Vous êtes sur la page 1sur 34

1 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

2 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

l çf$ ^Ò Œ†Â
E3E
{. Å E E
¢
4¨ 3
èEG ZKgÔ+ø‚Zx â ZÔ\Zƒë M ÔIúL : "
G
à°ZÔØæ ~çg+zZ£Z;·?ƒÒZ)´]|
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe
Üm†ÓÖ] äfnfu oF× Ü׊Þæ o×’Þæ å‚ÛvÞ
–~Š ¦ÆwZ ¸ZsfzgqÆV-È-Š ó ó]o»k²L!L ‚gt! ‚Ãe ^Ú]
Xì Š
ó Xó ì ®
E
$Z åE GE
<XWСXì s ÜÆ ï 4O]i§»k²§Lž £Zæg ~ßñ( 1)
L –ä„{
( 3` 112mtæg òzë)
*Ñ~ Šßñz k²Ë Lž
ƒq Z( ~uzŠ ä „{
L –~ [ZŽ Æ wZÎq ÏZ ( 2)
 gŠ ( Š ~)Šßñzk²ðÃgzZ7„
( 3` 112mtæg òzë)X 7„  gŠ
ÌÎ©Ú ^Ò kßùŠ×a]
Y kZ²ZÆvZ Y 1zZ ª+Š ÈÇg )
»w”Æ]»'z nA ;œgzZ ^ qŠ 4
Æ\Z
Y*
Vç;zt b å<X²^ ™Ès ÜÆ ïGE $
4O] » ®CÙ pì ®
$ i§t p¤ Z ì Z
ñ
zyWŒÛ®
$¤
Zƒ³#ÅguzyWŒ Û ™ ZÜŽì x ZwgzZ ^
Y*
$
® {z:gzì x » »V- È- Š
6{°‡kZ • CBõ ï
GL“$ á Z » kZÐ y Z c
{z ÂñY ït)z {g • ¬ZñÆ}pÆg u
Ù
ì ~Š™n²~肳 fÖ] à³ Â èÛ³ ó Û³ ³Ö],ÅkZäM•ŠŽñ~xsZx ©Zzb)Vzg ZD
Æg Û É 7³ #Æg
Š q Zz yWŒ uz e
WËtžì {°‡¸ ÌnÆpÑk²VŒ
Û ÇVz™n²™^ÐW,ì ._ÐÆ }p
n Æ x?Zm ¼]|~ˆyWŒ
nÆx?Zm¼( Zq 16\ *%{gÎ) XX ^n&uø &öÃøfûmö löçûÛömø Ýøçû³møæø ‚ø³Öôæö Ýøçû³øm äô ³ nû×ø³Âø Ýö¡ø‰øæøZZcÛ
â•
nÆx?Zm}gzZ Ç ñY c 
VZ {0iyŠ TgzZ ǃ]¯yŠ TgzZ Zƒ Za yŠ Tì äs
äs6
í( 2q 16\*%{gÎ) XX ^n&uø &öÃøeû]ö Ýçûmøæø löçûÚö ø] Ýøçûmøæø l% ‚û³Öôæö Ýøçû³mø o$ ³×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æøZZcÛ
â•
3 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

X Vƒ Yc 
VZ {0iyŠTgzZVƒ]¯yŠTgzZ ZƒZa yŠTì
å ‚ñ ^ Ê
ˆY 1z ZzY m Ü 1~] c
Z]ÃzÄ-ž Zƒx¥Ð kZ H™fB‚ÆäsÃ] Ãz‰ Wy Z
ZuzŠ »g ÇŠ c
Z nÆkZì k²x *
Xƒ±5)lq ÏZì g ÇŠ c
nÆVß Zz
äÚ‚ÏÚ
á ì p~½»k²
Y ¹kz²ÃÚŠgzZ AzŠ~ ! ²n ÏZ ~Š •
~Y x— ˜ZgzZì @
gzZì x- ÅYÆ [8» kZ yŠtž n kZX • ë k²Ã]Ãz Ä- Æ VÍg )
z Y fY 1zZ
+,Z  žì ~pÑ > ½çOì Š H¨Ækz²6w™z,ZÃkZ Ì~u0 ìILG
"u
Û ÐZ Âì @
äü¿öÎô çûmö Ÿø oûjô $Ö] Œôæû†öÃö Öû] èô Úøçû³ßø³Òø Üû³øÞZZ •ë º• ÒÈ~]ÑZÎÆ
Yƒ[x» Z}
vZèaX Ç}™gZË: ðÃgzZÆ}g\ ÆkZñZÎ&YÎb§ÅÚŠÏZ  XXä́³ ³ ³ ×ô ³ ³ aû]ø gùô ³ ³ ³uö Ÿ$]ô
•ëyŠ » ~Š• á ªkz²Zx-ÃyŠkZnkZXì @
ƒyŠ »“
ÚŠ nÆyZw™zÄ-»VßZz
E+J
‹zˆV˜ •Dƒ¢q q½Z‹gz6VzGÅvZY1zZ yŠ kZ m{žì w©»xZ™ ÷L xX
G
ï $Ñc
L šG YH[ZNÁ‰ZÃbZzgZÅyZÆ™]Zíz]‡œgzZ™|7
Íì @ g»fZz`ªzc
ˆÈWŒ Û
Xì k²x* »·ùÆgñQPÆ{0
× ( 3 )X ~¢q6g Z'
Åg Z' × ÅE¥Ä- ˆ Æw ‚ ( 2 )X Ik²Ã] Ãz Ä- ÆvZ à z ( 1 )
Û ™ƒ¢ q q ½ Z‹gz ( 4 )X *
] Zí( 5 )X {)z÷z™f ÿL ¡õÔ ã Zpy WŒ ™^nÆ]g c i
• ^ Y ƒÑ UŠ•Û UŠ•
Û gñQt Z
 ži7 yÃÐÔ ; zX {)z {)z [ Z NÁ ‰ZgîÆ] ‡œz
‰ µ ä™k²Æ Vz (L Z ~È - Š ! ; z Â[ Z ƒ ë ?ž n kZ sÜX VYx Zw·ù
ÆYZb ZÆ k²M• D oŠ c Å {Š% L Zˆ w ‚™È]Š Ñz x- Ð Zž c Š x *Z •

X ì @
™n²0
[7çnÒ Ý^Þ Œ†Â
$
®ïL B+E
I ÐZ @
™7x »Ð ~pÅx *
ÆÜÑXgzZ¬Ëžì yâ ‡ »<Ñ ( 1)
nç Ëžì ]Š ¬ Å +¬Y •gzZ $öz Y fžt ZuzŠì –Ð ,äM~
Å Â c
4 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

ä $ön ÏZ•g•~ pkZW Z F


Æ[Z1Z pÑ~g gX ì @ ŠÄgx *
Y c Ð9o
vZY 1zZ6{°‡kZ• ðâ • ÛA
%?£x6kZÉ ì ŒÌZÃ[Z1ZW Z F Æ~g g x â Z
G
g•~g Š q Z ïE Š q Z {zgzZì Š
L 3µžg Ig Š q Zw™zx- Æ
1k²Ð kz²ÂÆžg Ig
Zzgq
Xì ˆÅn²~)le Z~yZ•
; é¹G …Zg ZŠ {zžì·ù»V-Š •
1ÅZzT á VzgZD
Ù nÆï»àzŠp]ÃzÄ-»vZàz( 2)
Ë Y @Š ~ g
G
:%• $ Š qZ ïE
L 3µ• g Ñ" ]cZzg ÅnkZì àÃgz–ZgZŠ™ 0
]•Ð
Xı5
^÷vÖ^‘ سq†³Ö] á^³Ò ]ƒ^Ê äÓñ¡ÛÖ] 冖vi knÛÖ] ] ä×# ³Ö] Ù糉… Ù^³Î Ù^³Î 鳆³m†³â o³e] à³Â
á^vm… æ |æ†e p†ŽeŸ å‚nÛu oq†ì] gn_Ö]‚ŠrÖ] oÊ kÞ^Ò èßòÛ_ÛÖ] ‹ËßÖ]^ãjm] oq†ì]]ç³Ö^³Î
^ãÖ xjËnÊ ð^ÛŠÖ] oÖ] ^ãe t†íi Ü$ t†í³i o³ju ÔÖƒ ^³ãÖ Ù^Ïm Ù]ˆi Ÿæ á^f–Ɔ³nÆ h…æ!DME
é‚nÛu o×ì•] gn_Ö]‚ŠrÖ] oÊ kÞ^Ò èfn_Ö] ‹ËßÖ^e^÷fu†Ú Ù^ÏnÊ á¡Ê áçÖçϳnÊ ]„â àÚ Ù^ÏnÊ
ð^ÛŠÖ] oÖ] o`jßi oju ÔÖƒ ^ãÖ Ù^³Ï³m Ù]ˆ³i¡³Ê á^³f–³Æ †³nÆ h…æ á^³v³m…æ |憳e p†³ŽfÖ]æ
!äq^Ú àe] å]æ… D&m‚vÖ]E!ä×Ö]^ãnÊ ojÖ]
‚Šq oF×Âæ Ôn× ä×Ö] oב š…Ÿ] ØfÎ àÚ kñ^q èfn› |æ… ð^ÛŠÖ] Øa] ÙçÏmæ •^Û³u Ù^³Î!DNE
D Ü×ŠÚ å]æ… &m‚vÖ]E!ØqŸ]†ì• p] oÏ×_Þ] ÙçÏm Ü$ h… oÖ] äe Ð×_ßnÊ äßm†ÛÃi änÊ kßÒ
E$E
© Z • D WÀ5 V; Æ èž c
øL {z} Z•ëÐ Z Âì ( {z¤ Û ä]vZ wÎg ( 1)
â•
6•[g Z¾òÐ ŸB‚Æy%gz s
ÏZ 7nZg *  ZggzZ ðƒ Å£¶~Ÿu0 Ž îE 0J4)Š!
T} i ZzgŠ nÆk Q • D Yá s§Åy• WÐZžJ
VŒ ì @
Y ¹g !
g !
ÐZ b§
u0
bzgtžì @
Y ¹h Û Xì yÃtžì @
æWlpÐQì V#t • ë º• Y Y7 Q•
@ 6•[g Z¾ƒlpB‚Æy%gzs
Y¹ b§ÏZ7nZg *  ZggzZ ðƒÅ£ƒ4ZŠ ¶~Ÿ
Xì @ VŒì
ƒ~g Y¬»kZªì \¬vZV˜ì BV ;zžJ
3g6•vZì ðWÐ }i bzg u 0
tž• ë V• WIZ ÃèkZž cÛ ä Š × ( 2)
c

5 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Û
vZQ•D Yá s§Å\¬vZÐZQ „g C™yÂÅT¶~TÌ6ŸkZgzZ ñâ •
X ó ós§ÅVZ ~y
WLZ^bzg} Z L ì
L @Û \¬
â•
å‚ñ^Ê
Ýôçû³mø oF³ Ö]ô äü³ ³øÖ ‚$ ³ Âô ]ö pû„ô³ Ö$] áô^³ Óø³Ûø³ Öû] o³ ³øÖ]ô p% ]øZZcÛ ämvZ îG*9g ~ŠŠ_ö/Z†•]|
â•
Xì ˆ¿gg »# Ö ª@ nÆkZŽ s§Å{ Çx Zg WkZª( ]š) XXèô ÛøFnÏô Öû]
èn•]… oq†ì] áçÖç³Ï³nÊ ð^–ne é†m†ve èÛu†Ö] äÓ³ñ¡³Ú k³i] à³Ú©³Û³Ö] †³–³u] ]ƒ]( 3)
oju ÔŠÛÖ] xm… gn_Ö^Ò t†³í³jÊ á^³f–³Æ †³nÆ h… æ á^vm… æ ä×Ö] |æ… o³Ö] Ô߳ ^³n•†³Ú
àÚ ÜÓi ð^³q ojÖ] xm†Ö]]„³â g³n›] áç³Öç³Ï³nÊ ð^³ Û³ŠÖ] h]ç³e] ä³ e ]çi^û³m oju^³–Ãe ܳ㖳óe ä³ Öæ^³ ß³jm ä³Þ]
Doñ^ŠÞ æ ‚Ûu]E D&m‚vÖ]Eš…Ÿ]
å‚ñ^Ê
Û ±g•
DXX ^÷Ò†fiæ ^÷Ûn¿Ãi áçÖæ]‚jm p] ZZ•Dâ• áE
é†ìŸ] àÚ Ù^fÎ]æ ^nÞ‚Ö] àÚ Å^_ÏÞ] oÊ á^Ò ]ƒ] àÚ©ÛÖ]‚fÃÖ] á] Ý¡³ŠÖ] ä³n׳ Ù^³Î( 4 )
á^ËÒ] àÚ àËÒ ÜãÛÃÚ ‹ÛŽÖ] Üãâçqæ á^Ò åç³qç³Ö] ˜³ne æ ð^³Û³ŠÖ] à³Ú èÓ³ñ¡³Ú ä³nÖ] Ùˆ³Þ
lç³Û³Ö] Ô×³Ú o³ r³m ܳ$ †³ ’³ fÖ] ‚ù³ Ú ä³ ³ ß³ Ú ]ç³ Šf׳ m o³ ³ju èß³ r³ Ö] ½ç³ ß³ u à³ Ú ½ç³ ß³ uæ èß³ r³ Ö]
!àn èʆ› å‚m oÊ ^aç‚m ÜÖ ^a„ì] ]ƒ^Ê ^â„ì^nÊ!!!!!
o³Ê Ô×Ú ØÒæ š…Ÿ]æ ð^³ÛŠ Ö] à³ne Ô ×³Ú Ø³Ò ä³ n׳ o³ ׳‘ ä³ uæ… t† ³ ì ]ƒ] ( 5 )
äu æ † e t † Ã m á ] ä ×Ö ] á ç Â ‚ m Ü â •Ÿ ] h ^ e Ø a ] à Ú ‹ n Ö ð ^ ÛŠ Ö ] h ] ç e ] ä Ö k v jÊ æ ð ^ ÛŠ Ö ]
D ‚ Ûu ] E Ü ã× f Î à Ú
Û ÆØg k0
• D Ñk]§gC º• ÆkZ Âì Cƒ¢q]ñ6ð¸Z
 /
Е[g Z¾ƒ: Zzg s§Åy%ggzZ ØggzZì èZg [g Z¾Ð•^™ƒ lp• ëgzZ
Û Qì Ç
Æ Vâ • W™áB; Vð; Ð Z º• Ð ŸÐ ÒpÜv bzg {z 7nZg *
Òpt•ëgzZ•D Ys§ÅVzi ZzgŠ
Xì ðWs§~g vÐ }i bzgu *
6 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Û ª•D â •
B;Vð;º•
ÐZgzZÐWÅkZ•f
( X™™už Û ±g •
á)
Âì @Ü z »äY s§Å]y
W‰ WgzZÁgÐ *Š »}È Z
 ž cÛ ä]g— /
â•
ÆyZ •Dƒwi *
 k0
gzZóƼ • Dƒ×zg‰`gΞáZz Vzn CÐ y• W
Û „ º•
oQ•Dƒ º• Û ì C7{ óJ
V˜ •ä Æè{z• Dƒ My!
 k0 ß
Þ V ; Æ]>Zo º•
áB; Vð; É D hg7½> Û {zpì mï bzg ÅkZ™ W]>Z

X •f
áZzVâ • Wx ÓgzZáZzyxgŠÆy• Wz}i6
kZ Âì CYòbzg Å}ÈZ
 /
Ù Æy •WC
i ZzWÐ{ i ZzgŠC Ù •D YáÅ} i ZzgŠÆy •WnÆkZgzZ•¬Øg º•
Û
á uÐ]g c
X Vƒg • iÅkZëž @ ì CW
g Z*Ðs§~g øÐZ[g c
]oË_’Ú …ô]‚m• -•^•
~G yŠÆ`Wž ǃyŠ »Ùp Z( ‚yÃgzZ™| (
ÐÐkZnÆäQžìt|
G
XXä³ jfuæ ]÷‚³Û³v³ Ú o³ ϳ Ö] ^³ ³Þ]ZZ ¸ë]Ãz ï
GL ¢1”wš]|nÏZσ‚]gc
iÅ ]‡W
X ÇVCÐV2zŠÆ] \WgzZ]·~
å‚ñ^Ê
 ì yŠ » Ùp6]Ãz ÅyZ nÆxZ™Y1zZž Zƒ"
`W7Zžt ™|(Ð ƒ U
Ð kZ
WgzZB]•ÐVÏÅ *Š7ZèaX ǃ‚]gc
]y Z§zug—
i½Ñ~G»x?Z:Ym
á uÐ ]gc
»x- kZÆyZ n ÏZ•Dƒg• iÅ]ݬ§zug—gzZ•Dƒ‚]âÅZÆ
Xc
Bk²x*
M h^ e
vZ à z sÜì gÃè ×~ g Û |ÅT[Z NÁ‰Z „z Âìt ÝZgŠ
Š q Zz y WŒ
Åvg )  Ëžì ¸Š Z%ÌÐk²~sç•N}g øgzZ Š
ƒg•k²x *
»kZgîƤSÐ
k Q[Z N » kZÆ™„´èzx Í c
ñY õÃ bzg Åvg ) Û yŠÆ]Ãz
™| 7pÑy WŒ
7 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö
G-o!
E œâ äm\¬vZ îG*9g ~ŠŠ /Z† •çOX ì ?É ^
O] é5kB ÃkZ~v! YtX
U
Xì " » ZvŠgzZ ”ãU
k²ÌÐ' ³ZŠëã!
gx â Z]|Xì Hg ÑÐ +y

&m•^u]
äô ³nû×øÂø äö ³×# ³Ö] o³ ×$ ³‘ø o$ ³ fôß$ ³Ö] á$ ]ø äû ³ fønû•ø oû³ eôø] àö³eû]ô pFæø…øZì 3G
L ~g ðE©ÅZ]g c
i[! á ( 1)
wzZ¢ò •
Ù ]g—ž He
C ZzgäŽ! Z0Z XXÙôçûuø Øùô Òö Œô]û…ø oF×Âø ‚õuö^öeô ðô ]‚øãøŽ% Ö]…øçûföÎö oûiô ^ûøm áø^Òø Üø³×$ ³‰øæø
Ùôçû³ ³ ³‰ö…ø àû³ ³ ³ÂøZZ ì ~g ]äLO™‚gzZL‚( 2)X¸D Yá p=6 VzGÅ å7NQñZßw‚
^³Ûøeô ÜûÓönû×øÂø ݺ¡ø‰ø ÙöçûÏönøÊø Ùôçûuø Øùô Òö Œô]…ø oF³×³Âø ðô ]‚ø³ãøŽ% Ö]…ö çû³föÎö oû iô³ ^û³ øm áø^³ Òø äü³ Þ$ø] Ýö¡øŠ$ Ö] äô ³ nû×ø³Âø äô ³ ×# ³Ö]
U
\Wžì " Ð]g—XX áøçû×öÃøËûøm ]çûÞö^Òø ]„øÓøâF èöÃøeø…ûŸø ð^Ëø×øíö³Ö]æø …ô]‚$ ³Ö] gø³Ïû³Âö Üø³Ãû ßô³ ³Êø Üû³iö†û³fø‘ø
Û xsÃyZgzZ D Yá p=6VzGÅY Zßw‚C
Ìe\¬vZègY #Vzg egzZ¸D â • Ù]
X¸D™„ (Z
ä×Ö] Ü`Ûu… Í¡‰] l]…^fÂ
Û ~45mtm
ä³nÂ^³Û³jq] k³nò`e ä³³Ó³Þ• Ýæ•ZZ ž•D â•  ™m
³òzër á
+Z†{•
ÜnŠÏi å•çÛÞ Ý^Û æ oßm†n• †e ävi^Ê ä׳Ö] Ý¡³Ò ܳjì æ ‚³Þ糕 ij۳q †³n%Ò á^³Ú•†³Ú
•çe äe àm‚•]… 1ñ^Ë×ì æ ]‚ì †fÛÇnµ äÞ^Ú‡ …• ÙçÚ^Ú ÜŠÎ 6m] ‚ßßÒ á]†•^u á^nÚ…•
XX•ç• 1Ú Ø‘^u ]… l]çÚ] ð^nu] å‚ñ^Ê äÓ×e kŠnÞ Õ^e ‚ßÒ …ç› 6m] 1ŠÒ †+]
äÛq†i
Û »gzZVƒ ¦vßÐ ¹žt }uzŠ
~ +¢qÆ™BÃ6´èä3gzZ ,™yWŒ
ZpX ¶: `z%~ äâ iÆe\¬vZ èg +”Zg ñ#gzZx?Zmg—nt ,™„
¤
Xì @ ÃÃVzŠ%ÐVz0
ƒÝq{Z iÉ 7`wÂ} ™ðÃ
 ™ÔZ†~ßñgzZr
r  ™m +Z†{ • á ~ xñ^³e„Ö] Øñ^³ŠÚ o³ Ê x³ñ^³ ’³ß³Ö] 鳂³e‡ ( 2)
Û ñƒïŠ[ZŽÃy Zç°Zz îG*9°Z @KÈ(
ä³e Ø`q †µ k‰] o³ß³fÚ à³Ã³›6³m] ZZ•D â •
oÛÞ š†Ê ‹Ò 4na]… å…†ÏÚ än†• ˜ñ]†Ê ‡] †nÆ äÒ ]†³m‡ ä³n׳ áç³Ã³_³Ú Ù]ç³u]
8 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

1ñ^• æ ᕆΠlæ¡i h]ç$ Ù^’m^e 7^Žm] •]‚Ú] æ ànvÖ^³‘ …ç³fϳe Õ†³fi c…•‚³Þ]•
‡æ… ànnÃiæ ð^Û× Å^Ûq^e k‰] hçì æ àŠvjŠÚ †Ú] oßm†n• æ Ý^Û ÜnŠÏ³i æ †³nì
h]ç%Ö] …]‚e ØÛÃÖ]…]•‡] ‚•^e 1Ú 7^Žm] Ù^ÏjÞ] †Ò„Ú ‡æ… á• äÒ k‰] 7• 1ñ]†e Œ†³Â
XX! k‰] l^rÞ æ |¡Ê gqçÚ •ç• ÄÎ]æ ØÛ 6m] äÒ ‡æ… †a Ÿù] æ
äÛq†i
Û {Š™gHÆ<ÑÌ¿ðÃìÐzzÅäƒ:gZŠ¸Ð]ÑqÆVÍ߃t
ZÎÆøZ•
Û ‹zˆgzZ[ZNw‰ZgzZ¢
yZÐxÍz´è„gzZyWŒ •
' Û Ã)
ÐVzGÅG™V;}Y7n•
H~yŠT:gzì @
ÑŠŠc
Ã]ÃzÅyQ{zžìgHnkZyŠ »k²ì YZÐYfq)Z*
™ŠæÅ
XìYZñY
w° *
Ññ~182[ ¯„{ kz;Z†•]|”%ÆV- È- ŠgzZ\Z Y x( 4 )
»Vzc XX ‚Þ…]• p…^q oñ^Ë‘ æ Å^ÛŠe 7]†nµ kßù³‰ †³e 7]†³nµ Œ]†³Â]ZZ•˜Ã+-Z
X Og ~g YB‚ÆwŠ ðÌÐj§ÆVzck²
 ™vZŠ ZæZ Y qcÆyx™ZsÑZzÔ£Zæg ~ßñm<!
r c ÈZcÆV- È- Š
Û y Ò V- ¿CZŠp• ïŠgzi ¹ 6i ZŽÆ k²~X8ê LZmvZ îG*9g
• D â•
Ù žì t ~%Z kZ [æ »ML L
™[Z Nw‰Z6ug I bzg Å”%zc LZ w‚C
wzZ Vƒ @
Xì @
Yc
î *
3|âQì @
YJ 7 Ü z¤
ŠßñƒÝz~‰ Û
Z { Ç{ ÇgzZì CƒãZpy WŒ
Œ†Â 6nÚ †ã+ 1Ò 7çm‚ßeçm•
YÃk²ÝZ Ìr
]¬^Z [ wzZ¢tæg òzëçO • … â ^  ™£Zæg ~ßñ
„ (Z ÌŠßñzk²>X Iƒ I‰ Ü z ËQ‰b IwzZž•Y âZ¹L L•D â •
Û ~ 92™
xðŠ¹ k²»m\¬vZ îG*9g ~z$
£Z¦]|vßÆpÑ[²ž Zƒx¥Ð [²IZì
× »Xìg D™k² »Å \¬vZ èg { Ú÷Z ]|{gëÜæ ñfgzZ• D™Ð x JŠ
§Z'
YZ y›ÃTgzZ • Èg »6k²Üæ IZ îSy›Æ½ *Š îÂuE¾ì 6h N å7NæZ kl
9 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö


Xì q{•yÇg )k²žì Se Ì=ó ì ó YZÌvZÃ{z3Y
X •˜V- ~yÒÆîG á ( 5)
$ zQÚm\¬vZ îG*9gvZ à z{ •
0kG
æ !•ç• Ø‘^u ÐŽÂ æ kfvÚ |æ…] 7• kfŠÞ äe‚eŸ ]… kfŠÞ 6³m] g³u^³‘æZZ
h• äÓÞ• -Þ……• •ç• Øì]• cæ Ù]çu] ÄnÛq…• †ù‰ 6m]æ!‚a• k³‰• î³nŽÖ] o³Ê ^³ß³Ê
!‚ßÓnÚ km]†‰ åçnÚ æ Ø+ æ .†e æ ï^• †a …• 7• o+‡^i æ ‚³Þˆ³m†³nÚ 1³Ö^³`Þ î³ne…•
æ îñ^ŽÚ Œ]†Â] ÀËu k‰^rßm‡]! •ç• †a^¾ †,m• äÃÎ]æ æ †,m• 1Ö^u 1³ŠÒ †³a…•æ
7^Žm] 1ñ]†e á•]• ä΂‘ æ á‚Þ]çì ä³v³i^³Ê Ý]ˆ³jÖ]æ á^³Žm] …ç³fÎ l…^³m‡ k³f¾]ç³Ú
jö6 òsZ·,] é›.6X) !á^Žm] á^fŠjßÚ•Ÿæ]æ …^$• Ün¿Ãi äe á•†Ò Ý^Ûi 1ñ^³ß³jÂ]æ
( 24™t·
äÛq†i
» #Z °+Ð ÏZì @
ƒ Za Gz›Ð Y 1zZ b Zzg Zžì ~gz¢nÆÚÅîG $ zQ
0kG
ã0
~a  gŠ‰X • D Yƒ 4ZŠ ~ wZjZx ÓÆ kZg ZîZÆ•Qì @
Å| ƒÝqû%
vŠ§Zzz wq~ ¿kZì @ Ù gzZ 5C
Zu~ {ñgzZÉgzZ íC
™e Ù Ïi @
z W
Z »kZ ÂñY ÑZe
]zZæ6]Zg c × ÆyZgzZì CY Å«™Å Y xkZ²Z •Æi Zg ÏZì @
i Å]Zg Z' Ùª
ƒC
Xì CYÅ*ƒzWÅΙgzZŠ ÑzZzg U
WÆy ZgzZì @ Š‘œgzZBÃnÆyZgzZ
Yc
å‚ñ^Ê
Z¯gzZ e
{)zZ ¸z n¾Å k²äm \¬vZ G á ~ ]g „kZ
î*9g ~ŠŠ _övZ à z { •
Xì k²i§+4»! »~8 gÆîG $ zQŸc
0kG Û Éì c
â• Š™yÒ¼ƒ
cÛ äm\¬vZ G
c
• î*9g m á ]|( 6)
+Z†{ •
oÚ á]‚•†Ú æ 7]†³nµ Ù^³%Ú…• k³Úù] Ý^³Û³i] …æ] 决a^³› k³m…ƒæ †³nÚ] l†³–³u
æ …„Þ æ l^΂‘ æ •æ…• æ ävi^Ê æ ‚ßÞ]• oÚ äjŠe]æ 7^Žm^e ]… änßmçÓi …çÚ] ‚ßj‰†µ
ä×Ú ^ÃÚ 6nÛa ä×Ö] ð^nÖæ] ÄnÛq^e ä3Þ^ß2 å‚m•†+ ÙçÛÃÚ æ sñ]… 7^Žm] Ý^ße kßÚæ ‡^nÞ
10 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

æ •æ…• æ ä³vi^Ê æ •…• oÛÞ á^³e‡†³e o³ŠÒ l^³Ú‚³Ï³Ú 6³m…•]… à³ní³n• Ý^³Þæ k³‰]
( 228™,•Zõ·,t‚Y z Zj) ! ‚ßßÒ oÛÞ Ôm†• 1ŠÒ ‹×rÚ æ Œ†Â æ kßÚæ…„Þ
4&@ègñZgzZì „â b§ÅVz”%gzZVzc#
0E
yZÃîGG Ö ZxÓÃ{C
Ù ¤›ÑzZ ÅyZgzZ ”Z]|

Y1zZx Óž 6ì w©z òZg ÅyZ4gzZi*zg2gzZ]‡œgzZŠzgŠgzZBÃgzZì „YhZzÐ

~>zk²gzZ4zg2gzZŠzgŠgzZBÃgzZ@
Ñ7Ìx*
6 i ðÃ~yZ»TgzZìnç¸Ð
y!
X@ Ñ
™7q
G-¼É . \
• õ ~žo ZÜ~ŠŠ ÿG Z ~ßñx â ZgzZ Z§›Æ5#( 7)
ž 5š

‡^nÞ æ…„Þæ Œ]†Â] …æ] ^`vi^Ê äÚ牆³Ú …ç³Ú]‡] †³Ú] …‚³Ï³ß³m] o³eç³ì …• ‹³µ
!kŠnÞ äf• æ Ô• l]çÚæ]
äÛq†i
Xì 7µz—~! pÅi *zg 2 Ôk²ÔBÃgñZyZ:
ÐOh! E4›$E
ÄÈZ š z õg @ × Æ Ë¿ðà L LX :ì ~È-Š òzëê Æ èGâ Šp (8)
çš 6g Z'
šÌ: Ñ‚å¤
( 2¢13™È-Š òzëiZ)Xì ïÉ 7B pðà ÂD™ c ZÆm{
ä‘¡ì
ÅÝÆ ï 4O]IZÐ XX • ŠŽñbÑŠ °»6äƒ ?z ïÉ ^
GE YÆ k²
G
Û ~È- Š ! ;z Â1™s Z ‹Z »[ éE
V¸• 5B-dZzi ZŽÆkZ ÌäVƒ Z§Æ5#gzZXì CƒG@
zßuZuI®
Xì ë! $
z^
Y*
ÐZ »
Ìm†• 6mça…^n+

H7: Zg2 Æ”WZ_¨g—Žì [ZNÁ‰Z Ì{zžì »pÑ,ƒgŠ
x* wq¸
ƒx *
t:gzì Š »[ZNÁ‰ZkZ6
pÑ,ƒgŠ ¯Å]oДWZ_¨g—sÜì @
Y

Ð%$Æx* „z•Æk²bÑŠŽ N YG7bÑŠ6
ž•Æ,ƒgŠ T7q5ðÃ

Xr$7|
11 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

ƒg•~x Zús²pÑ,ƒgŠ
Š »k²Æ”ãŒgŠ ØZ† •WZ_¨g—É
x *
X cÛk
â• 0OkÅZðœâä”~ŠŠ /Z†•[]|žì b§kZÝZÅkZXì
’~173™îGE
în• ^Þ‚n‰ ä³n× ^ßÒ…•] p„³Ö]ç³â]„³â憳ìŸ] ijne… ij‰^³i Œ†³Â áç³Ó³m èm]憳Ö]]„³ãFfÊ k³×³Î
Ýçm oÊ ÀÊ^vm á^Ò å†‰ Œ‚Î ä³ Þ^³Ê o³Ó³Û³Ö] p…•^³Ï³Ö] h^³aç³Ö]‚³f î³nŽÖ] سÚ^³Ó³Ö] Í…^³Ã³Ö] Ý^³ÚŸ]
å†nÆ àÚæ oÏjÛÖ] 1×Â] o× äín• àÚ p]…^Ú o× æ] èm]憳Ö] 儳⠕^³Û³jÂ] ^³Ú] î³m…^³jÖ] ]„³â 䳉†³Â
Øa] àÚ ^ßíñ^ŽÚ ‚ß ͅ^ÃjÛÖ] çâæ †ŽÂ p•^vÖ] ÝçnÖ] ]„â ^Þ…^m• oÊ †³ãj•] ‚³Îæ î³ñ^³ŽÛ³Ö] à³Ú
!å•Ÿæ] àÚ ‚ß`Ö]
äë6Tì {ztXce *
ƒÃy
 Zzg Åy
ÑZ ßg 9k²Ð e ÑZ ßg9]Ãzx-žVƒH~
Z•LZcŠOZÆe
6 Û Ã õg@
ZzgkZïŠgZŒ ÏZk²x-{zž cÃV~gŠ‡[;ßZ†•sg¬xâZ
0
ƒg•y
¸~YxÆyIZgzZì Š ÑZ ßg 11k²x- ~y*zy}gøgzZ™NŠ¿» {)zs
Xìsg”õg@
c‚ñ^Ê 1Ò Œ†Â
× ì Cƒ‚îG
~¢qÅ]Zg Z' GLE
$ zQ ï
0kG $Ec
4hž â• á ž 6( 1)
Û ä”~ŠŠ_övZ àz { •
•DƒÝq]»'z]ŸAÆyZÐ kZì @
ƒ†ŸZ~ ÷Zz ]oB‚ÆVÍg )
Ð
VIlp‰J × ïE
VŒ•DƒiÐ ã‚ WgñZ ~E™´ŠÐ m{ î0<EÂÅg Z' L 8™]‡zZ Î
e × Æ”ò ”h
ÑzÐg Z' m
!¦Ã ”ã‡y
* dZ1Z‰•CYƒðÌwi oÅe
ÑzÃ
X ðƒ‚n»
z ¬Š c yZŽ • Dƒ lpÐ äWÆ yZgzZ • „TÃVßZz äY äWgJIZ ( 2)
±5 ]c Û c
©PX • D™N ¬Š n Æ kZ Â}™]Zíz‘œgzZ {)z ãZpyWŒ g lZ
X Vƒ
Û m \¬vZ îG*9g ̈¸ 0g t
\¬vZ îG*9gty‹Zg ]|~ž • D â • ]| ( 1)
} Zž• „gȼ {zž ¬Š ~ [Zpä ~ yŠ q
0g t ™N ¬Š ]{ nÆ?
Z å @
12 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

• C™ c }g ø™ Ö Ð wâ zg§g~ Vß åÆgâ~ ^Åt@ N ¬Š ~g v̈¸


Wk0
t SÆg♃ w=nÆ ]ZñZ N ¬Š ÅVz0 ižÅgŠ c
ž cÛ ä VrZù {z ¹ä ~
â•
tžì H¸•Û ÑZz äÑgzZ•CY ðÑk0
ÆVzŠç'N™ Ö Ð l7,~} À§g™Äg~
á g Z » ] vZwÎggzZì 5k0
žwVÅè~Gžì Š • }g väkZŽìt@»¿V#
c
VǸc
Vœc ÆkZžì Lgg OZÃVzŠç'N~G‰
\! Ü zC
Ù òŠ WÑZz䙊 c
Û ÑZz¶ze‰

ì @ ÆkZt@ðû (BÃ)[Z NÁ‰ZgzZVƒ ¬ŠÐs§ÅV2zŠ
 gzZ ÇñWk0
YWt@Z
( 417™x‰ZY § Z )Xì CƒÝqÙp™| ( ÚŽ*ŠÃkZ Â
Ð äY0
wÙZ »kZZ X¸ ë‚!
 X ¶à Zzä™]Š „Ð ]Ò~( &yÂ{’ ™q
Z ( 2)
 z=~GgzZ*
ù Ü zD%=vZ} Z ¹gzZ c
™: ZÎg‰ VQs§Åy• WuCZäkZ ÂÎäƒ
Û gzZ @
¿[Z N »kZ™| 7pÑyWŒ Ù »±»kZ ˆ™wÙZ {zZ
Y6GÅV â Ã-C  X ´g:~
¬Š ~ [ZpÃVâ KZ äƱkZ yŠ q ™ ¬Š nÆVß Zz y*Gx ÓgzZ nÆkZgzZ
ZX @
Š [ZŽ ä V â ?ì wq H »\ WVâ Z Y7 gzZ
GÐ Øg ÅvZ~X ì qŠ~(ñÅ]ñÔc
Ö }
}÷# X ÇìgB‚}÷ƒ @
ðÞ Y7äd '¸JÖ ªX VƒÐ s
#  Zg ~(~
@  Ô *
W ÂZ hg:ÃkZÔì k7u 0 Û ™ Wk0
y WŒ ٠¹ä Vâ X • â •
}÷Ã-C Û Âƒ ëÑ
Ð äW}¾Ì=X Š Z¾ž• D W¶Š ~Ÿp=™ƒ lpáZz y *G}g ‚ Âì
W g
Ù b§ÏZ~žì H »±{zÔì Cƒ Ùp¹ ÌÃ
Æx ÈZÃ-C  yQgzZì Cƒ Ùp~(
ä~Ô c
Wk0 ¹»VÂgúgzZVzŠ%ž ¬Š~[Zpä~yŠq
}÷…Z ( YB‚
ZX å@
ñWä™ ZŠ Zt]Zg vëÔ•vßÆy*GV#ëÑì {z?ƒñWVYÔƒvßyÃ?Y7
nzg )X ´g ~g Y ÃkZÔƒ D™]nñ¬Š n }g ø gzZƒ D Wk0 Ù ?•
}g ø Ã- C
( ±c
°Z
OxŠq Z ,Gƒ
 Åy *Gq Û vg )
Zž ¬Š~[Zpä~ž•D â • qZ ( 3)
ZpÔ•ìg èE8F
rg ÿq Ù !
NqðÃ~¢~¢Ð6}i™òC Ð ~kZ}Šç'NgzZI
13 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

kZ•ìg`Hvßtž Y7ÐkZgzZ Hxs™ Yk0


ÆkZä~X È7¼ {zÔì ´
]»'Å kZÔ • ¬ÃVß Zz y*Gk QÆ™{)zŠzgŠÔÒÔ]zˆÔ¬ŠÔ ‘œ¼ vߎ ¹ä
Z Z÷žì =ZÐzz kZ= ¹ä kZ ?Ë 7VY ?¹ä ~X • ìg Ë
Ž »±q
Ûq
yWŒZ=: Zizg {zX ì ‰( ì CY ò ÐìŽì nq
Z Å} Ö)ÔÑi~g Zi !
V#
;g™| Û ÔÑi {zž ¬ŠÃy ZŽ âq
 z• Zä~X Š Ï Q™JZð~Xì ¿™| 7
~g Zi ! pÑ
u0 Ûq
yWŒZ: Zizg~¹äkZ ?ƒìg| 7H ?Y7ä~X •ìgI. ƒÆkZgzZì
G
Æy*GkZû%q ZQ ä ~ˆá²q ZÆ õ ¢ kZX Vƒ @
zO ™7t@Ã-ZzLZÆ™ »
û%«Ð T¬Š Ë Ìÿk Qû%kZgzZ ¬Š ñƒ Ë b§ÏZ ÃVñŠ W
ðƒ ]!
ÏZ™JZ ðåÀ6kZ= ˆÁçW~÷QX ¶
~g Zi !
»Æ±kZž Zƒx¥Ð ïX Š
( ±c ƒwÙZ
°Znzg )Xì Š
 Å-û%q
~]ZgíZ~‘ Û m\¬vZ îG*9g ~% Ô™]| ( 4 )
Z~ž•D â •
Z ~ 5 ZgÔ ¶k
Z V;zÔ åy *Gq
ÆGq Š ~ ðÔ Vð7V ;z i úÅ ðž å ;g YKìY
 ž ¬Š~ [Zpä ~Ô ˆµçW~÷„ ä
Ð~ y ZgzZIO ,Gƒ  ÔŠ
Ö dÛ
Œ
} ÀÆ T•Ìy ZŽ âq Ùpç~ :W™ò} Š%ƒ
ZÐ ~ y ZX • ìg™'! 
~Vð; ÆX} F Û Ð ¹Ð y• W~k
Z º• Š ~hðX Š
Ös§q Z ‚xª{z¸‚
á {Š%Ž¸ ïŠ wåq
GKZ {z å © Ù º•
ZÃ}Š çN'C Û X ¸Ð wâ zgÆgâ6X¸ wå
Hž Y7 Ð kZ ä ~ Î äY~GKZB; à { ÌyZŽ ât Â` á ƒ
Z
 å @
Y `~

LZvß{0iŽ¸Æ¬ŠgzZ‘œkZt¹äkZ ?¸ùwåtgzZƒVYâgŠkZ ?ì ]!
ÌL=Xì ;gú~*Š {z1ì ð¸qZX ÇŽ 7ì ÂgzZ ðÃZ÷Ô•¬ÃVzŠ çN'LZ
™7Š c
[Zpt gzZ Y7 »Æ±kZ™ Y6Ø kZà ðgzZ Y7 Ø » ð¸Æ kZÐ kZ ä ~ @
nÆð¸}÷ž•ŠëgŠg ZD Ùq
Z=äkZQX åð¸Z÷{ z—" ¹äkZX c ‹ÐZ
m\¬vZ îG*9g Ô™]|X ÇVßÈ: LÔ ÇVz™Š c
БœgzZ ¬ŠÃkZ {ÒW~gzZ bŠ™‘œ
14 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

¹~ u •á 7 hZ ~(ÌÃyZŽ âkZgzZ ¬Š b§ÏZà …kZ~[ZpQ ä~•D â • Û


Ã\W: •
«íñZ b á \¬ hm\¬vZ îG*9g Ô™ ÎìgzZ c
W Zƒ Z hzŠ s§~÷{z ¬Š lp
( ±c Vk0
°Znzg )X Š Û
}÷t@»\ WX ñâ •
å‚ñ^Ê

•pôzyñâ Ð yx Ù gzZw¥p~]Zg Z'
z§C × ²vZ 1zZX wq »]ZñZIZx ¬ZƒÂt
Û gzZ ¬Šzg lZgzZ ]Zíz‘œ{zgzZÐ Vƒ A
Ð ãZpyWŒ %Z
Z ¯ÄÐ ~¢q V; Æ yZ
X fƒD i Zâ HÃ+]
Zi™ƒlp
žì Se Ì=Lž Û m\¬vZ îG*9g Šr
L • D â•  ™y{g c
£Z ?]|( 3)
ÌgJ‹g c
iX ì·ù»]Zíz‘œgzZgJ‹g ci k²žn kZ Â( izZ )ƒq {•yÇg )µ²
E GE
ä]g—žì ~g ðE 3G
©ÅZ]g c
i[!
G
ƒðYx Zw·ù»V ð34O]zŠ Âï
> ½Š GE
4O]Ì‘œgzZ ï 4O]
‹g c Ù ÐkZX z™ H]g c
iÅ b§C i[Z XX]æ…æˆÊ Ÿ]ZZåcÛ IÐgJ‹g c
â• iÃ?äë{ cÛ
â•
s§KZ[Z™ƒ ¦ž c i Ë{ ZpÔˆÆw‚ c
ñY nÆ]g c ƒ: Zizg { Zp Zƒx¥i ZŽ »gJ
¥X콡ì I*
™]g c
iÆ™gHˆÆw‚Xì I* iB‚Æ…ž *
™]g c Î{Ð
Åk²žn kZ ( ìzŠ )X ó ì
¦ÆVÍßÐ äƒgH õg @ ó ^ ٠ƥ% c
Y b§C ƒÆ™
Û ™ƒ ¦vßgzZì Cƒ ã‚W~ äƒ
›zgŠ Ô©ÝÔ ãZpyWŒ
]»'Ϲ • _7{)z u 0
ïØš Ð VǸcLZ~õg @
f kZ+ h Zžn kZ ( ìÎ)X •CYƒ¦
%Æcq
n kZ ( ¸a)Xì f(›~:WgzZì Cƒ/ZzÐ]ÑqÆ}uzŠq
ZÐT•
ñƒ ¦+Š ÈÇg )
ÆekZV ˜ ã ~ k²Ë¤
Zì ã‚ W~ ä™lˆcÃy]¤ž
X} ™³Ð kZƒ]oÐTgzZAŠÃƒ  ì @
ƒ…»Bß{••
E
Z¯Ì~ kZ • Dƒ „ ~ {gH õg @
ë• pŸ*Z igzZ e æL:W
Ì{gëÜæ ‹g c
:gzZÐ yS ÃË: [Z NÁ‰ZÃyQ: VZpBÃðÃ: ÞzgV ;z: •@Š ,GÅ'
» Z ~È- Š ä
( /ZY Y)X •]»'
tÅä™Èí§ñZnAyQÐË
15 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

U
Pì " Š q Zt gzZ • Cƒ i])ÐøazÆ x Z™Y 1zZ ( 4 )
Оg Ig
X •¢q]c
Zzg
cÛ ä x?Zz> }Zmg—ž• D â •
â• Û Ü~Nx â ZgzZ N
 0£Z0ZgzZ ãZd_ö ( 1)
Z\¬vZªXXð¡fÖ] ä³Þ]†³nq àÚ k³ne Øa] èñ^³Ú à³Â x³Ö^³ ’³Ö] ܳ׳ŠÛ³Ö^³ e ijʂ³n‰ ä³×³Ö] á]ZZ
g»™q
Xì @Û «ŠNšÐVzyÎq
â• ZÆkz7  Æy›
Æk Q:
Ù ¿Žžì ~z%Ð Y ZŠg-Z1Z ]|~ ãZd ( 2)
VÂgúgzZ VzŠ%ð¸û%N *izgC
Yƒ4ZŠ~VÍß]Zú-Z[|{zì ‡â °çÅVƒk
س ³ ³ ³ ³a] ܳ ³ ³ ³ ³ãe ч†³ ³ ³ ³ ³ ³ mæZLXì @ Æ
Xì CY~Š ~izgÃVß Zz}iñzgx ÓÐ:
 ÆkZgzZXXš…Ÿ]
L ~z%ÐÅ\¬vZègÄ]|~pÑ~g g( 3)
Ÿ] áç³ Î‡†³ ³iæ á憳 ³’³ ³ß³ ³i س ³aL ì
Xì @ Š tigz]¾ÜÆVgz$}g v»ó ó ÜÒ ð^ËÖe
Yc
o³ ³ ³ ³ ³Ê Ù]‚³ ³ ³ ³eŸ]ZZcÛ ä]g—žì He
â• ZzgÐÅ\¬vZèg {Š „]|äãZd( 4)
Ö Q ~÷ XXá憒ßi Üãeæ á憳_³Û³i ܳãeæ š…Ÿ] ÝçÏi Üãe áç³$¡³$ o³jÚ]
ZM~#
yZ•wZ$
 ÆyZgzZì CY~Š lg !
Xì Q]¾»Ð: »ÐazÆy ZgzZì ì‡}iÜÆ
ZzggzZq
Øa] à ͆’m æ ]‚Ÿ] o× Üãe†’jßm æ &nÇÖ] Üãe o³Ï³ŠmZZ ì ~e Z ( 5)
ì CY~Š]¾6
V7ŠÐ:
 ÆyZgzZ•Cƒ/g !
ÐazÆyZ XX h]„óÖ] ܳãe Ý^³ ŽÖ]
á IZÐzzÅyZgzZ
YHgzŠ ÞZ[Z±Ðx •
Xì @
ZzggzZq
VßZz}iñzgXXц³ ³ dz ³Ö]æ 𡳠³fÖ] š…Ÿ] س ³a] à³ ³Â ͆³ ³ ’³ ³ mZZì ~e Z ( 6)
X •D Y•Š¢[cgzZ4Ð~
ZzggzZq
Å}iñzgÐ)g fÆyZ \¬vZXXš…Ÿ] Üãe ä×Ö] À˳v³mZZ ì ~e Z( 7)
Xì @Û «™
â•
ÐzzÅ7ZXXð¡fÖ] ÄÊ‚mæ kfßm æ†_Ûmæ knÛm æ onv³m ܳãnÊZZ ì ~e
ZzggzZq
Z ( 8)
Xì @Û «Š NšgzZ @
â• Ç Q`Ôlg!
Ô@
g âÔ@ 
™{0i\¬vZ
16 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

wZjZ ° wBZ ìYL LzŠg Z!‚ggzZó ówZ$


ÑZŠŽz ° wBZg¼L L!‚g »M¶ Š c ,h
'×
X ó ówZ$
ÑZ
l]…]ˆÛÖ] oÊ ð^nÖæ Ÿ] l^ʆ’i
Cƒ [|ÒZ \¬ ø•hŽX • CY žâ N ¬Š ™ ¯ az Ãx Z™Y 1zZ 6~¢q Å k²
X •¢qáZjP•s¥r
 ™g2$ × x Z™Y 1zZgzZ•
~]Zg Z'
ØÛÓÛÖ] ØÚ^ÓÖ] oÖçÖ] ð^nuŸ] ͆’jÒ Üa…çfÎ oÊ áçʆ’jm îñ^ŽÛÖ] àÚ èóe…] k³nñ]…
àe ‡æ†nÊ àe Áç˳v³Ú àe Íæ†ÃÚ h†rÛÖ] çÎ^m…‚Ö] †nfÓ³Ö] î³nŽÖ] o³×³nr³Ö] …•^³Ï³Ö]‚³f î³nŽÖ]
oÊ]†vÖ] ‹nÎ àe é^nu ØÚ^ÓÖ] înŽÖ]æ orfßÛÖ] ØnÏ è×u†Ö] Ø‘]çÖ] îŽÖ]æ o³ì†³Ó³Ö] á^e‡†ÛÖ]
DOS ”†a]çrÖ]‚ñ¡ÎEÜãß ä×Ö] o•…
͆’jÒ Üa…çfÎ oÊ áçʆ’jm îñ^ŽÖ] àÚ èÃe…] knñ]… äß ä×Ö] o•… o•†ÏÖ] o× înŽÖ] Ù^Î
‹nÎ àe l^nu înŽÖ]æ orfßÛÖ] ØnÏ înŽÖ]æ oì†ÓÖ] Íæ†ÃÚ înŽÖ]æ …•^³Ï³Ö]‚³f î³nŽÖ] ð^³nuŸ]
DS” pç×a• '‚vÛÖ] ÐvÖ]‚f înŽ×Ö …]†‰Ÿ] é‚e‡E! Ü`ß ä×Ö] oÖ^Ãi o•… oÊ]†vÖ]
äÛq†i
Ô㌠gŠ ØZ†åï»àz{zì ¬Š D™s¥b§ÅVz0
i~gJÃVÍg) 
g e ä~
E E
-4) Å
ž-“ A
E
X ê vZèg•ãZw®0]§ï» •gzZ ö EZF•Ôq™szcL •
Û ”ÙŒ
s¥ b§ÅY § Z~VzGKZŽ •AŠ Y x,Zg e ä~•D â • Û Z•
àe l^nu în•!P!orfßÚ ØnÏ în•!O!oì†Ò Íæ†ÃÚ în• N!oÞ¡nq …•^ÏÖ] ‚f î³n•!M.•D™
Ü`ß oFÖ^Ãi ä×Ö] o•… oÞ]†u ‹nÎ
Û ~š¨{•”WZ“¨g—( 2)
X •D â •
Ù^³ ³ ³u س ³Ò o³ ³ Ê „³ ³Ê^³ ³ ³ Þ o³ ³ ³Û³ ³ Ó³ ³ v³ ³ Ê ^³ ³ ³ ó ³Û³ ³q h^³ ³ ³ ³_³ ³ Î Ÿ] o³ ³ ³×³ ³  o³ ³ ³ÊŸææ
o³ ³ ³ Ö^³ ³ ³ ³ i] Ÿ] o³ ³ ³ –³ ³ ³Ï³ ³ ³ ß³ ³ ³ i 憳 ³ ³ ³Û³ ³ ³ i …ç³ ³ ³ ³â • æ ]…ç³ ³ ³ ³`• ^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ãß³ ³ ³ ³ Ú ^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Úæ
o³ ³ Ö^³ ³ ³Ë³ ³‘ ‚³ ³ Î o³ ³ ³f׳ ³ Πس ³ fÎ o³ ³ ³jÎææ o³ ³Û³ Ó³ u k³ ³v³ i o³ ³Ó³ ׳ Ú ä³ ³ ³×³ ³Ö] •¡³ ³e
17 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö
G
w‚z { â ( 2)Xì Ç*
äg ¦ Ù ¬Z÷c
~ wqC Š ¯ Áqz à Zz6V ðE¢x Óä \¬vZ=( 1)
3‹
Ü z Z÷X • •Æ ¬}÷gzZ o Z÷àÆ \¬vZ ( 3)• Dƒ¢q k0
‰ }÷IÐ
Xì [ƒs ™¬ÐyY~÷
Û m\¬vZ îG*g9 ò •
X:•Dâ• á +$
¬0Z}Z·)´ànÏÏvÛÖ] Üi^ì ð^`ÏËÖ] éæ‚Î (3)
oËßvÖ^e †nãŽÖ] p†ÓfÖ] o³Öƒ^³• ‚³Û³v³Ú p‚³n‰ •ç³qç³Ö] g³_³Î èmŸç³Ö] 鳆³ñ]• ܳjì ܳãß³Úæ
äÖ Ñ†ì æ l^fnÇÛÖ^e Ð_Þæ Ù]çuŸ] àÚ äßÓÚ æ áçÓÖ] oÊ oÖ^Ãi ä×Ö] äʆ‘ àÚ ‚u] ‚u]ç³Ö] ä³nϳ˳Ö]
DPP ” Ùæ] ‚×q …^jvÛÖ] •…E!á^nŸ] äÖ g×Îæ ‚ñ]çÃÖ]
á ·~¦ŠŽz Úe
yZ ”\WÔ 4àf • ZŠ »Ð ~ q nZÆ” •1Z x â Z
Ñß Z >]
Åä™yÒÆ] éE 4›E!gzZ]gŠ6
5G ]Ñqs¥~]Ñ»ä\¬vZΕР~]Z|
Û «‰
X ~Š™sp|ÅyÈZ nÆyZgzZ Zi ZâÐ ]â ÅZg Ñ" 7ZX ðâ • Ü ¤
]ŸA gzZ Y 1zZ ÈéL Lä M• ŠŽñ~ðsZ Ã ]Y !Zjg Ñ" Æ nkZ
X •G ¦~ó ó]Zg Z çE,ÅZ
l^e]çq æ lŸ]ç‰ !N h^e
Ù]ç‰DME
Xì –¼0ÆkZä+$[Z:Ð/ô:ì"
U $
Ð]vZwÎg:ì®k²
h]çq
3gÐ9
ìŠ  oÅVÍg )
 gzZì ]gßÅ[Z Nw‰ZÝZgŠžì –¬äM
x *
V; 7® Š ¯®
Â[Z Nw‰Z:gzc
$ ÐZ äV- È- Š Vç;zsÜ7®
$ $
Â6gîàßZ
nÆ,X Ìx * j§gîžì {°‡ »<ÑgzZì Ñ$
b§ÏZ• Tg s$ i§gî
X ó ó®
$
„®L!L ‚g »M¶ Š
$
Ù]ç‰ DNE
H7¢6Ø{ÆËì à ztžx¥Hà ?ƒ D™k²gzZƒ Bàz ]ñˆ?ÃT
18 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Ë ƒx¥ðY e
} (} (ì $ Ñz Å} Š%ËQ X Z%™ƒ +Š" c
Z%y ›{zžì YY
Û » Ô™
X •D%™ƒ•
h]çq
y›ÃkZ Ì]ñˆåy›~ Ï0
 Ù ªÆÏ0
iŽ • Dƒ ~g Y ]ñˆx © Z ~C i
Ž b§ÏZ 7xwÈZ •ì @ Ù ª¬Æ <ÑX _Z÷Ô®ŠÔóÔ { i » i úÅkZ™™
ƒ6C
z™ 1| 7{ i » { i úÅg ñ ÂVƒ ~g Yx ©Z6wÈZ¡¤
Zì à z Ì]Ãzˆ {zƒ à z~ Ï0
i
[ > ½2Xƒ Z%™ƒ• Û »h
•á žz™ c
Š °~v Wñ7{ i »"Ãy›gzZƒZ%y›h •áX
I
g .Å
VÍßÅT Zg ¦
{ i » q
Zt ‚Æ]g—žì ~g g z›e Zz'~ { i „!
ö Z[ !
„Z
^
z XXkû³ ³ ³ føqøæøZZ cÛ ÅðZ'
â• {i »ZuzŠ ˆƒZ
äVÍßÅTZg¦  Zz XXkû³ ³ ³ føqøæøZZ cÛ ÔÅp°ä
â•
Q cizŠ c}uzŠgzZ ¼
 nƬcÛ ?ðƒZ
â•  Zz Hž Y7 ä”/]|X ˆƒZ Z
àzÃTÁZ îG%¬ž Zƒx¥ÐTƒ{ZÍÆvZ~}i?XXšô…ûŸø û] oÊô äô ×# Ö] ðö ]‚ø ø̀ •ö Üû³jöÞûø]ZZcÛ
â•
ì CƒVŒ ÆvZžŽì Ç
]! Š 4
„ {zÐìÆVâ ›ì àz Ìq ÆvZ {z -
èYì w'gzZ[Z N̄ !
ÌqŠ 4
ÆvZ {z 3Y w'3Y [Z Ny ›Ãq T b§ÏZ
ó ó ຊøuø äô ³×# Ö] ‚ø³ßû³Âô çø³ãöÊø^³ ß÷³Šøuø áøçû³ßö³Úô ç+ ³Ûö³Öû] åö ]…ø^³ ÚøZZðâ •
Û ô¥äg
uÅÏZ•{ZÍÆvZy›
!Š ¬ ï GL !OZÃ?äëXXŒô^ß$ Ö] o×øÂø ðø]‚øãø•ö ]çûÞöçûÓöøjÖùô ^_÷‰øæ$ èºÚ$ ]ö ÜûÒö^ßø×ûÃøqø ÔøÖô]„ø³ÒøæøZZ ì @Û y WŒ
â• Û
Û ä\¬[gX Ì~*ŠgzZ {ZÍÌ~#
 ›Å*™yWŒ
gzZ+ Ö ªy›ƒg {ZÍ6
VÍß ?ž @
c
¯
cÛ ž ðâ •
â• Û 7 „ ZÍÅVÍg ) Ü ZœÅ] vZ wÎg
vŠ z xs0Zv Z†]|~ ]oÆ ‰
Ë YÅ"
Âì $ ]tЄ ZÍÅݸ Ô™Z
U  XXä́×ô %ûÚô o×øÂø Øønûñô]†ø‰û]ô oûßô eø àûÚô ‚ºâô ^•ø ‚øãô•øæøZL
¦ÑË Âì Yƒ]o» u 0 Û }g ‚Ð „ZÍkZ Z
yWŒ Ë ƒ"
 gzZì $ \zZzg$
U eÑz
X ǃ\zZzg$
]o»X
å‚ñ^Ê
Û m\¬vZ G
ÆpÑxw~)(lwZÎtX•Dâ• î*g9 CZ|r
 ™y{gc
£Z?]|
19 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Š[ZŽ„tä~»kZt‚Æ…q
Tåc
/ôtž ¹äkZ6 ZäxâZ~¦
ZXåH~…q
4ZŠ~[ækZë XXÜû³ ³jöÞûø]ZZ ìcÛ V;zèYñYƒ„(z,Š„ZÍ0ÆT{zåcxZ™
â•
Ü zkZëèY7
L (ÏZ~> ½ÏZ ¹ä~¸:ŠŽñ‰
ðö ]‚øãø•ö áøçû³ßö³Úô ç+ ³Ûö³Öû] èô øm]æø…ø oû³ Êô³ æøZì
2z7ó ó Üû³ jöÞûø]L L~kZX ~}i•{ ZÍÆvZy ›žì ~e Z ó Xšô…ûŸø û] o³ Êô³ äô ³ ³ ³×# ³ ³Ö]
Zzgq
Û ë)zó ó éø³çF³Òø $̂ ³Ö]]ç³iö!æø éø³ç³F׳ ’$ ³ Ö]]çû³ Ûö³ nûÎô ø]L LñWÐ+Æ[ æx ©Z}g ‚~y WŒ
Æy WŒ Û
Û X ¸ nÆx Z™/ôsÜgñZƒ
yWŒ Ü zÆ wz4
 t • ~'Ð x © Zx Óy Z ë Z®¸: ‰
Â×6
[ ZŽ kZÃr á ÃVâ ›ÆJ
 ™x â Zžv:ZX •Dƒï• Ö ª]!
# uz
æÆg
( wzZ¢/ZY Y) X c W
W:[ ZŽ1Š
Ù]ç‰ DOE
Gž Zƒx¥ÐTƒ ¯:ÏÃG~÷XX]‚÷nûÂô pû†ôfûÎøæû„öíôj$ iøŸøZZ ì ~pÑg
VÍß6 u
Xì x ZwZ åE ƒq ½Z~k²gzZì~Š Z%ÐÏèYì I*
<XÅì 4~ì @ Î~ q ½Z »
h]çq
Ë˃: ¦6 ƒ¦»VÍßì Š Z%ÐÏž Zƒx¥ÐV¹t
ugzZ*
G~÷•pÆg
ÏZ „t •Dƒ ÌŠÃöì Cƒ\
ZgWz“ k• CY ðoVâpyŠÆÏz™ c
 i Å]* W
`W Âì I* Gz™:ŠÃöƒ î:gØ™ WVŒƒ W[Š Z!
ƒ¦6 ƒ¢q6gâZG~gøªì Š Z%(
E
YqX •D™n²™ƒ¦vß: éºE B-#Fi úˆXXåö ^ßøÎû‡ö …û] Ü$ ãö×# Ö]øZZ •D Y̶‡s§Å{gëÜæ
Û ~k²c~X8êr
tp9ÆkZ XX]‚÷³nûÂô pû†ô³fûÎøæû„ö³íô³ j$ øiŸøZZ•D â •  ™vZŠ ZæZ
¦6GËž7ptgzZƒ q Nt x ÈZ »x JŠxðŠ \  igzZ VâpgzZ *
Zg Wz “ Î~6Gž•
th: XXغ³›ô^³eø ]„ø³ âFæøZZ @
ƒIÌÆkŠZ£zg]g c
iW Zz*
Y»Vj‡{gëÜæ:gzì I*
ƒ
W¢¢6G~g ø ?žìt È » g
c u c
ì^Y b§VâzŠ éS‘½Z zêŠ ZÐZ'
£]g c
ižì
X z™ c
W: „ˆÆ½w‚ÆÏéVz™
\
X •˜~417™2¢Ãß ZY Ãz~Š ðAX+)´]|çO
20 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

áçÓm á] ØÛjvm p…„ßÛÖ] ÀÊ^vÖ] Ù^Î ]‚n p†fÎ ç³×³Ã³r³i Ÿ ܳ׳‰æ ä³n׳ ä³×³Ö] 1³×³‘ ä³Öç³ÎæZZ
˜Ãe oÊ Ÿ] …]ˆmŸ oju ØÛ`m á]æ Ü׉æ ä³n×Â ä³ ×³Ö] 1³×³‘ 决fÎ é³…^³m‡ 鳆³%Ò o³×³Â &³v³Ö] ä³ e •]†³Û³Ö]
çÒ†jiŸ pœ]…çfÎ ÜÓiçne ]ç×Ãri Ÿ äÖçÎ å‚m©mæ Ù^Î àni†ÚŸ] Ý^ÃÖ] oÊ oi^m Ÿ p„³Ö] ‚³nóÖ^³Ò l^³ÎæŸ]
•]†³ÛÖ] áçÓm á] ØÛjvm o³ÓfŠÖ] Ù^³Î! ^³ãnÊ o³ ׳’³mŸ o³ jÖ] …ç³fϳÖ^³ Ò ^³ aç³×³Ã³r³i o³ ju ^³ ãnÊ é³ç³×³’³Ö]
oÊ ‚nÃÖ] oÊ ]æ„íji Ÿ •]†m á] ^÷³–m] ØÛjvm æ ä³ nÊ Ÿ] é³…^³ mˆ³Ö] áç³Ó³i Ÿ ^³ ‘ç³’³í³Ú ^³ jÎæ ]愳í³jiŸ
Ý¡ŠÖ]æ é…^mˆ×ÖŸ] oi^mŸ Øe •^nŸ] oÊ ØÛÃm^Ú ÔÖ]ƒ†nÆ æ Å^ÛjqŸ]æ èßmˆÖ] …^`¾] æ än× ÍçÓóÖ]
XX äß ͆’ßm Ü$ ð^‚Ö]æ
äÛq†i
Š Z%ÐkZžì wÈZX ¹ä~gsƒqXX ]‚n p†fÎ ç³×³Ã³r³i ŸZZ w¸»]kŠZg—gzZ
Sž ñY ~hg: V- {zž6%Z kZgzZƒ (F
6]ÒÅ]g c
i ÅpÑGÅ ] ]ÀW
ÅpkZä~gs¹X CW7ZÎÆiŠzŠ~w‚ŽÆÏéñYÅ:]g c
iÆ]‡zZ‰
?žJ
VŒz™:uF iú~yZªƒ ¯:,GÃVzyLZ ?ž »]]ÀWw¸ì @
-7 ™G@
ÆpÑG ?žƒt Š Z%žì wÈZ ¹ä Z
x â ZX CY S77i ú~Xž ƒ ¯éÅVzGÃyZ
G ?žƒt Š Z%Ð kZžì wÈZ Ìt gzZƒ: ]g c Ü z k QSžz™:gH‰
iƉ Ü z m{ n
Ù ª{)z q ½Zz“
• w©~ VzÏŽ Ïä™C  igzZÏä™ Y7 ÅkZžõ:ÏéÃpÑ
u kZ wq¾X ñY `Ð V;zQ ñWn ƬŠgzZ xsgzZ ]g c
Ãk²Ð g i •]
ZiÉ
X YYc Û^
Š7g Z ŒY*
Ù]ç‰DPE
Y*
X •˜ ^ ³òzë” ~ŠŠ_öm
Ãk²~tm á
+Z†{ •
h]çq
á ]| sßñ r
{• á èÑq ì Š
 ™ {• c Y*
å<X²Ð s§ KZ ^ sÜ~ wZÎ
Û ”m
X •D â • +Z†
21 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Ôm äÓÞ• Ùæ] k‰] l…ç‘ ä‰ å•†Ò ànÃÚ ‡æ… Ôm 1Ö^³‰ ‚³Ã³e …ç³fÎ †³e à³jÊ…ZZ
…çfÎ †e†n%Ò á^Ú •†Ú änÂ^Ûjq] kòna †nÇe “í• æ• ^m “í• Ôm å•çÛÞ ànÃÚ ‡æ…
†nŠËi…•æ k‰] ke^$ l^m]æ… cæ…‡]… ‚Î àm]!‚Þæ†e …^ËÇj‰] æ l…^m‡ †e^ße ˜³v³Ú
1ñ]†e ^• æ ‚ßjÊ †nÚ †e^³Ï³Ú †³e] l†–vÞ• Ù^‰ †‰ †a äÒ å•çÛÞ Ø³Ï³Þ …ç³%ß³Ú…•
kòn`e ä³ÓÞ• Ýæ•!k‰] gvjŠÚ æ ke^³$ …‚³Î 6³m]!‚³Þ•ç³Û³Þ 1³Ú …ç³fΠسa] l†³Ë³Ç³Ú
oßm†n• †e ävi^Êæ ! ‚ßßÒ ÙçÛÃÚ ä×Ö] Ý¡Ò Üjì æ ‚Þç• ÄÛq†n%Ò á^Ú•†Ú änÂ^³Û³jq]
æ ]‚ì †fÛÇnµ äÿÞ^Ú‡ …• ÙçÛÃÚ ÜŠÎ 6m]!‚ßm^ÛÞ 7]†•^u 7^nÚ…• ÜnŠÏi •çÛÞ Ý^ó› ^³m
xnfÎ ÜŠÎ 6m…• äÒ ]†m‡ kŠnÞ Õ^e ‚ßÓe …ç› 6m] 1ŠÒ †+]!•çe äÞ àm‚•]… 1³ñ^³Ë³×³ì
kŠnÞ …çfΆe á‚• ÄÛq …ç› Ýç‰! •çŽnÚ Ø‘^u ]… l]çÚ] ð^nu] å‚ñ^Ê äÓ×e k³ŠnÞ
‚n ‡æ… Ø%Ú å‚n•çµ ‹nËÞ æ å†ì^Ê 1ñ^a Œ^fÖæ å•çÛÞ ànÃ³Ú ‡æ… Ôm á^³Ú•†³Ú ä³Ò
•çr‰ Ø%Ú äÂçßÛÚ l^‚e †,m• æ †nÚ]ˆÚ æ “Î…! •çŽnÚ ÄÛq †fÎ †e å‚• á^Ú•^³•
äe 1–Ãe äÓ×e k‰] ÅçßÛÚ æ Ý]†u ÜŠÎ 6m]! ‚ßñ^ÛßnÚ …çfÎ á•†Ò Í]ç›æ …çfÎ 1ñ]†e
…• ä3Þ^ß2XX ]‚n p†fÎ ç×Ãri ŸZZ &m‚u æ• 6m] ØÛvÚ k‰] ànÛa• ‚߉ †nÚ †ËÒ ‚³u
k‰] éçÓŽÚ…• Üa 6m]‚nÃm ^ß$ æ Up†fÎ ØÃriŸ Üã×Ö]æ k‰] •çqçÚ Ìm†• éç³Ó³ŽÚ
( wzZ¢38™tm
³òzë)
äÛq†i
×Z˜ˆ%¿zŠ c
ZÆ™gHyŠ ðà ( 1)X •'gß&ÅäY6gJˆÆw‚
q
U
" Zzg i Z gŠ Ú Z ƒ g lZ gzZ ]g c
Ð ]c i sÜÑ » y Z N Y 6gJvß }g ‚ ¹
Ù ] ݬ§ zug—žì w®~g ]gŠXì
ñ¬Š nÆgJIZ™ Yá p=6VzGw‚C
,™ »»vZx¯™ƒ ¦6gJvß¹×Z˜ˆ ( 2) Xì ïgzZ"
U Û ]n
g ŠÚ Z D â •
+”Zg ñ#z]ݬ§ zug—¿»nkZ,™„~+¢qx Zú™ÑŠ »BÃ6
x Íc
´ègzZ
Ð kZÉ 7¿Z'ðÃtèY7`wðÃì @ ZX å:~kŠZ U â iÆevZèg
™ (Z ðä
22 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

äƒ ¦6gJyŠ q
ZvßžVƒ ¦6gJÐ j§, Z ( 3)Xì ({Z
ÃÃ]ZñZÐ Vz0
i
¦6gJnÆ äoV âpN W b§ÅäW6
ϙX%z {y
Ã µ]gzZ ,™gHnÆ
vŠ 4- N ) •Å{)z äÇgzu,™³gQ•
t,™s Zîz{>ÃVzG‰·N‹¬$
¸ ÌÈ »V (uVâzŠ yZ• D Yá J
uŬ ÂgñZ ‰É ì qNzx Zwn~Š
~÷vZc utƒ ¯:ÏÃG~÷( 1) ì
XXåü‚föÃûmø ^ßøø$æø pû†ô³fûÎø Øû³Ãø³rû³øiŸø Ü$ ³ãö ×# ³Öø]ZZ( 2)ì ~>‡g
Xì ~>‡Ìg
utX ñYÅ-6
ÅkZž *
¯: "
ÃG
oŠmæ]ö åÿ†’fi
¿ÅT7b‡ÌëÆTì Š Š™wZÎã³Ã~Š™hg9zŠ «~wZÎ
c
X ÏñW~y
Wc
Ù]ç‰DQE
• CƒV1Z¸Å j§ß• Dƒ8
g a* ƒo %Z »VzŠ%VÂgú~ Vβx ¬
ì @

Xì x ZwZuì·ù»]â ø;œyÇg )k²]¾
h]çq
ì Lgw'w'gzZx Zwx ZwÉ @ ™7x ZwÃXÝZ * Yï»Vzqx Zw~x » ^ YË
G
l]†ÓßÚ àÚ ^â‚ß Øn’vm ^ÛÖ Õ†ji ŸæZZ ì ~g ðE©ÅZ >g c
3 á ( 1)•¢qáZjPX
ic ò •
…^ÓÞ]æ ^ã×ÃÊ á^ŠÞŸ] o× Øe ÔÖƒ Ø%ÛÖ Õ†jiŸ †³nÆæ ð^³Šß³Ö^³e Ù^³q†³Ö] ½¡³jì^³Ò ‚³‰^³Ë³Úæ
kZ]g ci XXl^vñ^Þ ð^ŠÞ ^ãÃÚ á^Ò á]æ é‡^ßrÖ] Å^fi] Õ†³i Ý‚³Â à³Ú†³Ú 傳m©³m æ k³×³Î Å‚³fÖ]
G-o!
5B Ð VÂ!
7] éE Y*
^ Üy ZðYi»]gúž‰•Dƒx » ^ Y* V;zž}Š hg: n
žì @ {zG@
™X¸¦ $
ÅkZÆzgî ižì ~gz¢6y̈ZÉ D Y
gzZ} ™gJ]Zg c
~~: {¬Ðl ìVƒV1Zzä™<âB‚ÆkZp¤
" YB‚Æ} i »
Z} hg: *
 V; {/: Z hgs Zî: ä Vâ ›Ðzz ÅVG1¸ "
ävZ Z Ì6{ z%zÌ{ÃgzZ¸
» VzŠ%VÂgú~ V5~z*ŠgzZ ~ Vz^Æ sg ~ Vzg Zi ! Š SÃVG Â~Š ]gŠ
` WX c
23 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

× Ö~s Zî‰
YƒyizŠ%o %Z~2Š'
1ì @ Ü z‰~Vzi ˜ÆVæqŠpì @ƒo %Z
J-I
d
ÅyZ1•CYƒVpôZ" ]‡zZ ÒZ Ì~kg Zæ´ŠX @
™7IðÃà ö ÝZÐzzÅyZ
g a *
ÅyZp•x Zw8 Y V;z»VÂgúžì k²b§ÏZX 7x Zw•gæ ÑÐzz
ì x Zw*
dŠX ƒ ŒÃVÍßÃzgÃVÈg ^
®0 Z] Üy Z™ YV;zɃx ZwVY k²ÝZÐzz
Y*
á zxzgž• â •
gzZ • ]gzp¹ 'gúÅx • Û :q
Ñ~ ut{zç=ž å Hn²ä ¬o
Û V-h
o³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Êô³ Ÿøø]ZZ ž ðâ • Š F Û 1n Z e:~Ž=VƒðZæ »VÂgú~
Åg±kZä*™yWŒ
zL‚dŠX c
C3î0œG
$ g fgzZ¬ä[gÃg±kZ XXàømû†ôÊô ^ÓøÖû^eô èº_ønûvôÛöøÖ Üøß$ãøqø á$ ]ôæø ]çû_ö³Ïø³‰ø èô ßø³jûËô ³Öû]
X •D™nÆ1zg¡~È-Š ` Wg±„tX y#Z bzg
á `W
yZpÌg ÕgzZ• Dƒ Ì{ ny›Ð X•Cƒ›gx Zw ;œ~ { Ò~Š •
™7È™Èx ZwÃb ïðÃÐzzÅxÎg
X @
冒fi
gzZ ÉÃgzZ•D Y ñÇg ÃZÆ}p} n~Tì `z%6gîx ¬À` WŽ à Z ¸
Zpì x ZwªZzt ì @
ƒ à Z ¸Ð _ ZÑx Ó(ˤ ƒ q ½Z »VzŠ%R
ƒ³g6i ZzW¡gzZì @
IZÃà Z ¸m{ä x Z™Bß} (} (È7x ZwÃkZ ÂVƒIZá ZzG
XM gzZáZz äÇ
Ü ‚Z[ !
/ˆ Ü ‚Z[ >‡Žì g
ˆ u{zÝZ ÅkZX x ZwÃIZ*
gzZì cÛ^
â•Y nÆ
CO ñW"y ¢X „g CO ÂñWº Z & œ¶„g OsŠ ~&
 Zt ‚Æ]g—žì ~
ßq
á g Z ä] g—X ˆÖ™wZ en LZ sŠ Â( ŽZevZ èg ) ñWWZ ¾zg ÃZ
Š•  1X „g
O sŠtžìt wZÎX ì @
Z 7ž åx » ã- *
H Â å¤ ™spy-Ð ?/} Zž cÛ
â•
Æy ZgzZ]g—Šp~ kZgzZ H: späy -Ð ¿vZèg "y¢zº Z & œgzZ]g—
Û kZÆ] g— Â å: x » ã-¤
? pHÆ y â • ZX ÅVY •
Ñä evZ èg x Z™ î0E

WZ ¾zg ÃgzZ ;g @
ƒ å: ã-x » „t IÐ äWÆ ”WZ tzg à ]|žì „z [ ZŽ
ZÐ ~ yZ• N Î…Ñb 6kZ ä x Z™Bßn ÏZ Š
q 0ã-„ D WÆ”
ƒÈ Š
24 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Z~x Í>ž‰Ïƒ•
ðä Ñ~ kZ Åy-:gzƒ: IZ) ðÃ~ >žì Ìt oÑ
]|ž7t xi ÑÐ kZX ì @ Ñ~ kZ Ìy - Â} Š™ qzÑ *
Yƒq 3vZ p%¿
!_
î0E !ôÉ ì Á¼zgŠ »”WZ tzg Ã
6‰̈¸ q nZ6‰• {e{e[æÆx Z™ î0E
~ yZ Â,™•
Ñ~ ä3vZ p%Ú c Z¸ Z]ZW
_¨ðä Z n kZX ̈¸›
X Cƒ7•ÂÅ_¨ÐkZì CYƒ• ÑÅy -
Øe ^ãßnÃe äÚ †ve kŠnÖçã׳Ö] ä³Ö]ZZ ì I¼Ð øE á
4ÓÉZ °`: ZÆZ[ ÂQ¢ò •

ØnÖ• ä³nÊæ pF†³ì] ݆³u æ é…^³i Øu] ^³ãßnóe ä³ ÖŸ] Ô׳i h†³ • á] pF†³ i Ÿ] ^³ ãß³Ú ç³ã׳Ö] ‚³’³Ï³i
oÒ…^ÓÞ] š†jÃÛÖ]…•^fm¡Ê ^`e Ü×Â] Üa ]…çÚ] ^ã ^ÛŠe á悳’³Ï³m à³m„³Ö] ènÊç³’³Ö] ^³ß³i•^³ŠÖ
XX^nìŸ] é•^ŠÖ] Ü`Þ^Ê ÜãjÒ†e ݆rmŸ
äÛq†i
ƒ w' *
~ kZ x ZwLgzZì @ ™wEZÃ]ÑWyZ Lž7x¥ H7‚x ZwÛ!W
… Y[p7Z {zgzZ•D™pL» q •ÆgñZ FÐyZŽì ?Š ÅBßyZ]ZŠ ‚}gø
¦
{h 
'
ÆvZ {zèYƒ: xzøÐ ]»'ÅyZž @
}™: ³~äÎòzë6kZn2Zu•
Wk
&ômû‚ôvøÖû] çøãûøÖ pû†ô³øjŽûm( àû³Úô Œô^³ß$³Ö] àø³Úô æøZZe  t£Z]Z‚X ó ó•g ZŠu}g øgzZ
iy%{gÎ21{g0
Û QX x ZwÃIZ*
Dâ • gzZì w'nÆIZ àZ¸ž cÛ têy
â• Û ï¹ ÅàZ¸kZ~XX
Wðâ •
àm…æ„ÃÚ çÞ^Òæ ä×Ö] Ùç‰†Ö ànfvÚæ ànÊ…^ ]ç³Þ^³Ò Ýç³Î à³Ú ð^³ŽÞ ä³Þ] ^³Þ‚³`•^³ÞŸ „³ì^³i ä³eæZL•
ØvnÊ †fÒ]•^`qæ Ü¿Â] é•^f ÔÖƒ áçfŠvm ]çÞ^Òæ ð^ßÇÖ] Å^Û³ŠÖ] á憳fÓ³jŠmæ Ù^³v³Ö] èf׳dzÖ
XX^÷–v×Ú o`jÞ] è‘^ì Ü`Ö
äÛq†i
Ô¬FÆ]vZwÎggzZv! sg ¬{zžìi§»VÍß,ZtèY•f  ëÃÏZgzZ
E
n ÏZ BŠ ˜ Z (gzZ]Š „~(ÐZ {zgzZ F
 ]{ q •{z •gzmÐzYwq î0E
0Ò‘p•
YnÆyZsÜt
X ǃ^
25 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Û 0Æà Z ¸k²c~X8êr
žìt w¸»>•D â •  ™vZŠ ZæZ Y q
òzër ™£Zæg ~ßñì ^ Y* Y Â,zYƒ E% ú â ng ZúgzZ Vƒ ¦i ZŽ _ ZѤ
:gzì ^ Z
E
× š • D â•
Û 661™î<!
Ä
gzZƒ: Š YûÑZz äǤ
Zì ^
Y ú
»vZg÷Z' G ÑZz ç Z [Âtæg
ŽB
nÆIZ à Z ¸ž Zƒtx¯žÜX 7`w¼ *
ƒÆuñ¬ZñgzZƒ: qÑs Ü »vZgy*
á )´ _ ZÑÅ à Z¸ì x Zwn Æ IZ *
[Â kZ ä ò • YB‚Æ _ ZÑ
gzZ _ ZÑ š gzZì ^
Û yÒb ~:ZÆZ
 )~g ‚ ( 2)gzZƒ: »±»Sh Ze"Š%Z ðÃ~>( 1)X •ðâ •
ÅIZ®
 ]¯gzZ ä3Ìvß ( 4 )ƒ: Åh
h  ]̀ZƒØ{+
 ÅwZ¸( 3)ƒ: IZ*
ðÃ~ yZƒ
zÆ„%( 5) Vƒ¦:Ð +
IZ » àZ ¸gzZVƒ: qÑs Üg ÃZ ( 6)Vƒ:} 9~] Å
]‚¤ Û B߉ƒ:¸ Â}g â g ZŒðä
Zžì {zIZž•D â • Z~ª
qÅ]
zÃkZžì {z
}™g (Z *
Ç™hg * Çs§~uzŠgzZƒ *
3 Â* Š: *
ZQX} zY c
3s§q izg
3ÃkZ J
¹ ä ëÉ [à Z ¸vßx ¬c
• w'V1Z¸x ¬ÅÀ` Wžì 7t È »WkZ ~g ø
ë x ZwÆ * i éÃà Z ¸gzZ • ïŠ V1Ç6¯ Å à Z¸¡Ãx «Bß' » Z { zž ‹Ã5#Ð
Z à Z ¸X¼: ZæE
q U
%NÃy Zì " q •Ð XvZY 1zZ {z1’: à Z ¸ÂŠpž Z 7* ™n²n kZX •
Û ”ãU
6³³m] ä³³³³³Þž•D â • ³ZŠë]|X [: {zƒ:ÃT[{ zƒŠgŠÃXì ZzŠ ÅŠgŠ
X Vƒ@
™g ïZ »kZ:gzZVƒ@
™x »t~: ª ÜßÒ p …^ÓÞ] äÞ• ÜßÒ oÚ]†Ò
Ù]ç‰DRE
~g ZŠt±Â@
ÆV26" Y07w'Ð äYïx Zw~x »w'žì 9{°‡t¤
Z
„t ÌV;zì @
ƒ Ì^
Yx » ðÃ: ðÃ~ yZžñƒ ^
Yƒ
 {)z ÀÔ mÔÚÓÔöÔ‚
Û •2w'{z•^
Tž•D â • YŽ •x Zw{z•x »} '
Ž~yZÉ 7x Zw …tž¼
 ]úŠ wJèÑqì I*
ˆƒx ZwÐYÆx »x Zw1< YV ;zƒ6yZp,Š8
g a *
~—z
Xì nZ ‹Z ð•Zt»5#ì Ìk²b§ÏZ
h]çq
26 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

ž} zY0zb ƒ4ZŠì q
»kZx Zw÷žV ˜ * Z * á ~w'÷»x Zwì q
ƒï• Z
uŠ™x ZwÌÃw'x »x Zw~]gßkZ Zƒ: x *
t»kZ ƒ @ZgzZƒ: „ @
ƒ¤ ƒx » { z%ÆkZ
x Zwt•ëiÃT7LgzZƒ@ ƒ: 4ZŠ™ƒb
ƒ~kZ LɃŠ b§kZx Zw÷¤
ZgzZ
» ã0
b »} ÀX Š
åzb 7~ ã0 ž‰Ç}Š™: x ZwÃw'ÝZ
µ~} À[%
gzZ Š
7zb á ]â ø~ {)zg Zi !
» yZ1• D Yƒï• Û ¹ ~ x ©Z Š
7t•
Ô^Ô b ïX Š 0
Y*
b§kZ‚ ^ s Zu Z~ ~g ZŠt±gzZ} zY ¹: „ b ïÃkZ%Æ yZž D YŒ
Z!
~g ZŠ t±Ã kZ ƒ à { ¤
Z gzZ Cƒ 7à{ Ð kZ {)z ~g ZŠ t±ž ñƒ 4ZŠ ™ 0zb

YÂVƒ]â øt:}™®Š~}i Â:áÄg~y™ ¯u» vš™¿ðä
^ ZX ë7
kZ k²Ð ¹ Zƒ 74ZŠ {)z *
Ç a*
k²žv:ZX ì b I *
¯k
 Y)èYì
¦Åg Z0
 ™Šë~ pÑyuX ì @
»Å\¬vZ èg r Y ¹„ k²ÃyZgzZ • Dƒ à {Ð ]â ø
evZèg•1Zx â ZÔvZ†*
¦ÔyÂ{ìW]|vß6gîx ¬ì @
ƒà {Ð ]â øÇ!

&
Å^ Ú!
* E
7ï4O]*
G ™wJ]úŠCÙ 2Xì Cƒ´èx Í„gzZ÷z øL sÜ•D™k²»
ÒEC

Y*
ì^ ™wJ]úŠ ÅkZƒwâ „ »x ZwsÜVŒÆTÃY ´Z]úŠzz%ÅèIZ]úŠ
*
{zžÆgJ]g cis gXì I* ™wJ»kZƒ6yZp,Š m{8 gza *~—zTb§ÏZX
{z ¶ï
GE4O]Þèa gJ]g c GE
igzZ µ: „ ï 4O]Â]úŠÐ o %ZÆx »x ZwZ®ì ï
GE4O]wq¾
GE
¹ σ: x Zwï GE
Z Âì ï
4O]tÐ kZ ÂVƒ]â øV;z¤ 4O]wq¾®Š•
Ñž‰ðƒ: x Zw
Xce´gwìì t•
Ûq
g !
Ù]ç‰DSE
‚rŠÛÖ]æ Ý]†v³Ö]‚³r³ŠÚ‚³q^³ ŠÚ '¡³$ o³Ö]Ÿ] Ù^³ u†³Ö]]悳ŽiŸZZ ì ~pÑgu
U
Zƒ" ÐkZX z™ H:^ªz™ ‚:} z éE N §Å ZÎÆ]
C²s )& XX ]„â ‚rŠÚæ oF’³ÎŸ]
Xì ^ ZuƒD™^sî6
Y* Vβ?gzZì ^
Y* )ñZΞ
^}ÆX •]
h]çq
27 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

ukZ
г ³ ³ ³nϳ ³ ³ ³v³ ³ ³ ³i o³ ³ ³ ³ ³Ê Ù^³ ³ ³ ³ ³ ³Û³ ³ ³ ³Ó³ ³ ³ ³ Ö] èm^³ ³ ³ ³ ³ ³ `ÞZZ ì!‚g »M~ïÅpÑg
)&sÜžì ù~pÑg
z™^ »] uì n²]gz¢g”VŒXXÙ^³ ³ ³u†³ ³ ³Ö]]悳 ³ ŽiŸ
)gzZì °ŸZ7ÇùV Œž Ç} 7'â ˆ^IùÐ kZì nõ0
X •] ƒÑ^èÑqX
ÑÆkZ¬»^èYì nõ0 ^ž c Û äx Z™ñfn ÏZXì ÂÌ^ »Y DK{z´Æ
â•
Û 2<
nÆn• GE
 nÆ ï Y nÆ^
4O]gzZ ^ Y Ôx Zw*
™^nÆx »x Zwªì b§Å
RzgX •<
 Špx »tèYì < Û Ì^nÆn•
^nÆ]g ˆzŠ ˜ LX n• Û e Ôn•
Û
á Ô]‡5ÅV2zŠ ÔZ
~&Ô ~Š •  Zz]g c  Zz^nÆ]g c
itžVYì Z iÅ ]½
Ì e ~gaX •^
Æ1 YŠp,qtèY ^Y^nÆäZ™ ` ´Ð Y SZÔ• ÑÅ"Z ŒÛ IZ
m{k²X ßNŠ ¬»ÑÆkZ ƒ *
™x¥¬»^îÂuE¾• x ZwŠpx »tèYì x Zw^n
Û Çƒg Ñ„<
^¹~*™y WŒ  Ì^nÆkZ Z®ì <
 ÂG]g c
igzZì x *
»G]g c
i
U
o× å†q] ÄÎæ ‚ÏÊ lçÛÖ] äÒ…‚m Ü$ äÖ牅æ ä×Ö] oÖ] ]†q^ãÚ äjne à³Ú t†³í³m à³ÚæZL•"
vZÃ̀Z »kZ ˆ W]ñÃkZQ Š
òs§ÅwÎggzZvZnÆ]óÐ yLZ¿Ž XXä³ ×³ Ö]
Û žnkZ XXÌn’³Ö]æ ð^³ jŽÖ] è׳u… ܳ`Ê¡³m] •³ ³m†³ Î Ì׳ mŸZZ Zƒ"
÷Œ U ƒ"
]ó^X Š U
å^³ ³ j˳ ³Ö oF³ ³ ‰ç³ ³Ú Ù^³ ³ ³Îƒ]ZZX Zƒ" ]g ˆ^Ô~Vz^VâzŠÆò¤
U  ÑŠéÃ
gzZ} h YÆyZc
~¹ÐxŠ {LZä.ñžZ
:i !  z™Š c
gzZ XX^fÏu o–Ú] æ] àm†³v³fÖ] ij۳r³Ú o³ju |†³e]Ÿ
Ðx?Zmå]|x?Zm.ñ]|X•Xg«zŠ V ˜Vá: V;zžJ
Z
 ÇVƒg
U
ä³nì]æ ̉çm àÚ]糊Šv³jÊ ]ç³fâƒ] o³ ß³e^³ mZZX Zƒ" ™^c]‡5Å Y x‰ nÆY
*
ÐØgÅvZgzZî Îr Zu» ð¸ÆyZgzZŠ-ƒ Y!œ}÷} Z XXä³ ³ ³×# ³ Ö] |æ… à³ Ú]ç³ ³Šò³ ³niŸæ
U
" ^nÆ[8¶ˆX cÛ ¬nÆŠ- ¶ˆÃVz0
â•  Û ä x?Zm[©Xƒ:yZ *
i•
Z÷XX]†n’e l^ûm oe] äqæ o× åçÏÖ^Ê ]„â o’nÛÏe ]çfâƒ]ZZcÛ äx?ZmŠ-]|X Zƒ
â•
²N
U
" ™^nÆ` ´X ÏN Y ÿ @WÅyZzŠ wZ e6ìÆ\!
* £ }÷gzZ ƒ Yá @
æ°tN
äVrZÂãk0
Æx?ZmŠ-ƒ
 { zZ
 QXXä³nÖ] pFæ] ̉çm o× ]ç³×³ì• ^³ ۳׳ÊZZX Zƒ
28 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

â -Zz ä x?Zm[© ÈZ0


]  Û X Zƒ ^
i• Y^c0
 Û ‹‡5X ~Š(k0
i• LZÃ\!
Vâ LZ
á룊 ŸB‚}g øÃð¸}g øXXáç¿ËvÖ ä³Ö ^³Þ] سjÓ³Þ ^³Þ^³Ò] ^³ß³Ã³Ú س‰…^³ÊZZX Hn²Ð
U
¬Ãx?Zm.ñ]|X Zƒ" ^nÆä™Ýq ~izgÐ,™«™ÅyZgzZÐNÑ
U
Zƒ" ^nÆVì Š Û XXo³Ç³› ä³ Þ] áç³ Â†³ Ê o³ Ö] g³ aƒ]ZZ]ƒ
ƒ¿u{zèY ƒ Ys§Åyú•
ÅvZ {z•~D¶ˆ¿Ž XXä×# Ö] Ønf‰ çãÊ Ü×ÃÖ] g×› oÊ t†³ì à³ÚZZ ì ~äZ[ >‡
Zz™ÔDXXàn’Ö^e á^Òç³Öæ ܳ׳óÖ]]ç³f׳›]ZZ ì ~g
~Z™Xƒ~up¤ uXì ~{ Zg

š…] Ä_Î •nµ ‡] k‰] gq]æ †+æ š†Ê çi†e ‚• Ü×Â á•†Ò g×›
U
~ yI Zƒ" Û 6• *
^nÆDÔX ì ~gz¢Ì^nÆkZì n• ™ÔD
C ì
pæ†e 7^`q ˆÒ ‡æ… á^ŠÞ] •nµ àÒ t†Ëi 7^`q …‚Þ]æ†e
Û Zƒ"
o³ ³ ³ Ê ]憳 ³ ³ ³n‰ س ³ ³ ÎZZXì ~ˆyWŒ ^nƧX¬Ðä%z™§Å *Š î Y
U
Û Ðg ñ XXàne„ÓÛÖ] èfÎ^³Â á^³ Ò ÌnÒ ]憳¿³Þ^³ Ê š…Ÿ]
H »g ñždŠgzZz™§~}ižzŠ â •
^nÆäñ]‡ÃNŠÃyZ c
U
X Zƒ" V”XZƒx •Z
WÞZƒZ±6
å‚ñ ^Ê
]Z|t Zƒ" \zZzg$
U ^nÆ]g c × Âñƒ"
i ÅY 1zZ‹Zg Z' U 
^gŠkZ Z
á Ð î6]Zg Z'
ˆáZzvZžì CWÃÞZ È• × ÆyZX ZnAÆyZgzZ•ãqzgÉ
× ÆyZì @
Xì CƒwJ¢¬Š6]Zg Z' ƒZa ]Š „tzfÐ kZ•D™ ` Zg6*Š Ì]Ãz
Øn×ì é…^m‡ oFÖ] è×u†Ö] àÚ ‚nj ^ÛÒ ^ãÖ è×u†Ö] h‚ßi ØâæZZX ~gJ]g c á
icwzZ¢ò •
ènÃÊ^ŽÖ] †ŽÞŸ ˜Ãe ä³ßÚ ÄßÚ ^ß³jÛ³ñ] à³Ú ä³ e |†³‘ à³Ú…] Ü³Ö p悳fÖ] ‚³nŠÖ] é³…^³m‡æ à³Û³u†³Ö]
ÆgJ]g c
i c
WgzZ XXцËÖ] |ç•çe oÖ]ˆÇÖ] 啇æ &×%Ö] ‚rŠÛÖ] †ndze è׳u†³Ö] Ä³ß³Ú o³F׳ ^‰^³nÎ
» ä™^nÆ]gc iÅ Gî*9°Zm~z$¦gzZx?ZmvZ2À`W‰ì ï* ™^n
29 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

6 á ‰@Š 7ô¥ÅËÐ ~[Wä ~ Xì `Zzg


^ÆVzK)ì H Iäfw•
á X c
^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú]æZZì(ÏZ~ò • Û ãZzt•
Šâ• Û ~Š™h
Š F
Å IkZä”àZ çx â ZpÆ™kª
p XXÜa…]†‰] Ü`Ê…^ÃÚ gŠve àm†ñ]ˆÖ] ÄËÞæ ä×Ö] oÖ] h†ÏÖ] o³Ê áç³iæ^³Ë³jÚ Ü³ãÞ^³Ê ð^³nÖæŸ]
á )lÆgu
1ZxâZ~ò • Z ZzÄcLZg”•Z~äàœÃ+]
ZizvZ à Z[½vZY 1zZ
Û ÜДw•
Á^Ê å†fÎ oÖ] oq]æ è˳nß³u o³e^³e Õ†³fi^³Ò o³Þ]ZZ•Dâ• á xâZ~ˆ
Ü oÆ”•
Д•1Zx â Z~ XX^Ãm†‰ o–FÏjÊ å†ni äß ä׳Ö]èÖ^³‘… à³njó҅ k³n׳‘ èq^³u o³Ö k•†Â
ÆGÅy ZgzZVƒ k7ÒgzŠ Âì Cƒ7gŠ ~
 qVƒ@
W6GÅyZgzZVƒ@ '
™Ýq•
^ÆgJ]g c gñZPÐ kZXì Cƒ~g7 ~
U
iÔ ñƒ" ™ ¬ŠÐvZ™ Y k0
 q ÂVƒ@
X” n Æ ]g c á x â ZèYX *
i ÅGÅ•1Z x â Z ¸ D WŠ Z• Ð ¦íz LZ w• ™
i 2 'Y ðZzg ~
]g c  q=g fÆGïE ™ ¬Š™ Y k0
L 8™ * •
VzGÅyZ ¢ 'ÐGr
™

ì ~ 59™G î<!
Z z çŽB Z [ wzZ¢tæg òzëX ì ~gz¢ *™^n Æ] vZ wÎgRzg
Y*
^  gŠ ‰ì Z~ <
‰gzZ• ë „  IZ ñf * ]g c
YÆ™^n Æy Çg ) i
Xì wõÐ VzªëÌêgzZ 7„  gŠg Zƒ~ kZìÁX• Y fÆ<  IZ VâzŠ
E
 ™£Zæg ~ßñèY} ™IÃËÐ k²çL«^ž7hÃ~È-Š Ë[ZXÅ_£Zæg
g Zƒr
Û 7ê » kZgzZ • D â •
ÛI
E
n²ën kZXƒ ^Y ]g c
i çL«^tžì Se Ì=X M â •
Ö wz ÔÅ^ž•`™
iì ÂÑ»^kZgzZì Cƒx¥ÐÑÆkZ #
tgzZG]g c
zg » ~z*Šz´Š 2ǃx ZwVY^ ÂXX^³ ³âæ…戳 ³ ÊŸ]ZZ ì Þ]i YZÅG]g c
g ! ièY7I
( /ZY Y) ?ƒx ZwVYtì^nÆx »´Šq
ZÌtì @
Y„H^nÆ
Ù]ç‰DSE
Š Z Í ä ” /]|ÐZ ðƒ yZçg ï
ÃkZ ä VÍß² å c G  gŠ T
" nÆ |
L šG3E
~g ·¾,GQ ÂZƒ: Zg ZÍÔ/]| *
¯ { Ç]g c gŠ kl(Z² å3g ¯ { Ç]g c
i| i
X ñYc
¯{ Ç]g c
i7Zž
30 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

h]çq
ÅVÍß6  gŠÝZ {zÉ c
gîCgŠ| 
Z Í7¦Ù Ã|
C  gŠ k Qä”/]|ì ß¡t
~Š™ qzÑ ]g c  gŠ }uzŠ ~ ÆðŠ Æ kZ ä VÍßgzZ å Š
i Å| ƒ T
¸ Ð Vƒó
Z c
” WZ ¾zg ä  gŠ }uzŠ kZ ä ” WZ ¾zg à n Æ äX Ð tkZX ¶
ZÍÃ|
¶ ]g c  gâ ZGgzZ pÑ•ug Iw!
i „ƒ Æ] g—ÂDƒ³ #Æ]g c i Å]»r
xzŠ¢~g gÔy Zçg ï
[! G ]g â ÑZ[ÂxzŠ¢›X c
"yÒ[!
L šG3E Š•g ¹!
VYÃyZ‰ðƒ
ZzgД"0Z~i•Z {zç
# ä×Ö] Ù牅 Äm^e àÛÚ o³e] á^³ÒZZ ì e
é†rŽÖ] ‚ß "
L gzZt~~ggXX^`Þ^³Ó³Ú ^ßn× oËí³Ê à³nq^³u سe^³Î o³Þ ^³Ï³×³_³Þ^³Ê Ù^³Î
Ý^ÃÖ] àÚ ^³ß³q†³ì ^³Û³×³ÊLì
ó ó ^ãn×Â…‚ÏÞ Ü×Ê ^â^ßnŠÞ ØfÏÛÖ]
ä VrZ ¶Å³ k0
Æ| gŠÐ ] g—ä VM• Ð ~ yZ Ì-Zz}÷
 :ì ~ ~g gX ˆƒ —6ë(ÅkZ ‰ nÆe {ÒWw‚ëž c
{ÒWw‚ëžZ Û
â•
 gŠ ÝZ ä ” tzg Ã/]|žì YY¹ðYt Qn : 0
| ÃkZgzZ ‰ wÈÃkZ ‰
X c

ïŠÈ¼ »¼nŠžðŠžì Ìy*¸ wVq L $ ’ÅVç;z V- È- Š
Z ÅxsZ ýG
 gŠ TèÑq c
Ã| Š y Ò» äZÍy Zçg Òo-Z@'
h Æô¥ÅpÑ~g g g
u }•
7b‡ÌëÆ~i ‚%gzZ å1™y Zçg Òo-ZÐ wì LZ ä VÍß åP{z Š ŠZÍ
c
Í ZÆ VzGP+Z ~ Y ZM Z ÅÅ \¬vZ èg WZ ¾zg à *
ï¬É b‡Æ ¶; ¦ëÉ
DÔÖ]ƒ oF× ä×Ö ‚ÛvÖ]EX •
äjÓÞ
 gŠ kZèY å~ yzÅZíG» VÒÅ Z}
| È! UÂ Ú ZЧZz kZ
8ž Zƒ "
¸: ›){z ðÃevZèg¹ @c/ôáZzä™]o™™yZçg Òoà ( •„ Pp¤ Z )
X õJ/G ó ó{ i ZzgŠ ©»h
4˜7 •Û !
! '
L!L ‚gÆMnÆ ,h ×X
31 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Ù]ç‰DTE
Æ™^6 × ÆvZ Y 1zZ nÆ ä&
Vzg Z'  Ù Øg ÅkZì(C
ðeÃq ¾Q(C Ù vZ
Ù { zì [g ÑZz¶Š•D Y
Xì(C
h]çq
kZžì ~Š m
Z ñA¸ì QÐ „ Vzi ZzgŠ Øg• } i ZzgŠÆ[g ï
GL .g9 vZY 1zZ
t‘~g ‚ Âì e {zì ~B; ÆvZe
Z@ì {oZg øçOƒÐazÆZ} È!8Y «Å
ZnÆe
x?Zz> ðÒ}ÅZ:Y m Z@pXXànó۳q] ܳÒ]‚³ãÖ ð^³ • çÖZZ ì cÛ }Š} Še
â• Z@Ã
Šp6ÕÏZc
¯az »e
Z@ ÃY fgzZY 1zY 1zZ 4- ƒÝqe
Z@ ÅkZÐazÆyZž @
Ç
måäx?Zm.ñèÑq 5k0
Æx?Zmå]|Ãx?Zm.ñ]|ä\¬[g
È!
ñ; «Z} H7på Y™ «ÌŠp{z HÝq¼ŽÐ x?Z
»ž @
8žƒ¢Ã Z}
äx?Zmc L ~*™y WŒ
™iª XXä³ e… ^³ m†³Ò‡ ^³ • ÔÖ^³ ³ß³ âZì Û 4-•azdZÆ\¬[g
X *
Y wJ̄ !™ ¬Š k0
* ÆDz ä Ñ ªÅ ¬Š n Æ õF AO+E™ƒ} 9k0
Æ *%]|
Xì CƒwJ{Š c
i ¬Š k0
ÆY 1zZgJž Zƒx¥
äjÓÞ
» ÌŠ Zì @ ¯azÃû% ÌŠ ZDz *%{¦ä dZx?Zm c
ƒaz dZèÑq c ™i ]|
á Å Z}
ñ#zŠ ä] ݬ§zug—4- äT y• È!
8t‘ž @Š w$
c yâ ‡t ävZp
L c
¬Lž Û ãZz™Ÿk0
â• ÆÅ\¬vZègözZ *
¦ÃÅ\¬vZègZ*
¦z/*
¦+”Zg
VŒX σ ‚ ãÎQ™g (Z òÝÅ Z} ÒÈ Ëªó óãÎì ~åÓ$; {È ZŠ }È 0
Ð íÑ ~g7 KZ sgž cÛ • D Ñ?Š [q
â• Zm\¬vZ îG*9g CZ|r
 ™y {g c
£Z ?
sg ‰ƒ} 96
}g ¦ Zì @
íÑ(gzZ¤ Y6øZ nÆä™ÝqÃkZ1ì Cg ¦
ƒ* 
Ù {zì ti Zg Z}
C ÔƒD™VY^nÆ{)z]g ˆÔ ~™âÔœ£~z*Š ` WX ÏA:Ã?1Ï
Ù Â{zgzZì nZ%ÑZ °•
Zƒz [ Wì(C á Z} ÆÉ Ç} Š(
• D WVYÆ™^g F k0
32 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Å]â £ÆY 1zZpƒÆÃ4gH ÂZƒz [WV ;zƒ D™VY^ »ògzZ h N nÆ%$?ƒ:ÆÃyZZ Zƒz[ W
äjÛi
ˆÆ w‚ ÂñYƒ ]¯\!
» ~ßñË• :Ø} (Æ äZ™ä™k²\Z ë
]zW ½Åk²¼¤
I Z nÆ d ¸ ëÑÆk²r
ZX: c  ™{z { ZpÏ3 gz¢ÀÅk²
oÐ x JŠ xðŠ pÑk²{ z  c
Ç- [p5žƒ V1Z ¸[p Ç ñY c GL^Š ä
J (yz¬ ï
Ù fƒ {Š =r
•: Vzg ZD  ™Šp{ zQ fƒÃw=~x Zú[pr
 ™ ~ßñ{z w‚}uzŠ
gŠ äZ6gzZ• r
žƒ ˜iÑÂ…õÅVzg ! %V†gŠ
 ™c} ({z [Z w‚}ŠÐN ¯ h
Û Vzg ZD
zx ÈZ½w‚nÆpÑk²pǃ:g¦» 5ZŠ Z ÅøZ• Ù }uzŠ Vƒ ,,i ú
k²{)z {)z wzeófÆ Ë}–ÔÆŠ ófÆ Ë~ Vzh
% ǃ xiÑgzZ ~gz¢x OZ
\Z}uzŠ LZ~tØkZ Ì!]+zZMX ǃ™| (
Ð0eÆÏx OZ » õg @
ÅpÑ
B‚Æk²+”
çLa'  ÂMp•:ØsÜvßtèYì ÐW¦ zŠÐ yZÉ 7úÐ
_¨”%}÷èY 7§= pì Lg ~ŠiÆ ]â lÉ ì ;g±Ð ¯sÜ: ì g •
Û ¬V-œ”ã› Z
IZçO XXÙ^³jÏÖ] ‚ß Øi^³ Î Ý戳  o³ Þ^³ Ê •õ…æ Ìí³iŸ p‚³m†³ ÚZZ‰ â •
Û } (} (
?fù {)z{)z—÷ez— ãú• Mž 1NŠ äg7wz·
á Zzä`]â l6
ä™[Z NÁ‰Z~kZƒw™z»vZ à zvg )
TžìÑ *
É b‡» {okZMgzZ ñƒg Zpz
 Zgâz•
7Ýq+ ' Û ZzgzZ ÒZ+
zí{ z~ VâŠ}uzŠ1ì Cƒ•  ZgâgzZ•
'
gzZíÔÐ
oÖ] änÊ ]çבæ p„Ö] ÝçnÖ] á] h†ÇÛÖ] î³ñ^³ŽÚ à³Ú à³m†³ì^û³jÛ³×³Ö ˜³Ã³e †³Òƒ ‚³ÎæZZçOX Cƒ
†Êæ]æ †%Ò] ènÞ]…çßÖ]æ èÒ†fÖ]æ èÚ]†ÓÖ]æ †níÖ] àÚ änÊ oq†m Œæ‚ÏÖ] †ñ^¿u æ éˆÃ³Ö] h^³ß³q
ÞZ { ÇgŠvZ àz{zžyŠTžì H™f ä[fY xó ó DRU” äߊÖ^e kf$^ÚE!Ý^mŸ]†ñ^‰ àÚ
[ZŠ WgzZì Cƒ {Š c ÅVâŠvŠyZ Å+
i Ú ! 'zíyŠ ÏZ ‘ ðAXF
 ZgâgzZ • ( ~¼
 gzZ
^ãnÊ ØÏÞ ojÖ] èÂ^ŠÖ]æ ä³iç³Ú Ýç³m Õ]…•^³e ‚³ãjq^³Ê èÛ³nÖæ „³í³ji á] l•…]]ƒ]ZZXì ~(®Z
33 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

Ô×i o³Ê Ä•çÛÖ] ÔÖƒ o³Ê Ý^³Â Ø³Ò o³ Ê Œ]†³ Ÿ] Ý^³ m] o³ Ê áç³i^û³ m oF³ iç³Û³Ö] |]æ…] ០èuæ…
änÊæ Üãu]æ…] |†Ëm ÔÖ]„e á^Ê èÂ^ŠÖ] Ô×i oÊ h]†ŽÖ]æ Ý^³Ã³_³Ö] ܳó_³m á] o³Ç³fß³nÊ èÂ^³ŠÖ]
áç‚mŸ]æ ÜãÖ áç‚mæ áçu†Ëm l^e憎ÛÖ]æ lŸç³Ò ^û³Û³Ö] à³Ú ^³ò³n•]æ]û…^³Û³Þ^³Ê ȳn׳e †³n$^³i
!XXÜãn×Â
gzZ yŠÆ( w™z) wÙZÆkZ Âì e *
ÑŠ »»}È (ÆvZ c ª
vZ àz Ë ÂZ
ÏZ ~ yk kZ( ~ VâŠÆ k²) kZ²Z x c Ù ²zg Å CñèYÄg wì » ®
Z w‚C  ‚ kZ
Û gzZ Çñö ã0
ŠzgŠgzZ pÑy WŒ gzZ Ç ñî * ‚kZgzZ yŠ kZ ÂZ
3®  • CW~®
‚
x¯[Š ¸z 9gzZ u 0
b Zzg Z ÅyZgzZ Ç} ™[ ZNÁ‰Z™ Zð7]ߌ/ Ð ]Z| qÑ !
[ZNÁ‰Z ~ ® gzZ Ï,™í ¬Š n Æ: { r
 ‚gzZ õg @  ™gzZ ÀIZ x ÓgzZ žƒ lp
Xì •|@
~ä™
L 8™Ž '!
k²ïE ~ k²ªÇƒ@'¿~ k²ÏZžìgŠ c
{ zgzZgñZ qzæ* Ìt
Ð k², ZX ÐNŠ ¬Š $
É fƒ nZg *  ™Ð yZ • s ÜÆ uÆ
sÜ: k²r
X ǃ{g Ä»+g ZŠÆ{Z
ÃñO
XäÖ†ËÆ oŠmæ]ö •…]ˆ+
vŠgzZ øŠ » VŠzZÔ øŠÔ *
Z±ÏÚÓvŠ z mÔ Àá6VβXH
 Å +z Q [ Z
pÑk²~ {¢q§zšX Ç}™ H ÂuŠ: ¬Š$
k²r
 ™kZ {zì @
ƒ[‚g Z » qzæ*
gñZ
~ kZ²Z ÒZÆtgŠ ‡D¬ŸgzZt&D¬ŸXì ~gz¢~È0
ÅgñZ ¦Ñz [ZŠ WÆ
5Ì6 
Ðs ÜÆgñZ¦ÑgzZkg »Åx Z™ñfm<! Û
ãZpÆ…õz™fÖWgzZ ãZpy WŒ
àZ ¸~ ug ItŠgz˜D¬ŸgzZîG
0G (ˆD¬MX ì @
4hI;XE ƒ ._ÆwßZ¦ÑÌx OZ »
.Ã]Z|\Wp Ò » àZ ¸wßZžì lg Z ¦
e ÌÐ ]Z|yZXì @ Šgzi {Š c
Y c i6pÑ
Z ¯z x‰Z Y § Z ä {ukŠÞZ [8+-Z x ÂzZp]|gzZ ”à Zçx â Z _ ZÑŽ ì ~gz¢
Z
XÆZ½ž:ì6gîÆðZzŠ ÌpÑà Z ¸gzZ ñW: t• Û ñçLas ÜÆkZ • ñC ~Z Z|Z
34 Ý ^ Ò H ] J à Ž nÒ ç r m] o Ú ¡‰ ] lçf$ ^Ò Œ†Âö

‰Ì5gzZ {)z {)z ƘÅgñZ qzæ: gzZ ~È0


Å i ú: Ô àZ ¸„ à Z ¸~ x c
ZÆ k²
 ™gzZ 3Y \W:gzì Y™n²sÜMÐ kZì @
îG*9g k²r Y™g (Z ]gßß]‡zZ
X bŠ™n²åx » Zg øÔm\¬vZ
ànfÛÖ] É¡fÖ] Ÿ] ^ßn× ^Úæ
‚ÛvÚ ^Þ‚n‰ äÏ×ì †nì oF× ä×# Ö] oבæ ÔÖƒ o× ä×# Ö‚ÛvÖ]
ànÃÛq] äe^v‘]æ äÖ?]æ
!]~çg+zZ£Z;·Ô™1Z
|â 1421wzÑZ ~Š )27( c)g ZñÎiz'
g7wz·
yÎ 0