Vous êtes sur la page 1sur 2

Cel wiczenia.

Celem wiczenia nr 6, pod tytuem ,,Wzmacniacz operacyjny jest zapoznanie si z zasadami


dziaania wyej wymienionego udzenia oraz zastosowanie go w zadanych ukadach
elektronicznych, wykonujcych podstawowe dziaania matematyczne.
Metodyka pomiarw.
Komparator.
Pierwsz z czynnoci, ktr naley wykona by rozpocz pomiar jest podczenie do gniazd
znajdujcych si na zaciskach rda napiciowego Uwej woltomierza, a na zaciskach napicia
wyjciowego miernik napicia wyjciowego Uwyj. Aby uzyska efekt otwartej ptli sprzenia
zwrotnego, rezystor R' powinien pozosta niepodczony. W miejsce wejcia nieodwracalnego
podczone napicie powinno wynosi 0V. Kolejnym krokiem jest podczenie do rezystora R1
napicia wejciowego Uwej. Po wykonaniu opisanych czynnoci ukad jest w peni gotowy do
podczenia zasilania. Potencjometrem umieszczonym na obudowie urzdzenia naley regulowa
napicue wejciowe w zakresie od -10V do 10V co 2V. Naley zachowa szczegln precyzj dla
wartoci 0V (jest to prg przeczenia kondensatora). Kad z odpowiadajcych wartoci naley
zanotowa. Opisane czynnoci naley powtrzy dla rezystora R5.
Zmiana sygnau trjktnego na prostoktny- przetwornik napicie-czas.
W tym przypadku pomiar rozpoczynamy od podczenia do zaciskw wejciowych kanau CH2
oscyloskopu oraz trjnika BNC do wyjcia genetatora. Jedno z wyj trjnika naley poczy
przewodem z wejciem CH1, a drugie z wejciem nieodwracalnym WO. Do rezystora R1
podczamy napicie wejciowe Uwej. Wczamy zasilanie stanowiska pomiarowego, generatora i
oscyloskpu. Koystajc z potencjometru umieszczonego na pycie czoowej generatora oraz
oscyloskopu, ustaniamy sygna trjktny o czstoci 1kHz i amplitudzie 20V. Naley zanotowa
otrzymane wyniki czstoci przebiegu emitowane na oscyloskopie. Potencjometrem naley
regulowa napicie wejciowe w zakresie od -9V do 9V co 1V. W odpowiedniej tabeli notujemy
czas trwania impulsu dodatniego fali prostoktnej oraz wskazania miernika Uwej.
Wzmacniacz nieodwracajcy i wtrnik napiciowy.
Podczas wykonywania tego typu pomiaru pierwsz z czynnoci jest podczenie na zaciskach
napicia wyjciowego miernika kontroli napicia Uwyj. Do wejcia nieodwracajnego naley
podczy napicie wejciowe Uwej, nastpnie do rezystora R1 podczamy napicie 0V, a do
wyjcia doczamy rezystor R1'. Za pomoc potencjometru ustalamy napicie wejciowe tak by
przyjmowao watro na wyjciu rwn -10V. Wskazania miernikw powinny zosta odnotowane.
Dla wszystkich kimbinacji wyej wymieniowe czynnoci naley powtrzy. Po zapisaniu
pomiarw przewd czcy rezystor Ri z potencjaem 0V naley odczy. Potencjometrem
ustalajcym napicie wejciowe regulujemy Uwej -10V. W odpowiedniej tabeli notujemy wartoci
napicia. Dla napi Uwej rwnego: -5V, -1V, 0V, 1V, 5V, 10V wykonujemy analogiczne pomiary.
Wzmacniacz odwracajcy i inwerter napiciowy.
Do wejcia nieodwracalnego podczamy napicie rwne 0V, a do rezystora R1 napicie

wejciowe Uwej. Do wyjcia naley doczy rezystor R1'. Potencjometrem odpowiadajcym za


napicie wejciowe ustalamy watro -10V. W przypadku gdy nie jest to moliwe, ustalamy
najwiksze (w odniesieniu do wartoci bezwzgldnej) napicie wyjciowe. Wskazania jakie
wykazuj mierniki napi naley zanotowac w odpowiedniej tabeli. Czynnoci opisane powyej
powtarzamy dla wszystkich kombinacji.