Vous êtes sur la page 1sur 12

Sprekende Cijfers

Kwartaalbericht Q4
Woningmarkt
Nederland

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Inhoudsopgave
Inleiding

Sprekende Cijfers Nederland

Aanbod

Vraagprijzen

Verkopen

Woningmarktratio

Looptijden

Verkoopprijzen

Verkoopprijzen per vierkante meter

Conclusie

Bijlagen

Doel en onderzoeksverantwoording

Begrippenlijst

10

pagina 1 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Inleiding
In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen
op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept
waarin vraag, aanbod, looptijd en prijs samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze
uitgave staan de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2014 centraal.
Sprekende Cijfers voorziet iedereen die genteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel
van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg van informatie. De gebruikte data in deze rapportage
betreffen een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging
van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de
landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting wordt voor zeven regios een
verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande
woningmarkt wordt in diverse regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt.
Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De
Sprekende Cijfers Woningmarkten rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede,
Noord-Holland en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner.
Het vertrouwen in de markt is in jaren niet zo hoog geweest, echter het groeiende vertrouwen vlakt nu
af. Per 1 januari 2015 zijn de financieringsmogelijkheden verder beperkt en later dit jaar daalt het
grensbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie. Een toename in het aantal
eenpersoonshuishoudens en ouderen heeft bijgedragen aan een forse stijging in het aantal verkochte
appartementen. De bevolking in de Randstad groeit, wat bijdraagt aan een sterkere woningmarkt in
vergelijking met het buitengebied. Het topsegment van de woningmarkt heeft het nog altijd lastig.
Mede door een lagere loan to value, loan to income en het verplicht aflossen is de markt voor
duurdere woningen klein.
Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen.

Shirley Brcker MSc


Research Manager Dynamis B.V.

pagina 2 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers Nederland


Aanbod
Aan het begin van 2015 staan in Nederland 208.462 bestaande woningen te koop. In vergelijking met
1 oktober 2014 is sprake van een daling van 2%, oftewel 4.182 objecten. Het aantal verkochte
woningen is in de voorbije drie maanden groter dan het aantal nieuw in de verkoop geplaatste
objecten. Dit heeft een dalend aanbodcijfer tot gevolg. Verder geeft een dalend aanbodcijfer en een
toename in het aantal verkopen een betere marktverhouding aan. Echter, regionaal zijn nog altijd
grote verschillen waarneembaar. Met name in de Randstad is, door onder andere een groeiend aantal
inwoners en relatief minder beschikbare woningen, sprake van een krappere woningmarkt. In het
oosten en noorden van Nederland is sprake van lagere bevolkingsgroei of zelfs krimp, waardoor de
marktverhouding tussen vraag en aanbod vaak verder uit elkaar ligt.
Op 1 januari 2015 staan 61.747 vrijstaande woningen te koop, dit is 30% van het totale
woningaanbod. In n kwartaal is het aantal beschikbare objecten van dit woningtype met 1,8%
gedaald. Met andere woorden, op 1 oktober 2014 stonden 1.127 vrijstaande woningen meer in
aanbod. De vijf verschillende woningtypen noteren in vergelijking met drie maanden geleden allemaal
een daling in het aantal beschikbare objecten. De sterkste daling is toe te schrijven aan
appartementen, te weten 2,9% oftewel 1.662 woningen. Aan het begin van 2015 staan 56.352
appartementen in de verkoop, dit is 27% van het totaal. Verder bestaat het aanbod voor 21% uit
tussenwoningen, 14% uit twee onder n kap woningen en 8% uit hoekwoningen. De verdeling van
het aantal beschikbare woningen naar type is daarmee al enkele jaren vergelijkbaar. Het aantal
tussenwoningen in aanbod is in drie maanden met 889 objecten gedaald tot 43.365 woningen. De
aanboddaling betreft daarmee 2%. Het aantal voor verkoop beschikbare twee onder n kap
woningen is met 231 objecten, oftewel -0,8%, licht gedaald. Op 1 januari 2015 zijn 29.872 objecten
van dit woningtype beschikbaar. Het aantal hoekwoningen in aanbod bedraagt 17.126 woningen. Ter
vergelijking, drie maanden geleden stonden 272 hoekwoningen meer te koop, waardoor sprake is van
een aanboddaling van 1,6%.
Het vertrouwen in de woningmarkt is volgens de marktindicator van Vereniging Eigen Huis wederom
verbeterd. In december 2014 noteert de marktindicator een waarde van vijf punten boven de neutrale
waarde van 100 punten. Daarmee lijkt de Nederlandse woningmarkt positief gestemd, echter de
markt, blijft zoals eerder is gebleken, gevoelig voor veranderingen. Sinds 2013 is het vertrouwen fors
toegenomen, echter deze stijging vlakt nu af. In december is het vertrouwen in vergelijking met
november dan ook niet gestegen. De aangepaste financieringsregels met ingang van 1 januari 2015
liggen hier mogelijk aan ten grondslag. In 2015 kan nog maar 103% van de waarde van de woning
geleend worden. Tot 2018 wordt dit jaarlijks verlaagd tot 100%. Ook daalt de leenfactor van het
inkomen, waardoor in 2015 een hoger inkomen nodig is voor hetzelfde maximale leenbedrag. Verder
is de tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting begin 2015 vervallen en daalt het grensbedrag voor
het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie naar 245.000,-. Hier staat tegenover
dat sinds 2013 de hypotheekvoorwaarden voor starters zijn versoepeld als zij een stijging van het
inkomen verwachten. Daarnaast heeft het kabinet diverse regels omtrent het financieren van
restschuld en tegemoetkoming bij dubbele woonlasten. Mede door de lage hypotheekrente is het
kopen van een woning veelal voordeliger dan huren, wat consumenten doet besluiten een woning te
kopen. Daarnaast sluiten consumenten ook hun hypotheek over om te profiteren van de lage rente.
Aanbod (in aantallen woningen)

pagina 3 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Vraagprijzen
De vraagprijzen zijn in Nederland met 0,8% licht toegenomen tot een mediane prijs van 229.000,-.
Dit is 1.750,- meer dan drie maanden geleden. Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is
wederom aan een daling onderhevig. In het vierde kwartaal van 2014 zit 4,3% verschil tussen de
mediane vraagprijs en de mediane transactieprijs. Wanneer dit wordt vergeleken met het derde
kwartaal is sprake van een daling van 0,2 procentpunt. De kleinere onderhandelingsruimte geeft aan
dat de vraagprijzen realistischer zijn geworden.
De woningtypen hoekwoningen en vrijstaande woningen noteren op 1 januari 2015 een gelijke
mediane vraagprijs als drie maanden geleden. Een hoekwoning staat te koop voor 215.000,- en een
vrijstaande woning voor 375.000,-. Voor een tussenwoning wordt aan het begin van 2015
199.500,- gevraagd, dit is 500,- meer dan op 1 oktober 2014. De vraagprijs van een appartement
en een twee onder n kap woning is in drie maanden gedaald. Op 1 januari 2015 staat een
appartement voor 162.500,- te koop, dit is een daling van 500,-. De prijs van een twee onder n
kap woning is met 2.500,- gedaald tot 255.000,-.
Vraagprijzen (in )

Verkopen
Zoals eerder verwacht is in het vierde kwartaal van 2014 het hoogste aantal woningverkopen in dat
jaar genoteerd, in totaal zijn 42.827 bestaande woningen van eigenaar gewisseld. In de eerste drie
kwartalen zijn respectievelijk 30.194, 34.221 en 36.070 woningen verkocht. Daarmee komt het totaal
aantal verkopen in 2014 op 143.312 objecten. Wanneer dit wordt vergeleken met 2013, is sprake van
een toename van 33,7%, aangezien toen 107.162 woningen zijn gekocht. Door het jaar heen neemt
het aantal verkopen per kwartaal toe. Voorheen noteerde kwartaal drie traditiegetrouw een dip in het
aantal verkopen, veelal vanwege de zomermaanden. Sinds 2013 is deze trend doorbroken. Naar
verwachting neemt het aantal verkopen in het eerste kwartaal van 2015 af ten opzichte van het vierde
kwartaal van 2014. Wel wordt verwacht dat het aantal verkochte woningen in de eerste drie maanden
van 2015 hoger is dan in dezelfde periode een jaar geleden.
De afgelopen jaren is het verkooptotaal per kwartaal niet eerder zo hoog geweest als in het vierde
kwartaal van 2014. Wanneer het verkoopaantal uit het vierde kwartaal wordt vergeleken met dezelfde
periode in 2013, is sprake van een forse stijging van 33,1%, oftewel 10.656 woningen. Van het totaal
aantal verkopen betreft 30% een appartement. In de voorbije drie maanden zijn 12.795
appartementen verkocht. Op jaarbasis is sprake van een verkooptoename van 44,4%, oftewel 3.932
woningen. Dit woningtype noteert daarmee in het vierde kwartaal van 2014 de sterkste verkoopstijging
indien dit vergeleken wordt met dezelfde periode een jaar geleden. In het derde kwartaalbericht werd
een dergelijke stijging voorzien, mede door een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens en
ouderen. De beweging in de bevolkingssamenstelling alsmede het aantal inwoners is van invloed op
de woningmarkt. Veel werkgelegenheid is gesitueerd in de Randstad, een gevolg hiervan is dat dit
inwoners aantrekt. Regios gelegen in en rondom de Randstad kennen mede hierdoor veelal een
krappere woningmarkt. Daar staat tegenover dat vaak in de buitengebieden het aantal inwoners
afneemt. Hier is dan ook veelal sprake van een ruimere woningmarkt. Naast appartementen worden
eveneens veel tussenwoningen verkocht, te weten 29% van het totaal aantal verkopen in het vierde
kwartaal van 2014. In de laatste drie maanden van 2014 zijn 2.664 tussenwoningen meer verkocht, dit
is een stijging van 27,2%, waarmee het totaal aantal verkopen 12.466 tussenwoningen betreft.
Hoekwoningen, twee onder n kap woningen en vrijstaande woningen noteren in vergelijking met het
vierde kwartaal van 2013 een verkooptoename van respectievelijk 1.111, 1.391 en 1.558 objecten.
pagina 4 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Met andere woorden, het aantal verkochte hoekwoningen is met 29,9% gestegen, twee onder n kap
woningen en vrijstaande woningen registreren een toename van 29% en 31,2%. In het vierde kwartaal
van afgelopen jaar zijn 4.827 hoekwoningen, 6.189 twee onder n kap woningen en 6.550
vrijstaande woningen verkocht, respectievelijk 11%, 14% en 15% van het totale verkoopaantal in dat
kwartaal.
Gesuggereerd wordt dat huishoudens met een hoger inkomen nauwelijks hinder ondervinden van de
beperkte financieringregels. De duurdere woningtypen noteren eveneens een sterke verkooptoename,
echter minder sterk dan appartementen. Het hoge segment, vanaf 500.000,-, heeft het nog altijd
moeizaam. Door de verplichte aflossing bij een (nieuwe) hypotheek zijn de maandlasten hoger en dit
drukt het budget. Onder andere hierdoor is de markt in het topsegment klein. Dat een beperking van
financieringsmogelijkheden op huishoudens met een hoog eigen vermogen kleiner is dan
huishoudens met een laag eigen vermogen mag duidelijk zijn. Echter, het is niet duidelijk of
huishoudens met een hoog inkomen hierdoor een minder dure woning kopen of hun aankoopmoment
wijzigen of uitstellen.
Verkopen (in aantallen woningen)

Woningmarktratio
De woningmarktratio geeft de verhouding weer tussen het aantal verkopen in een bepaalde periode
en het aanbod aan het einde van die periode. Bij een krappere woningmarkt komt het aantal verkopen
en het aantal beschikbare woningen dichter tot elkaar. Indien de verhouding verder uiteenloopt is
sprake van verruiming. Aan het begin van 2015 is de woningmarktratio 20%. Dit is drie procentpunt
meer dan een kwartaal geleden. Oftewel, vijf keer de vraag naar woningen uit het vierde kwartaal
staat aan het eind van dat kwartaal in aanbod. Daarmee is voor het derde kwartaal op rij sprake van
een krappere woningmarkt. Wanneer de ratio wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden
is eveneens sprake van een krappere markt, aangezien de woningmarktratio toen 14% betrof. In het
volgende kwartaal neemt de woningmarktratio naar verwachting op jaarbasis toe.
Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare
objecten van dit type. Deze ratio geeft derhalve aan hoeveel woningen aan het begin van een
kwartaal worden aangeboden op n verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt,
heeft een woonconsument de keuze uit meer woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende
ratio minder woningen beschikbaar zijn per verkoop.
In het vierde kwartaal noteren de woningtypen tussenwoningen en hoekwoningen n verkoop op
circa drie en een halve beschikbare woning van dat type op 1 oktober 2014. Anders gezegd, circa
28% van het aantal beschikbare tussenwoningen en hoekwoningen aan het begin van het vierde
kwartaal van 2014 zijn in dat kwartaal verkocht. In het vierde kwartaal van 2013 lag dit percentage op
20%. Appartementen noteren n verkoop op vier en een halve beschikbare woning van dat type. Dit
betekent dat ruim 22% van het aantal beschikbare appartementen op 1 oktober 2014 in het
daaropvolgende kwartaal is verkocht. In vergelijking met een jaar geleden is dit met acht procentpunt
toegenomen, aangezien toen n op de zeven woningen verkocht werd. Twee onder n kap
woningen noteren in het vierde kwartaal n verkoop op vijf beschikbare objecten. Oftewel, 20,6% van
het aantal beschikbare twee onder n kap woningen aan het begin van het vierde kwartaal is in dat
kwartaal verkocht. In dezelfde periode een jaar geleden was dit 15%. Het woningtype vrijstaande
woningen noteert de ruimste marktverhouding met een verkooppercentage van 10,4%. Met andere
woorden, van dit woningtype vindt n verkoop op negen en een halve beschikbare woning plaats.
Wanneer dit wordt vergeleken met het vierde kwartaal in 2013, is sprake van een krappere markt,
aangezien toen 8% van het aantal beschikbare objecten is verkocht.
pagina 5 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Aanbod en verkopen (in aantal bestaande woningen)

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

Aanbod
Transacties

Looptijden
De looptijd geeft aan hoelang een woning in aanbod stond alvorens deze verkocht werd in het vierde
kwartaal van 2014. De gemiddelde looptijd is aan forse schommelingen onderhevig, aangezien
extreem hoge en lage waarnemingen in dit cijfer worden meegenomen. Om deze reden worden hier
de mediane looptijden weergegeven, waarbij deze extreme waarden buiten beschouwing worden
gelaten. Een bestaande woning stond in het vierde kwartaal van 2014 drie maanden en 26 dagen
(117 dagen) in aanbod, dit is 28 dagen korter dan een jaar geleden. Naar verwachting worden
woningen sneller verkocht, aangezien vraagprijzen dichterbij de marktwaarde liggen. De makelaar
speelt hierin een belangrijke rol om de woningeigenaren te voorzien van een realistische marktprijs.
Een tussenwoning staat het kortst te koop, te weten 93 dagen oftewel drie maanden en twee dagen.
Wanneer dit wordt vergeleken met het vierde kwartaal een jaar geleden, is sprake van een
looptijddaling van 29 dagen. Alle overige woningtypen noteren in het vierde kwartaal van 2014 ook
een lagere verkooptijd dan een jaar geleden. Hoekwoningen noteren een mediane looptijd van 98
dagen, dit is drie maanden en zeven dagen. Een jaar geleden duurde het 22 dagen langer voor een
dergelijke woning werd verkocht. Een appartement stond 26 dagen korter in de verkoop waardoor de
mediane looptijd drie maanden en dertien dagen is. Twee onder n kap woningen noteren de
sterkste daling, te weten n maand en zes dagen tot vier maanden en twaalf dagen. Vrijstaande
woningen staan in het vierde kwartaal van 2014 22 dagen korter te koop dan een jaar geleden, te
weten zes maanden en 30 dagen. Met andere woorden; appartementen, twee onder n kap
woningen en vrijstaande woningen registreren een verkooptijd van respectievelijk 104, 134 en 212
dagen.
Looptijden verkochte woningen (in dagen)

Verkoopprijzen
De mediane verkoopprijs van een in het vierde kwartaal verkochte bestaande woning bedraagt
195.000,-. Dit is in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden een toename van 4,3%. Ter
vergelijking, in het vierde kwartaal van 2013 kostte een woning mediaan 187.000,-. Door een betere
marktverhouding is de koopsom aan een stijging onderhevig. Voor het eerste kwartaal van 2015 wordt
een lager verkoopaantal verwacht en een hoger aanbodcijfer dan in het vierde kwartaal is

pagina 6 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

geregistreerd. De verkoopprijzen stijgen naar verwachting licht, aangezien wordt verwacht dat het
aantal verkopen in de eerste drie maanden van 2015 stijgt ten opzichte van vorig jaar.
Alle woningtypen noteren in het vierde kwartaal van 2014 op jaarbasis een hogere mediane koopsom.
De sterkste procentuele toename is toe te schrijven aan het woningtype appartementen. Een
appartement is verkocht voor een mediane prijs van 160.000,-, dit is 5,3% meer dan een jaar
geleden toen een dergelijke woning namelijk 152.000,- kostte. Een twee onder n kap woning is
4,6% duurder en is verkocht voor 230.000,-. Verder noteert het woningtype hoekwoningen een
prijsstijging van 4,1% op jaarbasis tot een koopsom van 192.500,-. Ook vrijstaande woningen en
tussenwoningen zijn in het vierde kwartaal voor een hogere prijs verkocht dan een jaar geleden. Een
vrijstaande woning is 3,5% in prijs gestegen en is in het laatste kwartaal van 2014 verkocht voor
300.000,-. Tussenwoningen kostten mediaan 185.100,-, dit is 2,8% meer dan een jaar geleden
toen ter vergelijking 180.000,- is betaald.
Verkoopprijzen (in )

Verkoopprijzen per vierkante meter


De vierkante meterprijs van een verkochte bestaande woning is in het vierde kwartaal van 2014 in
vergelijking met een jaar geleden met 4% gestegen. Voor n vierkante meter is 1.857,- betaald.
Een jaar geleden was dit 71,- minder.
Een vrijstaande woning is in het vierde kwartaal van 2014 het duurste woningtype met een vierkante
meterprijs van 2.050,-. Dit is een prijsstijging van 2,5% op jaarbasis. Na vrijstaande woningen wordt
het meest betaald voor appartementen. Voor een dergelijke woning wordt 2.027,- per vierkante
meter betaald. Ook hier is sprake van een hogere koopsom dan een jaar geleden, te weten 100,per vierkante meter. Twee onder n kap woningen zijn in de voorbije drie maanden verkocht voor
een koopsom van 1.823,- per vierkante meter. Wanneer dit wordt vergeleken met dezelfde periode
een jaar geleden, is sprake van een prijsstijging van 45,- oftewel 2,5%. De goedkoopste
woningtypen in Nederland zijn hoekwoningen en tussenwoningen. Deze woningtypen kosten in het
vierde kwartaal van 2014 respectievelijk 1.750,- en 1.704,- per vierkante meter. Ter vergelijking,
een jaar geleden werd 1.694,- en 1.653,- per vierkante meter voor deze woningtypen betaald. Met
andere woorden, de mediane vierkante meterprijs van een hoekwoning is met 3,3% gestegen en van
een tussenwoning 3,1%.
Verkoopprijzen per m (in )

pagina 7 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Conclusie
Nederlandse woningmarkt in het vierde kwartaal van 2014
Marktverhouding sterk verbeterd, met name in het lage segment.
Sterke toename aantal verkochte appartementen.
Randstad heeft sterkere woningmarkt dan buitengebied.
Prijsstijging gaat geleidelijker dan toename aantal verkopen.
Duur looptijd sterk afhankelijk van realistische vraagprijs.
Onderhandelingsruimte wordt steeds kleiner.
Aanbod
208.462 objecten

-1,97%

1 januari 2015 t.o.v.


1 oktober 2014

Verkopen
42.827 objecten

Q4 2014 t.o.v. Q4 2013*

+0,77%

1 januari 2015 t.o.v.


1 oktober 2014

+33,12%

Q4 2014 t.o.v. Q4 2013

Looptijd
117 dagen

Vraagprijs
229.000,Verkoopprijs
195.000,-

+4,28%

Q4 2014 t.o.v. Q4 2013*

-19,31%

Verkoopprijs per m
1.857,-

+3,98%

Q4 2014 t.o.v. Q4 2013*

*De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen.


Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt
Aantal verkopen is in het eerste kwartaal van 2015 naar verwachting dat jaar het laagst.
Aankomend kwartaal worden meer woningen verkocht dan in de eerste drie maanden van
2014.
Onderhandelingsruimte ligt rond 4,5%.
Marktverhouding verbeterd.
Looptijd daalt bij een daling van de vraagprijs.
Lichte stijging verkoopprijzen.

pagina 8 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Bijlagen
Doel en onderzoeksverantwoording
Doel
Het doel van Sprekende Cijfers Woningmarkten is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het
aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast
levert het een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg. Tot
slot geeft het een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen en hierdoor schept het
een toekomstgericht beeld voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.
Aanpak
De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een
standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden worden voor het berekenen van de
objectbestanden objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Dynamis
gebruik van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag)
minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale prijs dan een gemiddelde
prijs.
Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en
VastgoedPRO leden vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst
is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije
verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan
zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor
de analyse in prijsontwikkelingen.
Het Kadaster registreert alle overdrachten, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast
registreert het Kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij
de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVMmakelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie
maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueler beeld van de woningmarkt.
Analyse
Op basis van de verzamelde cijfers worden de totale aanbod- en verkoopcijfers bepaald en berekend,
alsmede de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland.
Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met de voorgaande periode,
waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de dertien Dynamis partners
geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat visie op de huidige situatie en
toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt te geven.

pagina 9 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-4 | Woningmarkt Nederland

Begrippenlijst
Mediane looptijd verkochte woningen:
De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een
mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als
laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale looptijd dan een
gemiddelde looptijd.
Mediane verkoopprijs (per vierkante meter):
De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn mediane prijzen. De samenstelling van de
onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De
onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een
bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met
gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de
buurt bij de normale prijs dan een gemiddelde prijs.
Mediane vraagprijs:
De genoemde vraagprijzen zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van
woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met
betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan.
Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel
hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale prijs dan een
gemiddelde prijs.
Type woningen:
Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat,
verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse.
Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen.
Hoekwoningen: Eindwoningen.
Twee onder n kap woningen: Halfvrijstaande woningen.
Vrijstaande woningen: Losstaande woningen.
Woningmarktratio:
Verhouding tussen verkopen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt
in procenten. 75% wordt beschouwd als evenwicht, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een
kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75
vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis
van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit evenwicht verschilt per woningtype en regio.

Dynamis 2015
Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in
enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar
Dynamis B.V.

pagina 10 Nederland januari 2015

Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht
t 030 767 03 90
email: dynamis@dynamis.nl
www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Zwolle
Rodenburg Makelaars Zwolle
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
t 038 4 222 222
zwolle@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Arnhem
Strijbosch Thunnissen Makelaars
Arnhem
Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA Arnhem
t 026 355 21 00
f 026 355 21 01
arnhem@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Enschede
Snelder Zijlstra Makelaars
Hoedemakerplein 1
7511 JR Enschede
t 053 485 22 22
f 053 485 22 50
enschede@snelderzijlstra.nl
www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Breda
Van der Sande Makelaars
Vijverstraat 1
4818 ST Breda
t 076 514 74 53
f 076 520 02 96
info@vandersande.nl
www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars


Akerstraat 39-41
6411 GW Heerlen
t 045 574 32 33
f 045 560 09 09
info@boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl
(ook in Maastricht en Venlo)

Molenbeek Makelaars
Maliebaan 77
3581 CG Utrecht
t 030 256 88 11
f 030 256 88 77
Info@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Strijbosch Thunnissen Makelaars


Nijmegen
St. Canisiussingel 22-24
6511 TJ Nijmegen
t 024 365 10 10
f 026 365 10 20
info@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

HRS Bedrijfsmakelaars
Pettelaarpark 36
5216 PD s-Hertogenbosch
t 0738 00 00 08
f 0738 00 00 09
info@hrsbedrijfsmakelaars.nl
www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Ooms.com
Maaskade 113-115
3071 NJ Rotterdam
t 010 424 88 88
f 010 424 88 89
info@ooms.com
www.ooms.com

Verschuuren en Schreppers
Bedrijfsmakelaars
Kennedyplein 230
5611 ZT Eindhoven
t 040 211 11 12
f 040 235 05 05
info@verschuuren-schreppers.nl
www.bedrijfsmakelaar.nu

Den Haag
Frisia Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA Den Haag
t 070 342 01 01
info@frisiamakelaars.nl
www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Noord-Holland
Kuijs Reinder Kakes
Westzijde 340
1506 GK Zaandam
t 075 512 64 00
zaandam@krk.nl
www.krk.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten


Apeldoorn
Rodenburg Makelaars Apeldoorn
Paslaan 19
7311 AL Apeldoorn
t 055 5 268 268
apeldoorn@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl

Lamberink Bedrijfsmakelaars
Stationsstraat 24-26
9401 KX Assen
t 0592 33 84 20
f 0592 33 84 14
bedrijfsmakelaars@lamberink.nl
www.lamberink.nl

pagina 1 Nederland april 2014