Vous êtes sur la page 1sur 41

40

22/05/2014

BE 0865.131.221

41

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

14135.00273

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam:

Nyrstar Belgium

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Zinkstaat

Postnummer:

2490

Nr: 1
Gemeente:

Bus:

Balen

Land: Belgi
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Turnhout

Internetadres:
BE 0865.131.221

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

28-06-2012

28-04-2014

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van


met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2013

tot

31-12-2013

Vorig boekjaar van

01-01-2012

tot

31-12-2012

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:


Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.5, VOL 5.4.2, VOL 5.5.2, VOL 5.16
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
MC MILLAN Gregory
Waidlisstrasse 32
8810 Horgen
ZWITSERLAND
Begin van het mandaat: 29-03-2013

Einde van het mandaat: 24-07-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 28-04-2014

Gedelegeerd bestuurder

HORNUNG Fred
Diepmeerven 11
5645 KG Eindhoven
NEDERLAND
Begin van het mandaat: 17-01-2011
MORLEY Michael
Sumerstrasse 50
8800 Thalwil
1/41

ZWITSERLAND
Begin van het mandaat: 24-07-2013

Einde van het mandaat: 16-01-2014

Bestuurder

Einde van het mandaat: 25-04-2016

Bestuurder

JETSON Craig
Glenway Cove 507
TN37087 Lebanon
VERENIGDE STATEN
Begin van het mandaat: 16-01-2014

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV O.V.V.E (b025)


BE 0429.053.863
Berkenlaan 8/b
1831 Diegem
BELGI
Begin van het mandaat: 24-04-2012

Einde van het mandaat: 27-04-2015

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:


VANHEES Gert (a01724)
Berkenlaan 8/b
1831 Diegem
BELGI

2/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE


Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

__________________________________
*

Facultatieve vermelding.

3/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA

20/28

789.273.746

804.018.459

836.562

353.281
67.089.860
6.493.605
56.239.030
498.194
782.873

Oprichtingskosten

5.1

20

Immaterile vaste activa

5.2

21

Materile vaste activa


Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materile vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27
22
23
24
25
26
27

82.017.711
11.887.094
66.355.884
629.291
591.149

5.4/5.5.1
5.14

28
280/1
280
281

706.419.473
706.408.674
565.006.567
141.402.107

5.14

282/3
282
283
284/8
284
285/8

Financile vaste activa


Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financile vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan n jaar


Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering


Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste n jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

2.554.293

10.799
1.064
9.734

3.076.158
736.575.319
736.564.520
565.006.567
171.557.953

10.799
1.064
9.734

92.249.146

105.112.638

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

3.096.501
3.096.501
3.096.501

3.193.330
3.193.330
3.193.330

40/41
40
41

86.047.596
16.539.027
69.508.569

97.664.905
17.835.036
79.829.869

54/58

652.671

374.843

490/1

2.452.378

3.879.560

20/58

881.522.892

909.131.098

50/53
50
51/53

4/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10/15

336.376.357

324.112.217

10
100
101

291.185.912
291.185.912

291.185.912
291.185.912

57.175

57.175

20.887.293
6.614.950

6.614.950
6.614.950

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14.272.343

14

23.817.406

25.682.751

Kapitaalsubsidies

15

428.572

571.429

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het


netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

39.205.146

37.293.535

Voorzieningen voor risico's en kosten


Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Overige risico's en kosten

160/5
160
161
162
163/5

39.205.146
6.826.302

37.293.535
8.043.510

5.8

4.805.556
27.573.288

6.066.647
23.183.378

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

505.941.390

547.725.346

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9

450.430.762
450.430.762

450.621.070
450.621.070

430.762

621.070

450.000.000

450.000.000

Schulden op meer dan n jaar


Financile schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste n jaar
Schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar
vervallen
Financile schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

5.9

42/48

35.639.769

46.277.617

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

172.058

180.387

23.087.057
23.087.057

33.063.823
33.063.823

12.380.654
2.407.802
9.972.852

13.007.321
2.086.630
10.920.691
26.085

5.9

45
450/3
454/9
47/48

5.9

492/3

19.870.858

50.826.659

10/49

881.522.892

909.131.098

5/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 3

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)
(+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immaterile en materile vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financile kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financile kosten

Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immaterile en materile
vaste activa
Waardeverminderingen op financile vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten
(-)

1.077.402
11.603.596

1.165.502
19.806.514

177.373.002
77.543.929
77.701.831
-157.901
35.456.885
47.996.695

173.441.552
79.564.886
79.730.977
-166.091
29.953.486
47.738.507

14.933.760

12.880.878

631/4

135.193

84.740

635/7
640/8

-2.091.226
3.397.765

1.300.460
1.918.596

5.10

71
72
74

5.10

60/64
60
600/8
609
61
62

630

649

5.11
5.11

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vr


belasting
(+)/(-)
Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immaterile en materile
vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financile
vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten

Vorig boekjaar

183.463.290
162.491.274

70/74
70

5.10
5.10

Boekjaar

188.347.461
175.666.463

5.10

(+)/(-)

Financile opbrengsten
Opbrengsten uit financile vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financile opbrengsten

Codes

9901

10.974.459

10.021.738

75
750
751
752/9

9.817.537
9.478.095
2.898
336.543

14.233.333
13.226.032
205.501
801.799

17.792.878
17.687.987

10.660.902
9.747.846

65
650

651
652/9

104.890

913.056

9902

2.999.119

13.594.168

14.272.344

1.065.121

76

760

14.272.344

761

5.11

177.124

762
763
764/9
66

887.997
4.002.836

1.364

660
661

5.11

662
663
664/8

4.002.836
1.364

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vr belasting


(+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

13.268.627

14.657.926

6/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 3
Toel.

Belastingen op het resultaat


(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes
67/77
670/3

Boekjaar

Vorig boekjaar

861.629
861.629

1.202.437
1.202.437

12.406.997

13.455.488

77
9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

14.272.343

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar


(+)/(-)

9905

-1.865.345

13.455.488

7/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 4

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)


Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

9906
9905
14P

Onttrekking aan het eigen vermogen


aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

791/2
791
792

Toevoeging aan het eigen vermogen


aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

691/2
691
6920
6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst


Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden

694/6
694
695
696

Boekjaar

23.817.406
-1.865.345
25.682.751

Vorig boekjaar

126.355.526
13.455.488
112.900.037

672.774
672.774
23.817.406

25.682.751

100.000.000
100.000.000

8/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.2.2

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERILE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8022
8032
8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8122P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8072
8082
8092
8102
8112

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN


SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

3.264.188

712.718
2.664.890
1.312.016
XXXXXXXXXX

2.910.907

162.704
2.598.158

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8122

475.454

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

836.562

9/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.3.1

STAAT VAN DE MATERILE VASTE ACTIVA


Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8161
8171
8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8211
8221
8231
8241

(+)/(-)

234.552
400.957
661.959
62.956.317
XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8271
8281
8291
8301
8311

498.398
5.208.097

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8321

51.069.223

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

(+)/(-)

62.460.764

XXXXXXXXXX

55.967.158

188.237

11.887.094

10/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.3.2

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8162
8172
8182

14.221.898
10.887.745
947.576

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

290.502.974

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8212
8222
8232
8242

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8272
8282
8292
8302
8312

13.992.027
8.958.243

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8322

224.147.090

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

66.355.884

(+)/(-)

286.221.245

XXXXXXXXXX

229.982.216

10.868.909

11/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8163
8173
8183

114.000
414.552

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

3.559.653

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8213
8223
8233
8243

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8273
8283
8293
8303
8313

88.907
106.004

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8323

2.930.362

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

(+)/(-)

3.860.205

XXXXXXXXXX

3.362.012

414.552

629.291

12/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.3.4

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8164
8174
8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8214
8224
8234
8244

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8324P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8274
8284
8294
8304
8314

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8324

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

25

958.620

958.620
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

175.747

191.724

367.471

591.149

WAARVAN
Terreinen en gebouwen

250

Installaties, machines en uitrusting

251

Meubilair en rollend materieel

252

591.149

13/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.3.6

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8166
8176
8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8216
8226
8236
8246

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8326P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8276
8286
8296
8306
8316

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het


boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

27

3.076.158

914.312
-1.436.177
2.554.293
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

2.554.293

14/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.4.1

STAAT VAN DE FINANCILE VASTE ACTIVA


Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8361
8371
8381

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8411
8421
8431
8441

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8471
8481
8491
8501
8511

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

565.006.567

565.006.567
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

280

565.006.567

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN


NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281P

Mutaties tijdens het boekjaar


Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8581
8591
8601
8611
8621
8631

(+)/(-)
(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281

XXXXXXXXXX

171.557.953

-30.155.846

141.402.107

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER


EINDE BOEKJAAR

8651

15/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.4.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar


Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8363
8373
8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar


Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

1.064

1.064
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

1.064

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN


NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar


Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8583
8593
8603
8613
8623
8633

(+)/(-)
(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

XXXXXXXXXX

9.734

9.734

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER


EINDE BOEKJAAR

8653

16/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN


DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden
maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het
een onderneming naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks

Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

NYRSTAR AUSTRALIA PTY LTD

31-12-2012

AUD

812.459.000

-10.708.000

31-12-2012

EUR

3.212.586

204.732

31-12-2012

EUR

61.375.119

2.975.299

Buitenlandse onderneming
Riverside Quay Level 2, Southbank Boulevard 1
3006 Southbank , Melbourne, Victoria
AUSTRALI
gewone aandelen

498.885.242

100

NYRSTAR GERMANY GMBH


DE814763733
Buitenlandse onderneming
Gladbeckerstrasse 413
45326 ESSEN
DUITSLAND
Gewone aandelen

100

NYRSTAR FRANCE SAS


FR63490837283
Europese vennootschap
Rue Jean Jacques Rousseau
59950 Auby
FRANKRIJK
gewone aandelen

415.770

100

17/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)


Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Niet-opgevraagd bedrag

51
8681
8682

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52
8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen


Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens n maand
meer dan n maand en hoogstens n jaar
meer dan n jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686
8687
8688

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Verkregen interestopbrengsten
Toe te rekenen koerswinsten op termijnposities

2.301.523
150.855

18/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR


Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL


Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
291.185.912
Bedragen

291.185.912

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal


Soorten aandelen
Gewone aandelen

Aandelen op naam
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

291.185.912

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen


Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal


Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

3.330.440

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen

3.330.440

Boekjaar

8761
8762
8771
8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
NYRSTAR NETHERLANDS (HOLDINGS) BV (3.330.439 aandelen)
NYRSTAR N.V. (1 aandeel)

19/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN


Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

Herstructureringsvoorziening
Voorziening voor jubileumpremies
Milieuvoorziening
Overige voorzieningen voor risico's en kosten

733.471
291.273
22.559.003
3.989.540

20/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)


Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar vervallen
Financile schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

Totaal der schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan n jaar doch hoogstens 5 jaar
Financile schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan n jaar doch hoogstens 5
jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar


Financile schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913
Codes

172.058
172.058

172.058
450.430.762
430.762
450.000.000

450.430.762

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financile schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op


activa van de onderneming
Financile schulden

8922

21/41

Nr.

BE 0865.131.221
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk


beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9
Codes
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar

9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN


Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden

9072
9073
450

Bezoldigingen en sociale lasten


Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076
9077

2.407.802

9.972.852
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen koersopbrengsten op intercompany lening
Over te dragen opbrengst CO2 rechten
Toe te rekenen interestlasten
Over te dragen opbrengsten - ontvangen voorschot Hermesfonds

10.914.182
539.976
8.116.700
300.000

22/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

2.604.960

2.632.340

569
544,5
788.639

574
555,5
804.506

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620
621
622
623
624

31.248.567
11.852.302
1.742.955
1.666.244
1.486.628

32.557.022
10.942.519
1.022.731
1.579.722
1.636.513

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen


Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)

635

-1.217.208

-485.810

9110
9111

254.730

84.740

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

9112
9113

119.537

Voorzieningen voor risico's en kosten


Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115
9116

2.091.226

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640
641/8

2.457.331
940.434

1.845.220
73.375

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde


personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

9096
9097
9098
617

28
24,7
49.005
2.169.699

29
24,7
48.732
2.127.242

1.300.460

23/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.11

FINANCILE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN


Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCILE RESULTATEN
Andere financile opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financile opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen en omrekeningsverschillen

9125
9126

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa


Geboekt
Teruggenomen

6510
6511

Andere financile kosten


Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter


Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

6560
6561

Uitsplitsing van de overige financile kosten


Wisselkoersverschillen en omrekeningsverschillen
andere financile kosten

142.857

142.857

173.686

658.942

0
104.890

830.587
82.469

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

24/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT


Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen

9134
9135
9136
9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren


Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138
9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vr belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
afschrijving belastingvrije kapitaalsubsidie
Verworpen uitgaven
Beweging belaste voorziening boekjaar 2013
Recuperatie fiscale verliezen
Recuperatie investeringsaftrek

861.629
861.629

-162.857
1.480.000
1.911.610
-1.409.438
-880.570

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties


Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties
Belaste provisies

9141
9142

Boekjaar

40.066.775
40.066.775

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties
Niet gereal. koerswinsten op lening met verbonden ondernemingen

9144

10.914.182
10.914.182

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN


LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde


Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

9145
9146

30.981.320
19.153.011

31.004.598
15.819.591

Ingehouden bedragen ten laste van derden als


Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147
9148

6.058.910

6.235.923

25/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN


Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE


ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan
Door de onderneming gendosseerde handelseffecten in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd

9149
9150
9151
9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161
9171
9181
9191
9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9162
9172
9182
9192
9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

3.522.628

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN


Volgende garanties zijn per 31 december 2013 bij Nyrstar Belgium N.V. van toepassing :
- douanegaranties voor 104.789 Euro.
- milieugaranties Balen en Overpelt (t.o.v. OVAM) voor 10.848.194 Euro.
- aandeelhoudersgarantie t.o.v. Nyrstar France SAS 28.175.624 Euro

26/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.13

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN
MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Voor de kaderleden werkzaam bij Nyrstar Belgium NV zijn er pensioensplannen van het type 'vaste last' en 'te bereiken doel'. De
pensioenvoordelen evenals de waarborgen in geval van overlijden en invaliditeit staan in functie van het verdiende loon. Zij
worden exclusief gefinancieerd met patronale bijdragen.
De net present value van de defined benefit obligation voor het pensioenplan van de kaderleden bedraagt 10,6 miljoen euro per
31 december 2013.
Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN


Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN


Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financile positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financile gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld
De onderneming heeft per 31 december 2013 voor 2.2 miljoen euro bestellingen ondertekend voor toekomstige investeringen in
materile vaste activa uit te voeren binnen 1 jaar en heeft een toekomstige contractwaarde ad 1.3 miljoen euro openstaan m.b.t.
operationele leases van bedrijfswagens, waarvan 0,5 miljoen euro vervallend binnen 1 jaar en 0.8 miljoen euro vervallend tussen
1 en 5 jaar.

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

27/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN


DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financile vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen

280/1
280
9271
9281

706.408.674
565.006.567

736.564.520
565.006.567

141.402.107

171.557.953

Vorderingen op verbonden ondernemingen


Op meer dan n jaar
Op hoogstens n jaar

9291
9301
9311

82.714.079

Geldbeleggingen
Aandelen
Vorderingen

9321
9331
9341

Schulden
Op meer dan n jaar
Op hoogstens n jaar

92.694.050

82.714.079

92.694.050

9351
9361
9371

453.159.063
450.000.000
3.159.063

452.727.221
450.000.000
2.727.221

Persoonlijke en zakelijke zekerheden


Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

28.175.624

29.449.213

Andere betekenisvolle financile verplichtingen

9401

Financile resultaten
Opbrengsten uit financile vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financile opbrengsten
Kosten van schulden
Andere financile kosten

9421
9431
9441
9461
9471

9.478.017
2.898

13.226.032
123.767

17.648.724

9.689.974

Realisatie van vaste activa


Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

9481
9491

9391

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING


BESTAAT

Financile vaste activa


Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen

282/3
282
9272
9282

Vorderingen
Op meer dan n jaar
Op hoogstens n jaar

9292
9302
9312

Schulden
Op meer dan n jaar
Op hoogstens n jaar

9352
9362
9372
Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN


Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financile positie
van de vennootschap
Nihil
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren, kan geen enkele info worden opgenomen in de staat vol 5.14

28/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.15

FINANCILE BETREKKINGEN MET


Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE


ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen


Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel


Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel


Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening


toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503
9504
Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)


Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd


binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061
95062
95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd


binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081
95082
95083

52.000

10.592

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

29/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.17.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING


Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is
om de volgende reden(en)
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin
haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt
In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3
van het Wetboek van vennootschappen, is voldaan
Vrijstelling wegens subconsolidatie zoals goedgekeurd door de algemene vergadering

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer
van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de
vrijstelling is verleend
NYRSTAR N.V.
BE 0888.728.945
ZINKSTRAAT 1
2490 Balen
BELGI

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:
NYRSTAR N.V.
Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel
BE 0888.728.945
ZINKSTRAAT 1
2490 Balen
BELGI
______________________________________
*

Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt,
enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als
dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

30/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 5.17.2

FINANCILE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGI MET DE
COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes

Boekjaar

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van
vennootschappen
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van
commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie
publiceert aan het hoofd staat

9507

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij


deze groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95071
95072
95073

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de


uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat

9509

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij


deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95091
95092
95093

223.400

10.592
45.000

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

31/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 6

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comits die voor de onderneming bevoegd zijn:

105

224

Staat van de tewerkgestelde personen


Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers


Voltijds

1001

485,6

465,5

20,1

Deeltijds

1002

80,8

69,5

11,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

544,5

516,3

28,2

Voltijds

1011

706.360

675.663

30.697

Deeltijds

1012

82.279

70.019

12.260

Totaal

1013

788.639

745.682

42.957

Voltijds

1021

40.901.604

38.910.818

1.990.786

Deeltijds

1022

4.343.533

3.619.611

723.922

Totaal

1023

45.245.137

42.530.429

2.714.708

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

1033

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

555,5

524,6

30,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

804.506

757.968

46.538

Personeelskosten

1023

44.746.359

42.013.585

2.732.774

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

32/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 6

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar


Aantal werknemers

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

492

77

549,3

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

466

76

522,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

26

26,7

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

471

65

519,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau


Mannen

120

lager onderwijs

1200

11,4

secundair onderwijs

1201

385

60

429,8

hoger niet-universitair onderwijs

1202

47

48,6

universitair onderwijs

1203

30

121

21

12

29,5

Vrouwen

30

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

3,8

hoger niet-universitair onderwijs

1212

14

20,7

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

157

14

167,4

Arbeiders

132

335

63

381,9

Andere

133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen


Codes

1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

49.005

152

2.169.699

Kosten voor de onderneming

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

24,7

33/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 6

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar


Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

205

24

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

10

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

14

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Totaal in
voltijdse
equivalenten

24,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1.

Voltijds

10
1

2.

Deeltijds

3.

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam

14,7

Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

24

28,2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

15

19,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beindiging van de overeenkomst


Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

Andere reden

343

17

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten


minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming

350

4,8

18,4

34/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar


Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten


laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

529 5811

31

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

16.202 5812

873

Nettokosten voor de onderneming

5803

1.478.746 5813

96.159

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

1.630.717 58131

105.897

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

39.805 58132

2.503

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

191.776 58133

12.241

Totaal van de minder formele en informele voortgezette


beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5821

123 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

7.310 5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

345.162 5833

231

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Totaal van de initile beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de


werkgever

35/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 7

WAARDERINGSREGELS
BOEKHOUDPRINCIPES EN WAARDERINGSREGELS
1.Oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging
Voor zover ze niet in de resultatenrekening van het boekjaar zijn opgenomen, worden deze kosten op de actiefzijde van de balans geboekt voor
het bedrag van de werkelijk gedragen of gemaakte kosten en uitgaven. In dit geval worden ze in maximaal 5 jaar afgeschreven.
2.Immaterile en materile vaste activa
De vaste activa komen voor tegen historische kosten, verminderd met de samengestelde afschrijvingen, berekend over de geraamde economische
levensduur van de betrokken activa, volgens de lineaire of degressieve methode.
De volgende levensduren worden gehanteerd:
Terreinen
Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Andere materile vaste activa

niet afschrijfbaar
10 tot 40 jaar
2 tot 10 jaar
3 tot 10 jaar
40 jaar

De aanschaffingen worden tegen kostprijs geboekt.


Vanaf boekjaar 2004 worden de intercalaire interesten niet meer in aanmerking genomen.
Herstellings- en onderhoudswerken worden in de resultatenrekening gedebiteerd.
Uitzonderlijke afschrijvingen worden toegepast op materile vaste activa met een beperkte gebruiksduur waarvan de boekhoudkundige waarde hoger
is dan de gebruikswaarde, dit ten gevolge van een technische, economische of technologische ontwaarding. Afschrijvingen of uitzonderlijke
afschrijvingen worden teruggenomen wanneer het voorheen toegepaste afschrijvingsplan een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad en dit
door gewijzigde omstandigheden.
3.Financile vaste activa
De effecten van deelnemingen worden geboekt voor hun aanschaffingswaarde, rekening houdend met de eventueel nog te storten bedragen. Een
specifieke waardevermindering wordt geboekt wanneer de evaluatie een duurzame minderwaarde aanwijst.
4.Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
De verbruiks- en hulpgoederen worden geboekt tegen hun aankoopprijs, waarbij de afnemingen gebeuren tegen de gewogen gemiddelde prijs. Bij
langzame omloop of buitengebruikstelling wordt een gepaste waardevermindering toegepast.
Sinds juli 2009 zijn de metalen - grondstoffen, goederen in bewerking en gereed product - niet langer eigendom van Nyrstar Belgium NV. Deze
voorraden die het voorwerp zijn van een dekking, onder meer op de internationale metaalbeurzen, blijven tegen aankoopprijs gewaardeerd in de
entiteit Nyrstar Sales & Marketing .
.
.
5.Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt. Als ze in vreemde valuta zijn opgesteld, worden ze voor hun tegenwaarde in
EURO tegen de koers van de dag van de aanschaffing geboekt. Op het einde van het boekjaar worden ze gewaardeerd tegen de laatste wisselkoers
van het boekjaar. Niet gerealiseerde koerswinsten worden volgens Belgische Boekhoudregels niet in de resultatenrekening opgenomen. Wat de
vorderingen betreft zijn de regels van waardevermindering vergelijkbaar met die voor effecten.
6.Geldbeleggingen
Onder deze rubriek worden de vorderingen in termijnrekeningen op kredietinstellingen en aangeschafte effecten volgens de marktopportuniteiten
of een tijdelijke wederbelegging van overtollige liquide middelen geboekt.
Ze worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of de beurswaarde voor genoteerde effecten en tegen de geraamde waarde voor niet genoteerde
effecten, indien deze laatste waarde lager is dan de eerstgenoemde.
7.Voorzieningen
Bij de aanleg van voorzieningen worden, naast de wettelijke ook de feitelijke verplichtingen ("constructive obligation") in aanmerking genomen.
Feitelijke verplichtingen ontstaan uit de handelingen van de onderneming waarbij:
-de onderneming aan andere partijen te kennen geeft, bepaalde verantwoordelijkheden te accepteren welke voortvloeien uit een patroon van in het
verleden gevolgde gedragslijnen, gepubliceerde beleidsregels of een voldoende specifieke actuele verklaring
-de onderneming als gevolg daarvan, bij die andere partijen een geldige verwachting heeft gewekt deze verantwoordelijkheden op te nemen
De bedragen van de voorzieningen worden verdisconteerd.
Voorzieningen voor pensioenen
De rustpensioenen die onder de verschillende verplichte pensioenregelingen verschuldigd zijn waaraan werkgevers en werknemers bijdragen, worden
in het algemeen ten laste genomen door extern gespecialiseerde instellingen. De bijdragen die voor het boekjaar verschuldigd zijn, worden in
het resultaat van die periode geboekt.
De aanvullende pensioenplannen die voor de betrokken ondernemingen verplichtingen scheppen, worden opgenomen in de voorzieningen die door
actuarile methodes worden berekend op basis van de vermoedelijke vergoedingen op het einde van de loopbaan.
8.Financile instrumenten
De onderneming gebruikt afgeleide financile- en commoditeiteninstrumenten om de blootstelling aan negatieve schommelingen van wisselkoersen te
beperken. De transacties die verricht worden op de termijnmarkt zijn niet speculatief van aard.
De afgeleide financile en commoditeiteninstrumenten die tot doel hebben de rele waarde van de onderliggende ingedekte elementen te
beschermen, worden initieel opgenomen tegen de transactiewaarde. Zowel de instrumenten als de ingedekte elementen worden nadien gewaardeerd aan
de rele waarde op de balansdatum, volgens het marktwaarde- vergelijkingsmechanisme ("Mark to Market"). Alle winsten en verliezen op de
ingedekte valutaposities worden onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening als financile resultaat.
Op de niet-ingedekte valutaposities worden enkel de verliezen opgenomen. Het principe van de marktwaarde-vergelijking is het berekenen van het
verschil tussen de transactiekoers en de slotkoers, contant ten opzichte van contant of termijn ten opzichte van termijn, afhankelijk van de
gebruikte transactiekoers.

36/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 8

JAARVERSLAG
NYRSTAR BELGIUM NV
Zinkstraat 1
2490 Balen
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VOOR HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013
Geachte Aandeelhouders,
Overeenkomstig artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de
activiteiten van Nyrstar Belgium NV (de ''Vennootschap'') met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
1. FEITEN EN ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het boekjaar 2013 was voor Nyrstar Belgium NV een werkjaar dat in belangrijke mate gekenmerkt wordt door een stilstand voor
grote onderhoud op rooster Fluo 5 voor een periode van 11 weken. De site Balen produceerde in 2013 in totaal 251.788 ton
cathode zink. De site Overpelt sloot het boekjaar 2013 af met een totaalproductie van 253.145 ton zinkmetaal.
De activiteiten van Nyrstar zijn onderworpen aan strikte veiligheids-, milieu- en gezondheidsnormen. Onze vestigingen in Belgi
zijn dan ook zeer sterk gengageerd op deze drie vlakken. Op vlak van veiligheid voerde het bedrijf in 2013 veel initiatieven uit.
Zo werden alle medewerkers opgeleid voor VCA, welk gecombineerd werd met de training Veilig Werken 2. Daarnaast werd ook
de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) gentroduceerd en er was intensieve aandacht voor de kwaliteit van de
werkvergunning. Op vlak van de Stilstanden werden de aspecten veiligheid en gezondheid zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd,
met als resultaat dat er geen enkel registreerbaar ongeval tijdens deze 77 dagen was. Er was tenslotte ook in 2013 een
campagne rond de veiligheid van mobiele arbeidsmiddelen (voertuigen). Deze verschillende veiligheidsinitiatieven dragen ertoe
bij dat de bewustwording omtrent veiligheid stelselmatig en zeker wordt omgebogen naar een verandering in gedrag.
Op vlak van milieu werd in 2013 de tweede fase van de bodemsanering in de woonwijken naast de sites Balen en Overpelt
uitgevoerd. Dit project maakt deel uit van een plan om historische bodemverontreiniging aan te pakken en omvat het verwijderen
van vervuilde gronden van 30 percelen, het bergen van deze gronden op de vergunde stortplaats van Nyrstar te Balen en het
opvullen van de ontgraven zones.
2. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING
Deze commentaar gaat uit van de balans na resultaatsbestemming en geldt bijgevolg onder voorbehoud van de goedkeuring van
de voorgestelde resultaatsbestemming door de aandeelhouders van de Vennootschap.
Het ontwerp van de enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudwetgeving.
Het boekjaar werd afgesloten met een balanstotaal van 881.523 KEUR en een te bestemmen verlies van het boekjaar van 1.865
KEUR.
Bedrijfsresultaat
De operationele activiteit van de vennootschap werd ongewijzigd uitgeoefend in de loop van dit boekjaar.
Vanaf 1 juli 2010 opereert de Vennootschap volgens het maakloonwerkovereenkomst met Nyrstar Sales & Marketing AG
('tolling agreement'). Dit maakloonmodel laat de Vennootschap toe zich te concentreren op operationele efficintie met minimale
blootstelling aan operationele en commercile risico's. De tolling agreement voorziet dat de Vennootschap een stabiele
vergoeding, in lokale munteenheid, ontvangt op basis van de operationele kosten met een marge. Vanaf 2014 werd de
operationele marge aangepast op basis van een referentiepunt-analyse van relevante sectoren in relevante regio's.
De operationele kosten zijn gestegen met 8.783 KEUR ten opzichte van de resultatenrekening over 2012. Toelichting met
betrekking tot de voornaamste wijzigingen :
''De aankopen grond-en hulpstoffen daalden met 2.029 KEUR. De belangrijkste verklaring hiervoor is de prijsdaling van zilver.
T.o.v. vorig jaar is de prijs gedaald met 1.667 KEUR.
''De diensten en diverse goederen stijgen met 5.503 KEUR. In 2013 heeft Nyrstar Belgium een geplande stilstand voor groot
onderhoud gehad van n van de ovens, daardoor zijn er onderaannemers ingehuurd. Verder werden ook voor de normale
onderhoudswerkzaamheden in 2013 meer uitgaven gemaakt.
''Bezoldigingen en sociale lasten stijgen met 258 KEUR.
''De afschrijvingen op vaste activa stijgen met 2.053 KEUR, deze stijging is grotendeels afkomstig van de afschrijving op anodes.
''De andere bedrijfskosten stijgen met 1.479 KEUR.
Deze stijging situeert zich grotendeels op het vlak van de onroerende voorheffing voor 633 KEUR, in 2012 konden we onze
kosten drukken door een ontvangen terugbetaling van onroerende voorheffing over kalenderjaar 2009 op materiaal en outillage.

37/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 8

Ook de andere bedrijfskosten nemen toe met 867 kEUR.


Financieel resultaat
Het financieel resultaat van de vennootschap ad 7.975 KEUR bestaat in hoofdzaak uit intra-groepsintresten:
''Intra-groepsintrestopbrengsten zijn 9.478 KEUR op een lange termijn lening in AUD en 3 KEUR intrest op rekening courant
posities binnen de groep.
De intrestopbrengsten op de lange termijn schuldvordering in AUD lopen sinds 1 maart 2011 op een gereduceerde hoofdsom ten
bedrage van 218.084 KAUD. ;
''Intra-groepsinterestkosten bedragen 17.649 KEUR op een lange termijn lening ad 450.000 KEUR verstrekt door Nyrstar NV op 1
juli 2012 voor een looptijd van 5 jaar;
Uitzonderlijk resultaat
Er werd een uitzonderlijke opbrengst gerealiseerd van 14.272 KEUR door het boeken van een terugname van een geboekte
uitzonderlijke afschrijving op de materile vaste activa.
Oorsprong van bovenvermeld uitzonderlijk resultaat:
In boekjaar 2008 werd een waardevermindering op de materile vaste activa voor 50.086 kEUR geboekt. De aanleiding voor
deze waardevermindering was de daling van de economische waardering van de Vennootschap, gecombineerd met sterk
verslechterde marktcondities in het tweede halfjaar van 2008. Dit nazicht voor de statutaire rapportering werd uitgevoerd in lijn
het ''impairment'' onderzoek uitgevoerd voor de 2008 Nyrstar IFRS geconsolideerde groepsrapportering.
Tijdens het boekjaar 2013 heeft de groep Nyrstar de economische waarde van haar smelters, inclusief de smelter te
Balen/Overpelt, herbekeken. Als gevolg van deze analyse heeft Nyrstar Belgium NV voor de statutaire jaarrekening haar
waardevermindering op materile vaste activa voor een bedrag van 14.272 kEUR teruggenomen. De terugname van
waardevermindering is berekend op de geaccumuleerde afschrijvingen dat de smelter zou hebben geboekt sinds 2008 had de
waardevermindering niet geboekt geweest.
Deze terugname van uitzonderlijke afschrijvingen is ook overgeboekt naar de belastingvrije reserves.
De uitzonderlijke kosten betreffen de aanleg van een voorziening voor uitzonderlijke risico's en kosten.
Belastingen op het resultaat
De belastingen op het resultaat bedragen 861 KEUR en houden verband met een Australische bronbelasting op
intrestopbrengsten. Deze roerende voorheffing werd ingehouden door de ontlener en dient door Nyrstar Belgium als forfaitaire
buitenlandse bronbelasting gerapporteerd te worden.
Balans
De vaste activa per 31 december 2013 worden voornamelijk gevormd door materile vaste activa met een netto boekwaarde van
82.017 KEUR en door financile vaste activa voor 706.419 KEUR.
De belangrijkste wijzigingen in de vlottende activa zijn de gedaalde handelsvorderingen ad 1.296 KEUR en de overige
vorderingen die met 10.321 KEUR gedaald zijn. Deze laatste daling heeft voor 9.035 KEUR betrekking op een afname in de
rekening courant met de treasury vennootschap van Nyrstar.
De belangrijkste wijzigingen in de passiva zijn ten eerste een toename van de belastingvrije reserves met 14.272 KEUR, in
verband met de materile vaste activa zoals hierboven toegelicht. De handelsschulden nemen af van 33.064 KEUR per
jaareinde 2012 naar 23.087 KEUR per jaareinde 2013. De overlopende rekeningen van het passief nemen af met 30.956 KEUR
welk in hoofdzake te maken heeft met lagere, niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten.
3.

BEHEERSING VAN RISICO'S , ONZEKERHEDEN EN HET GEBRUIK VAN FINANCILE INSTRUMENTEN

De doelstellingen en het beleid met betrekking tot beheersing van risico's en onzekerheden, alsook het gebruik van financile
instrumenten, waarvan melding wordt gemaakt in VOL5.13 van de jaarrekening, worden uitvoerig besproken in het 2013
jaarverslag bij de geconsolideerde groepsrekeningen van Nyrstar NV. Het kan worden geraadpleegd op de webstek van Nyrstar
NV : www.nyrstar.com .
4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na datum van afsluiting van het boekjaar te vermelden.
5. INLICHTINGEN OVER OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK
KUNNEN BE#?NVLOEDEN
Er zijn geen belangrijke inlichtingen te vermelden.
6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
In boekjaar 2013 heeft de Vennootschap een aantal werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd om de
productieprocessen verder te verbeteren.
7. BIJKANTOREN
Nyrstar Belgium heeft geen bijkantoor.
8. WIJZIGINGEN IN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

38/41

Nr.

BE 0865.131.221

VOL 8

Tijdens het boekjaar 2013 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het maatschappelijk kapitaal.
9. KAPITAALSUBSIDIES
Tijdens het boekjaar 2013 heeft de Vennootschap vanwege het Vlaams Agentschap Ondernemen de toezegging ontvangen voor
een kapitaalsubsidie ten bedrage van 1 miljoen EUR in verband met strategische investeringen tijdens de komende jaren. Een
eerste schijf van 30 % van deze kapitaalsubsidie werd in de loop van 2013 gestort.
10.

BELANGENCONFLICT (ARTIKEL 523 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Tijdens het boekjaar 2013 werden geen transacties of beslissingen genomen die een bekendmaking vereisen volgens artikel 523
van het Wetboek van Vennootschappen
11. RESULTAATSVERWERKING (IN EURO EENHEDEN)
Het boekjaar werd afgesloten met een te bestemmen verlies van het boekjaar van 1.865.345,47 euro. Dit verlies wordt in
mindering gebracht van het overgedragen resultaat van het vorig boekjaar.
De overgedragen winst per 31 december 2013 bedraagt met inachtname van hoger aangehaalde resultaatsverwerking aldus
23.817.405,75 euro.
12. KWIJTING
De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders van de Vennootschap om de hierbijgevoegde enkelvoudige jaarrekening te
willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de Commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar
Balen, 2 april 2014
Namens de Raad van Bestuur,

___________________________
Fred Hornung
Bestuurder

39/41

40/41

41/41