Vous êtes sur la page 1sur 7

PREPARATIOUN

Studentin:
RASSEL Jennifer
Akademesch dJoer : 2014/ 2015
Joer :

Prcoce
19 ; nomttes: 14

Cycle : 1.0

Unzuel vun Schler : moies :

Allgemengen Kader vun der Aktivitit : Kennenlieren vum Igel


Diszipline : (nnerstrichen)
Disziplinren
Aarbeschtsberich : ( prcisieren)
Sprochen : Nolauschteren vun der Geschicht
Naturwssenschaft : Entdecken vum Igel
Thema :

Den klengen Igel an dat grout Geschenk

Objectif :

Ech wilt datt dKanner dGeschicht vum Igel nolauschteren an verstin.

Aktivititentype:

No dser Manier schafen dKanner sech di folgend Kompetenzen un :


(Delvaux-Stehres Mady, Ministre de lEducation nationale et de la Formation
professionnelle, plan dtudes, cole fondamentale, 2011)
Le langage, la langue luxembourgeoise et lveil aux langues
Parler en interaction ; Llve sexprime de faon comprhensible sur des
sujets familiers et rpond par des phrases courtes et des expressions
simples des questions poses dans le contexte de la classe (page 4)
Communiquer de faon non verbale ; llve recourt des lments
mimiques et gestuels pour appuyer ses paroles ou pour manifester sa
non-comprhension. Par des signes non verbaux (p.ex. signes de tte,
gestes approbateurs, mimique), il manifeste quil prend en compte ce
que les autres disent (page 4)
Respecter les rgles de la communication convenues ; llve respecte
les tours de parole, il coute les autres et prend en compte leurs propos.
Il prend la parole et ragit aux incitations de ses locuteurs. Il respecte les
rgles de politesse. (page 4)
Comprendre son interlocuteur ; llve comprend des consignes simples
et les excute (page 6)
Comprendre un texte dcoute ; llve comprend globalement un texte
court (une histoire, une explication,), et il en dgage le message
principal. Il suit le fil conducteur dune conversation portant sur des
sujets familiers (page 6)
Reprer les informations dun texte et les exploiter ; llve suit la trame
dun texte (la succession des vnements), il identifie les personnages
principaux et leurs actions (page 6)
1

Lexpression corporelle, la psychomotricit, les sports et la sant


Affiner sa motricit fine ; llve dcouvre sa main dominante. Il arrive
contrler ses gestes lors dactivits de motricit fine (ttonner, sentir,
etc.) et il utilise les outils de faon adquate et prcise. (page 36)

Firwssen :
En gewsst Wssen iwwert den Igel ( Hien huet Stachelen; Hien as brong; Hien
wunnt am Bsch, etc.)

Material :
En ausgestopptenen Igel

DBuch Der kleine Igel und das groe Geschenk vum M.Christina
Butler

Oflaf :
Afierung an dThema
DThema Igel gouf schon ufanks der Woch agefouert, passend zum
Hierscht.

Opbau vum Lieren


Etape
1:

DKanner versammelen sech alleguer zesummen an engem Krees


op dem bloen ronnen Teppech hannen am Sall. Si stzen sech an
enger bequemer Positioun, di et
hinnen ermiglecht gutt nolauschteren ze kennen.An dMtt stellt
dLierin den ausgestoppten Igel, an rifft lues an lues dKanner op,
di en betaaschten knnen goen. DJoffer stzt sech mat an den
Krees op engem Stull sou datt dKanner eng optimal Vue op si hunn.
Dann liest dLierin den Titel fir: Den klengen
Igel an dat grousst Geschenk an weist doropshin dTitelbild.
Dat geet dann mmer sou weider; als ischt gtt virgelies
,dat awer an ofgekierzt Versioun an op ltzebuergesch, an dann
gtt dBild gewisen .

Titelbild : Den klengen Igel an dat grousst Geschenk

Sit 1 an 2 : Den Igel huet grad sin Nascht fir den Wanter
opgebaut, do kennt en heften Wand an blist et fort.

Sit 3 : Als ischt huet den Igel decidiert sin Schal, seng
Mutz an seng Hndchen unzedoen

Sit 4 : An dunn sot hien sech :Dann muss ech eben bei
min Kolleg den Dachs, bis den Stuerm eriwwer ass., an en
huet sech op den Wee gema.

Sit 5 : Um Feld blist den Wand nach mi staark an


Schniflacken kommen gefall.

Sit 6: Do trefft en op eng Mausfamille, dMamm an hier zwee


Kanner deenen ganz kal war.

Sit 7: En sou een Stuerm hunn ech nach


ni erliewt, piipst Mamma Maus.Eist Nascht ass fort an
eis ass kal

Sit 8: Min Nascht ass och fort, mee ech ginn dofir bei den
Dachs, hei huelt meng Mutz fir iech ze wiermen -Igel

Sit 9 an 10 : Um Wee begint hien dem Otter, deen och


friert, an seng Hnn ginteneen reiwt.

Sit 11 an 12: Huel di heiten Hndchen Otter, di hllefen


5

dir Igel

Oh,wi lif vun dir Igel, mee


firwat bass du iwwerhaapt hei bauen?- Otter

Do sot de Igel ganz traureg: Min Nascht ass net mi do,


ech ginn dofir bei min Kolleg den Dachs.

Sit 13 a 14 : Den Igel kmpft sech lues an lues duerch


den higen Schni an duerch di kal Loft.

Sit 15 an 16 : Um Wee begint hien en Rikitz an seng


Mamm. Igel firwat bass du dann net doheem?-Ri
Ma den Wand huet min Nascht futti gemaach.,erklrt den
Igel. Dunn bemierkt hien wi dRikitz ziddertanschenkthimsin
Schal.
Merci,klengenIgel,datassawerfeinvundir.,seetRidunn.
Sit17an18:DenIgelleeftmmermischnellwellethimesoukalass.Hien
gesitschonnsdemDachssinBau.AnSCHWUPPS,dorutschthienausan
rulltdenBiergerof.
Sit19:DenDachskachtgradTi,wouhieneppesunderDierhiert.Hien
meeschtDierop,anerangerulltkenntenstachelegenSchniball.Wanndat
netminKollegdenIgelass!,rifftdenDachs.
Sit20:DenDachskmmertsechganzguttemsinKollegdenIgel,denhim
sengganzGeschichtvumStuermbeimKaminerzielt.

Sit 21 an 22 : Wou den Stuerm bis eriwwer war, sinn den


klengen Igel an den Dachs op di Platz gang wou sin Nascht
soss mmer stoung. Den Igel meescht sech grouss
Suergen :Wi soll ech min Nascht dann nmmen an sou
kuerzer Zit rm opgebaut krien? Maach dir keen Kapp
Igel, ech hllefen dir.-Dachs
Sit 23 an 24 : IWWERRASCHUNG, schaalt et aus den
6

Hecken. All dDieren, deenen den Igel gehollef huet op


senger Rees, hunn dem Igel en wonnerschint Nascht gebaut.
Fir den lifsten Igel vun der Welt-soen dMais, den Otter an
dRikitz.
Etape
2:

Wann dGeschicht ferdeg erzielt ass, stellt dJoffer den Kanner


verschidden Froen iwwert d Buch.
DFroen sinn zimlech kuerz an einfach gehalen, domat dKanner
sech liicht ausdrcken knnen.
Zum Beispill:
Ween as dat Dier, dat am meeschten am Buch firknnt? -Igel
Wi eng Dieren begint den Igel? Mais, Otter, Riktz an
seng Mamm an den Dachs
Wat huet den Igel alles un?-Eng Mutz, Hndchen an en Schal
Wat gtt hien der Maus? DMutz
Wat gtt hien dem Otter? DHndchen
Wat gtt hien dem Ri? Den Schal
Bei wen geet den Igel? - Bei den Otter
Wat ass di grouss Iwwerraschung? Hien krut en neien Bau

Den Kanner hier Motivatioun leit doran, datt si den Igel


dierfen berieren an spiderhin nach iwwert den Igel
schwetzen knnen.

Vous aimerez peut-être aussi