Vous êtes sur la page 1sur 290

Grup osb zainteresowanych korzystaniem ze zbioru

wicze mog by przede wszystkim lektorzy wkraczajcy do


zawodu. Dostan oni do rk atwe wiczenia wspomagajce
nauczanie polskiej gramatyki. wiczenia Joanny Machowskiej
nie s bowiem trudne, co jest niewtpliwie ich atutem.
Rwnie lektorzy pracujcy za granic, majcy do dyspozycji
np. jedynie 3 godziny dydaktyczne w tygodniu, poszukuj
tego typu materiaw. Pod wzgldem leksykalnym wiczenia
Machowskiej rwnie zostay dostosowane do poziomu
kursw poziomu podstawowego (A1 i A2 wedug ESOKJ).
Z recenzji prof. dr hab. Grayny Zarzyckiej

wiczenia gramatyczne Joanny Machowskiej dla poziomu


A1 byy zatytuowane Gramatyka? Dlaczego nie?! Kontynuacja tych wicze dla poziomu A2 zostaa zatytuowana Gramatyka? Ale tak! Cieszy mnie wyraone w tytule entuzjastyczne nastawienie Autorki do nauczania gramatyki pocztkujcych, wzmocnione sukcesem wydawniczym jej wicze
gramatycznych dla poziomu A1. Dlatego mam nadziej, e
sukces publikowanego zbioru wicze bdzie jeszcze
wikszy!

Gramatyka? Ale tak!

A2

Joanna Machowska

Gramatyka?
Ale tak!
wiczenia gramatyczne dla poziomu A2

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloskiego,


Joanna Machowska od 1991 roku specjalizuje si w nauczaniu
jzykw obcych: polskiego i angielskiego. Po studiach uczya angielskiego w International House w Krakowie. Od 1993 roku
pracuje w Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ, prowadzc zajcia z gramatyki przede wszystkim na poziomach A1,
A2 i B1. Od 2001 roku bierze udzia w organizacji kursw jzyka
polskiego jako obcego dla stypendystw programu Socrates-Erasmus, a od 2006 roku jest ich koordynatorem. Uczestniczya
w pracach nad podrcznikiem jzyka polskiego dla Ukraicw
i programem nauki jzyka polskiego dla uchodcw z Czeczenii.
Jest wspautork wicze jzykowych do programu telewizyjnego
Profesor Smok i przyjaciele.

Joanna Machowska

Z opinii wydawniczej prof. dra hab. Wadysawa T. Miodunki

56,00 z z VAT
ISBN 97883-242-1655-0

jzyk polski

dla

www.universitas.com.pl

9 788 324 21 655 0

cudzoziemcw

universitas

ISBN 97883-242-1808-0

Spis treci

Wstp .............................................................................

Introduction .......................................................................

Vorwort........................................................................... 11
...................................................................... 14
Wykaz terminw gramatycznych ...................................................... 17
A glossary of grammatical terms...................................................... 19
Wrterbuch der grammatikalischen Termini ............................................ 21
.................................................. 23
I. Odmiana rzeczownika, przymiotnika i zaimka osobowego ........................... 25
I.1. Pikna noc iprzystojny parlamentarzysta. Mianownik liczby pojedynczej ............ 27
I.2. Wracam znad morza od rodziny. Dopeniacz liczby pojedynczej.................... 34
I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie. Celownik liczby pojedynczej imnogiej .............. 45
I.4. Kocham jzyk polski. Biernik liczby pojedynczej................................. 56
I.5. Tskni za przyjacimi. Narzdnik liczby pojedynczej imnogiej ................... 65
I.6. WKrakowie, na Rynku. Miejscownik liczby pojedynczej imnogiej ................. 72
I.7. Tu pracuj inynierowie, projektanci igraficy. Mianownik liczby mnogiej
rodzaju mskoosobowego ................................................... 83
I.8. Uwielbiam lody. Mianownik ibiernik liczby mnogiej rodzaju
niemskoosobowego....................................................... 90
I.9. Mam wspaniaych studentw. Dopeniacz liczby mnogiej ibiernik
liczby mnogiej rodzaju mskoosobowego ...................................... 96
I.10. Ojej! Nic nie pamitam. wiczenia powtrzeniowe. Rzeczownik iprzymiotnik....... 102
II. Nie lubi go, aon nie lubi mnie. Zaimek ............................................. 119
III. Spotkamy si drugiego odrugiej. Liczebnik .......................................... 127
IV. Jestem najlepszy zgrupy. Stopniowanie przymiotnika................................ 137

SPIS TRECI

Alez_tak_Gramatyka.indb 5

2012-01-06 00:05:03

V. Odmiana czasownika........................................................... 149


V.1. Sucham, powtarzam, notuj. Czas teraniejszy.................................. 151
V.2. Przyjechaem do Polski p roku temu. Aspekt dokonany
iniedokonany wczasie przeszym ............................................ 159
V.3. Wrc tu na pewno. Aspekt dokonany iniedokonany wczasie przyszym........... 167
V.4. Naucz si jzyka polskiego! Tryb rozkazujcy .................................... 175
V.5. Gdybym by bogaty... Tryb przypuszczajcy..................................... 181
V.6. Ojej! Nic nie pamitam. wiczenia powtrzeniowe. Czasownik .................... 187
VI. Mwi ju lepiej! Stopniowanie przyswkw ....................................... 199
VII. Odpoczywam przy domu pod drzewem na trawie. Przyimek ............................. 207
VIII. To ju wiesz! wiczenia gramatyczne inie tylko..................................... 217
Klucz do zada ..................................................................... 231

Alez_tak_Gramatyka.indb 6

SPIS TRECI

2012-01-06 00:05:25

Wstp

wiczenia gramatyczne dla poziomu A2 Gramatyka? Ale tak! stanowi kontynuacj wicze gramatycznych dla poziomu A1 pt. Gramatyka? Dlaczego nie?! wydanych w 2010 r. Jak
wspominaam we wstpie do poprzedniego zbioru, brakuje na naszym rynku wicze adresowanych do studentw okrelonych poziomw nauczania. Zbiory wicze majce w podtytule wyraenie dla pocztkujcych przeznaczone s dla bardzo duej grupy studentw od
tych, ktrzy nie znaj jzyka polskiego w ogle, po studentw uczcych si na poziomach A1
iA2. Powoduje to pomieszanie zagadnie gramatycznych i leksyki z obu tych poziomw. Efektem s wiczenia bardzo atwe i trudne ssiadujce ze sob w jednym zbiorze.
Od momentu, gdy poziomy zaawansowania zostay dokadnie opisane w Europejskim
Systemie Opisu Ksztacenia Jzykowego, mona bez problemu zdeniowa poziomy A1 i A2.
Przygotowujc wiczenia dla poziomu A1, byam przekonana o koniecznoci stworzenia
take drugiej czci, ktra bdzie adresowana do studentw zpoziomu A2.
Konstrukcja podrcznika Gramatyka? Ale tak! nawizuje swoim ukadem do poprzedniego zbioru wicze, jest on jednak uzupeniony o nowe zagadnienia gramatyczne, ktre znajduj si w programie poziomu A2. Zostaa te poszerzona leksyka, gdy skoczywszy poziom
A2, student powinien operowa okoo dwoma tysicami sw.
Piszc o podobiestwie ukadu obu ksiek, chciaam zwrci uwag, e zagadnienia gramatyczne zostay uoone zgodnie z gramatyk opisow jzyka polskiego, a wic najpierw
imienne czci mowy, potem za czasownik. Rwnie przypadki zostay zaprezentowane
wkolejnoci znanej z polskich gramatyk. Odstpiam tu od ukadu, ktry funkcjonuje w glottodydaktyce, z dwu wzgldw:
Jest to zbir wicze, a nie podrcznik kursowy, ktry wykorzystywany jest na zajciach
wkolejnoci, jak sugeruje autor. W publikacji tej midzy poszczeglnymi rozdziaami prezentujcymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powizania. Nie musz by one
przedstawiane w ukadzie takim, w jakim wystpuj w ksice, ale mog by realizowane
w kolejnoci, ktra odpowiada nauczycielowi lub studentom, gdy traktuj te wiczenia jako
powtrzenie wiadomoci przed testem, egzaminem lub egzaminem certykatowym, ktry
prawdopodobnie niedugo bdzie mona zdawa na poziomie A2.
Ukad glottodydaktyczny nie we wszystkich podrcznikach jest identyczny. Ju w opracowaniach z poziomu A1 realizowane s rne pomysy dotyczce kolejnoci zagadnie gramatycznych: najpierw narzdnik czy biernik, najpierw miejscownik czy aspekt czasownika?
Napoziomie A2 istnieje jeszcze wicej rnic w koncepcjach autorw. W takim ukadzie naleaoby te przeplata gdy tak si najczciej czyni imienne czci mowy z zagadnieniami
dotyczcymi czasownika i z nieodmiennymi czciami mowy.
Majc wiadomo, e student na poziomie A2 z wieloma zagadnieniami gramatycznymi
ju si zetkn, staraam si wykorzysta jego dotychczasow wiedz, wprowadzajc go jednoczenie w nowe aspekty poznanych wczeniej problemw.

WSTP

Alez_tak_Gramatyka.indb 7

2012-01-06 00:05:25

Wiele wicze zostao pomylanych tak, aby mona byo pracowa metod indukcyjn,
bardzo cenion w glottodydaktyce. Inne wiczenia systematyzuj wiedz studenta i uatwiaj
mu zapamitanie regu.
Du grup zada stanowi krzywki, tabelki, diagramy i teksty, w ktrych student
odkrywa reguy. Zaleao mi na tym, by w wikszej czci byy to wiczenia, ktre twrczo wykorzystuj moliwoci uczenia si przez studenta. Mam nadziej, e liczne ilustracje
pomog utrwali reguy polskiej gramatyki i wspomog pami studentw.
Od lat uczc gramatyki, staram si, aby bya ona tylko drog i rodkiem do opanowania
jzyka, a nie celem samym w sobie. Dlatego te czsto wiczenia s zadaniami, w ktrych student na podstawie zdobytych informacji buduje poprawne wypowiedzi i opanowuje struktury
potrzebne w komunikacji. Nie s to wszake zajcia nudne i mczce sprawiaj przyjemno
wynikajc zcoraz atwiejszego komunikowania si w jzyku polskim.
Jestem gboko przekonana, e cho nauczanie gramatyki stanowi jedynie drog do sukcesu, jakim jest znajomo jzyka obcego, to sposb ten moe by przyjemny, a przede wszystkim ciekawy i kreatywny.
Chciaam te, aby w wiczeniach pojawio si wiele informacji o Polsce, polskiej kulturze i
historii. Pomg mi w tym rozdzia powicony liczebnikowi, w ktrym znalazo si wiele dat
z historii Polski, a take rozdzia omawiajcy stopniowanie przymiotnikw, w ktrym mona
porwnywa rne obiekty geograczne nie tylko w Polsce, ale i na wiecie.
Naturalnie w oddawanym do Pastwa rk zbiorze s rwnie tradycyjne wiczenia transformacyjne, ale w ogromnej czci zostay one przygotowane nie na izolowanych zdaniach,
lecz na tekstach cigych, ktre stanowi krtkie historyjki. Konstrukcje skadniowe s nadal
proste, przewaaj zdania pojedyncze i wsprzdnie zoone.
Wszystkie polecenia zostay napisane w jzyku polskim, ale poniewa do kadego wiczenia podano przykad, studenci nie powinni mie trudnoci ze zrozumieniem instrukcji.
Napocztku ksiki znajduje si te sownik polskich terminw gramatycznych, ktre zostay
wyjanione w jzyku angielskim.
Mam nadziej, e Gramatyka? Ale tak! bdzie przydatn, a jednoczenie interesujc
pomoc dla nauczycieli pracujcych na poziomie A2 oraz dla studentw, ktrzy niezraeni
pocztkowymi trudnociami postanowili nadal odkrywa jzyk polski, a by moe w przyszoci
przystpi do egzaminu certykatowego. Studenci mog korzysta z niniejszego zbioru, uczc
si zarwno na kursach, jak i samodzielnie, ksika bowiem zawiera klucz do zada.
Chciaam bardzo podzikowa Panu Profesorowi Wadysawowi Miodunce, ktry podobnie jak przy pracy nad pierwsz czci zmotywowa mnie do ukoczenia tego zbioru wicze.
Serdeczne podzikowania skadam rwnie Pani Profesor Graynie Zarzyckiej z Uniwersytetu dzkiego, ktra podja si recenzowania tego podrcznika. Jej uwagi i sugestie byy
bardzo cenne i z pewnoci wpyny na jako wielu wicze.
Dzikuj moim studentkom ze studiw magisterskich: Barbarze Godowskiej, Edycie
Krasnowskiej i Marii Kulanek za moliwo wykorzystania ich wicze w moim podrczniku.
Joanna Machowska

Alez_tak_Gramatyka.indb 8

WSTP

2012-01-06 00:05:25

Introduction

Gramatyka? Ale tak! apractice book for A2 level students of Polish is acontinuation of
Gramatyka? Dlaczego nie?! agrammar practice book for A1 students of Polish published in
2010. AsImentioned in the Introduction to that volume, there is ademand on our market for
Polish language practice books tailored for students on aparticular level. Many books labeled
for beginners are, in fact, meant for quite awide range of students, from those who speak no
Polish at all to those who have already reached level A1 or even A2. As aresult, they contain
grammatical and lexical material from all these levels (from absolute basics to A2), which, in
effect, means that very easy exercises appear alongside the difficult ones.
Since the levels of prociency have been precisely described within the Common European Framework of Reference for Languages, it is no longer aproblem to dene levels A1
and A2.
Even while working on the practice book for A1 students, Iwas already aware of the need
for asubsequent volume, which would be directed at A2 level students.
Gramatyka? Ale tak! is organized just like the rst part, but it contains additional grammatical material which belongs to the A2 level program. The lexical content has also been
broadened: on completion of the A2 level course, the student should be able to make use of
ca.two thousand words.
Emphasizing the similar organization of the two books, Iwant to point out that the grammatical content has been ordered according to the descriptive grammar of the Polish language: rst, the noun and its modiers, and then the verb. The grammatical cases are also presented in the order adopted by Polish grammars. Ihave decided not to follow the order that
functions in language education studies, for two reasons:
1. This is apractice book, and not astudents book used in class in the order prescribed by
the author. There is no connection between particular chapters devoted to particular grammar point. Thus, they do not have to be presented in the order in which they appear in the
book, but in away that best suits the teacher or the students who want to practise before atest,
an exam, or acerticate exam (which will probably soon be available at A2 level).
2. Various students books follow different orders. Even at A1 level there are afew ways of
approaching the grammatical material: which should go rst, the instrumental or the accusative? The locative case or the verb aspect? Level A2 is still richer in differences. In this case,
one would also expect topics devoted to the noun and its modiers to intertwine with those
devoted to the verb and the uninected parts of speech which, in fact, happens in most of
the books.
Being aware of the fact that the A2-level students have already covered many grammar
points, Itried to make use of their already gained knowledge, and at the same time to introduce the learner to new aspects of previously learnt topics.

INTRODUCTION

Alez_tak_Gramatyka.indb 9

2012-01-06 00:05:25

Many of the exercises have been designed in such away as to enable inductive learning,
which is very popular with language education studies. Other exercises allow the students to
systematize their knowledge and make it easier for them to remember the rules.
A lot of exercises are in the form of acrossword, adiagram, or atext, on the basis of which
the student can discover the rules. Most of all, Iwanted my exercises to require acreative use
of the students learning abilities. Ihope that numerous graphics will help the student consolidate the rules of Polish grammar and memorize them better.
Having taught grammar for years, Ialways try to regard it as the tool and means to master the language, and not the aim in itself. Thats why my exercises often have the form of
tasks in which the student makes use of the information to build correct sentences and master the structures needed for communication. These tasks are by no means boring or tiring;
in fact, they may be source of fun and lead to more and more uent communication in Polish.
I am deeply convinced that even though mastering grammar is just ameans to successful learning of aforeign language, this process can be pleasurable and, most of all, interesting and creative.
Last but not least, Iwanted my exercises to contain alot of information about Poland,
Polish culture and history. The most conducive here was the chapter on quantiers, in which
Iput alot of dates from Polish history, as well as the chapter on adjective gradation, in which
students can compare various geographical objects not only from Poland, but from all over
the world.
Naturally, the book contains also traditional transformational exercises, but the majority of them are based not on isolated sentences but on texts taking the form of very short
stories. The syntax has been kept on abasic level, containing mostly simple and compound
sentences.
All the instructions are formulated in Polish, but because each exercise is accompanied
by an example, the students shouldnt have problems in understanding the instruction. At the
beginning of the book there is also aglossary of Polish grammatical terms with their English equivalents.
I hope that Gramatyka? Ale tak! will be auseful and, at the same time, interesting help
for both the teachers teaching at A2 level and the students who, undiscouraged by initial difculties, want to keep on learning the Polish language and perhaps take acerticate exam in
the future. Students can use this book both under the teachers supervision and on their own,
since it is equipped with the answer key.
I would like to express my deep gratitude to Prof. Wadysaw Miodunka, who, just like with
the previous volume, kept motivating me in my work on the book.
I would also like to give my thanks to Prof. Grayna Zarzycka from the University of Lodz,
who agreed to review this volume. Her invaluable comments and suggestions helped me to
polish many of the exercises.
I am likewise grateful to my MA students: Barbara Godowska, Edyta Krasnowska and
Maria Kulanek, for having let me use their exercises in my book.
Joanna Machowska

10

Alez_tak_Gramatyka.indb 10

INTRODUCTION

2012-01-06 00:05:25

Vorwort

Die Grammatikbungen fr die Niveaustufe A2 des GER unter dem Namen Gramatyka?
Ale tak! sind eine Fortsetzung der Grammatikbungen fr die Niveaustufe A1 des GER
unter dem Namen Gramatyka? Dlaczego nie?!, die im Jahr2010 herausgegeben wurden. Wie
ich bereits im Vorwort zur vorherigen Sammlung erwhnte, fehlt es auf unserem Markt an
bungen, die fr Lernende bestimmter Niveaustufen des Spracherwerbs gedacht sind. bungssammlungen, die im Untertitel die Bezeichnung fr Anfnger aufweisen, sind fr eine sehr
groe Gruppe von Lernenden bestimmt von denen, die Polnisch berhaupt nicht kennen,
bis zu den Lernenden auf den Niveaustufen A1 und A2. Dies fhrt zu einer Vermischung der
grammatikalischen Probleme und des Wortschatzes aus diesen beiden Niveaustufen. Dies
wiederum hat zur Folge, dass sich in einer einzigen Sammlung sehr einfache und schwierige
bungen miteinander abwechseln.
Seit dem Zeitpunkt, an dem die Niveaustufen durch den Gemeinsamen Europischen
Referenzrahmen GER genau festgelegt worden sind, kann man die Niveaustufen A1 und A2
problemlos denieren und so voneinander abgrenzen.
Schon bei der Vorbereitung der bungen fr die Niveaustufe A1 war ich von der Notwendigkeit berzeugt, auch einen zweiten Teil zu erstellen, der fr Lernende auf der Niveaustufe
A2 bestimmt ist.
Der Aufbau des Lehrwerks Gramatyka? Ale tak! knpft an die Reihenfolge der vorherigen
bungssammlung an, es ist allerdings erweitert um neue grammatikalische Probleme, die sich
im Programm fr die Niveaustufe A2 benden. Es wurde auch der Wortschatz erweitert, denn
am Ende der Niveaustufe A2 sollte der Lernende ungefhr 2.000 Wrter verwenden knnen.
Indem ich ber die hnlichkeiten der Reihenfolge beider Bcher schreibe, mchte ich darauf
hinweisen, dass die grammatikalischen Probleme in bereinstimmung mit der deskriptiven
Grammatik der polnischen Sprache angeordnet wurde, und somit zuerst die Nominalwortarten
behandelt werden und erst anschlieend die Verben. Ebenso werden die Flle in der aus polnischen Grammatiken bekannten Reihenfolge vorgestellt. Ich habe von einer Reihenfolge abgesehen, die in der Glottodidaktik verwendet wird, und zwar aus den folgenden beiden Grnden:
Es handelt sich um eine bungssammlung, nicht jedoch um ein Kursbuch, das im Unterricht in der Reihenfolge behandelt wird, die der Autor vorgibt. In solch einer Publikation gibt es
keine Verbindung der getrennten grammatikalischen Probleme zwischen den einzelnen eingefhrten Kapiteln. Sie mssen nicht in der Reihenfolge vorgestellt werden, in der sie im Buch auftauchen, sondern knnen in der Reihenfolge bearbeitet werden, die der Lehrkraft oder dem Lernenden zusagt, falls sie die bungen als Wiederholung oder Vertiefung vor Tests, Prfungen
oder Zertikatsprfungen behandeln, die wahrscheinlich in Krze auf der Niveaustufe A2 abgelegt werden knnen.
Der glottodidaktische Aufbau ist nicht in allen Lehrwerken identisch. Schon bei der
Ausarbeitung der Niveaustufe A1 wurden verschiedene Denkanstze umgesetzt, die die

VORWORT

Alez_tak_Gramatyka.indb 11

11

2012-01-06 00:05:25

Reihenfolge der grammatikalischen Probleme betreffen: zuerst den Instrumental oder den
Akkusativ, zuerst den Lokativ oder den Aspekt der Verben? Auf der Niveaustufe A2 gibt es
noch mehr Unterschiede in den Konzepten der Autoren. In diesem Aufbau ging es auch um
eine Verechtung denn so ergibt es sich am hugsten der Nominalwortarten mit den die
Verben betreffenden Probleme und den indeklinablen Wortarten.
Sich dessen bewusst, dass der Lernende auf der Niveaustufe A2 schon mit vielen grammatikalischen Problemen in Berhrung gekommen ist, war ich darum bemht, seine bisherigen Kenntnisse zu nutzen, indem gleichzeitig neue Aspekte zuvor kennengelernter Probleme eingefhrt werden.
Viele bungen wurden so erdacht, dass mit der Induktionsmethode gearbeitet werden
kann, die in der Glottodidaktik sehr geschtzt wird. Weitere bungen systematisieren die
Kenntnisse des Lernenden und erleichtern ihm das Einprgen der Regeln.
Viele Aufgaben stellen Kreuzwortrtsel, Tabellen, Diagramme und Texte dar, in denen der
Lernende Regeln entdeckt. Es ging mir dabei darum, dass es sich beim Groteil der bungen
um solche handelt, die kreativ die Mglichkeiten des eigenstndigen Spracherwerbs durch die
Lernenden nutzen. Ich hoffe, dass die zahlreichen Illustrationen dabei helfen, die Regeln der
polnischen Grammatik zu festigen und das Einprgen der Lernenden untersttzen.
Da ich seit Jahren Grammatik unterrichte, bin ich stets bemht, dass sie nur einen Weg
und Mittel zur Beherrschung der Sprache darstellt, nicht aber ein Selbstzweck. Deswegen sind
bungen oft auch Aufgaben, bei denen der Lernende auf der Grundlage der erworbenen Informationen fehlerfreie Stze konstruiert und fr die Kommunikation notwendige Strukturen erlernt. Es
handelt sich dabei jedoch nicht um langweilige oder anstrengende Beschftigungen, sondern um
solche, die zu einer Zufriedenheit einer immer einfacheren Kommunikation im Polnischen fhren.
Ich bin der festen berzeugung, dass, wenn das Lernen der grammatikalischen Strukturen
schon ein Weg zu einer erfolgreichen Beherrschung der Fremdsprache ist, die Art und Weise
des Lernen dieser Strukturen so angenehm wie mglich sein sollte, und vor allem interessant
und kreativ.
Es ging mir auch darum, dass in den bungen viele Informationen ber Polen, die polnische Kultur und Geschichte einieen. Besonders einfach war dies im Kapitel zu den Zahlwrtern, in dem sich viele Daten aus der Geschichte Polens benden, und auch dem Kapitel
zur Steigerung der Adjektive, in dem man verschiedene geographische Objekte nicht nur aus
Polen, sondern ganzen Welt, miteinander vergleichen kann.
Natrlich sind in der Sammlung, die Sie in den Hnden halten, auch typische Transformationsbungen, aber im grten Teil wurden sie nicht in separaten Aufgaben zusammengestellt, sondern in Flietexten, bei denen es sich um kurze Geschichten handelt. Der syntaktische Aufbau ist weiterhin einfach, es berwiegen nicht verschachtelte Hauptstze und
parataktische Satzverbindungen.
Alle Aufgabenstellungen wurden auf Polnisch verfasst, da aber zu jeder bung ein
Lsungsbeispiel angegeben ist, sollten die Lernenden keine Schwierigkeiten mit dem Verstndnis der Anweisung haben. Am Anfang des Buches bendet sich auerdem ein Wrterbuch der polnischen Grammatiktermini, die ins Deutsche bersetzt worden sind.
Ich hoffe, dass Gramatyka? Ale tak! von Nutzen und das Lehrwerk gleichzeitig eine interessante Hilfe fr die auf der Niveaustufe A2 des GER unterrichtenden Lehrer sein wird sowie,
dass sich die Lernenden, unbeeindruckt von den Anfangsschwierigkeiten dazu entschlieen,
sich weiterhin die polnische Sprache zu erschlieen, und vielleicht in der Zukunft eine Zertikatsprfung abzulegen. Die Lernenden knnen die vorliegende Sammlung benutzen, wenn

12

Alez_tak_Gramatyka.indb 12

VORWORT

2012-01-06 00:05:25

sie in Kursen oder selbstndig lernen, das Buch enthlt daher einen Lsungsschlssel zu den
Aufgaben.
Ich mchte mich sehr bei Herrn Professor Wadysaw Miodunka bedanken, der mich hnlich wie schon bei der Arbeit am ersten Teil dazu motivierte, diese bungssammlung zu
vollenden.
Meinen herzlichen Dank spreche ich auerdem Frau Professorin Grayna Zarzycka von
der Universitt Lodz fr ihre Durchsicht dieses Lehrwerks aus. Ihre Anmerkungen und Vorschlge waren sehr wertvoll und sie trugen mit Sicherheit zur Qualitt vieler bungen bei.
Ich danke meinen Studentinnen aus den Magisterstudiengngen: Barbara Godowska,
Edyta Krasnowska und Maria Kulanek, fr die Mglichkeit, ihre bungen in diesem Lehrwerk zu verwenden.
Joanna Machowska

VORWORT

Alez_tak_Gramatyka.indb 13

13

2012-01-06 00:05:25

A2 Gramatyka? Ale tak!


A1, 2010 .
Gramatyka? Dlaczego nie?!.
, ,
. ,
, ,
, 1 2.
. ,
.

1 2.
1,
, 2.
Gramatyka? Ale tak! , ,
2. , 2
.
, ,

, , .
,
. , , :
-, , , , . , .
, : , , ,
, , ,
2.
. 1 : ,
? 2 .

, .

14

Alez_tak_Gramatyka.indb 14

2012-01-06 00:05:25

, 2
, ,
.
,
, .
.
, , , . , ,
, . , .
, ,
. ,
, ,
. , .
, , , , , ,
.
,
, . ,
, ,
, .
,
,
, , . - .
-, , , .
- .
, Gramatyka? Ale tak! , 2, , ,
, , . , , .
,
, ,
.

, .

.

Alez_tak_Gramatyka.indb 15

15

2012-01-06 00:05:25

- , .

16

Alez_tak_Gramatyka.indb 16

2012-01-06 00:05:25

Wykaz terminw gramatycznych

Poniej znajduj si polskie terminy gramatyczne, ktre uywane s w zbiorze wicze wtumaczeniu na jzyk angielski.
liczba pojedyncza (l.poj.)
liczba mnoga (l.mn.)
rodzaj mski (r.m.)
ywotny
nieywotny
rodzaj eski (r..)
rodzaj nijaki (r.n.)
rodzaj mskoosobowy
rodzaj niemskoosobowy
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
zaimek
przyimek
przyswek
mianownik
dopeniacz
celownik
biernik
narzdnik
miejscownik
koniugacja
bezokolicznik
czas teraniejszy
czas przeszy
czas przyszy
aspekt dokonany
aspekt niedokonany
tryb rozkazujcy

WYKAZ TERMINW GRAMATYCZNYCH

Alez_tak_Gramatyka.indb 17

17

2012-01-06 00:05:25

tryb przypuszczajcy
stopie rwny
stopie wyszy
stopie najwyszy

18

Alez_tak_Gramatyka.indb 18

WYKAZ TERMINW GRAMATYCZNYCH

2012-01-06 00:05:25

A glossary of grammatical terms

The following is alist of Polish grammatical terms which were used in the book, together with
their English equivalents.
Polish term:
liczba pojedyncza (l.poj.)
liczba mnoga (l.mn.)

English term:
singular
plural

rodzaj mski (r.m.)


ywotny
nieywotny
rodzaj eski (r..)
rodzaj nijaki (r.n.)
rodzaj mskoosobowy
rodzaj niemskoosobowy

masculine
animate
inanimate
feminine
neuter
masculine personal
non-masculine personal

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
zaimek
przyimek
przyswek

noun
adjective
verb
pronoun
preposition
adverb

mianownik
dopeniacz
celownik
biernik
narzdnik
miejscownik

nominative
genitive
dative
accusative
instrumental
locative

koniugacja
bezokolicznik
czas teraniejszy
czas przeszy
czas przyszy
aspekt dokonany
aspekt niedokonany

conjugation
innitive
present tense
past tense
future tense
perfective aspect
imperfective aspect

A GLOSSARY OF GRAMMATICAL TERMS

Alez_tak_Gramatyka.indb 19

19

2012-01-06 00:05:25

20

Alez_tak_Gramatyka.indb 20

tryb rozkazujcy
tryb przypuszczajcy

imperative mood
conditional mood

stopie rwny
stopie wyszy
stopie najwyszy

positive
comparative
superlative

A GLOSSARY OF GRAMMATICAL TERMS

2012-01-06 00:05:25

Wrterbuch der grammatikalischen Termini

Im Folgenden werden die polnischen grammatikalischen Termini aufgefhrt, die in der


bungssammlung verwendet werden, zusammen mit ihrer Entsprechung im Deutschen.
Polnische Termini:
liczba pojedyncza (l.poj.)
liczba mnoga (l.mn.)
rodzaj mski (r.m.)
ywotny
nieywotny
rodzaj eski (r..)
rodzaj nijaki (r.n.)
rodzaj mskoosobowy
rodzaj niemskoosobowy

Deutsche Termini:
Singular
Plural
Maskulinum
belebt
unbelebt
Femininum
Neutrum
mnnliche Personalform
nicht-mnnliche Personalform

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
zaimek
przyimek
przyswek

Substantiv
Adjektiv
Verb
Pronomen
Prposition
Adverb

mianownik
dopeniacz
celownik
biernik
narzdnik
miejscownik

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Instrumental
Lokativ

koniugacja
bezokolicznik
czas teraniejszy
czas przeszy
czas przyszy
aspekt dokonany
aspekt niedokonany
tryb rozkazujcy

Konjugation
Innitiv
Prsens
Prteritum
Futur
vollendeter Aspekt
unvollendeter Aspekt
Imperativ

WRTERBUCH DER GRAMMATIKALISCHEN TERMINI

Alez_tak_Gramatyka.indb 21

21

2012-01-06 00:05:25

tryb przypuszczajcy
stopie rwny
stopie wyszy
stopie najwyszy

22

Alez_tak_Gramatyka.indb 22

Konjunktiv
Positiv
Komparativ
Superlativ

WRTERBUCH DER GRAMMATIKALISCHEN TERMINI

2012-01-06 00:05:25

, , .
:
liczba pojedyncza (l.poj.)
liczba mnoga (l.mn.)

rodzaj mski (r.m.)


ywotny
nieywotny
rodzaj eski (r..)
rodzaj nijaki (r.n.)
rodzaj mskoosobowy
rodzaj niemskoosobowy-
-

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
zaimek
przyimek
przyswek

mianownik
dopeniacz
celownik
biernik
narzdnik
miejscownik

koniugacja
bezokolicznik
czas teraniejszy
czas przeszy
czas przyszy
aspekt dokonany

Alez_tak_Gramatyka.indb 23

23

2012-01-06 00:05:25

24

Alez_tak_Gramatyka.indb 24

aspekt niedokonany
tryb rozkazujcy
tryb przypuszczajcy

stopie rwny
stopie wyszy
stopie najwyszy

2012-01-06 00:05:25

I
ODMIANA RZECZOWNIKA,
PRZYMIOTNIKA
I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 25

2012-01-06 00:05:25

Alez_tak_Gramatyka.indb 26

2012-01-06 00:05:25

I.1. Pikna noc iprzystojny parlamentarzysta


Mianownik liczby pojedynczej

I. Prosz dopisa nazw mieszkaca lub mieszkanki kontynentu, kraju lub miasta.
Kontynent / kraj / miasto

Mieszkaniec

Francja

Francuz

Hiszpania

Hiszpan

Wgry

Mieszkanka
Francuzka
Wgierka

Szwecja

Szwed

Wochy

Woch

Czechy

Czech

Niemcy

Niemiec

Niemka

Anglia

Anglik

Angielka

Azja

Azjata

Azjatka

Europa

Europejczyk

Europejka

Australia

Australijczyk

Brazylia

Brazylijka

Argentyna

Argentyczyk

Korea

Koreaczyk

Chiny
Japoczyk

Afryka

Afrykanin

Ameryka
Rosjanin

Egipcjanka
warszawianin

Krakw
Wrocaw

krakowianka
wrocawianin

d
Pozna

Afrykanka
Amerykanka

Egipt
Warszawa

Argentynka
Chinka

Japonia

Rosja

Woszka

odzianka
poznanianin

I.1. PIKNA NOC IPRZYSTOJNY PARLAMENTARZYSTA. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 27

27

2012-01-06 00:05:25

Prosz przyjrze si tabeli iodpowiedzie, ktre nazwy piszemy wielk liter, aktre ma.
Wielk liter piszemy ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Ma liter piszemy ...................................................................................................................................................

II. Podane rzeczowniki prosz wpisa wodpowiednie miejsce wtabeli.

noc, parlamentarzysta, centrum, sl, zwierz, gospodyni, satelita, ekonomista,


mio, brew, demokrata, wie, demokracja, akwarium, do, oko, kurcz,
szuflada, rzecz, kurczak, ucho, pole, bandyta, niemowl, masaysta, mysz

rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ten

ta

to

satelita

sl

oko

III
A. Z podanych nazw zawodw prosz wybra te, ktre maj obie formy: msk iesk
iuzupeni t, ktrej brakuje.

Nauczyciel, lekarka, architekt, kucharka, prezenter, dyrektorka, dziennikarz,


profesor, psycholog, inynier, policjantka, stolarz, ogrodnik, marynarz, dentysta,
przedszkolanka, pielgniarz, kierowca, urzdnik, kelnerka, projektant, muzyk,
piewaczka, sprzedawczyni, psychiatra, aktor, rolnik, artystka, tancerz, malarka

rodzaj mski

rodzaj eski

1. nauczyciel .........................................

nauczycielka ..............................

2. lekarz ........................................

lekarka...................................................

28

Alez_tak_Gramatyka.indb 28

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:25

3. ...............................................................

..................................................................

4. ...............................................................

..................................................................

5. ...............................................................

..................................................................

6. ...............................................................

..................................................................

7. ...............................................................

..................................................................

8. ...............................................................

..................................................................

9. ...............................................................

..................................................................

10. ...............................................................

..................................................................

11. ...............................................................

..................................................................

12. ...............................................................

..................................................................

13. ...............................................................

..................................................................

14. ...............................................................

..................................................................

15. ...............................................................

..................................................................

16. ...............................................................

..................................................................

17. ...............................................................

..................................................................

18. ...............................................................

..................................................................

19. ...............................................................

..................................................................

B. Z podanych nazw zawodw prosz wybra te, ktre maj tylko jedn form: msk lub
esk.
architekt
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
9. ...............................................................
10. ...............................................................

I.1. PIKNA NOC IPRZYSTOJNY PARLAMENTARZYSTA. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 29

29

2012-01-06 00:05:25

IV. Prosz wybra odpowiedni przymiotnik.


PRZYKAD:
To jest dobra / dobry pani minister.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To jest mia / miy dentysta.


To jest odpowiedzialny / odpowiedzialna pani sdzia.
To jest sympatyczna / sympatyczny pani prezydent.
To jest kompetentny / kompetentna ekonomista.
To jest sawna / sawny pani profesor.
To jest znana / znany okulista.
To jest yczliwa / yczliwy pani psycholog.
To jest uprzejmy / uprzejma sprzedawczyni.
To jest wysoka / wysoki masaysta.
To jest punktualna / punktualny parlamentarzysta.

V. Prosz poczy przymiotnik zkolumny Azrzeczownikiem zkolumny Bizapisa wyraenia wpoprawnej formie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
ciepy
szary
biay
gorcy
smutny
cenna
szczupy
czarny
zimny
inny

B
a. moliwo
b. rzecz
c. krew
d. brew
e. do
f. samotno
g. sl
h. mio
i. mysz
j. noc

PRZYKAD:
ciepa noc
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

30

Alez_tak_Gramatyka.indb 30

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:25

VI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami przymiotnikw izaimkw.


(Wysoki) Wysoka pani minister sza ulic. Nagle przez drog przebiega (1) (brzowy) ......................
mysz. Wtym momencie pani minister zauwaya, e na ulicy ley (2) (dziwny, may) ............
................ rzecz. (3) (Ten) .................. rzecz to by mody, zmarznity kotek. Noc bya (4) ....................
(zimny). Pani minister zastanawiaa si, co powinna zrobi. Wtedy zauwaya, e ulic jedzie (5)
(mody, sympatyczny) ..................., ............................ kierowca. Zatrzymaa go ipoprosia, eby wzi
biedne zwierz. Kierowca zabra kotka, ale nie mg go zawie do domu, gdy wjego domu
mieszkaa (6) (biay) ............................ mysz. Kierowca mia dobrego koleg. (7) (Ten dobry) ............
.................... kolega by znanym dentyst, by (8) ................................ (bogaty) imia due mieszkanie.
Kierowca zadzwoni wic do niego. (9) (yczliwy) ................................ dentysta naturalnie si zgodzi iprzyj kotka. (10) (May) ....................... kocitko znalazo wreszcie dom.

VII. W niektrych zpodanych zda s bdy. Prosz je poprawi.


To jest dobry kierowca. +
To jest wielki mio. To jest wielka mio.
1. To jest pochmurny noc. ...................................................................................................................................
2. To jest sawny muzyk. ......................................................................................................................................
3. To jest wesoa przedszkolanka. ....................................................................................................................
4. To jest czysty do. ............................................................................................................................................
5. To jest kontrowersyjny artysta. ...................................................................................................................
6. To jest energiczna turysta. .............................................................................................................................
7. To jest drugi moliwo. .................................................................................................................................
8. To jest roztargniony kierowca. .....................................................................................................................
9. To jest amerykaska satelita. .......................................................................................................................
10. To jest pikny akwarium. ...............................................................................................................................

VIII
A. Prosz utworzy rzeczowniki od podanych przymiotnikw.
PRZYKAD:
Zy zo
1. Samotny

..........................................

2. Stary

..........................................

I.1. PIKNA NOC IPRZYSTOJNY PARLAMENTARZYSTA. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 31

31

2012-01-06 00:05:25

3. Mody

...........................................

4. Wolny

...........................................

5. Moliwy

...........................................

6. Trudny

...........................................

7. Czysty

...........................................

8. Dugi

...........................................

9. Wielki

...........................................

10. Ciemny

...........................................

B. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi rzeczownikami: nienawi, mio, zazdro.


1. Kiedy kogo kocham, to czuj ......................................................................................................................
2. Kiedy kogo nienawidz, to czuj ...............................................................................................................
3. Kiedy jestem zazdrosny, to czuj ................................................................................................................

IX. Z podanych wyrazw prosz uoy poprawne zdania wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
To, by, wielki, mio
To jest wielka mio.
1. Wolno, by, wany, dla, kady, czowiek
....................................................................................................................................................................................
2. Drugi, moliwo, by, trudniejszy
....................................................................................................................................................................................
3. W, to, wiczenie, gramatyczny, by, duy, trudno
....................................................................................................................................................................................
4. Staro, by, dla, on, bardzo, ciki
....................................................................................................................................................................................
5. Modo, nie, zawsze, by, pikny
....................................................................................................................................................................................
6. Samotno, nie, musie, by, smutny
....................................................................................................................................................................................
7. Wysoko, budynek, by, imponujcy
....................................................................................................................................................................................
8. Zazdro, by, zawsze, frustrujcy
....................................................................................................................................................................................

32

Alez_tak_Gramatyka.indb 32

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:25

9. W, dom, panowa, wielki, czysto


...................................................................................................................................................................................
10. Ciemno, by, przeraajcy, dla, dzieci
...................................................................................................................................................................................

X. Prosz uzupeni zdania zaimkiem ktry wodpowiedniej formie.


PRZYKAD:
To jest pan, ktry nazywa si Marek Nowak.
1. To jest dziecko, ............................ chodzi do przedszkola.
2. To jest ksika, ............................. jest bardzo interesujca.
3. To jest chopak, ........................... jest bratem Marysi.
4. To jest okno, ............................ musisz umy.
5. To jest dziewczyna, .......................... studiuje lozo.
6. To jest muzeum, ........................... koniecznie powiniene zwiedzi.
7. To jest dentysta, ........................... pracuje wtej klinice.
8. To jest ga, ............................ zamaa si wnocy.
9. To jest kierowca, ............................ spowodowa ten grony wypadek.
10. To jest miasto, ............................ jest bardzo brudne.

XI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To bya pikna noc. Jaka to bya noc?
1. To jest zdolny ekonomista. ..........................................................................................................................?
2. To jest interesujce muzeum. .....................................................................................................................?
3. To jest zamana ko. .....................................................................................................................................?
4. To jest sawny poeta. ......................................................................................................................................?
5. To jest droga rzecz. .........................................................................................................................................?
6. To jest zagraniczny turysta. ........................................................................................................................?
7. To jest wspaniay artysta. .............................................................................................................................?
8. To jest kompetentna pani inynier. .........................................................................................................?
9. To jest niebezpieczny przestpca. ............................................................................................................?
10. To jest obowizkowa pani minister. .........................................................................................................?

I.1. PIKNA NOC IPRZYSTOJNY PARLAMENTARZYSTA. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 33

33

2012-01-06 00:05:25

I.2. Wracam znad morza od rodziny


Dopeniacz liczby pojedynczej

I. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsce wtabelkach. Prosz podkreli kolorem kocwki.
To jest Ania. Ania ma 16 lat ichodzi do liceum. Ania ma modszego brata, ale nie ma modszej
siostry. Ania ma babci, ale nie ma dziadka. Ania ma te czarnego psa, ale nie ma czarnego
kota. Ania lubi oglda lmy wkinie, ale nie lubi oglda telewizji. Lubi te czyta ksiki, ale
nie lubi czyta gazety.
Ania lubi je dem, mid, maso ichleb, ale nie lubi je tustej szynki, kiebasy, makaronu, tego sera ani wieprzowego misa. Ania lubi pi sok imleko, ale nie lubi pi wody
mineralnej ijasnego piwa. Ania wdomu ma komputer stacjonarny, ale nie ma laptopa.

DOPENIACZ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

ywotne

siostry

rodzaj nijaki

nieywotne

DOPENIACZ przymiotnik
rodzaj mski

rodzaj eski

ywotne

modszej

rodzaj nijaki

nieywotne

34

Alez_tak_Gramatyka.indb 34

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:25

II. Prosz dopasowa odpowiednie sowo zramki do rysunku iuy go wpoprawnej formie.
A. Czego szuka Kinga?

ksika, klucz, ulica, dom, zeszyt, komrka, notes, dugopis,


torebka, chusteczka, parasol
PRZYKAD:

Kinga szuka ksiki.

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

10.
......................................................

I.2. WRACAM ZNAD MORZA OD RODZINY . DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 35

35

2012-01-06 00:05:25

B. Czego potrzebuje Konrad?

chleb, sownik, woda, czas, komputer, mio, odpoczynek, sen, soce,


samotno, pienidze.
PRZYKAD:

Konrad potrzebuje chleba.

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

10.
......................................................

36

Alez_tak_Gramatyka.indb 36

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:26

III. Prosz dopasowa rzeczowniki z ramki do nastpujcych czasownikw i zapisa je


wpoprawnej formie.

jzyk polski, pajk, miasto, klucz, komputer, opowiadanie, burza, audycja,


gramatyka, praca, choroba, kraj, legenda, drukarka, zamek, koncert, biologia,
przyjaciel, skaner

Szukam

1. klucza
2. ...........................
3. ............................

Boj si

1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

Ucz si 1. ................................
2. ...............................
3. ...............................

Sucham 1................................
2. ...............................
3. ...............................

Broni

1. ................................
2. ................................
3. ................................

Uywam 1. ..............................
2. ..............................
3. ...............................

I.2. WRACAM ZNAD MORZA OD RODZINY . DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 37

37

2012-01-06 00:05:27

IV. Jest to drzewo genealogiczne chopca oimieniu Sebastian. Na podstawie opisu prosz
podpisa rysunki oraz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw.
Babcia: Helena, dziadek: Franciszek, ojciec: Stanisaw (syn Heleny i Franciszka), babcia:
Boena, dziadek: Leopold, matka: Teresa (crka Boeny iLeopolda), syn Stanisawa iTeresy
to oczywicie Sebastian, siostra matki Teresy: Maria, m Marii: Wojciech, crka Marii iWojciecha: Kinga, syn Marii iWojciecha: Maciek, brat ojca Stanisawa: Kazimierz, ona Kazimierza: Irena, crka Kazimierza iIreny: Zosia, syn Kazimierza iIreny: Kamil.

PRZYKAD:
ona Leopolda to Boena.
1. Syn ................................. i................................. to Sebastian.
2. Crka ................................. i................................. to Zosia.
3. Wnuki ................................. i................................. to Zosia, Kamil iSebastian.
4. ona ................................. to Helena.
5. Synowa ................................. i................................. to Teresa.
6. Dzieci ................................. i................................. to Kinga iMaciek.
7. Zi ................................. i................................. to Stanisaw.
8. Brat ................................. to Kamil.
9. Siostra ................................. to Teresa.
10. Siostra ................................. to Zosia.

38

Alez_tak_Gramatyka.indb 38

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:27

V. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


Micha szuka (0) komrki (komrka) cay dzie, poniewa potrzebowa (1)....................... (numer),
ktry mia zapisany wkomrce. Micha chcia zadzwoni, bo szuka (2)........................ (praca).
Micha od dawna uczy si (3)....................................................................... (jzyk angielski) ita oferta
pracy bya bardzo interesujca. Chopak pragn (4)...................................... (ta praca), bo y za pienidze swojej mamy. Musia te cigle sucha (5)............................... (kolega), ktry czsto opowiada, jak znalaz prac. Micha ba si (6) ...................................... (sytuacja), wktrej bdzie musia
wyemigrowa zPolski, aby znale prac.

VI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw.


1. Prosz puszk kukurydzy. ................................ (puszka, kukurydza)
........................................................................................ (soik, majonez)
........................................................................................ (kilogram, cukier)

2. Prosz ......................................................................... (tabliczka, czekolada)


........................................................................................ (litr, sok)
........................................................................................ (kawaek, ser)

3. Prosz ......................................................................... (butelka, wino)


........................................................................................ (paczka, makaron)
........................................................................................ (puszka, piwo)

4. Prosz ......................................................................... (puszka, groszek)


........................................................................................ (kilogram, mka)
........................................................................................ (pudeko, herbata)

5. Prosz ......................................................................... (kostka, maso)


........................................................................................ (litr, mleko)
........................................................................................ (20 deka, szynka)

6. Prosz ......................................................................... (kilogram, ry)


........................................................................................ (soik, mid)
........................................................................................ (gwka, kapusta)

I.2. WRACAM ZNAD MORZA OD RODZINY . DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 39

39

2012-01-06 00:05:28

VII. Na podstawie rysunkw wtabelce prosz napisa, czego te osoby nie lubi je ipi.
Imi

Czego nie lubi je?

Czego nie lubi pi?

Anka

Bartek

Krzysiek

Anka nie lubi je marchewki, ..........................................., ...........................................


ani ...........................................
Nie lubi pi ..........................................., ...........................................
ani ...........................................
Bartek nie lubi je ..........................................., ........................................... ani ...........................................
Nie ........................................... ..........................................., ...........................................
ani ...........................................
Krzysiek ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

40

Alez_tak_Gramatyka.indb 40

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:28

VIII. Wyrazy zramki prosz wpisa wpoprawnej formie wodpowiednie miejsca wtabeli.
Niektre wyrazy mog by wkilku miejscach. Prosz uwaa na przyimki.

jeziora
domu
domu
urlopu
babci
babci
babci
babci
kina
kina

dookoa
wzdu
obok /
koo
podczas
dla
u
od
do
z / ze
do

Dokd?

Skd?

Do kogo? Od kogo? U kogo? Dla kogo? Podczas Obok /


czego? koo kogo
/ czego?

Wzdu
czego?

Dookoa
czego?

urlop, dom, wiat, drzewo, kino, koleanka, brat, teatr, ulica, Krakw, Francja,
lekarz, mama, dentysta, koci, rzeka, babcia, zima, szkoa, fryzjer, weekend,
droga, jezioro, rodzina, mur, park, lato, dyrektor, fontanna, plaa

I.2. WRACAM ZNAD MORZA OD RODZINY . DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 41

41

2012-01-06 00:05:29

IX. Podany tekst prosz uzupeni odpowiednimi przyimkami zramki.

podczas, ze, podczas, wzdu, u, do, od, u, do, do, obok, do, wok

(0) Podczas weekendu miaam wiele atrakcji. Bardzo przyjemnie spdziam czas. Wpitek
wieczorem poszam zprzyjacimi (1) ........ kina. Potem postanowilimy pj (2) ....... pubu
ichwil porozmawia. Niestety nie byo znami Michaa, bo ten weekend spdza (3) ..... Karoliny, ktra wanie wrcia (4) ...... Polski. Szlimy (5) ........ piknie owietlonej ulicy iprzygldalimy si zabytkowym kamienicom. (6) ........... Rynku stay jeszcze doroki. Wpubie (7) .......
nas siedzieli modzi Hiszpanie, zktrymi rozmawialimy po angielsku. Wsobot spaam (8)
....... poudnia. Potem umwiam si zmoj przyjacik Renat i(9) ...... niej wdomu spdziam cay wieczr. (10) .......... naszego spotkania przyszed chopak Renaty Adam iopowiada
bardzo ciekawe historie oswoich podrach. (11) ....... Renaty wrciam pno wnocy. Wniedziel odwiedzi mnie mj kuzyn, ktry wanie wrci (12) ...... Szwecji.

X. Prosz uporzdkowa sowa, tak aby powstao poprawne zdanie.


PRZYKAD:
szukaem, klucza, cay, wczoraj, dzie
Wczoraj cay dzie szukaem klucza.
1. moja, nigdy, komputera, babcia, nie uywaa
...........................................................................
2. przez, jego, szuka, trzy, brat, pracy, miesice
............................................................................
3. siostra, si, nasza, wody, boi
...............................................................................
4. cay, uczyli, psychologii, si, tydzie, egzaminu, do, z
................................................................................
5. snu, Weronika, i, potrzebuje, odpoczynku
..................................................................................
6. Patryk, ju, tej, sucha, razy, piosenki, trzy
..................................................................................
7. w, Ala, dentysty, godziny, u, zeszy, bya, czwartek, dwie
...................................................................................

42

Alez_tak_Gramatyka.indb 42

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:29

8. dzisiaj, si, do, wybieramy, teatru


....................................................................................
9. pochodzi, Rosji, Olga, z
.....................................................................................
10. Kinga, pracowali, w, podczas, restauracji, i, Jarek, lata
.....................................................................................

XI. Prosz uzupeni zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.


1. Prosz, to prezent dla ciebie (ty)! Naprawd?! Dla ................... ? Tak si ciesz!
2. Nie lubi Emilii! Jak moesz tak mwi, przecie ................... nie znasz!
3. Prosz, to adres dobrego okulisty. Musisz i do ................... jak najszybciej.
4. Zapraszamy was jutro wieczorem na kolacj. wietnie! Przyjdziemy do ................... koo
sidmej.
5. Nie bylicie jeszcze u................... Musicie koniecznie zobaczy nasze nowe mieszkanie.
6. Nie lubi ................... odwiedza. S tacy zarozumiali.
7. Nie widziaa swoich koleanek ju bardzo dawno. Musisz koniecznie do ...................
zadzwoni.
8. Nie moemy do ................... przyj. Nie bdzie ci przykro?
9. Prosz, musisz do ................... napisa. Bd si ociebie martwi.
10. Wykad profesora Maleckiego by bardzo interesujcy. Suchalimy ................... bardzo
uwanie.

XII. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Byam wczoraj usiostry. Ukogo bya wczoraj?
1. Nie znam tej modej poetki. ....................................................................................................................... ?
2. Nie zwiedziem tej redniowiecznej katedry. ...................................................................................... ?
3. W sobot pojechalimy do Zakopanego. .............................................................................................. ?
4. Marzena wrcia wanie zKanady. ........................................................................................................ ?
5. Ten dom stoi obok lasu. ............................................................................................................................... ?
6. Codziennie spacerowali wok parku. ................................................................................................... ?
7. Kwiaty rosy wzdu muru. ......................................................................................................................... ?

I.2. WRACAM ZNAD MORZA OD RODZINY . DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 43

43

2012-01-06 00:05:29

8. Wracam od koleanki. .................................................................................................................................. ?


9. Kupili album dla nauczycielki. .................................................................................................................. ?
10. Spdzi wakacje uprzyjaci. ..................................................................................................................... ?
11. Babcia Marka zrobia wspaniae pierogi. ............................................................................................. ?
12. Dom Nowakw stoi nad rzek. .................................................................................................................. ?

XIII. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Obok duego trawnika bya drka. Obok jakiego trawnika bya drka?
1. Nie lubi tego koloru. ............................................................................................................................. ?
2. Nie znamy japoskiej literatury. .............................................................................................................. ?
3. Ostatnio poszli do nowego kina. .............................................................................................................. ?
4. Byli uznanego lekarza. ................................................................................................................................ ?
5. Adrian wraca ze wietnego koncertu. .................................................................................................... ?
6. Nie jem gorzkiej czekolady. ....................................................................................................................... ?
7. Uywamy tylko telefonu komrkowego. ............................................................................................... ?
8. Uczyem si historii staroytnej. .............................................................................................................. ?
9. Id do nowo otwartego sklepu. ................................................................................................................. ?
10. Ta studentka przyjechaa zwojewdztwa wielkopolskiego. ............................................................
................................................................................................................................................................................. ?

44

Alez_tak_Gramatyka.indb 44

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:29

I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie


Celownik liczby pojedynczej imnogiej

A. Id wita Boego Narodzenia! Jakie prezenty kupi Kasia? Komu je da? Prosz poczy
myli zodpowiednimi obrazkami1.

A ten? Moe
mamie...? Nie,
mamie kupi
weniany. A ten
jedwabny dam
Ewie.

A Agnieszce,
Krzykowi i ich
dziecku? A braciom i siostrom?
Kupi im co
sodkiego.

A to kupi tacie.
Spodoba mu
si. O Afryce
i interesujca...

Babci Zosi?
A moe wujkowi
Staszkowi? Tak,
on j pije trzy razy
dziennie.

wiczenie przygotowane przez moj studentk Mari Kulanek.

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 45

45

2012-01-06 00:05:29

B. Prosz znale w tekcie wszystkie rzeczowniki i wpisa je w odpowiednie miejsce


wtabeli. Uwaga! Prosz nie zmienia formy.

rodzaj mski

rodzaj eski

Krzykowi

mamie

rodzaj nijaki
dziecku

liczba mnoga
braciom

---------------------------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

C. Prosz zaznaczy temat ikocwk kadego zrzeczownikw.


D. Prosz uzupeni tabel przykadami zpunktu B.
CELOWNIK
Biernik

Co zrobi?
1.

Co?

Komu?
r.m.taci -e

r.m.-owi

r..-e
Na wita
prezenty.
2.

r..-i

r.n.-u

l.mn.-om

46

Alez_tak_Gramatyka.indb 46

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:31

II
A. Prosz rozwiza krzywk:
1. Pani Kowalska i................. Kowalski.

2. Wierny przyjaciel czowieka.

3. Wszystkie kontynenty, morza ioceany.

4. Niedue zwierz zwsami, zjadajce myszy.

5. May mczyzna.

6. Rodzice to: matka i....................

7. W opozycji do anioa.

8. Siostra i....................

B. Jak kocwk maj wyrazy z krzywki w formie celownika liczby pojedynczej?


Prosz napisa te wyrazy wformie celownika liczby pojedynczej.
1. panu
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
6. ............................................................
7. ............................................................
8. ............................................................

III. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsca wtabelach. Prosz podkreli kolorem kocwki.
Tego dnia Zosia bya chora inie posza do szkoy. Patrzya przez okno iprzygldaa si starszemu panu, ktry dawa jedzenie maemu, czarnemu kotu. Pniej Zosia przygldaa si niesympatycznej dziewczynce, ktra kcia si ze swoim bratem, imiej nauczycielce, ktra sza
na spacer ze swoj klas. Potem Zosia zobaczya, jak wysoki, chudy chopiec pomaga maym,
smutnym dzieciom zdj plastikowy samolot zdrzewa. Po poudniu Zosia przygldaa si piegowatemu dziecku, ktre bawio si wpiaskownicy obok domu.

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 47

47

2012-01-06 00:05:31

CELOWNIK przymiotnik
r. mski

r. eski

r. nijaki

l. mnoga

starszemu

IV. Agata koleanka Kasi te zrobia list zakupw. Komu kupi prezent? Co kupi wprezencie? Prosz uzupeni2.

0. rkawiczki ------ mama

1. Agata kupi mamie rkawiczki. ........

1. krem do rk -------- babcia Ewa

2. .......................................................................

2. miseczka z porcelany ----- babcia Marysia

3. .......................................................................

3. ciepe skarpety ----- dziadek Janek

4. .......................................................................

4. kolczyki ----------- siostra

5. .......................................................................

5. pyta Turnaua ----------- Ola

6. .......................................................................

6. ksika o zwierztach ------- syn Oli

7. .......................................................................

7. torebka ----- kuzynka Ania

8. .......................................................................

8. obrazek ---- kuzyn Micha

9. .......................................................................

9. kolorowe kredki ---- dzieci Michaa

48

Alez_tak_Gramatyka.indb 48

wiczenie mojej studentki Marii Kulanek

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:31

V. Prosz wypeni formularz do Telewizyjnego koncertu ycze3.


yczenia (D.)

Komu? (C.)

pani Ani (pani Ania)


Wesoych
wit Boego
1. .................................... (mama)
Narodzenia,
2. .................................... (pan Jurek zKrakowa)
duo zdrowia, umiechu 3. .................................... (babcia Barbara)
iszczcia
wNowym Roku
4. .................................... (pan profesor Nowak)
5. .................................... (syn icrka wSydney)
6. ..................................... (siostra Magda zrodzin)
7. ..................................... (wnuki Ja iMagosia)

8. ..................................... (pastwo Kowal)

Kto yczy? (M.)


yczy John zKanady
syn Daniel zrodzin
rodzina Kowalskich
wnuczka Iza
zGdaska
Marek zWrocawia
rodzice
brat Filip zLondynu
dziadek ibabcia
zKatowic
przyjaciel
zWarszawy

VI. W tym roku wgrudniu pada nieg iwieje silny wiatr. Jak si czuj ludzie izwierzta
na ulicy?
Rzeczownikw wnawiasach prosz uy wcelowniku liczby pojedynczej, anastpnie zamieni te zdania na zdania zzaimkami osobowymi iwpisa je do tabeli. Prosz
pamita okolejnoci wyrazw.
0) (Micha) Michaowi jest zimno.

Jest mu zimno.

a) (Pan policjant) ..................................................


jest bardzo gorco.
b) (Dzieci) ................................................................
jest wesoo.
c) (Ptaki) ...................................................................
jest zimno.
d) (Pani wkiosku) .................................................
jest bardzo zimno.
e) (Koleanka) ........................................................
jest wsam raz.

wiczenie opracowane przez moj studentk Mari Kulanek.

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 49

49

2012-01-06 00:05:31

f) (Kolega) ................................................................
jest troch zimno.
g) (Student) .............................................................
jest ciepo.
h) (Robotnik) ..........................................................
jest gorco.

VII. Z podanych czasownikw prosz wybra te, po ktrych uywamy lub moemy uy
wzdaniu celownika.

poycza, szuka, pi, czyta, pokazywa, mie, gotowa, oglda, pisa,


robi, mwi, sucha, przyglda si, zna, dawa, wole, czeka na, prosi,
pomaga, sprzta, kocha, dzikowa, interesowa si, nosi, wynajmowa,
spotyka, my, potrzebowa, broni, ufa, bra, wierzy, podoba si,
kupowa, przeszkadza, yczy

0. poycza...........................
3. ...............................................
6. ..............................................
9. ..............................................
12. ...............................................
15. ..............................................
18. ...............................................

1. ..............................................
4. .............................................
7. ..............................................
10. ..............................................
13. ...............................................
16. ..............................................
19. ..............................................

2. ................................................
5. ................................................
8. ................................................
11. ................................................
14. ...............................................
17. ................................................

VIII. Z podanych wyrazw prosz uoy zdania wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Robert, podoba si, twj dom. Robertowi podoba si twj dom.
1. Ania, podoba si, twoja sukienka
...................................................................................................................................................................................
2. Marek, podoba si, nowy rower
...................................................................................................................................................................................
3. Beata, podoba si, ostatni lm
...................................................................................................................................................................................
4. Siostra, podoba si, nowe ksiki
...................................................................................................................................................................................

50

Alez_tak_Gramatyka.indb 50

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

5. Babcia, podoba si, ta pyta


...................................................................................................................................................................................
6. Dziadek, podoba si, pikne kwiaty
...................................................................................................................................................................................

IX. Prosz uporzdkowa sowa, tak aby powstao poprawne zdanie.


PRZYKAD:
Podoba si, Markowi, Krakw
Markowi podoba si Krakw
1. si, przyglda, Robert, dziewczynie, piknej
...................................................................................................................................................................................
2. dziecku, ksik, czyta, ojciec, wieczorem
...................................................................................................................................................................................
3. Krysia, mieszkanie, kolegi, wynajmuje, kuzynowi
...................................................................................................................................................................................
4. Basia, wczoraj, pani, starszej, pomoga
...................................................................................................................................................................................
5. pienidze, Wojtek, siostrze, poyczy
...................................................................................................................................................................................
6. naszej, dalimy, pikn, koleance, ksik
...................................................................................................................................................................................
7. zawsze, mojemu, ufa, mog, bratu
...................................................................................................................................................................................
8. w, Ala, prawd, kocu, przyjacice, swojej, powiedziaa
...................................................................................................................................................................................
9. wnukom, pyszne, zrobia, ciasto, babcia
...................................................................................................................................................................................
10. ugotowaa, swoim, wspaniay, dzieciom, mama, obiad
....................................................................................................................................................................................
11. Adrian, wierzy, swojemu, moe, przyjacielowi
....................................................................................................................................................................................
12. Piotrek, zadanie, z, koleance, napisa, klasy
....................................................................................................................................................................................

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 51

51

2012-01-06 00:05:32

13. Iza, ssiadce, posprztaa, mieszkanie, chorej


....................................................................................................................................................................................
14. okna, Witek, wujkowi, umy, starszemu
....................................................................................................................................................................................
15. w, ci, rod, kupiam, pyt, Turnaua, Grzegorza
....................................................................................................................................................................................

X. Prosz zmieni podane zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Pani nie moe je tustego misa. Pani nie wolno je tustego misa.
1. Robert nie moe jedzi na nartach
..........................................................................
2. Basia nie moe pali.
.........................................................................
3. Pawe nie moe pi alkoholu.
...........................................................................
4. Nie moesz zaywa tego lekarstwa.
.............................................................................
5. Karol nie moe tak dugo pracowa przy komputerze.
.....................................................................................
6. Babcia nie moe jedzi wgry.
.......................................................................................
7. Dziecko nie moe dugo oglda telewizji.
.......................................................................................
8. On nie moe przebywa na socu.
...........................................................................................

XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw, przymiotnikw


izaimkw.
PRZYKAD:
Poyczyam Ance (Anka) t ksik.
Lubi poycza swoje rzeczy (1) ........................................................................... (mj dobry kolega).
Czsto te daj prezenty (2) ......................................................... (swoja rodzina). Zwykle mwi

52

Alez_tak_Gramatyka.indb 52

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

(3)........................ (rodzina), e j kocham. Najbardziej ufam (4) .................................................... (mj


brat). Lubi przyglda si (5) ........................................... (swj pies) i(6) ................................... (may
kot), kiedy si bawi. (7) ....................................................... (moja przyjacika) podoba si mj dom
na wsi ite chciaaby si wyprowadzi zmiasta. Czasami pomagam (8) .......................... (babcia) i(9) ............................... (dziadek) wogrodzie. Wieczorami czytam (10) ........................... (dzieci)
ksiki. Ostatnio kupiam (11) ................................... (crka) interesujc ksik, a(12) ..................
.......................... (syn) ciekawy lm.

XII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw, przymiotnikw


izaimkw.
PRZYKAD:
Chtnie dam ci (ty) t ksik.
Robert czsto mwi (1) ......................................................................... (swoja dziewczyna) mie rzeczy
idaje (2) ....................... (ona) drogie prezenty. (3) ............................... (brat) poycza zwykle pienidze, bo duo zarabia. Najbardziej podobaj (4) ...................................... (on) si szybkie samochody.
Robert lubi te przyglda si (5) ................................................. (pikny zabytek l.mn.). Wieczorami odwiedza dziadkw iczsto pokazuje (6) ......................... (babcia) wspaniae zdjcia, ktre
sam robi. (7) ....................................... (Robert) nie przeszkadza, e duo pracuje, poniewa lubi
swoj prac. Marzy te, eby kupi (8) .......................................... (rodzice) domek wgrach.

XIII. Prosz rozwiza test wparach. Jaki jeste? Jaki bdziesz wnowym roku? Prosz
dokoczy zdania4.
1. Lubi pomaga

a) rodzicom
b) wsplokatorom
c) wszystkim ludziom
d) adna odpowied nie jest prawidowa

2. Ufam

a) mamie
b) przyjacielowi / przyjacice
c) wszystkim ludziom
d) adna odpowied nie jest prawidowa

3. Oswoim problemie powiem a) siostrze / bratu


b) przyjacice / przyjacielowi
c) a), b), atake innym znajomym
d) adna odpowied nie jest prawidowa
4

wiczenie przygotowane przez moj studentk Mari Kulanek.

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 53

53

2012-01-06 00:05:32

4. Mj najdroszy prezent oddam

a) rodzicom
b) przyjacielowi / przyjacice
c) biednym ludziom
d) adna odpowied nie jest prawidowa

Osoba zadajca pytania zaznacza odpowiedzi i na kocu wybiera jedn z czterech


charakterystyk.
Najwicej
odpowiedzi a)

Najwicej
odpowiedzi b)

Najwicej
odpowiedzi c)

Najwicej
odpowiedzi d)

Jeste osob bardzo


rodzinn. Pomagasz
rodzicom, ufasz
rodzestwu. Dla
innych jednak jeste
zbyt zamknity.
Czas to zmieni!

Gratulacje,
masz przyjaci!
Pamitaj, eby im
pomaga idba
onich bardzo
troskliwie.

Cay wiat to Twj


dom, wszyscy ludzie
to przyjaciele.
Wszdzie czujesz si
dobrze. Wnowym
roku sprbuj pomc
Twoim najbliszym
issiadom.
O wanych sprawach mw tylko
przyjacioom.

Albo jeste
bardzo tajemniczy, albo bardzo
nieszczliwy. Nie
ufasz rodzinie, znajomym, przyjacielowi. Nie masz przyjaciela? Czas to
zmieni.

XIV. Zaimka wnawiasie prosz uy wformie celownika.


PRZYKAD:
Nie chcia jej (ona) tego powiedzie.
1. Marcin przyglda si ................. (ona) przez kilka minut. Bya naprawd interesujc
dziewczyn.
2. Wybaczam ............... (ty) powiedziaa Marysia do Pawa.
3. Patryk przesta ................. (oni) wierzy.
4. Basia ju .................... (my) nie ufa.
5. Musimy ...................... (wy) pomc.
6. Nie podoba .................. (ja) si twoje zachowanie.
7. ............. (ja) nie poyczye tej ksiki, a ......................... (on) poyczye.
8. ....................... (ty) ju nigdy nic nie powiem.
9. Dzikuj ........................ (wy) bardzo.
10. yczymy .................. (on) duo szczcia.
11. Czy moecie ..................... (my) to wytumaczy?

54

Alez_tak_Gramatyka.indb 54

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

XV. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Jurkowi podoba si ten lm. Komu podoba si ten lm?
1. Patryk przyglda si obrazowi. .................................................................................................................?
2. Kinga ufa swojej koleance. .......................................................................................................................?
3. Wiktoria pomoga choremu koledze. .....................................................................................................?
4. Kupilimy babci pantoe. ...........................................................................................................................?
5. Nauczycielka czytaa dzieciom bajk. ....................................................................................................?
6. Opowiedziaem bratu t przygod. .........................................................................................................?
7. Mwiem otym rodzicom. ..........................................................................................................................?
8. Przygldalimy si piknemu zamkowi. ...............................................................................................?
9. Modsza siostra cigle przeszkadza Bartkowi. ...................................................................................?
10. Pokazali kolegom zdjcia. ...........................................................................................................................?

XVI. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Robert przyglda si maemu kotu. Jakiemu kotu przyglda si Robert?
1. Wiktor pomg sympatycznemu panu. .................................................................................................?
2. Ufam dowiadczonym ludziom. ...............................................................................................................?
3. Wierz starszej koleance. ..........................................................................................................................?
4. Czytaam ksik maym dzieciom. ........................................................................................................?
5. Wynajlimy pokj miej dziewczynie. .................................................................................................?
6. Marcel poyczy pienidze nieuczciwemu czowiekowi.
.................................................................................................................................................................................?
7. Kupiam prezenty bliskiej rodzinie. ........................................................................................................?
8. Kwiaty dam yczliwemu lekarzowi. ........................................................................................................?
9. yczymy zdrowia choremu dziecku. ......................................................................................................?
10. Karolina pokazaa drog obcej pani. ......................................................................................................?

I.3. DAM KWIATY MOJEJ DZIEWCZYNIE. CELOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 55

55

2012-01-06 00:05:32

I.4. Kocham jzyk polski


Biernik liczby pojedynczej

I. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsce wtabelkach. Prosz podkreli kolorem kocwki.
Beata mieszkaa zrodzicami wniewielkim domu blisko duego miasta. Beata miaa modsz
siostr istarszego brata. Lubia maego czarnego kota iduego brzowego psa. Na niadanie
jada zawsze pyszn kanapk zczekolad ipia gorce mleko. Do szkoy jedzia na rowerze.
Po poudniu odrabiaa zadanie domowe. Wieczorem ogldaa lm przyrodniczy. Potem czsto rozmawiaa zkoleank przez telefon.

BIERNIK rzeczownik
rodzaj mski
ywotny

rodzaj eski

rodzaj nijaki

siostr

nieywotny

BIERNIK przymiotnik
rodzaj mski
ywotny

rodzaj eski

rodzaj nijaki

modsz

nieywotny

56

Alez_tak_Gramatyka.indb 56

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

II
A. W tabeli prosz znale czasowniki, po ktrych uywamy biernika, anastpnie poczy
je logicznie zodpowiednim wyrazem wformie biernika. Poniej prosz napisa zdania.
czytam1

maluje2

piszemy3

sok4

obiad5

szukam6

macie7

telewizj8

zna9

czekamy na10

interesujesz si11

kocha12

zajmujesz si13

ucz si14

zadanie15

potrzebujesz16

przygldacie si17

robi18

jzyk angielski19

ogldaj20

obraz21

pij22

gazet23

sucham24

boj si25

list 26

nauczyciela 27

samochd 28

jecie29

dziewczyn 30

PRZYKAD:
1 23
Czytam gazet.
1. ......................................
....................................................................................................................................................................................
2. ......................................
....................................................................................................................................................................................
3. ......................................
....................................................................................................................................................................................
4. ......................................
....................................................................................................................................................................................
5. ......................................
....................................................................................................................................................................................
6. ......................................
....................................................................................................................................................................................
7. ......................................
....................................................................................................................................................................................
8. ......................................
....................................................................................................................................................................................
9. ......................................
....................................................................................................................................................................................
10. ......................................
....................................................................................................................................................................................

I.4. KOCHAM JZYK POLSKI. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 57

57

2012-01-06 00:05:32

B. Ktre czasowniki nie maj pary? Dlaczego?


1. .........................................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................................................................................
7. .........................................................................................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................................................................................

III. Z podanych czasownikw prosz wybra te, po ktrych uywamy biernika.

je, szuka, pi, opiekowa si, mie, lubi, ba si, oglda, czyta, pisa, robi,
uczy si, sucha, sysze, widzie, zna, dawa, zajmowa si, gotowa, wole,
czeka na, prosi, pomaga, przyglda si, sprzta, kocha, interesowa si,
nosi, uprawia, spotyka, my, potrzebowa, broni, ufa, bra
0. Je .......................................
3. .................................................
6. .................................................
9. .................................................
12. ...............................................
15. ...............................................
18. ...............................................
21. ...............................................

1. .................................................
4. ................................................
7. .................................................
10. ..............................................
13. ...............................................
16. ..............................................
19. ..............................................
22. ..............................................

2. .................................................
5. .................................................
8. .................................................
11. ................................................
14. ...............................................
17. ................................................
20. ..............................................

IV. Prosz wybra odpowiednie sowa zramki inapisa, co kupujemy wjakim sklepie. Prosz pamita oodpowiedniej formie.

syrop, chleb, krem, pika, gazeta, mapa, tort, piercionek, iga, dugopis, maso,
pralka, ry, ciasto, wstka, aspiryna, szampon, bilet tramwajowy, ksika,
telewizor, rakieta, obrczka, zeszyt, buka, puder, mikrofalwka, ser, ciastko,
atlas, rower, czasopismo, plaster, rogalik, wczka, gumka do mazania, naszyjnik

W aptece moemy kupi syrop, aspiryn, plaster.


1. W piekarni moemy kupi ...........................................................................................................................

58

Alez_tak_Gramatyka.indb 58

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

2. W sklepie spoywczym moemy kupi ...................................................................................................


3. W perfumerii moemy kupi .......................................................................................................................
4. W pasmanterii moemy kupi ....................................................................................................................
5. W sklepie papierniczym moemy kupi .................................................................................................
6. W ksigarni moemy kupi .........................................................................................................................
7. W sklepie AGD moemy kupi ...................................................................................................................
8. W cukierni moemy kupi ............................................................................................................................
9. Ujubilera moemy kupi ..............................................................................................................................
10. Wkiosku moemy kupi ...............................................................................................................................
11. Wsklepie sportowym moemy kupi ......................................................................................................

V. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


W (0) rod (roda) Elbieta przysza do domu pno wieczorem. Zjada (1) ....................
(kanapka) zpomidorem iwypia (2) ................. .......................... (gorce mleko). Potem wczya
(3) ................................ (telewizor) iobejrzaa (4) ......................... ............................... (interesujcy lm)
ozwierztach. Bardzo lubia (5) ...... ........................ (ten program), poniewa bya psychologiem
zwierzcym. Miaa wdomu (6) ..............., ...................... i............................ (pies, kot, papuga). Wszystkie zwierzta bardzo si lubiy. Elbieta daa (7) ........................ (jedzenie) zwierztom izabraa
(8) ................ ........................ (pies Fred) na (9) ......................... (spacer). Kiedy wrcia ze spaceru,
wzia (10) ....................... (prysznic), przeczytaa (11) ...................... ........................ (ciekawy artyku) wgazecie, chwil rozmawiaa przez (12) ............................ (telefon) iwkocu okoo pnocy
posza spa.

VI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


Kamil jutro pierwszy raz jedzie zkolegami na (0) obz (obz), nad (1) .................. (jezioro).
Bdzie mieszka pod namiotem. Bdzie te pywa aglwk, opala si ikpa si wjeziorze. Kamil cieszy si, bo bardzo lubi (2) ............................ (Pawe) i(3) ...................... (Marek), aoni
te jad. Kamil musi spakowa (4) ................ .................... (duy plecak). Musi zabra (5) ...............
.................... (may namiot), (6) ....................... ......................... (dobra latarka) i(7) ................. .......................
(ciepy piwr). Martwi si tylko, poniewa zobaczy (8) ................... (mama) i(9) .......................
(tata) dopiero za (10) .......................... (miesic). Kamil kocha te (11) ................ ............. ....................
(swj pies Kajtek). Bdzie za nim tskni. Na obozie chopcy bd gra w(12) ............................
(koszykwka) iw(13) ................................. (siatkwka). Kamil zabiera te (14) ...................................
.............................. (ulubiona ksika).

I.4. KOCHAM JZYK POLSKI. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 59

59

2012-01-06 00:05:32

VII. Prosz odpowiednio poczy wyrazy zkolumn A, BiC.


A
0. czeka
1. paci
2. prosi
3. i
4. jecha
5. martwi si
6. mie egzamin
7. gra
8. rozmawia

B
w
przez
za
o
za
na
na
nad
o

C
telefon
miesic
urlop
koszykwk
kaw
morze
przystanek
dziecko
klucz

PRZYKAD:
Czeka na urlop.
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
5. ..............................................................................................................
6. ..............................................................................................................
7. ..............................................................................................................
8. ..............................................................................................................

VIII. Wyrazy zramki prosz wpisa wpoprawnej formie wodpowiednie miejsca wtabeli.
Niektre wyrazy mona wstawi wdwa miejsca. Prosz uwaa na przyimki.

uniwersytet, godzina, wykad, moment, jezioro, wykad, film, rok, przystanek,


obiad, tydzie, kurs, chwila, lekcja, granica, gra, chleb, morze, ulica, minuta,
kawa, konferencja, ksika, dworzec, lotnisko, babcia, brat, woda, stadion,
mecz, miesic, d, ka, tydzie, dwr, lody, koncert, poczta, lodowisko, ocean

60

Alez_tak_Gramatyka.indb 60

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

Dokd?
na

Kiedy?

Jak dugo?

Po kogo / co?

Na co?

za

przez

po

na

godzin

godzin

chleb

kaw

uniwersytet

za

nad
wod

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami zramki.

na, przez, na, przez, za, po, na, na, na

Zuzanna dugo rozmawiaa (0) przez telefon. Popatrzya na zegarek. (1) ............ godzin
musiaa pj (2) .......... siostr (3) ........... dworzec. Siostra przyjedaa zGdaska, aZuzanna
nie widziaa jej (4) ........... cay miesic. Dziewczyna pomylaa, e powinna zaprosi siostr
do restauracji (5) ........... obiad. Po obiedzie mogyby pj (6) ............ pikny spacer (7) ............
krakowski Rynek. Wczoraj Zuzanna zarezerwowaa te bilety (8) ......... bardzo dobry spektakl
wteatrze.

X. Podany tekst prosz uzupeni odpowiednimi przyimkami zramki.

o, przez, przez, przez, o, na, na, na, na, o, na, przez

Pan Kowalski wszed do hotelu ipoprosi (0) oklucz. Zapyta te (1) .......... wiadomoci dla
niego. Recepcjonista odpowiedzia (2) ......... pytanie pana Kowalskiego bardzo uprzejmie.
Potem Kowalski przeszed (3) .......... hol iwszed (4) ........ drugie pitro. Gdy wszed do pokoju,
zadzwoni do swojej ony idugo rozmawia (5) ........... telefon. Potem patrzy (6) ......... okno.

I.4. KOCHAM JZYK POLSKI. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 61

61

2012-01-06 00:05:32

Wkocu zadzwoni do recepcji ipoprosi (7) ....... wod mineraln do pokoju. (8) ........ chwil
przeglda dokumenty. Przyjecha do Gdaska (9) ...... konferencj. Wieczorem pan Kowalski by zaproszony (10) ........ kolacj do eleganckiej restauracji. Po kolacji chcia jeszcze pj
(11)........ koncert muzyki dawnej.

XI. Prosz wybra zramki odpowiedni rzeczownik idopisa go do czasownika iprzyimka.


Prosz pamita odobrej formie gramatycznej.

maso, telefon, pytanie, zdrowie, rachunek, koncert, pitro, granica, morze,


ulica, okno, kawa
rozmawia przez telefon
1. przechodzi przez .............................................................................................
2. prosi o .................................................................................................................
3. patrze przez ......................................................................................................
4. odpowiada na ...................................................................................................
5. jecha nad ............................................................................................................
6. pyta o ...................................................................................................................
7. zaprasza na ........................................................................................................
8. wyjeda za .......................................................................................................
9. wchodzi na ........................................................................................................
10. paci za ................................................................................................................
11. i po ......................................................................................................................

XII. Prosz uporzdkowa sowa tak, aby powstao poprawne zdanie.


PRZYKAD:
lubi, przez, dugo, Marek, telefon, rozmawia
Marek lubi dugo rozmawia przez telefon.
1. zapacia, kaw, Beata, za
...................................................................................................................................................................................
2. sobot, na, w, basen, poszlimy
...................................................................................................................................................................................
3. o, koleg, profesor, naszego, pyta
...................................................................................................................................................................................

62

Alez_tak_Gramatyka.indb 62

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

4. koncert, czeka, publiczno, na, pianisty, wspaniaego


...................................................................................................................................................................................
5. dziecko, martwi, rodzice, swoje, o, si
...................................................................................................................................................................................
6. wasz, prosili, adres, o
...................................................................................................................................................................................
7. Renata, lm, z, posza, niedziel, Dominikiem, w, na
...................................................................................................................................................................................
8. obiad, babcia, nas, na, zaprosia, czwartek, w
...................................................................................................................................................................................
9. pj, przedstawienie, czy, na, chciaaby, wtorek, we
...................................................................................................................................................................................
10. Bielecka, konferencj, wyjechaa, pani, na
...................................................................................................................................................................................

XIII. Prosz uzupeni zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.


0. Bardzo was (wy) lubimy. Czy wy te nas (my) lubicie?
1. To jest wietna ksika. Znasz ...........?
2. Olek bardzo lubi Kasi, chocia zawsze tak dugo na .......... czeka!
3. Dlaczego nie ma dzisiaj Tomasza? Zapytaj o..........!
4. Uwaajcie wgrach! Bdziemy si o.......... martwi.
5. Znasz .......? Tak, to przecie dyrektor Muszyski.
6. Nie czekaj na ............ Wrc bardzo pno.
7. Widziae te lmy? Tak, widziaem ........ Nie podobay mi si.
8. Znacie ..........? Nie, nigdy nie spotkalimy tych studentw.
9. Nie mog duej na .......... (oni) czeka. Nie mam czasu.

XIV. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Czekam na siostr. Na kogo czekasz?
1. Lubimy kuchni francusk. .................................................................................?
2. Znam tego sawnego artyst. .................................................................................?

I.4. KOCHAM JZYK POLSKI. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 63

63

2012-01-06 00:05:32

3. Pytalimy ot starsz pani. .................................................................................?


4. Martwi si oprac. .................................................................................?
5. Zapacilimy za wycieczk zagraniczn. .................................................................................?
6. Jad na dworzec po babci. .................................................................................?
7. Odpowiedzielimy na list. .................................................................................?
8. Prosiem dyrektora ourlop. .................................................................................?
9. Przygotowuj referat. .................................................................................?
10. Uwielbiaj kino woskie. .................................................................................?

XV. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Elbieta nosi zawsze krtk spdnic. Jak spdnic nosi zawsze Elbieta?
1. Czekam na szybk odpowied. .................................................................................................................?
2. Prosilimy ogorce kakao. .........................................................................................................................?
3. Pytali onowego studenta. ...........................................................................................................................?
4. Lekarze operowali mae dziecko. .............................................................................................................?
5. Robert zna wspczesnego poet. ............................................................................................................?
6. Pastwo Ciszewscy zarezerwowali egzotyczn wycieczk.
.................................................................................................................................................................................?
7. Poszedem na lm sensacyjny. ..................................................................................................................?
8. Marta zwiedza zabytkowe miasto. ...........................................................................................................?
9. ukasz bierze zawsze ogromn walizk. ...............................................................................................?
10. Na niadanie zwykle jemy ciemny chleb. .............................................................................................?

64

Alez_tak_Gramatyka.indb 64

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:32

I.5. Tskni za przyjacimi


Narzdnik liczby pojedynczej imnogiej

I. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsce wtabelkach. Prosz podkreli kolorem kocwki.
Pan Grzegorz jest bardzo przystojnym mczyzn. Jest lekarzem ipracuje wduej klinice pod
Poznaniem. Jego ona ma na imi Helena. Helena jest interesujc kobiet. Grzegorz iHelena
s dobran par. Maj trzech synw. Ich synowie s grzecznymi imdrymi dziemi. Chodz
do szkoy is pilnymi uczniami. Codziennie rano caa rodzina je razem niadanie. Zwykle
jedz chleb zdemem ipij kaw zmlekiem. Grzegorz iHelena jed do pracy samochodami,
adzieci jed autobusem. Grzegorz interesuje si lmem iastronomi, chopcy interesuj si
przede wszystkim sportem, aHelena przepada za literatur skandynawsk. Helena zajmuje
si te domem, aGrzegorz zajmuje si ogrodem. Chopcy opiekuj si psem izotymi rybkami
wakwarium. Dom Grzegorza iHeleny jest duy. Przed domem jest gara, aza domem bardzo
zadbany ogrd. Midzy ich domem adomem ssiadw jest niewielkie boisko do koszykwki.
Helena, Grzegorz isynowie co roku spdzaj wakacje nad ciepym morzem.

NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ rzeczownik


rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

Poznaniem

kobiet

mlekiem

NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ przymiotnik


rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

przystojnym

interesujc

ciepym

I.5. TSKNI ZA PRZYJACIMI. NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 65

65

2012-01-06 00:05:33

NARZDNIK LICZBY MNOGIEJ


rzeczownik

przymiotnik

uczniami

pilnymi

II. Prosz znale wtekcie wszystkie wyraenia przyimkowe znarzdnikiem (przyimek


+ narzdnik).
PRZYKAD:
pod Poznaniem
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................

III
A. W tabeli prosz znale czasowniki, po ktrych uywamy (moemy uy) narzdnika,
anastpnie poczy je logicznie zodpowiednim wyrazem wformie narzdnika. Poniej prosz napisa zdania.
interesuj si1

maluje2

piszemy3

krajem4

yk5

szukam6

jedziecie7

telewizj8

zna9

czekamy na10

interesujesz si11

kocha12

zajmujesz si13

ucz si14

lmem15

potrzebujesz16

przepadacie za17

tskni za18

farbami19

ogldaj20

domem21

pij22

sportem23

opiekuj si24

boj si25

suchacie26

pirem27

samochodem 28

jecie29

kotem30

PRZYKAD:
1 23
Interesuj si sportem.

66

Alez_tak_Gramatyka.indb 66

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:33

1. ......................................
....................................................................................................................................................................................
2. ......................................
....................................................................................................................................................................................
3. ......................................
....................................................................................................................................................................................
4. ......................................
....................................................................................................................................................................................
5. ......................................
....................................................................................................................................................................................
6. ......................................
....................................................................................................................................................................................
7. ......................................
....................................................................................................................................................................................
8. ......................................
....................................................................................................................................................................................
9. ......................................
....................................................................................................................................................................................

B. Ktre czasowniki nie maj pary? Dlaczego?


1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
9. ...............................................................
10. ...............................................................

I.5. TSKNI ZA PRZYJACIMI. NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 67

67

2012-01-06 00:05:33

IV. Prosz przeczyta informacje wtabelce inapisa, kto si czym interesuje ikto si czym
nie interesuje.
Imi

Czym si interesuje?

Czym si nie interesuje?

Julka

literatura amerykaska, tenis,


jzyki obce

lekkoatletyka, narciarstwo,
samochody

Bartek

woskie kino, podre,


komputery

teatr, rzeba, pika nona

Marta

psychologia, gotowanie,
muzyka rockowa

malarstwo, zyka, sport

Kacper

koszykwka, kultura Indian,


technika

biologia, balet, opera

PRZYKAD:
Julka interesuje si literatur amerykask, tenisem ijzykami obcymi, anie interesuje si
lekkoatletyk, narciarstwem isamochodami.
1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................

V. Prosz przeczyta informacje wtabelce inapisa zdania otych osobach.


Imi

Kim
jest?

Czym
si
intere
suje?

Walter Niemiec sport


Marie

Francuzka

Magda Polka
Milan

Czym
si
zajmuje?
zyka

Gdzie Co pije Czym


Kim / Czym
Za
Za
na
pisze?
czym jedzi? czym / czym spdza
niasi
za kim prze- waopietskni? pada? kacje? danie?
kuje?
chomik rower

muzyka tumaczenie

kot

teatr

dziecko samochd

Sowak lm

psychologia

wakacje ciasta morze

autobus rodzice

informa- papuga tramtyka


waj

lody

ocean

kawa +
mleko

piro

woda +
sok

dugopis

chopak czeko- rzeka


lada

herbata owek
+ cukier

podre owoce jezioro

kawa +
mietanka

amaster

PRZYKAD:
Walter jest Niemcem, interesuje si sportem, zajmuje si zyk, opiekuje si chomikiem, jedzi rowerem, tskni za wakacjami, wakacje spdza nad morzem, na niadanie pije kaw zmlekiem, pisze pirem.

68

Alez_tak_Gramatyka.indb 68

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:33

1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................

VI. Prosz uzupeni poniszy tekst poprawnymi formami podanych wyrazw.


Karolina jest (0) Polk. Jest (1) ..................., ........................, ........................ (niska, szczupa, dziewczyna). Jej chopak jest (2) ......................... ............................... (przystojny Hiszpan). Ma na imi Carlos. Carlos od dawna mieszka wPolsce. Bardzo mu si tu podoba. Carlos jest (3) ...........................
(informatyk) izajmuje si (4) ............................. ................................. (program komputerowy l.mn.).
WPolsce przepada za (5) ............................. (bigos) i(6) ........................ ........................... (barszcz czerwony) (7) z.............................. (uszko l.mn.). Jednak czsto tskni za (8) ................................, ...........
...................... i................................ (Hiszpania, soce, owoc l.mn.). Najbardziej tskni (9) ...............
................. (zima), kiedy nie ma soca ijest zimno. Karolina interesuje si (10) ..............................
...... (jzyk obcy l.mn.). Nie ma jednak duo czasu na nauk, gdy trzy razy wtygodniu opiekuje si (11) .................... ........................ (mae dziecko). Wten sposb zarabia pienidze. Karolina
iCarlos lubi te zwierzta. Czsto zajmuj si (12) ....................... .......................... (bezdomny kot
l.mn.). Na niadanie pij kaw z(13) ............................... (mleko) ijedz buki z(14) .........................
(ser). (15) ....................... (lato) wolny czas spdzaj nad (16) .......................... (woda). Czsto te jed (17) ............................ (rower l.mn.).

VII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami zramki.

nad, z, ze, pod, za, nad, przed, midzy, za

Pokj by duy ijasny. (0) Nad stoem wisiaa adna lampa. (1) ............ krzesem spa rudy kot.
(2) ............ oknem kady mg zobaczy pikny park (3) ............ starymi drzewami. (4) ............ kiem wisiay cenne obrazy, a(5) ............ kiem lea mikki dywan. (6) ............ szaf abiurkiem
sta wygodny fotel. Kasia przepadaa (7) ............ tym pokojem. Czua si tu wspaniale. Czsto
siedziaa na fotelu ipia herbat (8) ............ cytryn.

I.5. TSKNI ZA PRZYJACIMI. NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 69

69

2012-01-06 00:05:33

VIII. Prosz uzupeni zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.


0. Czy mog i zwami (wy) do kina?
1. Oczywicie, e moesz i z............
2. To jest may biedny piesek. Musz si ............ zaopiekowa!
3. Zupa pomidorowa to najlepsza zupa na wiecie. Przepadamy za ..............!
4. Wiesz, e Marek ci bardzo lubi? On naprawd si ............ interesuje.
5. Nie chc i tam sama, prosz ci, chod ze ............
6. Rafa iLuiza s bardzo mili. Jad z............ nad morze.
7. Nie mog wogle spa. Nade ............ mieszkaj ludzie, ktrzy bardzo gono si
zachowuj.
8. Tymi kwiatami nikt si nie opiekuje. Musz si ............. zaj.

IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Micha poszed do kina zAl. Zkim poszed do kina Micha?
1. Jarek zajmuje si ogrodem .........................................................................................................................?
2. Agnieszka przepada za kinem. .................................................................................................................?
3. Piotrek jest straakiem. ................................................................................................................................?
4. Bogdan tskni za Edyt. ...............................................................................................................................?
5. Chopcy interesuj si siatkwk. ...........................................................................................................?
6. Kinga interesuje si Wojtkiem. ................................................................................................................?
7. Marzena opiekuje si babci. ....................................................................................................................?
8. Micha jedzi do pracy samochodem. ....................................................................................................?
9. Dominik pisze pirem. .................................................................................................................................?
10. Jadwiga pije kaw zcukrem. .....................................................................................................................?

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Wiktoria spotyka si zprzystojnym chopcem. Zjakim chopcem spotyka si Wiktoria?
1. Weronika interesuje si lmem japoskim. ........................................................................................?
2. Patrycja zajmuje si maym dzieckiem. ................................................................................................?

70

Alez_tak_Gramatyka.indb 70

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:33

3. Marcin tskni za soneczn pogod. ......................................................................................................?


4. Robert przepada za lodami waniliowymi. ............................................................................................?
5. Dziewczyny umawiaj si zinteligentnymi chopcami.
.................................................................................................................................................................................?
6. Witek interesuje si literatur hiszpask. .........................................................................................?
7. Przemek zajmuje si psychologi spoeczn. .....................................................................................?
8. Chopcy tskni za dalekimi podrami. .............................................................................................?
9. Za starym domem by duy ogrd. .........................................................................................................?
10. Midzy piknymi kwiatami siedzia kot. ..............................................................................................?

I.5. TSKNI ZA PRZYJACIMI. NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 71

71

2012-01-06 00:05:33

I.6. WKrakowie, na Rynku


Miejscownik liczby pojedynczej imnogiej

I. W tabeli prosz znale pary rzeczownikw wformie mianownika imiejscownika. Poniej prosz napisa te pary wraz zprzyimkiem.
przystanek1

w teatrze2

dach3

w kinie4

azienka5

pudeko6

dom7

kuchnia8

w tramwaju9

miasto10

rg11

noga12

babcia13

samochd14

st15

niebo16

biurko17

szafa18

na niebie19

na rogu20

na przystanku21

o babci22

kino23

na stole24

w szae 25

na dachu26

w miecie27

teatr28

tramwaj29

na biurku30

na nodze24 w kuchni25

w pudeku36

w samochodzie31 w azience32

w domu33

PRZYKAD:
121
przystanek na przystanku
1. ...............................................................

..................................................................

2. ...............................................................

..................................................................

3. ...............................................................

..................................................................

4. ...............................................................

..................................................................

5. ...............................................................

..................................................................

6. ...............................................................

..................................................................

7. ...............................................................

..................................................................

8. ...............................................................

..................................................................

9. ...............................................................

..................................................................

10. ...............................................................

..................................................................

11. ...............................................................

..................................................................

12. ...............................................................

..................................................................

13. ...............................................................

..................................................................

14. ...............................................................

..................................................................

15. ...............................................................

..................................................................

72

Alez_tak_Gramatyka.indb 72

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:33

16. ...............................................................

..................................................................

17. ...............................................................

..................................................................

II. Rzeczowniki zwiczenia Iwformie miejscownika prosz wpisa wodpowiednie miejsca wtabeli.
MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

-e
w teatrze

-e
w szae

-e
w kinie

-u
na przystanku

-i
o babci

-u
w pudeku

UWAGA! WYJTEK! ..............................................................................................................................................

III. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsce wtabelce.


W duym, prostoktnym pokoju sta okrgy st. Obok niego stay cztery krzesa. Wrogu
pokoju stao biurko. Na tym starym, drewnianym biurku leao kilka ksiek. Po lewej stronie
staa sofa wkolorze zielonym. Na zielonej, mikkiej soe byy trzy czerwone poduszki. Na jasnej pododze lea kolorowy dywan. Na kolorowym dywanie spa ogromny czarno-biay pies.
MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ przymiotnik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

duym

lewej

starym

I.6. WKRAKOWIE, NA RYNKU. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 73

73

2012-01-06 00:05:33

IV. Z podanego tekstu prosz wypisa podkrelone sowa idopisa do nich form mianownika liczby pojedynczej.
Krajobraz by bardzo adny. (0) Na zielonych pagrkach stay domki. (1) Wmaych domkach (2)
przy stoach siedzieli ludzie irozmawiali. W(3) czystych oknach stay kolorowe kwiaty. (4) Przy
drewnianych chatach byy niewielkie ogrdki.(5) Wogrdkach rosy kwiaty iwarzywa. (6) Na
starych drzewach siedziay ptaki igono pieway. (7) Przy biaych cianach wygrzeway si koty.
PRZYKAD:
(na) zielonych pagrkach zielony pagrek
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................

V. Prosz odpowiedzie na pytania, korzystajc zwyrae zramki.

apteka, cukiernia, piekarnia, ksigarnia, kwiaciarnia, sklep spoywczy, sklep


obuwniczy, sklep odzieowy, drogeria, sklep AGD, sklep papierniczy

PRZYKAD:
Gdzie kupie ksik? Wksigarni.
1. Gdzie kupie aspiryn? .................................................................................................................................
2. Gdzie kupia re?...........................................................................................................................................
3. Gdzie kupia sweter? ......................................................................................................................................
4. Gdzie kupie lodwk? ..................................................................................................................................
5. Gdzie kupia mleko imaso? .......................................................................................................................
6. Gdzie kupia tort? ............................................................................................................................................
7. Gdzie kupia chleb ibuki? ..........................................................................................................................
8. Gdzie kupie buty? ..........................................................................................................................................
9. Gdzie kupie szampon imydo? ................................................................................................................
10. Gdzie kupie dugopis iowek? ...............................................................................................................

74

Alez_tak_Gramatyka.indb 74

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:33

VI. Prosz napisa, gdzie oni byli.


Imi

Gdzie by / bya?

Sara

(Francja) Sara bya we Francji.

Andrzej

(Szwecja)

Szymon

(Hiszpania)

Ryszard

(Rosja)

Karolina

(Wochy)

Krzysiek

(Brazylia)

Magorzata

(Stany Zjednoczone)

Jan

(Wielka Brytania)

Magda

(Kanada)

Alina

(Niemcy)

Tymoteusz

(Ukraina)

Dorota

(Portugalia)

VII. Prosz poczy imi zkrajem ipolskim miastem.

Krystian

Helena

Renata

Antoni
Weronika

Sebastian

I.6. WKRAKOWIE, NA RYNKU. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 75

75

2012-01-06 00:05:33

imi
Krystian

W jakich krajach
by / bya?
By wAustrii.

W jakich polskich miastach


by / bya?
By wWarszawie.

Renata

Sebastian

Helena

Antoni

Weronika

VIII
A. Prosz wybra sowo zramki ipodpisa obrazek, anastpnie napisa zdanie, gdzie on lub
ona jest. Prosz uwaa na odpowiedni przyimek na lub w.

ka, przystanek, plac, targ, poczta, uniwersytet, dworzec, lotnisko,


basen, lodowisko, ulica

PRZYKAD: przystanek
On jest na przystanku.

1.
......................................................

76

Alez_tak_Gramatyka.indb 76

2.
.....................................................

3.
......................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:34

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

10.
......................................................

B. Prosz wybra sowo zramki ipodpisa obrazek, anastpnie napisa zdanie, gdzie on lub
ona jest. Prosz uwaa na odpowiedni przyimek na lub w.

las, samochd, samolot, pocig, biblioteka, restauracja, opera,


teatr, szpital, ogrd

PRZYKAD: restauracja
Ona jest wrestauracji.

I.6. WKRAKOWIE, NA RYNKU. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 77

77

2012-01-06 00:05:35

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

IX. Prosz popatrze na obrazek inapisa, gdzie znajduj si podane rzeczy. Prosz uy
form miejscownika iodpowiedniego przyimka.

78

Alez_tak_Gramatyka.indb 78

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:37

PRZYKAD:
Gdzie stoj ksiki? Ksiki stoj na pkach.
1. Gdzie pi kot?
...................................................................................................................................................................................
2. Gdzie le okulary?
...................................................................................................................................................................................
3. Gdzie stoi kaktus?
...................................................................................................................................................................................
4. Gdzie ley pies?
...................................................................................................................................................................................
5. Gdzie wisz ubrania?
...................................................................................................................................................................................
6. Gdzie jest komputer?
...................................................................................................................................................................................
7. Gdzie ley dywan?
...................................................................................................................................................................................
8. Gdzie stoi telewizor?
...................................................................................................................................................................................
9. Gdzie stoi duy kwiat?
...................................................................................................................................................................................
10. Gdzie wisi obrazek?
...................................................................................................................................................................................
11. Gdzie stoi fotograa?
...................................................................................................................................................................................
12. Gdzie stoi krzeso?
...................................................................................................................................................................................

X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw wliczbie mnogiej.


PRZYKAD:
W grach (gra) bardzo dobrze wypoczywam.
Przyjcie byo bardzo wytworne. W(1) .................... ..................... (dua sala) przy (2) .....................
....................... (dugi st) siedziay eleganckie panie w(3) .................... ......................... (wieczorowa

I.6. WKRAKOWIE, NA RYNKU. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 79

79

2012-01-06 00:05:40

suknia) ipanowie w(4) ..................... ............................ (ciemny garnitur). Na (5) ...................... (ciana)
wisiay cenne obrazy znanych artystw. Na (6) .................... (sut) wisiay ogromne lampy.
Ludzie rozmawiali o(7) .................... ........................ (wana sprawa) io(8) ...................... .........................
(osobisty problem). Po (9) ....................... ..................... (trudna rozmowa) ludzie zaczli taczy.
Po (10) ..................... (taniec) wszyscy poszli do domw.

XI. Podany tekst prosz uzupeni odpowiednimi przyimkami zramki.

w, na, przy, o, po

Kiedy wczoraj spotkalimy si wdomu uIwony, dugo rozmawialimy (1) ...... ostatnim lmie,
ktry widzielimy (2) ...... zeszym tygodniu. Potem zjedlimy kolacj. Siedzielimy wszyscy
(3) ....... stole (4) ...... kuchni idyskutowalimy (5) ......... naszych planach. (6) ....... stole staa
gorca herbata ipyszne sodkie bueczki. Zjedlimy wszystko! Potem marzylimy (7) ....... lecie
i(8) ....... kpieli wciepych morzach. (9) ....... kolacji poszlimy do domw. Niestety, ja staem
(10) ...... przystanku prawie p godziny, ale tramwaj nie przyjecha. Poszedem wic pieszo.
(11) ...... domu byem dopiero pi (12) ..... dziesitej.

XII. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi przyimkami: w, na, po.


PRZYKAD:
Nie lubi chodzi po sklepach.
1. ........ ulicach byo duo ludzi.
2. Dzieci biegay ........ caym parku.
3. ........ play spacerowali turyci.
4. ........ lesie byo cicho iciemno.
5. ........ targu mona kupi warzywa iowoce.
6. ........ tramwaju nie byo wolnych miejsc.
7. Spotkaem Renat ........ basenie.
8. Gocie chodzili ........ korytarzu.
9. ........ koncercie by te Antoni.
10. U babci ........ imieninach byo bardzo przyjemnie.

80

Alez_tak_Gramatyka.indb 80

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:40

XIII. Prosz uzupeni ponisze zdania odpowiedni form zaimka.


PRZYKAD:
Mylisz omnie? Tak, myl cay czas otobie (ty).
1. W tym domu spdziam dziecistwo. W.............. czuj si najlepiej.
2. Widzisz t wysok gr? Na .............. znajduje si schronisko.
3. Mwilicie onas? Nie, nie mwilimy o..............
4. Cay czas rozmawiamy owakacjach. Jeszcze bdziemy o.............. rozmawia.
5. To jest najnowsze muzeum. W.............. jest wystawa, oktrej ci mwiam.
6. Jeste taki wspaniay. Przy .............. zapominam owszystkim.
7. Przyniosa t ksik? Przepraszam, zapomniaam o..............
8. Musimy ju jecha. Nie zapominajcie o.............. iczsto piszcie.
9. Nikt do mnie dzi nie zadzwoni. Nikt o.............. nie pamita.
10. Tam siedz dziewczyny, przy .............. jest miejsce, usid tam!

XIV. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Pawe myli opracy. O czym myli Pawe?
1. Bartek zakocha si wDorocie. .................................................................................................................?
2. Dziecko czuje si bezpiecznie przy matce. ..........................................................................................?
3. Magda dyskutuje opolityce. ......................................................................................................................?
4. Chopcy marz onartach. ...........................................................................................................................?
5. Parking jest przy muzeum. .........................................................................................................................?
6. ucja mieszka wgrach. ..............................................................................................................................?
7. Dugopis ley na biurku. ..............................................................................................................................?
8. Studenci rozmawiaj oegzaminie. ..........................................................................................................?
9. Czytaem onowych wynalazkach. ...........................................................................................................?
10. Pienidze trzymam wbanku. .....................................................................................................................?

XV. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Dziewczyny mwi oliteraturze francuskiej. Ojakiej literaturze mwi dziewczyny?
1. Barbara zakochaa si wwysokim chopcu. ........................................................................................?
2. Klucze trzymam wczarnej torebce. ........................................................................................................?

I.6. WKRAKOWIE, NA RYNKU. MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ IMNOGIEJ

Alez_tak_Gramatyka.indb 81

81

2012-01-06 00:05:40

3. Andrzej iKrystyna spotkali si wpiknym parku. ...........................................................................?


4. W nowoczesnym muzeum bya wystawa. ............................................................................................?
5. Dzieci rozmawiay osympatycznym nauczycielu. ...........................................................................?
6. Przeczytaam otym wciekawej ksice. ...............................................................................................?
7. Przy wskiej ulicy sta zabytkowy budynek. .......................................................................................?
8. Na szerokiej play opalali si ludzie. ......................................................................................................?
9. W starym kinie byo niewiele osb. ........................................................................................................?
10. W duym akwarium pywao kilka rybek. ............................................................................................?

XVI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Dzieci wciepych kurtkach szy do szkoy. Wjakich kurtkach dzieci szy do szkoy?
1. Monika marzy oegzotycznych krajach. ................................................................................................?
2. Rodzice rozmawiali owakacyjnych planach. ......................................................................................?
3. W gbokich fotelach siedzieli starsi panowie. .................................................................................?
4. Na wysokich pkach stay ksiki. ........................................................................................................?
5. W grskich rzekach jest bardzo zimna woda. ....................................................................................?

82

Alez_tak_Gramatyka.indb 82

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:40

I.7. Tu pracuj inynierowie, projektanci igracy


Mianownik liczby mnogiej rodzaju mskoosobowego

I. Prosz wybra z ramki odpowiedni sowo i podpisa rysunki.


PRZYKAD:
W konsulacie pracuj konsule / konsulowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W szkole pracuj nauczyciele / nauczycieli.


Dwaj panw / panowie szli ulic.
Uczniowie / ucznie siedzieli wklasie.
Projektanci / projektantowie maj bardzo ciekaw prac.
Kosmonautowie / kosmonauci lataj wkosmos.
Adwokatowie / adwokaci broni ludzi wsdzie.
Kucharzowie / kucharze przygotowuj potrawy.
Fryzjerzy / fryzjerowie robi fryzury.
Prezydenci / prezydentowie rnych pastw dyskutowali otym problemie.
Pasaerzy / pasaerowie samolotu byli przestraszeni.

II. Prosz wybra z ramki odpowiednie sowo i podpisa rysunki.

stolarze, profesorowie, studenci, sportowcy, marynarze, architekci, policjanci,


inynierowie, dziennikarze, lekarze, nauczyciele, kierowcy, krlowie,
sdziowie, informatycy, dentyci

PRZYKAD: dentyci

I.7. TU PRACUJ INYNIEROWIE, PROJEKTANCI IGRAFICY. MIANOWNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 83

83

2012-01-06 00:05:40

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

10.
......................................................

11.
.....................................................

12.
......................................................

13.
......................................................

14.
.....................................................

15.
......................................................

84

Alez_tak_Gramatyka.indb 84

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:41

III. Prosz napisa, jak nazywaj si mieszkacy tych krajw.

PRZYKAD: (Polska) Polacy

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

I.7. TU PRACUJ INYNIEROWIE, PROJEKTANCI IGRAFICY. MIANOWNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 85

85

2012-01-06 00:05:46

7.
......................................................

8.
.....................................................

10.
...........................................................................................................

9.
......................................................

11.
......................................................

IV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw.


A oto zdjcie mojej rodziny. Po prawej stronie stoj (0) dziadkowie (dziadek), obok nich trzej
moi (1) ............................. (wujek), po lewej stronie moi (2) .................. (brat), aponiej nich trzej
moi (3) ............................. (kuzyn). Obok nich moi mali (4) ............................. (bratanek). Tu na dole
stoj (5) ........................... (szwagier) ioczywicie moi (6) ........................... (te), atu wrogu s moi
(7) .................... (syn).

V. Prosz przeczyta denicj inapisa, kto to jest, anastpnie utworzy form mianownika liczby mnogiej.
PRZYKAD:
Osoba zinnego miasta lub kraju, ktra podruje izwiedza rne miejsca, to: turysta turyci.
1. Mczyzna, ktry ma wdk iowi ryby, to: ..........................................................................................
2. Mczyzna, ktra jedzi na rowerze, to: ..................................................................................................
3. Mczyzna, ktry ma koron irzdzi krajem, to: ................................................................................

86

Alez_tak_Gramatyka.indb 86

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:48

4. Mczyzna, ktry jest warmii, to: ..............................................................................................................


5. Mczyzna, ktry opiekuje si ogrodami, to: ........................................................................................
6. Mczyzna, ktry jest fanem druyny pikarskiej, to: .......................................................................
7. Mczyzna, ktry kolekcjonuje rne rzeczy, to: .................................................................................
8. Mczyzna, ktry pracuje wkasie, to: ......................................................................................................
9. Mczyzna, ktry prowadzi takswk, to: ..............................................................................................
10. Mczyzna, ktry ma dzieci, to: ..................................................................................................................

VI. Prosz podkreli waciw form.


PRZYKAD:
Dobrzy / dobre uczniowie zrobili ten projekt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mode / modzi ludzie lubi si bawi wpubach.


Ze / li kierowcy nie powinni prowadzi samochodw.
Koszykarze s bardzo wysokie / wysocy.
Interesujcy / interesujce artyci pokazywali swoje prace.
Mali / mae chopcy grali wpik.
Drogie / Drodzy Dziadkowie! tak zaczem list.
Uprzejme / uprzejmi panowie pomogli mi przenie cik walizk.
yczliwe / yczliwi lekarze pracuj wtym szpitalu.
Moi ssiedzi s bardzo pomocne / pomocni.
Pracowici / pracowite studenci ucz si bardzo duo.

VII. Prosz podkreli waciw form.


PRZYKAD:
Moi / moje bracia s bardzo sympatyczni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Twoje / twoi rodzice duo pracuj.


Nasi / nasze kuzyni wyjechali do Stanw Zjednoczonych.
Wasze / wasi ssiedzi zachowuj si bardzo gono.
Moje / moi uczniowie napisali to opowiadanie.
Twoi / twoje pracownicy s bardzo punktualni.
Nasze / nasi sportowcy s zdyscyplinowani.
Wasi / wasze synowie nie s dobrze wychowani.
Moje / moi koledzy mieszkaj za miastem.

I.7. TU PRACUJ INYNIEROWIE, PROJEKTANCI IGRAFICY. MIANOWNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 87

87

2012-01-06 00:05:50

VIII. Prosz uzupeni podany tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


(0) Kochani Rodzice (kochany rodzic)!
Jestem ju dwa dni wSzwecji. Czuj si tu bardzo dobrze. (1) ....................... (Szwed) s bardzo
(2) ................... (serdeczny) i(3) ........................ (miy). (4) .......................... (przyjaciel), ktrzy mnie
tu zaprosili, cay czas si mn opiekuj. (5) ....................... (czowiek), ktrych poznaam, chc
mi we wszystkim pomaga. Dzisiaj po raz pierwszy byam wrmie, wktrej bd pracowa.
Pracuj tu (6) .......................... (projektant), (7) ............................. (dekorator) i(8) .............................
(architekt) oraz (9) ............................... (inynier). Wszyscy przyjli mnie bardzo ciepo. Dwaj
(10) ............................. (kierownik) pokazali mi moje biurko. Naprawd czuj si tu wietnie.
Mam nadziej, e jestecie (11) ........................ (zdrowy). Nie bdcie (12) ................. (smutny).
Zobaczymy si przecie za p roku.
Cauj ipozdrawiam wszystkich,
Wasza Basia

IX. Z wicze II, III iIV prosz wpisa rzeczowniki wmianowniku liczby mnogiej wodpowiednie miejsce wtabeli. Wnawiasie prosz napisa mianownik liczby pojedynczej.
-owie
synowie
(syn)

-i
studenci
(student)

-y
Anglicy
(Anglik)

-e
kucharze
(kucharz)

UWAGA! WYJTEK! ..............................................................................................................................................

88

Alez_tak_Gramatyka.indb 88

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
W szpitalu pracuj lekarze. Kto pracuje wszpitalu?
1. W tej sztuce wystpuj modzi aktorzy. ................................................................................................?
2. Moi bracia s bardzo wysocy. ....................................................................................................................?
3. Pracownicy wtej rmie s uczciwi. ........................................................................................................?
4. Jego rodzice wyjechali za granic. ..........................................................................................................?
5. Na statku pracuj marynarze. ...................................................................................................................?
6. W tym hotelu mieszkaj obcokrajowcy. ................................................................................................?
7. Wasi kuzyni bardzo mi pomogli. ..............................................................................................................?
8. W tej szkole ucz surowi nauczyciele. ...................................................................................................?
9. Najlepsi studenci dostali stypendium. ..................................................................................................?
10. Ich teciowie przeprowadzili si do Australii. ....................................................................................?

I.7. TU PRACUJ INYNIEROWIE, PROJEKTANCI IGRAFICY. MIANOWNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 89

89

2012-01-06 00:05:50

I.8. Uwielbiam lody


Mianownik ibiernik liczby mnogiej rodzaju
niemskoosobowego

I. Prosz utworzy mianownik liczby mnogiej od podanych rzeczownikw.


0. kot

koty

1. mapa

..........................................................

2. jabko

jabka

3. samochd ..........................................................
4. pies

..........................................................

5. droga

..........................................................

6. buka

buki

7. rg

..........................................................

8. st

..........................................................

9. okno

..........................................................

10. kuchnia

..........................................................

11. danie

..........................................................

12. ko

..........................................................

13. babcia

..........................................................

14. tramwaj

..........................................................

15. muzeum

..........................................................

16. miasto

..........................................................

17. fotel

..........................................................

18. pani

..........................................................

19. siostra

..........................................................

20. kawa

..........................................................

90

Alez_tak_Gramatyka.indb 90

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

II. Formy liczby mnogiej zwiczenia Iprosz wpisa do tabeli wodpowiednie miejsca
izaznaczy kolorem kocwk.
Mianownik ibiernik liczby mnogiej rzeczownikw
rodzaj mski nieosobowy

rodzaj eski

rodzaj nijaki

-y
koty

-y

-a
jabka

-i

-i
buki

-e

-e

III. Prosz wybra zramki przymiotnik inapisa go wodpowiedniej formie przy rzeczowniku.

grony, niewygodny, czysty, zgrabny, kolorowy, sodki, interesujcy, wysoki,


grzeczny, wski, czerwony, szybki, kompetentny

0. grone psy
1. ............................................................... dziewczyny
2. ............................................................... lmy
3. ............................................................... jabka
4. ............................................................... samochody
5. ............................................................... gry
6. ............................................................... morza
7. ............................................................... buty
8. ............................................................... ciastka
9. ............................................................... nauczycielki
10. ............................................................... drogi
11. ............................................................... dywany
12. ............................................................... dzieci

I.8. UWIELBIAM LODY. MIANOWNIK IBIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 91

91

2012-01-06 00:05:50

IV. Formy liczby mnogiej zwiczenia III prosz wpisa do tabeli wodpowiednie miejsca.
Mianownik ibiernik liczby mnogiej przymiotnikw
rodzaj mski nieosobowy

rodzaj eski

rodzaj nijaki

-e
grone

-e

-e

V. Prosz uzupeni zdania.


PRZYKAD:
To jest ciekawy lm.
To s ciekawe lmy.
Znam ciekawe lmy.
1. To jest rasowy pies.
...................................................................................................................................................................................
Pan Cichoski ma .............................................................................................................................................
2. To jest zabytkowy koci.
...................................................................................................................................................................................
Zwiedzamy ..........................................................................................................................................................
3. To jest szybki tramwaj.
...................................................................................................................................................................................
Ludzie czekaj na ..............................................................................................................................................
4. To jest smaczny placek.
...................................................................................................................................................................................
Jem .........................................................................................................................................................................
5. To jest egzotyczny ptak.
...................................................................................................................................................................................
Obserwujemy .....................................................................................................................................................

92

Alez_tak_Gramatyka.indb 92

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

VI. Prosz uzupeni podane zdania.


PRZYKAD:
To jest inteligentna studentka.
To s inteligentne studentki.
Znam inteligentne studentki.
1. To jest fascynujca ksika.
...................................................................................................................................................................................
Micha czyta ........................................................................................................................................................
2. To jest uprzejma pani.
...................................................................................................................................................................................
Spotkalimy ........................................................................................................................................................
3. To jest smaczna zupa.
...................................................................................................................................................................................
Magosia gotuje .................................................................................................................................................
4. To jest droga pyta.
...................................................................................................................................................................................
Oni kupili .............................................................................................................................................................
5. To jest zota rybka.
...................................................................................................................................................................................
Karmi ...................................................................................................................................................................

VII. Prosz uzupeni zdania.


PRZYKAD:
To jest soczyste jabko.
To s soczyste jabka.
Lubicie soczyste jabka?
1. To jest stare biurko.
...................................................................................................................................................................................
Oni maj ...............................................................................................................................................................
2. To jest pikne zdjcie.
...................................................................................................................................................................................
Zbieramy ..............................................................................................................................................................

I.8. UWIELBIAM LODY. MIANOWNIK IBIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 93

93

2012-01-06 00:05:50

3. To jest pachnce mydo.


...................................................................................................................................................................................
Kupiam ................................................................................................................................................................
4. To jest pyszne ciasto.
...................................................................................................................................................................................
Matylda upieka ................................................................................................................................................
5. To jest gorzkie lekarstwo.
...................................................................................................................................................................................
Zaywamy ............................................................................................................................................................

VIII. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami wliczbie mnogiej.


Kasia pierwszy raz wyciu ma wasne mieszkanie. Musi teraz kupi wszystkie meble icae
wyposaenie domu. Do wikszego pokoju kupia wic (0) fotele (fotel), (1) .........................
(krzeso), (2) ............................. (pka) na (3) ........................... (ksika). Na cianie powiesia dwa
(4) .................................................... (adny obraz) itrzy (5) ......................... (zdjcie) zpodry. Na pkach postawia te trzy (6) ......................... (akon), ktre dostaa od babci. Na pododze pooya dwa (7) .............................................. (kolorowy dywanik). Woknach powiesia (8) ........................
(ranka) i(9)................................. (zasona). Na stole pooya (10) ..........................................................
(beowa serwetka).

IX. Prosz uzupeni podany tekst poprawnymi formami wliczbie mnogiej.


Ogrd by niezwykle pikny. W ogrodzie byy (0) wskie cieki (wska cieka) zrobione zbiaego kamienia. Wczterech rogach ogrodu stay (1) ............................. .............................
(zielona awka), aobok duego drzewa stay dwie (2) ............................. (hutawka). Na nich leay
(3)......................... .......................... (mikka poduszka). Na tarasie byy dwa (4) ........................... (parasol), apod nimi stay (5) ...................... (stolik). Przy stolikach znajdoway si (6) ...........................
(krzeso). Wogrodzie rosy (7) .............................. ..................... (czerwona ra) i(8) .....................
...................... (ty tulipan). W rodku znajdoway si dwie (9) ............................... (fontanna).
Wszdzie byy te (10) ...................... ..................... (stare drzewo).

94

Alez_tak_Gramatyka.indb 94

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To s dojrzae truskawki. Jakie to s truskawki?
Lubi dojrzae truskawki. Jakie truskawki lubisz?
To s pikne krajobrazy. .......................................................................................................................................?
Zwiedzam zabytkowe miasta. ............................................................................................................................?
To s kolorowe czasopisma. ...............................................................................................................................?
Kupuj sportowe buty. ..........................................................................................................................................?
To s niebezpieczne drogi. ..................................................................................................................................?
Dostaem ciekawe oferty. .....................................................................................................................................?
To s interesujce artykuy. ................................................................................................................................?
Ogldam zabawne programy. ............................................................................................................................?
To s pracowite uczennice. .................................................................................................................................?
Mam mae dzieci. ....................................................................................................................................................?

I.8. UWIELBIAM LODY. MIANOWNIK IBIERNIK LICZBY MNOGIEJ...

Alez_tak_Gramatyka.indb 95

95

2012-01-06 00:05:50

I.9. Mam wspaniaych studentw


Dopeniacz liczby mnogiej ibiernik liczby mnogiej
rodzaju mskoosobowego

I. Podkrelone wyrazy prosz wpisa wodpowiednie miejsca wtabelkach. Prosz podkreli kolorem kocwki.
Pawe iMaciek byli brami. Mama miaa znimi wielki kopot, poniewa niczego nie chcieli
je ani pi. Nie uywali te widelcw inoy. Mama znaa rnych maych chopcw, ale kady
znich lubi je pewne potrawy. Natomiast Pawe iMaciek nie jedli owocw iwarzyw, nie znosili serw iwdlin, nie cierpieli jajek imorskich ryb. Czasami jedli chleb, ale buek nie brali
do ust. Dziwne byo te to, e nie jedli tortw, wspaniaych ciastek, ciast iczekolad. Nie byo
sensu, eby mama gotowaa zupy nie jedli zup, nikt nie mg przekona ich do nalenikw,
omletw iplackw ziemniaczanych. Nie pili sokw ani napojw owocowych. Gdy rodzice
Pawa iMaka spotykali swoich kolegw iprzyjaci, zzazdroci patrzyli na ich grzecznych
synw, ktrzy wszystko jedli. Ojciec Pawa iMaka mia kilku braci, abracia mieli dzieci, ale
nikt nie mia takich powanych kopotw zdziemi. Pawe iMaciek wogle si tym nie martwili. Mwili, e maj wielu chudych, ale zdrowych iszczliwych kolegw.
Mama nie zapraszaa do domu goci, poniewa nie wiedziaa, jak zachowaj si chopcy.
Chodzia te znimi do znanych lekarzy. Oni jednak nie umieli im pomc.
DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

owocw

wdlin

warzyw

DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ przymiotnik


rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ziemniaczanych

morskich

wspaniaych

96

Alez_tak_Gramatyka.indb 96

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

BIERNIK LICZBY MNOGIEJ


rodzaj mskoosobowy
rzeczownik

przymiotnik

chopcw

rnych

UWAGA! WYJTKI!
Prosz znale dwa wyjtki w formach biernika liczby mnogiej rzeczownikw rodzaju
mskoosobowego.
1. ...............................................................,

2 ...............................................................

Prosz napisa form dopeniacza liczby mnogiej tych rzeczownikw.


1. ...............................................................,

2. .............................................................

II. Prosz uzupeni podane zdania.


PRZYKAD:
Znam tych wysokich studentw, ale nie znam tamtych wysokich studentw.
Lubi tych wymagajcych nauczycieli, ale nie lubi tamtych wymagajcych nauczycieli.
1. Spotykam tych wesoych chopcw, ale ..................................................................................................
2. ...................................................................................... , ale nie lubimy tamtych modych lekarzy.
3. Widz tych niegrzecznych chopcw, ale ...............................................................................................
4. ......................................................................................, ale lekarz nie przyjmie tamtych chorych
pacjentw.
5. Robert zna tych utalentowanych artystw, ale .....................................................................................
6. ......................................................................................, ale nie spotykam tamtych znanych aktorw.
7. Odwiedziam tych sympatycznych przyjaci, ale .............................................................................
8. ......................................................................................, ale nie syszymy tamtych gonych
ssiadw.
9. Czyta tych amerykaskich pisarzy, ale ..................................................................................................
10. .......................................................................................... , ale nie przetumaczya tamtych rosyjskich
poetw.

I.9. MAM WSPANIAYCH STUDENTW. DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ IBIERNIK...

Alez_tak_Gramatyka.indb 97

97

2012-01-06 00:05:50

III. Wyrazy zramki prosz napisa wformie dopeniacza liczby mnogiej.


A.

ziemniak, cytryna, ogrek, truskawka, jabko, malina, pomidor

Kilogram ziemniakw, ................................................................................................................

B.

parwka, jajko, liwka, ciastko, melon, kalafior, grzyb

10 parwek, ..................................................................................................................................

IV. Prosz przeczyta informacje wtabeli inapisa zdania, uywajc dopeniacza l.mnogiej.
Imi

Czego nie lubi je?

Pawe

cukierek, ciastko, morela

Alina

jajko, czekoladka, melon

Kacper

zupa, kotlet, jabko

Wiktoria

ryba, ser, kalaor

Pawe nie lubi je cukierkw, ciastek imoreli.


.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

V. Prosz uzupeni podany tekst poprawnymi formami wliczbie mnogiej.


PRZYKAD:
Od dawna nie widziaam moich kuzynw (mj kuzyn).
Kiedy wracamy do (1) ...................................... (nasz dom), czsto spotykamy (2) .............................,
.................................. .................................. (wysoki, umiechnity chopiec). Czasami wracaj oni
z(3)......................... (zakupy). Nios duo (4) ......................... (owoc) i(5) .............................. (warzywo),
kilka (6) ........................... (chleb) ikilkanacie (7) ............................. (buka). Czasami spotykamy te

98

Alez_tak_Gramatyka.indb 98

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

2012-01-06 00:05:50

(8) ........................................................... .......................................... .................. (sympatyczny starszy pan).


Nigdy nie widziaymy ich bez (9) .............................. (kapelusz) i(10) .............................. (parasol).

VI. Prosz napisa, co kupi Ryszard.


Oto lista zakupw Ryszarda:
0. ziemniaki kilogram
1. cytryny osiem
2. truskawki p kilograma
3. kostka masa sze
4. litr mleka pi
5. chleb pi
6. buki pitnacie
7. butelka soku siedem
8. paczka makaronu osiem
9. pomidory dwa kilogramy
10. ogrki trzy kilogramy
Ryszard kupi:
kilogram ziemniakw, (1) ....................................................................., (2) ...........................................................,
(3) ....................................................................., (4) ....................................................................., (5) .................................
.........................................., (6....................................................................., (7) .....................................................................,
(8) ....................................................................., (9) ....................................................................., (10) ...........................................
.......................... .....................................................................,,

VII. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Wysokie dziewczyny graj wkoszykwk (kilkanacie).
Kilkanacie wysokich dziewczyn gra wkoszykwk.
1. Czarne koty pi wogrodzie (par)
........................................................................... ........................................................................................................
2. Talerze le na stole (osiem)
.............................................................................. .....................................................................................................

I.9. MAM WSPANIAYCH STUDENTW. DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ IBIERNIK...

Alez_tak_Gramatyka.indb 99

99

2012-01-06 00:05:50

3. Mae dzieci bawi si wparku (kilkanacie)


........................................................................ ...........................................................................................................
4. Zote rybki pywaj wakwarium (kilka)
............................................................................................. ......................................................................................
5. Sympatyczni studenci zdaj egzamin (mao)
...................................................................................................... .............................................................................
6. Kompetentni lekarze pracuj wtej klinice (duo)
...................................................................................................... .............................................................................
7. Dojrzae pomidory s wlodwce (sze)
...................................................................................................... .............................................................................
8. Zagraniczni turyci chodz po Krakowie (duo)
...................................................................................................... .............................................................................
9. Zgrabne dziewczyny jed na rowerach (pi)
...................................................................................................... .............................................................................
10. Due psy biegaj po parku (siedem)
...................................................................................................................................................................................

VIII. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Mie dziewczyny pisay test (pi).
Pi miych dziewczyn pisao test.
1. Mali chopcy grali wpik (duo)
.............................................................................. .....................................................................................................
2. Rude wiewirki jady orzechy (sze)
................................................................................. ..................................................................................................
3. Pienidze leay na stole (duo)
................................................................................. ..................................................................................................
4. Stare drzewa byy wogrodzie (kilka)
................................................................................. ..................................................................................................
5. Drogie auta stay na parkingu (par)
................................................................................. ..................................................................................................
6. Cenne obrazy wisiay na cianie (kilka)
.................................................................................... ...............................................................................................

100

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 100

2012-01-06 00:05:50

7. Zdenerwowani pasaerowie czekali na pocig (duo)


.................................................................................... ...............................................................................................
8. Mie dentystki przyjmoway pacjentw (pi)
.................................................................................... ...............................................................................................
9. Wygodne fotele znajdoway si wpokoju (sze)
....................................................................................
10. Niespokojni kierowcy stali wkorku (duo)
....................................................................................

IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Lubi inteligentnych uczniw. Jakich uczniw lubisz?
1. Spotykam punktualnych studentw. ......................................................................................................?
2. Uwielbiam angielskich pisarzy. ................................................................................................................?
3. Czekam na sympatycznych kolegw. .....................................................................................................?
4. Martwi si odobrych przyjaci. ...........................................................................................................?
5. Mam kompetentnych pracownikw. ......................................................................................................?

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Nie lubi leniwych uczniw. Jakich uczniw nie lubisz?
1. Nie lubi zielonych jabek. .........................................................................................................................?
2. Nie mam wygodnych butw. .....................................................................................................................?
3. Nie czytaam ostatnio ksiek podrniczych. ..................................................................................?
4. Nie spotykam czsto yczliwych urzdnikw. ...................................................................................?
5. Nie jem ciastek kokosowych. ....................................................................................................................?
6. Nie lubi zarozumiaych dziewczyn. ......................................................................................................?

I.9. MAM WSPANIAYCH STUDENTW. DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ IBIERNIK...

Alez_tak_Gramatyka.indb 101

101

2012-01-06 00:05:50

I.10. Ojej! Nic nie pamitam


wiczenia powtrzeniowe.
Rzeczownik iprzymiotnik

I. Prosz odpowiedzie na pytania.


PRZYKAD:
Dokd jedziesz?

Francja

Jad do Francji.

Dokd jedzie Konrad?

Dokd jad studenci?

Portugalia

........................................................................................
........................................................................................

102

Sycylia

..........................................................................................
..........................................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 102

2012-01-06 00:05:50

Dokd jedziecie?

Dokd jad Ula iMarta?

Chorwacja

........................................................................................
........................................................................................

Dokd jedziesz?

Wochy

..........................................................................................
..........................................................................................

Dokd leci Pawe?

Sowacja

........................................................................................
........................................................................................

Dokd lec wasi znajomi?

Wyspy Kanaryjskie

........................................................................................
........................................................................................

Hawaje

..........................................................................................
..........................................................................................

Dokd leci ssiadka?

Kanada

..........................................................................................
..........................................................................................

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 103

103

2012-01-06 00:05:51

Dokd jad dziadkowie?

Dokd jedziecie?

Wgry

........................................................................................
........................................................................................

Dokd jedzie twoja siostra?

Ukraina

..........................................................................................
..........................................................................................

Dokd jedzie twj kolega?

Rosja

........................................................................................
........................................................................................

Dokd jedziecie?

Czechy

..........................................................................................
..........................................................................................

Dokd jad dzieci?

Podhale

........................................................................................
........................................................................................

Mazury

..........................................................................................
..........................................................................................

Dokd jad rodzice?

Mazowsze

.............................................................................................................................................................................................

104

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 104

2012-01-06 00:05:53

II.
A. Prosz poda nazwy krajw ssiadujcych zPolsk.

B. Prosz napisa, gdzie le kraje ssiednie.


PRZYKAD:
Czechy le na poudniowy zachd od Polski.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 105

105

2012-01-06 00:05:54

III.
A. Prosz podpisa obiekty geograczne na mapie Polski.

B. Prosz napisa, gdzie znajduj si ponisze obiekty geograczne.


PRZYKAD:
Gdzie znajduje si Krakw? Krakw znajduje si na poudniu Polski.
1. Gdzie znajduje si d?
...................................................................................................................................................................................
2. Gdzie znajduj si Bieszczady?
...................................................................................................................................................................................
3. Gdzie znajduj si Sudety?
...................................................................................................................................................................................

106

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 106

2012-01-06 00:05:55

4. Gdzie znajduj si Jeziora Mazurskie?


...................................................................................................................................................................................
5. Gdzie znajduje si Puszcza Biaowieska?
...................................................................................................................................................................................
6. Gdzie znajduje si Batyk?
...................................................................................................................................................................................
7. Gdzie znajduje si Pozna?
...................................................................................................................................................................................
8. Gdzie znajduj si Tatry?
...................................................................................................................................................................................
9. Gdzie znajduje si Lublin?
...................................................................................................................................................................................
10. Skd dokd pynie Wisa?
...................................................................................................................................................................................

IV. Prosz podkreli poprawn form.


Ta / to / ten dziewczynka ma na imi Beata. Beata ma (1) siostra / siostr / siostr. (2) Jego
/ twoja / jej siostra ma na imi Karolina. Karolina ma trzy (3) lata / lat / rok. Ona nie chodzi
jeszcze do (4) szkoa / szkoy / szko, ale Beata jest ju (5) uczennic / uczennic / uczennica. Beata bardzo lubi (6) szko / szkoa / szko. Wdomu siostry lubi oglda (7) telewizj / telewizji / telewizja. Lubi te sucha (8) muzyk / muzyk / muzyki. W(9) poniedziaek / poniedziaku / poniedziakiem Beata gra w(10) tenis / tenisem / tenisa. Karolina lubi
pywa. Dwa razy wtygodniu chodzi na (11) basen / basenu / basenem. Mama dziewczynek
jest (12) architekt / architekta / architektem, atata jest (13) ekonomista / ekonomist / ekonomisty. Oni maj te (14) duy pies / duym psem / duego psa.

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 107

107

2012-01-06 00:05:56

V. Prosz podpisa obrazki.


PRZYKAD:

6 ciastek

108

4 ciastka

1. ...................................................................................

2. .....................................................................................

3. ...................................................................................

4. .....................................................................................

5. ...................................................................................

6. .....................................................................................

7. ...................................................................................

8. .....................................................................................

9. ...................................................................................

10. ......................................................................................

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 108

2012-01-06 00:05:56

11. .................................................................................

12. ...................................................................................

13. .................................................................................

14. ...................................................................................

15. .................................................................................

16. ...................................................................................

17. .................................................................................

18. ...................................................................................

19. .................................................................................

20. ..................................................................................

VI. Prosz wstawi odpowiednie formy rzeczownikw.


PRZYKAD:
Zosia kupia pi ciastek (ciastko).
Salon by wspaniale umeblowany. Po prawej stronie byy trzy due (1)........................ (okno).
Po lewej pi mniejszych (2)......................... (okno). Na rodku sta olbrzymi st, awok niego
dwanacie (3)........................... (krzeso). Naprzeciw drzwi wisiao sze (4)......................... (obraz).
Na kredensie stao osiem maych (5)............................................ (lianka). Wduym koszu leao
siedem tych (6)................................... (cytryna). Pod oknem stay dwa (7)............................. (fotel),
ana nich leao pi (8).................................. (poduszka). Na maym stoliku znajdoway si cztery

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 109

109

2012-01-06 00:05:57

(9) .......................................... (butelka) zwod. Na cianie wisiao dziewi starych, zabytkowych


(10) .................................... (zegar).

VII. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami dopeniacza liczby pojedynczej lub
mnogiej.
Magda musiaa zrobi due zakupy. Wdomu miaa mao (0) chleba (chleb), troch (1) ....................
(maso) i5 (2) ..................................... (ogrek). Nie miaa te (3) ....................................... (mydo) ani
(4) ................................... (pasta) do zbw. Najpierw posza do (5) ..............................................................
.................................. (sklep spoywczy). Kupia tam kostk (6) .............................. (maso), bochenek
(7) ................................ (chleb) i6 (8) ................................ (buka). Po chwili kupia jeszcze 20 deka
(9) .......................... (szynki) i30 deka (10) ...................................(ser). Nastpnie posza do drogerii
itam kupia a 5 (11) ................................. (mydo).

VIII. Prosz uzupeni rozmowy telefoniczne.


PRZYKAD:
Czy mog rozmawia zTomkiem? (Tomek).
Niestety, nie ma Tomka (Tomek).
1. Czy mog rozmawia z
........................................................................ (Anka)?
........................................................................ (pan dyrektor)?
........................................................................ (babcia)?
........................................................................ (Marek)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Anka).
........................................................................ (pan dyrektor).
........................................................................ (babcia).
........................................................................ (Marek).

2. Czy mog rozmawia z


........................................................................ (Teresa)?
........................................................................ (Sebastian)?

110

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 110

2012-01-06 00:05:58

........................................................................ (mama)?
........................................................................ (dziadek)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Teresa).
........................................................................ (Sebastian).
........................................................................ (mama).
........................................................................ (dziadek).

3. Czy mog rozmawia z


........................................................................ (Igor)?
........................................................................ (Maria)?
........................................................................ (ciocia)?
........................................................................ (wujek)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Igor).
........................................................................ (Maria).
........................................................................ (ciocia).
........................................................................ (wujek).

4. Czy mog rozmawia z


........................................................................ (Ewa)?
........................................................................ (Karolina)?
........................................................................ (pan Nowak)?
........................................................................ (pan Nowicki)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Ewa).
........................................................................ (Karolina).
........................................................................ (pan Nowak).
........................................................................ (pan Nowicki).

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 111

111

2012-01-06 00:05:58

5. Czy mog rozmawia z


........................................................................ (Tosia)?
........................................................................ (pan doktor)?
........................................................................ (pani Kowalska)?
........................................................................ (Micha)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Tosia).
........................................................................ (pan doktor).
........................................................................ (pani Kowalska).
........................................................................ (Micha).

6. Czy mog rozmawia z


........................................................................ (Michalina)?
........................................................................ (Sara)?
........................................................................ (pani Nowak)?
........................................................................ (pani doktor)?

Niestety nie ma
........................................................................ (Michalina).
........................................................................ (Sara).
........................................................................ (pani Nowak).
........................................................................ (pani doktor).

IX. Prosz napisa, co te osoby lubi je ipi, aczego nie lubi je ipi.
Imi

Lubi je

Nie lubi je

Lubi pi

Nie lubi pi

Samuel

Zosia

112

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 112

2012-01-06 00:05:58

Romek

Alicja

Wojtek

Kasia

PRZYKAD:
Samuel lubi je ser ikiebas, ale nie lubi je pierogw imakaronu, lubi pi kaw, ale nie
lubi pi wina.
Zosia .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Romek ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Alicja ................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Wojtek ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Kasia .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 113

113

2012-01-06 00:05:59

X. Prosz uzupeni tekst odpowiedni form sowa: przyjaciel.


PRZYKAD:
Mam jednego wspaniaego przyjaciela.
Mj (1) ...................................... ma na imi Franek. Mojemu (2) ........................................ zawsze mog
wierzy iufa. Gdy jestem sam, brakuje mi (3) .................................................... Czsto pisz e-maile
do (4) ............................................................. Codziennie rozmawiam z(5) .......................................................
io(6) ............................................................. czsto myl.

XI. Nastpujcy tekst prosz uzupeni odpowiedni form sowa: przyjaciele.


PRZYKAD:
Moi przyjaciele mieszkaj blisko mnie.
Moich (1) ................................................... poznaem dawno temu, gdy byem jeszcze wszkole. Moi
(2) ........................................... s wierni ioddani izawsze mog liczy na (3) ..........................................
Gdy wyjedaj, brakuje mi (4) ...................................... ibardzo za (5) .................................... tskni.
O(6) ......................................... zawsze pamitam. Oczywicie moim (7) ....................................... ufam
imwi owszystkich problemach.

XII. Prosz uzupeni tekst odpowiedni form sowa: przyjacika.


PRZYKAD:
Moja przyjacika ma na imi Alicja.
Z moj (1) ............................................. rozmawiam na kady temat. Do (2) ...........................................
dzwoni codziennie wieczorem. Mojej (3) .................................................... ufam cakowicie. Zawsze
mog liczy na moj (4) ...................................................... Przy mojej (5) ........................................... czuj
si bezpiecznie. Alicja jest idealn (6) ......................................................

XIII. Prosz uzupeni tekst odpowiedni form sowa: przyjaciki.


PRZYKAD:
Bardzo lubi moje przyjaciki.
Moje (1) .............................................. maj na imi Dominika iAgnieszka. Te dziewczyny s moimi
prawdziwymi (2) ............................................. Czsto dzwoni do moich (3) ..............................................

114

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 114

2012-01-06 00:05:59

Z(4) ............................................ zawsze bawi si wspaniale. O(5) ..................................... codziennie


myl. Podziwiam moje (6) .............................................., bo s mdrymi dziewczynami.

XIV. Nastpujcy tekst prosz uzupeni odpowiedni form sowa: miasto.


PRZYKAD:
Zawsze chciaam mieszka wmiecie.
Bardzo lubi moje (1) ............................ W(2) ............................ czuj si wietnie. Gdy jestem na
wsi, tskni za (3) .................................. Brakuje mi atmosfery (4) ................................. Lubi chodzi
po (5).......................... ioglda rne sklepy, atake zwiedza muzea. Lubi te wyj na wie
kocioa iprzyglda si (6) ......................... Wtedy myl, e moje (7) .......................... jest pikne.

XV. Podany tekst prosz uzupeni odpowiedni form sowa: wie.


PRZYKAD:
Zawsze chciaam mieszka na wsi.
Bardzo lubi jedzi na (1) ........................ Na (2) ........................... mieszkaj moja babcia imj dziadek. (3) ............................. to takie miejsce, gdzie czuj si najlepiej. Myl, e wprzyszoci zbuduj dom na (4) ...................... Wiem, e wielu ludzi nie lubi (5) ........................... Kiedy przyjedam
do dziadkw, siadam pod lasem, przygldam si (6) .............................. imyl, e na (7) ...................
jest bardzo piknie ispokojnie.

XVI. Prosz uzupeni tekst odpowiedni form sowa: cudzoziemiec.


PRZYKAD:
Moja koleanka wysza za m za cudzoziemca.
Moja siostra rok temu poznaa pewnego uroczego (1) ........................................ Oczywicie bardzo
szybko zakochaa si wtym (2) ...................................... Mwia, e bez tego (3) ......................................
nie moe y. (4) ......................................... jednak nie by tak zakochany wmojej siostrze. Marysia chciaa oczywicie wzi lub z(5) ............................................ iznim zamieszka. Powiedziaa
(6) ............................................, e tylko jego kocha inie chce nikogo innego. Niestety, pewnego
razu (7) ............................................. znikn bez ladu inikt go ju wicej nie widzia.

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 115

115

2012-01-06 00:05:59

XVII. Prosz utworzy przymiotniki od rzeczownikw podanych wnawiasach.


PRZYKAD:
sok (pomaracza) sok pomaraczowy
1. zupa (pomidor)

.............................................................................

2. sok (jabko)

.............................................................................

3. (deszcz) dzie

.............................................................................

4. (kolor) dywan

.............................................................................

5. (tcza) sukienka

.............................................................................

6. krzeso (obrt)

.............................................................................

7. (metal) pki

.............................................................................

8. (plastik) talerz

.............................................................................

9. (porcelana) lianka .............................................................................


10. (papier) torba

.............................................................................

XVIII. Prosz zdecydowa, czy podany przymiotnik powinien by przed rzeczownikiem,


czy po nim.
PRZYKAD:
...................... sok pomaraczowy
1. Nocna
2. Ciekawy
3. Pospieszny
4. Biograczna
5. Interesujca
6. Zabytkowy

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

lampka
lm
pocig
ksika
dziewczyna
koci

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

XIX. Podany tekst prosz uzupeni odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


PRZYKAD:
Ona mieszka wmiecie (miasto) .
W (1) ....................... ........................ (maa wie) daleko od (2) ............................. ......................... (wielkie
miasto l.mn.) ya mdra, ale bardzo biedna dziewczyna. Marzya o(3) .......................... (nauka)
na (4) .............................. ........................................ (sawny uniwersytet) w(5) ........................ (kraj) lub za
(6) ............................ (granica). W(7) ....................... ........................... ......................... (kada wolna chwila)
od (8) ................................ (zajcie l.mn.) w(9) ........................................... (gospodarstwo) czytaa

116

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 116

2012-01-06 00:06:00

irobia notatki z(10) .......................................................... (artyku l.mn.). Na szczcie szkoa zwrcia uwag na jej talent. Dostaa (11) ....................................... (nagroda) istypendium na studia na
(12) .............................................................. (uniwersytet) .

XX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw iprzymiotnikw.


PRZYKAD:
Pod okrgym stoem (okrgy st) spa pies.
Marcin wszed do (1) .................................................... (ciemny pokj). Na (2) ....................... (ciana)
wisiay (3) ........................................................ (stary obraz l.mn.). Przy (4) ..................... (okno) stao
czarne biurko. Na nim leaa czerwona ksika, ana niej stao (5) ..........................................................
(biae pudeko). Marcin podszed do (6) .............................. (biurko) iotworzy (7) ................................
(pudeko). Wtedy zaskoczony zobaczy, e w(8) ............................... (pudeko) jest pikna kolia
z(9)............................. (diament l.mn.). Marcin nie wiedzia, co powinien zrobi, gdy nagle kto
otworzy cicho (10) ...................... (drzwi). Sta wnich wysoki mczyzna w(11) ...................................
..................... (purpurowy paszcz). Wrce trzyma pi (12) ............................................................ (ta
ra). Na (13) .......................... (gowa) mia czarny kapelusz z(14) ...........................................................
........... (purpurowa wstka) .

XXI. Nastpujcy tekst prosz uzupeni odpowiednimi formami rzeczownikw, przymiotnikw izaimkw.
PRZYKAD:
Zawsze rano pij herbat (herbata) .
W czasie (1) ................................... (wakacje) lubi wyjeda nad (2) ......................... (morze) lub
w(3) ........................... (gra l.mn.) lub za (4) ......................... (granica). Przepadam za (5) ....................
.......................................... (daleka podr l.mn.) do (6) .............................. ............................... (ciepy
kraj l.mn.). Oprcz (7) ............................. (podr l.mn.) lubi te czasami zosta w domu
iposucha muzyki. Wtedy bez wzgldu na (8) .................................. (pogoda) le wku do
(9) ............................ (poudnie). Potem zwykle zajmuj si (10) ................... .....................................
(moje zwierz l.mn.). Mam due akwarium zrybkami itrzy wie. Nastpnie podlewam
(11) ................... ........................ ............................ (mj kwiat doniczkowy l.mn.), ktrych mam bardzo
duo. Kiedy wyjedam, umawiam si zkoleank, e wzamian za opiek nad moimi rolinami izwierztami ja bd opiekowa si (12) ............................. (kot) podczas jej nieobecnoci.

I.10. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. RZECZOWNIK IPRZYMIOTNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 117

117

2012-01-06 00:06:00

XXII. Prosz uoy pytania do podkrelonych sw.


PRZYKAD:
Piotr marzy owakacjach. Oczym marzy Piotr?

1. Matylda jest dentystk.


..........................................................................................................................................................?
2. Monika iPawe id do kina.
..........................................................................................................................................................?
3. To jest samochd pana Jana.
..........................................................................................................................................................?
4. Ryszard nie lubi wina.
..........................................................................................................................................................?
5. Micha kocha Helen.
..........................................................................................................................................................?
6. Marek opowiada oswoich przygodach.
..........................................................................................................................................................?
7. Beata myli oAndrzeju.
..........................................................................................................................................................?
8. Nie lubi sodkich ciastek.
..........................................................................................................................................................?
9. Dobre studentki s wczwartej grupie.
..........................................................................................................................................................?
10. Czekalimy na niego dugo.
..........................................................................................................................................................?

118

I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

Alez_tak_Gramatyka.indb 118

2012-01-06 00:06:00

II
NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE
ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 119

2012-01-06 00:06:00

Alez_tak_Gramatyka.indb 120

2012-01-06 00:06:00

I. Prosz wybra poprawn form.


PRZYKAD:
Nie lubi ty / ci / tobie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Czekamy na wam / wy / was.


Spotkaj si znami / my / nam.
Poyczam to wam / was / wami.
Napisz do ja / mi / mnie.
Oni rozmawiaj oty / tobie / ci.
Widz go / jego / niego.
Spdzia wakacje unich / ich / im?
Nie id bez jej / niej / ona!
Zapac za ciebie / ty / ci.
Daam ona / jej / niej prezent.

II. Prosz wybra poprawn form.


PRZYKAD:
Nie lubi go / jego / niego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lubimy j / jej / niej.


Czekamy na wami / was / wy.
Chcecie i zmy / nami / nas do kina?
Czy moesz i z(e) ja / mnie / mn do teatru?
Lubimy ich / oni / nich.
Chcemy zty / tob / ciebie pracowa.
Znasz je / nimi / one?
Jedziemy zoni / nimi / nich na wakacje.
Micha ci / ty / tob kocha.
To jest prezent dla on / niego / go.

II. NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE. ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 121

121

2012-01-06 00:06:00

III. Prosz wybra odpowiedni zaimek.


PRZYKAD:
Lubi swj / mj pokj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kinga cigle si kci z(e) jej / swoim bratem.


Oni nadal mieszkaj z(e) swoimi / ich rodzicami.
Jej / swoja mama jest lekark.
Nie lubi brata Ali. Zawsze dyskutuj z(e) jej / swoim bratem inigdy si nie zgadzamy.
Jego / swj samochd jest nowy.
Karol kocha jego / swoj on.
Nie mog dzisiaj odebra dziecka ze szkoy. Prosz ci, odbierz moj / swoj crk ze szkoy.
Nie mog znale pira. Czy widziaa swoje / moje piro?
Zabierz swoje / twoje ksiki. Nie mam tu miejsca.
Mamy duego psa. Patryk boi si swojego / naszego psa.
Swoi / ich rodzice wyjechali za granic.
Dziecinny pokj by bardzo adnie urzdzony. Maa Kasia lubia spa wswoim / jej pokoju.

IV. Prosz uzupeni tekst zaimkami osobowymi wodpowiedniej formie.


Dziewczyna Tomka miaa na imi Zuzanna ibya bardzo pikna. Tomek myla o(0) niej
(ona) cay czas. Niestety Zuzanna nie mylaa o(1) ............... (on). Zuzannie podoba si Robert.
Kochaa si w(2) ................... (on) od pewnego czasu. Robert natomiast by zachwycony Anet
iDominik. Chodzi za (3) ........................... (one) wszdzie. One udaway, e (4) ....................... nie
widz.

Prosz, zadzwo do (5) ........................ (ja) mwi Tomek do Zuzanny. Nie mog bez (6) ........
............................ (ty) y. Daj (7) ................... (ja) spokj! Mam (8) ......................... (ty) do odpowiadaa Zuzanna.

Prosz (9) ....................... (wy), chodcie ze (10) ......................... (ja) do kina mwi Robert do Anety
iDominiki. Daj (11) ........................ (my) spokj, wracaj do domu. Potrzebny (12) .................... (my)
jest inny chopak, przystojny iinteligentny mwiy dziewczyny.

V. Prosz uzupeni zdania zaimkami osobowymi wodpowiedniej formie.


Musz (0) go zapyta (on). On musi powiedzie (1) ....... (ja) prawd. Ciekawa jestem, kim
bya ta dziewczyna, ktra z(2) ........ (on) sza. Na szczcie nie widzieli (3) ........ (ja). Szam za
(4) ........ (oni) przez chwil. Potem spotkaam (5) ........ (ty) izaczymy rozmawia o(6) ..........

122

II. NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE. ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 122

2012-01-06 00:06:00

(oni). Wieczorem dzwoniam do (7) ............. (ty), ale powiedziaa, ebym porozmawiaa (8)
z............ (on). Dzwoniam te do moich sistr ipowiedziaam (9) .......... (one) owszystkim. One te
(10) .......... (ja) nie pomogy.

VI. Prosz wpisa waciwe formy zaimkw zgodnie zprzykadami.


A

(0) nasi bracia

nasze dzieci

(0) wasi rodzice

wasze ksiki

1. moi synowie

............... crki

2. jego kuzyni

............... psy

3. ............... przyjaciele

twoje przyjaciki

4. ............... nauczyciele

moje nauczycielki

5. nasi ssiedzi

............... ssiadki

6. ............... pracownicy

wasze projekty

7. ............... koledzy

twoje koleanki

8. jej dziadkowie

............... babcie

9. twoi znajomi

............... pomysy

10. ............... pacjenci

ich pacjentki

VII. Prosz utworzy zaimek dzierawczy iuzupeni zdania poprawn form.


PRZYKAD:
Przedstawiam ci mojego brata. (ja)
1. Lubi ............... crk. (oni)
2. Napisalimy do ............... nauczycielki. (my)
3. Id do kina z............... kuzynem. (ty)
4. ............... dom jest naprawd pikny. (wy)
5. Pojechalimy ............... samochodem. (ona)
6. Zostawiam ksik w............... domu. (wy)
7. Poyczyam pyt ............... przyjacielowi. (one)
8. Dugo rozmawialimy o............... sytuacji. (ty)
9. Czy mgby pomc ............... siostrze? (ja)
10. Obok ............... domu jest sklep. (my)

II. NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE. ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 123

123

2012-01-06 00:06:00

VIII. Prosz utworzy zaimek dzierawczy iuzupeni zdania poprawn form.


PRZYKAD:
Ufamy naszym przyjacioom. (my)
1. Nie lubisz ............... sistr? (ja)
2. Jedziemy na wakacje z............... dziemi. (my)
3. ............... dziadkowie mieszkaj na wsi. (ja)
4. Rozmawialimy o............... planach. (wy)
5. ............... rodzice s bardzo yczliwi. (on)
6. Ciesz si, e jedziemy do ............... przyjaci. (ty)
7. Bardzo lubi jedzi z............... kuzynami nad morze. (ja)
8. Poyczylimy pienidze ............... koleankom. (my)
9. Mam ochot namalowa ............... dzieci. (wy)
10. ............... bracia s bardzo wysocy. (my)

IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Lubi twojego brata. Czyjego brata lubisz?
1. Nie lubi waszej kuzynki. ............................................................................................................................?
2. Nie widziaam ich domu. .............................................................................................................................?
3. Poszam do kina ztwoim koleg. .............................................................................................................?
4. Myl onaszym urlopie. ..............................................................................................................................?
5. Czekam na jej siostr. ...................................................................................................................................?
6. Martwi si omoj przyjacik. .............................................................................................................?
7. Pawe zakocha si wtwojej siostrze. .....................................................................................................?
8. To jest nasze dziecko. ....................................................................................................................................?
9. Postawiem to na twoim biurku. ...............................................................................................................?
10. Przygldam si waszemu psu. ...................................................................................................................?

124

II. NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE. ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 124

2012-01-06 00:06:00

X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
To s nasze crki. Czyje to s crki?
1. Bylimy na dyskotece znaszymi przyjacimi. ..................................................................................?
2. To s nasi synowie. ........................................................................................................................................?
3. Umoich dziadkw jest bardzo mio. .......................................................................................................?
4. Poyczylimy samochd waszym kolegom. ........................................................................................?
5. Oni nie lubi naszych psw. .......................................................................................................................?
6. Mamy wasze ksiki. .....................................................................................................................................?
7. Jego pracownicy s bardzo punktualni. ...............................................................................................?
8. Zabraam jej dzieci ze szkoy. ....................................................................................................................?
9. Ich pyty s bardzo cenne. ...........................................................................................................................?
10. Twoi nauczyciele byli bardzo mili. ..........................................................................................................?

XI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.


PRZYKAD:
Daem to Bartkowi. Komu to dae?
1. Przyjechalimy tramwajem. .......................................................................................................................?
2. Oni s aktorami. ..............................................................................................................................................?
3. Wracam od przyjaciki. ..............................................................................................................................?
4. Nie pij kawy bez mleka. .............................................................................................................................?
5. Zosia opiekuje si dziemi. ........................................................................................................................?
6. Dziadkowie martwi si ownuka. ...........................................................................................................?
7. Szukam zeszytw. ...........................................................................................................................................?
8. Studenci marz owakacjach. .....................................................................................................................?
9. Krzysiek sprzta pokj. ................................................................................................................................?
10. Przygldamy si zdjciom. .........................................................................................................................?

II. NIE LUBI GO, AON NIE LUBI MNIE. ZAIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 125

125

2012-01-06 00:06:00

Alez_tak_Gramatyka.indb 126

2012-01-06 00:06:00

III
SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ
LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 127

2012-01-06 00:06:00

Alez_tak_Gramatyka.indb 128

2012-01-06 00:06:00

I. Prosz uzupeni tabelk.


Ile?
13

trzynacie

Rzd
trzynasty

Godzina
trzynasta

Miejsce
trzynaste

5
10
8
15
7
4
3
1
2
17
14
19
20

II. Prosz uzupeni tekst. Godziny prosz napisa sowami wwersji nieocjalnej.
Ala wstaje oszstej. Pitnacie minut pniej je niadanie, jest (0) pitnacie po szstej.
Dwadziecia minut pniej myje si, jest (1) ................................................................................................
Pitnacie minut pniej ubiera si, jest (2) ................................................................................................
Dziesi minut pniej wychodzi zdomu, jest (3) ..........................................................................................
Dziesi minut idzie na przystanek, kiedy jest na przystanku, jest (4) .............................................
........................................................ Za pi minut przyjeda tramwaj, Ala wsiada do tramwaju, jest
(5) .......................................................................................... Ala p godziny jedzie tramwajem, wic kiedy

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 129

129

2012-01-06 00:06:00

wysiada, jest (6) ................................................................................................... Do szkoy Ala idzie dziesi


minut, Ala wchodzi do szkoy, gdy na zegarze jest (7) .................................... Lekcje zaczynaj si
pi minut pniej, czyli o(8) ......................................................................................... Sze ip godziny
Ala spdza wszkole, awic wychodzi ze szkoy o(9) .......................................................................................
Idzie na przystanek, czeka na tramwaj i p godziny pniej wsiada do tramwaju, czyli
o(10) ................................................................................................ Znowu p godziny jedzie tramwajem
idziesi minut idzie zprzystanku do domu, wic jest (11) ....................................................................,
gdy przychodzi do domu. Dwadziecia minut pniej je obiad, wic jest (12) .................................
............................................................... .

III. Na podstawie wiczenia II prosz uzupeni tabelk. Prosz wpisa godzin inapisa,
co Ala robi otej godzinie.
Godzina

130

Co Ala robi?

6.00

Ala wstaje.

6.15

Ala je niadanie.

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 130

2012-01-06 00:06:00

IV. Prosz dopisa do podanych rzeczownikw liczebnik jeden wodpowiedniej formie.


PRZYKAD:
jedna dziewczynka
1. ............................ chopiec
2. ............................ buka
3. ............................ kierowca
4. ............................ noc
5. ............................ turysta
6. ............................ dziecko
7. ............................ pani
8. ............................ krzeso
9. ............................ dentysta
10. ............................ akwarium

V. Prosz dopisa liczebnik dwa lub dwie do podanych rzeczownikw.


PRZYKAD:
dwie kawy, dwa drzewa
1. ............................ siostry
2. ............................ koty
3. ............................ jabka
4. ............................ stoy
5. ............................ ksiki
6. ............................ herbaty
7. ............................ okna
8. ............................ samochody
9. ............................ crki
10. ............................ koperty

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 131

131

2012-01-06 00:06:00

VI. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw.


A. W czasie teraniejszym
PRZYKAD:
W moim ogrdku s trzy re. (by) Wmoim ogrdku jest osiem r.
1. Na talerzu ................................... dwa pierogi. (lee)
Na talerzu ................................... pi pierogw.
2. Kilka osb ................................... na tramwaj. (czeka)
Trzy osoby ................................... na tramwaj.
3. Dzisiaj wtej kawiarni ................................... tylko dwie kelnerki. (pracowa)
Dzisiaj wtej kawiarni ................................... dziesi kelnerek.
4. Na cianie ................................... cztery obrazy. (wisie)
5. Na cianie ................................... sze obrazw.
6. Dwie dziewczynki ................................... wparku. (bawi si)
Duo dziewczynek ................................... wparku.
B. W czasie przeszym
PRZYKAD:
W moim ogrdku byy trzy re. (by) Wmoim ogrdku byo osiem r.
1. Dwie studentki ......................................... test. (pisa)
Dwanacie studentek ......................................... test.
2. Trzy psy ......................................... po parku. (biega)
Siedem psw ......................................... po parku.
3. Trzy ksiki ......................................... na pce. (sta)
Dwadziecia ksiek ......................................... na pce.
4. Cztery samochody ......................................... drog. (jecha)
Dwadziecia pi samochodw ......................................... drog.
5. Dwie przyjaciki ......................................... do Aliny. (przyj)
Dziewi przyjaciek ......................................... do Aliny.
C. W czasie przyszym
PRZYKAD:
Dwie panie bd pracowa / pracoway wsklepie.
Sze pa bdzie pracowa / pracowao wsklepie.

132

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 132

2012-01-06 00:06:00

1. Trzy fotele ......................................... wpokoju. (znajdowa si)


Osiem foteli ......................................... wpokoju.
2. Dwie aktorki ......................................... wprzedstawieniu. (wystpowa)
Trzynacie aktorek ......................................... wprzedstawieniu.
3. Cztery rybki ......................................... wakwarium. (pywa)
Szesnacie rybek ......................................... wakwarium.
4. Dwie dentystki ......................................... jutro pacjentw. (przyjmowa)
Siedem dentystek ......................................... jutro pacjentw.
5. Trzy koty ......................................... mleko. (pi)
Dziewi kotw ......................................... mleko.

VII. Oto polscy noblici. Prosz poczy dat idziedzin znazwiskami, anastpnie napisa zdania wedug wzoru.

1980, 1983, 1905, 1903, 1996, 1924, 1911

Maria Skodowska-Curie, Czesaw Miosz, Wadysaw Reymont, Wisawa


Szymborska, Lech Wasa, Henryk Sienkiewicz, Maria Skodowska-Curie
wraz zmem Piotrem Curie

Pokojowa Nagroda Nobla, Literacka Nagroda Nobla za caoksztat twrczoci,


Nagroda Nobla wdziedzinie fizyki, Literacka Nagroda Nobla za caoksztat
twrczoci, Nagroda Nobla wdziedzinie chemii, Literacka Nagroda Nobla za
powie Quo vadis, Literacka Nagroda Nobla za powie Chopi

PRZYKAD:
Czesaw Miosz otrzyma Literack Nagrod Nobla za caoksztat twrczoci wtysic dziewiset osiemdziesitym roku.
1. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 133

133

2012-01-06 00:06:00

4. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

VIII. Oto wane wydarzenia zhistorii Polski. Prosz poczy daty zwydarzeniem inapisa zdania wedug wzoru.

12 IX 1683, 1 V2004, 1 IX 1939, 15 VII 1410, 13 XII 1981, 3 V1791, 11 XI 1918,


4VI 1989, 16 X1978, 8 V1945

zakoczenie II wojny wiatowej wEuropie, bitwa pod Wiedniem, wybr Polaka


na papiea, ogoszenie stanu wojennego, pierwsze demokratyczne wybory do
polskiego parlamentu, wstpienie Polski do Unii Europejskiej, pierwsza polska
konstytucja, odzyskanie niepodlegoci, bitwa pod Grunwaldem,
wybuch IIwojny wiatowej

PRZYKAD:
Bitwa pod Wiedniem dwunastegowrzenia tysic szeset osiemdziesitego trzeciego
roku.
1. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

134

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 134

2012-01-06 00:06:00

7. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

IX. Podane liczby idaty prosz napisa sowami.


PRZYKAD:
Obszar Polski wynosi (312679 km2) trzysta dwanacie tysicy szeset siedemdziesit dziewi kilometrw kwadratowych.
1. Obszar wojewdztwa maopolskiego wynosi 15183 km2.
...................................................................................................................................................................................
2. W Polsce mieszka 38111000 osb.
...................................................................................................................................................................................
3. Wisa ma 1047 km dugoci.
...................................................................................................................................................................................
4. Najgbsze polskie jezioro Hacza ma 108 mgbokoci.
...................................................................................................................................................................................
5. Najwysz polsk budowl jest Paac Kultury iNauki wWarszawie, ktry ma prawie 231 m.
...................................................................................................................................................................................
6. Najwyszy szczyt wPolsce nazywa si Rysy, jest wTatrach ima 2499 mwysokoci.
...................................................................................................................................................................................
7. Najwysza temperatura wPolsce bya 29 VII 1921r.iwynosia ponad 40C.
...................................................................................................................................................................................
8. Najnisza temperatura wPolsce bya 11stycznia 1940r.iwynosia 41C.
...................................................................................................................................................................................
9. Najsynniejszy polski dzwon znajduje si na Wawelu, nazywa si Zygmunt iway prawie 13 t, jego serce way 365 kg.
...................................................................................................................................................................................
10. Najstarsze kino wPolsce znajduje si wSzczecinie, nazywa si Pionier, zostao otwarte
w1909r., awic w2011r.ma ......... lat / lata.
...................................................................................................................................................................................

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 135

135

2012-01-06 00:06:00

X. Prosz przepisa nastpujcy tekst inapisa daty zycia Adama Mickiewicza wpoprawnej formie.
Adam Mickiewicz urodzi si (0) 24 XII 1798 w Zaosiu lub Nowogrdku. By wielkim
poet okresu romantyzmu. (1) Od 1807 do 1815 r. chodzi do szkoy w Nowogrdku. (2)
W1815r.wyjecha do Wilna na studia. (3) W1819r.skoczy studia.
Do (4) 1823r.mieszka wKownie, gdzie pracowa jako nauczyciel. (5) Od 1824 do 1829r.
przebywa wPetersburgu, Odessie, Moskwie ina Krymie. (6) W1829r. wyjecha do Niemiec. (7) W1832r.przeprowadzi si do Parya. (8) W1834r. oeni si zCelin Szymanowsk imia szecioro dzieci. (9) Od 1852r. pracowa wBibliotece Arsenau wParyu. (10)
W1855r.podczas wojny krymskiej wyjecha do Konstantynopola, gdzie zmar wczasie epidemii cholery (11) 26 XI 1855. Zosta pochowany wParyu, a(12) w1890r. na Wawelu.
Adam Mickiewicz urodzi si dwudziestego czwartegogrudnia tysic siedemset dziewidziesitego smego roku ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

136

III. SPOTKAMY SI DRUGIEGO ODRUGIEJ. LICZEBNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 136

2012-01-06 00:06:00

IV
JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 137

2012-01-06 00:06:00

Alez_tak_Gramatyka.indb 138

2012-01-06 00:06:00

I. Do podanych przymiotnikw prosz dopisa dwa pozostae stopnie.


PRZYKAD:
wysoki wyszy najwyszy
1. niski

............................................

.................................................

2. gruby

............................................

.................................................

3. ............................................... chudszy

.................................................

4. ............................................... ............................................

najstarszy

5. mody

............................................

.................................................

6. may

mniejszy

.................................................

7. duy

............................................

najwikszy

8. nowy

............................................

.................................................

9. dobry

............................................

najlepszy

10. zy

gorszy

.................................................

11. dugi

............................................

najduszy

12. drogi

............................................

.................................................

II
A. Prosz wybra odpowiednie sowo zramki ipodpisa zwierzta.

yrafa, jaszczurka, lew, gepard, wieloryb, koliber, kot, wilk, w, mrwka, w,


krokodyl, pies, so
PRZYKAD:

0. so

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 139

139

2012-01-06 00:06:00

1.
......................................................

2.
.....................................................

3.
......................................................

4.
......................................................

5.
.....................................................

6.
......................................................

7.
......................................................

8.
.....................................................

9.
......................................................

10.
......................................................

11.
.....................................................

12.
......................................................

13.
......................................................

B. Prosz porwna zwierzta inapisa prawidowe zdania.


PRZYKAD:
0, 2 duy
So jest wikszy od lwa. So jest wikszy ni lew.
1. 1, 2 wysoki
...................................................................................................................................................................................

140

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 140

2012-01-06 00:06:00

2. 3, 4 grony
...................................................................................................................................................................................
3. 4, 5 wierny
...................................................................................................................................................................................
4. 5, 6 duy
...................................................................................................................................................................................
5. 7, 8 ciki
...................................................................................................................................................................................
6. 9, 10 may
...................................................................................................................................................................................
7. 10, 11 dugi
...................................................................................................................................................................................
8. 12, 13 pracowity
...................................................................................................................................................................................
9. 13, 8 wolny
...................................................................................................................................................................................
10. 11, 3 szybki
...................................................................................................................................................................................
C. Prosz napisa zdania opisujce zwierzta zprzymiotnikiem wstopniu najwyszym.
PRZYKAD:
0. duy, zwierzta
So jest najwikszy ze wszystkich zwierzt.
1. 1, wysoki, zwierzta
...................................................................................................................................................................................
2. 2, grony, zwierzta
...................................................................................................................................................................................
3. 4, wierny, zwierzta
...................................................................................................................................................................................
4. 7, ciki, zwierzta
...................................................................................................................................................................................
5. 9, may, ptaki
...................................................................................................................................................................................
6. 11, szybki, zwierzta
...................................................................................................................................................................................

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 141

141

2012-01-06 00:06:01

III. Prosz przeksztaci podane zdania zgodnie zprzykadem.


PRZYKAD:
Robert jest wysoki, Karol jest bardzo wysoki. Karol jest wyszy ni Robert.
1. Anka jest adna, Basia jest bardzo adna.
...................................................................................................................................................................................
2. Jabko jest dobre, pomaracza jest bardzo dobra.
...................................................................................................................................................................................
3. Ten dom jest duy, tamten dom jest bardzo duy.
. ..................................................................................................................................................................................
4. Ten lm jest zy, tamten lm jest bardzo zy.
. ..................................................................................................................................................................................
5. Zielona papuga jest maa, ta papuga jest bardzo maa.
...................................................................................................................................................................................
6. Pan Kowalski jest bogaty, pan Nowak jest bardzo bogaty.
...................................................................................................................................................................................
7. Ta ksika jest ciekawa, tamta ksika jest bardzo ciekawa.
...................................................................................................................................................................................
8. Pani Zosia jest stara, pani Marysia jest bardzo stara.
...................................................................................................................................................................................
9. Restauracja na ulicy Grodzkiej jest droga, restauracja na ulicy Sawkowskiej jest bardzo
droga.
...................................................................................................................................................................................
10. Wtorek by zimny, roda bya bardzo zimna.
...................................................................................................................................................................................

IV. Prosz wybra zramki odpowiedni przymiotnik iutworzy zdanie wedug wzoru.

krtki, stary, szybki, niski, duy, wysoki, ciki, popularny, dugi

PRZYKAD:
Amazonka ma 7100 km, aNil ma 6670 km.
Amazonka jest dusza ni Nil.
1. Pan Pawe ma 218 cm wzrostu, pan Piotr ma 210 cm wzrostu.
...................................................................................................................................................................................

142

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 142

2012-01-06 00:06:01

2. Jezioro niardwy ma 113,8 km2, ajezioro Hacza ma 108,5 km2.


...................................................................................................................................................................................
3. Pani Alicja ma 105 lat, pan Bogusaw ma 103 lata.
...................................................................................................................................................................................
4. Na Plutonie temperatura wynosi 230 stopni Celsjusza, ana Neptunie jest 200 stopni
Celsjusza.
...................................................................................................................................................................................
5. Gepard biega zszybkoci 110 km/h, gazela biega zszybkoci 75 km/h.
...................................................................................................................................................................................
6. So afrykaski way 6 ton, aso indyjski way 5 ton.
...................................................................................................................................................................................
7. Nazwisko Nowak nosi wPolsce 220217 osb, anazwisko Kowalski 131940 osb.
...................................................................................................................................................................................
8. Ulica Samborska wWarszawie ma tylko 24 m, aulica Infelda wSosnowcu ma 25 m.
...................................................................................................................................................................................

V. Czy to wiesz? Sprawd swoje wiadomoci!


Prosz uzupeni zdania odpowiednim przymiotnikiem zramki iuy go wstopniu najwyszym ipoprawnej formie gramatycznej.

niski (2x), duy (2x), ciepy, dugi (2x), ciki, bogaty,


PRZYKAD:
Najniszy punkt Holandii znajduje si 6,7 mponiej poziomu morza.
1. ....................................................... planet wUkadzie Sonecznym jest Jowisz.
2. Dinozaur argentynozaur by ....................................................... zwierzciem (100 ton), ktre
yo na ldzie.
3. Morze Czerwone jest ....................................................... morzem na Ziemi.
4. ....................................................... jeziorem na wiecie jest Morze Kaspijskie.
5. ....................................................... nazw miejscowoci wPolsce jest Siemieniakowszczyzna
(20 liter).
6. ....................................................... rzek na wiecie jest Amazonka (7100 km).
7. ....................................................... temperatur na wiecie zanotowano w1983roku na Antarktydzie: 89,2 stopni Celsjusza.
8. ....................................................... krajem na wiecie jest Luksemburg (42986 dolarw USA na
gow).

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 143

143

2012-01-06 00:06:01

VI. Prosz uzupeni podane zdania formami stopnia wyszego inajwyszego przymiotnikw wodpowiednim przypadku.
PRZYKAD:
Ten aktor jest przystojny, tamten jest przystojniejszy, ale mj chopak jest najprzystojniejszym mczyzn.
1. Jacek jest grzeczny, Zosia jest .............................................., ale Ania jest ...........................................
dzieckiem.
2. Ta torebka jest tania, ta zplastiku jest ..........................................................., ale ta zpapieru jest
..................................................
3. Jabko jest sodkie, cukier jest .........................................., ale mid jest ..............................................
4. Ta pani jest moda, moja ciocia jest .................................., ale mama jest ........................................
5. Maj jest ciepy, czerwiec jest ....................................., ale sierpie jest .............................................
6. Mj dom jest duy, dom Marty jest ...................................................., ale dom Adriana jest ..........
...........................................
7. Ten zielony sweter jest drogi, granatowy sweter jest ................................................, ale tamten
czerwony jest .................................................
8. Wisa jest dug rzek, Nil jest ......................................... rzek, ale Amazonka jest ......................
........................... rzek.
9. Lody waniliowe s dobre, czekoladowe s .............................................., ale lody orzechowe s
............................................................
10. Zadanie Kasi jest ze, zadanie Maka jest .........................................., ale zadanie Brunona jest
......................................................

VII. Prosz uzupeni nastpujcy tekst odpowiednimi formami przymiotnikw wstopniu


wyszym.
Klementyna nie bya szczliw dziewczyn. Rodzice zawsze porwnywali j z rodzestwem: siostr Martyn i bratem Mikoajem. Przede wszystkim Martyna bya (0) wysza
(wysoki) i(1)........................................ (szczupy). Martyna bya take (2) ............................ (dobry)
uczennic, Klementyna zawsze miaa (3) ........................... (zy) oceny. Natomiast Mikoaj by
(4) .............................. (pracowity) i (5) .................................................................. (wysportowany) ni
Klementyna. Obiady Martyny byy (6) ........................................ (smaczny). Mikoaj te piknie
rysowa. Jego rysunki byy zawsze (7) ....................................... (adny) ni rysunki Klementyny.
Martyna bya rwnie (8) .......................... (miy) i(9) ........................................................... (uprzejmy).

144

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 144

2012-01-06 00:06:01

Mikoaj natomiast by (10) .................................................................................... (zdyscyplinowany) ni


Klementyna. Jak mona by wtej sytuacji mi, uprzejm, weso ipracowit osob?

VIII. Z podanych sw prosz utworzy zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Zuzanna, inteligentny, Grzesiek
Zuzanna jest bardziej inteligentna od Grzeka.
1. Kasia, pracowity, Patryk
...................................................................................................................................................................................
2. Moja ksika, kolorowy, twoja ksika
...................................................................................................................................................................................
3. Ten lm, interesujcy, tamten lm
...................................................................................................................................................................................
4. Krzysiek, wysportowany, Andrzej
...................................................................................................................................................................................
5. Monika, uprzejmy, Karolina
...................................................................................................................................................................................
6. Marzec, deszczowy, kwiecie
...................................................................................................................................................................................
7. Lipiec, soneczny, wrzesie
...................................................................................................................................................................................
8. Ten artysta, twrczy, tamten artysta
...................................................................................................................................................................................
9. Kuba, pomysowy, Adrian
...................................................................................................................................................................................
10. led, sony, oso
...................................................................................................................................................................................

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 145

145

2012-01-06 00:06:01

IX. Z podanych sw prosz utworzy zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
To lekarstwo, gorzki, syrop
To lekarstwo jest mniej gorzkie ni syrop.
1. Kacper, posuszny, jego brat
...................................................................................................................................................................................
2. Te pomidory, dojrzay, tamte
...................................................................................................................................................................................
3. Ten lm, romantyczny, tamten
...................................................................................................................................................................................
4. Padziernik, wietrzny, listopad
...................................................................................................................................................................................
5. Dzisiejszy dzie, mglisty, wczorajszy
...................................................................................................................................................................................
6. Gosia, energiczny, Basia
...................................................................................................................................................................................
7. Ciocia Ala, samotny, kuzynka Marta
...................................................................................................................................................................................
8. To krzeso, wygodny, tamten fotel
...................................................................................................................................................................................
9. Anto, ponury, jego kuzyn Bartek
...................................................................................................................................................................................
10. Klara, rozmowny, jej siostra
...................................................................................................................................................................................

X. Prosz uzupeni zdania odpowiednim przymiotnikiem zramki iuy go wstopniu najwyszym ipoprawnej formie gramatycznej.

interesujcy, uprzejmy, znany, kolorowy, niebezpieczny, pracowity, samotny,


gorzki, deszczowy, sentymentalny, sony
PRZYKAD:
Najbardziej sonym morzem na wiecie jest Morze Czerwone.
1. Zosia miaa ...................................................... kostium na balu.

146

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 146

2012-01-06 00:06:01

2. To lekarstwo jest ...................................................... ze wszystkich, ktre zaywaem.


3. ...................................................... dramatopisarzem jest William Shakespeare.
4. Dzi jest ...................................................... dzie, odkd tu przyjechalimy. Pada ipada.
5. Piotrek to ...................................................... ucze wklasie, cigle si uczy.
6. To .................................................. lm, jaki kiedykolwiek widzielimy, wszyscy na sali pakali.
7. Sdz, e straak to ...................................................... zawd.
8. Trzeba jej pomc. Ona jest ...................................................... znas wszystkich.
9. Pani Krysia jest ...................................................... bibliotekark.
10. Musisz przeczyta t ksik. To ...................................................... ksika, jak czytaem.

XI. Prosz uzupeni podane zdania odpowiednim przyimkiem: od, ni, z(ze).
PRZYKAD:
Soce jest janiejsze od lampy.
1. Marek jest najmilszy ................... naszej klasy.
2. Samochd jest droszy ................... rower.
3. Himalaje s najwysze ................... wszystkich gr.
4. Jzyk polski jest trudniejszy ................... jzyka angielskiego.
5. Krakw jest starszy ibardziej zabytkowy ................... d.

IV. JESTEM NAJLEPSZY ZGRUPY. STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 147

147

2012-01-06 00:06:01

Alez_tak_Gramatyka.indb 148

2012-01-06 00:06:01

V
ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 149

2012-01-06 00:06:01

Alez_tak_Gramatyka.indb 150

2012-01-06 00:06:01

V.1. Sucham, powtarzam, notuj


Czas teraniejszy

I1
A. Z podanego tekstu prosz wybra czasowniki iwpisa je wodpowiednie miejsce wtabeli.
PORANNE CZYNNOCI
Ala: O ktrej godzinie (ty) wstajesz?
Basia: (Ja) Wstaj o7 sidmej rano.
Ala: Co (ty) potem robisz?
Basia: (Ja) Myj zby, ubieram si irobi niadanie.
Ala: Co wtedy robi twoja siostra?

Basia:
Ala:
Basia:
Ala:
Basia:
Ala:
Basia:
Ala:

Moja siostra jeszcze pi. Budz j i(my) razem jemy.

Co (wy) jecie na niadanie?


(My) Jemy chleb zserem. Moja siostra je jeszcze jogurt.
Czy (wy) co pijecie?
Tak, (my) pijemy mleko. Aco ty jesz na niadanie?
(Ja) Jem buk zmarmolad ipij kakao.
Czy twoi rodzice jedz niadanie razem ztob?
Nie, oni rozumiej, e lubi si wyspa. Wstaj bardzo wczenie, ubieraj si, pij kaw
iwychodz. Czy (ty) sama sprztasz po niadaniu?
Basia: Nie, moja siostra myje naczynia, apotem (my) razem sprztamy kuchni.
Ala: Czy (wy) wychodzicie zdomu otej samej godzinie?
Basia: Tak, (my) wychodzimy razem.
Ala: Czy (wy) zamykacie drzwi na klucz?
Basia: Tak, moja siostra zawsze otym pamita.
-, -esz

-, -isz(-ysz)

-am, -asz

-em, -esz

ja
ty
on, ona, ono
my
wy
oni, one
1

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

V.1. SUCHAM, POWTARZAM, NOTUJ. CZAS TERANIEJSZY

Alez_tak_Gramatyka.indb 151

151

2012-01-06 00:06:01

B. Wodpowiednie miejsce wtabeli prosz wpisa kocwki czterech koniugacji.


Koniugacja
1 os.l.poj.

-, -esz

-, -isz (-ysz)

-am, -asz
-am

2 os.l.poj.
3 os.l.poj.

-em, -esz

-esz
-i (-y)

1 os.l.mn.
2 os.l.mn.
3 os.l.mn.

II2. Prosz zamieni formy podkrelonych czasownikw zgodnie zpodanym przykadem:


Wstaj osidmej rano. Myj zby, ubieram si iprzygotowuj niadanie. Potem budz moj
siostr irazem jemy. Po niadaniu wsplnie sprztamy kuchni.
Basia (0) wstaje osidmej rano. Ona (1) ..................... zby, (2) ........................ i(3) .............................
niadanie. Potem (4) ........................... swoj siostr irazem (5) .................... Po niadaniu wsplnie
(6) .............................. kuchni.

III. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Matylda idzie pieszo (i) .
Profesor Rutkowski przyjecha do Warszawy. Teraz (on) (1) ..................... (i) ulic. Przyjeda
autobus. Profesor (2) .......................... (wsiada) do autobusu i(3) ...................... (jecha) autobusem. Na nastpnym przystanku (on) (4) .......................... (wysiada) zautobusu. Rozglda si.
Dwie dziewczyny (5) ............................. (jecha) rowerem. Tumy (6) .................................... (chodzi)
po ulicy. Studenci (7) ................................. (wsiada) do autobusu. Pewnie oni (8) ........................
(jecha) na uniwersytet.

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

152

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 152

2012-01-06 00:06:02

IV. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Codziennie rano bior (bra) prysznic.
(Ja) (1) ...................... (wstawa) rano osidmej. (2) ....................... (i) do kuchni i(3) ...........................
(parzy) herbat ikaw dla caej rodziny. Moja crka (4) ................... (kroi) chleb iser. Syn
(5) ............................ (wcza) radio iwszyscy (my) (6) ............................... (sucha) wiadomoci.
Crka (7) ......................... (karmi) psa ikota, anastpnie (8) ............................ (wychodzi) zpsem
na spacer. To ona (9) ...................................... (opiekowa si) zwierztami ije (10) ..............................
(pielgnowa). M (11) ............................. (wyjeda) do pracy osmej. Ja (12) .............................
(odprowadza) dzieci do szkoy. Nastpnie wracam do domu i przygotowuj materiay
na zajcia. (Ja) (13) ............................ (wymyla) i (14) ......................... (pisa) rne wiczenia
i (15) ................................... (przeglda) podrczniki. Po poudniu (ja) (16) ...................................
(odbiera) dzieci ze szkoy i(my) (17) .................................. (wraca) do domu. Zwykle wszyscy
(oni) (18) ........................................ (namawia) mnie, ebym zrobia pierogi. Czsto (ja) (19) .......
................................. (zgadza si), acaa rodzina (20) ............................. (cieszy si) ipomaga mi.

V. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Czy (ty) lubisz (lubi) sport?
Marku, jaki sport (1) ................... (lubi) najbardziej? (Ja) (2) .................................... (lubi) sporty
zimowe narciarstwo iywiarstwo, ale wprost (ja) (3) ..................................... (uwielbia) pywanie. Awic (ty) (4) ................................ (wole) pywanie od jazdy na nartach? Zdecydowanie (ja)
(5) ................................. (wole). Ale mj brat (6) nie.................................. (znosi) pywania. On boi
si wody. Natomiast on (7) .............................. (uwielbia) jazd na ywach. Moja siostra zkolei
(8) ........................... (wole) narty od yew. Ona nie (9) ............................ (znosi) gry wsiatkwk.
Mimo to my wszyscy (10) .................................. (lubi) sport.

V.1. SUCHAM, POWTARZAM, NOTUJ. CZAS TERANIEJSZY

Alez_tak_Gramatyka.indb 153

153

2012-01-06 00:06:02

VI. Prosz uzupeni tekst czasownikami podanymi wramce wbezokoliczniku lub wodpowiedniej formie gramatycznej czasu teraniejszego.

przychodzi, wchodzi, wychodzi, schodzi, przechodzi

Mam na imi Zuzanna. Mieszkam wbardzo wysokim bloku. Moje mieszkanie jest na dziesitym pitrze. Czsto musz (0) wchodzi po schodach na gr, poniewa winda cigle jest
zepsuta. Nie lubi (1) ....................................... na gr, ale lubi (2) ....................................... po schodach na d. Kiedy otwieram drzwi i(3) .............................................. do mieszkania, mj pies bardzo si cieszy. Ale kiedy (4) ........................................ zdomu, jest bardzo smutny. Niestety czsto
(5) ........................................ zdomu, a(6) ........................................ bardzo pno, poniewa duo pracuj. Lubi (7) ......................................... do swojego domu, poniewa jest ciepy iprzytulny. Kiedy
jest sobota, czsto nie (8) ...................................... zdomu icay dzie czytam ksiki isucham
muzyki.

VII. Prosz uzupeni zdania odpowiedni form czasownika mc wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
On moe studiowa za granic.
My nie (1) ................................ ju by razem. Ja nie (2) ................................ gotowa ci cigle twoich
ulubionych da i (ja) nie (3) .................................. oglda twoich ulubionych lmw. Ty nie
(4) ................................. mi mwi, e nie lubisz mojej najlepszej przyjaciki. Twoja siostra nie
(5) ................................ cigle do nas przychodzi. Twoi rodzice nie (6) ........................... krytykowa
wszystkiego, co robi, amy nie (7) ................................ si cigle kci.

VIII. Prosz uzupeni zdania odpowiedni form czasownika musie wczasie teraniejszym.
PRZYKAD:
On musi zacz pracowa.
Ja (1) ....................... zaprosi t pikn dziewczyn do kina. Ona (2) ..................... si zgodzi. (My)
(3) ............................. obejrze ten nowy lm razem. Moi koledzy (4) ......................... j pozna. Wy
take (5) ........................... zaprasza swoje dziewczyny do kina i(wy) (6) ............................. dawa
im czsto kwiaty.

154

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 154

2012-01-06 00:06:02

IX. Prosz uzupeni zdania odpowiedni form czasownika powinien.


PRZYKAD:
On powinien studiowa histori.
1. Zosia jest chora, dlatego ............................................... pj do lekarza.
2. Czy Ania iBasia ............................................... chodzi tak pno spa?
3. Jurku, pada deszcz, wic (ty) ............................................... wzi parasol.
4. Ja iPiotr ............................................... przeczyta ten tekst jeszcze raz.
5. Myl, e dzieci ............................................... je wicej owocw!
6. (Wy r.mskoosobowy) ............................................... pomyle oswojej siostrze.
7. Piotrek iPawe ............................................... wicej si uczy.
8. Kady czowiek ............................................... uprawia sport.
9. Pies ............................................... duo biega.
10. (Ty r..) ............................................... przeczyta t ksik.
11. (Ja r..) ............................................... przesta si ztob spotyka.
12. (Ja r.m.) ............................................... przeprosi swoj dziewczyn.

X. Co oni powinni zrobi? Prosz przeczyta oproblemach rnych osb, wybra odpowiedni czasownik lub wyraenie zramki inapisa zdanie, uywajc czasownika powinien / powinna.

schudn, wyspa si, pj do lekarza, posprzta, zrobi pranie, umy si,


podla kwiaty, nakarmi psa, nauczy si, odpocz, zrobi zakupy

PRZYKAD:
Twj kolega ma gorczk ikaszle.
(On) Powinien pj do lekarza.

Twj przyjaciel jest bardzo gruby.


(Ty)

........................................................................................................................................................................

Twoja koleanka ma straszny baagan wpokoju.


(Ty)

........................................................................................................................................................................

Twj kolega jest bardzo picy. Uczy si do egzaminu ostatnio dzie inoc.
(On)

........................................................................................................................................................................

V.1. SUCHAM, POWTARZAM, NOTUJ. CZAS TERANIEJSZY

Alez_tak_Gramatyka.indb 155

155

2012-01-06 00:06:02

Ostatnio bardzo ciko pracujesz ijeste bardzo zmczony.


(Ja)

........................................................................................................................................................................

Dwaj chopcy s bardzo brudni.


(Oni) ........................................................................................................................................................................
Twoje koleanki maj pust lodwk.
(One) ........................................................................................................................................................................
Twoja koleanka ma duo brudnych ubra.
(Ona) ........................................................................................................................................................................
Ty itwj kolega le napisalicie test zjzyka polskiego.
(My) ........................................................................................................................................................................
Twoje koleanki maj uschnite kwiaty wdoniczkach.
(Wy) ........................................................................................................................................................................
Pies twoich kolegw siedzi nad pust misk, jest bardzo godny.
(Wy) ........................................................................................................................................................................

XI. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Tu nie mona rozmawia przez komrk. Tu nie wolno rozmawia przez komrk.
Tu nie wolno pali. Tu nie mona pali.
1. Tu nie mona gono rozmawia.
...................................................................................................................................................................................
2. Tu nie wolno robi zdj.
...................................................................................................................................................................................
3. Tu nie mona wchodzi.
...................................................................................................................................................................................
4. Tu nie wolno parkowa.
...................................................................................................................................................................................
5. Tu nie mona si kpa.
...................................................................................................................................................................................
6. Tego nie wolno dotyka.
...................................................................................................................................................................................

156

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 156

2012-01-06 00:06:02

XII. Prosz uzupeni zdania wyrazami podanymi wramce.

naley (3x), nie wolno (3x), musisz (2x), nie wypada, mona (2x)

0. Gdy leci si samolotem, naley wyczy telefon komrkowy.


1. Na stacji benzynowej .......................................... pali papierosw.
2. Gdy jedziesz tramwajem, .......................................... skasowa bilet.
3. .......................................... pyta kobiety owiek.
4. Gdy jedzie si za granic, .......................................... wzi ze sob paszport.
5. Wwielu sklepach .......................................... paci kart.
6. Jeli masz psa, .......................................... wyprowadza go na spacer.
7. Aby mc korzysta ztelefonu komrkowego, .......................................... wprowadzi kod PIN.
8. .......................................... przechodzi przez ulic na czerwonym wietle.
9. Telefonem komrkowym .......................................... te robi zdjcia.
10. .......................................... niszczy zieleni.

V.1. SUCHAM, POWTARZAM, NOTUJ. CZAS TERANIEJSZY

Alez_tak_Gramatyka.indb 157

157

2012-01-06 00:06:02

Alez_tak_Gramatyka.indb 158

2012-01-06 00:06:02

V.2. Przyjechaem do Polski p roku temu


Aspekt dokonany iniedokonany wczasie przeszym

I. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw wczasie przeszym.


Kasia nie (0) umiaa (umie) jedzi na nartach. Marcin (1) ........................... (wiedzie) otym,
ale bardzo (2) ........................ (chcie) j nauczy. Chopiec zkolegami dugo (3) .............................
(myle), jak namwi Kasi, aby sprbowaa nauczy si jedzi. Po dugiej dyskusji zMarcinem Kasia zgodzia si. Dziewczyna (4) ........................ (mie) stare narty. Posza zMarcinem
na wysok gr. Tam Kasia zapia narty izacza zjeda. Niestety zaraz si przewrcia.
Kiedy wstaa, bolaa j noga ikoledzy Kasi (5) ......................... (musie) odprowadzi j do domu.
Wdomu dziewczyna poczua si bardzo zmczona, (6) .............................. (lee) chwil wku,
apotem zasna. Nastpnego dnia Kasia (7) ................................... (wiedzie) ju, e nigdy nie
zostanie narciark. Trudno! Nie wszyscy musz wszystko umie (8) ............................. (myle)
dziewczyna. Kasia (9) ................................... (powiedzie) Marcinowi, e zprzyjemnoci bdzie
si przyglda, jak on jedzi.

II. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw wczasie przeszym.


PRZYKAD:
Wczoraj ogldaem lm (oglda r.m.).
Ten rok by dla mnie bardzo szczliwy. Wzimie przez dwa tygodnie (ja r.m.) (1) ........................
(jedzi) na nartach. Kiedy skoczyem studia, babcia ............................... (da) mi sporo pienidzy. Zawsze (ja) (3) .................................. (marzy) opodrach. (Ja) (4) .....................................
(mc) wic pojecha do Egiptu. Moi przyjaciele ija (5) ................................................. (zwiedza)
piramidy i(6) .............................. (pywa) wmorzu. Po powrocie mj kolega (7) ...............................
(zaproponowa) mi prac wswojej rmie. Moi koledzy (8) ................................... (powiedzie), e
to bardzo dobra propozycja. Nastpnie koleanka (9) ....................................... (przedstawi) mi
swoj siostr. To bardzo pikna imdra dziewczyna. Szybko (my) (10) ...........................................
.............. (zakocha si) wsobie.

V.2. PRZYJECHAEM DO POLSKI P ROKU TEMU. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY...

Alez_tak_Gramatyka.indb 159

159

2012-01-06 00:06:02

III. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw wczasie przeszym.


Marek (0) obieca (obieca) Beacie, e przyjdzie punktualnie o sidmej. Marek zawsze
(1) ........................................ (dotrzymywa) sowa, wic Monika spokojnie (2) ..................... (czeka).
Gdy Marka nie byo owp do smej, Beata (3) ................................. (zacz) si denerwowa,
ale (4) ................................ (zdecydowa), e wtym czasie przygotuje co dobrego do jedzenia.
(5) ................................ (gotowa) wanie makaron, gdy (6) .................................. (przyj) Marek.
Bardzo j (7) ............................ (przeprasza) za to spnienie, ale by wsklepie ibardzo dugo
(8) ............................ (kupowa) dla niej prezent. Marek (9) ............................... (pamita), e tego
dnia byy urodziny Beaty. Beata (10) .......................... (lubi) dostawa prezenty, wic bardzo
(11) ....................................... (ucieszy si). Bya to wspaniaa pyta, ktr Beata chciaa mie. Gdy
Beata (12) ............................. (oglda) pyt, Marek (13) ............................................. (zajmowa si)
gotowaniem. (14) ............................ (zrobi) pyszny sos do makaronu iwspania saatk. Beata
(15) .......................................... (pochwali) go za wietn kolacj.

IV. Prosz wybra poprawn form.


PRZYKAD:
Wczoraj (ja) poszedem / szedem do kina.
Ostatnie lato Marysia (1) spdzaa / spdzia udziadkw wgrach. Pewnego dnia (2) poznaa
/ znaa tam bardzo miego chopca, ktry mia na imi Andrzej. Marysia iAndrzej (3) spotykali si / spotkali si czsto i duo (4) porozmawiali / rozmawiali. Codziennie (5) chodzili / poszli te na spacery. Niestety Andrzej (6) mieszka / zamieszka wGdasku, aMarysia wKrakowie. Kiedy lato (7) si koczyo / si skoczyo, Marysia (8) wracaa / wrcia do
Krakowa, aAndrzej do Gdaska. Od tego czasu Marysia codziennie (9) napisaa / pisaa do
Andrzeja e-maile, aAndrzej (10) napisa / pisa tylko raz.

V. Prosz napisa, dokd oni poszli.

0. Magosia sklep
Magosia posza do sklepu.

160

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 160

2012-01-06 00:06:02

1. ja (chopak) kino
...............................................................................................................................................

2. ja (dziewczyna) kawiarnia
...............................................................................................................................................

3. dziadek Janek park


...............................................................................................................................................

4. babcia Alina ssiadka


...............................................................................................................................................

V.2. PRZYJECHAEM DO POLSKI P ROKU TEMU. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY...

Alez_tak_Gramatyka.indb 161

161

2012-01-06 00:06:02

5. my (chopak idziewczyna) uniwersytet


...................................................................................................................................

6. my (dwie dziewczyny) szkoa


...................................................................................................................................

7. Maciek iAgata teatr


.....................................................................................................................................

8. Weronika iAlicja koleanka


...................................................................................................................................

162

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 162

2012-01-06 00:06:03

9. ty (chopak) dziewczyna
.........................................................................................................................................

10. ty (dziewczyna) poczta


.........................................................................................................................................

11. wy (dziewczyny) dom


.........................................................................................................................................

12. wy (dziewczyna ichopak) dentysta


..............................................................................................................................................

VI.
Za pomoc podanych przedrostkw prosz utworzy odpowiedni czasownik waspekcie dokonanym.
Po-, przy-, wy-.

V.2. PRZYJECHAEM DO POLSKI P ROKU TEMU. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY...

Alez_tak_Gramatyka.indb 163

163

2012-01-06 00:06:03

PRZYKAD:
Wczoraj wyszedem zdomu osmej.
1. Wczoraj (1) .........szedem do dentysty.
2. Dwa dni temu Magosia (2) .........jechaa na wakacje.
3. W rod (3) .........sza do nas babcia.
4. Piotrek (4) .........jecha zPolski trzy miesice temu.
5. Hans (5) .........jecha do Polski zNiemiec wzeszym tygodniu.
6. Ciesz si, e do nas (6) .........szede!
7. Dobrze, e (7) .........szlicie z nami do kina.
8. (8) .........szedem do ksigarni ikupiem bardzo dobry krymina.
9. Kiedy (9) .........szlimy zdomu, pada deszcz.
10. Rodzice nie mogli (10) .........jecha zgarau, poniewa byo bardzo duo niegu.

VII. Prosz uoy zdania wedug wzoru. W kadym zdaniu prosz zastosowa czas
przeszy.
PRZYKAD:
(Ja r..) je obiad, zadzwoni, telefon
Kiedy jadam obiad, zadzwoni telefon.
1. (Ty r.m.) sprzta mieszkanie, przyj, Marek
...................................................................................................................................................................................
2. (On) pracowa, zadzwoni, Marta
...................................................................................................................................................................................
3. (Ona) czyta, zacz pada, deszcz
...................................................................................................................................................................................
4. (My r..) rozmawia, przyj, Dorota
...................................................................................................................................................................................
5. (Wy r.mskoosobowy) i ulic, zdarzy si, wypadek
...................................................................................................................................................................................
6. (Oni) spa, zatelefonowa, Jurek
...................................................................................................................................................................................
7. (One) oglda lm, przyj, ssiad
...................................................................................................................................................................................

164

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 164

2012-01-06 00:06:04

8. (Ja r.m.) bra prysznic, (ja) zama nog


...................................................................................................................................................................................
9. (Ty r..) robi zakupy, (ty) zgubi pienidze
...................................................................................................................................................................................
10. (My r.mskoosobowy) jedzi na nartach, przewrci si, Mateusz
...................................................................................................................................................................................

VIII. Prosz wybra odpowiedni czasownik iuy go wpoprawnej formie czasu przeszego
lub wformie bezokolicznika.
PRZYKAD:
Mama zawsze gotowaa (gotowa / ugotowa) pyszne obiady, ale wczoraj obiad ugotowaa
moja siostra.
Michalina czsto (1) ........................... (spotyka si / spotka si) zSzymonem. Wczoraj take si
znim (2) ............................. (spotyka / spotka). Szymon nigdy nie (3) ........................... (spnia
si / spni si), jednak wczoraj pierwszy raz (4) ......................... (spnia si / spni si).
Michalina (5) ............................. (czeka / poczeka) na niego bardzo dugo. Wkocu Szymon
(6) .................... (przychodzi / przyj). (On) (7) ................................... (mwi / powiedzie), e
nie mia czasu nawet (8) ........................ (je / zje) obiadu i(9) ........................... (pi / wypi)
kawy. (On) (10) .................................. (zaprasza / zaprosi) Michalin na kaw ilody do kawiarni.
Michalina (11) .................................... (mwi / powiedzie), e nie (12) ................................... (pisa
/ napisa) dzisiaj maila do swojej przyjaciki inie (13) ....................................... (czyta / przeczyta) ksiki, ktr powinna ju odda do biblioteki. Zdarzyo si to po raz pierwszy.
Do tej pory zawsze regularnie (14) ...................................... (pisa / napisa) maile do swoich koleanek
i(15) ................................. (czyta / przeczyta) wterminie ksiki, ktre poyczya zbiblioteki.
Szymon ze smutkiem powiedzia, e nie (16) ............................. (gotowa / ugotowa) te obiadu
na nastpny dzie ijutro te bdzie pewnie bez obiadu. Michalina zdziwia si, bo Szymon
lubi (17) .................................... (gotowa / ugotowa). Ale ten dzie by inny ni wszystkie iani
Szymon, ani Michalina nie (18) ................................................ (robi / zrobi) tego, co (oni) zwykle
(19) ................................. (robi / zrobi).

IX. Prosz wybra odpowiedni czasownik iuy go wpoprawnej formie czasu przeszego.

V.2. PRZYJECHAEM DO POLSKI P ROKU TEMU. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY...

Alez_tak_Gramatyka.indb 165

165

2012-01-06 00:06:04

PRZYKAD:
Pastwo Grscy przyjmowali mnie zawsze serdecznie. (przyjmowa / przyj)
1. Marysia .................................... kluczy do samochodu imusiaa wrci do domu. (zapomina
/ zapomnie)
2. Profesor czsto ...................................... wesoe anegdoty. (opowiada / opowiedzie)
3. Zosia podesza do nas, gdy tylko nas ..................................... (widzie / zobaczy)
4. Basia .................................. swoj parasolk wpocigu. (gubi / zgubi)
5. Samochd musia si zatrzyma, poniewa dzieci powoli ....................................... przez ulic.
(przechodzi / przej)

X. Prosz wybra odpowiedni czasownik iuy go wpoprawnej formie czasu przeszego.


PRZYKAD:
Ten lm by nudny inie skoczyam (koczy skoczy) go oglda.

1. Agata .......................... (pisa napisa) dugi e-mail do koleanki, apotem go wysaa.


2. Dwie godziny (ja r.m.) ......................................... (namawia namwi) Marka na obejrzenie tego lmu, ale nie zgodzi si.
3. Rok temu Marta .......................... (bra wzi) ze schroniska dwa psy itrzy koty iopiekuje
si nimi do dzi.
4. Pawe nie umia zrobi zadania idlatego nie ................................ (i pj) do szkoy.
5. Dominika .............................. (wychodzi wyj) trzy razy iza kadym razem oczym
zapominaa.

166

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 166

2012-01-06 00:06:04

V.3. Wrc tu na pewno


Aspekt dokonany iniedokonany wczasie przyszym

I. Prosz odpowiedzie na pytania, uywajc czasu przyszego.


Co Kinga bdzie robi wgrach?
PRZYKAD:
Kinga bdzie piewa / piewaa gralskie piosenki. (piewa)
1. Kinga ................................ ................................... po grach. (chodzi)
2. Kinga ............................... ................................... gralskich piosenek. (sucha)
3. Kinga ................................ ................................... rodzin swojego chopaka Pawa. (odwiedza)
Co Kinga iPawe bd robi wgrach?
4. Oni .................................... ................................... widoki. (oglda)
5. Oni .................................... ................................... regionalne potrawy. (je)
6. Oni .................................... ................................... pamitkowe zdjcia. (robi)
Co ty, Robercie, bdziesz robi wgrach?
7. Ja ........................................ ................................... ze znajomymi. (spotyka si)
8. Ja ....................................... ................................... grzyby. (zbiera)
9. Ja ....................................... ................................... na nartach. (jedzi)
Co wy, Aniu iDominiku, bdziecie robi wgrach?
10. My ..................................... ................................... ciekawe miejsca. (zwiedza)
11. My ...................................... ................................... przy gralskiej muzyce. (taczy)
12. My ..................................... ................................... ze znajomymi. (rozmawia)

V.3. WRC TU NA PEWNO. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY WCZASIE PRZYSZYM

Alez_tak_Gramatyka.indb 167

167

2012-01-06 00:06:04

II
A. Micha ma 8 lat, ale nie jest grzecznym dzieckiem. Mama poprosia Michaa, aby napisa
swoje postanowienia noworoczne. Co bdzie robi, aczego nie bdzie robi wprzyszym
roku.
Prosz przeczyta wyraenia wramce ipomc napisa Michaowi postanowienia. Prosz uwaa na poprawne formy.

zabiera kredki bratu, zjada deser siostrze, cign kota za ogon, uczy si,
odrabia zadanie, codziennie czyta ksiki, oglda duo telewizji, gra wgry
komputerowe, sprzta pokj, wyrzuca mieci, karmi rybki,
bi si zkolegami

0. Nie bd zabiera kredek bratu.

Bd karmi rybki.

1. ...................................................................................

..........................................................................................

2. ...................................................................................

..........................................................................................

3. ...................................................................................

..........................................................................................

4. ...................................................................................

..........................................................................................

5. ...................................................................................

..........................................................................................

B. Michalina to siostra Michaa. Michalina ma 15 lat. Mama poprosia take Michalin,


aby napisaa swoje postanowienia noworoczne. Prosz przeczyta wyraenia wramce
ipomc napisa Michalinie postanowienia. Prosz uwaa na poprawne formy.

plotkowa zkoleankami, wychodzi zpsem, wysya SMS-y podczas lekcji, je


niadania, je sodkie batoniki, krzycze na modszych braci, chodzi na basen,
kci si zrodzicami, codziennie uczy si hiszpaskiego, pomaga Michaowi
wlekcjach, odprowadza Marka do przedszkola, chodzi spa pno

168

0. Nie bd plotkowa zkoleankami.

Bd je niadania.

1. ...................................................................................

..........................................................................................

2. ...................................................................................

..........................................................................................

3. ...................................................................................

..........................................................................................

4. ...................................................................................

..........................................................................................

5. ...................................................................................

..........................................................................................

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 168

2012-01-06 00:06:04

III. W tabelce prosz odszuka pary aspektowe wczasie przyszym. Obok prosz napisa
formy bezokolicznikw.
1. bd szed

7. bdziesz jada

13. bdziecie
grali

19. bdziemy
czytay

25. pojad

2. posprzta

8. napisze

14. obejrz

20. zwiedzisz

26. bdziemy
zaprasza

3. bd pili

9. bdziemy si
opalay

15. bdzie dawa

21. dostan

27. kupimy

4. da

10. bd
dostawaa

16. zjesz

22. bdziemy
kupoway

28. opalimy si

5. bdziesz
zwiedza

11. zaprosimy

17. przeczytamy

23. pjd

29. wypij

6. bd ogldaa

12. zagracie

18. bd jechali

24. bdzie
sprzta

30. bdzie pisaa

PRZYKAD:
bd szed pjd (i pj),
1. ..................................................................................................................................................................................,
2. ..................................................................................................................................................................................,
3. ..................................................................................................................................................................................,
4. ..................................................................................................................................................................................,
5. ..................................................................................................................................................................................,
6. ..................................................................................................................................................................................,
7. ..................................................................................................................................................................................,
8. ..................................................................................................................................................................................,
9. ..................................................................................................................................................................................,
10. ..................................................................................................................................................................................,
11. ..................................................................................................................................................................................,
12. ..................................................................................................................................................................................,
13. ..................................................................................................................................................................................,
14. ..................................................................................................................................................................................,

V.3. WRC TU NA PEWNO. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY WCZASIE PRZYSZYM

Alez_tak_Gramatyka.indb 169

169

2012-01-06 00:06:04

IV. Prosz wybra odpowiedni do kontekstu czasownik dokonany lub niedokonany.


Jutro Weronika (0) pjdzie / bdzie sza po raz pierwszy do nowej pracy. Codziennie (1)
bdzie wstawaa / wstanie osidmej, poniewa prac (2) zacznie / bdzie zaczynaa osmej
trzydzieci. Wnowej pracy na pewno (3) bdzie znaa / pozna wielu interesujcych ludzi.
Weronika (4) nauczy si / bdzie si uczya te intensywnie jzyka portugalskiego, poniewa za p roku (5) wyjedzie / bdzie wyjedaa na sta do Lizbony. Dlatego Weronika (6)
bdzie chodzia / pjdzie dwa razy wtygodniu na kurs jzykowy. Weronika umwia si te
ze swoj przyjacik, e jutro wieczorem (7) zadzwoni / bdzie dzwonia do niej iwszystko
jej (8) bdzie opowiadaa / opowie. Przyjacika Weroniki (9) bdzie czekaa / poczeka zniecierpliwoci na wiadomoci od Weroniki. Weronika ma nadziej, e jutro nie (10) spni si
/ bdzie spniaa si do pracy.

V. Co powiemy wnastpujcych sytuacjach? Prosz uoy pytania wczasie przyszym


iwykorzysta wyrazy wnawiasie.
PRZYKAD:
Jeste wbibliotece, ksika stoi wysoko, obok stoi bardzo wysoki kolega. (ty, mi, poda, t
ksik).
Czy podasz mi t ksik?
1. Jeste chory / chora. Nie masz nic do jedzenia. (ty, mi, zrobi zakupy)
...................................................................................................................................................................................
2. Przychodzisz do sklepu, chcesz obejrze buty. (pani, mi, pokaza te buty)
...................................................................................................................................................................................
3. W pokoju jest baagan. (ty, posprzta pokj)
...................................................................................................................................................................................
4. Ta ksika jest bardzo interesujca. (wy, przeczyta t ksik)
...................................................................................................................................................................................
5. Nasz pies musi i na spacer. (wy, pj zpsem na spacer)
...................................................................................................................................................................................
6. Nasza ssiadka zostanie sama na wita. (my, zaprosi ssiadk)
...................................................................................................................................................................................
7. Zbliaj si wakacje. (my, pojecha nad morze)
...................................................................................................................................................................................
8. W Krakowie jest nowe muzeum. (wy, zwiedzi to muzeum)
...................................................................................................................................................................................
9. Poznalicie sympatyczne maestwo. (pastwo, przyj do nas)
...................................................................................................................................................................................

170

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 170

2012-01-06 00:06:04

10. Niestety nie rozumiesz wiczenia zgramatyki. (pan, mi, wytumaczy to wiczenie)
...................................................................................................................................................................................

VI. Co powiemy w nastpujcych sytuacjach? Prosz wykorzysta czasowniki z ramki.


Prosz pamita oaspekcie.

posprzta, dosta, uczy si, powiedzie, pi, wychodzi, pojecha, zrobi,


przeczyta, je, pj

PRZYKAD:
Mam bardzo brudno wmieszkaniu. Jutro posprztam mieszkanie.
1. Za dwa dni musz odda ksik do biblioteki. Jutro .................................... ksik.
2. Nie mam wdomu nic do jedzenia. Jutro .................................... zakupy.
3. Wprzyszym tygodniu mamy test zgramatyki. Jutro my (r.mskoosobowy) .......................
.............................................. cay dzie.
4. Nie mog duej kama. Jutro .................................... mu ca prawd.
5. Dzi znowu spniam si do pracy. Od jutra .................................... wczeniej zdomu.
6. Nie czuj si dobrze po kawie. Od jutra (ja r..) .................................... kawy.
7. Ten lm ma bardzo dobre recenzje. Jutro (my) .................................... do kina.
8. Karolu, musisz schudn! Od jutra .................................................. przede wszystkim warzywa
iowoce.
9. Ciocia Krysia zaprosia nas na swoje imieniny. Jutro ......................................... do Warszawy.
10. Zosia czeka na t paczk ju dwa tygodnie. Ma nadziej, e ......................................... j jutro.

VII. Prosz wybra odpowiedni czasownik iuy go wpoprawnej formie czasu przyszego.
PRZYKAD:
Jutro (ja) napisz to zadanie. (pisa / napisa)
Nazywam si Zbyszek Ciszewski. Wprzyszym roku (1) ........................... (jecha / pojecha)
do Afryki. WAfryce mieszka mj brat zrodzin. Najpierw (2) ................................... (zwiedza
/ zwiedzi) Afryk Poudniow, potem (3) ............................................ (studiowa) wKenii jzyk
suahili. Kiedy si (4) ..................................... (uczy / nauczy) tego jzyka, (5) ......................................
(zaczyna / zacz) studiowa kulturoznawstwo. Pniej (6) .............................. tam ........................

V.3. WRC TU NA PEWNO. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY WCZASIE PRZYSZYM

Alez_tak_Gramatyka.indb 171

171

2012-01-06 00:06:04

(pracowa). Nie wiem, kiedy (7) ................................................ (wraca / wrci) do Polski. Potem
(8) .................................... (eni si / oeni si) zmoj dziewczyn. My (9) ......................................
(budowa / zbudowa) pikny dom i(my) (10) ................ duo ................................. (podrowa).
Pniej (my) (11) ........................................... (przeprowadza si / przeprowadzi si) wgry. Tam
(my) (12) ................................................................... (mieszka / zamieszka) do koca ycia.

VIII. Prosz wybra zramki odpowiedni czasownik, uy go wpoprawnej formie czasu


przyszego iuzupeni list.

jedzi, dosta, pi, skoczy, pracowa, pomyle, zobaczy si, pomc,


zrealizowa, uczy si, pojecha (4x), zosta, rozmawia, sprbowa,
remontowa, chodzi, spdzi

Krakw, 10stycznia
Kochana Ewo!
Przepraszam, e tak dugo nie pisaam, ale byam bardzo zajta. Pytaa mnie oplany na nadchodzcy rok. Mam ich bardzo duo. Nie wiem tylko, czy wszystkie je (0) zrealizuj. Wtym
miesicu na pewno (1) ............................... projekt, ktry teraz robi. Pod koniec miesica (2) ...........
..................... te wgry do moich dobrych przyjaci. (My r.mskoosobowy) (3) ...............................
tam trzy cudowne dni. (4) ................................... na nartach, (5) ..................................... owielu sprawach i(6) ............................ dobre wino. Wlutym (ja) (7) ......................... do Woch iprzez dwa tygodnie (8) ............................... woskiego. Cay marzec (9) ................................., poniewa to gorcy czas
wnaszym biurze. Wkwietniu (10) ................................. moje mieszkanie. ciany s ju brudne
itrzeba je pomalowa. Krzysiek powiedzia, e mi (11) ........................ Wmaju (my r.mskoosobowy) (12) ................................... na dugie spacery iwycieczki. Wczerwcu (ja) (13) .............................
...... owakacjach. Na wakacje pewnie (14) ........................ do Francji. Mieszka tam moja koleanka,
chtnie (my r.niemskoosobowy) (15) ............................. Nie widziaymy si od bardzo dawna.
We wrzeniu (ja) (16) ........................... dosta prac wAnglii. Znalazam bardzo ciekaw ofert
pracy dla modego architekta wLondynie. Jeeli (17) ............................. t prac, (18) ........................
do Anglii ju na pocztkulistopada. WLondynie (19) .............................. co najmniej p roku.
A co uCiebie? Jak chowaj si Twoje dziewczynki? Bardzo chciaabym si zTob zobaczy.
Moe nam si to uda!
Pozdrawiam serdecznie Ciebie iTwoj rodzin.
Magosia

172

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 172

2012-01-06 00:06:04

IX. Prosz zamieni czasowniki wczasie przeszym na czasowniki wczasie przyszym.


Ostatnie wakacje (0) spdziem wgrach. Na pocztkulipca (1) pojechaem autobusem do
niewielkiej wsi, tam (2) odpoczem dwa dni i(3) poczekaem na moich przyjaci, ktrzy (4)
przyjechali troch pniej. Trzeciego dnia (5) wzilimy plecaki, (6) woylimy odpowiednie
buty i(7) ruszylimy wgry. (8) Szlimy wiele godzin, wkocu (9) zatrzymalimy si na nocleg wstarym, ale piknie pooonym schronisku. Tam (10) zjedlimy porzdny posiek i(11)
pooylimy si spa. Nastpnego dnia (12) obudzilimy si wczenie, (13) wypilimy gorc
kaw i(14) poszlimy wdalsz drog.
Nastpne wakacje (0) spdz wgrach. Na pocztkulipca ...................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

X. Prosz poprawi bdy wpodanych zdaniach. Jeeli wzdaniu jest bd, prosz napisa
zdanie poprawnie.
PRZYKAD:
W przyszym miesicu codziennie naucz (r..) si hiszpaskiego.
W przyszym miesicu codziennie bd uczya si hiszpaskiego.
Jutro pjd do kina.
1. W przysz sobot bdziemy jechali do Gdaska.
...................................................................................................................................................................................
2. Jutro bd wstawa osmej.
...................................................................................................................................................................................
3. Przyjdziemy (r.mskoosobowy) do was wniedziel.
...................................................................................................................................................................................
4. W tym roku dwa razy wtygodniu pjd (r.m.) na basen.
...................................................................................................................................................................................
5. To lekarstwo bdzie pani zaywaa dwa razy dziennie przez dwa tygodnie.
...................................................................................................................................................................................

V.3. WRC TU NA PEWNO. ASPEKT DOKONANY INIEDOKONANY WCZASIE PRZYSZYM

Alez_tak_Gramatyka.indb 173

173

2012-01-06 00:06:04

6. Jutro zamwimy (r.niemskoosobowy) pizz do domu.


...................................................................................................................................................................................
7. Postanowiam, e od jutra regularnie pjd na spacer.
...................................................................................................................................................................................
8. W lecie czsto zjem (r..) lody.
...................................................................................................................................................................................
9. Czy wczasie wakacji bdziecie jechali nad morze?
...................................................................................................................................................................................
10. Po poudniu Pawe iKrzysiek zrobi zakupy.
...................................................................................................................................................................................

174

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 174

2012-01-06 00:06:04

V.4. Naucz si jzyka polskiego!


Tryb rozkazujcy

I1. Prosz uzupeni tabel.


pisa

pi

myle

je

czyta

1 os.l.poj.

pisz

pij

myl

jem

czytam

2 os.l.poj.

piszesz

pijesz

mylisz

jesz

czytasz

3 os.l.mn.

pisz

..................

..................

..................

..................

Tryb rozkazujcy (2 os.l.poj.)

Pisz!

..................

..................

Jedz!

Czytaj!

Tryb rozkazujcy (1 os.l.mn.)

Piszmy!

..................

Mylmy!

Jedzmy!

..................

Tryb rozkazujcy (2 os.l.mn.)

Piszcie!

..................

..................

..................

Czytajcie!

II2. Pocz zdania zkolumny Azczasownikami zkolumny B


KOLUMNA A

KOLUMNA B

1. Dlaczego nie piszesz?

a) Suchaj!

2. Dlaczego nie czytasz?

b) Jedz!

3. Dlaczego nie odpowiadasz?

c) Kocz!

4. Dlaczego nic nie jesz?

d) Pisz!

5. Dlaczego nic nie mwisz?

e) Zaczynaj!

6. Dlaczego nic nie robisz?

f) Czytaj!

7. Dlaczego nie koczysz pisa?

g) Odpowiadaj!

8. Dlaczego nie zaczynasz pisa?

h) Mw!

9. Dlaczego nie suchasz?

i) Rb!

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.


wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

V.4. NAUCZ SI JZYKA POLSKIEGO! TRYB ROZKAZUJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 175

175

2012-01-06 00:06:04

III3. Prosz uzupeni wiczenie zgodnie zpodanym przykadem.


1. przeczyta
a) oglda
b) powtarza
c) pamita
d) odpowiada
e) biega

przeczytaj! ..........................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

przeczytajcie! ....................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

2. pisa
a) pi
b) kupowa
c) wstawa
d) jecha
e) my si

pisz! ...............................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

piszcie! ...............................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

3. chodzi
a) paci
b) mwi
c) liczy
d) uczy si
e) taczy

chod! ...........................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

chodcie!............................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

IV4. Prosz przeksztaci zdania zgodnie zpodanym przykadem.


1. Musisz poszuka klucza. Poszukaj klucza!
a) Musisz pomalowa ten pokj. ..............................................................................................................
b) Musisz ugotowa co dobrego. ............................................................................................................
c) Musisz napisa do niej list. ...................................................................................................................
d) Musisz przetumaczy ten tekst. .........................................................................................................
e) Musisz umy to jabko. ............................................................................................................................
2. Musicie przeczyta t ksik. Przeczytajcie t ksik!
a) Musicie porozmawia otym zEw. ...................................................................................................
b) Musicie posucha dzisiaj radia. .........................................................................................................
c) Musicie na mnie poczeka. ...................................................................................................................
d) Musicie sprzeda ten samochd. ........................................................................................................
e) Musicie si wicej uczy. .......................................................................................................................
3

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.


wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

176

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 176

2012-01-06 00:06:05

V5. Prosz przeksztaci tekst zgodnie zpodanym przykadem.


PRZYKAD:
Prosz napi si herbaty. Napij si herbaty!
1. Prosz uczy si polskiego. ..........................................................................................................................
2. Prosz mwi po polsku. ...............................................................................................................................
3. Prosz wypi kaw. ..........................................................................................................................................
4. Prosz otym pomyle. ..................................................................................................................................
5. Prosz i do sali. ..............................................................................................................................................

VI. Jak zrobi pranie, aby ubrania nie byy zniszczone? Prosta instrukcja dla osb, ktre
maj ztym problemy.
Prosz wykorzysta czasowniki podane wramce, utworzy tryb rozkazujcy iuzupeni zdania pod ilustracjami.

posortowa, zamkn, nastawi, wsypa, woy, wla, przycisn

PRZYKAD:

1. Posortuj brudne ubranie na kolory jasne iciemne.

2. ...................................... pranie do pralki.

3. ...................................... drzwiczki pralki.

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

V.4. NAUCZ SI JZYKA POLSKIEGO! TRYB ROZKAZUJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 177

177

2012-01-06 00:06:05

4. ...................................... proszek do odpowiedniego dozownika.

5. ...................................... pyn do pukania do odpowiedniego dozownika.

6. ...................................... odpowiedni program.

7. ...................................... przycisk: START.

VII6. Prosz przeksztaci zdania zgodnie zpodanym przykadem.


PRZYKAD:
Kup chleb. Nie kupuj chleba!
1. Napisz do niego. ................................................................................................................................................
2. Przeczytaj ten list. ............................................................................................................................................
3. Zjedzcie teraz obiad. ........................................................................................................................................
4. Ugotuj dzisiaj spaghetti. ................................................................................................................................
5. Zrbcie to wiczenie. ......................................................................................................................................
6. Nauczcie si tego na pami. ......................................................................................................................
7. Wypij kaw. .........................................................................................................................................................
8. Posprztaj pokj. ...............................................................................................................................................
6

wiczenie przygotowane przez moj studentk Barbar Godowsk.

178

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 178

2012-01-06 00:06:05

9. Zayj to lekarstwo. ............................................................................................................................................


10. We t torb. .......................................................................................................................................................

VIII. Nastpujce zdania prosz zamieni na zdania wtrybie rozkazujcym.


PRZYKAD:
Oni musz to zrobi. Niech oni to zrobi.
1. Krzysiek musi tam i.....................................................................................................................................
2. Pastwo musz si zdecydowa. ................................................................................................................
3. On musi jej to powiedzie. ............................................................................................................................
4. Pani musi to podpisa. ...................................................................................................................................
5. Oni musz przeprosi t dziewczyn. ......................................................................................................
6. Pan musi kogo zapyta. ...............................................................................................................................
7. Ala musi zaprosi Marka. ..............................................................................................................................
8. Pastwo musz tego posucha. .................................................................................................................
9. Dziewczyny musz si tego nauczy. .......................................................................................................
10. Pan musi za to zapaci. .................................................................................................................................
11. Pani musi to obejrze. .....................................................................................................................................
12. Pastwo musz zwiedzi to muzeum. ......................................................................................................

IX. Prosz zmieni zdania zgodnie zprzykadem.


Agnieszka ma syna Krzysia. Krzy ma 12 lat ijutro cay dzie bdzie sam, poniewa jego
mama cay dzie spdzi wpracy. Mama mwi, co Krzy musi jutro zrobi, aczego nie powinien robi.
0. Krzy musi wsta o7.00.
1. Krzy musi si umy iubra.
2. Krzy musi zje niadanie.
3. Krzy musi wyj do szkoy o7.45.
4. Krzy musi wrci do domu zaraz po szkole.
5. Krzy musi wzi sobie obiad.
6. Krzy musi zrobi lekcje.
7. Krzy nie powinien oglda telewizji.
8. Krzy nie powinien gra na komputerze.

V.4. NAUCZ SI JZYKA POLSKIEGO! TRYB ROZKAZUJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 179

179

2012-01-06 00:06:06

9. Krzy musi zadzwoni do babci.


10. Krzy nie powinien otwiera nikomu drzwi.
0. Wsta osidmej!
1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................................................................

X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami.


Ala mwi do swoich przyjaci: mam pomys, (0) wemy (wzi) jutro rowery, (1) .........................
(jecha) nad rzek, (2) .................................. (zje) kanapki, (3) ................................. (wypi) sok,
(4) ................................. (porozmawia), (5) ......................... (wrci) po poudniu, (6) ...........................
(chodzi) wieczorem do kina, (7) ......................................... (obejrze) jaki dobry lm, potem
(8) .............................................. (pospacerowa) po parku, (9) ........................................ (spotka si)
zAndrzejem i(10) ....................................... (opowiedzie) mu onaszych planach.

180

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 180

2012-01-06 00:06:06

V.5. Gdybym by bogaty...


Tryb przypuszczajcy

I. Prosz uzupeni podane zdania odpowiedni form czasownika chcie wtrybie przypuszczajcym ilogicznie poczy kolumny AiB.
A

PRZYKAD:
0. (Ja r.m.) Chciabym przeczyta t ksik, 0. ale nie mam czasu.

1. Marek ............................... zaprosi King,

1. ale nie ma nowej do kina, sukienki.

2. Ula ................................ pj na imieniny

2. ale nie znaj numeru.

do koleanki,
3. (Ja r..) ................................ pojecha na

3. ale nie umiemy piec.

wakacje do Hiszpanii,
4. Robert iAnia .................................................

4. ale nikomu nic nie chcecie poycza.

zatelefonowa do swojej koleanki,


5. (Wy r.mskoosobowy) ...........................

5. ale wogle nie trenujesz.

mie same dobre oceny w szkole,


6. (My r.niemskoosobowy) .................

6. ale si nie uczycie.

upiec wspaniae ciasto,


7. Marysia iKasia ............................................
piewa w chrze,

7. ale nie macie czasu chodzi znim na


spacery.

8. (Wy r.mskoosobowy) ...........................

8. ale nie szukasz pracy.

mie psa,
9. (Ty r..) ............................ duo zarabia,
10. (Wy r.niemskoosobowy) ................

9. ale nie mam pienidzy.


10. ale nie maj talentu muzycznego.

by dobrymi koleankami,
11. (Ty r.m.) ......................... wygra te zawody

11. ale ona nie ma ochoty.

pywackie,

V.5. GDYBYM BY BOGATY... TRYB PRZYPUSZCZAJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 181

181

2012-01-06 00:06:06

II. Prosz uzupeni tabel odpowiednimi formami czasownikw.


osoba

ja

chcie

wole

forma
cz. przeszego

kocwka forma
cz. przeszego

chcia

-bym
wolaa

ja

czyta

kocwka forma
cz. przeszego

wiedzie

kocwka forma
cz. przeszego

kocwka

-bym
czyta

ty

-by

ty
on
ona
ono
my
my

wiedziay -bymy

wy
wy
oni
one

III. Prosz poczy logicznie zdania.


PRZYKAD:
1 12
Jeeli chciaabym schudn, graabym wtenisa.
1. Jeeli chciaabym schudn,
3. Jeeli umielibycie jedzi na nartach,
5. Jeeli umwiby si zni,
7. Jeeli podaby mi adres,
9. Jeeli mieliby wicej czasu,
11. Jeeli bylibymy wLondynie,
13. Jeeli przyszedby do mnie,
15. Jeeli miaabym egzamin,
17. Jeeli nie mieliby wdomu nic do jedzenia,
19. Jeeli nie pracowabym tak duo,

(2) czytabym ksiki.


(4) zwiedzilibymy miasto.
(6) zrobiliby zakupy.
(8) wypilibymy kaw.
(10) uczyabym si wicej.
(12) graabym wtenisa.
(14) pojechalibycie wgry.
(16) byaby szczliwa.
(18) odpoczywaliby.
(20) odwiedziabym ci.

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

182

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 182

2012-01-06 00:06:06

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

IV. Prosz dokoczy nastpujce zdania wtrybie przypuszczajcym.


PRZYKAD:
Gdybym wygra duo pienidzy, kupibym / kupiabym pikny dom (kupi pikny dom).
1. Jeeli stracibym prac, ................................................................................... (sprzeda samochd).
2. Jeeli poszaby do lekarza, .........................................................................................................................
(nie by teraz tak chora).
3. Jeeli mieliby duo czasu, .............................................................................................................................
(podrowa po caym wiecie)
4. Jeeli uczylibycie si dobrze, ............................................................................... (pj na studia).
5. Jeeli spotkaabym na ulicy Marka, .........................................................................................................
(chcie znim porozmawia).

V. Prosz zmieni formy trybu oznajmujcego na formy trybu warunkowego.


PRZYKAD:
Dzisiaj jest sobota, moemy dugo spa.
Gdyby dzisiaj bya sobota, moglibymy dugo spa.
(zjemy) (1) ........................................................................... niadanie odwunastej. Potem (pjdziemy)
(2) .................................................................... na zakupy. Po zrobieniu zakupw ty Zosiu (pojedziesz)
(3) ............................................. takswk do rodzicw, aja (pjd r.m.) (4) ................................................
na mecz koszykwki. (Wrcimy) (5) ................................................ do domu pnym popoudniem.
(Wypijemy) (6) ........................................................ kaw, awieczorem (odwiedzimy) (7) ........................
................... ssiadw. Unich (moemy) (8) .................................... obejrze lm. Po lmie (zagramy)
(9) ......................................... wkarty. Po pnocy (pooymy si) (10) .............................................. spa.

V.5. GDYBYM BY BOGATY... TRYB PRZYPUSZCZAJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 183

183

2012-01-06 00:06:06

VI. Prosz uzupeni poniszy tekst odpowiednimi formami czasownikw w trybie


przypuszczajcym1.
Sonda uliczna: Co zrobiby, gdyby wygra 10 milionw na loterii?
Przepraszam, czy mog ci zada pytanie?
Prosz bardzo.
Co by zrobi, gdyby wygra 10 milionw na loterii?
Hmm... Przez kilka lat (0) jedzibym (jedzi) po wiecie i(1) ......................................................
(zwiedza) miejsca, ktre zawsze chciaem zobaczy. Moe (2) ........................................ (kupi)
jaki statek i(3) ........................................... (zabra) rodzin wrejs dookoa wiata.
Co zrobiaby pani, gdyby wygraa pani 10 milionw na loterii?
Hmm... Przede wszystkim (4) .......................................... (kupi) sobie duy dom nad morzem,
acrce mieszkanie wWarszawie. Reszt pienidzy (5) ....................................... (da) na cele
charytatywne.
Apan? Co by pan zrobi?
Prawdopodobnie (6) .................................................................. (zainwestowa) na giedzie. Aha!
(7) ............................................... (speni) najwiksze marzenie ony (8) .............................................
(zafundowa) jej operacj plastyczn.

VII. Prosz zmieni wypowied pierwszej osoby odpowiadajcej na pytanie zadane wsondzie ulicznej, uywajc: a) 3 osoby liczby pojedynczej, b) 1 osoby liczby mnogiej2.
a. Przez kilka lat jedziby po wiecie. ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

b. Przez kilka lat jedzilibymy. ..........................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

wiczenie przygotowane przez moj studentk Edyt Krasnowsk.


wiczenie przygotowane przez moj studentk Edyt Krasnowsk.

184

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 184

2012-01-06 00:06:06

VIII. Prosz uoy zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Ja (r.m.) mie urlop, pojecha na wakacje Jelibym mia urlop, to pojechabym na wakacje.
1. Ty (r..) skoczy medycyn, pracowa wszpitalu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Wy (r.mskoosobowy) wyjecha na studia do Warszawy, musie kupi tam mieszkanie
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. On mie pienidze, pojecha do Parya
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. My (r.niemskoosobowy) przeczyta ksik, odda j do biblioteki
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. Oni kupi dobre buty, chodzi po grach
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

IX. Prosz zmieni podane zdania wedug wzoru.


PRZYKAD:
Jeeli bd mie pienidze, kupi dom. Jeeli miabym pienidze, kupibym dom.
1. Jeeli bdzie adna pogoda, pjdziemy (r.mskoosobowy) na spacer.
...................................................................................................................................................................................
2. Jeeli bd (r..) zdrowa, pojad wgry.
...................................................................................................................................................................................
3. Jeeli on mnie zaprosi, zjemy razem kolacj.
...................................................................................................................................................................................
4. Jeeli Katarzyna dostanie t prac, bdzie zarabia bardzo duo pienidzy.
...................................................................................................................................................................................
5. Jeeli chcecie (r.mskoosobowy), moemy (r.mskoosobowy) zwiedzi Wawel.
...................................................................................................................................................................................

V.5. GDYBYM BY BOGATY... TRYB PRZYPUSZCZAJCY

Alez_tak_Gramatyka.indb 185

185

2012-01-06 00:06:06

6. Jeeli Kuba zrobi prawo jazdy, kupi samochd.


...................................................................................................................................................................................
7. Jeeli one bd si uczyy, wyjad za granic.
...................................................................................................................................................................................
8. Jeeli moja kuzynka wyjdzie za m, przeprowadzi si do Wrocawia.
...................................................................................................................................................................................
9. Jeeli napisz (r.m.) ten artyku, wezm urlop.
...................................................................................................................................................................................
10. Jeeli bdziecie mie (r.niemskoosobowy) czas, pjdziemy (r.niemskoosobowy) do kina.
...................................................................................................................................................................................

X. Oto sytuacje, wktrych znajduj si rne osoby. Co zrobiby / zrobiaby na ich miejscu? Prosz uoy zdania wtrybie przypuszczajcym iwykorzysta podane sowa.
PRZYKAD:
Kasia jest chora. (pj, lekarz)
Jeli bybym / byabym chory / chora, poszedbym / poszabym do lekarza.
1. Zosia chce pojecha do Hiszpanii, ale nie ma pienidzy. (poszuka, praca)
...................................................................................................................................................................................
2. Witek nie zda egzaminu zgramatyki polskiej. (uczy si, wicej)
...................................................................................................................................................................................
3. Zodziej ukrad Monice torebk. (pj, policja)
...................................................................................................................................................................................
4. Wiktor mia wypadek samochodowy. (zadzwoni, pomoc drogowa)
...................................................................................................................................................................................
5. Krysia ma duo czasu. (obejrze, lm)
...................................................................................................................................................................................
6. Patrycja zaprosia goci. (ugotowa, pyszna kolacja)
...................................................................................................................................................................................
7. Marysia spotkaa na ulicy bezdomnego psa. (wzi, dom)
...................................................................................................................................................................................
8. Marek wyjeda wlecie do Woch. (kupi, okulary przeciwsoneczne)
...................................................................................................................................................................................
9. Damian spni si na autobus. (pojecha, takswka)
...................................................................................................................................................................................
10. Wanda boi si lata samolotami. (jedzi, pocig)
...................................................................................................................................................................................

186

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 186

2012-01-06 00:06:06

V.6. Ojej! Nic nie pamitam


wiczenia powtrzeniowe. Czasownik

I. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw wczasie teraniejszym.


Marek wietnie (0) gotuje (gotowa), jego siostra nie (1) ........................ (umie) gotowa, ale
wspaniale (2) ..................... (piec) ciasta. Ich mama najlepiej na wiecie (3) ............................. (smay) placki ziemniaczane, natomiast tata znakomicie (4) ...................... (dusi) miso zwarzywami. Wten sposb wszyscy co (5) ............................. (umie) igdy robi uroczyste przyjcie,
kady (6) ........................................ (przyrzdza) swoj ulubion potraw. Wnaszej rodzinie tylko
ja (7) ............................ (umie) gotowa ipiec. Mj brat (8) .............................. (gotowa) wycznie
wod, asiostra (9) ............................ (smay) tylko naleniki. Na szczcie ja (10) ................................
(gotowa) smaczne zupy, (11) .......................... (dusi) pyszne miso, (12) .............................. (piec)
znakomity sernik iwspaniale (13) ............................. (smay) ryby.

II. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasu teraniejszego czasownikw znajdujcych si wramce.

podchodzi, wychodzi (2x), przechodzi (2x), wjeda, wchodzi (2x),


dochodzi, i, zjeda, obchodzi, przychodzi (2x)

W powszedni dzie zawsze (ja) (0) wychodz zdomu osmej. (1) .................................. przez ulic,
(2) .................................... przez most i(3) .................................. do teatru. Obok teatru skrcam wlewo
i(4) ............................. ulic Grodzk. Kiedy (5) ............................... do pracy, jest ju prawie 8.30.
(6) ............................... do budynku iwind (7) .......................... na trzecie pitro. (8) ......................... do
swojego pokoju ipracuj. Czasami wstaj i(9) ................................. do pek zksikami. O3 po
poudniu kocz prac i(10) .................................. ze swojego pokoju. (11) ................................ wind
na d i(12) .............................................. zbudynku. Po drodze do domu robi zakupy. Do domu
(13) .................................... o4.00. Zwykle (14) ..................................... dom dookoa, eby sprawdzi,
czy nie wamali si do niego zodzieje.

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 187

187

2012-01-06 00:06:06

III. Podane zdania prosz zmieni wedug wzoru.


PRZYKAD:
Musisz to zadanie napisa jeszcze raz. Trzeba to zadanie napisa jeszcze raz.
1. Musisz doda szczypt soli. .........................................................................................................................
2. Musisz pokroi miso. ....................................................................................................................................
3. Musisz posprzta mieszkanie. ..................................................................................................................
4. Musisz powiedzie mu prawd. ..................................................................................................................
5. Musisz zadzwoni do babci. .........................................................................................................................
Moesz to posoli. Mona to posoli.
1. Moesz pj na spacer. .................................................................................................................................
2. Moesz pojecha wgry. ...............................................................................................................................
3. Moesz do niej zadzwoni. ............................................................................................................................
4. Moesz obejrze ten lm. ..............................................................................................................................
5. Moesz przeczyta t ksik. .....................................................................................................................

IV. Prosz zamieni czasownik musie na czasownik powinien, powinna wodpowiedniej formie.
PRZYKAD:
Musz (r.m.) to zrobi jutro rano.
Powinienem to zrobi jutro rano.
1. Grzesiek musi przyjecha wieczorem.
...................................................................................................................................................................................
2. Musz (r..) zni otym porozmawia.
...................................................................................................................................................................................
3. Musimy (r.mskoosobowy) to przeczyta na poniedziaek.
...................................................................................................................................................................................
4. Oni musz zrobi zakupy po poudniu.
...................................................................................................................................................................................
5. Musicie (r.niemskoosobowy) posprzta swj pokj.
...................................................................................................................................................................................
6. Marta musi lee wku.
...................................................................................................................................................................................

188

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 188

2012-01-06 00:06:06

7. Jacek musi ubra si ciepo.


...................................................................................................................................................................................
8. Dziewczyny musz odpocz.
...................................................................................................................................................................................
9. Musicie (r.mskoosobowy) odwiedzi babci.
...................................................................................................................................................................................
10. Musisz (r.m.) zatelefonowa do Iwony.
...................................................................................................................................................................................

V. Prosz wybra odpowiedni czasownik.


PRZYKAD:
Ten lm jest dobry. Warto zobaczy ten lm. (warto, wolno, musi)
a) Ta ksika jest nudna. ............................................ jej czyta. (nie warto, nie mona, nie wolno)
b) Dzieci ...................................... oglda tego lmu. Jest dla nich zbyt brutalny. (nie mog, nie
trzeba, nie wypada)
c) Kady czowiek ...................................... je owoce. (warto, powinien, trzeba)
d) ...................................... my zby po jedzeniu. (mona, wolno, trzeba)
e) Jeeli Marek chce zda egzamin, ..................................... si uczy. (moe, powinien, trzeba)
f) Wzimie ................................... ubiera si ciepo. (mona, wolno, naley)

VI. Prosz uoy zdania wedug wzoru. Wkadym zdaniu powinien by czas przeszy.
PRZYKAD:
(Ja r.m.) pracowa na komputerze, zrobi duo bdw.
Kiedy pracowaem na komputerze, zrobiem duo bdw.
1. (Ty r..) podrowa po Egipcie, kupi gurk.
...................................................................................................................................................................................
2. (On) wsiada do tramwaju, zobaczy Jol.
...................................................................................................................................................................................
3. (Ona) jecha pocigiem, pozna Piotrka.
...................................................................................................................................................................................
4. (My r.mskoosobowy) by wKrakowie, zwiedzi Wawel.
...................................................................................................................................................................................

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 189

189

2012-01-06 00:06:06

5. (Wy r.niemskoosobowy) i ulic, spotka Marcina.


...................................................................................................................................................................................
6. (Oni) by na wakacjach, nauczy si hiszpaskiego.
...................................................................................................................................................................................
7. (One) chodzi do szkoy, pozna wielu przyjaci.
...................................................................................................................................................................................

VII. Prosz wybra odpowiedni czasownik iuy go wpoprawnej formie czasu przeszego
lub wformie bezokolicznika.
PRZYKAD:
Wczoraj (ja r..) wypiam cae mleko (pi / wypi).
Wczoraj (ja r.m.) (1) ........................... zmoimi przyjacimi na wycieczk do acuta (jecha /
pojecha). Wacucie jest pikny paac, ktry chcielimy (2) ..................................... (oglda /
obejrze). ZKrakowa do acuta (my r.mskoosobowy) (3) ......................... (jecha / pojecha)
bardzo dugo autobusem. Wacucie najpierw (my r.mskoosobowy) (4) ................................
(je / zje) drugie niadanie i(5) ................................. (pi / wypi) kaw. Potem (my r.mskoosobowy) (6) .................................... (i / pj) do parku. Tam (ja r.m.) (7) ......................................
(spotyka / spotka) moj koleank ze studiw. (Ona) (8) ....................................... (mwi / powiedzie) mi, e we wrzeniu pojedzie do Meksyku, gdy p roku temu (ona) (9) ..................................
(zna / pozna) bardzo przystojnego Meksykanina i on (10) ........................................... (zaprasza / zaprosi) j do siebie. Potem przez prawie trzy godziny (my r. mskoosobowy)
(11) .................................. (zwiedza / zwiedzi) paac. Do Krakowa (ja r.m.) (12) ..............................
(wraca / wrci) dopiero odziesitej wieczorem. Chciaem i spa, ale (13) ...............................
(dzwoni / zadzwoni) mj kolega idugo (on) (14) ................................ (opowiada / opowiedzie) oswojej podry na Sycyli.

VIII. W nastpujcych zdaniach prosz wstawi odpowiedni form czasownika podanego


wnawiasie.
PRZYKAD:
Piotrek chcia, eby Karolina wyjechaa znim do Anglii. (wyjecha)
1. Dziadek poprosi wnuka, eby ............................................... mu oszkole. (opowiedzie)
2. Marta zachcaa nas, ebymy ........................................ t ksik.
(przeczyta r.mskoosobowy)

190

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 190

2012-01-06 00:06:06

3. Nauczyciel powiedzia, eby uczniowie ....................................... zadanie. (napisa)


4. Krzysiek mwi wam, ebycie ............................................... chor koleank.
(odwiedzi r.mskoosobowy)
5. Mama poprosia ssiadk, eby ............................................. jej troch soli. (poyczy)
6. Bartek poprosi Jacka, eby ............................................ mu matematyk. (wytumaczy)
7. Agnieszka mwia mi, eby ......................................... do niej we wtorek. (przyjecha r..)
8. Marek prosi mnie, ebym .......................................... do niego pojutrze. (zadzwoni r.m.)
9. Rodzice chcieli, eby dzieci ..................................................... na obz jzykowy. (pojecha)
10. Chciaam, ebycie ........................................... ten projekt. (zrobi r.niemskoosobowy)

IX. Do podanych zda prosz wstawi odpowiedni form spjnika eby.


PRZYKAD:
Prosz ci, eby przyszed do nas.
1. Chc, .............................. Anna napisaa list do koleanki.
2. Prosz was, ..................................... zrobili zadanie domowe.
3. Mama prosi nas, ..................................... kupili chleb na kolacj.
4. Ona prosi go, ................................. pomg jej przetumaczy wiersz.
5. Zachcam was, .............................. obejrzeli ten lm.
6. Mwiam wam, ............................... tu nie przychodzili.
7. Babcia prosia nas, ................................... wysali ten list.
8. Oni prosili ci, ............................... ich odwiedzia.
9. On powiedzia mi, ............................. spotkaa si znim opitej.
10. Prosiam ich, ............................. zadzwonili do mnie jutro.

X. Prosz uy poprawnej formy czasownika wnawiasie. Prosz uwaa na czasy.


PRZYKAD:
Zwykle (ja) jem (je) niadanie o sidmej. Wczoraj (ja r.m.) jadem (je) niadanie
osmej. Jutro (ja r.m.) bd jad (je) niadanie odziewitej.
Mam na imi Monika. Zwykle (1) ............................... (budzi si) owp do dziewitej. Potem (2)
.......................... (wstawa) i(3) ............................ (my) zby. Mj brat (4) ................. (je) niadanie
i(5) ............................... (pi) kaw. (My) (6) ........................... (i) razem na uniwersytet, gdzie (7)
.................................. (studiowa).

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 191

191

2012-01-06 00:06:07

Mam na imi Franek. Wczoraj (8) ....................... (by) wkinie i(9) ............................... (oglda)
ciekawy lm. Kiedy (10) ................................. (i) zkina do domu, (11) ............................. (spotka)
Dorot. Dorota ija (12) .......................... (pi) kaw wkawiarni idugo (13) ....................................
(rozmawia).
Mam na imi Zuzanna, amoja siostra ma na imi Anna. Jutro (my) (14) .....................................
.............................................. (uczy si) jzyka polskiego, apotem (15) .......................................................
(czyta) ksik. W przysz rod (my) (16) ...................................................... (gra) w tenisa,
awprzysz niedziel (17) .................................................................... (sucha) muzyki. Wprzyszym
roku (my) (18) ........................................................................... (podrowa) do Afryki.

XI. Prosz uzupeni zdania pod rysunkami odpowiednimi formami czasownikw znajdujcych si wramce.

wychodzi / wyj, wchodzi / wej, przechodzi / przej, wjeda


/ wjecha, wyjeda / wyjecha, i / pj, przyjeda / przyjecha,
przychodzi / przyj
PRZYKAD:
1.

a) Co zrobi pan Kowalski?


Pan Kowalski wejdzie do domu.
b) Co robi pan Kowalski?
Pan Kowalski wchodzi do domu.
c) Co zrobi pan Kowalski?
Pan Kowalski wszed do domu.

192

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 192

2012-01-06 00:06:07

2.

a) Co zrobi Zosia?
Zosia ........................................................................................... zdomu.
b) Co robi Zosia?
Zosia ........................................................................................... zdomu.
c) Co zrobia Zosia?
Zosia ........................................................................................... zdomu.

3.

a) Co zrobi Marek?
..................................................................................................przez ulic.
b) Co robi Marek?
Marek .................................................................................. przez ulic.
c) Co zrobi Marek?
..................................................................................................przez ulic.

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 193

193

2012-01-06 00:06:07

4.

a) Co zrobi Piotr?
Piotr .............................................................. do parku na spotkanie.
b) Co robi Piotr?
........................................................................... do parku na spotkanie.
c) Co zrobi Piotr?
........................................................................... do parku na spotkanie.

5.

a) Co zrobi Franek?
Franek .................................................................................... do szkoy.
b) Co robi Franek?
..................................................................................................... do szkoy.
c) Co zrobi Franek?
..................................................................................................... do szkoy.

194

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 194

2012-01-06 00:06:09

6.

a) Co zrobi pan Karol?


Pan Karol ............................................................................. do garau.
b) Co robi pan Karol?
....................................................................................................do garau.
c) Co zrobi pan Karol?
....................................................................................................do garau.

7.

a) Co zrobi wujek Marcin?


................................................................................................. do rodziny.
b) Co robi wujek Marcin?
Wujek Marcin .................................................................. do rodziny.
c) Co zrobi wujek Marcin?
................................................................................................. do rodziny.

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 195

195

2012-01-06 00:06:11

XII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami czasownikw znajdujcych si wramce.

doj, wej, wyj, przej, obej, przyj

PRZYKAD:
Wczoraj Monika wysza zdomu osmej.
1. (Ja) ....................................... do ciebie jutro wieczorem.
2. Gdy (my r.mskoosobowy) ....................................... do teatru, skrcilimy wlewo.
3. On wczoraj ....................................... swj dom dookoa.
4. Kiedy (oni) ....................................... do domu, pies powita ich bardzo radonie.
5. (Ona) ....................................... przez ulic ipopatrzya na zegarek.

XIII. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw znajdujcych si


wramce.

i, chodzi, jecha, jedzi, przyj, pj, wyj, przyjecha,


pojecha, wyjecha

PRZYKAD:
Wczoraj Sebastian wyjecha zKrakowa opitej, aprzyjecha do Warszawy osmej.
1. Magda przynajmniej raz wtygodniu ............................................ do kina.
2. Przemek ............................................ zPolski cztery miesice temu.
3. (Ja) codziennie ............................................ do pracy autobusem.
4. Tydzie temu (my r.mskoosobowy) ............................................ zNiemiec do Polski a 24
godziny.
5. Jutro Piotrek ............................................ do domu bardzo pno.
6. Dokd (ty) ............................................? zapyta mnie Pawe na ulicy.
7. Za tydzie Marzena ............................................ pierwszy raz do nowej pracy.
8. Pastwo Nowakowie ............................................ wczoraj na urlop na Sowacj.
9. Wostatni niedziel (oni) ............................................ na dugi spacer.
10. Niestety, nie ma Karola ............................................ zdomu, wrci za dwie godziny.

196

V. ODMIANA CZASOWNIKA

Alez_tak_Gramatyka.indb 196

2012-01-06 00:06:12

XIV. Prosz uzupeni zdania odpowiednimi formami czasownikw znajdujcych si


wramce.

wychodzi, pochodzi, doj, wyjeda, przylatywa, wypyn, odlatywa,


objecha, przyj, wej

PRZYKAD:
Jutro moja ciocia przylatuje samolotem zNowego Jorku.
1. Z pracy zawsze (ja) ..................................................... otrzeciej.
2. Wczoraj (my r.niemskoosobowy) ..................................................... do domu dopiero
osmej.
3. Trzy razy (ja r.m.) ..................................................... samochodem dookoa to osiedle, ale nie
znalazam tego adresu.
4. Samoloty do Parya zwykle ..................................................... ztego lotniska opitej.
5. (Ja) wprzyszy wtorek ..................................................... zPolski na trzy miesice.
6. (Oni) ..................................................... zAmeryki dwa dni temu statkiem.
7. Czasami lubi troch ..................................................... po sklepach.
8. Na wiosn wiele ptakw ..................................................... do Polski zAfryki.
9. Jacek ..................................................... do pokoju iotworzy okno.
10. (My r.mskoosobowy) ..................................................... do muzeum iskrcilimy wprawo.

V.6. OJEJ! NIC NIE PAMITAM. WICZENIA POWTRZENIOWE. CZASOWNIK

Alez_tak_Gramatyka.indb 197

197

2012-01-06 00:06:12

Alez_tak_Gramatyka.indb 198

2012-01-06 00:06:12

VI
MWI JU LEPIEJ!
STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 199

2012-01-06 00:06:12

Alez_tak_Gramatyka.indb 200

2012-01-06 00:06:12

I. Prosz wybra zramki odpowiednie wyraenie idopasowa je do podanych zda.

zimno mi, nudno mi, sabo mi, przyjemnie mi, wygodnie mi, wesoo mi,
niedobrze mi, duszno mi, gorco mi, smutno mi

0. Wychodzisz na ulic. Jest zima, pada nieg ijest duy mrz. Co powiesz?
Zimno mi.
1. Jest lato. Upa. Soce wieci, na niebie ani jednej chmurki. Co powiesz? ...............................
......................
2. Jeste na bardzo nudnym przyjciu. Nie znasz nikogo. Co powiesz? .........................................
3. Twj chopak / twoja dziewczyna wyjecha / wyjechaa na studia do innego miasta. Co
powiesz? .........................................
4. Wniewielkiej sali jest bardzo gorco. Brakuje powietrza. Czujesz, e nie masz czym
oddycha. Co powiesz? .........................................
5. Wanie zaczy si wakacje. Przed tob dwa miesice odpoczynku. Bardzo si cieszysz.
Co powiesz? .........................................
6. Krci ci si wgowie. Czujesz, e moesz zemdle. Co powiesz? .........................................
7. Kupie / kupia bardzo wygodn imikk sof. Siadasz na niej imwisz: ..........................
..............
8. Zjade / zjada co niewieego. Masz mdoci. Co powiesz? ....................................................
9. Na imprezie ukolegi panuje bardzo mia atmosfera. Co powiesz? ..............................................

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 201

201

2012-01-06 00:06:12

II. Prosz uzupeni ponisze zdania przyswkami wstopniu wyszym inajwyszym.


PRZYKAD:
Jeden samolot leci wysoko, drugi wyej, trzeci najwyej.
Robert mieszka blisko centrum, Patrycja mieszka .. centrum, Dominik mieszka
... centrum.
Karol ma duo czasu, Monika ma ................ czasu, Jurek ma ...................... czasu.
Witek ma mao pienidzy, Ewa ma ....... pienidzy, Jacek ma .. pienidzy.
Piotrek pracuje ciko, Pawe pracuje ....., Olek pracuje ............... .
Kinga czuje si le, Marysia czuje si ........, Franek czuje si . .
Adam mwi po polsku dobrze, Zosia mwi po polsku ......, Barbara mwi po polsku
.. .
Karolina wyglda adnie, Anna wyglda ......, Paulina wyglda ... .
Konrad gra gono, Kacper gra, .............., Kuba gra .............. .
W Niemczech jest zimno, wPolsce jest ........., wSzwecji jest ..... .
We Woszech jest ciepo, wGrecji jest ..., wHiszpanii jest .

III. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

daleko, blado, szczliwie, yczliwiej, najgorcej, szybciej, skromniej, wicej,


mniej, najlepiej (2x), czyciej, dugo, adniej, piknie

W maej wsi, ktra bya bardzo (0) daleko od wielkich miast, ya biedna dziewczyna. ya
(1) .................................. ni inni, jada (2) .........................................., jednak wswoim domku miaa
(3) ........................................... i (4) ................................. Zachowywaa si te (5) .....................................
ipracowaa (6) ......................... ni inni mieszkacy. Znaa ponadto rne zioa i(7) .............................
ze wszystkich leczya ludzi. Pewnego dnia zobaczya, e jaki przystojny mczyzna jedzie na
koniu. Jecha jednak (8) ......................................, ni powinien, inagle spad zkonia. Lea na ziemi
iwyglda bardzo (9) .................................., ale (10) ............................... Dziewczyna zabraa go do swojego domu ileczya. Mczyzna, ktry by ksiciem, zakocha si wdziewczynie. Kocha j
(11) ........................................ na wiecie. Wkocu postanowili si pobra iyli (12) .........................
......... i(13) ............................................. (14) ......................................., jak mogli, pomagali te ludziom.

202

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 202

2012-01-06 00:06:12

IV. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

najszybciej (2x), lepiej, zimniej, mniej, smutniej, krcej, wicej, szybciej,


gorzej, bardziej

Zosia biegaa (0) najszybciej zcaej klasy. Wostatnim czasie biegaa nawet (1) .........................
ni niektrzy chopcy. Dlatego postanowia wystartowa w zawodach lekkoatletycznych
dla caego wojewdztwa. wiczya (2) ................................. ni do tej pory, niestety miaa te
(3) ............................ czasu na nauk. Dlatego ostatnie testy napisaa znacznie (4) ............................
Zosia martwia si coraz (5) .............................. ibyo jej coraz (6) ................................ (7) ...........................
rozmawiaa te przez telefon i ogldaa telewizj, nie miaa nawet czasu czyta ksiek.
Tego dnia, gdy byy zawody, byo (8) ................................. ni dotd iZosia zponur min iwfatalnym nastroju pojechaa na duy stadion. Gdy Zosia zacza biec, poczua si (9) ...........................
ni kiedykolwiek iokazao si, e do mety przybiega (10) ................................. ze wszystkich
uczestnikw.

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 203

203

2012-01-06 00:06:12

V. Prosz spojrze na rysunek iuzupeni podane zdania, uywajc przyswkw podanych wramce wstopniu wyszym inajwyszym.

wysoko, nisko, blisko, daleko


ukasz

Wiktoria
Micha

Bartek

Renata

Magda

PRZYKAD:
Najbliej szkoy mieszka Magda.
1. ........................................................... od szkoy mieszka ukasz.
2. Micha mieszka ........................................................... szkoy ni ukasz.
3. Micha mieszka ........................................................... od szkoy ni Magda.
4. ........................................................... ze wszystkich mieszka Wiktoria.
5. ........................................................... ze wszystkich mieszka Renata.
6. Bartek mieszka ........................................................... ni Renata.
7. Bartek mieszka ........................................................... ni Wiktoria.

204

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 204

2012-01-06 00:06:12

VI. Prosz uzupeni zdania przyswkami wstopniu najwyszym.


PRZYKAD:
Najwyej wPolsce ley wie Zb (1013 mn.p.m.). (wysoko)
1. Miasto Wymierzyce wPolsce ma ................................. mieszkacw, tylko 945 osb. (mao)
2. ................................. zpolskich krlw y Stanisaw Leszczyski 88 lat. (dugo)
3. ................................. polscy krlowie mieli na imi Wadysaw. (czsto)
4. ................................. on (4) mieli polscy krlowie: Bolesaw Chrobry, Kazimierz Wielki,
Wadysaw Jagieo. (duo)
5. ................................. noce trwaj wPolsce wczerwcu. (krtko)
6. ................................. biega gepard. (szybko)
7. ................................. chodzi w. (wolno)
8. ................................. skacz kangury. (daleko)
9. ................................. zbudowano metro wLondynie. (dawno)
10. ................................. wPolsce jest pooona miejscowo Raczki Elblskie (1,8 mp.p.m.).
(nisko)

VII. Prosz uzupeni nastpujce zdania poprawnymi formami.


PRZYKAD:
Polska ma mniej mieszkacw ni Francja. (mao)
1. Gepard biega ........................................ ni lew. (szybko)
2. Kangur skacze ........................................ ni kot. (daleko)
3. W Norwegii jest ........................................ ni wPolsce. (zimno)
4. W Grecji jest ........................................ ni wPolsce. (ciepo)
5. ........................................ ludzi mwi po hiszpasku ni po polsku. (duo)
6. Zakopane ley ........................................ Krakowa ni Warszawa. (blisko)
7. Karol wyglda ........................................ ni Jurek. (staro)
8. Elbieta wyglda ........................................ ni Ewa. (modo)
9. ........................................ jest podrowa samochodem, gdy jest bardzo lisko. (trudno)
10. ........................................ jest pracowa za granic, gdy znamy jzyki obce. (atwo)

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 205

205

2012-01-06 00:06:14

VIII. Prosz uzupeni podane zdania odpowiednimi formami.


PRZYKAD:
Ala ubiera si bardziej elegancko ni Hania. (elegancko)
1. Pawe pracuje .................................. .................................. ni Konrad. (twrczo)
2. Zosia gotuje .................................. .................................. ni Patrycja. (tusto)
3. Krakw wyglda .................................. .................................. ni Wieliczka. (kolorowo)
4. Dzisiaj jest .................................. .................................. ni wczoraj. (deszczowo)
5. Marcin opowiada .................................. .................................. ni Marek. (interesujco)
6. .................................. .................................. jest mieszka whotelu ni wnamiocie. (komfortowo)
7. Kowalscy maj urzdzony dom .......................... ............................ ni Nowakowie. (luksusowo)
8. Dzisiaj jest .................................. .................................. ni wrod. (lisko)
9. To lekarstwo smakuje .................................. .................................. ni tamten syrop. (gorzko)
10. Na tej soe siedzi si .................................. .................................. ni na tamtym fotelu. (mikko)

IX. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami wstopniu wyszym.


Jurek obudzi si (0) pniej (pno) ni zwykle, ale czu si (1) .............................. (le) ni
wczoraj. (2) ............................. (bardzo) bolaa go gowa ibyo mu na przemian zimno igorco.
(3) .......................... (dugo) ni zwykle lea wku. (4) ............................ (czsto) ni zazwyczaj pi
herbat zsokiem malinowym, ale to nic nie pomagao. Postanowi ubra si (5) ........................
(ciepo) ni wczoraj ipj do lekarza. Wpoczekalni ulekarza czeka (6) ......................... (dugo)
ni ostatnim razem, poniewa byo (7) ......................... (duo) pacjentw. Wszyscy wygldali
jednak (8) ........................... (zdrowo) ni Jurek.

X. Prosz uzupeni tekst poprawnymi formami wstopniu wyszym.


Wtorek zapowiada si dla Zuzi (0) lepiej (dobrze) ni poniedziaek. Obudzia si (1) ........
.......................... (wczenie) ni zazwyczaj ibyo jej te (2) ....................................... (wesoo). Potem
zadzwonia do Krzyka irozmawiali (3) ................................ (dugo) ni zwykle imiali si te
(4) ............................. (duo). Na dworze byo (5) .............................................. (sonecznie) ni ostatnio,
aptaki (6) .............................. (gono) pieway. Soce byo (7) ........................... (wysoko) na niebie, gdy zaczynao si lato. Zuzia czua si te (8) .......................... (lekko), gdy ostatnio jada
(9) ........................... (mao), natomiast (10) ....................................... (intensywnie) wiczya.

206

VI. MWI JU LEPIEJ! STOPNIOWANIE PRZYSWKW

Alez_tak_Gramatyka.indb 206

2012-01-06 00:06:14

VII
ODPOCZYWAM PRZY DOMU
POD DRZEWEM NA TRAWIE
PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 207

2012-01-06 00:06:14

Alez_tak_Gramatyka.indb 208

2012-01-06 00:06:14

I. Prosz wybra poprawne wyraenie przyimkowe.


PRZYKAD:
Moja ciocia mieszka wgrach / wgrze / na grach.
1. Chc mie dom nad morze / nad morzem / na morzu.
2. Moi dziadkowie mieszkaj na wie / ze wsi / na wsi.
3. Ania studiuje na politechnice / na politechnik / do politechniki.
4. Moe wprzyszym roku wyruszymy wrejs dookoa wiata / na wiecie / po wiecie.
5. Stuart zostanie do Polski / wPolsce / zPolski jeszcze dwa lata.
6. Nie chc wyjeda za granic / za granic / na granicy.
7. Kowalscy przeprowadzaj si za Warszaw / po Warszawie / do Warszawy.
8. Przyjdziesz dzi ode mnie / do mnie / przy mnie?
9. Pij kaw dla cukru / oprcz cukru / bez cukru.
10. Boena dugo rozmawiaa na telefon / przez telefon / do telefonu.

II. Prosz uzupeni tabelk zgodnie zprzykadem.


Dokd ?
(0) Marysia idzie na
dworzec.

Gdzie?
Marysia jest na dworcu.

Skd?
Marysia wraca zdworca.

(1) Piotrek jedzie za


granic.
(2)

Zosia jest wgrach.

(3)

Kowalscy wracaj znad


morza.

(4) Jedziemy nad ocean.


(5)

Kinga wraca od babci.

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 209

209

2012-01-06 00:06:14

(6) Idziecie na pla.


(7)

Jeste na basenie.

(8)

Ala wraca ze wsi.

(9) Dziewczyny id na
imieniny.
(10)

Jestemy na obiedzie.

(11) Id do brata.
(12)

Studenci s wteatrze.

III. Prosz napisa, gdzie znajduj si podane obiekty. Prosz uy waciwego przyimka
zramki iodpowiedniej formy rzeczownika.

nad, pod, na, przy, wzdu, wok, naprzeciw, przed, obok, midzy, za

210

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 210

2012-01-06 00:06:14

PRZYKAD:
Gdzie znajduje si szkoa jzykowa? Szkoa jzykowa znajduje si nad kawiarni.
1. Gdzie znajduje si hotel? ...............................................................................................................................
2. Gdzie znajduje si apteka? ...........................................................................................................................
3. Gdzie znajduje si ksigarnia? ...................................................................................................................
4. Gdzie znajduje si kawiarnia? .....................................................................................................................
5. Gdzie znajduje si przystanek autobusowy? ........................................................................................
6. Gdzie znajduje si samochd? ....................................................................................................................
7. Gdzie jedzie tramwaj? .....................................................................................................................................
8. Gdzie s drzewa? ..............................................................................................................................................
9. Gdzie znajduje si fontanna? .......................................................................................................................
10. Gdzie znajduje si koci? ..........................................................................................................................

Prosz wpisa przyimki do tabelki.


Dopeniacz

Narzdnik

Miejscownik

IV. Prosz uzupeni zdania przyimkiem do lub na.


PRZYKAD:
Kadego roku chodz na ten festiwal.
1. Jeeli chcesz i .............. gr, musisz i tymi schodami.
2. .............. d musisz i bardzo powoli.
3. Pjdziemy teraz .............. parku.
4. Czy idziecie .............. przystanek?
5. Koniecznie napisz .............. niego!
6. Trzeba i .............. koca ulicy.

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 211

211

2012-01-06 00:06:15

7. Wybierzecie si znami ...... teatru?


8. Bardzo lubimy chodzi ...... restauracji.
9. Marek idzie teraz ..... obiad, bo jest bardzo godny.
10. Zapraszam ci ..... kaw!

V. Prosz uzupeni zdania przyimkiem na lub w.


PRZYKAD:
Biblioteka jest na pitrze.
1. ....... dole jest salon, a....... grze sypialnie.
2. ...... jeziorze byo wiele aglwek.
3. Notes lea ........ szuadzie.
4. Mj syn pi ........ tapczanie.
5. Kot siedzia ........ krzele.
6. Zjedlimy co ...... miecie.
7. ........ cianie wisiao lustro.
8. ........ dachu sta kominiarz.
9. ........ autobusie by tok.
10. ........ targu s wiee owoce iwarzywa.

VI. Prosz uzupeni zdania przyimkiem przy lub obok.


PRZYKAD:
Pawe sta przy drzwiach.
1. Dzieci siedziay ....... stole.
2. Pantoe stay ....... ku.
3. ........ Magdy mieszka Magosia.
4. ........ oknie byo biurko.
5. Musisz skrci ....... sklepu.
6. Moesz usi ....... nim.
7. Koci jest tu ...... teatru.
8. ....... szkole jest boisko.
9. Parking jest ....... szpitala.
10. Czy mog usi ....... ciebie?

212

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 212

2012-01-06 00:06:15

VII. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Wczoraj byem na konferencji.
a) na
b)u
c) do
1. Ju dugo nie mielimy ......... nich e-maila.
a) dla

b)od

c)z

2. ......... wtorek musz nauczy si gramatyki, poniewa mam test.


a) na

b)za

c)przez

3. Wpitek Magda ma egzamin ......... matematyki.


a) w

b) dla

c)z

4. Renata uczy si ......... egzaminu.


a) do

b)dla

c)przez

5. Dzi wieczorem idziemy ......... urodziny kolegi.


a) na

b)dla

c)do

6. Wsierpniu chcemy pojecha ......... morze.


a) nad

b)na

c)do

7. Sofa staa ......... cianie.


a) na

b)obok

c)przy

8. ......... trzy tygodnie bd na urlopie.


a) podczas b)na

c)przez

9. Wczerwcu pan Jzef idzie ......... emerytur.


a) w

b) do

c)na

10. Niestety nie kupiam biletw ......... ten koncert.


a) do

b)na

c)w

VIII. Prosz wybra odpowiedni przyimek.


PRZYKAD:
Oprcz mnie do kina posza moja siostra.
a) oprcz
b)u
c) do
1. ................ siostry postanowiam kupi perfumy.
a) dla

b)na

c)przez

2. Deszcz pada .......................... cay lipiec.


a) na

b)za

c)przez

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 213

213

2012-01-06 00:06:15

3. Marek zdecydowa, e pojedzie .......... wycieczk rowerow.


a) w

b) na

c)do

4. Ludwik przepada ................... lodami.


a) nad

b)dla

c)za

5. Lubi wszystkie owoce ........................ melonw.


a) oprcz

b)dla

c)bez

6. Robert pojecha do Australii .......... p roku.


a) przez

b)na

c)za

7. Wczoraj dostaam ....... niego pyt.


a) przez

b)od

c)z

8. Oni wezm lub .............. dwa tygodnie.


a) za

b)na

c)przez

9. ................ lmu wiele osb wyszo.


a) podczas b)przez

c)na

10. Nie chc jecha na wakacje ......... niego.


a) bez

b)z

c) od

IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi przyimkami: o, po, do, na (3x), z, przez, za, w/
we, przed.
Julia bardzo si pieszya) Dzisiaj miaa wyjecha (0) na wakacje, (1) ......... granic, (2) ......
Francji. (3) ....... Francji chciaa pracowa (4) ........ dwa miesice. Potem chciaa podrowa
(5) ....... caej Francji. Julia musiaa by (6) .......... lotnisku godzin (7) .......... odlotem samolotu.
Julia wysza (8) ....... domu ichwil czekaa (9) ........ takswk. Punktualnie (10) ....... dziesitej
bya (11) ......... miejscu.

X. Prosz uzupeni nastpujcy tekst odpowiednimi przyimkami: obok, na (2x), o, z(2x)


przy, do (2x), po.
Tego dnia Mikoaj postanowi uczy si (0) przez cay dzie. Musia przygotowa si (1) .......
egzaminu (2) ......... literatury. Pi (3) ....... smej wyszed (4) ....... domu iposzed (5) ....... przystanek. (6) ........ przystanku byo duo ludzi. Punktualnie (7) ........ smej trzydzieci przyjecha
tramwaj. Mikoaj wsiad (8) ...... tramwaju istan (9) ....... drzwiach. Nagle zauway, e (10)
....... niego stoi bardzo adna dziewczyna)

214

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 214

2012-01-06 00:06:15

Jaki by dalszy cig historii oMikoaju iadnej dziewczynie? Prosz dokoczy opowiadanie, uywajc okoo 100 sw.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

VII. ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE. PRZYIMEK

Alez_tak_Gramatyka.indb 215

215

2012-01-06 00:06:15

Alez_tak_Gramatyka.indb 216

2012-01-06 00:06:16

VIII
TO JU WIESZ!
WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 217

2012-01-06 00:06:16

Alez_tak_Gramatyka.indb 218

2012-01-06 00:06:16

I. Prosz wybra odpowiednie do rysunku zdanie.

PRZYKAD:
0. On wsiada do autobusu.
On wysiada zautobusu.
On jedzie autobusem.

1. On wsiada do tramwaju.
On wysiada ztramwaju.
On jedzie tramwajem.

2. Ona wsiada do metra.


Ona jedzie metrem.
Ona wysiada zmetra.

3. Pocig przyjecha.
Pocig odjecha.
Pocig jedzie.

4. Pocig przyjecha.
Pocig odjecha.
Pocig jedzie.

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 219

219

2012-01-06 00:06:16

II. Prosz napisa, kto jest wjakiej relacji zkim.

PRZYKAD:
Franciszek dla Sebastiana to dziadek.
1. Helena dla Franciszka to ...............................................................................................................................
2. Stanisaw dla Sebastiana to ..........................................................................................................................
3. Kazimierz dla Stanisawa to .........................................................................................................................
4. Irena dla Sebastiana to ...................................................................................................................................
5. Teresa dla Franciszka to ................................................................................................................................
6. Helena dla Teresy to ........................................................................................................................................
7. Wojciech dla Teresy to ...................................................................................................................................
8. Maria dla Sebastiana to .................................................................................................................................
9. Sebastian dla Franciszka to ..........................................................................................................................
10. Zosia dla Sebastiana to ..................................................................................................................................
11. Stanisaw dla Boeny to ................................................................................................................................
12. Leopold dla Stanisawa to .............................................................................................................................

220

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 220

2012-01-06 00:06:17

III. Prosz przeczyta denicj iwybra odpowiednie sowo.


PRZYKAD:
Matka ony lub ma to: synowa, teciowa, szwagierka.
1. M crki to: zi, bratanek, stryj.
2. Crka siostry to: bratanica, kuzynka, siostrzenica.
3. Syn brata to: bratanek, siostrzeniec, kuzyn.
4. ona syna to: bratowa, synowa, bratanica.
5. Brat ojca to: stryj, te, bratanek.
6. ona brata to: bratanica, bratowa, siostrzenica.
7. M siostry to: szwagier, siostrzeniec, bratanek.
8. Ojciec ony lub ma to: zi, te, wujek.

IV. Z podanych sw prosz uoy poprawne zdania wczasie teraniejszym.


PRZYKAD:
Oni, sucha, muzyka
Oni suchaj muzyki.
1. Katarzyna, czyta, ksika
...................................................................................................................................................................................
2. Czy, (wy), pi, herbata
...................................................................................................................................................................................
3. (My), je, kurczak
...................................................................................................................................................................................
4. Oni, mie, may, dziecko
...................................................................................................................................................................................
5. (Ja), nie, lubi, chodzi, do, opera
...................................................................................................................................................................................

V. Prosz uzupeni tekst wyrazami zramki.

chmury, stopni, mga, deszcz, wia, pogoda, tcza, zimno, wiecio, gwiazdy
Magosia wyjrzaa przez okno, pada deszcz. Wszdzie byo mokro iponuro. Na niebie byy
ciemne (1) ........................., (2) .......................... silny wiatr. Okoo poudnia (3) ........................ zmienia

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 221

221

2012-01-06 00:06:17

si. Na niebie (4) ......................... soce, ana horyzoncie bya kolorowa (5) ...................... Niestety,
wieczorem znw byo brzydko. Temperatura spada, wic byo (6) ..............................., tylko 5 (7)
............................. Bya te gsta (8) ...................... inikt nic nie mg zobaczy. Na niebie nie wieciy (9) ..................................... .

VI. Prosz napisa co go / j boli.


PRZYKAD:

222

0. (serce on)

0. (rka Kasia)

Boli go serce.
........................................................................................

Kasi boli rka.


..........................................................................................

1. gowa ja

2. ucho ty

........................................................................................

..........................................................................................

3. oczy Karol

4. palec Ania

........................................................................................

..........................................................................................

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 222

2012-01-06 00:06:18

5. brzuch Stefan

6. plecy oni

........................................................................................

..........................................................................................

7. szyja Marcin

8. nogi Kuba

........................................................................................

..........................................................................................

9. kolano Ola

10. ramiona wy

........................................................................................

..........................................................................................

11. stopy my

12. zb ona

........................................................................................

..........................................................................................

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 223

223

2012-01-06 00:06:18

VII. Prosz wybra waciwy wyraz.


PRZYKAD:
Wszystkie / kada / cae koleanki chciayby pj na t imprez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przez wszystkie / kady / cay dzie pada deszcz.


Marek przychodzi do mnie caego / kadego / wszystkiego dnia.
Wszyscy / cay / kady student musia napisa test.
Kady / wszyscy / cay ludzie chc by szczliwi.
Cae / kady / wszystko mnie boli.
Wszystkie / cae / kade koty lubi ciepo.
Trzeba si cieszy ca / kad / wszystkie chwil.
Musimy posprzta kady / wszystko / cay baagan.
Wszystkie / cae / kade dzieci lubi si bawi.
Wszystkie / kade / cae dziecko chce by ze swoj mam.

VIII. Prosz wybra poprawne sowo.


PRZYKAD:
Nie mona dotyka cudzych / obcych rzeczy.
1.
2.
3.
4.
5.

To s twoje ksiki czy obce / cudze?


Mj brat wyjecha do cudzego / obcego kraju iczu si tam bardzo obco / cudzo.
Krystyna zna pi jzykw obcych / cudzych.
Nie wolno kopiowa obcych / cudzych tekstw
Ten obcy / cudzy czowiek prosi mnie opienidze.

IX. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

pochodzia, obcokrajowcw, obcych, ojczynie, obywatelstwo, ojczystym,


obywatelk, za granic

Znam pi jzykw (0) obcych ibardzo duo podruj (1) ............................................ Oczywicie
najlepiej czuj si wswojej (2) ........................................, jednak lubi poznawa (3) .............................
.............................., inne kultury itradycje. Urodziam si wrodzinie mieszanej: mama jest Polk,
atata Wochem. Mam wic podwjne (4) ................................................... Nie wiem do koca, ktry
jzyk jest moim jzykiem (5) ............................................... woski czy polski, obydwa znam biegle.
Moja babcia od strony taty (6) ..................................... zFrancji, take tam mam dalek rodzin.
Moe dlatego czuj si (7) ...................................... wiata.

224

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 224

2012-01-06 00:06:19

X. Prosz wybra waciwe sowo.


PRZYKAD:
Wawel zwiedzaem / odwiedzaem bardzo dugo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dziadkw zwiedzamy / odwiedzamy co miesic.


Chciaabym odwiedzi / zwiedzi to muzeum.
W Paryu jest wiele miejsc do zwiedzenia / odwiedzenia.
W kad niedziel odwiedzam / zwiedzam moj przyjacik.
Oni chcieliby odwiedzi / zwiedzi piramidy.
Ju dawno mnie nie zwiedzae / odwiedzae.
W przyszym roku chcemy zwiedzi / odwiedzi Londyn.
Zwiedzaam / odwiedzaam go wiele razy.
On bardzo dugo odwiedza / zwiedza t wystaw.
Czy chcielibycie ich odwiedzi / zwiedzi?

XI. Prosz wybra waciwe sowo.


PRZYKAD:
Kasia dzisiaj wraca zEgiptu, ale samolot jeszcze nie przylecia / odlecia.
1. Samolot zMadrytu do Warszawy lduje / leci okoo trzech godzin.
2. Popatrz, wanie wystartowa / wyldowa samolot do Parya.
3. Marysia przyleciaa / odleciaa wczoraj do Warszawy. Spotkaem j na Krakowskim
Przedmieciu.
4. Czy lubisz jedzi / lata samolotami?
5. Kiedy wreszcie odleci / przyleci ten samolot? Czekamy tu ju na Tomka godzin.
6. Startuje / lduje wanie samolot zLondynu.
7. Na pokadzie / pododze tego samolotu jest 150 pasaerw.

XII. Prosz poprawnie poczy fragmenty zda.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kasia
Oni
Marek
Kasia zMarkiem urzdzali
Moda para wzia
Pastwo modzi spdzili

a) oeni si zKasi.
b) wysza za m za Marka.
c) pobrali si zmioci.
d) lub wkatedrze na Wawelu.
e) wesele wpiknym dworku pod Krakowem.
f) miesic miodowy wHiszpanii.

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 225

225

2012-01-06 00:06:19

XIII. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

wysza za m, pobrali si (3), mem, ona, oeni si, wesele, panna moda,
uroczysto, pan mody

Wczoraj moja najlepsza przyjacika wysza za m. Jej (1) ........................ jest mj dobry kolega
ze studiw. (2) ................................................. wkociele Mariackim. (3) ................................ bya wspaniaa. Miesic temu (4) ................................. mj brat. Jego (5) ............................ jest liczn imdr
dziewczyn. Natomiast p roku temu (6) ................................... moi przyjaciele: Kasia iMarek. (7)
......................... trwao dwa dni. Wszyscy wietnie si bawili. (8) .............................................................
miaa pikn sukni, a(9) .......................................... garnitur znajnowszej kolekcji. Kasia iMarek
(10) .............................................. zwielkiej mioci.

XIV. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

rozsta si, wrci (2), zerwaa, zapomnie, kocha, zechce, obieca, zrobi,
nadziej, zapomni

Karol by wfatalnym nastroju. Trzy dni temu (0) rozsta si ze swoj dziewczyn Wiktori. Niestety Wiktoria (1) ............................... znim, bo spotkaa innego chopaka Tomka. Wiktoria powiedziaa, e (2) ........................... tylko Tomka, aTomek (3) ......................... jej mio do
koca ycia. Karol myla, e Wiktoria moe do niego (4) ............................, ale teraz po trzech
dniach straci zupenie (5) ................................ Karol by pewny, e nigdy nie (6) ..............................
o Wiktorii. Telefonowa potem do Wiktorii i mwi, e (7) ....................... wszystko, co ona
(8) ............................ Jednak Wiktoria powiedziaa, e Karol musi oniej (9) ...................................,
poniewa ona do Karola ju nie (10) .............................. .

XV. Prosz uzupeni tekst sowami zramki.

wolisz, lubi (2), uwielbiam (2), nie znosz (2), lubisz

Co (ty) (0) wolisz, teatr czy lm? zapytaa Lucyna Bartosza.


(Ja) (1) .................................. teatr, ale lm po prostu (2) ...................................... odpowiedzia
zrozmarzeniem Bartosz iprzypomnia sobie wszystkie swoje ulubione lmy, ktre mgby
oglda bez koca.

226

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 226

2012-01-06 00:06:19

Aopera, co sdzisz ooperze? dopytywaa si Lucyna.


(Ja) (3) ............................................ opery. Moe byem trzy razy na operze.
Aja (4) ................................................ oper powiedziaa Lucyna. To co, bez czego nie mog
y. Sucham fragmentw swoich ulubionych oper codziennie.
Ado kina (ty) (5) ....................................... chodzi? zapyta zkolei Bartosz.
Otak, (ja) (6) ...................................... Ale (ja) (7) ........................................... gupich lmw, wktrych tylko strzelaj ibij si.

XVI. Prosz poczy symbol zodpowiednim zdaniem z ramki.

nie wolno uywa klaksonu, nie wolno wchodzi z lodami, nie wolno skrca
w prawo, nie wolno si kpa, nie wolno pali, nie wolno parkowa, nie wolno
zawraca, nie wolno fotografowa, nie wolno depta trawy, nie wolno mieci,
nie wolno skrca w lewo, nie wolno wchodzi z psem

PRZYKAD:
Nie wolno uywa telefonw komrkowych.
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 227

227

2012-01-06 00:06:19

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

228

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 228

2012-01-06 00:06:19

..................................................................................................................................................

XVII. Prosz przeksztaci podane zdania wedug wzoru.


Dziewczyny przyjechay na wakacje, bo chc odpocz.
Dziewczyny przyjechay na wakacje, eby odpocz.
1. Agnieszka chodzi na kurs francuskiego, bo chce nauczy si jzyka.
...................................................................................................................................................................................
2. Beata posza do Wojtka, bo chciaa znim porozmawia.
...................................................................................................................................................................................
3. Karolina studiuje dwa fakultety, bo chce mie dobr prac.
...................................................................................................................................................................................
4. Andrzej wyjecha za granic, bo chce duo zarabia.
...................................................................................................................................................................................
5. Pawe oeni si zDorot, bo chcia zapomnie oKasi.
...................................................................................................................................................................................

XVIII. Prosz uzupeni tekst wyrazami zramki.

czatowa, mailuje, otworzy, zawiesi si, klika, uzaleniony, na czacie,


surfowa, wydrukuj

Lubicie (0) czatowa? Ja uwielbiam. Wczoraj cae popoudnie byam (1) .....................................
(On) (2) .................................... mysz, ale nie mg (3) ................................. adnego okienka, chyba
komputer (4) ....................................... Kupiam now drukark, wreszcie (ja) (5) ................................
wszystko, co bd chciaa. Marek cay dzie (6) ............................... wInternecie, on jest chyba
(7) ............................... od komputera. Kasia (8) ................................. do wielu osb na caym wiecie.

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 229

229

2012-01-06 00:06:20

XIX. Prosz uzupeni tekst wyrazami zramki.

odda, wysya, naprawi, przycisn, zepsuje si, klawisz, dzwoni,


wpisa, model, wymieni

Kiedy chcesz (0) wczy telefon komrkowy, musisz (1) ........................................ odpowiedni
(2) ............................................, anastpnie poczeka, a na ekranie pojawi si informacja, e naley
(3) ............................................. kod PIN. Potem ju moesz (4) ........................................ bez problemu.
Moesz te (5) ............................................... SMS-y. Jeeli telefon (6) ..........................................., musisz
(7) .............................................. go do serwisu. Tam mog (8) ....................................... telefon lub moesz
(9) ......................................... go na inny (10) .......................................... .

XX. Prosz uzupeni zdania spjnikami: wic, ale, poniewa.


PRZYKAD:
Nie pojechaem do Grecji, poniewa nie miaem pienidzy.
1. Zrozumiaem ca gramatyk, ........................................ nauczyciel dobrze mi j wytumaczy.
2. Zrobiem wiczenie, ........................................ nie zrozumiaem ani sowa.
3. Robert nie spa dzisiejszej nocy, ........................................ jest bardzo zmczony.
4. Studenci nie byli wczoraj na zajciach, .................................. byli na wycieczce wWarszawie.
5. Bolaa mnie gowa, .......................................... musiaem pooy si do ka.

XXI. Prosz uzupeni zdania spjnikami: wic, poniewa, ale, i, e, czy.


PRZYKAD:
Dorota powiedziaa, e spotkaa ci na dworcu.
1. Byem chory, .......................... nie chodziem do szkoy.
2. Renata jest wysoka, .......................... jej siostra jest niska.
3. Nie kupiem tych butw, .......................... byy bardzo drogie.
4. Piotrek powiedzia, .......................... nie lubi misa.
5. Marek ma brata .......................... siostr.
6. Niestety nie wiem, .......................... Magda pije kaw.
7. Nie poszedem na spacer, .......................... pada deszcz.
8. Byam godna, .......................... nie miaam czasu ugotowa obiadu.
9. Matylda zapytaa Jurka, .......................... pjdzie zni do kina.
10. ukasz mwi, .......................... nigdy nie by nad morzem.

230

VIII. TO JU WIESZ! WICZENIA GRAMATYCZNE INIE TYLKO

Alez_tak_Gramatyka.indb 230

2012-01-06 00:06:20

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 231

2012-01-06 00:06:20

Alez_tak_Gramatyka.indb 232

2012-01-06 00:06:20

Klucz do rozdziau

I.1. Pikna noc iprzystojny parlamentarzysta


Mianownik liczby pojedynczej

I
Kontynent / kraj / miasto

Mieszkaniec

Mieszkanka

Francja

Francuz

Francuzka

Hiszpania

Hiszpan

Hiszpanka

Wgry

Wgier

Wgierka

Szwecja

Szwed

Szwedka

Wochy

Woch

Woszka

Czechy

Czech

Czeszka

Niemcy

Niemiec

Niemka

Anglia

Anglik

Angielka

Azja

Azjata

Azjatka

Europa

Europejczyk

Europejka

Australia

Australijczyk

Australijka

Brazylia

Brazylijczyk

Brazylijka

Argentyna

Argentyczyk

Argentynka

Korea

Koreaczyk

Koreanka

Chiny

Chiczyk

Chinka

Japonia

Japoczyk

Japonka

Afryka

Afrykanin

Afrykanka

Ameryka

Amerykanin

Amerykanka

Rosja

Rosjanin

Rosjanka

Egipt

Egipcjanin

Egipcjanka

Warszawa

warszawianin

warszawianka

Krakw

krakowianin

krakowianka

Wrocaw

wrocawianin

wrocawianka

odzianin

odzianka

Pozna

poznanianin

poznanianka

Wielk liter piszemy nazwy mieszkacw kontynentw ikrajw.


Ma liter piszemy nazwy mieszkacw miast.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 233

233

2012-01-06 00:06:20

II
rodzaj mski

234

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ten

ta

to

satelita, parlamentarzysta, ekonomista, demokrata,


kurczak, bandyta, masaysta

sl, noc, gospodyni, mio,


brew, wie, demokracja, do,
szuada, rzecz, mysz

oko, centrum, zwierz, akwarium, kurcz, ucho, pole,


niemowl

III
A
rodzaj mski

rodzaj eski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

nauczyciel
lekarz
kucharz
prezenter
dyrektor
dziennikarz
policjant
ogrodnik
dentysta
pielgniarz
urzdnik
kelner
projektant
piewak
sprzedawca
aktor
artysta
tancerz
malarz

nauczycielka
lekarka
kucharka
prezenterka
dyrektorka
dziennikarka
policjantka
ogrodniczka
dentystka
pielgniarka
urzdniczka
kelnerka
projektantka
piewaczka
sprzedawczyni
aktorka
artystka
tancerka
malarka

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

architekt
profesor
psycholog
inynier
stolarz
marynarz
przedszkolanka
kierowca
muzyk
psychiatra
rolnik

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 234

2012-01-06 00:06:20

IV
1 miy, 2 odpowiedzialna, 3 sympatyczna, 4 kompetentny, 5 sawna, 6 znany, 7 yczliwa, 8 uprzejma, 9 wysoki, 10 punktualny
V
ciepa noc
1. szara mysz
2. biaa sl
3. gorca mio
4. smutna samotno
5. cenna rzecz
6. szczupa do
7. czarna brew
8. zimna krew
9. inna moliwo
VI
1 brzowa, 2 dziwna, maa, 3 ta, 4 zimna, 5 mody, sympatyczny, 6 biaa, 7 ten dobry,
8 bogaty, 9 yczliwy, 10 mae
VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To jest pochmurny noc. To jest pochmurna noc.


To jest sawny muzyk. +
To jest wesoa przedszkolanka. +
To jest czysty do. To jest czysta do.
To jest niedobry artysta. +
To jest energiczna turysta. To jest energiczny turysta.
To jest drugi moliwo. To jest druga moliwo.
To jest roztargniony kierowca. +
To jest amerykaska satelita. To jest amerykaski satelita.
To jest pikny akwarium. To jest pikne akwarium.

VIII
A
1. samotno, 2. staro, 3. modo, 4. wolno, 5. moliwo, 6. trudno, 7. czysto, 8. dugo, 9. wielko, 10. ciemno
B
1. mio, 2. nienawi, 3. zazdro
IX
1.
2.
3.
4.
5.

Wolno jest wana dla kadego czowieka.


Druga moliwo jest trudniejsza.
W tym wiczeniu gramatycznym jest dua trudno.
Staro jest dla niego bardzo cika.
Modo nie zawsze jest pikna.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 235

235

2012-01-06 00:06:20

6.
7.
8.
9.
10.

Samotno nie musi by smutna.


Wysoko budynku jest imponujca.
Zazdro jest zawsze frustrujca.
W domu panuje wielka czysto.
Ciemno jest przeraajca dla dzieci.

X
1 ktre, 2 ktra, 3 ktry, 4 ktre, 5 ktra, 6 ktre, 7 ktry, 8 ktra, 9 ktry,
10 ktre
XI
1 Jaki to jest ekonomista? 2 Jakie to jest muzeum? 3 Jaka to jest ko? 4 Jaki to jest
poeta? 5 Jaka to jest rzecz? 6 Jaki to jest turysta? 7 Jaki to jest artysta? 8 Jaka to jest
pani inynier? 9 Jaki to jest przestpca? 10 Jaka to jest pani minister?

Klucz do rozdziau

I.2. Wracam znad morza od rodziny


Dopeniacz liczby pojedynczej

I
DOPENIACZ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ywotny
dziadka, kota

siostry, telewizji, gazety,


szynki, kiebasy, wody

misa, piwa

nieywotny
makaronu, sera, laptopa

DOPENIACZ przymiotnik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ywotny
czarnego

modszej, tustej, mineralnej

jasnego, wieprzowego

nieywotny
tego

236

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 236

2012-01-06 00:06:20

II
A.
Czego szuka Kinga?
ksiki, klucza, ulicy, domu, zeszytu, komrki, notesu, dugopisu, torebki, chusteczki, parasola
B.
Czego potrzebuje Konrad?
chleba, sownika, wody, pienidzy, czasu, komputera, mioci, odpoczynku, snu, soca,
samotnoci
III
Szukam

1. klucza
2. pracy
3. przyjaciela

Boj si

1. pajka
2. burzy
3. choroby

Ucz si

1. jzyka polskiego
2. gramatyki
3. biologii

Sucham

1. opowiadania
2. audycji
3. koncertu

Broni

1. miasta
2. kraju
3. zamku

Uywam

1. komputera
2. drukarki
3. skanera

IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Syn Stanisawa iTeresy to Sebastian.


Crka Kazimierza iIreny to Zosia.
Wnuki Franciszka iHeleny to Zosia, Kamil iSebastian.
ona Franciszka to Helena.
Synowa Franciszka iHeleny to Teresa.
Dzieci Wojciecha iMarii to Kinga iMaciek.
Zi Boeny iLeopolda to Stanisaw.
Brat Zosi to Kamil.
Siostra Marii to Teresa.
Siostra Kamila to Zosia.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 237

237

2012-01-06 00:06:20

V
1 numeru, 2 pracy, 3 jzyka angielskiego, 4 tej pracy, 5 kolegi, 6 sytuacji
VI
1. Prosz puszk kukurydzy.
soik majonezu
kilogram cukru
2. Prosz tabliczk czekolady.
litr soku
kawaek sera
3. Prosz butelk wina.
paczk makaronu
puszk piwa
4. Prosz puszk groszku.
kilogram mki
pudeko herbaty
5. Prosz kostk masa.
litr mleka
20 deka szynki
6. Prosz kilogram ryu.
soik miodu
gwk kapusty
VII
1. Anka nie lubi je marchewki, kapusty ani cebuli.
2. Nie lubi pi mleka, wody ani wdki.
3. Bartek nie lubi je misa, kiebasy ani szynki.
4. Nie lubi pi herbaty, wina ani soku.
5. Krzysiek nie lubi je sera, masa ani miodu.
6. Nie lubi pi piwa, kompotu ani kawy.

238

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 238

2012-01-06 00:06:20

VIII
Dokd?

Skd?

Do
kogo?

Od
kogo?

U kogo?

Dla
kogo?

Podczas
czego?

do

z / ze

do

od

dla

podczas

kina
domu
teatru
Krakowa
Francji
kocioa
szkoy
parku

kina
teatru
ulicy
Krakowa
Francji
kocioa
szkoy
parku
play

babci
koleanki
brata
lekarza
mamy
dentysty
fryzjera
rodziny
dyrektora

babci
koleanki
brata
lekarza
mamy
dentysty
fryzjera
rodziny
dyrektora

babci
koleanki
brata
lekarza
mamy
dentysty
fryzjera
rodziny
dyrektora

babci
koleanki
brata
lekarza
mamy
dentysty
fryzjera
rodziny
dyrektora

urlopu
zimy
weekendu
lata

Obok
/ koo
kogo /
czego?
obok /
koo
kina
babci
domu
drzewa
koleanki
brata
teatru
Krakowa
lekarza
mamy
dentysty
kocioa
rzeki
szkoy
fryzjera
drogi
rodziny
muru
parku
dyrektora
fontanny
play

Wzdu
czego?

Dookoa
czego?

wzdu

dookoa

kina
domu
teatru
ulicy
kocioa
rzeki
szkoy
drogi
muru
parku
play

jeziora
domu
kina
teatru
wiata
drzewa
Krakowa
kocioa
szkoy
parku
fontanny

IX
1 do, 2 do, 3 u, 4 do, 5 wzdu, 6 wok, 7 obok, 8 do, 9 u, 10 podczas, 11 od,
12 ze
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moja babcia nigdy nie uywaa komputera.


Jego brat szuka pracy przez trzy miesice.
Nasza siostra boi si wody.
Cay tydzie uczyli si do egzaminu zpsychologii.
Weronika potrzebuje snu iodpoczynku.
Patryk sucha tej piosenki ju trzy razy.
Wzeszy czwartek Ala bya udentysty dwie godziny.
Dzisiaj wybieramy si do teatru.
Olga pochodzi zRosji.
Kinga iJarek pracowali podczas lata wrestauracji.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 239

239

2012-01-06 00:06:20

XI
1 mnie, 2 jej, 3 niego, 4 was, 5 nas, 6 ich, 7 nich, 8 ciebie, 9 mnie, 10 go
XII
1 Kogo nie znasz?, 2 Czego nie zwiedzie?, 3 Dokd pojechalicie wsobot?, 4 Skd
wrcia Marzena?, 5 Obok czego stoi ten dom?, 6 Wok czego codziennie spacerowali?, 7
Wzdu czego rosn kwiaty?, 8 Od kogo wracasz?, 9 Dla kogo kupili album?, 10 Ukogo
spdzi wakacje?, 11 Czyja babcia zrobia wspaniae pierogi?, 12 Czyj dom stoi nad rzek?
XIII
1 Jakiego koloru nie lubisz?, 2 Jakiej literatury nie znacie?, 3 Do jakiego kina poszli ostatnio?, 4 Ujakiego lekarza byli?, 5 Zjakiego koncertu wraca Adrian?, 6 Jakiej czekolady
nie jesz?, 7 Jakiego telefonu uywacie?, 8 Jakiej historii si uczye?, 9 Do jakiego sklepu
idziesz?, 10 Zjakiego wojewdztwa przyjechaa ta studentka?

Klucz do rozdziau

I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie


Celownik liczby pojedynczej imnogiej

I
A
1 tacie, 3 mamie, Ewie 4 wujkowi Staszkowi, 10 Agnieszce, Krzykowi, ich dzieciom,
braciom, siostrom
B iC
rodzaj mski

240

rodzaj eski

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Krzykowi

mamie

dziecku

braciom

wujkowi

Ewie

--------------------

siostrom

Staszkowi

Agnieszce

--------------------

-----------------------

tacie

babci

--------------------

--------------------

--------------------

Zosi

--------------------

--------------------

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 240

2012-01-06 00:06:20

D
CELOWNIK
Biernik
Co zrobi?

Komu?

Co?

r.m.taci-e
r.m.wujk-owi
Staszk-owi
Krzyk-owi

kupi

r..Ewi-e
mami-e

Na wita

prezenty.

r..babc-i
Zos-i
dam

r.n.dzieck-u
l.mn.siostr-om
braci-om

II
A
2 pies, 3 wiat, 4 kot, 5 chopiec, 6 ojciec, 7 diabe, 8 brat
B
2 psu, 3 wiatu, 4 kotu, 5 chopcu, 6 ojcu, 7 diabu, 8 bratu
III.
CELOWNIK przymiotnik
r. mski

r. eski

r. nijaki

l. mnoga

starszemu
maemu
czarnemu

niesympatycznej
miej

piegowatemu

maym
smutnym

IV
0. Agata kupi mamie rkawiczki.
1. Agata kupi babci Ewie krem do rk.
2. Agata kupi babci Marysi miseczk z Ikei.
3. Agata kupi dziadkowi Jankowi ciepe skarpety.
4. Agata kupi siostrze kolczyki.
5. Agata kupi Oli pyt Turnaua.
6. Agata kupi synowi Oli ksik o zwierztach.
7. Agata kupi kuzynce Ani torebk.
8. Agata kupi kuzynowi Michaowi obrazek.
9. Agata kupi dzieciom Michaa kolorowe kredki.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 241

241

2012-01-06 00:06:20

V
yczenia (D.)

Komu? (C.)

Kto yczy? (M.)

Wesoych

pani Ani

yczy John zKanady

wit Boego

1. mamie

syn Daniel zrodzin

Narodzenia,

2. panu Jurkowi z Krakowa

rodzina Kowalskich

duo zdrowia, umiechu


iszczcia
wNowym Roku

3. babci Barbarze

wnuczka Iza zGdaska

4. panu profesorowi Nowakowi

Marek zWrocawia

5. synowi i crce w Sydney

rodzice

6. siostrze Magdzie z rodzin

brat Filip zLondynu

7. wnukom Jasiowi i Magosi

dziadek ibabcia zKatowic

8. pastwu Kowalom

przyjaciel zWarszawy

VI
0) (Micha) Michaowi jest zimno.

Jest mu zimno.

a) Panu policjantowi jest bardzo gorco.

Jest mu bardzo gorco.

b) Dzieciom jest wesoo.

Jest im wesoo.

c) Ptakom jest zimno.

Jest im zimno.

d) Pani wkiosku jest bardzo zimno.

Jest jej bardzo zimno.

e) Koleance jest wsam raz.

Jest jej wsam raz.

f) Koledze jest troch zimno.

Jest mu troch zimno.

g) Studentowi jest ciepo.

Jest mu ciepo.

h) Robotnikowi jest gorco.

Jest mu gorco.

VII
0. poycza
3. gotowa
6. mwi
9. pomaga
12. wynajmowa
15. wierzy
18. przeszkadza

1. czyta
4. pisa
7. przyglda si
10. sprzta
13. my
16. podoba si
19. yczy

2. pokazywa
5. robi
8. dawa
11. dzikowa
14. ufa
17. kupowa

VIII
1 Ani podoba si twoja sukienka. 2 Markowi podoba si nowy rower. 3 Beacie podoba si
ostatni lm. 4 Siostrze podobaj si nowe ksiki. 5 Babci podoba si ta pyta. 6 Dziadkowi podobaj si pikne kwiaty.

242

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 242

2012-01-06 00:06:20

IX
1 Robert przyglda si piknej dziewczynie. 2 Wieczorem ojciec czyta dzieciom ksik.
3 Krysia wynajmuje mieszkanie kuzynowi kolegi. 4 Wczoraj Basia pomoga starszej pani.
5 Wojtek poyczy siostrze pienidze. 6 Dalimy naszej koleance pikn ksik. 7
Zawsze mog ufa mojemu bratu. 8 Wkocu Ala powiedziaa prawd swojej przyjacice.
9 Babcia zrobia wnukom pyszne ciasto. 10 Mama ugotowaa swoim dzieciom wspaniay
obiad. 11 Adrian moe wierzy swojemu przyjacielowi. 12 Piotrek napisa zadanie koleance zklasy. 13 Iza posprztaa mieszkanie chorej ssiadce. 14 Witek umy okna starszemu wujkowi. 15 Wrod kupiam ci pyt Grzegorza Turnaua.
X
1 Robertowi nie wolno jedzi na nartach. 2 Basi nie wolno pali. 3 Pawowi nie wolno pi
alkoholu. 4 Nie wolno ci zaywa tego lekarstwa. 5 Karolowi nie wolno tak dugo pracowa przy komputerze. 6 Babci nie wolno jedzi wgry. 7 Dziecku nie wolno dugo oglda telewizji. 8 Nie wolno mu przebywa na socu.
XI
1 mojemu dobremu koledze, 2 swojej rodzinie, 3 rodzinie, 4 mojemu bratu, 5 swojemu psu, 6 maemu kotu, 7 mojej przyjacice, 8 babci, 9 dziadkowi, 10 dzieciom,
11 crce, 12 synowi
XII
1 swojej dziewczynie, 2 jej, 3 bratu, 4 mu, 5 piknym zabytkom, 6 babci, 7 Robertowi, 8 rodzicom
XIII
Nie wymaga klucza.
XIV
1 jej, 2 ci, 3 im, 4 nam, 5 wam, 6 mi, 7 mnie, jemu, 8 tobie, 9 wam, 10 mu, 11 nam
XV
1 Czemu przyglda si Patryk?, 2 Komu ufa Kinga?, 3 Komu pomoga Wiktoria?, 4
Komu kupilimy pantoe?, 5 Komu nauczycielka czytaa bajk?, 6 Komu opowiedziae t
histori?, 7 Komu otym mwie?, 8 Czemu si przygldalicie?, 9 Komu przeszkadza
cigle modsza siostra?, 10 Komu pokazali zdjcia?
XIV
1 Jakiemu panu pomg Wiktor?, 2 Jakim ludziom ufasz?, 3 Jakiej koleance wierzysz?, 4
Jakim dzieciom czytaa ksik?, 5 Jakiej dziewczynie wynajlicie pokj?, 6 Jakiemu czowiekowi poyczy pienidze Marcel?, 7 Jakiej rodzinie kupia prezenty?, 8 Jakiemu lekarzowi
dasz kwiaty?, 9 Jakiemu dziecku yczycie zdrowia?, 10 Jakiej pani Karolina pokazaa drog?

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 243

243

2012-01-06 00:06:20

Klucz do rozdziau

I.4. Kocham jzyk polski


Biernik liczby pojedynczej

I
BIERNIK rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ywotny
brata, kota, psa

siostr, kanapk

niadanie, mleko, zadanie

nieywotny
lm, telefon
BIERNIK przymiotnik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

ywotny

modsz, pyszn

gorce, domowe

starszego, maego, czarnego,


duego, brzowego
nieywotny
przyrodniczy

244

II
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 21 Maluje obraz.
3 26 Piszemy list.
22 4 Pij sok.
29 5 Jecie obiad.
7 28 Macie samochd.
20 8 Ogldaj telewizj.
9 19 Zna jzyk angielski.
10 27 Czekaj na nauczyciela.
12 30 Kocha dziewczyn.
18 15 Robi zadanie.

B.
1.
2.
3.
4.
5.

szukam
interesujesz si
zajmujesz si
ucz si
potrzebujesz

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 244

2012-01-06 00:06:20

6. przygldacie si
7. sucham
8. boj si
III
0. Je
3. lubi
6. pisa
9. widzie
12. gotowa
15. prosi
18. nosi
21. my
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. pi
4. oglda
7. robi
10. zna
13. wole
16. sprzta
19. uprawia
22. bra

2. mie
5. czyta
8. sysze
11. dawa
14. czeka na
17. kocha
20. spotyka

W aptece moemy kupi syrop, aspiryn, plaster.


W piekarni moemy kupi chleb, rogalik, buk.
W sklepie spoywczym moemy kupi maso, ry, ser.
W perfumerii moemy kupi krem, szampon, puder.
W pasmanterii moemy kupi ig, wstk, wczk.
W sklepie papierniczym moemy kupi dugopis, zeszyt, gumk do mazania.
W ksigarni moemy kupi map, ksik, atlas.
W sklepie AGD moemy kupi pralk, telewizor, mikrofalwk.
W cukierni moemy kupi tort, ciasto, ciastko.
Ujubilera moemy kupi piercionek, obrczk, naszyjnik.
Wkiosku moemy kupi gazet, bilet tramwajowy, czasopismo.
Wsklepie sportowym moemy kupi pik, rakiet, rower.

V
1 kanapk, 2 gorce mleko, 3 telewizor, 4 interesujcy lm, 5 ten program, 6 psa, kota
ipapug, 7 jedzenie, 8 psa Freda, 9 spacer, 10 prysznic, 11 ciekawy artyku, 12 telefon
VI
1 jezioro, 2 Pawa, 3 Marka, 4 duy plecak, 5 may namiot, 6 dobr latark, 7 ciepy
piwr, 8 mam, 9 tat, 10 miesic, 11 swojego psa Kajtka, 12 koszykwk, 13 siatkwk, 14 ulubion ksik
VII
1. paci za kaw
2. prosi oklucz
3. i na przystanek
4. jecha nad morze
5. martwi si odziecko
6. mie egzamin za miesic
7. gra wkoszykwk
8. rozmawia przez telefon

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 245

245

2012-01-06 00:06:20

VIII
Dokd?

Kiedy?

Jak dugo?

Po kogo / co?

Na co?

na

za

przez

po

na

godzin,
moment, rok,
tydzie, chwil,
minut, miesic

godzin,
moment, rok,
tydzie, chwil,
minut, miesic

chleb, ksik,
babci, brata,
kaw, lody

kaw, wykad,
lm, obiad,
kurs, lekcj,
konferencj,
mecz, lody,
koncert

uniwersytet
przystanek,
gr, ulic,
dworzec, lotnisko, stadion, d, k,
dwr, poczt,
lodowisko
za
granic
nad
wod, jezioro,
morze, ocean

IX
1 za, 2 po, 3 na, 4 przez, 5 na, 6 na, 7 na, 8 na
X
1 o, 2 na, 3 przez, 4 na, 5 przez, 6 przez, 7 o, 8 przez, 9 na, 10 na, 11 na
XI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

przechodzi przez ulic


prosi orachunek
patrze przez okno
odpowiada na pytanie
jecha nad morze
pyta ozdrowie
zaprasza na koncert
wyjeda za granic
wchodzi na pitro
paci za kaw
i po maso

XII
1. Beata zapacia za kaw.
2. W sobot poszlimy na basen.
3. Profesor pytaa onaszego koleg.
4. Publiczno czeka na koncert wspaniaego pianisty.
5. Rodzice martwi si oswoje dziecko.
6. Prosili owasz adres.
7. Renata zDominikiem posza wniedziel na lm.
8. Babcia zaprosia nas wczwartek na obiad.

246

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 246

2012-01-06 00:06:21

9. Czy chciaaby pj na przedstawienie we wtorek?


10. Pani Bielecka wyjechaa na konferencj.
XIII
1 j, 2 ni, 3 niego, 4 was, 5 go, 6 mnie, 7 je, 8 ich, 9 nich
XIV
1 Co lubicie?, 2 Kogo znasz?, 3 Okogo pytalicie?, 4 Oco si martwi?, 5 Za co zapacilicie?, 6 Po kogo jedziesz na dworzec?, 7 Na co odpowiedzielicie?, 8 Oco prosie
dyrektora?, 9 Co przygotowujesz?, 10 Co uwielbiaj?
XV
1 Na jak odpowied czekacie?, 2 Ojakie kakao prosilicie?, 3 Ojakiego studenta pytali?,
4 Jakie dziecko operowali lekarze?, 5 Jakiego poet zna Robert?, 6 Jak wycieczk zarezerwowali pastwo Ciszewscy?, 7 Na jaki lm poszede?, 8 Jakie miasto zwiedza Marta?,
9 Jak walizk bierze zawsze ukasz?, 10 Jaki chleb jecie zwykle na niadanie?

Klucz do rozdziau

I.5. Tskni za przyjacimi


Narzdnik liczby pojedynczej imnogiej

I
NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ rzeczownik
rodzaj mski
Poznaniem, lekarzem,
mczyzn, demem, autobusem, lmem, ogrodem, sportem, domem, psem

rodzaj eski
kobiet, par, astronomi,
literatur

rodzaj nijaki
mlekiem, morzem

NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ przymiotnik


rodzaj mski
przystojnym

rodzaj eski
interesujc, dobran,
skandynawsk

rodzaj nijaki
ciepym

NARZDNIK LICZBY MNOGIEJ


rzeczownik

przymiotnik

uczniami, dziemi, samochodami, rybkami

grzecznymi, pilnymi, mdrymi, zotymi

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 247

247

2012-01-06 00:06:21

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

z demem
z mlekiem
za literatur
przed domem
za domem
midzy domem adomem
nad ciepym morzem

III
A.
1. 2 19
Maluje farbami.
2. 3 27
Piszemy pirem.
3. 18 4
Tskni za krajem.
4. 29 5
Jecie yk
5. 7 28
Jedziecie samochodem.
6. 11 15
Interesujesz si lmem.
7. 17 8
Przepadacie za telewizj.
8. 13 21
Zajmujesz si domem.
9. 24 30
Opiekuj si kotem.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

248

szukam
zna
czekamy na
kocha
ucz si
potrzebujesz
ogldaj
pij
boj si
suchacie

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 248

2012-01-06 00:06:21

IV
1. Bartek interesuje si kinem woskim, podrami ikomputerami, anie interesuje si teatrem, rzeb ipik non.
2. Marta interesuje si psychologi, gotowaniem i muzyk rockow, a nie interesuje si
malarstwem, zyk isportem.
3. Kacper interesuje si koszykwk, kultur Indian itechnik, anie interesuje si biologi,
baletem ioper.
V
1. Basia jest Francuzk, interesuje si muzyk, zajmuj si tumaczeniem, opiekuje si kotem,
jedzi autobusem, tskni za rodzicami, przepada za lodami, wakacje spdza nad oceanem,
na niadanie pije wod zsokiem, pisze dugopisem.
2. Magda jest Polk, interesuje si teatrem, zajmuje si psychologi, opiekuje si dzieckiem,
jedzi samochodem, tskni za chopakiem, przepada za czekolad, wakacje spdza nad
rzek, na niadanie pije herbat zcukrem, pisze owkiem.
3. Kuba jest Sowakiem, interesuje si lmem, zajmuje si informatyk, opiekuje si papug,
jedzi tramwajem, tskni za podrami, przepada za owocami, wakacje spdza nad jeziorem, na niadanie pije kaw ze mietank, pisze amastrem.
VI
1 nisk, szczup dziewczyn, 2 przystojnym Hiszpanem, 3 informatykiem, 4 programami komputerowymi, 5 bigosem, 6 barszczem czerwonym, 7 uszkami, 8 Hiszpani,
socem, owocami, 9 zim, 10 jzykami obcymi, 11 maym dzieckiem, 12 bezdomnymi
kotami, 13 mlekiem, 14 serem, 15 latem, 16 wod, 17 rowerami
VII
1 pod, 2 za, 3 ze, 4 nad, 5 przed, 6 midzy, 7 za, 8 z
VIII
1 nami, 2 nim, 3 ni, 4 tob, 5 mn, 6 nimi, 7 mn, 8 nimi
IX
1 Czym zajmuje si Jarek?, 2 Za czym przepada Agnieszka?, 3 Kim jest Piotrek?, 4 Za
kim tskni Bogdan?, 5 Czym interesuj si chopcy?, 6 Kim interesuje si Kinga?, 7 Kim
opiekuje si Marzena?, 8 Czym Micha jedzi do pracy?, 9 Czym pisze Dominik?, 10
Zczym Jadwiga pije kaw?

X
1 Jakim kinem interesuje si Weronika?, 2 Jakim dzieckiem zajmuje si Patrycja?, 3 Za
jak pogoda tskni Marcin?, 4 Za jakimi lodami przepada Robert?, 5 Zjakimi chopcami
umawiaj si dziewczyny?, 6 Jak literatur interesuje si Witek?, 7 Jak psychologi zajmuje si Przemek?, 8 Za jakimi podrami tskni chopcy?, 9 Za jakim domem by duy
ogrd?, 10 Midzy jakimi kwiatami siedzia kot?

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 249

249

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

I.6. WKrakowie, na Rynku


Miejscownik liczby pojedynczej imnogiej

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

teatr
dach
kino
azienka
pudeko
dom
kuchnia
tramwaj
miasto
rg
noga
babcia
samochd
st
niebo
biurko
szafa

wteatrze
na dachu
wkinie
wazience
wpudeku
wdomu
wkuchni
wtramwaju
wmiecie
na rogu
na nodze
obabci
wsamochodzie
na stole
na niebie
na biurku
wszae

II
MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

-e
w teatrze,
w samochodzie,
na stole

-e
w szae, wazience,
na nodze

-e
w kinie, wmiecie,
na niebie

-u
na przystanku
na dachu, wtramwaju
na rogu

-i
o babci, wkuchni

-u
w pudeku,
na biurku

UWAGA! WYJTEK! Wdomu


III
MIEJSCOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ przymiotnik
rodzaj mski
duym, prostoktnym,
kolorowym

250

rodzaj eski
lewej, zielonej, mikkiej,
jasnej

rodzaj nijaki
starym, drewnianym

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 250

2012-01-06 00:06:21

IV
1. (w) maych domkach may domek
2. (przy) stoach st
3. (w) czystych oknach czyste okno
4. (przy) drewnianych chatach drewniana chata
5. (w) ogrdkach ogrdek
6. (na) starych drzewach stare drzewo
7. (przy) biaych cianach biaa ciana
V
1 Waptece. 2 Wkwiaciarni. 3 Wsklepie odzieowym. 4 Wsklepie AGD. 5 Wsklepie
spoywczym. 6 Wcukierni. 7 W piekarni. 8 W sklepie obuwniczym. 9 Wperfumerii.
10 Wsklepie papierniczym.
VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Andrzej by wSzwecji.
Szymon by wHiszpanii.
Ryszard by wRosji.
Karolina bya we Woszech.
Krzysiek by wBrazylii.
Magorzata bya wStanach Zjednoczonych.
Jan by wWielkiej Brytanii.
Magda bya wKanadzie.
Alina bya wNiemczech.
Tymoteusz by na Ukrainie.
Dorota bya wPortugalii.

VII
imi

W jakich krajach by / bya?

W jakich polskich miastach by / bya?

Krystian

By wAustrii.

By wWarszawie.

Renata

Bya na Litwie.

Bya wKrakowie.

Sebastian

By wNorwegii.

By wGdasku.

Helena

Bya wHolandii.

Bya wOlsztynie.

Antoni

By wBelgii.

By wPoznaniu.

Weronika

Bya na Sowacji.

Bya wodzi.

VIII
A.
1. Ona jest na basenie. 2. Ona jest na dworcu. 3. On jest na ce. 4. Ona jest na lodowisku.
5.Ona jest na lotnisku. 6. On jest na placu. 7. On jest na poczcie. 8. On jest na targu. 9. Ona
jest na ulicy. 10. Ona jest na uniwersytecie.
B.
1. On jest w bibliotece. 2. Ona jest w ogrodzie. 3. On jest w lesie. 4. Ona jest w operze. 5. On jest
w pocigu. 6. On jest w samochodzie. 7. On jest w samolocie. 8. Ona jest w szpitalu. 10.Ona
jest w teatrze.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 251

251

2012-01-06 00:06:21

IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kot pi na ku.
Okulary le na maym stoliku.
Kaktus stoi na parapecie.
Pies ley na dywanie.
Ubrania wisz wszae.
Komputer jest na biurku.
Dywan ley na pododze.
Telewizor stoi na stoliku.
Duy kwiat stoi na stoliku.
Obrazek wisi na cianie.
Fotograa stoi na pce.
Krzeso stoi przy biurku.

X
1 duych salach, 2 dugich stoach, 3 wieczorowych sukniach, 4 ciemnych garniturach,
5 cianach, 6 sutach, 7 wanych sprawach, 8 osobistych problemach, 9 trudnych rozmowach, 10 tacach
XI
1 o, 2 w, 3 przy, 4 w, 5 o, 6 na, 7 o, 8 o, 9 po, 10 na, 11 w, 12 po
XII
1 na, 2 po, 3 po, 4 w, 5 na, 6 w, 7 na, 8 po, 9 na, 10 na
XIII
1 nim, 2 niej, 3 was, 4 nich, 5 nim, 6 tobie, 7 niej, 8 nas, 9 mnie, 10 nich
XIV
1 Wkim zakocha si Bartek?, 2 Przy kim dziecko czuje si bezpiecznie?, 3 Oczym dyskutuje Magda?, 4 Oczym marz chopcy?, 5 Gdzie jest parking?, 6 Gdzie mieszka ucja?,
7 Gdzie ley dugopis?, 8 Oczym rozmawiaj studenci?, 9 Oczym czytae?, 10 Gdzie
trzymasz pienidze?
XV
1 Wjakim chopcu zakochaa si Barbara?, 2 Wjakiej torebce trzymasz klucze?, 3 Wjakim
parku spotkali si Andrzej iKrystyna?, 4 Wjakim muzeum bya wystawa?, 5 Ojakim
nauczycielu rozmawiay dzieci?, 6 Wjakiej ksice otym przeczytaa?, 7 Przy jakiej ulicy
sta zabytkowy budynek?, 8 Na jakiej play opalali si ludzie?, 9 Wjakim kinie byo niewiele osb?, 10 Wjakim akwarium pywao kilka rybek?
XVI
1 Ojakich krajach marzy Monika?, 2 Ojakich planach rozmawiali rodzice?, 3 Wjakich
fotelach siedzieli starsi panowie?, 4 Na jakich pkach stay ksiki?, 5 Wjakich rzekach
jest bardzo zimna woda?

252

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 252

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

I.7. Tu pracuj inynierowie, projektanci igracy


Mianownik liczby mnogiej rodzaju mskoosobowego

I
1 nauczyciele, 2 panowie, 3 uczniowie, 4 projektanci, 5 kosmonauci, 6 adwokaci, 7
kucharze, 8 fryzjerzy, 9 prezydenci, 10 pasaerowie
II
1 studenci, 2 architekci, 3 inynierowie, 4 nauczyciele, 5 krlowie, 6 sdziowie, 7
dziennikarze, 8 informatycy, 9 stolarze, 10 profesorowie, 11 sportowcy, 12 marynarze,
13 kierowcy, 14 policjanci, 15 lekarze
III
1 Francuzi, 2 Anglicy, 3 Belgowie, 4 Finowie, 5 Rosjanie, 6 Niemcy, 7 Wosi, 8
Czesi, 9 Litwini, 10 Amerykanie, 11 Kanadyjczycy
IV
1 wujkowie, 2 bracia, 3 kuzyni, 4 bratankowie, 5 szwagrowie, 6 teciowie, 7 synowie
V
wdkarz wdkarze
1. rowerzysta rowerzyci
2. krl krlowie
3. onierz onierze
4. ogrodnik ogrodnicy
5. kibic kibice
6. kolekcjoner kolekcjonerzy
7. kasjer kasjerzy
8. takswkarz takswkarze
9. ojciec ojcowie
VI
1 modzi, 2 li, 3 wysocy, 4 interesujcy, 5 mali, 6 drodzy, 7 uprzejmi, 8 yczliwi,
9 pomocni, 10 pracowici
VII
1 twoi, 2 nasi, 3 wasi, 4 moi, 5 twoi, 6 nasi, 7 wasi, 8 moi
VIII
1 Szwedzi, 2 serdeczni, 3 mili, 4 przyjaciele, 5 ludzie, 6 projektanci, 7 dekoratorzy,
8 architekci, 9 inynierowie, 10 kierownicy, 11 zdrowi, 12 smutni

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 253

253

2012-01-06 00:06:21

IX
-owie
synowie
(syn)
profesorowie
(profesor)
inynierowie
(inynier)
krlowie
(krl)
sdziowie
(sdzia)
Belgowie
(Belg)
Finowie
(Fin)
wujkowie
(wujek)
bratankowie
(bratanek)
szwagrowie
(szwagier)
teciowie
(te)
synowie
(syn)

-i
studenci
(student)
architekci
(architekt)
policjanci
(policjant)
Francuzi
(Francuz)
Wosi
(Woch)
Czesi
(Czech)
Litwini
(Litwin)
kuzyni
(kuzyn)

-y
Anglicy
(Anglik)
informatycy
(informatyk)
kierowcy
(kierowca)
sportowcy
(sportowiec)
Niemcy
(Niemiec)
Kanadyjczycy
(Kanadyjczyk)

-e
kucharze
(kucharz)
nauczyciele
(nauczyciel)
dziennikarze
(dziennikarz)
stolarze
(stolarz)
marynarze
(marynarz)
lekarze
(lekarz)
Rosjanie
(Rosjanin)
Amerykanie
(Amerykanin)

UWAGA! WYJTEK! Bracia


X
1 Jacy aktorzy wystpuj wtej sztuce?, 2 Czyi bracia s bardzo wysocy?, 3 Jacy s pracownicy wtej rmie?, 4 Czyi rodzice wyjechali za granic?, 5 Kto pracuje na statku?, 6
Kto mieszka wtym hotelu?, 7 Czyi kuzyni bardzo ci pomogli?, 8 Jacy nauczyciele ucz
wtej szkole?, 9 Jacy studenci dostali stypendium?, 10 Czyi teciowie przeprowadzili si
do Australii?

254

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 254

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

I.8. Uwielbiam lody


Mianownik ibiernik liczby mnogiej rodzaju niemskoosobowego

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

mapa mapy
jabko jabka
samochd samochody
pies psy
droga drogi
buka buki
rg rogi
st stoy
okno okna
kuchnia kuchnie
danie dania
ko konie
babcia babcie
tramwaj tramwaje
muzeum muzea
miasto miasta
fotel fotele
pani panie
siostra siostry
kawa kawy

II
Mianownik ibiernik liczby mnogiej rzeczownikw
rodzaj mski nieosobowy

rodzaj eski

-y
koty
samochody, psy, stoy

-y
mapy, siostry, kawy

-i
rogi

-i
buki, drogi

-e
konie, tramwaje, fotele

-e
kuchnie, babcie, panie

rodzaj nijaki
-a
jabka, okna, dania,
muzea, miasta

III
1. zgrabne dziewczyny
2. interesujce lmy
3. czerwone jabka

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 255

255

2012-01-06 00:06:21

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

szybkie samochody
wysokie gry
czyste morza
niewygodne buty
sodkie ciastka
kompetentne nauczycielki
wskie drogi
kolorowe dywany
grzeczne dzieci

IV
Mianownik ibiernik liczby mnogiej przymiotnikw
rodzaj mski nieosobowy
-e
grone, interesujce, szybkie, niewygodne, kolorowe

rodzaj eski
-e
zgrabne, wysokie, kompetentne, wskie

rodzaj nijaki
-e
czerwone, czyste, sodkie,
grzeczne

V
1 To s rasowe psy. Pan Cichoski ma rasowe psy. 2 To s zabytkowe kocioy. Zwiedzamy
zabytkowe kocioy. 3 To s szybkie tramwaje. Ludzie czekaj na szybkie tramwaje. 4 To s
smaczne placki. Jem smaczne placki. 5 To s egzotyczne ptaki. Obserwujemy egzotyczne ptaki.
VI
1 To s fascynujce ksiki. Micha czyta fascynujce ksiki. 2 To s uprzejme panie. Spotkalimy uprzejme panie. 3 To s smaczne zupy. Magosia gotuje smaczne zupy. 4 To s drogie pyty. Oni kupili drogie pyty. 5 To s zote rybki. Karmi zote rybki.
VII
1 To s stare biurka. Oni maj stare biurka. 2 To s pikne zdjcia. Zbieramy pikne zdjcia. 3 To s pachnce myda. Kupiam pachnce myda. 4 To s pyszne ciasta. Matylda upieka pyszne ciasta. 5 To s gorzkie lekarstwa. Zaywamy gorzkie lekarstwa.
VIII
1 krzesa, 2 pki, 3 ksiki, 4 adne obrazy, 5 zdjcia, 6 akony, 7 kolorowe dywaniki, 8 ranki, 9 zasony, 10 beowe serwetki
IX
1 zielone awki, 2 hutawki, 3 mikkie poduszki, 4 parasole, 5 stoliki, 6 krzesa, 7
czerwone re, 8 te tulipany, 9 fontanny, 10 stare drzewa
X
1 Jakie to s krajobrazy?, 2 Jakie miasta zwiedzasz?, 3 Jakie to s czasopisma?, 4 Jakie
buty kupuj?, 5 Jakie to s drogi?, 6 Jakie oferty dostae?, 7 Jakie to s artykuy?, 8
Jakie programy ogldasz?, 9 Jakie to s uczennice?, 10 Jakie masz dzieci?

256

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 256

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

I.9. Mam wspaniaych studentw


Dopeniacz liczby mnogiej ibiernik liczby mnogiej rodzaju mskoosobowego

I
DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ rzeczownik
rodzaj mski

rodzaj eski

owocw, widelcw, noy,


chopcw, serw,
tortw, nalenikw, omletw,
plackw,
napojw, sokw,
kopotw, goci, lekarzy

wdlin, ryb, buek, zup

rodzaj nijaki
warzyw, jajek, ciastek, ciast

DOPENIACZ LICZBY MNOGIEJ przymiotnik


rodzaj mski
ziemniaczanych,
owocowych, powanych,
znanych

rodzaj eski
morskich

rodzaj nijaki
wspaniaych

BIERNIK LICZBY MNOGIEJ


Rodzaj mskoosobowy
rzeczownik
kolegw, chopcw, synw

przymiotnik
rnych, maych, grzecznych,
chudych, zdrowych, szczliwych

Wyjtki:
przyjaci, 2. braci
Dopeniacz liczby mnogiej:
przyjaci, 2. braci
II
1 nie spotykam tamtych wesoych chopcw, 2 Lubimy tych modych lekarzy, 3 nie widz
tamtych niegrzecznych chopcw, 4 Lekarz przyjmie tych chorych pacjentw, 5 Robert nie
zna tamtych utalentowanych artystw, 6 Spotykam tych znanych aktorw, 7 nie odwiedziam tamtych sympatycznych przyjaci, 8 Syszymy tych gonych ssiadw, 9 nie czyta
tamtych amerykaskich pisarzy, 10 Przetumaczya tych rosyjskich pisarzy

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 257

257

2012-01-06 00:06:21

III
A
cytryn, ogrkw, truskawek, jabek, malin, pomidorw
B
jajek, liwek, ciastek, melonw, kalaorw, grzybw
IV
1. Alina nie lubi je jajek, czekoladek imelonw.
2. Kacper nie lubi je zup, kotletw ijabek.
3. Wiktoria nie lubi je ryb, serw ikalaorw.
V
1 naszych domw, 2 wysokich, umiechnitych chopcw, 3 zakupw, 4 owocw, 5
warzyw, 6 chlebw, 7 buek, 8 sympatycznych starszych panw, 9 kapeluszy, 10 parasoli
VI
1 osiem cytryn, 2 p kilograma truskawek, 3 sze kostek masa, 4 pi litrw mleka,
5 pi chlebw, 6 pitnacie buek, 7 siedem butelek soku, 8 osiem paczek makaronu,
9 dwa kilogramy pomidorw, 10 trzy kilogramy ogrkw
VII
1 Par czarnych kotw pi wogrodzie. 2 Osiem talerzy ley na stole. 3 Kilkanacie maych
dzieci bawi si wparku. 4 Kilka zotych rybek pywa wakwarium. 5 Mao sympatycznych
studentw zdaje egzamin. 6 Duo kompetentnych lekarzy pracuje wtej klinice. 7 Sze
dojrzaych pomidorw jest wlodwce. 8 Duo zagranicznych turystw chodzi po Krakowie.
9 Pi zgrabnych dziewczyn jedzi na rowerach. 10 Siedem duych psw biega po parku.
VIII
1 Duo maych chopcw grao wpik. 2 Sze rudych wiewirek jado orzechy. 3 Duo
pienidzy leao na stole. 4 Kilka starych drzew byo wogrodzie. 5 Par drogich aut stao
na parkingu. 6 Kilka cennych obrazw wisiao na cianie. 7 Duo zdenerwowanych pasaerw czekao na pocig. 8 Pi miych dentystek przyjmowao pacjentw. 9 Sze wygodnych foteli znajdowao si wpokoju. 10 Duo niespokojnych kierowcw stao wkorku.
IX
1 Jakich studentw spotykasz?, 2 Jakich pisarzy uwielbiasz?, 3 Na jakich kolegw czekasz?, 4 Ojakich przyjaci si martwisz?, 5 Jakich masz pracownikw?
X
1 Jakich jabek nie lubisz?, 2 Jakich butw nie masz?, 3 Jakich ksiek ostatnio nie czytaa?, 4 Jakich urzdnikw czsto nie spotykasz?, 5 Jakich ciastek nie jesz?, 6 Jakich
dziewczyn nie lubisz?

258

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 258

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

I.10. Ojej! Nic nie pamitam


wiczenia powtrzeniowe. Rzeczownik iprzymiotnik

I
1 Konrad jedzie do Portugalii. 2 Studenci jad na Sycyli. 3 Jedziemy do Chorwacji. 4
Ula iMarta jad do Woch. 5 Jad na Sowacj. 6 Pawe leci na Hawaje. 7 Nasi znajomi
lec na Wyspy Kanaryjskie. 8 Ssiadka leci do Kanady. 9 Dziadkowie jad na Wgry. 10
Jedziemy na Ukrain. 11 Moja siostra jedzie do Rosji. 12 Mj kolega jedzie do Czech. 13
Jedziemy na Podhale. 14 Dzieci jad na Mazury. 15 Rodzice jad na Mazowsze.
II
A.
Niemcy, Czechy, Sowacja, Ukraina, Biaoru, Litwa, Rosja
B.
1 Niemcy le na zachd od Polski. 2 Rosja ley na pnocny wschd od Polski. 3 Litwa
ley na pnocny wschd od Polski. 4 Biaoru ley na wschd od Polski. 5 Ukraina ley na
poudniowy wschd od Polski. 6 Sowacja ley na poudnie od Polski.
III
A.
Krakw (0), Warszawa (1), Wrocaw (2), Pozna (3), Szczecin (4), Gdask (5), Biaystok (6),
Lublin (7), d (8), zaznaczony Batyk (9), Jeziora Mazurskie (10), Wisa (11), Odra (12),
Warta (13), Tatry (14), Sudety (15), Bieszczady (16), Puszcza Biaowieska (17)
B.
1 d znajduje si wcentrum Polski. 2 Bieszczady znajduj si na poudniowym wschodzie Polski. 3 Sudety znajduj si na poudniowym zachodzie Polski. 4 Jeziora Mazurskie
znajduj si na pnocnym wschodzie Polski. 5 Puszcza Biaowieska znajduje si na wschodzie Polski. 6 Batyk znajduje si na pnocy Polski. 7 Pozna znajduje si na zachodzie
Polski. 8 Tatry znajduj si na poudniu Polski. 9 Lublin znajduje si na wschodzie Polski.
10 Wisa pynie zpoudnia na pnoc.
IV
1 siostr, 2 jej, 3 lata, 4 szkoy, 5 uczennic, 6 szko, 7 telewizj, 8 muzyki, 9
poniedziaek, 10 tenisa, 11 basen, 12 architektem, 13 ekonomist, 14 duego psa
V
1 trzy piwa, 2 pi piw, 3 trzy zote, 4 dziesi zotych, 5 dwie czekolady, 6 pi czekolad, 7 dwa soki, 8 sze sokw, 9 trzy samochody, 10 pi samochodw, 11 trzy grosze, 12 dwadziecia groszy, 13 dwa koty, 14 sze kotw, 15 dwa jajka, 16 sze jajek,
17 jeden n, 18 osiem noy, 19 dwa pomidory, 20 siedem pomidorw

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 259

259

2012-01-06 00:06:21

VI
1 okna, 2 okien, 3 krzese, 4 obrazw, 5 lianek, 6 cytryn, 7 fotele, 8 poduszek,
9 butelki, 10 zegarw
VII
1 masa, 2 ogrkw, 3 myda, 4 pasty, 5 sklepu spoywczego, 6 masa, 7 chleba, 8
buek, 9 szynki, 10 sera, 11 myde
VIII
1. Czy mog rozmawia z
Ank?
panem dyrektorem?
babci?
Markiem?
Niestety nie ma
Anki.
pana dyrektora.
babci.
Marka.
2. Czy mog rozmawia z
Teres?
Sebastianem?
mam?
dziadkiem?
Niestety nie ma
Teresy.
Sebastiana.
mamy.
dziadka.
3. Czy mog rozmawia z
Igorem?
Mari?
cioci?
wujkiem?
Niestety nie ma
Igora.
Marii.
cioci.
wujka.
4. Czy mog rozmawia z
Ew?

260

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 260

2012-01-06 00:06:21

Karolin?
panem Nowakiem?
panem Nowickim?
Niestety nie ma
Ewy.
Karoliny.
pana Nowaka.
pana Nowickiego.
5. Czy mog rozmawia z
Tosi?
panem doktorem?
pani Kowalsk?
Michaem?
Niestety nie ma
Tosi.
pana doktora.
pani Kowalskiej.
Michaa.
6. Czy mog rozmawia z
Michalin?
Sar?
pani Nowak?
pani doktor?
Niestety nie ma
Michaliny.
Sary.
pani Nowak.
pani doktor.

IX
Zosia lubi je jabka ibanany, ale nie lubi je ryu ikapusty, lubi pi wod, ale nie lubi pi
herbaty.
Romek lubi je ogrki ipomidory, ale nie lubi je truskawek iwinogron, lubi pi mleko, ale
nie lubi pi piwa.
Alicja lubi je chleb iszynk, ale nie lubi je buek imasa, lubi pi sok, ale nie lubi pi
coca-coli.
Wojtek lubi je makaron igrzyby, ale nie lubi je tortu iziemniakw, lubi pi kompot, ale
nie lubi pi fanty.
Kasia lubi je czekolad ikurczaka, ale nie lubi je cebuli imarchewki, lubi pi piwo, ale nie
lubi pi soku.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 261

261

2012-01-06 00:06:21

X
1 przyjaciel, 2 przyjacielowi, 3 przyjaciela, 4 przyjaciela, 5 przyjacielem, 6 przyjacielu
XI
1 przyjaci, 2 przyjaciele, 3 przyjaci, 4 przyjaci, 5 przyjacimi, 6 przyjacioach,
7 przyjacioom
XII
1 przyjacik, 2 przyjaciki, 3 przyjacice, 4 przyjacik, 5 przyjacice,
6 przyjacik
XIII
1 przyjaciki, 2 przyjacikami, 3 przyjaciek, 4 przyjacikami, 5 przyjacikach,
6 przyjaciki
XIV
1 miasto, 2 miecie, 3 miastem, 4 miasta, 5 miecie, 6 miastu, 7 miasto
XV
1 wie, 2 wsi, 3 wie, 4 wsi, 5 wsi, 6 wsi, 7 wsi
XVI
1 cudzoziemca, 2 cudzoziemcu, 3 cudzoziemca, 4 cudzoziemiec, 5 cudzoziemcem, 6
cudzoziemcowi, 7 cudzoziemiec
XVII
1 zupa pomidorowa, 2 sok jabkowy, 3 deszczowy dzie, 4 kolorowy dywan, 5 tczowa
sukienka, 6 krzeso obrotowe, 7 metalowe pki, 8 plastikowy talerz, 9 porcelanowa lianka, 10 papierowa torba
XVIII
1 lampka nocna, 2 ciekawy lm, 3 pocig pospieszny, 4 ksika biograczna, 5 interesujca dziewczyna, 6 zabytkowy koci
XIX
1 maej wsi, 2 wielkich miast, 3 nauce, 4 sawnym uniwersytecie, 5 kraju, 6 granic, 7 kadej wolnej chwili, 8 zaj, 9 gospodarstwie, 10 artykuw, 11 nagrod,
12 uniwersytecie
XX
1 ciemnego pokoju, 2 cianie, 3 stare obrazy, 4 oknie, 5 biae pudeko, 6 biurka, 7
pudeko, 8 pudeku, 9 diamentami, 10 drzwi, 11 purpurowym paszczu, 12 tych r,
13 gowie, 14 purpurow wstk
XXI
1 wakacji, 2 morze, 3 gry, 4 granic, 5 dalekimi podrami, 6 ciepych krajw, 7 podry,
8 pogod, 9 poudnia, 10 moimi zwierztami, 11 moje kwiaty doniczkowe, 12 kotem

262

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 262

2012-01-06 00:06:21

XXII
1 Kim jest Matylda?, 2 Dokd id Monika iPawe?, 3 Czyj to jest samochd?, 4 Czego
nie lubi Ryszard?, 5 Kogo kocha Micha?, 6 Oczym opowiada Marek?, 7 Okim myli
Beata?, 8 Jakich ciastek nie lubisz?, 9 Jakie studentki s wczwartej grupie?, 10 Na kogo
czekalicie dugo?

Klucz do rozdziau

II. Nie lubi go, aon nie lubi mnie


Zaimek

I
1 was, 2 nami, 3 wam, 4 mnie, 5 tobie, 6 go, 7 nich, 8 niej, 9 ciebie, 10 jej
II
1 j, 2 was, 3 nami, 4 mn, 5 ich, 6 tob, 7 je, 8 nimi, 9 ci, 10 niego
III
1 swoim, 2 swoimi, 3 jej, 4 jej, 5 jego, 6 swoj, 7 moj, 8 moje, 9 swoje, 10
naszego, 11 ich, 12 swoim
IV
1 nim, 2 nim, 3 nimi, 4 go, 5 mnie, 6 ciebie, 7 mi, 8 ci, 9 was, 10 mn, 11
nam, 12 nam
V
1 mi, 2 nim, 3 mnie, 4 nimi, 5 ci, 6 nich, 7 ciebie, 8 nim, 9 im, 10 mi
VI
1 moje, 2 jego, 3 twoi, 4 moi, 5 nasze, 6 wasi, 7 twoi, 8 jej, 9 twoje, 10 ich
VII
1 ich, 2 naszej, 3 twoim, 4 wasz, 5 jej, 6 waszym, 7 ich, 8 twojej, 9 mojej,
10 naszego
VIII
1 moich, 2 naszymi, 3 moi, 4 waszych, 5 jego, 6 twoich, 7 moimi, 8 naszym, 9
wasze, 10 nasi
IX
1 Czyjej kuzynki nie lubisz?, 2 Czyjego domu nie widziaa?, 3 Zczyim koleg posza do
kina?, 4 Oczyim urlopie mylisz?, 5 Na czyj siostr czekasz?, 6 Oczyj przyjacik si

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 263

263

2012-01-06 00:06:21

martwisz?, 7 Wczyjej siostrze zakocha si Pawe?, 8 Czyje to jest dziecko?, 9 Na czyim


biurku to postawie?, 10 Czyjemu psu si przygldasz?
X
1 Zczyimi przyjacimi bylicie na dyskotece?, 2 Czyi to s synowie?, 3 Uczyich dziadkw jest bardzo mio?, 4 Czyim kolegom poyczylicie samochd?, 5 Czyich psw oni nie
lubi?, 6 Czyje ksiki macie?, 7 Czyi pracownicy s bardzo punktualni?, 8 Czyje dzieci
zabraa ze szkoy?, 9 Czyje pyty s bardzo cenne?, 10 Czyi nauczyciele byli bardzo mili?
XI
1 Czym przyjechalicie?, 2 Kim oni s?, 3 Od kogo wracasz?, 4 Bez czego nie pijesz
kawy?, 5 Kim opiekuje si Zosia?, 6 Okogo martwi si dziadkowie?, 7 Czego szukasz?,
8 Oczym marz studenci?, 9 Co sprzta Krzysiek?, 10 Czemu si przygldacie?

Klucz do rozdziau

III. Spotkamy si drugiego odrugiej


Liczebnik

I
Ile?

264

rzd

godzina

miejsce

13

trzynacie

trzynasty

trzynasta

trzynaste

pi

pity

pita

pite

10

dziesi

dziesity

dziesita

dziesite

osiem

smy

sma

sme

15

pitnacie

pitnasty

pitnasta

pitnaste

siedem

sidmy

sidma

sidme

cztery

czwarty

czwarta

czwarte

trzy

trzeci

trzecia

trzecie

jeden

pierwszy

pierwsza

pierwsze

dwa

drugi

druga

drugie

17

siedemnacie

siedemnasty

siedemnasta

siedemnaste

14

czternacie

czternasty

czternasta

czternaste

19

dziewitnacie

dziewitnasty

dziewitnasta

dziewitnaste

20

dwadziecia

dwudziesty

dwudziesta

dwudzieste

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 264

2012-01-06 00:06:21

II
1 za dwadziecia pi sidma, 2 za dziesi sidma, 3 sidma, 4 dziesi po sidmej, 5
pitnacie po sidmej, 6 za pitnacie sma, 7 za pi sma, 8 smej, 9 wp do trzeciej, 10 trzeciej, 11 za dwadziecia czwarta, 12 czwarta
III
Godzina

Co Ala robi?

6.00

Ala wstaje.

6.15

Ala je niadanie.

6.35

Ala si myje.

6.50

Ala si ubiera.

7.00

Ala wychodzi zdomu.

7.10

Ala jest na przystanku.

7.15

Ala wsiada do tramwaju.

7.45

Ala wysiada ztramwaju.

7.55

Ala wchodzi do szkoy.

8.00

Zaczynaj si lekcje.

14.30

Ala wychodzi ze szkoy.

15.00

Ala wsiada do tramwaju.

15.40

Ala przychodzi do domu.

16.00

Ala je obiad.

IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V
1.
2.
3.
4.
5.

jeden chopiec
jedna buka
jeden kierowca
jedna noc
jeden turysta
jedno dziecko
jedna pani
jedno krzeso
jeden dentysta
jedno akwarium

dwie siostry
dwa koty
dwa jabka
dwa stoy
dwie ksiki

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 265

265

2012-01-06 00:06:21

6.
7.
8.
9.
10.

dwie herbaty
dwa okna
dwa samochody
dwie crki
dwie koperty

VI
A
1 le, ley, 2 czeka, czekaj, 3 pracuj, pracuje, 4 wisz, wisi, 5 bawi si, bawi si
B
1 pisay, pisao, 2 biegay, biegao, 3 stay, stao, 4 jechay, jechao, 5 przyszy, przyszo
C
1 bd znajdowa / znajdoway si, bdzie znajdowa / znajdowao si, 2 bd wystpowa
/ wystpoway, bdzie wystpowa / wystpowao, 3 bd pywa / pyway, bdzie pywa
/ pywao, 4 bd przyjmowa / przyjmoway, bdzie przyjmowa / przyjmowao, 5 bd
pi / piy, bdzie pi / pio
VII
1. Maria Skodowska-Curie otrzymaa Nagrod Nobla wdziedzinie chemii wtysic dziewiset jedenastym roku.
2. Wadysaw Reymont otrzyma Literack Nagrod Nobla za powie Chopi wtysic dziewiset dwudziestym czwartym roku.
3. Wisawa Szymborska otrzymaa Literack Nagrod Nobla za caoksztat twrczoci
wtysic dziewiset dziewidziesitym szstym roku.
4. Lech Wasa otrzyma Pokojow Nagrod Nobla wtysic dziewiset osiemdziesitym
trzecim roku.
5. Henryk Sienkiewicz otrzyma Literack Nagrod Nobla za powie Quo vadis wtysic
dziewiset pitym roku.
6. Maria Skodowska-Curie wraz zmem Piotrem Curie otrzymali Nagrod Nobla wdziedzinie zyki wtysic dziewiset trzecim roku.
VIII
1. Wstpienie Polski do Unii Europejskiej pierwszegomaja dwa tysice czwartego roku.
2. Wybuch II wojny wiatowej pierwszegowrzenia tysic dziewiset trzydziestego dziewitego roku.
3. Bitwa pod Grunwaldem pitnastegolipca tysic czterysta dziesitego roku.
4. Stan wojenny trzynastego grudnia tysic dziewiset osiemdziesitego pierwszego
roku.
5. Pierwsza polska konstytucja trzeciegomaja tysic siedemset dziewidziesitego pierwszego roku.
6. Odzyskanie niepodlegoci jedenastego listopada tysic dziewiset osiemnastego
roku.
7. Pierwsze demokratyczne wybory czwartegoczerwca tysic dziewiset osiemdziesitego dziewitego roku.

266

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 266

2012-01-06 00:06:21

8. Wybr Polaka na papiea szesnastegopadziernika tysic dziewiset siedemdziesitego smego roku.


9. Zakoczenie II wojny wiatowej smegomaja tysic dziewiset czterdziestego pitego.
IX
1. Obszar wojewdztwa maopolskiego wynosi pitnacie tysicy sto osiemdziesit trzy
kilometry kwadratowe.
2. W Polsce mieszka trzydzieci osiem milionw sto jedenacie tysicy osb.
3. Wisa ma tysic czterdzieci siedem kilometrw dugoci.
4. Najgbsze polskie jezioro Hacza ma sto osiem metrw gbokoci.
5. Najwysz polsk budowl jest Paac Kultury iNauki wWarszawie, ktry ma prawie dwiecie trzydzieci jeden metrw.
6. Najwyszy szczyt wPolsce nazywa si Rysy, jest wTatrach ima dwa tysice czterysta dziewidziesit dziewi metrw wysokoci.
7. Najwysza temperatura wPolsce bya dwudziestego dziewitegolipca tysic dziewiset
dwudziestego pierwszego roku iwynosia ponad czterdzieci stopni Celsjusza.
8. Najnisza temperatura wPolsce bya jedenastegostycznia tysic dziewiset czterdziestego roku iwynosia minus czterdzieci jeden stopni Celsjusza.
9. Najsynniejszy polski dzwon znajduje si na Wawelu, nazywa si Zygmunt iway prawie
trzynacie ton, jego serce way trzysta szedziesit pi kilogramw.
10. Najstarsze kino wPolsce znajduje si wSzczecinie, nazywa si Pionier, zostao otwarte
wtysic dziewiset dziewitym roku, awic ma sto dwa lata (w2011r.).
X
Adam Mickiewicz urodzi si (0) dwudziestego czwartegogrudnia tysic siedemset dziewidziesitego smego roku wZaosiu lub Nowogrdku. By wielkim poet okresu romantyzmu. (1) Od tysic osiemset sidmego do tysic osiemset pitnastego roku chodzi do szkoy
w Nowogrdku. (2) W tysic osiemset pitnastym roku wyjecha do Wilna na studia. (3)
Wtysic osiemset dziewitnastym roku skoczy studia.
Do (4) tysic osiemset dwudziestego trzeciego roku mieszka wKownie, gdzie pracowa
jako nauczyciel. (5) Od tysic osiemset dwudziestego czwartego do tysic osiemset dwudziestego dziewitego roku przebywa wPetersburgu, Odessie, Moskwie ina Krymie. (6) Wtysic
osiemset dwudziestym dziewitym roku wyjecha do Niemiec. (7) Wtysic osiemset trzydziestym drugim roku przeprowadzi si do Parya. (8) Wtysic osiemset trzydziestym czwartym
roku oeni si zCelin Szymanowsk imia szecioro dzieci. (9) Od tysic osiemset pidziesitego drugiego roku pracowa wBibliotece Arsenau wParyu. (10) Wtysic osiemset
pidziesitym pitym roku podczas wojny krymskiej wyjecha do Konstantynopola, gdzie
zmar wczasie epidemii cholery (11) dwudziestego szstegolistopada tysic osiemset pidziesitego pitego roku. Zosta pochowany wParyu, a(12) wtysic osiemset dziewidziesitym roku na Wawelu.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 267

267

2012-01-06 00:06:21

Klucz do rozdziau

IV. Jestem najlepszy zgrupy


Stopniowanie przymiotnika

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Niski niszy najniszy


Gruby grubszy najgrubszy
Chudy chudszy najchudszy
Stary starszy najstarszy
Mody modszy najmodszy
May mniejszy najmniejszy
Duy wikszy najwikszy
Nowy nowszy najnowszy
Dobry lepszy najlepszy
Zy gorszy najgorszy
Dugi duszy najduszy
Drogi droszy najdroszy

II
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

yrafa
lew
wilk
pies
kot
jaszczurka
wieloryb
krokodyl
koliber
w
gepard
mrwka
w

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

268

yrafa jest wysza od lwa.


Wilk jest groniejszy od psa. Wilk jest groniejszy ni pies.
Pies jest wierniejszy od kota. Pies jest wierniejszy ni kot.
Kot jest wikszy od jaszczurki. Kot jest wikszy ni jaszczurka.
Wieloryb jest ciszy od krokodyla. Wieloryb jest ciszy ni krokodyl.
Koliber jest mniejszy od wa. Koliber jest mniejszy ni w.
W jest duszy od geparda. W jest duszy ni gepard.
Mrwka jest bardziej pracowita od wia. Mrwka jest bardziej pracowita ni w.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 268

2012-01-06 00:06:22

9. w jest wolniejszy od krokodyla. w jest wolniejszy ni krokodyl.


10. Gepard jest szybszy od wilka. Gepard jest szybszy ni wilk.
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

yrafa jest najwysza ze wszystkich zwierzt.


Lew jest najgroniejszy ze wszystkich zwierzt.
Pies jest najwierniejszy ze wszystkich zwierzt.
Wieloryb jest najciszy ze wszystkich zwierzt.
Koliber jest najmniejszy ze wszystkich ptakw.
Gepard jest najszybszy ze wszystkich zwierzt.

III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Basia jest adniejsza ni Anka.


Pomaracza jest lepsza ni jabko.
Tamten dom jest wikszy ni ten dom.
Tamten lm jest gorszy od tego lmu.
ta papuga jest mniejsza ni zielona papuga.
Pan Nowak jest bogatszy ni Pan Kowalski.
Tamta ksika jest ciekawsza od tej ksiki.
Pani Marysia jest starsza ni pani Zosia.
Restauracja na ulicy Sawkowskiej jest drosza ni restauracja na ulicy Grodzkiej.
roda bya zimniejsza ni wtorek.

IV
1. Pan Pawe jest wyszy ni pan Piotr.
2. Jezioro niardwy jest wiksze ni jezioro Hacza.
3. Pani Alicja jest starsza ni pan Bogusaw.
4. Na Plutonie temperatura jest nisza ni na Neptunie.
5. Gepard jest szybszy ni gazela.
6. So afrykaski jest ciszy ni so indyjski.
7. Nazwisko Nowak jest popularniejsze ni nazwisko Kowalski.
8. Ulica Samborska wWarszawie jest krtsza ni ulica Infelda wSosnowcu.
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najwiksz planet wUkadzie Sonecznym jest Jowisz.


Dinozaur argentynozaur by najciszym zwierzciem (100 ton), ktre yo na ldzie.
Morze Czerwone jest najcieplejszym morzem na Ziemi.
Najwikszym jeziorem na wiecie jest Morze Kaspijskie.
Najdusz nazw miejscowoci wPolsce jest Siemieniakowszczyzna (20 liter).
Najdusz rzek na wiecie jest Amazonka (7100 km).
Najnisz temperatur na wiecie zanotowano w1983roku na Antarktydzie: 89,2
stopni Celsjusza.
8. Najbogatszym krajem na wiecie jest Luksemburg (42986 dolarw USA na gow).

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 269

269

2012-01-06 00:06:22

VI
1 grzeczniejsza, najgrzeczniejszym, 2 tasza, najtasza, 3 sodszy, najsodszy, 4 modsza, najmodsza, 5 cieplejszy, najcieplejszy, 6 wikszy, najwikszy, 7 droszy, najdroszy,
8 dusz, najdusz, 9 lepsze, najlepsze, 10 gorsze, najgorsze
VII
1 szczuplejsza, 2 lepsz, 3 gorsze, 4 bardziej pracowity, 5 bardziej wysportowany, 6
smaczniejsze, 7 adniejsze, 8 milsza, 9 bardziej uprzejma, 10 bardziej zdyscyplinowany
VIII
1 Kasia jest bardziej pracowita od Patryka. 2 Moja ksika jest bardziej kolorowa od twojej ksiki. 3 Ten lm jest bardziej interesujcy od tamtego lmu. 4 Krzysiek jest bardziej
wysportowany od Andrzeja. 5 Monika jest bardziej uprzejma od Karoliny. 6 Marzec jest
bardziej deszczowy odkwietnia. 7 Lipiec jest bardziej soneczny odwrzenia. 8 Ten artysta jest bardziej twrczy od tamtego artysty. 9 Kuba jest bardziej pomysowy od Adriana.
10 led jest bardziej sony od ososia.
IX
1 Kacper jest mniej posuszny ni jego brat. 2 Te pomidory s mniej dojrzae ni tamte.
3 Ten lm jest mniej romantyczny ni tamten. 4 Padziernik jest mniej wietrzny ni listopad. 5 Dzisiejszy dzie jest mniej mglisty ni wczorajszy. 6 Gosia jest mniej energiczna ni
Basia. 7 Ciocia Ala jest mniej samotna ni kuzynka Marta. 8 To krzeso jest mniej wygodne
ni tamten fotel. 9 Anto jest mniej ponury ni jego kuzyn Bartek. 10 Klara jest mniej rozmowna ni jej siostra.
X
1 najbardziej kolorowy, 2 najbardziej gorzkie, 3 Najbardziej znanym, 4 najbardziej deszczowy, 5 najbardziej pracowity, 6 najbardziej sentymentalny, 7 najbardziej niebezpieczny,
8 najbardziej samotna, 9 najbardziej uprzejm, 10 najbardziej interesujca
XI
1 z, 2 ni, 3 ze, 4 od, 5 ni

270

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 270

2012-01-06 00:06:22

Klucz do rozdziau

V.1. Sucham, powtarzam, notuj


Czas teraniejszy

I
A
-, -esz

-, -isz (-ysz)

-am, -asz

-em, -esz

ja

wstaj, myj, pij

robi, budz si,


lubi

ubieram si

jem

ty

wstajesz

robisz

sprztasz

jesz

on, ona, ono

myje

robi, pi

pamita

je

my

pijemy

wychodzimy

sprztamy

jemy

wy

pijecie

wychodzicie

zamykacie

oni, one

wstaj, pij

wychodz

ubieraj si

jedz, rozumiej

B
Koniugacja

-, -esz

-, -isz (-ysz)

-am, -asz

-em, -esz

1 os.l.poj.

-am

-em

2 os.l.poj.

-esz

-is(-ysz)

-asz

-esz

3 os.l.poj.

-e

-i (-y)

-a

-e

1 os.l.mn.

-emy

-imy (-ymy)

-amy

-emy

2 os.l.mn.

-ecie

-ici (-ycie)

-acie

-ecie

3 os.l.mn.

-aj

-ej

II
1 myje, 2 ubiera si, 3 przygotowuje, 4 budzi, 5 jedz, 6 sprztaj
III
1 idzie, 2 wsiada, 3 jedzie, 4 wysiada, 5 jad, 6 chodz, 7 wsiadaj, 8 jad
IV
1 wstaj, 2 id, 3 parz, 4 kroi, 5 wcza, 6 suchamy, 7 karmi, 8 wychodzi, 9
opiekuje si, 10 pielgnuje, 11 wyjeda, 12 odprowadzam, 13 wymylam, 14 pisz, 15
przegldam, 16 odbieram, 17 wracamy, 18 namawiaj, 19 zgadzam si, 20 cieszy si
V
1 lubisz, 2 lubi, 3 uwielbiam, 4 wolisz, 5 wol, 6 znosi, 7 uwielbia, 8 woli, 9
znosi, 10 lubimy

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 271

271

2012-01-06 00:06:22

VI
1 wchodzi, 2 schodzi, 3 wchodz, 4 wychodz, 5 wychodz, 6 przychodz, 7 przychodzi, 8 wychodz
VII
1 moemy, 2 mog, 3 mog, 4 moesz, 5 moe, 6 mog, 7 moemy
VIII
1 musz, 2 musi, 3 musimy, 4 musz, 5 musicie, 6 musicie
IX
1 powinna, 2 powinny, 3 powiniene, 4 powinnimy, 5 powinny, 6 powinnicie,
7 powinni, 8 powinien, 9 powinien, 10 powinna, 11 powinnam, 12 powinienem
X
1 Powiniene schudn. 2 Powinna posprzta. 3 Powinien si wyspa. 4 Powinienem odpocz. 5 Powinni si umy. 6 Powinny zrobi zakupy. 7 Powinna zrobi pranie.
8Powinnimy nauczy si. 9 Powinnycie podla kwiaty. 10 Powinnicie nakarmi psa.
XI
1 Tu nie wolno gono rozmawia. 2 Tu nie mona robi zdj. 3 Tu nie wolno wchodzi.
4 Tu nie mona parkowa. 5 Tu nie wolno si kpa. 6 Tego nie mona dotyka.
XII
1 nie wolno, 2 musisz, 3 nie wypada, 4 naley, 5 mona, 6 musisz, 7 naley, 8 nie
wolno, 9 mona, 10 nie wolno

Klucz do rozdziau

V.2. Przyjechaem do Polski p roku temu


Aspekt dokonany iniedokonany wczasie przeszym

I
1 wiedzia, 2 chcia, 3 myla, 4 miaa, 5 musieli, 6 leaa, 7 wiedziaa, 8 mylaa,
9 powiedziaa
II
1 jedziem, 2 daa, 3 marzyem, 4 mogem, 5 zwiedzalimy, 6 pywalimy, 7 zaproponowa, 8 powiedzieli, 9 przedstawia, 10 zakochalimy si

272

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 272

2012-01-06 00:06:22

III
1 dotrzymywa, 2 czekaa, 3 zacza si, 4 zdecydowaa, 5 gotowaa, 6 przyszed, 7
przeprasza, 8 kupowa, 9 pamita, 10 lubia, 11 si ucieszya, 12 ogldaa, 13 zajmowa si, 14 zrobi, 15 pochwalia
IV
1 spdzia, 2 poznaa, 3 spotykali si, 4 rozmawiali, 5 chodzili, 6 mieszka, 7 si
skoczyo, 8 wrcia, 9 pisaa, 10 napisa
V
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Magosia posza do sklepu.


Poszedem do kina.
Poszam do kawiarni.
Dziadek Janek poszed do parku.
Babcia Alina posza do ssiadki.
Poszlimy na uniwersytet.
Poszymy do szkoy.
Maciek iAgata poszli do teatru.
Weronika iAlicja poszy do koleanki.
Poszede do dziewczyny.
Posza na poczt.
Poszycie do domu.
Poszlicie do dentysty.

VI
1 po-, 2 po-, 3 przy-, 4 wy-, 5 przy-, 6 przy-, 7 po-, 8 po-, 9 wy-, 10 wyVII
1 Kiedy sprztae mieszkanie, przyszed Marek. 2 Kiedy pracowa, zadzwonia Marta. 3
Kiedy czytaa, zacz pada deszcz. 4 Kiedy rozmawiaymy, przysza Dorota. 5 Kiedy szlicie ulic, zdarzy si wypadek. 6 Kiedy spali, zatelefonowa Jurek. 7 Kiedy oglday lm,
przyszed ssiad. 8 Kiedy braem prysznic, zamaem nog. 9 Kiedy robia zakupy, zgubia pienidze. 10 Kiedy jedzilimy na nartach, Mateusz si przewrci.
VIII
1 spotykaa si, 2 spotkaa, 3 spnia si, 4 spni si, 5 czekaa, 6 przyszed, 7
powiedzia, 8 zje, 9 wypi, 10 zaprosi, 11 powiedziaa, 12 napisaa, 13 przeczytaa,
14 pisaa, 15 czytaa, 16 ugotowa, 17 gotowa, 18 zrobili, 19 robili
IX
1 zapomniaa, 2 opowiada, 3 zobaczya, 4 zgubia, 5 przechodziy
X
1 napisaa, 2 namawiaem, 3 wzia, 4 poszed, 5 wychodzia

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 273

273

2012-01-06 00:06:22

Klucz do rozdziau

V.3. Wrc tu na pewno


Aspekt dokonany iniedokonany wczasie przyszym

I
1 bdzie chodzi / chodzia, 2 bdzie sucha / suchaa, 3 bdzie odwiedza / odwiedzaa,
4 bd oglda / ogldali, 5 bd je / jedli, 6 bd robi / robili, 7 bd spotyka si
/ spotyka si, 8 bd zbiera / zbiera, 9 bd jedzi / jedzi, 10 bdziemy zwiedza /
zwiedzay, 11 bdziemy taczy / taczyy, 12 bdziemy rozmawia / rozmawiay
II
A
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Nie bd zabiera kredek bratu.


Nie bd zjada deseru siostrze.
Nie bd cign kota za ogon.
Nie bd oglda duo telewizji.
Nie bd gra wgry komputerowe.
Nie bd bi si zkolegami.

0. Bd karmi rybki.
1. Bd si uczy.
2. Bd odrabia zadanie.
3. Bd codziennie czyta ksiki.
4. Bd sprzta pokj.
5. Bd wyrzuca mieci.

B
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Nie bd plotkowa zkoleankami.


Nie bd wysya SMS-w podczas lekcji.
Nie bd je sodkich batonikw.
Nie bd krzycze na modszych braci.
Nie bd kci si zrodzicami.
Nie bd chodzi spa pno.

0. Bd je niadania.
1. Bd wychodzi zpsem.
2. Bd chodzi na basen.
3. Bd codziennie uczy si hiszpaskiego.
4. Bd pomaga Michaowi wlekcjach.
5. Bd odprowadza Marka do przedszkola.

III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

274

bd szed pjd (i pj),


bdziesz jada zjesz (je zje),
bdziecie grali zagracie (gra zagra),
bdziemy czytay przeczytamy (czyta przeczyta),
bd jechali pojad (jecha pojecha),
bdzie sprzta posprzta (sprzta posprzta),
bdzie pisaa napisze (pisa napisa),
bd ogldaa obejrz (oglda obejrze),
bdziesz zwiedza zwiedzisz (zwiedza zwiedzi),
bdziemy zaprasza zaprosimy (zaprasza zaprosi),
bd pili wypij (pi wypi),
bdziemy si opalay opalimy si (opala si opali si),
bdzie dawa da (dawa da),
bd dostawaa dostan (dostawa dosta),
bdziemy kupoway kupimy (kupowa kupi).

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 274

2012-01-06 00:06:22

IV
1 bdzie wstawaa, 2 bdzie zaczynaa, 3 pozna, 4 bdzie si uczya, 5 wyjedzie, 6
bdzie chodzia, 7 zadzwoni, 8 opowie, 9 bdzie czekaa, 10 spni si
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Czy) zrobisz mi zakupy?


(Czy) pokae mi pani te buty?
(Czy) posprztasz pokj?
(Czy) przeczytacie t ksik?
(Czy) pjdziecie zpsem na spacer?
(Czy) zaprosimy ssiadk?
(Czy) pojedziemy nad morze?
(Czy) zwiedzicie to muzeum?
(Czy) pastwo przyjd do nas?
(Czy) wytumaczy mi pan to wiczenie?

VI
1 przeczytam, 2 zrobi, 3 bdziemy uczyli si, 4 powiem, 5 bd wychodzia, 6 nie
bd pia, 7 pjdziemy, 8 bdziesz jad, 9 pojedziemy, 10 dostanie
VII
1 pojad, 2 zwiedz, 3 bd studiowa / studiowa, 4 naucz, 5 zaczn, 6 bd (...)
pracowa / pracowa, 7 wrc, 8 oeni si, 9 zbudujemy, 10 bdziemy (...) podrowa
/ podrowali, 11 przeprowadzimy si, 12 bdziemy mieszka / mieszkali
VIII
1 skocz, 2 pojad, 3 spdzimy, 4 bdziemy jedzi / jedzili, 5 bdziemy rozmawia
/ rozmawiali, 6 bdziemy pi / pili, 7 pojad, 8 bd uczy si / uczya si, 9 bd pracowa / pracowaa, 10 bd remontowa / remontowaa, 11 pomoe, 12 bdziemy chodzi / chodzili, 13 pomyl, 14 pojad, 15 si zobaczymy, 16 sprbuj, 17 dostan, 18
pojad, 19 zostan
IX
1 pojad, 2 odpoczn, 3 poczekam, 4 przyjad, 5 wemiemy, 6 woymy, 7 ruszymy,
8 bdziemy szli, 9 zatrzymamy si, 10 zjemy, 11 pooymy si, 12 obudzimy si, 13
wypijemy, 14 pjdziemy
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W przysz sobot bdziemy jechali do Gdaska.


W przysz sobot pojedziemy do Gdaska.
Jutro bd wstawa osmej.
Jutro wstan osmej.
Przyjdziemy do was wniedziel. +
W tym roku dwa razy wtygodniu pjd na basen.
W tym roku dwa razy wtygodniu bd chodzi na basen.
To lekarstwo bdzie pani zaywaa dwa razy dziennie przez dwa tygodnie. +

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 275

275

2012-01-06 00:06:22

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jutro zamwimy pizz do domu. +


Postanowiam, e od jutra regularnie pjd na spacer.
Postanowiem, e od jutra regularnie bd chodzia na spacer.
W lecie czsto zjem lody.
W lecie czsto bd jada lody.
Czy wczasie wakacji bdziecie jechali nad morze?
Czy wczasie wakacji pojedziecie nad morze?
Po poudniu Pawe iKrzysiek zrobi zakupy.+

Klucz do rozdziau

V.4. Naucz si jzyka polskiego!


Tryb rozkazujcy

I
pisa

pi

myle

je

czyta

1 os.l.poj.

pisz

pij

myl

jem

czytam

2 os.l.poj.

piszesz

pijesz

mylisz

jesz

czytasz

3 os.l.mn.

pisz

pij

myl

jedz

czytaj

Tryb rozkazujcy (2 os.l.poj)

Pisz !

Pij!

Myl!

Jedz!

Czytaj!

Tryb rozkazujcy (1 os.l.mn)

Piszmy!

Pijmy!

Mylmy!

Jedzmy!

Czytajmy!

Tryb rozkazujcy (2 os.l.mn.)

Piszcie!

Pijcie!

Mylcie!

Jedzcie!

Czytajcie!

II
2 f, 3 g, 4 b, 5 h, 6 i, 7 c, 8 e, 9 a
III
1
a) ogldaj, ogldajcie, b) powtarzaj, powtarzajcie, c) pamitaj, pamitajcie, d) odpowiadaj, odpowiadajcie, e) biegaj, biegajcie
2
a) pij, pijcie, b) kupuj, kupujcie, c) wstawaj, wstawajcie, d) jed, jedcie, e) myj si,
myjcie si
3
a) pa, pacie, b) mw, mwcie, c) licz, liczcie, d) ucz si, uczcie si, e) tacz, taczcie

276

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 276

2012-01-06 00:06:22

IV
1
a) Pomaluj ten pokj!, b) Ugotuj co dobrego!, c) Napisz do niej list!, d) Przetumacz
ten tekst!, e) Umyj to jabko!
2
a) Porozmawiajcie otym zEw!, b) Posuchajcie dzisiaj radia!, c) Poczekajcie na mnie!,
d) Sprzedajcie ten samochd!, e) Uczcie si wicej!
V
1 Ucz si polskiego!, 2 Mw po polsku!, 3 Wypij kaw!, 4 Pomyl otym!, 5 Id do sali!
VI
2. W pranie do pralki.
3. Zamknij drzwiczki pralki.
4. Wsyp proszek do odpowiedniego dozownika.
5. Wlej pyn do pukania do odpowiedniego dozownika.
6. Nastaw odpowiedni program.
7. Nacinij przycisk: START.
VII
1 Nie pisz do niego!, 2 Nie czytaj tego listu!, 3 Nie jedzcie teraz obiadu!, 4 Nie gotuj
dzisiaj spaghetti!, 5 Nie rbcie tego wiczenia!, 6 Nie uczcie si tego na pami!, 7 Nie
pij kawy!, 8 Nie sprztaj pokoju!, 9 Nie zaywaj tego lekarstwa!, 10 Nie bierz tej torby!
VIII
1 Niech Krzysiek tam idzie!, 2 Niech pastwo si zdecyduj!, 3 Niech on jej to powie!, 4
Niech pani to podpisze!, 5 Niech przeprosz t dziewczyn!, 6 Niech pan kogo zapyta!,
7 Niech Ala zaprosi Marka!, 8 Niech pastwo tego posuchaj!, 9 Niech dziewczyny si
tego naucz!, 10 Niech pan za to zapaci!, 11 Niech pani to obejrzy!, 12 Niech pastwo
zwiedz to muzeum!
IX
1 Umyj si iubierz!, 2 Zjedz niadanie!, 3 Wyjd do szkoy o7.45!, 4 Wr do domu zaraz
po szkole!, 5 We sobie obiad!, 6 Zrb lekcje!, 7 Nie ogldaj telewizji!, 8 Nie graj na komputerze!, 9 Zadzwo do babci!, 10 Nie otwieraj nikomu drzwi!
X
1 jedmy, 2 zjedzmy, 3 wypijmy, 4 porozmawiajmy, 5 wrmy, 6 chodmy, 7 obejrzyjmy, 8 pospacerujmy, 9 spotkajmy si, 10 opowiedzmy

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 277

277

2012-01-06 00:06:22

Klucz do rozdziau

V.5. Gdybym by bogaty...


Tryb przypuszczajcy

I
1 11 chciaby, 2 1 chciaaby, 3 9 chciaabym, 4 2 chcieliby, 5 6 chcielibycie,
6 3 chciaybymy, 7 10 chciayby, 8 7 chcielibycie, 9 8 chciaaby, 10 4 chciaybycie, 11 5 chciaby
II
osoba

chcie
forma
cz.przeszego

kocwka

wole
forma
cz.przeszego

kocwka

czyta
forma
cz. przeszego

kocwka

wiedzie
forma
cz. przeszego

kocwka

ja

chcia

-bym

wola

-bym

czyta

-bym

wiedzia

-bym

ja

chciaa

-bym

wolaa

-bym

czytaa

-bym

wiedziaa -bym

ty

chcia

-by

wola

-by

czyta

-by

wiedzia

ty

chciaa

-by

wolaa

-by

czytaa

-by

wiedziaa -by

on

chcia

-by

wola

-by

czyta

-by

wiedzia

ona

chciaa

-by

wolaa

-by

czytaa

-by

wiedziaa -by

ono

chciao

-by

wolao

-by

czytao

-by

wiedziao -by

my

chcieli

-bymy

woleli

-bymy

czytali

-bymy

wiedzieli -bymy

my

chciay

-bymy

wolay

-bymy

czytay

-bymy

wiedziay -bymy

wy

chcieli

-bycie

woleli

-bycie

czytali

-bycie

wiedzieli -bycie

wy

chcia

-bycie

wolay

-bycie

czytay

-bycie

wiedziay -bycie

oni

chcieli

-by

woleli

-by

czytali

-by

wiedzieli -by

one

chciay

-by

wolay

-by

czytay

-by

wiedziay -by

-by

-by

III
1 12, 3 14, 5 16, 7 20, 9 18, 11 4, 13 8, 15 10, 17 6, 19 2
IV
1 sprzedabym samochd, 2 nie byaby teraz tak chora, 3 podrowaliby po caym wiecie, 4 poszlibycie na studia, 5 chciaabym znim porozmawia
V
1 zjedlibymy, 2 poszlibymy, 3 pojechaaby, 4 poszedbym, 5 wrcilibymy, 6 wypilibymy, 7 odwiedzilibymy, 8 moglibymy, 9 zagralibymy, 10 pooylibymy si

278

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 278

2012-01-06 00:06:22

VI
1 zwiedzabym, 2 kupibym, 3 zabrabym, 4 kupiabym, 5 daabym, 6 zainwestowabym, 7 speniby, 8 zafundowabym
VII
A
1 zwiedzaby, 2 kupiby, 3 zabraby, 4 kupiaby, 5 daaby, 6 zainwestowaby, 7 speniby, 8 zafundowaby
B
1 zwiedzalibymy, 2 kupilibymy, 3 zabralibymy, 4 kupiybymy, 5 daybymy, 6
zainwestowalibymy, 7 spenilibymy, 8 zafundowalibymy
VIII
1. Jeliby skoczya medycyn, to pracowaaby wszpitalu.
2. Jelibycie wyjechali na studia do Warszawy, to musielibycie kupi tam mieszkanie.
3. Jeliby mia pienidze, to pojechaby do Parya.
4. Jelibymy przeczytay ksik, to oddaybymy j do biblioteki.
5. Jeliby kupili dobre buty, to chodziliby po grach.
IX
1 Jeeli byaby adna pogoda, poszlibymy na spacer. 2 Jeeli byabym zdrowa, pojechaabym wgry. 3 Jeeli zaprosiby mnie, zjedlibymy razem kolacj. 4 Jeeli Katarzyna dostaaby t prac, zarabiaaby bardzo duo pienidzy. 5 Jeeli chcielibycie, moglibymy zwiedzi Wawel. 6 Jeeli Kuba zrobiby prawo jazdy, kupiby samochd. 7 Jeeli uczyyby si,
wyjechayby za granic. 8 Jeeli moja kuzynka wyszaby za m, przeprowadziaby si do
Wrocawia. 9 Jeeli napisabym ten artyku, wzibym urlop. 10 Jeeli miaybycie czas,
poszybymy do kina.
X
1. Jeli chciabym / chciaabym pojecha do Hiszpanii inie miabym / miaabym pienidzy, poszukabym / poszukaabym pracy.
2. Jeli nie zdabym / zdaabym egzaminu zpolskiej gramatyki, uczybym si / uczyabym
si wicej.
3. Jeli zodziej ukradby mi torebk, poszabym na policj.
4. Jeli miabym / miaabym wypadek samochodowy, zadzwonibym / zadzwoniabym po
pomoc drogow.
5. Jeli miabym / miaabym duo czasu, obejrzabym / obejrzaabym lm.
6. Jeli zaprosibym / zaprosiabym goci, ugotowabym / ugotowaabym pyszn kolacj.
7. Jeli spotkabym / spotkaabym na ulicy bezdomnego psa, wzibym / wziabym go do
domu.
8. Jeli wyjedabym / wyjedaabym wlecie do Woch, kupibym / kupiabym okulary
przeciwsoneczne.
9. Jeli spnibym si / spniabym si na autobus, pojechabym / pojechaabym
takswk.
10. Jeli babym si / baabym si lata samolotem, jedzibym / jedziabym pocigiem.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 279

279

2012-01-06 00:06:22

Klucz do rozdziau

V.6. Ojej! Nic nie pamitam


wiczenia powtrzeniowe. Czasownik

I
1 umie, 2 piecze, 3 smay, 4 dusi, 5 umiej, 6 przyrzdza, 7 umiem, 8 gotuje, 9
smay, 10 gotuj, 11 dusz, 12 piek, 13 sma
II
1 przechodz, 2 przechodz, 3 dochodz, 4 id, 5 przychodz, 6 wchodz, 7 wjedam, 8 wchodz, 9 podchodz, 10 wychodz, 11 zjedam, 12 wychodz, 13 przychodz, 14 obchodz
III
1 Trzeba doda szczypt soli. 2 Trzeba pokroi miso. 3 Trzeba posprzta mieszkanie.
4 Trzeba powiedzie mu prawd. 5 Trzeba zadzwoni do babci. 6 Mona pj na spacer.
7 Mona pojecha wgry. 8 Mona do niej zadzwoni. 9 Mona obejrze ten lm. 10
Mona przeczyta t ksik.
IV
1 Grzesiek powinien przyjecha wieczorem. 2 Powinnam zni otym porozmawia. 3
Powinnimy to przeczyta na poniedziaek. 4 Oni powinni zrobi zakupy po poudniu. 5
Powinnycie posprzta swj pokj. 6 Marta powinna lee wku. 7 Jacek powinien
ubra si ciepo. 8 Dziewczyny powinny odpocz. 9 Powinnicie odwiedzi babci. 10
Powiniene zatelefonowa do Iwony.
V
a nie warto, b nie mog, c powinien, d trzeba, e powinien, f naley
VI
1 Kiedy podrowaa po Egipcie, kupia gurk. 2 Kiedy wsiada do tramwaju, zobaczy Jol. 3 Kiedy jechaa pocigiem, poznaa Piotrka. 4 Kiedy bylimy wKrakowie, zwiedzilimy Wawel. 5 Kiedy szycie ulic, spotkaycie Marcina. 6 Kiedy byli na wakacjach,
nauczyli si hiszpaskiego. 7 Kiedy chodziy do szkoy, poznay wielu przyjaci.
VII
1 pojechaem, 2 obejrze, 3 jechalimy, 4 zjedlimy, 5 wypilimy, 6 poszlimy, 7
spotkaem, 8 powiedziaa, 9 poznaa, 10 zaprosi, 11 zwiedzalimy, 12 wrciem, 13
zadzwoni, 14 opowiada
VIII
1 opowiedzia, 2 przeczytali, 3 napisali, 4 odwiedzili, 5 poyczya, 6 wytumaczy, 7
przyjechaa, 8 zadzwoni, 9 pojechay, 10 zrobiy

280

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 280

2012-01-06 00:06:22

IX
1 eby, 2 ebycie, 3 ebymy, 4 eby, 5 ebycie, 6 ebycie, 7 ebymy, 8 eby,
9 ebym, 10 eby
X
1 budz si, 2 wstaj, 3 myj, 4 je, 5 pije, 6 idziemy, 7 studiujemy, 8 byem, 9 ogldaem, 10 szedem, 11 spotkaem, 12 pilimy, 13 rozmawialimy, 14 bdziemy uczy
si / uczyy si, 15 bdziemy czyta / czytay, 16 bdziemy gra /gray, 17 bdziemy sucha / suchay, 18 bdziemy podrowa / podroway.
XI
2.
a) Co zrobi Zosia?
Zosia wyjdzie zdomu.
b) Co robi Zosia?
Zosia wychodzi zdomu.
c) Co zrobia Zosia?
Zosia wysza zdomu.
3.
a) Co zrobi Marek?
Marek przejdzie przez ulic.
b) Co robi Marek?
Marek przechodzi przez ulic.
c) Co zrobi Marek?
Marek przeszed przez ulic.
4.
a) Co zrobi Piotr?
Piotr pjdzie do parku na spotkanie.
b) Co robi Piotr?
Piotr idzie do parku na spotkanie.
c) Co zrobi Piotr?
Piotr przyszed do parku na spotkanie.
5.
a) Co zrobi Franek?
Franek pjdzie do szkoy.
b) Co robi Franek?
Franek idzie do szkoy.
c) Co zrobi Franek?
Franek poszed do szkoy.
6.
a) Co zrobi pan Karol?
Pan Karol wjedzie do garau.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 281

281

2012-01-06 00:06:22

b) Co robi pan Karol?


Pan Karol wjeda do garau.
c) Co zrobi pan Karol?
Pan Karol wjecha do garau.
7.
a) Co zrobi wujek Marcin?
Wujek Marcin przyjedzie do rodziny.
b) Co robi wujek Marcin.
Wujek Marcin przyjeda do rodziny.
c) Co zrobi wujek Marcin?
Wujek Marcin przyjecha do rodziny.
XII
1 przyjd, 2 doszlimy, 3 obszed, 4 weszli, 5 przesza
XIII
1 chodzi, 2 wyjecha, 3 jed, 4 jechalimy, 5 przyjdzie, 6 idziesz, 7 pjdzie, 8
pojechali / wyjechali, 9 poszli, 10 wyszed
XIV
1 wychodz, 2 przyszymy, 3 objechaem, 4 odlatuj, 5 wyjedam, 6 wypynli, 7
pochodzi, 8 przylatuje, 9 wszed, 10 doszlimy

Klucz do rozdziau

VI. Mwi ju lepiej!


Stopniowanie przyswkw

I
1 gorco mi, 2 nudno mi, 3 smutno mi, 4 duszno mi, 5 wesoo mi, 6 sabo mi, 7
wygodnie mi, 8 niedobrze mi, 9 przyjemnie mi
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

282

bliej najbliej
wicej najwicej
mniej najmniej
ciej najciej
gorzej najgorzej
lepiej najlepiej
adniej najadniej

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 282

2012-01-06 00:06:22

8. goniej najgoniej
9. zimniej najzimniej
10. cieplej najcieplej
III
1 skromniej, 2 mniej, 3 czyciej, 4 adniej, 5 yczliwiej, 6 wicej, 7 najlepiej, 8 szybciej, 9 blado, 10 piknie, 11 najgorcej, 12 dugo, 13 szczliwie, 14 najlepiej
IV
1 szybciej, 2 wicej, 3 mniej, 4 gorzej, 5 bardziej, 6 smutniej, 7 krcej, 8 zimniej,
9 lepiej, 10 najszybciej
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najdalej od szkoy mieszka ukasz.


Micha mieszka bliej szkoy ni ukasz.
Micha mieszka dalej od szkoy ni Magda.
Najwyej ze wszystkich mieszka Wiktoria.
Najniej ze wszystkich mieszka Renata.
Bartek mieszka wyej ni Renata.
Bartek mieszka niej ni Wiktoria.

VI
1 najmniej, 2 najduej, 3 najczciej, 4 najwicej, 5 najkrcej, 6 najszybciej, 7 najwolniej, 8 najdalej, 9 najdawniej, 10 najniej
VII
1 szybciej, 2 dalej, 3 zimniej, 4 cieplej, 5 wicej, 6 bliej, 7 starzej, 8 modziej, 9
trudniej, 10 atwiej
VIII
1 bardziej twrczo, 2 bardziej tusto, 3 bardziej kolorowo, 4 bardziej deszczowo, 5 bardziej interesujco, 6 bardziej komfortowo, 7 bardziej luksusowo, 8 bardziej lisko, 9 bardziej gorzko, 10 bardziej mikko
IX
1 gorzej, 2 bardziej, 3 duej, 4 czciej, 5 cieplej, 6 duej, 7 wicej, 8 zdrowiej
X
1 wczeniej, 2 weselej, 3 duej, 4 wicej, 5 soneczniej, 6 goniej, 7 wyej, 8 lej,
9 mniej, 10 intensywniej

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 283

283

2012-01-06 00:06:22

Klucz do rozdziau

VII. Odpoczywam przy domu pod drzewem na trawie


Przyimek

I
1 nad morzem, 2 na wsi, 3 na politechnice, 4 dookoa wiata, 5 wPolsce, 6 za granic, 7 do Warszawy, 8 do mnie, 9 bez cukru, 10 przez telefon
II
Dokd ?

Skd?

(0) Marysia idzie na dworzec.

Marysia jest na dworcu.

Marysia wraca zdworca.

(1) Piotrek jedzie za granic.

Piotrek jest za granic.

Piotrek wraca zza granicy.

(2) Zosia jedzie / idzie wgry.

Zosia jest wgrach.

Zosia wraca zgr.

(3)Kowalscy jad nad morze.

Kowalscy s nad morzem.

Kowalscy wracaj znad morza.

(4) Jedziemy nad ocean.

Jestemy nad oceanem.

Wracamy znad oceanu.

(5) Kinga idzie / jedzie do babci. Kinga jest ubabci.

Kinga wraca od babci.

(6) Idziecie na pla.

Jestecie na play.

Wracacie zplay.

(7) Idziesz na basen.

Jeste na basenie.

Wracasz zbasenu.

(8) Ala jedzie na wie.

Ala jest na wsi.

Ala wraca ze wsi.

(9) Dziewczyny id na imieniny. Dziewczyny s na imieninach.

Dziewczyny wracaj zimienin.

(10) Idziemy na obiad.

Jestemy na obiedzie.

Wracamy zobiadu.

(11) Id do brata.

Jestem ubrata.

Wracam od brata.

(12) Studenci id do teatru.

Studenci s wteatrze.

Studenci wracaj zteatru.

III
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

284

Gdzie?

Hotel znajduje si midzy kawiarni aaptek.


Apteka znajduje si obok hotelu, pod ksigarni.
Ksigarnia znajduje si nad aptek.
Kawiarnia znajduje si obok hotelu, pod szko jzykow.
Przystanek autobusowy znajduje si za domami.
Samochd znajduje si przed hotelem.
Tramwaj jedzie wzdu ulicy.
Drzewa s wok placu.
Fontanna znajduje si na placu.
Koci znajduje si przy ulicy.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 284

2012-01-06 00:06:22

B.
Dopeniacz

Narzdnik

Miejscownik

obok, naprzeciw, wzdu

pod, nad, przed, midzy, za

na, przy

IV
1 na, 2 na, 3 do, 4 na, 5 do, 6 do, 7 do, 8 do, 9 na, 10 na
V
1 na, na, 2 na, 3 w, 4 na, 5 na, 6 w, 7 na, 8 na, 9 w, 10 na
VI
1 przy, 2 przy, 3 obok, 4 przy, 5 obok, 6 przy, 7 obok, 8 przy, 9 obok, 10 obok
VII
1 b, 2 a, 3 c, 4 a, 5 a, 6 a, 7 c, 8 c, 9 c, 10 b
VIII
1 a, 2 c, 3 b, 4 c, 5 a, 6 b, 7 b, 8 a, 9 a, 10 a
IX
1 za, 2 do, 3 we, 4 przez, 5 po, 6 na, 7 przed, 8 z, 9 na, 10 o, 11 na
X
1 do, 2 z, 3 po, 4 z, 5 na, 6 na, 7 o, 8 do, 9 przy, 10 obok

Klucz do rozdziau

VIII. To ju wiesz!
wiczenia gramatyczne inie tylko

I
1 On wsiada do tramwaju. 2 Ona wysiada zmetra. 3 Pocig przyjecha. 4 Pocig odjecha.
II
1.
2.
3.
4.
5.

Helena dla Franciszka to ona.


Stanisaw dla Sebastiana to ojciec.
Kazimierz dla Stanisawa to brat.
Irena dla Sebastiana to bratowa.
Teresa dla Franciszka to synowa.

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 285

285

2012-01-06 00:06:22

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Helena dla Teresy to teciowa.


Wojciech dla Teresy to szwagier.
Maria dla Sebastiana to ciotka.
Sebastian dla Franciszka to wnuk.
Zosia dla Sebastiana to kuzynka.
Stanisaw dla Boeny to zi.
Leopold dla Stanisawa to te.

III
1 zi, 2 siostrzenica, 3 bratanek, 4 synowa, 5 stryj, 6 bratowa, 7 szwagier, 8 te
IV
1.
2.
3.
4.
5.

Katarzyna czyta ksik.


Czy pijecie herbat?
Jemy kurczaka.
Oni maj mae dziecko.
Nie lubi chodzi do opery.

V
1 chmury, 2 wia, 3 pogoda, 4 wiecio, 5 tcza, 6 zimno, 7 stopni, 8 mga,
9 gwiazdy
VI
1 Boli mnie gowa. 2 Boli ci ucho. 3 Karola bol oczy. 4 Ani boli palec. 5 Stefana boli
brzuch. 6 Bol ich plecy. 7 Marcina boli szyja. 8 Kub bol nogi. 9 Ol boli kolano. 10
Bol was ramiona. 11 Bol nas stopy. 12 Boli j zb.
VII
1 cay, 2 kadego, 3 kady, 4 wszyscy, 5 wszystko, 6 wszystkie, 7 kad, 8 cay, 9
wszystkie, 10 kade
VIII
1 cudze, 2 obcego, obco, 3 obcych, 4 cudzych, 6 obcy
IX
1 za granic, 2 ojczynie, 3 obcokrajowcw, 4 obywatelstwo, 5 ojczystym, 6 pochodzia, 7 obywatelk
X
1 odwiedzamy, 2 zwiedzi, 3 zwiedzenia, 4 odwiedzam, 5 zwiedzi, 6 odwiedzae,
7 zwiedzi, 8 odwiedzaam, 9 zwiedza, 10 odwiedzi
XI
1 leci, 2 wystartowa, 3 przyleciaa, 4 lata, 5 przyleci, 6 lduje, 7 pokadzie

286

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 286

2012-01-06 00:06:23

XII
1 b, 2 c, 3 a, 4 e, 5 d, 6 f
XIII
1 mem, 2 pobrali si, 3 uroczysto, 4 oeni si, 5 ona, 6 pobrali si, 7 wesele,
8 panna moda, 9 pan mody, 10 pobrali si
XIV
1 zerwaa, 2 kocha, 3 obieca, 4 wrci, 5 nadziej, 6 zapomni, 7 zrobi, 8 zechce,
9 zapomnie, 10 wrci
XV
1 lubi, 2 uwielbiam, 3 nie znosz, 4 uwielbiam, 5 lubisz, 6 lubi, 7 nie znosz
XVI
nie wolno wchodzi z lodami, nie wolno wchodzi z psem, nie wolno si kpa, nie wolno parkowa, nie wolno fotografowa, nie wolno depta trawy, nie wolno pali, nie wolno mieci,
nie wolno zawraca, nie wolno skrca w lewo, nie wolno skrca w prawo, nie wolno uywa
klaksonu
XVII
1. Agnieszka chodzi na kurs francuskiego, eby nauczy si jzyka.
2. Beata posza do Wojtka, eby znim porozmawia.
3. Karolina studiuje dwa fakultety, eby mie dobr prac.
4. Andrzej wyjecha za granic, eby duo zarabia.
5. Pawe oeni si zDorot, eby zapomnie oKasi.
XVIII
1 na czacie, 2 klika, 3 otworzy, 4 si zawiesi, 5 wydrukuj, 6 surfowa, 7 uzaleniony, 8 mailuje
XIX
1 przycisn, 2 klawisz, 3 wpisa, 4 dzwoni, 5 wysya, 6 zepsuje si, 7 odda, 8
naprawi, 9 wymieni, 10 model
XX
1 poniewa, 2 ale, 3 wic, 4 poniewa, 5 wic
XXI
1 wic, 2 ale, 3 poniewa, 4 e, 5 i, 6 czy, 7 poniewa, 8 poniewa, 9 czy, 10 e

KLUCZ DO ZADA

Alez_tak_Gramatyka.indb 287

287

2012-01-06 00:06:23

Alez_tak_Gramatyka.indb 288

2012-01-06 00:06:23

Grup osb zainteresowanych korzystaniem ze zbioru


wicze mog by przede wszystkim lektorzy wkraczajcy do
zawodu. Dostan oni do rk atwe wiczenia wspomagajce
nauczanie polskiej gramatyki. wiczenia Joanny Machowskiej
nie s bowiem trudne, co jest niewtpliwie ich atutem.
Rwnie lektorzy pracujcy za granic, majcy do dyspozycji
np. jedynie 3 godziny dydaktyczne w tygodniu, poszukuj
tego typu materiaw. Pod wzgldem leksykalnym wiczenia
Machowskiej rwnie zostay dostosowane do poziomu
kursw poziomu podstawowego (A1 i A2 wedug ESOKJ).
Z recenzji prof. dr hab. Grayny Zarzyckiej

wiczenia gramatyczne Joanny Machowskiej dla poziomu


A1 byy zatytuowane Gramatyka? Dlaczego nie?! Kontynuacja tych wicze dla poziomu A2 zostaa zatytuowana Gramatyka? Ale tak! Cieszy mnie wyraone w tytule entuzjastyczne nastawienie Autorki do nauczania gramatyki pocztkujcych, wzmocnione sukcesem wydawniczym jej wicze
gramatycznych dla poziomu A1. Dlatego mam nadziej, e
sukces publikowanego zbioru wicze bdzie jeszcze
wikszy!

Gramatyka? Ale tak!

A2

Joanna Machowska

Gramatyka?
Ale tak!
wiczenia gramatyczne dla poziomu A2

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloskiego,


Joanna Machowska od 1991 roku specjalizuje si w nauczaniu
jzykw obcych: polskiego i angielskiego. Po studiach uczya angielskiego w International House w Krakowie. Od 1993 roku
pracuje w Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ, prowadzc zajcia z gramatyki przede wszystkim na poziomach A1,
A2 i B1. Od 2001 roku bierze udzia w organizacji kursw jzyka
polskiego jako obcego dla stypendystw programu Socrates-Erasmus, a od 2006 roku jest ich koordynatorem. Uczestniczya
w pracach nad podrcznikiem jzyka polskiego dla Ukraicw
i programem nauki jzyka polskiego dla uchodcw z Czeczenii.
Jest wspautork wicze jzykowych do programu telewizyjnego
Profesor Smok i przyjaciele.

Joanna Machowska

Z opinii wydawniczej prof. dra hab. Wadysawa T. Miodunki

jzyk polski

dla

www.universitas.com.pl

cudzoziemcw

universitas