Vous êtes sur la page 1sur 9

7.01.

2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

Smolar:Wciniewiemy,
czyTuskniebdzietylko
dzwonkowymEuropy
OpublikowanenaKrytykaPolityczna(http://www.krytykapolityczna.pl)

Smolar:Wciniewiemy,czyTusknie
bdzietylkodzwonkowymEuropy
UE PytaMichalski,07.01.2015
Tweet
zdj.EuropeanCouncil(CC/Flickr.com)
CzyszefRadymwiwjzykueuropejskim?
zdjecie_fire
zdj.EuropeanCouncil(CC/Flickr.com)
PytaMichalski
off
CzyszefRadymwiwjzykueuropejskim?
CezaryMichalski:WybrDonaldaTuskanastanowiskoprzewodniczcegoRady
Europejskiejstasitrochalibidlabrakuwyrazistychpostaciidoktrynypolityki
europejskiejwPolsce.Tymbardziejwartosizastanowi,jakstrategiTusk
bdziewBrukselirealizowa.Tymbardziejezostawybranyprzezpodmiotyo
sprzecznychinteresach.Cameronmanadziej,ejakopolitykzkrajupozastref
euroTuskbdziespowalniajejwewntrznintegracj,aWielkiejBrytaniipozwoli
nawikszniezaleno,ebynieopuciaUE.NiemcyiFrancjaprzeciwnie,licz
nato,eTuskbdzieakceptowagbszintegracjstrefyeuroipomoe
zdyscyplinowaLondyn.OrbanpoparTuska,uwaajc,enadalbdzieonosania
Wgryprzedizolacjczysankcjami.Jakwtejsytuacjimoesizachowakto,kto
jakopremierRPuwaa,epolityknaleyprowadzibezwizjiczyprojektw,ktre
mogybyliderapolitycznegoczynimniejplastycznymimniejefektywnie
reagujcymnakolejnekryzysy?

AleksanderSmolar:NajwikszewyzwaniedlaDonaldaTuskafaktyczniestanowi
pogodzenie,zharmonizowanie,wybrpomidzyowymisprzecznymiinteresami,ktre
pozwoliynajegowybr.Niewykluczam,eczoowrolwnominacjiTuskaodegrana
finiszuwaniepremierWielkiejBrytanii,ktryjakopierwszywspargopublicznie.Ato
postawiopaniMerkelwsytuacji,wktrejniemoganiezaakceptowatejkandydatury.
MimoiTusknieby,jaksiwydaje,jejpierwotnymwyborem.Byoprawdopodobniew
Berlinieprzekonanie,enaczeleUniipowinienstanjakipolitykzestrefyeuro.Zuwagi
nato,ejelidziprzedEuropstajekoniecznostrukturalnychreform,zmian,
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

1/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

zdynamizowaniapolitycznegowysikudotyczytoprzedewszystkimstrefyeuro.Alepoza
tymtrochanegdotycznymwymiaremdynamikipoparciadlaTuska,istotnrolwjego
wyborzeodgrywaatakewiadomo,ektoznaszegoregionumusizajmowawane
stanowiskowstrukturachUE,takezewzgldunakoniecznopenegozintegrowania
Unii.

Wtymkontekciemwiosiraczejojakimpolitykuzkrajwbatyckich,ktrew
eurostrefiejus.

Jednakparytetregionalnybytubardzowany,takjakwczeniejparytetpciigrupy
politycznejprzywyborzeszefowejunijnejdyplomacji.Najbardziejistotnejestjednakto,
czyprzywyborzeTuskaodgrywarolczynnik,ktrybydecydujcyprzypoprzednich
nominacjachczoowychpostacieuropejskich,zwaszczawmyleniuwielkichpastw.
WwczaszarwnoNiemcy,jakteFrancjaiWielkaBrytaniawsposboczywisty
zainteresowanebyyrenacjonalizacjpolitykieuropejskiej,przedewszystkimpoprzez
ograniczeniewpywwKomisji,aletakeinnychinstytucjiwsplnotowych.

EpokapoDelorsie.

Chodziooto,ebyniedopucidoponownegopojawieniasinaczeleinstytucji
wsplnotowychkogotakiegojakDelors,ktrytebyskdindmoliwytylkodziki
poparciuzarwnoMitterranda,jakteKohla.

Onijednakwtedystawialinagbszintegracjibudowsilniejszychinstytucji
wsplnotowych.CiglewduchutradycjiUEjakoinstytucjonalnejformypojednania
francuskoniemieckiego,atrochtakefrancuskoniemieckiejdominacjina
kontynencie.

PniejnaczeleinstytucjiwsplnotowychpojawilisijednakBarrosoiVanRompuy,
ktrychpozycjabyazresztbardzorna.OileoBarrosowszyscyszybkozapominaj
alboniewspominajgonajlepiej,toVanRompuycobdzierwniewanedlanaszej
analizypozycjiimoliwejpolitykiTuskanastanowisku,ktrepoVanRompuy'uprzej
mimoenapozrbyatopostaenigmatyczna,bezwielkiegodowiadczeniawpolityce
europejskiej,okazasibardzosprawnymnegocjatorem.ZatemwprzypadkuTuska
najwaniejszympytaniemjest:czyjegowybrnieoznacza,enajwikszepastwa,wtym
przedewszystkimNiemcy,wciniestarajsi,abynaczeleUEniepojawiasiadna
bardzosilnaposta,adenliderbudujcywikszsuwerennoinstytucjiwsplnotowych
dzisiajgwniewobecBerlina.

ebyniepojawisiadennowyDelorszwizjUnii,ktraprzekraczapoziom
doranychnegocjacjipomidzypolitykaminajsilniejszychpastwnarodowych.Aby
zaegnywanapoziomiezupenieminimalnymkolejnepojawiajcesiwEuropie
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

2/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

kryzysy.

TakaminimalnawizjapolitykiwsplnotowejtumaczyabywybrprzezLondyn,Berlini
Paryczowieka,oktregoproblemachjzykowychwszyscywiedzieli,iktryjestzkraju
niewchodzcegowskadstrefyeuro.DziTuskuczyniwiele,ebyugruntowaswj
obrazjakoczowiekadobrzewadajcegojzykiemangielskim.Alejzyk,ktryjest
potrzebnywsubtelnychnegocjacjach,kiedykoniecznejestwyszukiwaniezgrabnych
formumogcychpokryrniceintereswczywartoci,tocozupenieinnego.Zatem
najwaniejszepozostajepytanie,czyDonaldTuskuzyskapoparcienajsilniejszych
pastwUEjakomoliwysilnylider,czytezostawybranyjakosabypolityk,jedynie
prowadzcyobrady.Natopytanienieznamyjeszczeodpowiedzi.Niewiemytejeszcze,
wjakisposbsamDonaldTuskpostanowizinterpretowawasnpozycj.

Tymbardziej,ejednoczeniezpokryzysowrenacjonalizacjipojawieniemsi
nowychproblemwgeopolitycznych,ktreteprowokowaydouruchomiania
tradycyjnychpolitykBerlinaczyParya,mielimypodmuchnadzieizwizanyz
wejciemwycierozwizatraktatulizboskiego.JuSchulzdeklarowa,e
wykorzystajedowzmocnieniainstytucjiwsplnotowych.Ostatecznieprbujeto
robiJuncker.Zatemwcijestnapiciepomidzyrenacjonalizacjiprbami
wzmocnieniainstytucjiwsplnotowych.PoktrejstronieopowiesiTusk?

KryzysUniiwywoujeprbyposzukiwaniaodpowiedzipostronieinstytucjiwsplnotowych.
AletakepastwanarodoweniechcoddawadzywEuropienajsilniejszemuspord
nich,czyliNiemcom.ZkoleiNiemcyobawiajsiwinstytucjachwsplnotowychkoalicji
FrancjizWochamiiinnymipastwamiPoudnia,ktrawybierzeinnykurswpolityce
gospodarczejispoecznejUnii.Istotnernicepomidzypolitykamieuropejskichpastw
narodowychmamytewpolitycezagranicznej.Stdkoniecznoposiadaniajakiej
politykiwsplnotowej,poprzezktrmonabyternicenegocjowa.Jelichodzio
Junckera,toonodwielujulatnaleadooryginalnychimocnychpolitykwUnii,
majcychzarwnokompetencje,jaktewolpolityczniprojektyzmian.Waniedlatego
tenpolitykzmikrokrajumgmiewpywnacapolitykUE.Jednoczeniejednak
JunckerjestzbytjednoznacznieutosamianyzwizjEuropyfederalnej,ktradzinie
cieszysipopularnoci.GeneracyjnieJunckertenaleydostarejUnii,ktranie
powrci.Trzebaszukanowegopokoleniapolitykwinowychpomysw.Nowych
odpowiedzi.

TuskbydlaUniicennyzapewniajcstabilnopolitykipolskiejipolitykiUEw
caymnaszymregionie.DzikiniemuWarszawawciniejestdrugim
Budapesztem,cocakowicierozsypaobypolitycznsolidarnownaszym
regionie.AlezdrugiejstronyTusk,szczeglnieponieudanejwrzutcezdat
wejciaPolskidoeurostrefy,juoddawnakomunikujesizpolskopini
publicznwyczniewjzykurenacjonalizacji.

OdsamegopocztkuwraliwoTuskanaproblematykeuropejskijegokompetencjew
tymobszarzebyyograniczone.Onnigdynieposugiwasijzykiemeuropejskim.A
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

3/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

wpadkazdatwprowadzeniaeurotymbardziejprzyspieszyajegoewolucj.Japamitam
jegoszokujcwswejformiewypowieddlamediw,gdzieonpowiedzia,ewpolityce
europejskiejnajwaniejszadlaPolskikwestiatokasa.Brutalnotegosformuowania
monaoczywicieskadanakarbkampaniiwyborczej,ktrasiwwczastoczyaido
ktrejPOzaangaowaopolitykwreprezentujcychjwEuropie.Wtamtejkampanii
wyborczejwziliudziaLewandowskiiBuzek,obajprzedstawieniwyczniejakoci
politycyPlatformy,ktrzyzapewniodpowiednidopywrodkwfinansowychdlaPolski.

Tusknigdyniebypolitykiemeuropejskim,niemylawkategoriachUnii.

Waniedlatego,wydajesi,politycyzduychpastwUE,ktrzywspieralikandydatur
Tuska,nieznalelizbytduomateriauobciajcegogo,ebybyadwokatem
silniejszejpolitykiwsplnotowej.Pozajednymmoewymiarem,znaczcym.Toproblem
politykieuropejskiejwobecRosji,gdzieTuskjestzwolennikiemwikszejeuropejskiej
solidarnociiwzmacnianiamechanizmwwsplnotowych.Takedlatego,etutaj
zarwnointeresPolski,jaktecaatradycjapolskiejpolitykisoczywiste.Mona
powiedzie,ePolskaodgrywaaistotnrolweuropejskiejpolitycewschodniejzarwno
wwczas,kiedyJanukowyczzerwarokowaniawsprawieumowystowarzyszeniowej,
poprzezcarewolucjMajdanu,apomoment,kiedyPutinwodpowiedzinaofensyw
ukraisknaDonieckiugask,naprbodbicietychterenwzrkseparatystwi
wspierajcychichsirosyjskich,dokonaswoistegosprawdzeniakart.Idoprowadzido
rozbiciasiukraiskichukazujcjednoczenieograniczeniazachodniejpolitykiwspierania
siwolnociowychnaUkrainie.

TobyociglewykorzystywanieprzezPolskpotencjauPartnerstwaWschodniego.
BudowanegowczeniejprzezSikorskiegoiBildta,przyczymSikorskimia
politycznzgodiosonTuska.

WrosyjskiejkrytyceUniiEuropejskiejPartnerstwoWschodniezawszeodgrywaorol
koniatrojaskiego,przypomocyktregoUniawaciwieporazpierwszywystpiazjak
wizjwsplnejpolitykizagranicznej.Oczywicietobyocelowotrochprzesadzone,bo
np.objtepartnerstwemUkrainaiGruzjauwaay,etojestraczejobnieniepoziomu
zaangaowaniaUnii,bezgwarancjirozszerzenia.JednakPartnerstwoWschodnie
odegraowanrol.ByoprbinstytucjonalizacjidugofalowejpolitykiUEwjakim
obszarze.Pozostajcczstowsprzecznocialboidcdalej,nisumatradycyjnychpolityk
narodowychwtymobszarze,np.politykiwschodniejBerlinaiParya.AletakeLondynu,
ktrychtnieskadarnedeklaracje,alezdziaaniamibyojugorzej.Kiedyjednak
Putinpowiedziasprawdzamudaremniajcukraiskofensyw,wrczrozbijajc
zdolnocibojoweukraiskiejarmii,mielimywetowielupastweuropejskichwobec
bardziejofensywnejpolitykipolskiej.IniechodzitutylkookrajeEuropyZachodniej,bo
takeCzechy,SowacjaczyWgryreagowaynakryzysukraiskiinaczej,nikraje
batyckie,SzwecjaiPolska.StdpewnaizolacjaPolskiizmarginalizowanienasw
rozmowachnatematUkrainy.Prezydentsugerowawjednymzwywiadw,eodsunicie
nasodstourokowabyowynikiemdecyzjisamychUkraicw,cojednakwydajesi
maoprawdopodobne.OczywiciedlaUkraicwpriorytetembyaosonazestrony
najsilniejszychpastwzachodnich,aletonieonichcieliodsuniciaPolskiodstou
negocjacji.
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

4/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

JakiepolemanewrumaterazDonaldTuskwtymobszarze.Bdcwdodatku
szefeminstytucji,ktrareprezentujeraczejpolitykinarodowewobecpolityki
wsplnotowej?

Jestobszar,wktrymsamTuskmiapewnekoncepcjedotyczcepolitykieuropejskieji
usiowajeforsowa.Tojesteuropejskapolitykaenergetyczna.Ontutajmoeodegrana
swoimnowymstanowiskubardzopozytywnrol.SsiyiinteresywEuropie,ktre
odpowiedniokoordynowanemogdoprowadzidorealizacjitejwizjiDonaldaTuska,
moeniewjejnajbardziejmaksymalistycznejformie...

...czyliwsplnegozakupugazuprzezjedeneuropejskipodmiot...

...aleprzeciwstawieniasirelatywnemumonopolowirosyjskiegodostawcypoprzezpen
koordynacjisolidarnonabywcwzestronyUniiEuropejskiej.Natomiastproblemz
DonaldemTuskiemjesttaki,eonniebardzonadajesidokontynuowaniatypu
przywdztwa,ktrereprezentowaHermanVanRompuy.VanRompuybysubtelnym
politykiemwyspecjalizowanymwposzukiwaniukonsensusu.Iwtejrolisisprawdza.
Tusknienadajesi,moimzdaniem,nategotypuprzywdc.WkadymraziewPolsce
niebyczowiekiemposzukiwaniakonsensusuczynegocjatorem.Moebynimw
wymiarzestosunkwzPSLem,aletobyobardzoatwewporwnaniuztypemkonfliktw
interesw,ktretrzebanegocjowawEuropie.TalentTuskato,popierwsze,kampanie
wyborcze.Zwracaniesidowielkichmas.Onpotrafisiposugiwajzykiemjaksam
mwiagodnegopopulizmu.

Takichmas,doktrychmonasiwEuropiezwracazpozycjiPrzewodniczcego
RadyEuropejskiej,ebyjewjzykuagodnegopopulizmuostrzegaprzed
populizmemtwardszym,takjakwPolsceTuskostrzegawyborcwprzedPiSem,
jeszczechybaniema.Walkaproeuropejskiegopolitycznegomainstreamuz
FrontemNarodowym,UKiPem,DieLinke...rozstrzygniesiwwikszymstopniuna
poziomiepolityknarodowych.

TotetentalentuwodzeniawyborcwsiTuskowinieprzyda,szczeglniebiorcpod
uwagstanowisko,jakieonsprawuje,niebdcewynikiempowszechnychwyborw,ale
negocjacjiliderw.ZdrugiejstronyTuskbykilerem,potrafieliminowakonkurentwi
cakowiciezapanowanadparti.Natomiastniepamitamwypadku,ebyonsi
sprawdziwprowadzeniunegocjacjispoecznych.Syszaemraczejopinie
przedsibiorcwizwizkowcw,ebrakbyouniegojakiegokolwiekzaangaowaniaw
negocjacjetrjstronne.Awgranicachpastwanarodowegokomisjatrjstronnajesttym
gwnymforumnegocjowaniakompromisupomidzygwnymisiamispoecznymi.W
okresiejegowadzykomisjatrjstronnawogleprzestaaistnie.

http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

5/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

Wpierwszymangielskojzycznymwywiadzie,gdzieDonaldTuskbudowawasny
wizerunekjunapotrzebyswojejnowejeuropejskiejfunkcji,mamydwie
autodefinicjerzuconenibymimochodem,alewrzeczywistocibardzowiadomie.
Pierwsza:jestemzGdaska,miastahanzeatyckiego.Tojestmie,boodnosisi
domoenajciekawszejeuropejskiejtradycji.AleTuskpowiedziatewtym
wywiadzie,efascynujesihistoriantyczn.Jakwiemyzpublicznychniedyskrecji
JanaRokityczyJanuszaPalikota,oznaczatowjegowypadkugwniefascynacj
rozmaitymitriumwiratamiiprewencyjnymlikwidowaniemsikonkurentwdo
wadzywstaroytnymRzymie.DoUniibardziejpasujetradycjahanzeatycka,ni
mordowanietriumwirw,aleniewiemy,ktrfascynacjbdzierozwijaTusk.

WBrukseliniemapolanatriumwiraty.PozasytuacjDelorsa,ktrymiapoparciedwch
gwnycheuropejskichpolitykw,czyliKohlaiMitterranda.Onichwdodatkuniemg
obali,zresztrazemzbudowalibardzokoherentnyorodekwadzywzmacniajcyEurop
przyjednoczesnymrealizowaniunegocjowanychintereswnarodowychobutychkrajwi
resztyUnii.Onistanowiliswoistytriumwirat,alenieantyczny.TobyaoFrancja
Niemcy,naktrDelorsskutecznienarzucipewnkomponentwasnejwizjiEuropy.

Wanie,nietylkorozgrywaniakolejnychkryzyswwceluzbudowaniawasnej
pozycji,alewizji,ktrejTusksitakbardzowystrzega,przynajmniejwpolityce
polskiej.

Delorsbypolitykiemfrancuskimmajcymsilnezapleczewdwchkluczowychkrajach
UE.Tuskjestsabymuczestnikiemkadegomoliwegoporozumienia.Nawetjelibybyw
staniezbudowaporozumieniesilnychpastw,tebdziewnimtrochtakjakJuncker
uczestniczyjakoreprezentantpastwasabszego,niecobardziejmarginalnegoz
punktuwidzeniatychnajsilniejszychpodmiotwUE,dojakichnaleNiemcy,Francjai
wciWielkaBrytania.WdodatkuJunckermaogromnydorobekikompetencjejako
politykeuropejski,aniejedyniepremierLuksemburga.WprzypadkuDonaldaTuska
trudnosobiewyobrazi,eonpotrafizbudowaporozumieniepomidzysprzecznymi
koncepcjamibrytyjskimiifrancuskimi,francuskimiiniemieckimialboeuropejskiego
PoudniaiPnocy.Dotegodochodzjeszczewyrazistepogldyisilnaosobowo
modegopremieraWoch.

ebywtymwszystkimzaistnie,DonaldTuskmusiabywoycowicej:swojwizj
Europy,koncepcjerozwizaniajejnajwaniejszychproblemw.Iwoknichbudowa
koalicje.Onoczywiciemoetekompetencjeeuropejskiewypracowa,jategonie
wykluczam,mamnawettaknadziej,aledotejporyniebyznanyztegotypu
zainteresowa.Niebudowanawetwoksiebieorodkadoradczego,ktrybygowte
europejskiekompetencjewyposay.Adrugimbiegunemjestryzykozredukowaniagodo
technicznejroliosobyprzewodniczcejobradom.Mwicwbardzoprzerysowanysposb,
trzymajcejdzwonekiwygaszajcejparnieistotnychswpoprzedzajcychspotkanie.
Majcejconajwyejwpywnaporzdekobrad.JeliDonaldTuskchciabysista
ambitniejszymprzywdc,musimiedozaproponowaniawasnstrategi,wasnwizj
rozwizaniaproblemwUniiczyeurostrefy.MarioDraghiokazasitegotypuszefem
EuropejskiegoBankuCentralnego.Onwpewnymmomenciewszedwkonfrontacjz
najsilniejszymipartneraminiemieckimiiodwoujcsidoinnychpodmiotw,alebez
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

6/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

wywracaniastolika,narzuciswojkoncepcjaktywnejpolitykifinansowejEBC.

Iuratowaeuro.

TegotypuaktywnapolitykawymagajednakklarownejwizjiEuropy.Atakezdolnoci
pozyskiwaniatrwaychsojusznikw.JaknarazietrudnouDonaldaTuskadostrzectakie
koncepcjeitakieumiejtnoci.Aletojestpolitykzdolnyiwielokrotniezaskakiwa,wicnie
chcniczegoprzesdza.Onszybkodostrzeespecyfiktegonowegomiejsca,wktrym
przyszomuterazuprawiapolityk.Iniewykluczam,eznajdzieodpowiedzidla
problemw,ktreprzednimstaj.

Acobdzie,jeliDonaldTuskbdziewBrukselikontynuowaswojpolskmetod
politycznfascynacjhistoriantyczn,naszbardzouproszczonwersj
makiawelizmu?Np.pomoeMerkeliCameronowiwykoczyJunckerai
osadziKomisj.Uzna,ewtensposbstaniesitaknieodzownywgrach
midzyduymipastwami,ebdzieichkandydatemnakolejnegoszefaKomisji.A
poniewaAngliaiFrancjabdzajteswoimiwewntrznymiproblemami,poprzez
tnieodzownoTuskstaniesicesarzemEuropy.Tametodapolityczna,ktr
onzpowodzeniemstosowawPolsce,przeniesionadoUniiEuropejskiejmoej
jeszczebardziejosabiirozbi.NawetjeliTuskrzeczywicieuwaa,edziki
swemubrakowinaiwnoci,ktrazdaniemjegoijegodoradcwcechujepono
Junckera,Schulza,CohnBendita...,onbybyskuteczniejszymlideremUE.

Tojestdoprawdopodobne,ejelionbyrzeczywicieprbowakontynuowaw
BrukseliswojmetodpolitycznwypracowanwPolsce,tobdzieosabiaKomisjijej
szefa.Istotnie,onzawszeszukakonkurenta,ktregotrzebazniszczyalbowepchnw
jakikt.Aletametodazastosowanawpolityceunijnejniemaszansy.Draghiemuonnie
moewielezrobi,boniemasilnychkompetencjiwkwestiachekonomicznych.ADraghi
stasiaktorempolitykieuropejskiejwaniejszymodJunckera,botoonprzezostatnie
latazbudowaszanseprzetrwaniastrefyeuro.

Jawierz,eTuskmanadziejstasinieodzownym.Tojestwanarecepta,monaw
tensposbwzmocniswojpozycjisyszalnowasnegogosu.Kiedystaniesi
nieodzownymzwaszczadlanajwikszychpastw,niebagatelizujcmniejszych,bo
moliwowetowaniaiblokowaniaposiadajtekoalicjemniejszychpastw.Alewtakim
razietrzebazadapytanie,jakiesmerytorycznepropozycjeDonaldaTuska,ktreoka
siatrakcyjnedlatychwikszychpastwdotegostopnia,eonepjdtdrog,bd
chciayrealizowajakiekompromisy,koncepcjezaproponowaneprzezTuska,ebd
gotowezjakiegopowoduzapacizajegoidee?Jakiesjegopomysyodblokowujce
istotnerniceintereswwEuropie?

Teideeitepomysytrzebamie.Tuniewystarczywskazywanieilikwidowanie
konkurentwdowadzywcelurozbudowaniawasnejpozycji.Wpolityceeuropejskiej
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

7/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

takiepostpowanienarazitylkoTuskanamieszno.Bardzoszybkozostanie
zauwaonejakotakatrochbarbarzyska,trochjaowastrategia.

Tuskmoeuwaa,ejegoprzewagjestwanieto,einnepodmiotyiosobyw
Uniimajrnemetafizyczne,ideologiczne,substancjalnepozycjei
przekonania,takeodnonienajwaniejszychproblemwUE.Tymczasemonjest
plastyczny,dynamiczny,makiaweliczny.Bdziemocnowchodziwkady
kolejnykryzys,zmieniajcsojusznikw,pokazujcdoranerozwizanianastawione
jednaknaprzetrwanieUnii.Togouczyninieodzownym.

Monapowiedzie,etymsitekierowaVanRompuy.Odkryzysudokryzysustarasi
negocjowaizapobiegarozpadowiUniiorazstrefyeuro.Ogrywamniejszrol,ni
Draghi,aletoonidwajzachowalikoherencjWsplnoty.TerazjeszczeTusknieposiada
aniichumiejtnoci,anikompetencji.Pytanie,ktrebymmuzadabrzmiaoby:jakajest
Twojakonkretnareceptaprzekadajcasinarnewybory,ktreUniczekaj?.W
gruncierzeczySienkiewiczzdefiniowapanuwostatnimwywiadziepolitykprowadzon
przezTuska.Tojestpolitykamaychkrokw,rozwizywaniaproblemw,ktresi
pojawiajzdnianadzie,anieichantycypowania.Aleprojekteuropejskijestzbyt
zoonyizbytskomplikowany.PewneproblemyUniimajrdastrukturalne,ichsinie
darozwizanazasadziereagowanianadoranykryzys.Tutrzebaantycypowakryzysy,
bojelisiimniezapobiegnie,toUniabdziewstaniepermanentnegozagroenia
kolejnymkryzysem,jelinierozpadem.

ZresztrwniewPolsceczystozachowawczapolityka,ktrejDonaldTuskhodowa
ujawni,zpewnymopnieniem,swojewysokiekoszty.ZnamypozytywypolitykiTuska
jakopremiera.Rzeczywicie,zapewniwieloletnistabilnopolityczn.Niedopuci
radykawdowadzy.Doceniamtoosignicie.Alecenjegorzdwtepoznamy,
monanawetdoprecyzyjniepowiedzie,kiedy.Wwczas,gdyskoczsipienidzez
nowegobudetuUnii,zktrychPolskajeszczewogromnymstopniuskorzysta.Izaczn
siujawniaskutkikryzysudemograficznego.Czyligdzieporoku2020.Aleoczywicie
teniejestpewne,ebdziewwczasistotnezaamanieczyzwolnienietempawzrostu.
Boznwmogsipojawinoweszanse.Atakenowerdakryzysugdzieindziej,co
znwpozwoliprzedstawiPolskjakozielonwysp.

WracajcjednakdoUniiEuropejskiej,tomyjestemydzinatakimetapie,edokadnie
wiemy,naczympolegajnajwaniejszeproblemy.Inarynkuideisrnepropozycje
rozwiza.GdziesitutajlokujeTusk?Jeliniepotrafiodpowiedzienatopytanie,
bardzoszybkookaesi,eniemajctetalentwikompetencjiVanRompuy'abdzie
tylkodzwonkowym,odpowiedzialnymzawmiarsprawnyprzebiegkolejnychposiedze
RadyEuropejskiej.

AleksanderSmolarur.1940,politolog,prezesFundacjiim.StefanaBatorego,czonek
radyEuropeanCouncilonForeignRelations(thinktankupracujcegonarzeczpolityki
zagranicznejUE)orazzastpcaprzewodniczcegoRadyNaukowejInstytutuNauko
CzowiekuwWiedniu.
http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

8/9

7.01.2015

Smolar:Wciniewiemy,czyTuskniebdzietylkodzwonkowymEuropy

Promowany:
Promuj
PolubDziennikOpiniinaFB
AdresURLrda:http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150107/smolarwciazniewiemyczytusk
bedzierealnymlideremczytylkodzwonkowym

http://www.krytykapolityczna.pl/print/24123

9/9