Vous êtes sur la page 1sur 28

NOWO

Szafki ARCA

Najlepsza ochrona w trudnych warunkach


-40 C

Wstp do katalogu
Fibox to marka, ktra od 1966 roku stanowi synonim najwyszej jakoci obudw do stosowania w trudnych warunkach.
Najlepszym potwierdzeniem faktu, e Fibox tworzy swoje produkty z myl o tym, aby suyy one dugo w najtrudniejszych
nawet warunkach, s obudowy EK zaprojektowane i wdroone do produkcji w latach szedziesitych. Niektre obudowy
zainstalowanye w tamtym czasie do dzisiaj z powodzeniem wypeniaj swoje zadanie ... chroni zainstalowan w nich
aparatur elektryczn.
Fundamenty sukcesu firmy Fibox le w dogbnej znajomoci rynku i jego wymaga oraz w opanowaniu do doskonaoci
technologii produkcji obudw metod wtrysku. Fibox szczyci si niespotykan w sektorze obudw innowacyjnoci produkcji.
Sowo partner jest traktowane przez Fibox bardzo powanie. Jednym z naszych celw jest stanie si prawdziwym
partnerem naszych klientw. Aby ten cel osign, musimy oferowa co wicej ni tylko obudowy. Dlatego nasz dzia
sprzeday wsppracuje z Pastwem w celu opracowania rozwiza dostosowanych do Pastwa specyficznych wymaga
i oczekiwa. Czy chodzi o dawnic kablow, czy te o skomplikowan obrbk mechaniczn oraz monta zaawansowanej
aparatury elektrycznej i sterowniczej, Fibox dysponuje moliwociami opracowania i dostarczenia unikalnego rozwizania,
ktre zapewni oszczdnoci na kilku etapach procesu produkcyjnego w Pastwa firmie. W peni rozumiemy, e nie chodzi o
sam produkt, inne czynniki s rwnie istotne.
Katalog ten powicony jest nowej rodzinie poliwglanowych szafek ARCA ICE, ktrych powstanie zawdziczamy wnikliwej
analizie potrzeb rynkowych oraz unikalnym moliwociom technologicznym, o ktrych wspominalimy wczeniej. Dwuletnie
prace projektowe doprowadziy do powstania produktu, ktrego potrzebuje rynek - alternatywy kosztowej i jakociowej dla
szafek metalowych, ktre czsto s instalowane w warunkach, dla ktrych nie byy projektowane, i do ktrych nie s w aden
sposb przystosowane. Krtko mwic, nasz nowy produkt zapewnia wszytko to, co szafki metalowe, oferujc jednoczenie
dodatkowe cechy wynikajce z zastosowania w produkcji tworzyw sztucznych i metody wtrysku.
Poniej przedstawiamy podstawowe cechy nowych szafek ARCA. Szczegy znajd Pastwo w dalszej czci tego katalogu.
Odporno na korozj
Stopie ochrony IP66/67
Wytrzymao mechaniczna IK10
Wiele dostpnych systemw zamykania szafek
Estetyczne wzornictwo
Odporno na dziaanie promieni UV
atwo i bezpieczestwo obrbki mechanicznej zarwno w warsztacie, jak i w warunkach polowych
Gadka, wysokiej jakoci powierzchnia uatwiajca monta tablicowy aparatury oraz wykonywanie nadrukw
Rodzina produktw ARCA ICE kontynuuje tradycje rozpoczte przez ARCA JIC, szafki zaprojektowane specjalnie dla rynku
Ameryki Pnocnej, ktre zostay wprowadzone na rynek w roku 2007. W krtkim czasie szafki ARCA JIC wyznaczyy nowe
standardy i stay si punktem odniesienia dla caego rynku. Jestemy przekonani, e wprowadzenie do sprzeday szafek
ARCA ICE bdzie podobnym przeomem na rynku Europejskim.
Katalog ten zawiera komplet podstawowych informacji dotyczcych rodziny produktw ARCA ICE. Jestemy gotowi
dostosowa nasz produkt do Pastwa specyficznych wymaga, w czym chtnie pomog nasi specjalici.
Fibox jest firm o zasigu globalnym, wic gdziekolwiek Pastwo si znajduj, przedstawiciel Fibox jest w pobliu!

Zesp FIBOX

Serwis internetowy FIBOX


Zawsze aktualny

Aby zapoznawa si na bieco z naszymi nowociami, odwiedzaj regularnie nasz stron www.fibox.pl. Fibox nieustannie
pracuje nad nowymi produktami i wdraa je do produkcji oraz poprawia poziom obsugi, aby pomc swym klientom odnie
sukces. Szczycimy si nie tylko obudowami wysokiej jakoci, ale rwnie najwyszym poziomem obsugi klienta - zamwienia
s realizowane terminowo i waciwie, oferujemy klientom zaawansowan pomoc projektow oraz szczegowe informacje
techniczne na temat naszych produktw.

Informacje techniczne

Wybr odpowiedniej obudowy staje si atwy dziki przejrzystej i atwo dostpnej dokumentacji technicznej. Na naszej
stronie www.fibox.pl z atwoci znale mona szczegowe informacje techniczne wraz ze zdjciami obudw, informacje o
materiaach uywanych do produkcji, rysunki wymiarowe oraz zbiory CAD w formatach 2D oraz 3D. Dodatkowo udostpnione
s kopie certyfikatw w formacie pdf.

Rysunki CAD

Fibox uatwia prac inynierom i projektantom dziki rysunkom CAD w formatach 2D i 3D. atwy dostp do zbiorw CAD
umoliwia obnienie kosztw przygotowania projektu. Zbiory te dostpne s na naszej stronie www.fibox.pl. Usuga ta
wymaga wczeniejszej rejestracji.

Katalogi i broszury do pobrania w internecie

Na stronie www.fibox.pl udostpnione s w formacie pdf wszystkie nasze katalogi i broszury. Odwied nasz stron, aby
pobra ich najnowsze wersje.

Globalny zasieg

Fibox jako firma o globalnym zasiegu posiada obecnie serwisy internetowe w jezyku chiskim, duskim, holenderskim,
angielskim, fiskim, francuskim, niemieckim, japoskim, koreaskim, polskim, rosyjskim i szwedzkim.

Pom nam by lepszymi

Kontaktuj si z nami poprzez www.fibox.pl lub pisz na adres info@fibox.pl. Jestemy nieustannie zaangaowani w
podnoszenie poziomu obsugi. Podziel si z nami swoimi opiniami. Bd on dla nas bardzo cenne i pozwol nam poprawi
jako naszych usug.

www.fibox.pl

Usugi dodatkowe
Obrka mechaniczna obudw

W celu rozszerzenia zakresu zastosowa oraz elastycznoci naszych rozwiza FIBOX stworzy bogaty pakiet usug
specjalnych, ktre umoliwiaj korzystne cenowo dostosowanie obudw do specyficznych potrzeb klientw. Dwie
najwaniejsze z nich to obrbka mechaniczna oraz modyfikacja obudw na etapie wtrysku.
Najwyszej jakoci numeryczne centrum obrbki mechanicznej moe wykona w obudowach otwory o rnych ksztatach
zgodnie z wymaganiami klienta. To rozwizanie najlepiej sprawdza si w przypadku maych i rednich iloci zamawianych
obudw. Nasza wiedza dotyczca tworzyw sztucznych gwarantuje poprawny dobr metod obrbki do materiau obudowy.
Warunkiem rozpoczcia obrbki obudw jest akceptacja przez klienta rysunkw, ktre mog by przygotowywane przez klienta
lub naszych specjalistw. Szczegowa dokumentacja techniczna dotyczca obudw dostpna jest w katalogu na pycie CD
oraz na naszej stronie www.fibox.pl. Uzupenieniem informacji katalogowej s zbiory CAD 2D w formatach IGES, DWG i DXF,
oraz 3D w formatach IGES i Parasolid. Rysunki te mog by adaptowane i wykorzystywane w systemach CAD klientw.

Usugi montaowe

Dziki stosowaniu akcesoriw moliwe jest poprawienie funkcjonalnoci obudowy lub zestawu obudw. Fibox proponuje
klientom usugi montaowe polegajce na instalowaniu akcesoriw, co pozwala na dostaw wstpnie prefabrykowanych
rozwiza. Dziki wykorzystaniu tej usugi mona obniy koszty pracy oraz przyspieszy proces produkcji gotowego
urzdzenia. W skad programu akcesoriw FIBOX wchodz takie elementy jak zawiasy i zatrzaski, dawnice kablowe,
okienka inspekcyjne, czy elementy do wentylacji.

Modyfikacja form wtryskowych

W przypadku duych iloci produkcyjnych moliwe jest modyfikowanie standardowych produktw na etapie wtrysku
i dostosowanie ich do specyficznych wymaga klienta. Dziki zastosowaniu nowoczesnych form o budowie slajdowej,
moliwe jest modyfikowanie dowolnego boku obudowy bez koniecznoci zamawiania caej nowej formy. Wane jest, aby
na odpowiednio wczesnym etapie projektowania urzdzenia, klient skonsultowa z nasza firm moliwo modyfikacji
formy, ze wzgldu na ewentualno pewnych ogranicze technicznych w tym zakresie. Modyfikowanie istniejcej formy
jest z pewnoci tasz alternatyw w stosunku do tworzenia zupenie nowej formy. W efekcie klient moe korzysta ze
standardowych form ponoszc niewielkie koszty zwizane z ich dostosowaniem. W ten sposb skraca si proces rozwoju
nowych produktw i uatwia projektowanie produktw o krtkim cyklu ycia. Dziki moliwoci modyfikowania naszych
standardowych form Twj produkt wczeniej trafi na rynek.

Obudowy kolorowe

Fibox oferuje moliwo wykonania standardowych obudw w kolorze okrelonym przez klienta. Standardowo kolory
dobiera si wedug palety RAL, ale moliwy jest rwnie indywidualny dobr kolorw. Rodzaj tworzywa ma znaczcy wpyw
na dopasowanie koloru, jego nasycenie oraz cen. Szczegowych wskazwek w tym zakresie udziel pracownicy naszej
firmy. Produkcja obudw w specjalnym kolorze jest opacalna dla partii produkcyjnych wikszych ni 1000 sztuk, chocia
moliwa jest rwnie produkcja dla mniejszych iloci. W przypadku obudw w kolorze specjalnym na wzrost ceny wpywa
droszy surowiec do produkcji, przygotowanie formy przed rozpoczciem produkcji oraz jej czyszczenie po jej zakoczeniu.
Koszty przygotowania formy s cile zwizane z wielkoci partii produkcyjnej.

Malowanie obudw

Malowanie obudw zalecane jest dla partii produkcyjnych, ktrych wielko nie uzasadnia produkcji w kolorze specjalnym.
W przypadku malowania atwiej jest rwnie uzyska dopasowanie koloru do wymaga klienta. Rodzaj malowania jest
uzaleniony od materiau obudowy. Szczegowych wskazwek w tym zakresie udziel pracownicy naszej firmy.

Ekranowanie obudw EMC

W obudowach wykonanych z tworzyw sztucznych moliwe jest uzyskanie ekranowania EMC. W zakresie tym moliwych
jest kilka rozwiza, ale metod preferowan jest malowanie obudowy od wewntrz przewodzc farb na bazie miedzi.
Malowanie to w poczeniu z zastosowaniem przewodzcej uszczelki CHO-SEAL 1350 pozwala na uzyskanie znacznego
ekranowania. Odpowiedni dobr materiau jest w tym przypadku uzaleniony od aplikacji. Szczegowych wskazwek w
tym zakresie udziel pracownicy naszej firmy.

Nadruki na obudowach

W przypadku partii produkcyjnych mniejszych ni 1000 sztuk do wykonywania nadrukw zaleca si stosowanie sitodruku.
Metoda ta nadaje si do duych i paskich powierzchni. W przypadku partii produkcyjnych wikszych ni 1000 sztuk
najefektywniejsze jest stosowanie tampodruku. Dziki tej metodzie mona wykonywa nadruki na elementach paskich
i zakrzywionych o ograniczonej powierzchni. Tampodruk zalecany jest rwnie w sytuacjach utrudnionego dostpu do
malowanej powierzchni np. wntrze obudowy.

Klasyfikacje IP oraz IK
Stopie ochrony obudowy okrelany jest przez klasyfikacj IP. W klasyfikacji tej wystpuj dwie cyfry, ktre okrelaj stopie
ochrony przed ciaami staymi oraz przed cieczami. Obudowy FIBOX testowane s zgodnie z wymaganiami normy EN
60529. Standard ten wymaga, aby druga cyfra dla klas wyszych ni 6 sprawdzana bya w kadym przypadku oddzielnie.
Oznaczenie IP 66/67 wskazuje, e wykonano odpowiednie badania dla kadego ze stopni ochrony.
Nowa europejska norma EN 60208 dla pustych obudw okrela rwnie klasyfikacj wytrzymaoci mechanicznej IK.
Parametr ten jest podawany w odniesieniu do wszystkich rodzin obudw FIBOX. Zasady wykonywania testu okrelone s
w normie EN 62262.

Pierwsza cyfra
Ochrona przed
IP

Druga cyfra
Ochrona przed
TEST
brak ochrony

ciaami staymi o
rednicy wikszej
ni 50 mm lub przed
dotykiem wierzchem
doni

IP

Oznaczenie IK
Ochrona przed udarami
mechanicznymi o energii
TEST
brak ochrony

pionowo padajcymi
kroplami wody

przed kroplami wody


padajcymi pod ktem
nie wikszym ni 15

ciaami staymi o
rednicy wikszej ni
12,5 mm lub przed
dotykiem palcem

ciaami staymi o
rednicy wikszej ni
2,5 mm lub przed
dotykiem narzdziem

ciaami staymi o
rednicy wikszej ni 1
mm lub przed dotykiem
drutem

natryskiwaniem wod

bryzgami wody

IK

TEST
brak ochrony

mniejszej ni 1 J

1J

2J

5J

strug wody
10 J
siln strug wody

pyem moliwe
wni,kanie pyu
w ilociach nie
zakcajcych pracy
urzdzenia

pyem py nie moe


wnika

skutkami
krtkotrwaego
zanurzenia w wodzie

skutkami cigego
zanurzenia w wodzie

20 J

Szafki ARCA
wytrzymae rozwizanie do trudnych rodowisk

Drzwi
Kt otwarcia drzwi 120
Zawiasy na duszym lub
krtszym boku
Dodatkowe wypusty montaowe w
drzwiach
atwy dostp do wntrza szafki
Dostpny ogranicznik otwarcia drzwi
Opatentowany system zawiasw
atwy monta, estetyczny
wygld

Konierz podstawy
Poprawia sztywno oraz szczelno
Uatwia odprowadzanie wody

Zamknicie
Zamek dwupirkowy
3mm
Wymienne wkadki

Wypusty montaowe
Wypusty montaowe
umieszczone s w dnie i na
bokach podstawy oraz na
wewntrznej stronie drzwi

Uszczelka
Szeroka, wysokiej
jakoci uszczelka
zapewnia doskona
szczelno szafki

Wzmocnienie drzwi
Zintegrowana z drzwiami
ramka z kratownic
poprawia ich sztywno

Naronik podstawy
Podwjna cianka w naroniku
podstawy umoliwia monta
nacienny szafki bez obniania
stopnia ochrony
Konstrukcja naronika wzmacnia
szafk i poprawia jej sztywno

Podstawa
Podstawy szafek ARCA wykonane s z
odpornego mechanicznie poliwglanu, ktry
oferuje doskonae waciwoci:
Nie koroduje
Jest odporny na udary mechaniczne
Nie wymaga konserwacji
Jest odporny na UV
Estetycznie wyglda

Zestaw do montau szyn DIN *


Zawiera profile wsporcze oraz
szyny DIN, pyt czoow,
uchwyty naroe oraz ruby
montaowe
atwy i szybki monta
Opatentowane rozwizanie

Regulowana gboko
zabudowy pyty montaowej*
Wsporniki narone
umoliwiaj regulacj
zabudowy pyty montaowej

Pyta montaowa
Stal ocynkowana jako
standard
Pertinax lub perforowana stal
ocynkowana jako opcja
Drzwi wewntrzne *
Monta nie wymaga
uycia narzdzi
Moliwo instalacji zamka
Opatentowane rozwizanie

Uchwyty do montau
na cianie *
Dwie wersje, odlego
szafki od ciany 10 lub
40mm

Zamknicie z klamk *
Zamknicie 3-punktowe
Moliwo uycia
wkadek patentowych w
rnych standardach

Pytki boczne/flansze *
Dostpne pytki gadkie,
z przetoczeniami pod
dawnice oraz membranowe
Dostpne gowice dla kabli o
duych przekrojach - do 60
mm rednicy zewntrznej

Przeszklone drzwi *
Moliwo inspekcji
aparatury bez
otwierania drzwi
Rozwizanie zalecane do
stosowania z drzwiami
wewntrznymi

Prowadnica drzwi *
W rozmiarach od
6040 instalowana jest
standardowo prowadnica
drzwi, ktra uatwia ich
zamykanie

*Akcesoria. Naley zamawia oddzielnie.

ARCA IEC
ARCA 2030
200 x 300

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 203015
ARCA 203015S
ARCA 203015W
ARCA 203015SW
ARCA 203015F
ARCA 203015SF
ARCA 203015WF
ARCA 203015SWF

8120020
8120100
8120140
8120220
8120260
8120340
8120380
8120460

Szafka PC Drzwi zamknicie 1-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 1-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 1-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 1-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku

200 x 300 x 150


200 x 300 x 150
200 x 300 x 150
200 x 300 x 150
200 x 300 x 150
200 x 300 x 150
200 x 300 x 150
200 x 300 x 150

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 3020


MPP ARCA 3020
MPX ARCA 3020
DRS ARCA 203015
PMK ARCA 30

8120731
8120751
8120741
8120791
8120840

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 300x200x150


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 300x200x150
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 300x200x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 11 mod., dla wielkoci 200x300x150
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 200x300x150, 400x300x150/210

250 x 150
250 x 150
250 x 150

20

75

70

105
8
4.2*10
8

136

4.5

159

170

210
260
300

261.5

3.7

20

75

5.2*10
110
160
200

3.8
30

152.5

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

ARCA IEC
ARCA 3020
300 x 200

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 302015
ARCA 302015S
ARCA 302015W
ARCA 302015SW
ARCA 302015F
ARCA 302015SF
ARCA 302015WF
ARCA 302015SWF

8120002
8120082
8120122
8120202
8120242
8120322
8120362
8120442

Szafka PC Drzwi zamknicie 1-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 1-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 1-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 1-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

300 x 200 x 150


300 x 200 x 150
300 x 200 x 150
300 x 200 x 150
300 x 200 x 150
300 x 200 x 150
300 x 200 x 150
300 x 200 x 150

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 3020


MPP ARCA 3020
MPX ARCA 3020
DRS ARCA 302015
IDS ARCA 3020
PMK ARCA 20

8120731
8120751
8120741
8120760
8120711
8120841

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 300x200x150


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 300x200x150
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 300x200x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 5 mod., dla wielkoci 300x200x150
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 300x200x150
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 300x200x150

250 x 150
250 x 150
250 x 150

20

75

70

105
8
4.2*10
8

136

4.5

159

170

210
260
300

261.5

3.7

20

75

5.2*10
110
160
200

3.8
30

152.5

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

ARCA IEC
ARCA 3040
300 x 400

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 304015
ARCA 304021
ARCA 304015S
ARCA 304021S
ARCA 304015W
ARCA 304021W
ARCA 304015SW
ARCA 304021SW
ARCA 304015F
ARCA 304021F
ARCA 304015SF
ARCA 304021SF
ARCA 304015WF
ARCA 304021WF
ARCA 304015SWF
ARCA 304021SWF

8120022
8120023
8120102
8120103
8120142
8120143
8120222
8120223
8120262
8120263
8120342
8120343
8120382
8120383
8120462
8120463

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku

300 x 400 x 150


300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210
300 x 400 x 150
300 x 400 x 210

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 4030


MPP ARCA 4030
MPX ARCA 4030
DRS ARCA 304015
DRS ARCA 304021
PMK ARCA 40

8120733
8120753
8120743
8120793
8120794
8120841

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 400x300x150/210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 400x300x150/210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 400x300x150/210
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 16 mod., dla wielkoci 300x400x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 16 mod., dla wielkoci 300x400x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 300x400x150/210, 500x400x210

135

350 x 250
350 x 250
350 x 250

20

75

170

20

170

165
8

105
4.2*10

4.2*10
8

136

3.8

20

75

5.2*10
210
260
300

230

4.5

230

310
360
400

361.5

3.7

258

196

20
3.8

3.8

30
152.5

403015

10

4.5

135

5.2*10

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

30
212.5

403021

ARCA IEC
ARCA 4030
400 x 300

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 403015
ARCA 403015S
ARCA 403015W
ARCA 403015SW
ARCA 403015F
ARCA 403015SF
ARCA 403015WF
ARCA 403015SWF
ARCA 403021
ARCA 403021S
ARCA 403021W
ARCA 403021SW
ARCA 403021F
ARCA 403021SF
ARCA 403021WF
ARCA 403021SWF

8120006
8120086
8120126
8120206
8120246
8120326
8120366
8120446
8120007
8120087
8120127
8120207
8120247
8120327
8120367
8120447

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

400 x 300 x 150


400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 150
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210
400 x 300 x 210

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 4030


MPP ARCA 4030
MPX ARCA 4030
DRS ARCA 403015
DRS ARCA 403021
IDS ARCA 4030
PMK ARCA 30

8120733
8120753
8120743
8120764
8120765
8120713
8120842

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 400x300x150/210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 400x300x150/210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 400x300x150/210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 11 mod., dla wielkoci 400x300x150
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 11 mod., dla wielkoci 400x300x210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 400x300x150/210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 200x300x150, 400x300x150/210

135

350 x 250
350 x 250
350 x 250

20

75

170

20

170

165
8

105
4.2*10

4.2*10
8

136

3.8

20

75

5.2*10
210
260
300

230

4.5

230

310
360
400

361.5

3.7

258

196

20
3.8

4.5

135

5.2*10

3.8

30
152.5

403015

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

30
212.5

403021

11

ARCA IEC
ARCA 4050
400 x 500

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 405021
ARCA 405021S
ARCA 405021W
ARCA 405021SW
ARCA 405021F
ARCA 405021SF
ARCA 405021WF
ARCA 405021SWF

8120025
8120105
8120145
8120225
8120265
8120345
8120385
8120465

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku

400 x 500 x 210


400 x 500 x 210
400 x 500 x 210
400 x 500 x 210
400 x 500 x 210
400 x 500 x 210
400 x 500 x 210
400 x 500 x 210

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 5040


MPP ARCA 5040
MPX ARCA 5040
DRS ARCA 405021
PMK ARCA 50

8120735
8120755
8120745
8120796
8120842

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 500x400x210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 500x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 500x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 22 mod., dla wielkoci 400x500x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x500x210, 700x500x300

135

450 x 350
450 x 350
450 x 350

270
20
165

4.2*10
196

140

4.5

140

50

410
460
500

461

3.8

358.5

20

135
5.2*10

310
360
400

12

3.8
30
212.5

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

ARCA IEC
ARCA 5040
500 x 400

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 504021
ARCA 504021S
ARCA 504021W
ARCA 504021SW
ARCA 504021F
ARCA 504021SF
ARCA 504021WF
ARCA 504021SWF

8120011
8120091
8120131
8120211
8120251
8120331
8120371
8120451

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

500 x 400 x 210


500 x 400 x 210
500 x 400 x 210
500 x 400 x 210
500 x 400 x 210
500 x 400 x 210
500 x 400 x 210
500 x 400 x 210

Akcesoria
Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 5040


MPP ARCA 5040
MPX ARCA 5040
DRS ARCA 504021
IDS ARCA 5040
PMK ARCA 40

8120735
8120755
8120745
8120769
8120715
8120843

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 500x400x210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 500x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 500x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 16 mod., dla wielkoci 500x400x210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 500x400x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 300x400x150/210, 500x400x210

270
20
165

4.2*10
196

140

4.5

140

50

410
460
500

3.8
461

450 x 350
450 x 350
450 x 350

135

Symbol

358.5

20

135
3.8

5.2*10

310
360
400

30
212.5

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

13

ARCA IEC
ARCA 4060
400 x 600

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 406021
ARCA 406021S
ARCA 406021W
ARCA 406021SW
ARCA 406021F
ARCA 406021SF
ARCA 406021WF
ARCA 406021SWF

8120026
8120106
8120146
8120226
8120266
8120346
8120386
8120466

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku

400 x 600 x 210


400 x 600 x 210
400 x 600 x 210
400 x 600 x 210
400 x 600 x 210
400 x 600 x 210
400 x 600 x 210
400 x 600 x 210

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 6040


MPP ARCA 6040
MPX ARCA 6040
DRS ARCA 406021
PMK ARCA 60

8120736
8120756
8120746
8120797
8120842

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 600x400x210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 600x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 600x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 27 mod., dla wielkoci 400x600x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x600x210, 800x600x300

135

550 x 350
550 x 350
550 x 350

270
20
165
8
4.2*10
196

4.5

50

3.8

190

560
600

510

561.5

190

358

20

135
5.2*10

310
360
400

14

3.8

212.5

30

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

ARCA IEC
ARCA 6040
600 x 400

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 604021
ARCA 604021S
ARCA 604021W
ARCA 604021SW
ARCA 604021F
ARCA 604021SF
ARCA 604021WF
ARCA 604021SWF

8120012
8120092
8120132
8120212
8120252
8120332
8120372
8120452

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

600 x 400 x 210


600 x 400 x 210
600 x 400 x 210
600 x 400 x 210
600 x 400 x 210
600 x 400 x 210
600 x 400 x 210
600 x 400 x 210

Akcesoria
Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 6040


MPP ARCA 6040
MPX ARCA 6040
DRS ARCA 604021
IDS ARCA 6040
PMK ARCA 40

8120736
8120756
8120746
8120770
8120716
8120844

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 600x400x210


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 600x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 600x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 16 mod., dla wielkoci 600x400x210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 600x400x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 300x400x150/210, 500x400x210

270
20
165
8
4.2*10
196

4.5

50

3.8

190

560
600

510

190

561.5

550 x 350
550 x 350
550 x 350

135

Symbol

358

20

135
5.2*10

310
360
400

3.8

212.5

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

30

15

ARCA IEC
ARCA 5070
500 x 700

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 507030
ARCA 507030S
ARCA 507030W
ARCA 507030SW
ARCA 507030F
ARCA 507030SF
ARCA 507030WF
ARCA 507030SWF

8120031
8120111
8120151
8120231
8120271
8120351
8120391
8120471

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku

500 x 700 x 300


500 x 700 x 300
500 x 700 x 300
500 x 700 x 300
500 x 700 x 300
500 x 700 x 300
500 x 700 x 300
500 x 700 x 300

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 7050


MPP ARCA 7050
MPX ARCA 7050
DRS ARCA 507030
PMK ARCA 70

8120738
8120758
8120748
8120790
8120843

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 700x500x300


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 700x500x300
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 700x500x300
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 32 moduy, dla wielkoci 500x700x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 500x700x300

650 x 450
650 x 450
650 x 450

590
660
700

648.5

4.5

8.5

4.5

285.5

448.5
5.2*10

390
460
500

16

4.5
50
303

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

ARCA IEC
ARCA 7050
700 x 500

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 705030
ARCA 705030S
ARCA 705030W
ARCA 705030SW
ARCA 705030F
ARCA 705030SF
ARCA 705030WF
ARCA 705030SWF

8120017
8120097
8120137
8120217
8120257
8120337
8120377
8120457

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

700 x 500 x 300


700 x 500 x 300
700 x 500 x 300
700 x 500 x 300
700 x 500 x 300
700 x 500 x 300
700 x 500 x 300
700 x 500 x 300

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 7050


MPP ARCA 7050
MPX ARCA 7050
DRS ARCA 705030
IDS ARCA 7050
PMK ARCA 50

8120738
8120758
8120748
8120775
8120718
8120845

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 700x500x300


Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 700x500x300
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 700x500x300
Rama z szynami DIN i maskownic 4 rzdy x 21 mod., dla wielkoci 700x500x300
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 700x500x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x500x210, 700x500x300

590
660
700

648.5

650 x 450
650 x 450
650 x 450

4.5

8.5

4.5

285.5

448.5
5.2*10

390
460
500

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

4.5
50
303

17

ARCA IEC
ARCA 6080
600 x 800

PC: IP66, IK 10

Zawiera:
Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 608030
ARCA 608030S
ARCA 608030W
ARCA 608030SW
ARCA 608030SWF
ARCA 608030WF
ARCA 608030SF
ARCA 608030F

8120029
8120109
8120149
8120229
8120469
8120389
8120349
8120269

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na kr. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na krtszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na krtszym boku

600 x 800 x 300


600 x 800 x 300
600 x 800 x 300
600 x 800 x 300
600 x 800 x 300
600 x 800 x 300
600 x 800 x 300
600 x 800 x 300

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPP ARCA 8060


MPS ARCA 8060
MPX ARCA 8060
DRS ARCA 608030
PMK ARCA 80

8120759
8120739
8120749
8120800
8120844

Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 800x600x300


Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 800x600x300
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 800x600x300
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 37 mod., dla wielkoci 600x800x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 600x800x300

750 x 550
750 x 550
750 x 550

690
760
800

748.5

4.5

548.5

8.5

285.5
5.2*10

490
560
600

18

4.5

4.5
303

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

50

ARCA IEC
ARCA 8060
800 x 600

PC: IP66, IK 10

Zawiera: Podstaw szafki, drzwi z uszczelk PUR, pyt montaow, ruby do montau pyty montaowej.
Zamknicie: standardowo zamek (zamki) dwupirkowy 3 mm, w wersji S - klamka z zamkniciem trjpunktowym.
F - szafki z otworem do montau flanszy. W - szafki z przeszklonymi drzwiami.

Szafki
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

ARCA 806030
ARCA 806030S
ARCA 806030W
ARCA 806030SW
ARCA 806030F
ARCA 806030SF
ARCA 806030WF
ARCA 806030SWF

8120019
8120099
8120139
8120219
8120259
8120339
8120379
8120459

Szafka PC Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku


Szafka PC Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi zamknicie 2-pkt, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi z klamk, zawiasy na duszym boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, zamknicie 2-pkt, zawiasy na d. boku
Szafka PC, z flansz Drzwi przeszklone, z klamk, zawiasy na duszym boku

800 x 600 x 300


800 x 600 x 300
800 x 600 x 300
800 x 600 x 300
800 x 600 x 300
800 x 600 x 300
800 x 600 x 300
800 x 600 x 300

Akcesoria
Symbol

Kod
Wymiary
produktu

Opis

MPS ARCA 8060


MPX ARCA 8060
MPP ARCA 8060
DRS ARCA 806030
IDS ARCA 8060
PMK ARCA 60

8120739
8120749
8120759
8120777
8120719
8120846

Pyta montaowa Stal ocynkowana, dla wielkoci 800x600x300


Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 800x600x300
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci 800x600x300
Rama z szynami DIN i maskownic 4 rzdy x 26 mod., dla wielkoci 800x600x300
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci 800x600x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x600x210, 800x600x300

690
760
800

748.5

750 x 550
750 x 550
750 x 550

4.5

548.5

8.5

4.5

285.5
5.2*10

490
560
600

Rysunki CAD dostpne na stronie www.fibox.pl

4.5
303

50

19

AKCESORIA
Symbol

Kod
Opis
produktu

Pyty montaowe (stal ocynkowana, grubo pyty 2 mm)


MPS ARCA 3020

8120731

MPS ARCA 4030

8120733

MPS ARCA 5040

8120735

MPS ARCA 6040

8120736

MPS ARCA 7050

8120738

MPS ARCA 8060

8120739

Pyta montaowa Stal ocynkowana,


dla wielkoci 300x200x150
Pyta montaowa Stal ocynkowana,
dla wielkoci 400x300x150/210
Pyta montaowa Stal ocynkowana,
dla wielkoci 500x400x210
Pyta montaowa Stal ocynkowana,
dla wielkoci 600x400x210
Pyta montaowa Stal ocynkowana,
dla wielkoci 700x500x300
Pyta montaowa Stal ocynkowana,
dla wielkoci 800x600x300

Pyta montaowa 2 mm(stal ocynkowana)


MPP ARCA 3020

8120751

MPP ARCA 4030

8120753

MPP ARCA 5040

8120755

MPP ARCA 6040

8120756

MPP ARCA 7050

8120758

MPP ARCA 8060

8120759

Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci


300x200x150
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci
400x300x150/210
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci
500x400x210
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci
600x400x210
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci
700x500x300
Pyta montaowa perforowana Stal ocynkowana, dla wielkoci
800x600x300

Pyta montaowa, Pertinax 5 mm


MPX ARCA 3020
MPX ARCA 4030
MPX ARCA 5040
MPX ARCA 6040
MPX ARCA 7050
MPX ARCA 8060

8120741
8120743
8120745
8120746
8120748
8120749

Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 300x200x150


Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 400x300x150/210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 500x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 600x400x210
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 700x500x300
Pyta montaowa Pertinax, dla wielkoci 800x600x300

Rama z szynami DIN i maskownic


DRS ARCA 203015

8120791

DRS ARCA 302015

8120760

DRS ARCA 304015

8120793

DRS ARCA 304021

8120794

DRS ARCA 403015

8120764

DRS ARCA 403021

8120765

DRS ARCA 405021

8120796

DRS ARCA 504021

8120769

DRS ARCA 406021

8120797

DRS ARCA 604021

8120770

DRS ARCA 507030

8120790

DRS ARCA 705030

8120775

DRS ARCA 608030

8120800

DRS ARCA 806030

8120777

20

Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 11 mod., dla


wielkoci 200x300x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 5 mod., dla
wielkoci 300x200x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 16 mod., dla
wielkoci 300x400x150
Rama z szynami DIN i maskownic 1 rzd x 16 mod., dla
wielkoci 300x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 11 mod., dla
wielkoci 400x300x150
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 11 mod., dla
wielkoci 400x300x210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 22 mod., dla
wielkoci 400x500x210
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 16 mod., dla
wielkoci 500x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 2 rzdy x 27 mod., dla
wielkoci 400x600x210
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 16 mod., dla
wielkoci 600x400x210
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 32 moduy, dla
wielkoci 500x700x300
Rama z szynami DIN i maskownic 4 rzdy x 21 mod., dla
wielkoci 700x500x300
Rama z szynami DIN i maskownic 3 rzdy x 37 mod., dla
wielkoci 600x800x300
Rama z szynami DIN i maskownic 4 rzdy x 26 mod., dla
wielkoci 800x600x300

AKCESORIA
Symbol

Kod
Opis
produktu

Zestaw drzwi wewntrznych, stal ocynkowana


IDS ARCA 3020

8120711

IDS ARCA 4030

8120713

IDS ARCA 5040

8120715

IDS ARCA 6040

8120716

IDS ARCA 7050

8120718

IDS ARCA 8060

8120719

Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci


300x200x150
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci
400x300x150/210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci
500x400x210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci
600x400x210
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci
700x500x300
Zestaw drzwi wewntrznych Stal ocynkowana, dla wielkoci
800x600x300

Profile wsporcze do szyn DIN


SBK ARCA 20
SBK ARCA 30
SBK ARCA 40
SBK ARCA 50
SBK ARCA 60
SBK ARCA 70
SBK ARCA 80

8120801
8120802
8120803
8120804
8120805
8120806
8120807

Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 200 mm


Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 300 mm
Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 400 mm
Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 500 mm
Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 600 mm
Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 700 mm
Profile wsporcze do szyn DIN Dugo 800 mm

Zestaw wspornikw naronych


CBS ARCA 15
CBS ARCA 21
CBS ARCA 30

8120810
8120811
8120812

Zestaw wspornikw naronych Do szafy o gbokoci 150


Zestaw wspornikw naronych Do szafy o gbokoci 210
Zestaw wspornikw naronych Do szafy o gbokoci 300

Zestaw do czenia szafek


CFS ARCA

8120820

Zestaw do czenia szafek Ramka oraz ruby

Zestaw uchwytw do wieszania na cian


WMK ARCA 10

8120830

WMK ARCA 40

8120831

Zestaw uchwytw do wieszania na cian Odstp 10mm


midzy obudow o cian
Zestaw uchwytw do wieszania na cian Odstp 40mm
midzy obudow o cian

Zestaw do montau na supie


PMK ARCA 20
PMK ARCA 30

8120840
8120841

PMK ARCA 40

8120842

PMK ARCA 50

8120843

PMK ARCA 60

8120844

PMK ARCA 70
PMK ARCA 80

8120845
8120846

Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 300x200x150


Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 200x300x150,
400x300x150/210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci
300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x500x210,
700x500x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 400x600x210,
800x600x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 500x700x300
Zestaw do montau na supie Dla wielkoci 600x800x300

Zestaw do zamykania na kdk


PLS ARCA

8120850

Zestaw do zamykania na kdk

21

AKCESORIA
Symbol

Kod
Opis
produktu

Wkadki do zamka
LIS ARCA DB3

8120860

Wkadka do zamka - dwupirkowa 3mm

LIS ARCA S7

8120861

Wkadka do zamka - kwadratowa 7mm

LIS ARCA S8

8120862

Wkadka do zamka - kwadratowa 8mm

LIS ARCA T8

8120863

Wkadka do zamka - trjktna 8mm

LIS ARCA 1242E

8120865

Wkadka do zamka - system 1242E

LIS ARCA V2432E

8120866

Wkadka do zamka - system V2432E

LIS ARCA 455E

8120867

Wkadka do zamka - system 455E

LIS ARCA 405E

8120868

Wkadka do zamka - system 405E

Wkadki pcylindryczne do klamki


CLI ARCA DB3

8120870

Wkadka do klamki - dwupirkowa 3mm, pcylinder

CLI ARCA S6

8120871

Wkadka do klamki - kwadratowa 6mm, pcylinder

CLI ARCA S8

8120872

Wkadka do klamki - kwadratowa 8mm, pcylinder

CLI ARCA T8

8120873

Wkadka do klamki - trjktna 8mm, pcylinder

CLI ARCA 1242E

8120875

Wkadka do zamka - system 1242E, pcylinder

CLI ARCA V2432E

8120876

Wkadka do klamki - system V2432E, pcylinder

CLI ARCA 455E

8120877

Wkadka do klamki - system 455E, pcylinder

CLI ARCA 405E

8120878

Wkadka do klamki - system 405E, pcylinder

8120891
8120892

Zestaw zawiasw maych Dla wielkoci 300x200 - 600x400


Zestaw zawiasw rednich Dla wielkoci 700x500 - 800x600

Zestawy zawiasw
FHS S ARCA
FHS M ARCA

ARCA informacje techniczne


CECNA

Poliwglan (PC)

Materia

Poliwglan z dodatkiem wkna szklanego

Stopie ochrony (EN 60529))

IP 66

Wytrzymao mechaniczna (EN 62262)

IK 10 +35 C/ IK 09 -25 C

Dyrektywa Niskonapiciowa 2006/95/EC (do 1500 VCD)

Zakres temperaturowy Celsjusz


(praca ciga)

-40 . . . +80 C

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

Fahrenheit
Zakres temperaturowy Celsjusz
(krtkotrwale)

-40 . . . +175 F
-40 . . . +120 C

Fahrenheit

-40 . . . +245 F

Klasa izolacyjnoci

Izolacja zupena (II) B

Kolor elementw szarych

RAL 7035 (szary przemysowy)

Prba rozaonego drutu (IEC 695-2-1)

960

Klasa palnoci (materia)

UL 94-5VA

Toksyczno

Bezhalogenowy (DIN/VDE 0472, Part 815)

Materia uszczelki

PUR

Odporno chemiczna

Dobra

Zastrzega si prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

22

Zgodno z normami/dyrektywami
EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

KATALOG PRODUKTOWY FIRMY FIBOX


1. 1. ZRZECZENIE SI ODPOWIEDZIALNOCI

Treci i informacje zawarte w naszym Katalogu Produktowym
(Katalog) maj charakter oglny, a ilustracje zawarte w Katalogu su
wycznie wizualizacji produktw. Kada informacja i cao Katalogu
suy wycznie celom informacyjnym. Fibox Oy Ab oraz jego spki sto
warzyszone nie skadaj adnych owiadcze ani zapewnie wyraonych
wprost lub domniemanych, odnonie dokadnoci, kompletnoci i
uytecznoci informacji lub przydatnoci produktu do okrelonego zasto
sowania.
Wszelkie informacje i treci zawarte w niniejszym Katalogu bd zmie
niane bez uprzedniego powiadamiania. Chocia firma Fibox Oy Ab oraz
jej spki stowarzyszone podjy starania w celu zagwarantowania
dokadnoci informacji zawartych w tym Katalogu, nie ponosi ani ona,
ani jej spki stowarzyszone odpowiedzialnoci za wszelkie niecisoci,
ktre mogyby wystpi.

2. 2. POSTANOWIENIA I WARUNKI SPRZEDAWCYPonisze postanowienia i warunki obejmuj cao sprzeday
produktw i wiadczenie usug na rzecz Klienta przez firm Fibox Oy Ab
oraz przez ktrkolwiek z jej spek stowarzyszonych (Sprzedajcy).
Ponisze postanowienia i warunki znosz wszystkie poprzednie
owiadczenia stron, umowy lub kontrakty, w formie pisemnej lub ustnej,
a adne porozumienie, umowa, postanowienie lub warunek bd zw
yczaj handlowy, ktry rni si od poniszych postanowie i warunkw
nie bdzie wiza Sprzedajcego. Jakiekolwiek odstpienie od wykona
nia prawa, poprawka lub zmiana niniejszych postanowie i warunkw
bdzie skuteczna jeli jest dokonana w formie pisemnej i podpisana przez
upowanion osob w firmie lub przez Sprzedajcego.

2.1 3. Prawa do Wasnoci IntelektualnejWszelkie treci i informacje, rysunki, specyfikacje, podrczniki
uytkownika, katalogi i inne dokumenty dostarczone przez Sprzedajcego
do Klienta za sprzedane produkty pozostaj wasnoci albo Sprzedajcego
albo jego spek stowarzyszonych, w zalenoci od przypadku i s dostarc
zane pod warunkiem, e Klient korzysta z nich w celu obsugi, konserwacji
i napraw produktw oraz, e Klient w adnym wypadku nie kopiuje, nie
sporzdza kopii, nie ujawnia oraz nie publikuje tych informacji. Zakup lub
korzystanie z produktw Sprzedajcego nie moe by rozumiane jako nad
anie Klientowi prawa, licencji lub podlicencji, tytuu lub korzyci w lub do
jakiegokolwiek patentu, nazwy handlowej, znaku handlowego, tajemnicy
handlowej, praw autorskich lub do innych praw wasnoci intelektualnej
nalecych do Sprzedajcego lub jego spki stowarzyszonej oraz w lub
do innych praw lub informacji wacicielskiej lub innej wasnoci intelek
tualnej, wacicielskiej lub przemysowej nalecej do Sprzedajcego lub
odnoszcej si do jego produktw lub nalecych do jego spek stowar
zyszonych, ktre s zaakceptowane przez Klienta jako jedyna i wyczna
wasno Sprzedajcego lub jego spek stowarzyszonych.

2.2 Ograniczona Gwarancja Udzielona przez Firm FIBOXSprzedajcy gwarantuje Klientowi, e wszystkie produkty
i usugi dostarczone lub wiadczone bd zgodne ze specyfikacjami i
bd wolne od wszelkich wad materiaowych i brakw w wykonaniu, pod
warunkiem korzystania z nich i serwisowania ich zgodnie ze specyfikacj,
na okres jednego roku od daty wysyki. Jednake, niniejsza gwarancja nie
bdzie odnosia si do produktu, w zakresie w jakim produkt ten, zosta
po dostawie: (a) naprawiony lub zmieniony poza zakadem Sprzedajcego
lub (b) jest uywany niezgodnie ze specyfikacj, nie wykazana jest
naleyta dbao o produkt, ulega on zniszczeniu lub jest nienaleycie
przechowywany lub zosta zainstalowany, zoony, przechowywany,
obsugiwany lub naprawiany w warunkach, ktre przekraczaj jego
zdolnoci (moce) projektowe lub w sposb, ktry nie jest zgodny z zalece
niami Sprzedajcego lub jest niezgodny z obowizujcym prawem, uregu
lowaniami lub kodeksami. Sprzedajcy nie skada adnego owiadczenia
i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji odnonie uytecznoci produktu lub
zgodnoci produktu lub usugi ze sprztem Klienta, jego materiaami,
komponentami, produktami lub jego celem oraz Sprzedajcy w adnym
wypadku nie poniesie odpowiedzialnoci za projekt, wykonanie, sposb
korzystania oraz defekty, wadliwe dziaanie wasnego sprztu Klienta,
jego materiaw, komponentw lub produktw. Jedynym obowizkiem
Sprzedajcego oraz jednym rodkiem zaradczym przysugujcym Klien
towi w ramach gwarancji bdzie dokonanie naprawy gwarancyjnej lub
wedug wycznego wyboru Sprzedajcego wymiana produktu, ktry
mgby zosta zaklasyfikowany przez Sprzedajcego jako produkt wadli
wy, pod warunkiem, e Klient w cigu jednego roku gwarancyjnego ws
pomnianego powyej, powiadomi na pimie Sprzedajcego o wystpieniu
defektw, ponadto, pod warunkiem, e Klient, jeli jest to konieczne,
dostarczy produkty do siedziby Sprzedajcego w celu ich naprawy lub
zamiany. NINIEJSZY PARAGRAF STANOWI O PRZYSUGUJCYM
RODKU ZARADCZYM W PRZYPADKU ZGOSZENIA ROSZCZE

NIA ODSZKODOWAWCZEGO JELI WYSTPI DEFEKTY LUB WADY


PRODUKTW LUB USUG, BEZ WZGLDU NA TO, CZY ROSZCZE
NIE WYNIKA Z KONTRAKTU, Z TYTUU UBEZPIECZENIA LUB Z
GWARANCJI LUB Z POWODU POPENIENIA CZYNU NIEDOZWOLO
NEGO (WCZAJC ZANIEDBANIE ZE STRONY SPRZEDAJCEGO),
CAKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOCI FINANSOWEJ LUB INNEJ ORAZ
BEZ WZGLDU NA TO, CZY POSTPOWANIE ZOSTAO WSZCZTE.
POWYSZE GWARANCJE S JEDYNYMI I WYCZNYMI GWARANC
JAMI SPRZEDAJCEGO WOBEC KLIENTA ORAZ S SKADANE
ZAMIAST INNYCH GWARANCJI. NIE S SKADANE ADNE INNE
GWARANCJE, WPROST LUB DOMNIEMANE, Z MOCY PRAWA LUB W
INNY SPOSB, NA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USUGI SPRZE
DANE LUB DOSTARCZONE, A SPRZEDAJCY ODSTPUJE OD WSZEL
KICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH ATRAKCYJNOCI
RYNKOWEJ PRODUKTU ORAZ JEGO UYTECZNOCI DO DANEGO
ZASTOSOWANIA. WSZELKIE KATALOGI, PRBKI LUB MODELE S
PRZEDSTAWIONE WYCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE
MOG BY ROZUMIANE JAKO ZOENIE WYRANEJ GWARANCJI, A
ADNE POTWIERDZENIE LUB OBIETNICA LUB OPIS LUB KATALOG,
PRBKA LUB MODEL NIE MOG BY UZNANE I ODCZYTANE JAKO
PODSTAWA DO DANIA ZMNIEJSZENIA CENY.

2.3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCIW adnym wypadku, bez wzgldu na to, czy wystpio to
w wyniku naruszenia kontraktu, z tytuu roszczenia odszkodowaw
czego, z tytuu gwarancji, w wyniku popenienia czynu niedozwolonego
(wczajc zaniedbanie ze strony Sprzedajcego), z tytuu ponoszenia
odpowiedzialnoci cakowitej lub z innego tytuu, odpowiedzialno
Sprzedajcego wobec Klienta za jakkolwiek strat lub szkod zwizan
z produktami lub wynik z dostarczonych produktw lub usug, nie moe
przewyszy ceny na okrelony towar lub usug, co dawaoby podstawy
do zgoszenia roszczenia, a wszelka taka odpowiedzialno koczy si
wraz z wyganiciem gwarancji okrelonej w Ustpie 2.2 zatytuowanym
Gwarancje. Kade roszczenie wynikajce z tej odpowiedzialnoci musi
by zgoszone na czas we waciwym sdzie zgodnie z obowizujc
ustaw o terminach czaso
wych, ale w adnym wypadku, nie moe
zosta zgoszone pniej ni w cigu jednego roku od wyganicia
powyszej gwarancji. W ADNYM WYPADKU SPRZEDAJCY LUB
JEGO SPKI STOWARZYSZONE, CZONKOWIE JEGO KIEROWN
ICTWA, PRZEDSTAWICIELE LUB PRACOWNICY NIE BD PONOSILI
ODPOWIEDZIALNOCI ZA WSZELKIE WYPADKOWE, POREDNIE
LUB SZCZEGLNE SZKODY ORAZ ZA SZKODY POWSTAE W
NASTPSTWIE W ZWIZKU Z LUB POWSTAE W DOSTARCZONYCH
PRODUKTACH LUB USUGACH, WCZAJC (BEZ OGRANICZE)
UTRAT ZYSKW LUB PRZYCHODW, PRZERWY W PROWADZE
NIU DZIAALNOCI, STRATY WYNIKE Z NIE KORZYSTANIA Z
PRODUKTW LUB WSZELKIEGO ZWIZANEGO Z NIMI SPRZTU,
MATERIAW, KOMPONENTW LUB PRODUKTW, SZKODY
POWSTAE W ZWIZANYM Z NIMI SPRZCIE, W MATERIAACH,
KOMPONENTACH LUB PRODUKTACH, ZWIZANYCH Z PONOSZE
NIEM KOSZTW CZCI ZAMIE
NNYCH LUB W WYNIKU REKLA
MACJI ZGASZANYCH PRZEZ KLIENTW, WYCZNY RODEK
ZARADCZY PRZYSUGUJCY KLIENTOWI Z TYTUU WSZELK
IEJ ODPOWIEDZIALNOCI SPRZEDAJCEGO OGRANICZA SI DO
DANIA DOKONANIA NAPRAW LUB WYMIANY WADLIWYCH
PRODUKTW LUB USUG ZGODNIE Z TRECI POPRZEDZAJCEGO
POWYSZEGO PARAGRAFU. JEDYNYM ROSZCZENIEM ZWROT
NYM PRZYSUGUJCYM KLIENTOWI Z TYTUU POWSTAYCH SZ
KD W ZWIZKU LUB WYNIKYCH Z DOSTARCZONYCH PRODUK
TW LUB USUG, BEZ WZGLDU NA TO, CZY POWSTAYCH W
WYNIKU NARUSZENIA KONTRAKTU, Z TYTUU UBEZPIECZENIA,
GWARANCJI, W WYNIKU POPENIENIA CZYNU NIEDOZWOLON
EGO (WCZAJC ZANIEDBANIE ZE STRONY SPRZEDAJCEGO, Z
TYTUU ODPOWIEDZIALNOCI CAKOWITEJ LUB POWSTAYCH
W INNY SPOSB, BDZIE OBCIAO SPRZEDAJCEGO, A
KLIENT WYRAA ZGOD, E ANI PRODUCENT, ANI SPKI STO
WARZYSZONE SPRZEDAJCEGO, ANI CZONKOWIE KIEROWN
ICTWA SPRZEDAJCEGO, JEGO PRACOWNICY LUB UDZIAOWCY
LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BD PONOSI JAKIEJKOLWIEK
ODPOWIEDZIALNOCI ZA TO.

OGLNE WARUNKI FIRMY FIBOXSprzedajcy ma obowizek dostarczenia produktw oraz
wiadczenia usug na rzecz Klienta zgodnie z Oglnymi Warunkami firmy
Fibox. Jednake, w przypadku wystpienia rnic pomidzy Warunkami
Oglnymi firmy Fibox oraz Oglnymi Postanowieniami i Warunkami
Sprzedajcego podanymi w tym Katalogu, moc obowizujc zachowuj
Oglne Postanowienia i Warunki Sprzedajcego.

23

24

Centra obsugi klienta FIBOX


Fibox Oy Ab
Keilaranta 19, 02150 Espoo, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

Fibox Benelux
Postbus 350, NL-7570 AJ OLDENZAAL, THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0) 541 539039, Fax: +31 (0) 541 533399
E-mail: info@fibox.nl

Fibox AB
Enhagsslingan 3, S-187 40 Tby, SWEDEN
Tel: +46 8 792 2670, Fax: +46 8 792 0164
E-mail: info@fibox.se

Fibox Schweiz GmbH


Wissenschwndi 6
6314 Untergeri, SWIZERLAND
Tel: 055 617 20 80, Fax: 055 617 20 89
E-mail: info@fibox.ch

Fibox A/S
Kuldyssen 13, DK-2630 Tstrup, DENMARK
Tel: +45 4371 8055, Fax: +45 4371 8035
E-mail: fibox@fibox.dk

Fibox Sp. z o.o.


ul. Dzicioa 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl

Fibox Limited
Suite 25, Durham Tees Valley Business Centre,
Primrose Hill Industrial Estate, Orde Wingate Way,
Stockton on Tees, TS19 0GD, ENGLAND
Tel: +44 1642 604 400, Fax: +44 1642 604 600
E-mail: sales@fibox.co.uk

Fibox Inc.
810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com
Fibox Shanghai Ltd
Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjunhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox France Sarl


Neptune II
35 bis, av. Saint Germain des Noyers
F-77400 Saint Thibault des Vignes
Tel: (+33) 1 60 21 17 17, Fax: (+33) 1 60 21 17 18
E-mail service.client@fibox.fr
Fibox GmbH
Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-mail: info@fibox.de

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd


No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District, 510530
Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox LLC
Office B 21,
54 B Shpalernaya st.
St. Petersburg
191015 Russia
Tel: +7 911-02-02-102
Fibox New Delhi Office
A-26/4, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi
110044, INDIA
Tel: (+91) 11 40528297, 40528298
Fax: (+91) 11 40512481, Mobile: (+91) 9899911574
E-mail: tyronne.cubbins@fibox.co.in

Fibox Ltd (Korea)


11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Inchon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr
Fibox Ltd (Korea)
Pusan Office, 562-54, Gwai-Bup, Sa-Sang
Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Tel: +82 51 317 8500, Fax: +82 51 314 5533

FIBOX Japan Office


Zip# 542-0081 303, Daiwa building, 2-4-19, Minamisenba, Chuo-Ku,
Osaka, JAPAN
Tel: (+81) 6 4963 3752, Fax: (+81) 6 4963 3762
Mobile: (+81) 90 2705 6742
E-mail: m.takeda@fibox.co.jp

Oddziay produkcyjne
Fibox Oy Ab
Rajasilta 6, FI-33880 Lempl, FINLAND
Tel: +358 207 785 700 number, Fax: +358 207 785 801
Fibox Tested Systems Oy
Hovinpelto 2, FI-74700 Kiuruvesi, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 851
Fibox Sp. z o.o.
ul. Dzicioa 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 872 96 98
E-mail: info@fibox.pl
Fibox India Private Limited
Gat no-147, A II & III, Chakan Talegaon Road
Near Rinder Automation, A/p- Mahalunge,
Tal-Khed, Dist- Pune, Maharashtra, India.- 410501
Tel: +91 02135 666777, Fax: +91 02135 - 666789
Email- info@fibox.co.in
Fibox Inc.
810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd


Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjunhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn
Fibox Ltd (Korea)
11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Inchon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr
Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd
No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District,
510530 Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661
Fibox GmbH
Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-Mail: info@fibox.de

www.fibox.pl

04-988 Warszawa
POLAND
Tel: +48 22 256 57 99
Fax: +48 22 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl

Code 9637186

Fibox Sp. z o.o.


ul. Dzicioa 19