Vous êtes sur la page 1sur 7

GZAMIN z Geografii Ekonomicznej

(co roku ten sam)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

Pastwa, ktre wstpiy do EWG (Europejska wsplnota wgla i stali)


Niemcy, Francja, Wochy, Belgia, Holandia, Luksemburg
Jaki kraj (kontynent) ma najmniejszy przyrost naturalny?
A. Afryka B. Azja C. Ameryka aciska D. Oceania
Kiedy powstao NATO?
4 kwiecie 1949 r.
Organizacja Wsplnego Handlu (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
EFTA
Najwikszy problem dla rozwoju cywilizowanego wiata?
Ludno
Jambos to mieszaniec rasy
Czarnej i tej
Najwikszy importer ropy naftowej?
USA
Ile czonkw liczy ONZ?
191 krajw z caego wiata
Ile % ludnoci zamieszkuje miasta?
48%
Najduszy okres wegetacji ma
Ry 100 dni
Organizacja, ktra ma gwn siedzib w Hadze?
Midzynarodowy Trybuna Sprawiedliwoci
Komunikacja to:
czno i transport
Porwnanie eksportu i importu to:
Bilans patniczo-handlowy
Rzdy, gdzie szefem rzdu jest gowa pastwa?
Republika Prezydencka
Organizacja, ktra najpierw bya pod nazw Organizacji Wgla i Stali?
Unia Europejska
Czy pogowie owiec od pogowia trzody chlewnej jest:
A. nisze B. wysze C. bardzo niskie D. wyrwnane
Stosunek urodze do zgonw to:
Przyrost naturalny
ANEKUMENA to:
Teren nie zamieszkay przez czowieka i nie wykorzystywany gospodarczo
Teren nie zamieszkiwany, ale okresowo wykorzystywany przez czowieka to:
SUBEKUMENA
Wymie pastwa zaoycielskie UE
Niemcy, Francja, Wochy, Belgia, Holandia, Luksemburg
Ile wynosi liczba ludnoci w Tokio?
Ok. 35 mln
Urbanizacja to:
Proces tworzenia si obszarw miejskich lub przemiana terenw o charakterze wiejskim w
tereny o charakterze miejskim
Najczciej uprawiane roliny oleiste?
Soja, bawena, rzepak, orzeszki ziemne, olejowa, sonecznik
Jakie tereny najwicej ludnoci?
Najwysze zaludnienie maj obszary okoozwrotnikowe
Najwiksze zaludnienie maj Chiny i Indie
Ile jest ludnoci o wyznaniu chrzecijaskim?
Liczb chrzecijan na wiecie szacuje si obecnie na 2 mld ludzi co stanowi ok. 1/3
zaludnienia wiata
Najczciej uprawiane zboe?
Pszenica 37% (581 mln ton)
Ry 24% (585 mln ton)
Kukurydza 21% (603 mln ton)
Stosunek byda do trzody chlewnej?
Bydo 1 367 000 sztuk
Trzoda chlewna 924 800 sztuk
Najwiksze znaczenie spord wszystkich zwierzt gospodarskich ma bydo. Jest hodowane w
wikszoci pastw wiata

28.

29.
30.
31.
32.

Hodowla trzody chlewnej na wiecie rozwina si na mniejsz skale ni hodowla byda. Due
natenie chowu trzody chlewnej wystpuje w krajach europejskich oraz USA, Chinach i Brazylii.
Transport rdldowy:
Jest opacalny na duych odlegociach
Jest najwolniejszym sposobem przemieszczania adunkw
Pozwala na jednorazowy przewz znacznych iloci towarw
Aby go udoskonali wybudowano cay szereg kanaw i luz
Najczciej transportowane s: kruszywa, materiay budowlane, rudy metali, paliwa
egluga morska jest podstawowym rodkiem do prowadzenia handlu midzynarodowego
jakie pytanie (brak tekstu)
Afryka i 2 pastwa azjatyckie: Laos i (brak tekstu)
Co to jest FAO?
Organizacja do spraw Rolnictwa i Wyywienia (dziaa w ONZ)
Organizacja Pastw Eksporterw Ropy Naftowej?
OPEC zaoona w 1960 r. , siedziba w Wiedniu, 11 pastw
Ilo czonkw Unii Europejskiej?
Belgia
Dania
Francja
Irlandia
1973 r.
Luksemburg
1951 r.
Anglia
Holandia
Niemcy
Grecja
1981 r.
Wochy
Hiszpania
Cypr
Portugalia
1986 r.
Czechy
Estonia
Austria
1995 r.
Litwa
Finlandia
otwa
2004 r.
Szwecja
Malta
Polska
Sowacja
Sowenia
Wgry

33. Czy gsto kolei zmalaa czy wzrosa?


Zmalaa
34. Gdzie najwicej goduje ludzi?
Afryka (Etiopia, Kongo, Sierra Leone, Burundi, Nepal)
35. System Sprawowania wadzy przez przywdcw religijnych?
Teokracja
36. egluga nieregularna>
Tramping
37. Kilka aglomeracji poczonych ze sob to:
Konurbacja
38. Najpopularniejsza rolina wknista to:
Bawena
39. Najbiedniejsze kraje (PKB)?
Kongo
I
Etiopia
II
Burundi
III
Sierra Leone IV
Liberia
V
40. Rok zaoenia Unii Europejskie?
1993 r.
41. Rok powstania ONZ?
1945 r.
42. Brutto-Netto to:
Bilans handlowy
43. Najbogatsze kraje wiata?
Luksemburg I
Szwajcaria
II
Norwegia
III
USA
IV

TEST 1
1. Gwne kierunki bada geografii ekonomicznej to:
a) urbanistyczny
b) ekologiczny
c) sozologiczny
d) regionalny
e) optymalizacyjny
f) przemysowy
g) przestrzenny
h) diagnostyczny
2. Determinizm geograficzny oznacza:
a) uzalenienie dochodw regionalnych od zasobw surowcowych
b) cakowite uzalenienie czowieka od rodowiska naturalnego
c) uzalenienie ruchw migracyjnych od warunkw geograficznych i politycznych
3. Wskanikiem podstawowym statystyki regionalnej moe by:
a) liczba kobiet na 100 mczyzn w Polsce
b) wydobycie wgla kamiennego w KWK Piast: w styczniu
c) procent ludnoci miejskiej w poszczeglnych woj. Polski
d) wydajno zbiorw ziemniakw(q/ha) w stanach USA
4. Klasyfikacja technologiczna z surowcw mineralnych to:
a) podzia z z uwagi na technik ich wydobycia i przydatno przetwrcz
b) podzia z uwagi na przydatno surowcw do konkretnej gazi przemysu
c) techniczne moliwoci przerobu surowcw jako kryterium ich podziau
5. Metoda bonitacyjna polega na:
a) okreleniu klas bonitacyjnych gleb w rodowisku zdegradowanym
b) ustaleniu skali oceny rodowiska w postaci tzw. Szeregu bonitacyjnego
c) okreleniu wpywu klimatu na czas trwania okresu wegetacyjnego
6. Ekologia to:
a) nauka o ochronie i ksztatowaniu rodowiska
b) nauka o rozwoju organizmw ich rodowisku
c) nauka o ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju w rodowisku
7. Destruenci s to:
a) zwierzta duych i maych rozmiarw
b) roliny wiecznie zielone
c) bakterie i grzyby
d) zanieczyszczenia w wodzie i glebie
8. Teoria Thunena dotyczy:
a) lokalizacji sieci transportowej
b) lokalizacji sieci osadniczej
c) lokalizacji produkcji rolnej
d) lokalizacji zakadw produkcyjnych
9. Podaj wzr bilansu wodnego i wyjanij jego skadniki
Z+P=H+S+R
Z- retencja pocztkowa (woda, ktra zostaa na obszarze z poprzedniego okreu) P opady
atmosferyczne H- odpyw z obszary S- parowanie R- retencja kocowa (woda ktra zostaa na
danym obszarze)
10. Aspekty urbanizacji to:
a) demograficzny, ekonomiczny, narodowy, przestrzenny, religijny
b) ekonomiczny, sozologiczny, polityczny, przestrzenny, spoeczny

c) demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny, spoeczny, ekologiczny

TEST 2
1. Gwne funkcje wspczesnej geografii ekonomicznej to:
a) badawcza
b) ekologiczna
c) optymistyczna
d) opisowa
e) diagnostyczna
f) poznawcza
2. Gsto zatrudnienia w poszczeglnych departamentach Francji przedstawi mona:
a) miernikiem bezwzgldnym statystyki regionalnej
b) miernikiem relatywnym statystyki regionalnej
c) wspczynnikiem obrotu migracyjnego
3. Analiza kartometryczna to:
a) badanie map za pomoc nowoczesnych urzdze optycznych
b) okrelanie ilociowych, przestrzennych cech obiektw na mapach
c) badanie odwzorowa kartograficznych na mapach
4. Heterotrofy s to:
a) pierwiastki i zwizki chemiczne
b) organizmy cudzoywne
c) bakterie i grzyby
5. Zdolnoci rolin do rejestrowania zmian zachodzcych w rodowisku wykorzystano w metodzie:
a) bonitacyjnej
b) geobotanicznej
c) przetwarzania informacji geograficznej
d) badania sprawnoci rodowiska
6. W skad przestrzeni geograficznej wchodz obszary:
a) produkcji pierwotnej, wtrnej, uprzemysowione
b) produkcji pierwotnej, wtrnej, antropogeniczne
c) produkcji pierwotnej, konsumpcji
d) produkcji pierwotnej, zdegradowanej konsumpcji
7. Najczciej stosowane klasyfikacje z surowcw mineralnych to:
a) morfologiczna, fizyczna, geologiczna
b) morfologiczna, technologiczna, geologiczna
c) morfologiczna, technologiczna, genetyczna
8. Polityka lokalizacyjna opiera si na przesankach:
a) ekonomicznych, politycznych, biologicznych
b) ekonomicznych, spoecznych, biologicznych
c) ekonomicznych, spoecznych, przestrzennych
9. W teorii produkcji lokalizacji Thunena strefa A obejmuje:
A- produkcja rolnicza B- gospodarka lena C- rolnictwo ekstensywne D- hodowla
10. Z uwagi na czas tworzenia migracje mona podzieli na:
a) dobowe, tygodniowe, wieloletnie
b) stae sezonowe, wahadowe, okresowe
c) stae jednokierunkowe, dobowe

TEST 3
1. Funkcja optymalizacyjna w geografii ekonomicznej polega na:
a) waciwym wyborze miejsca bdcego celem migracji
b) optymalnym wykorzystaniu zasobw wodnych przy uwzgldnieniu wszystkich ich
uytkownikw
c) minimalizacji kosztw i strat w rodowisku i maksymalizacji zyskw przy realizacji
inwestycji
2. W statystyce regionalnej stosowane s mierniki:
a) podstawowe
b) subiektywne
c) wzgldne
d) absolutne
3. Analiza graficzna polega na:
a) graficznych przedstawieniu danych statystyki regionalnej
b) tworzeniu profili, przekrojw, diagramw na bazie map
c) stosowaniu grafw do bada zjawisk ekonomicznych na mapach
d) badaniu grafw na mapach
e) badaniu rnych .......... grafowych na podstawie map geograficznych
4. Autotrofy s to:
a) samoywne komponenty ekosystemw wodnych i lenych
b) substancje i organizmy beztlenowe w ekosystemach lenych
c) samoywne skadniki ekosystemw zdolne do pochaniania energii sonecznej,
d) roliny o maych wymogach pokarmowych
5. Podaj i wyjanij wzr stosowany w metodzie badania sprawnoci rodowiska
6. Podstawowym zasobem naturalnym jest:
a) woda, powietrze, surowce
b) przestrze geodezyjna
c) przestrze geograficzna
d) przestrze yciowa
7. Podstawowe zasoby gospodarki wodnej w Polsce to:
a) kompleksowo, oszczdno, ......
b) kompleksowo, perspektywiczno, rentowno
c) kompleksowo, przestrzenno, perspektywiczno
8. Klasyfikacja technologiczna z surowcw mineralnych jest to:
a) podzia ze wzgldu na technologie ich wydobycia
b) podzia z punktu widzenia ich wykorzystania
c) podzia z uwagi na technologi ich przetwarzania
9. Izodapany s to:
a) linie czce punkty o jednakowych odlegociach czasowych na mapach
b) linie czce punkty o jednakowych minimalnych kosztach transportu
c) linie czce punkty o jednakowych cenach zakupy i transportu surowcw
10. Reemigracja oznacza:
a) przymusowa emigracja w czasie wojny
b) emigracje zasobw w okresie recesji gospodarczej
c) powrt z emigracji do poprzedniego miejsca zamieszkania
d) przymusowa emigracja w okresach przeladowa politycznych

TEST 4
1. Badaniem wzajemnych oddziaywa spoeczestwa na rodowisko zajmuje si w geografii
ekonomicznej kierunek:
a) urbanistyczny
b) ekologiczny
c) spoeczny
d) sozologiczny
e) diagnostyczny
f) rodowiskowy
g) praktyczny
h) przestrzenny
i) optymalizacyjny
2. Nihilizm geograficzny oznacza:
a) negowanie wpyww jakoci zoa na techniczne moliwoci wydobycia
b) uznanie niezalenego rozwoju czowieka od warunkw rodowiskowych
c) negowanie w geografii ekonomicznej funkcji diagnostycznej
d)
3. Za pomoc relatywnego wskanika statystyki regionalnej przedstawi mona:
a) struktur etniczn w Polsce
b) gsto zaludnienia w gminach
c) liczb wyszych uczelni w Polsce
d) zbiory z ogem w Austrii
4. Klasyfikacja genetyczna z surowcw mineralnych to:
a) okrelenie zwizkw genetycznych pomidzy poszczeglnymi surowcami
b) przekazywanie pewnych cech przez zoa w rnych okresach
c) przyjcie jako kryterium podziau, warunki tworzenia si z w litosferze
5. Metoda geobonitacyjna polega na:
a) wyznaczeniu na Ziemi stref binitanicznych
b) ocenie geobotanicznej dziedziny relacji
c) analizie ukadu florystycznego siedlisk jako odbicie warunkw naturalnych
6. Sozologia jest to:
a) nauka zajmujca si prognozowaniem zmian zachodzcych w rodowisku
b) nauka o ochronie i ksztatowaniu rodowiska przyrodniczego
c) nauka o wykorzystaniu wspczesnej techniki w ochronie rodowiska
7. Substancje abiotyczne s to:
a) roliny wiecznie zielone
b) bakterie i grzyby
c) zanieczyszczenia w ekosystemach
d) podstawowe pierwiastki i zwizki chemiczne
8. Zakres kosztw teorii Webera dotyczy:
a) wody, energii, transportu
b) surowcw, zbytu, transportu
c) surowcw, siy roboczej, transportu
d) lokalizacji, zbytu, wody, transportu
9. Przedstaw i wyjanij wzr na wspczynnik obrotu migracyjnego
10. Repatriacja oznacza:
a) przyjazd do miejsca przymusowej emigracji
b) przymusow emigracj w czasie wojen
c) powrt z przymusowej emigracji do ojczyzny

d) masow emigracj zarobkow w czasach kryzysu