Vous êtes sur la page 1sur 145
PENAL PARTEA pnd la Imolinrea duratet pect 1099, b: 0, Reabiltarea se poate acorda Avérsit din nou o inractiune (at. 61 alin. 1 C. pen.). Abia pa impliirea tarmenuii de reabi damnit nu Gin acest moment va incape ea curga termenul de reabiltar, legale. Explicatia consta in etectul moral Intervalul de up de ta Kberare 1029, c. A so vodoa st oxnlicatile date la pot. 1028. Exec fa tocun detunctut, try tamilia ac de munca este doar o medalitate de mdividual 21. in Penlnto intractiune amnistiata, decarece et | tarea de drept au aurvine in momentul tenmmSrii exeouta Identice. ar reabiftarsa este general consider cto mai larg slupa impiniea termanuiu di e curga din me pune problema intarver Intracttunea continu’ e-a savarst neldent C. pen, Acest temen in : fermanul reabiltani ineepe S2 curg’ din momentul c trai judecdtoresti de cordamrare. in stualia grater nul reabiltsriincepe 9a curga de la data-aplic sit onoud inractune, aoe onate, termenul eabiltaricurge din momertul impli 1, deck de fa expiraraa teimenului de incercare ai ‘ar nu de la data puneri in fbertate a condamnatula: temenul reablitari incepe si curga din momantul rail ca executt a pedepse! pnncipale. e considerata ca fling executata in caz de liberaro implinii elective a durate: pedepser, deci la expirarea 2 considerata af executaté la data impliniti termenulut pdt. In ¢ liere conditionata, paceapse ce momentul expirani)termenulu gratietl concitiona x ul reabilttn noope SA curg® din momentul itervarir =: 1030. T I i if ‘ “Desenerea C1P a Bibtiotect Nationaic Romine i Florin Streteanu _ STRETESNU, LORIN Drepe penal = partes generat: clegere de [Kester / Flr Stetina Dane Nit.» Bucoest Edinura Rose, 203 ISBN 972 7614-186 1 Nitu, Dames 343(498)(079.1) DREPT PENAL. PARTEA GENERALA. aes Culegere de teste grila Copyright © 2005 Editwia ROSETT DREPT PEHAL. PARTEA GENERALA. Cuiegere de teste gril Flavin Streteznu, Darel tatu ao Editutii ROSETT. Drepturle de distribulle apartin in exctusntate Telinoredactor: | Garmen Dumtrescu ROSETTI: Bucuresti, str. jon Brezcranu, nr. 9, ap. 6, sector 5 Redache: SF 312.57.98, 3147.81 a - ‘Distributie: 314.7782, 0728.179.173 % 3 ia de tormulare a intrebarilor, a dificukatii acestora etc. si a testa mivelul de progatire al candicatulin In tormularee intrebanior si In solute propuse nu a Tost avut in Yedere noul Cod penal. data fing incerttudinea cu pave la intrarea sa in vigoare. De aceea, oni de cate on se tace retenire in cupninsul unel intreban la Codul penal, se va avea in vedere exciusiv codul in vigoare. Intr-0 incercare de sistematizare, intrebarile au tost grupate pe capttole i sectiuni, dar trebuie $8 atragem atentia asupra caracterulul felativ al acestes sistematizan, cdci rezolvarea unora dintre probleme implica si parcurgerea aspectelor teorstice coresounzatoare altor capitole. Am dori s6 otenm astfel posibiltatea verificéri modului in care cunostintels legate de o anumita institutie sunt corelate st pot fi tolosile in legatura cu Sele reteritoare la alte institut ale creptulu: penal ClurNapoca, ‘Autor ‘Octombne 2005 y Hicenbeete dies Sean 2 Wines Capitolul 1 DREPTUL PENAL IN SISTEMUL DREPTULUI POZITIV Constiture functie a dreptului penal: a) tunctia protectoare: ») tunctie mobilizatoar ©) tunctia educative: ) doar tunctia de sanctionare. Este component a functiei protectoare a dreptului penal a) protectia valorilor tundamentale pe care este cladit® societatea: b) protectia interesulu colectiv tata de interesul individual: 5) pmteiarea nersnanel care a Inciicat legea penala impotnva unor abuzun ale statulut; ) protectia persoanei impottiva arestuiui preventiv. Protectia valorilor sociale realizati de dreptul penal presupune: 4) Ineercarea dea preveni taptele care aduc atingere valorilor sociale ocrotite de norm: by sanctionarea corespunz&toare a persoanelor care au incalcat legea; ©) proterarea intractorului Impotnva tnor reactii disproportionate din partea organelor de stat: 4) asigurarea protectiei victimet intractiunit. Dreptul penai este: 2) 0 ramura de crept privat; b) oramurd de drept public; ©) © ramura de crept situata intre dreptul public si cet pnvat; d) © subdiviziune a dreptulut administrativ, Raporturile de drept penal se stabilese intré a) intractor $1 victima: ) victina st stat; ©} intractor st stat: 4) Intractor, pe de o parte, si stat, respectiv victim’, pe de alla parte,