderniseerde privacy- en
camerawetgeving.
Na 2015, als het Europese wetgevende kader ten
volle duidelijk zal zijn, moet ook de Belgische
privacywetgeving in die zin aangepast en
gemoderniseerd worden. Ook de privacycommissie zal mee evolueren in het nieuwe
Europese en nationale rechtskader en zal daartoe
hervormd worden. Er zal onder meer aandacht
uitgaan
naar
het
vermijden
van
belangenvermenging tussen haar leden en
aanvragers van machtigingen, hoe zij een
actievere rol kunnen spelen op het terrein en of
de huidige administratieve processen niet
vereenvoudigd kunnen worden

(3) Privacy op het vlak van publieke data

dEtat. Cela doit permettre le dveloppement


d'une vision plus cohrente et transversale aux
niveaux national, europen et international.
Nous devrons, dans les cinq prochaines annes,
rpondre six dfis.

(1) Le Rglement europen


protection de la vie prive

sur

la

D'importantes ngociations sont pour l'instant


menes au niveau europen. Elles doivent
dboucher sur un nouveau cadre europen en
matire de protection de donnes personnelles
et de libre circulation des donnes. LUnion
europenne uvre la modernisation de la
lgislation sur la protection de la vie prive
travers, dune part, la proposition de rglement
gnral faite par la Commission europenne et,
dautre part, une directive pour lchange et le
traitement des donnes personnelles dans un
contexte pnal et de police. Certains aspects des
propositions sont controverss et ont dj fait
lobjet de dbats, que ce soit sur la scne
nationale ou europenne. Les volutions
technologiques, la ncessit de veiller ce quil
ny ait pas de distorsion de concurrence entre
les Etats membres, le contexte international du
traitement des donnes, lintensification des
efforts fournis dans le domaine de la
collaboration avec la police et la justice et une
application plus efficace et harmonise du droit
fondamental la protection de la vie prive sont
la base de cette initiative europenne.
Cette initiative lgislative europenne vise
dvelopper un cadre lgal clair et durable, dans
lequel chaque citoyen exerce un contrle
rigoureux sur ses donnes en ligne. Des
pictogrammes caractristiques permettront
aussi aux citoyens dvaluer plus rapidement
limpact des applications et des sites Web sur la
protection de la vie prive. Les citoyens
pourront ainsi donner une autorisation en
connaissance de cause. Les formalits
administratives sont en outre harmonises et
simplifies dans toute lEurope, afin de limiter
les cots de mise en conformit pour les
entreprises et de favoriser lconomie
numrique.

En van de niet terug te draaien gevolgen van de


technologische vernieuwing en digitalisering van
onze maatschappij, is de groeiende berg aan
gegevens in publieke databanken, die ook
onderling met elkaar verbonden zijn. Onder meer
op het vlak van fraudebestrijding is n van de Le rglement introduit aussi des principes

succesvolle toepassingen de koppeling van fondamentaux, comme le droit dtre oubli ,


databanken op het vlak van uitkeringen, om en vertu duquel un citoyen europen peut par
illegale cumulaties tussen uitkeringen te exemple demander une entreprise qui utilise
voorkomen en te remediren.
des moteurs de recherche (comme Google) la
suppression de certaines donnes. Les
De preventieve en proactieve benadering is divulgations faites par Edward Snowden, qui ont
belangrijk. Zo kan in het luik sociale fraude ook prouv que les pouvoirs publics taient eux
onderzocht worden of verbruiksgegevens van aussi alls trop loin dans la gestion des donnes,
openbare nutsvoorzieningen gekoppeld aan alimentent le dbat sur la ncessit de renforcer
overheidsdata een knipperlichtfunctie kunnen la protection des donnes personnelles.
hebben. Op Europees vlak zouden Limosagegevens over detacheringen naar Belgi nog Ce projet de rglement, en particulier, aura un
verder gekoppeld kunnen worden aan champ dapplication (conomique, social,
inspectiegegevens over de ondernemingen en politique, fiscal, administratif) trs vaste et pose
burgers in zowel het werk- als het des questions fondamentales sur le respect de
oorsprongsland.
la vie prive par les Etats membres en cette
poque numrique.
Ook het gebruik van gegevens door de (fiscale)
administraties zal onderzocht worden waarbij
(2) La protection de la vie prive dans le
meer concrete richtlijnen zullen gegeven worden
domaine de la scurit publique
bij de afwegingsoefening tussen enerzijds de
controlebevoegdheden
en
anderzijds
de En tant que Secrtaire dEtat la Protection de
privacyrechten van de betrokkenen .
la Vie prive, je vais mener dans ce domaine une
politique ne pouvant pas entraver la bonne
Inzake overheidsgegevens zouden burgers gestion et lexploitation des possibilits
jaarlijks op de hoogte gesteld kunnen worden technologiques dans les domaines de la scurit
over de persoonlijke gegevens die door de et des services administratifs des villes et
overheid aangewend worden (en met welke communes et d'autres pouvoirs publics. En tant
finaliteit). Het principe van de genformeerde que premier chevin dOstende, jai mme
toestemming moet in de mate van het mogelijke entrepris une digitalisation complte du service
het uitgangspunt zijn en hiervoor zal ook overleg au citoyen, avec entre autres des diffusions en
gepleegd worden met de Minister bevoegd voor livestream des conseils communaux.
de Digitale agenda, Alexander De Croo.
Les bourgmestres des grandes villes ont
De Europese Unie heeft verder een richtlijn pratiquement tous recours la surveillance par
uitgevaardigd
die
het
hergebruik
van camra et au camera screening pour, par
overheidsgegevens aanmoedigt, vanuit het exemple, assurer la scurit lors de grands
oogpunt van administratieve vereenvoudiging. De vnements, garantir chaque jour et chaque
impact van deze richtlijn op de economie en de semaine la scurit dans les villes et communes,
burgers is positief. Samen met Staatssecretaris mais aussi suivre et adapter les flux de
voor Administratieve Vereenvoudiging, Theo circulation au dpart de et vers la ville.
Francken, moeten evenwel ook de privacy- Lutilisation de drones (avions sans quipage)
aspecten in dit kader van naderbij bekeken par les services de police, par exemple, fait
worden. Authentieke bronnen spelen hierbij een partie dautres volutions venant soutenir la
belangrijke rol, maar deze dienen te worden bonne gestion et la politique de scurit au
voorzien van de nodige functionaliteiten om te profit des citoyens, mais ces progrs doivent
kunnen voldoen aan de eisen van privacy en sinscrire dans le cadre dune lgislation
transparantie (welke gegevens bekend bij de modernise sur la protection de la vie prive et
overheid en welke overheidsdiensten maken er lutilisation de camras.
gebruik van).
Aprs 2015, lorsque le cadre lgislatif europen
sera parfaitement clair, la lgislation belge sur la

(4) Privacy op het vlak van private data


Wat ook opgang maakt in de wereld, Europa en
Belgi is het concept van open data en big data.
De soms grootschalige beschikbaarheid van data
en
de
manier
van
verwerking
van
persoonsgegevens biedt ook maatschappelijke en
economische kansen. Zo zouden bijvoorbeeld
overheidsgegevens
op
het
vlak
van
gezondheidszorg tot interessante innovaties
kunnen leiden in de farmaceutische sector en
omgekeerd. Testresultaten van bepaalde
medicaties in private R&D kunnen tot
interessante
beleidsadviezen
in
de
gezondheidszorg en op het vlak van preventie
leiden.
Ik zal er echter op toezien dat dergelijke
ontwikkelingen verenigbaar zijn met een hoge
bescherming van onze persoonlijke levenssfeer.
Ook op het vlak van private data moeten burgers
en ondernemingen immers, binnen een
geactualiseerd wetgevend kader, effectief
beschermd worden. In het geval van open data
kan de privacy bijvoorbeeld gegarandeerd worden
door te werken met geanonimiseerde data en
door de implementatie van privacy by design.
In het algemeen zal steeds bijzondere aandacht
moeten geschonken worden aan de classificatie
van data en het in kaart brengen van datastromen
voor een project of onderneming, alvorens een
correcte analyse kan gevoerd worden naar de
naleving van de privacy-vereisten.
We moeten in dit opzicht de lijnen met
betrokken bedrijfstakken open houden
regelmatig overleg voorzien, zodat
economische activiteit, bijvoorbeeld in
internetsector, niet bemoeilijkt wordt.

de
en
de
de

Het verkopen van persoonsgegevens van klanten


kan enkel mits uitdrukkelijke en volledig
genformeerde instemming, die bovendien op elk
moment kan ingetrokken worden. Klanten dienen
duidelijk genformeerd te worden over
wijzigingen in het privacy-beleid van een
onderneming.

protection de la vie prive devra aussi tre


adapte et modernise en ce sens. La
Commission sur la Protection de la vie prive
voluera elle aussi dans le nouveau cadre
juridique national et europen et sera rforme
cet effet. On accordera entre autres de
lattention la prvention des conflits dintrts
entre ses membres et les demandeurs de
procurations, la manire dont ils peuvent
jouer un rle plus actif sur le terrain et la
possibilit de simplification des processus
administratifs actuels.

(3) La protection de la vie prive dans le


domaine des donnes publiques
Lune des consquences irrversibles des
progrs technologiques et de la digitalisation de
notre socit est l'abondance croissante de
donnes disponibles dans les bases de donnes
publiques
qui,
par
surcrot,
sont
interconnectes. La liaison entre bases de
donnes dans le cadre des allocations est une
application efficace pour, notamment, lutter
contre la fraude car elle permet de prvenir et
de remdier aux cumuls illgaux entre les
allocations.
Lapproche prventive et proactive est
importante. En matire de fraude sociale, il est
possible dtudier si les donnes de
consommation des services dutilit publique
associes aux donnes publiques peuvent avoir
une fonction de signal dalarme. Sur le plan
europen, les donnes Limosa sur les
dtachements vers la Belgique devraient
pouvoir tre associs aux donnes dinspection
sur les entreprises et les citoyens, tant dans le
pays dorigine que de travail.
Lutilisation de donnes par les administrations
(fiscales) sera aussi tudie et des directives
plus concrtes seront donnes pour lexercice
dquilibre entre, dune part, les comptences
de contrle fiscal et dautre part le droit au
respect de la vie prive dont jouissent les
personnes concernes.

De Europese Commissie heeft zopas een publiek- En ce qui concerne les donnes publiques, les
private samenwerking opgestart om de innovaties citoyens devraient pouvoir tre tenus informs
en technologien op het vlak van big data aan te sur une base annuelle des donnes personnelles

moedigen. We moeten deze opportuniteiten voor


de Belgische en Europese kenniseconomie grijpen
en het wetgevend kader creren dat deelname
van burgers en bedrijven aan deze big data
mogelijk maakt.

qui les concernent et sont utilises par les


pouvoirs publics (et quelle fin). Le principe de
lautorisation informe doit, dans la mesure du
possible, servir de point de dpart et une
concertation sera organise cet effet avec le
ministre comptent pour lagenda numrique,
Alexander De Croo.

(5) Privacy op het vlak van nieuwe media


Een domein waar mijn volle aandacht zal naar
uitgaan, is de privacy op het vlak van nieuwe
media zoals Facebook, twitter, YouTube, De
nieuwe generaties jongeren groeien op in een
digitale wereld, waarbij het massaal en constant
uitwisselen van persoonlijke gegevens via internet
haast vanzelfsprekend is en waardoor de burger
zich als het ware een digitale identiteit aanmeet.
Zo is de burger een actieve speler geworden die
mee vorm geeft aan de contouren van zijn
privacy-beleving.
Sensibiliseringsacties van de regering zijn hier
zeker op zijn plaats en ik ondersteun dan ook de
campagne die recent is gelanceerd door Vlaams
Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, over online
privacy in de klas onder het motto denk na voor
je iets online zet.
De betrokkenheid van de jongeren van vandaag
bij de digitale media en hun actieve participatie in
de informatiemaatschappij zijn
ook een
opportuniteit om het debat over privacy in
meerdere opzichten te voeren. Privacy is immers
een breed concept, onderhevig aan een
voorzichtig afwegen van meerdere belangen, en
het verdient daarom een ernstig maatschappelijk
debat. En van de kernvragen is hoe het
potentieel en de voordelen van de technologische
ontwikkelingen kunnen gemaximaliseerd worden
zowel voor het individu, de overheid als voor het
bedrijfsleven en tegelijkertijd de risico's op
misbruik kunnen geminimaliseerd worden. De
rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens moet daarbij als leidraad
dienen. Andere Europese landen, zoals
Nederland,, voeren dit maatschappelijk debat
over privacy in deze eeuw al langer en kunnen
inspiratie bieden voor de Belgische beleidsvisie.

LUnion europenne a galement promulgu


une directive encourageant la rutilisation des
donnes publiques dans le cadre de la
simplification administrative. Limpact de cette
directive sur lconomie et les citoyens est
positif. Les aspects qui, dans ce cadre,
concernent la protection de la vie prive doivent
cependant tre tudis de prs, en
collaboration avec le Secrtaire dEtat la
Simplification administrative, Theo Francken.
Les sources authentiques jouent un rle
important ce niveau, mais elles doivent aller
de pair avec les fonctionnalits ncessaires pour
pouvoir satisfaire aux exigences relatives la
protection de la vie prive et la transparence
(quelles sont les donnes connues des pouvoirs
publics et quels sont les services publics qui en
font usage).

(4) La protection de la vie prive dans le


domaine des donnes prives
Le concept des open data et des big data
est en vogue en Belgique, en Europe et dans le
monde. La disponibilit des donnes, parfois
grande chelle, et la manire dont les donnes
personnelles sont traites offrent aussi des
opportunits sociales et conomiques. Les
donnes publiques dans le domaine des soins de
sant pourraient par exemple entraner des
innovations intressantes dans le secteur
pharmaceutique et inversement. Les rsultats
des tests de mdicaments effectus dans le
cadre de la recherche et du dveloppement
privs peuvent dboucher sur des avis politiques
intressants dans le secteur des soins de sant
et en matire de prvention.

Je veillerai toutefois ce que de telles


volutions soient conciliables avec une
(6) Beveiliging van persoonsgegevens
protection accrue de notre vie prive. Les
donnes prives des citoyens et entreprises
Zoals hierboven reeds aangegeven hebben een doivent elles aussi tre efficacement protges,

aantal gebeurtenissen uit het recente verleden de


aandacht gevestigd op het probleem van data
breaches of data losses die kunnen te wijten zijn
aan onvoldoende gegevensbeveiliging of controle.
Een
onvoldoende
uitgebouwde
informaticastructuur
in
combinatie
met
onvoldoende interne controlemiddelen liggen
vaak aan de oorzaak hiervan. Het is daarom
belangrijk dat in overleg met alle betrokken
actoren wordt onderzocht welke maatregelen
kunnen genomen worden, al dan niet met
certificeringsmechanismes (privacy seals), om
dit soort incidenten met publieke data alsook
private data en de schadelijke gevolgen ervan
zoveel mogelijk in te perken. Ook cyberveiligheid
en -criminaliteit zijn belangrijke themas om
nationaal en Europees verder op te volgen.

III.

Noordzee
Blue growth

Het Noordzeebeleid zal sterk inzetten op de


zogenaamde blue growth: op zee zullen
economische ontwikkelingen verder ondersteund
worden en uitgebreid waar mogelijk. Het
Noordzeebeleid
wil
die
economische
ontwikkelingen mogelijk maken in een duurzaam
kader, waarbinnen zowel tewerkstelling in de
maritieme sectoren als de mariene biodiversiteit
en het functioneren van het ecosysteem een
belangrijke plaats hebben. De Noordzeekust
wordt een economisch centrum met de havens
als uitvalsbasis. Volledig nieuwe activiteiten zoals
aquacultuur, energie-opslag, een offshore-grid,
enz. zullen hierbij alle kansen krijgen.

dans un cadre lgislatif actualis. En ce qui


concerne les open data , le respect de la vie
prive peut par exemple tre garanti en
travaillant avec des donnes anonymes et par la
mise en uvre du privacy by design .
De manire gnrale, il faudra toujours, avant
de pouvoir analyser correctement le respect des
exigences de protection de la vie prive, prter
une attention particulire la classification des
donnes et l'inventaire des flux de donnes
relatifs un projet ou une entreprise.
Nous devons, cet gard, continuer de
communiquer avec les branches dactivit
concernes et prvoir une concertation
rgulire, pour ne pas entraver lactivit
conomique, par exemple dans le secteur de
lInternet.
La vente de donnes personnelles de clients ne
peut se faire que moyennant lautorisation
expresse et entirement informe de ceux-ci,
tant entendu que cette autorisation peut tre
rvoque tout moment. Les clients doivent
tre clairement informs des modifications
apportes la politique de protection de la vie
prive dune entreprise.
La Commission europenne a inaugur
dernirement une collaboration public-priv
afin dencourager les innovations et les
technologies dans le domaine des big data .
Nous devons profiter de ces opportunits pour
lconomie du savoir belge et europenne, mais
aussi crer le cadre lgislatif permettant aux
citoyens et entreprises de contribuer ces big
data .

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken,


wordt er gebruik gemaakt van het marien
(5) La protection de la vie prive dans le
ruimtelijk plan en het overlegproces dat daaraan
domaine des nouveaux mdias
vast hangt. Dit proces zal verder als overlegforum
worden uitgebouwd met de raadgevende La protection de la vie prive dans le domaine
commissie als centraal orgaan.
des nouveaux mdias comme Facebook,
Twitter, YouTube, etc. aura toute mon
Alternatieve energie
attention. Les nouvelles gnrations grandissent
dans un monde numrique o lchange
Energie-opslag op zee is een efficinte manier om constant et massif de donnes personnelles via
het gebruik van hernieuwbare energie te Internet devient presque invitable et o le
optimaliseren. Zo kan een overschot aan energie citoyen adopte donc, pour ainsi dire, une
als het hard waait tijdelijk worden opgeslagen om identit numrique. Le citoyen daujourdhui

ingezet te worden als de vraag naar energie groot


is (piekuren). Het is een innovatieve manier die
inspeelt op de energienoden en de specificiteit
van hernieuwbare bronnen. De aanleg van een
energie-atol is een wereldprimeur. Het kan
daarenboven op een positieve manier bijdragen
aan de werkgelegenheid en aan het milieu. Ik zal
daarom nagaan of alle voorwaarden zijn vervuld
om een concessie en milieuvergunning af te
leveren voor de bouw van een energie-atol op
onze Noordzee.

contribue ainsi activement dfinir les contours


de sa perception de la protection de la vie
prive.
Les actions de sensibilisation du gouvernement
sont certainement justifies et je soutiens donc
la campagne sur la cyberprotection de la vie
prive en classe, lance rcemment par la
ministre flamande de lEnseignement Hilde
Crevits, et dont le slogan est Denk na voor je
iets online zet ( Rflchis avant de publier
quelque chose en ligne ).

Op vandaag zijn er zon 150 windmolens


operationeel op de Noordzee. Dat is reeds de
capaciteit van een kleine kerncentrale of de
bevoorrading van 600.000 gezinnen. Tijdens deze
legislatuur wordt deze capaciteit minstens
verdubbeld. De hele windmolenzone is goed voor
een totale capaciteit van 2200MW, het equivalent
van twee grote kerncentrales. Op die manier
draagt de Noordzee significant bij aan het halen
van de
klimaatdoelstellingen. Voor de
hernieuwbare energieproductie op zee wordt
werk gemaakt van de milieuvergunningen en van
een zogenaamd stopcontact op zee. Met het
stopcontact willen we de geproduceerde
elektriciteit op een efficintere manier aan land
brengen. Het hoogspanningsnet wordt op die
manier tot ver op zee uitgebouwd. Ook zal
worden
onderzocht
welke
alternatieve
energiebronnen, behalve wind, nog kunnen
worden aangeboord in de toekomst. Voor alle
activiteiten zorgt de overheid voor een
eenvoudige en transparante procedure en
opvolging; de administratieve last wordt op die
manier zo klein mogelijk gemaakt.

La sensibilisation des jeunes daujourdhui aux


mdias numriques et leur participation active
la socit de linformation sont loccasion de
mener une discussion sur la vie prive,
plusieurs niveaux. La protection de la vie prive
est en effet un vaste concept dans le cadre
duquel il faut tenir compte soigneusement
dintrts divers et mrite, ce titre, un dbat
social srieux. Lune des questions cls consiste
savoir comment optimiser le potentiel et les
avantages des dveloppements technologiques,
tant pour lindividu, que pour les pouvoirs
publics ou les entreprises, et comment, dans le
mme temps, minimiser les risques dabus. La
jurisprudence de la Cour europenne des droits
de lhomme doit servir de fil conducteur en la
matire. Dautres pays europens, comme les
Pays-Bas, etc. mnent ce dbat social sur la
protection de la vie prive depuis longtemps et
peuvent reprsenter une source d'inspiration
pour la vision politique belge.

De compensatie in milieuvoordelen van de


windmolensector op zee wordt verder uitgewerkt
in overleg met de sector, om de paraatheid van
de overheid i.f.v. het verhoogde risico te
garanderen
en
om
flankerende
milieumaatregelen uit te werken. De sector levert
hiervoor materile bijdragen en/of draagt
financieel bij aan het fonds leefmilieu.

(6) Protection des donnes personnelles

Comme indiqu ci-dessus, plusieurs faits rcents


ont attir lattention sur le problme des data
breaches ou des data losses , qui peuvent
tre imputs une protection ou un contrle
insuffisant(e) des donnes. La cause est souvent
chercher dans une structure informatique
insuffisamment dveloppe combine des
moyens de contrle interne insuffisants. Cest
pourquoi il est important que lon tudie, en
Natuurontwikkeling en erfgoed onder concertation avec tous les acteurs concerns,
les mesures qui, avec ou sans mcanismes de
water
certification ( privacy seals ), peuvent tre
Natuurontwikkeling moet zoveel mogelijk een prises pour limiter ce type dincidents avec des
plaats krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe donnes publiques ou des donnes prives et
economische activiteiten op zee. Zo moet het viter leurs consquences nfastes. La

energie-atol zodanig worden ingericht dat vogels cyberscurit et la cybercriminalit sont aussi
zoals de kleine mantelmeeuw en sternen kunnen des thmes importants suivre aux niveaux
pleisteren en broeden. Op die manier zouden de national et europen.
kustgemeenten ondersteund worden in hun
aanpak van de meeuwenproblematiek.
Ook de windmolenparken zijn uitstekende
III.
Mer du Nord
plaatsen om actief natuur te creren. Het
stopcontact op zee kan ingericht worden om
Blue growth
zeehonden een rustplaats aan te bieden of om
het aantal artificile riffen uit te breiden, enz.
Deze positieve biodiversiteitsmaatregelen om La politique de la mer du Nord misera beaucoup
actief natuur op zee te creren zullen verder sur le blue growth : les dveloppements
conomiques en mer vont tre soutenus et
worden onderzocht.
tendus lorsque ce sera possible. La politique de
Voor het beleid rond marien milieu wordt de la mer du Nord vise permettre ces
habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn mariene dveloppements conomiques dans un cadre
strategie uitgevoerd. Hierbij vormt het bereiken durable, dans lequel tant lemploi dans les
van de goede milieutoestand, gesteund op de secteurs maritimes que la biodiversit marine et
mariene strategie, de belangrijkste milieupijler. In le fonctionnement de lcosystme sont
die context moeten bijkomende activiteiten ook importants. La cte de la mer du Nord devient
kunnen bijdragen aan de goede milieutoestand. un centre conomique, dont les ports sont les
Voor extra inspanningen om dit doel te bereiken, bases doprations. De nouvelles activits,
zal nagegaan worden welke maatregelen in de comme l'aquaculture, le stockage dnergie,
natura 2000 gebieden genomen kunnen worden, loffshore-grid, etc. y auront toutes leurs
en in het bijzonder welke grensoverschrijdende chances.
acties mogelijk zijn. Voor deze gebieden kunnen
Le plan spatial marin et le processus de
beheersplannen worden opgesteld.
concertation qui y est li sont utiliss pour
De
Europese
procedure
voor
de permettre la concrtisation de ces volutions.
visserijmaatregelen van het bestaande marien Ce processus va tre dvelopp pour devenir un
forum de concertation dont la commission
ruimtelijk plan wordt opgestart.
consultative sera lorgane central.
Het gebied De Vlakte van de Raan werd in 2008
Energie alternative
door de Raad van State geschorst als natura 2000
gebied maar bleef sindsdien wel op de Europese
lijst staan. Daarom zal op basis van een Le stockage de lnergie en mer est une solution
wetenschappelijke analyse over het potentieel efficace pour optimiser lutilisation de lnergie
van de Vlakte van de Raan, die beschikbaar zal renouvelable. Un surplus dnergie en cas de
zijn eind 2014, beslist worden welk statuut dit grand vent peut ainsi tre temporairement
stock, pour ensuite tre utilis lorsque la
gebied dient te krijgen.
demande d'nergie est grande (heures de
Voor voedselproductie op zee wordt de nodige pointe). Il sagit dune solution innovante qui
aandacht besteed om duurzame aquacultuur als rpond aux besoins nergtiques et la
spcificit
des
sources
renouvelables.
economische activiteit op zee te ontplooien.
Lamnagement dun atoll nergtique est une
Op vandaag zijn drie wrakken als erfgoed erkend. premire mondiale. Il peut en outre contribuer
Hier zal grondig worden nagegaan of er de manire positive lemploi et
bijkomende beschermingsmaatregelen nodig zijn lenvironnement. Je vais donc vrifier si toutes
voor dit erfgoed onder water. Van de les conditions sont remplies pour dlivrer une
bevoegdheid om wrakken en andere vondsten als concession et un permis environnemental pour
erfgoed te erkennen zal gebruik gemaakt worden la construction dun atoll nergtique en mer du

om zowel gekende als nieuwe vondsten op Nord.


erfgoedwaarde te analyseren en tot erkenning als
erfgoed over te gaan indien nodig.
A lheure actuelle, quelque 150 oliennes sont
oprationnelles en mer du Nord. Cela
reprsente dj la capacit d'une petite centrale
Maritiem vervoer en handhaving op zee
nuclaire ou l'approvisionnement de 600.000
De scheepvaartcluster onder Belgische vlag zorgt familles. Cette capacit sera au moins double
voor een aanzienlijke toegevoegde waarde in de durant cette lgislature. L'ensemble de la zone
Belgische economie. De koopvaardijvloot is met 7 des oliennes reprsente une capacit totale de
miljoen ton draagvermogen de 20ste vloot in de 2200 MW, soit lquivalent de deux grandes
wereld. We zetten daarom in op een centrales nuclaires. La mer du Nord contribue
kwaliteitsvolle en competitieve vloot in donc sensiblement la ralisation des objectifs
samenspraak met de reders, de vlaggenstaat climatiques. En ce qui concerne la production
dnergie renouvelable en mer, on travaille sur
administratie en de classificatiemaatschappijen.
les permis environnementaux et sur une prise
De herziening van het Belgische maritiem recht de courant en mer. La prise a pour but
wordt in die zin verdergezet om een hedendaags damener llectricit produite de manire plus
wettelijk kader te creren. Er wordt ook samen efficace vers la terre. Le rseau haute tension
met de Kustwacht ingezet op de implementatie peut de cette manire tre dvelopp jusquen
haute mer. On tudiera aussi quelles sont les
van de verkeersscheidingsstelsels.
sources dnergie alternatives (hormis le vent)
Ook de sector van de pleziervaart neemt in belang qui peuvent tre tudies lavenir. Les
toe, zowel economisch als recreatief. Een betere pouvoirs publics veilleront assurer un suivi et
omkadering van de veiligheid voor de pleziervaart une procdure transparente et simple pour
is de komende jaren nodig. Er zal daarom een toutes les activits ; la charge administrative
gecordineerde wetgeving pleziervaart worden sera ainsi aussi rduite que possible.
uitgewerkt.
La
compensation
en
avantages
De Noordzee geldt als de drukst bevaren zeeroute environnementaux du secteur des oliennes en
mer est dveloppe en concertation avec le
ter wereld.
secteur, afin de garantir la disponibilit des
Gezien de steeds grotere activiteitgraad op onze pouvoirs publics en fonction du risque accru et
Noordzee, wordt het handhavingsbeleid een de dvelopper des mesures daccompagnement
belangrijk
speerpunt.
Het
kader
voor de nature environnementale. Le secteur fournit
milieutoezicht en controle op zee zal op cet effet des contributions matrielles et/ou il
verschillende punten worden aangepast en contribue financirement au fonds pour
aangescherpt. Dit zal gebeuren in samenwerking lenvironnement.
met de scheepvaartpolitie, de douane en defensie
in
de
schoot
van
het
maritiem
Dveloppement naturel et patrimoine
informatiekruispunt en in nauw overleg met de
sous-marin
provinciegouverneur en de Kustwacht.
Le dveloppement naturel doit avoir autant que
Zand- en grindontginning en diepzee- possible une place dans le dveloppement des
nouvelles activits conomiques en mer. Latoll
exploratie
nergtique doit donc tre amnag de manire
Voor zand- en grindontginning worden de ce que les oiseaux comme les petits golands
vastgelegde quota gerespecteerd en, in overleg marins et les sternes puissent sarrter et
met Minister van Economie Kris Peeters, couver. Cette mesure permettra aussi de
ontginningsvergunningen binnen dit kader soutenir les communes ctires dans leur
afgeleverd. Tot op vandaag zijn er onvoldoende approche de la problmatique des mouettes.
duidelijke cijfers over de omvang van de
zandreserves in het Belgisch deel van de Les parcs oliens sont galement dexcellents

Noordzee. Een bevraging rond de beschikbare endroits pour la cration active de la nature. La
wetenschappelijke
data
zal
hiervoor prise de courant en mer peut tre amnage
georganiseerd worden.
pour offrir un lieu de repos aux phoques ou
pour augmenter le nombre de rcifs artificiels,
Voor de exploratie van de diepzee worden zowel etc. Ces mesures de biodiversit positives visant
de economische als ecologische analyses la cration active de nature en mer seront
zorgvuldig opgevolgd in het kader van de tudies.
Belgische concessie.
En ce qui concerne la politique relative
De internationale processen (VN, EU, OSPAR, lenvironnement marin, la directive habitat et la
enz.) worden verder opgevolgd met het oog op directive-cadre pour la stratgie marine sont
het duurzaam beheer van de zeegebieden.
excutes. La concrtisation du bon tat
environnemental , reposant sur la stratgie
marine, en reprsente le principal pilier
Promotie
environnemental. Dans ce contexte, des
De Noordzee kan gezien haar grote oppervlakte activits complmentaires doivent galement

la
bonne
situation
als een 11de Belgische provincie gezien worden en contribuer
kent heel wat uitdagingen en potentieel. Het is environnementale. Afin d'atteindre cet objectif,
belangrijk dat iedereen zicht daarvan bewust nous allons vrifier quelles sont les mesures qui
wordt. De activiteiten zijn talrijk en uiteenlopend, peuvent tre prises dans les zones Natura 2000,
zoals scheepvaart, visserij, energieopwekking, et en particulier quelles sont les actions
baggerwerken, zand- en grindontginning, transfrontalires possibles. Des plans de gestion
toerisme en militaire oefeningen. Wist u dat er peuvent tre dresss pour ces zones.
150 windmolens op onze Noordzee staan en er
nog eens zoveel bijgeplaatst worden, de La procdure europenne pour les mesures de
Noordzee 2.100 diersoorten herbergt, er dagelijks pche du plan spatial marin actuel est lance.
honderden schepen aanmeren, er nog steeds
oorlogsmijnen worden opgevist, enz.? Daarom wil La zone De Vlakte van de Raan a t suspendue
ik de Noordzee in de kijker zetten voor het brede en 2008 par le Conseil dEtat en tant que zone
publiek. Het is een gebied in volle ontwikkeling, Natura 2000, mais elle est reste depuis lors sur
met vele uitdagingen en evenveel mogelijkheden. la liste europenne. Cest pourquoi il sera
Via brochures en online informatie zal de burger dcid sur la base dune analyse scientifique du
op de hoogte worden gehouden van de meest potentiel de De Vlakte van de Raan (qui sera
recente ontwikkelingen. De zee is per slot van disponible fin 2014) quel est le statut qui doit
tre attribu cette zone.
rekening van iedereen.

*****

En ce qui concerne la production alimentaire en


mer, lattention ncessaire est accorde au
dveloppement de laquaculture durable en tant
quactivit conomique en mer.
A lheure actuelle, trois paves sont reconnues
comme
patrimoine.
Nous
allons
minutieusement tudier si dautres mesures de
protection sont ncessaires pour ce patrimoine
sous-marin. La comptence de reconnaissance
des paves et dautres dcouvertes en tant que
patrimoine sera employe pour analyser la
valeur patrimoniale des dcouvertes connues et
nouvelles et pour procder le cas chant la
reconnaissance en tant que patrimoine.

Transport maritime et conservation en


mer

En Belgique, le secteur de la navigation gnre


une valeur ajoute importante pour lconomie.
Avec 7 millions de de tonnes de port en lourd, la
marine marchande belge constitue la 20me
flotte au monde. Nous misons ds lors sur une
flotte comptitive de qualit, et ce en accord
avec les armateurs, ladministration de lEtat du
pavillon et les socits de classification.
La rvision du droit maritime belge sera
poursuivie dans ce sens afin de crer un cadre
lgal contemporain. Conjointement avec
la Garde ctire, le but est de mettre en uvre
les dispositifs de sparation du trafic.
Le secteur de la navigation de plaisance prend
galement de limportance, tant sur le plan
conomique que sur celui des loisir. Dans les
annes venir, il sera ncessaire de prvoir un
meilleur encadrement de la scurit pour la
navigation de plaisance. Ds lors, une lgislation
coordonne en matire de navigation de
plaisance sera labore.
La mer du Nord est la route maritime la plus
emprunte au monde.
La politique de contrle devient un lment
important, tant donn le niveau dactivit de
plus en plus lev en mer du Nord. Le cadre
pour le contrle environnemental et le contrle
en mer sera adapt plusieurs niveaux et affin.
Cela se fera en collaboration avec la police
maritime, la douane et la dfense, au sein du
carrefour dinformation maritime et en troite
concertation avec le gouvernement et la
province et la Garde ctire.

Extraction de sable et de gravier et


exploration
dans
les
grandes
profondeurs

En ce qui concerne lextraction de sable et de


gravier, les quotas dfinis sont respects et des
permis dextraction sont dlivrs dans ce cadre,
en concertation avec le ministre de lEconomie,
Kris Peeters. Il y a jusqu prsent trop peu de
chiffres clairs sur lampleur des rserves de
sable dans la partie belge de la mer du Nord.

Une enqute sur les donnes scientifiques


disponibles sera organis ce propos.
En ce qui concerne lexploration dans les
grandes profondeurs, les analyses conomiques
et cologiques sont suivies de prs dans le cadre
de la concession belge.
Les processus internationaux (ONU, UE, OSPAR,
etc.) sont suivis en vue de la gestion durable des
zones maritimes.

Promotion

Vu sa grande surface, la mer du Nord peut tre


considre comme une 11me province belge.
Elle rencontre de nombreux dfis et prsente un
grand potentiel. Il est important que tout le
monde en soit conscient. Les activits qui y sont
menes sont nombreuses et varies, avec par
exemple la navigation, la pche, la production
dnergie, les travaux de dragage, lextraction de
sable et de gravier, le tourisme ou encore les
exercices militaires. Saviez-vous par exemple
que 150 oliennes se trouvent dans notre mer
du Nord et que 150 autres oliennes vont y tre
installes, que la mer du Nord abrite 2.100
espces animales, que des centaines de navires
y accostent chaque jour, et que lon y pche
toujours des mines datant de la guerre ? Cest
pourquoi je veux attirer lattention du grand
public sur la mer du Nord. Il sagit d'une zone en
plein dveloppement, confronte de
nombreux dfis et tout autant de possibilits.
Le citoyen sera inform des dernires volutions
via des brochures et des informations publies
en ligne. Parce que finalement, la mer nous
appartient tous.

*****