Vous êtes sur la page 1sur 2

II Wojna wiatowa najokrutniejszy konflikt zbrojny w dziejach

wspczesnego wiata. Rozpocza si 1 wrzenia 1939 roku, po ataku wojsk


Niemieckich wsplnie z siami ZSRR na Polsk. Skoczya 2 wrzenia 1945
roku. Po wojnie gospodarka wiatowa zmienia si nie do poznania. Wedug
rnych rde szacuje si, e na konflikt wydano ponad 300 mld dolarw.
Suma okoo 155 mld dolarw zostaa wydana bezporednio przez pastwa na
prowadzenie wojny. Kraje dotknite spucizn nie byy w stanie dostarczy
lekw, poywienia, ani odbudowa zrujnowanych miast. Inflacja rosa w
zaskakujcym tempie. Wielkie iloci osb wyzwolonych w 1945 roku z obozw
koncentracyjnych i obozw pracy naleao wyywi, wyleczy, da odzie, a
byo to ponad 14 mln osb. Najokrutniejszym skutkiem wojny okaza si wielki
ubytek ludzkoci (szczeglnie dla romw i ydw, dla ktrych wojna okazaa
si cakowit zagad). Kampania anty ydowska przyczynia si do
skutecznego zniszczenia kultury i religii ydowskiej niemal w caej Europie
rodkowej oraz wschodniej. 50 milionw mniej wicej tyle ludzkich istnie
pochon konflikt. Ok. 20 mln. To ofiary ludobjstwa, obozw
koncentracyjnych i obozw pracy. Spord wszystkich pastw Europy, to
wanie Polska oraz ZSRR poniosy najwiksze straty w ludziach. Polska ok. 6
mln. A ZSRR ok. 3 mln onierzy i cywilw. Polacy byli rwnie wysiedlani
przez niemieckie wojska w ramach planu germanizacji i sowietyzacji terenw
nalecych do II Rzeczypospolitej. Owe wysiedlanie polegao na grabiey
majtku, domostw i wszelkich dbr, oraz wysyanie ludnoci polskiej w gb
ZSRR lub na zachd i osiedlanie na ich miejsc ludnoci niemieckiej oraz
radzieckiej. Setki tysicy ludzi, gwnie modych, czasem nastolatkw,
wysiedlono jako robotnikw przymusowych w gb Rzeszy. Na miejsce
Polakw i ydw napyway grupy Niemcw ze Wschodu, z terenw zajtych
przez ZSRR. W 1939 r. przesiedlono 87 rejsami ponad 60 000 Niemcw z
krajw batyckich, z ktrych wikszo trafia do Wielkopolski. Podczas inwazji
na Polsk ucierpia take ustrj polityczny - Zwizek Radziecki zapewni sobie
wpywy na terenach wyzwalanych w czasie wojny przez Armi Czerwon, ktra
skutecznie rozprawia si z wszelkimi siami demokratycznymi, oddajc wadz
w rce komunistw kompletnie zalenych od Moskwy. Zlikwidowano wolno
sowa, ograniczono prawa obywateli. Stalin szybko stworzy blok pastw
komunistycznych, o ograniczonej wasnej suwerennoci, podporzdkowanych
Moskwie. Wyprodukowanie bomby jdrowej zapewnio Zwizkowi
Radzieckiemu mocn pozycj w stosunku do Stanw Zjednoczonych. Wojna,
jak nic innego wpywa korzystnie na rozwj techniki i technologii wojennej. To
wanie podczas II wojny wiatowej zostaje wprowadzona rakieta V-2, radar,
samolot odrzutowy i rakietowy i wspomniana ju bro jdrowa. Pionierami w
dziedzinie techniki s Niemcy. Wykorzystywano na wielk skal wojska
pancerne, lotnictwo i flot marynarki wojennej. Po wojnie Alianci podjli
dziaania majce na celu zapobiec powstawaniu konfliktw na arenie
midzynarodowej. W miejsce Ligi Narodw powoana zostaa Organizacja
Narodw Zjednoczonych majca przeciwstawia si przejawom amania praw

czowieka. Pastwa nalece do ONZ zobowizay si nie dopuszcza do


wadzy partii o pogldach neonazistowskich a nawet je delegalizowa.
Zakazano propagowania symboli swastyki. Zajto si take spraw czci
narodu ydowskiego okaleczon przez konflikt, co doprowadzio do stworzenia
pastwa Izrael na terytorium Palestyny. Politycznym skutkiem II wojny
wiatowej by, zasadniczo uzgodniony jeszcze w czasie wojny, na konferencji w
Jacie (luty 1944), podzia wiata na strefy wpyww dwch mocarstw:
Stanw Zjednoczonych i Zwizku Radzieckiego.
Stany Zjednoczone z racji swojego pooenia wychodziy z wojny z nie
zniszczon gospodark i zyskami zapewnionymi sobie dziki dostawom
wojennym. Posiadacz najgroniejszej wczenie broni - bomby jdrowej,
uwaa si za stranika demokracji na ziemskim globie. Czsto gwne zadanie
Amerykanw okrelano jako obron wiata przed groc mu "sowietyzacj".
Take podobny cel mia na pocztku Pakt Pnocnoatlantycki - NATO, powstay
4 kwietnia 1949 roku. Zrzesza on pastwa Europy Zachodniej oraz USA i
Kanad i mia by przeciwwag dla mocarstwowych posuni pastw bloku
komunistycznego. Oczywicie nie obyo si bez przesunicia i ustalenia nowych
granic podbitych pastw. I tak np. Na zebraniu Wielkiej Trjki ustalono, e
terytoria, zdobyte przez Armi Czerwon znajd si w strefie wpyww ZSRR, a
te wyzwolone przez aliantw zachodnich w strefie wpyww pastw
zachodnich. W ten sposb Polska i pozostae kraje Europy rodkowowschodniej stay si zalene od ZSRR, natomiast Grecja, Wochy, Francja i
Benelux, a po kilku latach take caa Austria w bloku zachodnim. Jugosawia i
Albania opanowane po wycofaniu si Niemcw i Wochw przez armi
partyzantw, pozostay po wojnie zasadniczo niezalene od ZSRR, cho oba te
kraje poszy w nastpnych latach drog komunistyczn. Oglny bilans 2 wojny
wiatowej. By to i jest nadal najokrutniej konflikt z jakim ludzko miaa do
czynienia. Wraz z kocem wojny narodzi si nowy ad na wiecie. Trudno
jednak powiedzie, czy jest on lepszy czy gorszy od poprzedniego i czy ludzie
oraz pastwa wycignli z wojny odpowiednie wnioski.