Vous êtes sur la page 1sur 329

INEDIA, NIEJEDZENIE, POST

Joachim M Werdin
wydanie I, padziernik 2014
ISBN 978-83-940498-2-9
Kontakt z autorem:
eadres: jmw [at] niejedzenie [kropka] info
http://inedia.info
http://niejedzenie.info
Skype: joachimwerdin
www.youtube.com/joachimwerdin
Ta ksika jest poczeniem dwu ksiek tego samego autora:
Styl ycia Bez Jedzenia (rok 2005) i Styl ycia Bez Jedzenia
Dodatek (rok 2014); z modyfikacjami tekstu.
Ta ksika nie ma praw autorskich. Moesz z niej dowolnie
korzysta. Moesz j przetumaczy, kopiowa i rozpowszechnia w
dowolnej formie. Wykorzystaj j dla dobra twojego i innych.
Jeeli czujesz potrzeb odwdziczenia si lub postanowisz
podarowa mi pienidze albo co innego moesz napisa do mnie.
Wiedza, ktr sobie zbudowaem i z ktrej zaczerpnem informacje
do zamieszczenia tutaj, jest ponadczasowa. Kady moe j
odczytywa i spisywa. Ja to zrobiem dla tych, ktrzy jeszcze wol
czerpa ze rde materialnych, np. czyta ksiki.
Napisaem t ksik z Mioci do ludzi.
Motto tej ksiki:

JA jestem wiadomo wszystko inne to moje stworzenie.

DLACZEGO TA KSIKA?
Mino dziewi lat od opublikowania Styl ycia Bez Jedzenia.
W tym czasie na tematy opisane w ksice (m. in. inedia,
niejedzenie, post, dieta, wiadomoci, ycie) mwiem i pisaem do
wielu ludzi podczas seminariw, prelekcji, spotka towarzyskich,
indywidualnie i w korespondencji.
Wielu spord spotkanych ludzi zadawao mi podobne pytania. To
wzmacniao moje postanowienie, eby dopisa wicej szczegw,
gbiej wyjani i dooy materia.
Zatem celem obecnej ksiki jest zebranie w jednej publikacji
informacji, ktre moesz uy dla wasnej korzyci, jeeli interesuje
ci inedia, niejedzenie, poszczenie, waciwe odywianie si,
wiadomo, ycie itp.
Kiedy w lecie 2014 roku w Chinach rozmawiaem na powysze
tematy, zrozumiaem jak wane jest bezzwoczne opublikowanie
nowego materiau. Zobaczyem i poczuem jak powanie Chiczycy
s zainteresowani tymi tematami i jak szczerze szukaj informacji,
ktre posiadam.
W cigu tych minionych dziewiciu lat zauwayem te, jak wiele
faszywych przekona na wczeniej wymienione tematy panuje
wrd ludzi. Wierzenia s ograniczeniami, zniewalajc czowieka
stanowi dla niego bariery przed przejawieniem si penej Mocy
Wewntrznej. Pozbywanie si wierze jest procesem do wolnoci
czowieka. Czowiek wolny nie ma wierze.
Mam nadziej, e informacje zawarte w tej ksice pomog ci w
pozbywaniu si wierze. Tak bdzie dziao si, jeeli wykorzystasz
te informacje dla dobra swojego i innych.
Warto eby wiedzia, e dla ciebie jeste najwaniejsz istot we
wszechwiecie, dlatego dbaj o siebie, to znaczy najwyej oceniaj
siebie, wid siebie jako wspaniaego czowieka i Kochaj siebie.
Jednoczenie nie porwnuj si do innych ludzi, eby ani nie
3

cierpie, ani si nie wywysza. Kady czowiek to inny


wszechwiat, dlatego porwnywanie si do innych jest zbdne.
Usu strach (bojanie) i pozwl Radoci przejawia si przez ciebie,
bo dziki temu tworzysz ycie a to oznacza, e z ciebie emanuje
Mio.
Wtedy ju nie potrzebujesz pomocy i jej nie szukasz. Tak stajesz si
czowiekiem szczliwym, ktry naturalnie dzieli si radoci i
Mioci z innymi. Im wicej dajesz, tym wicej otrzymujesz.
Inni taki styl ycia naladuj i wtedy wiat staje si rajem, bo ludzie
staj si wolni.
Ludzi wolnych trudno omami lub ogupi, eby ich zniewoli,
dlatego ludzie wolni nie maj wadcw, panw i przewodnikw.
Oni, znajc i wykorzystujc swoj naturaln Moc Wewntrzn,
tworz wiadomie swoje ycie.
O takim czowieku i o takiej ludzkoci marz. Tak te widz
ludzko w przyszoci. Dlatego dziel si moj wiedz w postaci
informacji zawartych w tej ksice.
Teksty zawarte tutaj s sum zawartoci dwu ksiek: Styl ycia
Bez Jedzenia wydanej w roku 2005 i Styl ycia Bez Jedzenia
Dodatek wydanej w roku 2014. Poza usuniciem bdw i
zbdnych treci, oraz dodaniem niewielu zda, tre niniejszej
publikacji mao rni si od sumy treci obu ksiek.

TO TYLKO INFORMACJA
W tej ksice zawarte s tylko informacje, nie wiedza. Informacja
moe by (w czci albo w caoci) prawdziwa albo faszywa, bez
wzgldu na to, gdzie si znajduje. Wielki mistrz duchowy,
owiecony, guru, telewizja, ksiki, internet i inne s rdami
informacji. adne z tych czy innych rde informacji nie da ci
wiedzy.
Wiedz czowiek buduje w sobie poprzez dowiadczenie. Do
budowy moe wykorzysta informacje z rnych rde,
sprawdziwszy je, dowiadczywszy je na sobie. Wtedy moe
powiedzie, e wie. Przedtem wierzy, nie wiedzia, a wiara
nierozerwalnie zwizana jest z wtpieniem (w rzeczywistoci, to ta
sama rzecz, tylko z drugiej strony). W co wierzysz (e co jest
prawd), w to take wtpisz, a kiedy wtpisz, to masz w sobie
czstk wiary. Kiedy wierzysz, wtedy pytasz, szukasz a dochodzisz
do wiedzy. Kiedy wiesz, wtedy nie pytasz, wiesz i koniec.
Zatem nie wierz lepo temu, co tu jest napisane, najpierw sam
dowiedz si. Moesz z tych informacji skorzysta w dowolny
sposb, moesz je np. na sobie sprawdzi, eby budowa wasn
wiedz. Jeeli jednak lepo bdziesz wierzy temu, co tu jest
napisane, to moe zdarzy si, e z tego powodu bdziesz cierpia.
Kiedy uwaasz otrzymane informacje za swoj wiedz, to stajesz si
niewolnikiem rda informacji. Grupy ludzi wierzcych tzw.
autorytetom staj si atwo manipulowalne. Std wzia si jedna z
najwaniejszych przyczyn (i sposobw), dlaczego mogy powsta i
rozwija si religie, -izmy, partie i inne organizacje kontrolujce
ludzi a nawet style ycia.
Inaczej mwic, postanowiem ci powiedzie myl sam. Korzystaj
z informacji, traktuj mistrzw duchowych, uznane autorytety,
rodki masowego przekazu itd. jako tylko rda informacji. A z
tymi informacjami ju pracuj sam, nie pozwalajc sob
manipulowa. Sam sprawdzaj, sam dowiadczaj, bo inaczej nie
bdziesz wiedzia, bdziesz tylko wierzy.
5

I na koniec tej ... informacji zapytam ci: Czy wierzysz w Boga?


Tak? Nie? Dlaczego?
Jeszcze raz zwracam twoj uwag na fakt, e informacja to tylko
dane i nic wicej.
Kada informacja jest:
w caoci prawdziwa
albo
w caoci faszywa
albo
w czci prawdziwa i w czci faszywa.
Kada informacja jest tak, bez wzgldu na jej rdo. Czy pochodzi
ona ode mnie, czy od prezydenta, czy od alkoholika, czy od
najwyszego autorytetu, czy od beznadziejnego zoczycy, czy od
krla albo pachoka, diaba albo anioa, czy od istoty pozaziemskiej,
materialnej albo nie to nadal jest tylko informacja i ma jedn z
trzech powyszych cech.
Warto aby by tego zawsze wiadomy. Dziki temu jest znacznie
trudniej ci omami.
Informacja to nie twoja wiedza. Wiedzy nie da si przekaza
intelektualnie. Tylko informacj mona dosta poprzez suchanie,
czytanie, ogldanie.
Wiedz budujesz m. in. poprzez dowiadczanie. Moesz te
przypomnie j sobie lub przyj intuicyjnie nie intelektualnie.
Informacje mona swobodnie przekazywa. Wiedz czowiek sam
sobie buduje.
Zatem take ta ksika jest dla ciebie tylko informacj, nie twoj
wiedz. To co tutaj napisane moe by prawdziwe albo faszywe.
Poza tym, prawda i fasz s te wzgldne, bo zale od okolicznoci.
To co dla jednego jest prawdziwe, dla innego moe by faszywe.
Przykadowo 2+2 moe = 4 albo 2+2 moe = 11, albo = inny wynik,
w zalenoci od systemu liczbowego. To co w jednym systemie jest
prawdziwe, w innym jest faszywe. Prawda i fasz s wzgldne.
6

Dlatego powtarzam ci, nie wierz temu co napisane w tej ksice.


Take innym rdom nie warto wierzy. Suchaj, czytaj i ogldaj
wiedzc, e to, co do ciebie trafia to informacje. A te mog by
prawdzie i faszywe jednoczenie. Jakie one s dla ciebie, ty sam
ocenisz.
Na bazie informacji, prawdziwych i faszywych, moesz budowa
twoj wiedz. Kiedy zaprzgasz informacje do suenia tobie, wtedy
dowiadczasz i zdobywasz tak budujesz swoj wiedz.
Jednak to bdzie twoja wiedza. Dla innych ludzi to znowu bdzie
tylko informacja, bo twojej wiedzy nie bdziesz im mg przekaza
intelektualnie.

DEFINICJE
Stosuj w tej ksice pojcia, ktre s powszechnie uywane,
chocia definicje s rne. Z rnego rozumienia tych poj,
rnych definicji dawanych przez ludzi, wynikaj nieporozumienia.
Podaj definicje niektrych poj uytych w tej ksice, eby by
waciwie zrozumianym.
Waciwe zrozumienie tego, co kto mwi czy pisze do ciebie, jest
podstaw zrozumiaej komunikacji. Ludzie bardzo czsto uywaj
tych samych sw, a maj co innego na myli.
Przykadem jednego ze sw o najwikszej iloci wyobrae
znaczenia jest bg. Jeeli poprosisz tysic ludzi o zdefiniowanie,
opisanie, co rozumiej pod znaczeniem sowa bg, to dostaniesz
kilkaset definicji z ktrych kilkadziesit bdzie bardzo rnych. I
teraz wyobra sobie, ile nieporozumie moe powsta, kiedy ci
ludzie zaczn mwi o bogu. Moe by, e wrd kilkudziesiciu
mwcw kady z nich bdzie mwi o czym innym.
Ja sowa bg nie uywam, chyba e wczeniej ustal z mwc, co
oznacza bg, albo definicja ta nie ma znaczenia dla sensu danego
zdania.
Zatem proponuj, upewnij si znaczenia sw, ktre zdefiniowaem i
uywam w ksikach. W rozmowach z ludmi, ktrzy twierdzili, e
przeczytali ze zrozumieniem Styl ycia Bez Jedzenia, okazao si
nie raz, e nie rozumiej, co mam na myli, kiedy mwi np.
wiadomo, Mio.
Oto moje definicje.
wiadomo (pisz przez due "") niedefiniowalna rzecz, bo jest
podstaw wszystkiego innego. Wykracza poza wszystko to, co istota
(nie tylko czowiek) moe, a take czego nie moe, wyobrazi sobie.
W sferze intelektu ludzkiego wiadomo moe by wyobraana
jako nieograniczono umysu Boga, przejawiajcego si poprzez
wszechmoc wszystkich jego cech, np. rozumienia, analizowania,
8

przewidywania, tworzenia, szybko, moc, czas, przestrze, materia,


duch.
Przeciwiestwem wiadomoci jest nico, co co zupenie nie
istnieje i te jest niedefiniowalne. Sama prba wyobraenia sobie
nicoci powoduje, e nico znika.
wiadomoci powiciem cay rozdzia w tej ksice.
wiadomo (pisz przez mae "") W sferze intelektu ludzkiego
jest wyraana zdaniem: "Wiem, e jestem i wiem, e zdaj sobie z
tego spraw (to znaczy: wiem o tym, e wiem, e jestem)" czyli
intelekt wie o samym sobie i zachodzcych w nim procesach.
wiato (pisz przez due "") jedno z moliwych przejawie si
wiadomoci. Tak intelekt, poprzez wzrok (fizyczny lub duchowy)
odbiera i interpretuje przejawianie si wiadomoci.
wiato (pisz przez mae "") Widzialna wzrokiem ludzkim
czstotliwo drga, w przyblieniu od 400 do 700 nm. To co
odbieramy zmysem wzroku a pochodzi np. od soca, ksiyca,
ognia, aru.
ycie (pisz przez due "") zjawisko istnienia, dziaania i
rozwoju, powodowane przez przejawianie si wiadomoci.
ycie (pisz przez mae "") (codzienne) funkcjonowanie istoty,
dziki temu, e ycie w niej istnieje.
Mio (pisz przez due "M") jedno z moliwych przejawie si
wiadomoci poprzez czucie czowieka. Tak intelekt, poprzez
instynkt, odbiera i interpretuje przejawianie si wiadomoci.
Mio jest ani emocj i ani uczuciem. Jednak jest czym
odczuwalnym, tym co pojawia si podczas tworzenia ycia. Pod
wpywem Mioci mona wzbudzi w sobie ekstatyczne emocje i
uruchomi uczucia, np. mio, rado.
Innymi sowy, kiedy tworzysz ycie to ty i obserwatorzy czujecie
Mio, co intelektualnie jest nie do wytumaczenia i nie do pojcia.
Symbolem Mioci jest soce, gdy soce jest twrc ycia.
Uwiadom sobie soce nie dba o ciebie, nie wie co robisz, nie
przejmuje si tob. Bez wzgldu na to, czy na nie blunisz, czy si
9

do niego modlisz, ono nawet nie wie, e istniejesz. Jednak soce


daje tobie ciepo, wiato, ziemi, ywno, energi wszystko
niezbdne do twojego ycia. Bez soca nie istniaoby ycie na
Ziemi, nie byoby twojego ciaa. W zamian za to soce nie chce od
ciebie czegokolwiek. Soce Kocha bezwarunkowo wszystko
wokoo, bez wzgldu na zachowanie ktrejkolwiek z istot.
Zatem kiedy Kochasz tworzysz ycie. Wtedy mona wyczu, e
emanujesz Mioci tak stajesz si socem.
mio (pisz przez mae "m") przejawienie si Mioci w
kierunku od jednej istoty do drugiej (np. kobiety do mczyzny,
czowieka do zwierzcia), powizane z wystpowaniem odczu
przycigania (psychicznego lub fizycznego), przywizania,
podania, upodobania.
Ludzie czytajcy moje teksty mog nie rozumie tej rnicy, jeeli
nie wytumacz. Zatem, kiedy pisz, Istniejesz wic Kocham ci.
to istotnie rni si od Istniejesz wic kocham ci..
mio (pisane przez mae m) jest uczuciem odczuwalnym i
wyraanym jako lubienie, przyciganie, pasj, grzanie, podniecenie,
podanie. Ta mio jest programem (automatycznym
mechanizmem) wbudowanym w instynkt. Wikszo ludzi wie, o co
chodzi, kiedy mowa o mioci, poniewa kiedy zakochali si i byli
kochani.
Symbolem mioci jest czerwone serce.
Mona Kocha nie kochajc kogo. Tak dzieje si u soca, ono
Kocha ci mimo e jeste dla soca niepocigajcy. Ono nie poda
ci, nie ma emocji zwizanych z tob.
albo tego sowa uywam wtedy, kiedy jeden z wymienionych
czynnikw wyklucza drugi, czyli wystpuje wybr tylko jednego z
nich.
lub tego sowa uywam wtedy, kiedy jeden z wymienionych
czynnikw NIE wyklucza drugiego. To znaczy, s dwie moliwoci,
e moe wystpi tyko jeden czynnik, mog te wystpi obydwa
(czy wicej) czynniki.
musie to sowo oznacza, wbrew (swojej, czyjej) woli, czyli e
10

(kto lub co) nie ma wyboru. To przeciwiestwo sowa mc.


Ludzie czsto niewaciwie uywaj (naduywaj) tego sowa. Dla
przykadu: Musz ju i., zamiast Postanowiem ju i.
Musisz to zrobi. zamiast Korzystniej dla ciebie bdzie, jeeli
zrobisz to. albo Zrb to! albo moe Ja zmuszam ci do zrobienia
tego. Musz sprawdzi. zamiast Sprawdz.
chcie to sowo wyraa yczenie, np. posiadania, dowiadczania,
bycia jakim. Chcie nie znaczy dziaa.
Take to sowo ludzie czsto niewaciwie (ze szkod dla siebie)
uywaj. Dla przykadu. Chc by lepszy zamiast Postanowiem
by lepszy. (chyba, e kto tylko chce i nie postanawia dziaa w
kierunku realizacji).
mc wyraa moliwo (np. wyboru, decyzji, dziaania), czyli e
jest (dla ciebie, kogo) taka moliwo.
emocja odczuwalne wzbudzenie si aktywnoci energii w ciele,
pod wpywem wyobraenia lub zewntrznego bodca. Emocja jest
programem w instynkcie i jako taka moe by wbudowywana,
modyfikowana albo usuwana. Emocje s przejmowane od
spoeczestwa, w ktrym czowiek przebywa, w wyniku
automatycznego programowania, ktre rozpoczyna si z chwil
zapodnienia.
uczucie odczuwalne nastawienie do obiektu (np. czowieka do
zwierzcia) mogce wywoa emocje. Uczucie jest przeciwiestwem
obojtnoci.
Ktry czowiek moe by ci obojtny albo moesz mie (ywi) do
niego uczucie, np. kocha go. Z powodu tego uczucia moesz
wzbudzi w sobie emocje, ktra przejawi si, np. poprzez miech.
czowiek istota skadajca si z humanoidalnego fizycznego ciaa,
ducha i duszy. Dalej przeczytasz wicej o tym, czym jest czowiek.
duch istota skadajca si z niematerialnego ciaa, umysu i duszy.
dusza iskra wiadomoci emanowana (wyobraana sobie) przez
JA, istniejca poza czasem, przestrzeni i umysem. Dusz mona
porwna do gwiazdy, JA do wszechwiata a wiadomo do
11

nieskoczonoci. JA moe tworzy jednoczenie wiele dusz.


prana niewidoczna i niewyczuwalna prasubstancja, ktra nie ma
masy, z ktrej skada si energia i materia, nawet najmniejsze
czstki elementarne. Znana te jest pod innymi nazwami, np. eter,
orgon, q, vril.
osoba fikcja prawna, opis stworzony w wyobrani i istniejcy
tylko na noniku np. kamieniu, drewnie, papierze, plastiku, dysku.
Przykadem moe by opis czowieka w dowodzie osobistym albo
charakterystyka krowy w paszporcie.

12

ZANIM PRZEJDZIEMY
DO TEMATU
MODA
Na pocztku roku 2001 zauwayem w Polsce mod (ktra potem
wygasa) zwizan z "odywianiem pranicznym", "przejciem na
wiato". Niewtpliwie duy wpyw na t mod (rzekbym nawet:
zapocztkoway j) miay artykuy w prasie.
Wszystko byoby dobrze gdyby nie "owczy pd", ktry zaprowadzi
niektrych w lepy zauek, spowodowa wicej szkd ni poytku
tym ludziom i caej sprawie. Spowodowane to byo gwnie
niezrozumieniem tematu czyli brakiem dostatecznej wiedzy.
Wbrew informacjom rozpowszechnionym przez niektre rodki
masowego przekazu i ludzi, niejedzenie dotyczy jednego z etapw
na drodze rozszerzania sfery wiadomoci czowieka, inaczej
okrelajc: na drodze denia do doskonaoci, na ciece
wiadomego rozwoju duchowego. Stawianie sobie za cel tylko
rezygnacj z jedzenia, tylko samo przystosowanie ciaa do ycia bez
potrzeby materialnego odywiania si, moe przysporzy cierpie.
Jednym z powodw, dlaczego napisaem t ksik, jest
dostarczenie waciwej i praktycznej informacji, o co w tym
wszystkim chodzi, jak jest korzystniej to przeprowadza, czego nie
warto pomin, na co uwaa itd. Wszystko po to, eby zwrci
uwag zainteresowanym ludziom, e wejcie w temat niejedzenia
moe by skokiem w nieznane, niebezpiecznym, bo w skrajnym
przypadku prowadzcym do wyniszczenia ciaa i mierci.
Warto pamita, e niejedzenie jest zwizane z rozwojem
duchowym, chocia teoretycznie, take czowiek zupenie
niewiadomy (i nie zainteresowany tym), te moe wyrobi w sobie
umiejtno ycia zupenie bez przyjmowania materialnego
poywienia.
13

Z tego co do mnie dociera wnioskuj, e w jednych miejscach na


Ziemi pojawia si, a w innych zanika moda albo pd do ycia bez
jedzenia, do stania si inedykiem, niejedzcym lub do poszczenia.
Jednak jedna cecha jest wsplna: wielu ludzi poda jak owce za
tym, co robi inni. Oni nie zbadaj tematu dogbnie; co
przeczytaj, od kogo usysz i rzucaj si w otcha. C, to te
metoda, dobra dla wojownika, jednak powodujca cierpienia i
uszkodzenia ciaa.
Z moich obserwacji wynika, e najwicej szkd ludzie robi sobie
poprzez tak zwany 21-dniowy proces, poniewa wierz, e jest to
skuteczny rodek do stania si inedykiem. Ja jeszcze nie poznaem,
ani nie syszaem o kim, kto zastosowawszy proces 21-dniowy
sta si inedykiem. Natomiast wielu ludzi zwrcio si do mnie z
prob o rady z powodu cierpie i uszkodze, dokonanych swojemu
ciau i psychice z powodu tego procesu.
Inne niekorzystne dla ludzi dziaanie w tym temacie, ktre widz, to
trwajce od kilku do kilkudziesiciu dni grupowe zajcia,
organizowane przez niektrych ludzi, ktrzy zostali rozreklamowani
na filmach w internecie jako niejedzcy.
Widz, e gwnym celem organizowanych przez nich zaj jest
zysk (ch zarobienia pienidzy). Wiedza tych prowadzcych jest
niewystarczajca, eby innym ludziom skutecznie pomc na drodze
do niejedzenia.
Poszukujcy pomocy ludzie zwracaj si do nich z nadziej na
pomoc, daj im duo pienidzy, a po zajciach nadal zostaj ze
swoimi nierozwizanymi problemami i niespenionymi nadziejami.
Czuj, e jest to nieuczciwe postpowanie, erowanie na ludzkich
nadziejach.

OSTRZEENIE
Gwnym celem mojej aktywnoci w temacie stylu ycia bez
jedzenia jest przekazanie zainteresowanym ludziom:

14

informacji o metodach przystosowania ciaa czowieka do


prawidowego funkcjonowania bez potrzeby spoywania

pokarmw;
materiau wyjaniajcego szczegy dotyczce
przystosowania oraz zdolnoci ciaa do ycia bez potrzeby
jedzenia.

Ksika ta ma zrealizowa cz powyszego celu. Jednak, prosz,


nie traktuj informacji tu zawartych jako podrcznika prowadzcego
przez przystosowanie ciaa do ycia bez jedzenia. Zadaniem, ktre
postanowiem zrealizowa poprzez napisanie tej ksiki, jest tylko
dostarczenie informacji.
Przystosowanie siebie do ycia zupenie bez jedzenia jest obszernym
procesem, ktry wymaga najczciej ycia w szerszej sferze
wiadomoci. Korzystniej jest, kiedy czowiek radzi si istoty
dowiadczonej w tej materii lub czasem jest przez ni prowadzony.
Ponadto wiedz, e proces ten przebiega inaczej u kadego
czowieka, dlatego kady potrzebuje metody osobicie
wypracowanej. Warto pamita, e jest tyle metod przystosowania
do niejedzenia, ilu jest ludzi, ktrzy przeszli przez ten proces.
ROZSDEK w tym sowie zawiera si wszystko, na co zwracam
ci uwag. Jeeli jeste rozsdny, to nie pchasz si w rejon
niebezpieczny, ktry niszczy zdrowie ciaa. W przypadku Ziemian
inedii nie osiga si siowo. Inedia to zazwyczaj skutek uboczny
rozszerzenia sfery wiadomoci, w ktrej czowiek yje.
Jeeli widzisz, e co niedobrego dzieje si z twoim ciaem, to
zawr, eby nauczy si wicej, a nie id po terenie penym
nieznanych tobie niebezpieczestw. C z tego, e za nieznanym
terenem jest wymarzona inedia, skoro nawet kiedy j widzisz z
daleka, moesz do niej nie dotrze. Nawet jeeli jeste z natury
wojownikiem, te moesz zgin. Niech rozsdek ci prowadzi.

WYRAENIE
Rozmawiajc z ludmi posugujcymi si rnymi jzykami
stwierdziem, e w jednych jzykach brakuje sw na to, co w
innych jzykach moe by szczegowo wyraone rnymi sowami,
15

zalenie od odcienia znaczenia. To utrudnia tumaczenie tekstu,


ktry ma by przecie tak samo rozumiany przez czytelnikw w
rnych jzykach.
Opisuj poniej sowa najczciej uywane w odniesieniu do tematu
ksiki. Postanowiem zdefiniowa je tutaj, poniewa jest w tej
sferze troch nieporozumie.
inedia
Inedia to stan czowieka, ktry nie potrzebuje jedzenia lub picia,
eby jego ciao funkcjonowao waciwie. Inedia jest normalna dla
czowieka w stanie naturalnym, ktry obecnie jest rzadko spotykany
na Ziemi. Czowiek w inedii jest zwany inedykiem.
inedyk
Czowiek, ktry nie potrzebuje jedzenia lub picia, eby waciwie
funkcjonowa. Umys i ciao inedyka funkcjonuj doskonale.
To sowo pochodzi z dawnej literatury chrzecijaskiej, gdzie opisywano witych,
ktrzy yli latami bez jedzenia i picia. Obecnie sowo inedia odnosi si nie tylko do
chrzecijaskich witych, jest uywane do opisania ktregokolwiek czowieka
yjcego bez jedzenia i picia, bez wzgldu na jego religi czy wiar.

niejedzenie
Niejedzenie jest stanem czowieka, w ktrym czowiek nie ma
potrzeby, eby je w celu utrzymania umysu i ciaa we waciwym
funkcjonowaniu.
niejedzcy
Niejedzcy to czowiek, ktry potrzebuje tylko wod i rzadko kiedy
inny napj, eby waciwie funkcjonowa. Niejedzcy nie jedz ale
potrzebuj wod, eby y.
liquidarian
Liquidarian angielskojzyczne sowo, ktre mona przetumaczy
jako pynowiec to czowiek spoywajcy tylko pyny, ktre
stanowi poywienie dla ciaa, np. soki, sodkie napoje czy mleko.
Liquidarianism to pynna dieta, pynnizm.
post / poszczenie
Post albo poszczenie to wstrzymanie si na jaki czas od jedzenia
16

albo od jedzenia i picia (suchy post) z powodw religijnych,


wymogw tradycji lub w celu uzdrowienia ciaa. Post to jedna z
najskuteczniejszych metod na Ziemi do pozbycia si chorb
i niedomogw ciaa.
dieta
Dieta to ustanowiony i przestrzegany zestaw spoywanych
pokarmw. Ludzie przestrzegaj diety z powodw wierze lub
postanowienia utrzymania ciaa w dobrym stanie.
Diet jest tysice. Dieta doskonaa nie istnieje. Kada dieta jednym
pomaga a innym szkodzi.
breatharianism
Breatharianism angielskojzyczne sowo, ktre mona
przetumaczy jako oddechanizm to pojcie dotyczce czowieka
yjcego powietrzem, ktrym oddycha. Oddychanie powietrzem jest
wystarczajce dla utrzymania ciaa w doskonaym stanie. Std
powietrze jest jedynym pokarmem, ktry 'oddechowiec' potrzebuje.
W jzyku polskim mona spotka si z wyraeniami bretarianizm
i breatharianizm, ktrych ja nie uywam i nie popieram (nie lubi
zanieczyszcza mojego jzyka ojczystego).
To wyraenie zostao spopularyzowane przez Hilton Hotema w latach
pidziesitych lub szedziesitych, a potem przez Willey Brooks, eby podkreli
substancj, ktra buduje ciao czowieka.

breatharian
Po polsku 'oddechowiec' (albo oddechanin) czowiek, ktry karmi
swoje ciao przez oddychanie powietrzem. Oddechowiec nie
potrzebuje innego poywienia dla utrzymania ciaa w doskonaym
stanie.
Hilton Hotema upar si, e czowiek naturalnie jest oddechowcem innymi sowy,
ciao czowieka jest budowane i podtrzymywanie tylko powietrzem.
Zgodnie z tym pojciem wszyscy ludzie to oddechowcy bez wzgldu na to czy
spoywaj tak zwane jedzenie. Jednak obecnie pojcie oddechowiec jest czsto
niewaciwie rozumiane i uywane do okrelania inedykw albo niejedzcych.

ycie wiatem
ycie wiatem (albo: wiatem) to pojcie wprowadzone przez
niektrych duchowo nastawionych niejedzcych, dotyczce
zdolnoci istoty do ycia bez jedzenia innego ni wiato. Tutaj nie
chodzi o to widoczne wiato lecz o rodzaj energetycznej substancji.
17

wiato i prana s czsto rozumiane jako ta sama substancja. Std


zazwyczaj mona zamiennie mwi 'ycie wiatem' albo 'ycie
pran' nie powodujc zmiany sensu zdania.
Moesz poczu si zagubiony niejedzenie, oddechanizm oraz
inedia na czym polega rnica midzy tymi trzema wyraeniami?
W powszechnym uyciu opisuj stan czowieka, ktry nie je.
Oto esencja tych wyrae.
Niejedzenie kadzie nacisk dokadnie na to, co to sowo oznacza,
czyli stan w ktrym si nie je. To nie dotyczy picia czy
oddychania.
Inedia kadzie nacisk na brak pokarmu i brak picia. To nie
dotyczy oddychania.
Oddechanizm kadzie nacisk na oddech jako rdo ycia ciaa.
To nie dotyczy jedzenia lub picia.

SBJ skrt od Styl ycia Bez Jedzenia (jest to te skrt ksiki o


tym tytule); tutaj uywam go do okrelenia stylu ycia czowieka, w
ktrym charakterystyczn cech jest niejedzenie albo inedia.

BD WSPAUTOREM TEJ KSIKI


Dla mnie pisanie ksiki na temat jakim jest SBJ, to niekoczcy
si proces. Kiedykolwiek myl o treci ju napisanej, przychodzi
mi na myl wicej, co by mona tu umieci, eby temat by szerzej
opisany.
Moim celem jest zgromadzenie informacji w jednej ksice tak, aby
stao si to najobszerniejszym opracowaniem tematu. Sam wiem
duo w tym temacie i odkrywam ale to nadal jest nie wszystko.
Wiedza, ktr ty posiadasz na ten temat, stanowi cenne rdo,
dlatego zapraszam ci do wsplnego ze mn rozszerzania zbioru
poytecznych informacji stanowicych tre tej ksiki.
18

Jeeli prowadzisz styl ycia bez jedzenia lub przeprowadzasz dugie


posty, prosz ci, opisz swoje dowiadczenia, przeycia i
spostrzeenia. Napisz o sobie, o tym jak przystosowae ciao do
prawidowego funkcjonowania bez potrzeby jedzenia i dlaczego to
zrobie. Napisz te szczegowo o napotkanych przeszkodach i
zastosowanych rozwizaniach.
Jeeli nie jeste niejedzcym, take prosz ci, napisz. Kada twoja
uwaga i propozycja moe by dla mnie cenna. Czego brakuje w tej
ksice, co naleaoby zmieni, co ci si nie podoba itd. czekam na
wszelkie uwagi.
Prosz, zwr mi te uwag na nielogiczne zdania, zaprzeczenia
poprzedniego stwierdzenia, bdy stylistyczne i gramatyczne,
niejasnoci oraz wszelkie inne niedogodnoci tekstu ksiki.
Dziki twoim uwagom bd mg dokona poprawek.
Jeeli bdziemy wsppracowali w celu tworzenia materiau, ktry
ma suy nam i innym, bdziemy mogli lepiej zaspokaja potrzeby
ludzi poszukujcych tych informacji.

19

WPROWADZENIE
W stanie naturalnym czowiek jest istot o nieograniczonych
moliwociach. Waciwie powiedziawszy, czowiek moe by
ograniczony swoimi wierzeniami. Wierzenia stanowi bariery nie do
pokonania. Droga do wolnoci czowieka, czyli istoty bez
ogranicze, wymaga usunicia owych barier.
Od pocztku ycia ludzi na Ziemi ci, ktrzy wadaj innymi, wiedz,
e czowiek w swojej naturze jest nieograniczony. Jeeli kto chce
wada ludmi, czyli zniewoli ich, moe osign to poprzez
przekonanie ludzi do wierze. Czowiek jest gotw zrobi wiele w
celu ochrony lub realizacji swoich wierze, nawet umrze w walce.
Przykadw na olepienie ludzi wierzeniami mamy na Ziemi
ogromn ilo. Czy podasz te, ktre zauwaye?
Wierzenia s programami wbudowanymi, zazwyczaj mocno, w
instynkt czowieka. Intelektualne wyjanienie moe wzbudzi
wtpliwoci, ale rzadko kiedy usuwa wierzenia. Czsto jest tak, e
czowiek intelektualnie potrafi sobie wyjani, dlaczego okrelone
postpowanie jest bezsensowne ale wewntrznie jest mu trudno
wyzwoli si z tego postpowania.
Wyjanienie majce na celu dogbne intelektualne zrozumienie,
dlaczego czowiek yjcy w stanie naturalnym moe robi cuda
(na przykad zupenie nie potrzebuje je, pi i oddycha), wymaga
zrozumienia w caoci czym jest czowiek i jak wspdziaaj
poszczeglne jego czci skadowe.
Jako e czowiek nie jest odizolowanym obiektem, nauka o nim
wymaga zrozumienia podstaw tego, co czowieka tworzy. Zatem
eby mie kompletny obraz, warto zacz od pocztku czyli od
wiadomoci.

20

ZAPYTAJ SIEBIE
Proponuj, zastanw si gboko, przeanalizuj i odpowiedz sobie na
nastpujce pytania.
1. Dlaczego prawie wszystko, co czowiek zjada, zostaje potem
wydalone, np. w postaci kau, moczu, luzu, oju, gazw, krwi?
Czy to znaczy, e to doskonae ciao jest maszyn przerabiajc
prawie wszystko co zjado na wydzieliny?
2. Dlaczego nie istnieje choroba spowodowana poszczeniem lub
niejedzeniem a za to jest tak wiele chorb spowodowanych
jedzeniem?
3. Dlaczego tak wiele chorb (nie poddajcych si wieloletniemu
leczeniu) zupenie znika po odpowiednio dugim poszczeniu?
4. Dlaczego post wykazuje statystycznie najwiksz skuteczno ze
wszystkich fizycznych metod leczenia na Ziemi?
5. Kliniczne objawy skadajce si na reakcje ciaa podczas kuracji
odwykowej (np. od alkoholu, nikotyny, narkotyku, kofeiny,
cukru) s takie same jak te, ktre wystpuj u czowieka po
odstawieniu jedzenia. Przy ponownym zayciu tych rodkw (po
skutecznym przejciu kuracji odwykowej) reakcje ciaa s takie
same, jak przy ponownym rozpoczciu jedzenia po okresie
niejedzenia albo dugotrwaym pocie. Dlaczego w obydwu
przypadkach reakcje s takie same?
6. Badania pokazuj, e jedni ludzie potrafi przey zupenie bez
jedzenia przez miesice, lata podczas gdy inni umieraj ju po
kilkunastu dniach? Dlaczego?
7. Dlaczego rni ludzie o tym samym wzrocie i masie ciaa,
spoywajcy bardzo rnice si iloci i skadem poywienie,
ciesz si doskonaym stanem zdrowia?
8. Dlaczego niektrzy ludzie odywiajcy si bardzo zdrowo
choruj, a inni ludzie, odywiajcy si fatalnie, s zdrowi?
9. Zwierzta i ludzie nie maj apetytu, kiedy choruj. Zwierzta
wtedy poszcz do czasu wyzdrowienia. Jeeli chory czowiek
poci, te znacznie szybciej zdrowieje. Dlaczego ciao tak
reaguje?
Czy masz inne pytania na ten temat?
21

Zrozumienie poj, ktrych uywam w tej ksice jest niezbdne do


zrozumienia caego tekstu. Jzyki mwione na Ziemi nie daj
ludziom moliwoci doskonaego porozumiewania si. Tak
moliwo daje telepatia, jednak nie kady potrafi z niej w peni
korzysta, mimo e kady ma w sobie to narzdzie.
Postanowiwszy wytumaczy czym jest niejedzenie, zaczn od
opisania czym jest czowiek i jak funkcjonuje. Znajomo tego daje
duo wiksze moliwoci, bo m. in. pozwala zrozumie, dlaczego
czowiek moe co robi i jak mona to osign. Inedia jest tylko
jedn z nieograniczonych moliwoci czowieka.
Jednak eby wytumaczy, czym jest czowiek i jak dziaa, wpierw
zdefiniuj kilka podstawowych wyrae, ktrych uywam:
wiadomo, wiato, Mio, ycie, intuicja, intelekt, instynkt.

22

WIADOMO
Wyobra sobie co, co nie ma adnych ogranicze przestrzennych,
czasowych czy innych. Tak naprawd, wiadomo dla intelektu jest
niemoliwa do wyobraenia, bo kada taka prba ju J ogranicza.
Jednak do celu niniejszego graficznego opisu, wyobra sobie co, co
nie ma granic w czasie, w przestrzeni, w odczuwaniu, wiedzy,
umiejtnociach i wszystkim innym tym, co jeste sobie w stanie
wyobrazi a nawet wicej. wiadomo jest wszechmocna,
wszechwiedzca, wszechobecna i wszystkie inne wszech-.
wiadomo jest przyczyn kadej przyczyny. Wszelka materia,
wszelki duch, wszelkie procesy mylowe i kade ycie to
wszystko i wicej rzeczy ma t sam wiadomo w swoim rdle
zaistnienia. wiadomo jest wszystkim tym, co sobie wyobraasz,
czego sobie nie wyobraasz i wicej.
Inne sowa uywane (jeeli definicja jest taka albo podobna) zamiast
wiadomo, to midzy innymi: Bg, Absolut, Opatrzno, Zasada,
rdo, Wszechmoc, Wszechrzecz, Uniwersum, Uniwersalna
wiadomo, Kosmiczna wiadomo. Poza powysz, sowa te
mog mie inn definicj, zalen od tego, co rozumie i tumaczy
czowiek uywajcy tych okrele. Jeeli wic nie masz pewnoci, o
czym dany czowiek mwi, moesz zapyta go o definicj.
Gdybym mia wiadomo przedstawi graficznie, to narysowabym
kropk, oznaczy j symbolem minus nieskoczonoci, i linie
rozchodzce si w kadym z trzech wymiarw do plus
nieskoczonoci. Oczywicie jest to tylko graficzne wyobraenie
czego, czego nie da si narysowa. Niech ten rysunek przedstawia
nieograniczono, co co nie ma adnej granicy. Takie
przedstawienie wiadomoci uatwia zrozumienie mojego
tumaczenia. Poniszy rysunek przedstawia, graficznie dla intelektu,
wiadomo.

23

-
wiadomo

To ju napisaem, e intelektualne pojcie wiadomoci jest


zupenie niemoliwe. Dla porwnania to tak, jakby maszyna chciaa
zrozumie mechanika, ktry j zbudowa maszyna nawet nie ma
narzdzia (umysu) niezbdnego do mylenia.
Intelekt jest wanie tak maszyn a mechanik wiadomoci.
Intelekt nie posiada narzdzia zdolnego do rozumienia, czym jest
wiadomo.
Niemniej jednak mona i warto przybliy intelektowi zrozumienie
wiadomoci, gdy to przyblia go do gbszego pojcia. Uywajc
intelektu podejmujesz decyzje, przez co tworzysz twoje ycie.
Zatem czym jest wiadomo?
Mona j opisa wielorako. Kady opis wiadomoci jest
nieprawd, jest tylko opisem wyobraenia. Kiedy wychodzisz poza
intelekt, wchodzisz w intuicj i poza ni, wtedy moesz zobaczy,
poczu wiadomo. Jednak wrciwszy bdziesz wiedzia, e
wiadomoci nie pojmujesz i nie opiszesz.
24

Wyobra sobie zupenie pusty kosmos, nawet bez pyku. Wyobra


sobie, e lecisz z szybkoci wiata przez t ciemn przestrze.
Lecisz pitnacie miliardw lat, a tutaj nadal nic. Lecisz tak
nieskoczenie dugo, a nadal jest tylko pustka, kompletna ciemno,
nico. Przestrzeni nie potrafisz okreli, czasu te nie. Gdyby
zapytano ci, powiedziaby, e czas i przestrze s w kosmosie bez
granic, nieskoczone.
A teraz uwiadom sobie, e ta nieskoczona przestrze, ta
nieskoczona nico to tylko wyobraenie, tylko obraz w
wiadomoci. Ile przestrzeni i ile czasu zajmuje wyobraenie? Nic.
Kompletnie nic. Obraz w wyobrani nie ma nic wsplnego z czasem
i z przestrzeni, bo to tylko wyobraenie, to znaczy iluzja.
Zatem ten cay bezgraniczny przestrzennie i czasowo kosmos to
tylko wyobraenie, iluzja stworzona przez wiadomo. On istnieje
tylko i wycznie w wyobrani. Zatem zajmuje zero miejsca i zero
czasu.
Ciekawe, prawda? Z jednej strony jest niezmierny, nieskoczony, a z
drugiej strony jest niczym.
Tak intelektualnie mona opisa wiadomo: jest nieograniczona i
nie zajmuje miejsca, jest wszystkim i jest niczym jednoczenie.

wiadomo moe by opisana jako jedno i drugie rwnoczenie:

wszystkimi bezkresnym wszechwiatami i wymiarami,


ca przestrzeni, materi, wiatem, energi, yciem i
czasem, i wszystkim innym;
oraz

nicoci

25

Wszelkie mylenie o wiadomoci, w celu jej pojcia, jest


nieprawdziwe i tworzy fasz. wiadomo wychodzi poza wszelkie
myli, gdy zawiera w sobie wszystko. Tak naprawd to jeeli co
istnieje, to tylko wiadomo, a wszystko inne jest tylko jej
wyobraeniem.
Gdybym przez wieki opowiada ci o wiadomoci, opisywa j
intelektualnie i przekazywa intuicyjnie, to i tak nie przeka ci tego,
czym jest wiadomo. Ja i mj przekaz s tylko nieskoczenie
ma czstk tego, co wiadomo sobie wyobraa. Jak wyobraenie
(mikro myl) moe opisa swojego twrc?
Kontynuujmy. Wyobra sobie, e dalej lecisz w tym niezmierzonym
kosmosie. Teraz jednak zauwaasz byski wiata, czyli widzisz
wynik tworzenia ycia. wiadomo tworzy ycie, powstaj
miliardy gwiazd, czyli soc, cae ich galaktyki. Przy narodzinach
kadej gwiazdy widzisz wiato to jest objawem tworzenia ycia.
Tak wiadomo tworzy istoty w wyobrani.
Kada z tych istot, czyli kada gwiazda / soce, jest czstk
wiadomoci w jej wyobrani. Kada z tych czstek yje i tworzy
materi kosmiczn, np. planety, ksiyce, komety, py kosmiczny,
wod i pierwiastki. Wszystko to dzieje si jedynie jako wyobraenie
wiadomoci.
Istnienie i ycie s jedynie wyobraeniem wiadomoci.
Upraszczajc mona powiedzie, e galaktyka, soce, czarna
dziura, planeta s czstkami wiadomoci albo, wicej upraszczajc
e te s wiadomoci. Cokolwiek istnieje, to jest to tylko
wiadomo.
Dla porwnania, to troch podobnie jakby powiedzie, e kady
26

atom wodoru we wszechwiecie moe powiedzie, e jest wodorem,


a kada kropla wody w oceanie moe powiedzie, e jest wod
oceanu. Kady ten atom i kada ta kropla maj cechy caoci, jeeli
pominiemy iluzj przestrzeni i wielkoci.
Teraz zapewne ju domylasz si, dlaczego napisaem na pocztku
ksiki, motto: JA jestem wiadomoci a wszystko inne to moje
stworzenie ?
No tak, bo czowiek to te czstka wiadomoci, jak te soca albo
atomy. Czowiek to te wiadomo, jako e nic innego istnieje.
Rozumiesz?
Nie?
To dobrze, to normalne. Ja te nie rozumiem.
To nazywa si filozofi mona rozwaa i wyobraa sobie co
bez koca, kiedy jest to niezrozumiae intelektualnie.

JA
Pisz JA przez due J i due A (dla odrnienia od zaimka
osobowego ja). JA nie jest zaimkiem.
Czym jest JA, ktrego intelektualnie nie da si poj (zatem
filozofuj tutaj), jest iluzoryczn (wyobraon) czstk
wiadomoci.
JA jest jednym ze wiadomoci i istnieje w niej, podobnie jak
kropla jest jednym z wod jeziora i istnieje w jeziorze. JA i
wiadomo to to samo tylko inaczej widziane, inaczej rozwaane,
inaczej odbierane przez intelekt.
Zatem JA ma przymioty wiadomoci. JA jest w wiadomoci,
rwnoczenie bdc wyobraon czci wiadomoci. Bez
wiadomoci JA nie istniaoby (i odwrotnie), tak jak kropla wody
nie istniaaby bez jeziora (a jezioro bez skadajcych si na nie
kropli).
Rwnoczenie JA jest rdem, rdzeniem, pierwotn przyczyn,
twrc kadej istoty. Kada istota istnieje w JA, bo jest stworzona w
27

tym JA. Istota moe czu, e JA jest w niej albo e istota jest w JA
to nie ma znaczenia, bo JA nie jest ograniczona przez wymiarowo.

J A
UMYS
I NTUI CJ A
I NTELEKT
I NSTYNKT

MATERIA

Materia w tym ciao czowieka


jest obrazem w umyle.
Umys skadajcy si z intuicji, intelektu i instynktu
jest obrazem w JA.

JA jest czstk wiadomoci o tych samych cechach co sama


wiadomo warto dobrze zapamita t definicj.
Mona wyobrazi sobie, jak JA ma si do wiadomoci, przez
porwnanie podobiestwa na przykad atomu wodoru do caego
gazu wodoru wystpujcego we wszechwiecie albo porwnanie
kropli wody do caej wody w oceanach, albo ziarnka piasku do caej
masy Ziemi.
Kady atom wodoru moe powiedzie, e jest wodorem
wszechwiata a kada kropla wody e jest wod oceanw.
28


JA

TY

ONA
ON

W wiadomoci jest wiele JA.

Moesz pomyle, e rnica midzy czstk wiadomoci JA a


atomem i kropl w tych porwnaniach polega na wielkoci. Przecie
atom zajmuje inn przestrze ni cay wodr wszechwiata,
podobnie jak kropla jest wielokrotnie mniejsza ni oceany.
Przypomnij sobie, co napisaem powyej o wiadomoci, e nie jest
ograniczona wymiarami, przestrzeni, wielkoci, czasem. To
znaczy e wiadomo rwnoczenie moe by bezgranicznie
wielka, jak wszystkie wszechwiaty i bezgranicznie maym
punktem, jak nico.
JA jest takie samo, ma te same cechy co wiadomo, zatem JA i
wiadomo s tym samym. W celu atwiejszego wyobraenia sobie
i pniejszego zrozumienia / tumaczenia, zdefiniowaem JA jako
czstk wiadomoci o tych samych cechach co sama wiadomo.
W uproszczeniu moesz wyobraa sobie, e JA to kropla wody z
oceanu albo czstka powietrza z atmosfery, albo ziarenko piasku z
Ziemi.
Moesz zastanawia si, dlaczego kad taki nacisk dla zrozumienia
JA. Ot dlatego, e JA jest esencj kadej istoty. JA jest twrc
wszystkiego, na co skada si istota. Bez JA nie ma ycia. JA tworzy
ycie istoty.
JA tworzy umys, energi, materi (wszechwiat), ycie, istoty.
29

Take czowiek jest stworzeniem w JA.

KONTEMPLACJA JA
Usid albo po si w pozycji relaksacyjnej. Zatrzymaj mylenie i
cakowicie odsu uwag od bodcw dochodzcych ze zmysw.
Jeeli pojawi si myl, nie podaj za ni, zostaw j.

Skup si na tym, czym w esencji jeste JA. Odsu uwag od myli,


od umysu, od ciaa, od czegokolwiek innego. Jedynie skup si na JA
jakkolwiek to sobie wyobraasz.
Jednak nie myl o JA, gdy JA jest poza wszelkim tworzeniem
umysu, poza miejscem i poza czasem. To umys jest w JA, dlatego
myleniem nie moe stworzy JA.
Jednak umys a przez niego ciao moe poczu obecno JA. Na
tym czuciu skup si. Nastaw si na pojawienie JA. Sied albo le, w
peni zrelaksowany, w skupieniu na JA.
30

Kiedy JA zacznie manifestowa si, poczujesz to w postaci


nieopisanej radoci i Mioci. Wtedy poczujesz, e twoja Moc
Wewntrzna wywodzi si z JA.

SFERY WIADOMOCI
wiadomo nie ma ogranicze, zatem nie ma miejsca, gdzie si
koczy. Jednak wyobra sobie, e do wiadomoci zostao
wstawione co w rodzaju granicy. Zatem cz wiadomoci zostaa
objta w sfer po to, eby j ograniczy. Graficznie mona
przedstawi to jako wstawienie kulistej bariery, albo zrobienie
kulistej granicy, w wiadomoci. Takie ograniczenie nazywam sfer
wiadomoci. Wanie to mam na myli, kiedy mwi, e istota (np.
czowiek) yje w sferze wiadomoci.
Sfer wiadomoci mona utworzy nieskoczon ilo. Ludzie
znaj i potrafi opisa kilka z nich: istnienie, wzrost, instynkt,
intelekt i intuicja. Graficznie mona to przedstawi w postaci
poniszego rysunku.
wiadomo nie ma ogranicze, wic istota yjca w wiadomoci
te nie jest ograniczona. Taka istota jest na kady sposb doskonaa,
wszechwiedzca, wszechmocna i inne wszech-.
Ograniczenie wiadomoci do sfery powoduje, e istota yjca w tej
sferze jest te ograniczona (niedoskonaa). Moliwoci istoty z
wikszej sfery s wiksze ni tej ze sfery mniejszej.
Minera (przedstawiciel sfery istnienie) moe mniej ni rolina
(przedstawiciel sfery wzrost). Natomiast zwierz (przedstawiciel
sfery instynkt) umie i wie wicej ni rolina, jednak mniej ni
czowiek (sfera intelekt). Zatem mona sobie wyobrazi, e istoty
yjce w sferze intuicja mog wicej ni ludzie (s bardziej
doskonae).
Ten obraz jednoczenie przedstawia proces zwany ewolucj
(rozwojem). Ewolucja (rozwj) danej istoty to poszerzanie si sfery
wiadomoci, w ktrej ta istota yje. Rolina jest bardziej
31

rozwinita (dalej w ewolucji) ni np. kryszta grski. Zwierz jest


bardziej rozwinit (yje w szerszej sferze wiadomoci) istot ni
rolina. Czowiek jest jeszcze dalej na drodze ewolucji.

Istota rozwija si w tym procesie (ewoluuje), w czasie caego ycia,


poniewa sfera wiadomoci, w ktrej yje, rozszerza si. Im
bardziej rozszerza sfer wiadomoci (w ktrej yje), tym wicej
moe zrobi, wyobrazi sobie, zrozumie itd.
Przykadem moe by rozwj intelektualny czowieka, czciowo
oceniany przez poziom inteligencji IQ. Kiedy popatrze na
histori czowieka, mona wywnioskowa, e jego moliwoci
zrozumienia, tumaczenia, wyobraania, tworzenia, znajdowania
rozwiza itp. zwikszay si wraz z biegiem czasu. Zatem intelekt
(jako sfera wiadomoci) statystycznego mieszkaca Ziemi
32

rozszerza si.
Z drugiej strony, jednoczenie, ten statystyczny mieszkaniec Ziemi
pozostawa aktywny gwnie w intelekcie a wic nie mg robi
tego, co nie jest moliwe w tej sferze. Sfera jest ograniczeniem.
Jeeli wic czowiek pozostaje w (sferze) intelekcie i nie rozwija si
dalej (czyli nie wychodzi poza t granic, w intuicj), to nie moe
zrozumie wszystkiego, co mieci si poza granicami intelektu.
W okrelonej sferze wiadomoci istota tworzy i uywa
odpowiednie ciao (zoona struktura) i okrelone warunki do ycia.
Oto przykady. Czowiek ma bardziej czu i bardziej
skomplikowan budow cia ni zwierz. Ma te mniej mineraw a
wicej wody. Ma bardziej rozwinit struktur energetyczn.
Natomiast zwierz ma bardziej skomplikowane i mniej
zmineralizowane ciao ni rolina. Kamie ma najtwardsze ciao z
wszystkich trzech wymienionych istot, poniewa skada si prawie
w caoci z mineraw.
Istoty yjce w (sferze) intuicji maj duo delikatniejsze ciaa ni
czowiek. W obecnych czasach, dla wikszoci ludzi to ciao jest
niewidoczne, dlatego uwaane jest za niematerialne.
Oczywicie, nie ma wyranej granicy midzy poszczeglnymi
sferami wiadomoci. Nie ma te ogranicze iloci sfer, dlatego nie
ma skokowej ewolucji. Rozwj (poszerzanie sfery wiadomoci)
istoty odbywa si pynnie. W przypadku czowieka rozwj oznacza
rozszerzanie si sfery wiadomoci w kierunku intuicji.
Taka jest ewolucja. Nie ma tu gorszego albo lepszego, s sfery
wiadomoci i rne, niezliczone w nich moliwoci dowiadczania.
Kada istota w swojej esencji (rdle, rdzeniu) ma wiadomo.
Kada istota jest dowiadczaniem niedoskonaoci w okrelonej
sferze wiadomoci. To wanie wiadomo dowiadcza. Zatem
mona powiedzie, e ewolucja to zabawa wiadomoci.
Skoro masz ju pojcie o wiadomoci, to warto aby przyswoi
sobie pojcie sfery wiadomoci, gdy jest to wyraenie uatwiajce
dalsze zrozumienie.
Sama wiadomo nie jest w aden sposb ograniczona, jednak
33

bdc wszechmocn moe w dowolny sposb ogranicza si.


Wtedy mwimy o ograniczonej wiadomoci albo o sferze
wiadomoci.
Na powyszym rysunku pokazane s powszechnie znane sfery
wiadomoci. W rzeczywistoci tych sfer jest nieskoczenie wiele,
jako e sama wiadomo jest nieograniczona jakkolwiek granic.
Kada sfera wiadomoci przedstawia ograniczenie. Kada istota
jest ograniczona do okrelonej sfery wiadomoci. Czowiek
posugujcy si instynktem, intelektem i intuicj jest te
ograniczony, zazwyczaj do sfery intuicji. Potencjalnie moe
rozwija si dalej.
Tak zwany rozwj duchowy polega na rozszerzaniu sfery
wiadomoci. Im bardziej dana istota rozszerza sfer wiadomoci
w ktrej yje, tym bardziej staje si rozwinit duchowo.
Rozszerzanie si sfery wiadomoci mona rozpatrywa jako
rozwj jednego z dwch kierunkw, bdcych w przeciwnoci
nawzajem do siebie:
ycia, czyli powstawania i wzrostu w formach, ruchu,
energii, przestrzeni i czasie
albo
powrotu do wiadomoci, czyli zanikania w cakowit
nico.
Kiedy powyej opisywaem obrazek sfer wiadomoci, napisaem:
Ten obraz jednoczenie przedstawia proces zwany ewolucj
(rozwojem). Piszc ewolucja miaem na myli rozwj w tworzeniu
ycia, jednego z dwu kierunkw, tego powizanego ze wzrostem
ruchu i energii. Innymi sowy, im wiksza jest sfera wiadomoci
tworzca ycie, tym intensywniejszy jest w niej ruch, szybsze
wibracje, wiksza emanowana energia, intensywniejsza jasno.
Oto niektre przykady.
Roliny s bardziej ruchome i maj ciaa o wyszych wibracjach ni
mineray.
Zwierzta s widocznie bardziej ruchliwe, czyli ywsze, ni roliny.
Ludzie dysponuj wiksz iloci energii i maj wysze wibracje ni
zwierzta, dlatego zazwyczaj duej yj. Jeeli nie niszcz swoich
34

cia, ludzie yj tak dugo jak planeta, na ktrej si urodzili.


Duchy s istotami o wyszej czstotliwoci drga (wibracji) ni
czowiek, tak wysokiej, e ich ciaa s ju niematerialne i normalnie
niewidoczne. Potrafi porusza si szybciej i dysponuj wiksz
energi.
Zatem: mineray > roliny > zwierzta > ludzie > anioy to istoty
o coraz wyszych wibracjach, coraz bardziej rozwinite, coraz
mdrzejsze.
Wyjaniam kierunek rozszerzania sfery wiadomoci okrelanej
wyraeniem rozwj ycia czyli bdcej mechanizmem ewolucji
istot. Inaczej ten kierunek mona nazwa rozszerzaniem si,
ekspansj. Ten kierunek tworzy materi, od eteru i czstek
elementarnych, poprzez atomy, planety, galaktyki i wszechwiaty.
Tutaj hipoteza powstania wiata od wielkiego wybuchu ma
poparcie i jest zgodna z rzeczywistoci.
Drugi kierunek rozszerzania sfery wiadomoci jest
przeciwiestwem pierwszego, mona go nazwa kurczeniem si.
Tutaj nastpuje rozszerzanie si sfery wiadomoci w kierunku
powrotu do penej, bezgranicznej wiadomoci, rozumianej jako
bezwymiarowa, nieskoczenie maa, nieistniejca, kompletna
nico.
W tym procesie nastpuje cofanie si ewolucji, zapadanie si
galaktyki w czarn dziur, wibracja spowalnia do zaniku, energia
zmniejsza si do absolutnego zera, nadchodzi ciemno i wszystko
zanika, zapada si w nico.
Pocztkowo trudno to zrozumie, e obydwa procesy powrotu do
wiadomoci (mona je te nazwa eksplozj i implozj) powoduj
rozszerzania si sfery wiadomoci, zmierzajcej do zaniknicia
granic. Jednak jeeli uwiadomisz sobie, e wiadomo mona
sobie wyobrazi graficznie jako rwnoczenie nieskoczono i
nico, to atwiej jest ci zrozumie, e zwikszanie si sfery
wiadomoci prowadzi do jej peni, czyli do wiadomoci bez sfer,
bez granic.

35

rozszerzajce si sfery wiadomoci

w kierunku nicoci

w kierunku ycia, umysu, energii

Te dwa przeciwlege kierunki rozwoju wida te w dziaaniach


czowieka. Z jednej strony czowiek poszukuje: uczy si, studiuje,
rozwija technologi, tworzy nowe dziedziny ycia, nawet wychodzi
w kosmos.
Z drugiej strony czowiek zasiada w bezruchu, w ciszy i ciemnoci,
eby zagbi si w medytacji, wrci do rda czyli JA,
wiadomoci.

INSTYNKT
Jest jedn z czci umysu. Skada si z danych i programw.
Program jest samodzielnie dziaajcym mechanizmem,
funkcjonujcym dokadnie tak, jak zosta stworzony (napisany).
Program nie myli, nie ma emocji i nie wykonuje tego, do czego nie
zosta przeznaczony (zaprogramowany).
Instynkt jest wielkim zbiorem programw i danych. Instynkt nie
myli, nie zastanawia si, nie analizuje, nie ocenia, nie tworzy.
Instynkt wykonuje programy i gromadzi dane (zupenie
bezmylnie).
Danymi s:
wszystko zebrane zmysami (wiadomie albo nie) i zachowane w
pamici (w wikszoci zapomniane);
wszelkie okolicznoci, np.:
sytuacje (np. zachowanie innych istot);
czynniki (np. temperatura, kolor, natenie dwiku,
36

przestrze);
wynik dziaania programu.

Programw w instynkcie jest ogromna ilo, bez nich dziaanie ciaa


ludzkiego nie byoby moliwe. Waciwie, to ciao nie istniaoby bez
programw, bo ciao jest bezporednim wynikiem programw.
Oto tylko kilka przykadw dziaa programw:
czowiek czuje zmysami i interpretuje to, czuje gd, pragnienie,
przesyt;
automatycznie zmienia si czstotliwo bicia serca, wielko
renicy, ilo wydzielanego potu i wiele innych;
reakcje spowodowane zadziaaniem refleksu.
Reakcje emocjonalne czowieka to odpowiedzi programw na dane.
Dla przykadu, kiedy usyszysz lub zobaczysz co, moesz poczu
rado, smutek, al, sympati, albo zo to wynik dziaania
zewntrznego czynnika (czyli danych, to co usyszane lub ujrzane)
na program obsugujcy t dziak czowieka.
Dla przykadu. Siedzisz sam w domu majc neutralny nastrj.
Nieoczekiwanie do drzwi puka ukochany czowiek. Otwierasz a on
cauje ci na powitanie i czule mwi do ciebie. Jakie emocje
wzbudzaj si w tobie?
A teraz inaczej. Wchodzisz w neutralnym nastroju do
pomieszczenia, gdzie od razu kto wrzeszczy na ciebie, rzucajc
wyzwiskami, niesusznie obwiniajc. Teraz ktre emocje wzbudzaj
si w tobie?
W pierwszym przypadku wzbudzaj si inne emocje ni w drugim,
jeeli czowiek niewystarczajco rzdzi swoimi emocjami. Inaczej
to widzc, wtedy, po prostu, okrelone dane wywouj okrelone
wyniki dziaania programw.
Umiejtno rzdzenia swoimi emocjami tak, eby dowiadcza ich
w zalenoci od woli, moe by jednym z etapw (lub osigni) na
drodze rozwoju duchowego.
Kiedy rzdzisz swoimi emocjami, moesz postanowi w dowolnym
37

momencie, e czujesz rado. Moesz wtedy pozostawi ten stan


dopty, dopki nie zmienisz postanowienia na inne, np. czucie
smutku.
Jeeli jeszcze nie umiesz tego, to rne czynniki, np. zachowanie
innych wzgldem ciebie, mog rzuca tob po oceanie emocji, jak
wiatr liciem. Z reszt ... no i co z tego?
Proponuj, dobrze uwiadom sobie, czym jest instynkt.
Najwaniejsze to pamita, e instynkt jest zbiorem programw i
danych. W nim znajduj si wszystkie emocje i uczucia.
Instynkt mona porwna do oprogramowania komputera. Wczasz
komputer i ten zaczyna dziaa dokadnie wedug instrukcji
wydawanych przez jego oprogramowanie sprztowi. Sprzt, czyli
sama maszyna zwana komputerem, nie dziaa bez oprogramowania i
danych, jest martwa. Porwna to mona do czowieka maszyna to
ciao, oprogramowanie i dane to instynkt. Ciao nie dziaa bez
instynktu.
Oprogramowanie komputera nie myli, tylko wykonuje instrukcje
dokadnie wedug zaprogramowania i danych. Jeeli
oprogramowanie wydaje niszczce instrukcje, to prowadzi do
niewaciwego dziaania komputera, nawet jego unieruchomienia.
Program niszczcy dziaanie komputera zwany jest wirusem.
Instynkt dziaa dokadnie tak samo. Wykonuje wbudowane
instrukcje, nawet kiedy powoduje to niszczenie ciaa, prowadzce do
mierci. Takie niszczce dziaanie nazywamy chorob. Niszczcy
program instynktu take nazywamy wirusem.
Bez wzgldu na to, czy dziaanie instynktu jest korzystne dla ciaa,
czy nie, ten dziaa jak program w komputerze, nawet jeeli prowadzi
to do zniszczenia maszyny, czyli ciaa.

SEKRET
Moesz zastanawia si, dlaczego tak duo napisaem o instynkcie,
zamiast skupia si na inedii, niejedzeniu itp. Odkryj tutaj sekret
jeeli zrozumiesz to w peni, to wystarczy ci do stania si inedykiem
38

albo niejedzcym. Poznawszy ten sekret moesz robi cuda ze


swoim ciaem.
Ot w instynkcie masz programy i dane odpowiadajce za procesy
jedzenia, trawienia i wydalania. Normalnie, zgodnie z tymi
programami, ciao czowieka musi dosta waciwe substancje we
waciwych ilociach i we waciwym czasie, eby normalnie
funkcjonowao czyli eby yo i byo zdrowe.
Dopki nie zmodyfikujesz tych programw, dopty twoje ciao nie
moe waciwie funkcjonowa w inedii. Musisz je, eby nie
uszkodzi ciaa. Jeeli bdziesz zmusza je do niejedzenia, to
moesz je uszkodzi, a jeeli przesadzisz zbytnio zabi.
Cay sekret inedii i niejedzenia polega na waciwym
zmodyfikowaniu tych programw, eby dziaay inaczej. Na
przykad, programy instynktu odpowiadajce ze procesy jedzenia,
trawienia i wydalania moesz tak zmodyfikowa, eby ciao nie
wymagao jedzenia do waciwego funkcjonowania. Wtedy, ju
zgodnie ze zmodyfikowanymi programami instynktu, bez wzgldu
na to czy dasz ciau jedzenie czy go nie dasz, ono bdzie waciwie
dziaao bez koca.
Bez modyfikacji programw i danych w instynkcie inedia i
niejedzenie s niemoliwe.
W jaki sposb dokonuje si modyfikacja tych programw to
osobny temat, o ktrym napisaem dalej w tej ksice. Jednak do
penego pojcia tego potrzebne jest zrozumienie tutaj opisywanych
informacji: wiadomo, JA, umys, instynkt, intelekt, intuicja,
czowiek.

INTELEKT
Jest t czci umysu, ktra tworzy. Intelekt dziaa w ten sposb, e
najpierw tworzy pytanie, nastpnie kombinuje, liczy, analizuje,
prbuje, projektuje, rozwizuje itp. itd. w rnej kolejnoci, a w
kocu tworzy odpowied. Ta odpowied moe stanowi nastpne
pytanie. I tak w nieskoczono.
39

To co upywa od pytania do odpowiedzi, nazywa si czasem. Czas


istnieje tylko w intelekcie, bo ten nie moe istnie poza czasem.
Intelekt tworzy czas, eby mg istnie i funkcjonowa. Poza
intelektem czas nie istnieje, dlatego mona te powiedzie, e czas
jest iluzj intelektu. Podobnie jest z przestrzeni.
Intelekt odbiera i buduje wiat jako dwubiegunowy czyli taki, w
ktrym wszystko ma dwie przeciwstawne strony, jednoczenie
istnieje co i jego przeciwiestwo. Dla przykadu: pytanie i
odpowied, dobro i zo, jasno i ciemno, zimno i ciepo, atwo i
trudno, wiara i wtpienie, kobieta i mczyzna, doskonao i
prymitywizm, mio i nienawi.
Intelekt tworzy co poprzez, miedzy innymi,:
dawanie odpowiedzi na pytania;
budowanie w wyobrani tego, czego przedtem tam nie byo;
modyfikacj rzeczy przywoanych z pamici (czyli bazy danych
instynktu) lub ze zmysw.
Intelekt, w przeciwiestwie do instynktu, nie gromadzi danych
(czyli nie pamita); on tylko myli (obrabia dane, tworzy).
Intelekt jest czci umysu, narzdziem uywanym do wiadomego
programowania instynktu, do szukania rozwiza i tworzenia. Twoje
ycie tworzone jest w twoim intelekcie. Twoje decyzje w nim
powstaj, tam nadajesz ycie problemom i je likwidujesz. Intelektem
mylisz logicznie albo nie, uywasz go w czasie komunikacji z
istotami, do poznawania, do nauki, do rozwizywania zada i do
odpowiadania na pytania.
Gdyby nie uywa intelektu, to zachowywaby si jak niemylce
zwierz, np. jak zajc albo jeszcze bardziej bezmylnie. Twoje ciao
postpowaoby nie pod wpywem postanowie intelektu tylko pod
wpywem programw instynktu. Zdarza si czowiekowi,
szczeglnie temu o sabo rozwinitym intelekcie, e jego ciaem
bardziej zarzdza instynkt ni intelekt. Zapewne widziae takie
przypadki, jak taki czowiek zachowuje si. Im mniej ciaem rzdzi
intelekt, a bardziej instynkt, tym bardziej zachowanie czowieka
sprowadza si do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb i
poda, zgodnie z dziaaniem instynktu.
40

Intelekt jest bardzo przydatnym narzdziem czowieka. Bez


intelektu ludzie nadal yliby jak zwierzta w przyrodzie.
Technologia byaby na poziomie siy mini i szybkoci poruszania
si lub rozwinaby si do uywania klockw, kamieni i ziemi.
Z drugiej strony uywanie intelektu jest przyczyn cierpie
czowieka. Przykadem moe by wykorzystanie potgi twrczej
intelektu do niszczenia przyrody i do konstrukcji urzdze do
zabijania ludzi. Niektrzy ludzie wykorzystuj swj intelekt do
manipulacji innymi ludmi do zniewolenia ich oraz wadania nimi.
Do budowy swojego wiata w intelekcie czowiek moe uy
faszywych informacji, w ktre wierzy. Tworzy problemy i w ten
sposb niewiadomie programuje swj instynkt, co powoduje jego
cierpienia na wasne yczenie. Jeeli nie chcesz cierpie, to nie
wierz informacjom. To co jest napisane, mwione i pokazywane to
tylko informacja. Ona moe by prawdziwa albo faszywa. Jeeli
wierzysz bezmylnie, to prosisz si o cierpienie.
Korzyci czerpiesz z intelektu nad ktrym panujesz. On ma tobie
suy, bo to jest twoje narzdzie. Ma ci suy w rozwizywaniu
zada, eby rozumia coraz wicej i uczy si skutecznie. Ma ci
suy w tworzeniu skutecznej wizualizacji, eby modyfikowa
programy instynktu dla swojego dobra.
Intelekt ma ci sucha.
Czasem potrzebujesz wyczy intelekt to bardzo przydatna
umiejtno. Dziki temu moesz, na przykad, zasn na yczenie,
odizolowa uwag od bodcw otoczenia, zagbi si w medytacj.
Moesz te sysze intuicj, uy prawie doskonaej metody
komunikacji i pobierania informacji zwanej telepati.

INTUICJA
To cz umysu, ktra wszystko wie, bez pytania, bez mylenia,
bez tworzenia i poszukiwania. W intuicji nie istniej pytania. Nawet
gdyby ktre pojawio si, to w tym samym momencie byaby
41

odpowied. Waciwie to w intuicji nie ma momentu, bo czas


(podobnie jak inne iluzje) tam nie istnieje. Czas, przestrze, wiat
dualny nie istniej w intuicji.
Intuicj nie zrozumie intelekt, gdy obejmuje mniejsz sfer
wiadomoci, zatem nie potrafi jej dziaania wytumaczy. Intuicja
zawiera w sobie intelekt, dlatego go rozumie. Podobnie jest w
przypadku intelektu, ktry zawiera w sobie i rozumie instynkt, ale
nie odwrotnie.
To tumaczy, dlaczego czowiek (gwny reprezentant intelektu na
Ziemi) potrafi zrozumie i wytumaczy np. dziaanie ciaa,
zachowanie si zwierzcia. Jednak zwierz nie rozumie czowieka,
kiedy ten kae mu np. rozwiza zadanie matematyczne albo
opowiada o rzeczach abstrakcyjnych (bo instynkt nie potrafi
zrozumie intelektu, bo obejmuje mniejsz sfer wiadomoci).
Zatem kiedy czowiek czowiekowi intelektualnie tumaczy co ze
sfery intuicji (tak zwane: sprawy duchowe), moe jedynie
filozofowa. Niedoskonao takiej komunikacji jest podobna do
sytuacji, w ktrej krowa krowie tumaczy, jak funkcjonuje intelekt
czowieka.
Zatem prbujc tak intelektualnie tumaczy o intuicji i jak dziaa,
dodam jeszcze, e jest to cznik, droga, brama czowieka do JA.
Dla potrzeb moich opisw i tumacze w tej ksice podaj tu
jeszcze trzy definicje:
1. nadwiadomo wszelkie dziaanie, i jego wyniki, sfery
wiadomoci zwanej intuicj;
2. wiadomo wszelkie dziaanie, i jego wyniki, sfery
wiadomoci zwanej intelektem;
3. podwiadomo wszelkie dziaanie, i jego wyniki, sfery
wiadomoci zwanej instynktem;
W wikszoci przypadkw mona rwnoway powizane pojcia,
np. nadwiadomo = intuicja, podwiadomo = instynkt, co nie
wpywa na zrozumienie opisw.
Kada istota, take czowiek, w swojej esencji jest wiadomoci,
42

ktra ograniczya si do okrelonej sfery.


Mwic o czowieku uywam wyrae intuicja, intelekt i instynkt
take na okrelenie czci skadowych jego umysu (zgodnie z
opisem powyej). Zatem intelekt to sfera wiadomoci i zarazem
cz umysu czowieka (ktrej opis dziaania jest powyej).
Intuicja te jest czci umysu i jednoczenie twoim narzdziem.
Jest potnym narzdziem komunikacji i otrzymywania informacji.
Jeeli umiesz korzysta w peni z intuicji, to nie potrzebujesz szuka
informacji intelektem. Szkoy staj si zbdne, nie da si przed tob
czegokolwiek ukry, bo wiesz, co kiedykolwiek zostao pomylane.
Wystarczy, e zwrcisz na co / kogo uwag i natychmiast wiesz o
tym / nim wszystko. Dowiadujesz si tak szybko, e nawet nie
pojawiaj si pytania. Jeeli uyby intuicji do dowiedzenia si, jak
twoje ciao moe y bez jedzenia, to ta ksika byaby dla ciebie
zbdna. W sekundzie wiedziaby wszystko na ten temat, waciwie
to, duo wicej ni tutaj jest opisane.
Kiedy intuicyjnie kontaktujesz si z inn istot, to ten rodzaj
komunikacji nazywa si telepati. Wtedy technologia komunikacji
jest zupenie zbdna. Najdoskonalszy i najszybszy telefon, czy
poczenie internetowe, s dla ciebie bardzo ograniczonymi
narzdziami, na ktre nawet nie spojrzysz. Zamiast prowadzi
godzinn rozmow telefoniczn z innym czowiekiem, wystarczy ci
sekunda, eby wszystko powiedzie i wysucha telepatycznie.
Dodatkowo bdziesz take czu dokadnie to, co twj rozmwca, a
on to co ty, a w dodatku przeyjecie te same emocje.
Czowiek uywa intuicji, kiedy chce natychmiast dowiedzie si
tego, co nie jest dostpne dla intelektu albo zajoby duo czasu i
energii, np. podr, poszukiwanie, wypytywanie, badanie.
Jednak z drugiej strony uywanie intuicji powoduje, e czowiek
widzi ycie mniej interesujcym. No bo c to za zabawa, kiedy na
kade yczenie natychmiast wiesz wszystko na dany temat albo o
kim? Wtedy nie ma dla ciebie tajemnic, nie ma czegokolwiek do
szukania, do badania. Jak gra w lotka, skoro od razu wiesz, ktre
liczby zostan wylosowane? Jak cieszy si z niespodzianek, skoro
ju na przd wiesz, co kto planuje? Jak uczestniczy w rozmowach
43

skoro wiesz, co kto chce powiedzie w momencie, kiedy o tym


myli?
Chciaby tak y? Na Ziemi byoby to nieprzyjemne, dlatego my
ludzie tutaj mamy tak sabo rozwinit intuicj.
wyobraon
J A jest
czstk wiadomoci.

MAT ERIA

U MY S

jest tworem JA

jest obrazem
w umyle

I NTUI CJ A
I NTELEKT
I NSTYNKT

Intelekt programuje instynkt.

FUNKCJE UMYSU
Intuicja tylko WIE, nie myli i nie dziaa.
Intelekt tylko MYLI, nie wie i nie dziaa.
Instynkt tylko DZIAA, nie wie i nie myli.
Czowiek powinien uywa wszystkich trzech funkcji umysu, eby
skutecznie co zrobi.

44

UMYS a MZG
Przy okazji, nie pomyl umysu z mzgiem, bo to dwie zupenie inne
rzeczy. Wiesz ju, e umys twr / narzdzie JA jest zupenie
niematerialny i nie ma go w ciele. To ciao jest obrazem w umyle.
Mzg jest fizycznym narzdem w gowie, centraln sterowni
sygnaw elektrycznych i wietlnych w systemie nerwowym
czowieka.

45

CZYM JEST YCIE ?


ycie to przemiana powodowana ruchem, trwajca od narodzin a
do mierci.

MIER

IE

GRANICA

YC

CI

NARODZINY

YCIE
Pocztek ycia nazywany jest narodzinami, a koniec mierci.
Narodziny istniej dziki mierci, a mier istnieje dziki
narodzinom. Narodziny i mier s tym samym ale widzianym z
przeciwnych stron, z innych wymiarw, z innych wiatw.
eby co mogo narodzi si, co innego musi umrze. eby co
mogo umrze, musi wpierw narodzi si.
Granica midzy mierci a narodzinami jest przemian jednego w
drugie, ale nie przerywa ycia, mimo e jedno musi umrze, eby
drugie mogo narodzi si.
W zjadajcy swj ogon dziki temu yje symbolicznie moe
przedstawia ycie. Gdyby w przesta zjada (zabija, tworzy
mier), jego ciao nie mogoby budowa si (odradza, tworzy
46

ycia) umarby z godu.


Narodziny przedstawione s jako soce, bo ono emanuje, daje ycie
materii. mier przedstawiona jest jako czarna dziura, bo wchania,
zabija materi.
Materia we wszechwiecie jest tworzona przez soca (gwiazdy), a
unicestwiana przez czarne dziury. Materia yje midzy socem a
czarn dziur.

YCIE

ISTOTA

MIER

NARODZINY

MIEJSCE PRZEBYWANIA ISTOTY

YCIE

Istota wybiera miejsce przebywania to definiuje kierunek jej


dziaania. Przesuwa si do soca (wiata) i tworzenia materii albo
do czarnej dziury (ciemnoci) i zabijania materii.
Siy wiatoci tworz, rodz, emanuj. Siy ciemnoci unicestwiaj,
zabijaj, pochaniaj. Jedne i drugie s tak samo potrzebne. Kiedy s
w rwnowadze, to ycie trwa. Kiedy jedna z si przewaa, to ycie
zmierz ku kocowi.

47

WIDOK Z BOKU

NARODZINY
PRZEDSTAWIENIE
SYMBOLICZNE

S OCE

GRANICA
WYMIARW

MIER
CZARNA DZIU RA
WIDOK Z BOKU

Soce / czarna dziura czy dwa wymiary / wiaty.


Z jednego wiata wida soce (narodziny), z drugiego czarn
dziur (mier). Ta sama rzecz ktra jednoczenie zabija i tworzy
jest czarn dziur w jednym wymiarze (wiecie) a socem
(gwiazd) w drugim wymiarze.
Czarna dziura musi pochon, czyli zabi materi, eby soce
mogo narodzi, czyli stworzy materi.
Zabijanie tworzy substancj (ywno) dla narodzin, a narodziny
tworz ciao dla mierci.
Symbol nieskoczonoci przedstawia ten trwajcy cigle proces.

48

BAJKA O RYBCE
Najpierw opowiem bajk albo (patrzc z innego punktu) histori
prawdziw, o rybce, ktra stanowi wstp do opisu czowieka.
Kiedy miaem rybk. To zachcio mnie do postanowienia, eby
dowiadczy ycia rybki. Jak to jest, kiedy jest si rybk? Co ona
robi i dlaczego? Co czuje? Czy moe by inedyczk? Jakie ma
emocje? Odpowiedzi na takie pytania mnie interesoway.
Postanowiem to zbada, z ciekawoci i eby zabawi si.
Przez pierwsze kilka miesicy spdzaem kilka godzin dziennie przy
rybce. Obserwowaem j w rnych sytuacjach. Duo dowiedziaem
si, nauczyem si sporo o yciu rybki. Mogem ju napisa ksik
i zosta uznanym autorytetem w dziedzinie ycia rybki.
Zaobserwowaem wszystko to, co da si zobaczy w yciu rybki.
Dopiero teraz, kiedy sam to wszystko przeyem, mog powiedzie,
e wiem to, o czym kiedy mi opowiadano.
Sama obserwacja rybki nie moga mi da ju nic wicej. Nie moga
odpowiedzie mi na pytania typu: jak rybka widzi wiat, jak go
czuje skr, jak reaguj jej narzdy wewntrzne na zmiany
temperatury wody, jak czuje si opr w zalenoci od szybkoci
pynicia itd. Sama obserwacja nie moga mi da odpowiedzi na to
pytanie. Inni mwili mi, jak to jest, jednak dla mnie byy to tylko
informacje o tym, co oni dowiadczali bdc w ciele rybki. C,
jeeli sam tego nie uczyni, to nie bd wiedzia, bo droga do
wiedzy prowadzi przez dowiadczania.
Postanowiem wicej dowiadczy ycia rybki, a eby to zrobi,
wszedem w jej ciao. Teraz cielenie byem rybk. Mogem na
(niby) wasnej skrze poczu wszystko to, czego nie wiedziaem a
o co pytaem. Moja wiedza na temat ycia rybki bya znacznie
wiksza. Sam dowiadczyem tego, co mi tumaczono. Teraz
wiedziaem, jak to jest, by rybk.
No, waciwie to nie powinienem twierdzi, e wiedziaem w peni,
jak to jest, by rybk. Co prawda, byem w ciele rybki ale, rzecz w
49

tym, wiedziaem, e nie jestem rybk. Dowiadczyem wszystkiego,


co mona zaobserwowa i co mona poczu na ciele ale nie
poznaem jej emocji. Wanie, emocji, czyli esencji ycia rybki. Jak
to jest, co ona czuje emocjonalnie, kiedy szczupak zblia si do niej,
eby j pokn? Co czuje, kiedy inna rybka zjada jej dzieci?
Jak mogem dowiadczy caej sfery ycia emocjonalnego i
umysowego rybki? C, samo bycie w jej ciele nie wystarczao, bo
wiedziaem, e nie jestem rybk, e to tylko zabawa. Kiedy bawi
si, to wiem, e to nie jest prawda.
Opowiadano mi o umysowej i emocjonalnej sferze ycia rybki ale,
no wanie, to znowu byy dla mnie tylko informacje. Ja
postanowiem dowiadczy tego wszystkiego, eby wiedzie a nie
tylko mie informacje. Miaem wyjcie, wej w ciao i umys rybki,
i zapomnie, e nie jestem rybk, e to tylko zabawa.
Tak zrobiem i przeyem cae ycie rybki (nie wiedzc, e nie
jestem rybk). Dopiero wtedy (jak okazao si) moje dowiadczenie
ycia rybki stao si pene. Dopiero obserwacja, czucie fizyczne i
emocje stanowiy cao dowiadczania. Dopiero po przejciu tego
wszystkiego mogem powiedzie, e poznaem ycie rybki
(poniewa dowiadczyem go).
Teraz mog mwi o tym innym ludziom, tak jak mi kiedy
mwiono. Jednak wiem, e mnie nie zrozumiej ci, co takiego
dowiadczenia nie maj. Mao tego, wielu z nich powie, e nie mam
racji i e mam udowodni, e to jest prawd. Jak ja im udowodni to
wszystko, czego dowiadczyem? Oni nie maj takiego
dowiadczenia, nie otwarli si na nie, bo postanowili tylko sucha i
oglda moje informacje. Wiem, e nie s w stanie zrozumie mnie,
dlatego nie mam zamiaru ich przekonywa a tym bardziej
czegokolwiek udowadnia. Mog im poda informacje a oni, jeeli
tak postanowi, mog je na sobie dowiadczy.
Czy zauwaye, e powysz bajk opisaem czowieka czym jest
i co tu robi? Czy wiesz, e jeste tak rybk, postaci w grze
wymylonej przez JA?
Bdc tym razem czowiekiem ju czciowo dowiedziae si, co
50

czowiek robi i co czuje. Obrawszy sobie dowiadczenie do


przejcia, czowiek dowiadcza ycia w wybranej formie (rodzaj
ciaa) i okolicznociach (przestrze, styl ycia itd.). Czowiek nie
wie, e nie jest rybk a jedynie uywa umysu i ciaa rybki dla
dowiadczania ycia, innymi sowy, bawi si.

Jestem ryb czy nie?

51

CZYM JEST CZOWIEK


Poniszy rysunek w przyblieniu graficznie przedstawia elementy
skadowe czowieka. Wiele innych istot, mieszkajcych poza
Ziemi, graficznie wyglda tak samo.

Obraz ten nie zawiera wszystkich elementw i nie pokazuje


powiza zewntrznych ani wewntrznych, gdy te s nieistotne w
obecnym temacie. Poza tym wzajemne ustawienie elementw nie
odpowiada faktycznemu, gdzie jedno zawiera si w drugim, jak
sfery, bo jedno tworzy inne. Taki uproszczony ukad wybraem dla
przejrzystoci potrzebnej w opisie.
JA jest centrum, rdzeniem, korzeniem, pierwsz przyczyn, esencj
(mona uy innych okrele) i zarazem twrc wszystkich
pozostaych elementw czowieka. JA jest wyobraon, (niby)
niezalen i oddzielon czstk wiadomoci. Jednoczenie JA
zawiera w sobie to wszystko, bo to wszystko jest w wyobrani JA.
JA, skoro jest wyobraon czstk wiadomoci, to ma jej wszystkie
przymioty, np. jest wszechmocna i wszechwiedzca. Zatem mona
52

siebie zapyta: Czego JA moe chcie, skoro jest doskonae; ma, wie
i moe wszystko? Oczywicie, intelekt (ograniczona sfera
wiadomoci) nie jest w stanie tego zrozumie, moe jedynie
filozofowa na ten temat wanie to robi.
Zatem, czego JA chce? Odpowied jest prosta: JA postanowio
bawi si gr, ktr stworzyo. Skoro ma, wie i umie wszystko, to
niczego nie potrzebuje, wic moe, na przykad, bawi si.
Zabawa zwana dowiadczaniem, eby bya udana, powinna
wyglda jak prawdziwa. Im mniej rzeczy i sytuacji jest na niby,
tym lepsza zabawa. JA moe zrealizowa takie okolicznoci poprzez
ograniczenie, czyli stworzenie sfery wiadomoci waciwej do
tworzonych warunkw zabawy.
W przypadku zabawy zwanej dowiadczaniem ycia jako czowiek
na Ziemi, JA tworzy (midzy innymi) nastpujce narzdzia,
waciwe do tego dowiadczania:
1. umys, ktry skada si z intuicji, intelektu i instynktu;
2. do zoon struktur zwan ciaem, ktra skada si z ciaa
materialnego (fizycznego) i wielu elementw (te zwanych
ciaami szczegy pomijam jako nieistotne w tym opisie);
3. okolicznoci, warunki do dowiadczania (np. ycie w maym
miecie na Ziemi).
Stworzywszy wszystko co potrzebne, JA dowiadcza to, co mona
nazwa drog od niedoskonaoci do doskonaoci albo
doskonaleniem duchowym. Jest to ciekawa zabawa, kiedy, bdc
w swojej esencji doskona, istota, nie wiedzc o tym, uwaa si za
niedoskona i dy do doskonaoci.
Przeczytawszy bajk o rybce, masz wyobraenie tego, czym jest
czowiek, z czego skada si, jak funkcjonuje i co robi. Zamiast
rybki moesz wyobrazi sobie inne zwierz albo nawet rolin czy
minera, chocia wtedy bdzie mniej do dowiadczania.
Dla ucilenia opisz tutaj innymi sowami, czym jest czowiek, jako
e jest to wana informacja dla ciebie. Poznawszy gbiej czym jest
czowiek, z czego skada si i jak funkcjonuje, masz wiksze
moliwoci wiadomego tworzenia twojego ycia.
53

J A
UMY S

MAT ERIA
CIA O

Caa materia, a w niej ciao, znajduje si w umyle.


Umys znajduje si w JA.
JA znajduje si w wiadomoci.

Ten rysunek pokazuje czowieka inaczej ni wida to na


wczeniejszym obrazku. Tutaj czowieka pokazuj jako konstrukcj
sfer. Nadal mamy te same elementy: JA, umys i materia. Mona
czowieka zilustrowa jeszcze innymi rysunkami.
Wiesz ju, e poza wiadomoci nie istnieje cokolwiek. Wszystko,
wszdzie i zawsze s w wiadomoci. Na rysunku zaczem od
narysowania JA, o ktrym ju wczeniej pisaem. JA jest
wyobraon czstk wiadomoci o tych samych cechach.
JA tworzy w swojej wyobrani wszystko inne. Dla uproszczenia
niech bdzie, e JA tworzy wewntrz siebie, zatem cokolwiek
istnieje, znajduje si w JA.
JA tworzy umys. Umys skada si z intuicji, intelektu i instynktu.
W umyle znajduje si caa materia, cay wszechwiat, jako e to
jest tylko wyobraenie, jak wszystko inne, taka iluzja tworzona
przez umys. Czci tej materii jest ciao czowieka.
54

Tak wyglda czowiek przedstawiony graficznie. Z tego rysunku


moesz wywnioskowa, e ciao czowieka jest obrazem w jego
umyle. Umys czowieka jest obrazem w JA.
Obraz jest tylko wyobraeniem, zatem czym co nie ma solidnego
oparcia, zatem jest iluzj. Z tego wniosek, e wszystko materialne,
co zwiemy powszechnie rzeczywistoci, cznie z ciaem
czowieka, to tylko obraz, tylko iluzja.
Zatem czym jest czowiek? Jest tworem umysu wyobraonego
przez JA, przez wiadomo. Jest niczym = jest wiadomoci.
JA jestem wiadomo a wszystko inne to moje stworzenie.

PATRZC INACZEJ
Patrzc od strony energetycznej czowiek tworzy i zabija
rwnoczenie, zgodnie z procesem pokazanym na rysunkach w
rozdziale czym jest ycie.
Jedzenie i wydalanie s procesami utrzymujcymi ycie. Czowiek
eby y, je i wydala zabija i tworzy.
Poniszy rysunek pokazuje, jak czowiek jest usytuowany w
acuchu ywieniowym i ywnociowym.

55

PRANA

NIEMATERIALNA
ISTOTA

MINERA

ROLINA

CZOWIEK

ZWIERZ

Kada z istot na tym rysunku minera, rolina, zwierz, czowiek


jednoczenie pobiera i tworzy / zabija i rodzi / wchania i emanuje.
Z rysunku wida, e czowiek moe pochania (zjada) zwierzta,
roliny, mineray i pran.
W kadej istocie mona znale czarn dziur i soce.

56

WIATO
Czy wiesz skd wziy si i co oznaczaj wyraenia: ycie
wiatem, ycie na wietle, ycie w wietle, Odywia si
wiatem itp.? Czym jest to wiato? pisane przez due .
Wiesz, z mojego wczeniejszego opisu, czym jest wiadomo.
Teraz wyobra sobie co, co jest jej cakowitym brakiem (moe
nawet przeciwiestwem); nazwijmy to: ZupenaBezwiadomo
(skrt: ZB). Oczywicie, podobnie jak wiadomoci nie da si
wyobrazi, tak samo jest z ZB, bo kada taka prba byaby
ograniczeniem czego, co nie ma ogranicze i jest niewyobraalne.
To tak jakby prbowa narysowa nieskoczono.
Kiedy intelektualnie tumacz ZB, mwi (graficznie to opisujc) o
zupenej ciemnoci. Kiedy w tej cakowitej ciemnoci pojawia si
wiadomo, nastpuje bysk, ktry zosta nazwany wiatem.
Inaczej mwic, kiedy w ZB pojawia si wiadomo, zewntrzny
obserwator tego procesu moe go graficznie opisa jako bysk.
Zatem wiato jest przejawieniem si wiadomoci.
Kada istota jest przejawieniem si (ograniczonej) sfery
wiadomoci. Im ta sfera jest szersza, tym istota przejawia wicej
wiata.
wiadomo znajduje si w rdzeniu / esencji / pocztku kadej istoty
i przejawia si na tyle, na ile umys danej istoty pozwala. Zatem im
szersza jest sfera wiadomoci, w ktrej istota yje, tym
intensywniejszym wiatem promieniuje rozwietlajc ciemno.
Teraz moesz lepiej rozumie, e kady czowiek i kada inna istota
yj wiatem. wiato tworzy i utrzymuje ycie. Kiedy czujesz ten
proces, wtedy mwisz, ze czujesz Mio.
wiato i ycie s przejawianiem si wiadomoci czyli
pojawianiem si wiadomoci w ZB. S t sam rzecz. Rnica
polega nie na rzeczy, tylko na sposobie, jak istota moe je odebra.
wiato jest tym, co istota widzi. Mio jest tym, co istota czuje.
57

Zatem ju teraz yjesz wiatem, waciwie, od zawsze tym yjesz.


Jeeli dysz do ycia wiatem, po prostu pozwl sobie poczu, e
ju to robisz.
Intelektualne zrozumienie tego nie wystarcza, jednak kiedy
poczujesz to, bdziesz to wiedzia i to stanie si twoj
rzeczywistoci. Wtedy bdziesz wiedzia, e jeste twrc twojego
ycia.
Zamknij teraz oczy. W peni rozlunij si. Przez chwil czuj t
zupen ciemno. Potem pozwl sobie zobaczy wiato. Kiedy je
zobaczysz, zwr uwag na to, co czujesz. I co czujesz? Mio.
Powiedz sobie, i gboko czuj to:
JA jestem wiadomoci, rdem wiata, Mioci i ycia.
Inne tumaczenie dopeniajce jest nastpujce:
wiato jest tym, co wida, kiedy ycie jest tworzone. Kiedy
wiadomo tworzy cokolwiek na przykad atom,
soce,wszechwiat to wida wiato. Wielki Wybuch to potny
bysk wiata, ktry jest widoczny, kiedy powstaje wszechwiat
wiadomo tworzy energi i materi.
Kiedy zamykasz oczy, wycofujesz odbir ze zmysw, zagbiasz si
w stan bez mylenia, kiedy twj intelekt staje si pasywny,
wchodzisz w medytacj, to jedna z pierwszych rzeczy, ktre widzisz,
to wiato. Masz oczy zamknite, panuje wokoo ciemno a ty
widzisz jasne wiato. To jest od ciebie w swojej esencji, twrcy
ycia twojego umysu i ciaa cay czas je tworzysz, dlatego
wiato cay czas tam jest.
Czowiek i kada inna istota ma to wiato w sobie. Jest ono
objawem ycia. ycie istoty cay czas jest tworzone, dlatego kada
istota wieci. Kiedy wiato opuszcza istot, jej ciao umiera.
Dlatego mona powiedzie, e czowiek yje wiatem.

58

SUGESTIA RODOWISKOWA
Moja ona kiedy, jeszcze na pocztku mojego pierwszego
niejedzenia, powiedziaa mi: To co robisz, jest wbrew naturze.
Zanim jej odpowiedziaem, stwierdziem, e duo w tym zdaniu jest
racji. Dlaczego? Zanim odpowiem, przemyl ponisze trzy
przypadki.
1. Kiedy dziecko rodzi si w spoeczestwie ludzi jedzcych, to od
urodzenia domaga si jedzenia. Naley mu je dawa, bo jeeli
zbyt dugo nie dostanie, to jego ciao przestanie dziaa (umrze).
Nie danie mu jedzenia byoby wbrew jego naturze.
2. Kiedy dziecko urodzi si w spoeczestwie ludzi jedzcych ale
jego rodzice s inedykami (nie ludmi na si zmuszajcymi si
do niejedzenia), to dziecko bdzie domagao si jedzenia ale
mniej ni to w powyszym przykadzie. Potem, w miar
dorastania, dziecko moe te z jedzenia zrezygnowa albo
zwikszy jego ilo.
3. Kiedy dziecko urodzi si w spoeczestwie inedykw, ju od
pocztku nie bdzie chciao je. Naley mu wtedy nie dawa
pokarmu, bo zaszkodzioby mu. Danie mu jedzenia byoby
wbrew jego naturze.
Czy ju wiesz, co powoduje te rnice? atwo moesz domyle si,
e chodzi o zbir programw w instynkcie dziecka, ktre
odpowiedzialne s za zwizek czowieka z materi zwan
jedzeniem.
Od momentu poczcia kady czowiek jest pod wpywem sugestii
rodowiskowej. W onie najwikszy wpyw na instynkt czowieka
ma jego matka, potem ojciec i inni czonkowie rodziny, a nastpnie
ludzie z ktrymi matka przebywa. Jeeli oni wszyscy s ludmi
normalnie jedzcymi, to raczej nie naley spodziewa si, e
programy instynktu dziecka w onie bd inne ni rednia z tego
spoeczestwa. Zatem biologiczna natura rodzcego si dziecka
bdzie te redni wynikajc z wpywu na tego czowieka, w czasie
jej caego pobytu w onie. Ju w onie wyrabiaj si nawyki
jedzeniowe czowieka (ktre, oczywicie, potem mog ulega
59

zmianom).
Podobny proces zachodzi po urodzeniu si dziecka, w czasie jego
caego rozwoju a do dorosoci, jego dieta zaley od towarzystwa,
w ktrym przebywa.
Rodzce si dziecko ma wystarczajco zaprogramowany instynkt,
eby jego ciao i umys mogy waciwie funkcjonowa. Zbir tych
programw stanowi o jego naturze. Dziaanie przeciw tej naturze
powoduje zaburzenia prowadzce do, w skrajnych przypadkach,
zaprzestania dziaania ciaa.
Z tego prosty wniosek: nastpnym razem, kiedy postanowisz
ponownie urodzi si na Ziemi i by niejedzcym, wybierz
takowych rodzicw i spoeczestwo.
Sugestia rodowiskowa to nie tylko wpyw rodzicw i wszystkich
ludzi, z ktrymi czowiek ma kontakt. Wpyw na czowieka maj
take wyksztacenie, otoczenie, kolory, dwiki, temperatura,
spoywane substancje, gry, zabawy itd. Wszystko to, i wicej,
programuje cay czas instynkt czowieka.
Zapewne domylasz si, jak dobrym narzdziem w rkach
manipulatorw jest wiedza dotyczca sugestii rodowiskowej.
Znajc mechanizmy reakcji (odpowiedzi programw) na okrelone
bodce (dane) w danym spoeczestwie, atwo jest manipulowa
ludmi (gwnie ich emocjami) tak, eby mylenie, mwienie i
dziaanie tumw byo zgodne z oczekiwaniami manipulatorw.
Strach, denie do odczuwania mioci, zazdro, wspczucie,
podanie wadzy, ch ukarania i inne czynniki powodujce reakcje
emocjonalne, s wykorzystywane w dokadnie zaplanowany sposb
tak, eby czowiek z wasnej woli zrobi dokadnie to, co
manipulator oczekuje.
Instynkt to programy a manipulator to programista, ktry wie jak
programowa czowieka, eby ten nie zauway programowania i
czsto by mu za to wdziczny.
Wybory s czsto dobrym przykadem tego. Spjrz te na reklamy,
opakowania kupowanych produktw, wystrj i muzyk sklepw,
60

wypowiedzi politykw i dziennikarzy. Suchaj i czuj, co one w tobie


wzbudzaj, jakie emocje? Jak mylisz, czy to jest przypadek?
Im wicej sam mylisz, czyli im wiadomiej co robisz, im wicej
nastawiasz si na zauwaenie sugestii rodowiskowej, tym wicej jej
odkrywasz i rozumiesz jak silny ma wpyw na postpowanie,
mwienie i mylenie czowieka. Wtedy moesz powiedzie, e sam
mylisz a nie wedug wbudowanych w twj instynkt wzorcw.
Wtedy twoje dziaanie zaczyna by bardziej niezalene, a ty stajesz
si coraz bardziej wolnym czowiekiem. Wtedy take stany
emocjonalne ktrym podlegasz, bywaj coraz czciej tymi, ktre ty
postanowisz przeywa a nie tymi, ktre nauczono twj instynkt
automatycznie wytwarza pod wpywem okrelonych bodcw
(danych).
Prosz, bd wiadom tego, e czowiek, ktry nie rozumie i nie
rzdzi instynktem, w zwizku z programami zarzdzajcymi materi
zwan jedzeniem, nie jest w stanie sta si inedykiem. Taki czowiek
jest nadal niewolnikiem programw swojego instynktu.

PRZEPROGRAMOWYWANIE
Instynkt jest t czci umysu czowieka, ktra tworzy midzy
innymi materi (wic take ciao). Od instynktu zaley, jak ciao
dziaa, midzy innymi, powizanie i dziaanie midzy ciaem a
zewntrzn materi, ktrej czci jest jedzenie. Instynkt czowieka
normalnie odywiajcego si, ma zbir programw
odpowiedzialnych za procesy zwizane z jedzeniem. Jak to dziaa u
statystycznego mieszkaca Ziemi? nie trzeba tumaczy.
Wiedzc tyle o instynkcie, atwo moesz doj do wniosku, e aby
sta si niejedzcym, podstawowe zadanie, ktre naley wykona, to
zmieni dziaanie tych programw, ktre dotycz jedzenia.
W przypadku statystycznego mieszkaca Ziemi dziaanie tych
programw mona opisa nastpujco.
Jeeli okrelone substancje (zdefiniowane jako poywienie)
61

s dostarczane do ciaa czowieka poprzez ukad


pokarmowy, w okrelonych ilociach i okrelonym czasie
to ciao dziaa. Jeeli jednak ulegnie to zmianie, np. ilo
substancji zbytnio zmniejszy si lub czas ich podawania
bdzie niewaciwy ciao dziaa nieprawidowo, do
zatrzymania si funkcji yciowych w skrajnym przypadku.
Zatem, eby uniezaleni ciao od poywienia, czasu i iloci, naley
zmieni owe programy tak aby dziaay na przykad nastpujco.
Bez wzgldu na to, czy do ciaa jest wkadane poywienie
czy nie, bez wzgldu na czas i ilo ciao dziaa waciwie.
Instynkt stale utrzymuje ciao czowieka we waciwym
dziaaniu a czowiek moe nazywa si inedykiem.
Czowiek, ktry woli zacz od modyfikacji diety, jeszcze nie
postanowi sta si inedykiem, moe w taki sposb zmieni owe
programy, eby wynik ich dziaania by opisany np. nastpujco:
'Jeeli ciao dostaje tylko rolinne pokarmy, to dziaa prawidowo.'
Wtedy ten czowiek nazwie siebie weganinem.
Kto moe zechce wprowadzi inne zmiany i tak zmodyfikowa
dziaanie programw odpowiedzialnych za budow i dziaanie
swojego ciaa, e wynik bdzie opisywany nastpujco: 'Tylko jeeli
soki owocowe lub warzywne s pite przez ciao w okrelonych
porach i ilociach ciao dziaa waciwie.' Takiego czowieka
moemy nazwa pynowcem (raczej nie: pijakiem).
Jak zmieni dziaanie programu? Jak usun program albo dane,
ktrych postanowiem pozby si? Jak wbudowa nowe programy i
dane?
Metody uywane do osignicia takich postanowie to wizualizacja,
hipnoza i sugestia. O najskuteczniejszej z nich, wizualizacji, jest
napisane dalej w tej ksice.
Warto uwiadomi sobie, e istotn cz instynktu stanowi
wierzenia.
Czowiek jest potn istot o potencjalnie bezgranicznych
moliwociach, jednak jest ograniczony wierzeniami. Wierzenia to
62

bariery, granice, ktrych czowiek nie przechodzi. Im wicej


czowiek ma wierze, tym bardziej jest ograniczony, tym wicej ma
do usunicia, eby sta si wolnym.
Jeeli wierzysz, e ciao musi je, eby y, to tak si u ciebie
dzieje. Wtedy musisz je, bo jeeli nie bdziesz, to zniszczysz
ciao. Wtedy moesz zrezygnowa z denia do inedii albo
niejedzenia.
Kto wierzy, e ciao funkcjonuje dlatego, e jest budowane i
energetyzowane przez zjedzon materi, ten nie bdzie w stanie
utrzyma waciwie funkcjonujcego ciaa inaczej.
Wiara w to, e ciao musi je, eby y, jest granic nie do przejcia
dla czowieka dcego do inedii. Czowiek ten potrzebuje usun
granic. Zatem przeprogramowanie na tym polu jest wymagane.
Napisaem ju o tym powyej w sekrecie.
Podobnie jest z innymi wierzeniami. Kade wierzenie to granica.
Granicy nie moesz przekroczy, bo jeeli to zrobisz, to jako
cierpisz. Jednak granice moesz usuwa to daje ci coraz wiksz
swobod do dziaania. Przeprogramowanie to proces usuwania
wierze z instynktu czyli jego granic, otwierajcy drog do
wolnoci.
Kiedy usuwasz wierzenia, wtedy te zostawiasz tych, co tob
manipuluj. Mistrz, guru, opiekun duchowy, doradca, pastor, ksidz,
nauczyciel itd. oni wszyscy s dla ciebie przeszkodami nie do
przekroczenia. Oni te s rdami twoich wierze. Jeeli
postanowisz sta si bardziej wolny, zostawisz ich, czyli usuniesz te
przeszkody, przestaniesz im wierzy. To te jest proces
przeprogramowania czyli usuwania z instynktu wierze w
manipulatorw.
Uwiadom sobie, e take autor tej ksiki, jest takim
manipulatorem. Powiniene go zostawi, przesta wierzy w to, co
tutaj napisa, eby rozwija si i pj dalej.
Wierzenia dotycz te religii, filozofii, systemu i rnych -izmw.
One zawieraj wartociowe informacje, ktre moesz
wykorzystywa w swoim yciu. Kiedy jednak lepo w nie wierzysz,
63

znowu masz do czynienia z barierami nie do przejcia. Dopiero


usunicie tych barier daje ci odczucie ulgi. Ciar zostaje zdjty,
twj umys jest lejszy i moesz i dalej, rozwija si, czyli
rozszerza sfer wiadomoci w ktrej yjesz.
Przeprogramowanie, czyli usuwanie wierze, moe nie by atwe.
Samo intelektualne postanowienie: ja ju w to nie wierz lub
rezygnuj z tego kocioa lub odrzucam tego mistrza itp. nie
wystarcza.
Instynkt potrzebuje cakowitego postanowienia, obrazu i energii,
eby zosta przeprogramowanym. O tym napisaem dalej, w
wizualizacji.

64

ZASILANIE CIAA
W przyblieniu i uproszczeniu, rozwaajc to mechanicznie,
energetycznie i chemicznie, mona powiedzie, e ciao czowieka
zasilane jest jednoczenie przez co najmniej cztery systemy:
trawienny, oddechowy, skrny i bezporedni czyli umysowy.
Gdybym mia zobrazowa procentowy udzia systemw w zasilaniu
ciaa statystycznego mieszkaca Ziemi (o ile jest to moliwe do
okrelenia), to podabym nastpujce iloci:
okoo 20% trawienny
okoo 45% oddechowy
okoo 35% skrny
okoo 1% umysowy (bezporedni)
Sumarycznie daje to 101% dlatego, e to s iloci przyblione
(okoo). Poza tym zaley to te od czowieka proporcje te mog
znacznie rni si od powyszych. Powysze dane procentowe
moesz traktowa jako szacunki, graficzne przedstawienie
zalenoci zasilania od systemu; raczej nie traktuj tego jako dane
naukowe.
Poza tym proporcje te ulegaj zmianie w zalenoci od
prowadzonego przez czowieka stylu ycia. Dla przykadu, u ludzi
niejedzcych i niepijcych system trawienny bdzie zasila w 0% a
bezporedni midzy 1 a 100%. U ludzi yjcych na bardzo maej
iloci jedzenia, regularnie robicych wiczenia oddechowe i
przebywajcych w promieniach sonecznych, te proporcje bd inne,
np. skra 45%, oddech 50%, trawienie 1% a reszta bezporednia
przemiana wiata (prany) w materi.
Zapewne dowiadczye tych zmian w proporcji. Kiedy powicae
wicej czasu na wiczenia duchowe (psychiczne), to chciao ci si
mniej je. Podobnie byo, kiedy praktykowae hatha jog, robie
wiczenia energetyzujce lub przebywae duo na sonecznej play.
W soneczne lato czowiekowi chce si mniej je ni w
zachmurzon zim.
65

atwo z tego wywnioskowa, e kiedy system bezporedniego


zasilania ciaa czowieka rozwinie si wystarczajco, to nie tylko
jedzenie i picie staj si zbdne, take oddech, wpyw
promieniowania sonecznego i temperatury nabieraj mniejszego
znaczenia.
Wiesz ju czym jest czowiek. Z tego atwo domylisz si, e
zasilanie ciaa czowieka to te jest jedna z czynnoci odbywajcych
si w wyobrani. Skoro ciao czowieka to tylko obraz w umyle,
oraz wszelka materia to te tylko obraz, to i zasilanie ciaa jest
obrazem ten sam rodzaj iluzji.
W rzeczywistoci wyglda to inaczej pomylisz czowiek
zjada materialn ywno i dlatego jego ciao ma budulec oraz
energi do ycia. No tak, w owej rzeczywistoci, ktra jest tylko
wyobraeniem umysu, czyli iluzj, tak rzeczywicie dzieje si.
Kiedy zawasz sfer wiadomoci w ktrej yjesz do intelektu, nie
widzisz innej moliwoci. Kiedy jednak wychodzisz poza sfer
intelektu, zaczynasz widzie jak materia i energia funkcjonuj oraz
czym s, wtedy widzisz t iluzj.
Wiedzc czym jest czowiek i widzc jak funkcjonuje, wiesz te, e
ciao czowieka zasilane jest w taki sposb, jak przedstawia to jego
obraz w umyle. Wiedzc ju czym jest instynkt, zapewne
domylasz si, e ciao czowieka potrzebuje zasilania = ywnoci
wedle wierzenia czowieka. O tym napisaem powyej.
Opisz w skrcie systemy zasilania ciaa czowieka.

SYSTEM TRAWIENNY
Wydaje si by najlepiej poznanym systemem, ktry przerabia
spoywane substancje stae i pynne, zwane oglnie poywieniem,
jedzeniem albo pokarmem. Powoduje, e czowiek czuje
zadowolenie z powodu wygldu, zapachu i smaku potraw, i gwnie
po napenieniu odka. Poza tym, po spoytym posiku zanika gd
i pragnienie typowe zachowanie dla naogowca.
66

Powszechne naukowe(?) rozumienie i tumaczenie, jak spoywane


substancje buduj i zasilaj ciao, jest takie. Spoyty pokarm
rozkadany jest (np. przez pyny trawienne i enzymy) na substancje
prostsze (gwnie zwizki chemiczne, np. glukoza, aminokwasy). Te
z kolei ciao uywa do syntezy (budowy) tego, co potrzebuje i do
uzyskania energii yciowej (np. na poruszanie si, mylenie i
ogrzewanie ciaa). Wniosek z tego wydaje si by prosty, e
spoywane substancje daj ciau energi i budulec. Zatem pod
wzgldem energii ciao mona porwna do samochodu albo
parowozu, gdzie paliwo spalane jest na energi, ktra porusza ca
maszyn.
Niektrzy ludzie zastanawiaj si, czy rzeczywicie zjedzona buka
czy wypity sok owocowy buduj ciao czowieka i mog by spalone
(jak wgiel czy benzyna) na energi. I dlaczego, mimo tego, e rni
ludzie spoywaj znacznie rnice si iloci i treci poywienie,
ich ciaa wzrostem i mas s bardzo podobne. Dzieje si tak nawet
wtedy, kiedy codzienne ycie (np. otoczenie, praca, aktywno
fizyczna) tych ludzi s bardzo podobne.
Inny przykad z ycia: 120 kg mczyzna zjada dwie kromki chleba
i pije dwie kawy dziennie a nie chudnie. Jego rwienik w tym
samym dniu zjada sze buek, dwie kiebasy, p litra mleka, trzy
herbaty, ciastka, owoce i jeszcze co a pozostaje szczupy. Obydwoje
s tego samego wzrostu a ich aktywno fizyczna jest podobna.
Takich przykadw zapewne mgby poda wicej. Jeeli nie, to
wystarczy popatrze wokoo i porwna ludzi. Z tego od razu wida,
e nie ma bezwzgldnej zalenoci midzy iloci spoywanego
poywienia, jego skadem a wygldem ciaa i iloci energii
yciowej czowieka.
Dlaczego tak dzieje si? Gdyby wiksza ilo spoytego pokarmu
dawaa wicej energii yciowej, to ludzie wicej jedzcy powinni
czu si bardziej naenergetyzowani. Mwi si nawet o wartoci
kalorycznej poywienia (skuteczne narzdzie manipulacji).
Okrelona ilo tuszczu ma tyle kalorii, mleka ma mniej, sacharozy
ma wicej itd. Dlaczego wic zjedzenie wikszej ilo cukru z
tuszczem powoduje gorsze samopoczucie i osabienie ni np.
67

wypicie tej samej iloci soku jabkowego? Dlaczego po sytym i


obfitym posiku zamiast tryska energi, czowiek jest leniwy i
osabiony? Od dziecistwa sugerowano nam Jedz duo, eby mia
duo siy. Szkoda tych dzieci, tak s oszukiwane poprzez sugesti,
ktra potem w ich yciu powoduje tyle cierpienia: choroby, starzenie
si i wczeniejsz mier ciaa.
Przy okazji uwaga. Jedn z najwikszych szkd, jak mona
wyrzdzi dziecku, to zmuszanie go do jedzenia. Troskliwe dbanie
o to, eby dziecko zjado wszystko z talerza, uszkadza ciao
ukochanego czowieka. Powoduje to midzy innymi trudne do
odwrcenia zmiany w fizycznej i psychicznej strukturze dziecka.
Zmiany te wpywaj na stan zdrowia fizycznego i psychicznego
takiego czowieka przez cae jego ycie, ktre z tego powodu jest
skracane. Krtko mwic, zmuszanie dziecka do jedzenia wicej ni
ma na to ochot, to ranienie jego ciaa.
Pozwl dziecku samemu decydowa. Nie martw si, dziecko nie
zagodzi si ani nie przeje si (chyba e ju taki program mu
wbudowano). Jedynie chro go przed truciznami typu sodycze,
czipsy, frytki, smaone, wdzone i grillowane potrawy, a take przed
mlekiem zwierzcym z wszystkimi jego przetworami.
Wracajc do powyszych pyta odpowied jest prosta i dla wielu
zaskakujca. Zjadane pokarmy nie daj energii ciau. Zjadane
pokarmy powoduj odwrotn reakcj, zmuszaj ciao do
wydatkowania energii na ich rozoenie, zneutralizowanie i
usunicie. Tak, ciao zuywa wasn energi na przerobienie i
wydalenie tego, co czowiek woy do systemu trawiennego.
Druga odpowied te moe by zaskakujca. Zjadane pokarmy nie
buduj komrek ciaa czowieka. Maj wielki wpyw na ich budow
i na ich dziaanie ale nie buduj ich. Ciao nie buduje swoich
komrek bezporednio ze zjedzonego pokarmu. Substancje
docierajce do komrek ciaa, powstae ze zjedzonego pokarmu, s
katalizatorem. Katalizator ten powoduje, e komrka produkuje
okrelone substancje, ktre mog by dla niej poywieniem albo
trucizn.
Co ciao robi ze zjadanym pokarmem? Usuwa go w caoci, jeeli
dziaa waciwie. Ciao usuwa zbdne, trujce je substancje wraz z
68

kaem, moczem, potem, lin, ojem, krwi, oddechem, luzem,


wosami, paznokciami, naskrkiem. Jeeli jednak co w jego
dziaaniu jest zaburzone (co w obecnej cywilizacji jest
normalnoci, to znaczy prawie nie ma idealnie zdrowych ludzi),
ciao cz spoytych substancji inaczej traktuje. Cz magazynuje
(np. w postaci tuszczu, glikogenu), cz odkada na bok do
pniejszego usunicia (te wymagajce wikszej iloci energii np.
metale cikie).
Wyglda na to, e ciao czowieka to maszyna do produkcji i
usuwania odpadw zanieczyszczajcych rodowisko. Tym
dziaaniem podlega prawu przemian w przyrodzie. Im wicej
czowiek je, tym mniej ma energii yciowej, szybciej starzeje si i
zuywa (zabija) ciao. Kada maszyna zuywa si, ciao czowieka
nie jest tu wyjtkiem, chyba e
Dalej, co dzieje si ze zjedzon materi. Jest ona rozkadana na
rne zwizki chemiczne. Te dostaj si do krwi i kr w caym
ciele, dochodzc do komrek. Kady tak powstay zwizek
chemiczny stanowi informacj. Ta informacja wpywa na dziaanie
komrki. Komrki ulegaj sugestii informacji powstaych ze
zjedzonej materii. Informacja to program, ktry oddziauje na
komrk. Komrka pod wpywem tego programu moe produkowa
to, co jest jej potrzebne do ycia, np. biako, mineray, wod.
W tym sensie zwizki chemiczne (powstae z tego co czowiek zje i
wypije) docierajce do komrek peni rol katalizatorw, ktre
powoduj okrelone reakcje. Dlatego wygld i zachowanie ciaa
zale od tego, co czowiek spoyje. Substancja dochodzca do
komrki, jest katalizatorem wyzwalajcym reakcje dla ycia
korzystne albo nie. Im wicej jest informacji niekorzystnych (te
pochodz od trucizn), tym szybciej komrka umiera.
Ciao czowieka do waciwego dziaania potrzebuje kilka tysicy
zwizkw i pierwiastkw chemicznych na dob, kady z nich we
waciwej iloci i odpowiednim czasie. Jeeli nie dostaje ich w
cile okrelonym czasie i iloci, to zaczyna niewaciwie dziaa
to nazywa si chorob. To prowadzi do szybszego zuycia si
(mierci) ciaa.
69

Czy mylisz, e poprzez poywienie moesz dostarczy ciau te


wszystkie substancje we waciwym czasie i proporcji? Prawda, e
to praktycznie niewykonalne? Na szczcie ciao samo potrafi je
syntezowa bezporednio ze wiata (lub czego innego), pod
jednym warunkiem, e mu w tym czowiek nie przeszkadza.
Czowiek w swoim naturalnym stanie nie potrzebuje spoywania
czegokolwiek. W przeszoci na Ziemi, kiedy ludzie byli duo
bardziej rozwinici ni teraz i yli po tysice lat, czowiek nie
potrzebowa je. Mg to robi dla zabawy dowiadczania materii.
Podobnie jak teraz czowiek nie potrzebuje uywek ale moe je
spoywa dla przyjemnoci.
Dlaczego zatem czowiek ma zby, odek, jelita cay ten
rozbudowany system trawienno-wydalniczy? Ot ma po to, eby
mg gboko dowiadcza materii. A 90% dowiadczania ycia na
Ziemi wie si w jaki sposb z jedzeniem. Pomyl, gdyby
czowiek nie mia systemu trawiennego, tyle straciby moliwoci
zabawy w materii.
Wielu inedykw i niejedzcych wraca po pewnym czasie do
jedzenia. Cz z nich dlatego, e nie potrafi duej utrzyma ciaa
we waciwym funkcjonowaniu bez jedzenia. Inni wanie dlatego,
e czuj nud. Dla nich dalsze takie ycie traci sens, skoro 90%
zostao usunite z niego. Oni nadal pragn wicej dowiadcza
materii i wszystko co z tym wie si a przecie jest tego ogrom.

SYSTEM ODDECHOWY
Chodzi, oczywicie, o puca, ktre dostarczaj ciau powietrze i
usuwaj substancje gazowe bdce produktem przemiany materii,
gwnie dwutlenek wgla. Puca maj jeszcze inne wane zadanie,
dostarczaj ciau pran. Pran mona nazwa podstawowy budulec
materii potrzebny do zmaterializowania ycia nawet najdrobniejszej
czstki atomu.
Faktem jest, e prana jest wszdzie obecna i puca wcigaj j do
ciaa po to, eby czowiek mg y. Bez prany czowiek nie
przeyby (... chyba e, hm, to inny temat).
70

Istniej wiczenia oddechowe, znane najbardziej w jodze, gdzie


odpowiednie oddychanie ma za zadanie zasili ciao w wiksz ilo
energii yciowej. wiczenia te, waciwie wykonywane, maj moc
leczenia psychiki i ciaa. Niektre z nich s korzystne w czasie
postw i niejedzenia.

POBIERANIE PRANY
Oto sekret skutecznego pobierania prany przy uyciu oddechu.
Pokazaem to wiczenie spontanicznie podczas jednego ze spotka
towarzyskich. Po nim ludzie tryskali energi.
Sposb ten moesz wykorzysta do zasilania ciaa, jeeli masz tak
ochot. Moe przyda ci si podczas postu lub przechodzenia do
niejedzenia, kiedy czujesz niski poziom energii ciaa a nie potrafisz
zwikszy go zwykym aktem woli.
Sta wygodnie w maym rozkroku, najlepiej boso bezporednio na
ziemi. Rce swobodnie zwisaj. Teraz rce wysu kilka cm przed
uda. Poczuj jak energia swobodnie pynie przez cae ciao, od ziemi
w kosmos i odwrotnie, zgodnie z twoim wyobraeniem.
Nastpnie przymknij oczy i we wdech, wikszy ni zazwyczaj ale
bez przesady. Na szczycie wdechu zatrzymaj go, ale nie zatykaj
krtani ani nosa. Po prostu, bez wysiku, swobodnie, zatrzymaj
wciganie powietrza, kiedy puca napeni si.
Teraz wyobra sobie, e niewidoczny i nieodczuwalny wdech trwa
nadal. To jest wanie wdech prany. Prana nie jest powietrzem, nie
ma masy i nie zajmuje przestrzeni. Prana ulega woli umysu, dlatego
wystarczy pomyle, e wpywa do twojego ciaa, eby tak si
dziao.
Utrzymuj ten stan zatrzymanego wdechu, wyobraajc sobie, e
prana wpywa do ciaa. Po chwili zauwaysz, e chce ci si ziewa.
Ziewaj ale nie wydychaj; dalej wcigaj pran wyobraajc sobie, e
kierujesz j do ciaa.

71

Kiedy poczujesz nasycenie moe nawet ciarki na ciele, drgania


ciaa, zy w oczach moesz wypuci swobodnie powietrze z puc.
Powtrz to samo po nastpnym wdechu.
Powtrz cao swobodnie, bez zmuszania ciaa do wytrzymania bez
oddechu. To ma by przyjemne, dajce poczucie wzbudzenia si
energii w ciele, duego doenergetyzowania ciaa.
Warto wiedzie, e pran moesz czerpa albo z nieba albo z ziemi.
Tutaj decyduje twoja wyobrania, bo ty kierujesz pobieraniem
prany. Kiedy postanowisz cign ja z nieba, poczujesz, e wpywa
z gry, przez rodek gowy. Kiedy wyobraasz sobie, e cigniesz j
z ziemi, prana wpywa przez twoje stopy i pynie przez nogi.
72

Moesz te zasysa pran rwnoczenie z nieba i z Ziemi takie jest


najskuteczniejsze nasycanie ciaa energi. Wtedy kierujesz jej
wpyw jednoczenie z gry przez czubek gowy i z dou przez stopy.
Masz to wyranie czu. Obydwa strumienie prany, grny i dolny,
spotykaj si w okolicach serca albo w innym miejscu ty
postanawiasz gdzie.
Zanim zaczniesz wciga pran do ciaa, postanw, do ktrego
miejsca j skierujesz. Gdzie w ciele chcesz j zgromadzi. Moesz
postanowi, e wcigajc pran, kierujesz j w okolice serca.
Kiedy czujesz si energetycznie sabiej, moesz chcie zgromadzi
pran w splocie sonecznym.
Innym razem, kiedy czujesz bl garda, skieruj pran wanie tam
wyobra sobie wtedy, jak dziaa leczniczo.
Pran moesz kierowa w dowolne miejsce ciaa, eby to miejsce
doenergetyzowa. Moesz te wciga j rozprowadzajc po caym
ciele, bez skupiania w jednym miejscu.
Jeeli zajmujesz si leczeniem przez dotyk, to pran moesz
pobiera poprzez oddech i skupia w caym twoim ciele abo tylko w
twoich rkach. Wtedy przez rce przekaesz j innemu czowiekowi
(ale to ju inny temat).
To wiczenie pobierana prany z otoczenia jest szczeglnie
skuteczne, kiedy robisz go w miejscu, gdzie jest duo energii. Brzeg
morza, szczyt gry, las, pustynia o wicie, miejsce mocy to
przykady takich miejsc. Kiedy pobierasz pran z otoczenia w
promieniach wstajcego soca, to otrzymujesz dodatkow energi.
Pobieranie prany na szczycie wdechu jest skutecznym sposobem
odywiania ciaa w systemie oddechowym. Niektrzy ludzie
korzystaj z tego sposobu do cakowitego zasilania ciaa. Samo
pobieranie prany wystarcza im do ycia bez jedzenia i utrzymania
ciaa we waciwym stanie. Tych ludzi mona nazwa
oddechowcami (breatharians) albo pranarianami dla podkrelenia,
w jaki sposb yj bez materialnego jedzenia.
To wiczenie mona rnie modyfikowa dla wzmocnienia
odczuwania energii prany w ciele. Dla przykadu: w czasie
wcigania prany na wstrzymanym wdechu moesz powoli wznosi
73

rce w gr ramiona s wyprostowane, rce oddalaj si od ciaa


po pokrgu. Wydychajc powietrze opuszczasz rce w d po tej
samej drodze.
Zwr uwag, e w tym wiczeniu energetyzujcym duo
waniejsze jest wyobraenie sobie, jak prana wpywa do ciaa ni
samo fizyczne oddychanie. Prana to nie oddech i nie powietrze ale
wstrzymywanie oddychania mona wykorzysta przy zasysaniu
prany do ciaa.

SYSTEM SKRNY
Chodzi o skr, ktra jest najwikszym narzdem ciaa czowieka.
Skra, podobnie jak puca, oddycha i spenia te same zadania co
puca (wymiana gazowa, pochanianie prany). Poza tym skra
pochania promieniowanie pochodzce od soca, jest zatem t
czci ciaa, w ktrej zachodzi fotosynteza. Skra syntezuje
niektre substancje dla ciaa, np. witamin D. Skra jest te
czujnikiem m. in. temperatury, wilgotnoci, konsystencji i
promieniowania.
Przez ten narzd do ciaa moe dostawa si wiele substancji
gazowych i pynnych. Speniajc t funkcj skra dziaa podobnie
jak jelita. Dziki skrze ciao moe pozbywa si wielu zbdnych
substancji wic tutaj jest to narzd wydalniczy. Gazy, pot, luz i j,
ktre nadaj ciau okrelony zapach, to substancje zawierajce
wydalane toksyny.
Z powyszego mona wywnioskowa, e nakadanie kosmetykw
(kremy, szampony, pomadki, pudry) na skr powoduje wnikanie
tych substancji do ciaa czowieka. One wraz z krwi kr i
najczciej zatruwaj ciao, dajc systemowi oczyszczania wicej do
pracy. Czsto te osadzaj si w ciele, co potem, po kilku, kilkunastu
albo wicej latach objawia si w postaci schorzenia. Zatem, zanim
naoysz na swoje ciao kosmetyk, pomyl o tym. Dla przykadu,
jeeli szampon, ktry chcesz uy, moesz spokojnie wypi i nie
spowoduje to niedomaga ciaa, to prawdopodobnie nadaje si na
umycie wosw. Podobnie z kremem, jeeli nie nadaje si do
74

zjedzenia, to nie nadaj si na skr.


Czy wiesz, co dla skry jest najwaniejsze? wie si to z
powierzchni tego narzdu.
Odpowied: Promienie soneczne.
Promienie soneczne padajce na skr s jednym z najwaniejszych
pokarmw dla czowieka. Brak tego pokarmu osabia system
obronny ciaa do tego stopnia, e ciao nie jest w stanie chroni si
przed chorobami i zniszczeniem.
Na skr padaj widoczne promienie soneczne i niewidoczne
promieniowanie kosmiczne obydwa te czynniki s zasadniczo
wane do waciwego funkcjonowania ciaa. Z tego powodu
czowiek powinien pozostawa bez ubra na zewntrz budynkw,
eby skra moga widzie soce i niebo, maksymalnie na ile jest to
praktyczne.
Pozwl caej powierzchni skry widzie soce. Chod boso i nago
kiedy tylko moesz, koniecznie na onie przyrody. Niech
promienie soneczne swobodnie padaj na skr. Skry nie
pokrywaj czymkolwiek, szczeglnie nie kremami
przeciwsonecznymi. Te niszcz ciao, bo trucizny s wchaniane
przez skr. Szczeglnie szkodliwym pomysem s kremy przeciw
promieniowaniu ultrafioletowemu.
Boso i nago chod po lesie, grach i nad morzem. Pywaj w
naturalnych zbiornikach wodnych, jeeli s czyste. Po wyjciu z
wody nie wycieraj skry, niech wyschnie na wietrze tak skra
pochania energi z wiejcego powietrza.
Jednak rb to z umiarem. Jeeli przez dugi czas nie wystawiae
skry na promienie soneczne, to teraz rb to stopniowo. Jeeli
soce mocno wieci na dworze, to najpierw przebywaj w jego
promieniach nie duej ni kilka minut. Nastpnego dnia moesz ten
czas wyduy o kilka minut. I tak dalej, a bez szkody dla zdrowia
skry bdziesz mg przebywa w promieniach sonecznych
dowolnie dugo.
Jeeli stwierdzisz, e jest ci za gorco, soce za mocno parzy lub
skra staje si zaczerwieniona, to znak, e za szybko i za duo
75

wystawiasz skr na dziaanie promieni sonecznych. Wtedy wicej


przebywaj w cieniu. Co za duo, to nie zdrowo.
Promieniowanie ze soca i kosmosu, wiatr i woda w powietrzu s
poywieniem dla ciaa, ktre przyjmuje skra. Jeeli skra twojego
ciaa jest niewystarczajco nawietlona promieniami soca, to nie
dziw si, e ciao niedomaga. Po prostu, brak mu poywienia.
Przebywanie w przyrodzie, wystawianie skry na dziaanie promieni
sonecznych, wiatru i wody naley wykonywa w ruchu. Jeeli tylko
leysz, to moe nie wystarczy. Ciao potrzebuje ruchu wszystkich
mini. Dziki ruchowi minie wytwarzaj wystarczajcy prd,
ktry jest niezbdny do waciwego funkcjonowania tkanek. Bez
tego prdu wszystko w ciele zaczyna zastyga i powoli gni. Zatem,
ruszaj si, chocia te bez przesady, bez zmuszania ciaa do
nadmiernego wysiku.
Jako wyznacznik wystarczalnoci ruchu dla ciaa moesz przyj
bicie serca. Jeeli poprzez wiczenia fizyczne na onie przyrody
utrzymujesz ttno w granicach 130 uderze serca na minut co
najmniej 3 razy w cigu tygodnia przez 30 minut, to speniasz
statystyczne minimum. Dla twojego ciaa, w zalenoci od twojego
zaawansowania w wiczeniu, moe to by czasem za mao albo za
duo. Zatem dostosuj dawk wicze.
Szczeglnie wane s regularne wystawianie ciaa na promienie
soneczne, wiatr i wod oraz wiczenia fizyczne w przyrodzie dla
czowieka poszczcego albo dcego do inedii czy niejedzenia.
Dziki temu proces oczyszczania i naprawy ciaa przebiega
skuteczniej a czowiek mniej cierpi z powodu symptomw.
Przebywaj w przyrodzie nie tylko w dni ciepe i soneczne. Skra w
kady dzie potrzebuje promieniowania z nieba i wiatru. Jeeli na
dworze jest zimno, mocno wieje, pada itp. to przebywaj tam krtko.
Nawet jeeli tylko minut pobiegasz po niegu boso i nago przy
temperaturze -20oC, bdzie to korzystne dla zdrowia.
Promieniowanie ze soca i kosmosu, wiatr, para wodna nios
energi yciow, dlatego dla ciaa s poywieniem. Kiedy jeste
mylowo zamulony, zmczony dugim siedzeniem przy biurku,
76

ogldaniem TV, to rozbierz si, wybiegnij na dwr i truchcikiem


przebiegnij z kilometr. Wr do domu, we prysznic naprzemienny i
poczuj rzeko. Tyle energii znowu masz w sobie. Dziki temu
skuteczniej umysowo popracujesz, bo twoje mylenie jest szybsze.
Ciao bdzie silniejsze, bardziej odporne i wytrwalsze. Proces
starzenia zwolni a ycie wyduy si.
Mark Adams w swoim serwisie internetowym powiconym zdrowiu
pisze:
Vitamin D is a powerful immune booster as well as a natural pathogen
destroyer. It increases the body's production of a class of proteins called
antimicrobial peptides, approximately 200 have been identified thus far.
They are known to directly and rapidly destroy the cell walls of bacteria,
fungi, and viruses and play a key role in keeping lungs free of infection.
The best form, by far, of Vitamin D is naturally occurring Vitamin D3,
which is produced by sun exposure on the skin. A single, twenty-minute, full
body exposure to summer sun will trigger the delivery of 20,000 units of
vitamin D3 into the circulation of most people within 48 hours.
http://www.naturalnews.com/046638_ebola_immunity_antivirals.html

SYSTEM UMYSOWY
Szyszynka jest gruczoem wydzielania wewntrznego
(endokrynologicznym) umieszczonym w przyblieniu w rodku
gowy. Gruczo ten, w peni aktywny od urodzenia, powoli zaczyna
zanika (ulega atrofii) tak, e w wieku dojrzaym jest wielkoci
grochu. Uwaa si powszechnie, e wtedy jego rola jest bardzo
ograniczona. Dla ciekawoci podam, e jest to jedyny znany narzd
w ciele czowieka, ktry nie choruje.
Naturalna wielko szyszynki (ktra nie ulega zanikowi) u
dorosego czowieka jest porwnywalna wymiarami do piki
pingpongowej. Wtedy jest w peni aktywna i daje czowiekowi wiele
moliwoci powszechnie uwaanych za fantazj, np. telepatia,
znacznie rozszerzony zakres percepcji zmysowej, ycie bez
jedzenia, picia, oddychania i bez wpywu temperatury,
przemieszczanie si midzy wymiarami, zmiana wygldu i gstoci
ciaa.
77

wiczenia tzw. duchowe, psychiczne, powoduj aktywacj


szyszynki i jej fizyczny rozwj, szczeglnie kontemplacja i
medytacja. Badania prowadzone na niektrych (tomografia
komputerowa) niejedzcych wykazay, e ich szyszynka jest rednio
dwa razy wiksza ni u statystycznego mieszkaca Ziemi.
Zasilanie ciaa przez system bezporedni mona porwna do
tworzenia wszystkiego, co skada si na ciao czowieka,
bezporednio ze wiata (prany). Im bardziej szyszynka jest
aktywna, tym mniej potrzeba zasilania dla ciaa z innych rde.
W wiecie materii szyszynka jest jakby obrazem
(odzwierciedleniem) tego, na ile rozszerzona jest sfera wiadomoci
danego czowieka. Poza tym od aktywnoci tego gruczou zaley
dziaanie percepcji tzw. pozazmysowej (zmysy niematerialne).
Kiedy szyszynka jest wystarczajco rozwinita, wszystkie fizyczne
zmysy staj si niepotrzebne, bo percepcja szyszynk jest znacznie
szersza. Mona wic wtedy by fizycznie guchym, niewidomym a
sysze i widzie o wiele, wiele wicej.
Warto zwrci uwag na to, eby fizycznie nie pobudza szyszynki
do rozwoju. Jej rozwj powinien by zwizany z rozwojem
przysadki mzgowej. Obydwa gruczoy uzupeniaj si w swojej
funkcjonalnoci i najlepiej jest, kiedy rozwijaj si (rosn) razem.
W idealnym przypadku, w stanie penego rozwoju, przysadka
mzgowa i szyszynka tworz jakby jedno ciao ksztatem podobne
do trjwymiarowego symbolu nieskoczonoci.
Podsumowujc, wygld i aktywno szyszynki wskazuje na to, na
ile dany czowiek moe zasila swoje ciao bezporednio, tworzc
wszystkie jego atomy i energi yciow bezporednio ze wiata.
Mowa tutaj o pokarmie najwyszej jakoci. Tego pokarmu uywaj
ci inedycy, ktrzy nadal wierz, e ciao czowieka musi by czym
odywiane, eby y. Wyzwoleni od tego wierzenia inedycy wiedz,
e zwyka wola ycia wystarcza do utrzymania ciaa w doskonaym
stanie.
Ten sposb zasilania ciaa jest tak prosty, e wielu ludziom trudno
jest poj go intelektualnie. Tak czy inaczej, wytumacz wicej.
78

W wyobrani widzisz, e twoje ciao jest automatycznie i


samoczynnie zasilane, zgodnie z twoj wol. To znaczy,
postanowie, e energia niezbdna do waciwego funkcjonowania
twojego ciaa jest automatycznie tworzona.
Ty tak postanowie i dlatego zgodnie z twoj wol wszelka energia
potrzebna ciau jest mu dostarczana. To dzieje si, poniewa energia
podlega twojej woli.
Tutaj nie musisz skupia si na rdle energii yciowej, po prostu
wyobraasz sobie, e ona jest w tobie. Ty to wyranie czujesz.
Czujesz jej przepyw, jeeli skupisz si na tym. Moesz te j
swobodnie regulowa, kierowa, gdyby zauway tak potrzeb.
Kiedy wystarczajco rozszerzysz sfer wiadomoci, w ktrej
yjesz, wtedy wiesz, e wszystko jest obrazem, wyobraeniem czyli
iluzj a wic take energia. W tej iluzji, z energii tworzy si
materia twojego ciaa.
System umysowy dziaa te w przypadku ludzi gboko
wierzcych. Czowiek taki wierzy, e Bg nakaza mu ycie bez
jedzenia i Bg dostarcza jego ciau wszystkiego, co mu potrzebne.
W tym przypadku niezachwiana wiara i emocje tego czowieka
tworz skuteczn wizualizacj. Wizualizacja jest technik
materializacji obrazu z wyobrani do rzeczywistoci. Jest to
technika czysto umysowa. Skuteczna nawet wtedy, kiedy jest
wykonywana niewiadomie.
O wizualizacji przeczytasz dalej.

79

OCZYSZCZANIE CIAA
Ciao czowieka posiada rozbudowany system oczyszczania.
Wydalanie zbdnych i zatruwajcych substancji odbywa si przez
ka, mocz, oddech, luz, j, pot, krew, limf, zy, wosy, paznokcie i
naskrek (zuszczajcy si). Ciao czowieka mona porwna do
maszyny produkujcej odpady, ktre bior si gwnie z tego, co
czowiek spoyje.
Od sprawnoci systemu oczyszczania maszyny zwanej ciaem
czowieka zaley jej dziaanie. Jeeli ciao jest na bieco
oczyszczane w peni, nie gromadzi niczego na potem, to funkcjonuje
poprawnie. Jeeli jednak (co najczciej zdarza si) ciao nie jest w
stanie przerobi i wydali zbyt duej iloci wprowadzanych do jego
rodka substancji, wtedy gromadzi je. Gromadzi je np. w postaci
glikogenu w wtrobie, tuszczu pod skr i midzy tkankami
miniowymi, w postaci mazi o nieokrelonym skadzie w cycie,
jako zwizki chemiczne metali cikich w kociach, szpiku
kostnym, mzgu.
Ciao czowieka spoywajcego zbyt duo pokarmw (szczeglnie
jeeli te zawieraj wiele toksyn), wdychajcego trujce gazy zawarte
w powietrzu, pijcego zatrut wod, ma spory kopot, bo nie jest w
stanie oczyci si wystarczajco. Gromadzi zatem wszystko to, co
na bieco nie moe wydali, eby system trawienia i wydalania nie
zatka si. Jeeli co jaki czas da ciau wystarczajco odpocz, to
znaczy, oddycha czystym powietrzem i poci, ten usunie
zgromadzone szkodliwe zapasy.
Owe zgromadzone zapasy (inaczej trucizny) s jedn z
najczstszych przyczyn chorb. Dlatego post leczniczy (szczeglnie
suchy) jest najskuteczniejsz ze znanych na Ziemi, fizycznych
metod leczenia ciaa czowieka. Waciwie przeprowadzony post
czyni cuda, bo usuwa choroby nieuleczalne.
To taka prosta informacja, e dzieci ju w szkole podstawowej mog
j poj. Wic dlaczego tak wielu lekarzy nie wie o tym? Kiedy nie
wiedz, jak wyleczy chorego, mwi, e ma chorob nieuleczaln,
80

podczas gdy faktem jest, e nie istniej choroby nieuleczalne.


Istniej specjalici, ktrzy nie umiej wyleczy chorego. Jeeli
tych ludzi jest wikszo, stanowi siln sugesti i zamiast przyzna
si do brakw w podstawowej wiedzy o leczeniu czowieka, mwi
o nieuleczalnoci, wtedy powstaje mit o nieuleczalnoci.
Nie trzeba by naukowcem, lekarzem albo filozofem, eby
zrozumie prosty fakt, e zanieczyszczone ciao potrzebuje
odpoczynku od jedzenia, od dalszego cigego zatruwania, eby
mogo usun z siebie trujce substancje. Podawanie
zanieczyszczonemu ciau chemicznych zwizkw zwanych
lekarstwami, jest jednym z najczstszych bdw popenianych
przez czowieka z powodu swojej niewiedzy. Jedzenie tych
chemikaliw dodatkowo zatruwa ciao.
Jak dziaa system oczyszczania statystycznego mieszkaca wiata
Zachodniego, gdzie ludzie nie goduj, bo maj nadmiar jedzenia?
Dla porwnania wemy przykad samochodu. Jeeli jego silnik
pracuje z szybkoci dwa do trzech tysicy obrotw na minut, to
mona samochodem jedzi przez wiele lat bez szkody dla silnika.
Jeeli jednak ten sam silnik jest zmuszany do cigej pracy na
siedmiu tysicach obrotw i wicej, to w bardzo krtkim czasie
zepsuje si.
System oczyszczania owego statystycznego mieszkaca wiata
Zachodniego mona porwna wanie do silnika, ktry wyje na
maksymalnych obrotach. A dziw bierze, jak bardzo wytrzymay
jest system oczyszczania czowieka. adna maszyna zbudowana
przez czowieka nie mogaby wytrzyma takiego traktowania.
W skad systemu oczyszczania wchodz gwnie wtroba, nerki,
skra, puca i jelito grube. Wanie te narzdy s czsto przecione
z powodu nadmiernej iloci spoywanego pokarmu. Dlatego w
obecnym czasie rak jelita grubego, rak wtroby, nowotwory skry
nale do jednych z najczstszych chorb i przyczyn mierci.
Nadmiernie uywany narzd psuje si wczeniej po kilku,
kilkunastu albo nawet kilkudziesiciu latach. Wymienione narzdy
pracuj na prawie 100% a eby utrzyma ciao w czystoci, a
powinny nie przekracza 70% swojej wydajnoci. Najlepiej gdyby
to byo mniej ni poowa ich mocy przerobowej.
81

Wyniki wielu bada nad wpywem pokarmu na ludzi wskazuj


jednoznacznie na to samo, e im wicej czowiek je, tym wicej
choruje, szybciej starzeje si i wczeniej umiera. Statystycznie
zmniejszenie iloci zjadanego poywienia o poow wydua
biologiczny czas ycia o co najmniej 20%. Jeeli w statystyczny
mieszkaniec wiata Zachodniego zmniejszyby czterokrotnie ilo
zjadanego pokarmu (niektrym lepiej byoby zmniejszy nawet
dziewiciokrotnie), to ycie ciaa prawie bez chorb, do wieku 120
lat byoby statystyczn normalnoci.
Co za duo, to nie zdrowo. to fakt, ale twierdzenie Co za mao,
to szkodzi. te jest faktem. Dla kadego czowieka okrelona ilo
jest t najwaciwsz. W tym przypadku tabele, wykresy zalenoci
masy ciaa, iloci i kalorycznoci pokarmu lepiej traktowa z
przymrueniem oka. Lepiej zastosowa technik wiadomego
jedzenia, eby okreli trzy czynniki: co, ile i kiedy ciao powinno
spoywa, eby dziaao waciwie. Tutaj uoglnienia mog wicej
szkodzi ni pomc.
Czowiek moe skutecznie oczyci swoje ciao przez waciw
diet lub post. Podstawowym wymogiem do oczyszczenia ciaa jest
oddychanie czystym powietrzem, picie czystej wody i spoywanie
pokarmw wolnych od trucizn.
Podrujc w rnych krajach zauwayem, e ludzie mieszkajcy w
miastach nie maj czystego powietrza, wody i ywnoci.
Szczeglnie woda dostpna w miastach jest martwa i trujca, poza
nielicznymi wyjtkami. Jeeli czowiek nie wystarczajco wada
umysem nad materi, to nie oczyci ciaa pijc tak zatrut wod i
kpic si w niej. Zatem skuteczne oczyszczenie ciaa jest trudne do
zrealizowania w miecie.
Postanowiwszy skutecznie oczyci i odmodzi ciao, trzeba
wyjecha z miasta do przyrody, czyli w las, w gry, nad morze tam
gdzie powietrze i wod s czyste. Czysto wody jest tutaj
szczeglnie wana.
Brak waciwej wody do picia i kpieli jest obecnie jednym z
najwikszych zdrowotnych problemw ludzi mieszkajcych w
miastach. Mam zamiar zaj si tym tematem pniej (w innej
82

ksice), eby pomc ludziom chroni swoje ciao przed staym


zatruwaniem.
Jeeli masz informacje na ten temat, prosz, podaj mi je, a ja
podziel si nimi z ludmi. Jest to obszerny temat skd wzi
czyst wod, jak zatrut wod z kranu oczyci do picia, jak zrobi
wod waciwie strukturyzowan dla czowieka itd.
Bd wiadom tego, e twoje ciao szczeglnie mzg to w
wikszoci woda. Wypijana przez ciebie woda bezporednio wpywa
na twoje ciao. Tak dzieje si stale, nawet jeeli tego ju nie czujesz.
Na teraz zaopatrz si w skuteczne filtry, ktre usuwaj z wody fluor,
chlor, brom, ow, platyn, kadm, mied, aluminium, elazo i
pozostae substancje, ktrych nadmiar w ciele powoduje
zachorowania. Szczeglnie fluor i chlor dodawane do wody s
niebezpieczne. Fluor niszczy szyszynk, co powoduje gupienie
czowieka, znaczne utrudnienia w rozwoju umysowym (duchowym)
czowiek staje si coraz bardziej maszyn w swoim myleniu i
dziaaniu.
Trzymaj wod pitn w naczyniach srebrnych o czystoci co najmniej
999. Domieszki cyny i oowiu s niedopuszczalne.
Naucz si uzdatniania wody przez zastosowanie magnesw i
elektrolizy z bon pprzepuszczaln (alkalizacja wody, woda
alkaliczna).
Przestudiuj prace Masaru Emoto, eby dowiedzie si, jak ksztaty,
dwiki, sowa i myli dziaaj na wod dziki temu moesz
przywraca wodzie jej waciw struktur. Tak moesz
programowa kady napj trzymany w rkach przed wypiciem.
Twoje ciao to w wikszoci woda. Twoje sowa i myli programuj
wod ciaa i wod, ktr zamierzasz wypi. Bd wiadom tego
faktu. Myl i mw o tobie tylko pozytywnie.
Poza tym, proponuj, zrezygnuj z naczy innych ni szklane
ewentualnie emaliowane i ze stali nierdzewnej.

83

NIEJEDZENIE a SBJ
Mam nadziej, e nie zmuszasz swojego ciaa do niejedzenia albo do
godowania, chyba e pocisz w celu leczniczym (robic to
waciwie). Prosz, gboko przemyl i uwiadom sobie ponisze
fakty, o ktrych wielu ludzi (nawet tych dcych do inedii) nie wie.
Pokarm i jedzenie s ani ze ani dobre. To s funkcje ycia
materialnego na Ziemi (i wielu innych planetach), stanowice
integraln cz ycia (jako zjawiska) w okrelonych wymiarach (w
ktrych take ludzie przebywaj). Funkcje te, speniajc swoje role,
pozwalaj istotom dowiadcza ycia w okrelonych warunkach.
Kiedy wice si z nimi dowiadczenia przestaj by potrzebne
tym istotom, sprawujce je funkcje staj si zbdne i s odrzucane
albo same odpadaj. Odrzucanie ich na si powoduje ograniczenia,
ktre nie pozwalaj na pene dowiadczanie ycia.
W Stylu ycia Bez Jedzenia (SBJ) chodzi nie o zmuszanie ciaa do
przystosowania si do ycia bez pokarmw. Prawdziwy stan inedii
(naturalna wolno od materialnego pokarmu) pojawia si
samoistnie w wyniku rozszerzenia sfery wiadomoci, w ktrej dany
czowiek yje. Mowa wic jest gwnie o duchowym rozkwicie
czowieka na ciece rozwoju. Niejedzenie to efekt uboczny, jeden z
etapw albo jedna z umiejtnoci, ktre czowiek moe zrealizowa
na swojej drodze rozwoju.
Przede wszystkim niejedzenie daje wolno wyboru. Mog je albo
nie, moje ciao nie potrzebuje substancji zwanych poywieniem.
Jeeli jem, robi to z innego powodu ni dostarczenie budulca i
energii do podtrzymania ycia ciaa. Jem dla towarzystwa, z powodu
ochoty delektowania si, dla dowiadczania nowego smaku itp.
Jeeli natomiast jestem ascet odnonie jedzenia, naprawd nie mam
adnej ochoty albo czuj, e pokarm wyranie szkodzi mojemu
samopoczuciu, wtedy zupenie nie jem i nie pij.
Mimo e niespoywanie pokarmw jest gwn cech
charakteryzujc istoty prowadzce SBJ (na co sama nazwa
wskazuje), to nie jest celem samym w sobie. Inaczej mwic,
84

niejedzenie jest cech a nie celem tego stylu ycia. To znaczy, e


niejedzcy nie jest ascet umartwiajcym ciao poprzez odmawianie
mu zaspokojenia rzeczywistej potrzeby. Prawdziwy niejedzcy to
czowiek, ktry zupenie nie potrzebuje je i pi, eby utrzyma
swoje ciao przy yciu i w doskonaej formie. Niejedzcy ma wybr
i swobodnie z niego moe korzysta, to znaczy, moe zupenie nie
je i nie pi albo moe je i pi dla przyjemnoci, dla towarzystwa,
nie z potrzeby ciaa. Czas i warunki yciowe nie maj tu znaczenia.
Najwaniejsza rnica pomidzy niejedzcym a jedzcym polega
wanie na tej moliwoci wyboru.
Dlatego wielu niejedzcych czasem pije wod, herbat, kaw czy
inne napoje. Niektrzy z nich czasami, np. raz na kilka tygodni,
zjedz kostk czekolady, ciastko, ser, chrzan itp. Oni wiedz, e nie
chodzi o ascetyczne umartwianie ciaa ale o wolno i korzyci,
jakie daje SBJ.
Poza tym, nawet bdc inedykiem, nie ma gwarancji, e mona nim
pozosta, bez szkody dla ciaa, na zawsze. Moe zdarzy si (jest
wiele takich przypadkw, np. w biografiach witych), e po kilku,
kilkunastu albo wicej latach niejedzenia, inedyk nagle wraca do
normalnego odywiania si. Moe te by tak, e w cigu wielu
lat niejedzenia s dnie, tygodnie lub wicej czasu jedzenia. Podobnie
jak czowiek moe poci czasami tak te inedyk moe je
chwilami.
Z punktu widzenia czowieka dcego do realizacji SBJ, na
pewnym etapie tej drogi, niejedzenie mona te traktowa jako
uniezalenienie od najsilniejszego ziemskiego przywizania
czowieka do materii. Nastpuje wtedy proces bardzo podobny do
uwolnienia si od uzalenienia narkotycznego.
SBJ jest tylko jednym z bardzo wielu etapw na drodze, jednym z
miejsc, ktre czowiek przechodzi, kiedy wiadomie dy do
doskonaoci i wibracje jego cia przyspieszaj. Nie na kadej
drodze wiadomego rozwoju jest niejedzenie, nie kady musi przez
to przechodzi i nie kady decyduje si dowiadcza tego.
Zgodnie z opisem definicji, nie nazywa si niejedzcym czowieka,
ktry regularnie odywia si pijc pynne jedzenie np. soki, rosoy,
mleko, sodkie kawy ze mietank, dlatego e jego ciao potrzebuje
85

tego wtedy mwimy o diecie pynnej a czowieka tego moemy


nazwa np. pynniakiem.
Post, godwka albo inne zmuszania ciaa do nie przyjmowania
pokarmw przez okrelony czas, dla okrelonego celu, np.
odchudzanie si, leczenie, rytua religijny, nie s SBJ. W tym
czasie czowiek nie przyjmuje pokarmw przez okrelony czas, po
czym wraca do jedzenia. W tym czasie przecitny czowiek czuje
gd. W stanie niejedzenia (inedia) nie wystpuje odczucie godu.
Niejedzcym albo inedykiem nie nazywa si te czowieka
zmuszajcego ciao do nieprzyjmowania pokarmw przez zbyt dugi
czas (choby po to, eby udowodni, e jest si niejedzcym). Takie
ranice dla ciaa dziaanie w skrajnym przypadku moe doprowadzi
do wycieczenia a nawet mierci godowej.
Warto wic pamita, e droga do stania si inedykiem prowadzi
gwnie przez rozwj duchowy istoty. Jest wiele metod
wspomagajcych dla ludzi, ktrzy zdecydowali zrealizowa ten cel
na swojej drodze. O niektrych metodach napisaem w dalszej
czci tej ksiki.
Powtarzam to czsto, e inedia jest skutkiem ubocznym
wystpujcym, kiedy czowiek wystarczajco rozszerzy sfer
wiadomoci, w ktrej yje. Zdarzaj si wyjtki, e prymitywny
czowiek staje si inedykiem. O tych wyjtkach napisaem tutaj
mao, poniewa ksik t dedykuj dla tych, ktrzy s na drodze
wiadomego rozwoju.
Proponuj, zamiast na osigniciu inedii, skup si na rozszerzeniu
sfery wiadomoci, w ktrej yjesz. Tak zwany rozwj duchowy
definiuj jako proces i dziaanie powodujce rozszerzanie sfery
wiadomoci, w ktrej czowiek yje. Kiedy wystarczajco
rozszerzysz t sfer, czyli duchowo rozwiniesz si wystarczajco,
wtedy co takiego jak inedia stanie si za spraw zwykego aktu
woli. Po prostu, postanowisz i masz.
Kiedy na si zmuszasz ciao do niejedzenia, to szkodzisz sobie.
Jeeli celem twoim jest szkodzenie sobie, to ja tego nie popieram,
86

aczkolwiek nie krytykuj twojego wyboru dowiadczania ycia na


Ziemi. Masz woln wol, wic moesz wybra cierpienie.
Peni mocy inedii moesz pozna dopiero wtedy, kiedy
rzeczywicie moesz ten stan osign. Wtedy moesz prawdziwie
powiedzie, e prowadzisz styl ycia bez jedzenia. Kiedy jednak
wymuszasz inedi na sobie, to jeste daleki od rzeczywistoci
tworzonej przez inedyka. Wymuszanie inedii powoduje wiksze
zagbianie si w iluzj.
Kiedy prowadzi ci rozsdek, to moesz wielokrotnie prbowa
przejcia na styl ycia bez jedzenia bez szkody dla zdrowia ciaa.
Kada prba moe by dla ciebie wartociow lekcj. Kiedy jednak
zapominasz o rozsdku, wtedy dowiadczenia na polu niejedzenia
atwo mog powodowa szkody w ciele. Dlatego powtarzam czsto:
niech rozsdek prowadzi ci.

87

JAK TO JEST MOLIWE


Odpowied na to pytanie mogaby zaj ca ksik opracowan od
strony filozoficznej, religijnej, ezoterycznej i typowo naukowej.
Ciekaw jestem kiedy zici si moje zainteresowanie stricte
naukowe badania inedykw i ludzi poszczcych. Tak zwane
naukowe wyjanienie tego, jak i dlaczego czowiek moe y
zupenie bez jedzenia, z ca pewnoci kwalifikuje si do nagrody
Nobla. Kiedy i ktry naukowiec bdzie na tyle odwany i
niezaleny, eby podj si tego zadania dla dobra ludzkoci.
Jak czowiek moe y zupenie bez jedzenia? Co z prawem
zachowania energii? Z czego budowane s nowe komrki na miejsce
obumarych? Takie i podobne pytania stawiaj ludzie chccy
dowiedzie si, jak to si dzieje, albo ci, ktrzy chc udowodni, e
ycie zupenie bez jedzenia jest niemoliwe.
Powiem ci szczerze, ja nie miaem i nie mam zamiaru udowadnia,
e czowiek moe y bez jedzenia. Przede wszystkim, to jedynym
czowiekiem, ktry moe tobie co udowodni jeste ty. Co to
znaczy udowodni tobie? To znaczy spowodowa, eby uwierzy,
e co jest prawd. To znaczy, e ty masz w to uwierzy. A kto
decyduje o twojej wierze jeeli nie ty sam?
Ile razy spotkae si z ludmi, ktrym dostarczono niepodwaalne
dowody na jaki fakt a ci nadal nie wierzyli? Ludzie, ktrzy
postanowili udowodni, byli pewni swoich dowodw, a mimo tego
nie przekonali innych, nawet kiedy wszystko byo wyrane jak
czarne na biaym.
Jeeli chcesz udowodni sobie, e inedia, niejedzenie istnieje, to
masz drog woln. Moesz bada i dowiadcza. Ja to zrobiem
prosty eksperyment. Co prawda, wierzyem, e czowiek moe y
bez jedzenia ale tego nie wiedziaem. Dlatego postanowiem
sprawdzi na sobie, przeprowadzi to prawie dwuletnie
dowiadczenie. Okazao si, e mog, e ja mog y bez jedzenia.
Dziki temu dowiadczeniu teraz wiem, zbudowaem wiedz
odnonie inedii.
88

Przez nastpnych kilkanacie lat spotykaem wielu ludzi, ktrzy


pocili, prbowali y bez jedzenia i tych co rzeczywicie tak yli.

DLA CZOWIEKA O
OTWARTYM UMYLE
Nauka istnieje dlatego, e nie wszystko zostao odkryte i ujte w
teorie; dziki temu naukowcy mog bada. Znaczy to te, e s
jeszcze rzeczy, o ktrych nawet filozofom si nie nio. Bez
wzgldu na to, czy w co wierzymy czy nie, zjawisko wystpuje i
nie przejmuje si nasz wiedz albo wiar.
Kiedy wierzono, e Ziemia jest paska, e wok niej kry soce,
e ciao cisze od powietrza nie moe lata itd. Za niemdrych
uwaano ludzi (nawet przeladowano ich), ktrzy mwili, e to
nieprawda, e to dziaa inaczej. Jednak same zjawiska nie
przejmoway si opiniami ludzi, one po prostu istniay, dziaay tak,
jak zostay stworzone, zgodnie z prawami rzdzcymi tym
wszechwiatem. Tych praw ludzie wtedy jeszcze nie znali, dlatego
mwili, e te rzeczy s niemoliwe.
Dokadnie to samo dzieje si w obecnych czasach, ludzie nie wierz
w co czego nie wiedz. Kiedy dowiaduj si, wtedy zmieniaj
zdanie. To jest ani dobre ani ze, to nastawienie czowieka do rzeczy
burzcych jego wierzenia. Inedia a nawet dugie posty nie stanowi
wyjtkw w tej materii.
Faktem jest, e od pocztku istnienia cywilizacji na Ziemi byli, s i
bd ludzie, ktrzy nie potrzebuj je. Skoro wic byli, s i bd
tacy ludzie, to znaczy, e potencjalnie kady czowiek moe y
zupenie bez jedzenia. Oczywicie potencja nie oznacza
automatycznie umiejtnoci, bo ta jest do wywiczenia, jeeli kto
tak postanowi.

89

DLA EZOTERYKA
Wszechobecne wiato (inaczej zwane np. energia, prana, q, ki,
orgon, eter, vril, pole kwantowe), z ktrego wszystko inne jest
zbudowane, utrzymuje przy yciu istot niespoywajc pokarmy
materialne. JA jest rdem wiata. Bezporednio ze wiata
tworzone jest wszystko, co czowiek potrzebuje do ycia swojego
ciaa i umysu. Jednym z warunkw niezbdnych do tego, aby ciao
czowieka prawidowo dziaao bez materialnego poywienia, jest
waciwe zmodyfikowanie programw w instynkcie. Instynkt
zarzdza caym metabolizmem i ksztatuje ciao fizyczne czowieka.
Umys i ciao czowieka s zbiorem programw stworzonych przez
czstk wiadomoci zwanej JA. Przecitny czowiek nie jest
wiadomy wikszej czci tego zbioru, ktr zarzdza instynkt.
Zgodnie z dziaaniem programw przecitnego mieszkaca Ziemi
ciao potrzebuje normalnie je, eby waciwie dziaa. Jeeli nie
dostanie pokarmu, wyczerpie energi i budulec a w skrajnym
przypadku umrze. Przy takim dziaaniu programw ycie bez
jedzenia jest sprzeczne z natur (ktra te jest zbiorem programw).
W zbiorze programw zarzdzajcych jedzeniem mona dokona
zmian, ktre pozwol ciau otrzymywa wszystko to, co jest
potrzebne do jego normalnego dziaania, z innych rde ni system
trawienny. Wedug tak zmodyfikowanego oprogramowania umys i
ciao czowieka tworzone s z materii pojawiajcej si bezporednio
ze wiata. Ten proces mona zaobserwowa w instrumentach
fizycznych. Jest to dokadnie ten sam proces, ktry zwany jest te
stworzeniem wiata (Genesis) poprzez Wielki Wybuch.

DLA CZOWIEKA
SZUKAJCEGO NAUKOWO
Czym ywi si elektron, e stale ma tyle energii i moe istnie
nieskoczenie dugo, jeeli nie zostanie zniszczony? A atomy ciaa
ludzkiego?
90

Czowiek wystarczajco znajcy fizyk wie, e materia i energia


maj wsplne rdo i e na nie wpywa umys, a take, e wynik
dowiadczenia jest zaleny od intencji dowiadczajcego. Zatem
powstawanie i zachowanie energii i materii zalene jest od umysu
(od zbioru programw).
Ciao ludzkie jest najbardziej skomplikowanym, ze znanych
czowiekowi, zintegrowanym i samosterujcym si systemem
programowo-energetyczno-elektroniczno-chemicznomechanicznym. Samo ciao czowieka nadal pozostaje wielce
niezbadanym tworem, sterowanym przez umys. Studiowanie fizyki,
witej geometrii, chemii, elektroniki i informatyki pozwala lepiej
poznawa ciao i umys czowieka. Z drugiej strony, im bardziej te
badania s zaawansowane, tym naukowiec jest bardziej skonny
przyzna: Wiem, e nic nie wiem.
Do sabo poznane pozostaj mechanizmy zasilania ciaa,
zachodzce w nim przemiany pierwiastkowe i procesy energetyczne.
Tutaj jednak wspczesna fizyka, z jej teoriami i hipotezami czsto
bardziej fantazyjnie brzmicymi ni treci powieci fantastycznonaukowych, przyblia badaczy do zrozumienia, e umys-ciao to
twr energetyczny sterowany przez programy albo wprost, e jest to
bardzo rozbudowany i skomplikowany program.
W jednym z pism popularno-naukowych poruszajcych tematy z
fizyki kwantowej, przeczytaem artyku, w ktrym wyjaniano, e
rozpatrujc spraw z punktu widzenia informatyki, nie da
udowodni si, e nasz wszechwiat nie jest programem. Natomiast
atwiejsze jest udowodnienie, e nim jest. Widzisz, stopniowo to
wychodzi do mas, e istota ludzka jest, po prostu, programem
kontrolowanym przez umys.
Jednym ze rde budulca i energii ciaa czowieka s substancje
wytwarzane przez chemiczno-fizyczno-elektroniczn fabryk ciaa
czyli systemy pokarmowy, oddechowy i skra. Poza tym atomy ciaa
czowieka s tworzone przez przemian pola kwantowego (wiato,
eter, prana) w materi sta. Upraszczajc, ten system transformuje
energi bezporednio na materi.
Jako dodatek, proponuj, odnajd opisy bada naukowych
prowadzonych przez laureata nagrody Nobla Alexis Carrel,
91

z tkankami serca kury, ktre yy 34 lata. Alexis wywnioskowa, e


komrka jest niemiertelna, jeeli trzyma si j w odpowiednich
warunkach.
Wicej nie trudzibym si wyjanianiem. Szukaj dowodu, jeeli to
dla ciebie takie wane. Ja powiedziaem ci to, co wiem, bez intencji
przekonania ci.
Mnie jednak zainteresowaoby badanie naukowe. Wzi kogo, np.
mnie i naukowo bada ciao co si z nim dzieje w cigu np.
jednego roku od chwili odstawienia jedzenia. Jak ciao
przystosowuje si, ktre zmiany w nim zachodz interesujce.
Doskonay temat na prac doktorsk; prawda?

DLA WIERZCEGO
Bg jest wszystkim, umie, wie i moe wszystko. Nie ma nic, co
istniaoby bez Boga. Nie ma nic, co nie jest stworzone przez Boga.
Niepojty i wszechmocny Bg jest jedyn i najwysz
doskonaoci. Skoro Bg stworzy wszystko, moe wszystko, wie
wszystko i jest najwysz niepojt doskonaoci, to moe
postanowi i wybra ludzi, ktrzy mog y bez spoywania
pokarmw.
Bg jest niepojty wic czowiek nie musi wiedzie, jak i dlaczego
Bg postanawia co i robi to. Bg moe da ludziom umiejtno
ycia bez jedzenia. Mona prosi Boga o ask bycia niejedzcym,
bo Bg wysuchuje szczere modlitwy w caoci oddanych mu dzieci.

BEZ FILOZOFOWANIA
Dugo zabieraem si do napisania tego; no bo jak opisa co, czego
nie da wyrazi si sowami a intelekt nie pojmuje. Mona to
zrozumie jedynie przez poczucie tego, choby telepatycznie.
Wszelka prba opisania bdzie ... filozofowaniem (a miao by bez
filozofowania ...).
92

Jak widzisz, jednak postanowiem opisa to. Niech ten tekst bdzie
wkadem, ktry przyblia zrozumienie i poczucie tego, co jest
rdem ycia twojego umysu i ciaa.
Kiedy pytaj mnie, czym odywiam ciao w okresie inedii,
odpowiadam zgodnie z prawd, e ... niczym. Wiem, bo wyranie
widz i czuj to, e w okresie inedii utrzymuj ciao we waciwym
funkcjonowaniu tylko wiadomoci tego, e JA jestem twrc
ycia. Rozumiesz? twrc ycia. Poprzez zwyk wiadomo
tego, e tworz ycie, mog utrzymywa umys i ciao (ktrych
uywam jako narzdzi) w stanie ktry mi si podoba. Ja to czuj.
Kiedy tylko zwracam uwag do wewntrz siebie (swojego wntrza
duchowego), czuj JA, ktre stwarza (daje) ycie i utrzymuje swoje
dzieo.
Wiem, e dopki nie poczujesz JA, czyli tego czym naprawd jeste,
dopty nie zrozumiesz mego wyjanienia, a to jest najprostsze jakie
potrafi napisa. Wiem czym jestem, czuj to co i widz jak tworz
ycie poprzez zwyk wiadomo tego faktu.
Kiedy wiesz czym jeste, kiedy widzisz i czujesz to co opisaby
wyraeniem: JA wiadomie tworz ycie, wtedy ju niczego
wicej potrzebujesz. Twoja wewntrzna, duchowa i czuciowa
wiadomo tego powoduje, e nie pytasz wicej, bo wiesz, e ci nie
odpowiedz, nie doradz, nie poka ani nie wytumacz lepiej ni
obrazuje to, co czujesz.
Wtedy te wiesz, kiedy czowiek mwi: odywiam si pran,
yj wiatem, Bg daje mi t ask, e ten czowiek nie potrafi
inaczej wytumaczy, nie rozumie tego albo nie czuje, czym jest w
istocie swojej.
No bo dlaczego miaby ogranicza si? Dlaczego miaby by
zaleny od prany, wiata lub Boga? Oczywicie, moesz tym
odywia swoje ciao, jeeli tak postanowisz. Moesz te zostawi
to, kiedy poczujesz JA czyli to czym w istocie swojej jeste. Wtedy
ju nie tylko jedzenie i woda, take Bg, wiato i prana nie bd ci
potrzebne do ycia. Ju nie bdziesz ograniczony yciem w
wietle, odywianiem si pran, mioci czy ask Boga, bo
bdziesz mia wybr. Bdziesz mia wybr, nie tylko: je czy nie
93

je, oddycha czy nie; bdziesz mg wybiera take midzy:


odywia si pran, wiatem czy nie, y mioci Boga czy nie.
Od czego uzaleniasz si, to ywi ci, a od czego uwalniasz si, to
staje si niepotrzebne tobie do ycia. Tak czy inaczej, jeste tego
wiadomy czy nie, zawsze tworzysz wiat, w ktrym yjesz wedug
zasad i wiary te przez ciebie stworzonych.
JA jestem twrc ycia, wiata, Mioci, prany, oddechu i jedzenia.
Ten umys i ciao, ktre su mi jako narzdzia dowiadczania
(inaczej: zabawy) te stworzyem i stale modyfikuj.
Mog korzysta z wszystkiego co stworzyem czyli z jedzenia,
wody, powietrza, prany, wiata i Mioci, Boga. Mog tym
wszystkim odywia moje umys i ciao. Mog te odrzuci to jako
zbdne do mojej dalszej zabawy i, po prostu, y sam
wiadomoci tego, e to JA jestem twrc ycia.
I co? Rozumiesz teraz wicej, jak to si dzieje, e czowiek moe
y bez jedzenia? Rozumiesz te, dlaczego prawdziwi Mistrzowie
odchodz i nie nauczaj ludzi? Jak maj naucza o czym, czego
intelekt nie jest w stanie poj? Jak wytumaczy co, czego
czowiek jeszcze nie czuje?
Im wyraniej bdziesz czu to, czym w istocie swojej jeste, tym
bardziej inedia i inne niemoliwe rzeczy bd dla ciebie czym
naturalnym. Jednoczenie tym mniej bdziesz poszukiwa na
zewntrz, bo tym bardziej bdziesz czu, e wszystko to od zawsze
jest w tobie, a waciwie, ty jeste tego rdem.
Prawda ci wyzwoli.
Ludzie pytaj mnie o moj metod ycia bez jedzenia. Jak to
robi, e mog utrzyma swoje ciao w doskonaym stanie zupenie
nie jedzc? Jak zrobiem to po raz pierwszy midzy 2001 a 2003?
C, powtarzam to, co ju napisaem. Mog ci to tumaczy,
przekaza mas informacji, jednak na ile tym pomog tobie, skoro to
nie intelekt decyduje o twoich moliwociach? Opisanie czego
wystarczajce do intelektualnego zrozumienia, nawet zrozumienie
tego, jest czym innym ni dowiadczenie. A w tym przypadku
94

chodzi o czucie.
Ja nie mam metody. Ja po prostu wiem, e mog. Kiedy
postanowiem odstawi jedzenie, czuem, e mog tak y. Wtedy
nie byo we mnie strachu, e mojemu ciau moe sta si co zego z
tego powodu, e nie daj mu jedzenia.
Po prostu, wiedziaem, e tak jest. Nadal wiem, e tak jest, e nie
potrzebuj je. Wystarczy, e postanowi, odstawi jedzenie i bd
y z tym ciaem dalej, jedynie prowadzi inny styl ycia.
Jak mam wytumaczy ci to, co wtedy czuj? Co czuj, kiedy
odstawiajc jedzenie wiem, e to jest sprawa zwykego
postanowienia woli? Ciao ma sucha umysu, jako e jest jedynie
obrazem w tym umyle tak to widz.
Wyobra sobie, e pytasz mnie, co czuem i widziaem na szczycie
trudno dostpnej, niebezpiecznej gry, na ktrej mieszkaem przez
dwa lata. Ja mog ci opowiedzie, co na tym szczycie widziaem i
co tam czuem. Mog ci te opowiedzie, co byo po drodze, kiedy
si tam wspinaem i potem w drodze powrotnej. Ja bd opowiada a
ty sucha uwanie.
Nawet kiedy intelektualnie zrozumiesz moj opowie, to nadal nie
bdziesz wiedzia, dlatego e to nie jest twoje dowiadczenie.
Bdziesz mia jedynie zasb informacji od kogo, kto drog przeby,
by na szczycie i wrci.
Dopiero kiedy sam rozpoczniesz drog na szczyt, dojdziesz tam,
poogldasz wszystko wokoo, poczujesz, nasycisz si emocjami a
nastpnie przebdziesz drog powrotn, bdziesz wiedzia. Twoja
wiedza bdzie wtedy oparta na dowiadczeniu, nie bdzie to tylko
zbir informacji od kogo.
Inedia jest takim szczytem trudno dostpnej gry. Dopiero po
wasnym dowiadczeniu drogi do inedii, pozostaniu w niej i
powrocie, bdziesz wiedzia, czym jest. Wtedy te bdziesz mg
mwi o tym wszystkim i tumaczy. Ludzie bd suchali i
pamitali twoje informacje ale nie bd wiedzieli, bo to nie bdzie
ich dowiadczenie.
Kiedy skupiam uwag na tym, czym w swojej esencji jestem, co
nazywam JA przejawiajce Moc Wewntrzn, wtedy czuj t moc, t
95

energi, to rdo ycia mojego umysu i ciaa. TO wystarcza


zupenie do utrzymania moich narzdzi we waciwym stanie.
Zatem, w skrcie mona powiedzie, e moja metoda polega na
skupieniu si na JA odczuwalnie przejawiajcym Moc Wewntrzn,
ktra tworzy wszystko wedle obrazu w umyle.

96

DLACZEGO INEDIA
Przede wszystkim podkrelam, e celem tego rozdziau jest nie
zachta do inedii lecz tylko obiektywna informacja. Temat
dlaczego y bez jedzenia nie ma przekonywa o wyszoci
niejedzenia, tylko informowa o aspektach i wpywie SBJ na
jednostki oraz spoeczestwo.
Jeeli czujesz, e inedia nie interesuje ci, e jedzenie to
przyjemno z ktrej nie masz zamiaru rezygnowa itp., to na
pewno ten styl ycia nie jest dla ciebie i tu moesz zakoczy
czytanie. To co czujesz, jest najwaniejsze dla ciebie, jeeli
postanowie i wiadomie, czyli wybiera swoj drog rozwoju
duchowego.
Dlaczego miabym y bez jedzenia, skoro spoywanie to taka
przyjemno? zdarza si, e kto zadaje mi to pytanie. Przede
wszystkim wiedz, e nie musisz, bo te nikt nie ma zamiaru
zachca albo zmusza ci do tego. Jeeli jednak chcesz wiedzie,
dlaczego niektrzy ludzie wybieraj SBJ, moesz przeczyta
poniej, co najczciej mwi o tym.
Zapewne kady niejedzcy ma swoj odpowied na to pytanie,
jednak cz z nich powtarza si. Tu wymienionych jest kilka
faktw i najczciej syszanych odpowiedzi. Przypadki opisw
dozna indywidualnych dotycz tych niejedzcych, ktrzy nie
zmuszaj ciaa do ycia bez jedzenia i ktrych ciao waciwie
funkcjonuje przy takim stylu ycia.

STAN ZDROWIA
Wyobra sobie swoje ciao dziaajce doskonale, bez najmniejszych
niedomaga. adnego przezibienia, kataru, kaszlu, blu,
zmczenia, znuenia itd. (mona tu wylicza wiele niedomaga).
Ciao tak zdrowe i czyste jak u kilkumiesicznego, cakowicie
zdrowego niemowlaka, tylko wiekowo starsze.
97

Kiedy czytasz ten opis, moesz pomyle, e przecie czujesz si


podobnie i jeste zupenie zdrowy. Jeeli jeszcze nie przeszede
pozytywnie dowiadczenia z niejedzeniem albo dugotrwaym
postem, prawdopodobnie nie wiesz, nie czujesz, co opisuj. Tego
stanu doskonaego zdrowia i samopoczucia, choby nie wiem jak
dokadnie go opisywa, nie da wyrazi si sowami tak dokadnie i
dogbnie, jak mona go odczu dowiadczeniem.
Wikszo ludzi zdrowych nie wie, co to jest doskonay stan
zdrowia, bo tego nie dowiadczyli. Dopki nie dowiadczysz na
sobie, moesz jedynie wyobraa sobie, e czowiek czuje si lepiej
w okresie inedii ni w czasie kiedy jad i czu si doskonale.
System immunologiczny tak skutecznie spenia swoj rol, e
przebywanie w gronie ludzi przezibionych, z gryp czy inn
zaraliw chorob, ktrzy wok ciebie kichaj, smarkaj i kaszl,
nie wpywa na twj stan zdrowia.
Jednym z powodw takiej odpornoci, ktra jest zupenie
normalnym, zgodnym z natur stanem ciaa, jest brak trucizn w
ciele, ktre czowiek normalnie jedzcy wprowadza wraz z
poywieniem i gromadzi przez lata w swoim ciele.
Przemysowo produkowana ywno zawiera wiele agrotoksyn
i innych szkodliwych substancji, ktre s dodawane w celu
zwikszenia wydajnoci produkcji, zmiany wygldu, smaku,
wieoci itp. Ilo tych trucizn, wprowadzanych regularnie do ciaa
wraz z poywieniem, jest wiksza ni zdolno przecitnego ciaa
ludzkiego do ich usuwania. Dlatego pierwsze kilka tygodni a nawet
miesicy od zaprzestania jedzenia, ciao oczyszcza si, co moe
powodowa rne sensacje zdrowotne. Ten proces oczyszczania si i
penego uzdrawiania ciaa jest wyranie odczuwalny jako coraz
lepsze samopoczucie przynoszce lekko ciaa i umysu.

WOLNO
Bdc doskonale zdrowym, bez potrzeby jedzenia i picia, jestem
98

wolny od powszechnej wiary w przymus zdobywania,


przygotowywania i spoywania pokarmu. Znaczy to, e gd,
niedoywienie i zwizane z tym problemy nie dotycz mnie bez
wzgldu na miejsce, w ktrym yj.
Czy to bdzie bogacz, czy biedak bez tzw. rodkw do ycia, jego
ciao dziaa prawidowo a on cieszy si doskonaym
samopoczuciem. ycie inedyka nie zaley od poywienia i
wszystkich problemw zwizanych z jego zapewnianiem.
Inedyk moe wybra nie potrzebuje poywienia, eby waciwie
funkcjonowa, ale moe zje cokolwiek dla przyjemnoci, dla
towarzystwa lub z innego powodu. Wolno wyboru, ktrej ludzie
normalnie jedzcy nie maj.
SBJ jest jednym z krokw na drodze do odzyskania zupenej
wolnoci przez czowieka. Kiedy zwracasz na to uwag, wtedy
czciej dowiadczasz, e wolnym mona by take od innych
rzeczy powszechnie uznawanych za przymus, konieczno bez
ktrej ycie ludzkie jest niemoliwe.
Wolno od jedzenia automatycznie oznacza wolno od midzy
innymi zakupw ywnoci i powizanych z ni artykuw,
wikszoci chorb, kuchni, ubikacji.

OSZCZDNOCI
Pomyl, ile czasu, energii i pienidzy przecitny czowiek spdza na
nastpujce czynnoci zwizane z jedzeniem:
1. Najpierw pracuje jak niewolnik, eby zarobi pienidze.
2. Za te ciko zapracowane pienidze ile godzin miesicznie
spdza na zakupach ywnoci?
3. Nastpnie przygotowuje posiek, wic kroi, obiera, gotuje, smay
itp.
4. Potem spoywa to ze smakiem albo nie i z przekonaniem e
przecie czowiek musi je, eby y, nie ma innej moliwoci.
5. Po zjedzeniu myje naczynia, sprzta i moe ju planuje, co
bdzie przygotowywa na nastpny posiek.
99

6. Z penym odkiem nie chce si nic robi, poniewa ciao ma


mniej energii, bo skierowao j na trawienie. Odbija si to te
niekorzystnie na samopoczuciu. Wtedy siedzenie przed
telewizorem, czytanie albo spanie (sjesta) s preferowanym
wyborem.
7. Kilka razy na dob ciao domaga si, eby wydali to, co zjado i
wypio, bo inaczej zatruoby si i przestaoby funkcjonowa. Tyle
roboty, tyle czasu, tyle pienidzy po to, eby to wszystko
wydali.
8. Kiedy ciao nie wytrzymuje przecienia pokarmem i
nagromadzonymi truciznami ludzie oddaj czas i pienidze na
lekarza, kupuj lekarstwa zamiast wyleczy ciao postem.
Ile razy dziennie, tygodniowo, rocznie i przez cae ycie w koo to
samo? Ile pienidzy i czasu zmarnowanego? Czowiek dziwi si,
kiedy ju policzy.
Inedycy oszczdzaj na tym wszystkim, a jest to (w odczuciu
wikszoci ludzi, ktrzy t rnic odczuli) duo czasu i energii.
Ciekawie jest sprawdzi na sobie, eby mc zrobi takie
porwnania.
Dla niektrych ludzi wany jest te czas zaoszczdzony na spaniu,
jako e inedycy zazwyczaj pi krcej. W zalenoci od czowieka,
czas spdzony na sen waha si od jednej do szeciu godzin na dob.
Jednak s te inedycy, ktrzy prawie wcale nie pi albo tacy, ktrzy
spdzaj w ku dziesi godzin na dob.
Poza powyszymi, czy policzye ju, ile dodatkowo inedyk
zaoszczdza pienidzy dlatego, e nie kupuje przyrzdw
kuchennych i rodkw czystoci (do utrzymania kuchni) a take
zuywa mniej wody i energii? Dla przykadu podam, e w moim
przypadku w sumie zebraa si, sumujc wszystkie powyej
wymienione czynniki, kwota oszczdnoci ok. 800 z miesicznie w
roku 2002 (przy statystycznej redniej pacy ok. 2000 z).
Niektrzy kupuj ksiki i czasopisma powicone sztuce
kuchennej, dietom (czyby chcieli bardziej uzaleni si?) lub
leczeniu, odchudzaniu si. Dla inedykw wszystkie wydatki tego
rodzaju stay si histori.
100

Mwic o powyszych oszczdnociach mona atwo zauway, jak


czowiek mocno uzaleni si od jedzenia i przemysu spoywczego,
medycznego. Jak bardzo czowiek jest przez to zniewolony. Jak
wielu ludzi narzeka na taki stan rzeczy, wierzc, e tak musi by i
nie da si y inaczej. Ktry czowiek wie, e wyzwolenie ley nie
dalej ni w umyle? W kadej chwili moesz postanowi o zmianie
stylu ycia i jego okolicznociach?

EKOLOGIA
Przeszedszy na SBJ zauwayem, e ilo moich mieci
zmniejszya si piciokrotnie. Te rzeczy, ktre nadal wyrzucaem w
co najmniej 99% stanowiy surowce do wtrnego uycia
(makulatura, zom, plastik). Segregujc je i sprzedajc mog
dodatkowo zarobi, jednak zazwyczaj daruj to ludziom
zbierajcym surowce wtrne. Zatem mog powiedzie, e kiedy
prowadz SBJ, zanieczyszczam przyrod w przyblieniu sto razy
mniej.
Czyby a tyle mieci tworzonych przez czowieka w gospodarstwie
domowym byo zwizanych z ywnoci? Okazuje si, e w
przyblieniu tak to wyglda. atwo zauway, e wiksza cz
wyrzucanych przez rodzin mieci to opakowania po ywnoci i
niezjedzone resztki.
Trudno te pomin milczeniem globaln ilo kau i moczu, ktra
trafia do wody i gleby. Jeeli pomnoy przez 6 miliardw to, co
wydala statystyczny mieszkaniec Ziemi i doda do tego miliardy
kilogramw odchodw z przemysowych hodowli zwierzt? Jak
wielka gra dziennie robi si z tego?
Mona pofantazjowa wyobraajc sobie raj na bajkowej Ziemi
ludzi niejedzcych. Oto niektre szczegy wskazujce na ogromn
oszczdno rodowiska naturalnego na tej planecie, w porwnaniu
z nasz realn Ziemi.
1. Statystyczny czowiek wyrzuca od kilku do kilkudziesiciu razy
101

mniej mieci.
2. Przemys zuywa wielokrotnie mniej surowcw naturalnych.
Dziki temu iloci spalanych wgla, ropy i gazu s wielokrotnie
mniejsze. Za tym idzie proporcjonalnie mniejsze wydzielanie
trucizn do atmosfery, wody i gleby.
3. Hodowla przemysowa zwierzt nie istnieje, dlatego przyroda nie
jest rabunkowo niszczona (pastwiska, agrotoksyny, hormony,
antybiotyki). Ziemia jest wolna od miliardw ton odchodw
zwierzcych.
4. Przemysowa uprawa rolin jadalnych nie istnieje. Ziemia nie
cierpi z powodu karczowania lasw na uprawy, rabunkowego
zubaania gleby i ogromnej iloci nawozw sztucznych.
5. Produkuje si znacznie mniej opakowa czyli papieru, tworzyw
sztucznych, metali, szka, co oznacza wolniejsze zuywanie
surowcw naturalnych, mniej wycitych drzew i mniej mieci
powstaych po zuyciu opakowa.
Prowadzenie SBJ wie si z wielk oszczdnoci natury atwo
jest wyobrazi to sobie i dowiadczy . Zatem SBJ jest wielce
ekologiczny.
Powyszy obraz Ziemi jest na razie tylko bajk. Ta bajka opowiada
o raju do zbudowania w przyszoci. Jednak istnieje
prawdopodobiestwo, e ten raj zostanie zbudowany duo wczeniej
ni niektrzy ludzie spodziewaj si tego obecnie. Sfera
wiadomoci statystycznego mieszkaca Ziemi obecnie rozszerza
si szybciej, co ma wpyw take na odywianie si.
Wiksza cz przemysu na Ziemi, mniej albo bardziej porednio,
zwizana jest z jedzeniem. Jedna ga przemysu zaley od innej,
zmiana w jednej gazi powoduje zmiany w innych. W miar jak
przemys spoywczy bdzie zmniejsza si, caa ziemska cywilizacja
bdzie przemieniaa si, moe chwilami rewolucyjnie. Wynik tej
przemiany, powodowanej uwalnianiem si czowieka od jedzenia,
jest dzi niewyobraalny.

102

ENERGIA YCIOWA
Wikszo inedykw, w porwnaniu do ludzi jedzcych
normalnie, odczuwa w sobie duo wicej energii yciowej. To
pozwala im utrzymywa zwikszon aktywno fizyczn i
psychiczn przez wiele godzin dziennie bez odczucia zmczenia, tak
jak np. artycie pod wpywem natchnienia.
W sferze intelektualnej wiksza ilo energii yciowej czsto
objawia si du kreatywnoci. Wtedy czowiekowi jest atwiej
tworzy, wynajdywa, naucza, uczy si i pracowa.
Zwikszony poziom energii yciowej (ktra teraz nie jest zuywana
na system trawienno-wydalniczy) u wielu inedykw przejawia si
mniejsz potrzeb na sen i wypoczynek. Niektrzy pi zaledwie
kilka godzin na tydzie. Odporno na zmczenie przejawia si np.
tym, e czowiek podruje kilkadziesit godzin bez przerwy a
potem wykpie si i natychmiast rozpoczyna zamierzon prac, bez
odczuwania zmczenia.
W okresach niejedzenia sam po sobie widz, jak po dziesiciu
godzinach umysowej pracy przed komputerem (ktry przecie tak
wysysa z czowieka energi) myl prawie tak samo rzeko jak na
pocztku pracy. Jedynie czuj si zasiedziay i mam ochot na troch
wysiku fizycznego, np. popywa, pobiega. W czasach, kiedy
jadem normalnie, ju w poudnie czuem pieczenie oczu a
wieczorem miaem bl gowy, mylaem na tyle sabo, e robiem
zbyt duo bdw eby kontynuowa prac.
Dua ilo energii yciowej inedykw nie jest czym
nadzwyczajnym. Na trawienie i wydalanie ciao zuywa do 90%
swojej energii, niektrzy twierdz e nawet 99%. Ciao inedyka nie
trawi, std tyle energii do zagospodarowania. Mylc matematycznie
mona powiedzie, e ciao czowieka niejedzcego ma do 9 razy
wicej energii ni wtedy, kiedy ten normalnie je. Jeeli kto nie
dowiadczy na sobie tej rnicy, to trudno mu jest w to uwierzy i
zrozumie. Co stao si z bosk istot zwan czowiekiem, e
uczynia swoje ciao gwnie maszyn do trawienia i wydalania?
103

atwo jest dowiadczy na sobie, e im wicej czowiek zjada, tym


jest sabszy. Czy po obfitym posiku jest si chtnym do pracy?
Czujesz przypyw energii czy osabienie? Ludzie zazwyczaj
zauwaaj, e im wicej czowiek zje, tym sabszy i leniwszy staje
si. Powiedzenie, jedz eby mia siy, wyraa przeciwiestwo
tego, co ludzie dowiadczaj.
Dzieje si tak, poniewa im wicej wpadnie do odka, tym
wiksz prac ciao jest zmuszone wykona, a to znaczy, tym wicej
energii yciowej zuy na trawienie i wydalanie. Samo zjedzenie
czego moe trwa kilka minut, co ciao potem przerabia i wydala
przez kilkadziesit godzin. Jeeli sobie z tym nie radzi, to zaczyna
niedomaga czyli chorowa, starze si, ty, umiera. Dlatego post
leczniczy jest jedn z najskuteczniejszych powszechnie znanych
metod leczenia na Ziemi.
Oto nowe, prawdziwe powiedzenie: Mniej jedz, eby mia wicej
energii yciowej, wicej kreatywnoci i czystsze ciao. Dziki temu
wikszo powszechnie nkajcych ludzi chorb nie bdzie
dotyczyo ciebie. Oczywicie, zmniejszenie iloci jedzenia do
poziomu poniej RPC (rzeczywista potrzeba ciaa) take jest
niekorzystne, bo pozbawia czowieka energii i osabia. Ciao i umys
najlepiej funkcjonuj, kiedy RPC jest w peni zaspokojona.

TWRCZO
Powszechnie wiadomo, e praca, nauka, mylenie z penym
odkiem sabiej idzie. Po sowitym obiedzie czowiek ma
mniejsz ch na uczenie si czy twrcze mylenie. Senno go
pochania, jeeli siedzi bezczynnie. Trawienie zjedzonego pokarmu
zabiera proporcjonalnie najwicej energii.
Kiedy ciao nie trawi, czowiek moe dodatkow ilo energii
yciowej zuy na co innego, np. na aktywno umysow. Umys i
ciao s tak cile powizane, e stanowi cao i dlatego wpywaj
na siebie wzajemnie. Im czystsze i mniej obcione jedzeniem jest
ciao fizyczne, tym mylenie jest atwiejsze, klarowniejsze, szybsze i
bardziej twrcze. Nawet ludzie poszczcy odczuwaj lekko w
104

myleniu, po okresie wstpnego oczyszczenia si ciaa i psychiki. U


wikszoci inedykw ta jasno umysu jest cech sta.
Kiedy aktywno ukadw pokarmowego i oczyszczajcego ustaje,
czowiek ma kilka razy wicej energii, ktra wtedy naturalnie
kieruje si w sfery wysze zwane umysow, duchow czy
psychiczn. Przysadka mzgowa i szyszynka staj si duo
aktywniejsze, zmysy rozszerzaj zakres odbioru i dlatego czowiek
znajduje wicej interesujcych rzeczy w duchowej sferze ycia.
Dlatego w umyle pojawia si wiele nowych pomysw a samo
mylenie odbywa si sprawniej. Czowiek czuje si tak, jakby jego
umys zosta oczyszczony z mgy, ciemnej otoczki, muu ktre
przedtem okryway go. Czowiek widzi wiat umysowy duo
wyraniej i janiej.
Powysze znacznie przyczynia si do tego, e inedyk czuje ochot
do tworzenia. Moe to by pisanie, malowanie, komponowanie,
organizowanie stowarzyszenia, prowadzenie seminariw i prelekcji,
praca naukowo-wynalazcza i inne.
Podam siebie jako przykad. Od pocztku SBJ zwielokrotniona
aktywno umysowa i wraliwo duchowa staa si dla mnie od
razu wyranie odczuwalna. Mogem w dowolnym momencie dnia
albo nocy pisa lub mwi na dany temat, jak czuem, prawie bez
koca. Tematy pojawiay si w rnych momentach, byo ich tak
wiele, e samo zapisanie ich utworzyoby broszur. Czasem
dziwiem si, e wiem tak duo na tematy, w ktrych przedtem
uwaaem si za laika. Uwiadamiaem sobie wiele z tego, co
nazywam wiedz, bo odbir z intuicji by znacznie efektywniejszy,
wystarczyo ebym zwrci uwag na dany temat.
Wrciwszy do normalnego jedzenia (po prawie 2 latach)
stwierdziem, e ta jasno umysu i ch tworzenia zmniejszyy si
(nastpio lekkie przymulenie umysu), chocia nadal byy i
pozostay wiksze ni przed rozpoczciem SBJ.

105

ROZWJ DUCHOWY
Czowiek zauway ju bardzo dawno temu zaleno midzy
ograniczeniem jedzenia (np. postem) a tzw. rozwojem duchowym.
Zaleno ta jest tak wana, e podkrelaj j nauki, religie,
wierzenia, szkoy itd., ktrych celem jest rozwj duchowy
czowieka. Okresowe wstrzymanie si od jedzenia jest
praktykowane, jako jedna z najwaniejszych czynnoci, w wielu
systemach rozwoju duchowego czowieka.
Zaleno ta jest wyranie odczuwalna przez ludzi poszczcych.
Mona ten mechanizm atwo zrozumie, wiedzc, e jedzenie jest
czynnikiem przygniatajcym czowieka do Ziemi, co ju wczeniej
opisaem. Dlatego niektrzy ludzie postanawiaj prowadzi SBJ,
eby stale pozostawa w wyszych wibracjach.
SBJ jest jednym z wielu moliwych etapw na drodze wiadomego
rozwoju duchowego. Jak ju wspomniaem, powizane rzeczy
wzajemnie wpywaj na siebie a przecie duch i ciao czowieka
stanowi jedn cao. Zatem zmniejszenie aktywnoci na polu
fizycznym (gwnie trawienie i wydalanie pokarmu) pozwala
wykorzysta wicej energii na polu duchowym. W czasie postu i
przy prowadzeniu SBJ aktywno duchowa ronie, bo do tej sfery
naturalnie kieruje si energia yciowa. Czowiek moe to
wykorzystywa do osobistego rozwoju duchowego.
Inedia czy poszczenie nie s konieczne na drodze wiadomego
rozwoju duchowego czowieka, jednak dowiadczanie ich wielu
ludzi uznaje za znaczn pomoc. Biografie wielu tzw. mistrzw
duchowych zawieraj dugie okresy znacznego ograniczenia
jedzenia lub poszczenia (czsto te na sucho) dla osignicia
okrelonych celw w sferze duchowej. Wielu z nich to ludzie
jedzcy tylko dla towarzystwa, nie dla podtrzymania ciaa.
Czowiek jest najmocniej przywizany do materii poprzez jedzenie.
Kiedy ta wi zostaje zerwana (po utracie przez jedzenie swojego
znaczenia, bo ju wypenia swoje zadanie), wtedy automatycznie
urywa si wiele innych uzalenie materialnych. Rzeczy
przyziemne, ktre do tej pory byy wane (gry, informacje w
106

rodkach masowego przekazu, zaarte dyskusje i wiele innych),


trac swoj wano. Codzienne ycie staje si spokojniejsze,
prostsze, atwiejsze i szczliwsze. Czowiek wicej i czciej
kieruje swoj aktywno do swojego duchowego wntrza, do JA, do
Boga. W ten sposb mniej ulega sugestii rodowiskowej. Sam staje
si socem.
Wtedy take wykonywanie wicze energetyzujcych jest atwiejsze
i przyjemniejsze, bo czowiek lepiej czuje energi. Koncentracja,
kontemplacja, wizualizacja i inne wiczenia umysowe wychodz
lepiej a do zamierzonych wynikw dochodzi si atwiej i szybciej.
atwiej jest te uciszy umys, co przyblia moment osignicia
stanu medytacji. atwiej zobaczy wiato i poczu Mio, ktrej
rdem jeste.
Kto widzi aur, zauwaa, e ta mocno wieci u ludzi yjcych bez
jedzenia. Ksztat jej jest bardziej symetryczny, aura ttni yciem i,
oglnie mwic, jest pikna. Podobnie wygldaj orodki
energetyczne (czakry). Jeeli przed rozpoczciem SBJ byy jakie
zaburzenia i zabrudzenia aury, spowodowane np. alkoholem,
misem, papierosami, narkotykami (w tym kawa, herbata, sodycze)
cakowicie znikaj.

ODMODZENIE
Jeeli pomin umys, to mona powiedzie, e gwn przyczyn
biologicznego starzenia si ciaa czowieka jest zanieczyszczenie
ciaa trujcymi substancjami i nadmiarem tuszczu, poczone z
niskim poziomem energii yciowej. Wielu ludzi prowadzcych
SBJ albo poszczcych wystarczajco dugo, czuje jak ich ciao
odmadza si. Jest to gwnym powodem, dlaczego niektrzy ludzie
decyduj si na rozpoczcie SBJ.
Proces biologicznego cofania si wieku ciaa spowodowany postem
lub inedi jest znanym zjawiskiem, na co wskazuje nie tylko wygld
ciaa ale take badania kliniczne. Przykadem moe by Evelyn
Levy, ktra poddaa si badaniu tarczycy po przejciu na SBJ w
1999 roku. Wyniki wykazay, e tarczyca naley do dziewczyny 15107

letniej, podczas gdy Evelyn miaa wtedy 38 lat.


Dla pewnoci, e zostanie to waciwie zrozumiane, podkrelam, e
dugie poszczenie lub SBJ nie gwarantuj cofania si wieku
biologicznego u kadego. Zmuszanie ciaa do ycia bez jedzenia
duej ni jest mu to potrzebne, daje odwrotny skutek
przyspieszenie procesu starzenia si. Zauwayem to wrd wielu
ludzi wymuszajcych na sobie ycie bez jedzenia proces starzenia
si wyranie przyspieszy.
Jeeli RPC pokrywa si z cakowitym brakiem potrzeby jedzenia,
wtedy wiek biologiczny cofa si do granicy okrelonej przez umys
czowieka, poniewa w tym przypadku trucizny, nadmiar tuszczu i
zbyt niski poziom energii yciowej nie przyspieszaj procesu
starzenia si. W kadym innym przypadku nastpuje wymuszanie
niejedzenia (zwane godowaniem ciaa) i ranienie, ktre wizualnie
przejawia si starzejcym wygldem ciaa.
Czowiek zwany niemiertelnym, czyli taki ktry umie utrzymywa
swoje ciao w dobrym stanie tak dugo jak postanowi, potrafi oby
si zupenie bez jedzenia. Oczywicie, nie znaczy to, e kady
niemiertelny jest niejedzcym albo odwrotnie.

CIEKAWO
Wrd wielu przyczyn, dlaczego ludzie postanawiaj rozpocz
SBJ, jest te ciekawo. Jak to jest, y tyle tygodni, miesicy
albo duej zupenie bez jedzenia? moe kto zapyta siebie
samego. Jeeli sam tego nie sprbuj, to nigdy nie dowiem si, bo
tylko wasne dowiadczenie daje wiedz. Dowiadczania innych
ludzi mog da informacj, nie wiedz. Tak moe myle czowiek,
ktrego ten temat interesuje wystarczajco, eby zdecydowa si na
dowiadczenie SBJ.
Dla przykadu, dla mnie ciekawo dowiadczania jest jedn z
gwnych przyczyn, dlaczego od 16 roku ycia eksperymentuj z
dietami, postami, yciem bez jedzenia a take otyoci,
odchudzeniem, wycieczeniem ciaa, chorobami i (samo)leczeniem,
108

starzeniem i odmadzaniem. Efektem ubocznym tej ciekawoci s


wyniki przeprowadzanych eksperymentw. Dziki temu buduj i
przypominam sobie wiedz. Korzystam z tej wiedzy piszc t
ksik i doradzajc ludziom, ktrzy pytaj.
Warto aby pamita, e eksperymenty robione na sobie mog by
dla ciaa niekorzystne, powodowa choroby albo nawet mier.
Ludziom eksperymentujcym zdarza si doj tam, gdzie
odwrcenie uszkodzenia ciaa lub psychiki jest tak trudne, e wydaje
si niemoliwe. Dlatego radz nie naladowa mnie ani innych ludzi
podobnie eksperymentujcych.

NATURALNY STAN CZOWIEKA


Miliony lat temu na Ziemi ludzie yli w stanie naturalnym. Ludziom
obecnie yjcym na Ziemi trudno sobie wyobrazi, czym
charakteryzuje si czowiek w stanie naturalnym. Oto niektre
cechy.
Ciao takiego czowieka zupenie nie potrzebowao materialnego
poywienia. Ludzie nie jedli, mimo e mogli, bo mieli ukad
trawienno-wydalniczy (chocia ten do rni si od obecnego), ale
bawili si prbujc rnych rzeczy.
Ludzie wtedy nie potrzebowali elektroniki do komunikacji i maszyn
do przemieszczania si poniewa intuicja bya w powszechnym
uyciu a lewitacja i fruwanie byy czym tak normalnym jak obecnie
bieganie.
Tworzenie materii z myli poprzez wizualizacj byo czym
normalnym dlatego obecnie znany nam przemys nie istnia wtedy.
Przypomnij sobie: we nie pomylisz co i to dzieje si co takiego
czowiek w stanie naturalnym moe robi w rzeczywistoci.
W czasach ludzi w stanie naturalnym nie istniaa praca znana nam
obecnie, bdca zniewoleniem, gdy bya zupenie zbdna. Kady
mg robi to, na co mia ochot. Ludzie tworzyli i zmieniali materi
wedle potrzeby i dla przyjemnoci.
109

Choroby nie istniay, chyba e kto postanowi stworzy, eby


dowiadczy z ciekawoci, dla zabawy. Potem zwykym
postanowieniem wyleczy si w peni.
Czowiek w stanie naturalnym przesycony by radoci i dlatego
emanowa Mioci. Kiedy spojrzaby na takiego czowieka
widziaby wok niego wietlist aur. Obecna aura czowieka jest
normalnie niewidoczna, chyba e wywiczysz sobie umiejtno jej
widzenia.
Czowiek taki y wedle swojej woli tak dugo, jak sobie postanowi.
Ciao nie degenerowao si obecnie nazywamy to starzeniem.
Tysicletni modziecy wygldali jak stuletnie dzieci.
Obecnie na Ziemi jest mao ludzi w stanie naturalnym. Oni na
pewno nie reklamuj si. Jeeli spotkasz takiego, moesz tego nie
wyczu. Najwiksi mistrzowie duchowi czasem ucz si od ludzi w
stanie naturalnym.
Potencjalnie obecny czowiek moe wrci do stanu naturalnego.
Inedia jest jednym ze skutkw ubocznych takiej przemiany. Proces
powrotu do stanu naturalnego powszechnie nazywany jest
rozwojem duchowym, jako e zachodzi od ducha na materi czyli
z gry na d.
Denie do inedii moe by przejawem powracania czowieka do
stanu naturalnego.

110

PRZYGOTOWANIE DO
ZMIANY STYLU YCIA
ycie czowieka na Ziemi to w 90% jedzenie. Oczywicie, chodzi
nie tylko o samo siedzenie i przeuwanie pokarmu przy stole mam
na myli wszystko to, co jest zwizane z jedzeniem.
Teraz sobie uwiadom, e jeeli zrezygnujesz z jedzenia, staniesz si
inedykiem, to szybko stracisz te 90% ycia zwizanego z jedzeniem.
Czy wiesz, co to oznacza? Jeeli yjesz sam, z dala od ludzi, to
moe by dla ciebie niedua zmiana. Jeeli jednak aktywnie dziaasz
w systemie, w spoeczestwie, to moe by rewolucja. Nagle
moesz stan przez sytuacjami, ktrych zupenie si nie
spodziewae.
Oto co si moe zdarzy kilka przykadw wzitych z ycia,
zalenie od spoeczestwa, w ktrym yj ludzie, ktrzy
zrezygnowali z jedzenia. Inaczej w wiecie zachodnim, inaczej we
wschodnich kulturach.
mier.
Choroby.
Rozwd.
Utrata pracy.
Odrzucenie przez dzieci.
Lekarze w asycie policji przyjechali i si zabrali do szpitala.
Oskarenia i ataki ze strony czonkw rodziny, szczeglnie
zrozpaczonych rodzicw.
Uznanie przez znajomych i przyjaci za psychicznie chorego, co
skutkuje ich utrat, a czasem wrogoci.
Ataki ze strony nieznajomych z powodu faszywych informacji w
rodkach masowego przekazu.
Poznanie nowych wspaniaych ludzi.
Zmiana aktywnoci zawodowej na ocenian przez spoeczestwo
jako powicenie dla dobra innych.
Uznanie za mistrza, guru, owieconego, mdrego itp.
Zainteresowanie ze strony rodkw masowego przekazu.
Zakochanie si w ludziach, zwierztach diametralna zmiana
widzenia wiata.
111

Oczywicie, jeeli zdarzyo si to innym, to nie znaczy, e zdarzy si


tobie. Warto jednak aby by wiadom moliwych zmian.
Czy jeste na takie ewentualnoci gotowy? Czy wiesz, jak im
zaradzi, jeeli nie zgadzasz si z ich przyjciem?
Czy zauwaye, jak czsto czowiek postanawia co, nie zdajc
sobie sprawy z tego, co czeka na niego w formie kocowego
wyniku? Czowiek nie tylko wyniku nie zna, nie wie te, co jest
prawdziw przyczyn jego postanowienia. Postanawia co pod
wpywem bodca emocjonalnego czyli (porwnujc) dziaa jak
maszyna, ktrej nacinito guzik. Opisuj tu przypadek
nieprzemylanego postanowienia, uczynionego pod wpywem
sugestii rodowiskowej.
Kada zmiana stylu ycia odzwierciedla si w czowieku. Zmiana
ktr czowiek dokonuje w swojej sferze fizycznej lub psychicznej,
odzwierciedla si w jego stylu ycia. Kiedy czowiek wprowadza
SBJ, zmiany w jego osobowoci i yciu s tak wyranie
odczuwalne, e ich rezultaty mog sta si nie do zniesienia.
Postpowanie niejedzcego, jego zwizki z ludmi, przedmiotami,
miejscami i sytuacjami, a take nastawienie do tego wszystkiego,
staj si mocno inne, niektre wrcz przeciwne do poprzednich.
Jeeli masz zamiar rozpocz SBJ albo dowiadcza
dugotrwaych postw, warto aby dogbnie przemyla (po to eby
przewidzie ewentualne niekorzystne dla ciebie wyniki) i
uwiadomi sobie, co jest prawdziw przyczyn tej decyzji. Rozwa,
czy jeste przygotowany (gwnie psychicznie) do czekajcych ci
innych okolicznoci, bo one spowoduj zmiany w stosunkach
midzyludzkich.
Osobista ankieta i technika analizy DNT, opisane poniej, mog
bardzo pomc ci w dowiedzeniu si, co jest prawdziw przyczyn
twojego postanowienia i co moe by wynikiem. Techniki te s
przydatne przy podejmowaniu rnych postanowie, nie tylko tych
dotyczcych niejedzenia albo poszczenia. Jeeli bdziesz stosowa te
techniki do postanowie, ktre podejmujesz, zauwaysz due,
korzystne zmiany w swoim yciu. Midzy innymi moesz
zauway, e stajesz si bardziej wolny, poniewa bdziesz coraz
112

mniej ulega sugestii spoecznej.

OSOBISTA ANKIETA
Zanim postanowisz przystosowa ciao do SBJ, warto aby
odpowiedzia sobie samemu na ponisze pytania cakowicie
szczerze. Przed odpowiedzi na kade pytanie posied w ciszy, eby
lepiej poczu wewntrz najprawdziwsz odpowied.
W tym przypadku korzystniej jest nastawi si na odpowiedzi
pochodzce z intuicji. Odpowiedzi intelektu i znajdowane przez
niego usprawiedliwienia maj mniejsze znaczenie. Tak czy inaczej,
nie warto siebie oszukiwa czy usprawiedliwia, bo prawdziwy
obraz rzeczy tworz same fakty oraz to co czujesz.
Osobist ankiet warto poczy z analiz DNT (opisan dalej), eby
mie najpeniejszy obraz siebie w stosunku do podejmowanych
decyzji. Z wykonaniem tych dwu zada nie trzeba spieszy si.
Pena analiza moe trwa od kilku godzin do kilku miesicy.
Zatem odpowiedz sobie szczerze:
1.
2.
3.
4.

Dlaczego chc rozpocz SBJ?


Co jest moim gwnym, tym najgbiej ukrytym celem?
Czy dotychczasowy styl mojego ycia bdzie przeszkod?
Czy jestem przygotowany na wielkie zmiany, ktre nastpi w
zwizkach midzy mn a czonkami rodziny, przyjacimi,
kolegami z pracy i pozostaymi ludmi? Czy potrafi
przewidzie, jakie to bd zmiany?
5. Czy stan mojego zdrowia psychicznego pozwala mi na to?
6. Czy droga mojego rozwoju duchowego zawiera SBJ?
7. Czy naprawd 'wiem e mog' i 'wiem jak to zrobi'?
8. W przypadku problemw kogo zapytam o rady?
9. Czy moj decyzj omwiem z najbliszymi wystarczajco, eby
zna ich szczery pogld na to moje postanowienie?
10.Czy mam obawy? Ktre?
11.Czy w peni zdaj sobie spraw, e przystosowanie SBJ jest
gwnie procesem duchowym ni fizycznym?
113

12.Czy jako siebie zmuszam pod wpywem sugestii spoecznej?


13.Waciwie, po co mi to?

114

ANALIZA DNT
(Dlaczego? No i co z Tego?)
Gwnym celem analizy Dlaczego? No i co z tego? jest
uwiadomienie sobie prawdziwej przyczyny postanowienia, ktre
czowiek podejmuje. DNT mona nazwa psychologiczn metod
analizy intelektualnej, podczas ktrej czowiek coraz gbiej i lepiej
poznaje siebie w zwizku z zadanym pytaniem. Kocowym
wynikiem jest to, e czowiek uwiadamia sobie pierwotn
(prawdziw) przyczyn postanowienia.
Analiz t najlepiej przeprowadzi na sobie, bo szczero jest tu
podstaw dojcia do waciwej ostatecznej odpowiedzi (czyli
sukcesu). Jeeli kto jest przed tob tak szczery jak przed sob
samym, to te moesz mu zrobi DNT (i odwrotnie).
Analiz DNT najlepiej prowadzi si pisemnie. Moesz zaopatrzy
si w duy arkusz papieru, np. formatu A0, i w lewym grnym rogu
napisa pytanie.
Teraz odpowiedz na to pytanie. Zapisz wszystkie pojawiajce si
odpowiedzi. Moesz rysowa strzaki, od pytania do odpowiedzi,
eby lepiej graficznie ledzi tok swojego mylenia.
Nastpnie do kadej odpowiedzi zadaj pytanie rozpoczynajce si
od sowa dlaczego. Odpowiedziawszy, dalej pytaj dlaczego .... I
tak dalej a do wyczerpania odpowiedzi. Kiedy nie znajdziesz
logicznej odpowiedzi na zadane pytanie Dlaczego ..., wtedy
zapytaj: No i co z tego?.
Zadawszy pytanie No i co z tego?, nie odpowiadaj intelektualnie,
tylko nastaw si na otrzymanie odpowiedzi poprzez czucie. Pozosta
w peni bierny umysowo, bez mylenia, wtedy uczucia, emocje i
obrazy mog pojawia si jako odpowied.
Intuicj i instynkt najwyraniej odbiera si wtedy, kiedy intelekt
pozostaje bierny czyli nie tworzy myli i nie nastawia si na odbir
bodcw zmysowych. Kiedy intuicja i instynkt odpowiadaj
telepatycznie poprzez czucie, obrazy, emocje, wtedy odpowied jest
115

najpeniejsza.
Figura powstaa na kartce papieru, z wielu pyta i odpowiedzi,
struktur moe by podobna do drzewa. Zamiast tworzy tak
figur, moesz przydzieli osobn kartk grupom odpowiedzi albo
nawet kadej z nich.
Ciekawe jest to, e pytanie No i co z tego? zawiera w sobie
najmdrzejsz i najprawdziwsz intelektualn odpowied: Nic
(No i co). Zauwaye? Kiedy wystarczajco szczerze i dogbnie
przeprowadzasz na sobie t analiz, w kocu dochodzisz do tej
odpowiedzi.
Oto przykad wycinka analizy DNT.
POSTANOWIAM SCHUDN
Dlaczego postanowiam schudn ?
odpowied 1. eby bardziej podoba si ludziom.
Dlaczego chc bardziej podoba si ludziom?
Kiedy ludzie daj mi zna, e podobam im si, wtedy lepiej czuj si.
Dlaczego oczekuj (potrzebuj) czyjej pozytywnej opinii na mj
temat?
To, jak inni oceniaj mnie, decyduje o moim samopoczuciu.
Dlaczego moje samopoczucie zaley od oceny innych?
Mam niewystarczajce poczucie wasnej wartoci.
Dlaczego mam niewystarczajce poczucie wasnej wartoci?
... i tak dalej.
odpowied 2. eby X mnie zauway i polubi.
Dlaczego zaley mi na tym, eby X mnie polubi.
Bo kocham go.
No i co z tego?
... i tak dalej
odpowied 3. eby by sprawniejsz fizycznie.
Dlaczego chc by sprawniejsz fizycznie?
Wtedy lepiej czuj si i jestem bardziej atrakcyjna.
Dlaczego zaley mi na wikszej atrakcyjnoci?
Bo wtedy bd bardziej podobaa si innym.
Dlaczego zaley mi na podobaniu si innym?
Faktycznie, chodzi gwnie o to, eby X zwrci na mnie uwag.
Dlaczego zaley mi na X ? ... i tak dalej

116

odpowied 4. eby zaoszczdzi na jedzeniu.


Dlaczego chc oszczdza na jedzeniu?
Uwaam, e mam za mao pienidzy.
Dlaczego chc mie wicej pienidzy?
To daje mi poczucie bezpieczestwa.
Dlaczego czuj si niewystarczajco bezpiecznie finansowo?
Boj si, e moe mi kiedy zabrakn pienidzy na ycie.
No i co z tego?
Wtedy bd ya w ndzy.
No i co z tego?
... i tak dalej.

WSPDOMOWNICY
Czonkowie rodziny, z ktrymi yjesz na co dzie, s ludmi, ktrzy
maj najwikszy wpyw na twoje ycie (a ty na ich wzajemna
sugestia rodowiskowa). Ich postawa moe pomaga, utrudnia albo
wrcz uniemoliwi proces przystosowania do SBJ. Warto aby
rozway ich opini i moliwe zachowania odnonie twojej decyzji
zmiany stylu ycia.
Na pocztku twoim gwnym zadaniem bdzie dokadne
wyjanienie im, co i dlaczego bdziesz robi. Ich wsppraca bdzie
korzystna, dlatego im lepiej bd rozumieli ci, tym mniej
przeszkd bdzie z ich strony pojawiao si.
Warto aby uwiadomi sobie, e stanie si inedykiem moe dokona
tak duych zmian w twoim nastawieniu i pojmowaniu rzeczy tego
wiata, e na pocztku odczujesz to jako pogorszenie si stosunkw
z ludmi najbliszymi. W skrajnym przypadku, przy braku
wystarczajcego zrozumienia z obydwu stron, moe doj do np.
odizolowania si od rodziny, rozpadu maestwa. Znam kilku ludzi,
ktrzy rozwiedli si po przejciu na SBJ.
Energia i emanacja twoich cia zmieni si znaczco. To moe
spowodowa dysharmoni (dysonans) midzy tob a
wspmaonkiem, dziemi, rodzicami i pozostaymi domownikami.
Jeeli twoi domownicy nie rozumiej ci i nie popieraj (bo np.
obrali inn drog rozwoju), jest prawie pewne (jak regua z
117

wyjtkami), e dojdzie do spi nieprzyjemnych dla was wszystkich.


W takiej sytuacji dysharmonia staje si trudna do wytrzymania, bo
pojawiaj si strach, draliwo, nienawi, wcieko i podobne
niekorzystne zachowania.
Moe te sta si zupenie odwrotnie. Energia twoich cia wpynie
uduchowiajco na ludzi, z ktrymi przebywasz. Mwi si wtedy, e
podniesiesz ich wibracje. W wyniku tego bardziej zainteresuj si
niematerialn stron ycia. To moe spowodowa ich zmian
nastawienia do jedzenia.
Jeeli, mimo sprzeciwu domownikw, postanowisz rozpocz
przystosowanie do SBJ (albo rozpocz dugotrway post), to
dobrym rozwizaniem jest oddalenie si od nich na jaki czas.
Moesz przez miesic albo duej mieszka w innym miejscu albo
wysa czonkw rodziny na wczasy (eby pozosta sam w domu).
Warto pamita, e poparcie albo sprzeciw czonkw rodziny czsto
jest decydujcym czynnikiem, czy postanowienie zostanie
zrealizowane albo zakoczy si niepowodzeniem. Dlatego, w
przypadku negatywnego nastawienia czonkw rodziny, warto
zastanowi si, czy w ogle zaczyna.

WSPPRACOWNICY
Wikszo z powyszego, co dotyczy czonkw rodziny, aktualne
jest take wzgldem kolegw w pracy. Czste wsplne przebywanie
tworzy midzy wsppracownikami szczeglny zwizek, tak e
mona uzna grup tych ludzi za rodzaj rodziny.
Nawet jeeli nie poinformujesz ich o zmianie stylu swojego ycia i
uda ci si wytumaczy, dlaczego zrezygnowae ze wsplnego
jedzenia drugiego niadania, to jak dugo bdziesz przed nimi
ukrywa prawd? Czy warto ich okamywa? Twj wygld i
zachowanie bdzie zmieniao si. Wczeniej czy pniej dowiedz
si.
W zalenoci od ukadw z kolegami w pracy, moesz sta si
118

obiektem podziwu, naladowania albo zazdroci, artw, nienawici.


Zatem zanim zaczniesz warto aby wyobrazi sobie, jak mog
reagowa. Przewidujc ich zachowanie wzgldem ciebie, moesz
podj postanowienia co do twoich reakcji i postanowi, czy
dokona takiej zmiany stylu ycia.
Wyobrania, dziki ktrej bdziesz mg przewidzie ewentualne
reakcje kolegw i przeoonych w pracy, moe uchroni ci przed
niechcianymi sytuacjami. Przykadem takiej sytuacji moe by
utrata pracy, bo u twoich przeoonych zrodziy si podejrzenia o
przynaleno do sekty lub o chorob psychiczn.
Zatem, rozwj wydarze zaley od rodzaju i miejsca pracy, od
kolegw, od twojego zachowania. Dla ciebie moe by korzystny,
bez znaczenia albo skrajnie niekorzystny. Kiedy potrafisz
przewidzie wydarzenia i zachowanie ludzi, moesz przygotowa
si do zmian, zmieni plan dziaania albo zrezygnowa.

PRZYJACIELE
Znajomi a szczeglnie przyjaciele te nale do ludzi, ktrych
zachowanie moesz chcie rozway, poniewa zmiana stylu
twojego ycia wpynie te na nich i na wasze relacje. Zmiany bd
tym wiksze, im wicej jest jedzenia w waszych spotkaniach.
Jeeli spotykacie si przy stole, z okazji albo bez okazji, to twoje
niejedzenie na pewno zostanie zauwaone. Wyobra sobie, jak
zareaguj przyjaciele. Mog poprze ci, zainteresowa si albo
odrzuci. Moesz wic ich straci (wtedy okae si, e to nie byli
prawdziwi przyjaciele).

UZALENIENIA
Jeeli wiesz, e moesz y bez jedzenia i postanowie
przystosowa ciao do tego, to prawdopodobnie jeste wolny od
naogw typu cukier, sl, nikotyna, alkohol, narkotyki, objadanie
si. Jeeli jednak one nadal wi ci, to znaczy, e jeste
119

niewystarczajco przygotowany. To nie jest rwnoznaczne z tym, e


nie moesz sprbowa albo e nie zrealizujesz celu.
Uzalenienia nie uniemoliwiaj poszczenia lub nawet rozpoczcia
SBJ, chocia zazwyczaj stanowi do mocn przeszkod na tej
drodze. Faktem jest, e dziki poszczeniu albo prbom rozpoczcia
SBJ moe komu uda si uwolni od uzalenienia. Post leczniczy
jest jednym z bardzo skutecznych sposobw uwolnienia czowieka
od naogu szczeglnie jeeli dotyczy to poywienia.
W przypadku niejedzenia (statystycznie spraw traktujc) wyglda
to tak, e uzaleniony czowiek (nawet jeeli moe przeprowadza
dugie posty) nie osign jeszcze umiejtnoci SBJ bez szkody dla
swojego ciaa. Istniejcy nag wskazuje na to, e sfera
wiadomoci, w ktrej dany czowiek yje, jest niewystarczajco
rozszerzona. To powoduje, e czowiek nie potrafi dokona
waciwych zmian w programach instynktu, niezbdnych do SBJ.
Jeeli, mimo trwajcego uzalenienia, czowiek utrzymuje ciao i
umys w stanie waciwego dziaania przy SBJ, to jest wyjtkiem
od tej statystycznej reguy.
Czowiek zwizany naogiem moe potraktowa uwolnienie si z
uzalenienia jako pierwszy krok na drodze do realizacji SBJ. Jest
to przede wszystkim praca nad emocjami. Dopiero dalej czeka
uniezalenienie od potrzeby karmienia ciaa.
Uzalenienia to wystarczajco obszerny temat na osobna ksik.
Tutaj podkrelam, e nag to program (automatycznie dziaajcy
mechanizm) w instynkcie, ktry zniewala czowieka dopki dany
czowiek pozwala na dziaanie tego programu.

NAWYKI
Nawyk mona odrni od naogu po reakcji emocjonalnej danego
osobnika. Kiedy czowiek rezygnuje z nawyku (zaprzestaje
nawykowego dziaania), nie powstaj u niego emocje (najczciej
chodzi o te nieprzyjemne, bazujce na strachu) z tego powodu.
Uwolnienie si z uzalenienia jest trudne i czsto powoduje
120

nieprzyjemne reakcje emocjonalne, natomiast rezygnacja z nawyku


nie jest odczuwalna jako co trudnego i nieprzyjemnego.
W czasie przystosowywania do SBJ niektre z nawykw zostaj
zmienione albo usunite, szczeglnie jeeli powizane s z
jedzeniem. Dla przykadu, jeeli codziennie rano idziesz kupi
ywno a potem jesz niadanie z rodzin, to moesz liczy si z
tym, e zechcesz zrezygnowa z tej czynnoci. Pomyl, jak
zareaguj czonkowie rodziny i jak ty bdziesz si z tym czu. Czy
przedtem porozmawiasz z nimi na ten temat?
By moe masz inne nawyki, warto wic aby zastanowi si, czy
ich zmiana albo usunicie wpynie na twoje ycie (choby tylko
towarzyskie). Przykady nawykw to: spotkania ze znajomymi w
kawiarni, obiady z klientami w restauracji, uczestnictwo w
piknikach, owienie ryb, przygotowywanie przetworw owocowych
(zapasy na zim), zakupy ywnoci co pitek w supermarkecie,
pieczenie ciast na wita. Jeeli zrezygnujesz z tych nawykw; jak
wpynie to na twoje ycie rodzinne, towarzyskie, na planowanie
czasu, na samopoczucie?
Poza tym, mog pojawi si nowe nawyki choby z tego powodu, e
pojawi ci si wicej czasu, ktry przedtem zuywae na sprawy
zwizane z jedzeniem. Zapewne nie bdziesz chcia przygotowywa
posikw i siedzie z innymi przy stole kiedy jedz a potem
zmywa, jak to robie poprzednio. Jak wykorzystasz ten czas? Czy
zrodzi si z tego nowy nawyk?
Fakt, e nawyki ulegn zmianie zazwyczaj nie stanowi
wystarczajcego powodu do rezygnacji z dugich postw albo
wprowadzania SBJ. Z drugiej strony warto przeanalizowa, co
zmieni si w yciu i czy bdzie to korzystne albo nie, kiedy
nawykowo wykonywane czynnoci znikn z niego. Jak daleko mog
i pozwol sobie na posunicie si w kierunku tych zmian?

DIETA
Chodzi o odywianie si jeszcze przed rozpoczciem
121

uniezaleniania siebie od jedzenia. Inaczej rozwaajc i tumaczc


umiejtno niejedzenia mona traktowa take jako wynik
sumarycznego przyspieszenia drga cia czowieka do
odpowiedniego poziomu. Dlatego to co jesz bezporednio przed
rozpoczciem niejedzenia, moe uatwi albo utrudni proces
przystosowania.
Oglnie mona stwierdzi, e tzw. nisko-wibracyjne pokarmy
(smaone, wdzone, grillowane potrawy lub zawierajce due iloci
chemikalii) stawiaj czowieka w trudniejszej pozycji pocztkowej
na drodze do wysokich wibracji. Natomiast tzw. wysoko-wibracyjne
jedzenie (cae surowe owoce bez trucizn) daje pozycj duo
silniejsz. Zatem, w zalenoci od czowieka i jego obecnej diety,
materialna strona rozpoczcia SBJ bez etapw porednich
(skokowo), moe by atwa, trudniejsza albo okaza si niemoliwa.
Ciao czowieka zazwyczaj nie lubi szybkich lub duych zmian.
Kiedy zmiany s malutkie, ciao nie wyczuwa ich. Dotyczy to take
diety czowieka dcego do SBJ. Dla ciaa korzystniej jest, kiedy
zmiana diety na zerow nastpuje wystarczajco powoli, tak eby
ciao nie odczuwao tej zmiany w sposb nieprzyjemny.
Jednym z najczciej pojawiajcych si problemw, szczeglnie
na pocztku SBJ, jest smak. Czowiek niejedzcy, ktry nie
wprowadza do ciaa poywienia, nie ma moliwoci kosztowania
jedzenia smakowo. Dla niektrych ludzi staje si to mczce jak
zmory nocne. Warto zatem zastanowi si przed podjciem decyzji o
rozpoczciu SBJ i zada sobie pytanie: Na ile powanym
problemem byaby dla mnie utrata moliwoci delektowania si
smakiem jedzenia?

WIZUALIZACJA
Instynkt buduje ciao czowieka, utrzymuje jego funkcjonowanie,
zarzdza danymi (np. zjadanym pokarmem, pamici), reaguje na
bodce (fizyczne i psychiczne). Wszelka aktywno instynktu
przejawia si jako wynik dziaania okrelonych programw.
122

Wspomniaem przedtem o zmianach tych programw. Kiedy nie


podoba mi si jakie dziaanie lub reakcja na bodce, to mog
dokona zmiany. Celem dokonywania zmian w instynkcie (poprzez
zmian, usunicie albo wbudowanie programu) jest realizacja
okrelonego wyniku jego dziaania.
Jeeli postanowiem, eby moje ciao w okrelony sposb reagowao
na np. upa, ciemno, zranienie, jedzenie, to mog urzeczywistni
to przez przeprogramowanie instynktu. Terminem
przeprogramowanie instynktu okrelam zmian, usunicie albo
wbudowanie co najmniej jednego programu w intuicji.
Przede wszystkim warto wiedzie, e instynkt wymaga troskliwej
opieki. Ta troskliwa opieka przejawia si gwnie poprzez kochanie
instynktu. Im bardziej kochasz swj instynkt, tym lepiej ci suy.
Lepiej traktowa instynkt jako swoje ukochane dziecko albo jako
ukochane zwierztko.
Wierzenia (dane bdce przechowywanymi w instynkcie obrazami)
oraz programy instynktu tworz potrzeby ciaa i jego reakcje na
sytuacje. Nawyki czowieka s uzewntrznieniem si obrazw i
programw, ktre instynkt ma wbudowane odnonie danej rzeczy.
Kto umie przeprogramowa (czyli waciwie wychowywa)
instynkt, moe zmienia kady wynik jego dziaania. Dotyczy to
take potrzeb ciaa odnonie spoywania pokarmw.
Zatem kiedy jeste duchowo gotowy do uniezalenienia si od
poywienia, pozostaje ci jeszcze przeprogramowanie instynktu w
sferze zwizku midzy jedzeniem a ciaem. W zalenoci od twojej
umiejtnoci przeprogramowania, moesz tego dokona w czasie od
jednej sekundy (albo nawet krcej) do kilkudziesiciu lat (albo
nawet duej).
Wizualizacja jest jedn z najprostszych i najskuteczniejszych metod
przeprogramowania instynktu. Jest wiadomym dziaaniem, ktre
przynosi zaplanowane zmiany w funkcjonowaniu ciaa i w
okolicznociach ycia.
Jeeli chcesz rozchorowa albo uzdrowi ciao, zbiednie albo
wzbogaci si, materializowa albo dematerializowa przedmioty,
123

wyrobi w sobie okrelon umiejtno itd., moesz zastosowa


wizualizacj. Jeeli porwnamy wizualizacj do programowania a
ciebie do programisty, to ycie jest gr, ktr piszesz wedle swojego
upodobania.
Wizualizacja, eby bya skuteczna (to znaczy, wynik
przeprogramowania by zauwaalny), wymaga stworzenia
waciwego obrazu (filmu) i nasycenia go energi. Oto pi punktw
opisujcych szczegy, ktre maj by spenione:
1. Wyrany, realny i ywy obraz albo film, w ktrym wszystkie
zmysy odbieraj szczegy.
2. Zrealizowany wynik, w czasie teraniejszym.
3. Odczucie stanu ju osignitego wyniku.
4. Wiedza, e to jest rzeczywisto.
5. Energia towarzyszca Mioci.
ad.1
Po pierwsze i najwaniejsze, wiedz, czego chcesz czyli postanw w
szczegach. Zobacz wszystkie szczegy tego, co postanowie a co
ma zosta zrealizowane jako wynik wizualizacji. Stwrz obraz, w
ktrym take zmysy uczestnicz. Im wicej zmysw, im bardziej
realny i ywy jest obraz, tym atwiejsza do realizacji jest
wizualizacja.
Dla przykadu, jeeli wynikiem wizualizacji ma by posiadanie
wasnego domu, to wyobra sobie siebie z rodzin, mieszkajcego w
tym domu. Zobacz was rozmawiajcych (zmys suchu) obok domu,
jak oprowadzacie znajomych po nim itp. (zmys wzroku). Czuj tam
zapachy, np. ze wieo pomalowanych cian, kwiatw z ogrodu
(zmys wchu). Moesz te gustowa (zmys smaku) napj, wanie
co przyrzdzony w kuchni. Poza tym czujesz przyjemne ciepo
(zmys dotyku) poudniowego soca. Zatem obraz jest na tyle ywy
i realny, e w twojej wyobrani sta si filmem.
W stworzonym obrazie niech znajduj si tylko te szczegy, na
ktrych ci zaley. Pozostae szczegy samoistnie zostan waciwie
dobrane, dlatego nie trzeba ich tworzy. Dla przykadu, jeeli
124

tworzysz obraz owego domu a zaley ci na okrelonej lokalizacji i


okrelonym ksztacie domu, to wanie te szczegy umie tam
wyranie. Natomiast jeeli ilo okien i kolor cian nie maj duego
znaczenia, to nie twrz ich w obrazie.
W stworzonym obrazie nie umieszczaj drogi dojcia do wyniku
kocowego (chyba e wanie droga interesuje ci a moe nawet jest
wynikiem kocowym). Sam obraz, czyli wynik kocowy
wizualizacji, jest wany, nie sposb jego realizacji. Jeeli bdziesz
tworzy w obrazie sposb realizacji wyniku kocowego, to
ograniczysz si tym sposobem. Jest wicej moliwoci o ktrych nie
wiesz a ktre mog by skuteczniejsze, atwiejsze, korzystniejsze
itp. Lepiej wic stwrz i utrzymuj w wyobrani tylko wynik
kocowy a nie sposb dojcia do niego.
Dla przykadu, jeeli postanowie uzdrowi ciao, to zobacz siebie
szczliwym i w doskonaym zdrowiu. Nie wyobraaj sobie
sposobu, w jaki leczysz si. JA ma duo skuteczniejsze sposoby ni
kada z tych, ktre intelekt moe sobie wyobrazi.
ad.2
Wynik przedstawiony w stworzonym w wyobrani obrazie (filmie)
ma by w czasie teraniejszym. Jeeli w wyobrani widzisz, np.
bd mia, otrzymam, zobacz, kupi, stan si itd.
(uywajc okrele czasu przyszego), to stanie si faktem. Czyli
teraz bd, jutro bd, za rok bd za dwadziecia lat te
bd, tak a do ... no wanie, do kiedy?
Wizualizacja da ci to, co stworzye. Skoro stworzye obraz w
czasie przyszym, to on nie zrealizuje si w czasie teraniejszym. Ty
yjesz w czasie teraniejszym, nie w czasie przyszym, wic nie
dostajesz tego, co wizualizujesz do realizacji w przyszoci.
ad.3
Stworzony w wyobrani obraz ma przedstawia ju zrealizowany
wynik kocowy, ju osignity cel. Dla ciebie jest to ju obecnie
125

realna rzeczywisto. Odnonie powyszego przykadu widzisz i


czujesz siebie w tym domu tak samo, jak by ju tam mieszka, spa,
pracowa i wypoczywa. Traktujesz wszystko to jak w peni
zrealizowan rzeczywisto.
Instynkt sabo radzi sobie z iluzj intelektu zwan czasem, dlatego
mona powiedzie, e nie zna pojcia czasu. Jak mae dziecko, jeeli
powiesz mu wczoraj, jutro, za tydzie, to nie zrozumie, e s
to istotne rnice, bo jego intelekt jeszcze nie wyuczy si tworzy
czasu.
Jest to jeden z powodw, dlaczego obraz ma przedstawia stan ju
zrealizowany. Ju teraz ma by widziany, czuty i w peni traktowany
przez ciebie jako obecna rzeczywisto.
ad.4
Czy wiesz czym rni si wiedza od wiary? Ju o tym
wspominaem. Kiedy co wiesz, to nie wierzysz w to. Kiedy
wierzysz, to te wtpisz, no bo przecie nie wiesz tego.
Nie rozumiesz? Zatem zapytam ci. Czy wiesz albo czy wierzysz, e
czytasz t ksik? Odpowiesz: Wiem, e j czytam. albo
Wierz, e j czytam. ? Rozumiesz teraz rnic?
Szukajc rad dotyczcych wizualizacji, moesz znale informacj,
e naley mocno wierzy, bo wiara gry przenosi. Jakkolwiek
mocno by wierzy w co, to wiedz, e w tym samym czasie take
wtpisz w to. Kiedy jednak wiesz, to nie masz wtpliwoci.
Przykad. Jeeli teraz kto zadzwoni do ciebie i zapyta ci, co robisz.
Odpowiesz, zgodnie z faktem, e czytasz ksik. Ty wiesz, e to
robisz, nie wierzysz w to. Jeeli jednak zapyta ci, co robi twj
wspmaonek, ktrego nie ma w domu, moesz odpowiedzie:
Nie wiem ale wierz, e jest na zakupach. Wiesz o tym czy
wierzysz w to? Znajc zwyczaje wspmaonka, wierzysz (moe na
99,99% bo nie masz 100% pewnoci) wic nie wiesz tego. Gdyby
mg spojrze w dal i zobaczy wspmaonka, to wtedy
wiedziaby.
126

Wizualizacja wymaga eby wiedzia, e obraz w twojej wyobrani


przedstawia ju zrealizowan rzeczywisto w teraniejszoci.
Moesz wtpi, czy umiesz wiedzie. W takim przypadku mylisz,
e moesz jedynie mocno wierzy. Dobrze, zatem wierz. Im bardziej
bdziesz wierzy, tym atwiej zrealizujesz wizualizacj. Korzystniej
jest wierzy ni nic nie robi albo odsuwa to na przyszo.
Przy okazji. Czy widziae, jak kto materializowa przedmiot,
choby jabko na wycignitej doni? Jeeli tak, to widziae
przykad wizualizacji, w ktrej czowiek wiedzia (e to jabko ju
tam jest).
ad.5
Bez wystarczajcej iloci energii wizualizacja nie nastpi. Tej
energii nie trzeba tyle, co wynika z rwnania e=mc 2, bo nie to prawo
ma tu zastosowanie. Zatem tutaj mwic o energii, mniej mam na
myli definicj, e energia to potencja zdolny do wykonania pracy.
Wicej mam na myli to, co czuje czowiek, kiedy jest pod
wpywem emocji. Emocja to reakcja instynktu zachodzca podczas
gwatownego uwalniania albo blokowania energii.
Przypomnij sobie moment, kiedy przestraszye si tak bardzo, e
wosy ci stany dba a serce prawie wyleciao przez gardo.
Przypomnij sobie energi, ktra wtedy zawadna tob. Przypomnij
sobie te energi, ktra pojawia si, kiedy odczuwae najwiksze
miosne poruszenie swojego ycia. Teraz zapewne rozumiesz, co
mam na myli, mwic o energii niezbdnej do realizacji
wizualizacji.
Zatem masz ju gotowy obraz, ktry jest w peni realny i istniejcy
w czasie rzeczywistym. Wiesz, e obraz przedstawia twoj obecn
rzeczywisto. Teraz jedynie brakuje ci energii, eby przejawi go
w twoim (materialnym) wiecie.
Zatem pozwl sobie na odczucie najpotniejszej energii, tej ktra
przejawia si w czasie emocji zwizanych z odczuwaniem Mioci.
127

Wpierw pozwl wic aby Mio przejawiaa si przez ciebie. Nic


nie musisz robi, po prostu pozwl Mioci przejawia si, bo jeste
jej rdem.
W wizualizacji obraz mona porwna do nasienia rzuconego w
gleb. Energia towarzyszca emocjom to woda i soce. Nasienie
bez wody i soca nie wyronie na rolin.
Praktycznie, jak to zrobi? Wpierw skup si na sobie i rozlunij.
Pozwl, eby Mio zacza przejawia si przez ciebie (twj
umys i ciao). Kiedy ju czujesz t energi, t moc, przywoaj obraz
(majcy wszystkie wyej opisane cechy). Im wicej Mio
przejawia si w tym momencie przez ciebie, tym skuteczniej
(atwiej, szybciej) wizualizacja zrealizuje wynik.
O przejawianiu si Mioci przez ciebie napisaem w opisie
kontemplacji biernoci.
O tym szczeglnie warto wiedzie, e skuteczno wizualizacji
zaley gwnie od dwch czynnikw: obrazu i energii. Obraz w
twojej wyobrani ma by tak ywy, jakby go realnie widzia przed
oczami. Obraz ma pokazywa wynik kocowy, ktry postanowie
zmaterializowa z wyobrani w rzeczywisto. W obrazie raczej nie
wyobraaj sobie sposobu realizacji, lepiej wyobraaj sobie ju
zrealizowany wynik kocowy. W ten sposb nie ograniczasz si, co
do sposobu osignicia celu.
Obrazowi maj towarzyszy pozytywne emocje, bo dziki nim
emanujesz energi, ktra jest tak wana dla realizacji obrazu.
Tak jak woda jest niezbdna, eby z nasienia wrzuconego do ziemi
wyrosa rolina, tak obraz trzeba zasila energi, eby zosta
urzeczywistniony. Zasiane roliny trzeba regularnie podlewa, tak
samo ustalony obraz naley regularnie nasyca energi.
Podczas wyobraania sobie obrazu bdcego celem wizualizacji,
emocjonuj si pozytywnie. Emanuj radoci i Mioci. Przeywaj
to gboko emocjonalnie i jako ju spenione.
Wizualizacja jest potnym narzdziem do realizacji celw. Jeeli
128

uywasz jej waciwie, wedug opisu, to sprawy bd ukaday si w


kierunku celu. Na ile i kiedy obraz zostanie zmaterializowany zaley
od energii, ktr emanujesz do obrazu w wyobrani czyli od
emocjonalnego zaangaowania.
Czowiek cay czas wizualizuje, nawet kiedy pi. W snach widzisz,
e wizualizacja realizuje si duo szybciej, wrcz byskawicznie.
Czsto jest tak, e wystarczy pomyle tylko. Sny odbywaj si w
znacznie mniej gstym wiecie ni codzienna materia, dlatego tam
trzeba znacznie mniej energii do zrealizowania obrazu.
Czowiek prawie zawsze wizualizuje niewiadomie. Wizualizuje, nie
zdajc sobie z tego sprawy, a take nie widzi, e jego ycie jest
wynikiem jego wizualizacji.
Spotykam ludzi, ktrzy narzekaj na swoje ycie. Widz w ich
widzeniu wiata wiele strachu i negatywnych emocji. Ci ludzie
cierpi na wasne, aczkolwiek niewiadome, yczenie. Im
najczciej speniaj si sytuacje, ktre s nieprzyjemne, te
powodujce cierpienia.
Ludzie ci dobrze opanowali technik wizualizacji. Niektrzy z nich
s prawie mistrzami, jednak robi to niewiadomie. Majc
negatywny obraz w wyobrani, nasycaj go emocjami zwizanymi
ze strachem, zoci czy nienawici. Co wtedy moe by wynikiem
ich wizualizacji?
Warto pamita, e instynkt nie ma pojcia, co jest artem a co
powag. Zatem kiedy w artach mwisz o sobie negatywnie i
jednoczenie emanujesz emocjami, to te jest wizualizacja, ktra
zmierza do realizacji.
Zapewne spotkae ludzi, ktrzy niby w artach czsto wypowiadaj
zdania w rodzaju: jestem stary, gupiec ze mnie, lepy jestem, nie
sta mnie na to, nie mam pienidzy, za biedny jestem i inne
negatywne wyraenia. Kiedy spojrzysz na ich ycie to widzisz, e
oni nie oceniaj go jako szczliwe. W swoim yciu napotykaj na
wiele nieszcz. Zapewne domylasz si, e to na ich wasne
yczenie, przecie niewiadomie wizualizuj to sobie.
Dlatego nawet w artach warto mwi o sobie pozytywnie. Instynkt,
ktry przenosi obraz z wyobrani w materialn, codzienn
rzeczywisto, nie rozrnia midzy artem a powaga. On zawsze
129

spenia twoj wizualizacj, wiadom albo nie.


Ci ktrzy naprawd stoj za systemami edukacji i za rodkami
masowego przekazu, wiedz o tym. Znaj dobrze potg sugestii i
wizualizacji. Wykorzystuj t wiedz do manipulowania ludmi.
Wpajaj ludziom, e s czym mniej ni doskonaymi istotami.
Promuj w TV i w grach komputerowych przemoc, zo, nienawi
i mier. To wzbudza w ludziach negatywne emocje. Negatywne
obrazy poczone z negatywnymi emocjami kieruj ludzi w stron
cierpienia i poczucia mniejszej wartoci siebie.
Jeste ju doskona istot, bez wzgldu na to, co robisz. Kada
istota jest doskonaa, chocia inaczej widzi wiat i inaczej
dowiadcza ycia. Nie daj sobie wmwi, e jeste czym mniej ni
doskona istot. Moesz spokojnie odrzuci te sugestie zawarte w
wychowaniu, w edukacji, w rodkach masowego przekazu, ktre
sugeruj ci negatywizm. Te ktre twierdz, e jeste may, marny,
masz suy i pracowa. Bdziesz nadal niewolnikiem, jeeli
podasz za takim wychowaniem.
Wiedzc, e czowiek stale wizualizuje, moesz wykorzysta to dla
twojego dobra. Moesz uwaa siebie za istot doskona, gdy w
swojej esencji jeste tak. Nawet jeeli uwaasz siebie za istot
niedoskona i a inni wmawiaj ci taki obraz, to prawd jest, e ju
jeste doskonay bez wzgldu na opinie.
Proponuj, wyobraaj sobie siebie i czuj to, jak naturalnie
emanujesz radoci. Utrzymuj ten obraz w twojej wyobrani. To jest
najkorzystniejszy obraz moliwy do wyobraenia sobie i utrzymania
w umyle, chyba e wybierasz cierpienie. Oto przykad opisu obrazu
ty moesz stworzy inny.
Ja ..(twoje imi).. naturalnie i bez powodu czuj rado. Raduj si. Rado.
Ja ..(twoje imi).. zawsze jestem nasycony radoci. Rado jest we mnie.
Rado emanuje ze mnie, dlatego wszyscy wok mnie czuj Mio.

Oczywicie, ten obraz to jeden z piciu warunkw wizualizacji, o


ktrych ju przeczytae. Zatem pocz obraz z pozostaymi
warunkami, eby wizualizacja bya skuteczna. Dziki niej staniesz
si czowiekiem radosnym. Reszta uoy si tak, eby t twoj
130

rado podtrzymywa. Cay wszechwiat, wszystko bdzie tak


ukadao si, eby spenia twj obraz.
Naukowym potwierdzeniem wizualizacji s wyniki obserwacji
struktur, ktre tworzy zamroona woda. Woda moe tworzy bardzo
wiele struktur w zalenoci od czynnikw, ktrym jest poddawana.
Czsteczki wody organizuj si w okrelon struktur w zalenoci
od midzy innymi sw, myli, uczu i emocji ludzi.
Poszukaj w internecie Masaru Emoto i jego Messages from
Water zobaczysz, jaki duy wpyw na wod ma to, co czowiek
mwi, pisze, myli i czuje. Zobaczysz, jak piknie, wietlicie,
uporzdkowanie wyglda woda przy ktrej mwi si sowa
kocham, dzikuj itp. a jak obrzydliwie przy sowach
nienawidz ci, zabij ci itp.
Ciao czowieka to w wikszoci woda, szczeglnie jego mzg.
Zatem to co mylisz, mwisz i czujesz ma natychmiast bezporednie
fizyczne odzwierciedlenie w ciele, szczeglnie w systemie
nerwowym, ktry programuje twoje ciao. Jak chcesz, eby
wygldao?

KONTEMPLACJA BIERNOCI
Kontemplacja (mylona z medytacj) jest wiczeniem umysowym,
w ktrym cay intelekt i wszystkie zmysy skupiaj si na
okrelonym temacie. Tematem tym moe by materialny przedmiot
(np. obraz, owoc, krajobraz, czowiek), idea (Mio, wiato,
zaufanie, umys) albo nic (kontemplacja bezprzedmiotowa). W
kontemplacji intelekt utrzymuje:
1. swoje skupienie na temacie;
2. poziom odbioru zmysowego.
Kontemplacja jest jednym z wicze duchowych (czyli dla
wzmocnienia ducha) rozszerzajcych sfer wiadomoci, w ktrej
czowiek yje. Dziki kontemplacji nastpuje, midzy innymi,
wyjcie poza sfer intelektu. To powoduje wszechstronny rozwj
czowieka i daje odczuwalny postp na drodze rozwoju duchowego.
131

W rezultacie problemy znikaj, choroby ciaa ustpuj, wiedza


ujawnia si dajc wicej moliwoci i mocy kontemplujcemu.
Najprostsze rozwizania s najskuteczniejsze czsto to mwi.
Kontemplacja biernoci potwierdza to stwierdzenie, bo jest
wiczeniem prostym, atwym i skutecznym. Moe j wykonywa
bez przygotowania kady czowiek, ktry rozumie instrukcj.
Kontemplacja ta bardzo korzystnie wpywa na rozwj umysowy
wiczcych j dzieci. Jeeli dziecko (nawet dwuletnie) rozumie, jak
to robi, warto je zachci do wiczenia. Rozwj intelektualny,
duchowy i fizyczny dziecka stosujcego kontemplacj biernoci jest
znacznie peniejszy.
Kontemplacja biernoci jest korzystna i nadaje si dla kadego
czowieka podajcego drog rozwoju duchowego. Przynaleno
do organizacji religijnej czy filozoficznej, grupy spoecznej,
wierzenia, stopie zaawansowania i inne podobne czynniki nie
stanowi przeszkody w stosowaniu kontemplacji biernoci. Dziki
niej czowiek lepiej poznaje siebie wic jest to korzystne dla niego
take pod wzgldem przynalenoci do wymienionych organizacji.
Kontemplacja biernoci indywidualizuje si, to znaczy, daje
wykonujcemu to, czego ten potrzebuje na swojej drodze rozwoju.
W miar rozwoju (rozszerzania si sfery wiadomoci) czowieka
kontemplacja ta modyfikuje si tak aby nadal najlepiej mu suy.
Modyfikacja nastpuje automatycznie i naturalnie tak, eby owoce
kontemplacji byy najlepiej dostosowane do potrzeb w rozwoju
wiczcego. Dlatego to wiczenie umysowe ma w sobie moc ju od
samego pocztku.
Z powodu indywidualizowania si, przebieg i wyniki kontemplacji
biernoci s inne u rnych wiczcych. Zatem nie ma zbytnio sensu
porwnywa swojego przebiegu i wyniku z tym, co dzieje si u
kogo innego, chyba e z chci uczenia si i z samej ciekawoci.
Jak wykonywa kontemplacj biernoci oto opis.
Usid w wygodnej pozycji z naturalnie wyprostowanym
krgosupem. Moesz siedzie na krzele, ze stopami na pododze a
kolanami zgitymi pod ktem prostym; na pododze, w siadzie ze
skrzyowanymi nogami; albo (jeeli to ju wywiczye) na
132

pododze ze stopami zaoonymi na uda. Wane, eby byo ci na tyle


wygodnie, eby w cigu kilkudziesiciu minut takiego siedzenia nie
czu uwierania, ktre rozprasza.
Pozycja leca, jeeli tak wolisz, te nadaje si do tego wiczenia.
Wtedy jednak jest atwiej zasn. Jeeli jednak wybierasz leenie, to
raczej nie na boku, lepiej na plecach, bez poduszki, z rozoonymi
nogami i rkami. Tu te wygoda polega na tym, eby nic nie
uwierao.
wiczenie to ju w swojej nazwie zawiera najistotniejsz
wskazwk do jego wykonania bierno. Biernym ma sta si
intelekt, to znaczy, ma nie myle ale te nie spa.
Intelekt statystycznego Ziemianina na jawie zazwyczaj jest w stanie
aktywnoci (myli, tworzy, rozwizuje itp.). Ten stan zwany jest
codzienn wiadomoci. Wtedy odbywa si mylenie, odbieranie
bodcw ze zmysw i ich automatyczna interpretacja. Intelekt
czowieka moe take spa, czyli by jakby wyczonym. Te dwa
stany intelektu zajmuj prawie cay jego czas istnienia.
Jest jeszcze trzeci stan, w ktry intelekt czowieka bardzo rzadko
wchodzi, to stan penej biernoci. W nim intelekt nie jest aktywny, to
znaczy, nie myli i nie odbiera bodcw ze zmysw. Ten stan bez
mylenia zdarza si, i trwa przez kilka sekund, na granicy snu i jawy.
Moe pamitasz, co dzieje si, kiedy budzisz si. Z jednej strony
jeszcze nisz a z drugiej wiesz, e to jeszcze sen a ty ju budzisz si,
bo wiadomo jawy pojawia si. Taki stan umysu jest podobny do
biernoci intelektu.
Spowodowanie i utrzymanie stanu penej biernoci intelektu na
pocztku wydaje si by do trudne i dlatego wymaga wicze.
Przecitny Ziemianin stwierdzi, e jest to prawie nie moliwe, bo
albo si myli, albo zasypia. To fakt, czsto prba uczynienia
intelektu biernym koczy si zaniciem, szczeglnie w postaci
lecej. Jednak skoro praktyka czyni mistrza, to wiczcy kiedy
dochodzi do tej umiejtnoci.
Zatem zamknij oczy i skieruj uwag na pojawiajce si w umyle
myli. Jednak i to jest najwaniejsze w tym wiczeniu nie
133

podaj za mylami, nie twrz ich. Zupenie nie myl, skup si na


(ale nie myl o tym) nie myleniu. Bd intelektualnie zupenie
bierny. Bd zupenie obojtnym obserwatorem (napywajcych i
odpywajcych) myli i wszelkich bodcw zmysowych.
Kiedy tylko uwiadomisz sobie, e mylisz (podasz za jak
myl), natychmiast j zostaw i powr do intelektualnej biernoci.
Zupenie biernie (cakowicie bez zainteresowania) tylko patrz na
pojawiajce si i znikajce myli. T czynno mona porwna do
bezmylnego patrzenia si w nurt przepywajcej rzeki. Wiesz, e
woda pynie, bo patrzysz na ni, ale zupenie nie interesuje ci to
(jak by bezmylnie gapi si).
Na pocztku, kiedy zaczniesz wykonywa kontemplacj biernoci,
zauwaysz wielokrotnie, e potrafisz zosta w stanie bez mylenia
przez kilka sekund. Nastpnie zapiesz si na tym, e podasz za
myl, ona jakby ci pociga za sob. Pniej, w miar
praktykowania, te okresy pozostawania w stanie zupenej biernoci
bd coraz dusze.
Na pocztku intelekt wypeniony jest mas myli, ktre chaotycznie
pojawiaj si i znikaj. W miar wiczenia ilo myli
pojawiajcych si w intelekcie bdzie malaa. Bodce zmysowe
bd coraz mniej wzbudza zainteresowanie intelektu, a ten bdzie
stawa si coraz spokojniejszy. Dojdzie do tego, e pozostanie tylko
ta jedna myl nie myle i nie odbiera bodcw zmysowych
(korzystniejsze jest uywanie wyrae bez sw nie, dlatego
lepiej: intelekt jest w peni pasywny).
Kiedy nawet ta ostatnia myl zanika, wiato staje si zauwaalne.
Przebyski wiata mog pojawia si wczeniej w kadym
momencie. Niektrzy ludzie (szczeglnie ci, ktrzy przedtem
wiczyli co podobnego) zauwaaj pierwsze przebyski ju w
czasie pierwszej kontemplacji biernoci.
Podczas wiczenia kontemplacji biernoci pojawiaj si te dwiki,
ktre s syszalne nie przez uszy. Dwiki te, podobnie jak wiato,
to przejawianie si JA. JA jest stale obecne ale intelekt, bdc tak
zajty swoj aktywnoci, zazwyczaj nie odbiera danych od JA.
Kiedy uciszy si, stanie si bierny, wtedy dane od JA zaczynaj dla
134

intelektu by zauwaalne. Pierwsze dane, ktre intelekt odbiera od


JA, to owe dwiki i wiato. Im bardziej staje si bierny, tym
wicej umie odebra od JA.
Im lepiej intelekt utrzymuje si w stanie biernoci, tym mocniej
czuje przejawianie si JA w postaci wiata i Mioci. Wtedy
kontemplacja biernoci przeistacza si w kontemplacj wiata i
Mioci.
Kiedy kontemplacja Mioci rozpoczyna si, wtedy ju sam wiesz,
dokd poda. Wykonujesz t sam kontemplacj, ktra ju nie jest
tak sam, jak bya na pocztku, bo teraz przeistacza si w
medytacj. Kiedy intelekt zupenie odsuwa si, wiato i Mio
pojawiaj si, wtedy wchodzisz w stan medytacji (adnych myli,
adnej iluzji). Gdyby sprawdzi teraz twoje fale mzgowe, byby w
stanie Delta.
Medytacja zaczyna si wtedy, kiedy intelekt zupenie zatrzymuje
swoj aktywno w umyle, ale nie zasypia. Intelekt pozostaje w
peni bierny ale jest wiadom tego, co dzieje si w umyle.
Dokadnie, czym jest medytacja, intelektualnie nie da si wyjani i
zrozumie, bo medytacja wykracza poza sfer intelektu.
Nawet jeeli pocztkowo to wiczenie moe wydawa ci si mao
wartociowe, to jednak proponuj, wykonuj je regularnie. Im duej
wiczysz, tym wiksze zmiany zauwaysz i tym bardziej opanowany
bdziesz ty sam.
Spokojny intelekt mona atwo skupi, co daje potg kierowania
swoim yciem, jak mao kto posiada. Przy takim stopniu
opanowania intelektu wizualizacja staje si duo atwiejsza. Wtedy
te czowiek osiga umiejtno wejcia w medytacj co co wielu
mistykw wiczy przez dziesitki lat i nie moe osign.
Celem kontemplacji biernoci jest opanowanie skaczcego intelektu,
ktry z powodu swojej niespokojnoci nie potrafi si wystarczajco
skupi. Opanowanie skaczcego intelektu jest kluczowym
osigniciem na drodze wiadomego rozwoju. Kiedy na drodze
wiadomego rozwoju duchowego czowiek posidzie ten klucz,
wtedy moe przekroczy bram, za ktr znajduj si medytacja,
135

intuicja, telepatia i inne umiejtnoci, ktre powszechnie uznawane


s za nadzwyczajne, cudowne.

Miaem wtedy wraenie takiego zawrotu gowy, zy si cisny


bezwiednie.
Ogarnity przeogromnym szczciem, radoci, nie wypowiedzian
mioci, scalony z caym istnieniem.
Przez par dni czuem tak rado, lekko bycia jakbym y w cakiem
innej rzeczywistoci.
Powiem kocha to mao to co pyno z mego serca.
Jarek

KONTEMPLACJA RADOCI
To wiczenie wywouje naprawd wspaniae przeycie. Czucie
osigane tym prostym wiczeniem przyblia ci do tej potnej
istoty, ktr czowiek jest w stanie naturalnym. Osigajc stan
naturalnej radoci emanujesz Mioci i wiatem to jest wane do
wejcia w inedi i utrzymanie tego stanu.
136

Ludzie zazwyczaj czuj rado pod wpywem czynnika


zewntrznego, na przykad kiedy ciesz si z powodu szczcia.
Moc radoci wywoanej czynnikiem zewntrznym mona porwna
do zaledwie mikroczstki radoci naturalnej.
Przypomnij sobie zapewne miae takie chwile kiedy to czue
rado zupenie bez powodu. Ot, nagle wystpia, radowae si,
chocia nie wiedziae dlaczego. Przypominasz sobie?
Zamknij oczy, rozlunij si i wr mylami do wczesnego
dziecistwa, kiedy jeszcze nie mylae, moe tam sobie
przypomnisz. Przypomniawszy sobie ten stan albo przeywajc go
ponownie, wyobra sobie, e naturalna rado jest wielokrotnie
mocniej odczuwalna.
Tak czy inaczej, rado ktr sobie przypomniae, to tylko mikro
czstka naturalnej radoci emanujcej z czowieka bdcego w
stanie naturalnym.
Czowiek w stanie naturalnym emanuje radoci. Z daleka wida, e
emanuje z niego co w rodzaju niewidocznego wiata, przyjemnego
przycigania ludzie czuj od niego Mio. On nawet nie musi si
mia, umiecha, moe normalnie mwi, a tobie bdzie bardzo
przyjemnie i rado te bdzie si w tobie wzbieraa, niby zupenie
bez powodu.
Czy moesz sobie to wyobrazi? Czy spotkae takiego czowieka?
Zapewne tak. Zatem, czy moesz sobie wyobrazi, co to jest
naturalna rado istniejca w czowieku? Tak czy inaczej, oto
przykad wiczenia, ktre pomaga wrci do naturalnej radoci.
Usid albo po si i rozlunij cae ciao wejd w stan
cakowitego relaksu. Odsu wszelkie mylenie na pocztku tego
wiczenia postpuj tak samo, jak podczas kontemplacji biernoci.
Uspokoiwszy ciao i intelekt skup si na czuciu radoci, ktra jest
gboko w tobie i spoczywa przy JA.
Pamitaj, eby radoci nie tworzy. Ta prawdziwa wewntrzna
rado jest podstawow cech twojego naturalnego stanu czyli tym
co czujesz, kiedy nie przykrywasz JA dziaaniem niespokojnego
intelektu. Dlatego tak wane jest, eby uczyni intelekt pasywnym i
skupi si na czuciu tego, co jest za mylami, obrazami i zmysami.
137

Tylko tyle skup si na czuciu. Zwr uwag na JA, poczuj JA, a


wtedy rado przejawi si. Pojawienie si radoci jest pierwszym
objawem przejawiania si JA przez umys i ciao.
Tego nie da si wytumaczy i zrozumie intelektualnie, to trzeba
poczu. Nawet jeeli przeczytasz grub ksig o odczuwaniu
naturalnej radoci, ktre towarzyszy przejawianiu si JA, to i tak nie
zrozumiesz. Ten stan trzeba poczu.
Kiedy pierwsze przebyski naturalnej radoci pojawi si,
natychmiast je wyczujesz i ju bdziesz wiedzia, o co chodzi.
Poczujesz t moc przejawiajc si w radoci bez adnego powodu.
Wtedy bdziesz te czu Mio. Moliwe, e zy napyn ci do
oczu, bo znowu poczujesz JA To Czym w swojej esencji jeste.
Pamitaj, nie twrz lecz czuj. Naturalna rado tam jest, zawsze tam
bya i bdzie ty masz jedynie skupi si na jej czuciu. Dlatego
czuj, a nie twrz jej, nie myl o niej i nie wyobraaj jej sobie. Skup
si na pewno poczujesz.

SKUPIENIE NA
WEWNTRZNYM SOCU
Najpierw w peni rozlunij minie i doprowad ciao do penego
relaksu. Ucisz intelekt, to znaczy, usu z niego myli i skupienie na
zmysach.
Skup si na czuciu Soca, ktre jest w centrum klatki piersiowej, w
okolicy serca. Czuj, jak to Soce ronie, ogarnia ca klatk
piersiow, a potem cae twoje ciao. Czujesz to, bo przecudowne
uczucie ciepa, radoci i Mioci rozpywa si w tobie, nasyca kad
komrk ciaa.
Widzisz to wiato pod zamknitymi powiekami i czujesz
wzrastajc rado i Mio.

138

Widzisz i czujesz, jak to Soce nadal rozszerza si, ty zatapiasz si


w nim i sam stajesz si Socem.
Teraz, bdc Socem, czujc twoj Moc Wewntrzn, emanujesz
radoci wiatem i Mioci.
Pozosta w tym stanie, bez wysiku utrzymuj go to jest doskonaa
ywno dla ciaa, ktra uzdrawia i wzmacnia.
Rado i Mio pozostaj w tobie, rozkoszujesz si nimi, nawet
kiedy Soce skurczy si z powrotem do centrum klatki piersiowej w
okolicy serca.

139

KONTEMPLACJA a WIZUALIZACJA
Te dwa wiczenia wymagaj przeciwnego dziaania. Poznaj dobrze
rnice midzy nimi. Oglnie kontemplacja wymaga pasywnoci a
wizualizacja wymaga aktywnoci intelektu.
W kontemplacji masz uczyni intelekt pasywnym tak, eby
pozostaa w nim jedna idea (nie myl). Ta idea ma wypeni cay
niemylcy / pasywny intelekt. On ma by tylko biernym
obserwatorem. Dziki temu, e jest taki cichy i nie tworzy
czegokolwiek, moe zauway informacje, przebyski od intuicji.
W wizualizacji jest zupenie odwrotnie. Intelekt ma maksymalnie
zaangaowa wszystkie swoje myli, ca wyobrani i wszystkie
zmysy wok obrazu. Ma stworzy maksymalnie ywy obraz taki,
e jeeli kto z boku zauwayby go, to uznaby to za rzeczywisto.
Intelekt ma te pobudzi instynkt do emocji, ktre emanuj energi.

WICZENIA ENERGETYZUJCE
To rodzaj wicze (nie koniecznie fizycznych), ktre powoduj
odczuwalny przyrost energii yciowej u czowieka. Zmczenie,
senno, sabo zanika u czowieka po wykonaniu wiczenia
energetyzujcego. wiczenia tego rodzaju poprawiaj prawidowe
krenie oraz wymian rnych energii i informacji pomidzy
ciaami czowieka, a take pomidzy nim i otoczeniem.
Podczas wykonywania wiczenia energetyzujcego (w
przeciwiestwie do wicze gimnastycznych i siowych) czowiek
nie rozprasza energii (na prac mini i ich mczenie) lecz dostarcza
j sobie. Wanie o to chodzi, bo to jest wane szczeglnie w
pocztkowym okresie dostosowywania czowieka do SBJ.
Jest wiele znanych (najwicej w Azji) systemw wicze
energetyzujcych. Najczciej syszy si o indyjskich hatha jodze i
pranayama, chiskich q-gng i tj-j, tybetaskich rytuaach,
zachodnich wiczeniach izometrycznych i rnych wizualizacjach.
Systemw jest wiele a kady system ma szkoy powstaje tysice
140

moliwoci, ktre sprowadzaj si do tego samego celu,


podniesienia poziomu odczuwalnej energii yciowej w ciele
wiczcego.
Regularnie wykonywane wiczenia energetyzujce wpywaj tak
pozytywnie na czowieka, e w efekcie jego ciao pozbywa si
chorb, starzeje si znacznie wolniej i umiera pniej. Kilkusetletni,
peni energii i sprawnoci ruchowo-umysowej, wygldajcy na
czterdziestolatkw mistrzowie wicze energetyzujcych wiadcz o
tym, e ten rodzaj aktywnoci ma wiele do zaoferowania.
Wielu ludzi regularnie wykonujcych wiczenia energetyzujce,
odczuwa zmniejszajc si potrzeb na jedzenie. U czci regularnie
wiczcych gd cakowicie znika, kiedy poziom energetyczny
czowieka stanie si odpowiednio wysoki. Wrd Chiczykw
wiczcych q-gng, tj-j zjawisko to zwane jest b-g wtedy
czowiek nie czuje godu i dlatego nie je przez tygodnie, miesice
albo lata. Taki czowiek pozostaje w doskonaej formie i nie starzeje
si, wiek biologiczny wrcz cofa si.
Dla czowieka poszczcego albo dcego do zrealizowania SBJ te
informacje oznaczaj, e regularnie wykonywane wiczenia
energetyzujce s w tym czasie bardzo wskazane i daj wymierne
korzyci. Najczciej jest tak, e bez wicze energetyzujcych
czowiek nie jest w stanie utrzyma ciaa we waciwym
funkcjonowaniu w czasie realizowania SBJ.
Postanowiwszy wykonywa wiczenia energetyzujce, moesz
wybra ktr ze szk i poda za jej praktykami. Masz te inny
wybr zamiast tego moesz sam opracowa najlepszy dla ciebie
zestaw ruchw. Jest to atwiejsze ni, zapewne, przypuszczasz.
Jeeli chcesz, to zacznij ju teraz.
Sta, zamknij oczy, rozlunij si i skup na sobie. Przede wszystkim
skieruj uwag na odczuwanie przepywu energii w swoim ciele, nie
na ruchach i miniach. Przed przystpieniem do wiczenia nie
sugeruj si obserwacjami innych wiczcych (lepiej zapomnij o
tym). Najwaniejsz rzecz jest wyciszenie i skupienie si na
odczuwaniu energii pyncej przez ciebie, midzy tob a
otoczeniem. Korzystniej jest by skupionym na czuciu energii, nie
141

na kierowaniu jej.
Kiedy pozostajesz skupiony na odczuwaniu przepywajcej energii,
moesz poczu, e minie chc porusza si. Pozwl im samym
decydowa, pozwl ciau wykonywa swoje wasne ruchy, na ktre
ma ochot. Jaki to bdzie ruch (czy wykonany z gracj,
symetrycznie itp.), nie ma znaczenia, jeeli pozostajesz skupiony na
energii. Ciao wybierze ruchy, ktre pozwol ci lepiej czu energi.
Jednoczenie poziom energii bdzie wzrasta. Moesz to
potraktowa jako kontemplacj odczuwania energii.
Kontemplacje, wizualizacje, wiczenia energetyzujce to wane
elementy na drodze wiadomego rozwoju duchowego czowieka.
Regularne ich wykonywanie prowadzi do wszechstronnego rozkwitu
czowieka. W rezultacie umys staje si janiejszy, bardziej twrczy i
spokojniejszy a ciao powraca do stanu najdoskonalszego, co
przejawia si midzy innymi jego zdrowieniem i odmodzeniem.
Jednym z wynikw takiego dziaania jest te zmiana zalenoci
midzy czowiekiem a materi zwan poywieniem. To moe
doprowadzi do zaniku potrzeby jedzenia ono stanie si, po prostu,
zbdne.
wiczcy czowiek staje si istot o tzw. wyszych wibracjach, co
powoduje, e coraz wicej naturalnie emanuje Mioci. W wiecie
niematerialnym czowiek ten widziany jest jako coraz bardziej
wietlista istota. Wtedy ju nie ma mowy o jedzeniu albo
niejedzeniu, bo to staje si nieistotne.
Jeeli postanowie utrzymywa twoje ciao w doskonaej formie
fizycznej, moe nawet bez jedzenia, to regularnie wykonuj
wiczenia energetyzujce. Dziki temu nauczysz si wiadomie
kierowa energi.
Odczuwalna energia i moc, jak daj czowiekowi tego rodzaju
wiczenia, jest trudna do wyraenia sowami to trzeba poczu. Ten
kto raz to poczuje, zawsze bdzie tskni za t energi i moc ciaa.
Mistrzowie potrafi wykorzystywa t energi do zabijania,
wskrzeszania, leczenia, ywienia lub materializacji.
142

Kiedy wrbel w locie uderzy w szyb drzwi balkonu naszego


domu. Widocznie, chcc wlecie do jasnego pokoju, nie zauway
tej szyby. Uderzywszy upad na ziemie i lea, bez ruchu, jak
martwy.
Podniosem go, zamknem midzy domi i skupiem si na
przesaniu mu energii yciowej. Poczuem naturalnie emanujc ze
mnie Mio.
Po chwili poczuem, e wrbel poruszy si. Rozwarem donie i
trzymaem go tylko na jednej. Ten jakby troch zdziwiony, co si
stao, patrzy na mnie.
Poczuem, e ptak jest nasycony energi yciow, e jest w peni
sprawny, zupenie zdrowy. Lekko wycignem przed siebie do i
powiedziaem do niego: Moesz ju lecie, jeste zdrowy.
On jednak nie chcia, siedzia tam i patrzy na mnie. Przekrzywi
gwk w lewo, potem w prawo i patrzy mi w oczy. Dopiero kiedy
cakowicie wycignem do i lekko wstrzsaniem dawaem do
zrozumienia, e ma sobie odlecie, ten zrozumia i szybko odlecia,
peen energii i siy.
Gdybym by mistrzem we wadaniu energi, nie musiabym bra
wrbla do rki. Wystarczyoby, ebym popatrzy na niego wynik
byby ten sam.
Dla czowieka poszczcego lub dcego do inedii, niejedzenia,
wane jest dobre samopoczucie. Jednym z najczstszych
symptomw wystpujcych po odstawieniu jedzenia jest sabo
ciaa. W tym przypadku wiczenia energetyzujce s skutecznym
rodkiem. Zapamitaj to i wicz dla zdrowia ciaa oraz sprawnoci
umysowo-cielesnej.

ENERGETYZOWANIE DRGANIAMI DWIEKU


Wydobywajc z siebie dwik, wprowadzasz w drgania rne czci
ciaa. Ksztatujc wydawany dwik moesz wywoa drgania m. in.
zatok szczkowych i czoowych, caej czaszki, a take tchawicy,
puc i krgosupa.
Jeeli wiesz co to s mantry i nawet piewae je, na przykad OM,
to zapewne ju domylasz si, jak energetyzowa ciao dwikiem.
143

Kiedy uczysz si energetyzowania ciaa dwikiem, zwracaj uwag


na to, co czujesz. Gdzie powstaj drgania i jak rozchodz si. Jak
odczuwasz te drgania. Czy s przyjemne, orzewiajce, leczce i
wzmacniajce?
Oto przykad, jak moesz nauczy si wydawania waciwego dla
ciebie dwiku. Nazwijmy go twoim dwikiem rezonansowym.
Sta albo usid wygodnie bez opierania si. Rozlunij
niepotrzebnie napite minie. Zrb kilka swobodnych i troch
gbszych oddechw. Moesz zamkn oczy.
Rozlunij minie szczk i troch rozewrzyj usta, nie szeroko. Teraz,
wydychajc powoli, wydawaj dwik, ktry jest gdzie pomidzy
a, o, u, y. Jest to dwik, ktry u kadego moe brzmie
inaczej. Bdziesz wiedzia, poczujesz to, kiedy trafisz na twoje
waciwe drgania rezonansowe.
Prbuj rne ustawienia dolnej szczki, jzyka, krtani i nosa, a take
rozwarcia usta. Cz dwiku / powietrza niech wchodzi przez nos
sam reguluj to krtani i jzykiem.
Eksperymentuj wydobywanie dwiku z siebie na rne sposoby.
Masz wywoa wyranie odczuwalne drgania. Skupiaj si na
odczuwaniu drga gdzie one pojawiaj si i jak zmieniaj.
Nastpnie poczuj, ktre miejsca ciaa potrzebuj tych drga i kieruj
je tam. One nios energi, ktr ciao moe spoytkowa. Moesz
zadziwi siebie, jak wielk moc posiada twj dwik, kiedy
wywouje drgania rezonansowe w ciele.
Wydawany dwik ma by goniejszy ni twoje normalne
mwienie. Dobierz gono tak, eby czu si z tym wygodnie.
Po tym wiczeniu, robionym z przyjemnoci i bez wysiku, czujesz
si doenergetyzowany i rozluniony.
Posuchaj w internecie piewu polifonicznego, jak wydobywaj z
siebie dwiki mistrzowie. Potencjalnie ty te tak moesz.

144

SPOSOBY
Jest co najmniej tyle sposobw przystosowania czowieka do SBJ,
ilu ludzi tego dokonao. Ponisze, uproszczone opisy niektrych
sposobw moesz traktowa jako ramy, bo one przybliaj
intelektualne zrozumienie. Kady z tych sposobw to temat na
osobn obszern ksik albo seminarium.
aden z podanych poniej sposobw nie daje gwarancji stania si
niejedzcym. Ponisze opisy to uporzdkowany zbir niektrych
sposobw.
Najlepszy dla ciebie jest ten sposb, ktry sam dla siebie opracujesz
i dowiadczysz jako skuteczny. lepe podanie drog innego
(nawet penego sukcesu) czowieka, czciej gwarantuje upadek ni
dojcie do celu.

NATURALNY
Nazwa tego sposobu wskazuje na kierunek, w ktrym czowiek
zmierza. Celem na tej drodze jest przywrcenie nawykw
ywieniowych i diety do natury. Poprzez dyscyplin czowiek
stopniowo przeksztaca swoj diet na t, ktr natura stworzya dla
niego. Inaczej sposb ten moe by nazwany stopniowym
udelikatnianiem (sublimacj) diety.
Czowiek stosujcy ten sposb do osignicia SBJ, stopniowo
zmienia swoje nawyki ywieniowe. Celem tego dziaania jest
dojcie do diety, w ktrej znajduj si pokarmy o najwyszych
wibracjach.
Najpierw z jedzenia eliminuje si najcisze (pod wzgldem
wibracji i trawienia) potrawy. Do nich nale smaone, grillowane,
wdzone misa i wdliny. Do tej samej grupy nale te pieczone,
smaone produkty zboowe, ziemniaczane, ryowe, kukurydziane
(frytki, czipsy, popcorn, pizza, zapiekanki, babki i inne wypieki).
145

Nastpnie z jadospisu usuwa si mleko i wszystkie jego przetwory.


Co niektrzy uwaaj, e mona nadal pi jogurty i kefiry, bo niby
pozytywnie wpywaj na flor bakteryjn. Jednak faktem jest, e dla
ciaa lepiej jest take te produkty mleczne usun z jadospisu. Jeeli
zaley ci na bakteriach i kwasie mlekowym, to moesz pi sok z nie
solonych kiszonych ogrkw albo kiszonej kapusty. Jest wiele bada
przeprowadzonych na mleku pod wzgldem dziaania na ciao
ludzkie moesz je postudiowa.
Kolejnym wanym krokiem w sposobie naturalnym jest cakowite
usunicie z diety tego, co okrela si mianem sodyczy. Czekolady
(gorzkie te), cukierki, napoje sodzone i wszystko to, co ludzie
produkuj z dodatkiem cukru, miodu, glukozy, fruktozy, sodzikw
sztucznych. Sodziki bdce rolinami, nie zawierajce
wymienionych cukrw (np. susz Stewii) nadal moesz spoywa,
jeeli nie moesz obej si bez sodkiego smaku (np. napoju).
Po odstawieniu wyej wymienionych pokarmw, do spoywania
pozostaj warzywa, owoce, ziarna, orzechy, roliny strczkowe,
miso, ryby, tuszcze, jajka.
Teraz przychodzi kolej na usunicie przetwarzania. Smaenie,
grillowanie, pieczenie ju na samym pocztku odpado. Teraz
rezygnuje si stopniowo z wszystkich innych metody przetwarzania:
gotowanie, parowanie, kiszenie, konserwowanie i inne z wyjtkiem
mycia w czystej wodzie i dzielenia na kawaki.
Pomyl o ziemskiej przyrodzie; oglnie, mycie i dzielenie na
kawaki to jedyne metody przetwarzania ywnoci stosowane przez
powszechnie nam znane istoty na Ziemi z wyjtkiem czowieka. No
bo kto inny np. gotuje poywienie przed zjedzeniem go?
Faktem jest, e przetworzone poywienie, np. ugotowane jajko, jest
ju substancj inn ni wyjciowa. Wygldem przypomina jajko ale
chemiczna analiza wykazuje inn substancj. Kuchnia to fabryczka
gwnie chemiczna, gdzie naturalne substancje zamienia si (w
reakcji chemicznej) w inne, czsto sztuczne (bo nie wystpujce
powszechnie w przyrodzie). Tak wyprodukowane chemicznie
substancje zjada czowiek.
Rezygnacja z przetwarzania poywienia jest wielkim krokiem na
146

drodze do powrotu do przyrody czowiek jest czci tej przyrody.


Bdc czci, ogniwem przyrody, ciao czowieka nie jest w peni
przystosowane do sztucznie otrzymywanych (w kuchni) substancji.
Ten krok, powrt do spoywania substancji tylko naturalnych
(pochodzcych prosto z przyrody), powoduje korzystne przemiany
dla czowieka. Dziki takim przemianom, czowiek wraca na ono
przyrody, do swojej matki, do domu. Przyroda leczy jego ciao i
umys.
Kolejnym krokiem w udelikatnianiu diety jest odstawienie zb,
misa i ryb (o ile nie zrezygnowae z tego po odstawieniu
przetwarzania, bo nie chciae je ich surowych). Zatem teraz
pozostaj tylko surowe warzywa, owoce i nasiona (np. sonecznik).
Wikszo tego, co nazywa si warzywami i zboami, to produkt
genetycznych dowiadcze czowieka w przeszoci (sigajcej
czasem dziesitki tysicy lat wstecz). Wikszo warzyw i zb,
jeeli nie uprawia si ich, dziczeje i zanika, bo nie nale do
przyrody. Dlatego kolejnym krokiem jest stopniowe usuwanie z
diety warzyw. Po tym kroku zostaj w diecie tylko same owoce i
orzechy, czyli tylko to, co przyroda naturalnie produkuje dla
czowieka.
Jedzenie tylko tego, co przyroda naturalnie daje czowiekowi, jest
jednym z warunkw ycia zgodnego z natur. Przodkowie czci
ludzi na Ziemi, szympansy i goryle, jedz prawie tylko owoce;
dziki temu s silne i pene energii yciowej. Jeeli daje si im
potrawy przyrzdzane na co dzie przez czowieka, to (o ile je
jedz) zaczynaj chorowa, starzej si szybciej i umieraj
wczeniej.
Jednym z kocowych etapw w sposobie naturalnym jest stopniowe
przechodzenie na soki owocowe. Moesz te soki wyciska z
owocw albo u owoce i wysysa z nich tylko sok (a reszt
wypluwa). Sokw nie kupuj, bo te s przetworzonymi chemicznie
pynami, ktre od sokw owocowych bardzo rni si wygldem,
smakiem i skadem chemicznym. Gdyby je pi, byoby to cofaniem
si na drodze udelikatniania spoywanego pokarmu.
W ostatnim etapie soki owocowe rozrzedzasz wod coraz wicej tak,
147

e w kocu dochodzisz do samej wody. Pijesz tylko wod, coraz


mniej, a ktrego dnia bdziesz j mg zupenie odstawi.
Ludzie niejedzcy, ktrzy wybrali ten sposb, potrzebowali na
dojcie do SBJ od kilku miesicy do kilkudziesiciu lat. Zaleao
to od wielu czynnikw, gwnie od ich zaangaowania na drodze
samodoskonalenia duchowego.
Istotna pierwsza uwaga.
Odstawiajc stopniowo pokarmy z diety, zwr uwag na to eby
nie walczy z ciaem. Walka rani, jeeli walczysz ze swoim ciaem,
to go ranisz. Przykad. Jeeli jeste naogowcem frytek i zjadasz ich
3 kg tygodniowo, to nie musisz odstawi ich natychmiast. Moesz
zastosowa dyscyplin zamiast walki. Moesz np. w kadym
tygodniu zjada o 1% mniej ni poprzednio. Ciao nie zauway
zmiany iloci o 1% i stopniowo bdzie zadowalao si zmniejszajc
si iloci frytek, do ich odstawienia wcznie. Zamiast liniowo,
moesz ogranicza t ilo logarytmicznie.
Moe wydawa ci si, e ciao jest wolne od uzalenienia czy
podania jakiego pokarmu, powiedzmy frytek. Przez miesice ju
nie bdziesz ich jad ale kiedy pewnego dnia przejdziesz koo nich,
poczujesz ich zapach. Poczujesz cieknc lin, skurcz i nie do
opanowania ssanie z odka. Wtedy nie walcz, bo moe korzystniej
dla ciaa bdzie, jeeli wemiesz ma ilo i zjesz, dugo j
przeuwajc. Jeeli tego nie zrobisz, to moe okaza si, e bdziesz
ni o tych frytkach, przypomina je sobie, marzy o nich czyli
cierpia niepotrzebnie.
Ciao czowieka ma ogromne umiejtnoci przystosowania si do
zmian poywienia i innych okolicznoci ycia. Ciao jest w tym
bardzo gitkie, jeeli stopniowa zmian i da mu wystarczajco
czasu. Suma stopniowanych maych zmian, mimo e pojedyncze
pozostaj niezauwaalne, moe by ogromna (np. przejcie z ycia
w tropiku do ycia w krainie wiecznych niegw albo schudnicie /
utycie o 120 kg). Tak znaczna modyfikacja diety te jest wielk
zmian dla ciaa. Jeeli dokonujesz j zbyt szybko, to cierpisz
niepotrzebnie. Kochajc ciao dajesz mu wystarczajco duo czasu,
tyle ile potrzebuje na przystosowanie si do wszystkich zmian bez
148

blu.
Istotna druga uwaga.
Opisana kolejno odstawiania nie musi by naladowana. Kady
czowiek jest innym wiatem. Co w jednym wiecie funkcjonuje i
jest prawdziwe, nie musi by takie w innym. Zatem moesz dokona
zmian w kolejnoci. Twoje czucie i intuicyjne prowadzenie s
waniejsze ni informacje tu zawarte, ni przykady innych ludzi.
Znam ludzi, ktrzy bdc wiele lat na tzw odywianiu optymalnym
(gwnie tuszcze), inaczej przystosowyway ciao do
uniezalenienia si od jedzenia.
Istotna trzecia uwaga.
Stosowanie dyscypliny, nie przemocy. Czym jest dyscyplina? To
wiadomie zaplanowane i mdrze, systematycznie realizowane
dziaanie prowadzce do osignicia okrelonego celu. W
dyscyplinie nie ma walki, bo Mio wyznacza drog. Korzystniej
jest nauczy si rozrnia midzy dyscyplin a walk. Dyscyplina
prowadzi do sukcesu, walka prowadzi do ran.
Stosujc sposb naturalny zwracaj uwag na ciao. Pewnym ludziom
ten sposb szkodzi (albo wydaje si by takim). Ciao cierpi, osabia
si, choruje i starzeje szybciej. Ludzie ci zmuszaj ciao do
okrelonej diety wic rani je. Poznasz ich atwo: sine z zimna
koczyny, wycieczony ciao, niski poziom energii yciowej; czsto
smutek, przygnbienie i fanatyzm odnonie odywiania si.

DUCHOWY
Materia (wraz z ciaem) jest tworem (odzwierciedleniem) duchowej
strony czowieka. Cokolwiek powstao w materii, najpierw zostao
stworzone w sferze duchowej. Jeeli niejedzenie zaistnieje w
duchowej stronie czowieka, to jego ciao wkrtce przejawia to
zjawisko czyli urzeczywistnia je w yciu danego czowieka.
149

W duchowym sposobie przystosowania czowieka do SBJ


pracujesz nad tym, eby sfera wiadomoci, w ktrej yjesz,
wystarczajco rozszerzya si. Wiesz o tym, e niejedzenie jest
oczekiwanym skutkiem ubocznym tej pracy. Jeeli niejedzenie
zaistnieje wystarczajco rzeczywicie w twoim duchu, wtedy ciao
przejawi to.
Czowiek moe wiadomie rozwija si duchowo na jednej z
niezliczonych drg. Dzieje si tak, kiedy poda za czym, co
okreli i zaplanowa. Moe to by wic oddanie si Bogu, praktyki
ktrego z tysicy wierze, filozofii, zwizkw, systemw
doskonalenia. Moesz to robi samemu albo w grupie.
Jedni wybieraj pozostanie w odosobnieniu w sprzyjajcym terenie,
drudzy wol towarzystwo najbliszych czonkw rodziny na onie
natury a inni zamykaj si w klasztorze medytacyjnym. Jedni
wybieraj kompetentnego przewodnika, nauczyciela duchowego
(guru) i wykonuj cile jego zalecenia, drudzy prowadzeni s przez
wysze ja, anioy, mistrzw, opiekunw lub inne niematerialne
istoty, a inni wierz tylko sobie.
Jest mniej wane z kim, gdzie i jak, na takiej albo innej drodze.
Bardziej istotne dla podajcego jest to, e sfera wiadomoci
rozszerza si dajc wyniki, ktrych praktykujcy oczekuje.
W oglnym opisie duchowy sposb przystosowania czowieka do
SBJ, wyglda to tak. Wraz z duchowym rozwojem czowieka
zmienia si jego dieta i ochota na jedzenie. Stopniowo wybiera
pokarm o coraz wyszych wibracjach i mniej obciajcy ciao.
Codzienne zapotrzebowanie (ilo) na pokarm te maleje a do
cakowitego zaprzestania jedzenia. Dzieje si tak, bo czowiek czuje,
e yje moc JA, Boga, Ducha witego, Kreacji, Wszechobecnej
Zasady, Uniwersalnego Umysu, Bosk wiatoci, Najwysz
Energi, Wewntrzn Moc, ask Brahmana, Allaha ... itd. Mona
tu wymieni wiele innych nazw, ktre i tak nie s przez intelekt
pojmowalne, bo zrozumienie moliwe jest przez dowiadczenie.
Zatem jeeli postanawiasz zastosowa ten sposb przystosowania
siebie do SBJ, to wiesz, e gwnie bdziesz koncentrowa si na
150

stronie duchowej. Jednym z twoich celw bdzie uwolnienie si od


najsilniejszego materialnego przywizania (jedzenie). Skupisz si na
rozwoju duchowym i bdziesz wykonywa waciwe wiczenia
duchowe.

NAGY
Waciwie to trudno tu mwi o sposobie, bo zdarzenie spada na
czowieka wic dokadniejszym okreleniem byoby: nage
pojawienie si niejedzenia. Jednak wiedzc, w ktrych
okolicznociach to nage powizanie czowieka z niejedzeniem
nastpuje, mona ycie prowadzi tak, eby one nastpiy. Zatem
sposb bdzie tu dotyczy okolicznoci ich spowodowania.
Wyglda to najczciej tak, e pewnego dnia ciao danego czowieka
nagle odmawia poywienia (czsto ku zdumieniu samego
zainteresowanego). Moe to by tak mocne, e czowiek czuje
niewytumaczalny wstrt do jedzenia, reaguje mdociami na jego
widok a spoycie czegokolwiek koczy si wymiotami.
Nage, jakby wymuszone przez samo ciao, odstawienie jedzenia
zdarzao si najczciej wrd ludzi prowadzcych tak zwany
duchowy tryb ycia. Ciao czowieka gboko pogronego w
modlitwie, kontemplacji, uwielbianiu Boga zupenie zapominao, e
trzeba je.
Studiujc biografie witych ktrejkolwiek z religii, mona spotka
opisy okresw niejedzenia, ktre zdarzyy si tym ludziom
nieoczekiwanie i nagle. Jedni nie woyli niczego do ust przez kilka
tygodni albo miesicy, inni przez kilka lat, a byli te tacy, co do
koca swego ycia nie przyjli posiku.
Obecnie, w czasach stosunkowo szybkiego rozprzestrzeniania si
duchowoci (wiadomego rozwoju duchowego) wrd mieszkacw
Ziemi, nage odrzucenie jedzenia (wydawaoby si e tylko) przez
ciao jest coraz czciej spotykane wrd ludzi yjcych poza
klasztorami, pustelniami, wityniami. To nage zdarzenie znacznie
czciej przychodzi do ludzi gboko zaangaowanych w twrczo.
151

Moe to by, dla przykadu, dziaalno na polu sztuki. Malarz albo


rzebiarz moe tak zagbi si w tworzenie swojego dziea, e
zapomni o wiecie. Bdzie za dnia i nocy tworzy i myla tylko o
tym. Caa jego energia umysowa bdzie kierowana w dzieo, nad
ktrym pracuje. Podobnie moe zachowywa si muzyk albo
wynalazca yjcy realizacj swojego pomysu. Ci ludzie nie tylko
nie jedz ale te tygodniami prawie nie pi a mimo tego energia ich
rozpiera.
Czy pamitasz najbardziej wzniose chwile swojej najwikszej
mioci w yciu? Pamitasz moe, e wtedy nie tylko zupenie
zapominae o jedzeniu ale te nie czue godu, bo ye mioci.
Tak, rzeczywicie, kiedy czowiek yje mioci, wtedy Mio
przejawia si przez jego umys i ciao. Mio tworzy ycie. Kiedy
czowiek pozwala, eby Mio wystarczajco przejawiaa si przez
jego umys, wtedy nic innego nie jest mu potrzebne do ycia.
W niektrych przypadkach nagych nie wystpuj nieprzyjemne
(wyej wymienione) objawy wskazujce na odrzucanie poywienia
przez ciao. Zamiast tego czowiek traci jakkolwiek ochot na
zjedzenie czegokolwiek i nie czuje godu, bo wystpuje zupeny
brak apetytu. Ten stan przedua si do kilku tygodni, miesicy a
nawet lat.
Z powyszego pynie wniosek, e im bardziej skupiasz si na swojej
duchowej stronie, tym wiksza jest szansa na rozlunienie z materi
(jedzeniem). Im wicej bdziesz zagbia si w praktyki duchowe,
tym atwiej bdzie ci zostawi jedzenie. Jednak korzystniej jest nie
zmusza si do tego.
W kadym przypadku nagego odstawienia jedzenia, po upyniciu
jakiego czasu (tygodni, miesicy, lat), moe zdarzy si, e tak
samo jak nagle czowiek przesta je, tak samo nagle zaczyna
odczuwa gd i powraca do normalnego poywiania si.
Sposb nagy atwo odrni od anoreksji, ktrej przyczyna ley w
psychice chorego. Jednym ze skutkw anoreksji jest wyniszczenie
ciaa. Przy sposobie nagym, ciao funkcjonuje prawidowo i nie
traci na wadze, jeeli nie byo otye.
152

SIOWY
Sama nazwa podsuwa obraz, jak w tym sposobie czowiek dy do
osignicia SBJ na si. Niektrzy ludzie nie maj cierpliwoci
albo, po prostu, nie lubi drg (wol na skrty) i od razu chc mie
wyniki. Jedn z czsto wystpujcych charakterystycznych cech
wrd tych ludzi jest silna wola odnonie podjtego postanowienia.
Kiedy co postanowi, to nie za bardzo bacz na okolicznoci tylko
pr do przodu. Takie postpowanie moe te przynie oczekiwany
wynik przy realizacji niejedzenia w swoim yciu.
Sposb siowy jest prosty w realizacji i nie wymaga przygotowa.
Nawet teraz, czytajc t ksik, moesz postanowi, e rezygnujesz
z jedzenia na zawsze. Od teraz jestem niejedzcym. po takim
albo podobnym postanowieniu pozostaje jego codzienna realizacja.
Czowiek dokonujcy takiego postanowienia wierzy w moliwo
stania si niejedzcym przez podjcie decyzji i utrzymanie jej w
mocy. W praktyce najczciej nastpuje zmuszanie swojego ciaa do
nie przyjmowania pokarmw. To powoduje, e czowiek czuje gd.
Okres nie przyjmowania pokarmw, podczas ktrego czowiek czuje
gd i czsto przechodzi przez zwizane z tym symptomy, nazywa
si poszczeniem.
Ten sposb na zrealizowanie SBJ rzadko udaje si. Po jakim
czasie poszczenia czowiek zaczyna je albo (jeeli jest uparty i
walczy z ciaem) umiera. Jeeli zacznie je odpowiednio wczenie
(kiedy, to zaley midzy innymi od iloci zapasu tuszczu), post
bdzie mia bardzo pozytywny wpyw na jego ciao. Taki post
uzdrawia ludzi, ktrzy oficjalnie (czyli przez wikszo medykw)
zostali uznawani za nieuleczalnych.
W czasie postu ciao traci swoj mas. Kiedy zniy si do poziomu
poniej waciwego, czowieka za dugo stosujcego sposb siowy
mona atwo rozpozna. Masa jego ciaa nadal spada (np. 1 kg na
tydzie), czowiek ten atwo mczy si (niski poziom energii
yciowej), brak mu siy, nie jest szczliwy, a jego ciao upodabnia
si do szkieletu pokrytego skr.
153

Nie kady czowiek, ktry bez przygotowywania postanawia nagle


na stae odstawi jedzenie, stosuje sposb siowy. Jeeli sfera
wiadomoci, w ktrej taki czowiek yje, jest wystarczajco
rozszerzona, to odstawienie jedzenia staje si potwierdzeniem (dla
tego czowieka) jego umiejtnoci do ycia bez jedzenia. W takim
przypadku jego ciao dostosowuje si do waciwego dziaania w
stosunkowo krtkim czasie.
S te ludzie, ktrzy wiedz, e mog y zupenie bez jedzenia,
mimo e codziennie normalnie jedz. Dla nich odstawienie
jedzenia w dowolnym momencie jest spraw tylko postanowienia,
bo ciao dostosowuje si szybko i prawidowo funkcjonuje.

PROCES 21 DNIOWY
Uwaga. Prosz, nie przechod procesu 21 dniowego jeeli nie
przeczytae i nie przeanalizowae dogbnie oryginalnego opisu
tego sposobu, bo inaczej moesz zagrozi swojemu yciu. Poniszy
opis jest niewystarczajcy do tego, eby proces przej bezpiecznie.
Umieciem go tutaj tylko w celu informacji, mimo e Jasmuheen
prosia mnie o skasowanie tego tekstu.
Szczegowy opis "The 21 day procedure" autorstwa Charmaine
Harley, zamieszczony jest w ksice pod tytuem "Prana
Nutrishment Living on Light". Autorem ksiki jest Jasmuheen,
Australijka odywiana pran, ktra rozpowszechnia metod
Divine Nourishment (boskie poywienie) po to, eby usun
problemy zdrowia i godu na wiecie. Jak do tej pory jest to sposb
znany najwikszej iloci zainteresowanych. Jasmuheen
rozpowszechniaa go pod koniec 20 wieku. Pniej, w swojej
ksice The Food of Gods (ywno bogw), wprowadzia
prostsz i bezpieczniejsz metod rozoon w czasie na duej.
Warto wiedzie, e proces 21 dniowy zosta otrzymany (w przekazie
od istoty niematerialnej) grupie przyjaci w Australii, ktrej
czonkiem bya Jasmuheen. Czonkowie tej grupy spotykali si dla
wsplnych praktyk, majcych na celu rozwj duchowy. Przekazany
154

proces oczyszczajcy by przeznaczony dla czonkw tej grupy, nie


koniecznie dla innych ludzi. Chocia sama idea, e Wewntrzna
Boska Jedno, ktra daje nam oddech i ycie, moe te nas
karmi, jest informacj przeznaczon dla caej planety jak wierzy i
mwi Jasmuheen i jest czci ewolucji ludzkoci.
Proces 21 dniowy jest podzielony na trzy siedmiodniowe czci. W
pierwszym tygodniu nie przyjmuje si pokarmw i pynw
(podobnie jak w pocie suchym). Dla ycia ciaa nieprzygotowanego
czowieka moe to by grone. Poza strachem gwnie chodzi o to,
e moe nastpi zbytnie odwodnienie ciaa, prowadzce do
nieodwracalnych zmian koczcych si mierci (zdarzyo si kilku
ludziom).
W drugim tygodniu mona pi wod i sok pomaraczowy 25% (3
czci wody + 1 cz soku). W trzecim tygodniu, poza wod,
mona pi sok pomaraczowy 40%. Ilo wypijanych pynw zaley
od pragnienia i innych czynnikw, chocia mwi si minimum 1,5
litra na dob. Ludzie przechodzcy ten proces pij te inne soki
owocowe.
Bardzo wskazane jest przeprowadzenie procesu 21 dniowego w
odosobnieniu i z dala od cywilizacji. W doskonaych warunkach
codzienne zaglda przyjaciel, w razie czego. W tym czasie ma
nastpi oczyszczenie fizyczne i psychiczne. Telewizor, radio, haas,
kopoty, codzienna rutyna zaj, spotkania z ludmi, rozmowy
telefoniczne, komputer itp. maj by poza zasigiem czowieka
przechodzcego proces. Chodzi gwnie o to, eby skupi si na
swoim duchowym wntrzu i na psychicznej stronie procesu
dlatego wypoczynek (wczasy) jest wskazany w tym czasie.
Z moich obserwacji ludzi zainteresowanych yciem bez jedzenia
wynika, e wikszo z nich uwaa proces 21 dniowy za wit albo
magiczn inicjacj powodujc przemian w niejedzcego. Wielu z
nich nie zna innego sposobu i myli, e to jedyna droga. Spord
wszystkich spotkanych niejedzcych nie znam kogokolwiek, ktrego
proces 21 dniowy uczyni niejedzcym. Natomiast znam ludzi,
ktrzy poprzez ten sposb odkryli, e mog y bez jedzenia.
Faktem jest, e proces 21 dniowy nie czyni czowieka niejedzcym.
155

Technicznie analiza strony fizycznej procesu pokazuje, e jest to 7


dniowy post suchy, po ktrym nastpuje 14 dniowa dieta na sokach
owocowych. Skuteczna metoda na oczyszczenie ciaa i psychiki ze
zogw. Powicenie tego czasu na sprawy duchowe, na swj
wewntrzny wiat, podobnie jak w innych postach, skuteczniej
oczyszcza czowieka.
Due zaangaowanie psychiczne czowieka przechodzcego ten
proces, otoczka tajemniczoci sugerujca konieczn inicjacj,
tysice ludzi ktrzy przeszli przez ten proces i ich opisy to i wicej
skada si na sugesti, ktrej ulega wielu ludzi majcych
niewystarczajc ilo informacji odnonie moliwoci realizacji
SBJ.
Czowiek nieprzygotowany, czyli o niewystarczajco rozszerzonej
sferze wiadomoci, nie stanie si niejedzcym z powodu procesu
21 dniowego. Taki bdzie y prawie bez jedzenia przez jaki (nawet
dugi) czas, zmuszajc ciao do godowania to wynika z moich
obserwacji.
Samo przechodzenie procesu jest bardzo rne w zalenoci od
czowieka wiadczy o tym wiele osobistych opisw. Jedni nic nie
czuj, normalnie prowadz codzienne ycie jak przedtem (z
wyjtkiem jedzenia). Inni gboko przeywaj, nawet przechodz
najwiksz w yciu duchow przemian. Cz ludzi kontaktuje si
z duchowymi istotami w tym czasie. Kady czowiek jest inny wic
przechodzenie tego samego dowiadczenia jest odbierane inaczej.

HIPNOTYCZNY
Hipnoza jest narzdziem sucym do zmiany dziaania czego w
instynkcie. Cz instynktu okrela i realizuje zwizki midzy
ciaem czowieka, jego psychik a materi zewntrzn zwan
poywieniem. U statystycznego mieszkaca Ziemi dziaanie to
powoduje biologiczn potrzeb jedzenia. Okrelone substancje
(zwane poywieniem) maj zosta dostarczone ciau w okrelonych
iloci i czasie, eby ten mg waciwie funkcjonowa.
156

Dziaanie poszczeglnych czci instynktu mona zmienia. Ludzie


dcy do SBJ stawiaj sobie za cel takie zmiany w instynkcie,
ktre mona opisa nastpujcym zdaniem: Ciao funkcjonuje
waciwie bez wzgldu na to, czy substancje (poywienie) s mu
dostarczane czy nie.
Wsppracujc z dowiadczonym hipnotyzerem (lub stosujc
autohipnoz) i posugujc si indywidualnie dobranym zestawem
sugestii, mona dokona tych zmian. Skuteczno zaley tutaj m. in.
od podatnoci danego czowieka na sugestie hipnotyczne.
Jest to do ryzykowny i mao zbadany sposb dochodzenia do
niejedzenia. Gwnie chodzi o to, e szkodliwe sugestie nie powinny
pojawi si i by zaakceptowane przez instynkt. W czasie seansu
hipnotycznego instynkt moe chon sugestie jak sucha gbka
wod. Kada pojedyncza sugestia moe spowodowa znaczc
zmian w dziaaniu instynktu.
Warto pamita, e sugesti moe by nie tylko to, co mwi
hipnotyzer. Zachowanie hipnotyzera, przejawiane przez niego
emocje, wygld otoczenia, dochodzce z zewntrz gosy i inne
czynniki mog stanowi sugesti, ktra powoduje nie zamierzone
zmiany (moe pozytywne, moe negatywne w skutkach).
Z tego powodu, eby nie powodowa niekorzystnych zmian w
psychice, nie polecam tego sposobu, szczeglnie jeeli masz wybr
innych. Szybkie zmiany dokonywane w instynkcie poprzez hipnoz,
powoduj takie zmiany w yciu czowieka, ktre mog sta si
przyczyn cierpie. Wizualizacja jest znacznie lepszym sposobem
na dokonywanie zmian w instynkcie.
Sposb hipnotyczny przystosowania do SBJ warto zna i uy w
sytuacjach zagroenia ycia z powodu zbyt dugiego braku
poywienia. Takie sytuacje mog zaistnie, kiedy ludzie s odcici
od ywnoci na zbyt dugi okres czasu; np. grupa zagubiona w
grach, zbyt dugi brak pokarmu z powodu wojny, obszerna klska
ywioowa. Wtedy wybiera si mniejsze zo lepiej
zahipnotyzowa czowieka, eby nie czu godu, ni pozwoli mu
skupia si na myli o mierci godowej.
157

NAPRZEMIENNY
Naprzemienno dotyczy jedzenia w okrelone dni. Jednak zanim
zaczniesz je naprzemiennie, zmniejsz ilo posikw do jednego w
cigu doby. Jeeli jesz pi razy dziennie, to zmniejsz czstotliwo
do czterech razy. Potem, przyzwyczaiwszy si do czterech posikw
na dob, zmniejsz ich ilo do trzech. Dalej tak postpujc
dochodzisz do jednego posiku na dob i czujesz si z tym dobrze.
Nastpnie wprowadzasz jedzenie co drugi dzie (zatem pocisz co
drugi dzie). Dzisiaj jesz (oczywicie, tylko jeden posiek), jutro
pocisz, po jutrze znowu jesz a po po jutrze znowu pocisz itd.
Zatem wzr dni wyglda tak: J P J P J P itd. (J dzie z jednym
posikiem, P dzie postu). Po pewnym czasie rytm ten staje si
normalnoci tak, e nawet nie bdziesz zastanawia si nad nim.
Automatycznie, nie zwracajc uwagi na to, nie liczc dni, nie
planujc, bdziesz czu gd i jad tylko w co drugi dzie.
Nastpnie wprowadzasz jedzenie tylko w co trzeci dzie. Dzisiaj
jesz a jutro i po jutrze pocisz, eby po po jutrze znowu normalnie
je. Wzr dni wyglda tak: J P P J P P J P P J P P J P P itd. Kiedy
ten rytm stanie si tak normalnoci, e automatycznie bdziesz to
robi, wtedy wprowadzasz o jeden wicej dzie postu. Zatem teraz
jesz tylko co czwarty dzie: J P P P J P P P J P P P J P P P itd.
Zwr uwag na to, eby w dzie kiedy jesz, ilo zjadanego
pokarmu nie bya wiksza ni zazwyczaj jadae w swoim yciu.
Zatem w co czwarty dzie jesz tyle samo co przedtem, kiedy jade
codziennie (a nie cztery razy wicej).
W ten sposb postpujc dochodzisz do jedzenia tylko raz na
tydzie a potem jeszcze rzadziej, np. dwa razy w miesicu. Wtedy
lepiej jest spoywa pokarm najatwiej trawiony (owoce, pyny),
eby nie szkodzi systemowi pokarmowemu z powodu zjedzenia
czego po wielu dniach postu. Dodatkowo dugie ucie i mieszanie
ze lin jest tu bardzo wane (dalej wicej napisaem o tym).
Jedzc tylko kilka razy na miesic, moe zdarzy si, e zapomnisz
158

o ktrym z dni przeznaczonych na jedzenie. Moesz te, jeeli nie


bdziesz czu godu, pomin taki dzie czyli poci bez przerwy
przez dwa albo wicej postw. Jeeli od pocztku nazwiesz czas
postw niejedzeniem, to moesz powiedzie, e wyduasz okresy
bycia niejedzcym.
Uwaaj na ten sposb dochodzenia do SBJ, bo moe powodowa
wycieczenie ciaa. Dla ludzi nie przygotowanych wyduane okresy
postu mog powodowa zbytnie wychudzenie ciaa i inne negatywne
objawy. To wyrana oznaka, e ciao dostaje za mao poywienia. W
takim przypadku skr okresy postw, zmie sposb lub popracuj
wicej nad rozszerzaniem sfery wiadomoci, w ktrej yjesz.

PRB PRZEJCIA
Czowiek postanawia rozpocz SBJ i odstawia poywienie.
Postanowienie to moe poprzedzi przygotowanie. Czowiek ten
widzi i czuje, co dzieje si z ciaem i psychik. Dopki wszystko
przebiega waciwie, dopty czowiek moe uznawa si za
niejedzcego (inedyka, oddechowca albo co innego). Jednak jeeli
pojawi si objawy wskazujce na to, e dany czowiek nie moe
jeszcze y bez jedzenia, wtedy ma do wyboru dwie moliwoci:
dalej nie je (kontynuowa SBJ) wiedzc, e jest to ryzykowne,
albo zacz je.
Rozsdnym wyborem jest powrt do jedzenia. Postpuje tak prawie
kady, kto zauway, e jego ciao jeszcze nie moe waciwe
funkcjonowa bez jedzenia. Zatem czowiek zaczyna je a swoj
(nieudan) prb przejcia moe nazwa postem.
Nastpnie czowiek je normalnie przez wystarczajco dugi okres
czasu, eby odbudowa swoje ciao. Moe nawet je duej, eby
zgromadzi zapasy tkanki tuszczowej. Faktem jest, e im wicej
tkanki tuszczowej ma ciao, tym duej moe y bez jedzenia.
Zatem czowiek moe postanowi zgromadzi wicej tuszczu w
ciele, eby przy nastpnej prbie pozosta duej bez jedzenia. Im
duej nie je, tym wiksza szansa, e ciao przystosuje si do SBJ.
Odbudowawszy ciao, albo nawet zgromadziwszy nadmiar tuszczu,
159

czowiek ponownie odstawia jedzenie (kolejna prba przejcia).


Take tym razem, po jakim czasie poszczenia, ponownie moe
powrci do jedzenia, eby znowu odbudowa ciao. Jest jednak
szansa, e nie bdzie takiej potrzeby, bo po kilku miesicach okae
si, e ciao dobrze funkcjonuje bez jedzenia.
Jeeli czowiek wrci do jedzenia, to ca procedur moe
powtrzy w przyszoci. Zakoczeniem kadej prby moe by
powrt do jedzenia (w celu odbudowy ciaa) albo stanie si
niejedzcym. Czowiek moe przeprowadza tyle prb, na ile ma
ochot.
Jeeli jednak czowiek wybiera drug, t ryzykown moliwo,
czyli kontynuuje niejedzenie (w tym przypadku waciwsze
okrelenie to post) mimo wycieczania si ciaa, to zblia si do
krytycznego stanu. Krytyczny tu znaczy, e jest stanem
balansowania na granicy ycia i mierci ciaa. Wynikiem moe by
jedno z trzech: osignicie celu, powane wycieczenie (zranienie)
albo mier ciaa. Zarwno drugi jak i trzeci wynik s duo bardziej
prawdopodobne nastpi prawie u kadego, ktry tak nierozsdnie
postpi.
Jednak s (bardzo rzadkie) wyjtki. Takie balansowanie na granicy
ycia i mierci ciaa tworzy intelektualnie nie wytumaczalny stan
psychiczny. W tym stanie czowiek potrafi by duo bardziej
wiadomy postanowie do podjcia. Podobny stan przechodz
ludzie w czasie mierci klinicznej. Cz z nich wraca
przemieniona, cz pozostaje za granic ycia biologicznego.
Czasem wanie wtedy nastpuje cudowne wyzdrowienie.
Bardzo odradzam ten sposb na osignicie SBJ. Podaj go tu
jedynie jako informacj. Na ten sposb mog zdecydowa si
wysoko rozwinici duchowo ludzie, szalecy albo samobjcy.
Wtedy ci rozwinici maj wiksz szans a pozostali prawie na
pewno nie pozostan tutaj (umr).
Wierz jednak, e czowiek rozwinity nie wybierze tego sposobu,
bo ju wie, e moe (jeeli tak postanowi) pozosta w doskonale
funkcjonujcym ciele, ktre nie potrzebuje jedzenia. Jeeli jednak
nie wie i bdzie chcia przekona si (uywajc tego sposobu), to
160

bdzie wiadczyo, e jest niewystarczajco rozwinity (chocia


mog by wyjtki).

FILOZOFICZNO-INTELEKTUALNY
Ten sposb (zwany te naukowym) polega wicej na szukaniu
informacji i nauce teoretycznej ni na praktykowaniu, dlatego
rozwaam go jako dodatek do innego sposobu. Czowiek
zainteresowany tematem, pragncy przystosowa si do SBJ, szuka
wszelkich dostpnych informacji w ksikach, od niejedzcych, na
seminariach, w internecie itd. Informacje analizuje poprzez
przemylenia, rozwaania filozoficzne, dyskusje i dowody (najlepiej
naukowe). Zatem podchodzi do tematu jak naukowiec i filozof.
Gwnym celem tego czowieka jest pene intelektualne
zrozumienie, potwierdzone dowodami, e mona y zupenie bez
jedzenia. Celem drugim jest opracowanie waciwego (najlepszego
dla siebie) sposobu przystosowania do ycia bez jedzenia.
W podejciu filozoficzno-intelektualnym waniejsze s fakty,
badanie i analizowanie ni intuicyjne czucie. Z moich obserwacji
wynika, e tym ludziom najtrudniej jest poci i zrealizowa SBJ.
Zauwayem, e takie czysto intelektualne podejcie do sprawy,
ktrej realizacja jest moliwa po dokonaniu pewnego rozwoju
duchowego, stanowi powan przeszkod dla czowieka.
Mimo tego wierz, e w przyszoci, uywajc metod tzw czysto
naukowych, oficjalnie bdzie mona np. podda si operacji albo
kuracji odwykowej uniezaleniajcej czowieka od jedzenia.
Naukowcy z dziedzin takich jak np. genetyka, neurologia,
informatyka, fizyka kwantowa od dawna pracuj nad tym;
oczywicie nieoficjalnie.

SONECZNY
Ten sposb gwnie polega na patrzeniu w Soce i chodzeniu boso
po ziemi jest znany i praktykowany od tysicy lat. Gwnym
161

celem tej praktyki jest uleczenie ciaa i psychiki. Potem patrzenie w


Soce utrzymuje idealny stan zdrowia, dobre samopoczucie i
wysoki poziom energii yciowej. Czynnikiem leczcym s energie
Soca i Ziemia.
Uniezalenienie od jedzenia pojawia si potem. Jest jednym z
ubocznych wynikw (u prawie wszystkich ludzi, nawet tych co nie
wierz) wysokiego poziomu energii odczuwanej przez danego
czowieka. Wyrane zmniejszenie si apetytu pojawia si zazwyczaj
po ok. 7 miesicach, chocia moe nastpi ju po 3 albo dopiero
po 9.
Jednym z pierwszych ludzi, ktrzy rozpowszechnili ten sposb w
obecnych czasach, jest Hira Ratan Manek z Indii. W swoim
bogatym w informacje serwisie internetowym
(www.solarhealing.com) Hira dokadnie opisuje procedur. Jest tam
te forum dyskusyjne na temat patrzenia w Soce.
Metoda patrzenia w Soce wedug HRM wyglda w skrcie tak.
Codziennie rano (kiedy wschodzi) albo wieczorem (kiedy zachodzi)
patrzysz w Soce (w jego rodek). W tym czasie stoisz boso na
ziemi. Pierwszego dnia zaczynasz od maksymalnie 10 sekund. W
kady nastpny dzie patrzysz duej o 10 sekund. Jeeli patrzysz w
Soce codziennie, to w cigu ok. 9 miesicy dochodzisz do 44
minut. To jest dozwolone maksimum, to znaczy, tego czasu nie
przedua si.
Drug wan czynnoci w tym sposobie jest chodzenie boso po
ziemi, co najmniej 45 minut codziennie, nawet jeeli nie patrzysz w
Soce. W czasie chodzenia nie patrz w Soce.
W sumie, jeeli patrzysz w Soce codziennie, do zakoczenia
caego procesu potrzeba ok. 9 miesicy. Potem nie trzeba ju
codziennie patrze w Soce (nawet jest to nie wskazane). Moesz to
robi, dla utrzymania wystarczajcego poziomu energii w ciele,
tylko od czasu do czasu. Jak dugo i jak czsto, to indywidualnie
zaley m. in. od czowieka, klimatu, stylu ycia. Jednak chodzenie
goymi stopami po ziemi jest nadal bardzo wskazane, najlepiej
codziennie.
162

yjc w miejscu, gdzie nie codziennie wida wschodzce albo


zachodzce soce, cay proces potrwa duej. Jeeli przez kilka dni
nie patrzye w Soce, to nie przeduaj czasu patrzenia przy
najbliszej sesji. Jeeli miae zbyt dug przerw (np. kilka
tygodni), to przy najbliszym patrzeniu skr czas sesji.
Bardzo jest wane (ze wzgldu na ochron oczu), eby patrzenie w
Soce zakoczy nie pniej ni godzin po jego wschodzie albo
rozpocz nie wczeniej ni godzin przed jego zachodem. To
znaczy take, e w Soce nie naley patrze w cigu dnia, a
szczeglnie nie w poudnie.
Mam nadziej, e nastpujca uwaga samo przez si jest zrozumiaa.
Patrzenie w Soce na si (czyli duej ni oczy mog
bezpiecznie przyj) powoduje nieodwracalne zniszczenie
siatkwki! Zbyt dugie patrzenie, bez wczeniejszego stopniowego
wyduania, moe spowodowa wypalenie miejsca w tej delikatnej
czci oka. Wypalone miejsca powoduj, e czowiek, o ile widzi, to
obraz dziurawy albo z plamkami. Takie uszkodzenie oka oficjalnie
uznaje si za nieodwracalne.
Drugim czowiekiem, ktry rozpowszechnia informacje o dobrym
wpywie patrzenia na Soce, jest jogin Sunyogi Umasankar, ktry
odkry sposb na pobieranie energii bezporednio ze Soca,
usuwajc potrzeb jedzenia, picia i spania. Dziki tym
umiejtnociom Umasankar-ji przeszed 62 000 km w Indiach, bez
pienidzy, nauczajc ludzi.
Zgodnie z jego nauczaniem, pierwsze patrzenie w Soce
rozpoczyna si od momentu wschodu albo w momencie zachodu. Na
pocztku krtko, potem stopniowo mona czas patrzenia wydua.
Jeeli patrzenie bezporednio w Soce razi, to mona patrze obok.
Regularno jest bardzo wana w tej praktyce.
Przy okazji informacja odnonie jednego z najwikszych bdw
popenianych przez ludzi noszenie okularw przeciwsonecznych.
S sytuacje, kiedy zaoenie przymionych szkie jest bardzo
wskazane z powodu zbytniego raenia oczu wiatem, np. spawanie
elektryczne, przebywanie na niegu w grach albo na play z jasnym
163

piaskiem podczas sonecznego dnia, duga jazda samochodem


wprost pod soce (jeeli nie wiczye wczeniej patrzenia).
Noszenie okularw sonecznych w soneczne dni powoduje
zazwyczaj powikszenie niedoboru energetycznego czowieka.
Wpadanie promieni sonecznych do oka jest czci naturalnych
procesw potrzebnych do prawidowego funkcjonowania psychiki i
ciaa czowieka (gwnie chodzi o skr, funkcjonowanie szyszynki
i przysadki mzgowej). U wielu ludzi chorych samo zdjcie
przyciemnionych okularw i wystawienie skry na soce powoduje
wyzdrowienie z chronicznej choroby.
Warto pamita, e Soce to ojciec wszelkiego ycia na planetach
ukadu sonecznego. Jak czuje si i rozwija dziecko, ktremu
ograniczany jest kontakt z ojcem?

ALCHEMICZNY
Jest to najskuteczniejszy ze znanych mi sposobw wykorzystujcych
wpyw substancji chemicznych na czowieka. W takim przypadku
niejedzenie jest jednym z wynikw mocnego zaktywizowania
systemu wiatononego ciaa czowieka. Substancje te, w postaci
czystej albo mieszanki, s znane i uywane (gwnie przez
wtajemniczonych) od tysicy lat pod rnymi nazwami, np. manna,
kamie filozoficzny, w. Gral, wibhuti, biay proszek zota, orme,
ormus. Najczciej wystpuj w postaci proszku. Moe nim by
czysty pierwiastek albo ich mieszanka: zoto, rod, ruten, srebro, rt,
mied ale w postaci nie metalicznej. Dla przykadu posta nie
metaliczna zota wyglda jak szko albo (rozdrobnione) jak biay
proszek.
Opisy (czsto w postaci symboli) tajemniczej, wszechstronnie
uzdrawiajcej i dajcej ycie substancji mona znale m. in. w
Wedach, Biblii, Koranie, zapiskach egipskich, ksigach alchemikw.
Substancj t daje si do spoycia tylko ludziom przygotowanym
poprzez do dugi proces rozwoju umysowego / duchowego.
Spoycie tej substancji przez nieprzygotowanego moe doprowadzi
do obkania albo nawet mierci.
164

Oto opis jednej z moliwych procedur. Przygotowany duchowo


czowiek najpierw oczyszcza ciao poprzez post w cigu 9 dni. Od
10 dnia zaywa proszek (albo roztwr) o okrelonym skadzie (w
zalenoci od zaplanowanego wyniku kocowego). Proszek
spoywany jest codziennie przez miesic albo krcej (zaley od
spoywanej substancji i jej skadu). Po 40 dniach ciao nie
potrzebuje jedzenia albo domaga si jego minimalnych iloci, ktre
w cigu kilku miesicy naturalnie malej do zera, bo czowiek nie
czuje godu.
Wykonywane w tym czasie wiczenia duchowe, mocno aktywizuj
system wiatonony i, co za tym idzie, nerwowy. Proszek i
wiczenia powoduj take szybko wzrastajc aktywno mzgu
(obszar i promieniowanie) a szczeglnie przysadki i szyszynki. To
powoduje wiele zmian w caym czowieku. Odbir wiata,
rozumienie, komunikacja, umiejtnoci to wszystko mocno
zmienia si u danego czowieka.
Dla wikszoci, czyli dla ludzi nieprzygotowanych, sposb
chemiczny to jak podr w jedn stron. Odwrcenie tak duej
aktywizacji systemu wiatononego jest prawie niemoliwe. Zanim,
teoretycznie, skoczyby si odwrotny proces, czowiek wczeniej
umarby z powodu obdu (szalestwa i niezrozumienia przez
otoczenie). Cierpienie to powodowane jest zbytnim uaktywnieniem
si niematerialnych zmysw. Do czowieka dociera duo informacji
rwnoczenie z rnych wymiarw. To co widzi i czuje mona
czciowo porwna do stanw wystpujcych po spoyciu
narkotyku, chocia jest to co zupenie innego. Myli tego czowieka
duo atwiej materializuj si, co powoduje, e wyobraenia oparte
na strachu tworz sytuacje niebezpieczne dla ycia.
Od 1995 roku David Hudson, poprzez seri prelekcji, rozpropagowa
odkryte przez siebie substancje. Jego proszki odpowiaday swoim
dziaaniem i zachowaniem owym tajemniczym substancjom.
Badania przeprowadzane przez niego i wielu zainteresowanych
potwierdzaj niezwyke zachowania i dziaania na ciao oraz
psychik. Znajdziesz do duo opisw w internecie, jeeli
poszukasz nazw substancji, ktre wyej wymieniem.
165

WIADOME JEDZENIE
Sposb wiadomego jedzenia (J) to jedna z najskuteczniejszych
drg dla tych ludzi, ktrzy d do niejedzenia albo do idealnej (dla
siebie) diety. J daje ciau dokadnie to, co potrzebuje, we waciwej
iloci i czasie.
Oto jak praktykowa J. Kiedy poczujesz gd, zatrzymaj si na
chwil, odpr umys i ciao, eby zapyta si: Co to jest?.
Nastpnie nastaw si tylko na POCZUCIE odpowiedzi. Przyczyn
masz poczu wic nie myl o niej, nie staraj si analizowa. Im
wicej czuciowy a mniej intelektualny proces odkrywania przyczyny
godu, tym bardziej przejawia si wiadomo. Proces mylenia
(intelekt, codzienna aktywno umysowa) jest mniejsz, bardziej
ograniczon sfer wiadomoci. Przekroczenie sfery intelektu
pozwala dogbniej zrozumie umys i ciao. Dlatego podczas
praktykowania J masz czu odpowied.
Czsto zdarza si tak, e gd znika ju w chwili rozlunienia i
wyciszenia si, co oznacza koniec sesji J. Jeeli jednak poczucie
godu nie zniknie, to czuj dalej. Mog pojawi si obraz lub emocje.
Dzieje si tak dlatego, e zablokowane emocje, myli albo schematy
mylowe, kiedy s wypychane na zewntrz, najpierw s odczuwane
jako gd.
Jeeli zaraz po odczuciu godu mylisz o jedzeniu a potem zjesz co,
to (mwic obrazowo) wpychasz (jakby zasypujesz) zablokowane
emocje, obrazy, myli z powrotem do wewntrz sfery psychicznej.
Jeeli jednak wstrzymasz si z natychmiastowym zaspokojeniem
aknienia, nastawisz si na poczucie tego, co podwiadomo
wypycha na zewntrz, to zwikszasz szans na ich ujawnienie si.
Ujawnione, mog zosta waciwie przetworzone, eby wicej nie
dryy czowieka.
Jeeli po rozlunieniu ciaa i umysu oraz nastawieniu si na czucie
przyczyny nadal czujesz gd, moesz zrobi nastpny krok. Zatem
teraz zapytaj si siebie, dokadnie co chcesz zje. Przesu w myli
rne pokarmy i poczuj, ktry z nich najbardziej pasuje ci.
166

Znalazszy takowy wyobra sobie przez kilka sekund, e jesz go.


Poczuj go w swojej jamie ustnej, przeyku, odku i jelitach.
Ponownie zapytaj si: Co to jest? i czuj odpowied.
Jeeli gd zniknie, zakocz tutaj, jeeli nie, czuj dalej. Take teraz
emocje, obraz(y) albo znaczce myli mog pojawi si, eby mg
rozwiza zablokowany problem z gbi. Rozkoszuj si nimi
(obrazy, emocje) czyli pozwl im w peni przepyn przez ciebie i
zawadn tob. Poczuj je w caym ciele i umyle, zjednocz si z
nimi, eby zrozumia lepiej, czym naprawd s i co za proces w
tobie zachodzi. Kiedy przejd, speniwszy swoj rol, nigdy wicej
nie spowoduj u ciebie poczucia godu.
Jeeli twoje ciao naprawd potrzebuje okrelonych substancji,
wtedy nadal bdziesz czu gd kontynuuj J. We pokarm, na
ktry poczue ochot. Zrb to w peni wiadomie. Czuj kady swj
ruch i reakcj, kiedy i w jaki sposb bierzesz to, tniesz, gotujesz,
przez cay czas przygotowywania. Nadal uwanie obserwuj czuciem
siebie a gwnie swoje emocje, reakcje ciaa i intelektu. Nadal
koncentruj si na pytaniu: Co to jest? i oczekuj, ale tylko czuciem,
na odpowied. Caa procedura przygotowywania jedzenia
(rozpoczynajca si od wstania, zrobienia pierwszego kroku w jego
kierunku, np. eby go kupi) jest kontemplacj. Jeeli gd nie
zniknie, przejd do nastpnego etapu J.
Siedzisz teraz przed pokarmem, na ktry czujesz ochot. Powoli we
kawaek, cay czas obserwujc czuciem kady najdrobniejszy ruch
oraz reakcje ciaa, umysu i psychiki. Zatrzymaj pokarm przed
nosem i powchaj go, rozkoszuj si jego zapachem przez jaki czas.
Zagbiaj si w ten zapach cay czas uwanie obserwujc i czekajc
emocjonalnie na odpowied na pytanie Co to jest?. Pamitaj,
odpowied masz poczu, nie pozwoli intelektowi na utworzenie jej.
I znowu to samo, co moe nastpi, albo gd zniknie, albo pojawi
si emocja, obraz, myli. Jeeli nie, kontynuuj.
Dopiero teraz ugry przygotowany pokarm. Trzymaj go w jamie
ustnej i rozkoszuj si nim. Czuj wszystkie reakcje ciaa, psychiki i
intelektu. CZUJ, CZUJ i CZUJ, obserwuj i nie myl.

167

Nastpnie to jest bardzo wane uj go dugo, nie krcej ni trzy


minuty. Im duej trzymasz go (nawet do kilku godzin) w jamie
ustnej, ujesz i sczysz midzy zbami, tym lepiej. Zazwyczaj 3 do
5 minut wystarcza. Pokarm, ktry ujesz zmieni smak raz albo
wicej razy. Nie poykaj go przed zmian smaku, jeeli chcesz, eby
to by proces J. Czsto poczujesz, e smak utego pokarmu zmieni
si na nieprzyjemny. To wskazwka ciaa, eby cao wyplu. Ciao
wzio dla siebie wszystko, co potrzebowao z pokarmu.
Jeeli jednak smak nadal jest dobry, to poknij pokarm powolutku, w
peni wiadomoci i czucia. Pamitaj, eby poyka dopiero wtedy,
kiedy w caoci zamieni si w pyn (albo jednorodn rzadk papk).
CZUJ, CZUJ i CZUJ, obserwuj i nie myl.
W ten sposb postpuj z kadym kawakiem a poczujesz, e jeste
syty. Wtedy bdziesz ju wiedzia, e to bya tzw rzeczywista
potrzeba ciaa na okrelone substancje (bez wzgldu na co zostao to
zuyte). Dae to ciau, we waciwej iloci i czasie wic wykazae
najlepsz trosk o niego .
Dziki stosowaniu J stajesz si bardziej wiadomy czynnoci (nie
tylko jedzenia), ktre wykonujesz. Czynnoci te zaczynaj si od
poczucia godu lub pragnienia. Wtedy, postpujc zgodnie z
procedur, odkrywasz to, co jest rzeczywist przyczyn czucia
godu. Jeeli nie jest to rzeczywista potrzeba ciaa, nie bdziesz
wprowadza do niego zbdnych mu substancji. Najlepsza troska nad
ciaem nastpuje wtedy, kiedy dajesz mu dokadnie to, co
potrzebuje, we waciwej iloci i o odpowiednim czasie.
Dziki J moesz stawa si niejedzcym bardziej wiadomie, bez
zmuszania (walki) i nieporozumie, bez robienia wielu bdw
ranicych ciao. Odkrywasz prawdziwy zwizek midzy Ziemi a
twoim ciaem i psychik. Kiedy w kocu jedzenie przestanie
odgrywa rol w tym zwizku, w sposb naturalny stanie si
niepotrzebne i odpadnie od ciebie jako niepotrzebna cz tej gry
zwanej yciem na Ziemi.
J jest jedn z tych czynnoci, ktre powoduj, e stajesz si
bardziej wiadomy JA. Im bardziej JA przejawia si przez umys (a
co za tym idzie ciao), tym wicej rozwiza poznajesz, tym lepiej
168

widzisz, czujesz i rozumiesz, a mniej masz pyta. JA jest rdem


wiadomoci, wiata, Mioci, ycia, dlatego jest jedynym
czynnikiem utrzymujcym istnienie, ycie i dziaanie twojego
umysu oraz ciaa. Tak naprawd, to nic nie potrzebujesz, poniewa
jeste rdem wszystkiego. Jedynie moesz (albo nie) POZWOLI
rdu przejawia si.
W codziennej rzeczywistoci JA jest zasonite intelektualn
dziaalnoci umysu. Ta cz (intelekt) zajmuje prawie ca sfer
ludzkiego umysu. J i inne wiadomie techniki robienia czego,
pozwalaj intelektowi uciszy si, sta si bardziej pasywnym i, co
za tym idzie, bardziej odbiorczym na zawsze istniejcy gos intuicji.
A poniewa intuicja jest bezporednim cznikiem do JA, wie
wszystko, ma rozwizania na wszystko, daje ci cokolwiek naprawd
potrzebujesz.
wiadome jedzenie, wiadome spanie, wiadome mwienie ...
cokolwiek by to byo innego robionego wiadomie, pozwala ci
rozszerza sfer wiadomoci, w ktrej yjesz. Kiedy wystarczajco
j rozszerzysz, nie bdziesz mia wicej adnych pyta, poniewa
bdziesz naprawd wiedzia. W takim przypadku, stanie si
niejedzcym, czowiekiem yjcym w peni wiatem, bycie
niezalenym od temperatury itd. (co sobie wyobrazisz) jest tylko
spraw zwykego postanowienia.

WASNY
Kady czowiek jest inny, jest innym wiatem. Zatem jak (o ile w
ogle to moliwe) opracowa sposb waciwy (we wszystkich
szczegach) dla kadego? Wierzysz, e kto moe t prac zrobi za
ciebie?
Dla ciebie najwaciwszy jest twj wasny sposb, zawierajcy (albo
nie) elementy wszystkich powyszych i moe jeszcze innych
sposobw. Opracowujesz go na bazie zebranych informacji i
dowiadcze w tym temacie.
Jednemu podoba si systematyczna, powolna praca i cierpliwo;
169

drugi woli od razu, choby siowo, osign zaplanowany wynik; a


inny wybiera drog rodka. Jedni preferuj skupi si na stronie
duchowej, drudzy musz mie dowody, bo dla nich wszystko
musi by logicznie, a inni cz serce z rozumem. I tak dalej.
Zatem, jak atwo stwierdzi, dziki rnorodnoci charakterw
ludzi, dla kadego co innego jest najlepsze.
Majc informacje o wielu moliwych sposobach dostosowania
czowieka do ycia bez jedzenia, moesz z nich zoy swj wasny.
Takim przykadowym sposobem wasnym moe by ten, w ktrym
zawierasz udelikatnianie diety (naturalny). Jednoczenie spdzasz
duo czasu na wiczenia uduchawiajce (duchowy). Przy okazji
stwierdzasz, e moesz je co drugi dzie a potem moe rzadziej
(naprzemienny). Postanawiasz te je bardziej wiadomie, eby
ciau da tylko to, tyle i wtedy, co, ile i kiedy potrzebuje (J).
Szukasz te materiaw, rozmylasz, bierzesz udzia w spotkaniach,
grupach dyskusyjnych, czytasz itp. (filozoficzno-intelektualny).
Poza tym regularnie patrzysz w Soce i chodzisz boso po ziemi
(soneczna) a w okresach postw spoywasz biay proszek zota
(alchemiczna).
W miar praktykowania moesz poczu, e nie wszystko ci pasuje;
wtedy zmieniasz swj wasny sposb. Raz ustalony nie musi by
niezmienny, bo najwaniejsze jest tu to, eby dowiadczajc
posuwa si na drodze do celu.
Twoja droga do inedii jest inna, ni pozostaych ludzi. Zamiast
naladowa kogo, sam moesz opracowa twj sposb, korzystajc
midzy innymi z:

informacji dostpnych w publikacjach moich i innych ludzi;

opisw ludzi dzielcych si dowiadczeniami na forach


internetowych;

tekstw biografii witych czy niemiertelnych;

wskazwek udzielanych przez inedykw, niejedzcych i


poszczcych w filmach, wywiadach publikowanych w
internecie;

modyfikujc przystosowanie siedmiotygodniowe opisane


dalej.

170

PRZYGOTOWANIE W SIEDEM TYGODNI


W Chinach powszechnie znanym pojciem jest b-g. dosowne
znaczenie: b unika, g zboe, jedzenie. Obecnie b-g moe
by rozumiane te jako inedia, niejedzenie, post albo rzadkie
jedzenie w mini ilociach.
Kiedy w Chinach rozmawiaem z ludmi zainteresowanymi b-g
stwierdziem, e sama idea jest tam powszechnie znana i ludzie nie
dziwi si komu, kto poci. Zainteresowanie tematem jest due,
jednak wiedza wrd zainteresowanych tematem przystosowania do
ycia bez jedzenia, jest maa.
Rozmawiajc z ludmi powanie zainteresowanymi b-g byem
proszony o dokadne opisanie mojej metody dojcia do inedii. Moi
rozmwcy wczeniej przeczytali Styl ycia Bez Jedzenia, w
ktrym opisaem rne moliwe sposoby przystosowania ciaa do
ycia bez jedzenia. Podkreliem w ksice, e nie istnieje
uniwersalny sposb, bo kady czowiek ma swoj wasn drog.
Mimo tego oni nadal nalegali, ebym opisa sposb, wedug ktrego
mona wej w inedi albo niejedzenie.
Z jednej strony wiem i nadal to twierdz, e kady czowiek jest
inny, dlatego nie ma jednego skutecznego sposobu dla wszystkich na
dostosowanie do inedii. Z drugiej strony widz szczere denie ludzi
do inedii czy niejedzenia i wynikajce z tego szukanie sposobw.
W nastpnym rozdziale opisaem w skrcie sposb przystosowania
ciaa do niejedzenia czy nawet inedii.
Sposb ten moesz modyfikowa, gdy po pierwsze nie jest
doskonay, po drugie twoje okolicznoci ycia zmieniaj si, po
trzecie sam czujesz, co ci suy a co nie.
Moliwe, e praktyczne spenienie opisanych poniej wszystkich
wymogw i warunkw dotyczcych przystosowania ciaa do
niejedzenia bdzie dla ciebie niemoliwe. Tym nie musisz martwi
si. Spenij wszystkie te wymogi, ktre praktycznie moesz.
Zapewnij sobie najlepsze warunki przystosowania, ktre potrafisz.
Przejd przez przygotowanie tak skutecznie, jak potrafisz. Innymi
171

sowy zrb co moesz i jak moesz najlepiej reszt nie martw


si.
Tak czy inaczej najwaniejsze ma odby si w twoim umyle.
Teoretycznie rzecz traktujc, moesz sta si inedykiem poprzez
zwyke postanowienie, bez jakichkolwiek przygotowa i
przystosowa.
W praktyce rnie to bywa, poniewa kady czowiek jest innym
wiatem, dlatego kady ma swoj drog, ktra jest inna od
wszystkich pozostaych.
Im bardziej jeste wiadomy, czym na prawd jeste, tym mniej
potrzebujesz z materialnego wiata i tym mniej szukasz w materii,
bo wiesz, e materia jest obrazem w umyle. Jeeli czujesz, e
jeszcze nie wiesz wystarczajco, to czytaj dalej, o przystosowaniu
siedmiotygodniowym. Jednak bd wiadomy faktu, e to tylko
informacje.

172

PRZYSTOSOWANIE
SIEDMIOTYGODNIOWE

WICZENIA FIZYCZNE
WICZENIA ENERGETYZUJCE
WICZENIA UMYSOWE

PRZYGOTOWANIE
min. trzy miesice

MIEJSCE

OPIEKUN

PRZYSTOSOWANIE
siedem tygodni
waciwe odywianie
wiczenia energetyzujce
wiczenia umysowe
uregulowanie snu
ochrona przed promieniowaniem
zblienie do przyrody
zmiana diety
POWRT

Postanowiem opisa szczegowiej zesp dziaa, ktre moe


wykona czowiek dcy do przystosowania ciaa do ycia bez
jedzenia.
Zaznaczam, e jest to droga dla tych ludzi, ktrzy s wystarczajco
rozsdni aby przerwa, eby nie zaszkodzi ciau, kiedy stwierdz,
e jest to droga zbyt trudna. Jeeli postanowisz zastosowa to
przystosowanie dziaasz na wasn odpowiedzialno.
173

Radz tego przystosowania nie podejmowa, jeeli nie masz


wystarczajcego dowiadczenia z poszczeniem. Uwaam, e
minimalne wymagane dowiadczenie to trzy posty po trzy tygodnie
kady, w odstpach midzy nimi nie krtszych ni trzy miesice.
Czy przeszede takie posty z atwoci i po tych trzech tygodniach
czue si dobrze? Czy czue wtedy, e spokojnie mgby poci
duej z korzyci dla ciaa i umysu?
Jeeli jeste pewny pozytywnych odpowiedzi, to moesz mie w
sobie potencja aby przej dusze okresy bez jedzenia.
Konieczny warunek do spenienia dotyczy stanu zdrowia. W
wymienionych stanach ciaa lub umysu nie wolno rozpoczyna
przystosowania lub poszczenia:

wszczepiony rozrusznik serca lub inne urzdzenia


wspomagajce albo zastpujce prac wanych dla ycia
narzdw wewntrznych ciaa;

ciao z przeszczepionym narzdem;

przypadki kiedy wymagane jest branie rodkw


obniajcych odporno immunologiczn;

nadmierna otyo;

nadmierne wychudzenie;

choroby umysowe;

powane choroby powodujce bardzo niski poziom energii


yciowej chorego;

choroby wymagajce staej opieki, dializy, operacji czy


innych zabiegw lub brania lekw, bez ktrych nastpuje
znaczne pogorszenie stanu zdrowia;

narkomania lub uzalenienie od urzdze elektronicznych


(np. telefon, komputer, telewizor);

niepewno, czy wtpliwo co do penego sukcesu w tym


przystosowaniu.
Poza tym, poci nie powinni:

niepenoletni;

kobiety w ciy;

kobiety karmice piersi;

ludzie ciko fizycznie pracujcy;

winiowie;

onierze w subie czynnej.


174

Proponuj, zanim postanowisz ostatecznie, id do mdrego


dietetyka, ktry ma wystarczajce dowiadczenie w leczeniu ludzi
postami. Popro tego lekarza niech zbada ci w peni i wyda zgod
na dugie poszczenie.

PRZYGOTOWANIE
Zanim rozpoczniesz sposb siedmiotygodniowy powiniene
przygotowa ciao i umys. Rozpoczcie bez przygotowania
znacznie zmniejsza moliwo osignicia oczekiwanego wyniku.
Samo przygotowanie powinno trwa nie krcej ni trzy miesice.
Korzystniej jest kiedy trwa duej, na przykad p roku albo nawet
rok. Tutaj nie ma powodu do popiechu. Jest do zrobienia wiele
zmian w ciele, jego systemie nerwowym i przepywie energii.
Podczas przygotowania skupiasz si gwnie na:
1. waciwym odywianiu;
2. wiczeniach energetyzujcych;
3. wiczeniach umysowych;
4. uregulowaniu snu;
5. ochronie przed szkodliwym promieniowaniem;
6. zblieniem do przyrody;
7. zmianie diety.

1. WACIWE ODYWIANIE
O tym napisany jest cay obszerny rozdzia w dalszej czci tej
ksiki. Celem wprowadzenia waciwego odywiania jest
przyblienie ciaa do dziaania zgodnie z zasadami przyrody. Ciao
czowieka jest czci przyrody, dlatego w peni podlega jej
zasadom. Jeeli prowadzisz ciao zgodnie z zasadami przyrody, to
utrzymujesz go w doskonaym stanie.
Przyswj sobie informacje zawarte w rozdziale zasady waciwego
odywiania nawet, jeeli nie zamierzasz przystosowywa ciaa do
175

ycia bez jedzenia. Odywianie wedug tych zasad wpywa


korzystnie na zdrowie i wydua ycie ciaa.

2. WICZENIA ENERGETYZUJCE
Proponuj, przyswj sobie tego rodzaju wiczenia niektre
opisaem. Warto wykonywa je regularnie co najmniej raz dziennie,
najkorzystniej wczenie rano. Niech to bdzie twoim nawykiem.
Potem, w czasie siedmiotygodniowego przystosowania, wiczenia
energetyzujce bd jednym z najbardziej niezbdnych narzdzi.
Bez wicze energetyzujcych kontynuacja przystosowania moe
okaza si niemoliwa.

3. WICZENIA UMYSOWE
Mam tutaj na myli gwnie kontemplacj biernoci, kontemplacj
radoci i wizualizacj o nich ju przeczytae. Wanie te trzy
wiczenia stanowi najwaniejsze narzdzia caego
siedmiotygodniowego przystosowania. One stanowi trzon,
wszystko inne to uatwiajce przystosowanie dodatki. Dlatego
proponuj, skup si na wyrobieniu sobie nawyku waciwego i
regularnego wykonywania tych wicze umysowych.
Zapewne pamitasz, co powtarzam, e inedia i niejedzenie to skutek
uboczny rozszerzania sfery wiadomoci, w ktrej czowiek yje.
Zatem celem jest rozszerzenie tej sfery, dlatego wiczenia umysowe
stanowi trzon przystosowania ciaa do inedii czy niejedzenia.

WICZENIA ROZLUNIAJCE
Warto nauczy si cakowitego fizycznego rozlunienia ciaa, gdy
stopie rozlunienia fizycznego ma wpyw na skuteczno wicze
umysowych.
Poza tym warto takie wiczenie wykonywa bezporednio przed
zaniciem, eby ciao zasypiao z rozlunionymi miniami. Dziki
temu fizyczny odpoczynek ciaa bdzie maksymalny. Spanie z
niewiadomie napitymi miniami jest przyczyn chorb, ktre
176

mona usun jedynie przez rozlunienie mini.


Wielu ludzi nie czuje, e ma napite minie. Dla przykadu,
sprawd teraz i potem, kilka razy dziennie czy minie twoich
szczk, karku, barkw s zupenie lune, czy moe niepotrzebnie
napinasz je niewiadomie?
W literaturze jest opisanych wiele wicze relaksacyjnych. Do
popularnym jest sawasana (moe by inaczej pisane, np. shaw...
shav..., sav...) pochodzce z jogi. atwo znajdziesz jego opis. Tutaj
w skrcie.
Kadziesz si na rwnej powierzchni na plecach, z wyprostowanymi
koczynami wzdu ciaa. Stopy rozsunite na 30 do 60 cm. Rce
odsunite na boki ciaa na 10 do 30 cm.
Rozlunij cae ciao. Zrb swobodnie kilka gbszych, swobodnych
oddechw, eby pogbi rozlunienie ciaa.
Nastpnie po kolei przeskanuj cae ciao w celu zauwaenia napi i
usunicia ich. Moesz zacz od czubka gowy. Poczuj czubek
gowy i ewentualnie rozlunij panujce tam napicie.
Nastpnie przesu uwag na boki gowy, uszy, ty gowy usu
wszelkie napicia po drodze. Zrb to samo na twarzy, od czoa a do
podbrdka. Zauwaysz napite minie oczu, zacinite szczki,
moe inne minie twarzy po kolei rozlunij je wiadomie.
Teraz skup si na szyi i na karku jeeli stwierdzisz napicia,
rozlunij minie.
Kontynuuj w ten sposb, od barkw a do palcw rk. Potem od
barkw, poprzez klatk piersiow, brzuch i to samo: minie plecw,
z gry w d do poladkw.
Nadal posuwaj si w ten sposb, rozluniaj minie, usuwaj nawet te
najmniejsze napicia, a dojdziesz do palcw stp.
Potem zrb to samo zaczynajc od palcw stp, posuwajc si w
gr, a dojdziesz do czubka gowy.
Po tym lub innym wiczeniu rozluniajcym cae ciao powiniene
poczu, e jest wygodnie cikie i przyjemne. Teraz jeszcze wyobra
sobie, e ciepo swobodnie rozpywa si w caym ciele, jeszcze
bardziej relaksujc je.
Kiedy pierwszy raz robisz wiczenie rozluniajce minie, to pena
relaksacja ciaa moe zaj ci dwadziecia minut albo duej. wicz
177

regularnie, codziennie, eby potem z atwoci wej w stan penego


relaksu. Po wielu razach dojdziesz do umiejtnoci osignicia stanu
penego rozlunienia ciaa w kilka minut a potem nawet w
kilkadziesit sekund.
Jeeli w czasie wykonywania wiczenia relaksujcego zaniesz, to
dobrze. pij zdrowo, bo dziki temu ciao dobrze wypocznie.
Zazwyczaj jest tak, e jeeli zmczony pooysz si w nocy do ka
i robisz to wiczenie, to zasypiasz.
Innym rozwizaniem jest zmiana pozycji na siedzc. Siedzc te
rozlunij minie, jak opisane powyej. Zostawisz tylko te minie
napite, oczywicie, ktre utrzymuj postaw siedzc.
atwo jest robi wiczenia umysowe zaraz po obudzeniu si,
najlepiej jeszcze przed wschodem soca. Czowiek zazwyczaj budzi
si ze zrelaksowanym ciaem. Jest wtedy przyjemnie polee w
ciepym ku. Ten czas wanie warto wykorzysta na wiczenia
umysowe, bo wtedy czsto wychodz dobrze.
wiczenia umysowe zazwyczaj wykonuje si w postawie siedzcej,
eby nie zasn. Wtedy te przepyw energii przez wiczcego jest
korzystniejszy.
Jeeli jeste zmczony wykonujc wiczenie relaksacyjne lub
umysowe, to nawet w postawie siedzcej moesz zasn. Wczeniej
zabezpiecz si wokoo przed ewentualnym przewrceniem si.

4. UREGULOWANIE SNU
Dla czowieka najkorzystniej jest y zgodnie z rytmami przyrody.
Rytmy biologiczne ciaa czowieka s cile powizane z rytmami
przyrody. Sen, jego czas i fazy te podlegaj tym rytmom. W czasie
snu odbywaj si procesy w narzdach, systemie nerwowym i
psychice czowieka, ktre nie mog odby si poza snem. Zatem,
jeeli sen jest zaburzony, to te procesy te na tym cierpi.
Zaburzenie oznacza, e sen jest zbyt krtki lub odbywa si w innym
czasie ni rytmy biologiczne tego wymagaj.
Praktycznie podchodzc do regulacji snu naley pamita, eby
chodzi spa wczenie i wstawa wczenie, najlepiej tak jak soce
178

zachodzi i wschodzi.
Jeeli mieszkasz daleko od rwnika, to dowiadczasz duych zmian
dugoci nocy w stosunku do dnia w zalenoci od pory roku.
Prawdopodobnie nie bdziesz mg atwo dostosowa czasu spania
do czasu nocy, bo wtedy sen byby zbyt dugi. Jednak moesz
postanowi, e chodzisz spa przed godzin 22 i wstajesz nie
pniej ni o godz. 7.
Jeeli byoby to dla ciebie zbyt niewygodne, to moesz postanowi
chodzi spa midzy 22 a 23 ale nie pniej. Pniejsze zasypianie
powoduje zaburzenie biologicznego procesu oczyszczania ciaa, w
ktrym wtroba ma znaczcy udzia. Po oczyszczeniu ciaa wtroba
musi jeszcze odpocz. Jeeli idziesz spa po godz. 23, to zabierasz
wtrobie cenny czas. Skutkiem takiego traktowania ciaa proces jego
starzenia si przyspiesza, a system obronny osabia si.
Przygotowujc si do inedii lub niejedzenia naley doprowadzi
ciao i psychik do maksymalnie dobrego stanu. Trzeba by
zdrowym, eby sta si inedykiem. Sen odgrywa tutaj istotn rol.
Drugim niezwykle wanym czynnikiem jest ciemno. W czasie snu
ciao powinno znajdowa si w zupenej ciemnoci. Im gbsza
ciemno, tym peniejszy odpoczynek ciaa. Jeeli ciao pi w
pmroku albo, co gorsza w obecnoci wiata, to powoduje
niedorozwj umysowy. Gwnie chodzi o szyszynk i przysadk
mzgow, ktre s nadzwyczaj wane na drodze samorozwoju
duchowego.
Szczeglnie szyszynka potrzebuje penej ciemnoci podczas snu, bo
wtedy moe prawidowo funkcjonowa. Jeeli oczy pozbawione s
ciemnoci podczas snu, to szyszynka mniej rozwija si, a nawet
degeneruje. To utrudnia albo wrcz uniemoliwia rozwj duchowy.
Szyszynka odgrywa kluczow role podczas wicze umysowych
zwanych psychicznymi albo duchowymi. Wyniki osigane w tych
wiczeniach bezporednio zale od stanu szyszynki.
Trzeci wany czynnik podczas snu to cisza. Im ciszej w pokoju, tym
lepiej system nerwowy wypoczywa. Im goniej w pomieszczeniu,
tym wiksze trudnoci dla systemu nerwowego wic take psychiki.
Instynkt niepotrzebnie zuywa energi a fazy snu s zaburzone.
179

Przy okazji zwracam uwag na mae dzieci, ktrym rodzice


pozwalaj chodzi spa pno. Czasem widz, jak rodzice nie dbaj
o to, e ich dziecko jeszcze nie pi, mimo e godzina 22 ju mina.
Takie dziecko nie bdzie w peni zdrowe. Pne zasypianie wpynie
na jego rozwj, dlatego kiedy dziecko doronie, bdzie mniej
rozwinite ni jego potencja pozwala na to, kiedy byo dzieckiem. I
to bdzie win rodzicw.
Dlatego radz, dbaj o swoje dziecko, dla jego zdrowia i dugiego
ycia. Niech pi w ciszy i ciemnoci. Pki nie ma 7 lat, niech
zasypia midzy 19 a 20. Przed osigniciem 14 roku, niech zasypia
najpniej o 21. Dopiero, kiedy ciao dojrzeje, wic w wieku midzy
18 a 21 lat, moe sobie pozwoli na zasypianie do godz 22. Dziki
temu pokierujesz twoje dziecko w kierunku rozwinicia go na
silnego psychofizycznie czowieka.
Podsumowujc, w okresie przygotowania do siedmiotygodniowego
przejcia masz przyzwyczai ciao do spania we waciwym czasie,
w ciemnoci i ciszy.

5. OCHRONA PRZED
SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM
Radz, unikaj miejsc zamieszkania i zabezpieczaj swoje miejsca
przebywania tak, eby nie dostaway si i nie powstaway tam:
1. fale i pola elektromagnetyczne;
2. pola magnetyczne;
3. pola elektrostatyczne;
4. promieniowanie jonizujce i radioaktywne;
5. promieniowanie geopatyczne.
ad 1. Szczeglnie szkodliwe s czstotliwoci piecw
mikrofalowych, nadajnikw telefonii komrkowej, radaru,
radiowych, telewizyjnych i sieci bezprzewodowych.
Z powodu powszechnego wystpowania bezprzewodowych sieci
internetowych (popularne WiFi) i uywania telefonw
komrkowych oraz innych bezprzewodowych urzdze, zdrowie
obecnych dzieci jest gorsze od zdrowia ich rodzicw a dugo ycia
180

dzieci bdzie krtsza ni ich rodzicw.


Takie zagszczenie fal elektromagnetycznych wysokiej
czstotliwoci jest jednym z kilku najsilniejszych czynnikw
powodujcych degeneracj cia biologicznych, gwnie czowieka w
miastach. Skutkuje to osabieniem systemu obronnego ciaa,
gwatownym wzrostem liczby zachorowa i skrceniem czasu ycia.

Mam nadziej, e nie naleysz do tych elektronicznych zombi,


ktrych wida wokoo coraz wicej. Id wpatrujc si w ekraniki
trzymane w rkach. pi z wczonym telefonem przy ku. Przez
to ich energia jest zasysana przez wampiry. Oni yj jak w transie,
zapomniawszy o tym, e s czci przyrody, w ktrej nie ma
elektroniki. Elektronika zabija intuicj, osabia intelekt i programuje
instynkt tak, eby czowiek stawa si coraz mniej wiadomym
niewolnikiem. Spjrz w oczy takiemu ile wiadomoci i ile ycia
tam zostao?
Jeeli chcesz mie zdrowe i odporne ciao, sprawny system
nerwowy i jeeli chcesz rozwija umiejtno uywania intuicji,
szczeglnie telepatii, to zabezpiecz swoje mieszkanie, miejsce pracy,
181

a szczeglnie sypialni. Uywaj tylko przewodowych urzdze


elektronicznych, ktre maj dobre uziemienie. Ekranuj
pomieszczenia, w ktrych najczciej przebywasz, szczeglnie
sypialni przed falami elektromagnetycznymi wysokiej
czstotliwoci.
Moesz uy miernikw natenia pola elektromagnetycznego, eby
sprawdzi jego poziom przed i po ekranowaniu pomieszcze.
Jeeli mieszkasz w domku, z dala od anten nadajnikw, moe w
przyrodzie, to cakiem moliwe, e masz wystarczajco niskie
natenie pola elektromagnetycznego i nie musisz stosowa
ekranw. Wtedy jedynie pamitaj, eby nie uywa elektroniki
bezprzewodowej poza przypadkami nadzwyczajnej koniecznoci.
Kuchenka mikrofalowa nie nadaje si do gotowania ani nawet
podgrzewania ywnoci. Niszczy struktur ywnoci tak, e ta staje
si cakowicie martwa. Dlatego nie spoywaj czegokolwiek, co byo
w kuchence mikrofalowej mao e jest to martwe, to jeszcze
bardzo osabia organizmy ywe.
Jeeli nie wierzysz, to podlewaj roliny ochodzona wod, ktra bya
przedtem zagotowana w kuchence mikrofalowej i zobaczysz jak
szybko degeneruj i gin.
Pamitasz, co napisaem o strukturze wody? Mikrofalwki potrafi
zniszczy kad struktur wody podtrzymujc ycie.
ad.2. Gdyby zdarzyo ci si przebywa w pobliu urzdze
przemysowych tworzcych silne pole magnetyczne, np. generatory,
transformatory, silniki, to rozwizaniem jest opuszczenie tego
miejsca im szybciej, tym lepiej.
ad.3. Silne pola elektrostatyczne mog tworzy si wok urzdze i
przewodw wysokiego napicia. Moesz wtedy zaoy metalowy
ekran i dokadnie uziemi go albo lepiej opu to miejsce.
Jeeli natomiast masz w domu plastikowy dywan, to korzystniej dla
zdrowia bdzie pozby si go. Jeeli nie chcesz, to spryskaj go
pynem przeciw elektrostatycznym.
ad.4. Promieniowania jonizujce i radioaktywne mog wystpowa
przy urzdzeniach emitujcych wysokie napicie, zawierajcych
pierwiastki radioaktywne i przy aparatach rentgenowskich wtedy
182

trzeba je usun albo zmieni miejsce swojego przebywania.


Promieniowania jonizujce i radioaktywne wystpuj te w
przyrodzie. S emitowane przez niektre mineray i gaz radon.
Radon jest do powszechny. Jego stenie moe by due w
piwnicach, tunelach, jaskiniach, ziemiankach, studniach itp. Jeeli
twoje mieszkanie jest pod powierzchni ziemi, to sprawd zwarto
radonu w powietrzu. Z tego powodu naley spa co najmniej 20 cm
nad podog.
Rzadko kiedy, ale zdarza si, e budynek ma ciany o zawyonym
promieniowaniu radioaktywnym. Wikszo ludzi w takim budynku
le czuje si i choruje. Objawy znikaj po kilku dniach pobytu poza
budynkiem. Jeeli masz wtpliwoci, to zmierz poziom
promieniowania cian.
ad.5. W przyrodzie wiele jest miejsc o negatywnym dla czowieka
oddziaywaniu mowa o tak zwanym promieniowaniu
geopatycznym. To negatywnie dziaajce na ludzi promieniowanie
wystpuje nad wieloma ciekami wodnymi, podziemnymi
formacjami skalnymi, uskokami tektonicznymi, jamami itp.
Take skrzyowania siatki geopatycznej s szkodliwe dla ludzi. Tego
rodzaju promieniowania geopatyczne moe wykry wprawny
radiesteta. Warto takiego zaprosi do domu.
Czsto ludzie choruj wanie dlatego, e mieszkaj nad ciekiem
wodnym albo maj biurko czy ko ustawione w miejscu
skrzyowania siatki geopatycznej. Samo usunicie si z takiego
miejsca powoduje wyzdrowienie.
Warto pamita, e ciao czowieka jest wraliwym odbiornikiem fal
i promieniowa, ktre czsto nazywane s energiami. Powszechnie
znane nauki takie jak radiestezja i fng shi zajmuj si badaniem
otoczenia pod tym wzgldem. Korzystaj z ich odkry i rozwiza
dla ochrony zdrowia.

6. ZBLIENIE DO PRZYRODY
Czowiek jest nierozerwaln czci przyrody. Cakowite oderwanie
czowieka od przyrody oznacza jego zagad. Im dalej czowiek yje
183

od przyrody, tym szybciej si degeneruje, poniewa energia yciowa


jest w przyrodzie.
Jak czujesz si w miecie, a jak w lesie, nad jeziorem, w grach, nad
morzem?
Czujesz rnic, ile energii yciowej jest w tobie po godzinach
przebywania w biurze, w budynku ze sztucznym owietleniem, a ile
po dniu spdzonym nad jeziorem, w grach, w lesie albo nad
morzem?
Rnica jest wielka prawda? Wyranie czujesz, e biuro, sztucznie
owietlone w betonowym budynku, wysysa energi yciow z
ciebie. Natomiast w przyrodzie dzieje si odwrotnie naturalnie
dostajesz energi yciow.
Ta energia zawarta w przyrodzie jest naturalnym poywieniem ludzi,
zwierzt, rolin. Ziemia i soce emanuj t energi yciow i
waciwie wprawiaj j w ruch. Ruch tej energii jest zaburzony i
osabiony w miastach, szczeglnie w budynkach.
Jeeli zmierzasz w kierunku ycia bez jedzenia, przebywaj w
przyrodzie, najlepiej cay czas. Znacznie uatwia to przystosowanie
ciaa do nowego rodzaju zasilania. Zwikszenie zasilania ciaa
jedzeniem w postaci energii z przyrody jest przejciowym etapem na
drodze do niejedzenia.

7. ZMIANA DIETY
Zmiana diety podczas przygotowania do siedmiotygodniowego
przejcia jest wyjtkowym procesem, gdy rni si od innych
zmian diet przeprowadzanych przez ludzi z powodw zdrowotnych,
religijnych, wierze czy filozofii yciowej.
W tym przypadku zamiast wyraenia zmiana diety mona
powiedzie sublimacja diety. Sublimacja to proces robienia
czego coraz delikatniejszym i czystszym.
W procesie zmiany diety wanie o to chodzi, eby zjadane pokarmy
byy coraz delikatniejsze pod wzgldem gstoci materii, a coraz
bardziej energetyczne pod wzgldem wibracji.
Chodzi o energetyczn otoczk albo niewidzialne promieniowanie
184

wok pokarmu, czyli jego aur. Jeeli spojrzysz na aur rnych


substancji zjadanych przez ludzi, to stwierdzisz, e rni si
barwami i jasnoci. Od pokarmw o ciemnej, prawie czarnej aurze,
do pokarmw wygldajcych jak wiecce rdo wiata, o
zabarwieniu aury biao-srebrno-zocistym. Zapewne domylasz si,
e te pierwsze s pokarmem o najniszej wibracji, a te ostatnie o
najwyszej.
Podczas przygotowania, stopniowo rezygnujc z normalnego
jedzenia, pobierasz coraz wicej jedzenia w postaci energii z
kosmosu i Ziemi.
Podczas siedmiotygodniowego przystosowania, stopniowo
rezygnujc z pobierania energii z zewntrz, zwikszasz zasilanie /
tworzenie ciaa z umysu.
Wniosek z tego pynie taki, e aby mc rozpocz
siedmiotygodniowe przystosowanie, twoje ciao powinno ju by
zasilane energi z zewntrz czyli z kosmosu i Ziemi. Dlatego
opisane powyej czynniki przygotowania s wane.
Zmiana diety moe odbywa si wedle procesu udelikatniania diety
opisanej w rozdziale NATURALNY, z dziau SPOSOBY. W skrcie
polega to na stopniowym usuwaniu pokarmw o najniszych
wibracjach i zastpowanie ich tymi o najwyszych.
Do opisu sposobu naturalnego dodam istotn uwag.
W czasie udelikatniania diety, kiedy przechodzisz na soki owocowe,
najkorzystniej jest wysysa je z owocw podczas ucia. Ugry
owoc, uj wystarczajco dugo, eby wyssa sok, zmiesza go
dobrze ze lin i pokn, a resztki wypluj.
Jeeli jednak musisz wyciska sok, to w rcznej wyciskarce, nie
elektrycznej. Rb to bezporednio przed wypiciem i uj ten sok
dugo w ustach, tak jakby jad owoc. To jest wane dla waciwego
trawienia. Jeeli ujesz za krtko, to w jelitach nastpuje wicej
gnicia ni trawienia.
Poza tym, proponuj, nie uywaj elektrycznych sokowirwek czy
mikserw.
185

Po pierwsze: aura tak otrzymanego soku wyglda duo gorzej ni


aura owocu. Jest to zrozumiae, bo przecie owoc przechodzi
mczarnie w elektrycznej maszynie. Wyobra sobie, co czuby
bdc na jego miejscu. Owoce to yjce organizmy o sferze
wiadomoci bardziej rozszerzonej ni to ma miejsce u ludzi.
Po drugie: eby proces trawienia odby si prawidowo, konieczne
jest dokadne wymieszanie pokarmu ze lin. Jeeli pijesz sok czy
zmiksowany owoc, to nie gryziesz. Samo gryzienie to nie tylko
mieszanie ze lin, to take wana funkcja piezoelektryczna zbw,
ktra jest czci procesu trawienia od strony nerwowej i
energetycznej.
Oto uproszczony wykaz pokarmw w kolejnoci od
najdelikatniejszych, czyli tych o najwyszych wibracjach, energii i
najjaniej wieccych. Wykaz ten nie jest bezwzgldny, to znaczy,
kolejno moe by inna w zalenoci od miejsca na Ziemi.
Zaoyem, e powietrze, woda i ziemia s idealnie czyste jak w
nieskaonej przyrodzie.
1. woda wypywajca ze skay w grach
2. dojrzae owoce na drzewie, krzewie
3. dojrzae orzechy i nasiona na rolinie
4. ywe i zdrowe roliny
5. warzywa uprawiane w peni naturalnie
6. mode ywe ryby i ptaki
7. wieo wycinite soki
8. jaja
9. mode ywe zwierzta
10. gotowane roliny, warzywa, owoce
11. naturalnie konserwowane produkty ywnociowe
12. mid, glukoza, sacharoza
13. mleko zwierzce i produkty zrobione z niego
14. wdzone misa i ryby
15. gotowane w wodzie czy na parze mki zb
16. smaone, pieczone mki zb, pszenicy s szczeglnie
szkodliwe
17. smaone, pieczone, grillowane misa, ryby, jaja
18. cokolwiek przygotowane w kuchence mikrofalowej
Zwr uwag na fakt, e taki uproszczony wykaz pokarmw nie
186

definiuje twojej najlepszej czy zalecanej diety. Co, kiedy i ile ma


spoywa twoje ciao, zaley od wielu czynnikw. Powyszy wykaz
jest jedynie oglnym wskanikiem wartoci pokarmowej rzeczy
zjadanych przez ludzi. To nie jest zalecenie dietetyczne.
Stosuj metod wiadomego jedzenia, bo ona zapewnia twojemu
ciau najlepsze traktowanie od strony potrzeb ywnociowych.
Jeszcze jedna istotna rzecz ywno zatruta chemicznie i
genetycznie zniszczona. Zapewne wiesz o tym, e na Ziemi ju
coraz trudniej jest dosta ywno produkowan zgodnie z prawami
przyrody. Przyroda nie zna upraw wyjaawiajcych ziemi, gdzie
sypie si zatruwajce roliny chemikalia, eby chroni je przed
szkodnikami i zwikszy plony.
Jeeli masz je cokolwiek wyprodukowane przy uyciu
chemikaliw, to zastanw si, czy w ogle to zje. Wiele zwizkw
chemicznych, uywanych w procesie produkcji ywnoci, powoduje
w ciele zmiany chorobowe, czasem s one prawie nieodwracalne.
Taka ywno to trucizna. Czy chcesz regularnie spoywa
trucizny?
Od kilkudziesiciu lat dokonywane s na rolinach i zwierztach
modyfikacje genetyczne. GMO (genetycznie modyfikowany
organizm) znane jest od pocztku istnienia ycia na Ziemi. Dziaania
na tym polu zazwyczaj powodoway pogorszenie ywnoci. Jednak
dziaania na polu GMO dokonane na rolinach i zwierztach na
przeomie wiekw: XX i XXI s przyczyn katastrofalnego
zniszczenia ywnoci i przyrody.
Skala zniszcze jest mao znana przez nieszukajcych informacji.
Jednak zniszczenia wida w postaci degeneracji stanu zdrowia ludzi,
odpornoci i podnoci rolin oraz zwierzt a take dewastacji
ogromnych obszarw zdrowej kiedy ziemi uprawnej.
Naprawienie szkd wyrzdzonych przez GMO jest ju prawie
niemoliwe do wykonania przez ludzi. Jedynie przyroda moe sobie
z tym poradzi, jeeli ludzie natychmiast zakocz dokonywanie
zmian w genach rolin i zwierzt.
Radz, uczy wszystko co potrafisz, eby spoywa ywno woln
od trucizn i GMO. Jest to jeden z podstawowych warunkw powrotu
do przyrody. Bez powrotu do ycia zgodnie z prawami przyrody
187

przystosowanie ciaa do niejedzenia moe okaza si zbyt trudne.

SAMO PRZYSTOSOWANIE
Z samej nazwy domylasz si, e gwna cz przystosowania do
ycia bez jedzenia trwa siedem tygodni. Oczywicie jest to umowna
ilo dni, bo moesz skrci albo wyduy samo przystosowanie.
Wyduenie moe by czciej wymagane ni skrcenie.
Pamitam, e ja potrzebowaem okoo czterech miesicy na
przestawienie ciaa do ycia bez jedzenia. Jednak rnica polega na
tym, e ja bez przygotowania, jakby siowo wszedem w niejedzenie
od ustalonej daty. Poza tym, zrobiem to bez przygotowania.
Przypominam rozsdek ma ci prowadzi. Czasem korzystniej jest
zawrci ni i do przodu tam, gdzie czeka wiksze
niebezpieczestwo. Ta droga nie ucieknie przed tob, nikt ci
pogania, masz tyle czasu ile sobie zayczysz. Moesz tyle razy
wyrusza w drog i wraca, ile postanowisz. Ty sam ustalasz swoje
granice.
Droga do inedii, niejedzenia to nie konkurs, nie walka, nie przymus i
nie presti. Przystosowanie do inedii to jak droga na nieznany
szczyt, dokd wybierasz si sam dla siebie, eby pozna dotd
niezbadane umiejtnoci. Im wyej bdziesz wspina si, tym wicej
bdziesz widzia czyli poznawa.
Bd wiadom, e przystosowanie to gwnie umysowy / duchowy
proces. Twj umys jest koniem, ktry cignie wz (ciao). Wz
bezwadnie poda za koniem, sam nie decyduje. Posuwa si do
przodu, jeeli ko idzie; stoi, jeeli ko stoi i cofa si, kiedy zwierz
nie daje rady.

188

Wz cay czas cignie konia do tyu to jest normalne, no chyba e


ko zawrci; wtedy musi ten wz hamowa, eby nie zosta
przejechany.
Czy rozumiesz to porwnanie?
Wiesz, e ko ma swoje ograniczone moliwoci. Wz te moe
ulec uszkodzeniu. Zatem nie przeciaj konia ani wozu. Rozsdnie
nimi kieruj w drodze na szczyt gry.

OPIEKUN
Bardzo polecam, eby by w bliskim kontakcie ze specjalist w
dziedzinie postw, niejedzenia czy inedii. Najkorzystniej, jeeli jest
to lekarz z duym dowiadczeniem leczenia ludzi postami.
Ten czowiek niech jest twoim opiekunem. On nie musi by cigle
189

przy tobie, nawet nie musicie regularnie widywa si, jednak wane,
eby mg si z nim skontaktowa w razie potrzeby, a on mg
szybko przyby do ciebie.
Wskazane, eby mg spotyka opiekuna i rozmawia z nim wedle
potrzeby, gdy poza ewentualn pomoc medyczn moesz mie
rne potrzeby.
Radz, bez kompetentnego opiekuna nie rb przystosowania
siedmiotygodniowego.

MIEJSCE
Zanim wybierzesz waciwe dla ciebie miejsce na przystosowanie,
wczeniej spd tam kilka dni i nocy, eby je poczu. Upewnij si,
e powietrze, woda i grunt tam s czyste i nie ma szkodliwych
promieniowa.
Waciwe miejsce to, oczywicie, w przyrodzie im mniej
zmieniona przez czowieka, tym miejsce korzystniejsze dla ciebie.
Moliwe, e bdziesz potrzebowa kilku miejsc. Dla przykadu,
pierwsze trzy tygodnie bdziesz czu si dobrze w grskim lesie ze
soneczn polan i wodospadem. Potem poczujesz, e korzystniej
dla ciebie bdzie zej niej, nad jezioro w dolinie. W ostatnim
tygodniu moe poczujesz ochot na przebywanie nad morzem, na
sonecznej, piaszczystej i gorcej play.
Ideaem byoby zapewnienie sobie moliwoci spdzenia
przystosowania w takich miejscach.
Sprawd czy to moliwe. Jeeli nie, to wybierz miejsce speniajce
te wymogi:

gdzie jest ci przyjemnie ciepo, czyli nie za zimno, nie za


gorco i nie duszno;

las w niewysokich grach albo na pagrach;

gdzie moesz patrze na wschody soca i podziwia


krajobrazy;
albo

w pobliu piaszczystego brzegu morza, w okolicy


zalesionych pagrkw i ska, tak aby widzia wschd
soca nad morzem;
190

masz swobodny dostp do rda, rzeki, jeziora czy morza;


przez wikszo dnia jest sonecznie;
z dala od ludzi, drg, budw, elektrowni, lotnisk, cmentarzy,
anten;
gdzie jedyne dwiki to te pochodzce od przyrody.

Zapewnij sobie prost chat, zbudowan z naturalnych materiaw


jak kamie, drewno, piasek, glina. Powinna mie azienk i
wygodny pokj bez luksusw i urzdze elektronicznych. Unikaj
tworzyw sztucznych, gumy i trujcych materiaw budowlanych.
Take twoje ubrania niech bd zrobione tylko z materiaw
naturalnych.
ko bez tworzyw sztucznych i niemetalowe. azienka z czyst
wod bez chloru, fluoru i innych trucizn. Woda do picia i do mycia
nie moe styka si z plastikiem.

DZIE PIERWSZY
Wczoraj zjade ostatni materialny posiek zostaw myli z nim
zwizane, bo to ju historia. Od tamtej chwili jeste wolny od
najsilniejszego ziemskiego uzalenienia tak zapewne
postanowie.
Dzisiaj ju nie jesz ale ciao nadal zasilasz, eby waciwie
funkcjonowao. Zasilasz je energi pobieran z otoczenia i
produkowan przez umys.
W tym celu wykonuj wiczenia energetyzujce i umysowe, ktre
nauczye si waciwie wykonywa podczas przygotowania. Sam
wyczuj, ktre wiczenia s dla ciebie korzystne i w ktrych
godzinach.
Tylko dla przykadu, twj dzie moe wyglda tak:
Rano wychodzisz z ka przed wschodem soca. Myjesz twarz,
szyj, uszy i rce. Wychodzisz na dwr, jeszcze przed wschodem
soca i idziesz w miejsce, gdzie moesz patrze na wschodzce
soce.
Tam robisz wciganie prany na wdechu (poprzednio opisane).
Chwil po zakoczeniu tego krtkiego wiczenia zaczyna si
191

wschd soca.
Odsuwasz wszelkie myli, stoisz zrelaksowany i patrzysz w soce.
Jeeli to twj pierwszy dzie tego wiczenia energetyzujcego, to
patrzenie w tarcz soneczn moe trwa maksymalnie dwadziecia
sekund; a na pewno nie duej ni trwa wynurzanie si caej tarczy
sonecznej zza horyzontu.
Nastpnie zamykasz oczy i przykrywasz je domi tak, eby byo
ciemno (nie przyciskaj gaek ocznych). Nadal widzisz soce, teraz
jakby wewntrz gowy, w okolicy szyszynki. Czujesz jak energia
rozpywa si od tego wewntrznego soca na cae ciao. Skupiasz
si na tym wewntrznym obrazie przez kilka minut, a cakowicie
zaniknie.
Jeeli stoisz kilka metrw od twojego pokoju, to zamiast zakrywa
oczy domi, moesz wrci do pokoju, ktry powinien by
maksymalnie zaciemniony.
Czujesz si dobrze i jest ci przyjemnie. Spacerujesz w przyrodzie,
rozkoszujc si przyjemnym porankiem. Suchasz gosw przyrody,
wczuwasz si w energi emanujc z Ziemi i soca.
Zanim wyszede na ten spacer w przyrodzie, wypie ciep wod z
sod oczyszczon. Dziki temu podniose pH moczu i zachcie
jelita do lepszego wydalania. Po powrocie przemywasz jelita wod,
eby usun gnijce resztki jedzenia z poprzednich dni.
Potem siadasz w zrelaksowanej pozycji i robisz wizualizacj, w
ktrej widzisz siebie jako radosnego inedyka. Wizualizacje
praktykujesz ju od kilku miesicy, od kiedy rozpocze
przygotowanie do obecnego przystosowania siedmiotygodniowego.
Co w obrazie znajduje si postanowie wczeniej, teraz jedynie
kontynuujesz. Ja, ani ktokolwiek inny, nie stworzy obrazu dla ciebie,
gdy to byoby dla ciebie niekorzystne, jako e ty sam masz
wiadomie tworzy twoje ycie. Ja jedynie proponuj, eby widzia
w nim siebie jako czowieka emanujcego naturaln radoci.
Jeeli postanowie umieci w obrazie siebie jako inedyka czy
niejedzcego, to wizualizujesz to od pierwszego dnia
przystosowania.
192

Pozosta cz dnia spdzasz wedle wasnych potrzeb. Wane,


eby wykonywa opisane wczeniej wiczenia energetyzujce i
umysowe, eby utrzymywa ciao w dobrej formie fizycznej i
energetycznej.
Same wiczenia energetyzujce mog nie wystarczy. Ciao
czowieka potrzebuje pewnej dozy aktywnoci fizycznej, eby
mogo normalnie funkcjonowa.
Jednym z najwaniejszych czynnikw decydujcych o skutecznoci
przystosowania do niejedzenia czy inedii jest jego sprawno
fizyczna, dlatego utrzymanie ciaa w najlepszej formie jest tak
wane.
Sam ustalasz ilo aktywnoci, ktr twoje ciao potrzebuje,
poniewa czujesz to. Jednym ludziom wystarczaj dugie spacery,
inni czuj potrzeb biegania, czy jedenia na rowerze, jeszcze inni
lubi pomczy si na siowni albo popywa.
Z aktywnoci fizyczn nie przesadzaj. Jeeli bdziesz zbytnio
mczy ciao, to utraci zbyt duo energii, co utrudni przystosowanie.
Co za duo, to nie zdrowo.
Wieczorem wykonujesz kontemplacj radoci. Pniej wychodzisz
przed dom i patrzysz w gwiazdy, suchasz przyrody. Zanim
zakoczysz dzie, jeszcze czytasz uduchawiajc literatur, jako
e wzie ze sob wiele ksiek. Przed pjciem spa wykonujesz
kontemplacj biernoci.
W ku kadziesz si na plecach i rozluniasz cae ciao, jak w
wiczeniu sawasana. Tak zasypiasz.

DZIE DRUGI
Jego przebieg jest podobny do dnia pierwszego.

DZIE TRZECI
Jego przebieg jest podobny do dni poprzednich.
193

Jeeli zaley ci na maksymalnym usuniciu resztek pokarmowych z


jelita cienkiego i grubego, to wykonujesz przemywanie caego
przewodu pokarmowego. Moesz wykorzysta metody opisane w
rozdziale PUKANIE PRZEWODU POKARMOWEGO.
W czasie tej procedury warto by w pobliu opiekujcego si tob
przyjaciela, ktry moe ci pomc w razie potrzeby.

DZIE SIDMY, SMY


Podobnie wyglda jak dni poprzednie. Robisz w dniu sidmym
wypukanie jelita grubego, eby sprawdzi, czy jeszcze co tam
gnijcego zostao. Jeeli zobaczysz wypywajce resztki gnijcej
materii, to moesz w dniu smym powtrzy wypukanie caego
przewodu pokarmowego.

DNI KOLEJNE
Od dziewitego dnia ju nie przemywaj jelit. Nawet jeeli zostao
tam jeszcze co, to na razie nie powinno to stanowi problemu.
Moesz zaj si tym po kilku tygodniach, chyba, e bdziesz
wyranie czu, e w jelitach co gnije. Masz wzdcia, w jelitach co
burczy, czujesz, e powstaje zbyt duo gazw. Wtedy moesz zrobi
ponowne czyszczenie caego przewodu pokarmowego w trzecim, a
potem w pitym tygodniu, jeeli nadal masz takie symptomy.
Moe zdarzy si, e nawet pniej, na przykad po dwch
miesicach, wystpi ten sam problem za duo gazw w jelitach. To
moe wskazywa na obecno gnijcej materii w jelitach, ktr ciao
jeszcze nie usuno, np. resztki gnijcego tasiemca. Wtedy mona
ponownie przemy cay przewd pokarmowy. Trzeba jednak bardzo
uwaa, bo ciao wtedy jest bardzo czue i reaguje na znacznie
mniejsze iloci pynw. Wtedy te jest to nie obojtna dla ciaa
procedura, moe nawet zaszkodzi. Dlatego miej przy sobie
kompetentnego opiekuna.
Im bliej jest koca siedmiotygodniowego przystosowania, tym
proporcjonalnie wicej wicze umysowych masz wykonywa w
stosunku do wicze energetyzujcych.
194

wiczenia energetyzujce zasilaj ciao, ale stanowi tylko pomost


do przejcia na pene uwolnienie ciaa od jedzenia, take od
zasysania energii z zewntrz.
Moesz by rdem wszelkiej energii i materii, ktre twoje ciao
potrzebuje. Kiedy staniesz si rdem wszelkiej materii, cznie ze
wiatem, nie bdziesz potrzebowa ssa czegokolwiek z otoczenia.
Wszystkie twoje czakry zanikn a ty staniesz si Socem.
Ciao moe doskonale funkcjonowa z powodu jedynie woli jego
waciciela. Innymi sowy, kiedy w twojej wyobrani widzisz, e
ciao doskonale funkcjonuje, bo taka jest twoja wola, to dokadnie
tak materializuje si w rzeczywistoci. Wtedy mwimy o inedii.
Ciao moe waciwie funkcjonowa z powodu:
waciwej diety, czyli indywidualnie dobranego waciwego
pokarmu materialnego, poprzez wiadome Jedzenie;
lub
energii zasysanej z otoczenia poprzez wiczenia energetyzujce,
np. pobieranie prany, patrzenie w soce, ti-j, q-gng;
lub
energii otrzymywanej z umysu poprzez wiczenia umysowe, np.
kontemplacja radoci, wizualizacja;
lub
woli waciciela, dziki przeprogramowaniu instynktu w wyniku,
np. wizualizacji, hipnozy.
W czasie przygotowania wprowadzie waciw diet i stopniowo
udelikatniae j, eby doj do zasilania ciaa tylko energi od
pierwszego dnia przejcia siedmiotygodniowego.
W czasie siedmiu tygodni przystosowujesz ciao najpierw do
zasilania tylko z zasysanej energii. Stopniowo zwikszasz udzia
zasilania z powodu wykonywanych wicze umysowych, gwnie
kontemplacji radoci, kontemplacji JA i wizualizacji.
Kocowym wynikiem jest przeprogramowanie dokonane w
instynkcie, dziki ktremu programy zasilania ciaa nie wymagaj
czegokolwiek z zewntrz. Ciao waciwie funkcjonuje tylko
195

dlatego, e jest to zgodne z twoj wol. Jeste oparty na Mocy


Wewntrznej manifestowanej przez JA. Rado naturalnie emanuje z
ciebie. Czujesz Mio wskanik, e ycie jest tworzone.

WSZYSTKIE DNI PRZYSTOSOWANIA


W czasie siedmiotygodniowego przystosowania prowadzisz swoje
ycie wedle wasnych upodoba i planw. Ten czas nie musi
oznacza cakowitego odizolowania od dotychczasowego ycia.
Jeeli wic masz do wykonania prace biurowe, moesz je
wykonywa z radoci. Jednak nie wskazane jest dugie siedzenie z
urzdzeniami elektronicznymi i praca a do zmczenia.
Jeeli masz do spdzenia kilka godzin przy biurku, to rb sobie
czsto przerwy. Wychod na dwr, eby wykona wiczenia
fizyczne i energetyzujce. Rb te przerwy na wiczenia umysowe.
Pamitaj, eby nie dopuci do znuenia lub osabienia ciaa z
powodu pracy biurowej.
Podobnie w przypadku kadej innej pracy moesz j wykonywa
jak dotychczas ale pamitaj, eby nie przemcza si. Traktuj prac
jako przyjemno, nie jako przymus. Rb przerwy na wykonywanie
wicze energetyzujcych i umysowych.
Jeeli w czasie tych siedmiu tygodni stwierdzisz, e twoje ciao staje
si coraz sabsze a ty cigle czujesz gd, nie ustpuj zawroty
gowy, serce szybciej bije itp., to rozsdniej bdzie wrci do
normalnego jedzenia.
Kady czowiek inaczej reaguje na cakowite odstawienie jedzenia.
W czasie przejcia siedmiotygodniowego ciao i psychika kadego
czowieka zachowuje si inaczej, dlatego wane jest indywidualne
podejcie. W trosce o twoje ciao skonsultuj si z opiekunem i
postanw, co robi dalej, eby nie zrani ciaa, eby stale zapewnia
mu wszystko to, co rzeczywicie potrzebuje.

196

DZIE OSTATNI
Dzie czterdziesty dziewity albo inny, ktry postanowie ustali
jako koniec czasu przystosowania, jest symboliczna granic. Od
tego miejsca utrzymujesz ciao we waciwym funkcjonowaniu
zupenie bez jedzenia.
Osigne pene przeprogramowanie instynktu do tego stopnia,
e nie musisz zwraca uwagi na ciao, a ono i tak doskonale
funkcjonuje.
albo
Doszede do penego zasilania ciaa poprzez wykonywanie
wicze umysowych.
albo
Twoje ciao ma si doskonale bez jedzenia, jeeli zasilasz go
energi pobieran z otoczenia w wyniku wykonywanych wicze
energetyzujcych.
Jeeli jedno z powyszych wystpuje, twoje ciao jest zdrowe, a ty
czujesz si bardzo dobrze, to moesz uzna przystosowanie za
zakoczone.

POWRT
Teraz wracasz do twojego codziennego normalnego ycia, ktre
znacznie rni si od siedmiotygodniowego przystosowania. Warto,
eby nadal zwraca uwag na stan swojej psychiki i ciao.
Najkorzystniej jest, kiedy naturalnie emanujesz radoci, a ciao jest
zdrowe i pene energii.
Jest wiele czynnikw, ktre mog spowodowa osabienie ciaa.
Przykady to zbyt intensywna praca, niewystarczajca aktywno
fizyczna, zatrute powietrze, szkodliwe promieniowanie, utrata
energii przez emocje, oddalenie od przyrody, brak promieni
sonecznych, za mao wicze energetyzujcych lub umysowych,
niewiadomie wykonywana negatywna wizualizacja.
197

Troszcz si o swoje ciao i czuj, co potrzebuje. Jeeli nie bdziesz w


stanie utrzyma go w doskonaym stanie, nawet wykonujc
wiczenia, to rozsdnym postanowieniem bdzie powrt do
normalnego odywiania ciaa jedzeniem.
Przede wszystkim Kochaj ciao, Kochaj ciebie samego. Niech
rado naturalnie emanuje z ciebie wtedy te Mio stale bdziesz
odczuwa. To popularnie nazywa si yciem w wysokich wibracjach.
Tak czy inaczej, proponuj, nie zmuszaj ciaa do ycia bez jedzenia,
poniewa to mu szkodzi. Z ciaem nie walcz. Walka prowadzi do ran
i ofiar kiedy walczysz z ciaem, to kto jest ofiar?
Zamiast walczy, duo korzystniej jest wrci do normalnego
jedzenia takie rozwizanie wybiera rozsdny czowiek.
Wiesz, e ycie bez jedzenia nie czyni ci lepszym ani gorszym ani
wyjtkowym. Mimo, e jeste inny ni wikszo ludzi na Ziemi, bo
wybrae rzadko uczszczan drog, to nadal jeste jednym z wielu
ludzi. Kto moe nawet zapyta ci: Nie jesz no i co z tego?.
Ano, nic taka zabawa tylko.

198

SYMPTOMY
Tutaj pod pojciem symptomu mam na myli reakcj ciaa lub
psychiki, zazwyczaj nieprzyjemn, ktra spowodowana jest
zmianami w odywianiu si. W czasie zmiany diety (szczeglnie
jeeli jest szybko przeprowadzana), postu leczniczego albo
przystosowanie ciaa do ycia bez jedzenia, mog pojawi si
symptomy.
Opisujc poniej symptomy, na okrelenie tych trzech sytuacji (post
leczniczy, zmiana diety, przystosowywanie ciaa do ycia bez
jedzenia), stosuj tylko jedno wyraenie: post. Zatem kiedy
przeczytasz poniej post, bdziesz wiedzia, e mam na myli te
wszystkie trzy sytuacje albo jedn czy dwie z nich.
Ponisze opisy, wskazwki s oglne i maj wyjtki, bo kady
czowiek jest innym wiatem. Oglne opisy, rady, procedury dla
wikszoci ludzi s nie cakiem dopasowane, dlatego warto je
traktowa tyko jako ramy. Indywidualne traktowanie ludzi daje
najwaciwsze wnioski, wyniki i wskazania.
Najlepszym doradc jest intuicja. Jeeli potrafisz j dobrze odbiera,
to nie potrzebujesz rad. Jeeli jeszcze nie, to rozsdek jest twoim
najlepszym doradc. Ponisze opisy mog stanowi wartociow
informacj.
Nade wszystko, przeciw ciau nie walcz. Walka prowadzi do ofiar.
Kiedy walczysz przeciw ciau, to kto jest ofiar? Zamiast walki,
Kochaj ciao i utrzymuj je w dyscyplinie.
Opisaem tutaj nie wszystkie symptomy, jedynie te najczciej
spotykane. Wiele moe zdarzy si, bo kady czowiek inaczej
reaguje. Jeeli nie boisz si, to prawdopodobiestwo, e spotka ci
co zagraajcego yciu albo zdrowiu, jest bardzo mae. Waciwie
wykonany post nigdy nie powoduje choroby.
Jeeli masz wtpliwoci, to w czasie postu bd w cisym kontakcie
(pod sta kontrol) z kim kompetentnym. Najlepiej byoby
199

pozosta w takim kontakcie z lekarzem, ktry ma wystarczajco


duo dowiadczenia w leczeniu postami. Z moich obserwacji
wynika, e obecnie takich jest poniej 1%. Nawet wrd lekarzy
leczcych postami stosunkowo wielu podaje niekiedy bdne
(szkodliwe) rady. Oczywicie, lepiej trafi do takiego ni do innego,
ktry o tej najskuteczniejszej materialnej metodzie leczenia wie
mao albo nic.
Wymienione poniej symptomy s przejciowe, trwaj od kilku
sekund do kilku tygodni; z przerwami, zmienn intensywnoci albo
stale. Jedni ludzie prawie ich nie zauwaaj, wic nie maj
problemw z nimi zwizanych. Natomiast inni mog zosta nimi
przytoczeni tak, e bdzie im wydawao si, e umieraj. Jednak u
wikszoci ludzi powszechnie uwaanych za w miar zdrowych,
wystpuj krtko tylko niektre symptomy. Zaobserwowana
prawidowo jest taka, e im bardziej chory czowiek, tym wicej
symptomw, ktre mog trwa duej i by bardziej dolegliwe.
Dzieje si tak dlatego, e symptomy s bezporednim skutkiem
zachodzcego procesu oczyszczania si i uzdrawiania si ciaa oraz
umysu czowieka.
1. strach
2. osabienie
3. odwodnienie
4. zawroty gowy i omdlenia
5. mdoci i wymioty
6. chudnicie
7. wycieczenie
8. ble
9. psychiczna niestabilno
10.nie ta rzeczywisto
11.zmiany skrne
12.czucie zimna
13.gorczka
14.poluzowanie si zbw
15.wypadanie wosw
16.puchnicie staww

200

STRACH
Dla poszczcego strach moe by najwikszym problemem. W
czasie postu (podobnie w innych sytuacjach yciowych), nie ma nic
straszniejszego ni sam strach, ktry wtedy jest te najwikszym
zagroeniem dla czowieka.
Jeeli boisz si poci, to albo nie po (eby siebie nie skrzywdzi),
albo rb to z kim, komu ufasz tak bardzo, e a pozbywasz si
strachu. Tylu ludzi nagle pozbawionych jedzenia zmaro ze strachu
po kilku dniach, zanim jeszcze waciwy proces postu zacz si.
Zmuszanie czowieka bojcego si postu do poszczenia jest
zagroeniem dla ycia, nie z powodu braku jedzenia, tylko z powodu
strachu tego czowieka.
Jeeli w trakcie postu poczujesz strach, to tym wczeniej wr do
jedzenia (przerwij post), im bardziej boisz si o swoje zdrowie lub
ycie z powodu postu. Strach dotyczcy innych spraw te ma moc
niszczca. W czasie postu czowiek jest duo wraliwszy, wtedy
strach moe wyrzdzi wiksze szkody.
Strach to stan cakowitego braku Mioci (mocy tworzcej ycie).
Taki stan powoduje, e ycie zanika. Zatem im mniej Mio
przejawia si przez istot, tym bardziej ta istota czuje brak energii
tworzcej ycie a wic tym bardziej boi si. Zatem jeeli boisz si,
to znaczy, e powstrzymujesz (przygniatasz) Mio, rdo ycia
twojego umysu i ciaa. Jeeli pozwolisz Mioci, ktrej rdem
wanie ty jeste, wicej przejawi si, to strach zniknie. Strach i
Mio nigdy wspistniej.
Jeeli postanowisz pozby si zbliajcego strachu, to moesz
zastosowa to wiczenie uwalniajce Mio z ciebie.
Siadasz albo kadziesz si w pozycji relaksacyjnej i wyciszasz.
Spokojnie oddychajc skupiasz si na odczuwaniu Mioci, ktrej
rdem jeste i ktra naturalnie promieniuje z ciebie. Poczuj jak w
centrum istoty, ktr jeste, znajduje si rdo twojego ycia. To
rdo zawsze promieniuje tyle, na ile pozwala mu na to twj umys.
Zatem teraz pozwl mu na pene przejawianie si. Niech wieci jak
soce, ogrzewajc ciebie caego i otoczenie. Pozwl w peni i czuj
201

t Mio. Czuj, czuj ... jak Mio ogrania ciebie i wszystko


wokoo. Nie twrz Mioci, nie twrz tego, czego jeste rdem
ona sama przejawia si, jeeli pozwalasz.

OSABIENIE
Odczucie fizycznego osabienia jest jednym z najczciej
wystpujcych symptomw. Mona nawet powiedzie, e jest to
normalne. Niektrzy mocno przywizani do jedzenia (naogowcy)
odczuwaj osabienie ju po kilku godzinach postu. Uczucie saboci
fizycznej jest wskazwk, e ciao poczuo rnic w dostawie
poywienia w formie jedzenia. Rytm zosta zachwiany i ciao
zaczyna reagowa.
U jednych ludzi osabienie moe wcale nie pojawi si (to
rzadko), u drugich wystpuje przejciowo raz albo kilka razy w
cigu postu, a innym towarzyszy przez cay czas. Bez wzgldu na
czas trwania i przyczyn osabienie wskazuje na niski poziom
energii yciowej danego czowieka.
Jak sobie z tym radzi? To zaley od sytuacji i czowieka. Jeeli kto
jest zbyt aktywny fizycznie, wtedy lepiej eby odpocz, nawet
pooy si. Moe by odwrotna sytuacja, e kto cay dzie ley,
siedzi, mao rusza si wtedy powinien pj na spacer, pojedzi
na rowerze, popywa, zrobi troch wicze gimnastycznych.
W czasie postw agodne wiczenia gimnastyczne i energetyzujce
s bardzo wskazane. Ruch i lepszy przepyw energii pozwalaj ciau
szybciej i gbiej oczyci si. Wykonywanie energicznych i
wyczerpujcych wicze nie jest wskazane. Duo lepiej wpywa na
ciao umiarkowana gimnastyka i wiczenia, w czasie ktrych umys
koncentruje si wicej na odczuwaniu energii ni na mczeniu
mini. wiczenia izometryczne, jogi, q-gng i tj-j wpywaj na
czowieka bardzo pozytywnie, czasem wrcz zbawiennie. Warto
wykonywa je codziennie poza dniami, kiedy ciao wyranie
domaga si odpoczynku we nie.
W czasie postu mog przyj godziny, albo nawet cae dnie, kiedy
202

ciao czuje si tak sabe, e czowiek nie ma siy nawet chodzi i nic
mu si nie chce robi. S to okresy, kiedy ciao domaga si
wypoczynku, najlepiej snu. Moe to by spowodowane np.
zachorowaniem wywoanym przez wydzielane toksyny.
Dobrze jest umie odczu, czy ciao domaga si wypoczynku czy
jest rozleniwione i potrzebuje wicze. Bdem byoby spanie, kiedy
trzeba powiczy. Nadmiernym obcieniem byoby wiczenie,
kiedy ciao potrzebuje odpoczynku.
Rozsdek i umiejtno rozrnienia to wartociowe cechy u
poszczcego czowieka. Kiedy pojawia si rzeczywista potrzeba na
odpoczynek, warto pooy si, pospa. Jeeli jednak ten stan trwa
duej (powiedzmy ponad trzy dni) a choroby wyranie nie wida, to
warto zdyscyplinowa si troch do wicze energetycznych.
Zbyt duo leenia i spania bardziej osabia ciao ni daje energi,
ktrej w tym czasie czowiek potrzebuje. Cinienie krwi spada, krew
wolniej kry, metabolizm ciaa jest spowolniony. To powoduje, e
toksyny z ciaa s wolniej usuwane a proces samouzdrawiania jest
wolniejszy. Wtedy wiczenia energetyzujce wyranie pomagaj, i
powoduj, e czowiek czuje si lepiej.
Przeduajce si osabienie, szczeglnie po przeminiciu
pierwszych trzech tygodni postu (dla czowieka nieotyego) jest
informacj, e naley wrci do jedzenia. Jednak nie zawsze, bo
moe te wskazywa na cika chorob, brak wieego powietrza,
zbyt wysok temperatur, nadmiar pracy albo inne czynniki
osabiajce. Zatem podjcie decyzji o przerwaniu postu zaley tu
indywidualnie od przyczyny i od stanu zdrowia czowieka.

ODWODNIENIE
Kiedy decydujesz si na odstawienie napojw, rozpoczynasz post
suchy albo suche niejedzenie. Statystycznie ciao Ziemianina moe
pozosta bez wody do kilkunastu db. Jak dugo moesz pozosta
bez wody, zaley od kilku czynnikw; gwnie reakcji instynktu,
wilgotnoci powietrza, temperatury, aktywnoci fizycznej, iloci
203

mineraw (w tym soli i innych substancji do wypukania z ciaa) i


zapasu tuszczu. Bezpieczna granica w optymalnych warunkach
wynosi cztery doby.
Podczas postu suchego w optymalnych warunkach ciao zuywa na
produkcj wody midzy 0,1 a 1 kg tuszczu na dob i w przyblieniu
tyle wynosi wtedy spadek masy ciaa. Czowiek otyy moe duej
pozostawa bez wody ni szczupy, przy zaoeniu, e ich ciaa
przebywaj w tych samych warunkach, maj tyle samo mineraw
do wydalenia i dysponuj takim samym zasobem energii yciowej.
Ciao otyego ma wicej zapasu tuszczu, ktry moe zuywa na
produkcj wody podczas suchego postu.
Jeeli czowiek jest nieprzygotowany do poszczenia suchego lub
robi to zbyt dugo, wtedy doprowadza do zbytniego odwodnienia
ciaa. Zbytnie odwodnienie powoduje wiele nieprawidowoci w
funkcjonowaniu ciaa, ktre mog spowodowa jego mier. Z tego
powodu w czasie okresu bez picia naley kontrolowa, czy ciao nie
wykazuje objaww zbyt daleko posunitego odwodnienia. Ju 2%
odwodnienie zazwyczaj jest wyranie odczuwalne jako mocne
pragnienie. Kiedy odwodnienie przekracza 10% masy ciaa, staje si
niebezpieczne dla ycia, dlatego nie wolno dopuszcza do tego.
Wizje, omamy wzrokowe, zachwiania rwnowagi spowodowane
odwodnieniem, s wyran wskazwk, e jest si na granicy.
Wtedy trzeba natychmiast zacz intensywnie nawadnia ciao.
Jeeli dopuci si do takiego odwodnienia ciaa, e zaczyna to
zagraa zdrowiu, naley natychmiast zacz pi wod, kpa si,
wprowadza wod do jelita grubego i skontaktowa si z lekarzem.
Odwodnienie ciaa, jeeli zaszo za daleko, jest nieodwracalne. To
znaczy, e wtedy wszelkie zabiegi nawadniajce nie powoduj
wystarczajcego wchaniania wody przez ciao. To prowadzi do
zatrzymania si jego funkcjonowania.
Jeeli nie masz wystarczajcego dowiadczenia w okreleniu
nawodnienia ciaa, nie bdziesz wiedzia, kiedy odwodnienie staje
si niebezpieczne. W takim przypadku bezpieczniej jest, w okresie
suchego postu, pozosta w kontakcie z kim, kto zna si na rzeczy.

204

ZAWROTY GOWY I OMDLENIA


To do czsto spotykane objawy; mao kto z ludzi dugo
poszczcych moe powiedzie, e mu si nie zdarzay. Szczeglnie
ludzie o chronicznie niskim cinieniu krwi mog mie nieprzyjemne
sytuacje. Ci ludzie powinny szczeglnie uwaa, eby nie dopuci
do zbytniego spadku cinienia krwi, ktre moe by niebezpieczne
dla waciwego funkcjonowania ciaa. Jeeli naleysz do tych ludzi,
to lepiej wpierw zrb trening, bdcy seri wyduajcych si
postw. W ten sposb ciao czciowo oczyci si i nauczy si
reagowa mniejszym spadkiem cinienia krwi.
Innym rozwizaniem (nie najlepszym) dla tych ludzi jest picie zi
podczas postu znacznie zmniejszona dawka i tylko w razie
wyranej potrzeby. Duo korzystniejsz pomoc dla ciaa s
wiczenia energetyzujce, akupresura, akupunktura, masae i
podobne zabiegi podwyszajce cinienie.
Z powodu zawrotw gowy lub omdle wielu ludzi rezygnuje z
poszczenia. Objawy te wygldaj wystarczajco gronie, eby
zachwia wiar poszczcego i wzbudzi u niego obawy co do stanu
ciaa. Powodw do obaw nie ma duo ze wzgldu na sam zawrt czy
omdlenie, jednak skutek tego moe by grony i tu trzeba uwaa.
Przede wszystkim chodzi o to, eby czowiek z zawrotem gowy
(albo mdlejcy) nie upada, bo moe si zrani.
Zawroty gowy, od lekkich do utraty przytomnoci wcznie,
spowodowane s najczciej zbyt obnionym cinieniem krwi lub
zbyt niskim poziomem cukru we krwi. W czasie postu, szczeglnie
w pocztkowym okresie, ciao przechodzi duo zmian, ktre
zasuguj na miano rewolucyjnych. Jednym z objaww tych zmian
s wahania, szczeglnie obnienie si, cinienia krwi.
Obnione cinienie krwi najbardziej jest odczuwalne midzy
pierwszym a pitym tygodniem postu, ze zmienn intensywnoci.
Potem, w miar oczyszczania si ciaa i przystosowywania do
funkcjonowania bez jedzenia, cinienie krwi ustala si na
najwaciwszym poziomie dla danego czowieka. Pniej te mog
jeszcze wystpi okresy, kiedy cinienie ulega duym zmianom. U
205

kadego czowieka moe to wyglda rnie i zalee m. in. od


aktywnoci fizycznej, iloci wypijanych pynw, temperatury,
cinienia atmosferycznego.
Sama zmiana cinienia krwi nie jest tak niebezpieczna jak ruchy
czowieka. Ze wzgldw osobistego bezpieczestwa bardzo wane
jest aby unika gwatownych zmian pozycji z lecej albo siedzcej
na stojc. Wstajc, opieraj si na rkach i stopniowo podno ciao
tak, eby mc (w razie odczucia zawrotu) natychmiast usi. Lepiej
nie dopuszcza do widzenia ciemnych plam przed oczami.
Warto nauczy si prostych ruchw, co robi w momencie odczucia
zawrotu gowy poczonego z zaciemnieniem przed oczami (objaw
gwatownego odpywu krwi z mzgu, powodujcego omdlenie).
Wtedy przyjmij pozycj tak, eby gowa bya poniej tuowia a
rce wycignite przed ni w d. Jeeli chwilowo pogarsza si, to
najczciej wystarczy ukucn i stabilnie pooy donie przed sob
na ziemi (oprze si na nich) a gow opuci w d, luno pomidzy
ramionami. Jeeli zawroty gowy utrzymuj si, to lepiej odpocz.
Po si a stopy oprzyj wysoko na murze albo po na krzele.
Kiedy wahania cinienia krwi s zbyt due, powoduj czste
omdlenia albo trwaj zbyt dugo, wtedy lepiej powanie zastanowi
si nad kontynuacj postu i raczej zasign rady kompetentnego
lekarza. Wtedy te badanie zawartoci cukru we krwi jest bardzo
wskazane.

MDOCI, WYMIOTY
To typowe objawy oczyszczania si ciaa. Ciao czowieka
poszczcej nie zuywa energii na trawienie wic moe j w znacznie
wikszej iloci uywa na wasne oczyszczanie. Rozpuszczajc i
usuwajc stare zogi, zgromadzone toksyny i nadmiar tuszczu, ciao
uwalnia rne substancje do krwi. Krew kry w caym ciele, take
przez orodki w mzgu wywoujce odruch wymiotny. Zatem te
krce we krwi toksyny powoduj nieprzyjemne doznania, midzy
innymi ble, mdoci a nawet wymioty.
206

Inn przyczyn takich ostrych reakcji mog by wystpujce w


odku, dwunastnicy lub jelicie wrzody, ropienie, cysty,
niedoleczone rany, zgromadzone i zasklepione (przyklejone luzem)
na ciankach substancje, nowotwory o czym poszczcy moe nie
wiedzie. Ciao otwiera to wszystko i stara si usun moliwymi
drogami. Zatem lepiej jest pomaga mu w tym i nie przerywa
postu. Przerwanie postu w takiej sytuacji oznaczaoby przerwanie
leczenia poprzez oczyszczanie.
Dla przykadu podam przypadek ok. 40 letniego mczyzny, ktry w
dziecistwie leczony by lekami zawierajcymi zwizki rtci. W
19 dniu postu nagle bardzo le poczu si, upad i zacz
wymiotowa. W wymiocinach zebra wier szklanki rtci. Zaraz po
tym poczu si znacznie lepiej. Wniosek z tego, e ciao zgromadzio
w dziecistwie rt (zasklepio j gdzie w przewodzie
pokarmowym) i w czasie postu otworzyo ten worek, eby wyrzuci
go z trujc zawartoci.
Mdociami i wymiotami najczciej nie trzeba za bardzo
przejmowa si, bo wystarczy przeczeka kilka godzin do kilku dni
(w skrajnych przypadkach). Warto pj na spacer w lesie, nad
jezioro, zrobi wiczenia energetyzujce, bo ruch sprzyja szybszemu
odtruwaniu.
Mona te, wedle uznania, napi si duo ciepej wody i
spowodowa wymioty. Jeeli jelito dawno nie byo pukane, to
lewatywa moe duo pomc.
Jeeli wymioty s czste, zabarwione ci lub krwi, konsultacja z
kompetentnym lekarzem moe by pomocna. Warto pamita, e
takie wymioty wskazuj na potrzeb kontynuowania postu.
Po wymiotach przychodzi uczucie ulgi, bo ciao pozbyo si
trucizny. Wtedy nastpuje odczuwalny napyw energii yciowej i
polepszenie si samopoczucia (wewntrzna czysto).

207

CHUDNICIE
Take proces chudnicia ciaa, jako jeden z symptomw postu,
rozpatruje si indywidualnie. Kiedy czowiek otyy chudnie, jest to
bardzo korzystny proces pozbywania si nadmiarw i powrotu ciaa
do waciwej masy. Kiedy jednak czowiek ju zbyt szczupy
chudnie, moe nastpowa wycieczanie ciaa. W pierwszym
przypadku korzystniej jest kontynuowa post, w drugim zacz
je.
Szybko chudnicia te jest spraw indywidualn. Zazwyczaj
stabilizuje si po kilku pierwszych dniach postu. Zmniejszanie si
masy ciaa w czasie pierwszych dni postu jest spowodowane
gwnie oprnianiem jelita i usuwaniem nadmiaru wody, co
szczeglnie wida podczas postu suchego. Jeeli wic w pierwszych
kilku dniach postu ciao zmniejsza swoj mas o 1 kg na dob, to w
drugim albo trzecim tygodniu moe to by tylko ok. 1 kg na tydzie.
W skrajnych przypadkach spadek masy ciaa moe wynosi
kilkanacie kilogramw w cigu doby znam dwch ludzi, ktrych
ciaa tak zareagoway. S te ludzie, ktrych ciaa zmniejszaj mas
nie wicej ni kilogram czy dwa w cigu caego postu. Zatem, jak
mona wywnioskowa, nie ma cisych regu, jak i ile ciao ma
zmienia swoj mas podczas postu.
W czasie postu suchego spadek masy ciaa otyego moe wynosi
ok. 1 kg (albo wicej) na dob, bo szybciej zuywany jest nadmiar
tuszczu, z ktrego ciao produkuje wod. Tak szybki spadek masy
ciaa u czowieka ju z niedowag, w czasie postu suchego mgby
by niebezpieczny.
Podczas chudnicia, podobnie jak przy pozostaych objawach
towarzyszcych postowi, naley przede wszystkim kierowa si
rozsdkiem. Statystycznie, nie wychudzony czowiek moe bez
jedzenia utrzymywa ciao w mocy ycia nawet dwa miesice. W
tym czasie, jeeli masa ciaa stale zmniejsza si, to jest wyrana
wskazwka, e instynkt jeszcze nie umie utrzymywa bez jedzenia
prawidowo funkcjonujcego ciaa. Wtedy najrozsdniejszym
dziaaniem bdzie powrt do jedzenia.
208

Czowiek, ktry stale ocenia swoje ciao jako zbyt otye, mimo e
ju jest wychudzone, uwaany jest za anorektyka. Post leczniczy
albo prby przystosowania ciaa do ycia bez jedzenia nie s
przeznaczone dla anorektyka. Temu czowiekowi wpierw potrzebne
jest wyleczenie z zaburze umysowych, ktre przecie s gwnym
czynnikiem anoreksji.

WYCIECZENIE
Wycieczenie ciaa moe by spowodowane zmuszaniem ciaa do
zbyt dugiego poszczenia wtedy jest wynikiem nadmiernej utraty
masy i braku budulca ciaa. Take poziom energii yciowej jest
niewystarczajcy do waciwego funkcjonowania czowieka.
Wycieczenie ciaa daje porwna si do wstpienia jedn nog do
grobu. Nastpny etap to porzucenie ciaa materialnego (czyli
mier). Jeeli czowiek nie zamierza tego zrobi, to im szybciej
powrci do jedzenia, tym korzystniej dla niego.
Statystycznie, u normalnie odywianego, nie wychudzonego i nie
nadmiernie otyego czowieka, poszczenie przez okres do ok.
siedmiu tygodni, nie powoduje uszkodzenia ciaa. Jednak po tym
czasie, u czowieka nieprzygotowanego duchowo, brak budulca
moe by zbyt duy, eby ciao mogo waciwie funkcjonowa.
Zaczyna si proces, ktry mona nazwa zjadaniem si ciaa.
Znaczy to, e komrki umieraj, s usuwane ale nie zastpowane
nowymi. Kiedy brakuje budulca dla komrek nerwowych (cznie z
mzgowymi), funkcje ywotne ciaa zaczynaj wycza si.
Zatem jeeli mino wicej ni miesic postu a nadal jeste bardzo
saby, brakuje ci siy na zajcia fizyczne, trudno jest ci rano wsta z
ka, nie promieniujesz radoci i optymizmem to wyrana
wskazwka do zakoczenia postu. Instynkt jeszcze nie nauczy si
zasila ciaa ze rde niematerialnych. W takiej sytuacji lepiej nie
walcz przeciw wasnemu ciau, nie wyniszczaj go. Korzystniejszym
i rozsdniejszym krokiem jest stopniowy powrt do materialnego
jedzenia. W przyszoci moesz prbowa ponownie, ju z
209

wikszym dowiadczeniem i z lepiej zaprogramowanym instynktem.

BLE
Moesz poczu bl w ktrymkolwiek miejscu ciaa, chocia
zazwyczaj nie w tym samym czasie. Bl gowy pojawia si
najczciej i najwczeniej. Ble w okolicy serca, odka, wtroby,
nerek; ble staww, krgosupa jelit i innych miejsc ciaa mog
pojawi si w dowolnym momencie i trwa od kilkunastu sekund do
kilku dni (duszy bl wystpuje bardzo rzadko).
Bl w czasie postu najczciej wskazuje na to, e ciao wanie
usuwa przyczyn choroby danego narzdu, czyli naprawia go
(przywraca stan doskonaego funkcjonowania). Zatem jest to powd
wicej do zadowolenia ni do obawy. Im powaniejszy problem ma
dany narzd, tym mocniej moe bole i duej trwa naprawa. Do
czsto zdarza si tak, e boli narzd, ktry poszczcy uwaa za
zdrowy. Dopiero z powodu tego blu dowiaduje si, e jednak
narzd by chory (np. nerka).
Im duej czowiek nie je, tym mniej bli wystpuje, to jest
wynikiem samooczyszczania i samonaprawy ciaa. Jednak moe
zdarzy si, nawet po kilku miesicach szczliwego ycia bez
jedzenia, e nagle pojawia si przeszywajcy bl serca. W tym
przypadku najczciej jest to wskazwka zmiany energetycznej (np.
zwikszajca si aktywno czakry), reakcja na wiksz percepcj w
sferze niematerialnej, samooczyszczanie si aury. Bl ten nie jest
spowodowany zmian fizyczn materialnego narzdu wewntrznego
ciaa.
Innym, do czstym powodem blw, szczeglnie podczas
dugiego postu, s fizyczne ruchy narzdw. W czasie postu narzdy
kurcz si a tkanka tuszczowa jest usuwana. Powoduje to zmian
naprenia mini i zmiany we wzajemnym uoeniu narzdw
wewntrznych. Wyranie odczuwalne to jest szczeglnie w brzuchu.
Przypominam sobie ble przepony w lipcu 2001, trwajce u mnie
przez ok. dwa tygodnie; do nieprzyjemne, bo trudno byo mi
210

siedzie albo lee w wyprostowanej pozycji duej ni kilka minut.


Kiedy kurczyem si, przestawao bole. Przyczyn tego byo
zwikszanie si przestrzeni pod przepon. Spowodowane to zostao
penym oprnieniem jelit, ich kurczeniem si (take wtroby, nerek
i pozostaych narzdw) i znikaniem tkanki tuszczowej z tej
przestrzeni. Przepona zostaa zmuszona do wikszego wysiku, bo
ju tak bardzo nie bya podpierana od dou.
Poza blami wystpujcymi z powodu zmian energetycznych albo
spowodowanymi przemieszczaniem si narzdw wewntrznych,
moe pojawi si silny bl wymagajcy pomocy lekarza. Jako
przykad mog poda inne moje przeycie.
W czwartym miesicu ycia bez jedzenia nagle poczuem
przeszywajcy, prawie powodujcy omdlenie, bl w prawej czci
brzucha i plecw (ktry mogem porwna jedynie do tego, co
przeywa rodzca kobieta). Pojechaem na izb przyj szpitala z
prob o natychmiastowy silny zastrzyk przeciwblowy. Potem, po
kilku godzinach bada, lekarz stwierdzi, e to byo spowodowane
zatkaniem si prawego moczowodu. Wywnioskowaem, e dopiero
po tych czterech miesicach kamie znajdujcy si w prawej nerce
wpad do moczowodu, a poniewa jego rednica bya wiksza, to
sprawi tyle blu podczas przesuwania si.
Zatem takie i podobne blowe niespodzianki s moliwe. W
skrajnym przypadku moe zdarzy si co nieprzewidzianego, na co
ciao zareaguje silnym blem, a co moe by niebezpieczne dla
zdrowia (moe nawet ycia). Wtedy warto zwrci si do lekarza,
ktry moe pomc. Najczciej jednak nie jest to powodem do
przerwania postu.

PSYCHICZNA NIESTABILO
Wrd poszczcych s ludzie, ktrzy pytaj mnie, dlaczego w czasie
postu przejawia si przez nich tyle zoci, nienawici, draliwoci
itp. Poszczcy czowiek dziwi si, skd i dlaczego nastpuje tak
duy przypyw negatywnych emocji. Natomiast czonkowie rodziny
przyznaj, e trudno z nimi wytrzyma. Tak dzieje si, bo poszczcy
211

przeywajcy takie reakcje moe sta si nieobliczalny. Na


przykad, potrafi bez powodu rzuci soikiem z demem o cian,
wybuchn krzykiem, rozpaka si. Nastrj takiego czowieka
moe zmienia si z chwili na chwil.
Inni poszczcy czuj reakcje psychiczne przejawiajce si
smutkiem, rezygnacj, brakiem zainteresowania czymkolwiek. Tym
ludziom staje si znane uczucie bezsensownoci tego wszystkiego,
ktre potrafi trwa dniami, tygodniami. Z jednej strony nie chce si
nic robi, z drugiej strony czuje si wyrzuty sumienia z powodu tego
lenistwa i widzi bezsensowno tego ycia. Niektrzy nawet
mwi wtedy, e ju do maj tego ycia, widz jego
daremno i woleliby odej albo eby ich w ogle nie byo.
Opisane powyej reakcje nastpuj, poniewa oczyszcza si
psychika. Post oczyszcza nie tylko ciao fizyczne, take wszystkie
pozostae ciaa czowieka. Zatem take umys oczyszcza si, jego
trucizny wychodz na wierzch a blokady pkaj. Zachodzce
zmiany mog by rewolucyjne to temat na obszerny opis. Te
niematerialne trucizny widoczne s w aurze jako plamy, brud.
Na marginesie, to oczyszczanie si umysu umoliwia czowiekowi
widzenie rzeczy takimi, jakimi one s naprawd. Dlatego czowiek
moe uwiadomi sobie prawdziwy sens ycia, e ... e to tylko gra,
e to nie ma adnego sensu, chyba e stworzy go w umyle. Co
moe czu czowiek, ktry wanie odkry prawdziwy sens ycia?
Inn przyczyn psychicznej niestabilnoci s przyczepione pasoyty
niematerialne (astralne, mentalne). Takim pasoytem jest istota
niematerialna, ktra ywi si emocjami, mylami czowieka.
Wikszo Ziemian ywi na sobie tego rodzaju stwory.
Najczciej pasoyty przyczepiaj si do ludzi penych strachu,
zoci, nienawici i innych niszczcych emocjach. Pasoyt taki ywi
si wanie tego rodzaju emocjami. Im czciej i bardziej
emocjonalnie czowiek reaguje, tym lepiej czuje si pasoyt i tym
wicej pasoytw moe dany czowiek wyywi. Kiedy czowiek
stabilizuje si w ten sposb, e nie przejawia negatywnych myli i
emocji, wtedy jego pasoyt(y) goduje i le czuje si. Post sprzyja
takiemu wyciszeniu. Wtedy pasoyt naciska (zmusza) poszczcego
212

czowieka do przejawiania negatywnych reakcji, bo jest ich godny.


Jeeli poszczcy nie ulegnie wystarczajco dugo, pasoyty
odchodz a czowiek zostaje oczyszczony. Szczeglnie post suchy
jest tu skuteczny, poczony z kontemplacj wiata i Mioci.
Kolejna przyczyna rnych emocjonalnych reakcji to zwikszajca
si wraliwo na bodce. Poszczcy stopniowo oczyszcza swoje
ciaa i ich zmysy. Kiedy czysto zmysw fizycznych i
niefizycznych wzrasta, wtedy maleje poziom natenia bodcw
potrzebnych do odczucia odbioru. Czystsze zmysy s bardziej
wraliwe na bodce i funkcjonuj w szerszym zakresie odbioru.
Czowiek moe by do tego nieprzyzwyczajony, wic bodce,
ktrych natenie dotychczas byo waciwe, teraz moe okaza si
zbyt due. Zbyt due natenie bodcw zmysowych moe drani
czowieka. Dla przykadu, to co do tej pory wydawao si normaln
rozmow, podczas postu moe zosta odbierane jako podniesiony
gos albo krzyk; to moe go razi.
Oprcz powyej opisanych emocji poszczcemu zdarzaj si te
inne, przeciwne, np. nagle pojawiajca si (niby bez adnej
przyczyny) rado, poczucie atwoci (bezproblemowoci) ycia,
Mio promieniujca z wntrza.
Podczas poszczenia mog pojawia si rne przyjemne i
nieprzyjemne emocje wraz z towarzyszcymi reakcjami. U kadego
czowieka wyglda to inaczej. W kadym razie jest to korzystny
proces oczyszczania wic jest powodem bardziej do zadowolenia ni
do obawy.
U niektrych ludzi w czasie postu pojawiaj si zdolnoci tzw.
paranormalne. Wtedy czowiek odbiera informacje z wymiarw
innych ni tylko ten materialny. Jeeli nie jest do tego
przygotowany, moe myle, e co zego dzieje si z jego psychik
(np. e ma omamy, fantastyczne wizje). W zalenoci od jego
zachowania, inni ludzie mog go oceni jako psychicznie chorego i
nawet stara si dowodzi szkodliwoci poszczenia.
Szpitale psychiatryczne pene s nadwraliwych ludzi. Lekarze nie
rozumiej, co dzieje si z takimi ludmi i podaj im rodki
zmniejszajce aktywno systemu nerwowego (czyli przymulajce).
213

Poza tym wmawiaj im chorob psychiczn (rodzina przycza si


do tej hipnozy), tworzc tym sugesti bardzo negatywnie
oddziaujc na tych ludzi. Chorzy ci potrzebuj nauki o wiatach
(wymiarach) innych ni ten materialny, a nie trucizny chemicznej i
mentalnej. Wielu z tych ludzi to ponad przecitnie rozwinite
jednostki, ktre zagubiy si i potrzebuj nauki, eby zrozumie i
uywa swoje moliwoci.
Psychiczna niestabilno moe trwa dugo, kilka miesicy albo
nawet kilka lat. Wtedy indywidualnie dobrane wiczenia umysowe
s bardzo przydatne, eby czowiek nauczy si lepiej zarzdza
umysem i zmysami.
Jeeli podczas postu zdarzaj ci si emocje i towarzyszce im
reakcje, ktrych chcesz pozby si, moesz zastosowa
kontemplacj wiata i Mioci. W praktyce jest to kontemplacja
biernoci, w ktrej nastawiasz si na czucie i przejawianie si
wiata i Mioci (ktrych ty, w swojej esencji, jeste). Im wicej
pozwolisz wiatu i Mioci przejawia si przez twj umys i ciaa,
tym szybciej tzw. negatywne emocje przestan drczy ci i tym
wczeniej niematerialne pasoyty odejd.

NIE TA RZECZYWISTO
Po kilku tygodniach poszczenia (moe by wczeniej) moesz
zauway, e twoje widzenie i rozumienie wiata zmienio si.
Zmienio si take twoje mylenie i dziaanie w tym wiecie.
Niektre sprawy, rzeczy i czynnoci zmieniy swoj warto
(oczywicie w twojej ocenie).
Moliwych dowiadcze nowej percepcji jest bardzo wiele. Na
przykad, patrzysz na ludzi i na to co robi tak, jak ogldaby ich w
teatrze, bo czujesz si jakby nie obecny, jak by nie uczestniczy w
istnieniu tego wiata.
Niektre wykonywane czynnoci albo tematy, ktre ci
interesoway, stay si nieistotne albo nawet straciy sens, mimo e
przedtem byy wane. Masz wraenie jak by niektrych czynnoci
214

uczy si od pocztku, i tak np. prowadzenie samochodu,


prasowanie, pisanie na klawiaturze moesz odbiera jako nowe
dowiadczenie. Rzeczy ktre przedtem byy robione automatycznie,
teraz mog wymaga duej uwagi to tak jak by zapomnia, jak to
si robi.
Inne rzeczy, ktre wymagay skupienia, teraz atwiej wykonujesz,
stay si bardziej naturalne. Zauwaasz i zwracasz uwag na obrazy,
dwiki, zapachy, ktre przedtem nie zwracay twojej uwagi. Wiele
wicej zmian psychicznych moesz zanotowa. Moesz chwilami
mie wraenie, e jest to podobne do bycia pod wpywem
narkotyku.
Oglnie rzecz ujmujc, odbir i pojmowanie rzeczywistoci wiata
zmienio si. Moesz nawet podejrzewa, e co si stao z twoj
psychik. Poza tym czonkowie rodziny i przyjaciele mog
zauwaa u ciebie inne dziwne reakcje.
Co stao si? Zaszo wiele zmian w psychice. Czci tworzce umys
zmieniy swoj aktywno, np. intelekt sta si bardziej wyciszony.
Poza tym gruczoy wydzielania wewntrznego inaczej pracuj i np.
wydzielanych jest wicej endorfin a mniej adrenaliny.
Ten stan moe trwa jaki czas, to indywidualnie zaley. Jest to
dobry czas na obserwacj siebie i nauk o sobie. Powodw do
przejmowania si nie ma, jeeli ciao nie jest w stanie wyczerpania.
Zatem moesz rozkoszowa si nowymi przeyciami.

ZMIANY SKRNE
Skra jest jednym z gwnych miejsc, gdzie wida wydalniczooczyszczajc funkcj ciaa. j i pot zawieraj substancje, ktrych
ciao nie chce, ktre mu szkodz i dlatego je wydala (std rne
zapachy ciaa czowieka).
Mona w uproszczeniu powiedzie, e skra powizana jest z
jelitem grubym poprzez wtrob. Nawet jest okrelenie, e skra
danego czowieka odzwierciedla stan cianek jelita grubego i
215

wtroby. Oczywicie, na peen obraz skry skada si wicej


czynnikw.
Kiedy ciao wydala z siebie trucizn, moe robi to take przez
skr; ta wtedy reaguje zaczerwienieniem, wysypk albo inaczej.
Jeeli poszczcy ma problemy skrne, to jest dua szansa na ich
uaktywnienie si w czasie postu, kiedy to ciao oczyszcza si z
substancji stanowicych przyczyn problemu.
Zmiany skrne w czasie postu mog te by wynikiem uaktywnienia
si starej choroby. Take nowe zachorowanie, ktre w czasie
pokrywa si z postem (zbieg okolicznoci), moe spowodowa
zmiany skrne. W takim przypadku najczciej najkorzystniejszym
rozwizaniem bdzie kontynuowanie postu, dziki czemu choroba
wczeniej zostanie usunita.
W skrajnym przypadku, kiedy kto kontynuuje post mimo
wycieczenia ciaa, zmiany skrne mog wskazywa na chorob, z
ktrej czowiek raczej nie wyjdzie kontynuujc post. Ciao i jego
system obronny jest wtedy za saby, dlatego lepszym rozwizaniem
jest powrt do jedzenia.
Zatem alergia, wysypka czy inne zmiany skrne, pojawiajce si w
czasie postu, nie s (poza wymienionym skrajnym wyjtkiem)
powodem do przerwania, tylko do kontynuowania postu.

CZUCIE ZIMNA
Jeeli pocie ty albo twoi bliscy, to zapewne wiesz, co to znaczy
czu zimno w czasie postu. Mimo ciepa na zewntrz, poszczcy ma
zimne rce i stopy a czsto take uszy i nos. Moe nawet pociga
nosem jak przezibiony. Mimo ciepego ubrania czuje zimno.
Widziaem i syszaem o niejedzcych, ktrzy mimo temperatury
powyej 25 stopni na dworze, ubierali si tak jakby bya zima. Ich
rce byy sine, twarz cierpica a ciao skulone z powodu zimna,
ktre czuli. Jeden z moich znajomych nawet powiedzia: Trudno, w
czasie postu marznie si.
216

Czowiek czuje zimno nie z powodu niewystarczajcego ubrania


albo zbyt niskiej temperatury otoczenia. Oczywicie, sugestia
spoeczna wyrobia w czowieku takie reakcje, e jego ciao czuje
zimno w okrelonej temperaturze, a ciepo w innej.
Czynnikiem zasadniczym w odczuwaniu temperatury jest ilo i
sposb wykorzystania energii w ciele czowieka. Upraszczajc to
kiedy tej energii jest wystarczajco duo, czowiek nie poczuje
zimna (na mrozie) albo gorca (w czasie upau). Czowiek bdzie
czu si dobrze w duo szerszym zakresie temperatur. Jeeli jednak
tej energii nie wystarcza, albo czowiek nie umie wykorzystywa jej
na regulacj czucia temperatury, to wtedy czuje, e jest mu za zimno
albo za ciepo.
Z tego daje si wywnioskowa, e jeeli cierpisz w czasie postu z
powodu zimna, to moesz sobie pomc, skupiajc si na uwalnianiu
energii wewntrznej. Do tego skuteczne s wiczenia
energetyzujce, wizualizacje, masae i prysznic naprzemienny
(zimn i gorc wod, opisany dalej). Regularne ich wykonywanie
uwalnia od marznicia.
Picie duej iloci gorcych napojw nie jest tutaj dobrym
rozwizaniem. W czasie picia i krtko po nim czuje si ciepo,
jednak nadmiernym spoywaniem napojw obcia si
niepotrzebnie system wydalania.
Przepyw energii (i wicy si z tym odbir temperatury
zewntrznej przez ciao czowieka) powoduje to, co nazywamy
czuciem zimna albo ciepa. atwo moesz stwierdzi, e czucie
zimna czy ciepa jest subiektywne i zalene od zarzdzania twoj
wewntrzn energi. Jeeli skoncentrujesz si na uwolnieniu energii
w postaci ciepa, to po chwili poczujesz rnic. Praktykowanie w
tym kierunku (kontemplacja ciepa) pozwoli ci przeprogramowa
instynkt tak aby zawsze czu si komfortowo wzgldem
temperatury.
Fizycznie czynnikiem najwicej wpywajcym na odczuwanie
temperatury zewntrznej jest funkcjonowanie gwnie jelit, wtroby
i ledziony. Zatem jeeli te narzdy niedomagaj, to blokuj
217

przepyw energii. Samo oczyszczenie jelit i (co za tym idzie prawie


automatycznie) wtroby daje znacznie lepsze czucie energii, mniej
marznicia w zimie i mniej pocenia si w czasie gorcego lata.

GORCZKA
Ciao podnosi swoj temperatur, kiedy zwalcza (usuwa, zabija)
pasoyty jest to jedna z jego naturalnych funkcji samoobronnych.
Ciao w czasie postu, kiedy usuwa ogniska chorobotwrcze, zdarza
si, e otworzy zbiorowisko np. bakterii. Te wtedy kr po ciele
powodujc jego gorczkow reakcje. Zatem jest to proces
naturalnego uzdrawiania si ciaa.
Jeeli zdarzy si gorczka w czasie postu, najczciej najlepsze
dziaanie to przeczeka j i odpoczywa. Napi si troch wicej
ciepej wody, pooy si do ka, eby wypocz, pospa.
Zazwyczaj ciao radzi sobie z chorob w cigu kilku godzin do kilku
dni.
Branie rodkw przeciwgorczkowych w takiej sytuacji, jest prawie
zawsze bdem, bo rozregulowuje naturalny system samoleczenia
si ciaa i dodatkowo zatruwa. Jednak przy wysokiej gorczce warto
skontaktowa si z lekarzem, ktry ma wystarczajc wiedz o
postach leczniczych.

POLUZOWANIE SI ZBW
Po kilku do kilkunastu dniach od odstawienia jedzenia moesz
poczu, e zby trzymaj si jakby znacznie luniej. atwiej je
poruszy i wydaje si, e take wyrwa. Dodatkowo czujesz, e
pomidzy nimi (szczeglnie grnymi) sczy si co (ropa), co
wyranie nieprzyjemnie czu.
To te jest wynik dziaania funkcji samooczyszczania si ciaa.
Zazwyczaj w taki sposb oczyszczaj si zatoki. Wielu ludzi nawet
nie wie o tym, e ich zatoki s zaluzione a wychodzi to dopiero w
czasie postu, kiedy same oczyszczaj si.
218

Po kilku do kilkunastu dniach poluzowane zby wracaj do


poprzedniego stanu i nawet silniej trzymaj si w uchwie.
Wczeniej znika wydzielina (luz, ropa) i zwizany z ni
nieprzyjemny zapach. Zatem nie ma powodu do obaw, e zby mog
wypa.
Jeeli dziso albo zby s chore (np. prchnica, zamana plomba) to
te z tego powodu mog poluzowa si a krew sczy si z dzise
czy rodka (pknitego) zba. Wtedy w przypadku zbw pomoc
dentysty jest wskazana. Jeeli chodzi o dzisa, to warto duej
poczeka, bo najprawdopodobniej same wyzdrowiej po cakowitym
oczyszczeniu.

WYPADANIE WOSW
Zdarza si czciej kobietom ni mczyznom. Chodzi o ilo
wypadnitych wosw wicej ni 50 - 100 dziennie. Jeeli wosy
wypadaj, wicej ni "normalnie" w czasie do 40 dnia postu, to nie
jest powodem do obaw pod warunkiem, e ciao nie jest
wycieczone. Cz wosw moe wypa ale potem wida, e
wyrastajce nowe s silniejsze i moe nawet gciejsze.
Przy szczupym ciele, jeeli wypadanie zaczoby si po ok. 6
tygodniach, to moe oznacza, e ciao goduje i zaczyna
wyciecza si. Jeeli czowiek z ju wychudzonym ciaem poci i
zauwaa wypadanie wosw, to znak na to, e post mu nie suy.
Przy otyym ciele nie grozi wycieczenie do czasu a masa ciaa
wrci do waciwej. W tym czasie wypadanie wosw jest
przejciowe; na ich miejsce wyrosn nowe, zdrowsze, silniejsze.

PUCHNICIE STAWW
Wystpuje w cigu pierwszego lub drugiego miesica postu. Wtedy
stawy staj si opuchnite, chocia nie wystpuje bl, dotyczy to
gwnie staww skokowych i kolan. Bl moe wystpi, jeeli ju
219

poprzednio staw chorowa. Teraz jest oczyszczany i naprawiany w


miar moliwoci ciaa.
Spuchnicie staww moe zosta spowodowane napiciem si sonej
wody (np. z kiszonych ogrkw, kapusty) lub nawet z powodu picia
zbyt duej iloci czystej wody w czasie postu.
Jeeli stawy puchn mimo tego, e czowiek mao pije albo poci na
sucho, to znaczy, e ciao oczyszcza stawy ze zgromadzonych tam
nadmiarw soli. Zatem nic nie trzeba robi, poza czekaniem, bo
opuchlizna sama zniknie po kilku do kilkunastu dniach.
Branie zwizkw chemicznych (zwanych lekarstwami) przeciw
opuchliznom, moe by bdem w takiej sytuacji. W przypadku
wtpliwoci porad si kompetentnego lekarza, ktry ma
dowiadczenie z postami leczniczymi.

INNE
Kady czowiek przechodzi post inaczej. Wszystkich moliwych
symptomw jest wiele, w sferach fizycznej i psychicznej, ktre
mog wystpowa podczas poszczenia.
Waniejsze i korzystniejsze dla poszczcego jest to, eby skupia si
na pozytywnym obrazie, w ktrym dominuje idealne samopoczucie i
zdrowie. Skupianie si na symptomie, moe go wyolbrzymia w
wyobrani, czyli tworzy wizualizacj szkodliw dla czowieka.
Wikszo symptomw mona, po prostu, przeczeka, gdy s
spowodowane samooczyszczaniem si ciaa. Ciao potrzebuje czasu,
eby wydali to, co w nim zalegao, zatruwao go. Jednak cay czas
warto mie "oczy otwarte", kierowa si rozsdkiem i nie pozwala
strachowi zapanowa.
Dodatkowe informacje dotyczce symptomw s podane w dalszym
rozdziale post leczniczy.

220

NA CO SZCZEGLNIE
ZWRCI UWAG
Spotkaem wielu ludzi, ktrzy staraj si siowo przystosowa swoje
ciao do ycia bez jedzenia. Czsto widz, e ciao takiego
czowieka cierpi. Dziej si tak, bo czowiek nie ma wystarczajcej
wiedzy o tym, jak ciao i jego narzdy reaguj na niedomiary. Oni
nie wiedz, do czego moe doprowadzi zmuszanie ciaa do ycia
bez jedzenia. Niejedzenie to nie post, godwka ani wycieczanie,
poniewa rni si zaoeniem, wykonaniem i wynikiem. Oto
niektre ze spraw, na ktre szczeglnie warto zwrci uwag.

PRZEDE WSZYSTKIM ROZWAGA


Rozwaga polega na tym, eby przeanalizowa wszystkie za i
przeciw, przewidzie moliwe skutki a potem podj decyzj,
ktra przyniesie korzy a nie strat.
W przypadku prb wprowadzenia stylu ycia bez jedzenia, bd
rozwany szczeglnie odnonie ciaa. Obiektywnie i z trosk
obserwuj go na bieco. Kiedy widzisz, e niejedzenie wicej
szkodzi ni daje ci korzyci, kocz prb.
ycie daje wiele okazji do prb, mona tych prb dokonywa wiele,
wic nie ma potrzeby zmusza si do czegokolwiek ju w pierwszej
prbie. Kada prba daje wiksze dowiadczenie a im wicej
dowiadcze, tym wiksza wiedza, eby potem sobie i innym
pomaga. Jeeli jest si rozwanym, to wystpuje mniejsze
prawdopodobiestwo na popenianie bdw.
ycie nigdy nie koczy si czsto to ludziom powtarzam wic
jak nie teraz to potem moesz to zrobi, bo zawsze masz czas. Tak,
zawsze masz czas, masz cay czas i moesz decydowa, na co go
wykorzystywa. ycie nigdy nie koczy si, wic co nie udao ci si
osign teraz, za pierwszym, drugim albo trzecim razem, moesz
dokona pniej. Kada prba jest dziaaniem dajcym nowe
221

dowiadczenia, a po to tutaj jeste.


Postanowie zosta niejedzcym, zrobie plan dziaania, zacze,
prbowae a nie udao si. Problem? Moe tak, moe nie. No i co z
tego?
Poza tym, masz nowe dowiadczenie, wiesz wicej o sobie, o
niejedzeniu. Droga nadal pozostaje otwarta, wiat nadal istnieje, ty
nadal yjesz i tworzysz twoje ycie.

ODOSOBNIENIE
Odosobnienie (z dala od ludzi i cywilizacji) jest bardzo wskazane, u
wielu ludzi wrcz niezbdne, przez pocztkowe tygodnie
niejedzenia albo w czasie poszczenia. Odosobnienie dotyczy nie
tylko ludzi lecz take rzeczy i zaj dnia codziennego (np. praca
zawodowa, kontakt ze rodkami masowego przekazu, zajcia
gospodarskie). Dlatego warto znale sobie miejsce, ktre nie jest
zwizane z domem. Dobrze jest wyjecha na ono natury, do
miejsca z dala od miasta, drg, ludzi i w tym czasie nie kontaktowa
si z rodzin ani znajomymi (poza nadzwyczajnymi sytuacjami).
Jeeli decydujesz si na czciowe odosobnienie, w pobliu albo w
innej czci domu (eby w razie czego by na miejscu), to wtedy
zapewne raz dziennie bdziesz chcia odosobnienie przerywa na
krtki czas, eby spotka si z mentorem, ktry moe doradza ci w
razie potrzeby. Mentor moe by take cznikiem ze wiatem
zewntrznym w razie potrzeby (np. dostarczenia ubrania, ksiki)
czyli troszczy si o ciebie z zewntrz. Jeeli tak postanawiacie, to
ustalcie sobie reguy dotyczce szczegw kontaktw, pomocy itp.
Korzystniej jest, kiedy mentor to czowiek dowiadczony w
sprawach postu i niejedzenia, eby doradza ci, kiedy poczujesz tak
potrzeb, bo rne sytuacje, wtpliwoci, pytania, potrzeby mog
pojawi si.
Wielu ludzi decyduje si na pene odosobnienie, bez adnych wizyt i
pomocy od kogokolwiek. Z punktu widzenia bezpieczestwa jest to
mniej korzystne. Porad si i rozwa dogbnie zanim tak
222

postanowisz. Jeeli zastanawiasz si, co jest dla ciebie lepsze, to


poczuj odpowied od wewntrz. Jeeli masz wtpliwoci, zacznij od
prby z doradc.
Dlaczego odosobnienie jest wskazane? Gwnie chodzi o wyciszenie
siebie i zwrcenie uwagi intelektu na wntrze czowieka, na jego
stron duchow. Poza wyciszeniem si czowiek pozostajcy w
odosobnieniu, z dala od niepotrzebnie absorbujcych zaj (rodki
masowego przekazu, haas ulicy, plotkowanie itd.), ma wicej
moliwoci i czasu, eby skupi si na procesach zachodzcych w
psychice.
Podczas odosobnienia wykonywanie korzystnych dla czowieka
wicze typu kontemplacja, medytacja, wizualizacja a take wicze
energetyzujcych, staje si atwiejsze. Warto wykorzysta ten czas i
robi je z powodu wielu korzyci, ktre daj.

BEZ WALKI
Z ciaem lepiej nie walczy, bo jest wityni ducha. Ciao to jest
integraln czci istoty zwanej czowiekiem (waciwie, to ciao
jest wewntrz ducha). Duch bez ciaa ju nie jest czowiekiem.
Walka rani, wyrzdza krzywdy take moralne a nawet prowadzi do
ofiar. Kiedy walczysz z ciaem, kto jest ofiar?
Jak rozwija si ciao czowieka, ktry stale zmusza go do czego,
walczy z nim i rani go? A jak rozwija si ciao, kiedy jest otoczone
mioci przez swojego waciciela?
Ciao jest zarzdzane przez instynkt, ktry wymaga wychowywania
tak, jak mdry kochajcy rodzic wychowuje swoje dziecko. Jeeli
wic w zaplanowanym czasie nie udaje si przystosowa ciaa do
ycia bez jedzenia, to znaczy, e potrzeba wicej pracy duchowej a
nie np. duszego godowania.
Ciao daje zna o swoich potrzebach, jeeli jest si nastawionym na
czucie go. Nastawienie na czucie tego, co jest dla ciaa najlepsze,
223

jest waniejsze ni tylko mylenie o tym. Kade ciao jest inne


i kade najlepiej komunikuje si ze swoim posiadaczem przez
czucie.
Ile razy widziaem, jak czowiek wmawia sobie na si, e nie moe
czego zje, bo to szkodzi ciau, bo to jest zabijanie itp. Ten
czowiek czyni tak, mimo e wyranie czu, e ciao domaga si
tego.
Takie dziaanie powodowao ranienie ciaa, co przejawiao si
smutkiem u danego czowieka, niezadowoleniem z ycia, blem.
Dopiero potem, kiedy ludzie ci dali ciau to, czego potrzebowao,
odczuwali znaczn popraw nastroju i stanu zdrowia. Kiedy wic
przestali walczy przeciw ciau, a postpili jak mdry kochajcy
rodzic, ciao odpowiedziao pozytywnie.
Rady dotyczce ywienia, reguy postpowania, metody
przystosowania itd. s mniej wane ni potrzeby, ktre czujesz od
swojego ciaa. Kiedy dobrze je czujesz, kochasz ciao i dajesz mu to
odczu, ono rozwija si najlepiej. Poprzez dyscyplin osigniesz z
ciaem najwicej.
Czym jest dyscyplina? To rozsdne, pene mioci i systematyczne
dziaanie zmierzajce do osignicia okrelonego celu. Dyscyplina
nie zna przemocy, bo bierze pod uwag dobro. Dziki niej mona
przystosowa ciao do wielu umiejtnoci, ktre oglnie uwaane s
za nie do osignicia.
Jest wielk umiejtnoci rozrnienie midzy dyscyplin a
przemoc, bo granica midzy nimi jest pynna. Opierajc si przede
wszystkim na czuciu ciaa, majc waciw wiedz, wiesz, ktre
dziaanie jest jeszcze dyscyplin a ktre ju przemoc. Umiejtno
ta jest wielce przydatna przy utrzymywaniu ciaa w dyscyplinie,
szczeglnie kiedy usuwa si uzalenienia (nadmierne jedzenie w
wielkiej czci jest jednym z nich).

224

OGRANICZONA WIARA
W INFORMACJE
W sprawie, gdzie nie wszystko jest wystarczajco zbadane przez
ciebie a informacje zbyt mao rozpowszechnione, kry wiele
nieporozumienia. Dotyczy to take inedii i metod przystosowania do
SBJ. Cz informacji staje si tak popularna, e wikszo ludzi
zainteresowanych tematem dowiaduje si o nich jako o czym
obowizujcym, eby rozwija si na drodze do inedii.
Dla przykadu: Do mocno zakorzenia si informacja
przekonywujca, e jeeli chce si sta inedykiem, to musi si
przej proces 21-dniowy. Informacja ta jest przykadem
niezrozumienia (o co w tym stylu ycia chodzi) i braku wiedzy o
sposobach uatwiajcych urzeczywistnienie zamierzenia.
Dla wasnego bezpieczestwa, jeeli dana informacja jest
niesprawdzona przez ciebie, warto aby zastanowi si, czy i jak
wykorzysta j. Tutaj dobrym rozwizaniem jest pozostawanie w
kontakcie z czowiekiem o wystarczajco duej wiedzy na ten temat.
Poza tym warto pamita, co ju podkrelaem, e informacja ma
jedn z cech: jest, w czci albo caoci, prawdziwa albo faszywa.
Moe te by tylko w czci prawdziwa. To co jest napisane w
ksikach (nawet tych powszechnie uznawanych za wielkie lub
wite) i to co mwi inni ludzie (nawet ci uwaani za autorytety lub
witych), to nadal informacje posiadajce jedn z tych cech.
Dlatego bdc bez sprawdzonych informacji, lepiej polegaj wicej
na swoim odczuciu (intuicji) ni na tym, co inni powiedzieli lub
napisali.
Nawet jeeli informacja jest prawdziwa dla danego czowieka, to nie
musi by taka dla innych. To znaczy, co sprawdza si w wiecie
jednego czowieka, nie musi tak samo funkcjonowa w wiecie
innych ludzi. Kady czowiek jest inny, wiat kadej istoty jest inny,
wic te same informacje mog mie rne cechy. Co moe by
jednoczenie prawdziwe i faszywe.
Jeeli podejmujesz dziaanie na bazie niesprawdzonej albo
225

niewystarczajcej iloci informacji, to popenisz bdy. W przypadku


przystosowywania si do ycia bez jedzenia moe to by
niebezpieczne dla zdrowia albo (w skrajnych przypadkach) ycia.
Jako przykad powiem, e znam ludzi, ktrzy kilkukrotnie prbowali
tego, w co wierzyli (proces 21-dniowy), e uczyni ich niejedzcymi.
Nawet po kilku nieudanych prbach zadawali pytania, co zrobili le
w samym procesie zamiast wywnioskowa, e po prostu nie tdy
droga. Wierzyli w nieprawdziw dla nich informacj, e sam proces
czyni czowieka niejedzcym.

SAMEMU CZY Z OPIEKUNEM?


Rozwa, czy podczas okresu najintensywniejszego
przystosowywania ciaa do SBJ lub w czasie dugiego poszczenia,
jeeli takowe planujesz, bdziesz w kontakcie z opiekunem.
Opiekun to zaufany czowiek z duym dowiadczeniem, ktry nawet
w czasie odosobnienia moe doradza ci. Jeeli w tym czasie nie
spotykasz opiekuna, to moesz rozmawia z nim telefonicznie.
Takie spotkania i rozmowy w tym czasie s po to, eby sprawdza,
czy wszystko jest (z tob) w porzdku, czy moe czego ci potrzeba
(np. rady, pomocy, podtrzymaniu na duchu).
Rozwa te, czy moe naleysz do tych ludzi, na ktrych wszelkie
kontakty (nawet z przyjacimi) w czasie odosobnienia nie dziaaj
korzystnie. Niektrzy ludzie potrzebuj penego odosobnienia i
wszelkie kontakty z innymi, nawet krtkie, powoduj w nich wicej
stresu ni zadowolenia. Jeeli czujesz tak potrzeb penej izolacji,
przynajmniej poinformuj najbliszych, gdzie bdziesz, jak dugo i co
bdziesz robi.
Nawet jeeli postanowisz by w tym czasie cakowicie sam, to
zapewnij sobie moliwoci kontaktu z kim dowiadczonym, w
razie czego, bo moesz poczu, e jest ci to z jakiego powodu
potrzebne.

226

HALUCYNACJE CZY WIZJE


Czuo zmysw poszczcego lub czowieka stajcego si
inedykiem wzrasta, co moe powodowa halucynacje (widzenie
nieistniejcych rzeczy). Jeeli ich wystpowanie jest sporadyczne,
nie stanowi to problemu, jeeli jednak czstotliwo halucynacji
wzrasta, warto poradzi si specjalisty. Przyczyn mog by
przejciowe, nieszkodliwe zaburzenia pracy mzgu tu nie ma
problemu. Gorzej kiedy chodzi o zaburzenia (uszkodzenia), ktre
powinny by leczone. Nadmiernie dugie (czyli wyniszczajce dla
ciaa) poszczenie powoduje halucynacje. Zatem to jest wskazwka
na zakoczenie postu.
Korzystnie jest nauczy si rozrnia midzy halucynacj a wizj
czyli widzeniem tego, co istnieje nie w wiecie materialnym (dla
wikszoci ludzi zazwyczaj niewidoczne) lub nie w tym czasie.
Oczyszczajce si ciao pozwala mzgowi i zmysom na lepsz
prac, co moe powodowa intensywniejsze ujawnianie si
umiejtnoci zwanych paranormalnymi. Jedn z tych umiejtnoci
jest widzenie innych istot, wymiarw i czasw.
Halucynacje wskazuj na zachodzce w ciele nieprawidowoci i
mog by wskazwk, e proces przystosowania jest prowadzony
zbyt intensywnie. Mog to by te chwilowe stany umysu
wywoane reakcj na uwalniajce si z ciaa trucizny.
Jeeli natomiast wizje s spowodowane uaktywnianiem si
nadzmysw, budzeniem si zdolnoci paranormalnych, wtedy nie s
halucynacjami i nie wymagaj leczenia. Wymagaj nauki, jak
prawidowo z nich korzysta i jak je interpretowa. W tym pomc
mog ludzie z dowiadczeniem w temacie, dlatego warto by z nimi
w kontakcie.

DOBRY STAN ZDROWIA


S ludzie, ktrzy myl inedi z postem leczniczym i uwaaj, e
SBJ jest metod na uzdrowienie ciaa. Inedia istotnie rni si od
postu leczniczego. Inedia moe by stylem ycia, ktre rozpoczyna
227

zdrowy czowiek. Post leczniczy jest sposobem przywrcenia


chorego do penego zdrowia.
Lepiej nie rozpoczyna intensywnego procesu przystosowania ciaa
do ycia bez jedzenia, jeeli stan zdrowia nie jest wystarczajco
dobry. Sprzyjajca kolejno jest taka, e czowiek najpierw
uzdrawia siebie w peni (m. in. stosujc posty) a potem moe
rozpoczyna przystosowanie si do ycia bez jedzenia. Z ciaem nie
w peni zdrowym jest trudniej przystosowa si, bo proces ten staje
si duszy i nieprzyjemny.
Wielu ludzi, mimo e czuj si dobrze i nie zauwaaj w sobie
objaww chorobowych, nie zdaje sobie sprawy z tego, e niektre
narzdy niedomagaj. Najczciej chodzi o jelito grube, wtrob,
nerki i ledzion. Dla przykadu, zdecydowana wikszo
(powiedziabym nawet: prawie wszyscy) ludzi tzw spoeczestwa
zachodniego ma grzybic jelita grubego (w tym samym czasie
mona mie kilka grzybic), pasoyty w przewodzie pokarmowym
lub inne schorzenia, ktre nie powoduj bezporednio odczuwalnych
dolegliwoci, np. blu. Stosujc proste metody lecznicze, mona
pozby si tych goci.
Jednym z przeciwwskaza do rozpoczynania SBJ jest choroba
psychiczna. Choremu psychicznie czowiekowi lepiej nie mwi o
inedii, eby nie zrobi sobie krzywdy. Jeeli jednak sam postanowi
rozpocz SBJ, to warto takiego dokadniej obserwowa.

TEMPERATURA CIAA
yjc w klimacie nietropikalnym, podczas szybkiego
przystosowywaniu ciaa do ycia bez jedzenia, warto zwrci
wiksz uwag na powszechny symptom odczuwanie zimna.
Najczciej rce i stopy s zimne, wrcz lodowate, nawet przy
stosunkowo wysokiej temperaturze otoczenia, np. ponad 25 oC. W
takiej lub wyszej temperaturze czowiek czuje zimno caym ciaem.
Jeeli zimno zbytnio dokucza ci, warto zwraca uwag na
temperatur ciaa, bo jest to jeden ze wskanikw energii yciowej
228

danego czowieka. Jeeli temperatura ciaa spada poniej 35 oC to


jest wystarczajca przyczyna do dziaania, dlatego e utrzymywanie
ciaa w zbyt niskiej temperaturze jest niebezpieczne.
Jeeli czujesz zimno a nie chcesz wraca do jedzenia, to ubieraj si
cieplej i czciej wykonuj wiczenia energetyzujce. Do tego
czciej stosuj waciw wizualizacj, w ktrej, dla przykadu,
widzisz i czujesz siebie jako rdo ciepa, e ciao promieniuje
ciepem ze swojego wntrza jak ognisko.
Jeeli nadmierne (w porwnaniu z innymi poszczcymi) zimno
odczuwalne jest zbyt dugo, to warto zwrci uwag take na
wtrob i ledzion, bo prawdopodobnie nie cakiem wydajnie
funkcjonuj.
Jeeli koczyny pozostaj zimne i sine, to mona je czym
dogrzewa. Warto te zadba o ciepo rk i stp podczas spania,
nawet jeeli wie si to z ubieraniem grubych skarpetek i rkawic.
Jednak ubieranie si grubiej i dogrzewanie koczyn, to nie s
waciwe rozwizania na duej, bo sprzyjaj osabianiu ciaa i nie
pobudzaj czowieka do uwalniania wystarczajcej iloci energii
yciowej dla ciaa. Najwaciwsze rozwizanie polega na
spowodowaniu, eby wystarczajca ilo energii uwalniaa si z
czowieka. Inedyk nie tylko czuje zimno nie wicej ni normalnie
jedzcy, zdrowy czowiek; wrcz przeciwnie, czuje si dobrze w
szerszym zakresie temperatur.
Ciao, szczeglnie to przechodzce rewolucyjne zmiany,
przejciowo moe potrzebowa wicej ciepa z zewntrz. To mu
uatwia ogrzewanie ciaa i pozwala wykorzysta energi yciow na
inne rzeczy (np. wiczenia duchowe). Z tego powodu szybkie
przystosowanie do ycia bez jedzenia atwiej przeprowadza si w
lato, yjc w klimacie innym ni tropikalny.
Najwaniejsze jest to, jeeli chodzi o odczuwanie zimna, eby
wiedzie, co jest przyczyn niewystarczajca ilo lub
niewystarczajce krenie energii yciowej w czowieku. Do
momentu odstawienia jedzenia czowiek uwalnia t energi pod
wpywem spoywanego pokarmu. Teraz, kiedy nie je, zadanie
229

polega na tym, eby nauczy instynkt uwalnia energi w


wystarczajcej iloci take bez poywienia.

PICIE W OKRESIE BEZ JEDZENIA


Czstszym bdem popenianym przez poszczcych jest to, e
zmuszaj si do picia zbyt duo albo za mao wody. Wod lub inne
napoje pij w iloci, ktrej domaga si ciao. Jeeli pijesz wicej albo
mniej ni rzeczywista potrzeba ciaa wynosi, to szkodzisz mu. Jeeli
pijesz za duo, zmuszasz system pokarmowy do nadmiernej pracy,
szczeglnie nerki.
Nadmiar wody w ciele moe spowodowa puchnicie ng lub
twarzy. Moe te by przyczyn nadmiernej iloci luzu, ktry ciao
usuwa w postaci np. wysypki, kataru, kaszlu. Woda jest najlepszym
rozpuszczalnikiem i rdem energii ale jej nadmiar powoduje
zwikszone zapotrzebowanie ciaa na energi.
Ludzie pijcy duo podczas postu, uwaaj, e dziki temu mog
lepiej wypuka trucizny ciaa. Ciao to nie spuczka wic wiksza
ilo wody nie koniecznie wymyje wicej, wrcz przeciwnie, moe
wymy mniej.
Najkorzystniej jest pi tyle wody, ile ciao domaga si. Pij kiedy
czujesz pragnienie, nie kiedy czujesz gd. Pij powoli maymi
yczkami, mieszajc wod ze lin przed pokniciem.

PUKANIE JELITA GRUBEGO


Lewatywa, na temat ktrej napisano wiele prac naukowych i
ksiek, o ktrej wielu myli z obrzydzeniem i nigdy jej nie robili,
jest zbawienna dla zdrowia ciaa. Tego tematu tutaj nie wyczerpi
ale gdybym mia podsumowa go tyko w jednym krtkim zdaniu, to
powiedziabym: Im gbiej i im czciej, tym lepiej (w granicach
rozsdku, oczywicie).
Jelito grube jest miejscem, skd wchaniane s do ciaa rne
230

substancje, cznie z toksynami wydzielanymi przez gnijce


mieszanki. Wszystko jest wchaniane bezporednio do krwi i
nastpnie kry w caym ciele.
cianki jelita grubego pokryte s kosmkami, dziki ktrym proces
wchaniania moe przebiega wystarczajco skutecznie. Z biegiem
lat na tych kosmkach osadza si luzowato-gumiasta substancja. Do
niej przyklejaj si substancje o trudnym do okrelenia skadzie.
Stopniowo tworzy si coraz grubsza warstwa czego w rodzaju
gumowatej izolacji, ktra utrudnia albo wrcz uniemoliwia
prawidowe przenikanie substancji pokarmowych z jelita do krwi.
Poza tym warstwa ta jest przyjaznym siedliskiem dla wielu
szkodliwych bakterii, grzybw, pleni i innych pasoytw.
Rozrastajce si kolonie tych pasoytw i ich wydaliny niszcz
niezbdn jelitom flor bakteryjn, zatruwaj krew, a co za tym
idzie, cae ciao. W ten sposb tworzy si sprzyjajce podoe dla
wielu chorb, z powodu ktrych coraz wicej przedstawicieli
ziemskiej cywilizacji cierpi a ktre rozwijaj si jak epidemia (np.
rak, alergia, cukrzyca).
Lekarze stosujcy hydrokolonoterapi mwi, e z jelita grubego
mona wymy pozostaoci po tym, co czowiek zjad wiele lat
wczeniej. Dzieje si tak, poniewa warstwa luzu i kamienia
kaowego pogrubia si z czasem, przy niewaciwej diecie. Warstwa
ta zawa rednic jelita grubego i z czasem uniemoliwia ciau
wchanianie czegokolwiek poza produktami gnicia.
Wtroba dostaje tyle trucizny, e nie jest w stanie jej neutralizowa.
Taki czowiek jest stale pod wpywem trucizn. Wida to wyranie po
twarzy i na caej skrze. Czste chorowanie, sabo, ble gowy,
przyspieszone starzenie si skry, zamglone i zacone oczy
wyranie wskazuj na zatrucie caego ciaa pochodzce z jelita
grubego. Oczyszczenie cianek jelit powoduje przywrcenie ich
waciwego dziaania a to z kolei przywraca dobry stan zdrowia
caego ciaa.
Zaprzestanie jedzenia najpierw spowalnia a potem zatrzymuje prac
jelit. Resztki strawionego pokarmu pozostaj w jelicie grubym,
take ten gumowaty luz na ciankach i kamie kaowy. Nowa tre
231

jelitowa nie dopywa wic nie przesuwa starej, ktra ma zosta


wydalona. Pozostaa w jelitach substancja zamienia si na twarde
bryki, ktrych obecno tam z pewnoci pozytywnie nie wpywa
na ciao. To moe by siedlisko pasoytw.
Pozosta, nie usunit tre jelitow i zaklejajcy kosmki jelitowe
luz, mona usun wod metoda prosta a skuteczna. To w wielu
przypadkach przywraca dobry stan zdrowia a nawet ratuje od
mierci (np. od zatrucia, nowotworu, pasoytw). Dlatego pukanie
jelita grubego jest tak wane. Z pewnoci mona powiedzie, e
jest zbawienne. W przypadku wielu chorb samo dokadne i
gbokie pukanie jelita grubego powoduje usunicie przyczyn
choroby i wyleczenie.
Mam w zwyczaju otwarcie mwi ludziom (szczeglnie tym, ktrzy
brzydz si lewatywy) t prawd: Masz wybr, bo moesz, nie
musisz puka jelita grubego. Jednak jeeli wypukujesz jego
zawarto, to wyrzucasz zgnilizn ze swojego ciaa. Jeeli
zostawiasz j tam, to gnijesz od rodka.
Od momentu odstawienia jedzenia jelito grube pucze si nie
rzadziej ni raz na tydzie. Kady sam sobie ustala rytm lewatyw,
ktry mu odpowiada. Dobrym rozwizaniem jest pukanie raz na
dob w pierwszym tygodniu poszczenia, co drug dob w drugim
tygodniu a pniej co trzeci.
Jelito pucze si wod a stanie si cakowicie czyste wewntrz.
Moe to trwa od tygodnia do kilku miesicy, w zalenoci od
umiejtnoci danego czowieka. Szczeglnie duo pracy wymaga
usunicie gumowatego luzu, bo odrywa si powoli i opornie.
Zazwyczaj potrzeba wielu puka, zanim cianka wewntrzna jelita
zostanie cakowicie oczyszczona.
Oczywicie, skuteczno oczyszczenia jelita zaley w najwikszej
mierze od umiejtnoci danego czowieka. Cakowite oczyszczenie
jelita grubego, od odbytu do miejsca gdzie czy si z jelitem
cienkim, wymaga wicze i wielokrotnych wleww.
Ludzie zbudowali aparaty, dziki ktrym atwiej jest wypuka cae
jelito grube. S wrd nich skuteczne i godne polecenia konstrukcje.
232

Jeeli jednak chcesz uniezaleni si od aparatw, moesz nauczy


si robi zwyke wlewy wodne.
Wielokrotnie puczc jelito grube, sam opracujesz najlepsz metod
dla siebie. Zawarte tutaj wskazwki moesz zastosowa i
modyfikowa wedle uznania. Na pocztku dobrze jest wyobrazi
sobie, e jelito to mocno pofadowana rura (jak od odkurzacza) w
ksztacie odwrconej litery U. Zatem zapytaj si. Co trzeba robi,
eby wymy zawarto tej rury? Co robi z wod i ciaem? Ktre
ruchy wykonywa i pozycje przyjmowa, eby woda wymya ca
zawarto rury od pocztku do koca?
Jelito pucze si wod o temperaturze od ok. 15 oC do ok. 45oC,
chocia niektrzy zalecaj nawet bardziej gorc. Sprbuj wlewa
najpierw ciep a potem zimn wod, robi to na zmian. Wod
wlewa si od kilku do kilkunastu razy. Jednorazowo tyle wody ile da
si wytrzyma, ale bez przesady. Im wolniejsze wlewanie, nawet z
przerwami, tym wicej mona wla. Wiksza ilo wlanej wody
lepiej i gbiej oczyszcza. Oczywicie bez przesady, bo jelito to nie
balon. Jednorazowo do jelita wlewa si od p do dwch litrw
(niektrzy mog nawet wicej) wody.
Kiedy woda jest wlana, warto wykona par ruchw. Jeeli czowiek
wyobraa sobie, e jego jelito wyglda jak rura w ksztacie
odwrconej litery U, to atwiej mu wymyla pozycje i ruchy. Dla
przykadu, mona brzuch wciga i wypycha, wstrzsa nim na
boki i w gr a take masowa go. Mona te unosi si na palcach
(pity do gry) i opuszcza, uderzajc o podog (wstrzsy brzucha).
Po czasie od kilku sekund do kilku minut takich ruchw i pozycji,
wypycha si ca zawarto. Take przy tej czynnoci wyobrania
pomaga. Dla przykadu, eby woda wyleciaa z odcinka
wstpujcego jelita (z prawej), mona oprze stopy o cian i unie
brzuch w gr, najlepiej do pozycji pionowej. W tej pozycji
wcign i wypchn kilka razy brzuch. Nastpnie odwrci si na
lewy bok i opuci nogi. Wstajc z tej pozycji lecej (na lewym
boku) jednoczenie podnosi poladki i wciga brzuch a gow
trzyma w dole. Nastpnie kucn i wypcha zawarto jelita, ile si
da. Cao powtrzy tyle razy, ile potrzeba do usunicia caej
wlanej wody (2 do 5 razy). Nastpnie mona ponownie wla wod.
233

Zadowalajce opanowanie opisanego sposobu pukania jelita


grubego wymaga wiczenia. Jest to skuteczna metoda na dobre
wymycie cianek, usunicie gnijcego kamienia kaowego i
przywrcenie waciwej pracy caego jelita.
Niektrzy zamiast wod pucz jelito naparami z zi, moczem,
wywarem z kawy, wod z dodatkiem soku cytryny lub czym innym.
To moe by dobry pomys w pewnych przypadkach, szczeglnie
wtedy, kiedy chce si wprowadzi do ciaa substancje
przeciwblowe (kofeina), leczce (zioa), usuwajce pasoyty,
zmikczajce luz. Kiedy stosowano roztwr wody z mydem to
podrania jelito i zatruwa ciao wic nie nadaje si. Zgodnie z
regu, e najprostsze rozwizania s najskuteczniejsze, najczciej
zwyka woda wystarcza.
Jeeli zamierzasz przeprowadzi post suchy (bez picia), dokadnie
wypucz jelito grube przed rozpoczciem. Pukania rozpocznij na
tydzie albo duej przed odstawieniem picia ten czas jest postem
tylko na wodzie. Zanim przestaniesz pi, jelito grube ma by puste i
czyste od wewntrz. Dziki temu duo atwiej jest pozosta bez
wody, bo ciao potrzebuje jej znacznie mniej ni wtedy, kiedy usuwa
z krwi toksyny (ktre dostay si tam z jelit).
Na drugi albo trzeci dzie postu mona spowodowa biegunk. W
tym celu zaywa si zioowe albo inne nieszkodliwe rodki
przeczyszczajce. Jednym z nich jest siarczan magnezu (sl gorzka).
Dobrze spisuje si te 100% sok z gruszek, kupiony albo (lepiej)
samemu przyrzdzony.
Warto mie na uwadze to, e sok z gruszek u wikszoci ludzi
powoduje ble brzucha, ktre mog by odczuwane jako do
bolesne. Zaley, jak dugo czowiek poci przed wypiciem soku, i
od zawartoci jelit. Po wypiciu litra soku w jelitach nastpuj silne
skurcze i ruchy robaczkowe. Jeeli jelita nie s zapchane, to
biegunka pojawia si ju po kilkunastu minutach.
Okoo litr soku z gruszek mona lekko ogrza tak aby by letni.
Nastpnie naley go wypi w caoci w krtkim czasie, raczej nie
duszym ni 5 minut ale tak aby nie zwymiotowa.
234

Sok z gruszek tak zastosowany dziaa kilka godzin. To moe by


nieprzyjemne, bo przez ten czas (np. cae popoudnie) czowiek
moe czu si le z powodu blw brzucha, gowy, "uderze
energii" itp. w zalenoci od wraliwoci. Sok z gruszek dziaa do
gwatownie, wic lepiej przez jedn do trzech db przed jego
zastosowaniem puka jelita (eby nie byy zapchane, bo wtedy ble
i skurcze s bardziej intensywne).
Oczywicie, nie u kadego musi to tak wyglda. S ludzie, ktrzy
przy penych jelitach, po wypiciu litra soku, nie poczuj nic poza
lekkim burczeniem brzucha (to wiadczy o duym rozszerzeniu
jelit). S te ludzie, ktrzy zwijaj si z powodu blu i maj mdoci
ju po 2 szklankach soku dla nich ta metoda nie jest wskazana.
Opisaem t metod dla tych, ktrzy chcieliby dowiadczy i oceni,
jak to dziaa. Jeeli nie jeste pewny, jak to na ciebie zadziaa,
zacznij od jednej szklanki soku gruszkowego i zobacz, co si dzieje.
Przy nastpnej prbie moesz zwikszy ilo, jeeli dziaanie
jednej szklanki jest za sabe.
S inne metody na oczyszczenie jelita, nie tylko grubego, take
cienkiego. Przy okazji nastpuje przemycie caego przewodu
pokarmowego i czyszczenie woreczka ciowego. Najbardziej
znana, skuteczna i bardzo polecana metoda pochodzi z jogi.
Opisujc w wielkim skrcie, robi si to tak.
Przyrzdza si ok. 1% ciepy roztwr soli kuchennej. Pije si jedn
szklank a nastpnie wykonuje wiczenia majce za zadanie
popchanie roztworu a do odbytu. Nastpnie pije si drug szklank
i robi te same wiczenia. Tak po kolei a roztwr zacznie wypywa
z odbytu. Najpierw bdzie to biegunka, potem zabarwiony roztwr a
na kocu ju bezbarwny. Wtedy pije si jeszcze dwie szklanki
czystej wody i koczy.
Dobrze jest zrobi to nie wczeniej ni w 3 dobie postu. Nawet bez
tych specjalnych wicze u wikszoci ludzi dziaa skutecznie.
Zamiast specjalnych wicze mona wykonywa ruchy i masa
brzucha. Wyobraaj sobie, e przemieszczasz roztwr z odka,
przez jelita, do odbytu.
235

LEWATYWA KAW
Jelito grube bardzo dobrze wchania bezporednio do krwi od
stuleci wykorzystuje si to w medycynie do skutecznego podawania
lekw lub pokarmu. Czsto jest to skuteczniejsza droga ni podanie
leku czy pokarmu doustnie.
Kiedy wprowadzasz do jelita grubego roztwr wodny kawy, to do
krwiobiegu dostaje si wszystko to, co woda rozpuszcza. Oprcz
kofeiny, w kawie jest wiele szkodliwych zwizkw, powstaych w
wyniku spalania ziaren kawy i ewentualnie podczas pniejszej
obrbki przemysowej. Wypicie kawy jest mniej szkodliwe dla ciaa
ni wprowadzenie jej przez jelito grube.
Pukanie kaw jest popularne wrd ludzi stosujcych lewatywy,
jednak warto zastanowi si, czy i po co zanieczyszcza cae ciao
tymi szkodliwymi zwizkami. Wypukanie ciep wod jest
mechanicznie rwnie skuteczne.
Jeeli wolisz co doda dla zwikszenia skutecznoci, to do wody
dodaj sok z kapusty, cytryny czy grejpfruta. Jeeli zaley ci na
jeszcze mocniejszym wyczyszczeniu jelita, to moesz zrobi
roztwr wody z sod oczyszczon i sol: 1 yka stoowa sody
oczyszczonej + 1 yka stoowa soli kuchennej + 1 litr ciepej wody.

PUKANIE PRZEWODU
POKARMOWEGO
Tutaj chtnie uybym przesadnego okrelenia rura na przewd
pokarmowy dla wywoania wyobraenia, e mamy do czynienia z
ksztatem kilkumetrowej rury albo pozawijanego wa z
rozszerzeniami. Wanie to jest do wyczyszczenia z zalegajcych,
gnijcych pozostaoci pokarmowych.
Najpierw przeczytaj rozdzia pukanie jelita grubego.
Tutaj wicej opisuj o wyczyszczeniu caego przewodu
pokarmowego, od przeyku do odbytu.
236

Poszukaj w internecie wyraenia: shankh prakshalan.


Znajdziesz wiele szczegowych informacji, ze zdjciami i filmami
opisujcymi procedur tego skutecznego starodawnego sposobu
oczyszczania odka, dwunastnicy i jelit, stanowicych przewd
pokarmowy.
W opisach mowa jest o ok. 1% wodnym roztworze soli kuchennej
NaCl (ok. 1 paska yka stoowa soli na litr wody). Pukanie moesz
wykona te sam wod bez soli ale to jest niewskazane.
Ja wypraktykowaem, z dobrym skutkiem na moim przewodzie
pokarmowym, roztwr o skadzie:
1 litr ciepej wody + 1 yka stoowa soli kuchennej + 1 yeczka
sody oczyszczonej (NaHCO3). Rwnie dobrze mona stosowa
Na2CO3 zamiast NaHCO3 .
Dodanie sody do wody powoduje zwikszenie pH roztworu i
rozwolnienie. Podniesienie pH jest korzystne, bo odkwasza krew,
mocz oraz zabija grzyby. Grzyby i wiele bakterii nie moe przey
w rodowisku zasadowym (pH powyej 7).
Natomiast rozwolnienie jest korzystne, bo lepiej wymywa zawarto
jelit.
Zazwyczaj dla ciaa korzystniej jest uy K2CO3 albo KHCO3
zamiast NaHCO3 albo Na2CO3 poniewa sd (Na) jest w prawie
kadym zjadanym produkcie i dodatkowe spoywanie sodu moe
zachwia rwnowag sodowo-potasow. Raczej nie zdarza si, eby
w ciele brakowao sodu, natomiast niedobory potasu nie nale do
rzadkoci tym bardziej korzystniej jest stosowa K 2CO3 albo
KHCO3.
Wana uwaga: zwr uwag na czysto tych wglanw powinny
by dopuszczone do zastosowa spoywczych, nigdy nie stosuj
przemysowych soli.
Praktykowaem te roztwr:
1 litr ciepej wody + 1 yka stoowa soli kuchennej + 1 yka
stoowa soli gorzkiej (MgSO47H2O).
Ten roztwr dodatkowo powoduje oczyszczenie woreczka
ciowego i jego kanaw. Jednak nie polecam, bo nie kade ciao
wytrzyma tak intensywne oczyszczanie. Samo oczyszczanie jest
237

do nieprzyjemne.
Jeeli chcesz mocnego oczyszczenia, a towarzyszcy tobie lekarz
zgodzi si na to, to moesz sobie przyrzdzi roztwr:
1 litr ciepej wody + 1 yka stoowa soli kuchennej + 1 yeczka
sody + 1 yka stoowa soli gorzkiej.
Jeden litr roztworu to zazwyczaj za mao, chyba e masz drobne
ciao. Ja, dla przykadu (masa ok. 80 kg, wzrost ok. 186 cm),
potrzebuj 2,5 litra roztworu. Potem pij czyst wod, do pojawienia
si prawie bezbarwnej biegunki. Czasem kocz wczeniej, jeeli ta
procedura oczyszczania zbyt mnie zmczy.
Pamitaj, e takie oczyszczanie jest nieprzyjemne, czasem bardzo.
Trzeba by wystarczajco zdrowym, eby je sobie zaaplikowa.
Dlatego porad si lekarza, ktry ma dowiadczenie w tym temacie.
Zamiast wymienionych powyej roztworw trzech zwizkw
chemicznych moesz uy roztworw zi do przepukania
przewodu pokarmowego. Moe to by dla ciebie lepszym
rozwizaniem.
Dowiedz si, ktre zioa oczyszczajce jelita (powodujce biegunk)
s dostpne w twojej okolicy. Skonsultuj si z kompetentnym
zielarzem.

RUCH MINI
Wielu ludzi dugo poszczcych albo starajcych si szybko
przystosowa do ycia bez jedzenia, narzeka na znaczne osabienie
fizyczne ciaa, czemu moe nawet towarzyszy bl mini. Jedn z
przyczyn moe by znaczne osabienie mini. W przypadkach
niektrych ludzi nastpuje proces zanikania mini.
Ten czowiek czuje si wyranie osabiony i z tego powodu
wykonywanie pracy fizycznej jest dla niego bardziej mczce ni
byo przedtem (kiedy jad). Wykonanie tak prostej czynnoci jak
przeniesienie ciszego przedmiotu, jest wysikiem powodujcym
zadyszk a moe nawet drenie w koczynach.
238

Takie osabianie si mini wymaga wicze fizycznych. Jeeli


minie maj zbyt mao ruchu, to powoli zanikaj. W czasie postu
albo siowego przystosowywania do niejedzenia proces zanikania
mini jest znacznie szybszy, jeeli minie nie s regularnie
wiczone. Ciao zjada swoje minie, rdo biaka, uznajc je za
mniej potrzebne.
Zatem jeeli chcesz utrzyma mas miniow, wiedz, e wymaga
to regularnego wiczenia fizycznego. Korzystniej jest, kiedy
wiczenia te nie powoduj zbytniego mczenia ciaa, czyli, nic na
si. Wysiek mini niech bdzie umiarkowany i rozoony w
czasie. Zamiast zrobi 100 przysiadw i 30 pompek od razu, lepiej
jest rozoy to na pi sesji wicze w cigu dnia. Umiarkowane
bieganie i pywanie bardzo korzystnie wpywaj na minie.
Bardzo korzystnie na minie i na cae ciao, szczeglnie jego stron
energetyczn, wpywaj wiczenia energetyzujce (wymienione
wczeniej). Wspomniaem ju, e wiczenia energetyzujce nie
mcz ciaa, tylko delikatnie obciaj minie, co wyranie je
wzmacnia.
Warto pozna rne techniki i nawet ich sprbowa ale nie trzeba
stawa si adeptem jogi albo czonkiem ktrejkolwiek szkoy.
Mona wiczy samemu (np. przy pomocy podrcznika) lub polega
na wasnym wyczuciu przepywu energii i zwizanych z tym
skonnociach mini do ruchu (wspomniaem to wczeniej). W tym
przypadku gwnym celem wicze energetyzujcych jest ruch,
ktry nie dopuci do zaniku mini, wzmocni je, da wicej energii
ciau. Znacznie miej wana jest tutaj estetyczna doskonao w
wykonywaniu postaw.

PONOWNE JEDZENIE
Kiedy ciao wykazuje objawy wycieczenia, czyli:
jest sabe przez wikszo czasu;
stale chudnie;
masa spada (nawet jeeli powoli, np. 0,5 kg na tydzie);
239

samopoczucie pogarsza si albo jest ze wikszo czasu;


to oznacza najwyszy czas na powrt do jedzenia. Dalsze
godowanie (bdnie uwaane za inedi) moe doprowadzi ciao do
takiego stanu, e nie bdzie nadawao si do zamieszkania. Wtedy
dojdzie do jego opuszczenia, co okrelane jest mianem zagodzone
na mier.

Zamiast utrzymywa stan godowania, warto spojrze na to i


przemyle inaczej, mdrzej kolejne cenne dowiadczenie w tym
yciu. Dowiadczye postu, niejedzenia, godowania i zwizanych z
tym rzeczy. W takich sytuacjach mwi: ycie nigdy nie koczy si
wic co do tej pory nie dowiadczye, moesz dowiadczy potem;
co do tej pory nie osigne, moesz zrobi w przyszoci.
Zatem nie warto przejmowa si, bo to utrudnia ycie i powoduje
cierpienia a wic ogranicza ilo Mioci naturalnie przejawiajcej
si z czowieka. Nastpnym razem, ju z wikszym
dowiadczeniem, z bardziej rozszerzon sfer wiadomoci, bdzie
lepiej. Moe wtedy nastpi etap, w ktrym jedzenie samo naturalnie,
bez wysiku odpadnie.
Z drugiej strony, z ciaem nie warto walczy, bo nic dobrego z tego
nie wyjdzie. Walka powoduje rany i cierpienia. Jeeli walczysz ze
swoim ciaem, to kto cierpi, kto zostaje zraniony? Zatem kiedy
mdrzejszym rozwizaniem jest powrt do jedzenia, to warto je
wybra. Twj wiat si nie zawali, nawet jeeli ju nie bd
uwaali ci za owieconego mistrza.
Powrt do jedzenia jest procesem do ryzykownym, bo jeeli jest
przeprowadzany niewaciwie moe spowodowa, e stan zdrowia
ciaa bdzie gorszy ni przed odstawieniem jedzenia. Literatura
opisuje przypadki ludzi, ktrzy zmarli w blach po gwatownym
zjedzeniu obfitego obiadu po duszym pocie.
Proces odbudowywania ciaa po godwce (wymuszone
niedoywienie) mona porwna do przyspieszonego wzrastania
ciaa niemowlcia. Przede wszystkim oznacza to, e ciao buduje si
na podstawie tego, co jest jedzone. Jeeli wtedy czowiek zjada inne
substancje, ni ciao potrzebuje, to jego struktura materialna bdzie
sabsza (gorsza) ni idealna. Tak zbudowane ciao jest sabsze,
240

atwiej poddaje si chorobom, szybciej zuywa i starzeje.


Najkorzystniejszym rozwizaniem, przy powracaniu do
normalnego odywiania si po pocie, jest zastosowanie metody
wiadomego jedzenia. wiadome jedzenie daje ciau to, tyle i wtedy,
co, ile i kiedy potrzebuje. Dziki tej metodzie, po godowaniu albo
pocie, mona odbudowa silne i odporne ciao. Waciwy powrt
do jedzenia jest waniejszy ni sam post leczniczy.
Jeeli nie masz cierpliwoci na wiadome jedzenie, warto aby
zastosowa ponisze trzy zasady waciwego odywiania.
1. Ogranicza ilo spoywanego pokarmu, mimo wilczego
apetytu im mniej czasu upyno od zakoczenia postu, tym
mniej jedzenia. Powoli i stopniowo zwikszaj ilo. Wilczy
apetyt moe pojawi si bardzo szybko, jednak pjcie za nim
moe sprawi ciau powane szkody. Czytaem o czowieku,
ktry zmar w blach, poniewa zakoczy kilkutygodniowy post
sowitym obiadem w restauracji.
2. Najpierw soki owocowe do rozcieczone wod, pite bardzo
powoli, kropla po kropli, dobrze mieszane ze lin (tak jakby si
pukao zby). Potem stopniowo soki coraz mniej rozcieczane.
Inne pyny te s wprowadzane stopniowo, np. niesolone soki
warzywne. Nastpnie owoce w maej iloci i maymi ksami,
ute tak dugo, e zamieniaj si w pyn, zanim s poknite.
Potem warzywa, tak samo jak owoce, wymagaj nawet duszego
ucia.
3. Im blisze naturze i im mniej przetwarzane pokarmy, tym lepszy
materia jest dostarczany ciau, na bazie ktrego buduje si.
Dlatego im mniej przetwarzania tego co natura daje czowiekowi
do jedzenia, tym korzystniej dla ciaa.
S ludzie, ktrzy wracajc do jedzenia, pozostaj na etapie jedzenia
tylko owocw i warzyw. Jedz to bez wzgldu na to, czy planuj
nastpn prb rozpoczcia SBJ, czy nie. Inni stopniowo
wprowadzaj coraz bardziej gste pokarmy.

241

PRYSZNIC NAPRZEMIENNY
Prysznic naprzemienny rozpoczyna si ciep wod. Po chwili
temperatur leccej wody podnosi si stopniowo do maksymalnej,
jak daje si wytrzyma (oczywicie, bez przesady). Nastpnie
szybko zmienia si j na zimn, najzimniejsz jaka moe z prysznica
lecie niech spywa na cae ciao kilkanacie sekund. Potem znowu
szybka zmiana na maksymalnie gorc (jak mona z atwoci
wytrzyma), eby spywaa po ciele przez kilkadziesit sekund. I
znowu, zmiana na maksymalnie zimn.
T szybk zmian temperatury wody powtarza si kilka razy. Na
zakoczenie niech leci zimna woda, eby zamkn pory skry i
uruchomi przepyw energii ze rodka na zewntrz (to daje poczucie
ciepa).
Prysznic naprzemienny oczyszcza (odtyka) woskowate naczynia
krwionone i skr. Z powodu duych i szybkich rnic temperatury
wody, naczynia woskowate szybko rozszerzaj si i kurcz. To
powoduje, e od powierzchni ich cianek wewntrznych odrywa si
zalegajcy tam nadmiar mineraw i innych substancji.
Te same szybkie zmiany temperatury wody powoduj, e pory skry,
naprzemiennie rozszerzajc si kurcz. Takie ruchy wypychaj
nadmiar oju wraz z zanieczyszczeniami. Dziki temu nie ma
potrzeby stosowania myda lub innych rodkw piorcych skr
(czyli nie zatruwasz ciaa ani natury).
Wane, eby prysznic naprzemienny zakoczony zosta
maksymalnie zimn wod. Zakoczenie go woda gorc powoduje
zostawienie otwartych pr skry i przepyw energii (nie ciepa,
temperatury) z zewntrz do ciaa. Ma to wiksze znaczenie w zimie,
kiedy z ciepego domu wychodzi si na mrz. Zakoczenie
prysznica naprzemiennego gorc wod stosuje si wtedy, kiedy
natychmiast spod prysznicu (nawet bez wycierania) wchodzi si do
ka w celu wypocenia ciaa.
Zaraz po prysznicu zakoczonym zimn wod czowiek czuje
zimno. Wanie to zimno powoduje wiksz aktywno
242

energetyczn w ciele. Ju po kilku chwilach od wytarcia skry


mona odczu, jak energia zaczyna ogrzewa ciao. Jest to
szczeglnie wyranie odczuwalne, jeeli po prysznicu robi si
wiczenia energetyzujce albo chociaby gimnastyk. Wtedy
najlepiej nie wyciera si tylko rozpocz wiczenia od razu po
wyjciu z pod prysznica.
Zamiast prysznica mona uywa dwch wanien. W jednej jest
gorca a w drugiej zimna woda. Wtedy wchodzi si na przemian raz
do zimnej, raz do gorcej wody, zanurzajc ciao na kilkanacie do
kilkadziesit sekund. Korzystniejsze jest w wodzie zimnej.
Jeeli nie masz gorcej wody, miej czasem odwag kpa si w
zimnej, wzi zimny prysznic albo my si lodowat wod. To moe
bardzo pozytywnie wpyn na ciao szczeglnie wtedy, kiedy jest
si osabionym albo przezibionym to dobra metoda na
wzmocnienie systemu obronnego ciaa. Chocia dla niektrych
ludzi, ktrzy chronicznie czuj zimno, to moe nie by wskazane.
Zasb i przepyw energii yciowej czowieka maj wpyw na
odczuwanie zewntrznej temperatury. Dwch ludzi o takiej samej
tuszy, tak samo ubranych, w tym samym miejscu mog rnie czu
temperatur. W tym samym miejscu jednemu moe by ciepo a
drugiemu zimno. Zaley to gwnie od poziomu i kierunku
przepywu energii yciowej w ciele. Jeeli przepyw jest do
wewntrz, to czynniki zewntrzne (np. sugestia, wiato,
temperatura) wicej wpywaj na czowieka ni przy przepywie w
odwrotnym kierunku. Kiedy przepyw jest na zewntrz, wtedy
czowiek mniej poddaje si czynnikom zewntrznym a sam mocniej
wpywa na otoczenie.
Pewni ludzie pozwalaj Mocy Wewntrznej (JA) na tyle przejawia
si, e upodobniaj si w swoim dziaaniu do Soca. Wyranie czu
od nich, jak promieniuj Mioci, ciepem, bezpieczestwem itp.
Wok ciaa (najwicej gowy) takiego czowieka mona zobaczy
lekk powiat (aureol). Ludzie ci nie czuj zimna i ciepa bardziej
lub mniej ni sobie tego ycz (ustawi).

243

NIEPOWODZENIA
Uzyskane dowiadczenie oraz wiedza o popenionych bdach w
czasie procesu dokonywania czego, daj potencjalnie wiksze
moliwoci. Dziki temu mona nastpnym razem przystpi do
realizacji celu z wiksz wiedz, wiar i pewnoci. Dotyczy to
take przystosowania do ycia bez jedzenia. Tak zwana nieudana
prba przejcia na inedi stanowi cz cennego dowiadczenia na
tej drodze i wicej pomaga ni przeszkadza w osigniciu celu.
Przystpujc do kolejnej prby ycia bez jedzenia, warto najpierw
zadba o to, eby ciao byo dobrze odywione i zdrowe, a instynkt
wystarczajco wychowany do tego zadania. Zatem warto
wykorzysta jaki czas na prawidowe odywianie ciaa oraz
wiczenia umysowe i duchowe. Mniej skupia si na samym
niejedzeniu a raczej wicej czasu i energii skierowa na rozszerzenie
sfery wiadomoci i programowanie instynktu, poniewa
niejedzenie jest wicej umiejtnoci duchow ni fizyczn. Opisane
wczeniej wiczenie kontemplacji moe przynie wiele korzyci.
W kadym razie nie warto czyni podstawowego (w takiej sytuacji)
bdu uzna, e ponioso si porak. Jeeli, na dodatek, czowiek
czuje si winny lub obwinia swoje ciao, to stawia si w znacznie
gorszej sytuacji. Takie podejcie nie pomaga, staje si kolejn,
stworzon przez czowieka, barier na drodze do doskonaoci.
Jeeli zaoony cel nie zostaje osignity, to nie musi znaczy, e
ponioso si porak. Jeeli mylisz, e nie udao si, moesz myli
si, bo prawda moe wskazywa na co innego. Wtedy, jeeli
czowiek szuka prawdziwej odpowiedzi gboko w duchu, moe
dowiedzie si, e jego celem nie bya rezygnacja z jedzenia, tylko
dowiadczenie, ktre przeszed w najlepszy dla siebie sposb.
W przypadku kiedy nie udao ci si przej do ycia bez jedzenia,
najlepsz rzecz, ktr moesz zrobi, to potraktowa rozpoczcie
jedzenia jako powrt do domu po odbyciu ciekawej podry penej
wartociowych dowiadcze. Warto te podkreli korzyci
zdrowotne, ktre da okres niejedzenia.
244

W czasie prby przystosowania ciaa do ycia bez jedzenia, a take


potem, bardzo wane dla ciaa jest to, eby czuo Mio pync od
ciebie. Mio jest energi tworzc ycie. Ciao potrzebuje jej,
szczeglnie w chwilach uwaanych za trudne.

WACIWA MASA CIAA


Sugestia rodowiskowa ma tak duy wpyw na ludzi, e ci wierz
nawet w to, co jest bdne. Przykadem moe by wygld i masa
ciaa. W spoeczestwie, w ktrym wikszo ludzi jest otya, uwaa
si, e czowiek otyy wyglda dobrze i zdrowo. Otyo wynika z
niewaciwego funkcjonowania ciaa czyli jest oznak, e ciao
choruje (poza wyjtkami).
W tym samym spoeczestwie czowiek o waciwej masie ciaa
uwaany jest za chudego.
Waciwa masa ciaa jest jedn z cech doskonale zdrowego ciaa.
Kiedy ciao nie jest traktowane nadmiarem albo niedomiarem
jedzenia i kiedy wszystko w nim waciwie dziaa, to ciao ma
waciw mas, bez wzgldu na to, jak wyglda i jak oceniaj go
ludzie.
Ocena ludzkiego wygldu czsto jest niezgodna z waciw mas
ciaa warto by tego wiadomym.
Jeeli twoje ciao jest w peni zdrowe, ty czujesz si doskonale i jest
to dla ciebie normalny stan trwajcy miesice i lata to masz ciao o
waciwej masie. I nie ma tutaj znaczenia czy ludzie oceniaj ci
jako otyego czy wychudzonego to jest tylko ich opinia. Gdyby
zacz modyfikowa diet w celu schudnicia albo grubnicia,
zapewne szkodziby ciau.
Skup si na zdrowiu ciaa, a nie na jego wygldzie lub opinii
ludzi to wpynie korzystniej na ciao i na opini.

245

Dostarczaj ciau wszystkiego, czego potrzebuje do waciwego


funkcjonowania. Waciwe dla twojego ciaa dieta i aktywno
fizyczna s niezbdne dla dobrego zdrowia. Na tym si skup nie na
ocenie ludzi o twoim wygldzie. Jeeli bdziesz dziaa w kierunku
przystosowania wygldu twojego ciaa do opinii ludzi,
prawdopodobnie zaszkodzisz mu.

246

PRZYCZYNY JEDZENIA
Dlaczego czowiek je, czyli, co jest powodem tego, e kto
postanawia woy do ciaa porcj materii okrelonej poywieniem?
Pytanie moe wydawa si dziwne, poniewa mona da na niego
prost odpowied: bo czuje gd. Zatem zapytajmy: kiedy i w
ktrych okolicznociach czowiek czuje gd?
Jest wiele przyczyn, z powodu ktrych czowiek je. Mona je rnie
skatalogowa poniej jedna z takich list.
1. Rzeczywista potrzeba ciaa (RPC)
2. Emocje.
3. Nawyk.
4. Uzalenienie.
5. Wierzenie i strach.
6. Nuda.
7. Postanowienie zmiany.
8. Towarzystwo.
9. Smak, zapach, wygld.
10.Bieda.
11.Przymus.
12.Nagroda.
13.Uziemienie.
Inne przyczyny postanowienia o zjedzeniu czego najczciej
mieszcz si w jednej z powyszych.
Dla czowieka zmierzajcego do SBJ poznanie przyczyn jedzenia
jest jednym z najkorzystniejszych krokw na tej drodze. To daje
lepsze zrozumienie swojego ciaa i psychiki.

RPC
czyli rzeczywista potrzeba ciaa. Ciao czowieka (poza wyjtkami)
czasem potrzebuje okrelonych substancji z zewntrz. Tych
247

substancji jest setki. Cz z nich zostaa poznana, nazwana i


skatalogowana, np. wglowodany, tuszcze, biaka, mineray,
pierwiastki ladowe, enzymy. Ciao wtedy funkcjonuje najlepiej,
kiedy dostaje je wszystkie (oczywicie, nie w tym samym czasie)
dokadnie w chwili, kiedy je potrzebuje i dokadnie w wymaganej
iloci.
Przy okazji zapytam: Kto wie, ktrej substancji, w ktrym
momencie i ile potrzebuje ciao? Kade ciao jest inne, yje w
innych warunkach, wic jak maj si do tego zalecenia dietetyczne?
atwo odpowiesz, e raczej nie znasz czowieka, ktry wiedziaby,
co, ile i kiedy potrzebne jest ciau. Na drugie pytanie te znasz
odpowied, e nie ma diety dobrej dla kadego.
Dodam jeszcze, e idealna dieta jest rzecz stale zmieniajc si. To
co dzisiaj jest dla danego czowieka idealn diet, jutro ju moe
by szkodliwe. Czowiek stale zmienia si i okolicznoci jego ycia
te, wic jego potrzeby (np. dieta) rwnie ulegaj zmianom.
RPC jest jedyn okolicznoci, w ktrej jedzenie jest korzystne dla
funkcjonowania ciaa czowieka. Jedzenie z innego powodu, szkodzi
ciau, chocia moe da korzy w inny sposb, np. towarzyski,
przyjemno, uspokojenie si.
Kiedy pojawia si RPC, najlepszym rozwizaniem dla ciaa jest
dostarczenie ciau tego, czego domaga si. Jeeli RPC nie zostanie
zaspokojona, ciao jest ranione i cierpi.
Alenara podaa sposb na ustalenie, czy odczucie godu
spowodowane jest RPC czy chcc uwolni si emocj. eby to
ustali, dany czowiek wyobraa sobie, e nie zje tego, na co ma
ochot, eby zaspokoi gd. Wyobraajc to sobie, czowiek zwraca
uwag na emocjonaln reakcj ciaa. Jeeli zupenie nie ma reakcji,
to wskazuje raczej na RPC. Gdyby nastpia reakcja emocjonalna,
szczeglnie na bazie strachu, to wskazuje na inn ni RPC
przyczyn. Najczciej wtedy chodzi o uwalniajc si emocj lub
strach.
Metoda wiadomego jedzenia (opisana wczeniej) wyksztaca u
248

praktykujcego umiejtno rozrnienia, czy chodzi o RPC czy o


emocje. wiadome jedzenie znacznie uatwia ustalanie i
utrzymywanie najwaciwszej diety.
Emocje s czynnikiem najczciej powodujcym, e czowiek siga
po jedzenie, jeeli yje w spoeczestwie ludzi majcych peno
jedzenia. W instynkcie znajduj si zablokowane reakcje
emocjonalne, uczucia, obrazy i myli. One gromadz si tam od
momentu poczcia, cz z nich ma rdo nawet w poprzednich
ywotach. Intelekt nie wie o ich istnieniu. Podwiadomo, ktra nie
radzi sobie z przetworzeniem tych danych, stara si wysa je
intelektowi, bo przetwarzanie danych to jego specjalno. Instynkt
zajmuje si gromadzeniem danych i wykonywaniem programw
(mechanizmw dziaajcych bez potrzeby uwagi intelektu) to ju
opisywaem.
Zatem kiedy podwiadomo stara si przekaza intelektowi
wymienione wyej dane, z ktrymi sobie nie radzi, czowiek moe
najpierw poczu gd. Jeeli w tym momencie czowiek zwrci
wystarczajc uwag na samo pojawiajce si odczuciu godu i
zapyta siebie, czy na pewno jest godny, to atwo stwierdzi, e nie,
e to nie jest gd. Jednak wikszo ludzi nie zatrzymuje si myl
kiedy poczuje gd, od razu zabieraj si do wkadania pokarmu w
ciao. Wtedy, oczywicie, ciao cierpi, bo dostaje dodatkow porcj
czego, co w peni musi usun, eby utrzymywa si we
waciwym stanie dziaania.
Metoda wiadomego jedzenia, jeeli wykonywana jest choby tylko
w czci w momencie odczuwania godu, pozwala nauczy si
rozrnia midzy RPC a emocjonaln reakcj. Jeeli czowiek nie
zatrzymuje si mentalnie w momencie poczucia godu, nie zagbia
si w jego przyczyn, wtedy wpycha z powrotem to, co
podwiadomo podsuwa intelektowi do rozwizania. Moe to by
zablokowana reakcja emocjonalna z dziecistwa.
Co dzieje si, kiedy czowiek, zamiast skupi si na pojawiajcym
godzie, skupia si na jedzeniu? Zablokowane emocja, uczucie,
obraz, myli zostaj z powrotem wepchnite gbiej do
podwiadomoci. Problem zostaje nadal nierozwizany, bo czowiek
nie zastanowi si, nie sign gbiej. Ten nie usunity problem
249

dry go od rodka.
Uwalniajce si w czasie postu (najpierw w postaci godu) emocje,
jeeli jest ich duo, mog by do nieprzyjemne. Wtedy czowiek,
nie w peni rozumie, co si z nim dzieje, e staje si tak wraliwy,
nerwowy i niecierpliwy. Jeszcze wtedy kojarzy to z godem i kiedy
powraca do jedzenia, odczuwa ulg, bo to wszystko znika. Jednak
gdyby wtedy (zamiast zacz je)skupi si na odczuwaniu tego, co
wntrze mu podsuwa, gd zmniejszyby si albo zanikn a
psychika miaaby szans by oczyszczona z problemu. Proces
oczyszczania si psychiki podczas postu przebiega tak, e jest
wizany z godem.
Oczyszczanie psychiki w czasie postu jest bardziej odczuwalne i
trudniejsze do zniesienia przez otyych. Wanie ci ludzie
doprowadzili si do otyoci z tego powodu, e ich psychika chciaa
rozwiza zablokowane dane, co byo odczuwane jako gd. Jak
atwo domyle si, wanie ci ludzie najbardziej potrzebuj postu i
najtrudniej go przechodz. W skrajnych przypadkach niektrzy
ludzie umieraj w czasie poszczenia; nie dlatego e ciao nie dostaje
jedzenia, lecz z powodu uwalniajcych si emocji, z ktrymi sobie
nie radz wtedy.
Tu wida jeszcze jedn rol, ktr dla czowieka na Ziemi spenia
jedzenie jest to narkotyk, ktry pozwala nie myle, ktry pozwala
zapomina o tym, co jest nieprzyjemne. Jak wielu ludzi naduywa
tego narkotyku, to wida, gwnie po tuszy.
Gd moe by powodowany te przez pasoyty yjce w ciele (np.
plenie w jelicie). Pasoyty potrafi wpywa na orodki odczuwania
godu i smaku w mzgu tak, aby czowiek dostarcza im to, co im
niezbdne do ycia i dobrego rozwoju. Wiele ludzi uzalenionych od
sodyczy ma zapasoycone ciao, w ktrym rozrastaj si kolonie
grzybw w jelitach. Kuracja odpasoycajca moe przywrci im
zdrowie i uwolni od naogu.

250

NAWYK
to czynno zwyczajowo wykonywana w okrelonych
okolicznociach. Nawyki dotyczce jedzenia to jeden z gwnych
powodw, dlaczego czowiek je, kiedy nie wystpuje RPC. Podobnie
jak w przypadku innych przyzwyczaje, czowiek nie zastanawia si
nad tym, czy w danym momencie jego ciao potrzebuje tego co
spoywa. Po prostu, robi to, bo tak przyzwyczai si.
Jednym z najczstszych nawykw to zasiadanie do stou z powodu
pory posiku. Podzia posikw na niadanie, obiad, kolacj albo
inny podzia powoduje, e czowiek je rytmicznie, jednak to nie
uwzgldnia RPC.
Inny nawyk dotyczy rodzaju pokarmu. Herbata bez cukru z
ciastkiem na podwieczorek, kawa rozpuszczalna z mlekiem i cukrem
rano po wstaniu, kluski z kiszon kapust i sosem, piwo i frytki
przed telewizorem, lody w czasie spaceru w miecie to przykady
przyzwyczaje. Prawdopodobnie mgby wymieni tu take twoje.
Czowiek wybiera, preferuje jeden pokarm a nie lubi innego, w
zalenoci od okolicznoci. Zaley to od kilku czynnikw, wrd
ktrych sugestia rodowiskowa ma najwikszy wpyw.
Warto doda, e nawyk wyrabia automatyczne reakcje ciaa, dlatego
w okrelonej okolicznoci (np. czas, otoczenie, zapach) czowiek
czuje smak na dany pokarm. To jest dobry przykad na to, jak
sugestia rodowiskowa programuje instynkt.
Nawyk mona duo atwiej zlikwidowa ni uzalenienie. Jak
odrni nawyk od uzalenienia? Zobaczy reakcj emocjonaln.
Oglnie rzecz biorc, jeeli rezygnacja z okrelonej czynnoci nie
powoduje nieprzyjemnej reakcji emocjonalnej, to czynno ta bya
nawykiem. Prby rezygnacji z uzalenienia powoduj nieprzyjemne
reakcje emocjonalne (ktrym mog towarzyszy nieprzyjemne
reakcje ciaa), np. draliwo, zo, wybuchy nienawici. Inaczej
opisujc, im mniejsza reakcja emocjonalna, tym mniejsze
uzalenienie. Ostrej granicy midzy uzalenieniem a nawykiem nie
ma.
251

NAG
jedzenia jest jednym z najczciej wystpujcych na Ziemi. Tak, od
jedzenia lub picia mona uzaleni si; wpa w nag jedzenia
oglnie albo jedzenia czego okrelonego. Nag wyglda niby tak
samo jak przyzwyczajenie, jednak kiedy prbujesz zrezygnowa,
czujesz jak psychika i ciao buntuj si.
Najczciej czowiek uzalenia si od cukru, kawy, napojw
gazowanych, soli, produktw mlecznych, chleba, misa. Kiedy
naogowiec nagle postanawia odstawi obiekt, od ktrego jest
uzaleniony, czuje, e ciao domaga si go. Dla przykadu, ciao
uzalenione od misa, a pozbawione go, bdzie domagao si go
smakiem, co moe wpyn na samopoczucie. Czowiek przez
tygodnie bdzie czu, e ma nieodpart ochot na np. schabowego,
nawet moe mu si przyni, e go je.
W przypadku uzalenienia atwo jest pomyli si w ocenie, czy
aknienie na okrelony pokarm spowodowane jest naogiem, RPC
czy pasoytami. Dlatego czowiek niebiegy w metodzie
wiadomego jedzenia moe nie za kadym razem bezbdnie oceni,
czego, ile i kiedy ciao potrzebuje. Jednak systematyczne wiczenie
metody J prowadzi do umiejtnoci szybkiego rozrniania midzy
RPC, naogiem a innymi czynnikami.
Mocne aknienie na okrelony pokarm moe by powodowane take
przez pasoyty. Pasoytw chtnych do zamieszkania w ciele
czowieka jest duo wicej, ni przecitny mieszkaniec Ziemi
wyobraa sobie. Wiele z nich potrafi silnie wpywa na preferencje
smakowe czowieka. Praktycznie mona powiedzie, e niektre
pasoyty zniewalaj czowieka do tego stopnia, e ten je gwnie to,
co wspomaga je w rozwoju. Przykadem mog by grzyby. Jeeli ich
kolonia rozronie si wystarczajco w jelicie grubym, to czowiek
staje si naogowym poeraczem sodyczy (czekolada, lody,
ciastka).
Im czowiek jest bardziej uzaleniony od jedzenia, tym trudniej mu
poci i tym bardziej nieprzyjemny jest sam proces poszczenia dla
252

niego. Reakcje ciaa poszczcego, ktry jest uzaleniony od


jedzenia, s takie same jak w przypadku czowieka poddanego
kuracji odwykowej z papierosw, alkoholu czy narkotykw. To
jedno z klinicznych potwierdze, e jedzenie jest rodzajem naogu
czowieka. Czowiek yje w tym naogu od czasu niemowlctwa.
Naogowe jedzenie (wrcz ycie w tym naogu) to jeden z gwnych
czynnikw, dlaczego ciao statystycznego mieszkaca Ziemi
wytrzymuje mniej ni sto lat, w cigu ycia chorujc i starzejc si.
Oryginalnie ciao czowieka nie ma ograniczenia co do dugoci
ycia, bo jest zaprogramowany na niemiertelno (nie chodzi tu o
niezniszczalno). Czowiek niszczy go m. in. swoimi naogami.

WIERZENIE LUB STRACH


czsto stanowi wany czynnik, ktrym kieruje si czowiek przy
tworzeniu diety. W tym przypadku wierzenie zbudowane jest na
strachu, e ciau brakuje jakiej substancji i dlatego naley
wprowadzi j przez spoywanie okrelonych pokarmw. Poza
strachem z powodu wystpienia brakw w ciele, czowiek moe
wierzy, e jedzenie czego daje korzy ciau.
Oto niektre przykady wierze (wybraem same faszywe):
Picie mleka wzmacnia koci i zby, bo mleko zawiera duo
wapnia.
Czowiek potrzebuje (je) wszystko.
Trzeba je duo owocw i warzyw.
Miso jest niezbdne do prawidowego rozwoju ciaa, poniewa
m. in. dostarcza witaminy B.
Trzeba codziennie wypi minimum 2 litry wody.
Je naley czsto a mao.
Kto ciko pracuje, ten musi duo je.
Jedz duo, eby by silny i urs duy.
Te i wiele innych bdnych wierze, przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, i czsto lepo naladowanych, wpywa na diet
czowieka. Ludzie z takimi lub innymi wierzeniami co do jedzenia,
spoywaj niektre pokarmy tylko dlatego, e wierz w ich
253

okrelone dziaanie na ciao. Tego rodzaju wierzenia s te brane


pod uwag przy tworzeniu i propagowaniu rnych diet (np.
odchudzajcych, oczyszczajcych, tuczcych, uzdrawiajcych).
Faktem jest, e z natury ciao jest samowystarczalne a potrzebuje
jedynie waciwie obsugujcego go umysu. Im bardziej czowiek
wierzy, e ciao potrzebuje czego z zewntrz, tym mocniej
uzalenia dziaanie ciaa od tego czego.
To te fakt, e kady czowiek jest innym wiatem, tworzy i
przejmuje inne potrzeby, wierzenia m. in. dlatego nie ma jednej
diety waciwej dla wszystkich. Najlepsz diet dla danego
czowieka jest ta, ktra w peni zaspokaja RPC.
Szczeglnie czsto spotykanym wierzeniem jest przekonanie, e
czowiek musi duo je, eby mie wystarczajco duo energii a
wic take siy. Czowiek, ktry wierzy, e jedzenie jest niezbdnym
paliwem dajcym energi ciau (jak benzyna silnikowi), bdzie
skonny do przejadania si. Obserwacja pokazuje, e czciowo jest
to faktem, bo zbytnie ograniczanie tego, na co RPC wskazuje,
wyranie osabia ciao. Wikszo ludzi ma tak zbudowany
(zaprogramowany) instynkt to ju wytumaczyem wczeniej.
Bdne wierzenia powoduj spoywanie pokarmw, ktrych ciao
nie potrzebuje, ktre go obciaj a nawet szkodz. Dla przykadu,
wierzenie, e trzeba je duo owocw, jest bdnie rozumiane.
Chodzi o to, e nie naley zwikszy iloci spoywanego pokarmu
poprzez dooenie owocw do posikw. Dla wielu ludzi zmiana
diety na tak, ktra proporcjonalnie zawiera wicej owocw, daje
korzy ciau.
Jak atwo domyle si, strach i wierzenia dotyczce jedzenia i
pokarmw czyni wicej szkody czowiekowi ni daj poytku.
Szczeglnie cierpi z tego powodu bezbronne dzieci, zmuszane
przez dorosych do jedzenia.
Spotkaem si te z wierzeniem, e jeeli czowiek nie zjad do
koca otrzymanej porcji poywienia, to kusi los, ktry w przyszoci
moe przez to ukara go brakiem jedzenia.
254

Jeszcze jedna istotna sprawa odnonie wierze. Jeeli dany pokarm


zawiera duo substancji (witamina, minera, pierwiastek), to nie
znaczy, e trzeba go spoywa, eby dostarczy j ciau.
Przykadem moe by mleko krowie, zawierajce duo wapnia.
Wydawaoby si, e regularne picie duej iloci mleka zapobiegnie
niedoborowi wapnia w ciele. Jednak wynik takiego dziaania jest
odwrotny. Picie duej iloci mleka krowiego (szczeglnie
gotowanego) powoduje niedobr tego pierwiastka w ciele
czowieka. Wytumaczenie tego wymagaoby zagbienia si w inny
temat, zwizany z wpywem poszczeglnych pokarmw na ciao
czowieka.
Jedzenie z powodu wiary albo strachu nie zaspokaja RPC, a to
znaczy, e szkodzi czowiekowi.

NUDA
i jedzenie te maj wiele wsplnego. Czy zdarzyo ci si zabra za
jedzenie, poniewa uznae, e jest to czynno, ktra w danym
momencie najmniej ci nudzi albo pozbawia nudy? Dlaczego
jesz? Bo nie mam nic innego do roboty. albo Dla zabicia
czasu. Znasz te lub podobne wyraenia?
Czynnoci zwizane z przygotowaniem jedzenia, spoywaniem
pokarmu i potem sprztaniem s wystarczajco kuszce, eby
czowiek zdecydowa si przej do nich w chwili, kiedy nie
znajduje nic innego do zrobienia.
Kiedy czujesz nud, wtedy zamiast je moesz kontemplowa albo
wykonywa inne tzw wiczenia duchowe. Wiesz ju zapewne, e
jedzenie z powodu nudy jest niepotrzebnym obcieniem ciaa,
marnotrawstwem czasu, energii i pienidzy.
Czowiek ktry postanawia je, bo nudzi si, czsto robi to take
dlatego, e lubi smak. Zatem tworzy si zaleno: nuda >> ch jej
pozbycia si >> zaznanie smaku >> (chwilowa) poprawa
samopoczucia. Takie powizanie, jak atwo domyle si, jest do
zgubne dla ciaa czowieka. To objawia si najczciej otyoci i
255

zwizanymi z ni niedomogami ciaa. atwo wtedy wpa w


uzalenienie.

POSTANOWIENIE ZMIANY
ktre zazwyczaj jest oparte na wierzeniach, bywa powodem do
modyfikacji diety. Postanowienie takie moe dotyczy wygldu
ciaa, sposobu jego dziaania, samopoczucia lub psychiki.
Jednym z najczciej podejmowanych postanowie jest
uszczuplenie otyego ciaa. Wikszo ludzi wie, e nadmiar
spoywanego pokarmu powoduje otyo. Cz z nich postanawia
zmieni diet tak, eby pozby si nadmiaru swojego tuszczu.
Postanowiwszy dokona zmian czowiek dobiera diet czyli
pokarmy, czas i sposb jedzenia. Przy tworzeniu takiej diety
decydujcy wpyw maj wiedza i wierzenia danego czowieka.
Z tego powodu czowiek moe je jakie odywki, sztucznie
wyprodukowane witaminy, mikroelementy lub te pi zioa. Bdzie
to robi z powodu postanowienia dokonania zmian, nie z powodu
RPC a to znaczy, e moe tak diet szkodzi sobie.
Postanowienia dotyczce diety wystpuj czsto wrd ludzi
zainteresowanych wiadomym samorozwojem. Czowiek ten
decyduje si na spoywanie okrelonych, a ograniczenie albo
usunicie innych, pokarmw. Zmienia te sposb jedzenia i czas
posikw. Jeeli idzie to w kierunku zaspokojenia RPC, to
realizowane postanowienia korzystnie wpywaj na danego
czowieka, jeeli nie, to najprawdopodobniej szkodz.
Jednym ze szczeglnych (odnonie tematu tej ksiki) postanowie
jest zupene odstawienie jedzenia, eby sta si niejedzcym. Take
w tym przypadku, jeeli chodzi o wpyw na danego czowieka,
regua RPC nadal jest aktualna. Jeeli postanowienie wspiera RPC,
to daje korzy, jeeli nie, to szkodzi czowiekowi.
Podejmujc postanowienia odnonie diety warto wiedzie, e
256

najkorzystniej jest bra pod uwag RPC. Jeeli jest to denie do


niejedzenia a RPC wskazuje na pobieranie pokarmu, to waciwa
droga prowadzi do pracy nad zmian RPC (np. poprzez
wizualizacj).

TOWARZYSTWO
i jego zwyczaje mog zachca czowieka do jedzenia. Spotkania
towarzyskie zazwyczaj poczone s ze spoywaniem pokarmu to
jeden ze szkodliwych dla zdrowia zwyczajw. Wtedy najczciej je
si nie ten pokarm, ktry ciao rzeczywicie potrzebuje. Dodatkow
szkod powoduje przejadanie si, bo np. gospodarze zachcaj do
sprbowania wszystkiego. Poza tym warunki s niekorzystne do
spoywania posiku, chociaby dlatego, e w czasie jedzenia trwa
rozmowa.
Moe by trudno skoczy albo zmieni zwyczaje, jednak w
przypadku jedzenia w towarzystwie, ze wzgldu na zdrowie, warto
to zrobi. Oczywicie moliwym jest zdrowe (zgodnie z RPC)
jedzenie w towarzystwie, chocia wtedy jest trudniej skupi si na
sobie a nie na rozmowie.
Czy wyobraasz sobie spotkanie towarzyskie, zupenie bez
jedzenia? Jest to moliwe i moe by cakiem udane, jeeli z gry
poinformuje si majcych przyj goci, dlaczego bdzie bez
jedzenia. Najwyej, ludzie ktrym to nie spodoba si, nie przyjd.

SMAK, ZAPACH I WYGLD


mog by na tyle interesujce lub kuszce, e czowiek postanowi
zje (wypi) co, mimo e zupenie nie czuje godu (pragnienia).
Tak zwana sztuka kulinarna jest rozbudowan gazi ycia
czowieka na Ziemi. Faktem jest, e czsto to, co wyglda (z
powodu ksztatu, uoenia, koloru) smacznie, wcale takie nie jest.
Jedn z najwikszych szkd w odywianiu si, ktr czowiek zrobi
sobie (nadal robi), jest stosowanie dodatkw smakowych. Nale do
257

nich sl, cukier, przyprawy, wzmacniacze smaku, poprawiacze


wygldu i zapachu. Dlaczego stosowanie ich szkodzi ciau? Gwnie
dlatego, e oszukuje i rozregulowuje naturaln funkcj ciaa
wyczucia smakiem, co jest mu potrzebne.
To jest bez smaku. Smakuje jak trociny. Jeeli czowiek tak
myli o potrawie, to jest wyrana wskazwka, e ciao nie
potrzebuje tego pokarmu. Lepiej dla ciaa, jeeli nie zje tego ni
eby przyprawia potraw i w ten sposb oszukiwa naturaln
funkcj ciaa. Zmys smaku, zaleny bezporednio od RPC, dziaa w
sposb doskonay. Kiedy ciao czego potrzebuje, zmys smaku
powoduje, e czowiek zjada to ze smakiem, nawet jeeli nie ma
tam adnych dodatkw. Wtedy moe zdarzy si nawet tak, e
zastosowanie dodatku smakowego spowoduje odczucie popsucia
smaku potrawy.
Ziemniaki bez soli smakuj wspaniale, kiedy ciao je potrzebuje ale
s mde i bez smaku, kiedy jedzenie ich szkodzi mu. Truskawki,
jagody, maliny maj cudowny smak, same z siebie, kiedy ciao ich
potrzebuje. Kiedy jednak ich jedzenie jest dla ciaa nadmiarem,
zmysy informuj czowieka, e s za kwane, za mao sodkie
itp., dlatego wtedy lepiej smakuj z bit mietan i cukrem.
Uywanie dodatkw zmieniajcych wygld lub smak jedzenia
powoduje, e ciao jest oszukiwane a czowiek je bardziej z powodu
smaku ni RPC. Po przyzwyczajeniu si do smaku (wygldu)
wywoywanego przez dodatki, czowiek czciej czuje gd na smak
ni na jedzenie okrelone przez RPC.
Dodatki uzaleniaj czowieka. Cukier, sl, pieprz, papryka to
najczciej spotykane uzaleniacze i substancje oszukujce smak
naturaln funkcj regulujc odywianie wedug RPC.
Zrezygnowanie z dodatkw, szczeglnie smakowych, daje du
korzy czowiekowi. Wtedy zmys smaku dokadniej informuje, co
i ile ciao potrzebuje. Dziaanie jest proste jeeli co nie smakuje
bez dodatkw, to znaczy, e ciao nie potrzebuje tego.
Niektrzy ludzie dziki wiedzy na temat dziaania dodatkw do
ywnoci, gwnie smakowych, zbudowali dobrze prosperujce
258

firmy. Wielkie, midzynarodowe firmy sprzedajce szybko


przyrzdzane (dobre w smaku) potrawy s tu dobrym przykadem.
Ich zyski pienine, poczone z wielk szkod dla zdrowia
milionw ludzi (nowotwory i mier), to suma ich dziaalnoci i
powszechnej niewiedzy dotyczcej zmysu smaku.

BIEDA, OSZCZDNO
powoduje, e wielu ludziom szkoda zostawi, a potem wyrzuci,
niezjedzon cz przygotowanego posiku. Mwi, e to jest
marnotrawstwo, wyrzucanie pienidzy. Wydaje si, e takie
dziaanie spowodowane jest przede wszystkim oszczdnoci. To
fakt, wyrzucanie jedzenia jest marnotrawstwem, natomiast
zachowanie go na potem oszczdza energi i pienidze. Jednak
analiza psychiczna czciej wykazuje strach u podoa takiego
zachowania.
Pomijajc tutaj rozwaanie RPC; zjadanie zostawionego na pniej
pokarmu (szczeglnie jeeli zosta ponownie odgrzany) czyni wicej
szkody ciau. Wiele przygotowanych potraw psuje si znacznie
szybciej ni surowce uyte do przygotowania. Ponowne ogrzewanie
potrawy wytwarza wicej szkodliwych dla ciaa substancji.
Ludzie, szczeglnie ci, ktrzy dowiadczyli godu z powodu biedy,
klski ywioowej lub wojny, mog mie wyrobione w sobie
przekonanie, eby nie marnowa ywnoci. Szczeglnie jeeli bior
pod uwag gd panujcy wrd milionw biednych ludzi na Ziemi,
czuj si winni albo wrcz wspodpowiedzialni za to.
Mj dziadek (czowiek wielkiego serca) by taki. Wola zje
ugotowane ziemniaki, ktre ju kilka dni stay w lodwce, ni
wyrzuci je, nawet jeeli zupenie nie by godny. ywno, nawet
jej resztki, traktowa prawie jak zoto. Dlatego hodowa wini, eby
nic si nie zmarnowao.

259

PRZYMUS
jedzenia wie si gwnie z jedn z najpowaniejszych krzywd,
ktre rodzice czyni dzieciom zmuszanie ich do jedzenia wicej
ni chc lub tego, na co nie maj aknienia. Dziecku naley zostawi
swobodny wybr co do pokarmu i iloci. Jednak lepiej dla ich
zdrowia jest chroni je (eby nie uzaleniy si) przed truciznami
typu sodycze, czipsy, frytki, zapiekanki, pizza a take produkty
mleczne i robione z pieczonej mki.
Niektre dzieci s okamywane, eby jady. Mwi si dziecku, e
zawarto talerza musi zje do koca, bo jeeli nie, to np. bdzie
miao piegi albo kto czy co zego zabierze je. Takie sugestie te s
przymusem. Czyni szkod w psychice dziecka, co moe szkodliwie
przejawia si w sferze jedzenia, potem w jego yciu dorosym.
Przymus jedzenia dotyczy te pr posikw. Kto nie pozwala
innemu (np. swojemu dziecku) je wtedy, kiedy ten czuje gd,
tylko kae mu czeka, a przygotowywane danie bdzie gotowe
Teraz nie jedz, czekaj, bo zaraz bdzie obiad. Albo, jeszcze gorzej,
kae je bo jest pora posiku: Teraz jest obiad, masz grzecznie
wszystko zje!
Zmuszanie siebie albo innych do jedzenia w oznaczonych porach
wprowadza rytm do porzdku dnia, uzalenia i prawie zawsze jest
niezgodne z RPC (kady czowiek jest innym wiatem).
Zabranianie czego jest take przymusem (eby tego nie robi) i ma
zastosowanie w jedzeniu. Jeeli czowiek zabrania sobie albo innym
jedzenia tego, na co wskazuje RPC, to szkodzi ciau.
Przymus, zakaz jedzenia moe by stosowany przejciowo w
ochronie siebie i innych ludzi, szczeglnie dzieci, przed
spoywaniem substancji szczeglnie szkodliwych, do ktrych nale
m. in. sodycze, smaone, pieczone i wdzone potrawy oraz
produkty robione z mleka zwierzcego. Jednak w tym przypadku
warto wicej uwagi i pracy powici na psychik i wychowanie.
Jedzenie tych potraw nie jest niezgodne z RPC, jest spowodowane
uzalenieniem. Uzalenienie moe by psychiczne, smakowe albo
260

powodowane przez pasoyty.

NAGRODA
(w postaci pokarmu) jako pocieszenie siebie albo kogo innego
moe by wystarczajc przyczyn do jedzenia. Czy zdarzyo ci si
zje co, eby pocieszy si w smutku, nie zadowoleniu albo
wynagrodzi sobie co? Przykady: Dzisiaj miaam nerwowy dzie,
to teraz przynajmniej zjem sobie co dobrego. Nie zdaem
egzaminw, kupi sobie loda na pocieszenie. Pocieszmy si,
chodmy do restauracji na dobr kolacj.
W tym przypadku jedzenie moe by traktowane jako rodzaj
odskoku albo schronienia od kopotu, trudnoci, nieprzyjemnej
sytuacji. Czynno jedzenia i jego smak, traktowane s przez ludzi
jako czynniki dajce przyjemno. Czsto taki program pochodzi z
dziecistwa. Wielu rodzicw robi ten bd, nagradzajc dzieci np.
sodyczami, lodami za wykonanie czego dobrego. W ten sposb
wbudowuj w instynkt dziecka sugesti, e zjedzenie czego
smacznego moe by nagrod albo pocieszeniem.
Nagrod s te wszelkie produkty spoywcze, najczciej sodycze,
ktre daje si np. zwycizcom konkursu, uczniom na zakoczenie
roku szkolnego, dzieciom za dobre zachowanie. Takie dziaanie
mocno sugeruje, e jedzenie pewnych pokarmw jest nagrod, o
ktr warto stara si albo nawet walczy.
Jedzenie tylko dla nagrodzenia albo pocieszenia jest niezgodne z
RPC wic rani ciao. Dodatkowo wzmacnia uzalenienie od smaku i
nie pozwala zablokowanym reakcjom emocjonalnym uzewntrzni
si. Warto zbada siebie samego, czy mam taki program, eby
ewentualnie wiadomie usun go. To uwalnia od jednego z
uzalenie.

UZIEMIENIE
to jedna ze szczeglnych przyczyn jedzenia, ktra czsto dotyczy
261

ludzi wprowadzajcych SBJ. To pozwala im uziemi si, eby za


bardzo nie fruwa w obokach duchowoci (czego przedtem mogli
nie dowiadcza). Niejedzcy te potrzebuj bycia w rwnowadze
midzy materi a duchem.
Jedn z funkcji jedzenia jest wizanie czowieka z fizyczn materi,
szczeglnie z Ziemi. Graficznie to przedstawiajc mona
powiedzie, e jedzenie obcia niejedzcego na tyle, eby nie
oderwa si od Ziemi jak balon. Z drugiej strony, zbyt duo jedzenia
potrafi przygnie czowieka do Ziemi tak, e nie jest w stanie
podnie si na duchu.
W przypadku niektrych niejedzcych, ktrzy jeszcze nie nauczyli
si utrzymywa rwnowagi midzy materi a duchem, jedzenie jest
czynnikiem pomocniczym, dziki ktremu uziemiaj si. Jest to
jeden z powodw, dlaczego niejedzcy moe okresowo mie ochot
na zjedzenie czego obciajcego (przymulajcego). Im nisze
wibracje ma pokarm, tym duej i lepiej uziemia. Dla przykadu,
szklanka soku z marchwi obcia mniej i na krcej ni tusty kotlet
mielony o tej samej masie.
Niejedzcy moe inaczej interpretowa swoj ochot na zjedzenie
czego uziemiajcego. Moe np. czu i mwi, e to zmys smaku,
przyzwyczajany przez cae ycie, domaga si wrae. Poza tym do
czsto potrzeba uziemienia pokrywa si z RPC. Wtedy korzystniej
jest je.
Take inni ludzie, nie tylko niejedzcy, mog odczuwa potrzeb
uziemienia si. S to zazwyczaj ludzie skupieni na duchowej stronie
ycia. Ze wzgldu na ich delikatn natur i sposb w jaki ich czuj,
mam zwyczaj nazywa ich aniokami. One, eby za bardzo nie
fruwa, potrzebuj czasem zje co cikiego, co daje im
lepsze samopoczucie i popraw stanu zdrowia.
Kiedy kontakt z Ziemi (materi) zbytnio rozlunia si, to czowiek
moe traci tzw poczucie rzeczywistoci. Jednym z rezultatw
takiego rozlunienia moe by choroba ciaa.
Znam ludzi majcych saby kontakt z Ziemi. Cierpi z tego
powodu, np. maj problemy finansowe, trudno im znale
zadowalajco patn prac a nawet choruj chronicznie. Co ciekawe
262

wyniki bada nie wskazyway na chorob a czowiek cierpia z


powodu np. blu. Zmiana diety na cisz spowodowaa, e
samopoczucie poprawio si, bo choroba znikna albo znacznie
zmalao jej dolegliwe dziaanie, a czowiek zobaczy wyraniej
rozwizanie problemw finansowych.
To co nazywane jest mierci godow, nie zawsze ni jest, mimo e
spowodowane jest zbyt dugim niespoywaniem pokarmu. Wielu
spord ludzi pozbawionych jedzenia umaro nie z organicznego
godu, tylko ze zbytniego rozlunienia si ich wizi z materi. Istota
ktra jest niewystarczajco powizana z materi, nie jest w stanie
y w ciele ludzkim na Ziemi i moe zdecydowa przej do innego
wymiaru, gdzie nie ma tyle materialnoci.

263

INEDYCY, NIEJEDZCY
Ilu inedykw i niejedzcych yje na Ziemi kto wie? Takiej
statystyki nie znam. Syszaem, czytaem o wypowiedziach
podajcych liczb kilku do kilkunastu tysicy. Wedug mojego
obecnego odczucia, na Ziemi yje setki tysicy ludzi, ktrym
jedzenie nie jest niezbdne do ycia.
Faktem jest, e wielu niejedzcych to ludzie okrelani jako wysoko
duchowo rozwinici. Wikszo z nich nie jest zainteresowana
rozgosem. Ludzie ci pozostaj niepopularni, bo rodki masowego
przekazu nie mwi o nich.
Najwiksza cz niejedzcych to ludzie, ktrzy nie syszeli o
teoriach, hipotezach, filozofii i ruchu niejedzenia. Oni, po prostu, nie
jedz, bo nie czuj takiej potrzeby. Czsto jest tak, e spoeczestwo
w ktrym yj, uwaa ich za chorych, nienormalnych albo
nadzwyczajnych, co powoduje, e oni sami czuj si takimi.
Szczeglnym przykadem s ludzie nazywani anorektykami. Faktem
jest, e anoreksja to choroba wywoana zaburzeniami w psychice.
Innym faktem jest, e tylko may procent tych ludzi to rzeczywicie
anorektycy. Cz z nich to ludzie, ktrzy nie wiedz o swojej
wrodzonej albo nabytej umiejtnoci niejedzenia i ulegaj sugestii
rodowiskowej. Sugestia ta dziaa na nich tak niszczco, e ma moc
doprowadzenia do choroby psychicznej lub nawet mierci.
Wielu niejedzcych trudno rozpozna, poniewa daj si zaprosi do
kawiarni, na obiad a nawet mog uczestniczy w bankietach. Wtedy
jedz z powodw towarzyskich, eby nie wzbudzi zainteresowania.
Jedz tylko z tego powodu, bo jedzenia i picia nie potrzebuj.
Poniej alfabetycznie wymieniem tylko tych bardzo nielicznych,
ktrzy zostali nagonieni przez rodki masowego przekazu lub s /
byli aktywni w promowaniu takiego stylu ycia. Ludzie ci s lub
byli przez jaki czas inedykami / niejedzcymi jednak nie
gwarantuj tego. To s informacje, ktre znalazem gwnie w
internecie ale wikszoci z nich nie sprawdziem, wic mog by
nieprawdziwe.
264

Alenara, Szwecja. Majc lat kilkanacie odkrya, jak jedzenie


niekorzystnie na ni wpywa. Od tego czasu posuwa si w kierunku
niejedzenia, szczeglnie kiedy nie czuje si zmuszana do jedzenia.
Ma duo wiedzy na temat ycia bez jedzenia. Dzielia si ni
podczas seminariw w Polsce w 2002 r. Alenara sama siebie nie
nazywa niejedzc. Uwaa, e przysza na Ziemi, eby naucza.
Balayogini Sarasvati, Amma, Indie, pozostawa tylko na wodzie
przez 3 lata raport Rosicrucian Digest z czerwca 1959.
Barbara Moore, pidziesicioletnia doktor medycyny, wygldajca
na lat trzydzieci, w wywiadzie dla "London Sunday Chronicle" 17
czerwca 1951 roku powiedziaa, e zamierza y 150 lat. W cigu 12
lat Barbara powoli zmieniaa swoje poywienie, a dosza do etapu
jedzenia tylko surowych owocw, warzyw ich sokw oraz zi. W
kocu pia tylko czyst wod z kilkoma kroplami soku cytrynowego.
Mwia, e w promieniach soca i w powietrzu jest duo wicej ni
mona zauway wzrokiem. Sekret polega na znalezieniu metody
absorbowania tego czego ekstra i przemian tego w poywienie.
Barbara zgina potrcona przez samochd podczas swojej pieszej
wdrwki przez Stany Zjednoczone.
Caribala Dassi, wedug raportu India's Message z 1932 roku,
przez 40 lat nie jada i nie pia.
Christopher Schneider, urodzi si 1962 r. w Niemczech. Sam mwi
o sobie: "Jestem niejedzcym od sierpnia 1998 roku (...) dao mi to
wiele, wiele przey i dowiadcze. Jem troch czekolady, sodyczy,
sera krajanego, czasami codziennie a czasami nic przez tydzie.
Wszystko to dla smaku, zaspokojenia zmysw, uziemienia, nie z
potrzeby pokarmu. Prawie codziennie wypij sobie Cappuccino (to
co w rodzaju rytuau) lub rozcieczone soki jakie si przytrafi."
Bangalore General Hospital bada w 1953 roku osiemnastoletni
Danalak Shumi (Marcara, Indie), ktra wtedy nie jada i nie pia ju
od roku doniosy gazety w sierpniu 1953 roku.
Evelyn Levy, Brazylijka, ona Steve (info poniej). Po powrocie z
265

samotnej podry po Peru, gdzie przez pi dni zjada tylko dwie


pomaracze, zacza bardziej interesowa si niemiertelnoci
i yciem w wietle. W tym czasie zacza przeywa naturalny
proces dostrajania si do wysokich wibracji, co spowodowao brak
poczucia godu. Kiedy pniej, w 1999 roku, jej m postanowi
przesta je, przeprowadzia proces 21-dniowy razem z nim. Przez
dwa lata prowadzia z mem seminaria na temat niejedzenia, w
Brazylii, USA i Polsce.
Giri Bala, Hinduska, urodzia si w 1868 roku i cae swoje ycie
spdzia w bengalskiej wiosce Biur. Giri znana bya ze swego
akomstwa i z tego powodu czsto j draniono. W wieku lat 12,
kiedy jej teciowa posuna si w artach za daleko, dziewczynka
wykrzykna "Wkrtce udowodni wam, e do koca mojego ycia
nigdy wicej nie dotkn jedzenia". Wybiega z wioski i serdecznie
pakaa jednoczenie modlc si do Boga aby przysa guru, ktry
nauczy j, jak y tylko w wiatoci Boga. Wtedy guru ukaza si
przed ni i wprowadzi w pewn technik Krija Jogi, ktra uwolnia
jej ciao od potrzeby materialnego odywiania si. Od tamtego dnia
praktykujc jog, eby adowa swoje ciao energi ze soca, eteru i
powietrza, Giri nie wzia do ust pokarmu ani pynu do koca
swojego ycia.
Maharada Burdwan kaza zabra j do swojego zamku i
rygorystycznie bada. Po miesicu wypuci j. Stwierdzono, e
rzeczywicie nie je i nie pije a jej ciao nie ma wydzielin.
Hira Ratan Manek, Hindus, jeden z najbardziej szczegowo
zbadanych medycznie i naukowo obserwowanych przypadkw
dugiego poszczenia najpierw przez 211 a potem 411 dni. Przez
cay okres postu tylko pi wod midzy wschodem a zachodem
soca. Szeciu lekarzy z Health Care International Multitherapy
Institute obserwowao i badao go codziennie. Hira twierdzi, e by
badany by take przez NASA.
Hira powiedzia, e od roku 1995 tylko pije, jednak sam nie uwaa
si za niejedzcego. Sprawia wraenie nie zainteresowanego
tematem niejedzenia, chocia jedzi po Ziemi i propaguje metod
zwan Suriya Namskar (powitanie soca) prowadzc m. in. do
niejedzenia (jako skutek uboczny).
Jasmuheen, przez rodki masowego przekazu najbardziej znana
266

niejedzca w latach dziewidziesitych. Australijka, ktra po


przejciu 21-dniowego procesu w 1993 roku, zupenie nie jada
przez dwa lata. Potem zacza, jak sama mwi, eksperymentowa z
maymi ilociami smakoykw, kawy, herbaty. Twierdzi, e jest
nadal wolna od potrzeby jedzenia, ale pobaa swoim zmysom
smaku. Czasem akomi si na sodycze i pije herbat albo kaw.
Zgodnie z jej zapewnieniem, ilo spoywanego poywienia to
rednio mniej ni 300 kalorii dziennie. Jasmuheen propagowaa
proces 21-dniowy, prowadzia wiele seminariw, szczeglnie w
Europie Zachodniej i USA.
Joachim M Werdin, autor tej ksiki. Dalej jest rozdzia opisujcy
moje dowiadczenia z (nie)jedzeniem. Wicej informacji
umieszczam w internecie na http://inedia.info .
Kamilla, zamieszkaa w Londynie emigrantka z Polski interesowaa
si tajemnicami ycia, ezoteryk od strony filozoficznej i duo na
ten temat czytaa, np. dziea Bawackiej. Jej przejcie do ycia w
wietle rozpoczo si 11 sierpnia 1999, kiedy to w klasztorze, w
penym odosobnieniu, przystpia do inicjacji. Decyzj t
spowodowao uczestnictwo w prelekcji Jasmuheen kilka tygodni
wczeniej. Ju w pierwszym momencie spotkania Kamila "z miejsca
od razu wiedziaa, e przejdzie przez ten proces". Potem przyznaa:
"To jest operacja bez noa, (...) i si to bardzo mocno czuje".
Kamilla te nie umartwia ciaa i jak powiedziaa: "wezm sobie
czasami yeczk chrzanu (...) grzybek w occie, jedn czy dwie
yeczki, i zjem z wielkim apetytem".
Kamilla w 2001 r. prowadzia w Polsce seminaria na temat ycia w
wietle.
Kazimierz Karwot, zamieszkay w okolicach Brodnicy, pochodzi z
Grnego lska. Zanim zacz "odywia si wiatem", spdzi lata
1999 i 2000 na onie natury, intensywnie oddajc si praktykom
duchowym. Podobnie jak w przypadku wielu niejedzcych,
Kazimierza "przejcie na wiato" nastpio w wyniku
kilkunastoletniego podania drog wiadomego rozwoju
duchowego. Inicjacj zrobi yjc w bardzo skromnych warunkach
na skraju wsi Pokrzydowo w Brodnickim Parku Krajobrazowym.
Jak sam opowiada, ju na dwa miesice przed "przejciem inicjacji"
prawie nic nie jad. Sam proces inicjacji, ktry trwa 21 dni,
267

przeprowadzi w cakowitym odosobnieniu, w lutym 2001. W czasie


pierwszego tygodnia inicjacji, jego ciaa fizyczne i duchowe zostay
odrodzone.
Marie Frutner, Bawaria, jedyne co przyjmowaa przez 40 lat, to
woda. Bya badana w Monachium w 1835 roku.
Prahlad Jani, mczyzna yjcy w Indiach, ktry w 2003 roku, w
swoim 76 roku ycia, twierdzi, e nie jad i nie pi przez 68 lat.
Prahlad twierdzi, e kiedy by omioletnim chopcem, zosta
pobogosawiony przez bogini i od tego czasu nie pi ani nie jad.
Zesp wybrany z czonkw Zwizku Lekarzy miasta Ahmedabad
przeprowadzi w szpitalu badania, ktre nie zaprzeczyy jego
twierdzeniu. Przez 10 dni, bdc poddany cisej obserwacji,
Prahlad pozostawa bez jedzenia, picia i kpieli. W tym czasie ani
razu nie odda moczu a jego stan zdrowia by niezmiennie
doskonay.
Michael Werner, jak podaa w maju 2005 ananova.com, ten
niemiecki naukowiec z Braunschweig, oznajmi, e od czterech lat
nic nie jad, jedynie pi wod z sokiem i inne napoje. Sam nie
wiedzia, jak naukowo wyjani, e w ten sposb moe utrzymywa
ciao przy yciu. Chtny by do przeprowadzania bada, mimo e
jego koledzy nie za bardzo wierzyli mu, e moe y np. bez biaka.
Steve Torrence, Amerykanin, m Evelyn, na pocztku 1999 roku
Steve uleg wraeniu ksiki "ycie i nauczanie mistrzw Dalekiego
Wschodu". Jak sam przekona si, "nasze ciaa nie potrzebuj
fizycznego jedzenia i zaadoptoway si do jedzenia tylko dlatego, e
je do tego zmusilimy. Jedzenie jest nie tylko niepotrzebne ale te
szkodliwe dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia." Steve z
on prowadzili seminaria w Brazylii, Polsce i USA.
Siostra Suzan Kuruvilla, zakonnica i stygmatyczka ze stanu Kerala
w Indiach, ktra prowadzi tam sierociniec, niejedzca od 13 roku
ycia.
Theresa Avila, wieniaczka z Bawarii, od 1926 roku nie tylko nie
jada i nie pia, ale take nie spaa mimo codziennej pracy w
ogrodzie. Aberee 1960 opisa j jako jedn z najszczliwszych
268

ludzi.
Theresa Neumann, Niemka yjca na Ziemi w pnocnej Bawarii od
1898 do 1962. W wieku lat 20 w wyniku wypadku stracia wzrok i
zostaa sparaliowana. Trzy lata pniej, dziki swojej arliwej
modlitwie do w. Teresy z Lisieu odzyskaa wzrok. Od tego czasu
przestaa przyjmowa cokolwiek do ust z wyjtkiem hostii podczas
codziennej komunii witej o szstej rano. Teresa bya te
stygmatyczk, krwawice rany na doniach, klatce piersiowej i
stopach pojawiay si w czwartki o pnocy a zanikay w pitki po
trzynastej.
Przez 36 lat ycia bez jedzenia i picia jej chatk odwiedzio tysice
turystw. Zapytana co je, odpowiedziaa: "yj dziki boskiemu
wiatu". Teresa par razy bya dokadnie badana i dugi czas
obserwowana w dzie i nocy zawsze ponad wszelk wtpliwo
stwierdzano, e nic nie je i nic nie pije oprcz porannej hostii. Jeden
z najwikszych sceptykw, redaktor "Wiadomoci Protestanckich"
dr Frick Gerlitz, przyby do Konnersreut, eby "zdemaskowa
katolickie oszustwo", a skoczy na napisaniu, w peni uznania i
szacunku, biografii Teresy.
Vasanta Ejma, w wieku 20 lat przeya mier kliniczn i od tej pory
wiedziaa, e wiat niewidzialny nie tylko istnieje ale rwnie
mona do niego "i". Kiedykolwiek si zechce mona si z nim
czy a to daje si.
Vasanta prosia Boga: "spraw o Panie abym bya w Tobie, tylko w
twoich energiach, przez 24 godziny na dob". W ten sposb ya
przez dziesi lat, przechodzc godwki, modlc si i medytujc, a
13 sierpnia 2001 "poczua, e wchodzi w 21-dniowy proces
odywiania si wiatem".
Vona Tansey; oto, przetumaczony na polski, cytat z jej strony
internetowej.Vona yje Powszechnym wiatem Duszy (Universal
Soul Light) od wrzenia 2001. Ju wicej nie potrzebuj poywienia,
eby zasila lub utrzymywa swoje ciao a mimo tego utrzymuje
(waciw) mas ciaa i optymaln energi fizyczn. Jako e jej ciao
uduchawia si, drga jako szybsza czstotliwo energii i tak rezonuje
z bezwarunkow mioci czstotliwoci duszy Boskiej
wiadomocii (God-conscious soul frequency of unconditional
love).
269

Wiley Brooks, Amerykanin, jeden z najwczeniej poznanych przez


rodki masowego przekazu niejedzcy. Twierdzi, e nie spoywa
pokarmw przez okoo 30 lat, bo jedzenie jest nabytym naogiem.
Kiedy pierwszy raz wiadomie zobaczy, jak ludzie wkadaj co do
ust i to poykaj, przey szok. Wiele lat pniej wyjecha w gry,
gdzie dokonaa si w nim gboka duchowa przemiana, w wyniku
ktrej znalaz to, co Biblia opisuje jako "Klucz ycia".
"Wyglda tak, jakby nikt nie zdawa sobie sprawy z tego, e jedzenie
nie jest czym naturalnym lecz nabytym uzalenieniem, podobnie
jak picie alkoholu czy palenie papierosw. Czyste, wiee powietrze
jest Kosmicznym Zbiornikiem wszystkiego, cznie z substancjami
ktre buduj i utrzymuj przy yciu ludzkie ciao."
Will van der Meer, Holender mieszkajcy w USA, odstawi jedzenie
w marca 2001. Will prowadzi seminarium o niejedzeniu w Poznaniu
(grudzie 2003).
Xu Fang, Chinka wolna od potrzeby jedzenia od 1987 roku, kiedy to
miaa 18 lat. Opisa j Valery Mamonov w swojej ksice Control
for Life Extension, 2001.
Zinaida Baranova, Rosjanka z Krasnodaru. Odstawia jedzenie w
marcu 2000, majc wtedy 67 lat. Wkrtce potem zrezygnowaa
zupenie z picia. Opisywana bya przez gazety, np. Pravda (2003
07), Argumenty i Fakty.
Ilu innych ludzi mona znale, szukajc wszdzie na Ziemi, ktrzy
yj bez potrzeby spoywania pokarmw materialnych, a czsto te
bez picia. Ludzie rnego pokroju, z wielu dziedzin ycia, o rnych
wierzeniach i postpowaniu kady z nich to unikalna historia o
tym, jak i dlaczego czowiek yje bez potrzeby jedzenia.
Jeszcze zwracam ci uwag na fakt, e wiele informacji znajdujcych
si w internecie jest nie w peni prawdziwych. Zatem nie musisz
wierzy w to, co niejedzcy mwi i co inni o nich pisz. Traktuj to
jako moliwo, ale nie pewno. Dziki temu, e nie tworzysz
nowych wierze pod wpywem sugestii innych ludzi, stajesz si
bardziej wolny, posiadajc wicej informacji.
270

W internecie znajdziesz midzy innymi tych ludzi opisanych jako


niejedzcych, alfabetycznie:
Akahi
Anne-Dominique Bindschedler
Anne Catherine Emmerich
Elizabeth the Good
Helen of Enselmini
Camila Castillos
Dirk Schrde
Edith Ubuntu
Elitom ben Yisrael
Erika Witthun
Genesis Sunfire
Henri Monfort
Isabelle Hercelin
Louise Lateau
Maria Domenica Lazzeri
Mary J. Fancher
Master Fu Hui
Master Guang Qin
Master Jue Tong
Master Liao Fong-Sheng
Mony Vital
Nun Shi Hongqing
Oberom C. Silva Kirby
Oleg Maslow
Olga Podorovskaya
Peter Sorcher
Peter Straubinger
Phan Tn Lc
Reine-Claire Lussier
runforlove
Veni Zofia Buczma
Victor Truviano
ViSaBi

271

POST LECZNICZY
Post leczniczy statystycznie jest najskuteczniejsz materialn
metod leczenia czowieka. Jest metod najtasz i najszybsz na:

pozbycie si najciszych chorb (rak, cukrzyca, choroby


wiecowe, nadcinienie, egzema, astma itd.);
trwae poprawianie stanu zdrowia;
odmodzenie ciaa;
odchudzanie ciaa;
usunicia z ciaa nagromadzonych trucizn i pasoytw;
zwikszanie poziomu energii yciowej ciaa;
popraw stanu psychicznego.

W przypadku wikszoci ludzi cierpicych z powodu tzw. chorb


cywilizacyjnych, powszechnie uwaanych za nieuleczalne, post jest
leczeniem prowadzcym do penego wyzdrowienia.
Indywidualnie, w zalenoci od czowieka, post moe trwa od
jednej doby do ... czasami kilku miesicy a nawet ponad rok. Jednak
w przypadku statystycznego, nieotyego mieszkaca tzw cywilizacji
zachodniej maksymalny czas to ok. 6 tygodni. Najczciej post
leczniczy trwa 7 do 28 dni. Poci moe prawie kady umysowo
zdrowy czowiek, ktry si tego nie boi i nie zostaje do postu
zmuszany. Emocje (nie brak jedzenia) wywoane przez strach w
czasie postu mog zabi ciao.
Jest kilka metod leczenia czowieka postem:
1. Na sucho nic nie jest brane do ust, nawet ani kropla pynu.
2. Na wodzie mona pi tylko wod.
3. Na zioach pije si roztwory wodne zrobione z zi.
4. Na sokach pije si soki owocowe lub warzywne; waciwsza
nazwa to: dieta sokowa.

272

POST NA SUCHO
Zgodnie z zasad: najprostsze rozwizania s najskuteczniejsze,
post suchy, podczas ktrego nic nie jest brane do ust, nawet woda,
daje najgbsze oczyszczenie i uzdrowienie w ciele czowieka.
Skuteczno postu suchego jest od 2 do 3 razy wiksza w
porwnaniu z postem na tylko czystej wodze. Mona zatem
powiedzie, e tygodniowy post suchy daje takie wyniki jak dwu- do
trzy-tygodniowy post na wodzie. Ideaem suchego postu jest to, e
nie tylko nie pije si jakiegokolwiek pynu ale te nie dotyka wody,
to znaczy m. in., e w tym czasie czowiek nawet nie myje si.
Na sucho mona poci zazwyczaj od 1 do 14 db, to zaley od
kilku czynnikw. Im bardziej gorce i suche powietrze, tym krcej
poci si. Im wikszy wysiek fizyczny, powodujcy pocenie si,
tym krcej ciao moe wytrzyma bez wody. Jeeli warunki
(temperatura i wilgotno powietrza, aktywno fizyczna) s
normalne, statystyczny mieszkaniec regionu klimatu
umiarkowanego moe poci na sucho 7 dni.
Ciao podczas postu suchego moe ulec niewielkiemu odwodnieniu.
Mona pozwoli na niewielkie odwodnienie, jednak bardzo wane
jest aby podczas caego postu suchego regularnie sprawdza ciao.
Jeeli odwodnienie ciaa posunie si poza poziom krytyczny, wtedy
tego procesu normalnie nie mona odwrci (przywrci waciwe
nawodnienie ciaa) a wtedy ciao przestaje funkcjonowa (umiera).
Zazwyczaj pierwsze 4 doby bez picia (i jedzenia) nie wymagaj
specjalnej troski, natomiast potem naley stan nawodnienia ciaa
kontrolowa, np. poprzez obserwacj skry.
Inny wany czynnik, ktry wpywa na dugo bezszkodowego
poszczenia suchego, to zawarto w ciele substancji do usunicia.
Jeeli, np. czowiek przed postem suchym jad duo sonych potraw,
co spowodowao wiksze nagromadzenie soli w ciele, niemdrym
czynem byoby rozpoczynanie suchego postu przed usuniciem tego
nadmiaru. Z tego mona wycign wniosek, e zanim zacznie si
post suchy, warto wpierw poci na czystej wodzie.
Dobrym rozwizaniem jest rozpoczcie postu z piciem tylko czystej
273

wody. Od smego dnia postu odstawia si wod i tym rozpoczyna


post suchy. W ten sposb zaczyna si post suchy, po usuniciu z
ciaa nadmiaru soli i substancji, do ktrych usunicia potrzebna jest
woda.
Zazwyczaj ju po dwch, trzech dniach postu na wodzie pragnienie
ciaa znacznie zmniejsza si, dlatego odstawienie wody po tygodniu
nie stanowi wielkiego wyzwania.

POST NA WODZIE
Woda jest jedyn substancj, ktr mona spoywa. Woda powinna
by czysta, najlepiej deszczwka (zebrana z dala od
zanieczyszczonego powietrza) albo destylowana. Jeeli uywasz
wody destylowanej, to najpierw ochd j do pojawienia si lodu
(proces strukturyzowania) i nastpnie odstaw jako ju gotow do
picia. Pij wod o temperaturze pokojowej albo ciep.
Do wody nie dodaje si czegokolwiek, ani cukru, ani kropli soku
cytrynowego, ani miodu, take nie kawy, herbaty. Picie wody
zawierajcej dodatki zaburza proces trawienia, nie pozwala ciau w
peni przestawi si na odywianie wewntrzne (wyczy ukadu
trawiennego). Podczas poszczenia z nie uruchomionym
odywianiem wewntrznym nastpuje szybsze zuywanie si ciaa.
To objawia si m. in. szybszym chudniciem i gorszym
samopoczuciem i moe powodowa przyspieszon utrat mineraw.
Proces ten nazwany jest godowaniem; jeeli jest przeduany,
prowadzi do mierci godowej.
Post na wodzie trwa od jednej doby do kilku (w skrajnych
przypadkach nawet kilkunastu) miesicy. Dugo ta zalena jest
m. in. od masy nagromadzonych nadmiarw (gwnie tuszczu) i
aktywnoci fizycznej poszczcego. rednio mona przyj, e na
spalenie 1 kg tuszczu ciaa potrzeba od 2 do 4 db. Dla
przykadu, czowiek, ktry ma 20 kg nadwagi, moe doda od 40 do
80 db do postu waciwego. Sam post waciwy trwa zazwyczaj od
1 do 40 db; zazwyczaj im duej tym lepiej dla zdrowia. Kady
krtki czas poszczenia jest dobry dla ciaa, jednak korzystniej jest
274

poci minimum 14 db minimalny czas potrzebny ciau na


zaistnienie trwaych zmian zdrowotnych.
Jeeli jeszcze nigdy nie pocie, to warto aby najpierw powiczy.
Pierwszy post moe trwa 1 dob. Po kilku dniach moesz poci
przez 2 doby. Zrb sobie tydzie przerwy i wtedy po przez 3 doby.
Moesz powtarza takie 3 dobowe posty kilka razy, a poczujesz, e
nie stanowi dla ciebie czego nadzwyczajnego i z atwoci moesz
poci duej.
Wtedy sprbuj postu 4 albo nawet 5 dobowego. Kolejne posty
stopniowo przeduaj, np. 7, 9, 10, 12 db albo inaczej, wedle
wasnego czucia, a dojdziesz do 14 db. Kiedy osigniesz 2
tygodnie (albo wczeniej), prawdopodobnie bdziesz ju czu, e
moesz poci kilka tygodni.
Post 7 tygodniowy (krtsze te) potrafi uczyni cuda dla zdrowia.
Biologicznie odmadza ciao klinicznie, wzrokowo i poprzez
samopoczucie stwierdzony fakt. Usuwa prawie wszystkie choroby
(niektre, np. zaniedbany rak, moe wymaga powtrzenia postu),
wygadza zmarszczon skr, przywraca naturalny kolor i si
wosom i zatrzymuje ysienie (wosy nawet zaczynaj odrasta),
upiksza ciao (nie tylko przez usunicie tuszczu).
Ludzie, ktrzy przeprowadzili posty lecznicze z przekonaniem
opowiadaj o wielu dowiadczonych psychicznych i fizycznych
pozytywnych zmianach zdrowotnych. Nigdy nie wyobraaem
sobie, e mona czu si tak dobrze. Kto tego nie dowiadczy, nie
wie, co to znaczy doskonae zdrowie, nawet jeeli przedtem uwaa
si za zdrowego i dobrze czu. Takie i podobne opinie mona
usysze.
Jest jedno powane zagroenie dotyczce postw, z powodu ktrego
ciao moe przesta funkcjonowa (umrze) strach. Sugestia
rodowiskowa (w ktrej wikszo ludzi na Ziemi yje) zakorzenia
w umyle przekonanie (program), e czowiek musi je a
poszczenie jest niebezpieczne i szkodzi zdrowiu. C, jeeli
wierzysz w to, nie od razu przystpuj do 40 dniowych postw, bo
moe si zdarzy, e z powodu strachu ciao przestanie
funkcjonowa wczeniej. Lepiej najpierw powicz poszczenie, eby
275

przekona si (dowiadczy na sobie), e takie opinie wynikaj z


niewystarczajcej podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania
ciaa ludzkiego.

NIEPRZYJEMNE REAKCJE
Podczas postu ciao oczyszcza si, usuwa trucizny i pasoyty to
moe powodowa nieprzyjemnie reakcje, opisane take powyej, w
rozdziale zatytuowanym symptomy.
Kady czowiek inaczej to odczuwa. Jeden przez cay okres postu
nic szczeglnego nie czuje i nie ma adnych nieprzyjemnych reakcji
ciaa, podczas gdy inny poszczcy czuje si tak le, e porwnuje
ten stan do umierania.
Zatem, jeeli podczas postu czujesz si dobrze, to moesz cieszy
si powstajcymi korzyciami dla ciaa i psychiki i kontynuowa
swoje codzienne ycie bez zmian (poza jedzeniem, oczywicie).
Jeeli naleysz do tych, ktrych ciaa przejawiaj nieprzyjemne
reakcje (sensacje), wiedz, e s to pozytywne symptomy twojego
biologicznego oczyszczania i odmadzania moesz spokojnie i
cierpliwie czeka na ich przeminicie. W bardzo nielicznych
przypadkach nieprzyjemne reakcje ciaa wymagaj przerwania
postu.
Oto niektre spord wielu nieprzyjemnych reakcji, ktre mog
pojawi si podczas postu (wszystkie s przejciowe):
ble gowy, narzdw, koci, stawu, oczu, zbw;
wzmoone wypadanie wosw;
poczucie saboci;
odwodnienie ciaa;
zawroty gowy i omdlenie;
chudnicie;
spuchnicia staww (lub innych miejsc);
psychiczna niestabilno;
nage zachorowanie (wzmocnienie objaww choroby
chronicznej);
wysypka, nasilenie alergii;
276

bolesne wychodzenie piasku, kamieni nerkowych i innych;


gorczka;
spadek cinienia krwi;
palpitacje serca;
wypyw ropy z dzise, uszu, nosa;
mdoci, wymioty.

Jeeli wystpi ktre z powyszych nieprzyjemnych reakcji, po


prostu poczekaj a przemin po kilku godzinach, dniach czy
(niezwykle rzadko) tygodniach. Sensacje te same z siebie nie
zagraaj ciau, jednak warto uwaa na nie, bo np. zawroty gowy i
omdlenia mog doprowadzi do niebezpiecznego w skutkach
upadku.
Jeeli twoje cinienie krwi ju jest niskie, tym bardziej uwaaj, bo
moe jeszcze bardziej obniy si do poziomu niebezpiecznego dla
funkcjonowania ciaa. Lepiej kontroluj i planuj aktywno fizyczn
pod tym wzgldem.
Jeeli due kamienie znajduj si w nerkach, moe zdarzy si, e
wikszy odamek zatka moczowd powodujc niezwykle silny bl,
ktry moe wymaga interwencji lekarza (nie przerywaj postu ale
odblokuj moczowd).
Skrtowo mona uoglni, e kada z nieprzyjemnych reakcji ciaa,
wystpujcych podczas postu, wskazuje na zachodzce procesy
usuwania (nagromadzonych podczas lat) nadmiarw typu trucizny,
martwe komrki, tuszcz a take trwajcej samonaprawy i regulacji
(np. gruczow wydzielania wewntrznego). Ciao, doskonaa
biologiczna samosterujca si maszyna, przywraca stan najlepszego
dla siebie dziaania, jeeli mu na to pozwoli, da czas i nie obcia
trawieniem.
Post jest okresem, kiedy nie przeszkadza si ciau, pozwalajc mu na
dokonanie niezbdnych napraw, oczyszcze, odnowie itp. eby
mogo funkcjonowa lepiej i duej. Regularnie przeprowadzane
posty to jeden z najwaniejszych sekretw dugiego i zdrowego
ycia.

277

PRZEMYWANIE JELITA (lewatywa)


Podczas postu naprawd warto oczyci jelito grube przemywajc
go wod. Take w czasie postu suchego mona przemywa jelito,
chocia to zmniejsza jego skuteczno, poniewa jest dostarczaniem
wody ciau.
Niektrzy na sam myl o lewatywie krzywi si z obrzydzeniem.
Jeeli naleysz do tych ludzi, nie musisz oczyszcza jelita, jednak
wiedz, e niewymyte zawiera gnijce substancje. Trujce produkty
gnicia zawartoci jelita dostaj si do krwi. Wtedy kr w caym
ciele powodujc nieprzyjemne reakcje i dodatkowo obciajc
system wydalniczy.
Niewydalona cz zawartoci jelita grubego zostaje w nim w
postaci kamieni kaowych, ktre mog by przyczyn chorb cznie
z rakiem jelita (jedna z najczstszych przyczyn mierci w Europie i
Ameryce). Zatem do ciebie naley decyzja wolisz patrze na brudy
wypywajce z jelita albo wolisz gni w rodku.
Jelito grube to rura o dugoci 60 do 80 cm, o licznych zakamarkach,
dlatego potrzebuje wielu gbokich przemy do zupenego
oczyszczenia. Do przemywania jelita grubego wystarczy uy
czystej wody. Na jego ciankach gromadzi si przez lata co w
rodzaju gumiastego luzu. Trudne moe by jego cakowite
usunicie. Czasem potrzeba kilku tygodni postu z lewatywami.
Wtedy stopniowo odrywa si i wypywa.
Przemywaj jelito raz dziennie w cigu pierwszego tygodnia postu,
trzy razy w tygodniu w czasie drugiego tygodnia i co trzeci dzie
potem. Kiedy z jelita bdzie wypywaa tylko czysta woda, mimo
gbokiego przemywania, moesz zmniejszy czstotliwo do
jednej lewatywy w tygodniu.
Jeeli zamierzasz poci cakowicie na sucho, dobrze wymyj jelito
grube przed rozpoczciem. Podczas cakowicie suchego postu nie
przemywa si jelita, eby nie dawa ciau wody. Dlatego, eby nie
cierpie, warto podczas pierwszego tygodnia poci na wodzie
(robic codziennie gbok lewatyw) a dopiero potem zacz post
278

suchy.
Samo przemywanie jelita grubego (nawet bez poszczenia) jest
skuteczn metod lecznicz, ktra wielu przypadkach usuwa
przyczyn chorb. Wikszo ludzi nie ma pojcia, co moe
zgromadzi si w jelicie grubym. Pozostaoci zjedzonych
pokarmw mog zalega w jelicie przez dziesitki lat, w postaci
kamieni kaowych i gumiastego luzu przyklejonego do cianek. Te
pozostaoci to jedna z gwnych przyczyn nowotworw jelita.

RUCH FIZYCZNY
Podczas postu te warto porusza si; nawet wicej ni zazwyczaj,
jeeli prowadzisz siedzcy tryb ycia. Spacery, bieganie, pywanie a
nawet jazda na rowerze s wskazane. Ruch pomaga ciau szybciej
usun toksyny.
Rusza si warto szczeglnie w czasie sabszego samopoczucia.
Jednak jeeli ciao jest wyranie (bardzo) sabe i potrzebuje
odpoczynku, wtedy nie mcz go, daj mu spokj. Rozwaga niech ci
prowadzi w tym wzgldzie.
Podczas postu na szczegln uwag zasuguj wiczenia
energetyzujce, do ktrych m. in. nale: Qi-Gong, Tai-Ji, Hatha
Joga, gimnastyka izometryczna. Nawet jeeli nie znasz ich, to nie
przejmuj si. Najwaniejsze jest to, w wiczeniu energetyzujcym,
eby skupi si na odczuwaniu przepywu energii przez ciao. Zatem
skoncentruj si na odczuwaniu przepywajcej energii i nie myl o
ruchach ciaa. Ciao, czujc przepyw energii, samo zacznie
porusza miniami. Pozwl mu na to.

ZAKOCZENIE POSTU
Jeeli wykonane zbyt szybko, moe by bardzo niebezpieczne.
Wspomniaem wczeniej o tym, e jeeli zakoczysz post
napchaniem odka cikim poywieniem, np. chlebem, kartoflami
z kotletem, to moesz skoczy na stole operacyjnym albo dwa
279

metry pod powierzchni ziemi.


Powoli, najpierw w mikro ilociach, zaczynajc od wody z
dodatkiem soku owocowego. Potem same soki owocowe, nastpnie
warzywne. Bardzo DOKADNE I DUGIE UCIE. Tak, sok te
masz u, miesza go ze lin.
Po kilku dniach wprowadzasz mae iloci najlejszych pokarmw:
owoce, warzywa, rozgotowane potrawy. I nadal uj je jak najduej.
Zakoczenie postu, czyli powrt do normalnego jedzenia, trwa tak
dugo jak sam post.

280

INEDIA a POST
Ciao czowieka moe funkcjonowa bez jedzenia bardzo dugo.
Zaley to od wielu czynnikw, gwnie: sfery wiadomoci danego
czowieka, zapasu tuszczu i mini, stanu psychicznego,
temperatury otoczenia, aktywnoci fizycznej. Udokumentowane
medycznymi obserwacjami posty (nie inedia) trway ponad
pitnacie miesicy. Ludzie poszczcy w tym czasie pili tylko do
dwch szklanek wody dziennie i dobrze si czuli. Posty o dugoci
do trzech miesicy nie s czym nadzwyczaj niebezpiecznym dla
ciaa ludzi otyych.
Post od inedii rni si gwnie:
zmianami masy ciaa;
samopoczuciem;
sposobem budowania ciaa.

ZMIANY MASY CIAA


Kiedy czowiek przestaje wprowadza do ciaa jedzenie i picie,
wtedy ciao najpierw (w cigu pierwszych kilku do kilkudziesiciu
dni) usuwa substancje stanowice najwiksze przeszkody do jego
prawidowego funkcjonowania. Woda jest rozpuszczalnikiem, wic
ciao domaga si jej, eby mc usuwa na zewntrz niepotrzebne,
szkodliwe substancje. Dlatego przez okres pierwszych kilku do
kilkudziesiciu dni postu ciao potrzebuje wody. Ile? Zazwyczaj nie
duo, litr, szklanka na dob albo mniej; to zaley m. in. od samego
czowieka, klimatu i aktywnoci fizycznej. Po wystarczajcym
samooczyszczeniu si ciaa jego zapotrzebowanie na wod spada do
poziomu kilku do kilkunastu centymetrw szeciennych na dob.
Przy sprzyjajcych warunkach zewntrznych picie moe sta si
zupenie zbdne, bo ciao nie potrzebuje wody.
Picie znacznie wpywa na mas ciaa. Jeeli poszczcy pije tylko
tyle, ile domaga si jego ciao, to jego masa spada do poziomu
waciwego dla tego czowieka. Waciwa masa ciaa dla danego
281

czowieka moe znacznie rni si od tzw oceny spoecznej i od


danych (zalenoci midzy wzrostem a mas) publikowanych w
tabelach.
Waciwa masa ciaa wystpuje wtedy, kiedy ciao nie ma
nadmiarw ani niedomiarw, a nie kiedy najbardziej podoba si
innym ludziom.
Wikszo ludzi nie wierzy, e ciao o waciwej masie ciaa
wyglda prawie jak szkielet pokryty skr.
Czowiek czuje si najlepiej, kiedy masa jego ciaa jest waciwa, bo
wtedy ciao pracuje prawidowo. Rnica masy ciaa midzy
dwojgiem ludzi o tym samym wzrocie moe wynie nawet 15%,
mimo e kady z nich ma ciao o waciwej dla siebie masie.
Podczas poszczenia ciao czowieka niewychudzonego zmierza ku
waciwej masie. Ciao osiga waciw mas po czasie poszczenia
zalenym od kilku czynnikw, np. nadmiar tuszczu, wody i mini,
sfera wiadomoci czowieka i jego aktywno fizyczna oraz
duchowa. W przypadku czowieka bardzo otyego moe to trwa
nawet kilka miesicy dla tego czowieka dugie poszczenie moe
by zbawienne.
Co nastpuje dalej, czyli co dzieje si z ciaem po osigniciu
waciwej masy?
Jeeli czowiek umie y bez jedzenia, czyli by inedykiem, wtedy
jego ciao utrzymuje waciw mas. Jeeli jednak nie umie y bez
jedzenia, to masa jego ciaa bdzie nadal spadaa. Dzieje si tak
dlatego, e ciao cay czas zuywa i usuwa komrki a nie dostaje
materiau do ich budowy. Jeeli proces ten, zwany te samozjadaniem, trwa zbyt dugo, to ciao wyczerpuje si i przestaje
dziaa, czyli umiera mierci godow.

282

SAMOPOCZUCIE
W cigu pocztkowych dwch do trzech tygodni postu
samopoczucie moe by bardzo rne. W tym czasie nie warto
zbytnio przejmowa si (oczywicie, w granicach rozsdku)
saboci, blami, zawrotami gowy, mdociami i innymi
symptomami. S to oznaki oczyszczania si, czyli samoleczenia si
ciaa. Jednak potem, kiedy ciao zbliy si do swojego stanu
naturalnego, zazwyczaj po dwch do trzech tygodniach (w
przypadku czowieka otyego moe by znacznie pniej),
samopoczucie jest doskonae. Czowiek dopiero wtedy (moe po raz
pierwszy w yciu) czuje, co to jest prawdziwie dobry stan zdrowia i
dobre samopoczucie. Ma si tyle energii, ochoty do ycia, chci do
pracy i ruchu fizycznego i wielka kreatywno ujawnia si.
Co dzieje si dalej, z biegiem czasu?
Jeeli dany czowiek umie y bez jedzenia, czyli moe by
inedykiem, to dobre samopoczucie i wszystko z tym powizane
pozostaj. Dobry humor, rado, zadowolenie, optymistyczne
nastawienie i postpowanie pene Mioci wskazuj na dobry stan
ciaa. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Jeeli natomiast czowiek ten nie jest w stanie y bez jedzenia,
wtedy bdzie odczuwa sabo, niech do zrobienia czegokolwiek
a nawet smutek. Im bardziej ciao bdzie potrzebowao jedzenia,
tym psychicznie gorzej czowiek moe czu si. Jest to jedna ze
wskazwek, e naley wraca do jedzenia.

BUDOWANIE CIAA
Budulec komrek ciaa inedyka tworzony jest ze wiata, ktrego
rdem jest JA (czstka wiadomoci) danego czowieka. Zatem
inedyk nie potrzebuje wkada czegokolwiek do ukadu
pokarmowego.
Budulec ciaa nie inedyka dostarczany jest z zewntrz w postaci
jedzenia, picia, powietrza i promieniowania. Jeeli dostarczana ilo
budulca jest zbyt maa, ciao wykazuje braki, ktre przejawiaj si
283

jako uszkodzenia i niewaciwe funkcjonowanie.


Podsumowujc.
Jeeli nie jesz przez kilka tygodni i nadal czujesz si doskonale, a
masa twojego ciaa nie spada poniej waciwej, to wyglda na to, e
moesz tak y. Jeeli jednak po tym czasie (niech umown granic
dla statystycznego, nieotyego mieszkaca Ziemi bdzie 40 dni)
masa twojego ciaa spada poniej waciwej i (co gorsza) czujesz si
le, to moesz wywnioskowa, e ciao jest ranione. Jeeli nie
dostarczysz mu budulca, to moesz doprowadzi do jego upadku.

284

ISTOTY a NIEJEDZENIE
Ludzie mieszkajcy na Ziemi uwaaj jedzenie za co koniecznego.
Innymi sowy, statystyczny czowiek jest istot, dla ktrej jedzenie
jest nieodczn i nieodzown czci ycia. Jedzenie jest jednym z
podstawowych dowiadcze ycia czowieka na Ziemi.
Wiele istot przybyo na Ziemi m. in. z tego powodu, eby
dowiadczy jedzenia. Dowiadczanie tego, co jest zwizane z
jedzeniem (przygotowywanie, smak, gsto, przeuwanie, zapach,
wynikajce choroby, bl itd.), jest wystarczajco pocigajcym
zajciem, eby tu y. Dlatego dla wikszoci ludzi na Ziemi
przymusowe niejedzenie stanowi odebranie im moliwoci
dowiadczania zaplanowanych dozna. To, oczywicie, doprowadza
je do opuszczenia materialnego ciaa.
Na innych planetach, w innych wszechwiatach, w innych
wymiarach zwizek z tym, co ludzie nazywaj jedzeniem albo
pokarmem jest bardzo rne. Wystpuje tu dua rnorodno, od
istot ktre zupenie niczego nie "jedz" (nie maj nawet ku temu
narzdw), do tych ktre przez cay czas jedz, praktycznie tworzc
z tym jedzeniem jedno.
Klasyfikujc istoty zamieszkujcy ten wszechwiat mona je
podzieli na:
1. Istoty materialne.
2. Istoty czciowo materialne.
3. Istoty niematerialne.

ISTOTY NIEMATERIALNE
w ziemskim rozumieniu, maj ciao zazwyczaj niewidoczne dla
ludzkich oczu i niewyczuwalne dotykiem, chocia ludzie bardziej
wraliwi mog je widzie i/albo czu. Ich ciao nie posiada tego, co
nazwalibymy narzdami wewntrznymi. Istoty te mog przybiera
dowolne ksztaty wedle woli.
285

atwo domyle si, e istoty niematerialne nie maj nic wsplnego


z tym, co ludzie nazywaj jedzeniem. Przecitny mieszkaniec ich
wiata moe nawet nie wiedzie, co to jest jedzenie. Jedzenie jest
dla nich dowiadczeniem niedostpnym, dlatego niektre z tych istot
marz o dowiadczaniu ycia w twardej materii, eby mc je.
Wtedy przychodz y na planety takie jak Ziemia. Ciko jest im
y tutaj, bo to przecie naga zmiana warunkw ich ycia. Maj
problemy z jedzeniem. Spord nich wywodzi si wielu
anorektykw, bulimikw, ludzi chronicznie przejadajcych si albo
dcych do inedii.
Istoty niematerialne, wszedszy w ludzkie ciao, znajduj si w
rodowisku, do ktrego jeszcze nie w peni przystosoway si. Jest
to spowodowane gwnie trudnoci z przystosowaniem si do
materii. Jedzenie stanowi mocny zwizek midzy materi a istot.
Std bierze si niezrozumiae przez nich denie do uwolnienia si
od jedzenia, bo przedtem byo to ich naturalnym stanem. Uziemienie
si, dajce stabilniejszy zwizek z materi, pomaga im atwiej y w
ciele.
Wiele z tych istot nie jest w stanie utrzyma si bez jedzenia w
ludzkim ciele, poniewa wtedy zwizek z ciaem (czyli z materi)
rozlunia si tak bardzo, e nastpuje stae rozczenie. Jedzenie jest
dla nich nie tylko przymusem ale take czci zamierzonego
dowiadczania ycia w materii. Odstawienie jedzenia moe znaczy
utrat sensu ycia.
Spotykam takich ludzi na Ziemi. Wikszo z nich nie wie, co jest
przyczyn ich "problemw" z (nie)jedzeniem. Kiedy im to
wytumacz, maj informacj potrzebn do zrozumienia
"problemu". Majc t informacj, mog wiadomiej wybra
dowiadczanie materii w postaci jedzenia albo bycie inedykiem.
Jeeli wic spotkasz czowieka, najczciej otyego albo
wychudzonego, ktry emanuje Mioci i ciepem jak sonko, ma
wyczuwalnie "anielsk natur" i problemy z (nie)jedzeniem, to
moesz przypuszcza, e przyby z mniej gstego wiata (wymiaru),
gdzie jedzenie nie byo znane. Statystycznie, im wikszy ma
problem z (nie)jedzeniem, tym krtszy ma sta w materii,
286

najczciej uzyskany na Ziemi.

ISTOTY CZCIOWO MATERIALNE


maj ciao od bardzo rzadkiego, prawie niewidocznego i
niewyczuwalnego (bardziej podobne mgy), do prawie tak gstego
jak ciao czowieka bez koci. Moe to by wic mglista zjawa
stale zmieniajca ksztaty, co pynnego, galaretowatego albo co w
rodzaju ciepej plasteliny. Ciekawe to wraenie, woy rk, nawet
na wylot, w ciao takiej istoty (oczywicie, jeeli na to pozwoli).
Pokarm istot czciowo materialnych, jak atwo domyle si, te
jest rzadki. ywi si substancjami o konsystencji galarety, pynami,
gazami, ogniem, temperatur, promieniowaniem, emocjami (innych
istot). Wrd tych istot jest wielu niejedzcych od urodzenia.
Przystosowania ciaa do SBJ przychodzi im stosunkowo (w
porwnaniu do Ziemian) atwo.
Istoty czciowo materialne raczej wybieraj do ycia planet inn
ni Ziemia. ycie tutaj, aczkolwiek dla nich moliwe, jest nie zbyt
korzystne, bo powoduje u nich szybk utrat energii. Oczywicie,
trudniej im te jest tutaj znale szeroki wybr poywienia.
Gdyby statystyczny Ziemianin chcia odywia si jak istota
czciowo materialna, to zapewne szybko wychudby, osab i le si
czu. Dla porwnania, wygldaoby to tak, jakby czowiek ywicy
si cikostrawnymi pokarmami, nagle zacz spoywa jedynie
soki owocowe.

ISTOTY MATERIALNE
np. czowiek, mog atwo zrozumie, co to znaczy by
przywizanym do materii w postaci jedzenia. Istoty materialne s
uwizane w gstej materii, prba uwolnienia si moe spowodowa
mier. Na prawd trudno im oby si bez wkadania substancji do
swego ciaa. Przystosowanie do ycia bez jedzenia jest dla nich
procesem, tym trudniejszym im gbiej s zaangaowane w
287

materii.
To jest wana informacja, ktra oznacza, e denie do ycia bez
jedzenia powoduje przemian istoty materialnej w kierunku istoty
mniej materialnej. Podobnie jak inne zmiany, jeeli ta jest
wymuszana lub zbyt szybka, moe si nie powie.

288

ZASADY WACIWEGO
ODYWIANIA
Bez wzgldu na to czy planujesz niejedzenie, inedi lub post
leczniczy, warto aby mia zdrowe ciao. W tym celu moesz
stosowa atwe do zrozumienia zasady waciwego odywiania
ciaa. Sam korzystaj i dziel si tymi informacjami z innymi ludmi.

1. WIADOME JEDZENIE
Kady czowiek jest innym wiatem, dlatego co takiego jak
uniwersalna dieta nie istnieje.
Kiedy podasz za diet szkodzisz ciau. Kiedy podasz za
rzeczywist potrzeb ciaa wzmacniasz ciao.
Proponuj, przypomnij sobie i stosuj J dla wasnej korzyci, ktre
opisaem wczeniej, w rozdziale o tym tytule.

2. UCIE
Jeeli czowiek decyduje si na woenie czego do ust, eby to
zje, to ucie staje si najwaniejsz rzecz. Waciwe (prze)ucie
pokarmu jest podstaw do jego waciwego potraktowania przez
ciao. Wpadajcy do odka niewystarczajco przeuty pokarm, nie
ma szans zosta w peni waciwie potraktowanym przez system
trawienny, dlatego stanowi obcienie dla niego, czyli rani go.
odek jest narzdem, ktry stanowi drugie ogniwo w przewodzie
pokarmowym ciaa czowieka. Do odka ma wpada materia ju
waciwie przygotowana, to znaczy, wystarczajco rozdrobniona,
zmieszana ze lin i wstpnie strawiona. Jeeli jeden z tych
procesw nie jest wykonany, to odek nie jest w stanie w peni
289

speni swojego zadania.


Dalej z odka do dwunastnicy dostaje si ta niewaciwie
przygotowana materia. Ten proces trwa a do wydalenia. Z tego
powodu ciao wydala materi nie w peni przetworzon. Ze
spoytego pokarmu ciao nie wszystko przyswoio, co mogo, gdyby
to byo waciwie przeute i wymieszane ze lin. Cz z tego, co
ciao przyswoio, jest w niewaciwej chemicznej i energetycznej
postaci. To jedna z przyczyn chorb i starzenia si ciaa.
Ta prosta czynno, ktr jest ucie, ma ogromny wpyw na cae
ciao. Jeeli chcesz porwnania, moesz je atwo zrobi. W jeden
dzie poykaj posiki bez ucia (w miar moliwoci). Po kilku
dniach przerwy (na wyzdrowienie) jedz z waciwym uciem.
Porwnanie samopoczucia i wydalin ciaa nie pozostawi ci
wtpliwoci.
Co to jest waciwe ucie?
Zanim co zostanie poknite, wpierw ma by przeuwane w celu
doprowadzenia do moliwie maksymalnie pynnej konsystencji, i
ma zmieni smak. Dla przykadu, jeeli jesz chleb, zanim pokniesz,
potrzebujesz co najmniej trzech minut cigego ucia, eby ks
chleba w buzi zamieni si w pyn (rozwodniona papka, jednorodna
zawiesina w linie) o smaku innym ni pocztkowy ks chleba.
Jeeli smak zmieni si na nieprzyjemny, to znak, e ciao nie chce
tego. Wtedy bez wahania wypluj zawarto buzi. Ciao wzio ju z
przeutego pokarmu wszystko, co byo mu potrzebne. Jeeli
pokniesz, niepotrzebnie obciysz system oczyszczania ciaa.
Naley u take pyny, to znaczy, dokadnie miesza je ze lin
przesczajc przez zby. Na pyny wystarcza krtszy czasu ucia
przed pokniciem.
Wane aby miesza zimne pyny ze lin, poniewa dodatkow
korzyci jest ogrzanie ich, zanim zostan poknite i dostan si do
odka.
Czowiek przestrzegajcy zasady waciwego ucia do wczenie
zauwaa, e jego ciao moe wystarczajco odywia si samym
uciem pokarmw. Ciao rzadko kiedy domaga si poknicia dugo
przeuwanego jedzenia.
290

W ten sposb atwo zauway, e wikszo pokarmw


przetwarzanych (czyli nie surowych), ciao odrzuca, dajc zna
smakiem. Dobrym przykadem jest mocno przerabiana (daleka od
przyrody) ywno, np. tort, pizza, frytki, czekolada, kiebasa, nabia
dugo ute zmieniaj smak na ohydny, podobny do wydzieliny
ropnej. Mao kto ma ochot pokn to.
Owoce i niektre inne nieprzerabiane pokarmy, po duszym uciu
zmieniaj smak nawet na przyjemniejszy ni ugryziony ks. W
takich przypadkach, oczywicie, naley poyka, a nie wypluwa,
dugo przeuwany pokarm.
Dziki dugiemu uciu mona poczu, kiedy i ktry pokarm jest
korzystny dla ciaa. Mona te atwo poczu waciw ilo
pokarmu do zjedzenia.
Poza tym, dowiadczenie zdobywane dziki waciwemu uciu
pomaga tworzy istotn wiedz na drodze do niejedzenia.
ucie, jak powyej opisane, jest czci skadow metody
wiadomego Jedzenia. Bez waciwego ucia J jest niewykonalne.

3. BEZ POPIJANIA
Popijanie w czasie ucia utrudnia waciwe potraktowanie pokarmu
przez system trawienny. Czowiek zazwyczaj popija w czasie ucia,
eby szybciej rozmikczy i rozdrobni pokarm stay. Jak atwo
mona si domyle, stay pokarm szybciej rozrabiany na papk
powoduje przede wszystkim ch wczeniejszego poknicia go,
jeszcze przed waciwym wymieszaniem ze lin, dlatego do
odka moe dosta si pokarm niewaciwie przygotowany.
Popijanie zaburza proces trawienia take z tego powodu, e
rozciecza lin i soki trawienne w odku. Wtedy rozcieczone
soki trawi pokarm wolniej, co sprzyja jego wczeniejszemu gniciu
w jelitach.
Wstrzymaj si z piciem take bezporednio przed posikiem, eby
nie rozciecza sokw trawiennych i nie napenia odka przed
spoyciem waciwego pokarmu. Jeeli czujesz pragnienie, to uga
291

je ale potem odczekaj kilkanacie minut, zanim zaczniesz je.


Jeszcze gorzej jest, kiedy popija si natychmiast po skoczonym
jedzeniu. Zaburza to trawienie, jak powyej opisaem. Po posiku
lepiej jest pi dopiero wtedy, kiedy pokarm opuci ju odek.
Jeeli czujesz, e brakuje ci liny, kiedy co jesz, wtedy moesz
zmieni pokarm na bardziej wilgotny, zamiast popija w czasie
jedzenia. Pamitaj jednak, e wystarczajco dugie ucie rozdrobni
kady pokarm i upynni go.

4. BEZ MIESZANIA
Jedna z najwaniejszych zasad waciwego odywiania si mwi,
eby je w danym posiku tylko jeden rodzaj pokarmu.
Przykadowo jeeli jesz ry (wglowodany), to nie dokadaj do nich
w tym samym posiku jajek czy misa (biaka). Jedz tylko ry a
jajka dopiero wtedy, kiedy ry zostanie przesunity z odka dalej.
Kady rodzaj pokarmu wymaga okrelonych sokw trawiennych.
Skad chemiczny soku trawiennego dla okrelonego pokarmu moe
rni si od skadu potrzebnego do skutecznej przerbki innego
pokarmu. Ta rnica skadw moe powodowa niekorzystnie
wzajemne oddziaywanie obydwu sokw trawiennych, co znacznie
ograniczy ich trawienne dziaanie.
Zatem jeeli dwa rodzaje pokarmw s czone w jednym posiku,
to wydzielany sok trawienny nie moe waciwie przerobi
mieszanki. Objawia si to gniciem w jelitach, wzdciami, zaparciem
i innymi problemami trawiennymi.
Waciwe czenie pokarmw ma szczeglne znaczenie w
przypadku ywnoci nienaturalnej, czyli wszystkiego, co zostao
przed zjedzeniem przerobione (gotowanie, smaenie, pieczenie,
wdzenie itd.). Kiedy czowiek spoywa pokarmy pochodzce
wprost z przyrody, czyli nie przerabiane, wtedy ciao lepiej sobie
radzi w przypadku czenia rnych pokarmw w jednym posiku.
Rnic czyni enzymy zawarte w pokarmach (o tym dalej).
Oto przykady najczciej spotykanych bdw przy czeniu
292

pokarmw:

Pokarm zawierajcy duo biaka (np. miso, jajka, soja)


jedzony w jednym posiku z pokarmem zawierajcym duo
wglowodanw (np. ziemniaki, chleb, ry, makaron).

Owoce zmiksowane z nabiaem jogurty, koktajle.

Soki albo saatki owocowo-warzywne.

Ry, ziemniaki czy chleb z masem, margaryn, smalcem


czy innym tuszczem.
Proponuj, sam poszukaj wicej szczegowych informacji o
mieszaniu pokarmw.
Zazwyczaj najkorzystniejsze dla ciaa czowieka jest jedzenie
pojedynczych pokarmw. Dla przykadu, moesz zrobi sobie
niadanie skadajce si gwnie z wglowodanw (np. ry + sodki
ziemniak), obiad skadajcy si tylko z warzyw i kolacj skadajc
si z gwnie biaek (np. fasola + jajka).
Jeeli uwaasz to za zbyt trudne lub moe za zbytnie zuboenie
jedzenia, moesz skorzysta z wynikw bada naukowych, eby
waciwie czy pokarmy.

5. WPROST OD PRZYRODY
Przyroda to integralna cao skadajca si z idealnie
dopasowanych do siebie elementw. Kiedy obserwujesz przyrod, to
widzisz jak idealnie wszystko funkcjonuje. Chwilami moe
wydawa ci si, e niektre programy przyrody mona udoskonali.
Jednak kiedy dokadniej poznajesz to funkcjonowanie, widzisz, e
jest to ju doskonae. Elementy caoci tworzcej przyrod s tak
doskonale dobrane i wzajemnie funkcjonujce, e wszelkie ludzkie
poprawianie moe jedynie zaburza ten porzdek.
Jednym z elementw przyrody s programy przemiany. W tej
przemianie jedne ciaa zmieniaj si na bazie innych. Typowym
przykadem tego jest jedzenie. Dla przykadu: Rolina zjada
(pochania) wod, powietrze, mineray i wiato soneczne.
Czowiek zjada owoce rolin albo cae roliny. Ziemia i powietrze
zjadaj (wchaniaj) produkty czowieka albo jego caego.
293

Przemiany zachodzce w kadym z tych etapw nie wymagaj


jakiejkolwiek ingerencji surowce, energia i produkty przemian
wystpuj w przyrodzie we waciwej postaci. Jeeli czowiek
ingeruje w dziaanie przyrody, np. produkty przyrody zostaj
modyfikowane albo zastpowane innymi, przemiana jest zaburzona.
Zaburzona przemiana powoduje wyniki niezgodne z programami
przyrody, szkodzc ludziom.
Typowym przykadem ingerencji w przemiany przyrody jest
przetwarzanie ywnoci. Gotowanie, smaenie, pieczenie, wdzenie
i inne przerbki powoduj wyprodukowanie czego sztucznego, co
nie wystpuje w przyrodzie (poza wyjtkami).
Ciao czowieka jest produktem przyrody i podlega jej
mechanizmom. Karmienie ciaa substancjami sztucznymi, czyli nie
wystpujcymi w przyrodzie, powoduje zaburzenie naturalnej
przemiany dotyczcej czowieka w przyrodzie. Zatem nastpuje
ingerencja w naturalne prawa przyrody. Jak pokazuje dowiadczenie
i obserwacja przyrody, ingerencja w jej programy powoduje
zaburzenia ycia ludzi, zwierzt, rolin, wody, ziemi i powietrza.
Ktre istoty na Ziemi, poza czowiekiem, gotuj, piek itp. swoj
ywno? Ktre istoty na Ziemi, poza czowiekiem, modyfikuj
genetycznie swoj ywno? W wyniku takiego dziaania czowieka
pogarsza si wygld, stan zdrowia i dugo ycia jego ciaa.
Pokarm przygotowany dla czowieka przez przyrod jest gotowy do
spoycia. Kady pokarm przygotowany przez przyrod dla
czowieka zawiera idealny skad do tego, eby ciao potraktowao go
we waciwy sposb. Wszelka przerbka tego pokarmu prowadzi do
wyprodukowania substancji, ktrych przyroda nie zna, wic ciao
czowieka nie akceptuje tego.
Obrbka termiczna naturalnie wystpujcej w przyrodzie ywnoci
powoduje zniszczenie enzymw. Enzymy zawarte w pokarmie z
przyrody s niezbdne do waciwego trawienia. Zniszczenie
enzymw (wystarczy temp. 48oC) uniemoliwia strawienie pokarmu
i czyni go trujcym dla ciaa. Zmusza ciao do zuywania swojego
zapasu enzymw. Ten zapas normalnie jest nieodnawialny. Pene
jego zuycie powoduje mier ciaa. Zapas statystycznie starcza na
kilkadziesit lat. To m. in. dlatego ludzie jedzcy nieprzetworzon
294

ywno maj zdrowsze i duej yjce ciaa.


Ciao statystycznego mieszkaca Ziemi prawie od urodzenia jest
zmuszane do spoywania przetworzonej ywnoci. Jest to jeden z
powodw, dlaczego nage przejcie na spoywanie tylko
nieprzetworzonej ywnoci moe powodowa nieprzyjemne reakcje
symptomy kuracji odwykowej. Dlatego warto przeprowadza
zmian stopniowo, bo ciao (mimo e przystosowawczo bardzo
gitkie) nie lubi szybkich zmian.
Przy okazji pomyl o powstajcych oszczdnociach dla ciebie,
spoeczestwa i rodowiska, kiedy ludzie jedz tylko
nieprzetworzon ywno. Na ten temat mona napisa obszern
ksik.
Dua cz ludzkoci mieszka na obszarach Ziemi, ktre nie nadaj
si do zamieszkania przez czowieka przez cay rok. Ludzie
mieszkaj tam, poniewa nauczyli si ociepla swoje domy i
konserwowa ywno na czas, kiedy ziemia nie daje plonw,
gwnie w zim.
Ziemia przeznaczya czowiekowi pas tropikalny i subtropikalny do
caorocznego zamieszkania, gdzie ywno jest dostpna cay czas i
nie musi by konserwowana.
Jeeli mieszkasz w klimacie zimnym, to bdzie ci trudno je
nieprzetworzon ywno przez cay rok. Na czas zimy lepiej
przemieszczaj si do obszarw cieplejszych, gdzie masz wie
ywno na wycignicie rki.

6. BEZ DODATKW SMAKOWYCH


Czy znane ci s te lub podobne wypowiedzi? Bez soli smakuje jak
trociny. Bez cukru jest za gorzkie. Nieprzyprawione jedzenie
jest niedobre. Musi by dobrze przyprawione.
Kiedy ciao nie potrzebuje czego, wtedy czowiek nie ma smaku
na dan potraw, nie czuje na ni godu. Jeeli jednak t potraw
doprawi si dodatkami smakowymi (cukier, sl, zioa, ocet i inne),
wikszo ludzi zjada j ze smakiem. To dowodzi, e ludzie czsto
zjadaj potrawy nie z powodu rzeczywistej potrzeby ciaa, lecz z
powodu ich smaku.
295

Kiedy do ciaa dostaje si to, czego ono nie potrzebuje, nastpuje


zatrucie i zmuszenie ciaa do usuwania albo gromadzenia nadmiaru.
To jedna z przyczyn chorb, przyspieszonego starzenia si i
wczeniejszej mierci ciaa.
Wszelkie dodatki smakowe s substancjami, ktre oszukuj zmysy
smaku i powonienia, a te w przyrodzie su jako wskaniki
rzeczywistej potrzeby danego ciaa. Zobacz w przyrodzie ktra
istota (poza czowiekiem) przyprawia jedzenie dodatkami
smakowymi?
Kiedy ciao domaga si poywienia, wtedy czowiek wyranie czuje,
na co ma smak, jest godny konkretnie na to. Smak jedzenia
wskazuje czowiekowi, co ciao potrzebuje, wtedy to smakuje
dobrze nawet zupenie bez przypraw.
Moesz sprawdzi prawdziwo tego twierdzenia na sobie. Bdc
sytym nie masz ochoty na okrelony pokarm, ktry jest zupenie nie
przyprawiany. Potem moesz zauway, e poczue ochot na ten
pokarm ale zjadby go ze smakiem jeeli byby waciwie
przygotowany (przyprawiony i obrobiony). Na surowy nie masz
ochoty.
Odczekaj duej, nie jedz. Po pewnym czasie, powiedzmy, po kilku
godzinach, kilku dniach, odczujesz wyran ochot (gd) na ten
pokarm i zjesz go z przyjemnoci, nawet zupenie bez dodatkw
smakowych. Stao si tak dopiero wtedy, kiedy ciao potrzebowao
tego pokarmu.
Inny przykad. Wikszo ludzi lubicych miso nie zjadaby go na
surowo. Jest tak, bo oni lubi odpowiednio przerobiony i
przyprawiony produkt zrobiony z misa. Gdyby ich ciao domagao
si misa, zjedliby go na surowo ze smakiem. Niektrzy ludzie,
rzeczywicie, po wystarczajco (dla nich) dugim pocie (zazwyczaj
kilka dni) maj ochot zje nawet surowe miso.
Skoro wic nie masz ochoty na miso surowe (bo tylko takie
dostarcza przyroda), to znaczy, e twoje ciao nie potrzebuje go.
Jeeli wtedy zmuszasz ciao do zjadania misa, szkodzisz mu.
Syszae zapewne, e "stosowanie zi wspomaga trawienie". To
fakt, zioa i inne substancje wpywaj na trawienie, smak i aknienie.
Jednak faktem te jest, e ciao czowieka nie potrzebuje tego.
296

Czowiek potrzebuje je waciwe substancje, we waciwej iloci i


we waciwym czasie. Bdc blisko przyrody i obserwujc smakowe
wskazwki ciaa, pomaga we waciwym odywianiu.
Podajc za smakowym wyborem ciaa, trzeba by wiadomym, e
w przypadku uzalenienia, wskazania zmysu smaku mog by
bdne. Uzalenienie spowodowane czstym i regularnym
spoywaniem okrelonego pokarmu powoduje, e zmys smaku
bdzie bdnie wskazywa na potrzeb ciaa w tym przypadku. Miej
to na uwadze i nie ulegaj wskazaniom zmysu smaku w przypadkach
uzalenie.
Ochota zmysu smaku na spoywanie takich rzeczy jak np.
cukierkw, czipsw, frytek, pczkw, tortw, buek pszennych,
batonikw, lodw, hot-dogw, pizzy, praonej kukurydzy,
sodzonych napojw gazowanych, kolorowych jogurtw prawie
zawsze oznacza bdne wskazania, wielokrotnie z powodu
uzalenienia.

7. TYLKO KIEDY GODNY


LUB SPRAGNIONY
To, wynika z poprzednich zasad waciwego odywiania, bo chodzi
o rzeczywist potrzeb ciaa, ktre daje zna poprzez gd albo
pragnienie.
Podkrelam tutaj, e rozpowszechnione zwyczaje jedzenia posikw
o staych porach i przygotowanie dla wszystkich tego samego
posiku, czyni wicej szkody ni poytku.
Z jednej strony, ciao osoby jedzcej posiki o ustalonych porach
(niadanie, obiad, kolacja) bo przecie gotuje si dla caej
rodziny jest zmuszane do przyjmowania pokarmu wtedy, kiedy
nie domaga si tego. Z drugiej strony ciao dostaje czciej
substancje, ktrych nie potrzebuje.
Zastosowanie metody J pozwala odczu, e stae pory posikw to
co, co ciau czowieka nie suy. Ciau najlepiej suy to, czego
wyranie si domaga. To ma zosta skonsumowane dokadnie wtedy,
kiedy ciao tego potrzebuje. Ilo te jest dokadnie okrelona przez
297

ciao.
Wspomn jeszcze raz o zmuszaniu dzieci do jedzenia. Rodzice
skar si, e ich dzieci nie chc je w porach posikw, a woaj,
e s godne w innych porach. C, susznie postpuj, bo ciao
dziecka dobrze wie, kiedy i co potrzebuje. Zatem rodzic dbajcy o
swoje dziecko, sucha go pod tym wzgldem. Daje mu swobod
wyboru czasu posiku i rodzaju poywienia. Jednoczenie rodzic
chroni dziecko przed truciznami wymienionymi powyej.
Zmuszanie dziecka do jedzenia, a nawet do zjedzenia wszystkiego
co mu przygotowano, powoduje rany, ktr zadaje si bezbronnemu
dziecku w czasie rozwoju jego ciaa i psychiki. Tak powstaj zarodki
pniejszych chorb psychicznych, odbijajcych si na jedzeniu, np.
anoreksji i bulimii.

8. PICIE I WODA
Tylko to co przyroda daa czowiekowi do picia, nadaje si dla
niego. Gwnym napojem, ktry przyroda daa czowiekowi, to
woda naturalnie pynca w rdle, rzece czy stojca w jeziorze.
Kiedy otworzysz owoc (np. kokos), natniesz rolin (np. kaktus,
brzoz), to wypywa z niej pyn czasem moesz go pi. Zwr
uwag, e ten pyn nie jest pasteryzowany, z konserwantami i w
butelce plastikowej takich w przyrodzie nie znajdziesz.
Czowiek ju zatraci umiejtno sprawdzenia jakoci wody
wchem lub smakiem, jak to robi z atwoci zwierzta. Zrb
proste dowiadczenie.
We wod i podziel j na dwie rwne czci. Przez noc jedn
trzymaj w szklanej butelce, a drug w plastikowej butelce, w jakich
wody s sprzedawane.
Nastpnie na rodku pokoju ustaw dwa takie same pmiski szklane
albo metalowe obok siebie. Wlej do lewego pmiska wod ze
szklanej butelki, a do prawego t z plastikowej butelki.
Zawoaj psa, kota, krlika czy inne zwierz niech samo wybierze
298

wod. Co przypuszczasz, z ktrego pmiska napije si wody?


Zapewne domylasz si, e jeeli powcha obydwie wody, to
wybierze t, ktra staa przez noc w szklanym naczyniu.
Teraz id ty i powchaj obydwie wody. Czujesz rnic?
Nie?
To napij si kadej z nich.
Rnicy smakowej te nie czujesz?
Ojejku !
Widzisz, podstawowa umiejtno sprawdzanie jakoci wody. Jak
dziaa u ciebie?
C, mao ktry czowiek yjcy poza przyrod nadal to potrafi.
Ciao czowieka skada si w zdecydowanej wikszoci z wody.
Jako spoywanej wody bezporednio wpywa na ciao czowieka,
nawet jeeli tego nie czuje. Dla przykadu, dodawane do wody chlor
lub fluor uszkadzaj system nerwowy, koci, zby i oczy. Kpanie
si w takiej wodzie niszczy skr i wosy.
Jeeli mieszkasz w miecie, to prawdopodobnie woda w kranie jest
zatruta. W trosce o zdrowie zrb wszystko, co moesz, eby
uzdatni tak wod przed piciem albo kupuj dobr wod.
Wody butelkowane w plastik, te nie nadaj si do picia. Woda
rozpuszcza w sobie trujce zwizki zawarte w plastiku, nawet jeeli
ma certyfikat do kontaktu z ywnoci. Jeeli kupujesz /
przechowujesz wod, to w pojemnikach szklanych, drewnianych, ze
stali nierdzewnej, srebra, porcelanowych, emaliowanych czy innych,
ktre nie zatruwaj wody.
Jak uzdatni wod do picia, to obszerny temat na osobn ksik,
dlatego tutaj nie bd go rozwija. Jednak jest wiele powszechnie
dostpnych, prawdziwych informacji na ten temat wystarczy
poszuka. A warto, bo c jest waniejsze od zdrowia?
Ile wody dziennie wypija? Ano, dokadnie tyle, ile potrzebuje twoje
ciao. Wicej mu szkodzi, mniej te mu szkodzi. Reklamowane
zalecenia, dla przykadu, eby pi dwa litry wody, mog nie by dla
twojego ciaa korzystne. Zatem podaj za rzeczywist potrzeb
ciaa.
299

9. NIE PO GODZINIE 16
Godzina 16 jest tutaj umowna, chocia dla wikszoci ludzi
waciwa. Statystycznie rozwaajc, biorc pod uwag
funkcjonowanie narzdw ciaa, chodzi o czas midzy godzinami 14
a 18. Najwaniejsze, eby ostatni posiek w danym dniu skoczy od
4 do 8 godzin (w zalenoci od rodzaju pokarmu) przed pjciem
spa. Im pniej zjadany jest ostatni posiek, tym lejszy powinien
by do strawienia.
Zbyt pne jedzenie powoduje m. in. to, e ciao nie koczy
trawienia wszystkiego przed rozpoczciem odpoczynku nocnego. To
oznacza, e narzdy trawienne zmuszane s do pracy ponad miar, a
zawarto przewodu pokarmowego jest sabiej przerabiana.
Zalegajcy duej pokarm gnije, a wic zatruwa ciao.
Zmuszanie narzdw do pracy w czasie przeznaczonym na
odpoczynek, regeneracj i usuwanie trucizn z ciaa, przyczynia si
do odczuwania saboci rano. Czowiekowi nie chce si wsta, czuje
si saby. Mog te bole koci, gowa, brzuch.
Regularne pne zjadanie ostatniego w danym dniu posiku (im
pniej, tym gorzej) jest jednym z istotnych czynnikw
chorobotwrczych, poniewa osabia system obronny i przyspiesza
proces starzenia.
Jedzenie bezporednio przed pooeniem si spa jest nie tylko
oznak uzalenienia, to te dziaanie porwnywalne z powolnym,
stopniowym samobjstwem. Ciao tak postpujcego czowieka
choruje i ma mae szanse na pene uzdrowienie.

10. W MILCZENIU
Jest powiedzenie: Przy jedzeniu si nie gada, bo si le w brzuchu
ukada. Czynnoci jedzenia i rozmawiania s ze sob niezgodne,
czyli jedno na drugie le wpywa atwo zauwaa to czowiek, ktry
si zakrztusi.
300

W czasie rozmawiania podczas jedzenia pokarm jest gorzej


przeuwany. Zdarza si te, e czowiek poddany jest wikszemu
stresowi w czasie posiku z dyskusj, co moe potem odczu blem
odka czy biegunk.
Ludzie spotykaj si przy jedzeniu, eby porozmawia przyjcia
s tego przykadem. Niektrym trudno wyobrazi sobie spotkanie
towarzyskie bez jedzenia. Mona jednak zorganizowa nietypowe
przyjcie, w czasie ktrego uczestnicy wicz jedzenie w
cakowitym milczeniu.
Jedzenie w penym milczeniu pozwala skupi si tylko na jedzeniu.
Dziki temu energia yciowa zostaje bardziej wiadomie kierowana
do systemu trawiennego. Czowiek jedzcy moe lepiej skupia si
na uciu, poykaniu i odczuwaniu wpywu danego pokarmu na ciao.
Jedzenie w milczeniu jest praktykowane przez ludzi zajmujcych si
rozwojem duchowym jest to znana praktyka w jodze i w wielu
klasztorach. Gwnym jej celem jest pene poznanie i rozkoszowanie
si tym, co jest zjadane, a take skupienie si na aktualnie
wykonywanej czynnoci. Poza tym, w tej ksice przykadem moe
by wczeniej opisana metoda J, ktrej waciwe wykonanie jest
moliwe tylko w milczeniu.

301

WSPPRACA
DLA ROZWOJU
Jedn z cech rozwoju ludzkiej cywilizacji na Ziemi jest to, e
czowiek odkrywa coraz wicej swoich moliwoci, ktre mu
pokazuj, jak wielk i nie w peni poznan moc ma w sobie. Rozwj
ten jest powodowany rozszerzaniem si sfery wiadomoci, w ktrej
czowiek yje.
Jedn z takich moliwoci czowieka jest umiejtno utrzymywania
ciaa we waciwym funkcjonowaniu bez wkadania do niego
substancji oglnie uznawanych za ywno. Umiejtno ta, chocia
nadal bardzo mao znana na Ziemi, staje si czci stylu ycia u
coraz wicej ludzi.
Jednym z powodw, dlaczego ludzie wybieraj gorsze rozwizania,
jest niewystarczajca ilo informacji. Faszywe wierzenia,
przesdy, nieprawda, niezrozumienia s wynikiem braku
prawdziwych informacji. Obecnie wiedza przecitnego czowieka na
temat moliwoci ycia bez uzalenienia od jedzenia jest prawie
adna. Dlatego czuj, e warto da ludziom wicej prawdziwych
i naukowo zbadanych informacji, eby mogli z wiksz pewnoci
decydowa o zmianach w yciu na swoja korzy.
Jestem otwarty na wspprac szczeglnie z naukowcami,
lekarzami, dziennikarzami, redaktorami i instytucjami
zainteresowanymi powanym badaniem inedii, niejedzenia, postw.
Celem tej wsppracy jest stworzenie wszechstronnej dokumentacji,
ktra moe by z korzyci wykorzystana przez ludzi. Poza tym,
inedia jest ciekawym tematem do pracy magisterskiej,
doktoranckiej, habilitacyjnej itp.
Prosz, nie obawiaj si ukadw, miej odwag zbada ten temat z
otwartym umysem. Chtnie nawi wspprac z tob dla dobra
ludzi, wic nie wahaj si skontaktowa ze mn.

302

CZSTO ZADAWANE
PYTANIA
Odpowiadam na niektre z najczciej zadawanych mi pyta.
Jeeli masz pytania, na ktre nie znalaze odpowiedzi w tej ksice,
proponuj, umie je w internecie na forum.niejedzenie.info.

Dlaczego mamy ukad pokarmowy?


Odpowied jest oczywista do przetwarzania i wydalania tego, co
zostanie wrzucone do ciaa. Ciao czowieka to maszyna zarzdzana
w wikszoci przez instynkt, podlegajca tak zwanym prawom
natury (zbir programw tworzcych wiat materialny).
Czowiek ma woln wol, ktra przejawia si przez twrczo
intelektu po to, eby mg dowiadcza ycia w sposb, ktry JA
postanowi. Ciao czowieka, jest narzdziem, dziki ktremu
czowiek dowiadcza materii.
Instynkt, ktry tworzy i utrzymuje ciao, ulega wpywowi sugestii
rodowiskowej, dlatego wiele produktw stworzonych przez umys
danego czowieka jest takich samych jak te stworzone przez umysy
innych ludzi. Jeeli ciao rodzi si w rodowisku ludzi jedzcych,
ma systemy waciwie przystosowane do trawienia i wydalania.
Jeeli rodzi si w rodowisku ludzi niejedzcych, to ma te systemy
nieaktywne albo ich nie ma. Oprogramowanie spoeczestwa, w
ktrym czowiek rodzi si, decyduje o jego ciele.
Ciao czowieka, eby mogo wszechstronnie dowiadcza materii,
jest funkcyjnie bardzo gitkie w przystosowywaniu si do
okrelonych warunkw ycia. Ludzkie ciao jest najbardziej
skomplikowan, samosterujc si maszyn znan w przyrodzie.
Wszystkie jego zmysy i narzdy s potrzebne do dowiadczania
ycia przez czowieka. Wszystkie mog przystosowywa si do
okrelonych wymogw w szerokim zakresie.
303

Systemy trawienny i wydalniczy s narzdziami, ktre umoliwiaj


dowiadczanie zbioru oprogramowania zwanego materialnym
poywieniem. Dopki czowiek pozostaje w dowiadczaniu materii
w postaci jedzenia (smak, konsystencja, temperatura, choroby odywieniowe, upojenie alkoholowe i wiele innych), dopty system
pokarmowy jest mu niezbdny. Kiedy to dowiadczanie skoczy si,
system pokarmowy staje si zbdny ciau i zanika (atrofia), co
pokazuj badania inedykw, albo zostaje przeksztacony w co
innego.
Inaczej tumaczc. Dopki czowiek pozostaje na polu
dowiadczania materii przez wkadanie jej do ciaa, dopty jego
ciao (narzdzie dowiadczania) bdzie posiadao, rozwijao i
przeksztacao systemy umoliwiajce to dowiadczenie. Kiedy
czowiek zakoczy to dowiadczanie, wtedy jego ciao zostanie
dostosowane do nowych okolicznoci a system pokarmowy zostanie
usunity, przeksztacony albo zastpiony innym systemem.
A przy okazji zapytam: Czy chciaby by bez przewodu
pokarmowego, nawet bdc w peni inedykiem?
Jeeli chodzi o mnie nie, nie chciabym tego, bo dlaczego
miabym si ogranicza?

Dlaczego ludzie umieraj z godu?


Sam gd nie powoduje mierci godowej, jednak ciao ludzkie moe
umrze jeeli dostarczana mu jest niewystarczajca ilo
poywienia. Tak dziaaj programy w instynkcie czowieka.
Kady czowiek potencjalnie moe y bez jedzenia na Ziemi.
Jednak potencja nie oznacza automatycznie moliwoci. Potencja
oznacza jedynie, e okrelon umiejtno mona w sobie rozwija i
zrealizowa. Jeeli umiejtno utrzymywania ciaa we waciwym
dziaaniu jest niewystarczajco rozwinita, zbyt dugi brak jedzenia
spowoduje, e ciao umrze.
ycie zupenie bez jedzenia jest moliwe tylko dla tych ludzi, ktrzy
odpowiednio zmienili dziaanie programw (czyli automatycznych
mechanizmw) w instynkcie, odpowiadajcych za pokarm i
jedzenie. y bez jedzenia od momentu urodzenia mog ci ludzie,
304

ktrzy rodz si w rodowisku inedykw. W ich instynkcie


programy zajmujce si zwizkiem midzy jedzeniem a ciaem ju
od urodzenia funkcjonuj inaczej ni u czowieka normalnie
jedzcego.
Instynkt nie myli, po prostu dziaa, dokadnie wedug programw i
bez wzgldu na skutki. Jeeli odpowiednie programy instynktu nie
s zmodyfikowane, to wykonywany jest program, wedug ktrego
brak jedzenia prowadzi do mierci ciaa. Dlatego jeeli czowiek
wierzy, e bez jedzenia umrze, to tak si stanie. Inedyk wie, e
jedzenie jest niepotrzebne jego ciau do prawidowego dziaania.

Dlaczego niejedzcy nie jad tam, gdzie ludzie


goduj i nie nauczaj ich?
Moesz zapyta o to kadego napotkanego niejedzcego.
Przypuszczam, e kady widzi to inaczej. Jeeli chodzi o mnie oto
odpowied.
Zadaniem, ktre postawiem sobie do wykonywania jest
odpowiadanie na pytania, czyli jestem rdem informacji. Nie
szukam chtnych do otrzymywania pomocy i nie oferuj jej.
Pomagam, jeeli prosz mnie o to a ja mog i chc. Dlatego jed
tylko tam, gdzie mnie zapraszaj. Z miejsc, gdzie ludzie goduj, nie
mam zaprosze. Gdybym je mia, rozwaybym wyjazd.
Poza tym, kilka dodatkowych informacji.
Istniej na Ziemi ludzie, dla ktrych interesw korzystniejsze jest to,
eby ludzie godowali, nieuleczalnie chorowali, byli analfabetami,
rodowisko byo zanieczyszczone itd. Ludzie ci, o potnych
wpywach i pienidzach, gotowi s zrobi wiele, eby inni pozostali
w ndzy, niewiedzy i niemocy, bo tacy ludzie s niewiadomymi
niewolnikami, ktrymi atwiej manipulowa.
Czowiek nauczajcy o inedii w miejscach, gdzie ludzie goduj,
atwo mgby narazi swoje ycie. atwiej jest manipulowa
zachowaniem zdesperowanych ludzi, gotowych zrobi wszystko,
eby otrzyma kawaek chleba czy misk ryu.
305

Innym, czsto skuteczniejszym sposobem jest edukacja ludzi z


penymi odkami, bo ci mog stanowi przykad dla innych.
Dzieje si tak, poniewa ludzie yjcy w tzw krajach (przemysowo)
nierozwinitych podaj za rozwizaniami czyli bior przykady
z krajw rozwinitych.
Przy okazji mona zapyta: Dlaczego wpywowe i bogate
organizacje zajmujce si "ywieniem" godujcych s znacznie
mniej (albo nie s) zainteresowane edukacj tych ludzi? Dlaczego
proste rozwizania, zapewniajce wystarczajc wydajno
produkcji ywnoci i ktre ju dawno temu mogyby rozwiza
problem godu na Ziemi, nie s dopuszczane do zastosowania na
terenach ludzi cierpicych na brak poywienia? Moesz znale
bardzo ciekawe i szokujce odpowiedzi jeeli kopiesz wystarczajco
gboko.

Co robi, eby sta si niejedzcym?


Czy ja te mog y bez jedzenia?
Jeden sposb, ktry byby dobry dla kadego czowieka, nie istnieje,
bo kady ma swoj drog, kady jest innym wiatem. Jest tyle drg
dojcia do inedii / niejedzenia, ilu inedykw / niejedzcych.
Jeeli wiesz, e SBJ jest dla ciebie, to ju idziesz waciw drog.
Na tej drodze zapewne umiecisz te dziaanie majce na celu
rozszerzenie sfery wiadomoci, w ktrej yjesz.
Jeeli pytasz si kogo, czy potrafisz y bez jedzenia, to ... nie
potrafisz. Dopki nie wiesz, dopty nie potrafisz, chocia potencja
posiadasz. Sama informacja nie starcza, dopiero kiedy poczujesz w
sobie moc i zwizan z ni wiedz, staniesz u wrt wyboru tego
stylu ycia. Wtedy bdziesz wiedzia, co i jak robi.
Jeeli ju czujesz, e SBJ jest dla ciebie, to ju idziesz drog, na
ktrej znajduje si niejedzenie. Przed tob moliwoci jest wiele i s
otwarte, zatem moesz je realizowa wedle wasnego planu.
Co robi? To co czujesz, e jest dla ciebie najwaciwsze. Przede
wszystkim, nie uwaaj jedzenia za zo (wielu popenia ten bd) i nie
306

przejmuj si. ycie nigdy nie koczy si i nie jest wycigiem wic
zawsze masz czas. Czego teraz jeszcze nie umiesz, moesz speni
potem.

To bzdura, e czowiek moe y bez jedzenia.


Jak mi to udowodnisz?
Jeeli chodzi o mnie, to wiedz, e nie czuj potrzeby udowodnienia
tego faktu. Tego, e ycie bez jedzenia jest moliwe lub e ja czy
ktokolwiek inny jest niejedzcym, udowadnia tego nie zamierzam.
Jednak jestem chtny do wsppracy w przeprowadzeniu bada
i eksperymentw, ktrych wyniki ludzie mog uzna za dowd.
Czowiek w yciu na Ziemi kroczy wasn, niepowtarzaln drog,
dowiadczajc i budujc wasn wiedz. Czowiek buduje swj
wasny wiat. Kady czowiek jest innym wiatem. Wszystkie te
wiaty rni si, chocia znajduj si w nich elementy takie same
albo wsplne.
Udowodni albo nie, moesz tylko sam sobie. W inne rzeczy albo
innym ludziom moesz tylko wierzy albo nie, bo oni ci nie
udowodni. Moesz te okreli poziom wiary, od ktrego istnieje
dowd dla ciebie. Jeeli wic wierzysz, e to bzdury, to masz racj,
tak jest i dla ciebie to jest prawda.
Czowiek buduje swj wiat swoimi wierzeniami, dowiadczeniami
i wiedz. Zatem to co jest prawdziwe dla (w wiecie) jednego
czowieka, moe nie istnie albo moe by faszywe dla (w wiecie)
drugiego czowieka. To znaczy, e prawda jest wzgldna w
odniesieniu do wiatw ludzi.
Jeeli dla kogo prawd jest moliwo ycia bez jedzenia, to nie
oznacza, e automatycznie dzieje si tak u kadego innego. Dla
jednych ludzi prawd (moe nawet realizowan na co dzie) jest
moliwo ycia bez jedzenia, natomiast dla innych ludzi jest to
faszem i rzecz niemoliw. Zatem jeden czowiek szczliwie yje
bez jedzenia a inny moe umrze, jeeli sprbuje tego.
To tylko jeden z przykadw na to, jak co moe by rwnoczenie
307

moliwe i niemoliwe, prawd i faszem. Oczywicie, nie ogranicza


to czowiekowi moliwoci zbierania informacji, zmieniania swoich
wierze, dowiadczania ycia i budowania wasnej wiedzy.
Czowiek z cech niewymuszonej tolerancji pozwala innym ludziom
dowiadcza tego, co postanowili (czyli budowa swj wiat), bo on
wie, e jest to przejawem wolnej woli czowieka.

Skd niejedzcy bior energi do ycia ciaa?


Kiedy czowiek myli o niejedzeniu, najczciej najpierw
zastanawia si nad dostarczaniem energii. Czowiek ten z gry
zakada, e energia potrzebna do ycia (m. in. do budowania
komrek ciaa i pracy jego narzdw, mylenia, emocji) jest
pobierana z zewntrz.
Z tego wierzenia wziy si nauki badajce energetyczne i
materialne funkcjonowanie ciaa. Jak energia jest pobierana z
jedzenia do funkcjonowania ciaa i jaki jest wpyw okrelonych
zwizkw chemicznych, zwanych wglowodanami, biakami,
mineraami, itd. na funkcjonowanie ciaa. Naukowcy wpierw badaj,
jak to si dzieje, e ciao czowieka funkcjonuje, a potem stawiaj
hipotezy i tworz teorie. Te natomiast przez innych ludzi uwaane s
za jedyne prawdziwe wytumaczenie.
Faktem jest, nie zagbiajc si w temat, e czowiek yje tym, w co
wierzy, e daje mu energi. Jeeli czowiek wierzy, e ry, chleb,
ziemniaki, jabka itd. daj mu energi do funkcjonowania ciaa, to
tak dzieje si. Jeeli czowiek wierzy, e Soce jest rdem energii
do funkcjonowania jego ciaa, to faktycznie tak to dziaa. Podobnie
jest w przypadku wierze, e powietrze, prana, wiato s rdem
energii potrzebnej do funkcjonowania ciaa.
Czowiek yje tym, w co wierzy, e daje mu energi yciow to
dotyczy take niejedzcych. Jeden niejedzcy moe y energi
pochodzc ze Soca a inny zasila swoje ciao i umys pran
zawart we wdychanym powietrzu (typowy breatharian).
Kiedy jednak czowiek wie, e sam jest rdem ycia swojego
308

umysu i ciaa, wtedy wanie tak dzieje si. Jednak sama wiara tu
nie pomoe. Wiedza i wyrane czucie tego s niezbdne. Wtedy do
dziaania ciaa i umysu nic jest potrzebne z zewntrz. JA, bdc
przedstawicielem wiadomoci, tworzy wszystko. To motto tej
ksiki: JA jestem wiadomoci a wszystko inne to moje
stworzenie. Std wiem, e to JA jestem rdem mojego ycia.
Tyle, mniej czy bardziej skomplikowanie, mog wytumaczy
intelektualnie. Jednak intelekt nie czuje, on potrafi tylko myle
(analizowa, rozwizywa, tworzy), dlatego nie potrafi zrozumie
powyszego wyjanienia.
Dopiero kiedy czowiek dowiadczy tego, kiedy ju dziki temu
dowiadczeniu wie, wtedy intelekt rozumie, jak to jest moliwe, e
czowiek yje bez jedzenia, bez picia, bez oddychania. Zanim to
nastpi, intelekt nie bdzie wiedzia, moe nawet bdzie temu
zaprzecza. Zaley to od tego, ile intelekt danego czowieka ju wie,
ile czowiek dowiadczy i w jak szerokiej sferze wiadomoci yje.
Proponuj, jeeli interesuje ci temat energii ciaa i tego co ciao
zjada, eby przeczyta ksik Man's Higher Consciousness
autora Hilton Hotema. Znajdziesz tam wiele ciekawego materiau.
Fizycy staraj si odkrywa wiat materialny i tumaczy go
intelektowi, dlatego tworz hipotezy bardziej fantastyczne ni
opowieci fantastyczno-naukowe z przed kilkudziesiciu lat. Jeeli
interesuje ci wspczesna fizyka opisujca czsteczki elementarne,
fale, energi, kwanty i informacj, to zapewne znajdziesz w niej
wyjanienie na to pytanie. Dlaczego czowiek moe y bez
jedzenia, bez picia, bez oddychania i bez wzgldu na temperatur
otoczenia?

Dlaczego wrcie do jedzenia?


Z mojego dowiadczenia wynika, e dla mnie niejedzenie i inedia to
wygodne czynniki w yciu czowieka. Doskonay stan zdrowia,
szybkie, jasne i kreatywne mylenie, duo energii, nadzwyczajne
umiejtnoci czowiek powoli staje si nadczowiekiem, czyli
wraca do naturalnego stanu. Ja w przeszoci tego i duo wicej
309

dowiadczyem i dlatego teraz dziel si t wiedz.


Jednak obecnie nie jest to droga dla mnie, gdy przeszkadza mi w
realizowaniu przedsiwzitych dziaa na Ziemi. Ja wybieram
normalne, prymitywne ycie zwykego czowieka. Dziki temu
mog skuteczniej uczy si ycia na Ziemi.
Okoo 90% ycia czowieka zwizane jest z jedzeniem. Jako
naukowiec uczcy si poprzez dowiadczanie na wasnym ciele i
umyle, nadal mam dowiadcza tych 90%, eby wicej nauczy si,
zrozumie i nie oderwa od rzeczywistoci na Ziemi. To gwny
powd mojego powrotu do normalnego jedzenia.
D do lepszego zrozumienia Ziemian, eby wiedzie, ktrych
informacji potrzebuj i mog zastosowa, wracajc do stanu
naturalnego.
Im bardziej czowiek wraca do swojego naturalnego stanu, tym
bardziej przywraca na Ziemi naturalny stan ycia, czyli ten zgodny z
prawami przyrody.
Pene zrozumienie zniewolonego czowieka, ktry utraci swoj
podstawow wiedz jest moliwe wtedy, kiedy jest si takim samym
zwykym czowiekiem.
Na tej samej zasadzie co np. dziennikarz, ktry chce stworzy dobry
reporta o bezdomnych, yje wrd nich przez jaki czas: na ulicy,
bez pienidzy i wygd domowych.
Dlatego postanowiem y normalnie, tak jak inni, dowiadcza
tego samego po prostu, by zwykym czowiekiem, ktry cigle
uczy si i rozwija. Dlatego te jem normalnie.

Co teraz jesz?
Co popadnie i co jest w zasigu rki. Mao zwracam na to uwag.
Zazwyczaj zjadam resztki, ktre pozostaj w domu, niezjedzone
przez on i syna.
Kiedy jestem gociem, jem i pije to, co mi daj. Kiedy mnie pytaj,
co zjem, odpowiadam, e cokolwiek maja ochot mi da. W ten
sposb nie sprawiam problemw zapraszajcym mnie ludziom.
Fanatykiem ktrego -izmu nie jestem widz, e tacy czciej
310

sprawiaj problemy ni przynosz pomoc. Ju o tym napisaem, e


czowiek ogranicza siebie wierzeniami.
Oglnie rzecz tumaczc, moja dieta nie jest dobra, w duej czci
szkodliwa dla ciaa, czyli taka jak normalnego czowieka.
Jeden albo dwa razy w roku daj ciau odpocz najczciej na
przedwionie i w jesieni kilka do kilkudziesiciu dni postu na
wodzie. Czasem dieta na wywarach z zi i na sokach zalenie od
wymogw wyleczenia ciaa.

Czy inedyk, niejedzcy, poszczcy mog by


aktywni seksualnie?
Oczywicie e mog, wedle ochoty i upodobania, podobnie jak
ludzie jedzcy.
Ciao elektro-biologiczna maszyna zuywa energi na
funkcjonowanie. Aktywno seksualna czowieka wynika z
podstawowego programu, ktrego wynikiem ma by reprodukcja
para cia produkuje inne ciao. Jest to jeden z najwaniejszych
programw stanowicych instynkt.
Normalnie, podczas stosunku pciowego, mczyzna wydala
energi wraz z nasieniem, a kobieta j otrzymuje. Oglnie jest to
zgodne z biologi przyrody, gdy ciao samca tworzy dawk energii
po to, eby umieci j w ciele samicy, gdzie ma powsta nowe
ycie i rozwin si.
Czowiek moe ten normalny proces zmieni, ale to ju inny temat.
Energia w ciele poda za mylami i bodcami. Czowiek, ktry jest
wiadom przepywu energii w ciele, moe j kontrolowa, na
przykad: kierowa, skupia, pobiera, oddawa.
Z powodu odejcia od przyrody i z powodu bodcw
rodowiskowych normalny czowiek sabo kontroluje energi w
ciele i dlatego jego energia czciej gromadzi si w regionie
zwizanym z reprodukcj. Im modszy czowiek, tym zazwyczaj
sabiej panuje nad swoimi emocjami i energi.
U inedykw energia zazwyczaj ma skonno do przejawiania si w
311

wyszych regionach ciaa, dlatego ich aktywno seksualna maleje.


Mog to robi, ale czuj znacznie mniejsz potrzeb.
Jeeli mczyzna inedyk, niejedzcy, czy poszczcy umie stosowa
techniki kierowania energi w stanie podniecenia seksualnego tak,
e nie dochodzi do utraty nasienia, wtedy moe by duo bardziej
aktywny seksualnie. Jeeli nie umie kontrolowa, to traci energi
yciow z kad utrat nasienia. Jak to robi, dlaczego itd. to
obszerny temat, opisany w wielu ksikach.
Kobieta inedyk, niejedzca, czy poszczca, mimo e nie traci energii
w czasie stosunku pciowego, zazwyczaj te ma mniejsz ochot,
kiedy jej energia gromadzi si w wyszych regionach.

Czy kobieta traci okres podczas niejedzenia lub


poszczenia?
Kiedy kobieta naturalnie yje bez jedzenia wystarczajco dugo i ma
ju zupenie zdrowe ciao, to nie wystpuje krwawienie w czasie
okresu. Jest to oznak dobrego zdrowia, czyli powrotu do
waciwego funkcjonowania ciaa.
Jako e prawie wszystkie kobiety trac krew podczas okresu, uznaje
si ten fakt za normalno, podczas gdy utrata krwi jest reakcj
czuego wskanika zdrowia, jakim jest macica. Ciao kobiety traci
krew podczas okresu tylko wtedy, kiedy jest niewystarczajco
zdrowe, bez wzgldu na to jak si odywia.
W przypadku zupenie zdrowego ciaa kobiety brak krwawienia
podczas okresu nie oznacza braku podnoci, wrcz przeciwnie,
wskazuje na pen gotowo do zapodnienia. Post moe pomc w
uzdrowieniu bezpodnych kobiet, szczeglnie tych, ktrych ciaa s
zbyt otye i cierpi z powodu nadmiernego krwawienia. Jednak tutaj
dowiadczenie jest wymagane, dlatego warto podda si
prowadzeniu lekarza, ktry ma wystarczajc wiedz na tym polu.
Kiedy jednak kobieta nie potrafi naturalnie y bez jedzenia, czyli
jej ciao goduje, wtedy mog nastpowa take zaburzenia okresu,
co przejawi si brakiem krwawienia. W tym przypadku kobieta
moe take traci podno.
312

Ciaa nie zmuszaj do poszczenia, jeeli chcesz zaj w ci.

Kto nie powinien poci?


Ten kto nie chce.
Ten kto si boi.
Do poszczenia nie wolno zmusza.
Poza tym, zobacz list w rozdziale przystosowanie
siedmiotygodniowe.

Czy w czasie b-g mona bra lekarstwa i zioa?


Odnonie tego porad si lekarza, ktry ma dowiadczenie w
stosowaniu postw leczniczych. W uproszczeniu rzecz traktujc
zwizki chemiczne zwane lekarstwami spoywa si w celu usunicia
albo uniknicia chorb. Kiedy przyczyny choroby zostaj usunite w
czasie postu leczniczego, to po co dalej spoywa chemikalia?
Podobnie jest z zioami, bo te te zawieraj zwizki chemiczne.
W czasie poszczenia ciao jest duo bardziej czue na wprowadzane
do niego substancje, dlatego zazwyczaj lekarstwa odstawia si albo
znacznie zmniejsza dawk.
Czasem w czasie postu wprowadza si zwizki chemiczne w
okrelonym celu, np. do wywoania biegunki lub wymiotw.
Wszystko to indywidualnie zaley od konkretnego przypadku,
dlatego porad si waciwego lekarza.

313

O AUTORZE
KRTKA HISTORIA
Przyszedem do tego wiata materialnego 2 czerwca 1963 roku.
Jeszcze bdc dzieckiem zaczem interesowa si zjawiskami
niewyjanionymi (tzw. paranormalnymi). Zaczo si od radiestezji,
potem krg zainteresowa poszerzy si na jog, bioenergoterapi,
rozwj duchowy i zwizane z tym praktyki. Nastpstwem tego byo
moje zainteresowanie zdrowym odywianiem si, (samo)leczeniem
i postami leczniczymi.
W czasach mojego dziecistwa i modoci trudno byo w Polsce
o literatur powicon tematyce ezoterycznej. Najczciej byy to
kopie sprzedawane bardzo drogo. Istniay stowarzyszenia
radiestetw, ktre organizoway spotkania powicone sprawom
niewyjanionym. W miar moliwoci uczestniczyem w nich, eby
coraz wicej poznawa i dowiadcza.
Przed pjciem do wojska spdziem ponad cztery miesice w
seminarium duchownym. To byo ciekawe dowiadczenie
i moliwo poznania ycia duchownych od rodka.
Dopiero od 1989 roku, podrujc przez ponad 3 lata po krajach
azjatyckich jako nauczyciel i propagator midzynarodowego jzyka
Esperanto, mogem znale znacznie wicej literatury. Kiedy tylko
bya okazja, czytaem i troch praktykowaem. Odwiedzaem te,
jeeli byo po drodze, miejsca rozwoju duchowego. Jednak mimo
czytania wartociowych ksiek, rozmawiania z mistrzami i
ludmi uduchowionymi, odwiedzania orodkw praktyk
duchowych, nie znalazem tego, czego jak teraz widz
poszukiwaem.
Teraz wiem, e to co znajduje si we mnie, tego czego sam jestem
rdem. Im wicej zagbiaem si w siebie, tym lepiej widziaem,
e caa potrzebna mi wiedza, wszystko to, co szukaem i znacznie
wicej, jest we mnie od pocztku. Jedyne co potrzebowaem robi,
314

to pozwalanie sobie na przejawianie si tego. Wielcy, bardzo albo


wcale znani (reklamowani) mistrzowie duchowi nie mog da mi
tego, co sam od zawsze mam. Mog jedynie, sami bdc rdem
informacji, zwrci moj uwag na co.

PRACA
Po ukoczonej szkole pracowaem w swoim zawodzie chemika w
Instytucie Cikiej Syntezy Organicznej w Kdzierzynie-Kolu.
Pniej postanowiem podrowa po Azji i naucza Esperanta.
W sumie, podrujc w prawie 40 krajach, praktycznie i dogbnie
zrozumiaem znaczenie powiedzenia "podre ksztac". adna
szkoa nie daa mi tak wielu dowiadcze i wiedzy.
Jeszcze przy kocu mojego pobytu w Azji zaczem mj prywatny
interes zaoyem wydawnictwo. Oprcz ksiki, wydawaem po
polsku i po esperancku czasopismo "MONO" (pienidze).
Po powrocie do kraju zaoyem szko jzykw obcych. Kilka
miesicy pniej przyjechaa do mnie i zamieszkaa na stae w
Polsce moja ona Chung-yi, Chinka z Tajwanu.
Po dwch latach zamknem szko i otworzyem firm handlow.
Od tego czasu importowaem podzespoy komputerowe gwnie
z Tajwanu i Chin. Firm zamknem w roku 2005, eby w peni
zaj si badaniami naukowymi.
Pracuj nad zbudowaniem urzdzenia, ktre daje prd bezpatnie,
tak eby nie trzeba byo podpina si do sieci enegetycznej.
Majc generator darmowego prdu, czowiek nie musi kupowa
paliwa, paci za wiato, ciepo i dziaanie urzdze elektrycznych.
Czowiek nie musi, jak niewolnik, pracowa na to, co zawsze jest
obecne w obfitoci wok niego.

MOJE DOWIADCZENIA
Decyzja o rozpoczciu stylu ycia bez jedzenia bya jednym z wielu
315

krokw, a zarazem dowiadcze, na mojej drodze wiadomego


rozwoju duchowego, trwajcego od 16 roku ycia. Poczuem, e ta
kolejna ju w moim obecnym yciu wiadoma zmiana nastpi 1
lipca 2001.
Moja rodzina wyjechaa na picio-tygodniowe wakacje. W tym
czasie, codziennie pracujc i kontemplujc wicej ni zazwyczaj,
dostosowywaem ciao do innego funkcjonowania. Postanowiem
przystosowa ciao do ycia bez potrzeby jedzenia w cigu 3 do 5
tygodni, jednak trwao to duej. Dua cz tej przemiany nie bya
dla mnie czym nowym, gdy od 16 roku ycia pociem co
najmniej raz w roku, eby oczyci i uzdrowi ciao.
Ja sam, postanowiwszy dowiadczy ycia bez jedzenia, po prostu
odstawiem jedzenie. Pniej jednak zrozumiaem, e dla wikszoci
ludzi jest to praktycznie niemoliwe (wedle ich mniemania), dlatego
postanowiem zbada i opisa metody przystosowania czowieka do
ycia bez jedzenia std pocztek powstawania tej ksiki.
Przemylawszy spraw, wywnioskowaem, e droga dowiadczalna
da najdokadniejsze dane i dowiadczenie. Dziki zbudowanej
wiedzy na ten temat, mog udziela informacji ludziom, ktrzy
interesuj si tym. Zatem doszedem do wniosku, e kolejnym
waciwym krokiem bdzie powrt do normalnego materialnego
odywiania ciaa. Ponownie uzaleni ciao od poywienia (o ile to
moliwe) to pierwszy krok dalszego dowiadczania.
Do czasu pierwszego wydania tej ksiki, nie podjem ostatecznej
decyzji, kiedy rozpoczn eksperymentowanie. Uzaleniaem to
czciowo od moliwoci rozpoczcia wsppracy z ludmi
zainteresowanymi tematem, gwnie naukowcami, lekarzami,
jasnowidzami i bioterapeutami. Paru ludzi wyrazio ch i to bya
caa wsppraca.
W kocu postanowiem zakoczy niejedzenie w marcu 2003. Styl
ycia bez jedzenia by najwygodniejszy dla mnie i dawa wiele
korzyci. Dlatego przez ostatnie ponad p roku jego trwania, mimo
czucia coraz wikszego nacisku, nie miaem ochoty na zakoczenie
niejedzenia.
316

Jednak czuem wyranie, e s dla mnie waniejsze rzeczy, zgodne z


przedsiwzitymi zadaniami na to ycie, a niejedzenie na kilku
polach uniemoliwiaoby mi pen realizacj postanowie.

WICEJ O DOWIADCZENIU NIEJEDZENIA


Po przeczytaniu ksiki Styl ycia Bez Jedzenia (ktr
opublikowaem w roku 2005) wielu ludzi prosio mnie, ebym
napisa wicej o moim dowiadczeniu niejedzenia w latach midzy
2001 a 2003.
Wczeniej o tym nie pisaem, poniewa uwaam, e:

jako e kady czowiek jest innym wszechwiatem, wic


informacje o moim dowiadczaniu inedii czy niejedzenia nie
powinny stanowi wskazwek dla innych ludzi;

kady czowiek, jako niepowtarzalny inny wszechwiat, ma


swoj drog i powinien oprze si na wasnej Mocy
Wewntrznej, a nie na sugestii innego czowieka;

nie lubi mwi o sobie, szczeglnie o tym, co jest w mojej


sferze niematerialnej.
Jednak wielu ludzi przekonywao mnie, e to s dla innych wane
informacje i dlatego powinienem je poda. Tutaj speniam ich
yczenie.
W roku 2001 postanowiem odstawi jedzenie, eby dowiadczy
stanu wolnoci od tego najsilniejszego materialnego uzalenienia na
Ziemi. Ustawiem sobie dat na 1 lipca 2001.
Jako e nie przewidywaem problemw, zupenie nie zmieniem
diety. Dnia 30 czerwca zjadem z on kolacj ostatni posiek
przed niejedzeniem bya to pizza, ktr najadem si do przesytu,
e a mnie odek bola. Od 1 lipca ju nie braem do ust
czegokolwiek.
Wtedy prowadziem firm, wic pracowaem w biurze i magazynie
co najmniej 14 godzin dziennie. Jednak w rytmie i rodzaju pracy nie
wprowadziem zmian dalej robiem to samo i tak samo jak przed
rozpoczciem niejedzenia.
317

Pierwszych kilka tygodni nie rnio si czym specjalnym od


duszych postw, ktre robiem przedtem w moim yciu.
Wystpoway typowe symptomy oczyszczania si ciaa, np. bl
gowy, zawroty gowy przy szybkim wstawaniu, przejciowe ble w
rnych czciach ciaa, ble serca. Zawroty gowy trway okoo
piciu tygodni, zanim zupenie ustpiy.
Najduej utrzymujcym si symptomem byy ble w okolicach
przepony. Przez jakie trzy tygodnie nasilay si z kadym dniem.
Potem zaczy stopniowo sabn, eby zupenie znikn po ok.
dwch miesicach. Przepona, minie grzbietu i klatki piersiowej
miay sporo pracy do wykonania, eby przystosowa si do
zmieniajcych si rozmiarw narzdw.
Pod koniec czwartego miesica nagle poczuem nadzwyczaj silny
bl w okolicy nerek. Zdjcie rtg ukazao, e moczowd jest zatkany
czym w rodzaju elu (tak to okreli lekarz). Szczliwie, po
zastrzyku rozkurczowym i przeciwblowym moczowd oczyci si
sam, a ble znikny na zawsze.
Przez pierwsze cztery miesice czuem te zmiany w psychice.
Wraliwo psychiczna wzrastaa, dlatego pocztkowo czsto
czuem irytacj z bahych powodw, ktra przejawiaa si
nerwowoci i niecierpliwoci. Potem psychik ustabilizowaem
poprzez wiczenia umysowe / psychiczne / duchowe.
Zauwaalne zmiany zachodziy w mojej psychice przez okoo p
roku, zanim wszystko ustabilizowaem. Potem przewaa spokj.
Czuem, e umys lepiej mi suy ni przed niejedzeniem. Mogem
atwiej wywoywa i duej utrzymywa stan biernoci intelektu,
ktry osigaem poprzez kontemplacj biernoci. To powodowao
zauwaalny rozwj intuicji i telepatii czciej odbieraem, co
ludzie myl i czuj.
Mj intelekt funkcjonowa znacznie sprawniej. Od rana do pna w
nocy mogem zajmowa si czynnociami wymagajcymi
aktywnoci intelektu, np. prac biurowa. W nocy, pod koniec pracy,
czuem, e intelekt by prawie tak samo sprawny jak rano. Poza tym
mylaem szybciej i mogem lepiej skupi si na jednym zadaniu.
Zauwayem te zmiany w instynkcie. Dla przykadu, granica
318

midzy snami w nocy a dzienn rzeczywistoci staa si mniej


wyrana. Przejcie od marzenia sennego do czuwania dziennego
odbywao si bardziej pynnie. Treci snw byy wyraniej
powizane z dziaalnoci za dnia, jakby jedne byy kontynuacj
drugich.
Na spanie przeznaczaem pi do omiu godzin, zazwyczaj siedem.
Ciau mojemu wystarczao sze godzin snu ale zostawaem w ku
duej, eby wykonywa wiczenia duchowe na leco.
Jedna cecha stanu umysu, towarzyszca wczesnemu niejedzeniu,
nie bya taka przyjemna duo wyraniej, gbiej i szczegowiej
widziaem iluzj ycia. Widziaem, jak umys kreuje to wszystko,
ca t materi i istoty w niej dziaajce.
Ciaa ludzi, zwierzt, rolin i mineraw to tylko programy, ktre
dziaaj wedle innych programw, a w prawdziwej rzeczywistoci
istnieje nic.
Jestem tylko JA i nic wicej. Moje ciao, nawet mj umys, to tylko
wyobraone obrazy / programy / myli trzeba wysiku, eby to
wszystko tworzy. Widziaem, e to wszystko jest tylko zabaw bez
sensu. ycie i jego sens trzeba stwarza poprzez tworzenie iluzji
istnienia, doskonaoci, przemian, przeciwnoci, rozwoju,
duchowoci i materii, eby mc si bawi. A potem, uruchomiwszy
ten mechanizm staego tworzenia, trzeba zapomnie o sobie i o
tworzeniu, eby mc si bawi w tej iluzji bez sensu.
Wtedy te wyraniej widziaem, czym jest jedzenie; e to tylko
narkotyk, uzalenienie wyksztacone w okresie niemowlctwa, przez
ktre czowiek moe gbiej zatraca si materii i bawi si lepiej.
To i wicej widziaem, to nadal widz i to chciabym zapomnie,
eby znowu mc bawi si jak prymitywny czowiek.
Jedna z rzeczy, ktre najbardziej podobay mi si podczas
niejedzenia, to sprawno fizyczna. Mogem duej pracowa
fizycznie, znacznie mniej mczc si w porwnaniu do czasu
normalnego jedzenia. W upalny letni dzie ja z koleg nosilimy w
sumie trzysta monitorw, kady po dziesi kilogramw, przez
pidziesit metrw zajo nam to ok. ptorej godziny. Nawet
przez chwil nie odpoczem, bo nie czuem zmczenia. Po
zakoczeniu, wrciem normalnie do pracy biurowej bez odczucia
zmczenia. Tak mao spociem si, e nawet nie potrzebowaem bra
319

prysznica.
W cigu tych prawie dwch lat niejedzenia, piem gwnie wod w
maej iloci, czasem soki, herbat, kaw, zioa. Czasem byo to nie
wicej ni p szklanki na dob. Przez tydzie nie braem do ust
jakiegokolwiek pynu.
Pewnego wieczoru zrobiem eksperyment wypiem 0,7 l
czerwonego wina wytrawnego. Ku mojemu zdumieniu nie byo
reakcji, tak jakbym wypi wod.
W cigu tych dwch lat czasem co zjadem, np. kiedy byem
goszczony u znajomych za granic (eby nie wyj na dziwaka), z
powodu uroczystoci rodzinnych (eby nie zasmuca czonkw
rodziny i nie dawa im odczucia odseparowania) albo eby
przetestowa dziaanie okrelonego pokarmu na ciao niejedzcego.
Zazwyczaj kiedy co zjadem, moje ciao wydalao to w postaci
biegunki, kilkanacie do kilkudziesiciu minut po spoyciu. Ciao
podobnie reagowao po wypiciu gciejszego soku w iloci wikszej
ni p szklanki.
Przez te prawie dwa lata byy dni, kiedy ciao czuo si sabo, jakby
bez energii i powraca gd. Wtedy wykonywaem wiczenia
energetyzujce ssanie energii z natury, szczeglnie w promieniach
sonecznych, bdc rozebranym.
Waniejsze jednak byo to, e regularnie wykonywaem
kontemplacj biernoci, dziki czemu mogem lepiej czu Moc
Wewntrzn przejawian z JA. Wtedy znika wszelki gd
okazywa si iluzj wracaa energia i moc.
Przy rozpoczciu niejedzenia moje ciao wayo ok. 76 kg. Masa
ciaa zmniejszya si i utrzymywaa w granicach midzy 68 a 71 kg.
Kiedy byem bardzo aktywny emocjonalnie i umysowo, np.
prowadzc seminarium, masa ciaa spadaa nawet o 2 kg na dob.
Potem, kiedy uspakajaem si poprzez wiczenia duchowe, masa
wzrastaa.
Podsumowujc moje dowiadczenie z niejedzeniem, wiem, e nie
musz je, eby utrzymywa ciao we waciwym stanie.
Wystarczy, e postanowi odstawi jedzenie, bez przygotowania.
Jednak korzystniejsze dla ciaa i psychiki jest stopniowe przejcie,
320

po przygotowaniu.
Wiem, e ciao to obraz w umyle, a ten obraz podlega mojej woli.

TUCZENIE I CHOROWANIE
Niejedzenia dowiadczyem od lipca 2001 do marca 2003 na tyle
eby wystarczajco duo wiedzie (zgodnie z potrzeb) na ten
temat. Dziki tej wiedzy mog informowa o szczegach
zainteresowanych.
Kontynuowanie niejedzenia, chocia wygodne dla mnie, nie daoby
mi peni moliwoci wypeniania moich zada. Czuem si wic jak
kto, kto poda drog i spotyka co chwil kogo, kto mu mwi:
"Moesz i tdy, ale znacznie wicej mgby zrobi, idc tamtdy,
gdy to jest zgodniejsze z twoim pierwotnym zamierzeniem.".
W 2003 roku zabraem si za to, co wczeniej przez ponad p roku
odsuwaem od siebie, czyli wrciem na najwaciwsz dla mnie
drog. Oto co zaplanowaem do zrealizowania w cigu okoo roku
czasu:
uty do maksimum 130 kg (nie dowiadczyem wczeniej duej
nadwagi, wic nie w peni rozumiaem wszystkich z tym
zwizanych procesw psychicznych i cielesnych);
zachorowa na raka, cukrzyc, nadcinienia, serce (inne jeeli
uda si) czyli te, ktre wmawia si ludziom jako nieuleczalne, a
nastpnie w peni wyleczy si.
W marcu 2004 postanowiem zakoczy powysze dowiadczenie.
Dowiedziaem si wystarczajco duo i nie miaem ochoty wicej
mczy si. Czuem si gorzej ni przed rozpoczciem wyobraaem
to sobie (pogarszajcy si stan zdrowia, niski poziom energii, ze
samopoczucie). Poza tym czuem, e jest waciwa pora na pjcie
dalej.
Zatem kolejne dowiadczenia z niejedzeniem rozpoczem 1 marca
2004 roku, kiedy to ponownie odstawiem pokarm. Tym razem
wchodziem w niejedzenie z ciaem o nadwadze prawie 30 kg.
Rnice midzy obecnym a poprzednim (sprzed prawie 2 lat)
rozpoczciem niejedzenia byy znaczce. Opis tego i kolejnych
321

dowiadcze umieciem w internecie.


Dziki dowiadczeniu z tuczeniem, mimo e osignem tylko 100
kg, poczuem na sobie wiele z tych rzeczy, ktre czuje czowiek
otyy. Dotyczy to nie tylko codziennego ycia (np. ograniczenia w
ruchach, uzaleniajcy apetyt, nadcinienie) ale take tego, jak
wyglda poszczenie w przypadku takiego czowieka.
Teraz lepiej rozumiem, dlaczego ludziom otyym, ktrzy najbardziej
potrzebuj postu (jak ryba wody), jest go najtrudniej przeprowadzi.
Obserwujc swoje otye ciao i psychik od momentu ponownego
odstawienia jedzenia, dowiedziaem si jak wiele trudniej jest poci
ludziom otyym. Czowiek otyy jest bardziej uzaleniony od
jedzenia wic przydaje si mu silniejsza wola, eby przej kuracj
odwykow, poniewa w tym czasie cierpi.
Wiele innych szczegw odkryem i dowiadczyem, co
powikszyo moj wiedz o czowieku. Opisanie ich zajoby ca
ksik. Uwaam, e (dla mnie) warto tak dowiadcza.
Przy okazji, prosz, pamitaj, e to jest moje dowiadczenie, to
znaczy, co ja czuem, nie musi powtarza si w przypadku innych
ludzi. Robi te wszystkie dowiadczenia, eby wicej wiedzie, dla
samej zabawy dowiadczania i eby mc da informacje tym, ktrzy
bd pyta.

ZADANIE
Na Ziemi moim gwnym zadaniem jest przekazywanie ludziom
informacji. W tym celu przypominam sobie, zbieram, opracowuj i
podaj informacje dotyczce:
wiadomoci, wiata i Mioci, ycia;
funkcjonowania ciaa czowieka;
moliwoci przystosowawczych ciaa czowieka;
ycia istot poza Ziemi i wsppracy, przyjani z nimi;
korzystania z energii w sposb nie powodujcy niszczenia Ziemi;
indywidualnych moliwoci wiadomego samorozwoju.
Dla przykadu, ta ksika mieci si w punkcie drugim.
322

FORUM
Jeeli masz pytania lub chcesz si podzieli swoimi
dowiadczeniami, radami itp. zapraszam na internetowe fora:
http://forum.niejedzenie.info po polsku;
http://forum.breatharian.info po angielsku.
Fora w innych jzykach moesz znale wchodzc na
http://inedia.info .

323

Cena tej ksiki


Ja nie oczekuj od ciebie zapaty za t ksik, dlatego udostpniem j
bezpatnie w internecie i zrezygnowaem z praw autorskich. Moesz z
ksik zrobi, co zechcesz.
Kade dziaanie ma odpowied (akcja => reakcja, przyczyna => skutek,
karma). Jeeli interesuje ci odpowied o powizaniu ludzi z powodu
przyjcia podarunku, to wyjaniam.
W fizyce znane jest prawo zachowania energii. To prawo mwi, e energia
nie powstaje z niczego, nie ginie, ale zmienia form i miejsce. Podobne
prawo czsto (nie zawsze, bo s wyjtki stojce poza prawami) dziaa
pomidzy istotami, np. ludmi.
Jeeli kto dla ciebie co zrobi (wykona prac czyli wydatkuje energi w
okrelonym czasie) a ty to przyjmiesz, to stajesz si jego dunikiem. Tak
zwane prawo karmy mwi wtedy o powstaniu zalenoci.
Znaczy to, e biorc t ksik, uzalenie si ode mnie (jeeli nie stoisz
poza tym prawem i jeeli ja nie jestem ci niczego winny) w tym sensie, e
stae si moim dunikiem. Tak moe by, mimo e ja nie oczekuj od
ciebie spaty zaduenia. Jedynie wyjaniam ci to tutaj, eby by wiadom
zalenoci.
Rozumiejc tego rodzaju zaleno, moesz postanowi, co zrobi. Moesz
nic nie robi, uzna stan za odpowiadajcy ci. Moesz te poczu, e ta
zaleno nie odpowiada ci i postanowi odpowiedzie czyli spaci, odda,
wyrwna energi, uwolni z zalenoci.
Jeeli tak postanowisz, to moesz wysa mi kwot pienidzy wynoszc
tyle, ile rednio wydajesz za twoje jedzenie w cigu trzech dni. Moesz
zamiast pienidzy zaproponowa mi usug, przedmiot, prac lub
cokolwiek uznasz za stosowne sytuacji.
Jeeli wolisz, to po prostu, skorzystaj z odnonika na spodzie strony
http://niejedzenie.info .
Jeszcze raz powtarzam, e ja od ciebie niczego nie oczekuj. Napisaem to
jedynie dlatego, eby wiedzia wicej o dziaaniu tego, co mona nazwa
np. prawem dziaania-odpowiedzi, zalenoci, karmy, akcji-reakcji,
zachowania energii.
Joachim M Werdin

324

SPIS TRECI
DLACZEGO TA KSIKA?........................................................................3
TO TYLKO INFORMACJA..........................................................................5
DEFINICJE....................................................................................................8
ZANIM PRZEJDZIEMY DO TEMATU.....................................................13
MODA...............................................................................................................13
OSTRZEENIE................................................................................................14
WYRAENIE...................................................................................................15
BD WSPAUTOREM TEJ KSIKI.......................................................18

WPROWADZENIE......................................................................................20
ZAPYTAJ SIEBIE........................................................................................21
WIADOMO...........................................................................................23
JA......................................................................................................................27
KONTEMPLACJA JA.................................................................................................30

SFERY WIADOMOCI..................................................................................31
INSTYNKT.......................................................................................................36
SEKRET.......................................................................................................................38

INTELEKT........................................................................................................39
INTUICJA.........................................................................................................41
FUNKCJE UMYSU........................................................................................44

UMYS a MZG........................................................................................45
CZYM JEST YCIE ?.................................................................................46
BAJKA O RYBCE.......................................................................................49
CZYM JEST CZOWIEK...........................................................................52
PATRZC INACZEJ.........................................................................................55

WIATO....................................................................................................57
SUGESTIA RODOWISKOWA.................................................................59
PRZEPROGRAMOWYWANIE........................................................................61

ZASILANIE CIAA....................................................................................65
SYSTEM TRAWIENNY...................................................................................66
SYSTEM ODDECHOWY................................................................................70
POBIERANIE PRANY................................................................................................71

SYSTEM SKRNY..........................................................................................74
SYSTEM UMYSOWY...................................................................................77

OCZYSZCZANIE CIAA...........................................................................80
NIEJEDZENIE a SBJ................................................................................84
JAK TO JEST MOLIWE...........................................................................88
DLA CZOWIEKA O OTWARTYM UMYLE...............................................89
DLA EZOTERYKA...........................................................................................90
DLA CZOWIEKA SZUKAJCEGO NAUKOWO........................................90
DLA WIERZCEGO....................................................................................92

325

BEZ FILOZOFOWANIA..................................................................................92

DLACZEGO INEDIA..................................................................................97
STAN ZDROWIA.............................................................................................97
WOLNO.......................................................................................................98
OSZCZDNOCI.............................................................................................99
EKOLOGIA....................................................................................................101
ENERGIA YCIOWA.....................................................................................103
TWRCZO................................................................................................104
ROZWJ DUCHOWY...................................................................................106
ODMODZENIE............................................................................................107
CIEKAWO..................................................................................................108
NATURALNY STAN CZOWIEKA..............................................................109

PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY STYLU YCIA................................111


OSOBISTA ANKIETA....................................................................................113
ANALIZA DNT (Dlaczego? No i co z Tego?).................................................115
WSPDOMOWNICY..................................................................................117
WSPPRACOWNICY.................................................................................118
PRZYJACIELE...............................................................................................119
UZALENIENIA............................................................................................119
NAWYKI.........................................................................................................120
DIETA.............................................................................................................121
WIZUALIZACJA............................................................................................122
KONTEMPLACJA BIERNOCI....................................................................131
KONTEMPLACJA RADOCI........................................................................136
SKUPIENIE NA WEWNTRZNYM SOCU.............................................138
KONTEMPLACJA a WIZUALIZACJA.........................................................140
WICZENIA ENERGETYZUJCE...............................................................140
ENERGETYZOWANIE DRGANIAMI DWIEKU.................................................143

SPOSOBY..................................................................................................145
NATURALNY.................................................................................................145
DUCHOWY....................................................................................................149
NAGY...........................................................................................................151
SIOWY.........................................................................................................153
PROCES 21 DNIOWY...................................................................................154
HIPNOTYCZNY.............................................................................................156
NAPRZEMIENNY..........................................................................................158
PRB PRZEJCIA.........................................................................................159
FILOZOFICZNO-INTELEKTUALNY...........................................................161
SONECZNY.................................................................................................161
ALCHEMICZNY............................................................................................164
WIADOME JEDZENIE................................................................................166
WASNY........................................................................................................169
PRZYGOTOWANIE W SIEDEM TYGODNI................................................171

PRZYSTOSOWANIE SIEDMIOTYGODNIOWE....................................173
PRZYGOTOWANIE.......................................................................................175
1. WACIWE ODYWIANIE................................................................................175
2. WICZENIA ENERGETYZUJCE.....................................................................176

326

3. WICZENIA UMYSOWE..................................................................................176
WICZENIA ROZLUNIAJCE.............................................................................176
4. UREGULOWANIE SNU.......................................................................................178
5. OCHRONA PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM...........................180
6. ZBLIENIE DO PRZYRODY..............................................................................183
7. ZMIANA DIETY...................................................................................................184

SAMO PRZYSTOSOWANIE.........................................................................188
OPIEKUN...................................................................................................................189
MIEJSCE....................................................................................................................190
DZIE PIERWSZY....................................................................................................191
DZIE DRUGI...........................................................................................................193
DZIE TRZECI.........................................................................................................193
DZIE SIDMY, SMY..........................................................................................194
DNI KOLEJNE...........................................................................................................194
WSZYSTKIE DNI PRZYSTOSOWANIA................................................................196
DZIE OSTATNI.......................................................................................................197

POWRT........................................................................................................197

SYMPTOMY.............................................................................................199
STRACH.........................................................................................................201
OSABIENIE.................................................................................................202
ODWODNIENIE.............................................................................................203
ZAWROTY GOWY I OMDLENIA..............................................................205
MDOCI, WYMIOTY..................................................................................206
CHUDNICIE.................................................................................................208
WYCIECZENIE...........................................................................................209
BLE..............................................................................................................210
PSYCHICZNA NIESTABILO....................................................................211
NIE TA RZECZYWISTO...........................................................................214
ZMIANY SKRNE........................................................................................215
CZUCIE ZIMNA.............................................................................................216
GORCZKA...................................................................................................218
POLUZOWANIE SI ZBW.......................................................................218
WYPADANIE WOSW...............................................................................219
PUCHNICIE STAWW...............................................................................219
INNE...............................................................................................................220

NA CO SZCZEGLNIE ZWRCI UWAG.........................................221


PRZEDE WSZYSTKIM ROZWAGA.............................................................221
ODOSOBNIENIE...........................................................................................222
BEZ WALKI....................................................................................................223
OGRANICZONA WIARA W INFORMACJE................................................225
SAMEMU CZY Z OPIEKUNEM?.................................................................226
HALUCYNACJE CZY WIZJE.......................................................................227
DOBRY STAN ZDROWIA.............................................................................227
TEMPERATURA CIAA...............................................................................228
PICIE W OKRESIE BEZ JEDZENIA.............................................................230
PUKANIE JELITA GRUBEGO....................................................................230
LEWATYWA KAW.................................................................................................236

PUKANIE PRZEWODU POKARMOWEGO..............................................236


RUCH MINI...............................................................................................238

327

PONOWNE JEDZENIE..................................................................................239
PRYSZNIC NAPRZEMIENNY......................................................................242
NIEPOWODZENIA........................................................................................244
WACIWA MASA CIAA...........................................................................245

PRZYCZYNY JEDZENIA........................................................................247
RPC.................................................................................................................247
NAWYK..........................................................................................................251
NAG...........................................................................................................252
WIERZENIE LUB STRACH..........................................................................253
NUDA.............................................................................................................255
POSTANOWIENIE ZMIANY........................................................................256
TOWARZYSTWO..........................................................................................257
SMAK, ZAPACH I WYGLD.......................................................................257
BIEDA, OSZCZDNO...............................................................................259
PRZYMUS......................................................................................................260
NAGRODA.....................................................................................................261
UZIEMIENIE..................................................................................................261

INEDYCY, NIEJEDZCY........................................................................264
POST LECZNICZY...................................................................................272
POST NA SUCHO..........................................................................................273
POST NA WODZIE........................................................................................274
NIEPRZYJEMNE REAKCJE.........................................................................276
PRZEMYWANIE JELITA (lewatywa)............................................................278
RUCH FIZYCZNY.........................................................................................279
ZAKOCZENIE POSTU................................................................................279

INEDIA a POST.........................................................................................281
ZMIANY MASY CIAA................................................................................281
SAMOPOCZUCIE..........................................................................................283
BUDOWANIE CIAA....................................................................................283

ISTOTY a NIEJEDZENIE.........................................................................285
ISTOTY NIEMATERIALNE..........................................................................285
ISTOTY CZCIOWO MATERIALNE.........................................................287
ISTOTY MATERIALNE.................................................................................287

ZASADY WACIWEGO ODYWIANIA.............................................289


1. WIADOME JEDZENIE............................................................................289
2. UCIE.........................................................................................................289
3. BEZ POPIJANIA........................................................................................291
4. BEZ MIESZANIA.......................................................................................292
5. WPROST OD PRZYRODY........................................................................293
6. BEZ DODATKW SMAKOWYCH...........................................................295
7. TYLKO KIEDY GODNY LUB SPRAGNIONY......................................297
8. PICIE I WODA...........................................................................................298
9. NIE PO GODZINIE 16...............................................................................300
10. W MILCZENIU.........................................................................................300

WSPPRACA DLA ROZWOJU............................................................302

328

CZSTO ZADAWANE PYTANIA............................................................303


Dlaczego mamy ukad pokarmowy?..........................................................................303
Dlaczego ludzie umieraj z godu?............................................................................304
Dlaczego niejedzcy nie jad tam, gdzie ludzie goduj i nie nauczaj ich?...........305
Co robi, eby sta si niejedzcym? Czy ja te mog y bez jedzenia?...............306
To bzdura, e czowiek moe y bez jedzenia. Jak mi to udowodnisz?..................307
Skd niejedzcy bior energi do ycia ciaa?..........................................................308
Dlaczego wrcie do jedzenia?.................................................................................309
Co teraz jesz?..............................................................................................................310
Czy inedyk, niejedzcy, poszczcy mog by aktywni seksualnie?.........................311
Czy kobieta traci okres podczas niejedzenia lub poszczenia?..................................312
Kto nie powinien poci?...........................................................................................313
Czy w czasie b-g mona bra lekarstwa i zioa?....................................................313

O AUTORZE..............................................................................................314
KRTKA HISTORIA.....................................................................................314
PRACA...........................................................................................................315
MOJE DOWIADCZENIA............................................................................315
WICEJ O DOWIADCZENIU NIEJEDZENIA.....................................................317

TUCZENIE I CHOROWANIE........................................................................321
ZADANIE.......................................................................................................322

FORUM......................................................................................................323
Cena tej ksiki..........................................................................................................324

329