Vous êtes sur la page 1sur 10

LITERATUURTENTAMEN GESCHIEDENIS (2014-15, BLOK 4)

Inhoud

In deze cursus lezen studenten uit een aanbod van 7 literatuurlijsten met elk circa 7-8 studies in
totaal ca. 5 klassieke en anderszins inspirerende monografien rond een breed gekozen historisch
onderzoeksthema. Ze trainen daarbij hun vaardigheid in het effectief en kritisch lezen van historische
literatuur en het positioneren en beoordelen van deze studies in het licht van ontwikkelingen in de
historiografie. Tijdens de cursus doen de studenten in enkele schriftelijke opdrachten verslag van hun
bevindingen. Aan het eind van de cursus voeren de studenten, mede aan de hand van deze schriftelijke
opdrachten, met twee docenten een gesprek op academisch niveau over de bestudeerde literatuur. Ze
laten daarin niet alleen zien welke kennis en inzichten ze over het historische onderzoeksobject hebben
verworven, maar vooral ook hun inzicht in de positionering, meerwaarde en mogelijke beperkingen
van de studies in de ontwikkeling van het vakgebied.

Leerdoelen

Kennis en inzicht verwerven in de historiografie van een breed historisch onderzoeksthema


De vaardigheid verdiepen in het zelfstandig, effectief en kritisch lezen van monografien en deze
studies te positioneren en te beoordelen in het licht van belangrijke historiografische
ontwikkelingen
De vaardigheid verdiepen om eigen kennis, inzicht en kritiek te kunnen uitdrukken in een
intelligent gesprek op wetenschappelijk niveau

Aanmelding voor de literatuurlijsten


Studenten die zich in de aanmeldperiode 3-16 december voor de cursus hebben ingeschreven, kunnen
op dinsdag 13 januari (11 uur) tot en met donderdag 15 januari (17 uur) hun voorkeuren bekend maken
voor drie van de aangeboden zeven literatuurlijsten.

Waar: via weblink onderaan de webpagina: http://www.uva.nl/disciplines/geschiedenis/onderwijs


Wanneer: dinsdag 13 januari 11 uur tot donderdag 15 januari 17 uur
Indien de weblink op dinsdagochtend onverhoopt overbelast zou raken: stuur een email naar
w.j.h.furnee@uva.nl en probeer de weblink later opnieuw. In de bepaling van de groepsindeling
wordt het tijdstip van de email dan als uitgangspunt genomen.
Nota bene: alleen aanmeldingen met drie voorkeuren worden in behandeling genomen.
De groepsindeling wordt gebaseerd op een gewogen mix van twee principes: wie het eerst komt
het eerst maalt en het streven zoveel mogelijk studenten in te delen bij een lijst van hun eerste of
tweede keuze.
Groepsindeling: de groepsindeling wordt op maandag 19 januari bekend gemaakt

Basisliteratuur en specialisatie
Zodra de studenten definitief zijn ingedeeld voor een literatuurlijst maken ze op basis van hun eigen
belangstelling een nadere keuze. Naast de verplichte basisliteratuur (3 4 titels) kiezen de studenten
voor n van twee specialisaties (2-3 titels). Deze keuze is geheel vrij. In totaal lezen de studenten ca.
1700 paginas secundaire literatuur. Tenzij anders vermeld wordt in de lijsten het aantal paginas
exclusief eindnoten en literatuurlijst vermeld.

Aanschaf van de boeken


Tenzij anders vermeld zijn alle boeken leverbaar en vanaf uiterlijk 2 februari verkrijgbaar bij
boekhandel Athenaeum, Spui 14-16.
Inzagemogelijkheid
Vanaf 19 januari staan in principe alle boeken ook ter inzage in de werkgroepenkast in de bibliotheek
van het P.C. Hoofthuis. Deze boeken worden niet uitgeleend.
Historiografische context
Studenten worden geacht de te bestuderen monografien zelfstandig te kunnen positioneren in de
brede ontwikkeling van het vakgebied en in de context van de specifieke historiografie over het thema
van de studie.
Voor de brede ontwikkeling van het vakgebied wordt kennis verondersteld die in de bacheloropleiding
is opgebouwd, in het bijzonder op basis van het propedeuse handboek John Tosh, The pursuit of
history. Aims, methods and new directions in the study of modern history (5e editie; Harlow 2010). Het
strekt tot aanbeveling om de bestudeerde studies te kunnen relateren aan kennis en inzichten uit het
handboek van het vakspecifieke deel van wetenschapsfilosofie: Lloyd Kramer en Sarah Maza red., A
companion to western historical thought (Oxford: Oxford U.P., 2006).
De positionering van de bestudeerde studies in meer specifieke historiografische trends wordt
aanzienlijk makkelijker en interessanter door zelfstandig recensies te verzamelen en te bestuderen.
Twee colleges, geen werkcolleges
Op donderdag 5 februari vindt van 15-17 uur in OMHP D 1.09 het introductiecollege van deze cursus
plaats. In dit college wordt nadere toelichting gegeven op het doel van de cursus, de tussentijdse
opdrachten en het mondelinge tentamen.
Op 18 of 19 februari vindt er op een nog te bepalen tijdstip een responsiecollege plaats voor algemene
feedback op de monografie-analyse.
Afgezien van deze twee bijeenkomsten zijn er gn werkcolleges. Deze cursus bestaat verder volledig
uit zelfstudie. Het is uiteraard wel verstandig om met medestudenten bijeen te komen om samen de
bestudeerde studies te bespreken.
Tussentoetsen
Op maandag 16 februari leveren de studenten op blackboard een analyse in van n van de
bestudeerde monografien (zelf te bepalen welke). Voor de gedetailleerde omschrijving van deze
opdracht zie blackboard. Deze analyse vormt een ingangseis voor het mondelinge tentamen. Weging:
AVV.
Op maandag 16 maart leveren de studenten op blackboard een korte beschouwing in van ca. 1,5 A4
waarin ze een rode draad trekken tussen minimaal 4 van de tot dan toe bestudeerde studies. Voor de
algemene omschrijving van deze opdracht zie blackboard. Deze analyse vormt een ingangseis voor het
mondelinge tentamen. Weging: AVV.
Beide tussentoetsen worden door de docenten bestudeerd bij de voorbereiding van de mondelinge
tentamens. Studenten krijgen tussentijds geen individuele feedback. Wel wordt er op het
responsiecollege in week 3 algemene feedback gegeven op de monografie-opdracht.

Mondeling tentamen
De mondelinge tentamens vinden plaats in de week van 23-27 maart. Het precieze rooster van de
gesprekken wordt aan het begin van het blok bekend gemaakt.
Het tentamen bestaat uit een gesprek van 30 minuten waarin de student door twee docenten wordt
ondervraagd over zijn/haar kennis van, inzicht in en kritische visie op de bestudeerde secundaire
literatuur. De student bewijst in het gesprek dat hij/zij over voldoende vaardigheid beschikt om
monografien zelfstandig, effectief en kritisch te lezen; te positioneren en te beoordelen in het licht
van belangrijke historiografische ontwikkelingen; en in staat is om zijn/haar kennis, inzicht en kritiek
uit te drukken in een intelligent gesprek op wetenschappelijk niveau.
Herkansing
Studenten hebben uitsluiting recht om het mondelinge examen te herkansen indien ze beide
tussentoetsen op tijd hebben ingeleverd. Het tentamen kan alleen worden herkanst in geval van ziekte
en vergelijkbare omstandigheden of indien bij de eerste kans een onvoldoende is behaald. Het
hertentamen zal plaatsvinden circa een week na tentamenperiode.

LITERATUURLIJSTEN 2014-15
1. Vrouwen en gender van de oudheid tot de moderne tijd
Docenten: prof.dr. Emily Hemelrijk en dr. Jan Hein Furne
Contact en informatie: e.a.hemelrijk@uva.nl
De geschiedenis en geschiedschrijving van vrouwen en gender toont naast opmerkelijke verschillen
ook verrassende overeenkomsten tussen de oudheid en de vroegmoderne en moderne geschiedenis.
Via deze literatuurlijst maak je kennis met verschillende benaderingen van gendergeschiedenis, van
traditionele vrouwengeschiedenis tot studies waarin mannelijkheid en (homo)seksualiteit centraal
staan. Centrale vragen zijn: welke lijnen kun je trekken van oudheid tot heden? Welke constanten zijn
er, maar ook welke grote verschillen en hoe zijn deze verbonden met de maatschappelijke
omstandigheden? Hoe heeft de geschiedenis van vrouwen en gender zich ontwikkeld, en op welke
manier heeft de moderne theorievorming gebruik gemaakt van antieke concepten?
Basisliteratuur
Brooke Holmes, Gender. Antiquity and its legacy (Londen: I.B. Taurus, 2012) 180 p. ISBN
9781845119294, 19.95.
Emily Hemelrijk, Matrona docta. Educated women in the Roman lite from Cornelia to Julia Domna
(Londen en New York, 2004) ISBN 9780415341271 219 p. 40.99
Merry E. Wiesner, Women and gender in early modern Europe (Cambridge: Cambridge U.P., 2002)
310 p. ISBN 9780521695442, 29,95.
Leonore Davidoff en Catherine Hall, Family fortunes. Men and women of the English middle class,
1750-1850 (Revised edition; Londen: Routledge, 2002 [oorspr. 1987]) selectie van 350 p. ISBN
9780415290654, 41,50.
Specialisatie 1: Oudheid
D. Cohen, Law, sexuality, and society. The enforcement of morals in classical Athens (Cambridge:
Cambridge U.P. 1991) 240 p. ISBN 9780521466424, 49,95.
S. Dixon, Reading Roman Women. Sources, genres and real life (Londen: Duckworth 2001) 156 p.
ISBN 9780715629819 29,99.
Specialisatie 2: Twintigste eeuw
Victoria de Grazia, How fascism ruled women: Italy, 1922-1945 (Berkeley etc.: University of
California Press 1992) 280 p. ISBN 9780520074576 ca. 20 wordt 33,95
George Chauncey, Gay New York. Gender, urban culture, and the making of the gay male world,
1890-1940 (New York: Basic Books 1994) selectie van 200 p. ISBN 0465026338. Ca. 15. Niet
leverbaar bij Athenaeum, maar wel tweedehands via internet vanaf ca. 15.

2. Minderheden en marginaliteit (10e eeuw tot heden)


Docenten: Frans Camphuijsen MA & dr. Cl Lesger
Contact en informatie: F.W.G.W.Camphuijsen@uva.nl
Minderheden zijn er in alle samenlevingen. Soms gaat het om religieuze minderheden, soms om armen
en marginalen, soms ook om mensen met afwijkende seksuele mores en vaak om groepen met een
andere etnische achtergrond dan de meerderheid van de bevolking. Altijd moeten die minderheden en
de omringende samenleving manieren vinden om met elkaar om te gaan. Dat kan gaan in harmonie,
maar regelmatig ook ontstaan problemen en is de druk op een van beide groepen om zich aan te passen
groot. In extreme gevallen kunnen problemen tussen minderheden en meerderheden zelfs tot
vervolging leiden en pogingen tot verdrijving of uitroeiing. Voor dit literatuurtentamen gaan studenten
zich verdiepen in zowel de theoretische als de empirische literatuur over minderheden en marginaliteit.
Het tijdvak dat daarbij wordt bestreken, strekt zich uit van de 10 e eeuw tot het begin van de 21ste eeuw
en de lijst bevat een aantal van de klassieke studies op dit onderzoeksterrein.
Basisliteratuur
Norbert Elias en J.L. Scotson, The established and the outsiders. A sociological enquiry into
community problems (Londen: Cass, 1965) 173 p. ISBN 9780803979499, 44,95 Niet leverbaar bij
Athenaeum, maar integraal beschikbaar op Google-books.
Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneen (1294-1324) (Amsterdam:
Bakker, 1984; oorspr. Parijs 1975) 471 p. ISBN 9789044626339. Niet leverbaar bij Athenaeum, maar
wel tweedehands via internet vanaf ca. 10. NB: de Engelse korte editie is niet geschikt.
Leo Lucassen, En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara
en Sinti in Nederland: 1750-1944 (Amsterdam: IISG, 1990) 236 p. ISBN 90-6861-055-4. Niet
leverbaar bij Athenaeum, maar wel tweedehands via internet vanaf ca. 20.
R.I. Moore, The formation of a persecuting society. Authority and deviance in western Europe 9501250 (2nd revised edition; Oxford: Oxford UP., 2006/2007) 196 p. ISBN 9781405129640, 32,50.
Specialisatie 1: Armoede en economische marginaliteit
Ingrid van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Amsterdam: Bert
Bakker, 2001) 359 p. ISBN 90-351-2297-6. Niet leverbaar bij Athenaeum, maar wel tweedehands via
internet vanaf ca. 17,50 20.
Mike Davis, Planet of slums (Londen: Verso, 2006) 200 p. ISBN 9781844671601, 14,99.
Specialisatie 2: Sociale marginaliteit: de grenzen van de samenleving
David Nirenberg, Communities of violence. Persecution of minorities in the Middle Ages (New Jersey:
Princeton, 1996) 249 p. ISBN 9780691058894, 36,95.
Lotte van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw
(Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1996) 355 p. ISBN 90-284-1750-8. Niet leverbaar bij Athenaeum,
maar wel tweedehands via internet vanaf ca. 15.

3. Globalisering, mobiliteit en identiteit tussen 1500 en 1850


Docenten: dr. Maartje van Gelder en prof.dr. Niek van Sas
Contact en informatie: m.vangelder@uva.nl
Handel, oorlog, en (koloniale) expansie veroorzaakten tussen ruwweg 1500 en 1850 wereldwijd een
tot dan toe ongekende mobiliteit. Welke impact had het contact met andere culturen en politieke
systemen op (Europese) staten en individuen? Voor dit literatuurtentamen lezen studenten boeken over
expansie en mobiliteit van de vroegmoderne tijd tot en met de revolutionaire decennia rondom 1800.
De traditionele historiografie benaderde deze thematiek vooral vanuit eurocentrisch perspectief, met
de nadruk op conflicten tussen staten en de ontdekking resp. verovering van de Nieuwe Wereld.
Deze literatuurlijst bevat een aantal nog steeds klassieke studies die o.a. de effecten van de expansie
op de Europese cultuur en de ontwikkeling van nationale identiteiten hebben onderzocht. Daarnaast
bevat de lijst een aantal recentere boeken die - deels benvloed door de opmars van
wereldgeschiedenis mobiliteit niet alleen zien in termen van conflicten en competitie tussen staten,
maar ook aandacht geven aan de gewone man en vrouw in deze wereld in beweging. Grote
fenomenen als wereldwijde handelsnetwerken en oorlogsvoering worden dan vaak gekoppeld aan de
individuele ervaringen, keuzes en belevenissen van kooplieden, spionnen en soldaten, van mannelijke
en vrouwelijke reizigers en gevangenen. Wat levert een confrontatie tussen deze klassieke teksten en
meer recente werken op? Vallen er terugkerende themas te ontdekken? Naast de verplichte basislijst
kiezen de studenten uit n van de twee specialisaties. Specialisatie I richt zich op de Britse en
Ottomaanse expansie in de vroegmoderne tijd; specialisatie II op de wederwaardigheden van n
Schotse familie in het Britse Empire en op de revolutietijd in mondiaal perspectief.
Basisliteratuur
Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism
(Londen: Verso Books, 2006 (rev. edition)) 224 p. ISBN 9781844670864, 20,95
Linda Colley, Captives. Britain, Empire and the World (1600-1850) (Londen: Pimlico/Vintage, 2003)
438 p. ISBN 9780712665285, 17,50
J. H. Elliott, The Old World and the New, 1492-1650 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
136 p. ISBN 9780521427098, 26,95
Anthony Pagden, European encounters with the New World. From Renaissance to Romanticism (New
Haven: Yale University Press, 1994) 256 p. ISBN 9780300059502, 24,50
Specialisatie 1: Vroegmoderne tijd
Giancarlo Casale, The Ottoman age of exploration (Oxford: Oxford University Press, 2011) 304 p.
ISBN 9780199874040, 21,95
Alison Games, The web of Empire. English cosmopolitans in an age of expansion, 1560-1660 (Oxford:
Oxford University Press, 2009) 400 p. ISBN 9780199733385, 27,50
Specialisatie 2: Achttiende eeuw en revolutieperiode
David Armitage & Sanjay Subrahmanyam (eds.), The Age of Revolution in global context 1760-1840
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010) 301 p. ISBN 9780230580473, 32 [Is vanaf half februari
leverbaar]
Emma Rothschild, The inner life of empires. An eighteenth century history (Princeton: Princeton
University Press, 2012) 496 p. ISBN 9780691156125, 24, 50
* Het aantal opgegeven paginas is inclusief eindnoten en literatuurlijst.

4. Politieke en sociale revoluties (1750-heden)


Docenten: dr. Joris Oddens en dr. E. Jacobs
Contact en informatie: j.oddens@uva.nl
Van de Franse Revolutie tot de Arabische Lente: revoluties horen bij de (vroeg)moderne geschiedenis.
Met regelmaat hebben groepen mensen in verschillende samenlevingen zich verenigd om in korte tijd
grote politieke en sociale veranderingen tot stand te brengen. Maar wat zijn revoluties nou precies; hoe
ontstaan ze en hoe kunnen we ze verklaren? Deze vragen houden historici en sociale wetenschappers
al twee eeuwen bezig. Voor dit literatuurtentamen lezen studenten een aantal klassiekers over het
fenomeen Revolutie, waarin aard en ontstaan van moderne revoluties besproken en geproblematiseerd
worden. Naast de verplichte boeken kiest de student uit n van twee pakketten waarin een specifiek
aspect van de bestudering van revoluties (toegespitst op de periode 1750-1850) wordt uitgewerkt: de
rol van individuen in revoluties of de vergelijkbaarheid van revoluties op Europese en non-Europese
schaal.
Basisliteratuur
Crane Brinton, The anatomy of revolution (New York: Random House, 1938) 270 p. ISBN
9780394700441, 13,50.
Eric Hobsbawn, The age of revolution, 1789-1848 (Londen: Phoenix, 1962) 320 p. ISBN
9780349104843, 19,95
Theda Skocpol, States and social revolutions. A comparative analysis of France, Russia and China
(Cambridge MA: Cambridge U.P., 1979) 300 p. ISBN 9780521294997, 42,50.
Specialisatie 1: Revoluties en revolutionairen
Timothy Tackett, Becoming a revolutionary. The deputies of the French National Assembly and the
emergence of a revolutionary culture (1789-1790) (Princeton NJ: Princeton University Press, 1996)
310 p. ISBN 9780691602448, 44,95.
Gordon S. Wood, Revolutionary characters. What made the founders different (New York: Penguin
Press, 2006) 275 p. ISBN 9780143112082, 16,95.
Specialisatie 2: Revoluties in vergelijkend perspectief
Mike Rapport, 1848. Year of revolution (Londen: Basic Books, 2008) 417 p. ISBN 9780349118642,
19,50.
Wim Klooster, Revolutions in the Atlantic world. A comparative history (New York: New York
University Press, 2009) 175 p. ISBN 9780814747896, 22,50.

5. 'The Long Transatlantic Century': intellectual and cultural exchange


Docenten: dr. George Blaustein en drs. Merel Leeman
Contact en informatie: m.m.leeman@uva.nl
Europese verontwaardiging over het recente onderzoek naar de reusachtige schaal waarop de CIA
Nazi's heeft ingezet om de Koude Oorlog te winnen, tekent de rumoerige transatlantische relatie in de
'lange twintigste eeuw'. Verenigd in een abstract idee van westerse cultuur, vooral gevoed door de
Tweede Wereldoorlog, blijken de transatlantische partners een zeer verschillend historisch bewustzijn
te koesteren. Vaak genoeg hebben Amerikaanse en Europese denkers en schrijvers en wetenschappers
toenadering tot elkaar gezocht. Maar de Amerikaans-Europese intellectuele en culturele uitwisseling
blijft dikwijls een product van de transatlantische verbeelding.
In de geselecteerde literatuur maak je kennis met verschillende benaderingen van intellectueel
en cultureel verkeer tussen Europa en Amerika. Hierbij wordt ingegaan op de misverstanden en
vruchtbare uitwisseling als gevolg van de manier waarop ideen, personen en historische verhalen van
het ene naar het andere continent zijn gereisd.
Basisliteratuur
Wolfgang Schivelbusch (transl. Jefferson Chase), The culture of defeat. On national trauma,
mourning, and recovery (Londen: Granta Books, 2003) 294 p., ISBN 9781862076297, 38, 95.
Daniel T. Rodgers, Atlantic crossings. Social politics in a progressive age (Cambridge, MA: Belknap
Press of Harvard University Press, 1998) 510 p., ISBN 9780674002012, 43,50.
Ira Katznelson, Fear itself. The New Deal and the origins of our time (New York/Londen: Liveright
Publishing Corporation, 2014) 486 p., ISBN 9780871407382, 20, 50.
Specialisatie 1: Amerikaanse massacultuur in Europa
Victoria di Grazia, Irresistible empire. America's advance through twentieth-century Europe
(Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004) 482 p., ISBN 9780674022348,
33,50.
Specialisatie 2: Intellectuele emigratie naar de Verenigde Staten
Anthony Heilbut, Exiled in paradise. German refugee artists and intellectuals in America from the
1930s to the present (Berkeley/ Los Angeles/ Londen: University of California Press, 1997) 500
p.,ISBN 9780807054116, op amazon.com vanaf $0,01 (+verzendkosten).
Nota Bene: Dit mondelinge tentamen zal deels in het Engels worden afgenomen. Studenten mogen
desgewenst in het Nederlands antwoorden Voor studenten die het tentamen in het Engels willen
afleggen zal een speciale oefenbijeenkomst worden belegd.

6. Internationale (wan)orde in de twintigste eeuw


Docenten: dr. Ruud van Dijk en dr. Rimko van der Maar
Contact en informatie: ruud.vandijk@uva.nl
De twintigste eeuw was een eeuw van extreem geweld, maar ook van ingrijpende veranderingen in de
internationale orde. Voor dit literatuurtentamen verdiepen studenten zich in drie belangrijke fasen: na
afloop van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en na de val van de Muur in 1989. Centraal staan
daarbij de vragen op welke manier regeringsleiders, politici en diplomaten te midden van de
ogenschijnlijke chaos probeerden de orde blijvend te herstellen en in hoeverre zij daar al dan niet in
slaagden. Wie de eerste specialisatie kiest, onderzoekt hoe er in Nederland werd omgegaan met de
ingrijpende veranderingen na 1945 en de nieuwe plaats die het land voor de oorlog immers nog
neutraal internationaal verwierf. Degenen die de voorkeur geven aan de Koude Oorlog, zullen vanuit
drie verschillende gezichtspunten lezen over deze ideologische strijd die de wereld in twee kampen
leek te verdelen. Ondanks de vele bloedige oorlogen die er na 1945 zijn geweest, droeg de Koude
Oorlog zodoende ook bij aan het behoud van een internationaal machtsevenwicht.
Basisliteratuur
Adam Tooze, The deluge. The Great War, America and the remaking of the global order, 1916-1931
(New York: Penguin, 2014). 500 p. ISBN: 9780670024926 36,95.
Mark Mazower, No enchanted palace. The end of empire and the ideological origins of the United
Nations (Princeton: Princeton University Press, 2013). 200 p. ISBN: 978069115795517.95
Mary Elise Sarotte, 1989: The struggle to create Post-Cold War Europe .Updated edition (Princeton:
Princeton University Press, 2015). 230 p. ISBN: 9780691163710 19.95
Specialisatie 1: Nederland
Mathieu Segers, Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden
(Amsterdam: Prometheus, 2013). 300 p. ISBN: 9789035135215 19,95
Niek Pas, Aan de weg van het nieuwe Nederland. Nederland en de Algerijnse Oorlog, 1954-1962
(Wereldbibliotheek: 2008). 180 p ISBN 9789028422513. 17,90
Kim van der Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen,
1969-1976 (Hilversum: Verloren, 2011). 220 p. ISBN: 9789087042431 27,Specialisatie 2: de Koude Oorlog
Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet insecurity. The Stalin Years (New York: Oxford University
Press, 1998). 200 p. ISBN: 9780195126594 24,99
John Lewis Gaddis, Strategies of containment. A critical appraisal of American security policy during
the Cold War. Updated edition (New York: Oxford University Press, 2005). 390 p. ISBN:
9780195174472 29,95
Mark Philip Bradley, Vietnam at War (New York: Oxford University Press 2009). 200 p. ISBN:
9780199657988 17,95

7. Vernieuwsdrang en maakbaarheid. Contemporaine geschiedenis en maatschappelijk


engagement
Docenten: Gemma Blok en Bram Mellink
Contact en informatie: g.blok@uva.nl
De jaren zeventig en tachtig staan vandaag de dag volop in de belangstelling van historici, en terecht:
economische recessie, opkomende emancipatiebewegingen en de internationale vernieuwing van het
conservatisme onder leiding van Ronald Reagan en Margareth Thatcher zorgden voor ingrijpende
sociale en politieke veranderingen die schreeuwen om nadere analyse. Terwijl het economisch en
cultureel individualisme hoogtij leek te vieren, beleefde ook maatschappelijk engagement in nieuwe
sociale bewegingen een hoogtepunt. Hoe verhielden beide ontwikkelingen zich tot elkaar? En in
hoeverre vormen de gebeurtenissen uit de jaren zeventig en tachtig een verklaring voor onze huidige
age of uncertainty?
Basisliteratuur
Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam 2012). ISBN 9789461050380 (350p. |
24,90)
Daniel T. Rodgers, Age of fracture (Cambridge Mass. 2011). ISBN 9780674064362 (360 p. | 18.95)
Nicolas Rose, Governing the soul. The shaping of the private self (Londen 19992). ISBN
9781853434440 (352 p. | 31,99)
Specialisatie 1: Urban crisis en de kraakbeweging
Eric Duivenvoorden, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging (Amsterdam 2000).
(370 p. | gratis online beschikbaar via het IISG)
Bart van der Steen e.a., The city is ours. Squatting and autonomous movements in Europe from the
1970s to the present (New York 2014). ISBN 9781604866834 (316 p. | 20,95)
Specialisatie 2: Liberalisme en de maakbare samenleving
Herman Meijer, Er zijn altijd anderen (Vught 2009). ISBN 9789076564791 (328 p. | 19,50)
David Harvey, A brief history of neoliberalism (Oxford 2005). ISBN 9780199283279 (256 p. |
16,99)