Vous êtes sur la page 1sur 2

22 lipca 2014, Sergiusz Muszyoski, jeden z liderw FM PiS, na portalu wpolityce.

pl opublikowa
artyku, w ktrym posun si do stwierdzenia, e Janusz Korwin-Mikke jest czowiekiem lewicy. Jego
wypowied bya pena bdw, wic postanowiem sprostowad kilka tez, wynikajcych albo z
niewiedzy, albo z propagandy i celowego zakamywania faktw.
Sergiusz Muszyoski ju na samym pocztku zauway (susznie zreszt), e od lidera Nowej Prawicy
okrelenia socjalizm pady w kierunku prawie kadej polskiej partii politycznej, wczajc w to
Prawo i Sprawiedliwod oraz Ruch Narodowy (ktry swoj drog nie jest parti). Stwierdzi te, e z
definicj prawicy goszon przez KNP jest co nie tak. I tu ju pojawia si pierwszy bd, bo prawica
jest zdefiniowana nie przez dziaaczy Nowej Prawicy, ale przez politologw oraz jzykoznawcw, ale
wrc do tego za chwil.
Oczywicie faktem jest (co p. Muszyoski uwaa za nonsens), e arena polityczna na chwil obecn, to
walka pomidzy lewic. Dostalimy do wyboru praw stron lewicy (wspomniany PiS), czy lew
stron lewicy (jak np. SLD). Programy tych partii nie rni si za wiele jedynie w wiatopogldzie.
Gospodarczo nadal jest to socjalizm w wikszym lub mniejszym stopniu.
Komentujc dalsz czd artykuu, wrc do wspomnianej przeze mnie definicji prawicy. Posugujc
si jedn z najpopularniejszych encyklopedii (wydawnictwa PWN):
prawica *ugrupowania+ uznajce za nadrzdne wartoci poszanowanie dla tradycji, autorytetw,
hierarchii spoecznej, wstrzemiliwo w dokonywaniu zmian w systemie spoeczno-gospodarczym i
politycznym, sprzyjajcych gospodarce wolnorynkowej.
I mj drogi przyjacielu, to jest definicja prawicy. Dla porwnania warto oczywicie przytoczyd
definicj lewicy (rwnie z PWN):
lewica przypisuje nadrzdn warto ideom rwnoci (egalitaryzm), postpu i sprawiedliwoci,
opowiada si za aktywn rol paostwa w ksztatowaniu procesw gospodarczych i spoecznych.
Jak sam autor omawianego artykuu zauway, obecne partie systemowe opowiadaj si za
solidaryzmem spoecznym (bdc nieodczn czci ideologii lewicowych, nie prawicowych). Nie
ma take adnej zasady, aby partia prawicowa musiaa opowiadad si za paostwem narodowym. Za
paostwem narodowym mog si opowiadad liberaowie (chociaby p. Roman Dmowski), ale i
socjalici (Adolf Hitler). Paradoksalnie, lider FM PiS, chcc wykazad prawicowod PiSu oraz lewicowod
Nowej Prawicy, wykaza jedynie prawicowod Nowej Prawicy i lewicowod Prawa i Sprawiedliwoci.
Tu generalnie mgbym skooczyd wykazywanie bdw w wypowiedzi p. Muszyoskiego, ale jednak
pokusz si o dalszy komentarz.
Komentuj dalej, bowiem ciko jest si nie odnied do kamstw i pomwieo, skierowanych w
kierunku lidera Kongresu Nowej Prawicy. Pierwszym powanym kamstwem, jest rzekomy stosunek
do niepenosprawnych ze strony Janusza Korwin-Mikke. Nie komentujc medialnej
antykorwinowskiej propagandy, warto przypomnied, e Korwin-Mikke zaoy Fundacj Ksztacenia
Indywidualnego, a cakiem niedawno (bo pocztkiem 2014 roku) sfinansowa jednej z placwek dla
niepenosprawnych stanowiska komputerowe. Nijak to si ma to rzekomej nienawici wobec
inwalidw, nieprawda?
Kolejnym napywem kamstw by stosunek Korwina do PRL-u. Ot w wypowiedzi o mierci Grzegorza
Przemyka nie byo nic haniebnego JKM stwierdzi jedynie, e prawdopodobnie p. Grzegorz
Przemyk mia zostad jedynie pobity, a jego okropna mierd to jedynie wypadek przy pracy, co nie
umniejsza zbrodni, ktrej dopucili si jego mordercy. Z emeryturami agentw SB wyglda to tak, e
jak si podpisao z kim umow, naley jej dotrzymywad. I skoro obiecano im emerytury, on, jako
konserwatysta bdzie ich broni. Nie rozumiem, jak ludzie, wystpujcy pod szyldem prawa i
sprawiedliwoci (a moe tu chodzi tylko o t spoeczn?) mog popierad amanie umw. W naszym
PRL-bis odziedziczylimy zobowizania dawnego systemu. I musimy je ponosid. Pogrzeb Wojciecha
Jaruzelskiego z honorami, jest nastpstwem prostego faktu. By on generaem (PiS nic nie zrobi aby

go zdegradowad do niszego stopnia, nawet podczas dwch lat swoich rzdw) i prezydentem
paostwa Polskiego. Z tego powodu, czysto formalnie, zawszonym obowizkiem byo przygotowad taki
pogrzeb. Dla studenta prawa powinno byd to oczywiste.