Vous êtes sur la page 1sur 7

O boe

G loria
RV 589

1. G loria

A ntonio Vivaldi

A llegro

#
& #c
##

&
J

##
&

##
&

13

##
&

18

##
&

22

##
&

32

V.S .

O boe

##

&

36

## #

& #

39

& # n # ##

43

## #
& # #

47

# n


& #

51

##
& #

55

& # J

59

##
&

63

##
&

68

U
j

O boe

2. Et in terra pax hominibus


A ndante

## 3
& 4

TA C E T

3. Laudamus te
A llegro

#2
& 4

TA C E T

4. G ratias agimus tibi


A dagio

&

#c

TA C E T

O boe

5. D omine D eus, Rex clestis

12
&8
J
L argo

#
J

#
J J
&
J
J

&

10

&

J #j
J
J J
J
J


&

18


& b J

23

b j
J

& J J J
J

27


&

J
J

30

33

&

J J J
J

&

40


&

42

O boe

6. D omine Fili unigenite


A llegro

3
& b4

TA C E T

7. D omine D eus, A gnus D ei


A dagio

& bc

TA C E T

8. Q ui tollis peccata mundi


A dagio

&c

TA C E T

9. Q ui sedes a dexteram Patris


A llegro

#3
& #8

TA C E T

10. Q uoniam tu solus sanctus


A llegro

##c
&

#
& #

##
&

&#

17

##
&

20

O boe

11. C um Sancto Spiritu

11

A llegro

#
& #C

## #
&

14

## w
&

17

##
&

21

##
&
J
##
&

## n w
&

31

#
J
w

##
&

## n

&
J

34

37

25

28

O boe

# w
&#

40

## w
&

44

## n j n

&
J
##
&

##
J
&

56

## #w
&

##
&

##
&

59

63

66

##
&

69

#
&#

73

##
&

75

# #
J

47

50

w
w


U
W